Kommunkontoret, sammanträdesrum Astrakanen, måndagen den 30 augusti 2010, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, sammanträdesrum Astrakanen, måndagen den 30 augusti 2010, kl 17.00-17.30"

Transkript

1 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Bildningsnämnden (2) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, sammanträdesrum Astrakanen, måndagen den 30 augusti 2010, kl Asa Ragnarsson (M). ordförande Susanne Jung (BP) Jan Ahlgren (S) Uno Johansson (C) Charlotta Bjärholm (FP) Monica Bockasten (M) Ingrid Zäther (S) Gunilla Brenton (KO) Kerstin Johansson (BP) Guje Håkanson (M) Ann Elofson Bernstedt (M), tjänstgörande ersättare tör Pia Lohse (M) Övriga närvarande: Skolchef Birgitte Dahlin Förvaltningschef Henrik Andersson Chefssekreterare Christina Söderlund Helena Strid (BP), ersättare Ann-Britt Andersson (S), ersättare Utses all justera: Justeringens plats och lid: Sekreterare Ordförande Justerande Susanne Jung (BP) Kommunledningskontoret, måndagen den 30 augusti 2010, kl /J/ "/'/ '/ ~4c/; at/j {;fett;,te{((cc- ~ H ~~~er n Asa Ragnarsson...:..: C ~,. Susanne Jung Paragrafer: 56 ANSLAG/BEVIS Organ: BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdalum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Kommunledningskontoret e4:t1/!pc:l/.!c::u:.1ir.q({{tc("el Christina Söderlund Uldragsbestyrkande

2 "U\1. BÄSTADS KOMMUN,-,! -", i,h U Bildningsnämndens arbetsutskott Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Bin au Bin dnr 273/ Budgetuppfölining 2/ Halvårsuppfölining Ärendebeskrivning Skolchefen och förvaltningschefen har upprättat budgetuppföljning 2/2010 enligt bilaga. Information och diskussioner. Ärendet behandlas på extra sammanträde i bildningsnämnden den 30 augusti Bin Beslut Information och diskussioner. Bildningsnämnden beslutar: 1. Bildningsnämnden anhåller om tilläggsbudget för dessa verksamheter: a. Särskola och specialskola (sedan tidigare) tkr b. Individ och familj, barn och unga 850 tkr c. Måltidsverksamheten tkr d. Mediakostnader tkr e. Hyra av Plommonet 300 tkr f. Kompensation för riksprislistan 900 tkr 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres ~c[

3 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 1 (4) Datum Handläggare SkoJchefBirgitte Dahlin Förvaltningschef Henrik Andersson Vnrt ddr 273/ Budgetuppfoljning 2/ Halvårsuppföljning Barn- och utbildningsförvaltningen. Prognos. Bildningsnämndens begäran i fråga budget om I. I00 tkr for elever med rätt till särskola/specialskola kvarstår. Placeringar inom Individ och familj pekar på ett underskott om 850 tkr for placeringarvissa mycket akuta. Försenad flytt av verksamheten på Plommonet ger ett underskott om 200 tkr. Mediakostnadema for gas och olja har pga. den långa, kalla vintern ökad med tkr mot budget. Det fums en osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna av forskolepengen innevarande år. Systemet är nytt och anpassningen tar tid. Osäkerheten kring kostnadsutvecklingen for måltider med tanke på besparingen och den nya organisationen kvarstår, varfor Bildningsnämnden for närvarande saknar tkr. Hela besparingen har lagts på Barn- och utbildningsforvaltningen. Måltidschefens tjänsteskrivelse bilägges. Beräknat underskott blir ungefär tkr. Förhandlingar med berörda fackliga organisationer om övertalighet har slutforts. Framstegsforvaltningen. Prognos. Försenad flytt av verksamheten på Plommonet ger ett underskott om 100 tkr. Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående gymnasieskolor beräknas ge ett underskott på 900 tkr. Detta härrör från det faktum att Skolverket återgick till riksprislistan från 2009 och inte ersatte denna med en ny for 20 10, vilken skulle vara anpassad till årets budgetläge i Sveriges kommuner. Implementeringskostnaden av omvårdnadsprogrammet på gymnasieskolan har blivit högre och en ökning av skolskjuts/taxiresor har sammantaget blivit 250 tkr högre än beräknad. Det sammanlagda beräknade underskottet blir då tkr. Förhandlingar med berörda fackliga organisationer om övertalighet har slutforts. Försöl jningsstöd. Prognos. Bildningsnämnden foljer kontinuerligt utvecklingen av kostnaderna. (Se bilaga.) Under andra kvartalet har antalet ärenden minskat. Regelverket har setts över vilket beräknas vara en medverkande orsak till att den negativa trenden brutits. Sommararbeten for ungdomar kan också vara en forklaring. Det beräknas bli ett underskott om tkr. loo824\fbllb Postadress Box 1043,26921 B5stad Gatuadress Vångavugen 2 Telefon "X Telefax: E-post Webbplnts IVww.haslnd.sc PJusgiro II Il 11-1 OrgDnisatiollsnummer o ~a

4 2 (4) Bildningsllämndens pl'ognos - förändring meuan första och andra kvalialet. För forsta kvajialet redovisades en prognos på tkr utan att tkr for måltidsbesparingen ingick. Osäkerhet i fråga om bespajingens genomforajlde under 2010 är orsak till att posten enbaji redovisades i text. Inklusive delula post blir resultatet for forsta kvartalet tkr. Under andra kvartalet har nämnden tillforts omställningskostnader på tkr. Det torde då visa på ett resultat tkr efter andra kvajialet. Till detta har dock tillkommit kostnaderna for en lång, kalla vinter om tkr och forsenad flytt av verksamheten på Plommonet, 300 tkr. Nu redovisas en prognos på tkr. JämforbaJi resultat från forsta till andra kvajialet borde då vara tkr. Med andra ord har en ekonomisk forbäthing skett med från tkr till tju, vilket motsvarar 520 tkr. Förslag till åtgärder för budget j balans. Inom Stöd- och utvecklingsenheten är och har vissa tjänster vajit vakanta. Konsekvensen har varit att utredningar for att ge barn och elever rätt stöd har forsenals och i vissa fall ännu inte genomforts. Detta ger ett överskott. Akuta och långsiktiga placeringar av harn/ungdomar styrs av Lagen om vård av unga, LVU och kommunens skyldighet att ingripa till underårigs skydd. Underskottet i måltidsverksambeten kan enbart måltidschefen påverka. Mediakostnaderna for vintern är inte påverkbara när det enbaji rör sig om el, gas och olja for uppvärmning. Flytt av verksajnheten från Plommonet har forsenats. Verksamheten flyttas till lilla KC där forsöijningsstödenheten redan håller till. Del av vuxenundervisningen flyttas till A huset med en viss lokalanpassning. Den samlade flytt- och omflythlingskostnaden beräknas vara under de avsatta tkr. Riksprislistan for gymnasieutbildningar fastställes av Skolverket och kan inte påverkas av kommunen. Ett flertal mindre åtgärder genomfors på gymnasieskolajl och vuxenutbildningen for att få budgeten i balans inom dessa områden i övrigt. Utvecklingen av kostnaderna for forsöijningsstöd bevakas ständigt och informationen fors till Bildningsnämnden och dess sociala utskott vid vaije sammanträde. Alla ekonomiansvajige uppmanas att vara återhållsamma i fråga om anställningar och vikajiat. Åtgärderna som beskrivs ovan beräknas ge en bespajing på tkr. Prioriterade mål beslutade av Kommunfullmäktige. Mål: Plats inom barnomsorgen enligt vårdnadshavares önskemål inom fyra månader. MåIuppfYllelse: Målet ej uppfyllt. Kommentar: 17 barn blev erbjudna plats inom 4 månader enligt vårdnadshavares önskemål, i januari - februari. IS barn har blivit erbjudna plats inom 4 månader enligt vårdnadshavares önskemål i mars - maj. Av dessa blev 12 barn erbjudna plats i forskola och 3 barn i pedagogisk omsorg. 33 barn har inte kunnat erbjudas plats inom 4 månader. Av dessa har 7 tackat nej och övriga har fått forlängd garantitid med 4 månader. Närhetsprincipen har tillgodosetts. loo&2 Nbllb Postadress Böstad GntundreS5 Fridhemsviigen 3 Tclero" vx TcJcrnx E-post Hetnsidn Postcil'"o (I ( Organlsutionsnummer

5 3 (4) Mål: Samtliga grundskoleelever ska lämna årskurs 9 med gymnasiebehöligbet. Måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt. Kommentar: IFörslöv 7-9 har I elev ej gymnasiebehörighet. l Båstad, Strandängsskolan 7-9 har 5 elever ej gymnasiebehörighet. Mål: Samtliga gymnasieelever ska fullfölja sin utbildning. Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Mål: Vid utredning då socialnäi11i1den behöver ingripa till underårigs skydd eller stöd ska utredning påbörjas inom fem dagar och behövliga insatser övervägas inom två veckor och slutföras inom tre månader. Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Kommentar: För närvarande är det ett högt tryck på verksamheten. Alla anmälningar eller ansökningar där socialtjänsten bedömt att man behöver ingripa till underårigs skydd, har förhandsbedömts inom fem dagar, utredning har öppnats inom två veckor och slutförts inom tre månader. När det gäller ärenden man inte bedömt vara brådskande öppnas inte alltid utredning inom två veckor. Samarbetet med Barnalmset i Skåne Nordväst har inneburit förbättrade rutiner i förfarandet kring de barn som misstänks vara utsatta för sexuella övergrepp eller misshandel. ÖVligt: Ansökan eller anmälan om oro för barn bör förhandsbedömas inom fem dagar, dvs. inom fem dagar ska socialnämnden bedöma om utredning skall inledas eller lämnas utan åtgärd. Inom två veckor efter att utredning öppnats bör en bedömning göras om och vilken typ av insats familjen är i behov av. Lagstiftaren hade på förslag att ändra tidsgränsen om slutförande av barnavårdsutredningar till tre månader istället för fyra månader som idag. Detta gick dock inte igenom. IOF har alltid ambitionen att ha så korta utredningar som möjligt. Servicedek1arationer beslutade av Kommunfullmäktige. Föräldrar ska erbjudas föräldrautbildning. Avvikelse: lngen. Kommentar: Sedan januari 2010 har 22 föräldrar deltagit i utbildning avseende barn I 3 år, 8 föräldrar har deltagit i utbildning avseende barn 3-12 år. Man har utbildat 5 kursledare under första halvåret I september startar kurser även för tonårsföräldrar. Man har gjort utskick 2 gånger under slutet av den här terminen. I dagsläget finns anmälda till alla tre delarna, småbarn, förskole- skolbarn och tonåringar. Information och inbjudan delas ut via skolklasser, förskolan och hemsidan där det finns en ifyllningsbar blankett. Många anmälningar kommer via e-post. Alla som går utbildning får en blankett för utvärdeling. Sammanställning av dessa pågår nu. En artikel kommer i Magasin Båstad under sommaren. Placeringsbeslut om barnomsorg ska meddelas två månader före inskolning påbörjas. Avvikelse: Ingen. Vuxna ska ges möjlighet att täppa till sina kunskapsluckor i kämämnen på Akademi Båstad. looll~4\fbl\b Postadress BasllJd Gntundress Fridhcms\'ägcn 3 Teleron VJ< Telera>: E-post Hcmsldn w\vw.bastad.se Postgiro II II 11-1 Organisationsllummer

6 4 (4) Avvikelse: Ingen. Kommentar: Matematik, svenska, engelska och historia erbjuds alt läsas i homogena grupper av vuxna. Akademi Båstad erbjuder också de vuxna i stort sett samma kurser som eleverna på gymnasiet. De medborgare som saknar inkomst och statliga stödinsatser ska inom tre månader ges sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan påbölja studier. Avvikelse: Ja. Under första halvåret har servicedeklarationen ej uppfyllts. Kommentar: Bildningsnämnden har under våren fattat beslut om att använda 1,3 miljoner av försöjjningsstödsmedel till anställningar av försöjjningsstödstagare det nännaste året. Detta genomförs i projektform. Arbetsmarknadsenheten och försöjjningsstöd driver detta gemensamt. En av avsiktema med projektet är att uppfylla servicedeklarationen. Alla grundskoleelever ska ges förutsättningar att få godkänt betyg i alla kärnämnen. Avvikelse: Ja. Kommentar: I Förslöv bedömer rektor att så inte är fallet. Den elev som inte fick gymnasiebehörighet i år, hade fått det om elevassistent hade kunnat erbjudas. Förslag till beslut: Bildningsnämnden anhåller om tilläggsbudget för dessa verksamheter: a. Särskola och specialskola: tkr. (Sedan tidigare.) b. Individ och familj, barn och unga: 850 tkr c. Måltidsverksamheten: tkr d. Mediakostnader: tkr e. Hyra av Plommonet: 300 tkr f. Kompensation för riksprislistan: 900 tkr Skolchef /1/1- Förvaltningschef I008~4\ful Ih Postndrcss Bilstad Gatuadress Fridhcmsvägen 3 Telefon v, Tclcfm: E-post HClIIsidn lv\\'w.bastad.sc Postgiro Orgnnlsn lio ItsllUmmc r o (fl

7 o BASTADS KOMMUN Tekniska förvaltningen Juni I (2) Halvårsprognos för måltidsverksamheten 2010 Organisation Måltidschefen har i uppdrag att optimera både organisation och produktion. Kostnadsbudgeten minskades med 3,05 milj kr för hela måltidsverksamheten för år Nivån på budgetsänkningen är grundad på den konsultutredning som gjordes Av dessa 3,05 milj kr föreslås i utredningen en personalminskning inom köken med 4 tjänster vilket motsvarar ca 1,5 milj kr. Resterande är till största delen baserat på en minskning av livsmedelskostnader. Förskolans, skolans, och gymnasieskolans budget är minskad med 2,5 milj. Vård och omsorgens med 0,55 milj. (ytterligare 0,45 milj. minskades på andra verksamheter inom Vård och omsorg) Redovisningen finns kvar i de båda förvaltningarna år 2010 även om hela måltidsverksamheten tillhör tekniska förvaltningen från l januari. Under första kvartalet har stor del av tiden åtgått till att lära känna verksamheterna och att förankra och samverka de förändringar som måltidschefen, i samråd med berörda och fackliga organisationen planerat. Hela sänkningen av kostnadsbudgeten skall eftersträvas om vi inom kommunen är överens om kvalitetsnivån. Men år 20 lokan endast en mindre del av kostnadssänkningen uppnås med anledning av att förändringar inom främst bemanning träder i kraft från och med september. Den nya organisationen träder i kraft vid höstterminens början inom skolan, ochl5 september inom vård och omsorg. Den innebär en minskning av 3,5 tjänster motsvarande ca 1,2 milj kr. räknat på helår. Full effekt av de planerade åtgärderna ser vi när budgeten för 20 II är klar. I konsultrapporten som ligger till grund för budgetnlinskningen föreslås också en stor sänkning av livsmedelskostnaderna. Det kommer att innebära en matkvalitetsförsämring Dock skall inköpen av livsmedel samordnas och styras med hjälp av måltidschefen och kostplaneringsprogram för att hålla livsmedelskostnaden på en bestämd nivå. Skolan Åtgärder som gjorts inom skolarl år 2010 rar liten effekt innevarande år. Den halvtidstjänst som minskats i verksamheten åtgår till att arbeta med kvalitetssäkring för verksamheten i form av införande av kostplaneringsprogram. En del av övertaligheten från vård och omsorg skall användas för att minimera användningen av timvikarier i form av en pooltjänst. Förskolan Att ta bort kokerska på förskolan och ersätta med ekonomibiträde med 25% mindre tjänstgöringsgrad kräver samtidigt en utökning av pedagogisk personal plus att transportkostnad tillkommer. En sådan åtgärd ger mycket liten ekonomisk fördel samtidigt som kvaliteten försämras. Detta innebär att kostnaden inom skola och förskola ligger på samma nivå som Budgetsänkningen på 2,5 milj. kr inte kan uppnås under o 5;---CtL

8 2 (2) vård och omsoi'g De största förändringarna har skett på köken inom vård och omsorg. Det blir endast ett kök som har öppet alla årets dagar mot tidigare tre. Det innebär en kostnadsminskning som gör att hela minskningen av budgeten (0,55 milj. kr) kommer att infrias. Dessutom bildas ett positivt resultat, som dock går åt till att täcka omvårdnadspersonalens behov av tid för att ta emot och servera maten till brukarna. Måltidsverksamheten totalt Totalt prognostiserad avvikelse för måltidsverksamheten vid årets slut är minus 2,5 milj. Kronor. Det innebär att 0,55 milj. kr av bndgetminskningen på 3,05 milj kr har konnat uppnås. Måltidschefens ambition är att uppnå kostnadssänkningar genom rationaliseringar till förmån för bibehållen matkvalitet. I fullmäktigebeslut finns matkvalitet onmämnt som <J.e r?fak logisk och ~emlagad mat. {v4l/l/u a loh son Måltidscli f l00819\7dc\lld

9 Bildningsnämnden (belopp I 1000-lal kr) BUDGETUPPFÖljNING 2/2010 Driftöversikt Redovisat per Awikelse per Årsbudget Beräknad budget awikelse VERKSAMHET Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 100 POLITISK VERKSAMHET 234 O 11 O 489 O O O 330 KULTURSKOLAN FAMILJECENTRAL öppenförsk 283 O -67 O 443 O -50 O 407 FÖRSKOLA FAMILJEDAGHEM GEM VERKSAMHET O O 425 FRITIDSHEM O 435 FÖRSKOLEKLASS O 440 GRUNDSKOLA O 441 GRUNDSKOLA O -48 O 2229 O O O 443 OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2813 O -612 O 5332 O -400 O 453 GYMNASIESÄRSKOLA 855 O O 495 BUF EJ FÖRDELAD KOSTNAD O 426 O 4207 O 300 O 5XX INDIVID OCH FAMILJ O Summa Bam- och utbo Förv TILLSTÅND O TILLSYN O O 320 BiBLIOTEK O O 450 AKADEMI BASTAD GYMNASIUM O 450 AKADEMI BASTAD GYMNASIUM GRUNDL VUXENUTBILDNING 331 O -11 O 639 O O O 472 GYMN, VUXENUTBILDNING pab O 473 YRKESVUX O O 474 SÄRVUX 82 O 40 O 244 O O O 475 KVALIFICERAD YRKESUTBILDN O O 476 SVENSKA FÖR INVANDRARE O 478 UPPDRAGSUTBILDNING O O O 479 VUXENUTBILDNING O O 5XX INDIVID OCH FAMILJEOMSORG O 575 FÖRSÖRJNINGSSTÖD O 610 ARBETSMARKNADSATG O O 931 ÖVR GEM SERVICE O O Summa Framstegsförvaltningen SUMMA BILDNINGSNÄMNDEN NETTOKOSTNAD Anm. Inljanad semster/semesterloneskuld mgtjr I resultatet, 4370 tkr BUF och tkr FRA EKONOMISKT RESULTAT Barn- och utbildningsförvaltningen; 330 Antalet elever i frivillig musikskola och i dramap~dagogverksamhet är under våren lägre än budgeterat vilket bl a återspeglas i ett intäktsbortfalll och minskad personalkostnad. 400 Den negativa awikelsen avser ofinansierade kostnader i projektet kring aktivt föräldraskap. 407 Underskottet förklaras av den kompensation som verksamheterna i fristående regi är berättigade till p.g.a. för lågt beräknat driftbidrag, fn. ca 350 tkr och av att lokalkostnaderna för uppvärmning överstiger budget med ca 200 tkr Både sparmålet för dagbarnvårdarpoolen och omställningen av familjedaghemmen kommer att uppnås vid årets slut.

10 419 Ingen avvikelse av betydelse kan förutses. 425 Omställningen till större grupper i fritidshemmen kommer att uppnås före årets slut. Antalet platser vid friståendenheter är färre än budgeterat. 435 Antalet barn i är betydligt lier än budgeterat i den sexårsverksamhet som bedrivs i fristående regi. 440 Köp och försäljning av elevplatser lämnar ett positivt resultat. Kärnverksamheten uppvisar i stort sett ett nollresultat. Lokalkostnaderna för uppvärmning överstiger bydget med ca 800 tkr. Den beslutade inbesparingen i skolans och förskolans måltidsverksamhet kommer inte att genomföras under året. 441 Ingen avvikelse av betydelse kan förutses. 443 Prognosen är negativ för både skolskjutskostnaderna och köp av verksamhet från Ängelholms kommun. 453 Kostnaderna för köp av verksamhet från annan huvudman förväntas vid årets slut överstiga budget. 495 Överskottet återrspeglar en krympande central administration. 5xx Ökade kostnader för akutåtgärder, institutionsvård och familjehemsplaceringar uppvägs ej av överskott inom öppenvårdsinsatserna. Budget för olika insatser för vård av unga ser j dagsläget ut att ge ett underskott om ca 500 tkr. Efter hyreshöjning uppgår ej budgeterad omställningskostnad och ej uppnådd inbesparing p.g.a. utbliven liytt av Plommonet till ca 210 tkr. Framslegsförvallningenj Framstegsförvaltningen visar ett prognosticerat underskott på mkr per den De negativa avvikelserna beror på liera faktorer. 450 Kostnaderna för samarbetet med räddningstjänsten överstiger budget 60 tkr Skolskjuts av elever som får åka taxi istället för skolbuss ger en kostnadsökning på 70 tkr. Avstämning av tågkorten visar att det blivit en fördyring på 120 tkr. Pga att riksprislistan 2009 kommer att gälla VT-10 fördyrar det ersättningsnivån med totalt 650 tkr jämfört med budgeterat. Inför hösten sänks kostnadsnivån för riksprislistan med ca 6 %, det är ändå inte i paritet med det ursprungliga förslaget och trots denna sänkning uppskattas detta kosta 400 tkr. Den opåverkbara kostnaden är 1 mkr. Inför hösten finns en osäkerhet på vilka program eleverna till slut kommer att gå och därmed vilken kostnadsnivå. 472 Köp av komvuxplatser i Ängelholm resulterar i ett minusresuilat. 5XX Kostsamma placeringar inom övrig vuxenvård uppvägs i nuläget av familjehemsvård, öppna insatser och projekt Flytten från plommonet till "lilla KC" beror på när de renoveringar som skall göras är färdigställda. Kostnaden för liytten beräknas bli 100 tkr. Försörjningsslöd 575 Försörjningsstödet har sjunkit jämfört med toppnoteringen för mars månad och sommaren kommer visa vart det bär av med tanke på de åtgärder som är igång med fokus på bia ungdomar. et D ~

11 Redovisning av investeringar Bildningsllämnden JanuaritiUjuni2010 RedovisaI Årsbudget Återstår Förväntad Påbörjade Jan-juni awikelse Kod Projekt ADB-UTRUSTNING/lT-SATS 24,9 0,0-24,9 O 1612 UNDERVISNlNGSDATORER 49,0 0,0-49,0 O 1619 UNDERVJSN.DATORER VUXENUT 37,0 0,0-37,0 O 1620 UNDERVISNINGSDATORER 158,3 0,0-158,3 O 1622 ADMINJSTRATrYA DATORER 70,3 15,0-55,3 O 1623 INVENTARIER ADM 0,0 24,7 24,7 O 1635 SKRrvARE FAX MM FÖRSKOLA 10,0 0,0-10,0 O 1636 SKRrvARE, FAX MM GRUNDSKO 27,3 0,0-27,3 O 1641 FLYTTNING BIBLIOTEK 96,2 340,2 244,0 O 1671 ARBETSMILJÖ UTE/INNE FÖRS -7,3 0,0 7,3 O 1699 INVESTERINGBUDGET EJ FÖRD 0,0 2500,0 2500,0 O Summa 465,7 2879, ,2 0,0 Kort kommentar betro båda fårvaltningama. Beslut om investeringar fattas av skolchef respektiva fårvaltningschef.

12 Nyckeltal för Bildnin!!snämnden BudO ll0 Bel.r 10 BudO I 09 Iflfalli09 ' Barn /Skolbamsomsorgomsorg (1-12 år) Antal platser i familjedaghem Antal platser i förskola/fritidshem varav i kommunal regi, procent Förskola (1-5 år, kommunal regi) Antal barn Kostnad (kr) per inskrivet barn Inskrivna barn per årsarbetare 5,9 5,7 5,5 5,3 Familjeda9hem (1-12 år) (inkl. pool) Kostnad (kr) per inskrivet barn Inskrivna barn per dagbamvårdartjänst 4,4 3,8 3,5 3,5 Fritidshem (6-12 år, kommunal regi) Antal skolbarn Kostnad (kr) per Inskrivet barn Inskrivna barn per årsarbetare 17,7 16,1 15,5 14,2 MåltIdsverksamhet Kostnad (kr) per barnportion, exkl. lokaler 12,60 11,95 14,00 14,9 Kostnad (kr) per elevportion, exkl. lokaler 27,25 27,15 26,30 26,90 Förskoleklass Antal 6--åringar Kostnad (kr) per elev Antal årsarbetare per 100 elever 7,3 7,8 7,3 7,9 Grundskola Antal elever år Kostnad (kr) per elev, totalt var.lv för lokaler varav för undervisning Antal lärare per 100 elever 8,0 8,0 8,0 8,0 Kostnad (kr) per elev för läromedel mm Kostnad (kr) per elev för elevhälsan Kostnad (kr) per elev 1-9 för skolmåltider Kostnad (kr) per elev för skolskjuts Gymnasieskola Antal gymnasieelever hos annan huvudman Kr per elev i Interkommunal ersättning Antal elever vid Akademi Båstads Gymnasium Kostnad (kr) per elev, totalt varnv för lokaler varnv för undervisning Antal lärare per 100 elever 9,3 8,7 9,75 9,6 Vuxenutbildning Kostnad (kr) per elev, 9YVuX Antal elever Kostnad (kr) per elev, gruv Antal elever Kostnad (kr) per elev, SFI Antal elever Kostnad (kr) per elev, särvux Antal elever Bibliotek Driftskostnad (kr) per invånare varav för lokaler, städ och kapitalkostnad

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 94(95) 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-13.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

avt41p*/1t1/... 17~d--

avt41p*/1t1/... 17~d-- BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdalum Blad Bildningsnämnden 2008-05-13 1(3) Plats och lid: Beslutande: Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 13 maj 2008, kl 17.00-18.45 Kerstin Röijer

Läs mer

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35 Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:40 11:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

105 Dnr 2011/200-040 KS

105 Dnr 2011/200-040 KS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (5) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-06-19 105-107 105 Dnr 2011/200-040 KS Budgetramar 2013. Kommunstyrelsen uppdrog 2012-04-17 57 till ekonomiavdelningen att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10)

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2014-03-10, kl 13.00-16.05 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Kjell-Åke Nilsson (s) Inga-Britt Berglund (s) Ann-Christine

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18) 2014-10-22 1(18) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:10 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Cajsa

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-07 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-12-21 Sid:121 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Diana Brandin (S) ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 14.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordförande Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Övriga deltagare Lena Hansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-10-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 24 oktober 2012 kl 16.00 i Öckerösalen - gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C)

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81, Arvika, kl. 08.00 09.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, kl. 09:00-11:30

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, kl. 09:00-11:30 1(12) MORA- ORSA ÄLVDALEN Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2015-10-21 kl. 09:00-11:30 Beslutande: Jan Lovén (C) Orsa Johan Hed (C) Mora Anders Björklund (S) Älvdalen Lars

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 1 december 2014 89 Godkännande av föredragningslista 90 Ekonomisk rapport 91 Detaljbudget 2015 92 Kvalitetsrapporter för läsåret 2013/14 93 Jämförelsetal

Läs mer

Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson (v) Berndt Skogbergs (s) Maith Lassbo (m)

Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson (v) Berndt Skogbergs (s) Maith Lassbo (m) Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-14 1 Plats och tid Rådhuset, Säter, kl 10.00 16.30 Beslutande Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2015-05-13 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 13 maj kl.8.30 12.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-21 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2015 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-09-19 113 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2012-09-19, kl 13.00 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Madeleine Rosenqvist (KD) Lene Hollner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-01-26 1 Plats och tid Hovmantorps Folkets Hus Tisdagen den 26 januari 2010, kl. 08.30 17.00 Beslutande Ragnar Lindberg ( s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Lars

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 67 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.30 19.20 Beslutande Sture Carlsson (FP) ordförande Stig Carlsson (S) vice ordförande Fredrik Åhberg (M) Åke Eriksson (C) Peggy Johansson (S) Maria Gustavsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) Anna-Lena Rehnman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 888 1 av 8 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2009-12-02 Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 9 december 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 7 september 2005 kl. 13.00-14.50. Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 24-30 Ann Ludwigsson

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 11:40 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer