Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014 Kristdemokraternas riksting 2015

2 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Ett år av valförberedelser Kristdemokraterna är ett folkrörelseparti. Med över medlemmar är vi landets fjärde största parti sett till antal medlemmar. Vår organisation byggs upp av avdelningar och distrikt som leder partiets arbete i kommuner och landsting. Ett år före val blir det extra tydligt vad det innebär att vara ett folkrörelseparti. Många ökar sitt engagemang och bidrar med mycket frivilligt ideellt arbete. På alla nivåer har kandidatlistor arbetats fram. Provval har genomförts och stämmor har beslutat om listor. Politiska program likaså. Varje del av organisationen har planerat för 2014 som är ett speciellt valår eftersom det hålls val till europaparlamentet i maj och allmänna i september. Det politiska och organisatoriska arbete som utförs i partiet är imponerande! Under året har partistyrelsen lagt mycket tid på framtagande av politiska program och rapporter. Framförallt handlingsprogrammet Sverige världens bästa land att växa upp i, som behandlades av rikstinget i september. Under rikstinget behandlades i vanlig ordning ett stort antal motioner och utskottsarbete prövades med gott resultat. Partifullmäktige antog i oktober såväl europapolitiskt program som kandidatlista till europaparlamentsvalet. Inför valåret 2014 är det viktigt att understryka vårt partis ideologiska grund. Den kristdemokratiska filosofin gör skillnad när politiken utformas. Det kristdemokratiska samhällsarbetet tar sin utgångspunkt i människans helhet och betonar människans behov av gemenskap. Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar. Vår syn på familjens betydelse påverkar många politikområden. Exempelvis finns anledning att lyfta fram familjens betydelse som brottsförebyggande faktor. Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar som kommer i blickpunkten. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Vårt fokus för den här mandatperioden är barn och ungas uppväxtvillkor. Därför har vår syn på familjen en särskild tyngd i vårt politiska arbete och vi är familjens röst. Hösten 2013 genomförde vi en kampanj med start vid rikstinget som handlar om just familjepolitiken, ett område som alltid är centralt för Kristdemokraterna. Göran Hägglund Partiordförande Acko Ankarberg Johansson Partisekreterare 1

3 Verksamhetsberättelse Beredning och beslut 1.1 Riksting Kristdemokraternas riksting 2013 hölls i Karlstad. Rikstinget pågick i tre dagar och behandlade 235 motioner och genomförde sedvanliga val. En nyhet för året var att samtliga motioner först behandlades i olika utskott och därefter i plenum. En proposition: Sverige världens bästa land att växa upp i! behandlades också. Göran Hägglund omvaldes till partiledare. Revisorer: Hans Andersson, auktoriserad revisor samt Tomas Nordenstam och Wimar Sundeen. Ersättare: Michael Stjernström(tom sept) Ersättare :Kerstin Rossipal (fr 25/10) Valberedning till rikstinget 2013 Ordförande: Chatrine Pålsson Ahlgren Ordinarie till 2013: Anders Pettersson, Bechet Barsom, Miriam Eriksson och valda till 2015: Sara Degerman Carlsson, Birgitta Södertun och Torsten Larsson. Ersättare till 2013: Magnus Oscarsson (avsagt sig uppdraget dec -12), Stig Nyman och valda till 2015: Mia Frisk och Maude Westman Valberedning till rikstinget 2015 Ordförande: Chatrine Pålsson Ahlgren Ordinarie till 2015: Sara Degerman Carlsson, Birgitta Södertun och Torsten Larssons och valda till 2017: Miriam Eriksson, Michael Stjernström och Magnus Oscarsson Ersättare till 2015: Mia Frisk och Maude Westman och valda till 2017: Magnus Ramstrand och Bo Rudolfsson. 1.2 Partifullmäktige Partifullmäktige består av representanter från, distrikt, partistyrelse samt associerade förbund. Ett extra partifullmäktige hölls den 26 april och ordinarie partifullmäktige hölls den 25 oktober Partistyrelse Partipresidiet samt övriga partistyrelseledamöter väljs för en tid av två år. Partistyrelsen består av tolv ordinarie ledamöter och åtta ersättare. Ordförandena för de tre associerade förbunden har varsitt ordinarie mandat i partistyrelsen samt en ersättare som utses av respektive förbund. Partistyrelsens hela sammansättning framgår av bilaga 1-personbilaga. Partistyrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. 2. Utskott, fasta råd och arbetsgrupper 2.1 Verkställande utskottet VU ansvarar för den kontinuerliga ledningen av partiets verksamhet samt förbereder ärenden som ska föreläggas partistyrelsen. VU har bestått av Göran Hägglund (ordförande), Maria Larsson, David Lega, Stefan Attefall, Emma Henriksson, Ewa Samuelsson och Monica Selin. 2

4 Adjungerade: Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson, verksamhetschef och kommunikationschef Mia Widell, bitr. verksamhetschef Ola Mårtensson, administrativ chef Robert Lisborg, utvecklingschef Joakim Pettersson, stabschef Martin Kits, statssekreterare Jakob Forssmed samt sekreterare, Ulla-Carin Karlsson. 2.2 Internationellt arbete Partiets internationella verksamhet har främst bedrivits genom de internationella samarbetsorganisationer och nätverk där partiet är medlem. CDI- IDC Centrist Democratic International CDI-IDC bildades som Kristdemokratiska Internationalen (CDI), 1961 i Santiago, Chile. 11 juni 1976 enades medlemmarna i organisationen om ett gemensamt politiskt och ideologiskt manifest. Det gemensamma manifestet är det första som någon politisk international lyckats enas om. Organisationen är idag den näst största internationalen, efter den socialistiska. Kristdemokraterna i Sverige anslöts som fullvärdiga medlemmar Alf Svensson är sedan 2012 vice ordförande i CDI. På CDI:s kongress i Budapest oktober 2013 valdes Alf Svensson även till organisationens representant i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genevé och New York. Vid kongressen antogs de svenska kristdemokraternas resolution om det oacceptabla kastväsendet som drabbar 260 miljoner människor i synnerhet i Sydostasien. EPP European People s Party är en sammanslutning av nationella kristdemokratiska/konservativa partier i EU:s medlemsländer och övriga Europa. EPP är det största partiet på Europeisk nivå med över 70 medlemspartier från 40 olika länder. Political Assembly EPP:s "partifullmäktige" fattar beslut om medlemskap, budget och riktlinjerna för EPP:s politik mellan kongresserna. Alf Svensson är partiets ordinarie representant och Henrik Ehrenberg suppleant. Arbetsgrupper Det fortlöpande arbetet sker i EPP:s arbetsgrupper där olika politiska områden behandlas. För närvarande finns tre ordinarie arbetsgrupper: European Policy, Economic and Social Policy samt EPP enlargement and membership. Under 2013 har Henrik Ehrenberg, Désirée Pethrus, Alf Svensson och Sofia Damm representerat partiet i EPP:s arbetsgrupper. 2.3 Kommun- och landstingspolitiska rådet (KLP) Rådet består av 10 ledamöter och leds av Ewa Samuelsson, ordförande. Rådet sammanträder 7 gånger under (jan, mars, maj, aug, sept, okt och dec) Ledamöter i rådet är: Ewa Samuelsson, Stockholm, Birgitta Södertun, Helsingborg, Monica Selin, Trollhättan, Bengt Germundsson, Markaryd, Magnus Jacobsson, Uddevalla, Malin Appelgren, Solna, Elisabeth Kihlström, Karlstad, Lili Andre Gävle, Andreas Sturesson, Jönköping och Anna-Karin Klomp, Uppsala. Rådets uppgifter är bl.a att: - samråda med och utveckla kontakten med partikansliet och den övriga partiorganisationen - samråda med och utveckla kontakten med riksdagsgruppen och de kristdemokratiska departementen 3

5 - ha ett övergripande ansvar för att SKL-gruppens arbete fungerar - ansvara för planering och genomförande av de årliga kommun- och landstingspolitiska dagarna - ansvara för planering och genomförande av så kallade kommun- och landstingsledningsdagar 2-4 gånger per år (inbjudna Kommun-landstings/regionråd, gruppledare och politiska sekreterare) - ansvara för central utbildning för ledande kommun- och landstings/regionpolitiker i olika ämnen - vara en resurs för de regionala råden samt för den regionala utbildningen av kommunpolitiskt förtroendevalda t.ex genom att vara medverkande eller ha programförslag - verka för uppbyggnad av regionala råd så långt möjligt - vara en resurs för att hjälpa de lokala företrädarna som på olika sätt får problem i majoritetsoch oppositionssamarbetet. - kalla till gruppmöten för kristdemokratiskt förtroendevalda vid t ex Skolriksdag, Äldrerikdag, Sabokonferens och andra liknande nationella arrangemang där partigruppmöten arrangeras för kommunalt förtroendevalda - utveckla den kristdemokratiska politiken i kommuner och landsting/regioner genom att t ex ta fram rapporter och faktablad och ge råd i aktuella frågor och sprida goda exempel. SKL-gruppen För det gemensamma arbetet i Sveriges Kommuner och Landsting SKL, finns en partigrupp som består av 16 ledamöter vilka är ordinarie eller ersättare i SKL s beredningar, delegationer eller förbundsstyrelse. Därutöver inbjuds till gruppmöten för ledamöter och de som har indirekt valda uppdrag med koppling till SKL. Gruppledare för SKL-gruppen har Monica Selin varit med Bengt Germundsson som bitr gruppledare. SKL-gruppen träffas till gruppmöte i princip varje månad i samband med förbundets beredningssammanträden. För 2013 var det tio tillfällen. Vid dessa gruppmöten har förutom sedvanliga ärenden för beredningarna också tagits upp aktuella sakpolitiska frågor där vi som parti har behov av att stämma av frågorna och ge en färdriktning. Exempel på sådana frågor har varit skolpolitiska frågor, infrastruktur, regeringens arbete etc Externa medverkande har under året varit - Folkbildningen, Niklas Lundgren och Anders Öhberg, Vuxenskolan - Innovation för aktiva äldre, Silas Olsson, konsult, - Mötesindustrin, Björn Masuhr strateg inom mötesindustrin -Upphandlingsfrågor, Thomas Idermark, Kommentus - Framtidskommissionen, Mårten Blix, regeringskansliet -Blodsäkerhet blodsmitta. Marius Witzoe från Cerus Corporationen Vid gruppmötena förs anteckningar som ledamöterna har tillgång till via den gemensamma mappen på intranätet Navet. Mandatperioden för SKL-gruppen är fram till SKLs valkongress mars

6 Aktiviteter under Kommun- och landstinspolitiska dagarna genomfördes den januari vid Nya Arenan, Helsingborg. Ännu en gång var det över 1000 deltagare med på konferensen. Totalt genomfördes 31 seminarier, med nästan 30-talet externa medverkande förutom 50-talet interna. - Kommun- och landstingsledningsdagar, där KF- och LF-gruppledare, Kommunal- och landstingsråd samt politiska sekreterare inbjuds, har genomförts vid tre tillfällen under året. Den 17 april, 10 sept och den 3 oktober. med 80, 60 och 85 deltagare. Förutom medverkan från de Kristdemokratiska departementsområdena, partiledning och parti- och riksdagskansli har Christer Mathson från Kungälvsmodellen, Susanna Norén grundare av Acive Step och Åsa Zetterberg, SKL medverkat. - I samband med SKL s skolriksdag den 6-7 maj hade partiet en särskild informationsdisk som Skolpolitiska gruppen svarade för med Annika Eclund i spetsen. Ett partigruppmöte hölls också för ett 40-tal kristdemokratiska deltagare. - Den juni arrangerades en specialkonferens i anslutning till partiets Almedalsarrangemang. Fokus var utarbetande av ett kommun- och landstingspolitiskt underlag inför valet deltagare från hela landet var med. - Den oktober var KLP med som utställare vid Skolforum på Älvsjömässan. Det nya skolpolitiska programmet presenterades. Många nya och värdefulla kontakter togs under dagarna. Även här var skolpolitiska gruppen med och ansvarade för bemanningen av montern. - Den 5-6 december var KLP traditionsenligt med som ENDA politiska parti som utställare vid Läkar/medicinska riksstämman som hölls på Water Front i Stockholm. Sjukvårdsföreträdare från landstingen deltog i montern tillsammans med ledamöter från socialutskottet i riksdagen. Den stora frågan vid stämman var partiordförandens utspel ang sjukvårdens framtida organisation. Den oktober genomförde KLP och SKL-gruppen en gemensam kick off. Medverkande gjorde bla Mårten Blix från Framtidskommissionen. Fredrik Haage hade ett pass omkring opinionsbildning. Elisabeth Lann från statsrådsberedningen information om regeringens budgetarbete. - Den 6 september hölls en KSO-träff i Färgelanda. Bl.a gjordes besök på ett nystartat äldreboende. - Under året skickade KLP ut fyra gruppledarbrev till samtliga registrerade KF-gruppledare och LF-gruppledare har skickats April, juni, oktober och december Vid rikstinget i Karlstad hade KLP en monter med information. Bl.a om det kommunpolitiska programunderlaget som rådet tagit fram och om rådets arbete i allmänhet. - Under sommaren och hösten utarbetade rådet, på uppdrag av partistyrelsen ett underlag för framtagning av lokala och regionala kommun- och landstings/regionpolitiska program inför valet Från oktober 2013 har detta funnits tillgängligt på Navet. Handläggare För KLP-rådets och SKL-gruppens arbete finns ett sekretariat. Tommy Bernevång Forsberg har heltidstjänst som handläggare för regionala och lokala frågor. 5

7 2.4 Fackligt-sociala rådet Fackligt-Sociala rådet, FSR, har under året bestått av ordförande Penilla Gunther, riksdagsledamot och arbetande ersättare i Arbetsmarknadsutskottet, och som ledamöter Björn Nyström som vice ordförande, Eva Aronsson, Lennart Sacrédeus, Katarina Gustavsson, Roy Cederbäck och Andreas Carlson som är arbetsmarknadspolitisk talesperson. FSR valde att satsa återigen på Almedalsveckan i Visby, där ett lunchseminarium anordnades, med goda omdömen från ett 60-tal deltagare och externa medverkande; på temat Hållbart arbetsliv, hur ska det se ut? Medverkande var Li Jansson, nationalekonom Svenskt Näringsliv, Lars-Anders Häggström, ordförande Handelsanställdas förbund, Anki Udd, ledarskapsexpert Ledarna, Anders Sällström, riksdagsledamot. FSR har hållit två fysiska möten på riksdagskansliet och två telefonmöten under året, samt medverkat på partiets Kommun- och Landstingspolitiska dagar i Västerås. Informella möten har hållits med representanter för olika arbetsgivarorganisation och fackförbund samt SO samarbetsorganisationen för arbetslöshetskassorna. Debattartiklar och insändare på olika arbetsmarknadspolitiska teman har också producerats under året. 2.5 Företagarrådet Syftet med Kristdemokraternas företagarråd är att stärka medvetenheten och kunskapen om hur viktigt ett gott företagsklimat är för Sverige, och vilken viktig roll företagsamheten spelar för vårt lands välfärd. För Kristdemokraterna är det angeläget att utveckla en stark företagarpolitik, och här kan företagarrådet fungera som bollplank för nya idéer och förslag. Genom att fokusera på ett specifikt område har företagarrådet möjlighet att komma med nya inspel i politiken, men även bidra till att öka synligheten och sprida partiets ståndpunkter inom området. Vi vill också ha möjlighet att fungera som lobbyorganisation inom partiet. Under verksamhetsåret har Företagarrådet fortsatt att arbeta utifrån temat Kristdemokraterna entreprenörspartiet och att marknadsföra kristdemokratisk företagspolitik med fokus på tre frågor: 1). sänk arbetsgivaravgiften med tio procentenheter på en lönesumma upp till 3 miljoner kronor, 2). Halvera sjuklöneansvaret för småföretagare och 3). utvidga provanställningstiden från sex till 12 månader något som gällt lärare i över 15 år. Under året har företagarrådet haft två sammanträden, och då bland annat fört dialog med Mats Odell, ordförande i Näringsutskottet, och Andreas Carlson, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet. Styrelsen har bestått av Mikael Oscarsson (ordförande), Stig Claesson, Birgitta Borg, Lars-Åke Holmgren, Ramesh Chibba, Ebba Lindsö och Dikran Dison. Under året har Ola Nilsson varit sekreterare. 3. Organisation 3.1 Parti- och riksdagskansliet Parti- och riksdagskansliet leds av partisekreterare Acko Ankarberg Johansson. Verksamhetsavdelningen leds av verksamhetschef och kommunikationschef, Mia Widell och handläggarchef och biträdande verksamhetschef, Ola Mårtensson. 6

8 Avdelningen ansvarar för organisationsutvecklings- och kommunikationsprocesser. De ansvarar för kommunikativt, organisatoriskt och politiskt stöd till nationell, regional och lokal nivå. Avdelningen arbetar även med rikskampanjer, utbildningsfrågor, kontakter med Europa och övriga världen. Avdelningen består av 19 medarbetare (två chefer, tolv handläggare till riksdagsledamot, en allmän handläggare, två lokala- och regionala handläggare och tre pressekreterare) Utvecklingsavdelningen leds av utvecklingschef Joakim Pettersson. Avdelningen ansvarar för utveckling av politikutvecklingsprocessen. Utveckling av ny politik inför beslut vid riksting, utspel vid kommun och landstingsdagar, Almedalen och andra externa och interna arrangemang. Avdelningen arbetar även med kvalitetssäkring av politiska budskap och exempelvis riksdagsmotioner. Avdelningen består av fem medarbetare (en chef och fyra utredare). Administrativa avdelningen leds av administrativ chef Robert Lisborg. Avdelningen ansvarar för utveckling av administrativa processer och system för verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering. Avtal, personalfrågor samt ekonomi-, löne- och registeradministration. Avdelningen ansvarar för administrationen kring riksting, partifullmäktige, partistyrelse och verkställande utskott samt kontorsservice, telefonväxel, IT-service, lokalfrågor och konferensservice vid utbildning, kommun- och landstingsdagar och andra interna och externa arrangemang. De ansvarar även för säkerhetsfrågor, kompetensutbildning och kontakter inom Norden. Avdelningen består av elva tjänster (en chef och tio medarbetare). Medelantalet anställda på kansliet var 36 medarbetare Kansliet ger partiledningen och riksdagsgruppens 19 ledamöter politiskt stöd och sakkunnigt underlag, tar fram artiklar och annat material för kontakter med media samt ger viss administrativ hjälp. Kansliet ansvarar också för att besvara brev, mejl och telefonsamtal som kommer till Kristdemokraterna och partiledaren från allmänhet, intresseorganisationer med flera. Kansliet har skött löpande uppgifter kring budgetering, redovisning, uppföljning och bokslut. Organisationsutveckling Utbildningssatsningarna genomfördes enligt utbildningsplanen där samarbetet med Vuxenskolan har utvecklats under året. Vårt största evenemang var i vanlig ordning Kommun- och landstingsdagarna i januari. I anslutning till dessa hölls en konferens för lokalavdelningsordförande. Kontakter med lokalavdelningarna har fortsatt under året med konferenser via telefon. Som tidigare år hölls regelbundet ombudsmannakonferenser, distriktsordförandekonferenser och kommun- och landstingsledningsdagar. Stjärnskottsutbildningen genomförde 3 helgsamlingar och avslutades under våren. Första steget i utbildning av kandidater till Europavalet genomfördes hösten Andra steget i nomineringskommittéutbildningen hölls våren Framtidsdagen, med fokus på politik och idéutveckling genomfördes våren Distriktens valledare utbildades under 4 dagar i november började det blir mer regelbundet med medlemsbrev direkt ut till våra medlemmar 7

9 Politikutveckling Under 2013 deltog riksdagsledamöter och tjänstemän vid parti- och riksdagskansliet i ett flertal olika arbetsgrupper. Skolpolitik: Ett nytt skolpolitiskt program En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter arbetades fram av en skolpolitisk arbetsgrupp och antogs av partistyrelsen i juni. Civila samhället: En arbetsgrupp utarbetade ett program, Där människor och välfärd växer civilsamhällets betydelse för framtiden Sverige, som antogs av partistyrelsen i december. Äldreomsorg: En rapport med nya förslag, Välbefinnande och värdighet - framtidens äldreomsorg arbetades fram av en arbetsgrupp och antogs av partistyrelsen i oktober. Hälso- och sjukvård: En rapport framarbetat av en arbetsgrupp Hälso- och sjukvårdspolitisk rapport 2013 beslutades av Kristdemokraternas partistyrelse i december. Integrationspolitik: Under 2013 utarbetade en arbetsgrupp fram nya förslag för att komma till rätta med en del integrationsutmaningar. Rapporten beslutades av partistyrelsen i januari 2014 Europapolitik: En arbetsgrupp utarbetade ett europapolitiskt program som antogs av partifullmäktige i november. Försvarspolitik: En arbetsgrupp utarbetade en bred försvarspolitisk rapport Försvars- och säkerhetspolitik: ett allmänintresse som låg till grund för ett antal försvarspolitiska ställningstaganden som partistyrelsen beslutade i juni. Under Almedalsveckan anordnades ett seminarium om europapolitik. Vid rikstinget i september presenterade och beslutades om ett handlingsprogram utifrån ett förslag från partistyrelsen som tar ett helhetsgrepp kring barn och ungas uppväxtvillkor Sverige - världens bästa land att växa upp i. Under 2013 presenterades också förslag om reformerad a-kassa samt inlägg inom landsbygds-, student- och turismfrågor som alla utarbetades huvudsakligen under Kommunikation 2013 Under 2013 intensifierades vårt arbete med att öka kännedom om att Kristdemokraterna är det parti som alltid lyfter fram familjens betydelse och värnar om barns och ungas situation i vårt land. Året inleddes med Kommun- och landstingspolitiska dagar under temat Tid för barnen, där över 1000 kristdemokrater deltog. Göran Hägglund pekade i sitt tal på behovet av ett EU som fokuserar på faktiska problem istället för på centralistiska projekt. En kampanjkick-off avslutade kommundagarna och alla deltagarna fick med sig flygblad att använda i kampanj. I Almedalen var Kristdemokraternas dag den första söndagen i veckan. Utöver Göran Hägglunds tal, seminarium om EU och pressträff genomförde vi även en intern utbildningssatsning riktat till distriktsordföranden, ombudsmän och kommun- och landstingspolitiker, där ett av momenten var en mycket lyckad kampanjsatsning på vår dag vid båtar och i stan. Rikstinget 2013 i Karlstad hölls för första gången i september månad och förlängdes till tre dagar bland annat för att möta behovet av längre debattid. I samband med rikstinget lanserades kampanjen Hur får du ihop det? med en film riktad till rikstingsdeltagare, väskor och foldrar som delades ut till deltagarna. Kampanjen togs fram i samarbete med reklambyrån Falck och vilade på delar ur handlingsprogrammet Sverige världens bästa land att växa upp i som antogs av rikstinget. Rikstinget var välbevakat av journalister, inte minst Göran Hägglunds tal där han bland annat lyfte behovet av mer statlig samordning av vården. 8

10 Under våren 2013 inleddes arbetet med målgruppsanpassade kommunikationsinsatser. För att förankra strategin och målgruppsarbetet, samt lyssna in behov och önskemål inför valrörelserna 2014, besökte partisekreterare, administrativ chef och/eller kommunikationschef samtliga distriktsstyrelser under vår och sommar Sex målgrupper definierades och ett kartverktyg togs fram som under tidig höst distribuerades till distrikten. Valförberedelserna tog mer konkret form under andra halvan av 2013, då vi bland annat tog fram reklamkoncept för EU-valet, samt inledde samarbete med byrån Reaktion för tryck och distribution av hushållsmaterial och reklamtidningar. Det mesta av reklambokningar, TV och utereklam, slutfördes även under hösten. Arbetet med hemsidan och sociala medier utvecklades och uppdateringar görs mer frekvent i samtliga egna kanaler. Partiets kommunikationsinsatser 2013: Kommun- och landstingspolitiska dagar i januari i Helsingborg. Alla hjärtans dag: Se barnen i tid med hjärtreflex och liten folder Sommartidningen Vardagsliv med fokus på skolan. Tidningen trycktes i exemplar. Den skickades även till samtliga medlemmar tillsammans med ett brev från partiordföranden. Almedalen: Seminarium om EU Mer eller mindre EU, medverkande Mats Odell (som lett partiets Europapolitiska arbetsgrupp inför valet 2014), Alf Svensson, Mats Persson, VD Open Europe, Sara Skyttedal, KDU. Pressträff med Göran Hägglund, aktiviteter i parken och Göran Hägglunds tal kl 19. Partiets fackligt-sociala råd arrangerade också ett seminarium på temat Ett hållbart arbetsliv. Stefan Attefall arrangerade två seminarium, ett om bostadspolitiken och ett om religion i det offentliga rummet. Ett kampanjteam arbetade onsdag 27 juni tom söndag den 30 juni under ledning av Sakarias Winberg. Alliansen ordnade även ett gemensamt alliansseminarium. Hur får du ihop det -kampanj höst, folder ex om föräldrar och barn, samt produkter för sociala medier. Kampanjen inleddes i samband med rikstinget i Karlstad. Glöggkampanj med budskap om avdragsrätt för gåvor. Nya julklappsetiketter togs fram. Riksdagsgruppen Kristdemokraternas riksdagsgrupp består sedan valet av 19 ledamöter. Förutom en ordinarie ledamot i vart och ett av riksdagens utskott och i EU-nämnden har några av gruppens ledamöter uppdrag som arbetande ersättare i utskott. I Näringsutskottet har partiet ordförandeposten genom Mats Odell. Under hösten var Caroline Szyber föräldraledig och Stefan Svanström trädde in som ersättare och tjänstgjorde som ledamot i Justitieutskottet. Gruppstyrelsen har under året utgjorts av Emma Henriksson gruppledare, Anders Andersson förste vice gruppledare, Mikael Oscarsson andre vice gruppledare, Yvonne Andersson och Mats Odell. Därtill är Göran Hägglund ordförande för riksdagsgruppen. Adjungerade till gruppstyrelsens möten har varit partisekreterare, verksamhetschefen, handläggarchef och administrativ chef samt vid ekonomiska frågor gruppkassans kassör. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att planera för riksdagsgruppens verksamhet och nominera ledamöter till statliga styrelser, nämnder och utredningar. Riksdagsgruppens arbete präglades under 2013 av fokusområdet barn- och ungas uppväxtvillkor. Riksdagsgruppen möts varje tisdag de veckor riksdagen sammanträder. Vid 9

11 gruppmötena behandlas förslag från regeringen, information från samordningen och departementen. Vid behov tas aktuella ärenden i utskotten upp liksom ärenden för behandling i kammaren. Andra aktuella politiska frågor diskuteras och information ges om partiärenden. Under allmänna motionstiden lämnade Kristdemokraternas riksdagsledamöter in 259 motioner. 3.2 Regeringen Kristdemokraterna är representerade på socialdepartementet och i statsrådsberedningen. Göran Hägglund, socialminister, Maria Larsson, barn- och äldreminister samt Stefan Attefall, civil- och bostadsminister. Alla kristdemokrater i regeringen framgår av bilaga 1 personbilaga. 3.3 Medlemmar Medlemsantalet den 31 december 2013 var vilket är en minskning med 526 medlemmar. 3.4 Distriktsorganisation Distriktsordföranden och ombudsmän framgår av bilaga 1 - personbilaga 3:5 Samhällsgemenskaps Förlag AB Information om verksamheten Samhällsgemenskaps Förlags AB ägs av Kristdemokraternas riksorganisation (A-aktier) samt en del lokala partiorganisationer och enskilda (B-aktier). A-aktierna uppgår till ett nominellt värde av kr och B-aktierna till kr. Bolaget har tidningsutgivning som sin huvudsakliga verksamhet. Verksamhet under året Tidningen Kristdemokraten har tryckts av V-TAB i Vimmerby som är miljöcertifierat enligt ISO och utkom med 49 nr under året, varav 3 st. medlemsnummer, där olika delar av partiets verksamhet lyfts fram. Utgivningen av dessa nummer av tidningen är så planerade att information om och inspiration för olika kampanjaktiviteter passar in i tiden. TS-upplagan är fastställd till 3 200ex. Styrelsen har under året 1/1-29/6 bestått av Ewa Sundkvist (ordförande), Samuel Sunesson (vice ordförande), Ebba Lindsö, Ann-Katrin Jönsson Jonas Segersam, Bo Herou och arbetstagarrepresentant Tommy Wiberg och Agneta Lindell fd. Jåfs, ersättare. Adjungerad har varit verkställande direktören/publishern. Ny styrelse valdes 29/6 som består av Ewa Sundkvist (ordförande), Samuel Sunesson (vice ordförande), Ragnwi Marcelind, Andreas Carlsson, Jonas Segersam, Bo Herou och arbetstagarrepresentant Tommy Wiberg och Agneta Lindell fd. Jåfs, ersättare. Adjungerad har varit Verkställande direktören/ Publishern, Janne Stefanson. Auktoriserade revisorer är Roy Eide och Samuel Bjälkemo (ersättare) och lekmannarevisorer är Thomas Nordenstam och Wimar Sundeen. 10

12 Ägarförhållanden Bolaget är delägt dotterbolag till Kristdemokraterna, org nr , med säte i Stockholm. 3:6 Kristdemokratiskt Internationellt Center, KIC. KIC administrerar den del av det partianknutna biståndet som tillfaller den kristdemokratiska rörelsen. Föreningen bildades 2005 och dess ordförande under 2013 har varit Henrik G. Ehrenberg och generalsekreterare Annika Rigö. Under året har tio anställda arbetat med att administrera och aktivt utveckla verksamheten. KIC har också haft universitetsstuderande kristdemokrater som praktikanter. KIC:s styrelse har under året bestått av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt sex ersättare. Styrelsen har haft åtta protokollförda möten, årsmöte samt vinterstämma. KIC:s arbete med demokratiutveckling innebär att vi stödjer demokratiska partier, politiker och organisationer verksamma i diktaturer och nya demokratier. Inom det partianknutna biståndet arbetar KIC med att långsiktigt bidra till att utveckla partier närstående den kristdemokratiska ideologin i Östeuropa samt att arbeta för att stärka ungas politiska deltagande oavsett partitillhörighet i tio länder i Afrika samt i Bolivia. KIC arbetar även med demokratiaktörer på Kuba. KIC:s projektverksamhet har under 2013 haft särskilt fokus på insatser som främjar kvinnors och ungas politiska deltagande. 4. Sammanfattning av viktiga beslut som Kristdemokraterna varit med om att genomföra i riksdag och regering Under året har Kristdemokraterna i regeringen och riksdag arbetat för att genomföra den politik partiet gick till val på 2010 formulerat i 13 steg och konkretiserat i 89 vallöften för ett mänskligare Sverige. Dessa konkreta förslag utgör tillsammans med partiets principprogram den viktigaste vägledningen för arbete i regering, riksdags, landsting/regioner och kommuner. Till detta har partiet tagit flera politiska initiativ för att förbättra barns och ungas uppväxtvillkor. Rikstinget 2011 antog en proposition om att sätta barns och ungas uppväxtvillkor i fokus fram till 2014 och tiden därefter. Inriktningen har väglett Kristdemokraterna att utveckla politik för särskilt fyra områden: uppväxtvillkor med betoning på familj, skola, ungdomsarbetslöshet och ungdomsbrottslighet. Också detta fokus och denna politikutveckling har starkt väglett arbetet för partiet i regering och riksdag. Utgångspunkt är barns behov av närvarande vuxna under sin uppväxt. Först i form av föräldrar som har möjlighet att välja den livsstil och barnomsorgsform som passar dem och deras barn bäst. Sedan i takt med att fler vuxna får plats som förebilder och inspiratörer i form av lärare, fotbollstränare eller arbetsgivare, står behovet av en politik som främjar och inte står i vägen för dessa relationer. Nedan följer en sammanfattning av viktiga beslut som Kristdemokraterna medverkat till i regering och riksdag under Många av besluten trädde i kraft den 1 januari Sänkt skatt för pensionärerna För att förbättra välfärden för pensionärer sänktes skatten en femte gång. Skattelättnaden är utformad med fokus på dem med de minsta ekonomiska marginalerna och uppgår till 2,5 miljarder kronor. Detta ger alla pensionärer över 65 år minst 100 kronor mer i månaden från den 1 januari De fem stegen innebär därmed sammantaget skattelättnader för pensionärer i olika inkomstgrupper på mellan ca kronor och kronor om året. 11

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar 2 Ja till framtiden! Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar Föredragningslista 1. Landsmötet öppnas 2. Val av ordförande, tre vice ordförande och sekreterare

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm Folkpartiet i Stockholms län Box 2155 103 14 Stockholm 08-410 242 00 stockholm@liberal.se www.folkpartiet.se/stockholm Folkpartiet ska leda och bidra till den liberala idéutvecklingen i Stockholms län.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen 2014 3 Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2013 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013 Innehåll Förord...2 Verkställande utskottet och förbundsstyrelsen...3 Beslut från förbundsstyrelsens

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007-2009

Verksamhetsberättelse 2007-2009 Verksamhetsberättelse 2007-2009 GLÖD-kongressen 2009 Rådhuset, Malmö 2 Innehåll Organisation... 6 1. Kongressen 2007... 6 2. Förbundsstyrelsen... 6 3. Broderskapsdistrikten... 8 4. Broderskap i riksdagen...

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Centerkvinnornas Förbundsstämma

Centerkvinnornas Förbundsstämma Centerkvinnornas Förbundsstämma 6 8 maj 2011 i Sundsvall Stämmohandlingarna tillhör: en kraft för jämställdhet Praktisk information Allergier Tänk på att det finnas allergiker. Det finns deltagare som

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

STYRELSENS REDOVISNING 2010

STYRELSENS REDOVISNING 2010 STYRELSENS REDOVISNING 2010 Några ord från ordföranden Sammanfattning av verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelse detaljerad redovisning Bilaga till Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisorernas

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN d STÄMMOHANDLINGAR 2014 JÖNKÖPINGS LÄN mod lay PROGRAM 09:30 Incheckning 09:30 Kaffe serveras 10:00 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds 11.00 Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, stämmotalare

Läs mer