Medborgardialoggruppens rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgardialoggruppens rapport"

Transkript

1 Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige Medborgardialoggruppens rapport 1. Simrishamns kommuns vision 2040 Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda samtalet. Människors nyfikenhet och mod att fatta egna beslut ska öka. Därigenom ska vi stärka ansvarskänslan, självbilden och stoltheten hos oss alla som lever och verkar i Simrishamns kommun. Det medför annorlunda politiker- och tjänstemannaroller där vi tar tillvara på det engagemang och den viljekraft som finns i kommunen. Med denna som grund intar vi en proaktiv attityd, där omvärld, utveckling och förändring ses som möjligheter. Fokusområden i av kommunfullmäktige fastställt visionsdokument 25 februari 2013 under rubriken demokrati under mandatperioden: Simrishamns kommun ska verka för att ytterligare utöka medborgarnas inflytande. Arbete med Framtidsverkstäder har redan inletts, men detta är bara början. Under mandatperioden ska vi utveckla Framtidsverkstäderna, där medborgarna har möjlighet att berätta hur de vill att Simrishamn ska utvecklas. Dessutom ska vi fortsätta att tydliggöra rollfördelningen mellan medborgare, förtroendevalda och tjänstemän. - Medborgarna ska ha stor möjlighet till påverkan och insyn. - Kommunen ska förstärka och utveckla medborgardialogen genom fler och förbättrade kommunikationskanaler, med särskilt fokus på ungdomars och äldres medverkan i den demokratiska processen. - Öka förtroendet mellan politiker och tjänstemän genom att tydliggöra roller och ansvar. Det citerade är ett utdrag ur Vision 2040 för Simrishamns kommun. Det har utgjort ett viktigt underlag för Medborgardialoggruppensarbete. 1

2 2. Sammanfattning av Medborgardialoggruppens förslag Medborgardialoggruppen har haft som ambition att presentera ett antal realistiska förslag som skulle kunna öka kommuninvånarnas möjligheter till en förbättrad dialog med tjänstemän och politiker. Medborgardialog är ett samlingsnamn för olika sätt att engagera medborgare i offentligt beslutsfattande. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) beskriver Medborgardialog som ett verktyg för demokratiutveckling och styrning. Ett övergripande förslag är: att kommunledningskontoret utarbetar policy samt riktlinjer/principer som ska ligga till grund för hur Simrishamns kommun ska arbeta med Medborgardialog. Därutöver föreslår vi bl.a. att regelbundna Öppna hus anordnas, att informationen på kommunens hemsida görs tydligare samt uppdateras regelbundet, att kommunen öppnar ett Facebook-konto för Medborgardialogfrågor. Denna rapport visar även på behovet av en förändrad roll för politiker och tjänstemän, i riktning mot ökad öppenhet och kommunikation, för att dialogen ska lyckas och, inte minst, upplevas som trovärdig. 3. Inledning Simrishamns kommun står inför stora utmaningar och nya problemställningar fysiska, demografiska och demokratiska. I slutet av sextiotalet gick en antal mindre kommuner samman och bildade Simrishamns kommun. I de mindre kommunerna fanns närheten till invånarna som en naturlig del. Antalet beslutsfattare var litet och de var väl förtrogna med de problem som de hade att besluta om. 2

3 Sedan dess har samhällets komplexitet ökat och den tidigare närheten till politiker och beslutsfattare finns inte längre på samma sätt. Simrishamns kommun har, precis som samhället i stort, fått uppleva förändrade förutsättningar. Resurserna till de kommunala verksamheterna har minskat till följd av minskad skattekraft på grund av befolkningsminskning. I en kommun med Simrishamns struktur är samtal och diskussion mellan medborgare och beslutsfattare viktigt. En tredjedel av kommunens invånare bor i tätorten medan två tredjedelar bor på landsbygden. Flera byar är stora och utgör livsnerver för omgivande bygd. För att möta medborgarnas vilja till ökad insyn och ökat inflytandebehöver kommunen utveckla nya former för kommunikation. En systematiskt genomförd Medborgardialog kan vara ett verktyg som ger medborgare möjlighet till påverkan och förtroendevalda ett bredare underlag inför beslut, så att tjänstemännens faktakunskaper kombineras med kunskap om medborgarnas värderingar i frågan det gäller. I Simrishamns kommun finns ett behov av att öka tilliten och förtroendet till det demokratiska systemet. Vid de cafémöten arbetsgruppen haft, har det varit tydligt hur bristen på information och otydligheten i kommunens beslutsgångar och beslut skapat en förtroendeklyfta mellan medborgare och beslutsfattare. 4. Bakgrund Kommunfullmäktige beslöt 27 februari 2012, 15, att tillsätta en fullmäktigeberedning med syfte att, före sommaren 2013, komma med förslag på hur en konstruktiv och kreativ medborgardialog kan utformas. Beredningen skulle överväga alternativ till de tidigare byamötena, hemsidans funktioner vad gäller dialog och se över social medier som verktyg för kontinuerlig kommunikation. Medborgardialogberedningen har haft följande ledamöter: Kristina Åhberg (M), ordförande, Per Andersson (S), vice ordförande, Christer Vigren (ÖP), Gudrun Schyman (FI) samt Mats Carlsson (C). Mats Carlsson avsade sig uppdraget och ersattes av Carl-Göran Svensson (C). Medborgardialogberedningen har sammanträtt tolv gånger, inklusive tre Öppna hus. Administrativt stöd har lämnats genom kommunledningskontoret, Hanna- Karin Persson och Jan-Erik Zandersson som också fört mötesanteckningar. 3

4 5. Den demokratiska processen Vi ser generellt ett minskat förtroende för politiken och vi ser ett minskat intresse för att bli medlem i politiska partier. I Dagens samhälle 18 april 2013 anges det att folkvalda ledamöter, d.v.s. en av sex, har hoppat av sedan valet Drygt fem procent av svenskarna är medlemmar i ett politiskt parti och knappt två procent är aktiva. Medelåldern är hög och många partier har svårt att locka ungdomar och nya svenskar till medlemskap och förtroendeuppdrag. Simrishamns kommun är inget undantag. Det finns flera faktorer som utgör en bakgrund för behovet av att utveckla en Medborgardialog. På femtiotalet gick det fem medborgare per förtroendevald. I dag ligger snittet på 210 medborgare per förtroendevald. Medborgaren idag är generellt en protestmedborgare. Medborgarna är nöjda med att det finns förtroendevalda som sköter kommunen ända tills de beslutar om något som drabbar mig; nedläggning av mina barns skola, nedläggning av biblioteksfilialen, bygget av en mobilmast eller ett vindkraftverk nära mig. Då deltar vi i olika protestaktioner. Vi har medborgare som vill vara med och diskutera och delta i samhällsutvecklingen, men på sina villkor. Inom kommuner bildas allt fler lokala partier och enfrågepartier. Koalitioner med många partier är vanligt förekommande och många medborgare uppfattar politiken som otydlig. Det finns ett ökat stöd för antidemokratiska rörelser som för fram värderingar som strider mot de konventioner som Sverige har undertecknat och de policydokument som kommunen antagit. 6. Utgångspunkter för en lyckad Medborgardialog Att skapa principer när man inför system för Medborgardialog är politikens verktyg att forma ramen för hur dialogerna ska användas internt och tydliggöra för medborgarna vad de kan förvänta sig av dialogprocesserna. Därför är det viktigt att, innan man bjuder in medborgarna till att delta i dialogen, vara klar över vad kommunen vill uppnå med Medborgardialogen. Man behöver diskutera både vilka målen är och vilka för-/ nackdelar som är förknippade med att engagera medborgarna. Det måste finnas någon form av positivt avslut på dialogen. Tydliga målsättningar för en hållbar Medborgardialog kan vara följande: Medborgardialogen måste vara en trovärdig process där resultatet tas om hand och återkopplas till dem som deltagit. Processen för Medborgardialog ska vara tydlig och väldefinierad. Medborgardialog ska starta tidigt och pågå under hela beslutsprocessen. 4

5 Dialogprocessen ska vara öppen, flexibel, jämställd och inkluderande. Samarbetet med föreningar och organisationer ska utvecklas. 7. Medborgardialoggruppens förslag A. Övergripande beslutsförslag: Att kommunledningskontoret utarbetar policy samt riktlinjer/principer som ska ligga till grund för hur Simrishamns kommun ska arbeta med Medborgardialog. Det behöver klargöras vem som initierar Medborgardialogen, kring vilka frågor Medborgardialog ska bedrivas inkl. vilka frågor som kan initieras på nämndsnivå m.m. B. Beslutsförslag överväga alternativ till byamöten Simrishamns kommun har under ett antal år arrangerat byamöten för att lyssna på och diskutera med invånarna om olika frågor. Resultatet av dessa möten har vare sig fått någon genomslagskraft i fattade beslut och inte heller i stort sätt medfört att några förändringar kunnat genomföras. Kommunfullmäktige beslöt därför våren 2012 att tillsätta beredningsgruppen för Medborgardialogfrågor som senast före sommaren 2013 skulle komma med förslag på alternativ till tidigare byamöten. Medborgardialoggruppen har, förutom nedanstående konkreta förslag, även fört diskussioner om att det skulle bli ytterligare förstärkning av Öppna huseneffekten om nämnder/styrelse protokoll och kallelser anslogs i t.ex. mataffärer. En viktig målgrupp är ungdomar som vi bäst når genom att inrätta medborgarpaneler. Ett annat förslag är att sätta upp en förslagslåda i kommunhuset, saklig (utan propaganda) information kan utökas i Österlenmagasinet etc. Beslutsförslag: Att hålla regelbundna Öppna hus i Sankt Olof, Kivik, Gärsnäs, Hammenhög, Borrby, Skillinge och Simrishamn med mötesutformning typ cafémodellen. Mötena kan lämpligen hållas såväl på kvällstid som på dagtid, företrädesvis på lördagar, då detta ger möjlighet till ett bredare deltagande. Att varje Öppet hus i förväg ska ha definierat syfte. Det kan t.ex. handla om barn- och utbildningsnämndens frågor eller frågor inom socialnämndens ansvar. Minst två Öppna hus bör hållas i varje ort under ett år. Syftet med mötet får avgöra vilken nämnd/styrelse som ansvarar för mötet. 5

6 Att deltagare vid mötena är en förtroendevald från varje politiskt parti. Respektive parti utser själv sin person. Öppet hus som exempelvis handlar om barn- och utbildningsnämndens frågor förutsätter att de politiker som är ledamöter i den nämnden företrädesvis medverkar i mötet. Att kommunstyrelsen årligen beslutar om antalet Öppna hus/möten. (Varje förvaltning/nämnd/styrelse ska även fortsättningsvis ha rätt att själva ordna Öppet hus.) C. Beslutsförslag - se över hemsidans funktioner vad gäller dialog En del av vårt uppdrag har varit att se över kommunens hemsida och fundera över om det finns funktioner att utveckla i syfte att få igång en bättre dialog. En del uppfattar hemsidan som svårtillgänglig. Det är värt att notera att nästan tio procent av kommuninvånarna dagligen besöker hemsidan, vilket motsvarar besökare per vecka. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att möjligheten att fråga politiker (alla eller något särskilt parti) inte används i någon större utsträckning och politikerna inte alltid svarar upp mot den förväntan som medborgare har på att få snabba svar. Beslutsförslag: Att förenkla, göra mer tillgänglig samt regelbundet uppdatera hemsidan. Det är önskemål som framförts såväl via Medborgardialogens e-postlåda och vår Facebook-sida som vid de tre Öppna hus som vi haft. Att förbättra och utveckla de verktyg som redan finns på hemsidan. Här vill vi peka på möjligheten att t.ex. synliggöra veckans fråga på hemsidan. Krav måste också ställas på politikerna att svara och föra diskussion med medborgarna. Att skapa en kommunal en-väg-in, en form av help-desk där medborgaren blir hänvisad till rätt person på en gång. D. Beslutsförslag se över sociala medier som verktyg för kontinuerlig kommunikation Utveckling av sociala medier går väldigt snabbt vilket innebär att vi inte anser det möjligt att kommunen binder sig för ett specifikt media. Vi tycker att kommunen tills vidare ska introducera, av oss föreslagna, sociala medier vilka med tiden kommer att bytas ut i takt med den utveckling som sker. Vårt förslag är att öppna ett Facebook- konto, vilket ger en möjlighet att kommunicera med dem som inte hinner eller vill gå på traditionella möten. Instagram kan användas i anslutning till Facebook som möjliggör att ta foto med 6

7 smarta telefoner och läsplattor, vilket medför att dessa foton kan delas med andra sociala medier som Facebook. Appar är små program man kan ladda ner till exempel till smarta telefoner och läsplattor. I dagsläget finns inga appar som man kan föra dialog över, utan de används som informationskanaler. Utvecklingen går snabbt fram på området vilket kan medföra att appar för dialog kan komma i framtiden. Med fler kommunikationskanaler ökar kravet på en tydlig kommunikationspolicy för nämnder och förvaltningar. Vi välkomnar därför pågående arbete på kommunen med att ta fram en kommunikationspolicy. Beslutsförslag: Att öppna ett Facebook-konto (för Medborgardialog). Detta är ett bra media för dialog med text, bild och film. Att testa webbsända kommunfullmäktigemöten. Kommunen har redan idag en Youtube-kanal som kan användas. Detta kunde läggas upp som ett projekt för t.ex. gymnasiet att filma och redigera. Att lägga upp en blogg på kommunens hemsida. Blogg finns redan att tillgå genom kommunens hemsida. Bloggen ger medborgaren möjlighet att kommentera på blogginläggen precis som Facebook, men kräver inget konto. 8. Slutsatser Medborgardialoggruppens förslag Vi noterar att de tre "Öppna hus som vi genomfört har visat på att det finns intresse och engagemang från kommunmedborgarna att delta i denna typ av dialog om formen är den rätta (cafémodell, tidpunkt etc.). Även Facebooksidan, som var öppen under två månader, pekar på intresse av att få vara med och påverka. Vi anser att det är viktigt att medborgarna ges möjlighet till påverkan och insyn i frågor som i högsta grad berör dem och ser det som en självklar rättighet i ett demokratiskt samhälle. Ett steg i riktning mot större öppenhet kan vara att några av kommunfullmäktiges möten förläggs ute i byarna. Vi konstaterar också att dagens sammanträdesrum för fullmäktige inte fungerar, särskilt inte för åhörare, varför vi föreslår att kommunen flyttar fullmäktigemötena till annan lokal. Generellt kan sägas att våra förslag innebär att förtroendevalda kommer att få en delvis annan roll. Politikerna behöver bli mer tillgängliga och tydliga, visa sig på stan, delta i möten med medborgarna m.m. Även tjänstemännens roller, 7

8 arbetssätt och metoder behöver förändras i riktning mot större öppenhet och ökad tillgänglighet. Vi hoppas att föreliggande rapport ska utgöra underlag för en efterfrågad förbättring och utveckling av kommunens roll som kommunikatör. Simrishamn den 6 maj 2013 Kristina Åhberg, ordförande, (M) Per Andersson, vice ordförande, (S) Gudrun Schyman, (F!) Christer Vigren, (ÖP) Carl-Göran Svensson, (C) (Samtlig dokumentation från möten m.m. finns i bilaga 1 med underbilagor) 8

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn 1 (14) Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn Sammanfattning Förstudien för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn (nedan

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer