Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014 Kristdemokraternas riksting 2015

2 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Ett år av valförberedelser Kristdemokraterna är ett folkrörelseparti. Med över medlemmar är vi landets fjärde största parti sett till antal medlemmar. Vår organisation byggs upp av avdelningar och distrikt som leder partiets arbete i kommuner och landsting. Ett år före val blir det extra tydligt vad det innebär att vara ett folkrörelseparti. Många ökar sitt engagemang och bidrar med mycket frivilligt ideellt arbete. På alla nivåer har kandidatlistor arbetats fram. Provval har genomförts och stämmor har beslutat om listor. Politiska program likaså. Varje del av organisationen har planerat för 2014 som är ett speciellt valår eftersom det hålls val till europaparlamentet i maj och allmänna i september. Det politiska och organisatoriska arbete som utförs i partiet är imponerande! Under året har partistyrelsen lagt mycket tid på framtagande av politiska program och rapporter. Framförallt handlingsprogrammet Sverige världens bästa land att växa upp i, som behandlades av rikstinget i september. Under rikstinget behandlades i vanlig ordning ett stort antal motioner och utskottsarbete prövades med gott resultat. Partifullmäktige antog i oktober såväl europapolitiskt program som kandidatlista till europaparlamentsvalet. Inför valåret 2014 är det viktigt att understryka vårt partis ideologiska grund. Den kristdemokratiska filosofin gör skillnad när politiken utformas. Det kristdemokratiska samhällsarbetet tar sin utgångspunkt i människans helhet och betonar människans behov av gemenskap. Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar. Vår syn på familjens betydelse påverkar många politikområden. Exempelvis finns anledning att lyfta fram familjens betydelse som brottsförebyggande faktor. Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar som kommer i blickpunkten. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Vårt fokus för den här mandatperioden är barn och ungas uppväxtvillkor. Därför har vår syn på familjen en särskild tyngd i vårt politiska arbete och vi är familjens röst. Hösten 2013 genomförde vi en kampanj med start vid rikstinget som handlar om just familjepolitiken, ett område som alltid är centralt för Kristdemokraterna. Göran Hägglund Partiordförande Acko Ankarberg Johansson Partisekreterare 1

3 Verksamhetsberättelse Beredning och beslut 1.1 Riksting Kristdemokraternas riksting 2013 hölls i Karlstad. Rikstinget pågick i tre dagar och behandlade 235 motioner och genomförde sedvanliga val. En nyhet för året var att samtliga motioner först behandlades i olika utskott och därefter i plenum. En proposition: Sverige världens bästa land att växa upp i! behandlades också. Göran Hägglund omvaldes till partiledare. Revisorer: Hans Andersson, auktoriserad revisor samt Tomas Nordenstam och Wimar Sundeen. Ersättare: Michael Stjernström(tom sept) Ersättare :Kerstin Rossipal (fr 25/10) Valberedning till rikstinget 2013 Ordförande: Chatrine Pålsson Ahlgren Ordinarie till 2013: Anders Pettersson, Bechet Barsom, Miriam Eriksson och valda till 2015: Sara Degerman Carlsson, Birgitta Södertun och Torsten Larsson. Ersättare till 2013: Magnus Oscarsson (avsagt sig uppdraget dec -12), Stig Nyman och valda till 2015: Mia Frisk och Maude Westman Valberedning till rikstinget 2015 Ordförande: Chatrine Pålsson Ahlgren Ordinarie till 2015: Sara Degerman Carlsson, Birgitta Södertun och Torsten Larssons och valda till 2017: Miriam Eriksson, Michael Stjernström och Magnus Oscarsson Ersättare till 2015: Mia Frisk och Maude Westman och valda till 2017: Magnus Ramstrand och Bo Rudolfsson. 1.2 Partifullmäktige Partifullmäktige består av representanter från, distrikt, partistyrelse samt associerade förbund. Ett extra partifullmäktige hölls den 26 april och ordinarie partifullmäktige hölls den 25 oktober Partistyrelse Partipresidiet samt övriga partistyrelseledamöter väljs för en tid av två år. Partistyrelsen består av tolv ordinarie ledamöter och åtta ersättare. Ordförandena för de tre associerade förbunden har varsitt ordinarie mandat i partistyrelsen samt en ersättare som utses av respektive förbund. Partistyrelsens hela sammansättning framgår av bilaga 1-personbilaga. Partistyrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. 2. Utskott, fasta råd och arbetsgrupper 2.1 Verkställande utskottet VU ansvarar för den kontinuerliga ledningen av partiets verksamhet samt förbereder ärenden som ska föreläggas partistyrelsen. VU har bestått av Göran Hägglund (ordförande), Maria Larsson, David Lega, Stefan Attefall, Emma Henriksson, Ewa Samuelsson och Monica Selin. 2

4 Adjungerade: Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson, verksamhetschef och kommunikationschef Mia Widell, bitr. verksamhetschef Ola Mårtensson, administrativ chef Robert Lisborg, utvecklingschef Joakim Pettersson, stabschef Martin Kits, statssekreterare Jakob Forssmed samt sekreterare, Ulla-Carin Karlsson. 2.2 Internationellt arbete Partiets internationella verksamhet har främst bedrivits genom de internationella samarbetsorganisationer och nätverk där partiet är medlem. CDI- IDC Centrist Democratic International CDI-IDC bildades som Kristdemokratiska Internationalen (CDI), 1961 i Santiago, Chile. 11 juni 1976 enades medlemmarna i organisationen om ett gemensamt politiskt och ideologiskt manifest. Det gemensamma manifestet är det första som någon politisk international lyckats enas om. Organisationen är idag den näst största internationalen, efter den socialistiska. Kristdemokraterna i Sverige anslöts som fullvärdiga medlemmar Alf Svensson är sedan 2012 vice ordförande i CDI. På CDI:s kongress i Budapest oktober 2013 valdes Alf Svensson även till organisationens representant i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genevé och New York. Vid kongressen antogs de svenska kristdemokraternas resolution om det oacceptabla kastväsendet som drabbar 260 miljoner människor i synnerhet i Sydostasien. EPP European People s Party är en sammanslutning av nationella kristdemokratiska/konservativa partier i EU:s medlemsländer och övriga Europa. EPP är det största partiet på Europeisk nivå med över 70 medlemspartier från 40 olika länder. Political Assembly EPP:s "partifullmäktige" fattar beslut om medlemskap, budget och riktlinjerna för EPP:s politik mellan kongresserna. Alf Svensson är partiets ordinarie representant och Henrik Ehrenberg suppleant. Arbetsgrupper Det fortlöpande arbetet sker i EPP:s arbetsgrupper där olika politiska områden behandlas. För närvarande finns tre ordinarie arbetsgrupper: European Policy, Economic and Social Policy samt EPP enlargement and membership. Under 2013 har Henrik Ehrenberg, Désirée Pethrus, Alf Svensson och Sofia Damm representerat partiet i EPP:s arbetsgrupper. 2.3 Kommun- och landstingspolitiska rådet (KLP) Rådet består av 10 ledamöter och leds av Ewa Samuelsson, ordförande. Rådet sammanträder 7 gånger under (jan, mars, maj, aug, sept, okt och dec) Ledamöter i rådet är: Ewa Samuelsson, Stockholm, Birgitta Södertun, Helsingborg, Monica Selin, Trollhättan, Bengt Germundsson, Markaryd, Magnus Jacobsson, Uddevalla, Malin Appelgren, Solna, Elisabeth Kihlström, Karlstad, Lili Andre Gävle, Andreas Sturesson, Jönköping och Anna-Karin Klomp, Uppsala. Rådets uppgifter är bl.a att: - samråda med och utveckla kontakten med partikansliet och den övriga partiorganisationen - samråda med och utveckla kontakten med riksdagsgruppen och de kristdemokratiska departementen 3

5 - ha ett övergripande ansvar för att SKL-gruppens arbete fungerar - ansvara för planering och genomförande av de årliga kommun- och landstingspolitiska dagarna - ansvara för planering och genomförande av så kallade kommun- och landstingsledningsdagar 2-4 gånger per år (inbjudna Kommun-landstings/regionråd, gruppledare och politiska sekreterare) - ansvara för central utbildning för ledande kommun- och landstings/regionpolitiker i olika ämnen - vara en resurs för de regionala råden samt för den regionala utbildningen av kommunpolitiskt förtroendevalda t.ex genom att vara medverkande eller ha programförslag - verka för uppbyggnad av regionala råd så långt möjligt - vara en resurs för att hjälpa de lokala företrädarna som på olika sätt får problem i majoritetsoch oppositionssamarbetet. - kalla till gruppmöten för kristdemokratiskt förtroendevalda vid t ex Skolriksdag, Äldrerikdag, Sabokonferens och andra liknande nationella arrangemang där partigruppmöten arrangeras för kommunalt förtroendevalda - utveckla den kristdemokratiska politiken i kommuner och landsting/regioner genom att t ex ta fram rapporter och faktablad och ge råd i aktuella frågor och sprida goda exempel. SKL-gruppen För det gemensamma arbetet i Sveriges Kommuner och Landsting SKL, finns en partigrupp som består av 16 ledamöter vilka är ordinarie eller ersättare i SKL s beredningar, delegationer eller förbundsstyrelse. Därutöver inbjuds till gruppmöten för ledamöter och de som har indirekt valda uppdrag med koppling till SKL. Gruppledare för SKL-gruppen har Monica Selin varit med Bengt Germundsson som bitr gruppledare. SKL-gruppen träffas till gruppmöte i princip varje månad i samband med förbundets beredningssammanträden. För 2013 var det tio tillfällen. Vid dessa gruppmöten har förutom sedvanliga ärenden för beredningarna också tagits upp aktuella sakpolitiska frågor där vi som parti har behov av att stämma av frågorna och ge en färdriktning. Exempel på sådana frågor har varit skolpolitiska frågor, infrastruktur, regeringens arbete etc Externa medverkande har under året varit - Folkbildningen, Niklas Lundgren och Anders Öhberg, Vuxenskolan - Innovation för aktiva äldre, Silas Olsson, konsult, - Mötesindustrin, Björn Masuhr strateg inom mötesindustrin -Upphandlingsfrågor, Thomas Idermark, Kommentus - Framtidskommissionen, Mårten Blix, regeringskansliet -Blodsäkerhet blodsmitta. Marius Witzoe från Cerus Corporationen Vid gruppmötena förs anteckningar som ledamöterna har tillgång till via den gemensamma mappen på intranätet Navet. Mandatperioden för SKL-gruppen är fram till SKLs valkongress mars

6 Aktiviteter under Kommun- och landstinspolitiska dagarna genomfördes den januari vid Nya Arenan, Helsingborg. Ännu en gång var det över 1000 deltagare med på konferensen. Totalt genomfördes 31 seminarier, med nästan 30-talet externa medverkande förutom 50-talet interna. - Kommun- och landstingsledningsdagar, där KF- och LF-gruppledare, Kommunal- och landstingsråd samt politiska sekreterare inbjuds, har genomförts vid tre tillfällen under året. Den 17 april, 10 sept och den 3 oktober. med 80, 60 och 85 deltagare. Förutom medverkan från de Kristdemokratiska departementsområdena, partiledning och parti- och riksdagskansli har Christer Mathson från Kungälvsmodellen, Susanna Norén grundare av Acive Step och Åsa Zetterberg, SKL medverkat. - I samband med SKL s skolriksdag den 6-7 maj hade partiet en särskild informationsdisk som Skolpolitiska gruppen svarade för med Annika Eclund i spetsen. Ett partigruppmöte hölls också för ett 40-tal kristdemokratiska deltagare. - Den juni arrangerades en specialkonferens i anslutning till partiets Almedalsarrangemang. Fokus var utarbetande av ett kommun- och landstingspolitiskt underlag inför valet deltagare från hela landet var med. - Den oktober var KLP med som utställare vid Skolforum på Älvsjömässan. Det nya skolpolitiska programmet presenterades. Många nya och värdefulla kontakter togs under dagarna. Även här var skolpolitiska gruppen med och ansvarade för bemanningen av montern. - Den 5-6 december var KLP traditionsenligt med som ENDA politiska parti som utställare vid Läkar/medicinska riksstämman som hölls på Water Front i Stockholm. Sjukvårdsföreträdare från landstingen deltog i montern tillsammans med ledamöter från socialutskottet i riksdagen. Den stora frågan vid stämman var partiordförandens utspel ang sjukvårdens framtida organisation. Den oktober genomförde KLP och SKL-gruppen en gemensam kick off. Medverkande gjorde bla Mårten Blix från Framtidskommissionen. Fredrik Haage hade ett pass omkring opinionsbildning. Elisabeth Lann från statsrådsberedningen information om regeringens budgetarbete. - Den 6 september hölls en KSO-träff i Färgelanda. Bl.a gjordes besök på ett nystartat äldreboende. - Under året skickade KLP ut fyra gruppledarbrev till samtliga registrerade KF-gruppledare och LF-gruppledare har skickats April, juni, oktober och december Vid rikstinget i Karlstad hade KLP en monter med information. Bl.a om det kommunpolitiska programunderlaget som rådet tagit fram och om rådets arbete i allmänhet. - Under sommaren och hösten utarbetade rådet, på uppdrag av partistyrelsen ett underlag för framtagning av lokala och regionala kommun- och landstings/regionpolitiska program inför valet Från oktober 2013 har detta funnits tillgängligt på Navet. Handläggare För KLP-rådets och SKL-gruppens arbete finns ett sekretariat. Tommy Bernevång Forsberg har heltidstjänst som handläggare för regionala och lokala frågor. 5

7 2.4 Fackligt-sociala rådet Fackligt-Sociala rådet, FSR, har under året bestått av ordförande Penilla Gunther, riksdagsledamot och arbetande ersättare i Arbetsmarknadsutskottet, och som ledamöter Björn Nyström som vice ordförande, Eva Aronsson, Lennart Sacrédeus, Katarina Gustavsson, Roy Cederbäck och Andreas Carlson som är arbetsmarknadspolitisk talesperson. FSR valde att satsa återigen på Almedalsveckan i Visby, där ett lunchseminarium anordnades, med goda omdömen från ett 60-tal deltagare och externa medverkande; på temat Hållbart arbetsliv, hur ska det se ut? Medverkande var Li Jansson, nationalekonom Svenskt Näringsliv, Lars-Anders Häggström, ordförande Handelsanställdas förbund, Anki Udd, ledarskapsexpert Ledarna, Anders Sällström, riksdagsledamot. FSR har hållit två fysiska möten på riksdagskansliet och två telefonmöten under året, samt medverkat på partiets Kommun- och Landstingspolitiska dagar i Västerås. Informella möten har hållits med representanter för olika arbetsgivarorganisation och fackförbund samt SO samarbetsorganisationen för arbetslöshetskassorna. Debattartiklar och insändare på olika arbetsmarknadspolitiska teman har också producerats under året. 2.5 Företagarrådet Syftet med Kristdemokraternas företagarråd är att stärka medvetenheten och kunskapen om hur viktigt ett gott företagsklimat är för Sverige, och vilken viktig roll företagsamheten spelar för vårt lands välfärd. För Kristdemokraterna är det angeläget att utveckla en stark företagarpolitik, och här kan företagarrådet fungera som bollplank för nya idéer och förslag. Genom att fokusera på ett specifikt område har företagarrådet möjlighet att komma med nya inspel i politiken, men även bidra till att öka synligheten och sprida partiets ståndpunkter inom området. Vi vill också ha möjlighet att fungera som lobbyorganisation inom partiet. Under verksamhetsåret har Företagarrådet fortsatt att arbeta utifrån temat Kristdemokraterna entreprenörspartiet och att marknadsföra kristdemokratisk företagspolitik med fokus på tre frågor: 1). sänk arbetsgivaravgiften med tio procentenheter på en lönesumma upp till 3 miljoner kronor, 2). Halvera sjuklöneansvaret för småföretagare och 3). utvidga provanställningstiden från sex till 12 månader något som gällt lärare i över 15 år. Under året har företagarrådet haft två sammanträden, och då bland annat fört dialog med Mats Odell, ordförande i Näringsutskottet, och Andreas Carlson, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet. Styrelsen har bestått av Mikael Oscarsson (ordförande), Stig Claesson, Birgitta Borg, Lars-Åke Holmgren, Ramesh Chibba, Ebba Lindsö och Dikran Dison. Under året har Ola Nilsson varit sekreterare. 3. Organisation 3.1 Parti- och riksdagskansliet Parti- och riksdagskansliet leds av partisekreterare Acko Ankarberg Johansson. Verksamhetsavdelningen leds av verksamhetschef och kommunikationschef, Mia Widell och handläggarchef och biträdande verksamhetschef, Ola Mårtensson. 6

8 Avdelningen ansvarar för organisationsutvecklings- och kommunikationsprocesser. De ansvarar för kommunikativt, organisatoriskt och politiskt stöd till nationell, regional och lokal nivå. Avdelningen arbetar även med rikskampanjer, utbildningsfrågor, kontakter med Europa och övriga världen. Avdelningen består av 19 medarbetare (två chefer, tolv handläggare till riksdagsledamot, en allmän handläggare, två lokala- och regionala handläggare och tre pressekreterare) Utvecklingsavdelningen leds av utvecklingschef Joakim Pettersson. Avdelningen ansvarar för utveckling av politikutvecklingsprocessen. Utveckling av ny politik inför beslut vid riksting, utspel vid kommun och landstingsdagar, Almedalen och andra externa och interna arrangemang. Avdelningen arbetar även med kvalitetssäkring av politiska budskap och exempelvis riksdagsmotioner. Avdelningen består av fem medarbetare (en chef och fyra utredare). Administrativa avdelningen leds av administrativ chef Robert Lisborg. Avdelningen ansvarar för utveckling av administrativa processer och system för verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering. Avtal, personalfrågor samt ekonomi-, löne- och registeradministration. Avdelningen ansvarar för administrationen kring riksting, partifullmäktige, partistyrelse och verkställande utskott samt kontorsservice, telefonväxel, IT-service, lokalfrågor och konferensservice vid utbildning, kommun- och landstingsdagar och andra interna och externa arrangemang. De ansvarar även för säkerhetsfrågor, kompetensutbildning och kontakter inom Norden. Avdelningen består av elva tjänster (en chef och tio medarbetare). Medelantalet anställda på kansliet var 36 medarbetare Kansliet ger partiledningen och riksdagsgruppens 19 ledamöter politiskt stöd och sakkunnigt underlag, tar fram artiklar och annat material för kontakter med media samt ger viss administrativ hjälp. Kansliet ansvarar också för att besvara brev, mejl och telefonsamtal som kommer till Kristdemokraterna och partiledaren från allmänhet, intresseorganisationer med flera. Kansliet har skött löpande uppgifter kring budgetering, redovisning, uppföljning och bokslut. Organisationsutveckling Utbildningssatsningarna genomfördes enligt utbildningsplanen där samarbetet med Vuxenskolan har utvecklats under året. Vårt största evenemang var i vanlig ordning Kommun- och landstingsdagarna i januari. I anslutning till dessa hölls en konferens för lokalavdelningsordförande. Kontakter med lokalavdelningarna har fortsatt under året med konferenser via telefon. Som tidigare år hölls regelbundet ombudsmannakonferenser, distriktsordförandekonferenser och kommun- och landstingsledningsdagar. Stjärnskottsutbildningen genomförde 3 helgsamlingar och avslutades under våren. Första steget i utbildning av kandidater till Europavalet genomfördes hösten Andra steget i nomineringskommittéutbildningen hölls våren Framtidsdagen, med fokus på politik och idéutveckling genomfördes våren Distriktens valledare utbildades under 4 dagar i november började det blir mer regelbundet med medlemsbrev direkt ut till våra medlemmar 7

9 Politikutveckling Under 2013 deltog riksdagsledamöter och tjänstemän vid parti- och riksdagskansliet i ett flertal olika arbetsgrupper. Skolpolitik: Ett nytt skolpolitiskt program En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter arbetades fram av en skolpolitisk arbetsgrupp och antogs av partistyrelsen i juni. Civila samhället: En arbetsgrupp utarbetade ett program, Där människor och välfärd växer civilsamhällets betydelse för framtiden Sverige, som antogs av partistyrelsen i december. Äldreomsorg: En rapport med nya förslag, Välbefinnande och värdighet - framtidens äldreomsorg arbetades fram av en arbetsgrupp och antogs av partistyrelsen i oktober. Hälso- och sjukvård: En rapport framarbetat av en arbetsgrupp Hälso- och sjukvårdspolitisk rapport 2013 beslutades av Kristdemokraternas partistyrelse i december. Integrationspolitik: Under 2013 utarbetade en arbetsgrupp fram nya förslag för att komma till rätta med en del integrationsutmaningar. Rapporten beslutades av partistyrelsen i januari 2014 Europapolitik: En arbetsgrupp utarbetade ett europapolitiskt program som antogs av partifullmäktige i november. Försvarspolitik: En arbetsgrupp utarbetade en bred försvarspolitisk rapport Försvars- och säkerhetspolitik: ett allmänintresse som låg till grund för ett antal försvarspolitiska ställningstaganden som partistyrelsen beslutade i juni. Under Almedalsveckan anordnades ett seminarium om europapolitik. Vid rikstinget i september presenterade och beslutades om ett handlingsprogram utifrån ett förslag från partistyrelsen som tar ett helhetsgrepp kring barn och ungas uppväxtvillkor Sverige - världens bästa land att växa upp i. Under 2013 presenterades också förslag om reformerad a-kassa samt inlägg inom landsbygds-, student- och turismfrågor som alla utarbetades huvudsakligen under Kommunikation 2013 Under 2013 intensifierades vårt arbete med att öka kännedom om att Kristdemokraterna är det parti som alltid lyfter fram familjens betydelse och värnar om barns och ungas situation i vårt land. Året inleddes med Kommun- och landstingspolitiska dagar under temat Tid för barnen, där över 1000 kristdemokrater deltog. Göran Hägglund pekade i sitt tal på behovet av ett EU som fokuserar på faktiska problem istället för på centralistiska projekt. En kampanjkick-off avslutade kommundagarna och alla deltagarna fick med sig flygblad att använda i kampanj. I Almedalen var Kristdemokraternas dag den första söndagen i veckan. Utöver Göran Hägglunds tal, seminarium om EU och pressträff genomförde vi även en intern utbildningssatsning riktat till distriktsordföranden, ombudsmän och kommun- och landstingspolitiker, där ett av momenten var en mycket lyckad kampanjsatsning på vår dag vid båtar och i stan. Rikstinget 2013 i Karlstad hölls för första gången i september månad och förlängdes till tre dagar bland annat för att möta behovet av längre debattid. I samband med rikstinget lanserades kampanjen Hur får du ihop det? med en film riktad till rikstingsdeltagare, väskor och foldrar som delades ut till deltagarna. Kampanjen togs fram i samarbete med reklambyrån Falck och vilade på delar ur handlingsprogrammet Sverige världens bästa land att växa upp i som antogs av rikstinget. Rikstinget var välbevakat av journalister, inte minst Göran Hägglunds tal där han bland annat lyfte behovet av mer statlig samordning av vården. 8

10 Under våren 2013 inleddes arbetet med målgruppsanpassade kommunikationsinsatser. För att förankra strategin och målgruppsarbetet, samt lyssna in behov och önskemål inför valrörelserna 2014, besökte partisekreterare, administrativ chef och/eller kommunikationschef samtliga distriktsstyrelser under vår och sommar Sex målgrupper definierades och ett kartverktyg togs fram som under tidig höst distribuerades till distrikten. Valförberedelserna tog mer konkret form under andra halvan av 2013, då vi bland annat tog fram reklamkoncept för EU-valet, samt inledde samarbete med byrån Reaktion för tryck och distribution av hushållsmaterial och reklamtidningar. Det mesta av reklambokningar, TV och utereklam, slutfördes även under hösten. Arbetet med hemsidan och sociala medier utvecklades och uppdateringar görs mer frekvent i samtliga egna kanaler. Partiets kommunikationsinsatser 2013: Kommun- och landstingspolitiska dagar i januari i Helsingborg. Alla hjärtans dag: Se barnen i tid med hjärtreflex och liten folder Sommartidningen Vardagsliv med fokus på skolan. Tidningen trycktes i exemplar. Den skickades även till samtliga medlemmar tillsammans med ett brev från partiordföranden. Almedalen: Seminarium om EU Mer eller mindre EU, medverkande Mats Odell (som lett partiets Europapolitiska arbetsgrupp inför valet 2014), Alf Svensson, Mats Persson, VD Open Europe, Sara Skyttedal, KDU. Pressträff med Göran Hägglund, aktiviteter i parken och Göran Hägglunds tal kl 19. Partiets fackligt-sociala råd arrangerade också ett seminarium på temat Ett hållbart arbetsliv. Stefan Attefall arrangerade två seminarium, ett om bostadspolitiken och ett om religion i det offentliga rummet. Ett kampanjteam arbetade onsdag 27 juni tom söndag den 30 juni under ledning av Sakarias Winberg. Alliansen ordnade även ett gemensamt alliansseminarium. Hur får du ihop det -kampanj höst, folder ex om föräldrar och barn, samt produkter för sociala medier. Kampanjen inleddes i samband med rikstinget i Karlstad. Glöggkampanj med budskap om avdragsrätt för gåvor. Nya julklappsetiketter togs fram. Riksdagsgruppen Kristdemokraternas riksdagsgrupp består sedan valet av 19 ledamöter. Förutom en ordinarie ledamot i vart och ett av riksdagens utskott och i EU-nämnden har några av gruppens ledamöter uppdrag som arbetande ersättare i utskott. I Näringsutskottet har partiet ordförandeposten genom Mats Odell. Under hösten var Caroline Szyber föräldraledig och Stefan Svanström trädde in som ersättare och tjänstgjorde som ledamot i Justitieutskottet. Gruppstyrelsen har under året utgjorts av Emma Henriksson gruppledare, Anders Andersson förste vice gruppledare, Mikael Oscarsson andre vice gruppledare, Yvonne Andersson och Mats Odell. Därtill är Göran Hägglund ordförande för riksdagsgruppen. Adjungerade till gruppstyrelsens möten har varit partisekreterare, verksamhetschefen, handläggarchef och administrativ chef samt vid ekonomiska frågor gruppkassans kassör. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att planera för riksdagsgruppens verksamhet och nominera ledamöter till statliga styrelser, nämnder och utredningar. Riksdagsgruppens arbete präglades under 2013 av fokusområdet barn- och ungas uppväxtvillkor. Riksdagsgruppen möts varje tisdag de veckor riksdagen sammanträder. Vid 9

11 gruppmötena behandlas förslag från regeringen, information från samordningen och departementen. Vid behov tas aktuella ärenden i utskotten upp liksom ärenden för behandling i kammaren. Andra aktuella politiska frågor diskuteras och information ges om partiärenden. Under allmänna motionstiden lämnade Kristdemokraternas riksdagsledamöter in 259 motioner. 3.2 Regeringen Kristdemokraterna är representerade på socialdepartementet och i statsrådsberedningen. Göran Hägglund, socialminister, Maria Larsson, barn- och äldreminister samt Stefan Attefall, civil- och bostadsminister. Alla kristdemokrater i regeringen framgår av bilaga 1 personbilaga. 3.3 Medlemmar Medlemsantalet den 31 december 2013 var vilket är en minskning med 526 medlemmar. 3.4 Distriktsorganisation Distriktsordföranden och ombudsmän framgår av bilaga 1 - personbilaga 3:5 Samhällsgemenskaps Förlag AB Information om verksamheten Samhällsgemenskaps Förlags AB ägs av Kristdemokraternas riksorganisation (A-aktier) samt en del lokala partiorganisationer och enskilda (B-aktier). A-aktierna uppgår till ett nominellt värde av kr och B-aktierna till kr. Bolaget har tidningsutgivning som sin huvudsakliga verksamhet. Verksamhet under året Tidningen Kristdemokraten har tryckts av V-TAB i Vimmerby som är miljöcertifierat enligt ISO och utkom med 49 nr under året, varav 3 st. medlemsnummer, där olika delar av partiets verksamhet lyfts fram. Utgivningen av dessa nummer av tidningen är så planerade att information om och inspiration för olika kampanjaktiviteter passar in i tiden. TS-upplagan är fastställd till 3 200ex. Styrelsen har under året 1/1-29/6 bestått av Ewa Sundkvist (ordförande), Samuel Sunesson (vice ordförande), Ebba Lindsö, Ann-Katrin Jönsson Jonas Segersam, Bo Herou och arbetstagarrepresentant Tommy Wiberg och Agneta Lindell fd. Jåfs, ersättare. Adjungerad har varit verkställande direktören/publishern. Ny styrelse valdes 29/6 som består av Ewa Sundkvist (ordförande), Samuel Sunesson (vice ordförande), Ragnwi Marcelind, Andreas Carlsson, Jonas Segersam, Bo Herou och arbetstagarrepresentant Tommy Wiberg och Agneta Lindell fd. Jåfs, ersättare. Adjungerad har varit Verkställande direktören/ Publishern, Janne Stefanson. Auktoriserade revisorer är Roy Eide och Samuel Bjälkemo (ersättare) och lekmannarevisorer är Thomas Nordenstam och Wimar Sundeen. 10

12 Ägarförhållanden Bolaget är delägt dotterbolag till Kristdemokraterna, org nr , med säte i Stockholm. 3:6 Kristdemokratiskt Internationellt Center, KIC. KIC administrerar den del av det partianknutna biståndet som tillfaller den kristdemokratiska rörelsen. Föreningen bildades 2005 och dess ordförande under 2013 har varit Henrik G. Ehrenberg och generalsekreterare Annika Rigö. Under året har tio anställda arbetat med att administrera och aktivt utveckla verksamheten. KIC har också haft universitetsstuderande kristdemokrater som praktikanter. KIC:s styrelse har under året bestått av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt sex ersättare. Styrelsen har haft åtta protokollförda möten, årsmöte samt vinterstämma. KIC:s arbete med demokratiutveckling innebär att vi stödjer demokratiska partier, politiker och organisationer verksamma i diktaturer och nya demokratier. Inom det partianknutna biståndet arbetar KIC med att långsiktigt bidra till att utveckla partier närstående den kristdemokratiska ideologin i Östeuropa samt att arbeta för att stärka ungas politiska deltagande oavsett partitillhörighet i tio länder i Afrika samt i Bolivia. KIC arbetar även med demokratiaktörer på Kuba. KIC:s projektverksamhet har under 2013 haft särskilt fokus på insatser som främjar kvinnors och ungas politiska deltagande. 4. Sammanfattning av viktiga beslut som Kristdemokraterna varit med om att genomföra i riksdag och regering Under året har Kristdemokraterna i regeringen och riksdag arbetat för att genomföra den politik partiet gick till val på 2010 formulerat i 13 steg och konkretiserat i 89 vallöften för ett mänskligare Sverige. Dessa konkreta förslag utgör tillsammans med partiets principprogram den viktigaste vägledningen för arbete i regering, riksdags, landsting/regioner och kommuner. Till detta har partiet tagit flera politiska initiativ för att förbättra barns och ungas uppväxtvillkor. Rikstinget 2011 antog en proposition om att sätta barns och ungas uppväxtvillkor i fokus fram till 2014 och tiden därefter. Inriktningen har väglett Kristdemokraterna att utveckla politik för särskilt fyra områden: uppväxtvillkor med betoning på familj, skola, ungdomsarbetslöshet och ungdomsbrottslighet. Också detta fokus och denna politikutveckling har starkt väglett arbetet för partiet i regering och riksdag. Utgångspunkt är barns behov av närvarande vuxna under sin uppväxt. Först i form av föräldrar som har möjlighet att välja den livsstil och barnomsorgsform som passar dem och deras barn bäst. Sedan i takt med att fler vuxna får plats som förebilder och inspiratörer i form av lärare, fotbollstränare eller arbetsgivare, står behovet av en politik som främjar och inte står i vägen för dessa relationer. Nedan följer en sammanfattning av viktiga beslut som Kristdemokraterna medverkat till i regering och riksdag under Många av besluten trädde i kraft den 1 januari Sänkt skatt för pensionärerna För att förbättra välfärden för pensionärer sänktes skatten en femte gång. Skattelättnaden är utformad med fokus på dem med de minsta ekonomiska marginalerna och uppgår till 2,5 miljarder kronor. Detta ger alla pensionärer över 65 år minst 100 kronor mer i månaden från den 1 januari De fem stegen innebär därmed sammantaget skattelättnader för pensionärer i olika inkomstgrupper på mellan ca kronor och kronor om året. 11

13 De fem stegen i skattesänkningen för pensionärer uppgår till 16,45 miljarder kronor, varav 11,15 miljarder kronor sedan valet Höjt bostadsbidrag till barnfamiljer För att stärka ekonomin för barnfamiljer som har utsatt ekonomi och öka deras marginaler fattades beslut om att från 1 januari 2014 höja bostadsbidraget i form av det särskilda bidraget för hemmavarande barn. En höjning av den så kallade barndelen i bostadsbidraget är ett bra och träffsäkert sätt att stärka ekonomin för de barnfamiljer som har de allra lägsta inkomsterna och för barn som lever i ekonomisk utsatthet oavsett hushållskonstellation. Satsningen uppgår till 466 miljoner kronor och innebär en höjning med 200 kronor till kronor per månad för ett barn, med 250 kronor till kronor per månad för två barn och med 300 kronor till kronor per månad för tre eller fler barn. En höjning av det särskilda bidraget innebär också att barnhushåll med en högre inkomst än vad som tidigare var fallet kan söka och få bostadsbidrag. Ett femte jobbskatteavdrag För att ytterligare stärka hushållens ekonomi och stödja en återhämtning i den svenska ekonomin, och samtidigt stärka drivkrafterna till arbete, förstärktes jobbskatteavdraget från den 1 januari 2014 med 12 miljarder kronor. Det förstärkta jobbskatteavdraget ger en vanlig inkomsttagare ca kronor mer i plånboken varje månad. Förstärkningen blir som störst, 337 kronor i månaden, vid en inkomstnivå som motsvarar genomsnittslönen för en gymnasielärare. Det samlade jobbskatteavdraget innebär en total skattelättnad om ca kronor per månad eller kronor per år för samma person. Utvidgad avdragsrätt för gåvor Kristdemokraterna åstadkom ett principgenombrott genom införandet av en avdragsrätt för gåvor till visst ideellt arbete och forskning I budgetpropositionen för 2014 togs ytterligare ett steg för att stärka det civila samhället och det arbete som bedrivs av föreningar, stiftelser och trossamfund. Förändringen i avdragsrätten innebär dels en utvidgning av avdragsrätten för gåvor, dels minskat krångel för såväl givare som mottagare. Tidigare krävdes att ändamålet för att gåvor skulle vara avdragsgilla var hjälpverksamhet bland behövande. Nu har ändamålet breddats till social hjälpverksamhet. Detta innebär att fler verksamheter omfattas och att organisationers hela hjälpverksamhet enklare kan omfattas av avdragsrätten. Mer gynnsamma skatteregler för ideell sektor Förutsättningarna att finansiera och bedriva en rad olika verksamheter inom ideell sektor har förbättrats från 2014, genom att likvärdiga skatteregler införts för samtliga allmännyttiga ideella organisationer. Framförallt erhåller stiftelser ett utvidgat skattemässigt gynnande fler typer av allmännyttiga verksamheter som bedrivs ideellt, t.ex. kultur, idrott och religionsutövning främjas. De förändrade skattereglerna beräknas innebära en skattelättnad på cirka 150 miljoner kronor per år. Höjd alkoholskatt Alkoholskatten har höjts, vilket påverkar konsumtionen och är en del i arbetet för en förbättrad folkhälsa och minskade alkoholskador. Skatten på vin och öl höjdes med sju procent och skatten på starksprit med en procent. En flaska vin på Systembolaget beräknades bli två kr dyrare, en flaska starksprit två kr dyrare och en burk starköl öre dyrare. Skattehöjningen beräknas uppgå till 730 miljoner kr och är något lägre än den aviserade höjningen i Alliansens valmanifest (Dock aviserades en ytterligare skattehöjning på alkohol och tobak i samband med regeringens ekonomiska vårproposition 2014) Höjningarna har kommit i steg och dimensionerats bl a med tanke på att inte riskera en väsentligt ökad resandeinförsel och smuggling, vilket skulle motverka skattehöjningens syfte. 12

14 Minskat uppgiftslämnande inga månadsuppgifter Under den kommande fyraårsperioden satsar regeringen 844 miljoner kronor på att förenkla reglerna för Sveriges företagare. Bland åtgärderna finns förenklingar i reglerna kring importmoms och moms vid lokaluthyrning, liksom regeländringar som gör att bokslut, inkomstdeklaration och momsdeklaration för mindre företag nu kan göras vid ett och samma tillfälle. En analys görs av möjligheten att förenkla skatteredovisningen för småföretag genom s.k. rak kontantmetod. Samtidigt skrotas utredningsförslaget om månadsuppgiftsinlämning för samtliga arbetsgivare, eftersom månadsuppgifter skulle innebära en stor ökning av uppgiftsbördan för företagen. Reformerade 3:12-regler De särskilda skattereglerna för fåmansföretag, 3:12-reglerna, förändrades för att motverka överutnyttjande och för att förbättra förutsättningarna för fler jobb. Förändringen innebär att möjligheten minskat för delägare i framförallt större konsult- revisions- och advokatfirmor att omvandla högt beskattade tjänsteinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster, medan ägare i mindre, växande företag som anställer får skattelättnader. Totalt sett är beskattning av företagande oförändrad. Ungefär delägare i fåmansföretag har beräknats få förutsättningar för sänkt skatt och ungefär delägare får höjd skatt. Den stora majoriteten, ungefär delägare, berörs inte av förslaget. Regeringen justerade i förslaget utifrån den kritik som under sommaren 2013 riktades från lagrådet. Sänkta egenavgifter med ytterligare en halv miljard kronor För att göra det mer attraktivt att starta, driva och utveckla företag infördes 2010 en nedsättning av egenavgifterna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Nedsättningen av egenavgifter beslutades utökas ytterligare från 2014, då egenavgifterna sattes ned med totalt 7,5 procent upp till ett maxbelopp på kronor per år. Förslaget beräknas ge småföretag lägre kostnader med sammantaget ca en halv miljard kronor årligen. Införande av ett investeraravdrag För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag infördes i december 2013 ett investeraravdrag. Avdraget innebär att privatpersoner som satsar pengar i små företag får skatterabatt. Upp till 1,3 miljoner kronor i investering ger en skattelättnad som är värd 15 procent av investeringen. Det betyder en skattelättnad på maximalt kr per person och år. Totalt har regeringen avsatt 800 miljoner kronor per år för investeraravdraget. Utredning om företagens sjuklöneansvar Under 2013 påbörjade regeringen en utredning med uppdrag att se över hur konstruktionen av högkostnadsskyddet kan utvecklas för att minska små företags kostnader för sjuklön. I översynen ingick frågan att pröva möjligheten att differentiera högkostnadsskyddet utifrån företags storlek. Ett minskat sjuklöneansvar för företagen kan antas ha gynnsamma effekter på sysselsättningen, inte minst för personer som har en sjukdomshistorik, en grupp som traditionellt har svårare att etablera eller återetablera sig på arbetsmarknaden. Utredningen resulterade i ett förslag som presenterades under våren 2014 och som innebär kraftigt stärkt högkostnadsskydd för framförallt små företag. FoU-avdrag Regeringen införde ett avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling, FoU. Syftet är att stimulera till fler investeringar inom FoU. Avdraget är främst riktat till nya och mindre företag som vill växa och som bedömts ha störst svårigheter att finansiera investeringar i FoU. Företagen får nu göra avdrag med 10 13

15 procent av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna, med högst kronor per koncern och månad för personer som arbetar med FoU. Arbetsmarknadspaket Regeringen föreslog ett jobbpaket som skulle göra det billigare att anställa yngre ungdomar och ge stöd för nya yrkesintroduktionsanställningar - YA-jobb - åt unga. Dessutom förstärkte regeringen insatserna för unga som står långt från arbetsmarknaden. Till följd av de steg som parterna har tagit inom ramen för trepartssamtalen för att möjliggöra fler jobb för unga gick regeringen också parterna tillmötes och avskaffade den differentierade arbetslöshetsavgiften, vilket innebär att 2,2 miljoner personer fått en sänkt a-kasseavgift. YA-jobb, stöd till lön och handledare Med införandet av YA-jobb, anställningar på yrkesintroduktionsavtal, sjunker arbetsgivarens kostnad för att anställa en ung person med mer än kronor i månaden. Detta utöver de redan lägre socialavgifterna för unga. En ung anställd som kostat nästan kronor i månaden för arbetsgivarna kommer istället att kosta under kronor i månaden. Stödet till arbetsgivaren utformas som en lönesubvention motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift, men förutsätter att anställningen pågår minst 6 månader 5. Politiskt arbete i Europaparlamentet Alf Svensson är kristdemokraternas representant i Europaparlamentet. Han tillhör partigruppen EPP Kristdemokraterna, som är parlamentets största partigrupp. Alf Svensson är ordinarie ledamot av utvecklingsutskottet och ersättare i utrikesutskottet. I utvecklingsutskottet var Alf under 2013 föredragande för ett betänkande om Utveckling som drivs av handel som antogs av Europaparlamentets plenum i april Betänkandet innehöll kontroversiella paragrafer med kritik mot EU:s jordbruksstöd och de konkurrensnackdelar som det utsätter utvecklingsländerna för på den globala marknaden. Alf Svensson har under 2013 varit med och formulerat ett stort antal resolutioner till plenum på temat mänskliga fri- och rättigheter; både tematiska (exempelvis om EU:s prioriteringar i FN-förhandlingar) samt landspecifika resolutioner (om situationen i Ryssland, Egypten, Syrien, m.fl.). Alf Svensson är vice ordförande i Sydafrikadelegationen och ersättare i Israeldelegationen. Därutöver är Alf medlem i en intressegrupp som fokuserar på Turkiets relationer till EU och ingår i ett östersjönätverk. 14

16 6. Associerade förbund 6.1 Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Verksamhet KDU är ett förbund som kämpar för det okränkbara människovärdet, starka familjer och personlig frihet. Vi aktiverar ungdomar över hela landet och kampanjar för att sprida den kristdemokratiska värdegrunden. Vi strävar också efter att ge unga kristdemokrater en plattform att växa utifrån för att kristdemokratin ska stå stark i framtiden. KDU:s verksamhet under 2013har fokuserat på förberedelser inför valen. Mycket kraft har lagts på kampanjarbete i distrikten och utbildningsverksamhet. På så sätt har många medlemmar värvats och organisationen byggts stark runtom i landet. Riksorganisationen har också lagt ner mycket arbete på opinionsbildning och förbundet har ytterligare profilerat sig som den tydligaste borgerliga rösten inom svensk ungdomspolitik, inte minst genom förbundsordförande Sara Skyttedal flitiga närvaro i medierna. Förbundsrådet är sedan 2011 utvecklat till ett större evenemang och kallas Frihetsdagarna. Konceptet bygger på föreläsningar och paneldebatter med frihetstema utifrån olika perspektiv arrangerades Frihetsdagarna för tredje året i Uppsala. Temat var EU-politik. Ungefär 100 personer deltog vid evenemanget. Bland talarna kan nämnas Kostantinos Kyranakis (YEPP:s ordförande), Nils Lundgren (nationalekonom) och Kristdemokraternas andranamn på EUlistan Ebba Busch-Thor. Under 2013 tog KDU fram en kampanj med titeln Självklart Alliansen men rösta också borgerligt. Kampanjen kommer att vara huvudkampanj under valåret Den är baserad kring tre politikområden; rättspolitik, skola och familjepolitik. Kampanjen presenteras i tre olika foldrar med rubrikerna Självklart arbeta för att förebygga brott men också rättvisa straff, Självklart sänkt skatt för fler jobb men också för starkare familjer! och Självklart valfrihet i skolan men också ordning och reda i klassrummen!. Detta är frågor som tydligt skiljer ut KDU från de andra alliansförbunden och är relevanta för unga människor i deras vardag. Frågorna är väl förankrade i förbundet och medlemmar har givits möjlighet att komma med synpunkter vid workshops på både riksmötet 2013 och höstkickoffen i Stockholm. Kampanjen har tagits fram med hjälp av en professionell grafisk designer. Inför valet till Europaparlamentet har KDU också tagit fram en kampanj med titeln Galen nog att förändra EU. Kampanjen sätter förbundsordförande Sara Skyttedal i fokus, som också kandiderar på plats nummer 6 på Kristdemokraternas lista. Innehållet är tänkt att sätta en tydlig bild av vilka frågor EU ska arbeta med och vilka frågor som de nationella parlamenten ska ha makten över i subsidiaritetsprincipens anda. Även denna kampanj har tagits fram med hjälp av en professionell grafisk designer. KDU har även fortsatt driva kampanjerna Skaffa dig ett liv!, som lyfter fram det personliga ansvaret och även Mitt hjärta är blått!, som lyfter fram de sociala dimensionerna i kristdemokratisk politik. KDU har också varit en aktiv del i det politiska förnyelsearbetet inom Kristdemokraterna inom ramen för temat barns och ungas uppväxtvillkor. Bland annat har Sara Skyttedal varit adjungerad i den arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en ny politik inför valet till Europaparlamentsvalet

17 Organisation och utbildning Två distriktsledningskonferenser (ordföranderåd) har anordnats under Båda har ägt rum i Stockholm. Helgerna innehöll utbildningar i alltifrån mediehantering till hur man bäst organiserar en valrörelse på distriktsnivå. I november anordnades förbundsråd och Frihetsdagarna. I samband med detta hölls utbildning kring valrörelse arbete och hur KDU ska arbeta Mycket fokus har i samband med alla dessa nationella evenemang lagts på utbildning av både nya och mer seniora medlemmar. Systemet med fadderdistrikt inom FS är sedan 2011 avskaffat och istället har numera en ledamot i förbundsstyrelsen ett övergripande organisatoriskt ansvar. Detta har kombinerats med att distrikten har givits möjlighet att inkomma med önskemål om besök från riksorganisationen. Se förbundsstyrelseledamöternas personliga verksamhetsberättelser för mer information om distriktsbesöken. KDU:s riksmöte på Öckerö KDU:s fyrtioåttonde Riksmöte hölls i på Öckerö i Nimbus konferensanläggning och Brattebergsskolan i maj 2013 arrangerat av KDU Göteborg. Sara Skyttedal valdes till förbundsordförande och Christian Carlsson och Hugo Fiévet valdes till förste vice respektive andre vice ordförande. Revisorer: Auktoriserade: Hans Andersson, ordinarie och Per Palmkvist ersättare. Jan Fjellstedt och David Bruhn, ordinarie. Max Thagesson och Christopher Dywik, ersättare. Ca 25 motioner behandlades och tre propositioner om medborgarkapstest, nämndemannasystemet och immaterialrätt antogs. Ca 120 deltagare var med under riksmöteshelgen totalt. Extern kommunikation Under verksamhetsåret har KDU fortsatta att utveckla hemsidan som lanserade Nya och aktiva tag för att öka den officiella Facebook-sidan har också tagits. Podcast-sändningar under ledning av Emil Svensson har också fortsatt. KDU har också arbetat med att stärka sin närvaro i traditionella medier och förbundsordförande Sara Skyttedal är synlig i lokala och nationella medier varje vecka. Förbundet har även deltagit på flertalet större konferenser och seminarium. Bland dessa kan nämnas politikerveckan i Almedalen där, Sara Skyttedal, Christian Carlsson, Hugo Fiévet, Maurice Forslund, Emelie Litsgård, Felicia Lundqvist, Martin Hallander och Kalle Bäck deltog i flertalet seminarier. KDU deltog också i Folk och Försvars konferens i Sälen, genom Sara Skyttedal och Andreas Braw. Andreas Brager och Christian Carlsson fanns också på plats för KSF:s räkning, 6.2 Kristdemokratiska kvinnoförbundet Kristdemokratiska Kvinnoförbundet bildades 1982 och har idag ca 1400 medlemmar. Kristdemokratiska Kvinnoförbundets uppgift är att verka för att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Vi arbetar aktivt för att förbättra kvinnors ställning i samhället och för jämställdhet mellan kvinnor och män. Den kristdemokratiska idén och ideologin är grunden för arbetet. Organisationen vill intressera, uppmuntra, stödja och skickliggöra kvinnor till insatser i det politiska arbetet i nära samverkan med partiet. Kvinnoförbundet har under år 2013 haft fokus på att utveckla politiken, ett nytt handlingsprogram har skrivits samt en rapport Kvinnor missbruk och beroende. Många av 16

18 aktiviteterna under året har lett till artiklar, debattinlägg och möten för att skapa nätverk och knyta an till nya och gamla samarbetspartners. - Jämställd vård och hälsa - Kvinnors ekonomi och pensioner - Kvinnor och missbruk - Kvinnor globalt - Rättstrygghet (rättssamhället) - Föräldraskap & samhällsplanering - Integrationens dimensioner - Miljö ur ett jämställdhetsperspektiv Förbundsstyrelsen På årskonferensen i Luleå 2-3 mars valdes följande till förbundsstyrelsen: Presidium: Maria Fälth, Upplands Väsby, Förbundsordförande Britt-Mari Brynielsson, Kvissleby, 1: e vice ordförande Therese Viding, Jaramillo, Rottne, 2: e vice ordförande Ordinarie ledamöter: Katarina Gustavsson, Falun, Maria Karström, Gnarp, Maria Nilsson, Trollhättan, Madeleine Blom, Karlstad, Monna Ridderström, Hallstahammar Ersättare: Rosalie Keller, Drängsmark, Cristina Bernevång, Ulricehamn Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Mariefred, Elisabeth Wetoft Peterson, Halmstad Aase Jönsson, Billeberga Adjungerad: Anna-Lena Henriksson, Västerås, kassör. Styrelsen har under år 2013 haft 7 protokollförda sammanträden. Revisorer: Lars-Erik Engberg, auktoriserad revisor samt Erik Johansson. Årskonferens Den 2-3 mars höll Kvinnoförbundets årskonferens i Luleå på Nordkalottens hotell & konferens Ett 50-tal kvinnor samlades. Temat på årskonferensen var Kvinnor och missbruk Acko Ankarberg Johansson invigningstalade som partiets representant. Hon berörde kvinnors löner och talade o värdet av valfrihet. Förbundsordförande Maria Fälth framhöll i sitt tal förbundets linje att se alla frågor ur ett hållbarhetsperspektiv. Med de tre ledorden; Socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det betyder att förbundet blir ännu vassare med långsiktigt hållbara lösningar. Årskonferensen antog 5 motioner som skickades vidare till partiets riksting. Dessa berörde Missbruk, könsstympning, hedersbrott, hållbar utveckling och barnens behov. Utbildning I december genomförde förbundet en utbildning i samarbete med KIC där 10 kvinnor från systerpartier i Georgien, Vitryssland samt Ukraina deltog. Utbildningen grundade sig på politikutveckling, organisation, demokratiska grundprinciper och visioner. Medlemskontakt- Kvinnokraft Kvinnoförbundet har under året givit ut tre nummer av Kvinnokraft. Därutöver har Kvinnoförbundets läns- och lokalavdelningar haft kontakt med sina egna avdelningsmedlemmar via medlemsträffar, medlemsbrev och seminarier. 17

19 Förbundsordföranden och organisationssekreteraren har under året besökt länsavdelningar för information, utbildning, medlemskontakter och idé utbyten. Fadderverksamhet samt förbundsstyrelsens politiska ansvarsområden Förbundsstyrelsen har beslutat att ledamöterna i förbundsstyrelsen har ett särskilt ansvar för utvecklingen i förbundets länsorganisationer. Förbundsstyrelsen har inom sig utsett faddrar för varje länsavdelning. En fadder har i uppgift att vara ett stöd för länsavdelningarna i landet. Förbundsstyrelseledamöterna ansvarar även för förbundets politikutveckling. Partistyrelsen Kvinnoförbundets ordinarie ledamot i partistyrelsen har varit förbundsordförande Maria Fälth, Britt-Mari Brynielsson ersättare. Kommun- och landstingspolitiska dagar i Helsingborg Vid årets kommun- och landstingsdagar deltog Kvinnoförbundet och hade en egen monter där allt vårt material fanns med. Kvinnoförbundet hade seminarium om hedersvåld där Soheila Fors och Sara Mohammad talade, seminariet var mycket välbesökt. Det nya handlingsprogrammet lanserades. Politikerveckan i Almedalen Kvinnoförbundet deltog med vår förbundsordförande, Maria Fälth som deltog i debatter. Riksting i Karlstad den september Kvinnoförbundet hade en monter. Förbundet lanserade en ny rapport Kvinnor missbruk & beroende. Rapporten innehåller 21 politiska åtgärdsförslag. Förbundet hade 5 förbundsmotioner med på rikstinget. Kristdemokraterna ledande parti för en hållbar utveckling Inför en lagstiftning om hedersbrott! Motverka könsstympning Se barnens behov Utveckla missbruks- och beroendevården för kvinnor EPP-Women Kvinnoförbundet är medlem i EPP Women, Samverkan Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är en ofta representerad mötespartner i en rad olika organisationer och nätverk. Media och opinionsbildning Under det senaste året har kvinnoförbundet och dess ordförande fått en hel del uppmärksamhet i media och synts både i tv och i dagspress samt i sociala medier. Kansliets personal Annika Wåhlinder politisk sekreterare 100 %, avslutade sin anställning i oktober. Christina Blom Andersson har tjänsten som organisationssekreterare på 75 %. Framåtblick 2014 är valår. Kvinnoförbundet kommer att vara mycket aktiva i de kommande valen både vad gäller EP valet i maj 2014 och de allmänna valen i september. 18

20 Avslutning Det arbete som sker inom Kvinnoförbundet syftar till att stärka kvinnors ställning och visa solidaritet med dem som behöver vårt stöd både i Sverige men också i andra länder. Det ideella engagemanget inom Kvinnoförbundet är starkt och våra läns- och lokalavdelningar kämpar trots knappa resurser med att stärka kvinnors ställning och lyfta partiets jämställdhetsprofil. Tack vare ett stort engagemang ute i våra läns- och lokalavdelningar har vi lyckats nå ut med våra frågor såväl i media som bland väljare. Därmed har vi också nått ett av våra mål som är att synas externt för att göra Kvinnoförbundet och partiet känt i vidare kretsar 6.3 Seniorförbundet Seniorförbundet (KD Senior) verkar runtom i Sverige och deltar genom Europeiska Seniorunionen även i det europeiska seniorsamarbetet. Förbundet ser som sin uppgift att i samarbete med partiorganisationen främja en kristdemokratisk politik för äldre personers intressen, rättigheter och livskvalitet, främst med fokus på äldre personers vård- och omsorgsbehov men också genom att verka för att ännu vitala seniorers bestående kraft och samhällsengagemang tas tillvara både i arbetslivet och i civilsamhället liksom inom politiken. Organisation Under 2013 bedrev förbundet genom sina distrikt, några av dessa med lokalavdelningar, aktiv verksamhet i 14 län: Stockholms stad och län, Uppsala, Östergötland, Örebro län, Jönköpings län, Kalmar län, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland, Värmland och Västmanland samt Västerbotten och Norrbotten. Finns goda förutsättningar för att starta verksamhet i andra län och samtal ägt rum mellan förbundsledningen och lokala KD-seniorer och respektive partidistrikt för att ny-/omstarta seniorverksamhet. Antonella Pirrone, Nynäshamn, har 2013 varit anställd på deltid (75 %) som förbundssekreterare och i denna funktion ansvarat för förbundskansliet. Verksamhet Förbundets verksamhet har huvudsakligen bedrivits som medlemsmöten och offentliga möten med politiska diskussioner och samkväm. I några seniordistrikt har dessutom förekommit besök på äldreboenden, studiebesök, medlemsutbildning och utflykter. Till detta har kommit främst på central nivå debattartiklar och insändare i tidningarna samt uttalanden/pressmeddelanden. Förbundet hade fem motioner till partiets riksting i Karlstad:. Alla utom motionen om äldrediskriminering ansågs besvarade. Efter diskussion under utskottsarbetet uppdrog rikstinget till PS att initiera uppbyggandet av ett nationellt råd mot åldersdiskriminering viket är en framgång för Seniorförbundet Från förbundskansliet utgår regelbundet e-nyhetsbrev och förbundsordförandebrev. Förbundets totala medlemsantal per 31 december 2013 var

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27 Tid och plats: Närvarande, beslutande Anmält förhinder Övriga Hotell Park Inn, Hotellgatan 11, Solna Lördag den 26 november

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Personlig vård och punktliga tåg

Personlig vård och punktliga tåg Personlig vård och punktliga tåg Vår landstingspolitik från A till Ö för Stockholms län Se vad vi vill (http://stockholm.kristdemokraterna.se/val-2014-a-o/) Nu sätter Alliansen ljuset på endometrios 25

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet 2014- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning...

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Verksamhetsplan, VP För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Föreningens mål Kost & Näring skall stödja föreningens medlemmar i yrkesrollen genom kollegial gemenskap, kunskapsförmedling och utveckling. Genom

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för en feministisk och

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015. Stadgar

VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015. Stadgar VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015 Stadgar Stadgar för Sveriges Kommuner och Landsting Antagna av Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets extrakongresser den 27 oktober 2004. Reviderade av SKL:s

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Avfall Sveriges årsmöte 2013 Nils Posse Kommunfullmäktiges ordförande Växjö kommun Anna Tenje Tekniska nämndens ordförande Avfall Sveriges årsmöte 2013 Peter Danielsson Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna. Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013

Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna. Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013 Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013 OM MODERATKVINNORNA STYRELSEN Vid årsmöte 2011 gjordes följande val: Erica Lejonroos, Sundbyberg Lena Gerby,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer