Kundval inom äldreomsorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundval inom äldreomsorgen"

Transkript

1 Kundval inom äldreomsorgen

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar och andra former av uppföljning av lagstiftning, verksamheter, resurser m.m. som kommuner, landsting och enskilda huvudmän bedriver inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd. Den kan utgöra underlag för myndighetens ställningstaganden och ingå som en del i större uppföljningar och utvärderingar av t.ex. reformer och fördelning av stimulansmedel. Socialstyrelsen svarar för innehåll och slutsatser. Artikelnr Publicerad april

3 Förord Allt fler kommuner väljer att konkurrensutsätta hela eller delar av äldreomsorgen. I kartläggningar från 1999 och 2003 har Socialstyrelsen studerat denna företeelse när det gäller omfattning, verksamhetsformer, entreprenadbyten m.m. Under de senaste åren har olika kundvalsmodeller introducerats som alternativ eller komplement till entreprenadupphandlingarna. I denna rapport fokuseras kartläggningen på utvecklingen och utformningen av olika kundval. Rapporten bygger på Socialstyrelsens egna studier, en enkät som SKL genomförde 2006, analyser av den tillgängliga statistiken samt Konkurrensverkets rapport Konkurrensen i Sverige Rapporten har skrivits av Sven Lusensky vid Socialstyrelsens äldreenhet. Christer Neleryd Enhetschef Äldreenheten 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 7 Bakgrund 9 Metoder 11 Kundval utformning och omfattning 12 Vad innebär kundval? 12 Vilka tjänster omfattar kundvalet? 12 Tilläggstjänster 12 Var finns kundval? 13 Hur betalar kunden? 13 Hur godkänns utförare? 14 Vad tycker brukarna? 15 Hemtjänsten i Stockholm-enkät till brukarna Näraliggande områden 18 Fixarservice m.m. 18 Hushållstjänster 18 Kommuner som genomfört kundval 20 Alingsås kommun 20 Avesta kommun 21 Danderyds kommun 21 Gotlands kommun 22 Huddinge kommun 23 Höganäs kommun 23 Järfälla kommun 24 Kalmar kommun 25 Karlstad kommun 25 Lidingö stad 26 Linköpings kommun 27 Mölndals kommun 28 Mönsterås kommun 28 Nacka kommun 28 5

6 Norrtälje kommun 29 Sigtuna kommun 29 Sollentuna kommun 30 Solna stad 30 Staffanstorps kommun 31 Stockholms stad 32 Tyresö kommun 32 Täby kommun 33 Ulricehamns kommun 34 Umeå kommun 35 Varbergs kommun 36 Vänersborgs kommun 36 Österåkers kommun 37 Kommuner som planerar att införa kundval 38 Kundval i hemtjänsten 38 Kundval i särskilt boende 38 Referenser 39 6

7 Sammanfattning Sedan början av 1990-talet har allt fler kommuner valt att konkurrensutsätta hela eller delar av äldreomsorgen. Inledningsvis skedde detta i första hand genom entreprenadupphandlingar. De senaste tio åren har olika kundvalsmodeller introducerats som alternativ eller komplement till entreprenadupphandlingarna. I december 2006 hade 27 kommuner infört kundval eller någon likartad verksamhet och lika många planerade att införa det. Kundvalet gäller i första hand hemtjänst i ordinärt boende inklusive servicetjänster. En handfull stora aktörer arbetar över hela landet och dominerar marknaden när det gäller entreprenader, främst särskilda boenden och hemtjänst. I samband med att allt fler kommuner inför kundval inom hemtjänsten får också små företag möjlighet att konkurrera med de rikstäckande företagen. Lagen om offentlig upphandling innehåller inga specifika regler för upphandling av tjänster som avropas i en kundvalsmodell 1. De kommuner som tillämpar kundval utser sina utförare antingen genom offentlig upphandling eller genom certifiering. Certifieringen baseras då på ett antal förbestämda kvalitetskrav på utföraren. Den ersättning utförarna får i kundvalssystemet är lika för alla, med undantag för tilläggstjänster där utförarna själva sätter priset. Eftersom priset är givet får utförarna i stället marknadsföra sig med kvaliteten på tjänsterna. I motsats till situationen vid entreprenader har utföraren i kundvalssystemet inga garanterade kunder utan måste förlita sig på att gamla kunder stannar kvar och att nya kan värvas. De flesta kunder kommer från närområdet. Många brukare får information om de olika utförarna från sina grannar, vänner och bekanta, och därför är utförarens rykte viktigt för brukarens val. Brukarens kontakt med utföraren sker i de flesta fall genom den hemtjänstpersonal som utför tjänsterna och brukarens bild av vårdpersonalen kommer därför att prägla hans eller hennes omdöme om utföraren. Med andra ord är det viktigt att matcha brukare och personal när företagen ska stärka sitt goda rykte och skapa en nära relation till brukarna. Ett annat sätt att stärka brukarens upplevelse av kvalitet är att utföraren försöker tillmötesgå brukarens önskemål om gratistjänster utöver den hjälp som ingår i biståndsbeslutet. 2 Sammanfattningsvis innebär kundvalet att brukaren får ökade möjligheter att påverka hur de beviljade tjänsterna utförs, men även att få tjänster utöver de som ingår i biståndsbesluten, mot ersättning eller gratis. Valmöjligheten förutsätter dock att det finns flera utförare att välja mellan. Redovisningen från kommuner som infört kundval visar att även små kommuner kan tillgodose kravet på valmöjlighet mellan flera utförare även om urvalet är begränsat. 1 Kvalitetskonkurrens och kundval inom kommunal äldreomsorg, Konkurrensverket 2006:6 2 SOU 2001:31. 7

8 Kundvalet förutsätter även att brukaren har förmågan att värdera och välja mellan olika utförare, men detta är inte alltid fallet. Därför är det viktigt att kommunen inte bara fattar beslut om insatserna utan även ser till att brukare som inte kan välja själva får det stöd de behöver för att omsätta biståndsbeslutet i en utförd insats. Enligt 3 kap. 3 socialtjänstlagen (2001:453) ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Nämnden har samma ansvar för att verksamheten utvecklas och säkras, oberoende av vem som är utförare. 8

9 Bakgrund Antalet personer 65 år och äldre utgör i dag cirka 17 procent av befolkningen. Andelen förväntas öka till 20 procent under de kommande 15 åren. För att möta de ökade kostnaderna för äldrevård och äldreomsorg ställs ökade krav på effektivitet. Samtidigt ställer de äldre högre krav på inflytande över de vård- och omsorgstjänster de tar i anspråk. I takt med att behoven ökar satsar kommunerna på ökat kvarboende, men också på särskilt boende för personer med omfattande behov av vård och omsorg. För att tillgodose brukarnas krav på ökat inflytande väljer allt fler kommuner att införa system där brukarna själva väljer utförare av de beviljade tjänsterna. Dessa system brukar man kalla valfrihetsmodeller eller kundval. Äldreomsorgen kan delas in i ett antal verksamhetsområden som både stödjer och kompletterar varandra. Särskilda boendeformer finns för de personer som har störst omvårdnadsbehov eller som pga funktionshinder, t.ex. demens, behöver mer eller mindre kontinuerlig tillsyn. Stöd i det ordinära boendet ges som hemsjukvård, dvs. hemtjänst som kan omfatta allt från kvalificerade omvårdnadsinsatser till ren service som inte bara riktar sig till äldre. Dessa tjänster har olika beteckningar, som hushållsnära tjänster och fixartjänster. Dessutom finns ofta dagverksamhet i olika former som ett komplement till insatserna i den egna bostaden. Merparten av dessa tjänster utförs i offentlig regi. Konkurrensverket har visat att i genomsnitt 11,2 procent av antalet personer 65 år och äldre som 2005 fick hemtjänst eller bodde i särskilt boende fick tjänsterna av privata utförare. Av de personer över 65 år som var beviljade hemtjänst var det cirka 10 procent som fick hjälpen utförd i privat regi. Av personerna över 65 år i särskilt boende bodde cirka 13 procent i ett boende som drevs i enskild regi. 3 Arbetsställen inom vård och omsorg för äldre personer, i privata företag och organisationer 2002 och Verksamhet Särskilda boendeformer Ordinärt boende Summa Antalet kommuner som konkurrensutsätter hela eller delar av äldreomsorgen ökar. År 2005 var det endast sju kommuner som inte köpte någon verksamhet inom området äldre- och handikappomsorg samt individ och familjeomsorg från enskilda företag. 5 Socialstyrelsens kartläggningar 1999 och 3 Vård och omsorg om äldre, lägesrapport 2006, Socialstyrelsen. 4 SCB, Företagarbasen (FDB). 5 Källa:Louise. Nuteks bearbetning. 9

10 2003 visar både att antalet entreprenader ökar och att konkurrensutsättningen vidgas från att vara ett storstadsfenomen till att spridas över hela landet. Entreprenaderna omfattade i första hand särskilt boende och hemtjänst. Av den totala äldreomsorgskostnaden på drygt 80 miljarder år uppgick kostnaderna för entreprenader och köpta platser till 8,3 miljarder kronor. Spridningen mellan kommunerna är emellertid stor. I flera kommuner finns överhuvudtaget ingen konkurrensutsatt verksamhet inom äldreomsorgen, men i några större kommuner är mer än 30 procent av verksamheten konkurrensutsatt. Vid konkurrensutsättning inom äldreomsorgen tillämpas huvudsakligen entreprenad- och/eller kundvalsmodellen. Entreprenadmodellen innebär att verksamheten upphandlas genom en anbudstävlan. I kundvalsmodellen läggs i stället fokus på brukarens egna val. Brukaren får en check eller någon motsvarande värdehandling som kan användas för att välja utförare för de beviljade tjänsterna. Valet begränsas dock till de utförare som auktoriserats av kommunen. Konkurrensverket har visat att av de kommuner som år 2004 hade konkurrensutsatt äldreomsorgen var det vanligast med bara en verksam utförare. Ett tiotal kommuner hade 5 10 utförare och i någon enstaka kommun med kundval inom hemtjänsten fanns ett 40-tal företag. De marknadsledande företagen 2004 var Attendo Care AB, Carema AB, Aleris och Förenade Care AB. Dessa företag kan i princip sägas bedriva rikstäckande verksamhet. Därutöver finns många mindre företag som i allmänhet bara är verksamma inom lokala marknader. Antalet privata företag inom äldreomsorgen framgår av nedanstående sammanställning. 7 Bransch Antal privata företag 2006 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre 154 Öppna sociala insatser för äldre personer 184 (insatser i ordinärt boende) 6 Socialstyrelsen, SCB, Företagsregistret. 10

11 Metoder Om inget annat anges gäller är uppgifterna i kartläggningen hämtade från december Urvalet av kommuner baseras på en enkät som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde våren 2006 kompletterat med uppgifter som inhämtats via kommunernas webbsidor. Berörda kommuner har fått möjlighet att komplettera och revidera de redovisade uppgifter som avser den egna kommunen. Avsnittet Vad tycker brukarna är baserat på Stiftelsen Äldrecentrums studie Kundval inom äldreomsorgen från 2004 samt en brukarundersökning som utrednings och statistikkontoret i Stockholms Stad genomförde hösten

12 Kundval utformning och omfattning Vad innebär kundval? Kundval innebär att brukaren efter ett biståndsbeslut kan välja utföraren av de beviljade insatserna. Valmöjligheten begränsas till de utförare som kommunen godkänt efter en kvalitetsprövning eller en offentlig upphandling. Utförarnas ersättning bestäms av kommunen och är lika för alla utförare. Brukarens avgift är också densamma oberoende av utförare. Brukaren betalar sin avgift till kommunen enligt 8 kap. 2 9 socialtjänstlagen (SoL). Utförarna konkurrerar med varandra och kvaliteten på tjänsterna är viktig faktor när brukaren ska välja utförare. Ingen utförare garanteras några uppdrag utan är helt beroende av brukarnas aktiva val. Kundvalet behöver inte innebära att det finns ett stort antal privata utförare men förutsätter att det finns minst två utförare att välja emellan. Vilka tjänster omfattar kundvalet? Kundvalet omfattar oftast olika servicetjänster men det kan även gälla biståndsbedömda insatser inom t.ex. hemtjänst. I några kommuner tillämpas även kundval för särskilt boende. I flera kommuner finns olika slags fixartjänster där kommunen förmedlar personer som kan hjälpa till med att byta lampor, sätta upp gardiner och andra insatser som inte ingår i äldreomsorgens hemtjänst. Dessa tjänster faller dock inte inom ramen för kundval. Se vidare avsnittet Närliggande områden. Tilläggstjänster De flesta utförare som upphandlats eller auktoriserats för kundval erbjuder olika former av tilläggstjänster som brukarna kan köpa direkt från utföraren. Prissättningen är marknadsanpassad och subventioneras inte av kommunen. Tilläggstjänsterna är i stort sett desamma som de som ingår i hushållsnära tjänster, t.ex.: Matlagning och hjälp med planering inför högtidsdagar. Städning, storstädning, fönsterputsning, förråds- och vindsröjning. Tvätt och strykning. Snöskottning, gräsklippning och olika trädgårdsarbeten. Bank- och postärenden. Hjälp med att skriva brev. Flytt- och biltransporter. Social samvaro. 12

13 Kulturella besök. Efterlängtade resor. Hundpromenader. Utförarna marknadsför ofta sina tjänster via länkar på kommunens hemsida eller med broschyrer som distribueras till brukarna. Kostnaden för dessa tjänster brukar baseras på ett timpris som vanligtvis ligger i intervallet kronor. Var finns kundval? Kundval förekommer i alla nordiska länder utom Island. Längst har man kommit i Danmark där ett nationellt reglerat kundvalssystem infördes Motsvarande system infördes i Finland I början av 1990-talet införde några kommuner i Sverige kundval inom äldreomsorgen. Fler kommuner visade intresse för modellen och 1999 fanns kundvalssystem i sex kommuner. 8 År 2003 hade antalet ökat till tio kommuner, de flesta i Stockholms län. Vanligast är kundval för hemtjänstinsatser men i tre kommuner ingår även särskilt boende. I Stockholm har uppskattningsvis omkring 40 procent av brukarna inom hemtjänsten valt en utförare i enskild regi. Efterhand har antalet kommuner som praktiserar systemet ökat och i december 2006 fanns kundval för hemtjänstinsatser i 25 kommuner, och för särskilt boende i 5 kommuner. I ytterligare 24 kommuner fanns planer på att införa kundval i hemtjänst och i 7 kommuner planerade man samma sak för särskilt boende. Hur betalar kunden? Sedan 1 juli 2002 och 1 januari 2003 finns bestämmelser i 8 kap. 2 9 SoL som reglerar vilka avgifter en kommun kan ta ut för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna för insatser är desamma oberoende av om verksamheten drivs i offentlig eller enskild regi. I kundvalssystemet betalar brukaren för tjänsterna med en check, voucher eller motsvarande. Denna kan uttryckas i form av plats i särskilt boende, pengar, tid eller sysslor. Om vouchern gäller pengar eller tid innebär det att brukaren inom de angivna tidsramarna själv får bestämma utförare och vilka insatser som ska utföras. Gäller vouchern i stället sysslor kan brukaren bara välja utförare. När det gäller fixarservice åt äldre har kommunen en behörighet att ta ut avgifter, men ingen skyldighet. 9 När en kommun tar ut avgifter ska de vara rimliga och inte överstiga kommunens självkostnad för tjänsten. Det innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter än att de täcker kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandhåller. Icke behovsbedömda insatser är 8 Konkurrensutsättning och entreprenader, Socialstyrelsen Gäller from 1 juli

14 momsbelagda i motsats till de behovsbedömda insatserna. Med självkostnad menas att avgifterna ska täcka kommunens totala verksamhet med hushållsnära tjänster. Kostnaderna i det enskilda fallet saknar betydelse. Precis som med avgifter för hemtjänst får kommunen anpassa avgifterna efter den enskildes betalningsförmåga. Hur godkänns utförare? Enligt 3 kap 3 socialtjänstlagen (2001:453) ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Nämnden har samma ansvar för att verksamheten utvecklas och säkras oberoende av vem som är utförare. Kommunen kan välja sina utförare genom antingen upphandling eller certifiering. Vid certifiering ställs vissa i förväg fastställda minimikrav på kvaliteten. Teoretiskt skulle man kunna tänka sig ett system där kommunen inte prövar utförarna utan låter brukarna välja helt fritt. Om brukarna då inte är nöjda med utföraren markerar de detta med att byta utförare. Något sådant system finns dock inte för närvarande. Vid en upphandling kan antalet utförare begränsas medan certifiering ger fritt tillträde för de utförare som klarar kommunens kvalitetskrav. Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller inga specifika regler för upphandling av tjänster som avropas i en kundvalsmodell. Frågan om kundval och upphandling har behandlats av den statliga Upphandlingskommittén. I sitt slutbetänkande Mera värde för pengarna 10 konstaterade kommittén att kundvalssystem inte passar in i upphandlingslagstiftningens normsystem. Denna fråga borde därför utredas i särskild ordning. I propositionen Ändringar i lagen om offentlig upphandling m.m. 11 meddelade regeringen att den delade kommitténs uppfattning i denna fråga. Regeringen har i mars 2007 tillsatt en särskild utredare för att utreda förutsättningarna för ökad valfrihet när det gäller vård, omsorg, stöd och service inklusive särskilt boende som ges till äldre och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen (2001:453). Utgångspunkten för utredarens förslag ska vara att öka valfriheten och inflytandet för äldre och personer med funktionshinder. Förslagen ska främja en mångfald av utförare, både i fråga om storlek och inriktning SOU 2001: prop. 2001/02: Dir 2007:38 Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen 14

15 Vad tycker brukarna? Stiftelsen Äldrecentrum har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört en studie om kundval inom äldreomsorgen. 13 Ett syfte med studien var att beskriva kundvalsmodellernas utformning i Nacka kommun och Stockholms stad, vad som skiljer och förenar dessa ur ett brukarperspektiv. Ett annat syfte var att presentera brukarnas kännedom och erfarenheter av att välja utförare inom hemtjänsten i ordinärt boende. Kundvalsmodellen infördes i Nacka kommun 1992 och i Stockholms stad Stockholms stad representerades av stadsdelen Bromma. Sammanlagt deltog 38 brukare i studien. Av de intervjuade var 20 nyväljare och hade valt utförare för första gången. 18 personer var omväljare och hade valt utförare vid minst två tillfällen. De båda kommunernas modeller är i stor utsträckning lika. Det är biståndsbeslutet som lägger fast ramarna för brukarnas val av utförare, och när beslutet är klart får brukaren välja. Brukarna kan välja utförare när de har fått ett nytt biståndsbeslut eller vid ett senare tillfälle, och de har rätt att byta utförare om de inte är nöjda. De kan däremot inte bestämma vilka insatser de ska få, vilket begränsar inflytandet till att välja vem som ska utföra insatserna. Antalet utförare varierar dessutom beroende på var i kommunen de äldre bor. Förutom de beviljade tjänsterna kan de enskilda företagen erbjuda sina kunder en del tilläggstjänster, en möjlighet som de kommunala enheterna inte har. Biståndsbedömarnas uppgift är att ge opartisk information i valsituationen och i övrigt överlämna valet till brukarna själva. Vidare ska kommunerna enligt modellerna genomföra regelbundna uppföljningar av hur utförarna följer avtalen och certifieringsvillkoren. Resultatet av studien visar endast små skillnader mellan Nacka och Bromma. Alla intervjuade var positiva till möjligheten att få välja och byta utförare och flera såg det som något självklart. Möjligheten att välja är emellertid inte så känd i någon av kommunerna trots att Nacka har haft kundval tio år längre än Stockholm. De flesta av dem som intervjuades verkade ha haft liten kunskap om hemtjänsten i stort innan de själva kom i kontakt med den. I de studerade kundvalsmodellernas utformning och tillämpning finns inslag som gör det svårare för den enskilde att välja rationellt. Intrycket är att kundvalsmodellerna inte är helt anpassade efter den situation som de äldre befinner sig i när de ska välja. De äldre har upplevt olika hinder i och efter valsituationen som visar att en kundvalsmodell inom äldreomsorgen behöver anpassas till de äldre som ska välja. I rapporten kommer författarna fram till bland annat följande slutsatser: 13 Att välja hemtjänst, expertrapport om kundval inom äldreomsorgen i Stockholms Stad och Nacka kommun, Socialstyrelsen

16 Samtliga intervjuade är positiva till möjligheten att få välja utförare, trots att alla inte har gjort ett aktivt val. Valet är dock ofta förknippat med svårigheter. En tredjedel av de intervjuade har överhuvudtaget inte gjort något aktivt val. I ett fåtal fall har i stället anhöriga gjort valet och i de övriga fallen biståndshandläggaren. Kundvalsmodellernas regler är oklara när det gäller i vilken utsträckning biståndshandläggarna får ge brukarna vägledning när de ska välja. Många brukare både behöver och efterfrågar stöd i valsituationen och det är viktigt att biståndshandläggarna här får en tydligare roll. Den skriftliga informationens utformning och innehåll ska inte ge någon vägledning i valsituationen. Informationen om tjänsterna måste vara saklig, innehållsrik, mångsidig och lättförståelig. Brukarna måste också få veta att kommunen gör kvalitetsuppföljningar av utförarnas tjänster. De flesta brukare som hade ändrat sitt val av utförare var missnöjda med kvaliteten på tjänsterna. De ansåg att det var svårt att framföra klagomål, vilket visar att rutiner för klagomålshantering måste utformas med tanke på den beroendeställning de äldre är i. De ansvariga nämnderna hade fått rapporter om kvalitetsbrister utan att vidta några åtgärder. Här finns behov av förbättringar, eftersom bristerna påverkar den hjälp brukarna får. Hemtjänsten i Stockholm-enkät till brukarna 2006 Stockholms Stad, utrednings och statistikkontoret genomförde hösten en brukarundersökning inom hemtjänsten. Ett avsnitt i undersökningen rör kundval ur olika aspekter. Av brukarnas svar framgår att mycket återstår att göra innan brukarna uppfattar sig som informerade. Hälften av brukarna svarar nej eller vet ej på frågan om de fått någon information om valmöjligheten. Av rapporten framgår att en vanlig synpunkt från brukarna var att även om man vet att val- och bytesmöjligheten finns så är underlaget för att välja utförare för dåligt eller obefintligt. Valet av utförare görs i första hand antingen av brukaren själv (41 procent) eller av biståndshandläggaren (35 procent). Svarsmönstret är i stort sett desamma som vid bukarundersökning Cirka 15 procent av brukarna uppger att de någon gång bytt utförare av hemtjänsten. De som uppgett att de fått information om valmöjligheten har bytt något oftare än övriga. I övrigt tycks benägenheten att byta utförare inte samvariera med kön eller omfattning av hjälpinsatserna. Att något fler bytt bland dem som idag får hjälp av privata utförare kan enligt utredningen tyda på att allt fler lämnar de kommunala utförarna men också på att det finns brukare som skiftar mellan olika privata utförare. Utredningen visar att faktorer som tillfredsställelsen och tryggheten med den nuvarande utföraren gör att brukarna inte vill byta utförare. Brukarna vill behålla personal som de känner väl. Ett vanligt skäl till att vara trogen 16

17 sin utförare är samtidigt att man inte vet vilken skillnad ett byte kan göra. Många anser sig ha för lite information om utförarna och om vad ett byte skulle kunna innebära. 17

18 Näraliggande områden Fixarservice m.m. Sedan slutet av 1980-talet har en del kommuner bedrivit projekt med service till äldre utan biståndsprövning. I kommunerna har denna form av servicetjänster i hemmet olika benämningar, såsom boservice, fixartjänster, Fixar- Malte m.m. I regel gäller de olika systemen för service enbart personer över en viss ålder och i ordinärt boende. Åldersgränserna varierar från personer över 65 år till över 80 år. Innehållet i servicen varierar också från kommun till kommun. Gemensamt för de olika formerna av boservice är att de rör tjänster i den enskildes eget hem, relaterade till hans eller hennes boende. Kommunerna har dessutom olika bestämmelser för hur många timmar de äldre kan få boservice. Även avgifternas storlek varierar, liksom möjligheterna för brukarna att få avgifterna nedsatta. I flera kommuner är tjänsterna avgiftsfria. Kommunerna har flera motiv för att införa fixarservice för äldre: Servicetjänster kan ha en förebyggande effekt och påverka hälsan och funktionsförmågan. De flesta äldre över en viss ålder behöver hjälp med vissa serviceinsatser. Ansökningar om bistånd i form av serviceinsatser beviljas nästan alltid. Kommunen gör administrativa vinster när antalet behovsbedömningar och beslut om bistånd minskar. Den äldre kan uppfatta det som enklare och mindre besvärande att behovet inte behöver utredas. Det finns inga systematiska uppföljningar och utvärderingar av de lokala försöken, vilket gör att det heller inte finns några säkra uppgifter som beskriver utfallet samt konsekvenserna och effekterna på lokal nivå. Tjänsterna är i vissa fall desamma som utförarna erbjuder som tilläggstjänster inom ramen för kundval. Hushållstjänster Hösten 2006 föreslog regeringen en skattereduktion för fysiska personer som har haft utgifter för hushållsarbete. Skattereduktionen uppgår till 50 procent och avser tjänster som utförs inom hushållsarbetets kärnområden. Exempel på tjänster som omfattas är hushållsarbete såsom städning, fönsterputsning, klädtvätt och matlagning. Omsorg, tillsyn och liknande personlig hjälp, exempelvis barnpassning omfattas ingår också i hushållstjänster. I detta ingår hämtning och lämning av barn på dagis eller motsvarande samt skjuts till och från fritidsaktiviteter. Även vissa tjänster kopplade till tomt 18

19 eller trädgården, till exempel snöskottning, ingår. I första hand ska hushållsarbetet utföras i eller nära bostaden. De hushållsnära tjänsterna omfattar i många fall samma tjänster som ingår i fixartjänster och de tilläggstjänster som vissa utförare erbjuder inom kundval. För att beröras av skattereduktionen kommer vissa tilläggstjänster antagligen att klassificeras som hushållsnära tjänster. Regeringen har lagt en proposition avsedd att gälla fr.o.m Regeringen har i huvudsak beaktat den kritik som kommit fram i samband med lagrådsremissen. Bl. a framgår det nu att man kan bo i hela EESområdet och få del av skatterabatten. Förutsättningen är att inkomsten i huvudsak kommer från Sverige och att man betalar skatt här. Regeringen har överlämnat det slutliga förslaget till riksdagen för beslut. 19

20 Kommuner som genomfört kundval Här listas de kommuner i Sverige som redan har infört kundval. Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade från kommunernas egna presentationer av vilka verksamheter deras kundval omfattar, hur utförare utses, hur kvaliteten följs upp m.m. Alingsås kommun Alingsås kommun har infört kundval inom hemtjänst och hemsjukvård. I Alingsås innebär kundvalet att den som får hemtjänst eller hemsjukvård kan välja vem som ska utföra hjälpen, i privat eller kommunal regi. Syftet är att öka valfriheten för den enskilde kommuninvånaren. Som kund kan man även välja två utförare, en som sköter servicetjänster och en som utför omsorg och hemsjukvård. Omfattning Kommunen erbjuder all omsorg och hemsjukvård. En privat utförare kan antingen vara godkänd för all omsorg och hemsjukvård, eller enbart vissa servicetjänster, t.ex. städning, tvätt och inköp. Vård- och äldreomsorgsnämnden har fastställt vad som ingår i de olika hemtjänstbegreppen. Det går t.ex. att få hjälp och stöd med personlig hygien, klädsel, förflyttningar, mathållning, tillsyn, inköp, städning tvätt m.m. Utförare Kommunen kräver att företagen ska ha kunskap och erfarenhet från verksamhetsområdet. De ska också uppfylla de krav och regler som vård- och äldreomsorgsnämnden fastställt. Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutar vilka företag som godkänns. Kvalitet Kvaliteten bedöms i första hand av kunden. Den som inte är nöjd med de utförda tjänsterna kan när som helst välja en ny utförare. En månads uppsägningstid gäller vid byte till en annan utförare. Tilläggstjänster De privata utförarna kan även erbjuda så kallade tilläggstjänster, t.ex. storstädning, gräsklippning m.m. 20

21 Avesta kommun I Avesta kommun beslutade man att införa kundval i projektform 2006 och projektet kommer att pågå under Målet är att undersöka vilka möjligheter som finns att erbjuda brukarna inom hemtjänsten andra utförare än de kommunala. Efter en certifiering får de intresserade utförarna möjlighet att erbjuda sina tjänster inom kommunen. Certifieringen kommer att gälla enbart servicetjänster eller service i kombination med omvårdnad. Kommunen fick dock en ny politisk majoritet från årsskiftet och det är oklart om projektet kommer att genomföras. Danderyds kommun Inom äldreomsorgens hemtjänst i Danderyd gäller en valfrihetsmodell med kundval. Syftet är att kunden själv ska få välja mellan olika vårdgivare som ska vara auktoriserade av socialnämnden. Kundvalet ger också de olika vårdgivarna möjlighet att profilera sig. Det finns äldre som inte kan välja på egen hand och som inte heller kan få stöd och hjälp av någon anhörig eller annan närstående eller god man. De kan i stället få hjälp av kommunens biståndshandläggare. För att underlätta valet finns skriftlig information om vilka olika vårdgivare som finns att välja mellan. Omfattning Kundval finns inom särskilt boende samt hemtjänst. I kundvalet ingår bland annat följande serviceinsatser: Städning, tvätt, inköp av mat. Personlig omvårdnad som att äta och dricka, klä sig, sköta personlig hygien och duscha. Trygghetslarm i bostaden. Matdistribution för den som inte klarar att laga sin mat själv. Utförare Kommunen ackrediterar utförare som uppfyller vissa fastställda kvalitetskrav. Täby och Danderyds kommuner samverkar när det gäller kundval för särskilt boende. Utförarna kvalificeras på både finansiell och formell grund, och förutom det ska de vara juridiska personer och godkännas av socialnämnden. Godkända utförare i december 2006 Attendo Care Blomsterfonden hemtjänst Camillas Hemtjänst och Service Hemtjänst Anne Stalin Hemtjänst Gott Hjärta HB 21

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare.

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare. Auktorisation av anordnare inom hemtjänst Allmän information om auktorisation och kundval inom hemtjänsten i Knivsta kommun Auktorisation Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Meddelandeblad. Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

Meddelandeblad. Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande med ansvar för äldreomsorg, förvaltningar med ansvar för äldreomsorg, länsstyrelser, pensionärsorganisationer Augusti 2006 Ny lag

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg av äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer och biståndshandläggare.

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Vem har möjlighet att välja utförare? Du som är beviljad hemtjänst omfattas av det egna valet av utförare. Vad innebär

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har från den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten - ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har fr o m den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

STATISTIKUPPGIFTER. Det förekommer olika tidsangivelser i frågorna: den 1 oktober 2015 hela oktober månad 2015

STATISTIKUPPGIFTER. Det förekommer olika tidsangivelser i frågorna: den 1 oktober 2015 hela oktober månad 2015 STATISTIKUPPGIFTER Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453) Mängduppgifter 2015 Avser: Statistiken I denna blankett ska uppgifter redovisas

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Hemtjänst katalogen. Information om hemtjänsten i Linköpings kommun.

Hemtjänst katalogen. Information om hemtjänsten i Linköpings kommun. 3 10-0482 Ariom Reklambyrå Hemtjänst katalogen Postadress: Linköpings kommun, Socialkontoret, Box 356, 581 03 Linköping Telefon: 013-20 64 01 E-post: aldrelots@linkoping.se Information om hemtjänsten i

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Hemtjänst i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att inspirera

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov.

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov. STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-05-30 Handläggare: Anneli Hilmersson Telefon: 08-508 29 470 Till Kommunstyrelsen Förslag på ersättningsmodell för basservice i

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 2009-02-02 Rev 2009-11-10 Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 1. Allmän information 1.1 Grunden för Kundval Kundvalsprocessen grundar sig på Lagen om Valfrihet

Läs mer

Förslag till revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Förslag till revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande SDN 2014-04-15 Sida 1 (5) 2014-03-24 Handläggare Anna-Lena Yngvesson Telefon: 08-508 06 314 Till Bromma stadsdelsnämnd Remissvar

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12

TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12 TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12 PUBL NR 2008:12 ISSN: 0284-6845 Länsstyrelsen i Värmlands län 651 86 Karlstad 054-19 70 00 lansstyrelsen@s.lst.se

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Kommittédirektiv. Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen. Dir. 2007:38. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2007

Kommittédirektiv. Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen. Dir. 2007:38. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2007 Kommittédirektiv Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen Dir. 2007:38 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att utreda förutsättningarna

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i oktober 2008 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fritt val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

KUNDVALSKATALOG 2015

KUNDVALSKATALOG 2015 KUNDVALSKATALOG 2015 Kundval inom hemtjänsten Du som är beviljad hemtjänst kan välja vilken utförare du vill ha av din hemtjänst. Du kan välja mellan kommunen och de privata utförare som godkänts som utförare.

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Datum Socialförvaltningen 2009-11-08 Sonja Holm, controller/utredare Tel 08/57829179 Mobil 070-4889179 Diarienummer Socialnämnden Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Ersättningsnivåer för dagverksamheter

Ersättningsnivåer för dagverksamheter 2016-09-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr ÄLN 2015/12 Äldrenämnden Ersättningsnivåer för dagverksamheter Förslag till beslut 1. Äldrenämnden beslutar att de tre ersättningsnivåerna för dagverksamheter tas

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer