INNEHÅLL: - Kontaktpersoner - Inledning - Ärendegång till EHT - Krissituation - Kränkande behandling - Hot och Våld - Personskada - Frånvaro -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL: - Kontaktpersoner - Inledning - Ärendegång till EHT - Krissituation - Kränkande behandling - Hot och Våld - Personskada - Frånvaro -"

Transkript

1 INNEHÅLL: - Kontaktpersoner - Inledning - Ärendegång till EHT - Krissituation - Kränkande behandling - Hot och Våld - Personskada - Frånvaro - Drogmissbruk - Funktionsnedsättning - Sexuella övergrepp - Anmälningsplikt

2 KONTAKTPERSONER Gymnasiechef Leif Lindström/Staffan Hörnberg Rektor område 1 Eva Boström: ES, HU, SA Rektor område 2 Karin Drake: BA, EK, FT, RL Rektor område 3 Per Sundelius: EE, NA, TE Rektor område 4 Per Wernborg: BF, IM, VO Kurator Maie Arvidsson Kurator Charlotta Perselli Skolsköterska Gunilla Petersson Skolsköterska Ann-Marie Naulén- Lundin Specialpedagog Sofie Norelius Specialpedagog Marie Gustafsson Studie- och yrkesvägledare Helene Broberg Studie- och yrkesvägledare Åsa Sjögren Ungdomskonsulent Nina Nilsson Källgren Förkortningar program BF BA EK EE ES FT GS HU IM NA RL SA TE VO Barn- och Fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet Gymnasiesärskolan Humanistiska programmet Introduktionsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

3 INLEDNING All personal på Lindeskolan har ett ansvar och en uppgift utifrån var och ens funktion och kompetens att delta i arbetet med att skapa en skola för lärande, hälsa och trygghet. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, ha en hälsofrämjande inriktning och ta tillvara det friska. Skolans synsätt bör utgå från inställningen att en god pedagogisk verksamhet främjar hälsa och kan hindra att problem uppstår. Att förebygga svårigheter i skolan genom att planera för och ge särskilt stöd är en fråga för hela skolan. Elevhälsoteamet kan här bidra med sin speciella kompetens. I Lindeskolans elevhälsoteam ingår skolsköterskor, kuratorer, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, och skolpsykolog. Vi har även tillgång till skolläkare. Att skapa likvärdighet och ett gemensamt förhållningssätt. Att ge strukturer och rutiner som elev, vårdnadshavare och personal är väl förtrogna med. MÅL Lindeskolan ger eleverna möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Lindeskolan upplevs fysiskt och psykosocialt trygg med engagerad och ansvarstagande personal. UTVÄRDERING Elevhälsoarbetet och planerna utvärderas minst en gång per år och denna utvärdering ligger till grund för vidareutveckling av hela skolans elevhälsoarbete.

4 ÄRENDEGÅNG TILL EHT I och med nya skollagen kan rektor idag fatta beslut utan elevvårdskonferens. Fortsättningsvis kommer vi att kalla de regelbundna träffar varje rektor har med elevhälsoteamet för EHT, samt kalla de möten när rektor träffar elev/vårdnadshavare och representant från elevhälsoteamet för Elevhälsokonferens, EHK. Dessa begrepp är gemensamma för kommunens skolor. VAD TAS UPP PÅ EHT? Elevhälsoteamet ska vara ett stöd för mentorerna i måluppfyllelsen. När elever är i studiesvårigheter, som mentor inte ensam kan arbeta vidare med, ska dessa ärenden anmälas till EHT. Svårigheterna kan handla om risk att ej uppnå målen och/eller vara av fysisk, psykisk eller social karaktär. Ytterligare punkter på dagordningen är: Uppföljning av ärenden Ändring av studieplan Frånvaro anmäld och ogiltig För kännedom arbete mot kränkningar mm på individ- och gruppnivå Mötet bereder och planerar ärenden, rektor beslutar. NÄR ANMÄLER MENTOR TILL EHT? Mentor tar först kontakt med eleven samt vårdnadshavare då eleven är omyndig för att hitta en väg ur svårigheterna. Kontakt med undervisande lärare kan även behöva tas. Mentor kan i detta arbete gärna rådgöra med någon ur elevhälsoteamet. Visar det sig att samarbetet mellan elev, vårdnadshavare, mentor och berörd undervisande lärare inte ger resultat ska ärendet anmälas till EHT. HUR GÖRS ANMÄLAN TILL EHT? Ett ärende anmäls till EHT genom att lämna in dokumentet Beskrivning av elevens skolsituation till respektive rektor. Dokumentet som med fördel kan användas av mentor redan innan det blir aktuellt med anmälan till EHT kan hittas på intranätet under måluppfyllelse. Rektor eller EHT-personal kan vara behjälplig med upprättande av dokumentet. I och med att dokumentet lämnas till EHT kommer mentor att få en kontaktperson i elevhälsan som återkopplar och som man kan vända sig till med frågor. NÄR KAN DET BLI AKTUELLT MED EHK? Rektor i samråd med elevhälsoteam gör en bedömning i varje enskilt fall.

5 HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATION Att ha en handlingsberedskap för skolan vid krissituationer INRIKTNING Verksamhetsmål Vid svåra situationer skall krisgruppen initiera erforderliga åtgärder och ha ett övergripande ansvar för de insatser som behövs. Känneteckensmål Skolan är ett stöd till elever och personal vid krissituationer som berör Lindeskolan samt vid situationer som kan leda till akuta krisreaktioner hos enskilda individer eller grupper av individer. MEDEL En krisgrupp som sammankallas av gymnasiechef/rektor Krisgruppen ska utgöras av Gymnasiechef Staffan Hörnberg Kurator Maie Arvidsson Kurator Charlotta Perselli Skolsköterska Gunilla Petersson Skolsköterska Ann-Marie Naulén-Lundin Skolpsykolog Magnus Arlemon Rektor för berört område., Krisgruppens uppgifter: Gymnasiechefen ansvarar för att allmän information går ut till berörda på skolan Gymnasiechefen ansvarar för kontakt med massmedia Identifiera stödåtgärder som berörda elever och personal kan ha behov av Genomföra de identifierade stödåtgärderna Dokumentera insatserna fortlöpande Förbereda eventuell minnesstund. I E-husets konferensrum finns en låda med material för detta. Göra hem- och sjukbesök samt deltaga vid eventuell begravning. Arbetet sker i samförstånd med anhöriga. Kompetensutveckling av personal. ORGANISATION Gymnasiechefen är ytterst ansvarig för krisarbetet. Krisgruppen återsamlas varje dag under arbetsperioden. Vid större olycka skall samordning ske med POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande vid kris) i berörd kommun. Hänvisning via kommunens växel NYTTA Efter varje händelse där krisgruppen har varit verksam skall uppföljning och utvärdering ske.

6 HANDLINGSPLAN VID DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna handlingsplan utgår från Lindeskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling som finns på VISION Lindeskolans gymnasium skall präglas av tolerans, trivsel, trygghet och öppenhet samt av goda och nära relationer mellan elever och personal alla är viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö. MÅL Att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Alla på skolan tar sitt ansvar och är observanta på alla former av kränkande behandling och alla ska klart och tydligt ta avstånd från dessa. UPPTÄCKA Redan en misstanke om kränkning skall uppmärksammas och anmälas till SEIF*-teamet (antimobbningsteam). Utvecklingssamtalen är ett viktigt forum för att upptäcka kränkningar. Vi ska även vara uppmärksamma på om elever upplever sig kränkta av någon personal inom verksamheten. ÅTGÄRDANDE ARBETE Arbetsgång vid kränkning SEIF-teamet ansvarar för att informera rektor. Vårdnadshavare till omyndig elev skall skyndsamt informeras. Två utredare från SEIF-teamet utreder och dokumenterar det inträffade. Utredarna analyserar och försöker ta reda på orsakerna till situationen. Om personal misstänks för diskriminering eller kränkande behandling av elev är det rektor som utreder. Utredarna gör i samråd med rektor en bedömning av hur allvarlig kränkningen är, för eventuell anmälan till andra myndigheter som kan vara polis, socialtjänst och arbetsmiljöverket. Rektor anmäler till huvudman. Riktlinjer för utredarnas arbete: 1. Utreda och dokumentera information kring det inträffade (sms, bilder, mail mm). 2. Informera rektor. 3. Konsultera polis eller andra myndigheter för eventuell anmälan. Vid polisanmälan påbörjas inget aktivt uppföljningsarbete förrän polisförhör har genomförts. 4. Vidta åtgärder för att stoppa och förhindra fortsatta kränkningar. 5. Uppföljning av det enskilda fallet. Avslutat ärende arkiveras. Utredning sker genom: 1. Samtal med den utsatte 2. Samtal med den/de som utsätter 3. Samtal med vårdnadshavare (omyndig elev) och berörd personal

7 Medarbetare i SEIF-teamet Karin Drake, rektor Gunilla Petersson, skolsköterska Ann-Marie Naulén-Lundin, skolsköterska Maie Arvidsson, kurator Charlotta Perselli, kurator Åsa Sjögren, studie- och yrkesvägledare Göran Borglund, lärare på RL Rasoul Bayazi, lärare på TE Agneta Guhrén, lärare på IM Anna Nederheim Jorman, lärare på HU Fanny Nelson, elevassistent SI *SEIF står för Skolans Elever I Fokus.

8 HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD Ingen skall utsättas för hot och våld. Om hot och våld förekommer skall den utsatta alltid ha stöd. INRIKTNING Verksamhetsmål Skolan skall upplevas fysiskt och psykosocialt trygg. Känneteckensmål Hot och våld accepteras inte på skolan. På skolan ska finnas stöd för elever vid hot och våld. MEDEL Vid hot och våld tar skolan kontakt med polis för eventuell anmälan. Anmälan kan göras av den utsatte/vårdnadshavare eller via rektor. Rektor skall alltid informeras Rektor ansvarar för att åtgärder vidtas som ger trygghet för den som är utsatt. Arbetsskadeanmälan/tillbudsrapport skall göras till Försäkringskassan samt Barn- och utbildningsförvaltningen ORGANISATION Det åvilar alla att motverka hot och våld och tydligt markera i handling att skolan inte tolererar detta Allt hot och våld skall följas upp av rektor/elevhälsoteam Rektor är ytterst ansvarig för att handlingsplanen följs NYTTA Efter varje händelse med hot och våld skall uppföljning och utvärdering ske vid elevhälsomötet.

9 HANDLINGSPLAN VID SVÅRARE PERSONSKADA Att ha en handlingsberedskap på skolan vid svårare personskada uppkommen inom ramen för verksamheten på Lindeskolan som medfört insatser/vård utanför skolans ram. INRIKTNING Verksamhetsmål Vid svårare personskador som medfört insatser/vård utanför skolans ram skall olycksfallsgruppen initiera erforderliga åtgärder och ha ett övergripande ansvar för de insatser som behövs. Känneteckensmål Den drabbade, dennes familj, elever och personal som varit delaktig i händelsen som utlöst svårare skada skall känna skolans stöd. MEDEL En olycksfallsgrupp som sammankallas av gymnasiechef/rektor. Olycksfallsgruppen skall utgöras av: Gymnasiechef Staffan Hörnberg Huvudskyddsombud Sten Luthman Skolsköterska Gunilla Petersson Skolsköterska Ann-Marie Naulén- Lundin Kurator Maie Arvidsson Kurator Charlotta Perselli Rektor för berört område Olycksfallsgruppens uppgifter: Utgöra ett stöd till drabbad samt dennes familj Ansvara för att saklig information om skadehändelsen går ut till berörda Initiera att Lindeskolans Handlingsplan vid krissituation träder i kraft vid behov. Sammanfatta och dokumentera skadeförloppet Ansvara för att berörda myndigheter (t ex arbetsmiljöinspektionen, försäkringskassa) utanför skolans ram informeras. Ansvara för att drabbad samt dennes familj informeras om gällande försäkringsskydd ORGANISATION Olycksfallsgruppen är en del av skolans arbetsmiljöorganisation. Gymnasiechefen är arbetsmiljöansvarig och därmed också ytterst ansvarig för att gruppen sammankallas vid svårare olycksfall. NYTTA Efter varje händelse där olycksfallsgruppen har varit verksam skall uppföljning och utvärdering ske.

10 HANDLINGSPLAN VID FRÅNVARO INLEDNING Goda rutiner, tidig upptäckt och tidiga insatser är grundläggande för att undvika att frånvaron blir långvarig. Syftet med handlingsplanen är att varje elev på Lindeskolan skall följa undervisningen med minsta möjliga frånvaro för att på bästa sätt tillgodogöra sig studierna. RUTINER Mentor har huvudansvaret för att all frånvaro följs upp. Vid registrering av ogiltig frånvaro i Dexter skickas ett sms per automatik till vårdnadshavare för omyndig elev. Rutiner vid ogiltig frånvaro 1. Vid ogiltig frånvaro ska mentor ta kontakt med eleven inom en vecka för att följa upp frånvaron. Mentor använder blanketten Rutiner vid bedömning att elev har ett tydligt skolkbeteende 524.html 2. Uppföljning sker efter ytterligare en vecka och om den ogiltiga frånvaron fortsätter kontaktar mentor vårdnadshavare (för myndig elev efter elevens samtycke) för kartläggning av frånvaron, se blankett Kartläggning vid frånvaro Vårdnadshavare informeras om rutiner och konsekvenser vid ogiltig frånvaro. Samtidigt skickar mentor hem blanketten Vad händer med studiebidraget om du skolkar? för underskrift av vårdnadshavare och elev, se blankett 524.html Nästa uppföljning sker efter ytterligare två veckor och om den ogiltiga frånvaron kvarstår informeras rektor. Rektor bedömer i samråd med mentor om ärendet skall tas upp i EHT där beslut om åtgärder fattas. 3. Rektor kallar vid behov elev och i förekommande fall vårdnadshavare till elevhälsokonferens, EHK. Vid beslut om rapport till CSN informeras elev/vårdnadshavare och mentor skriftligt. 4. Rektor gör uppföljning och rapporterar till CSN då eleven åter är heltidsstuderande. Rutiner vid anmäld frånvaro Vid omfattande anmäld frånvaro kan rektor fatta beslut om att läkarintyg ska lämnas in. Mentor kontaktar elev och vårdnadshavare angående detta. Om läkarintyg inte lämnas in kan det få betydelse vid bedömningen av den anmälda frånvarons giltighet. RO 1 har implementerat nya rutiner vid frånvaro. Dessa kommer efter hand att föras in på övriga rektorsområden.

11 HANDLINGSPLAN MOT DROGMISSBRUK Skolan skall arbeta för att förebygga och upptäcka missbruk av alkohol och/eller droger. Allt bruk av narkotika definieras här som missbruk. INRIKTNING Verksamhetsmål Målet är att eleverna vid Lindeskolan är fria från missbruk av alkohol och droger. MEDEL Kunskap All personal ges utbildning inom området I den ordinarie undervisningen och genom temaverksamhet ges eleverna kunskap inom området Elevhälsan upprätthåller kontakt med sociala myndigheter i dessa frågor Ökade insatser i samarbete med polis och socialtjänst vid speciella tillfällen Resurspersoner Kurator, skolsköterska, socialpedagog och skolpsykolog. RUTIN VID MISSTANKE OM MISSBRUK Vid misstanke om missbruk finns elevhälsan tillgänglig som stöd åt elever, föräldrar och personal All personal har anmälningsskyldighet enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. (Se bilaga sida 13) Anmälan till socialtjänsten sker i samråd med elevhälsan och rektor Vid misstanke om missbruk kontaktas rektor eller elevhälsopersonal som svarar för fortsatt kontakt med eleven och vårdnadshavare till omyndig elev Vid misstanke om försäljning av alkohol och droger på skolan kontaktas omedelbart polis. Personal har rätt att kvarhålla person som överlåter alkohol/droger. Rektor är ytterst ansvarig RUTIN FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV DROGPÅVERKAD ELEV (ALKOHOL ELLER ANNAN DROG) Personal som träffar på/upptäcker elev som uppvisar tecken på drogpåverkan kontaktar elevhälsan/ rektor Innehar en elev alkoholhaltiga drycker på skolområdet ska dessa omedelbart beslagtas Personalen tar med sig eleven till elevhälsan/rektor om det är möjligt. Ta gärna hjälp av kollega Elevhälsan/rektor tar nödvändiga kontakter. T.ex. vårdnadshavare, polis, sjukvård, socialtjänst. Återkoppling till berörd personal sker i möjligaste mån. Kommentar: Ett arbete med att ta fram en policy och ny handlingsplan för Lindeskolan gällande hela ANTD-området pågår. Detta kommer att medföra en revidering av planen ovan

12 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Alla elever skall ges goda möjligheter till utbildning. INRIKTNING Verksamhetsmål Skolan skall ha en arbetsmiljö som gör det möjligt för funktionsnedsatta elever att utifrån sina förutsättningar vara delaktig i skolans verksamhet. Känneteckensmål Elever i behov av särskilt stöd erbjuds detta. Lokalerna är anpassade efter elevernas behov. MEDEL Stödfunktioner i form av speciallärare/specialpedagoger, skolhälsovård, studie- och yrkesvägledare och kurator/ungdomskonsulent finns Skolan erbjuder anpassade grupper där specialkompetens finns Kompetensutveckling för personal Individuell planering Regelbunden kontakt med externa samarbetspartner ORGANISATION Mentor eller den som utses till kontaktperson har huvudansvaret för eleven. Elevhälsomötet utgör en referensgrupp för dessa frågor. Rektor är ytterst ansvarig. NYTTA Utvärdering av arbetet kring elever med funktionsnedsättning skall ske regelbundet av elevhälsan och skolledningen.

13 HANDLINGSPLAN VID MISSTANKE OM ATT ELEV HAR UTSATTS FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Ingen skall utsättas för sexuella övergrepp. Om någon har utsatts för sexuella övergrepp skall den utsatte alltid ha stöd. INRIKTNING Verksamhetsmål Skolan skall upplevas fysiskt och psykosocialt trygg. Känneteckensmål Sexuella övergrepp accepteras inte av skolan. MEDEL Vid misstanke om att elev har blivit utsatt för sexuellt övergrepp skall skolpersonalen lyssna och tro på eleven. Personalen skall inte fråga ut eleven på något ingående sätt. Personalen skall genast i samråd med elevhälsopersonal och rektor anmäla misstanken till socialtjänsten. Enligt Socialtjänstlagen 14 kap1 har skolans personal skyldighet att anmäla. Tala inte om för misstänkt eller någon som kan lämna uppgift till en eventuell misstänkt att ni avser att anmäla. ORGANISATION Rektor är ytterst ansvarig för att handlingsplanen följs. NYTTA Efter varje anmälan skall uppföljning och utvärdering ske. Handlingsplanen skall utvärderas av elevhälsan och skolledningen varje år tillsammans med elevhälsoplanen.

14 Anmälningsplikten enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen 14 kap. Anmälan om missförhållanden 1 Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 lagen (1993:335) om Barnombudsman. Lag (2003:407).

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Riktlinjer för samverkan mellan barn-och utbildningsförvaltningen (BUF) och socialtjänstens individ och familjeomsorg (IFO)

Riktlinjer för samverkan mellan barn-och utbildningsförvaltningen (BUF) och socialtjänstens individ och familjeomsorg (IFO) 9 mars 2005 Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Riktlinjer för samverkan mellan barn-och utbildningsförvaltningen (BUF) och socialtjänstens individ och familjeomsorg (IFO) Riktlinjerna

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 2013-2014 Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 Innehållsförteckning Syfte 3 Barn som far illa 3 Lagrum 4 Definitioner 10

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-06-13 Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer