Verksamhetsplan Budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11"

Transkript

1 Omslagsbild; Nybyggnation kv. Veterinären Verksamhetsplan Budget

2 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrning 3 Omvärldsbevakning och förutsättningar 4 Organisation 5 Om verksamheten 6 Hyresgäster och medborgare 6 Medarbetare/arbetssätt 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget Drift Verksamhetsbeskrivningar Större förändringar Investeringar 2

3 Verksamhetsstyrning Kommunfullmäktige antar den strategiska planen för Arvika kommun som omfattar grundläggande förutsättningar och inriktningar för kommunkoncernens verksamhet. Arvika Fastighets AB ingår i kommunkoncernen och verksamhetsplaneringen sker därför i linje med koncernens planering. Med stöd från den strategiska planen för kommunkoncernen upprättas verksamhetsplan för Arvika Fastighets AB med mål och indikatorer för att mäta måluppfyllelsen, samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanen är tillika en återrapportering till styrelsen, samt även kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljningen av verksamhetsplan och budget sker löpande under året i VDrapporter, delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. Principskiss och årshjul för verksamhetsstyrning uppföljning 1 Styrelsen fastställer budget dec 1/1 Arbete med bokslut och årsredovisning Årsredovisning och bokslut Styrelsen godkänner och undertecknar årsredovisning 1/10 Arbete med budget 1/4 Årsstämma Underlag för strategisk plan Delårsrapport 31/8 30/4 Delårsuppföljning 1 1/7 Strategisk plan fastställs av Kf 3

4 Vision, strategiska mål och strategier Arvika en attraktivare kommun Arvika Fastighets AB (AFAB) tillhör Arvika kommun och verkar under den övergripande visionen Arvika en attraktivare kommun. Utgångspunkt att verksamheten, inom vårt ansvarsområde, ska ge förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Visionen för Arvika Fastighets AB är AFAB utvecklande fastighetsbolag. Vår målbild är att Arvika blomstrar och växer, vi bidrar med rätt bostäder, rätt lokaler och trivsamma miljöer. Vi är ett föredöme som fastighetsbolag och arbetsplats. Vår affärsidé Arvika Fastighets AB ska inom Arvika kommun med affärsmässiga principer erbjuda hyresgäster attraktiva och trygga boenden, ändamålsenliga och effektiva lokaler samt förvalta och utveckla kommunalt ägda fastigheter, anläggningar och parkmark. Varumärket är Det trygga gröna fastighetsbolaget. Vi arbetar inom devisen Bättre. Tillsammans. För Arvika. Vi skapar boende, lokaler och miljöer där människor trivs länge. Vi möjliggör tillväxt i Arvika genom att se långsiktigt på utveckling, miljö och relationer. Omvärldsbevakning och förutsättningar Behovet av att utveckla bostadsbeståndet är stort, det gäller både nybyggnad och insatser i befintliga fastighetsinnehavet. Behovet av underhåll de kommande tio åren är mycket stort, främst beroende på byggnadsbeståndets åldersstruktur. Även insatser för modernisering och anpassning till dagens efterfrågade standard krävs. Behov av nybyggnad bedöms till nivå minst 100 lägenheter inom perioden För kommunala verksamhetslokaler, som till största del utgörs av skollokaler, krävs investeringar för att modernisera och effektivisera lokalbeståndet samt för att genomföra energioptimeringar. Hög prioritet har just nu lokalförsörjning av nya förskolelokaler. I övrigt krävs en genomgripande lokalförsörjningsplanering inom verksamheterna för att säkerställa en långsiktigt hållbar investeringsplan. Ökad miljöprofil. Det finns generellt sett efterfrågan och behov av att stärka och utveckla vår fastighetsförvaltning med ökad miljöprofil. Att bli ett grönare fastighetsbolag är en uttalad målsättning. Energieffektivisering för bostäder och lokaler krävs för att klara framtida krav på minskad klimatpåverkan. Även möjlighet till sortering av avfall är en viktig utveckling, föreberedelse för insamling av matavfall ska påbörjas. Ny teknik i fastigheter för ägares behov (t ex driftövervakning) och för hyresgästers behov av moderna kommunikationslösningar (bredband, larm, andra funktioner) ökar snabbt. AFAB ingår som viktig part i kommunkoncernens beslut för egen fiberutbyggnad. Demografi. Ökad efterfrågan av kvarboende i hemmiljö p.g.a. en större andel äldre invånare kräver satsningar för trygghet och ökad tillgänglighet. Fastighetsförvaltningen kan utvecklas i samverkan med kommunens omsorgsverksamhet i syfte att ge bästa service till äldre i bo- 4

5 stadskvarteren. I närtid ökar barnkullarna vilket mycket snabbt ställer krav på utveckling av förskoleplatser. Marknad och ekonomi. Det har under flera år varit en hög uthyrningsgrad i lägenhetsbeståndet, över 99 %. Inga tecken ses på förändrat läge i närtid. Sysselsättningsgraden och befolkningsutvecklingen är de faktorer som påverkar vakansgraden mest. Vakansgrad under 1 % är i normalfallet lågt, vilket innebär att beredskap/planering för ett scenario med högre vakansgrad bör göras. För att klara kommande behov av uppgraderingar inom såväl bostadssidan som lokalsidan krävs ökade resultatnivåer. Diskussion om hyressättning både inom bostadssidan och lokalsidan krävs. Översyn av intern hyressättning inom kommunkoncernen har påbörjats, med syfte att underlätta bland annat för att få incitament för yteffektivisering och energieffektivisering. Behovet att utveckla och modernisera fastighetsbeståndet kommer att innebära ökade investeringar. Egenfinansiering kommer inte att vara tillräckligt, nybelåning kommer därför att krävas. Personal. Kännetecken för attraktiva företag är att vara tydlig med värdegrund och varumärke. Därför är det viktigt att arbeta vidare med att utveckla medarbetarskapet, att implementera vision-värdegrund-varumärke som nu tagits fram under devisen Bättre. Tillsammans. För Arvika. Det är nu viktigt att genomföra pågående processer att förädla och effektivisera bolaget till ett effektivt och modernt fastighetsföretag. Fokus läggs på att utveckla interna arbetsprocesser, utbilda personal, att samordna och effektivisera interna lokaler som personalutrymmen, arbetslokaler och förråd. Behov av ny personal ökar närmaste tiden genom ökande takt av pensionsavgångar. Sannolikt krävs också förstärkning av planeringsresurserna inom teknisk stab för att svara upp mot ökad efterfrågan av byggverksamhet. Organisation Figur 1 5

6 Om verksamheten Arvika Fastighets AB är kommunkoncernens allmännyttiga fastighetsbolag. Bolaget äger och förvaltar ett bostadsbestånd om cirka lägenheter (inklusive vårdboende), verksamhetslokaler som hyrs av Arvika kommun samt viss del kommersiella lokaler. Bolaget utför även förvaltning av byggnader, anläggningar samt parkmark ägd av Arvika kommun. Förvaltningen av fastigheterna sker till stor del av egen personal. Totalt antalet tillsvidareanställda är 129 st samt 38 med tidsbegränsad anställning. Hyresgäster och medborgare Strategiskt mål Vi är ett attraktivt fastighetsbolag, där hyresgäster och medborgare är nöjda med vår verksamhet. Vi uppfattas vara det trygga, gröna fastighetsbolaget. Strategier - Vi för en öppen och aktiv dialog med våra hyresgäster och kommuninvånare. - Vi låter våra hyresgäster vara med och påverka. - Vi har en hög tillgänglighet och korta handläggningstider. - Vi agerar affärsmässigt, med tydlighet och med miljöfokus. Indikatorer Kundundersökning bostäder. Mätning vart tredje år av Förvaltningskvalitet enligt Branschindex Bo. Uthyrningsgrad, andel lägenheter Enhet Utfall % 76,7* ** % 99,5*** * Mätning sker vart tredje år. Utfall 2014 blev 76,7 % (motsvarar att 76,7 % av tillfrågade är ganska nöjda eller mycket nöjda ). Medianvärdet för samtliga ingående fastighetsbolag i mätningen 2014 är 79,2 % (enbart allmännyttan 78,3 %). För Arvika Fastighets AB sänktes resultatet från 81 % vid mätning ** 83 % motsvarar gräns för övre kvartil för alla ingående fastighetsbolag i mätning 2011 (d v s gräns för bästa fjärdedelen av alla bolag) *** Utfall per 1 nov

7 Aktivitetsplan Arbeta in systemet med systematiskt hyressättning efter modell Rättvis hyra inom bostadsbeståndet med start Ökad kundservice genom att stimulera till högre andel felanmälan via webb samt att förbättra tillgänglighet och svarsfrekvens via telefon. Tillgänglighet och trygghet i boendet. Inventera nuläget och upprätta plan för utveckling av tillgänglighet och trygghet. Analysera utfall av hyresgästundersökning 2014 (bostäder) och upprätta handlingsplan för åtgärder. Öka och utveckla arbetet med boendefrågor inom det sociala området tillsammans med verksamheten Lärande och Stöd Utveckla systemet för s. k. koncernhyresavtal tillsammans med Arvika kommun (hyresgäst), syfte att uppnå incitament för besparingar för både hyresvärd och hyresgäst. Medarbetare/arbetssätt Strategiskt mål Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Vi är ett föredöme som fastighetsbolag och arbetsplats. Verksamheten ska drivas konkurrensmässigt i jämförelse med externt upphandlat utförande. Strategier - Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och stimulerande arbetsuppgifter i en god arbetsmiljö. - Vi har en tydlig process för ledning och styrning av verksamheten. - Vi genomför satsningar för personalens kompetensutveckling. - Vi arbetar aktivt för att förbättra medarbetarnas hälsa. - Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald. Indikatorer Enhet Utfall Sjukfrånvaro % *5,4 5,0 4,5 4,25 Medarbetarindex ** Index 66-73*** - * Utfall t o m september månad. **Vi genomför medarbetarundersökningar vartannat år med start i bolaget *** Index 73 motsvarar genomsnittresultatet 2014 för hela kommunkoncernen. 7

8 Aktivitetsplan Det är fortsatt viktigt att fokusera på utveckling av personal, organisation, arbetssätt och ledning under 2015 för att bygga vidare till ett effektivt och modernt fastighetsföretag. En målsättning är att verksamheterna ska drivas konkurrensmässigt i jämförelse med externt upphandlat utförande. Plan för personalförsörjning och kompetensutveckling upprättas. Genomföra samordning och effektivisering av interna lokaler. Utveckla insikten och förståelsen om medarbetarskapet genom speciell fokus på värdegrundsdiskussioner. Analysera utfall av medarbetarundersökning 2014 och upprätta handlingsplan för åtgärder. Förnyelse, tillväxt och utveckling Strategiskt mål Vi är ett framgångsrikt bolag som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar god livskvalitet för dagens och morgondagens hyresgäster och kommuninvånare. Vi arbetar målmedvetet med att utveckla fastighetsinnehavet. Strategier - Vi arbetar aktivt i allmännyttigt syfte att skapa fler boenden i kommunen. - Vi arbetar aktivt för ett effektivt lokalutnyttjande. - Vi agerar och planerar långsiktigt för en miljömässig hållbar fastighetsförvaltning och verkar aktivt för att minska energianvändandet. - Vi verkar för ökad samordning inom kommunkoncernen, där kvalitets- och resultatmål ska tydliggöras. Indikatorer Enhet Utfall Energieffektivisering *) Energiförbrukning Mwh Mwh Nya lägenheter, påbörjat Antal ROT-ombyggda lägenheter Antal ** Antal *Utgångspunkt är förbrukning MWh mätår **Inkl 8 serviceboenden kv Lägret (Nybacken) 8

9 Aktivitetsplan Utbildning för ökad kunskap och allmän medvetenhet angående miljöfrågor i fastighetsverksamhet. Energieffektiviseringsaktiviteter för våra hyresgäster (bostäder och lokaler). Fortsatt arbete att utveckla möjligheter till energibesparing i den dagliga fastighetsskötseln. Satsning på utbyggnad av system för källsortering avfall. Påbörja individuell mätning och debitering av energiförbrukning Färdigställa nyproduktion 39 lgh i kv Veterinären (Fabriksgatan/Torggatan) under Planering för ytterligare nyproduktion av bostäder i kv Krukan (Kyrkogatan/Borggatan) och kv Hjorten (Magasinsgatan/Jakobsgatan/Harald Hallens gata) samt serviceboende i kv Lägret (Nybacken, Nygatan). ROT-ombyggnader av lägenheter i kvarteret Dragspelet (Agneteberg) Medverka i upprättande av lokalförsörjningsplan för kommunala verksamhetsfastigheter. Utveckling av lokaler för ökat behov inom förskoleverksamheten. Ekonomi Strategiskt mål Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra resurser på ett affärsmässigt sätt. Strategier - Vi driver en ansvarsfull verksamhet där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. - Verksamhetsområdena bostäder samt kommersiella lokaler ska drivas och utvecklas affärsmässigt. -Förvaltning av verksamhetsfastigheter samt utförande av skötseluppdrag ska genomföras och utvecklas konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt. Indikatorer Enhet Utfall Ekonomiskt resultat f skatt Tkr * Soliditet % *Avser prognos

10 Bolagets verksamhet omfattar fyra verksamhetsområden; 1. Förvaltning bostadsfastigheter. 2. Förvaltning kommersiella fastigheter. 3. Förvaltning verksamhetsfastigheter (Arvika kommun är hyresgäst). 4. Skötseluppdrag för fastigheter, anläggningar och parkmark ägda av Arvika kommun. Aktivitetsplan Analys av fastighetsbeståndets struktur och omfattning..fastighetsvis upprätta affärsplaner (inkluderande analys av driftnetto och värdebedömning). Säkerställa att verksamheterna utförs branschmässigt kostnadseffektivt. Säkerställa heltäckande internkontroll angående fastighetsägaransvaret. 10

11 Budget Budget 2015 har gjorts utifrån kända taxehöjningar och övriga kända prishöjningar avseende kostnader samt justerad bedömning av ränteutveckling med förutsättning att del av rörliga lån omvandlas till bundna under året. I kostnadsbudget för 2015 ingår kostnader för utvecklingsprojekt (företagsutveckling) i nivå tkr. Syftet med dessa projekt är att genomföra effektivisering och utveckling av företagets verksamhet. Dessa kostnader bedöms under kommande år om möjligt ingå i våra budgeterade kostnader men kommer att variera i omfattning beroende på hur behoven ser ut. Nedan anges ett sammandrag av driftbudget. Specificerad sammanställning finns i bilaga. Driftbudget 2015 Drift egna fastigheter enligt K3-redovisning (tkr) Skötselavtal (tkr) Intäkter Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Central adm Avskrivningar Finansiella poster Resultat (enligt K3-redovisning) För jämförelse med tidigare år (där K3-redovisning inte förelåg) ska budgetresultat omräknas till nivå tkr. Verksamheterna Lokaler Avdelning Lokaler ansvarar för förvaltning av lokalfastigheter samt skötsel av byggnader och anläggningar tillhörande Arvika kommun (skötselavtal). Fortsatta energieffektiviseringsåtgärder kommer att fortgå och intensifieras, till hjälp för arbetet kommer några byggnader att kompletteras med mätare för verksamhetsel och fastighetsel. Viktig uppgift är att fördjupa tillsammans med kommunförvaltningen och prioritera underhållsåtgärder och investeringsbehov inom verksamhetsfastigheterna. Långsiktig lokalförsörjningsplan ska utgöra grunden för större beslut. Flera skolor och förskolor är i stort behov av mer omfattande renovering. Effektivisering av fastighetsskötseln fortsätter genom att all uteskötsel kommer att hanteras av avdelningen Park- och tomtmark. 11

12 Bostäder Avdelning Bostäder ansvarar för förvaltningen av bostads- och vårdboendefastigheter. Sammanlagt 3008 boenden varav lägenheter i det ordinarie lägenhetsbeståndet, resterande i vårdboendet. Viktiga frågor de närmaste åren är att genomföra renoveringar, nybyggnationer samt energieffektiviseringar. En utveckling av bostadsförvaltningen har påbörjats genom bland annat införande av digital felanmälan. Ett stort och viktigt projekt som pågår är att genomföra översyn av nuvarande hyressättning genom s k systematisk hyressättning (projekt Poängen), vilket ska införas med början under Projektet sker i samarbete med hyresgästföreningen. Administrativ stab Administrativa staben har ansvar för att sammanhålla ekonomi- och administration. Särskida utvecklingsområden under 2015 är att förtydliga och förenkla ekonomiska uppföljningen samt att utarbeta underlag för affärsplaner per fastighet. I takt med ökade investeringar är finansierings- och likviditetsplanering ett fokusområde. Teknisk stab Teknisk stab har som uppgift att utgöra stöd för beslut inom fastighetsförvaltningen angående drift- underhålls- och byggprojekt. Speciellt viktigt under närmaste åren är att planera och genomföra nyproduktion samt ROT-ombyggnad av lägenheter. Utrednings- och projekteringsverksamheten kommer att kräva relativt stor insats närmaste åren. Förstärkning sker via projektanställd byggingenjör och ytterligare konsultinsats kan bli nödvändig. Park- och tomtmark Avdelningen ansvarar för den yttre skötseln på bostadsgårdar, skolgårdar, förvaltningslokaler och vårdhem i Arvika kommun. Det innefattar grönyteskötsel, skötsel av lekplatser, snöröjning och städning av de yttre miljöerna. Avdelningen har även ett skötseluppdrag från Arvika kommun som omfattar skötsel av parkmark. I det ingår skötsel av grönytor och parker, tätortsnära skog, lekplatser m m. I uppdraget ingår även att upprätta vår- och sommarblomsprogram, blommorna odlas upp i vårt växthus. Städ Avdelningen Städ ansvarar för den dagliga lokalvården för kommunala verksamheter samt hyresfastigheter. I uppdraget ingår även tjänsteutförande som storstädning, golvvård, flyttstädning, byggstäd och sanering. Städverksamheten skall fortsätta att arbeta med att utveckla verksamheten med syfte att nå uppsatta mål för ett miljömässigt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt utförande inom lokalvården. 12

13 Större förändringar Speciellt viktiga utvecklingsområden är att genomföra nyproduktion samt att fortsätta systematisk ROT-ombyggnad av lägenheter. Viktigt i detta sammanhang är att nå tillfredsställande uppgörelser med hyresgäster och hyresgästföreningen om hyresnivå. Det är även viktigt att utveckla satsning på ökad trygghet och tillgänglighet i boendet. Ett ändrat arbetssätt med inriktning mot mer samverkan med verksamheterna Vård och omsorg och Lärande och stöd ska införas. Fortsatt under 2015 kommer särskilda insatser att prioriteras för att stabilisera verksamheten till ett effektivt och modernt drivet fastighetsföretag. Genomförande av projektet lokalsamordning är ett led i denna effektiviseringsprocess. Lokalsamordningen består i att huvuddelen av all yttre verksamhet inom AFAB samordnas och flyttas till ett ställe (planerat till kv Förrådet vid Styckåsen). Samordningen kommer att frilägga ett antal lokaler som kan hyras ut eller säljas. 13

14 Investeringar Investeringsbudgeten redovisar en ram för projekt som bedöms prioriterade. Separata beslut med erforderlig investeringskalkyl krävs innan igångsättning. Kommunala beslut krävs innan slutligt beslut om investeringar inom verksamhetsfastigheter. För belopp som avser tidigare underhåll, nu investering enligt K3-redovisning föreslås att ytterligare styrelsebeslut inte krävs. Inom bostadsbeståndet krävs att tillfredsställande uppgörelser nås med hyresgäster/hyresgästföreningen om hyresnivåer innan slutligt beslut om nybyggnad och ROTombyggnader. Budget investering (tkr) Total projekt Ombyggnad Förrådet 1 för AFAB Ombyggnad Ritz, Arken Utveckling lokaler förskoleverksamhet Kök Taserudsgymnasiet, Överläraren 2 Kök Kyrkebyskolan, Magistern Kök Järvenskolan, Gunnarskog Stommen 1: Kök Sulvik skola, Rådane 1: Kök Minnebergsskolan, Duvan Kök Hamngatan, Korpralen Ventilation Rinnen skola, Rinnen 1: ROT Lugnet, Paletten Ospec vent fönster Modernisering skolor Nybyggnad 40 lgh, Veterinären 5, Tillbyggnad 8-10 lgh Nybacken,

15 Lägret 3 Nybyggnad 60 lgh, ospecificerat ROT 18 lgh, kv Spinnaren, Renen ROT 150 lgh, kv Dragspelet Takbyte Kv Nyckeln ROT ospec Takbyte Relining Utemiljö Taserudsgatan kv Skräddaren, Skomakaren, Stenhuggaren Låssystem/tvättbokning Tillbyggnad 1 lgh Kamomillgatan, Röllekan Energieffektivisering Parkeringsanläggningar, bostäder Fastighetsnära källsortering, bostäder Maskiner och fordon Delsumma Tidigare underhåll, nu investering Bostäder Lokaler Delsumma tidigare underhåll, nu investering enligt K3-redovisning Summa

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 2 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Allmänna utskottet... 4 1.2.1 Ansvarsområde...

Läs mer

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012 redovisningakademiska Hus Årsredovisning 212 Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är landets näst största fastighetsbolag och med fokus

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Kommunkompassen. Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007

Kommunkompassen. Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007 1 (30) Avdelningen för Ekonomi och styrning Kommunkompassen Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Sollefteå kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer