Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink. Redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink. Redovisning 2011-08-25"

Transkript

1 Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink Redovisning

2 Initiativ från FOU Välfärd, Gävleborg Figur 1. Projektets olikasteg. Barn- och ungdomsprojektet Uppföljning: Kartläggning, enklaresambandstudier, utfallsstudier avklientfall, lokal uppföljning Aktualisering Utredning Verkställighet Utvärdering Bakgrundsvariabler Aktualiserings av vemochavvilken orsak? Vilka ärendensom utreds eller inte? Det långsiktiga Orsaktill åtgärd Typavutredning, BBIC, traditionell utredning Typavinsats Mål medinsats Resultatuppföljning Vetenskapligt hållbara utvärderingar Syftet med projektet är att öka kunskapen om de barn och unga som aktualiseras till kommunernas socialtjänster i Gävleborgs län. 2

3 Aktualiserings- och bakgrundskoder (1) Aktualiseringstyp * - Ansökan - Anmälan - Yttrande - Överflyttning Barnet/den unge * - Födelseår/personnr - Kön Familjesituation (förälder) ** - Ensamstående med barn - Gifta/sammanboende m. barn - Eget boende Aktualiserat från * - Den enskilde/sökande - Förälder/vårdnadshavare - Anhörig - Annan privatperson (anonym el. angiven) - Förskola - Skola - Hälso- och sjukvård - Socialtjänsten (ex. officio) - Polisen - Åklagare/domstol - Annan kommun - Övrigt (arbetsgivare, organisationer m.m) * Hög tillförlitlighet ** Lägre tillförlitlighet 3

4 Aktualiserings- och bakgrundskoder (2) Aktualiseringsskäl (vid anmälan) ** - Psykisk ohälsa hos barnet - Beteendeproblem - Skolproblem - Relationsproblem - Förseelse - Egen kriminalitet - Eget missbruk - Omsorgssvikt - Utsatt för övergrepp - Våld i familjen Social utredning eller ej * - Beslut om att inleda utredning - Beslut om att ej inleda utredning Utgångspunkten var: Hur beskrivs barnets situation? Ett tydligt barnperspektiv. * Hög tillförlitlighet ** Lägre tillförlitlighet 4

5 Aktualiseringar till socialtjänsten, perioden Kommuner: Sandviken, Gävle, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal, Hudiksvall, Ockelbo, Nordanstig (ej Hofors) Datamaterialet omfattas, vid dagens datum, av aktualiseringar till socialtjänsten, i nio kommuner över tre år. Barn/ungdom 0 20 år. Alla länets socialtjänster registrerar inkomna aktualiseringar enligt samma mall. Gemensamma bakgrundsvariabler och aktualiseringskoder Datamaterialet består av rapporter från socialtjänsternas verksamhetssystem (individbaserat material): 1) statistikrapport från verksamhetssystem 2) excelark viss manuell justering 3) SPSS sammanställning och analys Rapporter sammanställs varje halv- och helår. 5

6 Antal aktualiseringar

7 Utveckling antal aktualiseringar kommuner 2008 och 2010 Utveckling% 2008jämfört 2010 Sandviken - 11 Gävle - 6 Söderhamn +38 Bollnäs +36 Ovanåker +7 Ljusdal +96 Hudiksvall +47 Ockelbo - 13* Nordanstig +18* Total +20 För Ockelbo och Nordanstig period

8 Exempel på data 59 % pojkar och 41 % flickor. I genomsnitt 12 år år största åldersgruppen 87 % anmälningar, 13 % ansökningar 60 % av barnen lever med en ensamstående förälder. Flest anmälningar kommer från polis (25 %) och skolan (13 %), från förskolan 2 %. 69 % av aktualiseringarna (anmälningar) kommer från myndigheter och 31 % från det privata nätverket (ansökningar, anmälningar). Den vanligaste orsaken för anmälan är omsorgssvikt följt av beteendeproblem. Separerat kriminalitet (brott som kan leda till åtal) och förseelser (snatterier). 55 % av anmälningarna leder till utredning, dock stora skillnader mellan kommunerna. 20 % av aktualiseringarna (ansökan och anmälan) rör barn som aktualiseras fler än en gång under ett halvår. Dock stora skillnader mellan kommunerna. Andelen anmälningar av unika barn (0 17 år) motsvarar 7,6 % av andelen barn i kommunerna. Dock stora skillnader mellan kommunerna, högsta: 11 %, lägsta: 4,8 %. Jämfört studie (Wiklund) vilket gav 6 % av andelen barn i kommunerna. 8

9 Hur använder kommunerna statistiken? I verksamhetsuppföljning. Ger signaler om avvikelser i verksamheten. Informera politiker och ledning. Två konkreta exempel: - En kommun fick utökning av tjänster när man kunde påvisa en kraftig ökning av antalet aktualiseringar. - En kommun fick via statistiken signaler om avvikelser i verksamheten föranledd av en nyligen genomförd omorganisation. Vilket ledde till en justering av organisationen, som undanröjde avvikelsen (vilket kunde konstateras i efterföljande rapport). 9

10 Samarbete FOU Välfärd och socialstyrelsen Kring skäl till insats 9 kommuner medverkar. Koder för skäl till insats läggs in i verksamhetssystemet. Omfattar 20 koder efter norsk modell Försöksperiod mars 2010 feb

11 Skäl till insats mars 2010 feb S käl till in sats, sam m a nfattn ing, m ars 2010 feb A ntal V alid P rocent Förälders bristande förm åga i övrigt ,1 Förhållanden i hem m et, särskilda behov ,0 B arnets beteende, krim inalitet, utagerande, socialt isolering ,8 A nnan grund ,3 E nsam kom m ande flyktingbarn 161 9,3 B arnets drogm issbruk 115 6,7 B arnet är utsatt för fysisk m isshandel 69 4,0 Förälders drogm issbruk 64 3,7 Förälders psykiska sjukdom 39 2,3 V åld i hem m et 35 2,0 B arnets psykiska problem 33 1,9 B arnets funktionsnedsättning 27 1,6 Ö vergivna barn 12 0,7 B arnet är utsatt för p sykisk m isshandel 7 0,4 Förälders som atiska sjukdom 7 0,4 Föräldrars/förälders död 7 0,4 B arnet är utsatt för sexuella övergrepp/incest 3 0,2 B arnets spelm issbruk 3 0,2 B arnet utsatt för vanskötsel 2 0,1 K rim inalitet hos förälder 2 0,1 Total ,0 M issing (skälet: B rister i det sociala nätverket, G ävle) 66 11

12 Skäl till insats, insatsgrupper (1) Skäl till insats jämfört insatsgrupp, mars 2010 feb.2010, del 1 Insatsgrupp Total Öppenvård i egen regi eller extern uppdragstagare Externa placeringar (Hvb, familjehem) Barnet utsatt för vanskötsel 0 2 2,0% 100,0% 100 % Barnet är utsatt för fysisk misshandel ,4% 69,6% 100 % Barnet är utsatt för psykisk misshandel ,9% 57,1% 100 % Barnet är utsatt för sexuella övergrepp/incest 100,0%,0% 100 % Förälders somatiska sjukdom ,9% 57,1% 100 % Förälders psykiska sjukdom ,1% 35,9% 100 % Förälders drogmissbruk ,9% 53,1% 100 % Förälders bristande förmåga i övrigt ,5% 38,5% 100 % Föräldrars/förälders död ,6% 71,4% 100 %

13 Skäl till insats, insatsgrupper (2) Skäl till insats jämfört insatsgrupp, mars 2010 feb.2010, del 2 Öppenvård i egen regi eller extern uppdragstagare Externa placeringar (Hvb, familjehem) Total Kriminalitet hos förälder 0 2 2,0% 100,0% 100 % Våld i hemmet ,4% 48,6% 100 % Barnets funktionsnedsättning ,6% 44,4% 100 % Barnets psykiska problem ,8% 24,2% 100 % Barnets drogmissbruk ,7% 51,3% 100 % Barnets beteende, kriminalitet, utagerande, social isolering 60,4% 39,6% 100 % Förhållanden i hemmet, särskilda behov ,3% 21,7% 100 % Övergivna barn ,0% 100,0% 100 % Barnets spelmissbruk ,0%,0% 100 % Annan grund ,4% 14,6% 100 % Total

14 Socialstyrelsens förslag (2011) 14

15 Nyttan med ett utbyggt register Beskriva och analysera förändringar över tid Bevaka utvecklingen Beskriva, analysera och bevaka variationer inom landet Uppföljningar av olika insatser för olika problem och jämförelser av utfall Ge underlag till öppna jämförelser mellan kommuner/regioner

16 Förslag - skäl till insats Tre överordnande huvudkategorier 1.Skäl relaterade till förälder/föräldrars problem och/eller beteende 2. Skäl relaterade till den unges problem och/eller beteende 3. Övriga skäl

17 1. Förälder/föräldrars problem Omsorgsbrister Övergrepp mot barnet Våld eller hot om våld i familjen Andra familjekonflikter Somatiska hälsoproblem Psykiska hälsoproblem och/eller beteende Alkohol- eller annat drogmissbruk Förälder anhållen, häktad eller i fängelse Annat skäl relaterat till förälders problem och/eller beteende

18 2. Den unges problem och/eller Kriminalitet beteende Alkohol- eller annat drogmissbruk Andra beteendeproblem (t ex prostitution) Somatiska hälsoproblem eller fysiska funktionshinder Psykiska hälsoproblem Annat skäl

19 3. Övriga skäl Förälders/föräldrars död Barnet övergivet Ensamkommande flyktingbarn

20 Förslag - öppenvårdsinsatser (1) Kontaktperson Kontaktfamilj Särskild kvalificerad kontaktperson

21 Öppenvårdsinsatser (2) Övriga öppenvårdsinsatser individuellt utformad behandlings- eller stödinsats gruppinsats insats till barnets/den unges förälder/vårdnadshavare insats till hela familjen samlad insats som rör ett flertal områden i barnets/den unges liv

22 Nytt regeringsuppdrag till Socialstyrelsen 2011 Anmälningar och utredningar antalet anmälningar antalet utredningar vilken relation de som gör anmälningarna har till barnet skälet till anmälningarna hur många anmälningar som leder till utredning hur många utredningar som slutligen leder till att barnet får en insats Öppenvårdsinsatser 22

23 Problem i införandet (1) Aktualiseringar och skäl till insats olika tolkning av lagen (jurister, datainspektionen) ändring av lagstiftning krävs kodernas utformning detaljerade eller områden? koder skall vara hållbara över tid brist på gemensamma begreppsdefinitioner kodernas utformning barnet/föräldrarna verksamhetssystemen tillåter idag endast en registrering i moduler andra begränsningar i systemen 23

24 Problem inför införandet (2) Öppenvårdinsatser olika tolkning av lagen (datainspektionen) ändring av lagstiftning krävs 24

25 Konklusion 1) Den forskningsbaserade kunskapsbasen är svag kring viktiga begrepp inom socialt arbete. Vad gäller; varför barn aktualiseras till socialtjänsten och vilka insatser som beviljas och av vilka skäl. Det saknas etablerade och allmänt accepterade kategorier (Sundell, Egelund, Wiklund, Östberg, Germundsson, Wigsell). Hur representativt/tillförlitligt blir det material som socialstyrelsen sammanställer, ett material som har sin grund i personalens olika tolkningar-/bedömningar av begrepp inom socialt arbete? 2) Enligt SCB skickar 50 % av kommunerna i landet in blanketter (papper) i den årliga rapporteringen om placerade barn och andra insatser, istället för att tillämpa en elektronisk överföring. Finns de tekniska förutsättningar i kommunernas verksamhetssystem? Finns rutiner i kommunerna för att utnyttja tekniken? 3) Socialstyrelsens ambition är att inhämta data om insatsers form, dvs. vilken insatsen riktar sig till, och inte insatsens innehåll (metod, vilka behov som skall tillfredställas). Socialstyrelsens syfte att öka kunskapen om utfall av socialtjänstens insatser kommer inte fullt ut att kunna realiseras. Hur kan man kategorisera öppna insatser för att möjliggöra uppföljning av utfall? Vad är intressant att veta om öppna insatser? 25

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna 21 maj 2015 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor kvalitetsansvarig Jard Larsson Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 214 Innehåll Resultatredovisning Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Fakta om barns levnadsvillkor i Sverige - uppföljningssystem Max18 9 Verksamhetsområde

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Barn och unga insatser år 2013. Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Barn och unga insatser år 2013. Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Barn och unga insatser år 2013 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Barn och unga

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Serviceinsatser inom socialtjänsten. Perspektiv, inriktning och utsatta barns skydd

Serviceinsatser inom socialtjänsten. Perspektiv, inriktning och utsatta barns skydd Serviceinsatser inom socialtjänsten Perspektiv, inriktning och utsatta barns skydd Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska: - vara relevant för praktiskt

Läs mer

Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Sociala Resursförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-03-28 1.0 Emma Söderström, Margot Olsson Sociala resursförvaltningen

Läs mer

Upphandling och uppföljning av HVB. för barn och unga

Upphandling och uppföljning av HVB. för barn och unga Upphandling och uppföljning av HVB för barn och unga Upphandling och uppföljning av HVB Upplysningar om innehållet: Sara Roxell, sara.roxell@skl.se eller Olle Olsson, olle.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barbro Hindberg

FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barbro Hindberg FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa Barbro Hindberg Förord Min utredning ska betraktas som en tämligen snabbt (två månader) formad

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

BARN OCH UNGA I FAMILJEHEM OCH HVB. Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

BARN OCH UNGA I FAMILJEHEM OCH HVB. Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter BARN OCH UNGA I FAMILJEHEM OCH HVB Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter Barn och unga i familjehem och HVB Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Våld i nära relationer. Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius

Våld i nära relationer. Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius Våld i nära relationer Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius FOU JÄMT, ÖSTERSUND 2014 ISSN:1651-7253 FÖRFATTARE: HELENA HOPSTADIUS 2 Sammanfattning

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN 1(62) BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen Antagna av socialnämnden 2009-08-26, 78, Dnr 2009/132 1 2(62) INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. BARNETS

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Erik Nordström, FoU-ledare, 2011 Innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Bakgrund...

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 2013 Innehåll RESULTATREDOVISNING Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Verksamhetsområde 1: kunskap om rättigheter 9 Verksamhetsområde 2: rättigheter

Läs mer

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? 2013 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? 2013 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka Barn som anhöriga 2013:1 Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de? Rapport 1 från projektet Barn som anhöriga - en kartläggning Anders Hjern och Helio Adelino Manhica Barn som anhöriga

Läs mer