Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland"

Transkript

1 Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

2 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Ersättning vid sjukdom eller skada 10 Tandvård 15 Rehabilitering 16 Habilitering 18 Rådgivning och annat personligt stöd 19 Planering och samordning 19 Patientutbildningar 20 Hjälpmedel 20 Arbete och sysselsättning 22 Personlig hjälp och stöd 23 Anhörigstöd 27 God man och förvaltare 28 Bostadsfrågor 29 Resor och färdmedel 31 Försäkringsskydd 33 Fonder 35 Synpunkter och klagomål 36 Handikapporganisationer 37 Samhällsinformation 38 Andra upplagan april 2010

3 Inledning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är över 18 år och som är långvarigt sjuk eller har någon form av funktionsnedsättning. Broschyren är också tänkt som information till närstående. Här har vi samlat upplysningar om de stöd- och hjälpinsatser som du kan ansöka om hos kommunen, landstinget eller Försäkringskassan. Här finns också tips om andra möjligheter till hjälp i vardagen. För de flesta insatserna krävs en aktiv ansökan från dig själv. Broschyren är framtagen av i samarbete med Handikappförbunden Värmland. Det är inte någon lagtext, utan en sammanställning över de vanligaste och viktigaste hjälpinsatserna i samhället. Vi reserverar oss för ändringar som tillkommit efter att denna broschyr trycktes. Broschyren finns också på landstingets hemsida där den kommer att uppdateras vid behov. Karlstad i april 2010 Patient- och medborgarservice

4 Hälso- och sjukvård Alla svenska medborgare och utländska medborgare som bor i Sverige, är försäkrade enligt Lagen om allmän försäkring och har rätt till sjukvårdsförmåner. De viktigaste sjukvårdsförmånerna är: Läkarvård Annan sjukvårdande behandling Tandvård Sjukhusvård Reseersättning vid sjukresa Hjälpmedel Vid sjukdom Om du blir sjuk, vänd dig i första hand till vårdcentralen. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen dygnet runt för att få råd vid sjukdom: telefonnummer Vid svårare olycksfall eller allvarlig sjukdom ring 112! Vårdcentral Du vänder dig i första hand till din vårdcentral om du behöver vård. Där finns läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det är läkaren på vårdcentralen som vid behov kan skicka en remiss till sjukhus, röntgen eller laboratorium. Vårdcentraler finns i varje kommun. Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. Har du inte gjort ett aktivt val, tillhör du den vårdcentral som ligger närmast där du bor. Vill du veta mer om vilka vårdcentraler som finns kan du ringa till Hälsovalskansliet på , eller läsa på landstingets hemsida

5 Sjukvårdsrådgivning Sjukvårdsrådgivning på telefon, ring Sjukvårdsrådgivning på Internet, På 1177.se kan man läsa om sjukdomar, skador och symtom, undersökningar, behandlingar och läkemedel, hur man hanterar svårigheter och kriser samt hur kroppen ser ut och fungerar. Valmöjligheter inom vården Om du har fått remiss till besök eller behandling hos specialistläkare inom, har du rätt att välja denna vård hos andra vårdgivare i hela Sverige. Undantag finns. Valfriheten gäller till exempel inte för högspecialiserad vård. Du kan välja landstingsanställd sjukgymnast vart du vill i hela länet och övriga landet. Du kan även välja privat sjukgymnast bara denna har ett avtal med landstinget. Vänd dig till landstingets patient- och medborgarservice för mer information. Telefon Se även landstingets hemsida Specialistvård med remiss Om du fått remiss till specialistvård kan du själv välja specialistläkare på vilket sjukhus du vill i hela landet. Du kan också välja privatpraktiserande specialistläkare bara denna har landstingsavtal. För mer information, kontakta landstingets patient- och medborgarservice, telefon eller läs på landstingets hemsida

6 Specialistvård utan remiss Personer som är bosatta i Värmland kan utan remiss söka vissa specialistläkare i hela Sverige, till exempel inom psykiatri och kvinnosjukvård. För information, se landstingets hemsida Patientavgifter Som patient betalar du olika avgifter beroende på var du får vård. Avgiften är högre för besök på akuten och besök hos specialist än för ett besök på vårdcentralen. Om du besöker en annan vårdcentral än den du tillhör, får du också betala en högre avgift. Läs mer på landstingets hemsida Högkostnadsskydd Under en period på tolv månader ska du bara behöva betala 900 kronor för besök i sjukvården. Frikort utfärdas av den mottagning i sjukvården där du kommer upp i 900 kronor. Frikortet gäller resterande period av de tolv månaderna. Förutom kostnader för besök hos läkare ingår även besök hos till exempel sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut eller psykolog. Högkostnadsskyddet gäller inte vårdavgiften när man är inlagd på sjukhus. För ortopedtekniska hjälpmedel finns ett särskilt högkostnadsskydd där den högsta egenavgiften per tolv månader är kronor. För patientresor är gränsen kronor i egenavgift under ett år. Gemensamt högkostnadsskydd gäller familjemedlemmar under 18 år på samma adress. Egenavgift som betalas vid ambulanstransport får räknas in.

7 Reservation för ändringar. Aktuell informations finns alltid på landstingets hemsida avgifter För läkemedel finns ett särskilt högkostnadsskydd som innebär att man betalar högst kronor under en tolvmånadersperiod. Högkostnadsskyddet för läkemedel administreras av Apotekens service: Det finns möjligheter att få köpa sina receptbelagda mediciner på avbetalning. Information finns också på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Patientens journal Landstinget registrerar uppgifter om dig när du besöker vårdcentralen, sjukhuset och andra mottagningar inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Uppgifterna dokumenteras i en patientjournal. Journalen får bara innehålla uppgifter som behövs för en god och säker vård. Det kan vara uppgifter om identitet, diagnos, behandling med mera. Du har rätt att läsa din egen journal. Om du önskar läsa din journal ska du vända dig till den verksamhet där journalen finns eller till landstingsarkivarien på telefon Du har rätt att läsa din journal gratis. Vill du ha en kopia får du betala en avgift. Läs mer på landstingets hemsida Säkerhet och sekretess All personal i landstinget har tystnadsplikt. Din patientjournal får bara läsas av den personal som har med din vård att göra. Om du har frågor kring hur landstinget hanterar dina patientuppgifter kan du ta kontakt med landstingets personuppgiftsombud.

8 Om det finns felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att begära att få dem rättade. Du kan också begära att få uppgifter i din patientjournal raderade. För att få göra detta måste du ansöka hos Socialstyrelsen. Personuppgiftsombudet kan hjälpa dig med det. Landstingets personuppgiftsombud träffas på telefon (växel). Yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården Inom hälso- och sjukvården kan du möta många olika yrkesgrupper. Det kan vara läkare, sjuksköterskor och undersköterskor för medicinsk undersökning, behandling och vård. Andra yrkesgrupper kan vara sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog, logoped, dietist, musikterapeut, audionom, hörsel- eller synpedagog. Här följer en presentation av några yrkesgrupper. Sjukgymnast En sjukgymnast kan hjälpa dig med förebyggande insatser samt undersökning och behandling av besvär som begränsar din rörelseförmåga. I samarbete med dig arbetar sjukgymnasten med din förmåga att ta tillvara, kontrollera, uppfatta och använda din kropp på ett bra sätt. Sjukgymnaster finns i både kommuner och landsting. Det finns också privata sjukgymnaster. Till sjukgymnast behöver du inte remiss från läkare utan kan ta kontakt själv. Adresser och telefonnummer finns i telefonkatalogens blå sidor och på landstingets hemsida

9 Arbetsterapeut En arbetsterapeut förskriver och anpassar hjälpmedel som kan göra tillvaron lättare för dig. Med arbetsterapi får människor som har svårt att klara sitt dagliga liv möjlighet att träna, ta tillvara och utveckla sina fysiska, psykiska och sociala förmågor. Arbetsterapeuter finns i både kommuner och landsting. Till arbetsterapeut på sjukhus behövs remiss från läkare. I kommunerna finns distriktsarbetsterapeuter som har ansvar för utprovning av hjälpmedel i hemmet. Adresser och telefonnummer finns i telefonkatalogens gröna sidor. Kurator En kurator kan informera dig om samhällets stöd och hjälpa dig med planering och samordning av olika kontakter. Kuratorn erbjuder också behandlande samtal till exempel vid kris och sorg. Kuratorer finns i både kommuner och landsting. Till kurator inom landstinget krävs i de flesta fall remiss. Psykolog En psykolog arbetar med att utreda, diagnostisera och behandla psykiska eller neuropsykiatriska problem och att förebygga psykisk ohälsa. Psykologer finns i landstinget och på privata mottagningar. För att komma till en psykolog kan det i vissa fall krävas remiss. Dietist En dietist arbetar med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem. Dietister finns på sjukhusen och i vissa kommuner. Du behöver remiss från en läkare för att komma till dietisten.

10 Logoped En logoped undersöker och behandlar personer som har problem med språket, talet eller rösten. Att lindra ät- och sväljsvårigheter ingår också i logopedens arbete. Logopeder finns inom landstinget och det krävs i de flesta fall remiss från läkare. Ersättning vid sjukdom eller skada Vid sjukdom eller skada kan du ha rätt till ersättning från arbetsgivare, Försäkringskassan eller något försäkringsbolag. Sjuklön och sjukpenning Anställd Om du är anställd ska du göra en sjukanmälan till din arbetsgivare första sjukdagen. Du får ingen ersättning den första dagen i sjukperioden, det är en karensdag. Om du är sjuk i högst 14 dagar får du sjuklön av arbetsgivaren. Efter 7 dagars sjukfrånvaro krävs läkarintyg för att man ska få sjuklön. Om du är sjuk längre tid än 14 dagar gör din arbetsgivare en anmälan till Försäkringskassan. Försäkringskassan bedömer då om du har rätt till sjukpenning från dem. Arbetssökande Om du inte har någon anställning ska du själv anmäla till Försäkringskassan första dagen du blivit sjuk. Du får ingen ersättning den första sjukdagen, det är en karensdag. Försäkringskassan bedömer om du har rätt till sjukpenning. Efter sju dagars sjukskrivning krävs läkarintyg för att man ska få sjukpenning. 10

11 Sjukpenningens omfattning Du kan få en fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller hel sjukpenning, beroende på hur mycket du måste avstå från arbete på grund av sjukdomen. Försäkringskassan prövar alltid din rätt till sjukpenning och bedömer då om du har arbetsförmåga trots din sjukdom. Vänd dig till Försäkringskassan för information Läkarintyg Om du är sjukanmäld mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg. Läs mer på Försäkringskassans hemsida och deras information på lättläst svenska Återinsjuknanderegeln Om du blir sjuk inom fem dagar efter föregående sjukskrivningsperiod får du inte någon ny karensdag. Högriskskydd Det finns två sorts högriskskydd inom sjukförsäkringen för dem som ofta är sjuka. Det innebär att du inte ska få fler än tio karensdagar under en tolvmånadersperiod. Du måste ansöka om högriskskyddet hos Försäkringskassan. Har du en anställning är det din arbetsgivare som ska göra ansökan. Allmänt högriskskydd: Är du sjuk mer än tio gånger under en tolvmånadersperiod kan du få ersättning från första dagen. Särskilt högriskskydd: Om du har en väl dokumenterad sjukdom som gör att du måste vara hemma mycket från arbetet kan du få ersättning från första dagen. 11

12 Förebyggande sjukpenning Du kan få sjukpenning om du får behandling eller träning för att slippa bli sjuk senare, eller för att få en kortare sjukskrivning. Behandlingen måste vara ordinerad av läkare och Försäkringskassan ska godkänna den innan du påbörjar den. Arbetsskadeförsäkring Om du blir sjukskriven på grund av en skadlig arbetsmiljö eller om du skadar dig på arbetet, ska du göra en anmälan om arbetsskada. Du anmäler skadan till din arbetsgivare som i sin tur anmäler till skyddsombudet och Försäkringskassan. För att se vilken sorts ersättning du kan få från arbetsskadeförsäkringen, se Försäkringskassans hemsida Aktivitetsersättning Du som är mellan 19 och 29 år kan ansöka om aktivitetsersättning ifall du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. För mer information, vänd dig till Försäkringskassan Förlängd skolgång Om du har en funktionsnedsättning och måste förlänga din skolgång i grundskolan eller på gymnasiet, så har du rätt till aktivitetsersättning under tiden. För mer information, vänd dig till Försäkringskassan 12

13 Sjukersättning Du som är mellan 30 och 64 år kan ansöka om sjukersättning om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. För mer information, vänd dig till Försäkringskassan Andra försäkringar Nästan alla arbetstagare har genom kollektivavtal kompletterande pensionsförmåner. Arbetsgivaren eller fackföreningen kan informera dig om vad som gäller. Vårdbidrag Du kan få vårdbidrag om du som förälder vårdar ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning. Vårdbidraget betalas ut längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. För mer information, vänd dig till Försäkringskassan, Handikappersättning Om du behöver hjälp av en annan person för att klara din dagliga livsföring eller har stora merkostnader kan du under vissa förutsättningar få handikappersättning. Förmånen kan sökas från juli månad det år du fyller 19 år. Du måste ha fått funktionsnedsättningen innan du fyller 65 år för att kunna söka handikappersättning. För mer information, vänd dig till Försäkringskassan, 13

14 Assistansersättning till personlig assistent Du som har svår funktionsnedsättning och behöver personlig hjälp för att klara vardagen, kan ansöka om assistansersättning till personlig assistent. Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av särskilt anställd personal. Ansökan görs hos Försäkringskassan. Vänd dig till Försäkringskassan för att få veta mer, Närståendepenning Om du måste ta ledigt från ditt arbete för att vårda en närstående person som är svårt sjuk, kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan, så kallad närståendepenning. Med svårt sjuk menas livshotande sjukdom. Vänd dig till Försäkringskassan för att få veta mer, Omprövning av Försäkringskassans beslut Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att kassan omprövar beslutet. Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Om du anlitar ombud ska en fullmakt skickas med. Skicka brevet till Försäkringskassan som fattat beslutet. Försäkringskassan måste få brevet senast två månader från den dag du fick beslutet. Om du är missnöjd också med det nya beslutet kan du överklaga till länsrätten. Tycker du att även länsrättens beslut är felaktigt kan du söka prövningstillstånd hos kammarrätten. 14

15 Tandvård Folktandvården erbjuder alla typer av tandvård: barn- och ungdomstandvård tandvård till patienter med särskilda behov vanlig vuxentandvård specialisttandvård Folktandvården erbjuder också sina patienter Frisktandvård, det vill säga tandvård till fast pris. För barn och ungdomar som är yngre än 20 år är tandvården helt avgiftsfri. Som vuxen betalar du själv din tandvård men får bidrag till viss del från ett statligt tandvårdsstöd. Folktandvården drivs av landstinget men det finns också många privata tandläkarmottagningar. Du hittar alla i telefonkatalogens blå sidor. Läs mer om tandvård på landstingets hemsida och hos Försäkringskassan Tandvård till personer med särskilda behov Personer som har varaktiga och omfattande behov av personlig omvårdnad, har rätt till särskilt tandvårdsstöd för en god munhälsa. Om du omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), har du också rätt till särskilt tandvårdsstöd. Det särskilda tandvårdssstödet innebär en möjlighet för dig att få kostnadsfri munhälsobedömning utförd i hemmet, samt 15

16 få nödvändig tandvård till samma avgift som i den öppna hälso- och sjukvården. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. För att få del av det särskilda tandvårdsstödet krävs ett intyg. Detta intyg ska du alltid ha med dig när du går till tandläkaren. Biståndsbedömare och LSS-handläggare skriver dessa intyg. För mer information se landstingets hemsida Tandvård som led i sjukdomsbehandling Om tandvården ingår som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid, har du rätt till tandvård till samma avgift som hälso- och sjukvården. För mer information se landstingets hemsida Rehabilitering Allmänt om rehabilitering Rehabilitering innebär att du tränar upp nedsatta förmågor efter en skada eller sjukdom. Du får lära dig att anpassa dig till en ny livssituation. Rehabilitering kan ske både på sjukhuset, hemma och på särskilda träningsenheter. Ibland kan det behövas hjälpmedel eller speciella träningsprogram för att få en så bra rehabilitering som möjligt. Medicinsk rehabilitering Den medicinska rehabiliteringen är till för att underlätta en ny situation efter att du har drabbats av fysisk sjukdom eller skada. Rehabilitering kan pågå några månader och i vissa fall upprepas flera gånger genom livet. Du träffar då ett team av 16

17 specialister med kompetens om olika diagnoser. Det är landstinget som ansvarar för den medicinska rehabiliteringen. Personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan beviljas rehabilitering utanför landstinget. Ta kontakt med din behandlande läkare för att få mer information. Rehabilitering inom psykiatrin Den psykiatriska rehabiliteringen är till för att du som har en psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska få ett självständigt liv. Genom att utveckla egna färdigheter och med stöd från omgivningen ska du kunna delta i samhällslivet på dina egna villkor. Psykiatrisk rehabilitering sker både i landstinget och i kommunerna. Landstingets dagrehabilitering Inom dagrehabilitering arbetar man i team kring patienter med framför allt neurologiska skador och sjukdomar. I teamet ingår arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Även sjuksköterska, undersköterska, logoped, läkare och psykolog kan vid behov ingå i teamet. Kommunens dagrehabilitering Dagrehabiliteringen är till för dig med tillfälligt nedsatt funktion efter sjukdom eller skada, exempelvis stroke och frakturer. Målet är att med en längre och intensivare träningsperiod öka och bibehålla dina funktioner, för att klara dig så självständigt som möjligt i eget boende. 17

18 Kommunens hemrehabilitering Hemrehabilitering innebär att du får behandling, träning och hjälpmedel så att din vardag fungerar så bra som möjligt. Kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast i din kommun. Habilitering Habilitering innebär insatser för dig som har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning. Dessa insatser ska ge dig bästa möjliga förutsättningar för ett självständigt liv och delaktighet i samhällslivet. En genomgripande och varaktig funktionsnedsättning påverkar de flesta områden i livet. Det medför att många olika yrkesfunktioner arbetar tillsammans i team för att stödja dig på bästa sätt. Stöd ges också till anhöriga, företrädare och olika personalkategorier. Insatserna sträcker sig över lång tid och innebär för det mesta många olika kontakter. Vuxenhabiliteringen har habilitering för vuxna som sin huvuduppgift. De grupper som vuxenhabiliteringen vänder sig till är personer som har: utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, eller rörelsehinder förvärvat före 16 års ålder. Du kan antingen få remiss eller själv ta kontakt med landstingets vuxenhabilitering, telefon

19 Rådgivning och annat personligt stöd Om du har ett stort och varaktigt funktionshinder kan du ansöka om rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stödet ska vara ett komplement till de insatser som du kan få genom hälso- och sjukvården. Genom rådgivning och annat personligt stöd kan du få hjälp med information, planering och samordning. Du kan inte få någon behandling eller träning via råd och stöd. Ansökan görs hos LSS-handläggarna på landstinget, som har telefonnummer eller Läs på landstingets hemsida Planering och samordning Du har alltid rätt till en plan Om du behöver hjälp med planering och samordning av insatser finns det olika möjligheter. Några exempel är rehabiliteringsplan, habiliteringsplan, vårdplan eller samordningsplan. Du som har en insats enligt LSS kan få en individuell plan enligt LSS. Vänd dig till den verksamhet som du har kontakt med inom hälso- och sjukvården eller kommunen om du vill begära en plan. 19

20 Patientutbildningar Patient- och närståendeutbildning Vid livslång sjukdom eller skada är kunskaper om hur man hanterar vardagen viktiga för en god livskvalitet. Ett sätt att få de kunskaperna är patient- och närståendeutbildning tillsammans med erfarna brukare. För mer information, kan du prata med den verksamhet inom landstinget som du har kontakt med. Samtalscirklar Samtalscirkeln är ett led i att lära sig leva friskare med en fysisk eller psykisk livslång sjukdom eller skada. Cirkeln fokuserar på det man kan och bör göra själv för att må bättre. Vill du delta i en samtalscirkel, kontakta Handikappförbunden Värmland på telefon Hjälpmedel Personliga hjälpmedel Du som har en funktionsnedsättning kan behöva personliga hjälpmedel för att klara det dagliga livet i boende, närmiljö och skola samt för vård och behandling. Kommunerna i Värmland ansvarar för de flesta personliga hjälpmedel för vuxna. Som exempel kan nämnas manuella rullstolar, gånghjälpmedel, hygienhjälpmedel, hushållshjälpmedel och kognitiva hjälpmedel. Om du behöver hjälpmedel som kommunen ansvarar för, vänder du dig till din hemkommuns arbetsterapeut eller sjukgymnast. 20

21 Länkar till kommunernas hemsidor hittar du på landstingets webbplats, på hjälpmedelsservice hemsida: Landstingets hjälpmedelsservice ansvarar för hjälpmedel som kräver speciell kunskap och kompetens till vuxna personer i hela Värmland. Det kan till exempel vara eldrivna rullstolar eller tekniskt avancerade kognitiva och kommunikationshjälpmedel. Om du behöver något av dessa hjälpmedel ska du kontakta arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped eller läkare för remiss. Kontakta kommunens hjälpmedelsverksamhet (kommunrehab) eller landstingets hjälpmedelsservice vid behov av service eller anpassning. Samma gäller när du ska lämna tillbaka hjälpmedel. Hjälpmedelsservice har teknisk beredskap mellan klockan 9 och 15 alla lördagar och söndagar samt vid jul, nyår och påskhelg. Beredskapen är till för att lösa akuta nödsituationer när det gäller vissa hjälpmedel. Hjälpmedelsservice nås via landstingets växel ör Förbrukningsartiklar Förbrukningsartiklar är produkter som man har ett fortlöpande behov av när man har en allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan exempelvis vara produkter för urininkontinens och stomi. Vissa förbrukningsartiklar får du utan kostnad, andra får du köpa själv. En del av dessa omfattas av högkostnadsskydd. Landstinget eller kommunen är ansvariga för förbrukningsartiklar. Inom landstinget kan man få information på den klinik där man behandlas för sin sjukdom eller via distriktssköterskan. I kommunen kan den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, ge information. Läs mer 21

22 Hjälpmedel på arbetsplatsen Arbetsgivaren har det grundläggande ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbete genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta andra lämpliga åtgärder. Arbetsförmedlingen svarar för bidrag till arbetshjälpmedel vid nyanställning samt under de första tolv månaderna. När du varit anställd i minst tolv månader är det Försäkringskassan som svarar för bidrag till de arbetshjälpmedel som du behöver för att kunna utföra arbete. Hjälpmedelstorget Hjälpmedelstorget är en hemsida på Internet där du kan få information om hjälpmedel, produkter eller förslag på anpassningar. Du kan läsa regler och lagar eller få prata med andra som är i samma situation som du själv. Det är Hjälpmedelsinstitutet som driver webbplatsen. Läs mer på Arbete och sysselsättning Anställd Om du har en anställning och behöver särskilda insatser för att klara ditt arbete vänder du dig till din arbetsgivare. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till dina förutsättningar för arbete genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta andra lämpliga åtgärder. 22

23 Arbetssökande Om du inte har någon anställning vänder du dig till Arbetsförmedlingen som kan hjälpa till med olika insatser. Sådana insatser kan vara arbetshjälpmedel, personligt biträde, lönebidrag eller särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS). För mer information, kontakta Arbetsförmedlingen eller läs på Daglig verksamhet Om du har en utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada och saknar arbetsförmåga, kan du ansöka om daglig verksamhet hos din kommun. Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personlig hjälp och stöd Hemtjänst Om du har svårt att klara dig själv i ditt hem kan du få hemtjänst för att underlätta det dagliga livet. Det kan vara larm, eller hjälp med personlig omvårdnad som till exempel av- och påklädning, toalettbesök, hygien och duschning. Även andra sysslor som exempelvis städning, tvätt och klädvård och viss matlagning kan ingå. Ansökan görs hos kommunens biståndsbedömare. Personlig assistans Du som har mycket stora och omfattande funktionsnedsättningar och behöver personlig hjälp för att klara vardagen, kan ansöka om assistansersättning till personlig assistent. Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som 23

24 ges i olika situationer av särskilt anställd personal. Detta är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ansökan görs hos Försäkringskassan. Vänd dig till Försäkringskassan för att få veta mer Ledsagare Om du behöver hjälp för att kunna delta i olika aktiviteter och ha kontakt med andra människor, kan du ha rätt till ledsagarservice. Ansökan görs hos kommunens biståndsbedömare eller LSS-handläggare. Kontaktperson Om du behöver hjälp av en medmänniska för att till exempel kunna gå på bio eller ta en fika, kan du ansöka om att få en kontaktperson. Ansökan görs hos kommunens biståndsbedömare eller LSS-handläggare. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Om du har funktionsnedsättning och behöver miljöombyte och rekreation, kan du ansöka om att få en korttidsvistelse utanför ditt hem. Ansökan görs hos kommunens biståndsbedömare eller LSS-handläggare. Flytta till annan kommun Om du vill flytta till en annan kommun och har behov av samma service och hjälp som du har nu, kan du begära ett förhandsbesked om insatser från den nya kommunen. Ta kontakt med din kommun för mer information. 24

25 Rådgivning och annat personligt stöd Om du har stora funktionsnedsättningar och har behov av hjälp med information, planering och samordning kan du söka rådgivning och annat personligt stöd. Detta är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ansökan görs hos landstingets LSS-handläggare, telefon eller Se landstingets hemsida Omprövning av beslut från kommunen eller landstingets LSS-handläggare Om du är missnöjd med ett beslut kan du begära att få ärendet omprövat. Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med. Skicka brevet till den som har fattat beslutet. Om du är missnöjd också med det nya beslutet kan du överklaga till länsrätten. Tycker du att även länsrättens beslut är felaktigt kan du söka prövningstillstånd hos kammarrätten. Personligt ombud Om du har en psykisk funktionsnedsättning och har behov av stöd, kan du få ett personligt ombud till hjälp. Det kan vara hjälp att formulera och planera för dina behov av vård, stöd och service samt stöd i kontakten med myndigheter. Kontakta din kommun för information. Läs också om verksamheten Personligt Ombud på 25

26 Tolkservice för hörselskadade med flera Om du är döv, dövblind, hörselskadad eller vuxendöv erbjuds du service av landstingets tolkcentral. Även hörande som har kontakt med personer med dessa hörselnedsättningar kan beställa tolk till ett uppdrag. Tolk finns tillgänglig både vardagar och helger. Läs mer på tolkcentralens hemsida /tolkcentralen Taltjänst Om du har svårigheter att kommunicera, som primärt inte beror på hörselskada, kan du få hjälp av landstingets Taltjänst. Taltjänst erbjuder talstöd, telefonstöd, läs- och skrivstöd. Det behövs ingen remiss utan du kan kontakta Taltjänst direkt, telefon Teletal Tjänsten Teletal är ett stöd för dig som talar otydligt, behöver minnesstöd eller hjälp med att anteckna vad som sägs, vid ett telefonsamtal. Samtalen rings med en vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal. Ring Tjänsten är kostnadsfri. Läs mer på Teletals hemsida Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Det finns en särskild rättighetslagstiftning för dig som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Lagen heter Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och förkortas LSS. 26

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Samhällets stöd Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Föreläsare Lotta Ramsten Fredriksson, kurator Anna Wickström, kurator Eva Ytterborg, kurator Katarina Hultberg, kurator Samhällets stöd Stat

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013 Hjälpreda om samhällets stöd och service Uppdaterad i oktober 2013 Innehåll Kommunens ansvar 3 Kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen 4 Kommunala insatser enligt LSS 5 Kommunala insatser enligt annan

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö. Advokatjouren. Aktivitetsersättning. Arbete. Arbetshjälpmedel. Arbetspraktik. Arbetsterapeut. Avtal och psykisk sjukdom

NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö. Advokatjouren. Aktivitetsersättning. Arbete. Arbetshjälpmedel. Arbetspraktik. Arbetsterapeut. Avtal och psykisk sjukdom NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö Texten uppdaterades av Maria Nyström Agback hösten 2012 Advokatjouren Genom Advokatjouren kan du få råd av en advokat i några minuter, utan att det kostar något. Ring Advokatsamfundet

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN 2014-06 SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN Vid en långvarig sjukdom kan ekonomin försämras på grund av att inkomsterna minskar och utgifterna ökar, bland annat i form av egenavgifter

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD

KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD regiongavleborg.se SAMHÄLLSSTÖD I den här broschyren finns information om vissa samhällsstöd som finns för vuxna funktionshindrade. Förutom de sociala förmåner, som alla

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION. Habiliteringen i Dalarna

SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION. Habiliteringen i Dalarna SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION Habiliteringen i Dalarna 2 Denna broschyr innehåller en sammanställning av de olika former av stöd och hjälp som finns för personer med funktionshinder och deras familjer VILKEN

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Torsås kommun Lättläst LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Funktionshinder Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning Välkommen till Försäkringskassan I den här broschyren kan du läsa om vilken hjälp du som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan.

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer