Kommunkontoret, sammanträdesrum Astrakanen, måndagen den 30 augusti 2010, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, sammanträdesrum Astrakanen, måndagen den 30 augusti 2010, kl 17.00-17.30"

Transkript

1 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Bildningsnämnden (2) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, sammanträdesrum Astrakanen, måndagen den 30 augusti 2010, kl Asa Ragnarsson (M). ordförande Susanne Jung (BP) Jan Ahlgren (S) Uno Johansson (C) Charlotta Bjärholm (FP) Monica Bockasten (M) Ingrid Zäther (S) Gunilla Brenton (KO) Kerstin Johansson (BP) Guje Håkanson (M) Ann Elofson Bernstedt (M), tjänstgörande ersättare tör Pia Lohse (M) Övriga närvarande: Skolchef Birgitte Dahlin Förvaltningschef Henrik Andersson Chefssekreterare Christina Söderlund Helena Strid (BP), ersättare Ann-Britt Andersson (S), ersättare Utses all justera: Justeringens plats och lid: Sekreterare Ordförande Justerande Susanne Jung (BP) Kommunledningskontoret, måndagen den 30 augusti 2010, kl /J/ "/'/ '/ ~4c/; at/j {;fett;,te{((cc- ~ H ~~~er n Asa Ragnarsson...:..: C ~,. Susanne Jung Paragrafer: 56 ANSLAG/BEVIS Organ: BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdalum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Kommunledningskontoret e4:t1/!pc:l/.!c::u:.1ir.q({{tc("el Christina Söderlund Uldragsbestyrkande

2 "U\1. BÄSTADS KOMMUN,-,! -", i,h U Bildningsnämndens arbetsutskott Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Bin au Bin dnr 273/ Budgetuppfölining 2/ Halvårsuppfölining Ärendebeskrivning Skolchefen och förvaltningschefen har upprättat budgetuppföljning 2/2010 enligt bilaga. Information och diskussioner. Ärendet behandlas på extra sammanträde i bildningsnämnden den 30 augusti Bin Beslut Information och diskussioner. Bildningsnämnden beslutar: 1. Bildningsnämnden anhåller om tilläggsbudget för dessa verksamheter: a. Särskola och specialskola (sedan tidigare) tkr b. Individ och familj, barn och unga 850 tkr c. Måltidsverksamheten tkr d. Mediakostnader tkr e. Hyra av Plommonet 300 tkr f. Kompensation för riksprislistan 900 tkr 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres ~c[

3 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 1 (4) Datum Handläggare SkoJchefBirgitte Dahlin Förvaltningschef Henrik Andersson Vnrt ddr 273/ Budgetuppfoljning 2/ Halvårsuppföljning Barn- och utbildningsförvaltningen. Prognos. Bildningsnämndens begäran i fråga budget om I. I00 tkr for elever med rätt till särskola/specialskola kvarstår. Placeringar inom Individ och familj pekar på ett underskott om 850 tkr for placeringarvissa mycket akuta. Försenad flytt av verksamheten på Plommonet ger ett underskott om 200 tkr. Mediakostnadema for gas och olja har pga. den långa, kalla vintern ökad med tkr mot budget. Det fums en osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna av forskolepengen innevarande år. Systemet är nytt och anpassningen tar tid. Osäkerheten kring kostnadsutvecklingen for måltider med tanke på besparingen och den nya organisationen kvarstår, varfor Bildningsnämnden for närvarande saknar tkr. Hela besparingen har lagts på Barn- och utbildningsforvaltningen. Måltidschefens tjänsteskrivelse bilägges. Beräknat underskott blir ungefär tkr. Förhandlingar med berörda fackliga organisationer om övertalighet har slutforts. Framstegsforvaltningen. Prognos. Försenad flytt av verksamheten på Plommonet ger ett underskott om 100 tkr. Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående gymnasieskolor beräknas ge ett underskott på 900 tkr. Detta härrör från det faktum att Skolverket återgick till riksprislistan från 2009 och inte ersatte denna med en ny for 20 10, vilken skulle vara anpassad till årets budgetläge i Sveriges kommuner. Implementeringskostnaden av omvårdnadsprogrammet på gymnasieskolan har blivit högre och en ökning av skolskjuts/taxiresor har sammantaget blivit 250 tkr högre än beräknad. Det sammanlagda beräknade underskottet blir då tkr. Förhandlingar med berörda fackliga organisationer om övertalighet har slutforts. Försöl jningsstöd. Prognos. Bildningsnämnden foljer kontinuerligt utvecklingen av kostnaderna. (Se bilaga.) Under andra kvartalet har antalet ärenden minskat. Regelverket har setts över vilket beräknas vara en medverkande orsak till att den negativa trenden brutits. Sommararbeten for ungdomar kan också vara en forklaring. Det beräknas bli ett underskott om tkr. loo824\fbllb Postadress Box 1043,26921 B5stad Gatuadress Vångavugen 2 Telefon "X Telefax: E-post Webbplnts IVww.haslnd.sc PJusgiro II Il 11-1 OrgDnisatiollsnummer o ~a

4 2 (4) Bildningsllämndens pl'ognos - förändring meuan första och andra kvalialet. För forsta kvajialet redovisades en prognos på tkr utan att tkr for måltidsbesparingen ingick. Osäkerhet i fråga om bespajingens genomforajlde under 2010 är orsak till att posten enbaji redovisades i text. Inklusive delula post blir resultatet for forsta kvartalet tkr. Under andra kvartalet har nämnden tillforts omställningskostnader på tkr. Det torde då visa på ett resultat tkr efter andra kvajialet. Till detta har dock tillkommit kostnaderna for en lång, kalla vinter om tkr och forsenad flytt av verksamheten på Plommonet, 300 tkr. Nu redovisas en prognos på tkr. JämforbaJi resultat från forsta till andra kvajialet borde då vara tkr. Med andra ord har en ekonomisk forbäthing skett med från tkr till tju, vilket motsvarar 520 tkr. Förslag till åtgärder för budget j balans. Inom Stöd- och utvecklingsenheten är och har vissa tjänster vajit vakanta. Konsekvensen har varit att utredningar for att ge barn och elever rätt stöd har forsenals och i vissa fall ännu inte genomforts. Detta ger ett överskott. Akuta och långsiktiga placeringar av harn/ungdomar styrs av Lagen om vård av unga, LVU och kommunens skyldighet att ingripa till underårigs skydd. Underskottet i måltidsverksambeten kan enbart måltidschefen påverka. Mediakostnaderna for vintern är inte påverkbara när det enbaji rör sig om el, gas och olja for uppvärmning. Flytt av verksajnheten från Plommonet har forsenats. Verksamheten flyttas till lilla KC där forsöijningsstödenheten redan håller till. Del av vuxenundervisningen flyttas till A huset med en viss lokalanpassning. Den samlade flytt- och omflythlingskostnaden beräknas vara under de avsatta tkr. Riksprislistan for gymnasieutbildningar fastställes av Skolverket och kan inte påverkas av kommunen. Ett flertal mindre åtgärder genomfors på gymnasieskolajl och vuxenutbildningen for att få budgeten i balans inom dessa områden i övrigt. Utvecklingen av kostnaderna for forsöijningsstöd bevakas ständigt och informationen fors till Bildningsnämnden och dess sociala utskott vid vaije sammanträde. Alla ekonomiansvajige uppmanas att vara återhållsamma i fråga om anställningar och vikajiat. Åtgärderna som beskrivs ovan beräknas ge en bespajing på tkr. Prioriterade mål beslutade av Kommunfullmäktige. Mål: Plats inom barnomsorgen enligt vårdnadshavares önskemål inom fyra månader. MåIuppfYllelse: Målet ej uppfyllt. Kommentar: 17 barn blev erbjudna plats inom 4 månader enligt vårdnadshavares önskemål, i januari - februari. IS barn har blivit erbjudna plats inom 4 månader enligt vårdnadshavares önskemål i mars - maj. Av dessa blev 12 barn erbjudna plats i forskola och 3 barn i pedagogisk omsorg. 33 barn har inte kunnat erbjudas plats inom 4 månader. Av dessa har 7 tackat nej och övriga har fått forlängd garantitid med 4 månader. Närhetsprincipen har tillgodosetts. loo&2 Nbllb Postadress Böstad GntundreS5 Fridhemsviigen 3 Tclero" vx TcJcrnx E-post Hetnsidn Postcil'"o (I ( Organlsutionsnummer

5 3 (4) Mål: Samtliga grundskoleelever ska lämna årskurs 9 med gymnasiebehöligbet. Måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt. Kommentar: IFörslöv 7-9 har I elev ej gymnasiebehörighet. l Båstad, Strandängsskolan 7-9 har 5 elever ej gymnasiebehörighet. Mål: Samtliga gymnasieelever ska fullfölja sin utbildning. Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Mål: Vid utredning då socialnäi11i1den behöver ingripa till underårigs skydd eller stöd ska utredning påbörjas inom fem dagar och behövliga insatser övervägas inom två veckor och slutföras inom tre månader. Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Kommentar: För närvarande är det ett högt tryck på verksamheten. Alla anmälningar eller ansökningar där socialtjänsten bedömt att man behöver ingripa till underårigs skydd, har förhandsbedömts inom fem dagar, utredning har öppnats inom två veckor och slutförts inom tre månader. När det gäller ärenden man inte bedömt vara brådskande öppnas inte alltid utredning inom två veckor. Samarbetet med Barnalmset i Skåne Nordväst har inneburit förbättrade rutiner i förfarandet kring de barn som misstänks vara utsatta för sexuella övergrepp eller misshandel. ÖVligt: Ansökan eller anmälan om oro för barn bör förhandsbedömas inom fem dagar, dvs. inom fem dagar ska socialnämnden bedöma om utredning skall inledas eller lämnas utan åtgärd. Inom två veckor efter att utredning öppnats bör en bedömning göras om och vilken typ av insats familjen är i behov av. Lagstiftaren hade på förslag att ändra tidsgränsen om slutförande av barnavårdsutredningar till tre månader istället för fyra månader som idag. Detta gick dock inte igenom. IOF har alltid ambitionen att ha så korta utredningar som möjligt. Servicedek1arationer beslutade av Kommunfullmäktige. Föräldrar ska erbjudas föräldrautbildning. Avvikelse: lngen. Kommentar: Sedan januari 2010 har 22 föräldrar deltagit i utbildning avseende barn I 3 år, 8 föräldrar har deltagit i utbildning avseende barn 3-12 år. Man har utbildat 5 kursledare under första halvåret I september startar kurser även för tonårsföräldrar. Man har gjort utskick 2 gånger under slutet av den här terminen. I dagsläget finns anmälda till alla tre delarna, småbarn, förskole- skolbarn och tonåringar. Information och inbjudan delas ut via skolklasser, förskolan och hemsidan där det finns en ifyllningsbar blankett. Många anmälningar kommer via e-post. Alla som går utbildning får en blankett för utvärdeling. Sammanställning av dessa pågår nu. En artikel kommer i Magasin Båstad under sommaren. Placeringsbeslut om barnomsorg ska meddelas två månader före inskolning påbörjas. Avvikelse: Ingen. Vuxna ska ges möjlighet att täppa till sina kunskapsluckor i kämämnen på Akademi Båstad. looll~4\fbl\b Postadress BasllJd Gntundress Fridhcms\'ägcn 3 Teleron VJ< Telera>: E-post Hcmsldn w\vw.bastad.se Postgiro II II 11-1 Organisationsllummer

6 4 (4) Avvikelse: Ingen. Kommentar: Matematik, svenska, engelska och historia erbjuds alt läsas i homogena grupper av vuxna. Akademi Båstad erbjuder också de vuxna i stort sett samma kurser som eleverna på gymnasiet. De medborgare som saknar inkomst och statliga stödinsatser ska inom tre månader ges sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan påbölja studier. Avvikelse: Ja. Under första halvåret har servicedeklarationen ej uppfyllts. Kommentar: Bildningsnämnden har under våren fattat beslut om att använda 1,3 miljoner av försöjjningsstödsmedel till anställningar av försöjjningsstödstagare det nännaste året. Detta genomförs i projektform. Arbetsmarknadsenheten och försöjjningsstöd driver detta gemensamt. En av avsiktema med projektet är att uppfylla servicedeklarationen. Alla grundskoleelever ska ges förutsättningar att få godkänt betyg i alla kärnämnen. Avvikelse: Ja. Kommentar: I Förslöv bedömer rektor att så inte är fallet. Den elev som inte fick gymnasiebehörighet i år, hade fått det om elevassistent hade kunnat erbjudas. Förslag till beslut: Bildningsnämnden anhåller om tilläggsbudget för dessa verksamheter: a. Särskola och specialskola: tkr. (Sedan tidigare.) b. Individ och familj, barn och unga: 850 tkr c. Måltidsverksamheten: tkr d. Mediakostnader: tkr e. Hyra av Plommonet: 300 tkr f. Kompensation för riksprislistan: 900 tkr Skolchef /1/1- Förvaltningschef I008~4\ful Ih Postndrcss Bilstad Gatuadress Fridhcmsvägen 3 Telefon v, Tclcfm: E-post HClIIsidn lv\\'w.bastad.sc Postgiro Orgnnlsn lio ItsllUmmc r o (fl

7 o BASTADS KOMMUN Tekniska förvaltningen Juni I (2) Halvårsprognos för måltidsverksamheten 2010 Organisation Måltidschefen har i uppdrag att optimera både organisation och produktion. Kostnadsbudgeten minskades med 3,05 milj kr för hela måltidsverksamheten för år Nivån på budgetsänkningen är grundad på den konsultutredning som gjordes Av dessa 3,05 milj kr föreslås i utredningen en personalminskning inom köken med 4 tjänster vilket motsvarar ca 1,5 milj kr. Resterande är till största delen baserat på en minskning av livsmedelskostnader. Förskolans, skolans, och gymnasieskolans budget är minskad med 2,5 milj. Vård och omsorgens med 0,55 milj. (ytterligare 0,45 milj. minskades på andra verksamheter inom Vård och omsorg) Redovisningen finns kvar i de båda förvaltningarna år 2010 även om hela måltidsverksamheten tillhör tekniska förvaltningen från l januari. Under första kvartalet har stor del av tiden åtgått till att lära känna verksamheterna och att förankra och samverka de förändringar som måltidschefen, i samråd med berörda och fackliga organisationen planerat. Hela sänkningen av kostnadsbudgeten skall eftersträvas om vi inom kommunen är överens om kvalitetsnivån. Men år 20 lokan endast en mindre del av kostnadssänkningen uppnås med anledning av att förändringar inom främst bemanning träder i kraft från och med september. Den nya organisationen träder i kraft vid höstterminens början inom skolan, ochl5 september inom vård och omsorg. Den innebär en minskning av 3,5 tjänster motsvarande ca 1,2 milj kr. räknat på helår. Full effekt av de planerade åtgärderna ser vi när budgeten för 20 II är klar. I konsultrapporten som ligger till grund för budgetnlinskningen föreslås också en stor sänkning av livsmedelskostnaderna. Det kommer att innebära en matkvalitetsförsämring Dock skall inköpen av livsmedel samordnas och styras med hjälp av måltidschefen och kostplaneringsprogram för att hålla livsmedelskostnaden på en bestämd nivå. Skolan Åtgärder som gjorts inom skolarl år 2010 rar liten effekt innevarande år. Den halvtidstjänst som minskats i verksamheten åtgår till att arbeta med kvalitetssäkring för verksamheten i form av införande av kostplaneringsprogram. En del av övertaligheten från vård och omsorg skall användas för att minimera användningen av timvikarier i form av en pooltjänst. Förskolan Att ta bort kokerska på förskolan och ersätta med ekonomibiträde med 25% mindre tjänstgöringsgrad kräver samtidigt en utökning av pedagogisk personal plus att transportkostnad tillkommer. En sådan åtgärd ger mycket liten ekonomisk fördel samtidigt som kvaliteten försämras. Detta innebär att kostnaden inom skola och förskola ligger på samma nivå som Budgetsänkningen på 2,5 milj. kr inte kan uppnås under o 5;---CtL

8 2 (2) vård och omsoi'g De största förändringarna har skett på köken inom vård och omsorg. Det blir endast ett kök som har öppet alla årets dagar mot tidigare tre. Det innebär en kostnadsminskning som gör att hela minskningen av budgeten (0,55 milj. kr) kommer att infrias. Dessutom bildas ett positivt resultat, som dock går åt till att täcka omvårdnadspersonalens behov av tid för att ta emot och servera maten till brukarna. Måltidsverksamheten totalt Totalt prognostiserad avvikelse för måltidsverksamheten vid årets slut är minus 2,5 milj. Kronor. Det innebär att 0,55 milj. kr av bndgetminskningen på 3,05 milj kr har konnat uppnås. Måltidschefens ambition är att uppnå kostnadssänkningar genom rationaliseringar till förmån för bibehållen matkvalitet. I fullmäktigebeslut finns matkvalitet onmämnt som <J.e r?fak logisk och ~emlagad mat. {v4l/l/u a loh son Måltidscli f l00819\7dc\lld

9 Bildningsnämnden (belopp I 1000-lal kr) BUDGETUPPFÖljNING 2/2010 Driftöversikt Redovisat per Awikelse per Årsbudget Beräknad budget awikelse VERKSAMHET Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 100 POLITISK VERKSAMHET 234 O 11 O 489 O O O 330 KULTURSKOLAN FAMILJECENTRAL öppenförsk 283 O -67 O 443 O -50 O 407 FÖRSKOLA FAMILJEDAGHEM GEM VERKSAMHET O O 425 FRITIDSHEM O 435 FÖRSKOLEKLASS O 440 GRUNDSKOLA O 441 GRUNDSKOLA O -48 O 2229 O O O 443 OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2813 O -612 O 5332 O -400 O 453 GYMNASIESÄRSKOLA 855 O O 495 BUF EJ FÖRDELAD KOSTNAD O 426 O 4207 O 300 O 5XX INDIVID OCH FAMILJ O Summa Bam- och utbo Förv TILLSTÅND O TILLSYN O O 320 BiBLIOTEK O O 450 AKADEMI BASTAD GYMNASIUM O 450 AKADEMI BASTAD GYMNASIUM GRUNDL VUXENUTBILDNING 331 O -11 O 639 O O O 472 GYMN, VUXENUTBILDNING pab O 473 YRKESVUX O O 474 SÄRVUX 82 O 40 O 244 O O O 475 KVALIFICERAD YRKESUTBILDN O O 476 SVENSKA FÖR INVANDRARE O 478 UPPDRAGSUTBILDNING O O O 479 VUXENUTBILDNING O O 5XX INDIVID OCH FAMILJEOMSORG O 575 FÖRSÖRJNINGSSTÖD O 610 ARBETSMARKNADSATG O O 931 ÖVR GEM SERVICE O O Summa Framstegsförvaltningen SUMMA BILDNINGSNÄMNDEN NETTOKOSTNAD Anm. Inljanad semster/semesterloneskuld mgtjr I resultatet, 4370 tkr BUF och tkr FRA EKONOMISKT RESULTAT Barn- och utbildningsförvaltningen; 330 Antalet elever i frivillig musikskola och i dramap~dagogverksamhet är under våren lägre än budgeterat vilket bl a återspeglas i ett intäktsbortfalll och minskad personalkostnad. 400 Den negativa awikelsen avser ofinansierade kostnader i projektet kring aktivt föräldraskap. 407 Underskottet förklaras av den kompensation som verksamheterna i fristående regi är berättigade till p.g.a. för lågt beräknat driftbidrag, fn. ca 350 tkr och av att lokalkostnaderna för uppvärmning överstiger budget med ca 200 tkr Både sparmålet för dagbarnvårdarpoolen och omställningen av familjedaghemmen kommer att uppnås vid årets slut.

10 419 Ingen avvikelse av betydelse kan förutses. 425 Omställningen till större grupper i fritidshemmen kommer att uppnås före årets slut. Antalet platser vid friståendenheter är färre än budgeterat. 435 Antalet barn i är betydligt lier än budgeterat i den sexårsverksamhet som bedrivs i fristående regi. 440 Köp och försäljning av elevplatser lämnar ett positivt resultat. Kärnverksamheten uppvisar i stort sett ett nollresultat. Lokalkostnaderna för uppvärmning överstiger bydget med ca 800 tkr. Den beslutade inbesparingen i skolans och förskolans måltidsverksamhet kommer inte att genomföras under året. 441 Ingen avvikelse av betydelse kan förutses. 443 Prognosen är negativ för både skolskjutskostnaderna och köp av verksamhet från Ängelholms kommun. 453 Kostnaderna för köp av verksamhet från annan huvudman förväntas vid årets slut överstiga budget. 495 Överskottet återrspeglar en krympande central administration. 5xx Ökade kostnader för akutåtgärder, institutionsvård och familjehemsplaceringar uppvägs ej av överskott inom öppenvårdsinsatserna. Budget för olika insatser för vård av unga ser j dagsläget ut att ge ett underskott om ca 500 tkr. Efter hyreshöjning uppgår ej budgeterad omställningskostnad och ej uppnådd inbesparing p.g.a. utbliven liytt av Plommonet till ca 210 tkr. Framslegsförvallningenj Framstegsförvaltningen visar ett prognosticerat underskott på mkr per den De negativa avvikelserna beror på liera faktorer. 450 Kostnaderna för samarbetet med räddningstjänsten överstiger budget 60 tkr Skolskjuts av elever som får åka taxi istället för skolbuss ger en kostnadsökning på 70 tkr. Avstämning av tågkorten visar att det blivit en fördyring på 120 tkr. Pga att riksprislistan 2009 kommer att gälla VT-10 fördyrar det ersättningsnivån med totalt 650 tkr jämfört med budgeterat. Inför hösten sänks kostnadsnivån för riksprislistan med ca 6 %, det är ändå inte i paritet med det ursprungliga förslaget och trots denna sänkning uppskattas detta kosta 400 tkr. Den opåverkbara kostnaden är 1 mkr. Inför hösten finns en osäkerhet på vilka program eleverna till slut kommer att gå och därmed vilken kostnadsnivå. 472 Köp av komvuxplatser i Ängelholm resulterar i ett minusresuilat. 5XX Kostsamma placeringar inom övrig vuxenvård uppvägs i nuläget av familjehemsvård, öppna insatser och projekt Flytten från plommonet till "lilla KC" beror på när de renoveringar som skall göras är färdigställda. Kostnaden för liytten beräknas bli 100 tkr. Försörjningsslöd 575 Försörjningsstödet har sjunkit jämfört med toppnoteringen för mars månad och sommaren kommer visa vart det bär av med tanke på de åtgärder som är igång med fokus på bia ungdomar. et D ~

11 Redovisning av investeringar Bildningsllämnden JanuaritiUjuni2010 RedovisaI Årsbudget Återstår Förväntad Påbörjade Jan-juni awikelse Kod Projekt ADB-UTRUSTNING/lT-SATS 24,9 0,0-24,9 O 1612 UNDERVISNlNGSDATORER 49,0 0,0-49,0 O 1619 UNDERVJSN.DATORER VUXENUT 37,0 0,0-37,0 O 1620 UNDERVISNINGSDATORER 158,3 0,0-158,3 O 1622 ADMINJSTRATrYA DATORER 70,3 15,0-55,3 O 1623 INVENTARIER ADM 0,0 24,7 24,7 O 1635 SKRrvARE FAX MM FÖRSKOLA 10,0 0,0-10,0 O 1636 SKRrvARE, FAX MM GRUNDSKO 27,3 0,0-27,3 O 1641 FLYTTNING BIBLIOTEK 96,2 340,2 244,0 O 1671 ARBETSMILJÖ UTE/INNE FÖRS -7,3 0,0 7,3 O 1699 INVESTERINGBUDGET EJ FÖRD 0,0 2500,0 2500,0 O Summa 465,7 2879, ,2 0,0 Kort kommentar betro båda fårvaltningama. Beslut om investeringar fattas av skolchef respektiva fårvaltningschef.

12 Nyckeltal för Bildnin!!snämnden BudO ll0 Bel.r 10 BudO I 09 Iflfalli09 ' Barn /Skolbamsomsorgomsorg (1-12 år) Antal platser i familjedaghem Antal platser i förskola/fritidshem varav i kommunal regi, procent Förskola (1-5 år, kommunal regi) Antal barn Kostnad (kr) per inskrivet barn Inskrivna barn per årsarbetare 5,9 5,7 5,5 5,3 Familjeda9hem (1-12 år) (inkl. pool) Kostnad (kr) per inskrivet barn Inskrivna barn per dagbamvårdartjänst 4,4 3,8 3,5 3,5 Fritidshem (6-12 år, kommunal regi) Antal skolbarn Kostnad (kr) per Inskrivet barn Inskrivna barn per årsarbetare 17,7 16,1 15,5 14,2 MåltIdsverksamhet Kostnad (kr) per barnportion, exkl. lokaler 12,60 11,95 14,00 14,9 Kostnad (kr) per elevportion, exkl. lokaler 27,25 27,15 26,30 26,90 Förskoleklass Antal 6--åringar Kostnad (kr) per elev Antal årsarbetare per 100 elever 7,3 7,8 7,3 7,9 Grundskola Antal elever år Kostnad (kr) per elev, totalt var.lv för lokaler varav för undervisning Antal lärare per 100 elever 8,0 8,0 8,0 8,0 Kostnad (kr) per elev för läromedel mm Kostnad (kr) per elev för elevhälsan Kostnad (kr) per elev 1-9 för skolmåltider Kostnad (kr) per elev för skolskjuts Gymnasieskola Antal gymnasieelever hos annan huvudman Kr per elev i Interkommunal ersättning Antal elever vid Akademi Båstads Gymnasium Kostnad (kr) per elev, totalt varnv för lokaler varnv för undervisning Antal lärare per 100 elever 9,3 8,7 9,75 9,6 Vuxenutbildning Kostnad (kr) per elev, 9YVuX Antal elever Kostnad (kr) per elev, gruv Antal elever Kostnad (kr) per elev, SFI Antal elever Kostnad (kr) per elev, särvux Antal elever Bibliotek Driftskostnad (kr) per invånare varav för lokaler, städ och kapitalkostnad

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 14 april 2009, kl 14.30-17.45

Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 14 april 2009, kl 14.30-17.45 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Bildningsnämnden 2009-04-14 1(13) Plats och tid: Beslutande: Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 14 april 2009, kl 14.30-17.45 Susanne Jung

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Folkets hus, Smaragden, Köping, kl 14.00 15.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S) Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

rj1j BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet

rj1j BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet rj1j BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-03-19 1( 11) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, tisdag 2013-03-19, kl13:00-16:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist ( BP) Ingela Stefansson

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 maj kl. 13.15 17.15 Beslutande Peder André (C), ordförande Anita Gunnar (C) Eva Bondesson (KD) Magnus

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesrum Ingrid Marie, onsdagen den 2 maj 2007, kl 16.30-18.40

Sammanträdesrum Ingrid Marie, onsdagen den 2 maj 2007, kl 16.30-18.40 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-02 1(3) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Sammanträdesrum Ingrid Marie, onsdagen den 2 maj 2007,

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 29 september 2010, klockan 16.00 17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Utses att justera: Ann Hörnebrant-Sturesson Paragrafer: 1-16. Sekreterare. Christina Nyman Grudén. Ordförande. Sven-Ingvar Borgquist.

Utses att justera: Ann Hörnebrant-Sturesson Paragrafer: 1-16. Sekreterare. Christina Nyman Grudén. Ordförande. Sven-Ingvar Borgquist. 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, torsdagen den 7 januari 2010, klockan 09.00-10.30 ande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer