GJLB 511:1. Grödaförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GJLB 511:1. Grödaförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2009"

Transkript

1 GJLB 511:1 Grödaförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari

2 GRÖDAFÖRSÄKRING Utöver vad som framgår av detta försäkringsvillkor gäller GJAA 800 Allmänna avtalsbestämmelser. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ert försäkringsbrev, så ser ni vad som gäller vid en eventuell skada. Villkorspunkter som du bör känna till Detta försäkringsvillkor innehåller en stor mängd regler och bestämmelser. Dessa framgår av särskild förköpsinformation som bifogas offert alternativt läses på Vid accept av försäkring och förnyelse av försäkring bifogas särskild efterköpsinformation alternativt läses på OBS! Viktigt att tänka på att försäkringen inte gäller för skadefall som förelegat eller påbörjats när försäkringen trädde i kraft att du så fort en skada inträffar ska kontakta Gjensidige för värdering av skadan att skadan ska anmälas senast fyra dagar efter skadan har inträffat, annars kan ersättningen reduceras. Skadan ska dock anmälas senast inom sex månader från det att skadan har inträffat, annars bortfaller din rätt till ersättning helt att du inte får så om grödan innan vi har värderat skadan att all odlad areal av försäkringsbar gröda inom respektive huvudgrupp måste försäkras, annars kan du riskera att ersättningen reduceras vid skada att kontrollera ditt försäkringsbrev så snart du får det du måste påtala eventuella felaktigheter snarast annars gäller försäkringen enligt försäkringsbrevet. 2

3 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den försäkringstagare som anges på försäkringsbrevet i sin egenskap av brukare av den försäkrade arealen. Försäkringen gäller inte för ny försäkringstagare efter en överlåtelse av den odlade arealen. 2. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under ansvarstiden. 3. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller, om inte annat särskilt anges, för försäkringsfall som inträffar på produktionsplats knuten till adressen på försäkringsbrevet. Försäkringen gäller även på övrig odlad areal som försäkringstagaren äger, arrenderar eller disponerar. 4. Försäkrad gröda Försäkringen omfattar de grödagrupper som anges på försäkringsbrevet. Grödorna är indelade i fem olika grupper: Grupp A, B, C, D och E. 5. Försäkringsform och försäkringsbelopp Försäkrad gröda är fullvärdesförsäkrad och ska omfatta samtliga grödor inom respektive huvudgrupp. Krav Den totala arealen av samtliga grödor eller växtslag inom samma huvudgrupp måste vara försäkrad. Om ett växtslag sås och skördas i flera omgångar under samma växtodlingssäsong ska den sammanlagda arealen för omgångarna vara försäkrad. 5.1 Underförsäkring Om du vid skadetillfället har mer odlad areal inom respektive huvudgrupp än vad som är försäkrat, eller om du har gjort ändringar mellan grödagrupperna är du inte fullt försäkrad. Om du inte är fullt försäkrad är Gjensidige ersättningsskyldighet begränsad till så stor del som svarar mot inbetald premie i förhållande till den premie som du skulle ha betalat för att vara fullt försäkrad. Undantag: Investeringsskydd För försäkrade grödor i grupperna A, B och C gäller ett investeringsskydd. Detta innebär att förändringar som du gör under försäkringsåret såsom ändring av areal inom respektive grupp och ändringar mellan grupper, inte behöver anmälas till försäkringsbolaget förrän till förfallodagen. Investeringsskyddet gäller inte för förändringar genom: tillköpt areal tillskottsarrende 3

4 6. Försäkringens omfattning Här framgår de ersättningsnivåer och begränsningar som gäller för olika typer av skadehändelser. 6.1 Skördeförlust vid hagelskada Du kan få ersättning om utestående växande gröda skadas på grund av hagel. Krav Följande krav måste vara uppfyllda: Skadan ska inträffa mellan 1 april till 31 oktober. Skada på stråsäd i grupp A måste överstiga 250 kilo per hektar och växtslag. Skada på övriga växtslag måste överstiga 300 kronor per växtslag och hektar. Du måste anmäla skadan inom fyra dagar från skadetillfället. Du måste låta en av Gjensidige utsedd grödavärderingsman värdera skadan. Om vi medger skörd innan värdering ska provytor lämnas kvar på fältet. Dessa ska vara 10 x 10 meter och så många att de ger en representativbild av fältet. Ersättning Du får ersättning med ett belopp som motsvarar grödans värde upp till och med genomsnittspriset för normalkvalitet av respektive växtslag. Skadans omfattning framgår av värderingsprotokollet. Ersättningen räknas ut enligt följande: Grödor i grupperna A, B och C ersätts med ett genomsnittspris för varje gröda grundat på den dominerande volymen hos marknadsledande aktör, oavsett om du har kontrakt eller inte. Grödor i grupperna D och E ersätts med nettopriset, det vill säga bruttopriset efter avdrag för skördebundna kostnader. För grödor godkända enligt KRAV:s bestämmelser sätts ett särskilt genomsnittspris. För utsädesodling i grupperna A och B sätts ett särskilt genomsnittspris. Begränsningar Vi ersätter inte: efterlikvid och kvalitetstillägg följdskador efter hagelskadan, till exempel växtsjukdomar merkostnader orsakade av hagelskada, till exempel kostnader för jordbearbetning, extra gödsling och ogräsbekämpning biprodukter, till exempel halm skadad gröda som skördas innan den värderats höstsådd gröda som skadas samma år som den sås skada på blast från rotfrukter som skulle ha tagits tillvara som foder, om skadan inträffar innan 31 juli. 6.2 Omsåddsskada Du kan få ersättning för omsådd av grödor i grupp A, B och C samt morötter, om utestående växande gröda skadas på grund av torka skorpbildning frost jord- och sanddrift orsakad av vind. Krav Följande krav måste vara uppfyllda: Skadan ska inträffa mellan 1 april och 15 juli. Skadan ska medföra att grödan måste sås om. Skadan måste överstiga 0,5 hektar. Du måste skörda grödan samma år som den sås. Du måste anmäla skadan inom fyra dagar från skadetillfället. 4

5 Du måste låta en av Gjensidiges utsedda grödavärderingsmän värdera skadan. Om vi medger jordbearbetning innan värdering ska provytor lämnas kvar på fältet. Dessa ska vara 10 x 10 meter och så många att de ger en representativ bild av fältet. Ersättning Försäkringen ersätter kostnader för omsådd av den gröda som ursprungligen såddes. Ersättningen baseras på en genomsnittlig kostnad per hektar för varje grödaslag. Hektarersättning fastställs av Gjensidige. Skadans omfattning framgår av värderingsprotokollet. Begränsningar Vi ersätter inte omsådd på potatis omsådd där jordbearbetning eller sådd har skett innan vi har besiktigat fältet skador om omsådd inte sker följdskador efter omsådd, till exempel lägre skörd eller sämre kvalitet merkostnader orsakade av omsåddsskadan, till exempel kostnader för jordbearbetning, extra gödsling och ogräsbekämpning extra omsåddskostnader i till exempel KRAV-, utsädes-, special- eller försöksodlingar höstsådd gröda som skadas samma år som den sås höstsådd gröda som skadas på grund av torka, skorpbildning eller frost. 7. Värdering av skada och din skyldighet att medverka vid skaderegleringen Inträffad skada ska besiktas och värderas av en av Gjensidige utsedd grödavärderingsman. Du är skyldig att medverka i utredningen av skadehändelsen och lämna grödavärderingsmannen och Gjensidige all information av betydelse för bedömningen av försäkringsfallet och Gjensidiges ansvar. Försummar du att medverka till utredningen av försäkringsfallet eller av bolagets ansvar får Gjensidige reducera ersättningen enligt försäkringsavtalslagen. Du godkänner värderingen genom att underteckna värderingsprotokollet. För grödagrupperna D och E ska du specificera skördebundna kostnader som till exempel arbete, emballage, transport och försäljning. Du måste även meddela om du är momsredovisningsskyldig samt om skadehändelsen omfattas av någon annan försäkring. Det senare gäller oberoende av om händelsen har anmälts till det andra försäkringsbolaget. Om du uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning får Gjensidige sätta ned ersättningen enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. 8. Säkerhetsföreskrifter Du är skyldig att i möjligaste mån förebygga eller begränsa skada på gröda, till exempel skorpbildning. 9. Försäkringsersättningen 9.1 Din försäkringsersättning Gjensidige ska betala ersättningen senast en månad efter att du har lämnat den information som skäligen kan begäras för att fastställa Gjensidiges betalningsskyldighet. Du har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen från den dag du skulle ha fått ersättningen om Gjensidige inte betalar i tid. Vi betalar inte ut belopp under 100 kronor. 9.2 Allmänt om ersättningen Gjensidige ersätter med ett belopp som motsvarar grödans värde upp till och med genomsnittspriset för normalkvalitet av respektive växtslag. Skadans omfattning framgår av värderingsprotokollet. 5

6 9.3 Förskott Om det är mer än en månad kvar till slutreglering av din skada och ditt ersättningsanspråk har blivit godkänt av Gjensidige kan vi betala upp till 75 procent av beräknad ersättning i förskott. 9.4 Överförsäkring En skadeförsäkring får inte medföra att du gör vinst. Gjensidige ersätter därför inte mer än vad som motsvarar din förlust, även om det avtalade försäkringsbeloppet skulle ha varit högre. 10. Karenstid Försäkringen har ingen karenstid. 11. Självrisk För grödor inom grupp D och E är självrisken 15 procent av ersättningen. Grödor i grupp A, B och C har ingen självrisk. 12. Avdrag från ersättningen För alla skadehändelser gör Gjensidige avdrag från ersättningen för 1. mervärdesskatt (moms) 2. skördebundna kostnader som till exempel arbete, emballage, transporter och försäljning 3. premie och övriga fordringar som har förfallit till betalning men som du inte har betalat 4. ersättning som du har fått från en myndighet eller från någon annan. 13. Vad gör du om du inte är nöjd 13.1 Omprövning av Gjensidige Ibland kan ett ersättningsbeslut grunda sig på missförstånd eller oklarheter vid skaderegleringen. Om du inte är nöjd med vårt beslut och anser att vi har gjort en felaktig bedömning bör du i första hand vända dig till din handläggare på Gjensidige och begära att vi omprövar ärendet. En sådan begäran ska vara skriftlig och du måste ange hur och varför beslutet bör ändras samt skicka med eventuella nya uppgifter i ärendet. Du måste begära omprövning senast sex månader från det att Gjensidige sände beslutet till dig, annars förlorar du din rätt till Gjensidige Skadeprövningsnämnden för grödaskador Du kan överklaga ärendet till Skadeprövningsnämnden för lantbruksskador, som är en försäkringsnämnd administrerad av Gjensidige. Nämnden prövar tvister mellan Gjensidige och dess försäkringstagare avseende beslut om ersättning. Nämndens utlåtanden är rådgivande för Gjensidige och prövningen i nämnden är kostnadsfri. Din överklagan ska vara skriftlig och du måste ange hur och varför beslutet bör ändras samt skicka med eventuella nya uppgifter i ärendet. Du måste inkomma med din överklagan senast sex månader från det att Gjensidige sände beslutet till dig, annars förlorar du din rätt till ersättning. Sänd din överklagan till: Skadeprövningsnämnden för lantbruksskador, Gjensidige Sverige. 6

7 Växtslag i respektive grödagrupp Grupp A Stråsäd: Foderblandsäd, Foderhavre, Foderkorn, Grynhavre, Hybridråg, Höstvete, Maltkorn, Vårvete, Råg, Rågvete Trindsäd: Baljväxtblandsäd, Bruna bönor, Foderärter, Konservärter, Lupiner, Matärter, Vicker, Åkerbönor, Ärt- och oljeväxtblandning Oljeväxter: Höstraps, Höstrybs, Vårraps, Vårrybs Övrigt: Fodermajs, Fodermärgkål, Foderraps, Oljelin, Spånadslin Grupp B Frö av: Alsikeklöver, Blåluzern, Engelskt rajgräs, Foderbetor, Foderlosta, Frölök, Humleluzern, Hundäxing, Italienskt rajgräs, Kummin, Krypven, Renlosta Rovor, Rödklöver, Rödsvingel, Sockerbetor, Timotej, Vitklöver, Vit sötväppling, Ängskavle, Ängsgröe, Ängssvingel, Rotfrukter: Foderbetor och rovor Potatis: Fabrikspotatis, Färskpotatis, Industripotatis, Matpotatis, Utsädespotatis Grupp C Sockerbetor Grupp D Grönsaker: Bladselleri, Blomkål, Bovete,Broccoli, Dill, Fänkål, Grönkål, Gul lök, Jordärtskocka, Kronärtskocka, Kålrot, Morot,Paksoi, Palsternacka, Persilja,Rabarber, Rotpersilja, Rotselleri, Rädisor,Rättika, Rödbetor, Rödkål, Röd lök, Senap, Sockermajs, Solros, Spenat, Svartrot, Vitkål Frö av: Dill, Kålrot, Morot, Rödbeta, Senap, Spenat Grupp E Grönsaker: Brysselkål, Brytbönor, Gräslök, Grön sparris, Gurka, Humle, Isbergssallat, Mangold, Paprika, Pumpa, Purjolök, Sallat, Salladskål, Salvia, Skärbönor, Sockerärter, Squash, Vaxbönor. 7

8 Gjensidige Försäkring Postadress: Gjensidige FörsäkringBox Stockholm Telefon En Svensk filial till: Gjensidige Forsikring ASA, Norge Postadress: Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo ORG-nr

Försäkringsvillkor Agria Gröda. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gröda. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gröda Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Försäkringsvillkor

Läs mer

Agria Gröda. Gäller från

Agria Gröda. Gäller från Agria Gröda Gäller från 2016-01-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Gröda 3 A.1 Vem försäkringen gäller för 3 A.2 När försäkringen gäller 3 A.3 Var försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringsbara

Läs mer

januari Borja Ata - Sluta ata pumpa, purjolök, salladskål, savoykål mandag tisdag onsdag torsdag fredag lordag sondag nyårsafton tjugondedag jul

januari Borja Ata - Sluta ata pumpa, purjolök, salladskål, savoykål mandag tisdag onsdag torsdag fredag lordag sondag nyårsafton tjugondedag jul januari brysselkål, endive, grönkål, jordärtskocka, kålrot, gul lök, röd lök, morot, palsternacka, paprika, potatis, rotselleri, rättika, rödbeta, rödkål, svartrot, vitkål - pumpa, purjolök, salladskål,

Läs mer

SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013

SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013 SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013 Grödkod SAM Gröda Näsgård Mark gröda Fälttyp 1 Korn (höst) Helsäd, höstkorn Höstkorn Höstkorn, malt 2 Korn (vår) Helsäd, vårkorn Vårkorn, foder Vårkorn, foder m ins

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Välkommen till Agria Djurförsäkring Agrias försäkringsvillkor Ung och värphöns från 1 januari 2006 Välkommen till Agria Djurförsäkring Tillsammans med ditt försäkringsbrev är detta häfte ditt försäkringsvillkor. Försäkringsvillkoret består

Läs mer

8 Råg 9 Majs 10 Bovete 11 Spannmålsförsök Råg Råg, helsäd biogas Råg, hybrid Råg, utsäde Majs, CCM Majs, ensilage Majs, ensilage biogas Majs, mogen sk

8 Råg 9 Majs 10 Bovete 11 Spannmålsförsök Råg Råg, helsäd biogas Råg, hybrid Råg, utsäde Majs, CCM Majs, ensilage Majs, ensilage biogas Majs, mogen sk SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2015 Grödkod SAM Gröda Näsgård Mark gröda Fälttyp 1 Korn (höst) Höstkorn Höstkorn, helsäd foder Höstkorn, malt Höstkorn, utsäde 2 Korn (vår) Vårkorn, foder Vårkorn, foder

Läs mer

SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2018

SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2018 SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2018 Grödkod SAM Gröda Näsgård Mark gröda Fälttyp 1 Korn (höst) Höstkorn Höstkorn, helsäd foder Höstkorn, malt Höstkorn, utsäde 2 Korn (vår) Vårkorn, foder Vårkorn, foder

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Försäkringsvillkor: GJTR 501:2 Gäller från och med

Försäkringsvillkor: GJTR 501:2 Gäller från och med Allmänna villkor för lyftansvar Försäkringsvillkor: GJTR 501:2 Gäller från och med 2009-10-01 Innehåll 1. Omfattning 3 2. Försäkringsbelopp 3 3. Självrisk 3 4. Undantag 3 5. Försäkringens giltighetstid

Läs mer

Försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för VD och Styrelse A

Försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för VD och Styrelse A Försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för VD och Styrelse A50 2011-12-01 1 Ansvarsförsäkring för VD- och styrelse A1 Vem försäkringen gäller för A1.1 Försäkrade personer Försäkringen gäller för försäkringstagarens

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 51/07 Datum Dnr 11.10.2007 2739/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 31.10.2007 - tills vidare Ändrar Bilagorna 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

Säsongsguiden Sid 1 (15) Äkta vara Sverige

Säsongsguiden Sid 1 (15) Äkta vara Sverige Säsongsguiden Sid 1 (15) Äkta vara Sverige Januari Fi Fisk/skaldjur: Abborre Fi Fisk/skaldjur: Blåmusslor Fi Fisk/skaldjur: Gädda Fi Fisk/skaldjur: Gös Fi Fisk/skaldjur: Lake Fi Fisk/skaldjur: Ostron Fi

Läs mer

Djur - Enskild, Alpacka och kameldjur. Försäkringsvillkor GLB626:1 - Särskilt villkor

Djur - Enskild, Alpacka och kameldjur. Försäkringsvillkor GLB626:1 - Särskilt villkor Djur - Enskild, Alpacka och kameldjur Försäkringsvillkor GLB626:1 - Särskilt villkor Gäller från 1 januari 2017 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen

Läs mer

Allmänna villkor för försäkring av verktyg

Allmänna villkor för försäkring av verktyg Allmänna villkor för försäkring av verktyg Allmänt försäkringsvillkor: GJTR 802:4 Gäller från och med 2018-04-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 A.3

Läs mer

Försäkring för tungt släp

Försäkring för tungt släp Försäkring för tungt släp Förköpsinformation - villkor Motorfordonsförsäkring Gäller från 2017-05-01 För- och efterköpsinformation Försäkring för tungt släp Här får du information om Gjensidiges Försäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor: GAV 850:2 Gäller från

Försäkringsvillkor: GAV 850:2 Gäller från Sjukavbrottsförsäkring Försäkringsvillkor: GAV 850:2 Gäller från 2018-04-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 3 2. När försäkringen gäller 3 4. Vad som är försäkrat 3 5.

Läs mer

V I N T E R 1 Version 2: 101010 Alternativ/Istället för: Frukost: 50 g Hjortronmylta Frusna hjortron eller Havtornsbär 60 g Rivet äpple Torkad fukt

V I N T E R 1 Version 2: 101010 Alternativ/Istället för: Frukost: 50 g Hjortronmylta Frusna hjortron eller Havtornsbär 60 g Rivet äpple Torkad fukt V I N T E R 1 Version 2: 101010 Alternativ/Istället för: Frukost: 50 g Hjortronmylta Frusna hjortron eller Havtornsbär 60 g Rivet äpple Torkad fukt 275 g Grahamsgröt (65 g torr) Spelt/dinkel eller annansädes

Läs mer

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 6 OCH 24 I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 6 OCH 24 I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION BEGÄRAN OM Maa- ja metsätalousministeriö UTLÄTANDE Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 17.1.2019 262849 65/01.02/2019 1 (2) Enligt sändlista BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST

Läs mer

Produktinformation. Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter Gäller från

Produktinformation. Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter Gäller från Produktinformation Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter Gäller från 2017-05-01 Produktinformation Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter Gäller från 2017-05-01 Denna information är en kortfattad

Läs mer

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk }

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } Deltagaröverenskommelse 2015 GRÖNSAKSLÅDA Bondgård Adress Email STACKVALLEN Krokshult Stackvallen 570 91 Kristdala info@stackvallen.se Org.nr.

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

SAM grödkod och gröda Gröda i Näsgård Mark Fälttyp. 1 Korn (höst) Höstkorn Åkermark. 2 Korn (vår) Vårkorn, foder Åkermark Vårkorn, foder m insådd

SAM grödkod och gröda Gröda i Näsgård Mark Fälttyp. 1 Korn (höst) Höstkorn Åkermark. 2 Korn (vår) Vårkorn, foder Åkermark Vårkorn, foder m insådd Gröda i Näsgård Mark som ger bestämd SAM grödkod 2014 SAM grödkod och gröda Gröda i Näsgård Mark Fälttyp 1 Korn (höst) Höstkorn Höstkorn, helsäd foder Höstkorn, malt Höstkorn, utsäde 2 Korn (vår) Vårkorn,

Läs mer

Djur Kollektiv, Hjort. Försäkringsvillkor GLB640:1 - Särskilt villkor

Djur Kollektiv, Hjort. Försäkringsvillkor GLB640:1 - Särskilt villkor Djur Kollektiv, Hjort Försäkringsvillkor GLB640:1 - Särskilt villkor Gäller från 1 januari 2017 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 3. Var försäkringen gäller 3 6. Vad försäkringen omfattar 3 7.

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Produktinformation. Epidemiavbrottsförsäkring

Produktinformation. Epidemiavbrottsförsäkring Produktinformation Epidemiavbrottsförsäkring Produktinformation Epidemiavbrottsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Epidemiavbrottsförsäkring AV 121. För försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Produktinformation. Ansvarsförsäkring för IT-konsulter och annan IT-verksamhet

Produktinformation. Ansvarsförsäkring för IT-konsulter och annan IT-verksamhet Produktinformation Produktinformation Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Ansvarsförsäkring för IT-konsulter och annan IT-verksamhet A 193. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

URVALSKRITERIER. Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1305/2013 artikel 29 Ekologiskt jordbruk.

URVALSKRITERIER. Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1305/2013 artikel 29 Ekologiskt jordbruk. URVALSKRITERIER Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1305/2013 artikel 29 Ekologiskt jordbruk. Urvalskriterierna har i första hand utgångspunkt i ekologisk och miljömässig nytta. Dessutom bedöms

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för slaktgrisproducent som föder upp slaktgrisar i specialiserade eller integrerade besättningar och som

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den försäkringstagare som anges på försäkringsbrevet i sin egenskap av ägare till djuret. Försäkringen gäller

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring Av 50:1. Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Allmänt villkor - Gäller från

Sjukavbrottsförsäkring Av 50:1. Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Allmänt villkor - Gäller från Sjukavbrottsförsäkring Av 50:1 Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Allmänt villkor - Gäller från 2007-01-01 Sjukavbrottsförsäkring Av 50:1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43

Läs mer

Försäkringsvillkor: GJA 202:1 Gäller från

Försäkringsvillkor: GJA 202:1 Gäller från Miljöansvar Entreprenör Försäkringsvillkor: GJA 202:1 Gäller från 2018-04-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad som är försäkrat

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk }

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } Deltagaröverenskommelse 2015 SJÄLVPLOCK Bondgård Adress Email STACKVALLEN Krokshult Stackvallen 570 91 Kristdala info@stackvallen.se Org.nr.

Läs mer

Lämpl antal grobara kärnor/m 2

Lämpl antal grobara kärnor/m 2 Utsädesmängder Minska utsädesmängden för vårstråsäd med 2030 kg/ha vid vallinsådd och med 3040 kg/ha på mulljordar. Beräkning av utsädesmängd utsädesmängd kg/ha = tusenkornvikt, g x önskat antal grobara

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING GAV 850:1 SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING allmänna villkor Gäller fr o m 2014-04-01 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och

Läs mer

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 1 1.2 Ändringar och

Läs mer

Försäkringsvillkor: GJN 51:4 Gäller från

Försäkringsvillkor: GJN 51:4 Gäller från Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsvillkor: GJN 51:4 Gäller från 2018-04-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad som är försäkrat

Läs mer

Vad provas och hur? Vad provas inte?

Vad provas och hur? Vad provas inte? Vad provas och hur? Vad provas inte? Björn Andersson, FältForsk, SLU Värdeprovning av jordbruksväxter Provning för intagning på svensk sortlista, s.k. VCU-provning (Value for Cultivation and Use). Försöken

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan.

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Om alla svenskar bytte kött mot grönsaker två gånger i veckan skulle det motsvara koldioxidutsläppet från 233 000 bilar under ett helt

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Smått och stort i växtodlingen. Anders Adholm HIR-Malmöhus

Smått och stort i växtodlingen. Anders Adholm HIR-Malmöhus Smått och stort i växtodlingen Anders Adholm HIR-Malmöhus Intäkter Kvant Pris kr/ha Skörd kg 6000 2,5 2900 Summa Intäkter 6000 2 900 kr 2,5 Prod. kostnad Andel av Direkta kostnader kr/kg prod kost Utsäde

Läs mer

Underlag för effektiv packning i plastlådor

Underlag för effektiv packning i plastlådor Underlag för effektiv packning i plast Innehåll Katalogen syftar till att hjälpa våra kunder att förbättra fyllnadsgraden vid användandet av våra samt att förenkla övergången till våra för nya kunder.

Läs mer

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift Om någon vet vad din försäkring ska täcka, är det vi Att driva ett lantbruks- eller skogsföretag handlar om engagemang och hårt

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, ENTREPRENADTID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, ENTREPRENADTID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, ENTREPRENADTID Villkor Färdigställandeförsäkring, entreprenadtid 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1. Försäkrat kontrakt

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

VILLKOR ENTREPRENADSÄKERHET, ENTREPRENADTID BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2018

VILLKOR ENTREPRENADSÄKERHET, ENTREPRENADTID BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2018 VILLKOR ENTREPRENADSÄKERHET, ENTREPRENADTID BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2018 Gäller från 2018-01-01 Har du frågor? Ring oss gärna på 010-221 88 00 eller chatta med oss på gar-bo.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Flytande försäkring. Förköpsinformation - villkor Flytande försäkring och Motorfordon. Gäller från

Flytande försäkring. Förköpsinformation - villkor Flytande försäkring och Motorfordon. Gäller från Flytande försäkring Förköpsinformation - villkor Flytande försäkring och Motorfordon Gäller från 2017-05-01 För- och efterköpsinformation Flytande försäkring Här får du information om Gjensidiges Flytande

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Besättning. Gäller från

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Besättning. Gäller från Försäkringsvillkor Agria Får / Get Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Sortimentlista 2015-09-30

Sortimentlista 2015-09-30 Sortimentlista 205-09-30 Gällande potatis, rotfrukter, lök, grönsaker, frukt, färska kryddor, färskt kött, korv, mjölk, ägg och färsk fågel Höganäs Kommun ARBETSMATERIAL Fv= färskvara TV =Tvättad Artikelgruppbeskrivning

Läs mer

Försäkringstagare och försäkrad är den som tecknat skadekostnadsreducering försäkring i samband med hyra av fordon hos Sunfleet.

Försäkringstagare och försäkrad är den som tecknat skadekostnadsreducering försäkring i samband med hyra av fordon hos Sunfleet. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 9 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Sortimentslista 2018 DLF 1

Sortimentslista 2018 DLF 1 EKOLOGISKA PRODUKTER EKO Bär & Frukter 33627 Ananas tärnad EKO 2x2,5 33625 Blåbär Svenska KRAV 2x2,5 140425 Blåbär Svenska KRAV 16x0,25 790425 Granatäpplekärnor KRAV 16x0,25 33613 Hallon smul w&b KRAV

Läs mer

Matkasse -Ditt matval. mat på hållbar väg

Matkasse -Ditt matval. mat på hållbar väg Matkasse -Ditt matval Mål: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. mat på hållbar väg Syfte

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck HT 60:3 GÄLLER FR O M 981101 Försäkringsvillkor För gods under lyft och transport med kran och/eller truck 2 Försäkringsvillkor för gods under lyft och transport med kran och/eller truck FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

Djur - Enskild, Får & Get. Försäkringsvillkor GLB622:1 - Särskilt villkor

Djur - Enskild, Får & Get. Försäkringsvillkor GLB622:1 - Särskilt villkor Djur - Enskild, Får & Get Försäkringsvillkor GLB622:1 - Särskilt villkor Gäller från 1 januari 2017 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 6.

Läs mer

Försäkringsvillkor: GJK 914:3 Gäller från

Försäkringsvillkor: GJK 914:3 Gäller från Olycksfallsförsäkring för boende och besökare Försäkringsvillkor: GJK 914:3 Gäller från 2009-10-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 5I.

Läs mer

LIV. Försäkringsvillkor januari 2018

LIV. Försäkringsvillkor januari 2018 LIV Försäkringsvillkor januari 2018 Här har vi samlat det som vår livförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller för dig. Ring oss

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Förköpsinformation Dolda fel-försäkring för uppfödare. KUNDSERVICE

Förköpsinformation Dolda fel-försäkring för uppfödare. KUNDSERVICE Förköpsinformation Dolda fel-försäkring för uppfödare KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2018-01-01 1 Ditt eget försäkringsbolag! SKADEFRI? Få upp till 20 % lägre premie Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

J301:3 Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada

J301:3 Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada J301:3 Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada Försäkringsvillkoren gäller från 1 juli 2018 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa villkor är indelade efter ett gemensamt

Läs mer

LIV. Försäkringsvillkor januari 2015

LIV. Försäkringsvillkor januari 2015 LIV Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat det som vår livförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller för dig. Ring oss

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall VILLKOR Av 2004:1 Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall Fastställt april 1999 Nytt villkor Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

PRISLISTA Vecka 08/11

PRISLISTA Vecka 08/11 PRISLISTA Vecka 08/11 Nyheter! Sommartider Svartrot, Majrova, Savoykål, Spetskål, Auberginer, Persilja, Mango & Päron Williams! POTATIS: SALLADSGRÖNSAKER: forts 1001 POTATIS Sava S KRAV 10 kg á 13606 SUGARSNAPS

Läs mer

Försäkringsvillkor: GJNB 61:1 Gäller från

Försäkringsvillkor: GJNB 61:1 Gäller från Förmögenhetsbrottsförsäkring för BRF Försäkringsvillkor: GJNB 61:1 Gäller från 2018-04-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 5. Vad försäkringen

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

Förköpsinformation Dolda fel-försäkring för uppfödare. KUNDSERVICE

Förköpsinformation Dolda fel-försäkring för uppfödare. KUNDSERVICE Förköpsinformation Dolda fel-försäkring för uppfödare KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2018-01-01 1 Ditt eget försäkringsbolag! SKADEFRI? Få upp till 20 % lägre premie Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

LIV. Försäkringsvillkor januari 2017

LIV. Försäkringsvillkor januari 2017 LIV Försäkringsvillkor januari 2017 Här har vi samlat det som vår livförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller för dig. Ring oss

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2. Allmänt villkor - Gäller från 2013-06-01

Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2. Allmänt villkor - Gäller från 2013-06-01 Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2 Allmänt villkor - Gäller från 2013-06-01 Sjukavbrottsförsäkring Av 50:2 Fasta kostnader eller Merkostnader Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar

Läs mer

Djur Nöt, Katastrof. Försäkringsvillkor GLB613:1 - Särskilt villkor

Djur Nöt, Katastrof. Försäkringsvillkor GLB613:1 - Särskilt villkor Djur Nöt, Katastrof Försäkringsvillkor GLB613:1 - Särskilt villkor Gäller från 1 januari 2017 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 3. Var försäkringen gäller 3 6. Vad försäkringen omfattar 3 7. Försäkringsform

Läs mer