ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2007. o2 EL EKONOMISK FÖRENING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 o2 EL EKONOMISK FÖRENING

2 Innehåll Vd har ordet Verksamheten Vindkraft EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Omslagsfoto: Jocke Lagercrantz/Härjedalsbild Porträttbilder: Jesper Fermgård 2

3 Vd har ordet 2007 har varit ett intensivt och spännande år som kännetecknats av att svenska folket upptäckt vindandelar som ett sätt att koppla bort sig från elpriskarusellen och få elen till ett lågt självkostnadspris. Skälen är två; medlemmarna vill göra en insats för miljön och säkra låga energikostnader över tiden. Energisektorn är den sektor i det svenska samhället som står för de största utsläppen av koldioxid. Norden har ett gemensamt elsystem där kol delvis används som energikälla. Varje ny enhet vindkraft vi för in i energisystemet plockar direkt bort motsvarande mängd kol. Per den 31 december 2007 har o2 El Ekonomisk Förening medlemmar som tecknat andelar. Under hösten uppfördes och driftsattes föreningens första andelsägda vindkraftverk, o2 Sveg, i Härjedalen. 650 medlemmar får numer köpa sin andelsel till självkostnadspris från det verket. Vindkraftverket är ett 2 MW verk som beräknas producera sex miljoner gröna kilowattimmar varje år, vilket minskar koldioxidutsläppen med hela ton årligen. Yterligare två vindkraftverk uppförs på Hedbodberget i Dalarna under Linda Magnusson vd o2 El Ekonomisk Förening Tredje och sista bladet sätts på plats i september 2007 i Sveg. 3

4 Efterfrågan på vindandelar har ökat kraftigt under hösten 2007, vilket är positivt eftersom flera verk i föreningen leder till en riskspridning samt låga administrationskostnader. o2-gruppen o2-gruppen är en privatägd och oberoende företagsgrupp med flera verksamheter inom vindkraft samt energieffektivisering. Grundare och initiativtagare till o2 är Johan Ihrfelt och Thomas von Otter. Johan Ihrfelt är vd för o2 Förvaltning och Thomas von Otter är vd för Vindkompaniet. Vd för o2 Energi är Linda Magnusson. Många av de bolag och anställda som idag är verksamma inom o2-gruppen har sedan början av 90-talet arbetat med att bygga vindkraftverk och andra typer av miljövänliga anläggningar över hela Sverige. o2-gruppen består av följande verksamheter: Vindkompaniet En av Sveriges ledande vindkraftprojektörer (bildat 1991) som medverkat till uppförandet av knappt en tredjedel av de ca 800 vindkraftverk som finns i Sverige idag. Thomas von Otter och Johan Ihrfelt o2 El Ekonomisk Förening o2 El Ekonomisk Förening är ett rikstäckande vindkraftskooperativ med syftet att tillhandahålla vindkraftsel till självkostnadspris till föreningens medlemmar. o2 El Ekonomisk Förening ägs av medlemmarna som har investerat i vindandelar. Föreningens medlemmar är framförallt privatpersoner, men även flera bostadsrättsföreningar samt ett antal företag. Under hösten 2007 driftsattes det första andelsägda vindkraftverket på berget Brickan utanför Sveg i Härjedalen. Vindkraftverket är av typen Vestas 2 MW och beräknas producera 6 miljoner kilowattimmar per år. Under 2008 kommer dessutom två 2 MW verk på Hedbodberget att uppföras för föreningens räkning. Föreningen har ett samarbetsavtal med o2 Energi som hanterar försäljning av vindandelar, föreningens administration, leverans av andelsel samt drift och service av föreningens vindkraftverk. Föreningen har ingen egen anställd personal. o2 Produktion Elkraftproduktion av vindkraft. o2 Energi Energibolag/elhandlare med mål att få så många som möjligt att byta till förnybar miljömärkt el. Bolaget erbjuder privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag möjlighet att bli delägare i vindkraftanläggningar och därmed kraftigt sänka sina elkostnader. o2 Drift Servicebolag med verksamhet inom administration, drift och service av vindkraftverken. Enstar Energikonsultbolag med inriktning på energi- och miljöbesparande anläggningar för industri och fastigheter. o2 El Ekonomisk Förening Kooperativ vindkraft som drivs genom o2 El Ekonomisk Förening. Äger de vindkraftverk som ingår i det andelserbjudande som marknadsförs av o2 Energi. Denna förening ägs av medlemmarna, dvs andelsägarna, medan o2 Energi och o2 Drift sköter administration och drift av föreningen och dess vindkraftverk. o2 Förvaltning Vindkompaniet o2 Produktion o2 Energi o2 Drift Enstar o2 El Ekonomisk Förening 4

5 Vindkraft Elproduktion är en av de största orsakerna till världens klimat- och miljöproblem, eftersom förbränningen av fossila bränslen leder till stora koldioxidutsläpp. Av den anledningen är det viktigt att öka andelen förnybar elproduktion. Vinden är en oändlig energikälla. Vindkraft skapar inte några föroreningar och är en av de snabbast växande energilösningarna som finns. Vindkraftverkens effektivitet har utvecklats kraftigt de senaste två decennierna. Bara de senaste tio åren har effekten på vindkraftverken tiodubblats från cirka kw till effekter på mellan och kw. Vindkraft är idag en kommersiellt gångbar och miljövänlig energilösning som kostnadsmässigt ligger på samma nivå som nyinvesteringar i vattenkraft eller kärnkraft. Vi har i Sverige bland de bästa vindförhållandena i Europa vid sidan av Storbritannien och Portugals, samt Spaniens västkuster. Trots det så ligger vi långt efter övriga Europa i produktion av vindkraft. Knappt en procent av Sveriges energiproduktion kommer från vindkraft. Den samlade vindkraftproduktionen i Sverige var 2007 ca 1,4 TWh, vilket exempelvis kan jämföras med Tysklands ca 35 TWh. Detta trots att Tyskland har mindre landyta än Sverige och dessutom sämre vindförhållanden. Det innebär att vi i Sverige har en fantastisk potential i att utnyttja vinden som en ren och aldrig sinande energikälla. 5

6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret Verksamhet o2 El Ekonomisk Förening bildades 2006 med syfte att äga vindkraftverk och tillhandahålla miljövänlig el till självkostnadspris till föreningens medlemmar. Det har inte funnits några anställda under året, utan föreningen har ett samarbetsavtal med o2 Energi som sköter vindkraftverken samt administration och elleverans. Ägarinformation o2 El Ekonomisk Förening har per den 31 december medlemmar och sålda andelar. Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av ordförande Anders Malmström, Meg Tivéus samt Johan Ihrfelt. Väsentliga händelser Verksamheten satte igång i mindre skala under Under 2007 har drygt privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag tecknat vindandelar till ett värde motsvarande 55 MSEK. Det första andelsägda vindkraftverket o2 Sveg, driftsattes i november 2007 och beräknas producera MWh per år. Framtida utveckling Det finns goda förutsättningar att efterfrågan på vindandelar kommer att vara fortsatt hög. Under 2008 kommer o2 gruppen uppföra en vindkraftspark om nio verk på Hedbodberget i Dalarna, där föreningen förvärvar två av dessa vindkraftverk. Föreningens styrelse kommer under 2008 även att arbeta med upphandling av vindkraftverk för uppförande Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Rörelsemarginal 26,5% 0,0% Avkastning på eget kapital 0,9% 0,0% Balansomslutning Soliditet 98,2% -0,1% Nyckeltalsdefinitioner Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel disponeras enligt följande: balanserat resultat Årets resultat 0 Summa kronor i ny räkning balanseras Summa kronor I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. 6

7 ÅRSREDOVISNING Resultaträkning Kostnadsslagsindelad Not (Belopp i kr) Nettoomsättning Summa intäkter Rörelsens kostnader Direkta elproduktionskostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Resultat före skatt Årets resultat

8 ÅRSREDOVISNING Balansräkning Not (Belopp i kr) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Vindkraftverk Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa tillgångar

9 ÅRSREDOVISNING Balansräkning Forts. Not (Belopp i kr) Eget kapital och skulder Eget kapital 4 Bundet eget kapital Andelskapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Avtal 6 - Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 ÅRSREDOVISNING Tilläggsupplysningar (Belopp i kr) REOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år, om inte annat anges nedan. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar upptas till nettovärdet av anskaffningskostnad och ackumulerade planenliga avskrivningar, korrigerat för eventuella upp- eller nedskrivningar. Avskrivningar baseras på uppskattad nyttjandeperiod och sker enligt nedan: Vindkraftverk: 5 % på anskaffningsvärdet Fordringar Fordringar tas upp till det belopp som beräknas inflyta. Not 1 NETTOOMSÄTTNING Producerad el Elcertifikat Övrigt Summa Not 2 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Kostnader för arvode till revisionsföretag: För utfört revisionsarbete För övriga utförda arbeten Summa Not 3 VINDKRAFTVERK SAMT AVSKRIVNINGAR Årets inköp Ackumulerat anskaffningsvärde Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 4 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Andelskapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Årets inbetalda insatser Belopp vid årets utgång Not 5 OBESKATTADE RESERVER Ackumulerade avskrivningar över plan Summa obeskattade reserver Not 6 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ett avtal mellan o2 El Ekonomisk Förening och Vindkompaniet i Mörbylånga AB har pantsatts hos Swedbank. 10

11 ÅRSREDOVISNING Stockholm Anders Malmström Ordförande Meg Tivéus Johan Ihrfelt Linda Magnusson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Thomas Näsfeldt Auktoriserad revisor 11

12 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i o2 El Ekonomisk Förening Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i o2 El Ekonomisk Förening för år Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm Thomas Näsfeldt Auktoriserad revisor 12

13 Strandvägen 5B, Stockholm Tel

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING 08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 2008 i korthet Linda Magnusson, vd Vindkraft - lönsam förnybar kraft för Sverige 6 Medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening 7 8 9 10 12 13 17 Det här

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2011 Innehåll 3 4 5 9 12 17 18 19 21 22 24 28 O2 El Ekonomisk Förening i korthet VD har ordet Vindkraften i Sverige och världen Viktiga händelser O2 El

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ) Verksamhetsberättelse 2012 Bixia Vind AB (publ) innehåll Foto: Mats Alm 3 4 4 5 2 Vd har ordet Om Bixia Vind AB (publ) Ägarstruktur Produktion 6 6 7 7 8 10 Bixia Vind AB (publ) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Innehåll. O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3. VD har ordet 4. Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 5. Föreningens Vindkraftverk 6

Innehåll. O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3. VD har ordet 4. Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 5. Föreningens Vindkraftverk 6 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2013 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 5 Föreningens Vindkraftverk 6 Viktiga händelser 7 Laddat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet

Läs mer

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för Arsredovisning för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 01 01-2010 12 31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer