Utgiven Viksbergs Viktigt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgiven 2008. Viksbergs Viktigt"

Transkript

1 Viksbergs Viktigt En samling trivselregler och annat matnyttigt för oss i Viksberg Utgiven 2008 Viksbergs Viktigt

2 Här har vi samlat en del information, trivselregler och bestämmelser, som gäller oss som bor i Viksberg. Sammanställningen har uppdaterats och fastställts av styrelserna för Tomtägareföreningen och Samfällighetsföreningen i mars Vi hoppas att Viksbergs Viktigt får stanna kvar i fastigheten vid ett eventuellt ägarbyte. Allmänningar Våra gemensamma områden får givetvis nyttjas av alla. Det är dock inte tillåtet att utnyttja dessa för privata ändamål, som t ex båtplats, eller anlägga egna anordningar, som bryggor, och utestänga andra. Inte heller att förändra dem, t ex fälla träd eller schakta ur för parkeringsplatser, utan VTFs tillstånd. Med några få undantag är även vattnet utanför vårt område gemensamt, då de flesta strandtomter saknar vattenrätt. VTF kan ålägga de ansvariga att återställa gjorda ändringar på gemensam mark. I de fall styrelsen godkänner en anordning på gemensam mark sker detta normalt med villkoren att anordningen är tillgänglig för alla, och att den underhålls så att inte personskada uppstår. Arbetsdagar För att sköta våra gemensamma områden unnar vi oss årligen en vår- respektive höstdag, där vi jobbar tillsammans i god Viksbergsanda. Viksberg har 15 arbetslag bestående av tomtägare med ett naturligt närliggande grönområde att vårda och ansvara för. Uppgifter består i slyröjning, städning, smärre reparationer, etc. Varje arbetslag har sin kontaktman, lagbas, som i sin tur står i kontakt med styrelsens centrala arbetsledare för ömsesidiga tips och råd. Aktuella uppgifter om kontaktpersoner och datum för arbetsdagar finner du i Viksbergsbladet. Bryggor och båtplatser Det finns ett antal allmänna bryggor som kan användas för bad och rekreation. Har du båt ska du vända dig till någon av båtklubbarna för att få båtplats. Bryggor och båtplatser får inte anläggas på allmän mark. Inte heller får båtar lägga till vid badbryggor. Föreningar VTF, Viksbergs Tomtägareförening bevakar medlemmarnas intressen avseende markplans-, bebyggelse-, vatten-, avlopps-, sjöfarts-, jakt- och kommunala frågor, mm. Den sörjer också för medlemmarnas behov av sommar- och brunnsvatten, sophantering, brevlådeställ, mm. Föreningen agerar i frågor som engagerar medlemmarna, t ex Telgebostäders byggplaner i området och naturreservatet i Talbyskogen. VTF är också remissinstans för kommunen i frågor såsom den pågående revideringen av översiktsplanen och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. VSF, Viksbergs Samfällighetsförening förvaltar och ansvarar för skötseln av Viksbergs vägar, stigar, diken, grönområden, parkeringsplatser, fritidsanordningar, tipplatser, förråd, mm. Alla vägar, stigar och grönområden i Viksbergsområdet ägs av VTF men förvaltas av VSF. Käggebodavägen är öppen för allmänheten, vilket medför att Viksbergs samfällighets- 1

3 förening årligen erhåller ett statsbidrag för skötsel av Käggebodavägen. Medlemsavgiften för respektive fastighet till Viksbergs samfällighetsförening är enligt svensk lag obligatorisk. Idegransstigen har en egen samfällighet, vilken ligger under Viksbergs samfällighetsförening. Båtklubbarna I området finns fyra båtklubbar på mark/vatten som en gång upplåtits för detta ändamål av Tomtägareföreningen. Dessutom finns det två vilande båtklubbar (nr 2 och 4). Båtklubb nr 1 (Holmen, Viksbergsviken), Båtklubb nr 3 (Holmen mot Södertäljeviken), Båtklubb nr 5 (Tegeltorp vid Vesslavägen) och Båtklubb nr 6 (Tegeltorp, vid Hökstigen). Husdjur Lag om tillsyn över hundar och katter: "Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som, med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs, för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter". Enligt lagen måste hundägaren alltid ha hunden under full kontroll och under tiden 1 mars - 20 augusti gäller allmänt förbud mot lösspringande hundar för att skydda viltet. Många, särskilt äldre och barn, upplever obehag i olika grad av okända hundar, hur ofarliga de än må vara. Viksberg är också detaljplanerat vilket innebär att hundägare är skyldiga att ta hand om hundbajs. Information Hemsida Viksberg har en egen hemsida på internet. Här kan du få aktuell information om föreningarna, styrelserenas sammansättning, telefonnummer, aktuella projekt mm mm. Hemsidan nås genom Viksbergsbladet En gång om året utkommer Viksbergsbladet där det finns aktuell information från föreningarna. Här kan du bl.a. läsa vilka som ingår i styrelserna och vilka ansvarsområden de har. Aktuella avgifter. Tidpunkter för områdesbesiktningar, valborgsmässoeldar och höstbrasor mm mm. Jakt Jakt på rådjur sker på våra grönområden under november - januari av en engagerad medlem. VTFs styrelse ger efter inventering och samråd med jägaren direktiv för säsongens avskjutning. Samme medlem anlitas för jakt på trafikskadade djur och vid problem med mink, grävling och andra djur som ställer till skada. Sopor Hushållssopor läggs i de containers som finns uppställda på Holmen, Älgvägen och Isbjörnsvägen mellan vecka 17 till 39. Hushållssopor inkluderar inte möbler, vitvaror, trädgårdsavfall, byggavfall, oljefat, mm, som ibland återfinns i eller utanför containern. För allas trivsel - använd de alternativ som beskrivs nedan. 2

4 Glas och returpapper läggs i de särskilda containers som står uppställda på Holmen och Älgvägen vecka 17 till 39. OBS. Kartonger, wellpapp, frigolit och plastkassar är inte returpapper. Miljöfarligt avfall som färg, lösningsmedel, oljor, batterier, mm kan lämnas på Södertäljes återvinningscentral Returen, som tar emot alla sorters grovsopor och miljöfarligt avfall. Stationen ligger i Morabergs industriområde och är utformad som en drive-through under tak med containers för olika avfall. Vägbeskrivning: Åk mot Södertälje, ta till vänster i korsningen före höghusen i Brunnsäng och följ Brunnsängsvägen till korsningen/rondellen med Bergaholmsvägen (Comfort på höger sida). Kör rakt över rondellen och följ Morabergsvägen cirka 400 m till Returen på höger sida. Returen har öppet måndag-torsdag 14-20, fredag och lördag Under våren 2008 inför kommunen ett nytt system med besökskort. Besökskortet laddas automatiskt med ett bestämt antal fria besök varje år. För år 2008 är kortet laddat med 12 besök. Fastighetsägare, som betalar räkning för sophämtning hela året till Telge Återvinning, kommer att få kort utskickat i april Fritidsboende kan ringa Telge Återvinning på för att få ansökningsblankett eller anmäla sig på Telge Återvinnings kundtjänst kan kontaktas på tel för annan avgiftsbelagd avfallsservice såsom hämtning, hyra av container, mm. Stadgar, Stämmor och Styrelser Föreningarnas stadgar styr tillsammans med lagar och förordningar föreningarnas verksamhet. De finns bl.a. tillgängliga på hemsidan. Styrelserna väljs på årsstämman enligt stadgarnas bestämmelser. Vilka som sitter i föreningarnas styrelser framgår av bl.a. hemsidan eller Viksbergsbladet. Årsstämmorna skall hållas i mars varje år. Vid årsstämman samlas föreningens medlemmar för att gemensamt gå igenom årets verksamhet. Styrelsen ska presentera årsredovisning och verksamhetsberättelse. Årsstämman ska godkänna styrelsens förvaltning. Varje medlem kan när som helst under året komma till styrelsen med förslag till verksamheter eller åtgärder. Förslag som man vill att årsstämman ska ta ställning till kallas motioner och ska skickas till styrelsen senast före januari månads utgång. Förslagen eller motionerna skall alltid lämnas skriftligt till föreningarnas styrelser (Box 19101, Södertälje). Protokollen från styrelsesammanträden är inte offentliga eftersom de kan innehålla konfidentiella uppgifter om enskilda medlemmar. Protokoll från föreningsstämmor ska enligt stadgarna anslås på områdets anslagstavlor och föreningens hemsida. Medlem har också rätt att få en kopia tillsänd mot erläggande av en avgift som bestäms av styrelsen för att täcka faktiska kostnader. Trafik, parkering och vägar Bilar, motorcyklar och mopeder får inte köras utanför allmän väg. Trots detta uppstår varje år skador på badplatser, stigar och grönområden på grund av detta. Motorcyklar och mopeder framförs ibland oregistrerade och av minderåriga, vilket styrelserna ser allvarligt på. En olycka kan innebära konsekvenser för livet. Rättsliga åtgärder har diskuterats för att komma tillrätta med det. Dåligt ljuddämpade, dåligt avstörda och stinkande motorer irriterar också många. Visa lite hänsyn - alla ska trivas i området. Respektera hastighetsbegränsningarna som är 50 km/tim på Käggebodavägen och början av Ekvägen, och 30 km/tim på övriga vägar. 3

5 Det finns många barn i området, speciellt under sommaren, och otaliga ställen med skymd sikt. Parkering Det finns ett antal markerade parkeringsplatser inom området. Dessa är avsedda för fastighetsägarna och deras gäster. Det är inte tillåtet att där ställa upp lastbilar, husvagnar, båttrailers eller liknande. Det råder ett generellt parkeringsförbud i området. Parkering vid tomten, delvis ute på vägen, tolereras inte då det är viktigt att utryckningsfordon kan ta sig fram obehindrat. Även andra större fordon, som sopbilen och tanktömmaren, kräver utrymme. Dessa förstör vägkanten om de tvingas ut på sidan av vägen. Parkering vid egen tomt får ske om bilen står minst 30 cm från vägkanten och framkomligheten inte på annat sätt äventyras. Föreningarna har dock rätten att förbjuda parkering i de fall de anser detta befogat. Vägskyltar och informationstavlor Vägar och stigar är försedda med namnsskyltar för att ge möjlighet att hitta rätt till aktuell adress. Informationstavlor med karta, väg/stignamn samt tomtnummer finns uppsatta vid infarten till Isbjörnsvägen, Älgvägen och Ekvägen. Föreningen strävar efter att upprätthålla en god standard på namnskyltar och informationstavlor över Viksberg. Styrelsen tar tacksamt emot förslag till eventuella ändringar eller kompletteringar. Vägar Då hela Viksbergsområdet står inför en närliggande omvandling, i och med framdragning och anslutning till kommunalt vatten och avlopp, kommer stora ingrepp på befintliga vägar/stigar och angränsande natur att ske. Då detta är något som har varit känt under några år har beslut tagits att Viksberg samfällighetsförening skall minimera kostnaden för underhåll av dessa tills omvandlingen är klar. Samtliga vägar och stigar i området skall efter framdragning och anslutning till kommunalt vatten och avlopp återställas till befintligt skick av Telge Nät. Sammantaget med att flera fastigheter och hushåll i framtiden kommer att vara permanentboende, ökar belastningen på vägar och stigar avsevärt, vilket medför att Viksberg samfällighetsförening och därmed fastighetsägare framöver kommer att behöva investera i vägar/stigar. Träd, buskar och trädgårdsavfall Håll efter dina buskar och träd så att dessa inte växer in hos grannen till dennes förtret. Han har full rätt att kapa allt som hänger in på hans tomt. Kom överens för grannsämjans skull. Slyröjning som utförs frivilligt av medlemmar välkomnas tacksamt. Tag dock kontakt med VTF eller VSF innan ni sätter igång för att undvika tvister efteråt. Som sly räknas alla lövträd med stamtjocklek mindre än 10 cm. Större träd får tas ned endast efter uttryckligt medgivande från VTF/VSF. Den som fäller större träd kan bli skyldig att ersätta VTF/VSF med ett belopp motsvarande kostnaden för återplantering av de träd som tagits ned. Tag därför alltid kontakt med VTF/VSF innan något röjningsarbete sätts igång. Håll sikten i korsningar fri från skymmande vegetation o dyl. Kommunens regler om maxhöjd 80 cm över vägbanan på häckar, staket, mm., 10 m åt alla håll från korsningar, gäller. Skymd sikt innebär fara för alla, framför allt för barnen. 4

6 Valborgsmässoeldar och höstbrasor på Holmen och i Tegeltorp ska efter årsmötesbeslut skötas av arbetslagen efter ett rullande schema. Detta presenteras för arbetslagen under april månad. Höstbrasorna ska eldas upp snarast möjligt efter 1 oktober. Respektera att inget får läggas på brasorna förrän två veckor innan och inte heller löv då de sprider gnistor långa vägar. Eldning på egen fastighet sker på eget ansvar men är förbjudet efter mörkrets inbrott. Eldningsförbud kan utfärdas av brandförsvaret. På deras telefonsvarare tel fås besked om vad som gäller för dagen. För allmänna eldningsvillkor ring Södertörns Brandförsvarsförbund på tel Släck alltid din eldhärd noga. Vi har haft flera allvarliga tillbud med askhögar som plötsligt spritt eld till omgivningen. Lövtipparna i området har avvecklats efter årsmötesbeslut. Således måste ris, grenar, gräsklipp, och liknande komposteras på egen fastighet, alternativt köras till Returen i Moraberg. Ett tredje alternativ som erbjuds är också att arbetslagen, eventuellt fler i samarbete, ordnar lokala tippar och sköter dessa. Detta måste dock godkännas av styrelsen. Vatten och avlopp Dricksvattnet i våra borrade brunnar testas regelbundet av VTF. Mikrobiologiska och kemiska analyser samt radontester utförs enligt riktlinjer från Miljökontoret i Södertälje, dit kopior av testprotokollen sänds. Hittills har vi haft få problem, men det kan inte nog understrykas att alla måste vara mycket försiktiga med avloppsanläggningar. Sommarvattnet släpps på veckorna 16-17, och stängs av första veckan i oktober, vecka 40. Tiderna kan dock ändras vid risk för frysskador. Observera att vattnet tryter för dem längst ut på ledningarna om era vattenspridare står på för jämnan. Visa hänsyn och tänk på att vattning soliga dagar är verkningslöst. Kontrollera anslutningar och rör regelbundet. Läckage kostar oss alla i form av ökade driftskostnader. Anmäl fel till vattumännen snarast möjligt. Namnen på dessa finner du på hemsidan eller i senaste Viksbergsbladet. Borrade brunnar för privat bruk får endast borras på egen mark. VTF ger inte tillstånd till privata brunnar på de gemensamma områdena. Det är inte obligatoriskt, men tillrådligt att kontakta Miljöförvaltningen innan en brunn borras och kolla var närliggande infiltrationsanläggningar finns. Avloppsanläggningar tillåts inte längre av Miljökontoret i Södertälje. Den detaljplan som fortfarande gäller för Viksberg tillåter inte avloppsanläggningar. Miljökontoret har dock tidigare i strid mot planen gett tillstånd hänvisande till tidigare praxis men från årsskiftet ges inga nya tillstånd. Miljökontoret ger dock tillfälliga tillstånd för slutna system med tankar i väntan på att kommunalt VA byggs ut i Viksberg. 5

7 6

Sörskogens A-Ö. Oktober 2014

Sörskogens A-Ö. Oktober 2014 Sörskogens A-Ö Oktober 2014 Här finns information om stort och smått om att bo i Sörskogen. Nyttig läsning för både nya och gamla Sörskogsbor. Du hittar alltid den senaste versionen på Sörsams hemsida.

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg

Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg Här nedan kommer information om föreningens regler som man för allas trevnad bör känna till. Boende i föreningen är också skyldiga att se till att deras gäster

Läs mer

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Kort historik Korgil by Vad man vet har det funnits en eller ett par fastigheter med boende någonstans i byn Korgil sedan mitten av 1500-talet. Första gången

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Anvisningar för medlemmarna 2009 Sid. 2

Anvisningar för medlemmarna 2009 Sid. 2 Utgiven januari 2009, giltig under 2009 Sid. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Om Molnflygaren...4 1.1 Anvisningarna...4 1.2 Hemsida...4 1.3 Informationsblad...4 1.4 Vad göra?...4 2 Begreppsförklaringar...4 3 Styrelseförvaltning...5

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar.

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar. Ordningsregler Bäste medlem, Läs igenom dessa ordningsregler samt föreningens stadgar. Om det är något du undrar över eller tycker är oklart, kontakta styrelsen. Som medlemmar i vår bostadsrättsförening

Läs mer

VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER

VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN Hjärtligt välkommen till bostadsrättsföreningen Stenbrottet 1 Styrelsen i föreningen har i detta häfte sammanställt

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

Bofinks-mappen Information och matrikel

Bofinks-mappen Information och matrikel Bofinken i Salems Samfällighetsförening Domherrestigen 45 144 42 Rönninge Plusgiro 919257-6 Bankgiro 5677-9135 Org nr 717900-2204 - www.bofinken.nu Bofinks-mappen Information och matrikel Spara mappen!

Läs mer

Brf Frigg. Årsredovisning för Brf Frigg. Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen. Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Frigg. Årsredovisning för Brf Frigg. Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen. Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Frigg 2013 Årsredovisning för Brf Frigg Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen F4-Print AB Stockholm 2014 www.f4-print.se ORDLISTA Förvaltningsberättelse

Läs mer

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (13) Innehållsförteckning Autogiro, E-faktura... 3 Avstängning vatten... 3 Biltvätt... 3 Brandsläckare... 3 Brandvarnare...

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Akvarell av Maina Gummeson, konstnär och boende på Vereliusvägen 19. Välkommen till HSB Bostadsrättsförening Stora Ängby i Stockholm

Akvarell av Maina Gummeson, konstnär och boende på Vereliusvägen 19. Välkommen till HSB Bostadsrättsförening Stora Ängby i Stockholm Akvarell av Maina Gummeson, konstnär och boende på Vereliusvägen 19 Välkommen till HSB Bostadsrättsförening Stora Ängby i Stockholm Innehållsförteckning Historik... 3 Omtalat nybygge... 3 Här har Björn

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

VÄRT att veta om BRÄNNERIET

VÄRT att veta om BRÄNNERIET VÄRT att veta om BRÄNNERIET Det är nu ett antal år sedan denna informationsskrift om HSB Brf Bränneriet reviderades och vi återkommer här med en uppdaterad utgåva. Under denna tid har en hel del förändrats

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

Pargas Info 2007-2008

Pargas Info 2007-2008 Pargas Info 2007-2008 Information för Dig som bor i brf Pargas! Att bo i bostadsrätt Brf Pargas är en ekonomisk förening som ägs gemensamt av våra medlemmar och bostadsrättshavaren äger en andel i föreningen

Läs mer