Från vision till verklighet. Det unika Tiohundraprojektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från vision till verklighet. Det unika Tiohundraprojektet"

Transkript

1 Från vision till verklighet Det unika Tiohundraprojektet

2 Ett unikt projekt TioHundra är ett samarbetsprojekt mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Projektet startade i januari 2006 och skulle löpa över fem år. Nu har det blivit förlängt till Projektet bygger på en gemensam nämnd med politiker från kommun och landsting. TioHundranämnden är därmed en helt unik organisation i landet när det gäller att beställa uppdrag som, oavsett utförare, skapar bättre hälsa, sjukvård och omsorg. Tempot har hela tiden varit högt och vi kan redan nu visa upp kvalitetsmässiga och ekonomiska resultat. I den här broschyren kan du läsa om oss och vilka resultat vi hittills har åstadkommit.

3

4 Samverkan leder till resultat Den allmänna trend som råder är att samverkan mellan kommuner och landsting ökar. Syftet är att vinna stordriftsfördelar. Genom projektet TioHundra har ett nytt grepp tagits. Vi har samordnat både befolkningsansvaret och huvudparten av utförandet i en gemensam organisation för sjukhusvård, primärvård, äldre- och handikappomsorg. Inom samlingsbegreppet TioHundra finns TioHundranämnden med tillhörande förvaltning, vars huvuduppgift är att beställa vård och omsorg av Vårdbolaget TioHundra samt andra privata utförare. Samtliga inom TioHundra vägleds av en gemensam vision där tydliga mål har satts upp för Barn och unga, Mitt i livet och Äldre. Historien om TioHundra Stockholms läns landstings underskott var under valåret 2002 över fyra miljarder. I oktober samma år presenterade landstingets tjänstemän 32 åtgärder för att komma till rätta med underskottet. Där ingick att akutsjukhusen i Södertälje och Norrtälje skulle bli närsjukhus. Förslaget ledde till en folklig proteststorm i Norrtälje och det politiska stödet för att ha ett akutsjukhus var starkt i kommunen, oavsett partifärg. Vid votering i landstingsfullmäktige i november 2003 kunde majoritetspartierna enas om ett förslag, där både Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus fick ha kvar sin akutstatus, men med sparbeting i budget. Möjlighet att skapa något nytt För Norrtälje sjukhus del låg ett partiövergripande initiativ i Norrtälje bakom förslaget. Initiativet syftade till att förbättra sjukvården och omsorgen i denna del av länet genom en utökad samverkan mellan landstinget och kommunen. Kommundirektören och biträdande landstingsdirektören fick uppdraget att studera möjligheterna till fördjupad samverkan mellan sjukhus, primärvård och omsorg. Det blev en möjlighet att skapa något nytt. I april 2005 togs principbeslut i respektive fullmäktigeförsamling om en samfinansiering och bildande av en gemensam organisation för sjukhuset, primärvården och omsorgen. Den politiska samverkansformen skulle vara en gemensam nämnd och driftformen ett gemensamt ägt aktiebolag. Ett slutligt beslut om ansvarsområden, nämndsammansättning, principer för finansiering med mera togs i augusti/september 2005.

5 Samordning ger fördelar Ett av huvudargumenten för bildandet av TioHundra var att integrera de verksamheter som tidigare fanns inom landstinget respektive kommunen. Genom att kommun- och landstingspolitiker numera sitter i en gemensam nämnd kan beställningsuppdragen samordnas på ett nytt sätt. För medborgarna finns stora fördelar med att de olika verksamheterna koordineras. Hembesök kan samordnas, journalsystem kan integreras så att informationen följer medborgaren samt lokaler kan utnyttjas gemensamt. Som ett led i arbetet bildades inom bolaget tre nya verksamhetsområden under TioHundras första år; barn-ungdom-familj, socialpsykiatri och öppenvårdspsykiatri samt kommunens och landstingets rehaborganisationer två områden som unikt kunde sammankopplas tack vare bildandet av TioHundra. Enkelt att få rätt hjälp Grundtanken med TioHundra är att vården och omsorgen ska hänga ihop. Ingen ska falla mellan stolarna. I Norrtälje kommun ska det vara enkelt att få rätt hjälp när man behöver den. Genom att ta ett helhetsansvar bryr vi oss om vad som hänt innan och vad som ska hända efter den egna kontakten med kunden. I TioHundra anpassar vi vården och omsorgen efter vad medborgaren behöver, inte efter vad som är bäst för oss. Gemensam organisation Den stora skillnaden mellan TioHundras sätt och det traditionella sättet att arbeta är att landsting och kommun har en gemensam organisation för hälsa, sjukvård och omsorg. Inom den finns vårdcentraler, psykiatri, äldre- och handikappomsorg samt akutsjukhus. TioHundranämnden fattar beslut. Förvaltningen verkställer besluten och är den enda beställaren av hälsa, sjukvård och omsorg. Beställningarna görs hos flera olika utförare, där vårdbolaget TioHundra är den största.

6

7 Vår vision och värdegrund Medborgarna i Norrtälje kommun ska ha en god hälsa och bra livskvalitet. De ska känna tillit till en trygg och säker vård och omsorg med hög tillgänglighet på lika villkor. Medborgarna ska uppleva stor valfrihet mellan olika tjänster och aktörer, de ska uppleva att de står i centrum för samordnade insatser under hela mötet med vården och omsorgen. Värdegrunden för projektet innebär att de som arbetar i TioHundra visar respekt för alla människors lika värde, har tillit och förtroende till varandras förmåga och vilja att utveckla bra helhetslösningar utifrån den enskilde individens behov. De tar ett gemensamt ansvar att stå för fattade beslut och att sätta helheten framför delarna. De som vill arbeta som utförare måste ställa upp på och dela visionen och värdegrunden. Våra målgrupper Redan tidigt i projektet bestämde TioHundra att fokusera på tre målgrupper: Barn och unga, Mitt i livet samt Äldre. Varje målgrupp har egna verksamhetsplaner som formas tillsammans med utförarna och övriga intressenter som bl. a försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunala förvaltningar inom respektive område. Av flera skäl inledde vi arbetet med de äldre. Dels för att behoven där var störst, drygt 60 procent av resurserna behövs för de äldre, dels för att det fanns mycket att effektivisera inom äldreomsorgen.

8 En väg in En av hörnstenarna har varit att ta fram telefonnumret för att kunna ladda det med lokala vård- och omsorgstjänster. En väg in innebär att kunden bara behöver ringa ett nummer, till omsorg, hälso- och sjukvård i Norrtälje kommun för att få hjälp. Härifrån kan vi leda kunden vidare till en allmän kundtjänst, en sjukvårdsrådgivning med sjuksköterskor, omsorgsfrågor, trygghetsjouren och en vårdvägledning. Medborgarnas inflytande har ökat Nämnden har under de fem åren framgångsrikt etablerat regelbundna kontakter med medborgarna genom diskussioner med föreningar, patientorganisationer och årliga medborgardialoger. Det här är medborgarinflytande i praktiken. Likaså har vi målmedvetet kommunicerat verksamheten i media och andra kanaler. De flesta av oss som sitter i TioHundranämden bor granne med medborgarna. Bara det är en kvalitetssäkring Hans Andersson, ordförande i TioHundranämnden Vår befolkningsenkät TioHundrabarometern visar att samordningen mellan kommunoch landstingsverksamheterna har ökat och att vi är på rätt väg. Den unika beställaren Verksamhetsplanerna som arbetats fram utgår ifrån de tre målgrupperna: Barn och unga, Mitt i livet och Äldre. TioHundranämnden fokuserar på målgruppernas behov, och kan genom sin unika ställning beställa helhetsuppdrag för att möjliggöra en bättre vård och omsorg, oavsett vilka som utför uppdraget.

9 På förvaltningen arbetar vi med upphandlingar, avtal och uppdrag inom vård och omsorg i nära samarbete med myndighetsavdelningen för att ytterligare säkra att våra tjänster motsvarar målgruppernas behov. Här följer några lyckade exempel på helhetsuppdrag som förbättrat samordningen: Ett uppdrag avseende drift av särskilda boenden med tillgång till läkare har gett kvalitetshöjningar och mer nöjda kunder Ett uppdrag för allmänpsykiatrin har förbättrat omhändertagandet på lokal nivå i Norrtälje bl.a. genom en mellanvårdsform inom psykiatrin. Gemensamma uppdrag utifrån respektive målgrupp (Barn och Unga, Mitt i Livet och Äldre) leder till mer sammanhållna vårdkedjor. Kundval inom hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering för att öka kontinuitet och samordning kring den enskilde. Under 2010 införs vårdval inom Primärvården med fokus på hela vårdkedjan samt vård på rätt vårdnivå. Så här ser organisationen ut i TioHundraförvaltningen.

10 Mer vård och omsorg för pengarna TioHundranämnden fokuserar på att möta medborgarna med vård och omsorg på rätt nivå, där hemmet utgör basen. Genom att möta de äldres behov redan i hemmet, har flera äldre fått vård och omsorg till en bättre kvalitet. Det ger mer vård och omsorg för skattebetalarnas pengar. Differens mellan Behovsindex Kostnader för perioden (Mkr) Mkr Diagram 1 Ett mått på kostnadseffektivitet inom landstingsområdet är att differensen mellan faktiska kostnader i Norrtälje kommun och behovsindex har ökat, dvs. vi har en lägre kostnadsutveckling i Norrtälje än länet i övrigt. Årlig besparing inom äldreomsorg i jämförelse med strukturkostnad, Norrtälje kommun (Mkr) Mkr Diagram 2 En lägre kostnadsutveckling i Norrtälje under projektperioden än närmast föregående period. Ett tidigare underskott har vi vänt till en ekonomi i balans inom det kommunala området. Ökad kompetens ger säker kvalitet FoUU (Forskning, Utveckling och Utbildning) arbetar för att driva utvecklingen inom TioHundra framåt. Att ha en FoUU-enhet i den kommunala verksamheten är unikt. Kvalitet handlar även om kompetens och utveckling hos medarbetarna. Vi har startat ett gränsöverskridande kunskaps-

11 centrum för forskning, utveckling och utbildning inom vård och omsorg i Norrtälje kommun. Syftet är att stödja och samordna våra medarbetares utbildnings- och fortbildningsbehov samt deras forsknings- och utvecklingsarbeten. På så sätt kan vi garantera en kvalitetssäkrad vård och omsorg både idag och i framtiden. Vårt arbete sker i samverkan med Uppsala universitet, Karolinska Institutet och i nätverk med andra FoUU-enheter inom länet. Gränsöverskridande projekt Exempel på gränsöverskridande är t. ex projektet överviktiga barn där mödravårdscentraler, barnavårdscentraler och barnläkarmottagningen samarbetar med skolsköterskor och kommunala förvaltningar. Ett annat är musik- och kulturevenemang på äldreboenden där kommun och förvaltning samarbetar. FoUU har också drivit ett framgångsrikt bensårsprojekt som gett gemensamma behandlingsmetoder, vilka resulterat i minskat lidande för patienten och ekonomiska vinster. Ökat stöd och kvalitet i hemmet Ett av våra mål är att de äldre ska kunna bo hemma så länge de kan med rätt stöd. Vi har därför infört en förenklad form av biståndsbedömning för våra medborgare som är över 75 år och skrivna i Norrtälje. Den innebär att de har rätt till sex serviceinsatser som städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, matlådor samt promenader. Vi har fokuserat på en utbyggd vård och omsorg i hemmet. De som beviljats hemtjänst kan själva välja vilka som ska utföra sysslorna. Den unika kopplingen till att samma utförare även erbjuder hemsjukvård, gör att de äldre möter samma grupp av människor varje dag. Det leder till ökad kontinuitet samt trygghet och kvalitet för de äldre. Satsningen på vård och omsorg i hemmet har möjliggjort en markant minskning av antalet lägenheter i särskilda boenden. Trots det har köerna halverats samtidigt som kvaliteten har ökat. Väntetiden har förkortats avsevärt. Ett prioriterat område är bättre vårdplaneringar när äldre ska skrivas ut från sjukhus. Vi har gjort en extra satsning i form av ett vårdplaneringsteam som kraftigt har förbättrat vårdplaneringarna på sjukhuset. Vi har infört prestationsstyrning, vilket innebär att resurserna inom hälsa, vård och omsorg utnyttjas mer effektivt.

12

13

14 Vi gör skillnad Tempot för utvecklingsarbetet är högt. Vi är inne på vårt femte år och vi kan visa upp både kvalitetsmässiga och ekonomiska resultat. Vi har byggt upp en tydlig hemsida där medborgarna kan ta del av vad som händer inom varje målgrupp. Vi har skapat Delta-priset där vi premierar företagare eller organisationer som bidrar till att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Här följer några konkreta exempel på vad vi gjort inom varje målgrupp: BARN OCH UNGDOM Idrottsfritids ger friska och glada barn Med Idrottsfritids vill vi förbättra barnens hälsa och motverka det stigande antalet barn med övervikt och fetma. Idrottsfritids bidrar också till ett rikare föreningsliv och samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan. Hälsosamma matvanor och rörelseglädje sprids nu på skolor i hela Norrtälje kommun. Ungdomscaféet ungdomarnas egen mötesplats På ungdomscaféerna bestämmer ungdomarna själva dagordningen. Till exempel har ungdomsmottagningen bjudits in för att prata sex och relationer. Man har lagat hälsosamma mellanmål och haft lokala band och artister på besök. Titta in på Rimbo hälsocafé t ex! LIV med STIL stärker unga tjejer LIV med STIL är en kurs som riktar sig till tjejer i skolår 8 i hela kommunen. Här kan man prata med jämnåriga om självkänsla och stresshantering, hälsa och bra mat. Dessutom provar man på olika aktiviteter tillsammans. Det är skönt när man trivs med sig själv och sin livsstil. MITT I LIVET I Familjens Hus stärks familjebanden I Familjens hus kan familjer med barn upp till sex år på en och samma plats träffa barnmorska, barnsjuksköterskor, socialsekreterare och t ex handläggare i familjerätt. Verksamheten utgår från öppna förskolan och vill ge föräldrar stöd i sin föräldraroll, skapa möten och förebygga psykisk ohälsa hos barn. Familjer i behov av stöd kan upptäckas tidigt och erbjudas samordnade insatser från samhällets sida.

15 Information och inspiration över en kaffe På våra FoUU-caféer kan du få information och utbildning om vanliga sjukdomar, t ex fibromyalgi. FoUU står för Forskning, Utveckling och Utbildning. På caféet samlas studerande, personal inom vård och omsorg och intresserad allmänhet för en öppen diskussion. Vad innebär exempelvis den senaste forskningen i praktiken? Anhörigvårdarkort skapar trygghet Anhörigvårdarkortet fungerar som en säkerhet om du som anhörigvårdare råkar ut för akut sjukdom eller olycka. Genom kortet kan vårdpersonal ringa aktuella kontaktpersoner och personalen blir uppmärksammad på att den du vårdar behöver hjälp. Kortet är gratis, gult, i visitkortsstorlek och ska förvaras intill ID-handling, t ex körkort. Långtidssjukskrivna kvinnor I Norrtälje kommun har vi startat ett projekt med långtidssjukskrivna kvinnor mellan 30 till 49 år. Vi har djupintervjuat dem i syfte att kartlägga deras sjukdomshistoria, livssituation och behov av hjälp och stöd. Tanken är att samtliga kvinnor som är långtidssjukskrivna ska erbjudas en helhetslösning som ger dem bättre livskvalitet. Genom samverkan mellan olika aktörer vill man förbättra deras situation och öka deras möjlighet att återgå i arbete. Projektet drivs av TioHundraförvaltningen i nära samarbete med Försäkringskassa, psykiatri och primärvård. ÄLDRE Internet för äldre - delaktighet för alla I samarbete med.se driver TioHundraförvaltningen ett projekt för att hjälpa fler äldre att använda Internet. Vi utbildar på olika platser i kommunen, med fokus på landsbygden. Vi gör även Internet tillgängligt på äldreboenden och har handledarkurser för äldre som vill utbilda andra äldre. Med vår unika Internetbuss når vi ut i kommunens mest avlägsna hörn. Äldre nybörjare kan komma ombord och prova en dator med bredband alldeles utanför den egna stugknuten. Kundvalet ger hemtjänst på dina villkor Kundvalet innebär att du som beviljats hemtjänst, behöver basal hemsjukvård eller hemrehabilitering själv kan välja vilka som ska komma hem till dig. Behöver du hjälp med andra saker än det som normalt ingår i din hemtjänst kan det beställas extra.

16

17 Färre olyckor med fixarservice Fixarservice hjälper äldre att hänga upp gardiner, byta glödlampor, hänga tavlor och plocka ner saker som är svåra att nå. Vanliga olyckor undviks, samtidigt som nya säkerhetsrisker kan upptäckas t ex trasiga brandvarnare, hala badrumsgolv, snubbelsladdar och höga mattkanter. Röda Korset är samarbetspartner. Äldre hjälper äldre I Roslagsmodellen anordnar ca 220 frivilliga personer aktiviteter för äldre. Vid sex träffpunkter i kommunen bjuds det på luncher, bingo, vävning, seniordata, dans, promenader m m. Gemenskapen ger en anledning att bryta sin isolering och glädjas åt livet. Sommarkollo och julkollo är ett annat mycket uppskattat arrangemang. Mer kvalitet för pengarna Kvalitetsarbetet bedrivs med stort engagemang. Det finns en stark drivkraft i Tiohundra att vilja göra skillnad för människor. Men kvalitet handlar om mer än de direkta vårdinsatserna. Allt ska fungera hela vägen: bemötande, kontakter och viljan att lösa problem. Vi kan visa på tydliga förbättringar, höjd kvalitet och samtidigt ekonomiska besparingar inom hälsa, sjukvård och omsorg. Genom en organisation, istället för två, har vi kommit långt inom bland annat: gemensamt journalsystem, ökad samverkan mellan husläkare och läkare på sjukhuset, bättre vårdplanering, hemtjänst och hemsjukvård i samma person, förenklad biståndsbedömning med mera. Beslut om framtiden Projektet Tiohundra är förlängt till Under den tiden hoppas vi kunna se många positiva resultat av alla de samordnade projekt och helhetsuppdrag vi satt igång. Vi vill finslipa och förbättra där det behövs, starta nya gränsöverskridande projekt där vi ser att behov finns. Vi vill fortsätta att vara beställaren som sätter människan i centrum och anpassar vården och omsorgen efter medborgarens behov. Vi vill erbjuda vård och omsorg på ett lättillgängligt sätt, bland annat genom att ringa 10100, oavsett vilken hjälp som behövs.

18

19 Du kan läsa vidare om vårt arbete på tiohundra.se eller kontakta oss om du vill veta mer. Du når oss via kommunens växel, tel Figurera reklam & kommunikation

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre. Slutrapport från utvärderingen

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre. Slutrapport från utvärderingen Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre Slutrapport från utvärderingen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Socialtjänsten i Höör

Socialtjänsten i Höör individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer