Hantering av sociala medier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av sociala medier"

Transkript

1 Examensarbete i Informatik Kandidatnivå Hantering av sociala medier En studie om hur kommuner väljer att hantera sociala medier. Författare: Dejan Hrgic Handledare: May Wismén Termin: VT11 Kurskod: 2IL00E

2 Sammanfattning Befattningshavare av både stora och små organisationer har kommit till en punkt där det är viktigt att förstå vikten av sociala medier och ställa frågan, hur? och inte om? de ska möta sina kunder på denna nya arena. Sociala medier är fortfarande något väldigt nytt för många, och har förhållandevis få regler och rutiner för hur organisationer ska hantera det på bästa sätt. Syftet med denna studie är att undersöka hur de undersökta kommunerna arbetar med och väljer att hantera sociala medier som ett kommunikationsverktyg för att stärka relationen till sina medborgare. Frågeställningen som har använts för att besvara syftet är: Hur ser de undersökta kommunerna på sociala medier? Vad är syftet med användningen av sociala medier inom dessa kommuner? Hur väljer dessa kommuner att hantera användningen av sociala medier inom organisationen? Jag har valt att genomföra en kvalitativ undersökning som består av intervjuer och en dokumentundersökning av kommunernas riktlinjer och policys. Intervjuerna har genomförts med vad anser vara högkvalitativa källor, det vill säga chefsinformatören på Ljungby kommun och kommunikationschefen på Växjö kommun. De har kunnat förse mig med korrekta och tillförlitliga uppgifter som har bidragit till studiens giltighet. Studien har avgränsats till två kommuner i Kronobergslän, denna avgränsning har varit viktig att göra för att kunna fördjupa studien och garantera en bredare förståelse av ämnet. Den insamlade empirin har sedan analyserats utifrån lämplig teori och resultaten har därefter redovisats under passande rubriker som bygger på dels den teoretiska referensramen och dels studiens frågeställningar. Resultatet av studien visar att de undersökta kommunerna har en positiv syn på sociala medier. De vill använda kommunikationskanalen för att bedriva en dialog med sina medborgare samt för att informera om viktiga händelser och kommunicera kommunens samhällsnyttiga uppdrag Nyckelord: Social Medier, Kommun, Riktlinjer, Policy, Varumärkeshantering, Marknadskommunikation.

3 Abstract Officials of both large and small organizations have reached a point where it is important to understand the significance of social media and ask the question, how? and not if? They should meet their customers in this new arena. Social media is still something very new for many, and has relatively few rules and regulations for how organizations should handle it in the best way. The purpose of this study is to examine how local authorities are working with, and choose to manage social media as a communication tool to strengthen the relationship with its citizens. The questions that have been used to answer the purpose of this study are: How do local authorities perceive social media? What is the purpose of social media within the municipality? How do local authorities choose to manage the use of social media within the organization? I have chosen to conduct a qualitative study consisting of interviews and a document examination of local guidelines and policies. The interviews were conducted with what I consider to be high-quality sources, namely the Chief Information Officer of Ljungby municipality and the communications manager at Växjö municipality. They have been able to provide me with accurate and reliable information which has contributed to the study's validity. The study has been limited to two municipalities in Kronoberg County, this distinction has been important to deepen the study and ensure a broader understanding of the subject. The collected empirical data has then been analyzed based upon appropriate theory and the results have then been presented under appropriate headings, which are based both on the theoretical framework and also study issues. The results of this study show that the surveyed municipalities have a positive view of social media. They want to use the communication channel to engage in a dialogue with their citizens and to provide information on important events and communicate the municipality's public benefit mission. Keywords: Social media, Municipality, Guidelines, Policies, Brand Management, Marketing Communication.

4 Förord Jag skulle vilja tacka min handledare May Wismén som jag har fått värdefulla råd av genom hela arbetsprocessen som i sin tur har bidragit till att jag har hittat rätt spår. Jag vill även ägna ett stort tack till Sandra Furulund på Ljungby kommun som har varit väldigt tillmötesgående och läst arbetet ett flertal gånger. Till sist vill jag tacka respondenterna för att de har ställt upp på intervjuerna och avsatt tid för att bidra till studien. Min förhoppning är att denna studie kan vara till nytta både för de undersökta kommunerna samt andra kommuner som arbetar med, eller funderar på att använda sociala medier. Ljungby, Maj 2011 Dejan Hrgic

5 Innehåll 1 Introduktion Vad är sociala medier? Bakgrund Syfte Frågeställning Avgränsning Definitioner 11 2 Teoretisk referensram IT och kommunikation Sociala medier Varumärkeshantering Utveckling av strategier för sociala medier Policy för sociala medier 25 3 Metod Vetenskapligt förhållningssätt Forskningsform Undersökningsansats Urval och kriterier Analysprocessen Giltighet Etiska övervägningar 39 4 Resultat/Empiri Ljungby kommun Växjö kommun Europas grönaste stad Synen på sociala medier inom kommunen Användning av sociala medier inom kommunen Hantering av frågor och kommentarer Policy Varumärkeshantering 47 5 Analys Sociala medier inom kommunen Synen på Social medier inom kommunen Fördelar med sociala medier Strategisk utveckling av sociala medier Investeringar i sociala medier 53

6 5.6 Kommunernas nuvarande situation Policy Varumärkeshantering Avslutande diskussion 58 6 Diskussion 60 Referenser 63 Figurförteckning Figur 2.1 Antalet användare av Facebook i Sverige Figur 2.2 Evolution of Enterprise Social Media Capabilities.23 Figur 2.3 Brand as Facilitator..26 Figur 2.4 Social media policies...27 Figur 2.5 Three stages of social media policy evolution Figur 4.1 Kommunernas användning av sociala medier (egenritad bild)...40 Figur 5.1 Social Media Phobias for Business.48 Figur 5.2 Three stages of social media policy evolution (egenritad bild).. 54 Bilagor Bilaga.1. Intervjufrågor.. 65

7 1 Introduktion I detta kapitel introduceras läsaren till arbetet genom en diskussion kring bakgrunden till problemet med sociala medier samt studiens syfte och frågeställningar. Här sker också en genomgång av centrala begrepp och definitioner samt valda avgränsningar. Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. Allt fler kommuner använder sociala medier för att kommunicera med medborgarna, av den enkla orsaken att det är ett snabbt och enkelt sätt att nå ut och skapa en dialog. Denna relativt nya kommunikationskanal är dock inte utan faror och ovisshet om hur den skall hanteras samt hur och vilka delar av verksamheten kan komma att påverkas. Gradually, social computing will impact almost every role, at every kind of company, in all parts of the world. Mayfield (2008:2) Att kommunicera så att vi blir förstådda är ett ständigt problem för oss människor, men det är egentligen inte särskilt underligt. Mänsklig kommunikation är svår, komplex och ofta oförutsägbar. Enligt Falkheimer & Heide (2003) förekommer det många förenklade uppfattningar om vad kommunikation är för någonting. De menar att vissa ser kommunikation som en enkel linjär process, där informationen sprids från sändaren till mottagaren. Det är inte fallet för oss människor, vi måste tolka kommunikationens innehåll, som i sin tur bygger på förhållandet mellan människor, tolkning och förståelse som är unika för varje individ. Kommunikation är alltså problematisk för oss som individer, men ännu mer komplex är kommunikationen i ett organisationssammanhang enligt Falkheimer & Heide (2003). Detta för att det finns betydligt fler faktorer som inverkar på kommunikationen, såsom organisationsstrukturen, ekonomi, organisationskulturen, omgivningen, medier och det politiska klimatet. Att dagens organisationer befinner sig i en kaotisk värld är något av en underdrift. Företag, myndigheter, kommuner samt andra offentliga organisationer som förvaltar stabila tillgångar har inte varit särskilt känsliga för omvärlden förändringar. Deras strategiska kommunikationsinsatser handlade främst om massreklam från företagen och massinformation från myndigheterna. 7 (66)

8 Kommunikationsinsatserna var snarare informationsinsatser och präglades av en statisk överföring av information. Men idag är kommunikationsinsatserna i högsta grad dynamiska för både företag, myndigheter och kommuner. Kommunikationskanalerna är inte längre enkelriktade de är istället beroende av en interaktion mellan sändare och mottagare. 1.1 Vad är sociala medier? Enligt Weinberg (2009) spenderades de första 10 åren av datorrevolutionen med att koppla upp datorer till Internet, men nästa 10 år handlar om att koppla upp människor till varandra. Idag finns det över en miljard människor som är uppkopplade till Internet över hela världen, människor som spenderar stora delar av sin tid på sociala medier. Men mediet är mer än bara ett sätt för människor att berätta för sina vänner vad de gör. Det är även mer än bara en kommunikationskanal för företag och myndigheter. Under 2011 såg världen med häpnad då förtryckande regimer i arabvärlden föll en efter en och där sociala medier spelade en betydande roll för att mobilisera aktivister och samordna protester mot regeringarna i Tunisien, Egypten, Yemen, Libyen och Syrien. Sociala medier har utvecklats till ett verktyg med enorma applikationsmöjligheter utöver dess ursprungliga syfte. Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) så är sociala medier inget nytt fenomen, människor har under lång tid delat med sig av sina åsikter och rekommendationer till vänner och sin omgivning. Vi som människor har länge kommunicerat genom kommunikationskanaler som kan stödja tvåvägskommunikation. Under modern tid har dessa kommunikationskanaler omfattat bland annat face-to-face kommunikation samt brev, telefon och e- post. Alla kommunikationskanaler har något gemensamt, men det finns också attribut som skiljer dem åt. Det som skiljer sociala medier från många andra typer av kommunikation är att: Sociala medier möjliggör one-to-many eller many-to-many kommunikation. (Något som kan beskrivs som peer-to-peer kommunikation). Sociala medier består av innehåll som skapas av och läggs upp av användare. Sociala medier är lätta att använda. Sociala medier är tillgängliga (everyone), skalbara (everyone + everywhere), och i realtid (everyone + everywhere + every time). Sociala medier är offentliga och därför väldigt transparanta. 8 (66)

9 Smith, Wollan, & Zhou (2011: xii) 1.2 Bakgrund Befattningshavare av både stora och små organisationer har kommit till en punkt där det är viktigt att förstå vikten av sociala medier och ställa frågan, hur? och inte om? de ska möta sina kunder på denna nya arena. Sociala medier ger organisationer möjligheten att skapa fans, det vill säga engagerade brukare av produkter eller tjänster och inte bara kunder. Möjligheten att skapa kundorienterade organisationer där alla anställda är ambassadörer för organisationens varumärke och dess värderingar. Sociala medier för med sig två distinkta risker enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011): De som ignorerar sociala medier riskerar att missa möjligheten att bygga en stark relation till sina kunder. De som inte förstår vad som krävs rent organisatoriskt kommer aldrig att uppfylla den fulla potentialen av sociala medier. Enligt chefsinformatören på Ljungby kommun kan man helt enkelt inte vänta längre med att ge sig in på sociala medier. Men då måste man ställa sig frågan, varför är sociala medier så svåra att förhålla sig till? Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) är sociala medier fortfarande något nytt för många, och har förhållandevis få regler och rutiner för hur organisationer ska kunna hantera det på bästa sätt. I de flesta kommuners fall har sociala medier inte nått ut till alla medborgare, därför är det lätta att förstå att inte bara kommuner utan de flesta organisationer är ovetande om var eller hur mycket som ska satsas på sociala medier. Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) är det kanske ännu mer problematiskt att sociala medier pressar organisationer att agera utifrån oprecis information vilket är motsatsen till hur kommuner vanligtvis arbetar. Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) finns det sex olika faktorer som gör att sociala medier är så svåra att hantera. De illustrerar hur konventionell marknadskommunikation och varumärkeshantering i princip inte längre gäller: "Du ger upp kontrollen". 9 (66)

10 Det finns inget fungerande regelverk för sociala medier, detta innebär dels att inläggen och dess innehåll inte behöver vara korrekta. Effekterna av sociala medier kan inte stoppas eller ångras, av varken individer, organisationer eller domstol. "Sociala medier finns överallt ". Sociala medier överskrider traditionella geografiska, demografiska och ekonomiska gränser. Sociala medier förstärks genom "viral effekt". "Det är känslomässigt, såväl som funktionellt". Användargenererat innehåll utlöses ofta av en emotionell reaktion. Sociala medier tvingar organisationer att gå från att hantera långa och förutsägbara cykeltider till att fatta beslut mycket snabbare och med mindre exakta uppgifter. Smith, Wollan, & Zhou (2011:5) Egen översättning. Dessa faktorer kräver att organisationen är flexibel för att kunna hänga med i utvecklingen, sådan flexibilitet är dock sällsynt de flesta organisationer Smith, Wollan, & Zhou (2011). De menar att detta är en av orsakerna till varför det är så svårt att hantera sociala medier. Om man överväger egenskaperna av sociala medier och deras påverkan på en organisation blir det tydligt att det finns nya regler för hur organisationer kommunicerar med sin målgrupp. 1.3 Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur de undersökta kommunerna arbetar med och väljer att hantera sociala medier som kommunikationsverktyg för att stärka relationen till sina medborgare. 1.4 Frågeställning Hur ser de undersöka kommunerna på sociala medier? Med denna frågeställning vill jag få fram kommunernas syn på sociala medier inom den egna organisationen, det vill säg deras interna perspektiv på hur det påverkar organisationen samt vilka möjligheter de ser med kommunikationskanalen. 10 (66)

11 Vad är syftet med användningen av sociala medier inom dessa kommuner? Med denna frågeställning vill jag få fram syftet med kommunernas användning av sociala medier. Om kommunernas användning av sociala medier är en ren informativ tjänst eller ett mer strategisk verktyg, det vill säga om sociala medier är operationella eller strategiska. Hur väljer dessa kommuner att hantera användningen av sociala medier inom organisationen? Med denna frågeställning vill jag få fram hur kommunerna väljer att hantera sociala medier vad gäller hantering av både information och kommunens varumärke. Hur har kommunerna valt att lägga upp riktlinjer och policys, samt vilka verktyg kommunerna använder sig av i sin kommunikation. 1.5 Avgränsning Studien avgränsas genom att fokusera på de undersökta kommunernas kommunikation via sociala medier samt deras hantering av kommunikationskanalen. Det vill säga hur kommunerna väljer att sätta upp riktlinjer för användningen av sociala medier inom organisationen utifrån de lagar, regler och principer som de omfattas av. Studien har inte som syfte att kartlägga eller analysera individers användning av sociala medier utan endast kommunen som organisation. Därför läggs stor vikt på kommunernas riktlinjer och policys för användningen av sociala medier. Studien avgränsas till två kommuner i Kronobergslän, det vill säga Ljungby kommun och Växjö kommun. Denna avgränsning görs dels för att kunna göra en djupare undersökning. Utöver det avgränsas studien till de huvudsakliga social medier som används inom kommunerna, det vill säga Facebook, Twitter och Youtube. 1.6 Definitioner Sociala medier Social medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användar genererat innehåll, till exempel chat funktioner, bloggar och diskussions forum. Wikel & Krusberg (2010) 11 (66)

12 social media enables the swift and easy development, creation, dissemination, and consumption of information and entertainment by both organizations and individuals. Smith, Wollan, & Zhou (2011: xii) One-to-many och Many-to-many Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) är sociala medier informationskanaler som är avsedd för att sprida information genom sociala interaktioner. Sociala medier använder Internet och web-baserad teknik för att omvandla traditionella mediers monologer till dialoger genom sociala medier. One-tomany eller en till många kommunikationer kan definieras som en monolog, medan many-to-many kommunikation kan definieras som en dialog mellan sändare och mottagare Social Peer-to-peer Social Peer-to-Peer är en specifik relationsdynamik som baseras på en förutsättning att all deltagande parter är jämställda. Att deltagarna organiseras genom fria samarbeten för att utföra en gemensam uppgift och skapa gemensamma fördelar. Weinberg (2009) Varumärke Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripandet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecken kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådan som tillhandahåller annan. 1 Varumärkeslag (1960:644) Viral effect The internet version of word-of-mouth marketing, websites, messages, or other marketing events that are so infectious that customers will want to pass them along to friends. Armstrong, Kotler, Harker, & Brennan (2009:605) 12 (66)

13 2 Teoretisk referensram I detta kapitel redogör jag för teorin som består av grundläggande kommunikationsteorier samt fördjupningar i ämnesområdena Sociala medier och Varumärkeshantering. Här redogör jag dessutom för kommunernas huvudsakliga kommunikationskanaler. I detta kapitel uppges få, alternativt inga löpande referenser under följande rubriker och underrubriker. Istället presenteras källorna/källan i inledningen av stycket, löpande referenser förekommer då det anses vara betydelsefullt. Detta görs för att underlätta för läsaren samt öka läsbarheten och förståelsen av teorikapitlet. 2.1 IT och kommunikation Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) har framväxten av ny informations- och kommunikations teknik inneburit omfattande förändringar vad gäller organisationers sätt att kommunicera. De kommunikationskanaler som har framkommit ur informationsteknik kan tänkas i allt högre grad upphäva kommunikationens beroende av tid och rum. Med tidsoberoende menas att kommunikationskanalen tillåter två eller fler individer att kommunicera med varandra utan att behöva vara på samma plats samtidigt. Med rumsoberoendet menas att de som kommunicerar inte behöver befinna sig i fysisk närhet av varandra. Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) är de flesta kommunikationskanaler idag rumsoberoende, bortsett från kommunikationen ansikte mot ansikte. Enligt Falkheimer & Heide (2003) är en av egenskaperna som skiljer datorn som medium från andra medier dess potential för kontroll och manipulation av kommunikationen. Det vill säga att de som offentliggör viss information genom till exempel sociala medier kan, om de så önskar, bestämma vem som ska ha tillgång till informationen. De menar att datormedierat kommunikation kan vara interaktiv och användarstyrd. Med interaktivitet menas att användaren kan få någon form av respons, till exempel att någon ställer en fråga som baseras på ett inlägg som är gjord av organisationen eller någon av dess anställda. Enligt Falkheimer & Heide (2003) erbjuder datormedierad kommunikation nya möjligheter för att kommunicera med olika grupper. Vanligtvis arbetar organisationer med inifrån-strategier, det vill säga att organisationen sprider 13 (66)

14 information till de avsedda målgrupperna. Dessa strategier bygger på ett traditionellt syn på kommunikationen i sändare- och mottagartermer. Utifrån strategier innebär att individen själv hämtar information från organisationen då de har ett behov av den. Falkheimer & Heide (2003) Menar att utifrånstrategin är mer av en servicefunktion från organisationens sida. Inifrånstrategin förutsätter att användaren av information är passiv, medan en utifrån-strategi ställer krav på att användaren är aktiv. Datormedierad kommunikation kan enligt dem beskrivas som en pull-strategi där användaren själv hämtar den informationen som han eller hon är intresserad av. Detta jämfört med en mer traditionell kommunikation som kan beskrivas som en push-strategi där informationen förs ut till mottagaren och förutsätter att användaren är passiv. Sociala medier är ett medium där användaren måste vara aktiv och själv hämta information. En stor del av sociala medier är den sociala interaktionen genom informationsteknik, där användaren kan både hämta och efterfråga information samt bedriva en dialog med den organisationen eller individen som lägger upp informationen. 2.2 Sociala medier Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användar genererat innehåll. Det finns ett antal olika definitioner av sociala medier: Kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom t.ex. text, bild eller ljud. Genom sociala medier kommunicerar många till många, på samma villkor och genom samma kanaler. Nationalencyklopedin (2011) Social media enables the swift and easy development, creation, dissemination, and consumption of information and entertainment by both organizations and individuals. Smith, Wollan, & Zhou, (2011:xii) Social media, which relates to the sharing of information, experiences, and perspectives throughout community-oriented websites, is becoming increasingly significant in our online world. Thanks to social media, the geographic walls that divide individuals are crumbling, and new online communities are emerging and growing. Some examples of social media include blogs, forums, message boards, picture- and video- sharing sites, user-generated sites, wikis, and podcasts. Each of these tools helps facilitate 14 (66)

15 communication about ideas that users are passionate about, and connects likeminded individuals throughout the world. Weinberg, (2009:1) De populäraste sociala medier i världen och bland Sveriges kommuner är Twitter, Facebook och Youtube. Twitter är inte ett stort fenomen i Sverige, men det finns ändå en specifik målgrupp som använder Twitter. Facebook är det mes utsprida social mediet och når ut till de flesta. Youtube är en av världens största sökmotorer och ett utmärkt sätt att nå ut till en stor publik Twitter Twitter är en micro-blogg som möjliggör för användaren att kommunicera genom att använda sig av korta textbaserade meddelanden som är maximalt 140 tecken långa. Twitter tillhandahåller dessutom ett antal verktyg för att sända och ta emot uppdateringar genom ett flertal olika anordningar och verktyg. Tjänsten lanserades 2006 och har idag över 14 miljoner användare. Enligt Weinberg (2009) är en stor del av tillväxten ett resultat av att många kändisar har börjat använda tjänsten samt att Twitter tillhandahåller tjänster för både privata och professionella behov. Enligt Edenhall (2010) använder drygt en procent av Sveriges befolkning Twitter, varav 0,4 procent twittrar dagligen. Edenhall (2010) menar att 93 procent av befolkningen aldrig har prövat Twitter och de som har brukar inte bli aktiva användare. Bland de aktiva Twitter användare är den största gruppen individer mellan år, det vill säga yngre personer. Enligt Weinberg (2009) har det egentliga målet med Twitter varit att användare skulle svara på frågan What are you doing? genom att använda 140 tecken. Då tjänsten lanserades 2006 var det precis det användarna av Twitter gjorde, de informerade sina följare om vad de åt, vilka platser de hade besökt med mera. Inledningsvis ansågs Twitter vara ett verktyg helt ut syfte och som ett slöseri av tid. Samtidigt ansåg många att Twitter hade mycket mer substans. Användarna av tjänsten svarar inte bara på frågan What are you doing? de använde Twitter som ett verktyg för att förmedla deras tankar, känslor och allt annat som var viktigt för dem till hela världen. Enligt Weinberg (2009) inträffade det stora genombrottet för Twitter under 2007 då tjänsten användes på olika konferenser för att ge deltagarna en överblick av allt som pågick. Twitter blev snabbt förstahandsvalet över andra verktyg och möjliggjorde för användare att delta när än de ville. Twitter hade en social komponent som 15 (66)

16 gjorde den överlägsen, men den var framförallt skalbar och kunde användas på flera olika sätt Användning av Twitter Twitter är ett relevant verktyg för företag och offentliga verksamheter eftersom det ger tillgång till en betydande publik. Varje användare av Twitter är i grund och botten en konsument, och de flesta om inte alla använder detta forum för att ge utlopp för deras tankar och känslor kring en organisation eller varumärke. Twitter är ett alldeles utmärkt sätt att koppla ihop användare med organisationer som de är intresserade av. Enligt Weinberg (2009) kan Twitter hjälpa till att öka försäljningen, agera som ett kundserviceverktyg, öka medvetenheten av ett varumärke hos kunden och till och med locka nya kunder till organisationen Twitter som kundserviceverktyg Inom sociala medier kommer användare att driva en diskussion kring en organisation och dess varumärke oavsett om organisationen agerar på sociala medier eller inte. Enligt Weinberg (2009) är detta också fallet med Twitter, vid en sökning på Twitter kommer det säkerligen att produceras tiotal, kanske hundratals resultat oberoende av vilken organisation man söker på. Genom Twitter kan organisationer få feedback från sin målgrupp och direkt se vad de anser om en organisations tjänst eller produkt. Enligt henne är det helt naturligt för organisationer att vilja besvara de mindre positiva kommentarerna som kan förekomma. Därför har Twitter blivit ett utrymme som är översvämmat med representanter för olika organisationer som försöker besvara målgruppens frågor Ökad varumärkeskännedom genom Twitter Enligt Weinberg (2009) är sociala medier beroende av värde, när en organisation tillför värde för sina följare kommer de att uppleva att fler användare blir medvetna om organisationens varumärke. Stark involvering i en så kallad community kommer till slut att leda till att fler användare följer organisationen vilket i sin tur leder till ännu högre varumärkeskännedom. Hon menar att det är viktigt att ha en positiv och rolig kommunikation samt interaktionen med organisationens målgrupp, detta för att få andra att må bra och glädjas i verksamheten Twitter som officiell kommunikationskanal Enligt Weinberg (2009) kan organisationer välja att kommunicera med sin målgrupp genom bland annat den egna websidan, men är då beroende av 16 (66)

17 antalet personer som vet att sidan existerar och som i bästa fall når ut till en begränsad publik. Hon menar att utöver en begränsad publik så blir kommunikationen enkelriktad och skapar utrymme för tolkningar. Organisationer kan genom sociala medier direkt bemöta frågor och skapa en meningsfull dialog med målgrupper och genom det minimera riskerna för att information tolkas på fel sätt Facebook Enligt Weinberg (2009) är sociala nätverk som Facebook kraftfulla förmedlare av budskap och varumärkeskännedom eftersom dessa platser lyckas få ihop människor med liknande bakgrunder och intressen. Platser såsom nav-sidor dedikerade till produkter och tjänster som oftast startas av antingen fans eller av marknadsförare/företag som har en önskan om att skapa starka associationer mellan individer och organisationer. Facebook är en profilbaserade webbplats som uppmuntrar användare med relativt jämförbara bakgrunder att träffas och inleda relationer med varandra. Facebook är en social nätverkstjänst som grundades i februari 2004 som drivs och ägs av Facebook, Inc. I mars 2011 hade Facebook mer än 600 miljoner aktiva användare. Där kan användarna skapa en personlig profil, lägga till andra användare som vänner och utbyta meddelanden samt få automatiska meddelanden när någon postar meddelanden eller media på deras profil. Dessutom kan användare ansluta sig till intressegrupper, som exempelvis arbetsplats, skola eller universitet. Facebook har fått sitt namn efter de elevkataloger som i USA delas ut till studenter av universitetens administration, vars syfte är att hjälpa studenterna att lära känna varandra bättre. Facebook (2011) Wikipedia (2011). Enligt Sundén (2010) är Facebook ett stort fenomen i Sverige, 63,6 procent av befolkningen är aktiva användare av Facebook och detta omfattar alla individer som är från 3 år och upp till 97 år gamla. 17 (66)

18 Figur 2.1 Antalet användare av Facebook i Sverige, Sundén (2010) Under 2008 överträffade Facebook MySpace som det mest populäraste sociala nätverket och har idag över 500 miljoner aktiva användare varav hälften loggar in på Facebook varje dag Facebook (2011). Enlig Weinberg (2009) är den snabbast växande demografiska gruppen på Facebook personer över 35 år, detta är något som enligt henne kan kopplas till webbsidans relativt enkla layout och användarvänlighet. Enligt Weinberg (2009) är Facebook en plats där individer kan ansluta sig till många olika företag och varumärken genom att interagera med befintliga Facebook fan-sidor eller genom att skapa en egen från grunden. Detta är ett utmärkt utrymme för marknadsföring samt för att skapa identitets associationer med olika målgrupper. Det går att använda Facebook på flera olika sätt som ett reklammedium, men det är viktigt att komma ihåg att de första användarna av Facebook använde det med avsikt att bygga på befintliga förbindelser. Det är först på senare tid som marknadsförare och informatörer började använda Facebook som en kommunikationskanal då de insåg dess potential Youtube Youtube som numera ägs av Google grundades i början av 2005 av tre tidigare anställda på PayPal Youtube (2011). Enligt en av grundarna är den ursprungliga visionen för Youtube att ge alla en röst, att utveckla video och att hjälpa deras partners samt annonsörer att lyckas. Enligt företaget överförs 24 timmar av videomaterial till Youtube varje minut och därför är det svår att avgör hur mycket material som finns på sidan, men enligt Weinberg (2009) har över 303 miljoner användare valt att dela videomaterial på Youtube. 18 (66)

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt Camilla Lundberg & Cecilia Ångman Rekrytera sm@rt En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg Recruit sm@rt A qualitative study of how organizations are

Läs mer

Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM

Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180 hp Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM En studie i vad som motiverar företag till att använda Social CRM

Läs mer

Mätning av marknadsföringsaktivitet i sociala medier 2.0

Mätning av marknadsföringsaktivitet i sociala medier 2.0 Mätning av marknadsföringsaktivitet i sociala medier 2.0 Andreas Mathiasson Medieteknik Maj 2010 Sammandrag Den här uppsatsen behandlar huruvida det går att mäta marknadsföringsaktivitet i sociala medier

Läs mer

SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder.

SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder. SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder. Kandidatuppsats i marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan

Läs mer

Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter

Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter En kvalitativ studie i ungdomars användning av sociala medier EMMA LINDÉN och CAMILLA BLOM Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala

Läs mer

SOCIAL MEDIESTRATEGI

SOCIAL MEDIESTRATEGI SOCIAL MEDIESTRATEGI - EN STUDIE OM MEDARBETARENS ROLL VID AGERANDE I SOCIALA MEDIER. Magisteruppsats vårterminen 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Författare:

Läs mer

Eventmarknadsföringens ingredienser

Eventmarknadsföringens ingredienser Företagsekonomiska institutionen, 2010-01-15 Företagsekonomi D, Magisteruppsats 15 hp Höstterminen 2009 Eventmarknadsföringens ingredienser En studie i olika branschers eventmarknadsföring Författare:

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer

Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs för varumärkesbyggande inom hotell- och turismbranschen

Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs för varumärkesbyggande inom hotell- och turismbranschen MAGISTERUPPSATS MAGISTERUTBILDNING I STRATEGISK INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:9 Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 15 poäng VT 2008 Inga rödljus En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring Författare: Handledare: Anders Blomquist, Assistant

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Institutionen för skogens produkter Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Customer relationships through the Internet - developing Skandia s homepages Malin Skoglund Examensarbeten

Läs mer

Strategisk marknadsföring i sociala medier

Strategisk marknadsföring i sociala medier Strategisk marknadsföring i sociala medier hur ett B2B-företag kan stärka sitt varumärke med hjälp av sociala medier Julia Eriksson Ella Gustafsson Examensarbete LIU-IEI-TEK-G--12/00327--SE Institutionen

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

SOCIALA MEDIER ATT MÄTA

SOCIALA MEDIER ATT MÄTA SOCIALA MEDIER ATT MÄTA MARKNADSFÖRINGSEFFEKTER Magisteruppsats i Företagsekonomi Kenny Bengtsson Edin Strojil VT 2010: MF10 Svensk titel: Sociala medier: Att mäta marknadsföringseffekter Engelsk titel:

Läs mer

Sociala verktyg på en digital marknadsplats

Sociala verktyg på en digital marknadsplats Sociala verktyg på en digital marknadsplats Ett ramverk för användning av sociala medier i marknadsföringsoch PR-syfte Gustav Angerbjörn Institutionen för informatik Programmet för digital medieproduktion

Läs mer

SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson

SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B FÖRFATTARE: Martin Karlsson Handledare: Anna Rylander Opponent: Jonas Carboo Examinatorer: Henning Eklund och Maria TullberG ExamensUPPSATS, Masterprogrammet

Läs mer

Följ oss på Facebook. - En kvantitativ studie om företags erfarenheter av närvaron på Facebook. FÖRFATTARE Sofia Eriksson Malin Norgren

Följ oss på Facebook. - En kvantitativ studie om företags erfarenheter av närvaron på Facebook. FÖRFATTARE Sofia Eriksson Malin Norgren Följ oss på Facebook - En kvantitativ studie om företags erfarenheter av närvaron på Facebook UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal

Läs mer

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Nålen i höstacken En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Sofia Holmström Ulrika Persson Media management

Läs mer

Det Sociala Intranätet

Det Sociala Intranätet Det Sociala Intranätet Dess effekter och hur de infriar beslutsfattares förväntningar The Social Intranet Its effects and how it meets executive s expectations Emil Bengtsson Johan Larsson Kandidatuppsats

Läs mer

Analys av Hertz strategi för sociala medier. Michela Söderström Mindy Miiluvaara

Analys av Hertz strategi för sociala medier. Michela Söderström Mindy Miiluvaara Analys av Hertz strategi för sociala medier Michela Söderström Mindy Miiluvaara Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi: Marknadsföring 2009, 2010 Identifikationsnummer:

Läs mer

Everything that is normal is of no interest to us

Everything that is normal is of no interest to us Företagsekonomiska Institutionen, FEK 581 Kandidatuppsats VT. 2004 Everything that is normal is of no interest to us En studie om hur företag överför modebudskap Författare: Anna-Carin Dunör, 800106-4982

Läs mer

ENGAGEMANG PÅ VÅRA VILLKOR!

ENGAGEMANG PÅ VÅRA VILLKOR! ENGAGEMANG PÅ VÅRA VILLKOR! En studie om konsumenters motiv och inställning till interaktiv marknadsföring Magnus af Sandeberg och Axel Wallin Civilekonomuppsats 30 hp, inriktning Marknadsföring Höstterminen

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Mobil handel, tillit & sociala medier

Mobil handel, tillit & sociala medier Mobil handel, tillit & sociala medier En kvalitativ undersökning i hur sociala medier påverkar tillitsskapandet i samband med mobil handel Johan Olofsson Marcus Jonsson Institutionen för informatik Systemvetenskap

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer