Södertörns nyckeltal. Äldreomsorg. Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertörns nyckeltal. Äldreomsorg. Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö"

Transkript

1 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö inom ramen för

2 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Metod och avgränsning Uppföljning 4 2 Hemtjänst Utgångspunkt och beskrivning Omsorgsindex och serviceindex Effektivitetsmått hemtjänst Personalkontinuitet för brukare med stort omsorgsbehov 10 3 Särskilt boende Antal platser Kvalitetsindex Effektivitetsmått särskilt boende Väntetid till särskilt boende Personaltäthet inom särskilt boende Avvikelser inom särskilt boende 18 4 Beskrivningar av kommunernas övriga verksamheter inom äldreomsorgen Uppsökande verksamhet Fixartjänster Anhörigstöd 24 5 Övriga mätningar Befolkningsprognos Information Kostnader för biståndshandläggning Avgifter Brukarundersökningar 36

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Södertörns nyckeltal är en samling av nyckeltalgrupper som tagit fram nyckeltal inom en mängd ämnesområden för Södertörnskommunerna sedan Sedan 2007 ingår den grupp som tar fram nyckeltal för äldreomsorgen under namnet Södertörnsnätverket som ett av drygt 20 nätverk i det nationella Jämförelseprojektet. De deltagande kommunerna 2009 är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Dessa ligger alla söder om Stockholm stad i Stockholms län. De har ett invånarantal mellan cirka och Tillsammans finns det drygt invånare i dessa kommuner. Jämförelseprojektet har tillkommit på initiativ av Sveriges kommuner och landsting (SKL), Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och Finansdepartementet. Det primära syftet är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det är också en uttalad ambition att skapa en arbetskultur där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. Att samma mått används av flera nätverk i landet gör att siffrorna för Södertörnskommunerna kan jämföras med ett stort antal andra kommuner. Dock har tyvärr inte alla nätverk gjort en rapport detta år. Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. Vidare att kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen i förhållande till insatta medel och kunna jämföra med vad som görs i andra kommuner. Goda exempel ska lyftas fram och vara en inspirationskälla för andra kommuner. 1.2 Metod och avgränsning Ett av jämförelseprojektets syften är att finna samband mellan kostnader och kvalitet. Fokus ligger på kommunledningens och medborgarens perspektiv, och utifrån detta har ett antal kvalitetskriterier valts ut. Att mäta kvalitet är dock inte lätt; kvalitet kan ses ur många perspektiv. Vad som är kvalitet ur brukarens synvinkel kan skilja sig från vad den kommunala ledningen och verksamheten anser. Det kan till exempel för den enskilde vara viktigare hur en insats utförs än hur ofta, vilket dock är svårare att mäta. Denna undersökning ger ett perspektiv på kvalitet, och frågan är viktig att arbeta vidare med. De olika kommunerna har själva genomfört undersökningarna. För att ge rättvisande jämförelser har frågor och svar samt bedömningskriterier diskuterats i nätverket. Några exempel på problem och hur nätverket har arbetat för att säkerställa kvaliteten i mätningarna nämns nedan. 3

4 Projektgruppen har i sitt arbete delvis hämtat statistik och uppgifter från centrala dataregister där det visat sig möjligt. Dessa uppgifter avser 2008 och är i huvudsak hämtade från Vad kostar verksamheten i Din kommun? (VKV) som gemensamt ges ut av SKL och Statistiska centralbyrån (SCB). Skriften innehåller ett urval av finansiella nyckeltal och nyckeltal avseende olika verksamheter som bygger på det räkenskapssammandrag som kommunerna lämnat in till SCB. Merparten av måtten har dock samlats in lokalt i kommunerna och avser då ofta situationen Uppföljning I år har vi inte tagit med organisationsbeskrivningar i nyckeltalsrapporten. Dessa kommer att redovisas i en uppföljningsrapport som äldreomsorgsgruppen kommer att redovisa i februari I uppföljningsrapporten kommer vi belysa några av de skillnader mellan de olika kommunerna som visat sig vid framtagandet av årets siffermaterial och analysera vad dessa kan bero på samt se om de går att härleda till hur äldreomsorgen är organiserad i de ingående kommunerna. Vi kommer då redovisa organisationsbeskrivningarna i samband med detta. 4

5 2 Hemtjänst 2.1 Utgångspunkt och beskrivning Hemtjänsten är en omfattande och väsentlig verksamhet i stödet till de äldre. Ett flertal tidigare undersökningar visar att hemtjänstens innehåll, det vill säga vilka tjänster kommunerna kan erbjuda, varierar. Något som givetvis förklaras med att Socialtjänsten styrs av en ramlag och det utifrån detta gjorts olika lokala prioriteringar. Rapportens utgångspunkt är därför att först beskriva vad hemtjänsten kan bestå av och utifrån detta lyfta fram ett antal kvalitetsnivåer som upplevs som väsentliga utifrån den äldres perspektiv. Genom att fånga denna del kan en bild av utbud och innehåll fås som dessutom kan ställas i relation till den kostnadsbild som finns i kommunen. Kommunerna har i de flesta fall politiskt antagna riktlinjer för bistånd för äldre. Syftet med riktlinjer är att säkerställa att biståndsbeslut fattas enligt samma bedömningsgrunder, det vill säga att personer med likartade behov får likartade beslut om insatser. Riktlinjerna är ett stöd och en utgångspunkt för biståndshandläggarens beslut. Riktlinjerna beskriver ett normalbistånd det vill säga vilken insats och tid som vanligtvis beviljas för olika insatser. Biståndsbeslut vilar alltid på en individuell bedömning. Det individuella beslutet kan alltså avvika från riktlinjerna i såväl omfattning som insats, beroende på det individuella behovet. Detta kapitel omfattar flera delar. Efter en sammanställning av omfattningen redovisas kvalitén. En del kallas för Omsorgsindex och är en summa från den poängsättning som gjorts utifrån utbud och innehåll inom omvårdnadsdelen av hemtjänsten. På motsvarande sätt är ett Serviceindex framtaget för de olika servicetjänsterna. En tredje del innehåller effektivitetsmått som ställer resultatet av de två tidigare indexen och kundnöjdheten i förhållande till kostnader för hemtjänsten. Vi har även redovisat ett mått på personalkontinuteten, genom att titta på hur många olika personer en brukare med stora omvårdnadsbehov får möta under en 14-dagarsperiod. 5

6 Tabell 2.1 Hemtjänstens omfattning Kommun Inv 65+ Brukare 65+ Andel Inv 80+ Brukare 80+ Andel Timmar okt 2008 Timmar/ärende och månad (medelvärde) Botkyrka ,8% ,7 % ,3 Haninge ,5 % ,8 % ,1 Huddinge ,5 % % ,5 Nacka ,3 % ,5 % ,3 Nykvarn ,8% ,1% ,6 Nynäshamn ,4 % ,0 % ,8 Salem ,4 % ,5 % ,7 Södertälje ,7 % Tyresö ,1% ,6 % ,5 2.2 Omsorgsindex och serviceindex Tabell 2.2 Omsorgsindex Tjänst Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 1. Personlig omvårdnad Möjlighet att välja man/ kvinna för personlig hygien Möjlighet till dusch mer än 1 gång per vecka Möjlighet att välja personal talande hemtjänsttagarens modersmål Ja Ja Delvis Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Delvis Ja Ja Ja Ja Ja Ja 6

7 Tjänst Möjlighet att välja tid för insats Möjlighet att välja dag för dusch 2. Avlösning i hemmet Möjlighet till avlösning mer än en gång per månad Avlösningen ges mer än sex timmar per tillfälle Avlösning kan ges alla veckodagar Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej ja Ja Ja Ja 3. Regelbunden ledsagarservice Ledsagarservice ges mer än en gång per månad Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 4. Promenader Promenader ges mer än en gång per vecka 5. Dagverksamhet Social dagverksamhet har helgöppet Social dagverksamhet har kvällsöppet Demensdagverksamhet med helgöppet Demensverksamhet har kvällsöppet Summa Poäng 2p per område Max (28) Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej

8 Tabell 2.3 Serviceindex Tjänst 1. Städning Städning varannan vecka eller oftare Städning av mer än två rum och kök 2. Fönsterputs Fönsterputs oftare än en gång per år Fönsterputs av mer än två rum och kök Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 3. Tvätt Tvättning varannan vecka eller oftare Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 4. Mat i hemmet Möjligheter till fryst mat Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Möjlighet till varm mat Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Möjlighet till kyld mat Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Möjlighet att välja på minst två maträtter Enklare matlagning i den enskildes bostad efter önskemål Alla personer över 80 år är berättigade till matdistribution 5. Dagligvaruinköp Dagligvaruinköp ges mer än en gång per vecka Den enskilde ges möjlighet att följa med vid dessa inköp Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Delvis 8

9 Tjänst Den enskilde kan bestämma i vilken affär som inköpen ska göras när det finns fler än en inom närområdet Vid matlåda- den enskilde kan välja varifrån matlådan levereras Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja 6. Gräsklippning Tabell 2.4 Kvalitetsindex hemtjänst 7. Snöskottning Summa Poäng 2p per kvalitetsområde Max (34) Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Tabell 2.4 Kvalitetsindex hemtjänst Kommun Oms index Serviceindex Kvalitetsindex Totalt Resultat förra året omräknat med årets metod Omsorg Service Kvalitetsindex Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

10 2.3 Effektivitetsmått hemtjänst Mot den ovan presenterade servicebilden kan kostnaderna för hemtjänsten ställas. Ett rimligt antagande kan vara att ett mer omfattande och rikare serviceutbud bör leda till en högre kostnad för kommunen, men andra faktorer såsom geografiska och demografiska förutsättningar kan också spela in. Tabell 2.5 Effektivitetsmått hemtjänst Kommun Kostnad/ Inv 65+ Nöjdhets-index från Socialstyrelsen Kostnad/ hemtjänsttagare Kvalitetspoäng Kostnad/ Nöjdhetspoäng och person Kostnad/ Kvalitetspoäng och person Botkyrka Haninge Huddinge * Nacka Nykvarn Nynäshamn * Salem Södertälje Tyresö * Denna siffra är tagen ur kommunens räkenskapssammandrag och kommer ej från Vad kostar verksamheten i din kommun. 2.4 Personalkontinuitet för brukare med stort omsorgsbehov Att få möta i stort sett samma personal dag efter dag, kan ses som en kvalitetsfaktor av de pensionärer som har hemtjänst. Få och välkända ansikten kan ge helt enkelt en känsla av trygghet. Om det i stället är flera människor som kommer och går kan det bli svårt att lära känna personerna och upplevas som tröttsamt att ofta behöva förklara vad som ska göras och hur man vill ha hjälpen utförd. Personalkontinuitet handlar alltså om hur många olika personer ur personalen som hjälper hemtjänsttagaren i hemmet under en viss tidsperiod. Om många personer är inblandade, så är kontinuiteten låg. Omvänt är kontinuiteten hög om det är få olika personer runt hemtjänsttagaren. 10

11 Personalkontinuiteten i hemtjänsten mättes i kommunerna under en fjortondagarsperiod i september Hemtjänsttagare med minst två planerade och likaså minst två utförda insatser (dagtid) varje dag, veckans alla dagar, ingick i mätningen. På så sätt genomfördes mätningen på en någorlunda homogen grupp med stora hjälpbehov. Vissa kommuner gjorde ett urval av hemtjänsttagare, medan andra gjorde en totalundersökning. Flertalet kommuner genomförde mätningen mer eller mindre manuellt, medan några hämtade uppgifter ur sina verksamhetssystem. Tabell 2.6 Personalkontinuitet för brukare med stort omsorgsbehov Kommun Antal olika personal på 14 dagar medelvärde Antal olika personal på 14 dagar median Kommentar Andel i underlaget med dubbelbemanning Medelvärde 2008 Median 2008 Botkyrka % Haninge % Huddinge 7 7 9% Nacka 7 8 6% Nykvarn % 6 - Nynäshamn % Salem 7 8 3% Ej mätt över sammahållen 14 dagar utan två separerade 7 7 veckor. Södertälje % 10 - Tyresö % 9 9 Kommentar De personer som ingår i urvalet har ett omfattande omsorgsbehov med två eller flera insatser per dag. Eftersom man måste följa gällande arbetstidsregler vid schemaläggningen är det teoretiskt omöjligt att brukaren får träffa färre än fyra personer ur personalen. I praktiken blir det naturligtvis ofta fler hur man än försöker minimera antalet. Hög frekvens av dubbelbemanning innebär också en ökning av antalet personal. 11

12 3 Särskilt boende För att försöka ge en ännu bättre bild av de deltagande kommunernas kvalitet och kostnader har en del förändringar och tillägg gjorts i rapporten jämfört med förra året. Nytt för i år är avsnittet om personaltäthet som bygger på socialstyrelsens öppna jämförelser samt att effektivitetsmåttet har utökats med Nöjdbrukarindex. I årets rapport vill vi också ge en bild av antalet platser i särskilt boende i de olika kommunerna. I nedanstående tabell visas dessutom andelen platser i egen respektive enskild regi. 3.1 Antal platser Tabell 3.1 Platser per utförare Kommun Antal SÄBO 65+ (exkl servicehus) Varav egen kommunal regi Varav köpta av annan kommun/ landsting Varav enskild regi Andel egen regi Andel enskild regi Antal Servicehuslägenheter Botkyrka % 4% 92 Haninge % 10 % 0 Huddinge % 11 % 194 Nacka % 48 % 0 Nykvarn % 14 % 0 Nynäshamn % 3 % 0 Salem % 13 % 0 Södertälje % 15 % 52 Tyresö % 41 % 0 Följande tabell visar antal platser i särskilt boende fördelat på åldersgrupperna år och 80 år och uppåt. Det ställs i förhållande till andelen av befolkningen som ingår i respektive åldersgrupp. Dessutom presenteras antal/andel demensplatser i åldersgruppen över 80 år. Underlaget är framtaget 1/

13 Tabell 3.2 Andelar av de äldre med särskilt boende samt demensplats Kommun Antal SÄBO 65+ Antal SÄBO 80+ Andel av bef 65+ Andel av bef 80+ Antal demens 80+ Andel demens 80+ Botkyrka ,8 % 15,1 % Haninge ,3 % 12,6 % Huddinge ,4 % 13,4 % 139 5,3 % Nacka ,6 % 13,7 % 94 2,9 % Nykvarn ,9 % 20,0 % 11 5,9 % Nynäshamn ,6 % 13,6 % 78 6,9 % Salem ,9 % 15,3 % 25 6,0 % Södertälje ,7 % 10,3 % - - Tyresö ,8 % 13,6 % 78 6,7 % 3.2 Kvalitetsindex Enhetscheferna eller motsvarande på kommunernas respektive boenden har svarat på frågorna som resulterat i kvalitetsindex. Resultatet har sedan sammanställts där antalet personer per boende har vägts in för att ge en totalbild över hur stor andel i procent som har ett boende som lever upp till det enskilda kvalitetsmåttet. Varje kommuns resultat har gett en kvalitetspoäng. Kvalitetsbilden kan även ställas till den kostnad som finns för särskilda boenden, vilket i sin tur ger ett effektivitetsmått som kan vara värdefullt i ett förbättringsarbete. Kvalitetsbilden kan sedan kompletteras med andra mått såsom nöjdhet hos den äldre (NöjdBrukarIndex) Genom att visa på ett antal viktiga kvalitativa aspekter på de tjänster som erbjuds inom särskilt boende lyfts starka sidor och förbättringsområden fram på såväl enhetsnivå som samlat i kommunen. Kvalitetsaspekternas innehåll bygger på flera andra projekts och nätverks arbete med att ta fram en samlad kvalitetsbild. Bilden innehåller delvis resultatdimensioner men även den inriktning och de erbjudanden som kommunen ställer upp för att möta den enskildes behov med fokus på kvalitet. Vi har mätt detta enligt SKL:s mall på precis samma sätt som förra året. Korttidsboenden eller servicehus ingår inte i mätningen. Svaren är insamlade från de boenden där respektive kommun utnyttjat fem platser eller fler i juni

14 Föjlande frågor ingår i indexet: 1. Erbjuder enheten fler än en maträtt vid huvudmåltider? (Möjlighet att välja på förhand från matsedel, möjligheten att endast välja bort en maträtt räknas inte) Kan de boende själv välja när man vill gå upp på morgonen? Kan de boende själv välja när man vill gå och lägga sig för nattvila? 4. Har alla boende eget rum/lägenhet med eget hygienrum? (Innefattar både toalett och duschmöjlighet. I de fall makar valt att dela rum betraktas det som eget rum ) 5. Erbjuder enheten möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar? (Här avses all form av utevistelse, ex promenader eller möjlighet att sitta på balkong till exempel) 6. Serveras de boende kvälls-/nattmål? (Avsikten med detta mått är att den äldre inte ska behöva vara hungrig eller vara fastande mer än 11 timmar. Avser ett aktivt och organiserat sätt att erbjuda, inte enbart på begäran) 7. Erbjuds de äldre personlig omvårdnad varje vecka? (Här avses det lilla extra utöver att bli ren, exempelvis att få naglarna målade, bli sminkad, få håret rullat/uppsatt m.m. ) 8. Erbjuder äldreboendet minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar? (Med organiserad aktivitet avses exempelvis högläsning, musikstund, bakning, m.m.) 9. Erbjuder enheten organiserade aktiviteter under helgen? (Aktiviteten behöver inte utföras av boendet det räknas även om man ordnar arrangemang ihop med externa aktörer, måttet avser en aktivitet per dag under helgen) 10. Erbjuds varje boende dagligen möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål? (Exempelvis pratstund, blomskötsel, korsord med mera.) 11. Har de boende egen nyckel till sitt rum/lägenhet? (Utgångspunkten at att den enskilde får tillgång till sin nyckel när denne kan klara av att använda den) 12. Har varje boende en egen postlåda eller eget postfack? 13. Erbjuder det särskilda boendet kvarboende i livets slutskede? När de olika boendena svarat på frågorna ovan har en beräkning gjorts för att se hur många procent av brukarna som får ta del av varje kvalitetsaspekt. Poängen har indelats i följande värden: 1-25 % = 1 poäng % = 2 poäng % = 3 poäng % = 4 poäng 100 % = 5 poäng 14

15 Tabell 3.3 Kvalitetsindex särskilt boende Kommun Fråga nummer Totalt 2009 Jämförelse 2008 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Vi ser i år att resultaten genomgående är högre än i fjol, flera av de kommuner som hade lägre värden än genomsnittet förra året har höjt sig markant. Särskilt kan vi notera att Nynäshamn som var en av de kommuner med lägst värde förra året efter det har genomfört ett kvalitativt utvecklingsarbete på sina äldreboenden vilket lett till att de i år har det högsta värdet i mätningen. 3.3 Effektivitetsmått särskilt boende Den kvalitetspoäng som tagits fram kan nu ställas i relation till kostnaden för en plats i särskilt boende. Ett rimligt antagande kan vara att ett mer omfattande och rikare serviceutbud bör leda till en högre kostnad för kommunen. Om någon kommun har ett bra utbud till måttlig kostnad eller ett medelgott utbud till låg kostnad kan de tjäna som ett gott exempel på en effektiv organisation som förmedlar bra tjänster till medborgarna. Kostnaden per vårdtagare i särskilt boende redovisas i Vad kostar verksamheten i din kommun? Den omfattar i huvudsak personalkostnader och nettolokalkostnader. 15

16 Tabell 3.4 Effektivitetsmått särskilt boende Kommun Kostnad/plats Nöjdhetsindex från Socialstyrelsen Kvalitetspoäng Kostnad/ Nöjdhetspoäng Kostnad/ Kvalitetspoäng Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Väntetid till särskilt boende Väntetiden till särskilt boende är en kvalitetsfråga som under flera år har varit föremål för diskussion i det offentliga rummet. Utan tvekan är detta område en viktig kvalitetsfaktor för äldreomsorgen. Detta är förklaringen till att kommunerna regelbundet måste rapportera uppgifter till Länsstyrelsen om antal personer som väntat på plats i särskilt boende mer än tre månader efter beslut om plats. I de inrapporterade uppgifterna till Länsstyrelsen ingår dock även de personer som erbjudits en plats på ett särskilt boende men av någon anledning tackat nej och själva valt att vänta vidare. Vi har därför valt att ta fram ett annat mått som fångar in tiden från ansökan om plats i särskilt boende till när den första erbjudna platsen är tillgänglig på ett boende. Detta mått är även bättre än länsstyrelsens ur den äldres synvinkel eftersom det utgår från ansökan och inte från när beslutet togs, d.v.s. när utredningen avslutats. Kommunen måste i första hand se till tryggheten för den äldre och det är därför mer relevant att se hur kommunen klarar detta. Att den enskilde sedan av olika skäl väljer att avstå har vi därmed bortsett ifrån i detta sammanhang. Projektgruppen har manuellt gått igenom placeringar på särskilt boende under Resultaten presenteras både som genomsnittstid och median. I vissa fall bygger resultatet på ett urval. Vissa kommuner registrerar enbart när erbjudandet gått ut, inte när möjlig första inflyttning kan ske. I dessa fall har en uppskattad schablon lagts på för jämförbarhetens skull. 16

17 I tabellen nedan redovisas den totala handläggningstiden för beviljade ansökningar till särskilt boende. Tiden räknas från ansökan kommer in till det första möjliga datumet som erbjuds brukaren att flytta in på ett särskilt boende i det första erbjudandet som kommunen skickar ut. Tabell 3.5 Väntetid till särskilt boende Kommun Dagar ansökan till placering medel Dagar ansökan till placering median Antal inom 90 dagar ej verkställda beslut per 30/ Medelvärde 2008 Median 2008 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Variationen är märkbar, i de snabbaste kommunerna är medianen från ansökan till möjlig inflyttning om den beviljas cirka tre veckor, medan samma process tar uppemot tre månader på andra håll. I normalfallet är det dock god marginal till Länsstyrelsens krav på högst tre månaders väntan från bifallet beslut till inflyttning. Tar det längre tid beror det ofta på att den enskilde inte accepterar det första erbjudandet eller att denne har specifika behov som gör att det uppstår en flaskhals för en viss typ av plats. 17

18 3.5 Personaltäthet inom särskilt boende Tabell 3.6 Personaltäthet inom särskilt boende Kommun Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Personaltäthet 1,01 0,79 1,08 0,88 0,89 0,92 1, Avvikelser inom särskilt boende Liksom ifjol redovisar vi avvikelsestatistiken som de Medicinskt ansvariga sjuksköterskorna tar fram. Dock har vi valt att inte redovisa antalet missade läkemedelssigneringar då det visat sig efter fjolårets mätning att detta mäts och redovisas på olika sätt så att en jämförelse inte är meningsfull. Tabell 3.7 Avvikelser inom särskilt boende Kommun Antal platser Läkemedelsavvikelser jan-jun 2009 Läkm avvikelser per plats Fallavvikelser janjuni 2009 Övriga allvarliga fallskador Höftledsfrakturer Fallavvikelser per plats Botkyrka , ,56 Haninge , ,20 Huddinge , ,14 Nacka , ,32 Nykvarn , ,64 Nynäshamn , ,56 Salem , ,89 Södertälje , ,35 Tyresö , ,00 Att vissa kommuner har högre platsantal angivet här än i tabellerna förklaras med att korttidsplatser samt servicehus kan ingå i avvikelsehanteringen. 18

19 4 Beskrivningar av kommunernas övriga verksamheter inom äldreomsorgen 4.1 Uppsökande verksamhet Botkyrka Mötesplats Tumba Nu kan Botkyrkas äldre, mitt i regnruskiga hösten, sitta lugnt och skönt tillbakalutade i sittvänliga solstolar i solrummet Mauritius på Tumba äldreboende. Barfota fötter kan leka med äkta strandsand, kroppar kan smekas av upp till 30 gradig värme och öron kan ta emot havsbrus, måsskrik eller söderhavsmusik. Botkyrka kommun satsar stort på upplevelser för medborgarna. Vård- och omsorg har inte varit sena i att anta utmaningen att ge Botkyrkas äldre upplevelser! Solrummet Mauritius och Mötesplats Tumba är två i raden av pedagogiska upplevelser som erbjuds de äldre i Botkyrka. Mötesplatsen ska fungera som en träffpunkt där man träffar nya vänner, umgås och deltar i trevliga aktiviteter. Den ska drivas av frivilliga krafter, tillsammans med anställda friskvårdsinspiratörer, lite grann i hälsans tecken. Innanför dörrarna ligger caféet som ska drivas av just frivilliga och ha öppet kl varje vardag. Mitt emot finns den stora gymsalen med alla möjliga maskiner och apparater. Lite längre in i lokalen finns den uppvärmda bassängen där vattengympapassen avlöser varandra hela veckan. Och mittemot bassängen finns SOLRUMMET! Solrummet med sittvänliga solstolar för äldre och nästan äkta solstrålar med upp till 30 graders värme. Det finns en högtalaranläggning som gör det möjligt att välja mellan söderhavsmusik, vågbrus och fågelkvitter. Lamporna i rummet kan ställas om efter det som känns bäst för tillfället. Allt från svensk sommar till tropisk hetta finns att välja mellan. Aktiviteter som du kan delta i just nu är Qigong-kurs och vattengympa i bassäng med 32 gradig värme. Öppet alla helgfria vardagar, måndag - fredag klockan Botkyrkas matklubbar Botkyrkas matklubbar bjuder in fler äldre till gemenskap, glädje och samtal om ALLT! I Tullinge hålls matklubben på onsdagar klockan matpris per gång 45 kr. I Hallunda är det på fredagar som matklubben träffas klockan Matpriset där är 60 kr per gång. 19

20 4.1.2 Haninge Uppsökande verksamhet 75+ Vi erbjuder hembesök i förebyggande syfte till kommuninnevånare som är 75 år och äldre. Målet är att öka tryggheten hos äldre och deras anhöriga genom att ge information om kommunens service och var man vänder sig när ett hjälpbehov uppstår. För de äldres säkerhets skull skickar vi först ut ett brev med erbjudande om hembesök. Efter en tid ringer vi upp den äldre för att komma överens om passande tid för besöket. Besöket är frivilligt och kostar ingenting Huddinge Huddinge kommun har tagit fram en broschyr om äldreomsorgen i Huddinge som i början av september skickas ut till alla invånare i åldrarna 75 till 80 år. I broschyren finns kortfattade beskrivningar av alla tjänster som erbjuds, både biståndsbedömda och öppna verksamheter. Det finns också ett avsnitt om hur man lämnar synpunkter och kommer i kontakt med politiker och tjänstemän. Det finns en talong som man kan skicka in om man vill blir kontaktad av en biståndshandläggare, anhörigkonsulent eller Händige fixaren. Informationen är översatt till de sex vanligaste invandrarspråken i kommunen. Broschyren är ett led i förvaltningens uppsökande verksamhet och finansieras med statliga stimulansmedel. Efter det första stora utskicket kommer den att skickas årligen till alla som fyller 75 år Nacka Uppsökande verksamheten undersöks genom att varje kommun gör en enkel beskrivning av den eventuella verksamhet man bedriver. Ta om möjligt fram kostnaderna för dessa under Uppsökande verksamheten har under kontaktat alla som är 80 år fyllda och äldre i Nacka kommun och ej har kontakt med socialtjänsten. De har erbjudits information, och den har man kunnat få i form av hembesök, skriftligen, eller muntligen per telefon. Detta har skett i projektform. Från och med 2009 erbjuds alla som innevarande år fyller 80 år ovan nämnda service. Uppsökande verksamheten utförs från årsskiftet 2009 av anhörigkonsulenten. Vi arbetar för att Nackas seniorer ska få möjlighet till sällskap vid måltiden! Seniorluncher är ett samarbete mellan Nacka kommun och Röda Korset, PRO, SPF, Lions samt lokala frivilligorganisationer. I varje kommundel erbjuds seniorluncher en dag i veckan i samarbete med lokala lunchrestauranger. Vid varje tillfälle finns värdar från organisationerna närvarande, som välkomnar och hjälper till. Promenadsällskap kan också ordnas. 20

21 4.1.5 Nykvarn Nykvarn har idag ingen direkt uppsökande verksamhet. Vi samarbetar nära med hemsjukvården, vår frivilligverksamhet, pensionärsorganisationer etc Nynäshamn År 2006 startade Nynäshamns kommun projektet uppsökande verksamhet, där alla kommunens invånare som fyllt 80 år och äldre under året 2007, och som inte har stöd av hemtjänst eller hemsjukvård erbjuds råd, stöd och information. När projektet startade var 768 personer aktuella för uppsökande verksamhet. Idag återstår cirka 140 personer av de 768 som var aktuella vid uppstarten av projektet. Projektet löper ut årsskiftet 2009/2010. De aktuella personerna blir erbjudna ett hembesök. Vid ett besök får personen aktuell information om äldreomsorgen. Informationen innehåller vägledning om vem de kan kontakta vid behov av hjälpinsatser eller för att få råd och stöd. Syftet med den uppsökande verksamheten är att skapa ökad trygghet i det egna hemmet, att de äldre ska få bättre förutsättningar för att bibehålla hälsa, livskvalitet och kvarboende i det egna hemmet samt att stimulera till en bättre hälsa. Syftet är även att ge råd om kontaktskapande verksamheter och förslag till att förebygga skador i hemmet, bland annat fallskador. Kostnad under 2008 är totalt kronor Salem Sedan år 2000 har socialförvaltningen i Salems kommun genomfört fyra uppsökande verksamheter bland personer som är 80 år eller äldre. Personerna i målgruppen kontaktas per brev med en enkät där den enskilde får besvara frågor om han/hon önskar hembesök eller telefonkontakt med en biståndsbedömare/ distriktsköterska. Det finns även möjlighet att rekvirera skriftlig information om hemtjänst, färdtjänst, väntjänst, äldreboende och biblioteksservice. Nytt för i år är att förvaltningen även frågar om den enskilde är intresserad av gemensamma måltider någon gång per vecka och eller delta i friskvård och lättgympa Södertälje Inom äldreomsorgen finns inte uppsökande verksamhet Tyresö Tyresö kommun bedriver uppsökande verksamhet, riktat till samtliga personer över 80 år som inte tidigare var kända inom äldreomsorgen. Målsättningen är att informera de äldre om den service som finns i kommunen, ge riskförebyggande råd, få kännedom om de äldres levnadsförhållanden samt att identifiera de äldres behov av information och stöd från kommunen. 21

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2013 Ur ettt brukar- och medbor rgarperspektivv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2013-08-25 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg Södertörns nyckeltal Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2011-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Hemtjänst och särskilt boende. Nätverket Ystad-Österlen

Hemtjänst och särskilt boende. Nätverket Ystad-Österlen Hemtjänst och särskilt boende Nätverket Ystad-Österlen Nätverket Ystad-Österlen Deltagande kommuner: Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad 2009-02-25 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 8 Ks 12 Au 3 Dnr 237/2009-041 Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning Kommunfullmäktiges

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Rolf. Särskilt boende

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Rolf. Särskilt boende JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Rolf Särskilt boende En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Bakgrund. Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på rapporten samt användning av rapportens resultat

Bakgrund. Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på rapporten samt användning av rapportens resultat VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Kerstin Therus äldreomsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 35/2008 TJÄNSTESKRIVELSE 2008-12-11 Dnr VON/2008:80-700 Analys samt handlings- och tidplan för jämförelseprojektet

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 211 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Hemtjänst och särskilt boende

Hemtjänst och särskilt boende Hemtjänst och särskilt boende En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Helsingborg, Lund, Sigtuna, Strängnäs, Tierp,

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin Vadstena kommun kvalitet i äldreomsorg Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Syfte...3 3.1. Revisionsfrågor...3 3.2. Metod...3 3.3. Revisionskriterer/utgångspunkter...3

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Hemtjänst och Särskilt boende

Hemtjänst och Särskilt boende Hemtjänst och Särskilt boende En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner:,,,,,,,, och 2008-09-01 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Nätverk Västkust Deltagande kommuner i denna rapport:

Nätverk Västkust Deltagande kommuner i denna rapport: Äldreomsorg En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Västkust Deltagande kommuner i denna rapport:,,,,,,,, 2008-05-16 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se.

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Hemtjänst En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2008-10-15 Nätverket är en

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Hemtjänst En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2008-10-15 Nätverket är en

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Riktlinjer för närståendestöd

Riktlinjer för närståendestöd Riktlinjer för närståendestöd 709:1 Riktlinjer för närståendestöd Antaget av Kommunfullmäktige 16 maj 2002 ändrat 21 augusti 2003 samt 26 27 november 2008 Gäller från 27 november 2008 1 Inledning Enligt

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Särskilt boende. Nätverk Bohuslän. Deltagande kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2008-03-11

Särskilt boende. Nätverk Bohuslän. Deltagande kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2008-03-11 Särskilt boende En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2008-03-11 Nätverket

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Stöd för äldre och funktionshindrade i Trollhättan Gemenskap, sysselsättning

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Måttligan Hemtjänst En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Askersund, Filipstad, Hagfors, Hjo, Munkfors och Töreboda Nätverket

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

En rapport om uppföljning av hemtjänst och särskilda boenden i nätverket LUFSA Alingsås, Falköping, Lidköping, Lilla Edet

En rapport om uppföljning av hemtjänst och särskilda boenden i nätverket LUFSA Alingsås, Falköping, Lidköping, Lilla Edet En rapport om uppföljning av hemtjänst och särskilda boenden i nätverket LUFSA Alingsås, Falköping, Lidköping, Lilla Edet Nätverket Lufsa 2011-06-01 1 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas av: Alingsås

Läs mer

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv. Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv. Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara Hemtjänst En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara 2008-09-11 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se.

Läs mer

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen

Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende 2009 1 (34) Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Hemtjänst En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Framgångsrik Tillväxt Deltagande kommuner:, Lerum, Lomma, Mölndal, Sollentuna, Solna, Svedala, Täby och Vellinge 2008-03-13

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer