Kommunkontoret, sammanträdesrum Astrakanen, måndagen den 30 augusti 2010, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, sammanträdesrum Astrakanen, måndagen den 30 augusti 2010, kl 17.00-17.30"

Transkript

1 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Bildningsnämnden (2) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, sammanträdesrum Astrakanen, måndagen den 30 augusti 2010, kl Asa Ragnarsson (M). ordförande Susanne Jung (BP) Jan Ahlgren (S) Uno Johansson (C) Charlotta Bjärholm (FP) Monica Bockasten (M) Ingrid Zäther (S) Gunilla Brenton (KO) Kerstin Johansson (BP) Guje Håkanson (M) Ann Elofson Bernstedt (M), tjänstgörande ersättare tör Pia Lohse (M) Övriga närvarande: Skolchef Birgitte Dahlin Förvaltningschef Henrik Andersson Chefssekreterare Christina Söderlund Helena Strid (BP), ersättare Ann-Britt Andersson (S), ersättare Utses all justera: Justeringens plats och lid: Sekreterare Ordförande Justerande Susanne Jung (BP) Kommunledningskontoret, måndagen den 30 augusti 2010, kl /J/ "/'/ '/ ~4c/; at/j {;fett;,te{((cc- ~ H ~~~er n Asa Ragnarsson...:..: C ~,. Susanne Jung Paragrafer: 56 ANSLAG/BEVIS Organ: BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdalum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Kommunledningskontoret e4:t1/!pc:l/.!c::u:.1ir.q({{tc("el Christina Söderlund Uldragsbestyrkande

2 "U\1. BÄSTADS KOMMUN,-,! -", i,h U Bildningsnämndens arbetsutskott Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Bin au Bin dnr 273/ Budgetuppfölining 2/ Halvårsuppfölining Ärendebeskrivning Skolchefen och förvaltningschefen har upprättat budgetuppföljning 2/2010 enligt bilaga. Information och diskussioner. Ärendet behandlas på extra sammanträde i bildningsnämnden den 30 augusti Bin Beslut Information och diskussioner. Bildningsnämnden beslutar: 1. Bildningsnämnden anhåller om tilläggsbudget för dessa verksamheter: a. Särskola och specialskola (sedan tidigare) tkr b. Individ och familj, barn och unga 850 tkr c. Måltidsverksamheten tkr d. Mediakostnader tkr e. Hyra av Plommonet 300 tkr f. Kompensation för riksprislistan 900 tkr 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres ~c[

3 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 1 (4) Datum Handläggare SkoJchefBirgitte Dahlin Förvaltningschef Henrik Andersson Vnrt ddr 273/ Budgetuppfoljning 2/ Halvårsuppföljning Barn- och utbildningsförvaltningen. Prognos. Bildningsnämndens begäran i fråga budget om I. I00 tkr for elever med rätt till särskola/specialskola kvarstår. Placeringar inom Individ och familj pekar på ett underskott om 850 tkr for placeringarvissa mycket akuta. Försenad flytt av verksamheten på Plommonet ger ett underskott om 200 tkr. Mediakostnadema for gas och olja har pga. den långa, kalla vintern ökad med tkr mot budget. Det fums en osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna av forskolepengen innevarande år. Systemet är nytt och anpassningen tar tid. Osäkerheten kring kostnadsutvecklingen for måltider med tanke på besparingen och den nya organisationen kvarstår, varfor Bildningsnämnden for närvarande saknar tkr. Hela besparingen har lagts på Barn- och utbildningsforvaltningen. Måltidschefens tjänsteskrivelse bilägges. Beräknat underskott blir ungefär tkr. Förhandlingar med berörda fackliga organisationer om övertalighet har slutforts. Framstegsforvaltningen. Prognos. Försenad flytt av verksamheten på Plommonet ger ett underskott om 100 tkr. Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående gymnasieskolor beräknas ge ett underskott på 900 tkr. Detta härrör från det faktum att Skolverket återgick till riksprislistan från 2009 och inte ersatte denna med en ny for 20 10, vilken skulle vara anpassad till årets budgetläge i Sveriges kommuner. Implementeringskostnaden av omvårdnadsprogrammet på gymnasieskolan har blivit högre och en ökning av skolskjuts/taxiresor har sammantaget blivit 250 tkr högre än beräknad. Det sammanlagda beräknade underskottet blir då tkr. Förhandlingar med berörda fackliga organisationer om övertalighet har slutforts. Försöl jningsstöd. Prognos. Bildningsnämnden foljer kontinuerligt utvecklingen av kostnaderna. (Se bilaga.) Under andra kvartalet har antalet ärenden minskat. Regelverket har setts över vilket beräknas vara en medverkande orsak till att den negativa trenden brutits. Sommararbeten for ungdomar kan också vara en forklaring. Det beräknas bli ett underskott om tkr. loo824\fbllb Postadress Box 1043,26921 B5stad Gatuadress Vångavugen 2 Telefon "X Telefax: E-post Webbplnts IVww.haslnd.sc PJusgiro II Il 11-1 OrgDnisatiollsnummer o ~a

4 2 (4) Bildningsllämndens pl'ognos - förändring meuan första och andra kvalialet. För forsta kvajialet redovisades en prognos på tkr utan att tkr for måltidsbesparingen ingick. Osäkerhet i fråga om bespajingens genomforajlde under 2010 är orsak till att posten enbaji redovisades i text. Inklusive delula post blir resultatet for forsta kvartalet tkr. Under andra kvartalet har nämnden tillforts omställningskostnader på tkr. Det torde då visa på ett resultat tkr efter andra kvajialet. Till detta har dock tillkommit kostnaderna for en lång, kalla vinter om tkr och forsenad flytt av verksamheten på Plommonet, 300 tkr. Nu redovisas en prognos på tkr. JämforbaJi resultat från forsta till andra kvajialet borde då vara tkr. Med andra ord har en ekonomisk forbäthing skett med från tkr till tju, vilket motsvarar 520 tkr. Förslag till åtgärder för budget j balans. Inom Stöd- och utvecklingsenheten är och har vissa tjänster vajit vakanta. Konsekvensen har varit att utredningar for att ge barn och elever rätt stöd har forsenals och i vissa fall ännu inte genomforts. Detta ger ett överskott. Akuta och långsiktiga placeringar av harn/ungdomar styrs av Lagen om vård av unga, LVU och kommunens skyldighet att ingripa till underårigs skydd. Underskottet i måltidsverksambeten kan enbart måltidschefen påverka. Mediakostnaderna for vintern är inte påverkbara när det enbaji rör sig om el, gas och olja for uppvärmning. Flytt av verksajnheten från Plommonet har forsenats. Verksamheten flyttas till lilla KC där forsöijningsstödenheten redan håller till. Del av vuxenundervisningen flyttas till A huset med en viss lokalanpassning. Den samlade flytt- och omflythlingskostnaden beräknas vara under de avsatta tkr. Riksprislistan for gymnasieutbildningar fastställes av Skolverket och kan inte påverkas av kommunen. Ett flertal mindre åtgärder genomfors på gymnasieskolajl och vuxenutbildningen for att få budgeten i balans inom dessa områden i övrigt. Utvecklingen av kostnaderna for forsöijningsstöd bevakas ständigt och informationen fors till Bildningsnämnden och dess sociala utskott vid vaije sammanträde. Alla ekonomiansvajige uppmanas att vara återhållsamma i fråga om anställningar och vikajiat. Åtgärderna som beskrivs ovan beräknas ge en bespajing på tkr. Prioriterade mål beslutade av Kommunfullmäktige. Mål: Plats inom barnomsorgen enligt vårdnadshavares önskemål inom fyra månader. MåIuppfYllelse: Målet ej uppfyllt. Kommentar: 17 barn blev erbjudna plats inom 4 månader enligt vårdnadshavares önskemål, i januari - februari. IS barn har blivit erbjudna plats inom 4 månader enligt vårdnadshavares önskemål i mars - maj. Av dessa blev 12 barn erbjudna plats i forskola och 3 barn i pedagogisk omsorg. 33 barn har inte kunnat erbjudas plats inom 4 månader. Av dessa har 7 tackat nej och övriga har fått forlängd garantitid med 4 månader. Närhetsprincipen har tillgodosetts. loo&2 Nbllb Postadress Böstad GntundreS5 Fridhemsviigen 3 Tclero" vx TcJcrnx E-post Hetnsidn Postcil'"o (I ( Organlsutionsnummer

5 3 (4) Mål: Samtliga grundskoleelever ska lämna årskurs 9 med gymnasiebehöligbet. Måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt. Kommentar: IFörslöv 7-9 har I elev ej gymnasiebehörighet. l Båstad, Strandängsskolan 7-9 har 5 elever ej gymnasiebehörighet. Mål: Samtliga gymnasieelever ska fullfölja sin utbildning. Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Mål: Vid utredning då socialnäi11i1den behöver ingripa till underårigs skydd eller stöd ska utredning påbörjas inom fem dagar och behövliga insatser övervägas inom två veckor och slutföras inom tre månader. Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Kommentar: För närvarande är det ett högt tryck på verksamheten. Alla anmälningar eller ansökningar där socialtjänsten bedömt att man behöver ingripa till underårigs skydd, har förhandsbedömts inom fem dagar, utredning har öppnats inom två veckor och slutförts inom tre månader. När det gäller ärenden man inte bedömt vara brådskande öppnas inte alltid utredning inom två veckor. Samarbetet med Barnalmset i Skåne Nordväst har inneburit förbättrade rutiner i förfarandet kring de barn som misstänks vara utsatta för sexuella övergrepp eller misshandel. ÖVligt: Ansökan eller anmälan om oro för barn bör förhandsbedömas inom fem dagar, dvs. inom fem dagar ska socialnämnden bedöma om utredning skall inledas eller lämnas utan åtgärd. Inom två veckor efter att utredning öppnats bör en bedömning göras om och vilken typ av insats familjen är i behov av. Lagstiftaren hade på förslag att ändra tidsgränsen om slutförande av barnavårdsutredningar till tre månader istället för fyra månader som idag. Detta gick dock inte igenom. IOF har alltid ambitionen att ha så korta utredningar som möjligt. Servicedek1arationer beslutade av Kommunfullmäktige. Föräldrar ska erbjudas föräldrautbildning. Avvikelse: lngen. Kommentar: Sedan januari 2010 har 22 föräldrar deltagit i utbildning avseende barn I 3 år, 8 föräldrar har deltagit i utbildning avseende barn 3-12 år. Man har utbildat 5 kursledare under första halvåret I september startar kurser även för tonårsföräldrar. Man har gjort utskick 2 gånger under slutet av den här terminen. I dagsläget finns anmälda till alla tre delarna, småbarn, förskole- skolbarn och tonåringar. Information och inbjudan delas ut via skolklasser, förskolan och hemsidan där det finns en ifyllningsbar blankett. Många anmälningar kommer via e-post. Alla som går utbildning får en blankett för utvärdeling. Sammanställning av dessa pågår nu. En artikel kommer i Magasin Båstad under sommaren. Placeringsbeslut om barnomsorg ska meddelas två månader före inskolning påbörjas. Avvikelse: Ingen. Vuxna ska ges möjlighet att täppa till sina kunskapsluckor i kämämnen på Akademi Båstad. looll~4\fbl\b Postadress BasllJd Gntundress Fridhcms\'ägcn 3 Teleron VJ< Telera>: E-post Hcmsldn w\vw.bastad.se Postgiro II II 11-1 Organisationsllummer

6 4 (4) Avvikelse: Ingen. Kommentar: Matematik, svenska, engelska och historia erbjuds alt läsas i homogena grupper av vuxna. Akademi Båstad erbjuder också de vuxna i stort sett samma kurser som eleverna på gymnasiet. De medborgare som saknar inkomst och statliga stödinsatser ska inom tre månader ges sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan påbölja studier. Avvikelse: Ja. Under första halvåret har servicedeklarationen ej uppfyllts. Kommentar: Bildningsnämnden har under våren fattat beslut om att använda 1,3 miljoner av försöjjningsstödsmedel till anställningar av försöjjningsstödstagare det nännaste året. Detta genomförs i projektform. Arbetsmarknadsenheten och försöjjningsstöd driver detta gemensamt. En av avsiktema med projektet är att uppfylla servicedeklarationen. Alla grundskoleelever ska ges förutsättningar att få godkänt betyg i alla kärnämnen. Avvikelse: Ja. Kommentar: I Förslöv bedömer rektor att så inte är fallet. Den elev som inte fick gymnasiebehörighet i år, hade fått det om elevassistent hade kunnat erbjudas. Förslag till beslut: Bildningsnämnden anhåller om tilläggsbudget för dessa verksamheter: a. Särskola och specialskola: tkr. (Sedan tidigare.) b. Individ och familj, barn och unga: 850 tkr c. Måltidsverksamheten: tkr d. Mediakostnader: tkr e. Hyra av Plommonet: 300 tkr f. Kompensation för riksprislistan: 900 tkr Skolchef /1/1- Förvaltningschef I008~4\ful Ih Postndrcss Bilstad Gatuadress Fridhcmsvägen 3 Telefon v, Tclcfm: E-post HClIIsidn lv\\'w.bastad.sc Postgiro Orgnnlsn lio ItsllUmmc r o (fl

7 o BASTADS KOMMUN Tekniska förvaltningen Juni I (2) Halvårsprognos för måltidsverksamheten 2010 Organisation Måltidschefen har i uppdrag att optimera både organisation och produktion. Kostnadsbudgeten minskades med 3,05 milj kr för hela måltidsverksamheten för år Nivån på budgetsänkningen är grundad på den konsultutredning som gjordes Av dessa 3,05 milj kr föreslås i utredningen en personalminskning inom köken med 4 tjänster vilket motsvarar ca 1,5 milj kr. Resterande är till största delen baserat på en minskning av livsmedelskostnader. Förskolans, skolans, och gymnasieskolans budget är minskad med 2,5 milj. Vård och omsorgens med 0,55 milj. (ytterligare 0,45 milj. minskades på andra verksamheter inom Vård och omsorg) Redovisningen finns kvar i de båda förvaltningarna år 2010 även om hela måltidsverksamheten tillhör tekniska förvaltningen från l januari. Under första kvartalet har stor del av tiden åtgått till att lära känna verksamheterna och att förankra och samverka de förändringar som måltidschefen, i samråd med berörda och fackliga organisationen planerat. Hela sänkningen av kostnadsbudgeten skall eftersträvas om vi inom kommunen är överens om kvalitetsnivån. Men år 20 lokan endast en mindre del av kostnadssänkningen uppnås med anledning av att förändringar inom främst bemanning träder i kraft från och med september. Den nya organisationen träder i kraft vid höstterminens början inom skolan, ochl5 september inom vård och omsorg. Den innebär en minskning av 3,5 tjänster motsvarande ca 1,2 milj kr. räknat på helår. Full effekt av de planerade åtgärderna ser vi när budgeten för 20 II är klar. I konsultrapporten som ligger till grund för budgetnlinskningen föreslås också en stor sänkning av livsmedelskostnaderna. Det kommer att innebära en matkvalitetsförsämring Dock skall inköpen av livsmedel samordnas och styras med hjälp av måltidschefen och kostplaneringsprogram för att hålla livsmedelskostnaden på en bestämd nivå. Skolan Åtgärder som gjorts inom skolarl år 2010 rar liten effekt innevarande år. Den halvtidstjänst som minskats i verksamheten åtgår till att arbeta med kvalitetssäkring för verksamheten i form av införande av kostplaneringsprogram. En del av övertaligheten från vård och omsorg skall användas för att minimera användningen av timvikarier i form av en pooltjänst. Förskolan Att ta bort kokerska på förskolan och ersätta med ekonomibiträde med 25% mindre tjänstgöringsgrad kräver samtidigt en utökning av pedagogisk personal plus att transportkostnad tillkommer. En sådan åtgärd ger mycket liten ekonomisk fördel samtidigt som kvaliteten försämras. Detta innebär att kostnaden inom skola och förskola ligger på samma nivå som Budgetsänkningen på 2,5 milj. kr inte kan uppnås under o 5;---CtL

8 2 (2) vård och omsoi'g De största förändringarna har skett på köken inom vård och omsorg. Det blir endast ett kök som har öppet alla årets dagar mot tidigare tre. Det innebär en kostnadsminskning som gör att hela minskningen av budgeten (0,55 milj. kr) kommer att infrias. Dessutom bildas ett positivt resultat, som dock går åt till att täcka omvårdnadspersonalens behov av tid för att ta emot och servera maten till brukarna. Måltidsverksamheten totalt Totalt prognostiserad avvikelse för måltidsverksamheten vid årets slut är minus 2,5 milj. Kronor. Det innebär att 0,55 milj. kr av bndgetminskningen på 3,05 milj kr har konnat uppnås. Måltidschefens ambition är att uppnå kostnadssänkningar genom rationaliseringar till förmån för bibehållen matkvalitet. I fullmäktigebeslut finns matkvalitet onmämnt som <J.e r?fak logisk och ~emlagad mat. {v4l/l/u a loh son Måltidscli f l00819\7dc\lld

9 Bildningsnämnden (belopp I 1000-lal kr) BUDGETUPPFÖljNING 2/2010 Driftöversikt Redovisat per Awikelse per Årsbudget Beräknad budget awikelse VERKSAMHET Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 100 POLITISK VERKSAMHET 234 O 11 O 489 O O O 330 KULTURSKOLAN FAMILJECENTRAL öppenförsk 283 O -67 O 443 O -50 O 407 FÖRSKOLA FAMILJEDAGHEM GEM VERKSAMHET O O 425 FRITIDSHEM O 435 FÖRSKOLEKLASS O 440 GRUNDSKOLA O 441 GRUNDSKOLA O -48 O 2229 O O O 443 OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2813 O -612 O 5332 O -400 O 453 GYMNASIESÄRSKOLA 855 O O 495 BUF EJ FÖRDELAD KOSTNAD O 426 O 4207 O 300 O 5XX INDIVID OCH FAMILJ O Summa Bam- och utbo Förv TILLSTÅND O TILLSYN O O 320 BiBLIOTEK O O 450 AKADEMI BASTAD GYMNASIUM O 450 AKADEMI BASTAD GYMNASIUM GRUNDL VUXENUTBILDNING 331 O -11 O 639 O O O 472 GYMN, VUXENUTBILDNING pab O 473 YRKESVUX O O 474 SÄRVUX 82 O 40 O 244 O O O 475 KVALIFICERAD YRKESUTBILDN O O 476 SVENSKA FÖR INVANDRARE O 478 UPPDRAGSUTBILDNING O O O 479 VUXENUTBILDNING O O 5XX INDIVID OCH FAMILJEOMSORG O 575 FÖRSÖRJNINGSSTÖD O 610 ARBETSMARKNADSATG O O 931 ÖVR GEM SERVICE O O Summa Framstegsförvaltningen SUMMA BILDNINGSNÄMNDEN NETTOKOSTNAD Anm. Inljanad semster/semesterloneskuld mgtjr I resultatet, 4370 tkr BUF och tkr FRA EKONOMISKT RESULTAT Barn- och utbildningsförvaltningen; 330 Antalet elever i frivillig musikskola och i dramap~dagogverksamhet är under våren lägre än budgeterat vilket bl a återspeglas i ett intäktsbortfalll och minskad personalkostnad. 400 Den negativa awikelsen avser ofinansierade kostnader i projektet kring aktivt föräldraskap. 407 Underskottet förklaras av den kompensation som verksamheterna i fristående regi är berättigade till p.g.a. för lågt beräknat driftbidrag, fn. ca 350 tkr och av att lokalkostnaderna för uppvärmning överstiger budget med ca 200 tkr Både sparmålet för dagbarnvårdarpoolen och omställningen av familjedaghemmen kommer att uppnås vid årets slut.

10 419 Ingen avvikelse av betydelse kan förutses. 425 Omställningen till större grupper i fritidshemmen kommer att uppnås före årets slut. Antalet platser vid friståendenheter är färre än budgeterat. 435 Antalet barn i är betydligt lier än budgeterat i den sexårsverksamhet som bedrivs i fristående regi. 440 Köp och försäljning av elevplatser lämnar ett positivt resultat. Kärnverksamheten uppvisar i stort sett ett nollresultat. Lokalkostnaderna för uppvärmning överstiger bydget med ca 800 tkr. Den beslutade inbesparingen i skolans och förskolans måltidsverksamhet kommer inte att genomföras under året. 441 Ingen avvikelse av betydelse kan förutses. 443 Prognosen är negativ för både skolskjutskostnaderna och köp av verksamhet från Ängelholms kommun. 453 Kostnaderna för köp av verksamhet från annan huvudman förväntas vid årets slut överstiga budget. 495 Överskottet återrspeglar en krympande central administration. 5xx Ökade kostnader för akutåtgärder, institutionsvård och familjehemsplaceringar uppvägs ej av överskott inom öppenvårdsinsatserna. Budget för olika insatser för vård av unga ser j dagsläget ut att ge ett underskott om ca 500 tkr. Efter hyreshöjning uppgår ej budgeterad omställningskostnad och ej uppnådd inbesparing p.g.a. utbliven liytt av Plommonet till ca 210 tkr. Framslegsförvallningenj Framstegsförvaltningen visar ett prognosticerat underskott på mkr per den De negativa avvikelserna beror på liera faktorer. 450 Kostnaderna för samarbetet med räddningstjänsten överstiger budget 60 tkr Skolskjuts av elever som får åka taxi istället för skolbuss ger en kostnadsökning på 70 tkr. Avstämning av tågkorten visar att det blivit en fördyring på 120 tkr. Pga att riksprislistan 2009 kommer att gälla VT-10 fördyrar det ersättningsnivån med totalt 650 tkr jämfört med budgeterat. Inför hösten sänks kostnadsnivån för riksprislistan med ca 6 %, det är ändå inte i paritet med det ursprungliga förslaget och trots denna sänkning uppskattas detta kosta 400 tkr. Den opåverkbara kostnaden är 1 mkr. Inför hösten finns en osäkerhet på vilka program eleverna till slut kommer att gå och därmed vilken kostnadsnivå. 472 Köp av komvuxplatser i Ängelholm resulterar i ett minusresuilat. 5XX Kostsamma placeringar inom övrig vuxenvård uppvägs i nuläget av familjehemsvård, öppna insatser och projekt Flytten från plommonet till "lilla KC" beror på när de renoveringar som skall göras är färdigställda. Kostnaden för liytten beräknas bli 100 tkr. Försörjningsslöd 575 Försörjningsstödet har sjunkit jämfört med toppnoteringen för mars månad och sommaren kommer visa vart det bär av med tanke på de åtgärder som är igång med fokus på bia ungdomar. et D ~

11 Redovisning av investeringar Bildningsllämnden JanuaritiUjuni2010 RedovisaI Årsbudget Återstår Förväntad Påbörjade Jan-juni awikelse Kod Projekt ADB-UTRUSTNING/lT-SATS 24,9 0,0-24,9 O 1612 UNDERVISNlNGSDATORER 49,0 0,0-49,0 O 1619 UNDERVJSN.DATORER VUXENUT 37,0 0,0-37,0 O 1620 UNDERVISNINGSDATORER 158,3 0,0-158,3 O 1622 ADMINJSTRATrYA DATORER 70,3 15,0-55,3 O 1623 INVENTARIER ADM 0,0 24,7 24,7 O 1635 SKRrvARE FAX MM FÖRSKOLA 10,0 0,0-10,0 O 1636 SKRrvARE, FAX MM GRUNDSKO 27,3 0,0-27,3 O 1641 FLYTTNING BIBLIOTEK 96,2 340,2 244,0 O 1671 ARBETSMILJÖ UTE/INNE FÖRS -7,3 0,0 7,3 O 1699 INVESTERINGBUDGET EJ FÖRD 0,0 2500,0 2500,0 O Summa 465,7 2879, ,2 0,0 Kort kommentar betro båda fårvaltningama. Beslut om investeringar fattas av skolchef respektiva fårvaltningschef.

12 Nyckeltal för Bildnin!!snämnden BudO ll0 Bel.r 10 BudO I 09 Iflfalli09 ' Barn /Skolbamsomsorgomsorg (1-12 år) Antal platser i familjedaghem Antal platser i förskola/fritidshem varav i kommunal regi, procent Förskola (1-5 år, kommunal regi) Antal barn Kostnad (kr) per inskrivet barn Inskrivna barn per årsarbetare 5,9 5,7 5,5 5,3 Familjeda9hem (1-12 år) (inkl. pool) Kostnad (kr) per inskrivet barn Inskrivna barn per dagbamvårdartjänst 4,4 3,8 3,5 3,5 Fritidshem (6-12 år, kommunal regi) Antal skolbarn Kostnad (kr) per Inskrivet barn Inskrivna barn per årsarbetare 17,7 16,1 15,5 14,2 MåltIdsverksamhet Kostnad (kr) per barnportion, exkl. lokaler 12,60 11,95 14,00 14,9 Kostnad (kr) per elevportion, exkl. lokaler 27,25 27,15 26,30 26,90 Förskoleklass Antal 6--åringar Kostnad (kr) per elev Antal årsarbetare per 100 elever 7,3 7,8 7,3 7,9 Grundskola Antal elever år Kostnad (kr) per elev, totalt var.lv för lokaler varav för undervisning Antal lärare per 100 elever 8,0 8,0 8,0 8,0 Kostnad (kr) per elev för läromedel mm Kostnad (kr) per elev för elevhälsan Kostnad (kr) per elev 1-9 för skolmåltider Kostnad (kr) per elev för skolskjuts Gymnasieskola Antal gymnasieelever hos annan huvudman Kr per elev i Interkommunal ersättning Antal elever vid Akademi Båstads Gymnasium Kostnad (kr) per elev, totalt varnv för lokaler varnv för undervisning Antal lärare per 100 elever 9,3 8,7 9,75 9,6 Vuxenutbildning Kostnad (kr) per elev, 9YVuX Antal elever Kostnad (kr) per elev, gruv Antal elever Kostnad (kr) per elev, SFI Antal elever Kostnad (kr) per elev, särvux Antal elever Bibliotek Driftskostnad (kr) per invånare varav för lokaler, städ och kapitalkostnad

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE -06-10 I SKOKLOSTER C o Kommunfullmäktige. 1". HABO " KOMMUN KALLELSE Datum -05-30 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Plats: Måndagen den lo juni,

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00. Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00. Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN 2015-06-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort Ärenden:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel

Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel Meddelande Ärendebeskrivning Meddelas och läggs till handlingarna. Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel Tillkommande

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium Sammanfattning Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheterna för äldre

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138

Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 389 Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2011-05-26 Dnr 725-2011 Bert-Olof Åkerström Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning och prognos för Östersunds kommun 2011 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer