Fråga vid tillämpning av 2 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det förekommit misshandel eller brister i omsorgen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga vid tillämpning av 2 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det förekommit misshandel eller brister i omsorgen."

Transkript

1 RÅ 1996 ref. 91 Fråga vid tillämpning av 2 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det förekommit misshandel eller brister i omsorgen. Den 6 oktober 1994 beslöt ordföranden i Sociala distriksnämnden Centrum i Jönköpings kommun att med stöd av 2 och 6 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, omedelbart omhänderta barnen Mikael C., född den 27 januari 1985, Mattias C., född den 16 juni 1990, Linda C., född den 13 september 1991, och Tobias C., född den 4 maj I beslut den 18 oktober 1994 fastställde Länsrätten i Jönköpings län de omedelbara omhändertagandena. Efter överklagande fastställde Kammarrätten i Jönköping den 11 november 1994 länsrättens beslut. Mikael var son till Per C., född Mattias, Linda och Tobias var gemensamma barn till Per C. och Annelie C., född Den 24 november 1994 ansökte distriksnämnden hos länsrätten om att Mikael, Mattias, Linda och Tobias skulle beredas vård enligt 1 andra stycket och 2 LVU. Distriktsnämnden åberopade bl.a. ett rättsmedicinskt yttrande den 21 juni 1994 av professor Lennart Rammer, Rättsmedicinska institutet, Universitetssjukhuset, Linköping, och ett rättsmedicinskt protokoll den 10 oktober 1994 av rättsläkaren Karl Dahlberg vid samma institut. Per C. och Annelie C. bestred ansökan medan barnens offentliga biträde tillstyrkte bifall till ansökan. Per C. och Annelie C. yrkade att länsrätten skulle inhämta ytterligare utredning. Länsrätten i Jönköpings län ( , ordförande Jonasson), som höll muntlig förhandling, yttrade: Länsrätten finner inte erforderligt med ytterligare utredning i målet. - Enligt 1 och 2 LVU skall vård beredas den som är under arton år om det på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om den unge. I förarbetena till lagen (prop. 1989/90:28 s. 107) anges bl.a. följande. I uttrycket "påtaglig risk för skada" ligger att det inte kan vara fråga om någon ringa risk för skada. Övergående eller mindre betydande risk för skada är alltså inte tillräckligt för ett ingripande enligt lagen. Det skall gå att konstatera att risken för skada har en sådan inverkan på barnets hälsa eller utveckling att barnet har ett tydligt vårdbehov. Konkreta omständigheter måste alltså föreligga som talar för en risk för skada. Subjektiva antaganden om en sådan risk eller ovidkommande omständigheter, till exempel samhällsvärderingar eller inställning i trosfrågor, får inte läggas till grund för ett vårdingripande. Vidare anges att redan en ringa grad av misshandel kan utgöra en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling, om det inte är fråga om en enstaka överilad handling. En bedömning skall ske från fall till fall men det torde, åtminstone i fråga om yngre barn, i de flesta fall vara oundvikligt att barnet skiljs från hemmet. - Regeringsrätten har uttalat (se RÅ 1987 ref. 160) att LVU bör tolkas så att ett tvångsingripande endast kommer till stånd när det är klart att förutsättningar härför verkligen föreligger samt att dessutom socialutskottets uttalande (SoU 1979/80:44 s. 99) att LVU är avsedd för särskilt riskfyllda situationer talar för en sådan snäv tolkning av de aktuella bestämmelserna i LVU. - Vad först gäller Tobias framgår av utredningen att han vid två tillfällen förts till sjukhus, varvid man såvitt avser det första tillfället den 14 maj 1994 konstaterat utbredda blödningar i hjärnhinnorna och

2 hjärnan. Av Rammers utlåtande framgår att skadorna av allt att döma orsakats av något yttre våld mot huvudet som fall mot hårt underlag, stöt, slag eller skakningar. Vad gäller det senare tillfället den 24 augusti 1994 framgår av Dahlbergs utlåtande att man funnit en blödning under hårda hjärnhinnan och att man också funnit s.k. hörnfrakturer på båda skenbenen samt ej helt färska blödningar under skenbenets yttre benhinnor och att utseendet av de nytillkomna radiologiskt påvisade skadorna starkt talar för att de orsakats av grepp och skakningar, s.k. shaken baby syndrom och att skadorna tillfogats honom av annan person. - Länsrätten finner med hänsyn till vad som sålunda och i övrigt framkommit i målet tillförlitligen utrett att Tobias utsatts för misshandel eller annat fysiskt våld under den tid han varit i makarna C:s vård och att det finns en påtaglig risk för att Tobias hälsa och utveckling skadas. Det är uppenbart att erforderlig vård inte kan ges i frivilliga former. Förutsättningar föreligger därför att bereda honom vård enligt LVU. Ansökningen beträffande Tobias skall därför bifallas. - Beslutet om vård bör gälla omedelbart. - Beträffande Mikael har vid åtminstone två tillfällen observerats blåmärken i ansiktet, vid det ena tillfället i pannan och vid det andra runt ögat. Mikael har gett skilda förklaringar till hur blåmärket runt ögat uppkommit. Även Per C. har lämnat motstridiga uppgifter om denna händelse. Dessa omständigheter är i hög grad besvärande för Per C. och talar med viss styrka för att Mikael varit utsatt för misshandel eller annat fysiskt våld. Distriktsnämnden har därför haft fog för ett ingripande även gentemot Mikael, Mattias och Linda. Makarna C. har genom att försvinna med barnen förhindrat att nämnden kunnat ytterligare utreda förhållandena kring barnen med bl.a. samtal med barnen och läkarundersökning. Denna omständighet talar också för att vård enligt LVU bör övervägas. - Distriktsnämnden har framhållit att Mikael till följd av sin bakgrund, med uppslitande vårdnads- och umgängestvister, har särskilda behov och att hans behov bäst tillgodoses genom en placering i en neutral miljö, där han kan få sina behov av skydd och trygghet tillgodosedda och tillgång till såväl fadern och hans familj som morföräldrarna. Det har å andra sidan framhållits i yttranden och av Per och Annelie C. att hans hälsa allvarligt skulle riskeras om han på nytt blev uppbruten från sin invanda miljö. Frågan om umgängesrätt för morföräldrarna är föremål för prövning i Jönköpings tingsrätt. - Länsrätten beaktar att intet framkommit som ger stöd för antagande att Mattias och Linda skulle varit utsatta för våld eller andra brister i omsorgen. - Tvångsomhändertaganden av barn är en mycket ingripande åtgärd. Som Regeringsrätten uttalat bör bestämmelserna tolkas restriktivt och tvångsvård användas endast i särskilt riskfyllda situationer. I fråga om Mikael beaktar länsrätten särskilt att han varit utsatt för vårdnads- och umgängestvister under lång tid, att han sedan oktober 1992 bott hos makarna C. och att ett nytt uppbrott i sig skulle kunna skada Mikael. Vid en samlad bedömning anser länsrätten att Mikaels nuvarande förhållanden inte är sådana att det föreligger en påtaglig risk för att hans hälsa eller utveckling skadas. Länsrätten gör samma bedömning beträffande barnen Mattias och Linda. Förutsättningar för vård enligt LVU föreligger därmed inte. Distrikstnämndens ansökan skall därför lämnas utan bifall. - Per och Annelie C:s yrkanden om inhämtande av ytterligare yttranden lämnas utan bifall.

3 - Länsrätten beslutar med stöd av 1 andra stycket och 2 LVU att Tobias C. skall beredas vård enligt denna lag. - Länsrätten förordnar med stöd av 40 tredje stycket LVU att beslutet om vård skall gälla omedelbart. - Länsrätten bifaller inte distriktsnämndens ansökningar beträffande Mikael, Mattias och Linda C. Sociala distrikstnämnden överklagade och yrkade att jämväl Mikael, Mattias och Linda skulle beredas vård enligt LVU. Även Per C. och Annelie C. överklagade och yrkade ändring av länsrättens dom samt att sociala distrikstnämndens ansökan om vård av Tobias enligt LVU skulle lämnas utan bifall. Kammarrätten i Jönköping ( , Blänning, Velinder, referent, Hallström samt nämndemännen Lagervall och Wikenfors), som höll muntlig förhandling i målet, varvid vittnesförhör hölls med chefsöverläkaren Anders Brynge, barnpsykologen Inger Sanne, Alf C., pastorn Carina Jarlsbonde, Agneta Livh och Ingemar Sandberg, yttrade: Distriktsnämnden har vid den muntliga förhandlingen anfört bl.a. följande. Det är viktigt för Mikael att han kan upprätthålla kontakt med sina morföräldrar. Trots detta vägrar makarna C. Mikael att träffa dem. Mikael är en vek och tillbakadragen pojke som är i akut behov av hjälp. Händelsen den 27 april 1995 bekräftar Mikaels otrygghet och får betecknas som en synnerligen anmärkningsvärd händelse. Samarbetet mellan distriktsnämnden och makarna C. fungerar undermåligt eftersom makarna C. har en sådan negativ inställning till myndigheter. Det är därför omöjligt att nå en frivillig uppgörelse för att tillgodose barnens vård- och skyddsbehov. Separationsproblematiken är underordnad skyddsaspekten. - Makarna C. har anfört bl.a. följande. De har aldrig misshandlat sina barn. De vidhåller att den underliggande utredningen avseende Tobias bygger på felaktiga antaganden, bl.a. när symptomen skall ha debuterat. Det finns därför anledning att tro att skadan uppkommit till följd av syrebrist vid förlossningen eller att fråga är om en sjukdom. De yrkar därför att yttrande skall inhämtas från chefsöverläkaren Olof Flodmark, Karolinska sjukhuset i Stockholm. Anledningen till att Mikael vistades i skolan den 27 april 1995 kan ha varit att äldre elever hade teaterföreställning i skolan den kvällen och att han drogs till dem. Per C. var mycket orolig för Mikael vid tillfället, varför han kontaktade polisen. Mikaels psykiska status har förbättrats undan för undan sedan Per C. fick vårdnaden om honom. Efter umgänge med morföräldrarna var Mikael alltid i mycket dåligt skick. Numera vägrar Mikael att träffa morföräldrarna. En armskada, som Linda ådrog sig i augusti 1992, har sin förklaring i att Mattias dragit henne i armen. Linda och Mattias fungerar utan problem såväl i hemmet som i den öppna förskolan. Makarna anser att de i princip inte har behov av hjälp från utomstående eftersom de anser sig inte ha gjort något fel. Del enda de kan tänka sig är att Mikael träffar en opartisk psykiater. - Anders Brynge har anfört att Mikael med all säkerhet mår sämre idag än vad han gjorde år Mot bakgrund av vad leg. psykologen Inger Sanne och biträdande överläkaren Mie Lundqvist underhand gett information om beträffande Mikael måste det bästa för Mikael vara om han nu får vistas i en trygg neutral miljö. - Inger Sanne har anfört att Mikael tagit skada psykiskt. Hon tror också att han blivit slagen och att han är rädd för Per C.

4 - Såväl Alf C., Carina Jarlsbonde som Agnetha Livh har anfört att Mikael utvecklats positivt hos makarna C. De har inte haft anledning tro att föräldrarna skulle ha misskött sig som föräldrar. Tvärtom har de tagit väl hand om barnen. - Ingemar Sandberg har uppgett bl.a. att alla beskyllningar mot honom om misshandel m.m. av Mikael är osanna. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Socialstyrelsen, Rättsliga Rådet, har efter att ha inhämtat yttrande från rättsläkaren och professorn Peter Löwenhielm, i yttrande till kammarrätten instämt i den bedömning Löwenhielm gjort. Rådet har således förklarat att man delar den uppfattning som kommit till uttryck i de rättsmedicinska utlåtandena beträffande Tobias och att de rättsmedicinska bedömningarna avgivits i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kammarrätten finner mot bakgrund härav utrett att Tobias utsatts för misshandel eller annat fysiskt våld och att detta skett under tid då han var i makarna C:s vård. Liksom länsrätten funnit finns det därigenom en påtaglig risk för att Tobias hälsa och utveckling skadas. Han är således i behov av vård. Då sådan erforderlig vård inte kan ges i frivilliga former föreligger förutsättningar att bereda honom vård enligt LVU. Länsrättens beslut i den delen skall därför bestå. Med denna utgång saknas anledning till ytterligare medicinsk utredning. - Avseende Mikael har vid åtminstone tre tillfällen, varav ett efter länsrättsförhandlingen, observerats att han haft blåmärken. Motstridiga förklaringar har lämnats till uppkomsten av blåmärkena, dels av Mikael, dels av Per C. Det kan inte uteslutas att skadorna uppkommit genom misshandel inom familjen. Inger Sanne, som behandlat Mikael, har för sin del anfört att hon tror att Mikael blivit slagen och att Mikael är rädd för Per C. Hon har åberopat resultatet av ett - visserligen inte vetenskapligt, men under lång tid tillämpat - test till stöd för sin uppfattning. Anders Brynge har bedömt att det bästa för Mikael i nuläget vore om han fick vistas i en trygg neutral miljö. Det är klarlagt att Mikael har psykiska problem och att han till följd härav är i behov av vård. Vidare uppvisar Mikaels livssituation en sådan otrygghet att ett särskilt omsorgsbehov föreligger. Såvitt avser Linda och Mattias bedömer kammarrätten att, även om det inte framkommit att de varit direkt utsatta för våld eller att det annars skulle föreligga särskilda brister i omsorgen, omständigheterna vara sådana att det finns en påtaglig risk för deras hälsa och utveckling i den miljö de för närvarande vistas. Kammarrätten finner att behövligt skydd och vård för Mikael, Linda och Mattias endast kan tillgodoses genom en placering i en neutral miljö. Eftersom makarna C. vägrar medverka till en sådan placering är förutsättningarna för vård enligt LVU uppfyllda även för Mikael, Linda och Mattias. - Kammarrätten avslår makarna C:s yrkande om att kammarrätten skall inhämta yttrande från chefsöverläkaren Olof Flodmark. - Kammarrätten bifaller distriktsnämndens överklagande och förordnar med stöd av 1 andra stycket och 2 LVU att Mikael, Linda och Mattias C. skall beredas vård enligt denna lag. - Kammarrätten förordnar med stöd av 40 tredje stycket LVU att beslutet om vård skall gälla omedelbart. - Kammarrätten avslår makarna C:s överklagande avseende beslutad vård av Tobias C.

5 Per C. och Annelie C. överklagade och yrkade att kammarrättens dom och länsrättens dom om förordnande av vård med stöd av 1 andra stycket och 2 LVU skulle undanröjas. Prövningstillstånd meddelades. Sociala distriktsnämnden, som bestred bifall till överklagandet, åberopade till stöd härför bl.a. ett av distriktsnämnden inhämtat yttrande den 8 januari 1996 från chefsöverläkaren Olof Flodmark, Neuroradiologiska avdelningen, Karolinska sjukhuset. Barnens offentliga biträde avstyrkte bifall till överklagandet. Regeringsrätten höll muntlig förhandling i målet. Vid den muntliga förhandling hölls vittnesförhör med universitetslektorn Bo Edvardsson, Alf C., pastorn Carina Jarlsbonde och Charlie Ottosson samt sakkunnigförhör med rättsläkaren Karl Dahlberg. Regeringsrätten ( , Brink, Tottie, Wadell, von Bahr, Baekkevold) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. - Enligt 1 andra stycket LVU skall den som är under 18 år beredas vård enligt lagen, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom och, när den unge fyllt 15 år, av honom själv. Enligt 2 skall vård beslutas om det på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Frågan i målet gäller främst om Tobias och Mikael skall beredas vård enligt LVU. I den överklagade domen förordnade kammarrätten om LVU-vård för alla fyra barnen, men vad gäller Mattias och Linda, som vistats i hemmet sedan hösten 1995, har vården upphört i februari I målet har emellertid yrkats att Regeringsrätten skall ta ställning till om det vid tidpunkten för kammarrättens prövning förelåg skäl för vård av Mattias och Linda. Regeringsrätten återkommer till den frågan och behandlar närmast frågan om vård för Tobias och Mikael. Det som åberopas av sociala distriktsnämnden är beträffande Tobias att han har blivit misshandlad och beträffande Mikael dels att det finns misstankar att ven han misshandlats och att hans situation bör bedömas mot bakgrund av att det är styrkt att Tobias utsatts för misshandel, dels att det föreligger brister i omsorgen. Regeringsrätten kommer i det följande att först behandla Tobias och Mikaels skador var för sig och därefter göra en sammanfattande bedömning. Det finns emellertid anledning att allra först redovisa vad som uttalats i förarbetena om misshandel som grund för LVU-vård. Med misshandel avses enligt förarbetena till LVU (prop. 1989/90:28 s. 65 och 107) både fysisk och psykisk misshandel. Redan en ringa grad av fysisk misshandel kan anses utgöra en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling om den inte är att betrakta som en enstaka överilad handling. Misshandel av allvarligare slag bör regelmässigt leda till att den unge omhändertas för vård, åtminstone för en tid. Med psykisk misshandel avses exempelvis att den unge utsätts för psykiskt lidande genom systematiska kränkningar, nedvärdering eller terrorisering. Rekvisitet påtaglig risk för skada infördes som en nyhet vid tillkomsten av gällande LVU år Avsikten med att införa begreppet var (a. prop. s. 60 f.) att åstadkomma en precisering av lagstiftningens grunder för tvångsvård genom beskrivning i lagtext av den risknivå som krävs. I uttrycket ligger (a. prop. s. 63 och 107) att det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att skaderisk är för handen. Det skall inte vara fråga om enbart ringa risk för skada.

6 Tobias skador Av utredningen framgår att Tobias vid två tillfällen inlagts på sjukhus på grund av bl.a. skador på hjärnan nämligen dels den 14 maj dvs. tio dagar efter hans födelse - dels den 24 augusti I målet finns en omfattande medicinsk utredning angående skadorna och deras orsaker. Till grund för underinstansernas bedömning har legat bl.a. rättsmedicinska yttranden från dels professorn Lennart Rammer, Rättsmedicinska institutet, Universitetssjukhuset, Linköping, avseende det första sjuktillfället, dels rättsläkaren Karl Dahlberg vid samma institut avseende det andra sjuktillfället. Vidare har förelegat yttranden från läkare vid det sjukhus dit Tobias inkommit vid de två tillfällena, nämligen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Dessutom har kammarrätten inhämtat yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd. Beträffande det första sjuktillfället framgår av läkarintyg den 3 juni 1994 av biträdande överläkaren Göran Oldaeus vid barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, bl.a. följande. Tobias inkom till akutmottagningen den 14 maj 1994 kl på grund av kräkningar. Han var då 10 dagar gammal. Enligt uppgift hade han den 13 maj kaskadliknande kräkningar. Vid 23-tiden hade han blivit skrikig och svårtröstad och sedan inte alls velat äta. Vid inkomsten var han sovande men väckbar. Efter väckning beskriven som sprittig, grågulblek i huden med påtaglig slapphet i muskulaturen. Man noterade direkt buktande fontanell. Några blåmärken sågs ej. Den kliniska bilden var misstänkt för en allvarlig infektion med spridning i blodet, alternativt hjärnhinneinflammation. Tobias remitterades den 17 maj till neurokirurgen i Linköping för fortsatt utredning och eventuell åtgärd. Lennart Rammer har i yttrande den 21 juni 1994 avgivit det utlåtandet att Tobias insjuknade vid en ålder av 10 dagar med kräkningar, sänkt medvetandegrad och slapphet i kroppen att olika radiologiska undersökningsmetoder visat utbredda blödningar i hjärnhinnorna och hjärnan men ingen skallfraktur att det är osannolikt att blödningarna i hjärnhinnorna och hjärnan orsakats av sjukdom att de därför av allt att döma orsakats av någon form av yttre våld mot huvudet att det är mindre sannolikt att blödningarna orsakats av påverkan av huvudet i samband med förlossningen att det mest sannolika därför är att blödningarna i hjärnhinnorna och hjärnan orsakats av någon form av yttre våld mot huvudet som fall mot hårt underlag, stöt, slag eller skakningar. Vad gäller sannolikheten för att blödningarna haft samband med förlossningen har Lennart Rammer i yttrandet vidare anfört bl.a. att mot detta talar att barnet inte visade några symptom förrän 10 dagar efter födelsen samt den omfattande utbredningen av blödningarna inom hjärnhinnorna och hjärnan. Beträffande det andra sjuktillfället framgår av läkarintyg den 26 september 1994 av biträdande överläkaren Ulf Jansson, barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, bl.a. följande.

7 Tobias har gått på kontroller på barnkliniken med anledning av tidigare vård på grund av hjärnblödning. Han har vid dessa kontroller mått bra och utvecklats tillfredsställande. Utvecklingen av de tidigare påvisade intracerebrala blödningarna och blödningarna på hjärnytan har följts med ultraljud varvid man vid undersökning den 16 augusti 1994 noterar att blödningsresterna var borta och att vidden på hjärnans sidoventriklar också hade minskat något. - Tobias återinsjuknade enligt uppgift den 18 augusti med kräkningar, gnällighet och dålig aptit. Vid undersökning på barnkliniken den 19 augusti noterades att pojken hade fin färg, inga exanthem och gav en bra blickkontakt m.m. Han uppvisade ett normalt kroppsstatus. Det uppfattades som en begynnande luftvägsinfektion och han fick åka hem. Den 22 augusti var Tobias på ett planerat återbesök. Någon journalanteckning från detta tillfälle har inte gått att få fram. Tobias återkom till barnkliniken den 24 augusti på grund av kräkningar, gnällighet och minskad vakenhet. Vid inkomstundersökningen noterades att pojken var trött och sov men att han vaknade emellanåt och då var gnällig men gav blickkontakt. Han var blek och hade en del diskreta neurologiska symtom och en buktande pulserande fontanell. Han lades in för kompletterande utredning. Karl Dahlberg har beträffande det andra sjuktillfället i yttrande den 10 oktober 1994 avgivit det utlåtandet att Tobias företett tecken på sjukvårdsbehandling (nr 2) mindre ytliga hudskador på 1. högra armen (nr 10) 2. vänstra foten (nr 17, 18) 3. högra foten (nr 19) 4. ryggen (nr 20) s.k. hörnfrakturer på båda skenbenen samt ej helt färska blödningar under skenbenets yttre benhinnor (röntgenutlåtande, Rtg avd., Universitetssjukhuset i Linköping) ej helt färsk blödning under den hårda hjärnhinnan över den vänstra hjässloben (datortomografiundersökning av huvudet, eftergranskningsutlåtande, Rtg avd., Universitetssjukhuset i Linköping) att under sjukvårdstillfället inga sjukdomar har kunnat påvisas som kan förklara skadorna, att det av det radiologiska undersökningsresultatet ej kan avgöras om förtjockningarna av yttre benhinnorna på armbågsbenen uppkommit till följd av yttre våld eller motsvarar en anatomisk normalvariant, att utseendet av de nytillkomna radiologiskt påvisade skadorna, dels blödningen under den hårda hjärnhinnan, dels de s.k. hörnbrotten och blödningarna under yttre benhinnan på båda skenbenen, starkt talar för att de orsakats av grepp och skakningar, s.k. shaken baby syndrome,

8 att dessa skador är ca 1-2 veckor gamla, att de mindre ytliga skadorna möjligen kan ha uppkommit vid samma tidpunkt, dock oklart närmare på vilket sätt, samt att skadorna tillfogats honom av annan person. Socialstyrelsens rättsliga råd har i sitt yttrande den 27 mars 1995 förklarat sig dela den uppfattning som kommit till uttryck i ett av rådet inhämtat yttrande av rättsläkaren och professorn Peter Löwenhielm. Denne har i sitt yttrande sammanfattningsvis angett att har delar den uppfattning som kommit till uttryck i de rättsmedicinska utlåtandena och att de rättsmedicinska bedömningarna i det aktuella målet enligt hans mening avgivits i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Till grund härför har han anfört bl.a. Beträffande uppkomsttiden för huvudskadorna samt benbrotten bygger Rammers och Dahlbergs utlåtanden på andra sakkunnigas bedömningar. - Frågan om skador varit livshotande eller om ett handlande har inneburit en livshotande situation ingår vanligen i den rättsmedicinska bedömningen. Rammers respektive Dahlbergs utlåtande innefattar inte ett sådant ställningstagande. Det undandrar sig dock hans bedömning om denna fråga utelämnats avsiktligt och om den har betydelse för förvaltningsdomstolens beslut i saken. - Det vanligaste fyndet vid s.k. shaken baby syndrome är intrakraniella blödningar, i första hand blödning under den hårda hjärnhinnan (subduralblödning). - Ögonbottenblödningar och tryckskador på bröstkorgen är andra "klassiska" fynd vid shaken baby syndrome. Ett fast grepp kring det lilla barnets bröstkorg kan ge upphov till blåmärken på bålen, men om barnet i stället hålles i underbenen och skakas, föreligger inte förutsättningarna tryckskador på bröstkorgen (ffa blåmärken), men väl för de s.k. hörnfrakturerna på skenbenen. - Om barnet skakas, vilket leder till slungningar av huvudet, sker en tryckökning i skallens inre. Denna tryckökning kan ge upphov till ögonbottenblödningar och slungningarna av huvudet till intrakraniella blödningar, t.ex. subduralblödning. Ögonbottenblödningar kan även uppkomma till följd av intrakraniell tryckökning av annan orsak. - Han anser inte att den av Dahlberg använda beteckningen shaken baby syndrome är felaktigt använd för att i det aktuella fallet sammanfatta skadorna och skadornas uppkomstsätt. Som tidigare nämnts har makarna C. mot bakgrund av bl.a. Lennart Rammers yttrande ifrågasatt om inte skadorna vid det första sjuktillfället uppkommit i samband med förlossningen. Makarna har därvid åberopat även vad som anförts i intyg från vissa andra läkare, bl.a. från röntgenläkaren Åke Karlsson, Östra sjukhuset i Göteborg. Denne har efter remiss från rättsläkaren Karl Dahlberg gjort en eftergranskning av röntgenbilder m.m. från det första sjuktillfället och därvid i utlåtande den 23 januari 1995 som slutsats anfört bl.a. Konklusionen av detta blir att huvuddelen av det extracerebrala hematomet har ett signalmönster som överensstämmer med en blödningsålder på 14 dagar eller mera. Däremot den blödning som ligger frontoparietalt på höger sida och det interhemisphäriska hematomet occipitalt uppvisar ett signalmönster som ses vid blödningar som är 3-7 dagar gamla. Således kan ej radiologiskt uteslutas

9 att det subdurala hematomet uppkommit i samband med vaginal förlossning eller dagarna närmast efter. Däremot uppvisar det interhemisphäriska blodet occipitalt och blödningen extracerebralt frontalt på höger sida signalmönster som vid färskare blödning enligt ovan. I utlåtande den 24 januari 1995 har Åke Karlsson anfört bl.a. Dock kan motsvarande signalmönster erhållas vid skiktning i subdurala blödningar, där dekliva delar av hematomet behåller utseendet av en 3-7 dagar gammal blödning under något längre tid. Således kan signalvariationerna mellan olika delar av hematomet betyda antingen att dessa uppkommit vid olika tillfällen eller att blödningen uppstått vid ett tillfälle och skillnader i nedbrytningshastighet av hemoglobinet ger upphov till ovannämnda signalvariationer. Sammanfattningsvis ger det granskade bildmaterialet följande information enligt Åke Karlssons sistnämnda utlåtande. Datortomografi den 14 maj 1994 visar intrakraniella blödningar belägna extracerebralt med färskt utseende, deras ålder kan ej anges mera exakt än så, samt ett generellt hjärnödem. - Magnetröntgen den 18 maj 1994 visar dels ovannämnda blödningar vars ålder bedöms vara 3-7 dagar gamla (med hänvisning till ovanstående möjligen något äldre), dels utbredda subdurala blödningar på båda sidor vars ålder bedöms vara 14 dagar eller äldre. Ingen bakomliggande blödningsorsak, exempelvis arteriovenös missbildning har påvisats. - Uppföljande datortomografi den 1 juni 1994 visar tillkomst av en infarktlik förändring i vänster hjärnhalva. Uppgifter om att blödningarna vid det första sjuktillfället haft olika åldrar finns också i två andra läkarintyg nämligen intyg den 23 maj 1994 av överläkaren Calle Johansson, Länssjukhuset Ryhov, och intyg den 3 juni 1994 av biträdande överläkaren vid samma sjukhus Göran Oldaeus. I sammanhanget bör också nämnas att två för vårdutredningen ansvariga socialsekreterare den 13 september 1994 sammanträffat med Lennart Rammer och Karl Dahlberg för att få svar på vissa frågor angående Tobias skador. Av anteckningar från sammanträffandet - som nedtecknats av en av socialsekreterarna - framgår bl.a. följande. Vad gäller det första sjuktillfället bedömer Lennart Rammer och Karl Dahlberg att blödningen bör ha uppkommit relativt snart, ca 1-2 dygn, före de första symptomen. Med utgångspunkt i att Tobias började kräkas den 13 maj skulle blödningen ha ägt rum den maj. De anser att samtliga blödningar som konstaterades vid det första sjuktillfället härrör från ett "våldstillfälle". Vid blödningar i hjärnan är det första symptomet oftast huvudvärk, därefter kommer kräkningar och sist kramper. Symptomen är till en början svaga och tilltar sedan alltmer i en uppåtgående skala. Utifrån det senare uppfattar socialsekreterarna enligt anteckningarna att det kan vara svårt att uppmärksamma symptomen i början, framförallt när det handlar om spädbarn, som inte kan uttrycka sig i ord. Symptomen märks i stället på ökad gnällighet/skrikighet, vilket sedan övergår till betydligt allvarligare och tydligare tecken såsom gråblek, flammig hy, slöhet och slapp muskulatur. Att blödningarna skulle orsakats av förlossningen utesluter läkarna med stor säkerhet. De tror inte att den av makarna C. uppgivna "krocken med vaktmästaren" är en möjlig orsak till blödningen. Vidare utesluter de i stort sett sjukdom som orsak till blödningarna. Blödningarnas utseende och lokalisering

10 tyder på att det rör sig om yttre våld av något slag. I Linköping har man några liknande fall om året. Det har, enligt Lennart Rammer, förekommit fall där misshandel konstaterats men han menar att osäkerheten ofta är stor vid denna typ av skador. Vid jämförelse med en av föräldrarnas hypoteser säger läkarna, att en tänkbar orsak till Tobias första blödning kan vara att syskon lyft upp Tobias i sängen och sedan släppt ned honom. En annan tänkbar (inte lika trolig) orsak skulle kunna vara att något av syskonen "ramlat" ned i sängen och "tryckt till" Tobias huvud. Enligt läkarna kan denna typ av händelser vara tillräcklig. Vid s.k. shaken baby syndrome är liknande blödningar ett av symptomen. Övriga symptom är blåmärken på armarna/revben samt ögonskador/blödningar. Alla symptomen behöver dock inte förekomma, utan det kan också resultera i ett enstaka symptom. I Tobias fall har ögonundersökning och helkroppsröntgen varit utan anmärkning. - Som svar på socialnämndens begäran att förtydliga olika begrepp som de använder i tidigare yttranden anförs att de i princip utesluter sjukdom eller förlossning som tänkbar orsak till den första blödningen. Det som då återstår, som troligaste orsak, är någon form av yttre våld, vilket de graderar enligt följande trolighetsskala: 1. Fall (mot hårt eller mjukt underlag). 2. Skakningar. 3. Stöt eller slag (mindre troligt). Huruvida det rör sig om olyckshändelse, vårdslöshet eller misshandel kan de inte svara närmare på. Vad gäller det andra sjuktillfället framhålls att det fortfarande saknas vissa fakta såsom helkroppsröntgen. Det rör sig, enligt Karl Dahlberg, om en mindre blödning. Blödningen har varit på samma ställe som den första och det har vid undersökning visat sig att området inte var helt läkt. Detta betyder i sin tur att det krävdes "betydligt mindre våld" vid andra tillfället för att en blödning skulle uppstå. Vid samtal med föräldrarna har framkommit två trauma (mormodern höll på att tappa Tobias samt att systern Linda vält babyliften) som kan vara möjliga orsaker. Karl Dahlberg tror dock att det första är mest troligt. Under handläggningen i Regeringsrätten har sociala distriktsnämnden inhämtat yttrande från chefsöverläkaren Olof Flodmark, Neuroradiologiska avdelningen, Karolinska sjukhuset. Han har i yttrande den 8 januari 1996 avgett följande utlåtande, nämligen att de vid den första datortomografin påvisade blödningarna under den hårda hjärnhinnan inte kan ha uppkommit i samband med en i övrigt normal förlossning eller på grund av syrebrist under graviditetens sista dagar eller i anslutning till förlossningen, att de vid den första datortomografin påvisade blödningarna under den mjuka hjärnhinnan sannolikt inte är så gamla att de kan ha uppstått i samband med en normal förlossning utan sannolikt är orsakade av yttre våld, att de vid den första magnetkameraundersökningen påvisade hjärnskadorna sannolikt orsakats av upprepade skakningar av barnets huvud, att de vid den första datortomografin påvisade intrakraniella blödningarna samt de vid den första magnetkameraundersökningen påvisade hjärnskadorna med största sannolikhet orsakats av yttre våld mot barnets skalle tillfogat av annan person, att de vid röntgenundersökning den 1 september 1994 påvisade skelettskadorna på båda skenbenen inte kan ha uppkommit på annat sätt än genom yttre våld, att den vid datortomografiundersökning den 26 augusti 1994 påvisade färska blödningen under den hårda hjärnhinnan kan ha uppkommit efter milt våld men i ljuset av de samtida skelettskadorna på underbenen sannolikt är orsakade av yttre våld tillfogat av annan person, att de vid den sista magnetkameraundersökningen den 9 maj 1995 påvisade områdena med förlust av hjärnsubstans i vänster hjässlob samt nacklob, med största sannolikhet utgöres av resttillstånd efter hjärnskador som först påvisas vid magnetröntgenundersökningen den 18 maj 1994 och som med största sannolikhet orsakats av yttre våld, att barnet Tobias vid minst två tillfällen utsatts för yttre våld som orsakat intrakraniella blödningar och bestående hjärnskada samt vid ett av tillfällena dessutom skelettskador, att de beskrivna skadorna är dokumenterade med hjälp

Fråga om förutsättningar för vård av barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Fråga om förutsättningar för vård av barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. RÅ 1987 ref. 160 Fråga om förutsättningar för vård av barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialnämnden i Alvesta kommun ansökte i november 1985 hos länsrätten i Kronobergs län

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 11 februari 2011 KLAGANDE Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sigtuna kommun 195 85 Märsta Ombud: Advokat Susanne Ekberg-Carlsson Celsus

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

LVU-processen från start till mål

LVU-processen från start till mål LVU-processen från start till mål Att processa som offentligt biträde till barn och vårdnadshavare i LVU-mål innebär snabb handläggning, muntliga förhandlingar och muntlig bevisning. Klientkontakten är

Läs mer

DOM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8405-10 1 KLAGANDE Nimo Adan Elmi, 830228 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Barbro Sjöqvist Box 4179 102 64 Stockholm MOTPART Migrationsverket

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Allmänna domstolar m.m.

Allmänna domstolar m.m. Allmänna domstolar m.m. Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i ett mål om umgänge med barn m.m. (Dnr 222-2011) Anmälan G.B. begärde i en anmälan jämte komplettering att

Läs mer

Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare Om barnet behöver ny vårdnadshavare Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens

Läs mer

DOM 2012-04-04 Stockholm

DOM 2012-04-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0702 2012-04-04 Stockholm Mål nr T 9210-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom i mål, se bilaga A KLAGANDE Kennet Carlsson, 561008-5572 Björkvägen 3, 520 11 Vegby

Läs mer

Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv. Hillevi Busch (red.) Elisabeth Eneroth Magnus Israelsson Titti Mattsson Gustav Svensson

Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv. Hillevi Busch (red.) Elisabeth Eneroth Magnus Israelsson Titti Mattsson Gustav Svensson institutionsvård i fokus n nr 2 2014 Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv Hillevi Busch (red.) Elisabeth Eneroth Magnus Israelsson Titti Mattsson Gustav Svensson forskningsrapport Institutionsvård i

Läs mer

DOM 2014-06-17 Jönköping

DOM 2014-06-17 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 2 Rotel 24 2014-06-17 Jönköping Mål nr T 1347-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Jönköpings tingsrätts dom i mål, se bilaga A KLAGANDE Folksam ömsesidig sakförsäkring, 502006-1619 106 60

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Barnombudsmannen rapporterar br2005:06 Barnets bästa Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Varje år upplever drygt 50 000 barn och unga att deras föräldrar separerar. De

Läs mer

DOM 2009-11-03 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-11-03 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Meddelad i Stockholm Mål nr T 10670-07, 10671-07, PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur.kand. Ulrika Dietersson och jur. kand. Marie Nordström

Läs mer

Psykisk ohälsa i arbetet

Psykisk ohälsa i arbetet UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Examensarbete 30 hp Jon Lindahl, Termin 9 Handledare: Ruth Mannelqvist Psykisk ohälsa i arbetet Arbetsskadeförsäkringens tillämpning ur ett genusperspektiv Innehållsförteckning

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

DOM 2015-03-24 Stockholm

DOM 2015-03-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-03-24 Stockholm Mål nr B 649-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 12 december 2013 i mål nr B 4472-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Socialtjänst. (Dnr 4034-2011)

Socialtjänst. (Dnr 4034-2011) Socialtjänst 2013/14:JO1 Två tjänstemän vid en socialförvaltning gjorde ett hembesök i ett s.k. barnavårdsärende; fråga om de mot moderns vilja fick fotografera i bostaden för att dokumentera förhållandena

Läs mer

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon : ) REGERINGS RA T TE:N S DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 1 7 juni 2009 KLAGAND}'!: Socialnämnd en i; Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART J Ombud Jur kand Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder Ds 2011:14 Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder en kartläggning av tillämpningen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

ANKNYTNING Begreppet alla talar om

ANKNYTNING Begreppet alla talar om JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet ANKNYTNING Begreppet alla talar om Lisa Etzner Examensarbete i Förvaltningsrätt, 30 hp Examinator: Pernilla Leviner Stockholm, Vårterminen 2013 INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

En fråga av medicinsk betydelse i detta avseende är halsryggens anatomi och då särskilt ligament och ledkapslar i nämnda område.

En fråga av medicinsk betydelse i detta avseende är halsryggens anatomi och då särskilt ligament och ledkapslar i nämnda område. Tomas Alsbro Oxelögatan 12 613 33 Oxelösund Polisen i Jönköping Box 618 551 18 Jönköping 2007-10-01 Anmälan om mened beträffande adjunkt, universitetslektor, överläkare, docent Per Adolphsson, Institutionen

Läs mer

KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR

KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR 13 Enkät till socialnämnder om deras arbete 13.1 Enkäten En av kommitténs uppgifter var att undersöka hur de regler som kom till genom 1998 års vårdnadsreform tillämpas av

Läs mer

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer.

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer. Socialförsäkring 2013/14:JO1 Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer (Dnr 3726-2011) Beslutet i korthet: Försäkringskassan tillämpar

Läs mer

Utlänningsärenden. (Dnr 6074-2011)

Utlänningsärenden. (Dnr 6074-2011) Utlänningsärenden 2013/14:JO1 Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Örebro län, som planerat att verkställa en familjs utvisningsbeslut till fel land; även kritik mot Migrationsverket, för fel och brister

Läs mer

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10.1 Gällande rätt Mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva. Detta innebär bl.a. att domstolen har en utredningsskyldighet i sådana

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer