Fråga vid tillämpning av 2 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det förekommit misshandel eller brister i omsorgen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga vid tillämpning av 2 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det förekommit misshandel eller brister i omsorgen."

Transkript

1 RÅ 1996 ref. 91 Fråga vid tillämpning av 2 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det förekommit misshandel eller brister i omsorgen. Den 6 oktober 1994 beslöt ordföranden i Sociala distriksnämnden Centrum i Jönköpings kommun att med stöd av 2 och 6 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, omedelbart omhänderta barnen Mikael C., född den 27 januari 1985, Mattias C., född den 16 juni 1990, Linda C., född den 13 september 1991, och Tobias C., född den 4 maj I beslut den 18 oktober 1994 fastställde Länsrätten i Jönköpings län de omedelbara omhändertagandena. Efter överklagande fastställde Kammarrätten i Jönköping den 11 november 1994 länsrättens beslut. Mikael var son till Per C., född Mattias, Linda och Tobias var gemensamma barn till Per C. och Annelie C., född Den 24 november 1994 ansökte distriksnämnden hos länsrätten om att Mikael, Mattias, Linda och Tobias skulle beredas vård enligt 1 andra stycket och 2 LVU. Distriktsnämnden åberopade bl.a. ett rättsmedicinskt yttrande den 21 juni 1994 av professor Lennart Rammer, Rättsmedicinska institutet, Universitetssjukhuset, Linköping, och ett rättsmedicinskt protokoll den 10 oktober 1994 av rättsläkaren Karl Dahlberg vid samma institut. Per C. och Annelie C. bestred ansökan medan barnens offentliga biträde tillstyrkte bifall till ansökan. Per C. och Annelie C. yrkade att länsrätten skulle inhämta ytterligare utredning. Länsrätten i Jönköpings län ( , ordförande Jonasson), som höll muntlig förhandling, yttrade: Länsrätten finner inte erforderligt med ytterligare utredning i målet. - Enligt 1 och 2 LVU skall vård beredas den som är under arton år om det på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om den unge. I förarbetena till lagen (prop. 1989/90:28 s. 107) anges bl.a. följande. I uttrycket "påtaglig risk för skada" ligger att det inte kan vara fråga om någon ringa risk för skada. Övergående eller mindre betydande risk för skada är alltså inte tillräckligt för ett ingripande enligt lagen. Det skall gå att konstatera att risken för skada har en sådan inverkan på barnets hälsa eller utveckling att barnet har ett tydligt vårdbehov. Konkreta omständigheter måste alltså föreligga som talar för en risk för skada. Subjektiva antaganden om en sådan risk eller ovidkommande omständigheter, till exempel samhällsvärderingar eller inställning i trosfrågor, får inte läggas till grund för ett vårdingripande. Vidare anges att redan en ringa grad av misshandel kan utgöra en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling, om det inte är fråga om en enstaka överilad handling. En bedömning skall ske från fall till fall men det torde, åtminstone i fråga om yngre barn, i de flesta fall vara oundvikligt att barnet skiljs från hemmet. - Regeringsrätten har uttalat (se RÅ 1987 ref. 160) att LVU bör tolkas så att ett tvångsingripande endast kommer till stånd när det är klart att förutsättningar härför verkligen föreligger samt att dessutom socialutskottets uttalande (SoU 1979/80:44 s. 99) att LVU är avsedd för särskilt riskfyllda situationer talar för en sådan snäv tolkning av de aktuella bestämmelserna i LVU. - Vad först gäller Tobias framgår av utredningen att han vid två tillfällen förts till sjukhus, varvid man såvitt avser det första tillfället den 14 maj 1994 konstaterat utbredda blödningar i hjärnhinnorna och

2 hjärnan. Av Rammers utlåtande framgår att skadorna av allt att döma orsakats av något yttre våld mot huvudet som fall mot hårt underlag, stöt, slag eller skakningar. Vad gäller det senare tillfället den 24 augusti 1994 framgår av Dahlbergs utlåtande att man funnit en blödning under hårda hjärnhinnan och att man också funnit s.k. hörnfrakturer på båda skenbenen samt ej helt färska blödningar under skenbenets yttre benhinnor och att utseendet av de nytillkomna radiologiskt påvisade skadorna starkt talar för att de orsakats av grepp och skakningar, s.k. shaken baby syndrom och att skadorna tillfogats honom av annan person. - Länsrätten finner med hänsyn till vad som sålunda och i övrigt framkommit i målet tillförlitligen utrett att Tobias utsatts för misshandel eller annat fysiskt våld under den tid han varit i makarna C:s vård och att det finns en påtaglig risk för att Tobias hälsa och utveckling skadas. Det är uppenbart att erforderlig vård inte kan ges i frivilliga former. Förutsättningar föreligger därför att bereda honom vård enligt LVU. Ansökningen beträffande Tobias skall därför bifallas. - Beslutet om vård bör gälla omedelbart. - Beträffande Mikael har vid åtminstone två tillfällen observerats blåmärken i ansiktet, vid det ena tillfället i pannan och vid det andra runt ögat. Mikael har gett skilda förklaringar till hur blåmärket runt ögat uppkommit. Även Per C. har lämnat motstridiga uppgifter om denna händelse. Dessa omständigheter är i hög grad besvärande för Per C. och talar med viss styrka för att Mikael varit utsatt för misshandel eller annat fysiskt våld. Distriktsnämnden har därför haft fog för ett ingripande även gentemot Mikael, Mattias och Linda. Makarna C. har genom att försvinna med barnen förhindrat att nämnden kunnat ytterligare utreda förhållandena kring barnen med bl.a. samtal med barnen och läkarundersökning. Denna omständighet talar också för att vård enligt LVU bör övervägas. - Distriktsnämnden har framhållit att Mikael till följd av sin bakgrund, med uppslitande vårdnads- och umgängestvister, har särskilda behov och att hans behov bäst tillgodoses genom en placering i en neutral miljö, där han kan få sina behov av skydd och trygghet tillgodosedda och tillgång till såväl fadern och hans familj som morföräldrarna. Det har å andra sidan framhållits i yttranden och av Per och Annelie C. att hans hälsa allvarligt skulle riskeras om han på nytt blev uppbruten från sin invanda miljö. Frågan om umgängesrätt för morföräldrarna är föremål för prövning i Jönköpings tingsrätt. - Länsrätten beaktar att intet framkommit som ger stöd för antagande att Mattias och Linda skulle varit utsatta för våld eller andra brister i omsorgen. - Tvångsomhändertaganden av barn är en mycket ingripande åtgärd. Som Regeringsrätten uttalat bör bestämmelserna tolkas restriktivt och tvångsvård användas endast i särskilt riskfyllda situationer. I fråga om Mikael beaktar länsrätten särskilt att han varit utsatt för vårdnads- och umgängestvister under lång tid, att han sedan oktober 1992 bott hos makarna C. och att ett nytt uppbrott i sig skulle kunna skada Mikael. Vid en samlad bedömning anser länsrätten att Mikaels nuvarande förhållanden inte är sådana att det föreligger en påtaglig risk för att hans hälsa eller utveckling skadas. Länsrätten gör samma bedömning beträffande barnen Mattias och Linda. Förutsättningar för vård enligt LVU föreligger därmed inte. Distrikstnämndens ansökan skall därför lämnas utan bifall. - Per och Annelie C:s yrkanden om inhämtande av ytterligare yttranden lämnas utan bifall.

3 - Länsrätten beslutar med stöd av 1 andra stycket och 2 LVU att Tobias C. skall beredas vård enligt denna lag. - Länsrätten förordnar med stöd av 40 tredje stycket LVU att beslutet om vård skall gälla omedelbart. - Länsrätten bifaller inte distriktsnämndens ansökningar beträffande Mikael, Mattias och Linda C. Sociala distrikstnämnden överklagade och yrkade att jämväl Mikael, Mattias och Linda skulle beredas vård enligt LVU. Även Per C. och Annelie C. överklagade och yrkade ändring av länsrättens dom samt att sociala distrikstnämndens ansökan om vård av Tobias enligt LVU skulle lämnas utan bifall. Kammarrätten i Jönköping ( , Blänning, Velinder, referent, Hallström samt nämndemännen Lagervall och Wikenfors), som höll muntlig förhandling i målet, varvid vittnesförhör hölls med chefsöverläkaren Anders Brynge, barnpsykologen Inger Sanne, Alf C., pastorn Carina Jarlsbonde, Agneta Livh och Ingemar Sandberg, yttrade: Distriktsnämnden har vid den muntliga förhandlingen anfört bl.a. följande. Det är viktigt för Mikael att han kan upprätthålla kontakt med sina morföräldrar. Trots detta vägrar makarna C. Mikael att träffa dem. Mikael är en vek och tillbakadragen pojke som är i akut behov av hjälp. Händelsen den 27 april 1995 bekräftar Mikaels otrygghet och får betecknas som en synnerligen anmärkningsvärd händelse. Samarbetet mellan distriktsnämnden och makarna C. fungerar undermåligt eftersom makarna C. har en sådan negativ inställning till myndigheter. Det är därför omöjligt att nå en frivillig uppgörelse för att tillgodose barnens vård- och skyddsbehov. Separationsproblematiken är underordnad skyddsaspekten. - Makarna C. har anfört bl.a. följande. De har aldrig misshandlat sina barn. De vidhåller att den underliggande utredningen avseende Tobias bygger på felaktiga antaganden, bl.a. när symptomen skall ha debuterat. Det finns därför anledning att tro att skadan uppkommit till följd av syrebrist vid förlossningen eller att fråga är om en sjukdom. De yrkar därför att yttrande skall inhämtas från chefsöverläkaren Olof Flodmark, Karolinska sjukhuset i Stockholm. Anledningen till att Mikael vistades i skolan den 27 april 1995 kan ha varit att äldre elever hade teaterföreställning i skolan den kvällen och att han drogs till dem. Per C. var mycket orolig för Mikael vid tillfället, varför han kontaktade polisen. Mikaels psykiska status har förbättrats undan för undan sedan Per C. fick vårdnaden om honom. Efter umgänge med morföräldrarna var Mikael alltid i mycket dåligt skick. Numera vägrar Mikael att träffa morföräldrarna. En armskada, som Linda ådrog sig i augusti 1992, har sin förklaring i att Mattias dragit henne i armen. Linda och Mattias fungerar utan problem såväl i hemmet som i den öppna förskolan. Makarna anser att de i princip inte har behov av hjälp från utomstående eftersom de anser sig inte ha gjort något fel. Del enda de kan tänka sig är att Mikael träffar en opartisk psykiater. - Anders Brynge har anfört att Mikael med all säkerhet mår sämre idag än vad han gjorde år Mot bakgrund av vad leg. psykologen Inger Sanne och biträdande överläkaren Mie Lundqvist underhand gett information om beträffande Mikael måste det bästa för Mikael vara om han nu får vistas i en trygg neutral miljö. - Inger Sanne har anfört att Mikael tagit skada psykiskt. Hon tror också att han blivit slagen och att han är rädd för Per C.

4 - Såväl Alf C., Carina Jarlsbonde som Agnetha Livh har anfört att Mikael utvecklats positivt hos makarna C. De har inte haft anledning tro att föräldrarna skulle ha misskött sig som föräldrar. Tvärtom har de tagit väl hand om barnen. - Ingemar Sandberg har uppgett bl.a. att alla beskyllningar mot honom om misshandel m.m. av Mikael är osanna. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Socialstyrelsen, Rättsliga Rådet, har efter att ha inhämtat yttrande från rättsläkaren och professorn Peter Löwenhielm, i yttrande till kammarrätten instämt i den bedömning Löwenhielm gjort. Rådet har således förklarat att man delar den uppfattning som kommit till uttryck i de rättsmedicinska utlåtandena beträffande Tobias och att de rättsmedicinska bedömningarna avgivits i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kammarrätten finner mot bakgrund härav utrett att Tobias utsatts för misshandel eller annat fysiskt våld och att detta skett under tid då han var i makarna C:s vård. Liksom länsrätten funnit finns det därigenom en påtaglig risk för att Tobias hälsa och utveckling skadas. Han är således i behov av vård. Då sådan erforderlig vård inte kan ges i frivilliga former föreligger förutsättningar att bereda honom vård enligt LVU. Länsrättens beslut i den delen skall därför bestå. Med denna utgång saknas anledning till ytterligare medicinsk utredning. - Avseende Mikael har vid åtminstone tre tillfällen, varav ett efter länsrättsförhandlingen, observerats att han haft blåmärken. Motstridiga förklaringar har lämnats till uppkomsten av blåmärkena, dels av Mikael, dels av Per C. Det kan inte uteslutas att skadorna uppkommit genom misshandel inom familjen. Inger Sanne, som behandlat Mikael, har för sin del anfört att hon tror att Mikael blivit slagen och att Mikael är rädd för Per C. Hon har åberopat resultatet av ett - visserligen inte vetenskapligt, men under lång tid tillämpat - test till stöd för sin uppfattning. Anders Brynge har bedömt att det bästa för Mikael i nuläget vore om han fick vistas i en trygg neutral miljö. Det är klarlagt att Mikael har psykiska problem och att han till följd härav är i behov av vård. Vidare uppvisar Mikaels livssituation en sådan otrygghet att ett särskilt omsorgsbehov föreligger. Såvitt avser Linda och Mattias bedömer kammarrätten att, även om det inte framkommit att de varit direkt utsatta för våld eller att det annars skulle föreligga särskilda brister i omsorgen, omständigheterna vara sådana att det finns en påtaglig risk för deras hälsa och utveckling i den miljö de för närvarande vistas. Kammarrätten finner att behövligt skydd och vård för Mikael, Linda och Mattias endast kan tillgodoses genom en placering i en neutral miljö. Eftersom makarna C. vägrar medverka till en sådan placering är förutsättningarna för vård enligt LVU uppfyllda även för Mikael, Linda och Mattias. - Kammarrätten avslår makarna C:s yrkande om att kammarrätten skall inhämta yttrande från chefsöverläkaren Olof Flodmark. - Kammarrätten bifaller distriktsnämndens överklagande och förordnar med stöd av 1 andra stycket och 2 LVU att Mikael, Linda och Mattias C. skall beredas vård enligt denna lag. - Kammarrätten förordnar med stöd av 40 tredje stycket LVU att beslutet om vård skall gälla omedelbart. - Kammarrätten avslår makarna C:s överklagande avseende beslutad vård av Tobias C.

5 Per C. och Annelie C. överklagade och yrkade att kammarrättens dom och länsrättens dom om förordnande av vård med stöd av 1 andra stycket och 2 LVU skulle undanröjas. Prövningstillstånd meddelades. Sociala distriktsnämnden, som bestred bifall till överklagandet, åberopade till stöd härför bl.a. ett av distriktsnämnden inhämtat yttrande den 8 januari 1996 från chefsöverläkaren Olof Flodmark, Neuroradiologiska avdelningen, Karolinska sjukhuset. Barnens offentliga biträde avstyrkte bifall till överklagandet. Regeringsrätten höll muntlig förhandling i målet. Vid den muntliga förhandling hölls vittnesförhör med universitetslektorn Bo Edvardsson, Alf C., pastorn Carina Jarlsbonde och Charlie Ottosson samt sakkunnigförhör med rättsläkaren Karl Dahlberg. Regeringsrätten ( , Brink, Tottie, Wadell, von Bahr, Baekkevold) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. - Enligt 1 andra stycket LVU skall den som är under 18 år beredas vård enligt lagen, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom och, när den unge fyllt 15 år, av honom själv. Enligt 2 skall vård beslutas om det på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Frågan i målet gäller främst om Tobias och Mikael skall beredas vård enligt LVU. I den överklagade domen förordnade kammarrätten om LVU-vård för alla fyra barnen, men vad gäller Mattias och Linda, som vistats i hemmet sedan hösten 1995, har vården upphört i februari I målet har emellertid yrkats att Regeringsrätten skall ta ställning till om det vid tidpunkten för kammarrättens prövning förelåg skäl för vård av Mattias och Linda. Regeringsrätten återkommer till den frågan och behandlar närmast frågan om vård för Tobias och Mikael. Det som åberopas av sociala distriktsnämnden är beträffande Tobias att han har blivit misshandlad och beträffande Mikael dels att det finns misstankar att ven han misshandlats och att hans situation bör bedömas mot bakgrund av att det är styrkt att Tobias utsatts för misshandel, dels att det föreligger brister i omsorgen. Regeringsrätten kommer i det följande att först behandla Tobias och Mikaels skador var för sig och därefter göra en sammanfattande bedömning. Det finns emellertid anledning att allra först redovisa vad som uttalats i förarbetena om misshandel som grund för LVU-vård. Med misshandel avses enligt förarbetena till LVU (prop. 1989/90:28 s. 65 och 107) både fysisk och psykisk misshandel. Redan en ringa grad av fysisk misshandel kan anses utgöra en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling om den inte är att betrakta som en enstaka överilad handling. Misshandel av allvarligare slag bör regelmässigt leda till att den unge omhändertas för vård, åtminstone för en tid. Med psykisk misshandel avses exempelvis att den unge utsätts för psykiskt lidande genom systematiska kränkningar, nedvärdering eller terrorisering. Rekvisitet påtaglig risk för skada infördes som en nyhet vid tillkomsten av gällande LVU år Avsikten med att införa begreppet var (a. prop. s. 60 f.) att åstadkomma en precisering av lagstiftningens grunder för tvångsvård genom beskrivning i lagtext av den risknivå som krävs. I uttrycket ligger (a. prop. s. 63 och 107) att det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att skaderisk är för handen. Det skall inte vara fråga om enbart ringa risk för skada.

6 Tobias skador Av utredningen framgår att Tobias vid två tillfällen inlagts på sjukhus på grund av bl.a. skador på hjärnan nämligen dels den 14 maj dvs. tio dagar efter hans födelse - dels den 24 augusti I målet finns en omfattande medicinsk utredning angående skadorna och deras orsaker. Till grund för underinstansernas bedömning har legat bl.a. rättsmedicinska yttranden från dels professorn Lennart Rammer, Rättsmedicinska institutet, Universitetssjukhuset, Linköping, avseende det första sjuktillfället, dels rättsläkaren Karl Dahlberg vid samma institut avseende det andra sjuktillfället. Vidare har förelegat yttranden från läkare vid det sjukhus dit Tobias inkommit vid de två tillfällena, nämligen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Dessutom har kammarrätten inhämtat yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd. Beträffande det första sjuktillfället framgår av läkarintyg den 3 juni 1994 av biträdande överläkaren Göran Oldaeus vid barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, bl.a. följande. Tobias inkom till akutmottagningen den 14 maj 1994 kl på grund av kräkningar. Han var då 10 dagar gammal. Enligt uppgift hade han den 13 maj kaskadliknande kräkningar. Vid 23-tiden hade han blivit skrikig och svårtröstad och sedan inte alls velat äta. Vid inkomsten var han sovande men väckbar. Efter väckning beskriven som sprittig, grågulblek i huden med påtaglig slapphet i muskulaturen. Man noterade direkt buktande fontanell. Några blåmärken sågs ej. Den kliniska bilden var misstänkt för en allvarlig infektion med spridning i blodet, alternativt hjärnhinneinflammation. Tobias remitterades den 17 maj till neurokirurgen i Linköping för fortsatt utredning och eventuell åtgärd. Lennart Rammer har i yttrande den 21 juni 1994 avgivit det utlåtandet att Tobias insjuknade vid en ålder av 10 dagar med kräkningar, sänkt medvetandegrad och slapphet i kroppen att olika radiologiska undersökningsmetoder visat utbredda blödningar i hjärnhinnorna och hjärnan men ingen skallfraktur att det är osannolikt att blödningarna i hjärnhinnorna och hjärnan orsakats av sjukdom att de därför av allt att döma orsakats av någon form av yttre våld mot huvudet att det är mindre sannolikt att blödningarna orsakats av påverkan av huvudet i samband med förlossningen att det mest sannolika därför är att blödningarna i hjärnhinnorna och hjärnan orsakats av någon form av yttre våld mot huvudet som fall mot hårt underlag, stöt, slag eller skakningar. Vad gäller sannolikheten för att blödningarna haft samband med förlossningen har Lennart Rammer i yttrandet vidare anfört bl.a. att mot detta talar att barnet inte visade några symptom förrän 10 dagar efter födelsen samt den omfattande utbredningen av blödningarna inom hjärnhinnorna och hjärnan. Beträffande det andra sjuktillfället framgår av läkarintyg den 26 september 1994 av biträdande överläkaren Ulf Jansson, barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, bl.a. följande.

7 Tobias har gått på kontroller på barnkliniken med anledning av tidigare vård på grund av hjärnblödning. Han har vid dessa kontroller mått bra och utvecklats tillfredsställande. Utvecklingen av de tidigare påvisade intracerebrala blödningarna och blödningarna på hjärnytan har följts med ultraljud varvid man vid undersökning den 16 augusti 1994 noterar att blödningsresterna var borta och att vidden på hjärnans sidoventriklar också hade minskat något. - Tobias återinsjuknade enligt uppgift den 18 augusti med kräkningar, gnällighet och dålig aptit. Vid undersökning på barnkliniken den 19 augusti noterades att pojken hade fin färg, inga exanthem och gav en bra blickkontakt m.m. Han uppvisade ett normalt kroppsstatus. Det uppfattades som en begynnande luftvägsinfektion och han fick åka hem. Den 22 augusti var Tobias på ett planerat återbesök. Någon journalanteckning från detta tillfälle har inte gått att få fram. Tobias återkom till barnkliniken den 24 augusti på grund av kräkningar, gnällighet och minskad vakenhet. Vid inkomstundersökningen noterades att pojken var trött och sov men att han vaknade emellanåt och då var gnällig men gav blickkontakt. Han var blek och hade en del diskreta neurologiska symtom och en buktande pulserande fontanell. Han lades in för kompletterande utredning. Karl Dahlberg har beträffande det andra sjuktillfället i yttrande den 10 oktober 1994 avgivit det utlåtandet att Tobias företett tecken på sjukvårdsbehandling (nr 2) mindre ytliga hudskador på 1. högra armen (nr 10) 2. vänstra foten (nr 17, 18) 3. högra foten (nr 19) 4. ryggen (nr 20) s.k. hörnfrakturer på båda skenbenen samt ej helt färska blödningar under skenbenets yttre benhinnor (röntgenutlåtande, Rtg avd., Universitetssjukhuset i Linköping) ej helt färsk blödning under den hårda hjärnhinnan över den vänstra hjässloben (datortomografiundersökning av huvudet, eftergranskningsutlåtande, Rtg avd., Universitetssjukhuset i Linköping) att under sjukvårdstillfället inga sjukdomar har kunnat påvisas som kan förklara skadorna, att det av det radiologiska undersökningsresultatet ej kan avgöras om förtjockningarna av yttre benhinnorna på armbågsbenen uppkommit till följd av yttre våld eller motsvarar en anatomisk normalvariant, att utseendet av de nytillkomna radiologiskt påvisade skadorna, dels blödningen under den hårda hjärnhinnan, dels de s.k. hörnbrotten och blödningarna under yttre benhinnan på båda skenbenen, starkt talar för att de orsakats av grepp och skakningar, s.k. shaken baby syndrome,

8 att dessa skador är ca 1-2 veckor gamla, att de mindre ytliga skadorna möjligen kan ha uppkommit vid samma tidpunkt, dock oklart närmare på vilket sätt, samt att skadorna tillfogats honom av annan person. Socialstyrelsens rättsliga råd har i sitt yttrande den 27 mars 1995 förklarat sig dela den uppfattning som kommit till uttryck i ett av rådet inhämtat yttrande av rättsläkaren och professorn Peter Löwenhielm. Denne har i sitt yttrande sammanfattningsvis angett att har delar den uppfattning som kommit till uttryck i de rättsmedicinska utlåtandena och att de rättsmedicinska bedömningarna i det aktuella målet enligt hans mening avgivits i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Till grund härför har han anfört bl.a. Beträffande uppkomsttiden för huvudskadorna samt benbrotten bygger Rammers och Dahlbergs utlåtanden på andra sakkunnigas bedömningar. - Frågan om skador varit livshotande eller om ett handlande har inneburit en livshotande situation ingår vanligen i den rättsmedicinska bedömningen. Rammers respektive Dahlbergs utlåtande innefattar inte ett sådant ställningstagande. Det undandrar sig dock hans bedömning om denna fråga utelämnats avsiktligt och om den har betydelse för förvaltningsdomstolens beslut i saken. - Det vanligaste fyndet vid s.k. shaken baby syndrome är intrakraniella blödningar, i första hand blödning under den hårda hjärnhinnan (subduralblödning). - Ögonbottenblödningar och tryckskador på bröstkorgen är andra "klassiska" fynd vid shaken baby syndrome. Ett fast grepp kring det lilla barnets bröstkorg kan ge upphov till blåmärken på bålen, men om barnet i stället hålles i underbenen och skakas, föreligger inte förutsättningarna tryckskador på bröstkorgen (ffa blåmärken), men väl för de s.k. hörnfrakturerna på skenbenen. - Om barnet skakas, vilket leder till slungningar av huvudet, sker en tryckökning i skallens inre. Denna tryckökning kan ge upphov till ögonbottenblödningar och slungningarna av huvudet till intrakraniella blödningar, t.ex. subduralblödning. Ögonbottenblödningar kan även uppkomma till följd av intrakraniell tryckökning av annan orsak. - Han anser inte att den av Dahlberg använda beteckningen shaken baby syndrome är felaktigt använd för att i det aktuella fallet sammanfatta skadorna och skadornas uppkomstsätt. Som tidigare nämnts har makarna C. mot bakgrund av bl.a. Lennart Rammers yttrande ifrågasatt om inte skadorna vid det första sjuktillfället uppkommit i samband med förlossningen. Makarna har därvid åberopat även vad som anförts i intyg från vissa andra läkare, bl.a. från röntgenläkaren Åke Karlsson, Östra sjukhuset i Göteborg. Denne har efter remiss från rättsläkaren Karl Dahlberg gjort en eftergranskning av röntgenbilder m.m. från det första sjuktillfället och därvid i utlåtande den 23 januari 1995 som slutsats anfört bl.a. Konklusionen av detta blir att huvuddelen av det extracerebrala hematomet har ett signalmönster som överensstämmer med en blödningsålder på 14 dagar eller mera. Däremot den blödning som ligger frontoparietalt på höger sida och det interhemisphäriska hematomet occipitalt uppvisar ett signalmönster som ses vid blödningar som är 3-7 dagar gamla. Således kan ej radiologiskt uteslutas

9 att det subdurala hematomet uppkommit i samband med vaginal förlossning eller dagarna närmast efter. Däremot uppvisar det interhemisphäriska blodet occipitalt och blödningen extracerebralt frontalt på höger sida signalmönster som vid färskare blödning enligt ovan. I utlåtande den 24 januari 1995 har Åke Karlsson anfört bl.a. Dock kan motsvarande signalmönster erhållas vid skiktning i subdurala blödningar, där dekliva delar av hematomet behåller utseendet av en 3-7 dagar gammal blödning under något längre tid. Således kan signalvariationerna mellan olika delar av hematomet betyda antingen att dessa uppkommit vid olika tillfällen eller att blödningen uppstått vid ett tillfälle och skillnader i nedbrytningshastighet av hemoglobinet ger upphov till ovannämnda signalvariationer. Sammanfattningsvis ger det granskade bildmaterialet följande information enligt Åke Karlssons sistnämnda utlåtande. Datortomografi den 14 maj 1994 visar intrakraniella blödningar belägna extracerebralt med färskt utseende, deras ålder kan ej anges mera exakt än så, samt ett generellt hjärnödem. - Magnetröntgen den 18 maj 1994 visar dels ovannämnda blödningar vars ålder bedöms vara 3-7 dagar gamla (med hänvisning till ovanstående möjligen något äldre), dels utbredda subdurala blödningar på båda sidor vars ålder bedöms vara 14 dagar eller äldre. Ingen bakomliggande blödningsorsak, exempelvis arteriovenös missbildning har påvisats. - Uppföljande datortomografi den 1 juni 1994 visar tillkomst av en infarktlik förändring i vänster hjärnhalva. Uppgifter om att blödningarna vid det första sjuktillfället haft olika åldrar finns också i två andra läkarintyg nämligen intyg den 23 maj 1994 av överläkaren Calle Johansson, Länssjukhuset Ryhov, och intyg den 3 juni 1994 av biträdande överläkaren vid samma sjukhus Göran Oldaeus. I sammanhanget bör också nämnas att två för vårdutredningen ansvariga socialsekreterare den 13 september 1994 sammanträffat med Lennart Rammer och Karl Dahlberg för att få svar på vissa frågor angående Tobias skador. Av anteckningar från sammanträffandet - som nedtecknats av en av socialsekreterarna - framgår bl.a. följande. Vad gäller det första sjuktillfället bedömer Lennart Rammer och Karl Dahlberg att blödningen bör ha uppkommit relativt snart, ca 1-2 dygn, före de första symptomen. Med utgångspunkt i att Tobias började kräkas den 13 maj skulle blödningen ha ägt rum den maj. De anser att samtliga blödningar som konstaterades vid det första sjuktillfället härrör från ett "våldstillfälle". Vid blödningar i hjärnan är det första symptomet oftast huvudvärk, därefter kommer kräkningar och sist kramper. Symptomen är till en början svaga och tilltar sedan alltmer i en uppåtgående skala. Utifrån det senare uppfattar socialsekreterarna enligt anteckningarna att det kan vara svårt att uppmärksamma symptomen i början, framförallt när det handlar om spädbarn, som inte kan uttrycka sig i ord. Symptomen märks i stället på ökad gnällighet/skrikighet, vilket sedan övergår till betydligt allvarligare och tydligare tecken såsom gråblek, flammig hy, slöhet och slapp muskulatur. Att blödningarna skulle orsakats av förlossningen utesluter läkarna med stor säkerhet. De tror inte att den av makarna C. uppgivna "krocken med vaktmästaren" är en möjlig orsak till blödningen. Vidare utesluter de i stort sett sjukdom som orsak till blödningarna. Blödningarnas utseende och lokalisering

10 tyder på att det rör sig om yttre våld av något slag. I Linköping har man några liknande fall om året. Det har, enligt Lennart Rammer, förekommit fall där misshandel konstaterats men han menar att osäkerheten ofta är stor vid denna typ av skador. Vid jämförelse med en av föräldrarnas hypoteser säger läkarna, att en tänkbar orsak till Tobias första blödning kan vara att syskon lyft upp Tobias i sängen och sedan släppt ned honom. En annan tänkbar (inte lika trolig) orsak skulle kunna vara att något av syskonen "ramlat" ned i sängen och "tryckt till" Tobias huvud. Enligt läkarna kan denna typ av händelser vara tillräcklig. Vid s.k. shaken baby syndrome är liknande blödningar ett av symptomen. Övriga symptom är blåmärken på armarna/revben samt ögonskador/blödningar. Alla symptomen behöver dock inte förekomma, utan det kan också resultera i ett enstaka symptom. I Tobias fall har ögonundersökning och helkroppsröntgen varit utan anmärkning. - Som svar på socialnämndens begäran att förtydliga olika begrepp som de använder i tidigare yttranden anförs att de i princip utesluter sjukdom eller förlossning som tänkbar orsak till den första blödningen. Det som då återstår, som troligaste orsak, är någon form av yttre våld, vilket de graderar enligt följande trolighetsskala: 1. Fall (mot hårt eller mjukt underlag). 2. Skakningar. 3. Stöt eller slag (mindre troligt). Huruvida det rör sig om olyckshändelse, vårdslöshet eller misshandel kan de inte svara närmare på. Vad gäller det andra sjuktillfället framhålls att det fortfarande saknas vissa fakta såsom helkroppsröntgen. Det rör sig, enligt Karl Dahlberg, om en mindre blödning. Blödningen har varit på samma ställe som den första och det har vid undersökning visat sig att området inte var helt läkt. Detta betyder i sin tur att det krävdes "betydligt mindre våld" vid andra tillfället för att en blödning skulle uppstå. Vid samtal med föräldrarna har framkommit två trauma (mormodern höll på att tappa Tobias samt att systern Linda vält babyliften) som kan vara möjliga orsaker. Karl Dahlberg tror dock att det första är mest troligt. Under handläggningen i Regeringsrätten har sociala distriktsnämnden inhämtat yttrande från chefsöverläkaren Olof Flodmark, Neuroradiologiska avdelningen, Karolinska sjukhuset. Han har i yttrande den 8 januari 1996 avgett följande utlåtande, nämligen att de vid den första datortomografin påvisade blödningarna under den hårda hjärnhinnan inte kan ha uppkommit i samband med en i övrigt normal förlossning eller på grund av syrebrist under graviditetens sista dagar eller i anslutning till förlossningen, att de vid den första datortomografin påvisade blödningarna under den mjuka hjärnhinnan sannolikt inte är så gamla att de kan ha uppstått i samband med en normal förlossning utan sannolikt är orsakade av yttre våld, att de vid den första magnetkameraundersökningen påvisade hjärnskadorna sannolikt orsakats av upprepade skakningar av barnets huvud, att de vid den första datortomografin påvisade intrakraniella blödningarna samt de vid den första magnetkameraundersökningen påvisade hjärnskadorna med största sannolikhet orsakats av yttre våld mot barnets skalle tillfogat av annan person, att de vid röntgenundersökning den 1 september 1994 påvisade skelettskadorna på båda skenbenen inte kan ha uppkommit på annat sätt än genom yttre våld, att den vid datortomografiundersökning den 26 augusti 1994 påvisade färska blödningen under den hårda hjärnhinnan kan ha uppkommit efter milt våld men i ljuset av de samtida skelettskadorna på underbenen sannolikt är orsakade av yttre våld tillfogat av annan person, att de vid den sista magnetkameraundersökningen den 9 maj 1995 påvisade områdena med förlust av hjärnsubstans i vänster hjässlob samt nacklob, med största sannolikhet utgöres av resttillstånd efter hjärnskador som först påvisas vid magnetröntgenundersökningen den 18 maj 1994 och som med största sannolikhet orsakats av yttre våld, att barnet Tobias vid minst två tillfällen utsatts för yttre våld som orsakat intrakraniella blödningar och bestående hjärnskada samt vid ett av tillfällena dessutom skelettskador, att de beskrivna skadorna är dokumenterade med hjälp

11 av upprepade röntgenundersökningar av skilda slag som är av så god kvalitet att fynden inte kan ifrågasättas. Beträffande tidpunkten för blödningarna anför Olof Flodmark bl.a. De vid den första datortomografiundersökningen beskrivna blödningarna är alla relativt färska. Det går ej att mera exakt datera dem men det är osannolikt att blödningarna under den hårda hjärnhinnan är äldre än dagar medan det är osannolikt att de blödningar som är belägna i subarachnoidalrummet är äldre än en vecka då de fortfarande förefaller väl samlade och ej har spridit sig mera generellt i subarachnoidalrummet som är vanligt efter någon vecka. - Då de subarachnoidala blödningarna hos Tobias inte förefaller äldre än någon vecka är det mer sannolikt att dessa uppkommit efter förlossningen och därför rimligen vid samma tillfälle som lödningarna under den hårda hjärnhinnan. Slutligen bör här nämnas att Karl Dahlberg vid den muntliga förhandlingen i Regeringsrätten anfört bl.a. att Åke Karlsson numera ändrat sin tidigare bedömning angående åldern på blödningarna vid det första sjuktillfället och menar att de uppkommit efter tidpunkten för förlossningen. Karl Dahlberg har vidare anfört att de uppgifter angående skadorna vid det första sjuktillfället som lämnats vid sammanträffandet med sociala distriktsnämnden härrör från Lennart Rammer. Karl Dahlberg anser för sin del att blödningen förutsätter kraftigare våld än vad som framgår av nämnda uppgifter. Enligt hans mening räcker det inte att något syskon tagit upp och släppt ned Tobias i sängen och krocken med vaktmästaren på sjukhuset kan absolut inte ha orsakat skadorna. Beträffande det andra sjuktillfället anför han angående hörnfrakturerna att det krävs ett ordentligt våld för att åstadkomma dessa. De är karakteristiska för barnmisshandel och ses inte vid några andra sjukdomstillstånd eller medfödda missbildningar eller något sådant. Hörnfrakturer uppkommer inte genom att man enbart trycker ner och håller hårt för att benet skall vara stilla, utan det krävs ett ordentligt ryck eller att man sliter i det. På frågan om det finns andra förklaringar till hörnfrakturer förutom misshandel svarar Karl Dahlberg att man kan tänka sig att ett äldre barn kan rycka ordentligt hårt i benet och att det finns ett fall beskrivet i litteraturen där en 8-åring har ryckt i ett ben. Men att det skall ha så mycket kraft att det kan rycka i båda benen samtidigt och få symmetriska frakturer tror inte Karl Dahlberg. Regeringsrätten gör följande bedömning. Som har framgått av de läkaruttalanden som refererats finns vissa skillnader i bedömningen av skadorna och framför allt i fråga om vad som kan ha åstadkommit dessa. Utredningen ger också vid handen att det i fall av förevarande slag ofta finns en stor osäkerhet när det gäller att avgöra skadeorsakerna. Vid den rättsliga bedömningen kompliceras bilden ytterligare av att det på det medicinska området uppenbarligen inte har utbildats någon fast terminologi när det gäller att uttrycka t.ex. olika grader av sannolikhet för en tänkbar skadeorsak. Det gör det svårt att med säkerhet tolka uttalandena. I förevarande mål har det mesta av osäkerheten efterhand undanröjts bl.a. genom sociala distriktsnämndens sammanträffande med två av rättsläkarna och genom vad som framkommit vid muntliga förhör med Karl Dahlberg i förvaltningsdomstolarna. Kvar står dock att det tydligen finns olika meningar om vad som behövs för att åstadkomma skador av ifrågavarande slag.

12 Regeringsrätten finner vid en samlad bedömning att följande slutsatser kan dras av den medicinska utredningen angående Tobias. Vad beträffar det första sjuktillfället får det genom de utlåtanden som avgetts av i målet hörda läkare anses klarlagt dels att skadorna inte orsakats av förlossningen eller av sjukdom, dels att Tobias själv inte kan ha åstadkommit skadorna utan att dessa förorsakats av annan person, dels att den av föräldrarna uppgivna händelsen med en vaktmästare som krockade med babyliften inte kan ha orsakat skadorna. Mot denna bakgrund måste den slutsatsen dras att skadorna inträffat i hemmet. Av utredningen får anses framgå att det har behövts ett betydande våld mot huvudet för att åstadkomma skadorna vid det första sjuktillfället. Något belägg för att någon av föräldrarna orsakat skadorna finns inte. Som en tänkbar orsak har föräldrarna uppgivit att något av de andra barnen kan ha tillfogat Tobias skadorna t.ex. genom att lyfta upp honom i sängen och sedan släppa ned honom. Av anteckningarna från social- sekreterarnas sammanträffande med Lennart Rammer och Karl Dahlberg - sammanställda med vad Karl Dahlberg uppgivit vid den muntliga förhandlingen i Regeringsrätten - framgår att Lennart Rammer ansett att denna typ av händelser kan vara tillräcklig och att han graderat tänkbara orsaker enligt trolighetsskalan: 1. fall, 2. skakningar och 3. stöt eller slag. Karl Dahlberg har för sin del anfört att det behövs ett kraftigare våld än vad Lennart Rammers uttalande ger vid handen för att åstadkomma de aktuella blödningarna. Olof Flodmark har i sitt utlåtande anfört att skadorna "sannolikt orsakats av upprepade skakningar av barnets huvud". Regeringsrätten finner sammanfattningsvis att utredningen beträffande det första sjuktillfället inte ger något klart besked om vad som orsakat skadorna. När det sedan gäller det andra sjuktillfället kan sammanfattningsvis följande konstateras. Enligt Karl Dahlbergs utlåtande den 10 oktober 1994 talar blödningen under den hårda hjärnhinnan samt de s.k. hörnfrakturerna och blödningarna under yttre benhinnan på båda skenbenen "starkt för att de orsakats av grepp och skakningar, s.k. shaken baby syndrome". Andra symptom på detta syndrom kan vara blåmärken på armarna/revben samt ögonskador/-blödningar. Några symptom av sistnämnda slag har enligt utredningen inte förelegat i förevarande fall. Vad gäller blödningen under den hårda hjärnhinnan har Karl Dahlberg uppgivit att det rörde sig om en mindre sådan, att den var på samma ställe som den första och att det därför krävdes betydligt mindre våld vid det andra tillfället för att en blödning skulle uppstå. I fråga om hörnfrakturerna har Karl Dahlberg uppgivit att det behövs ett ordentligt ryck eller att man sliter i benen för att åstadkomma sådana frakturer. Regeringsrätten finner att skadebilden vid det andra sjuktillfället gör det troligt att det rör sig om s.k. shaken baby syndrome, dvs. någon person har kraftigt skakat Tobias. Det finns emellertid ett visst utrymme för att skadorna kan ha andra orsaker. Föräldrarna har som möjliga orsaker pekat på vissa händelser nämligen bl.a. att mormodern varit på väg att tappa Tobias, att de andra barnen "varit på" Tobias samt beträffande hörnfrakturerna att dessa uppkommit vid röntgenundersökningarna. De förklaringar som sålunda lämnats framstår enligt Regeringsrätten som osannolika, men det kan inte helt uteslutas att händelser av detta slag medfört skadorna. Det anförda innebär att inte heller utredningen beträffande det andra sjuktillfället ger en entydig bild av vad som orsakat skadorna. Regeringsrätten återkommer i det följande (avsnittet Sammanfattande bedömning) till frågan om vad som sålunda framkommit kan läggas till grund för att bereda Tobias vård enligt LVU. Mikaels skador Kammarrätten har som grund för omhändertagandet av Mikael anfört bl.a. att det vid åtminstone tre tillfällen, varav ett efter länsrättsförhandlingen, observerats att han haft blåmärken, att Mikael och

13 Per C. lämnat motstridiga förklaringar till uppkomsten av blåmärkena och att det inte kan uteslutas att skadorna uppkommit genom misshandel inom familjen. Vidare har framhållits att barnpsykologen Inger Sanne anfört att hon med stöd av ett, visserligen inte vetenskapligt men under lång tid tillämpat, test tror att Mikael blivit slagen och att Mikael är rädd för Per C. I Regeringsrätten har sociala distriktsnämnden främst åberopat att Mikael haft de tre blåmärkena och detta under en relativt kort tidsperiod som hänger samman med tid under vilken Tobias bevisligen blivit utsatt för misshandel. Vad gäller de tre blåmärkena kan av utredningen utläsas bl.a. följande. Enligt en anmälan den 19 september 1994 till sociala distriktsnämnden från barn- och ungdomspsykiatriska kliniken hade Mikael den 8 september 1994 ett kraftigt blåmärke från höger tinning ned runt hela höger öga. Mikael hade svårt att ge en förklaring till skolsköterskan men sade efter hand att han ramlat hemma i hallen. Skolsköterskan hade kontakt med Per C. veckan därpå. Per C. hade då en annan förklaring till hur blåmärket hade uppstått, nämligen att Mikael ramlat i badrummet och slagit i badkarskanten. Utredarna vid den barn- och ungdomspsykiatriska kliniken hade i det sammanhanget erinrat sig att de vid ett hembesök den 24 augusti 1994 konstaterat att Mikael hade ett blåmärke i pannan. Den förklaring som då gavs var att Mikael sträckt sig efter ett papper på en hylla och därvid fått en prydnadssak i pannan. Enligt en anmälan den 26 januari 1995 till distriktsnämnden från skolsköterskan hade Mikaels lärare uppmärksammat att Mikael hade ett blåmärke vid vänstra tinningen. Håret var framkammat på ett speciellt sätt som av skolsköterskan uppfattades som ett försök att dölja märket. Både Mikael och fadern uppgav att blåmärket uppkommit vid ett fall i en backe. Per C. har beträffande blåmärket i september anfört att en orsak till att Mikael uppgivit att han fallit i hallen och inte i badrummet kan vara att han inte ville berätta att han duschat på grund av att han kissat på sig. Enligt Per C. var det inte fråga om något större blåmärke. Den aktuella dagen skulle klassfotografering äga rum i skolan och Per C. ansåg därför att Mikael borde gå i skolan den dagen. I sammanhanget bör också beaktas att Mikael till bl.a. Anders Berggren uppgivit att han blivit slagen av Per och Annelie C. Några närmare uppgifter härom finns inte. Regeringsrätten finner att det av blåmärkena och vad som i övrigt förekommit inte kan anses klarlagt att Mikael misshandlats eller annars utsatts för våld eller olyckshändelser som föräldrarna kan lastas för. En sammanfattande bedömning beträffande Mikael - innefattande även frågan om vård bör beredas honom på annan grund - görs i närmast följande avsnitt. Sammanfattande bedömning Som har framgått av det föregående har Tobias vid åtminstone två tillfällen utsatts för yttre våld, vilket lett till bl.a. hjärnblödningar. Det är inte klarlagt hur skadorna uppkommit eller vem som förorsakat dem. Något belägg för att föräldrarna varit direkt inblandade finns inte. Fråga uppkommer emellertid om det som förevarit - även om misshandel från föräldrarnas sida inte visats föreligga - ändå kan läggas föräldrarna till last som sådana brister i omsorgen som innebär att det föreligger en påtaglig risk för att Tobias hälsa eller utveckling skadas. De skador som uppkommit på Tobias är av allvarlig natur. Det är uppenbart att det allmänt sett måste ställas stora krav på föräldrarna att tillse att sådana skador inte uppkommer på spädbarn som

14 är i deras vård. Klarar föräldrarna inte av denna tillsyn kan det inträffade läggas dem till last som en brist i omsorgen enligt LVU. I förevarande fall har i vart fall två allvarliga händelser med Tobias ägt rum utan att föräldrarna, enligt vad som framgått av deras egna uppgifter, vet vad som inträffat. De förklaringar som lämnats utgörs av vad föräldrarna i efterhand har kommit på som tänkbara orsaker. Som redan framhållits framstår dessutom de förklaringar som lämnats beträffande det andra sjuktillfället som osannolika. Den samlade bilden talar i stället starkt för att det vid båda sjuktillfällena rört sig om s k. shaken baby syndrome. De aktuella skadorna kan visserligen sägas vara speciella i den meningen att de inte har varit synliga utanpå kroppen och att åtminstone de allvarligare symptomen uppkommit först efter viss tid. Under alla omständigheter har emellertid tillfogandet av skadorna vid båda tillfällena krävt ett ganska stort våld. Enligt Regeringsrättens mening får det förhållandet att Tobias vid två tillfällen har kunnat utsättas för sådant våld utan att föräldrarna har kunnat lämna en godtagbar förklaring till det inträffade anses innebära att det förelegat brister i omsorgen om Tobias som medfört en påtaglig risk för hans hälsa. Det anförda leder till slutsatsen att sociala distriktsnämnden haft fog för sitt ingripande i fråga om Tobias och att förutsättningar för att bereda honom vård alltjämt förelåg i vart fall när länsrätten fattade sitt beslut. Frågan är då dels vilken betydelse underinstanserna, vid bedömningen av vårdfrågan för de andra barnen, bort tillmäta de brister i omsorgen och den hälsorisk som sålunda konstaterats beträffande Tobias, dels om det numera föreligger förutsättningar för LVU-vård för Tobias eller något av de andra barnen. Vad först gäller underinstansernas bedömning i fråga om Mikael har sociala distriktsnämnden som grund för LVU-vård åberopat främst Mikaels skador i form av blåmärken m.m. och därvid framhållit att vad som framkommit beträffande Tobias bör vägas in vid bedömningen av Mikaels förhållanden. Distriktsnämnden har som nämnts också åberopat att Mikael till följd av sin bakgrund, med uppslitande vårdnads- och umgängestvister, har särskilda behov och att hans behov bäst tillgodoses genom en placering i en neutral miljö, där han kan få sina behov av skydd och trygghet tillgodosedda och tillgång till såväl fadern och hans familj som morföräldrarna. Enligt distriktsnämnden har Mikael utsatts för psykisk misshandel och i vart fall har hans psykiska problem förorsakats bl.a. av bristande omsorg genom att Per och Annelie C. inte klarat av kontakten med Mikaels morföräldrar. Regeringsrätten har i det föregående behandlat Mikaels skador och därvid kommit fram till att det inte är visat att han utsatts för misshandel eller för annat våld eller olyckshändelser som föräldrarna kan lastas för. Regeringsrätten kan inte heller finna att vad som framkommit om Mikaels och Tobias skador sammantaget visar att det förelegat sådana brister i omsorgen som har medfört en påtaglig risk för Mikaels hälsa eller utveckling. Regeringsrätten har därvid beaktat att det inte framkommit något som tyder på att Mattias och Linda skulle ha varit utsatta för våld eller andra brister i omsorgen. I sammanhanget bör också erinras om att tvångsomhändertagande av barn är en mycket ingripande åtgärd och att bestämmelserna bör tolkas restriktivt (jfr RÅ 1987 ref. 160 och SoU 1979/80:44 s. 99). Frågan är då om det har förelegat skäl för ingripande på den grunden att Mikael utsatts för psykisk misshandel eller att föräldrarna visat bristande omsorg genom att inte klara av kontakten med

15 Mikaels morföräldrar. En bidragande orsak till Mikaels problem måste i och för sig antas vara den tvist i fråga om vårdnad och umgänge som under lång tid i olika omgångar pågått mellan å ena sidan Per och Annelie C. och å andra sidan Mikaels morföräldrar och tidigare även hans mor. Men det synes också vara klart att en stor del av problemen har sin grund i den osäkerhet och instabilitet som den aktuella processen om LVU-vård och därmed sammanhängande frågor medfört för Mikaels del. I målet har inte visats att vad som sålunda förekommit kan läggas föräldrarna till last som brister i omsorgen eller att detta annars utgör grund för vård enligt LVU. Vad gäller Mattias och Linda har som nämnts inte framkommit något som tyder på att de har utsatts för våld eller att det på grund av brister i omsorgen eller av annat skäl har funnits grund för omhändertagande av Mattias och Linda. Eftersom LVU-vården av Mattias och Linda numera upphört föranleder Per och Annelie C:s yrkande beträffande dem inte något vidare yttrande. Det återstår då att ta ställning till om förhållandena numera har ändrats så att en annan bedömning bör göras beträffande Tobias eller Mikael. Tobias är numera nästan två och ett halvt år gammal. Det innebär att de omsorger som han numera behöver är av annat slag än vad som gällde under hösten 1994 när LVU-ingripandet aktualiserades. Risksituationen har också förändrats på grund av åldersförändringen. I det sammanhanget bör särskilt beaktas att Annelie C. i januari 1996 fött makarnas fjärde gemensamma barn, Sofia, som sedan dess bott hemma hos dem samt att Mattias och Linda sedan hösten 1995 också bott hemma hos föräldrarna. Per och Annelie C. har alltså nu under relativt lång tid haft vårdnaden om tre barn, varav ett spädbarn, och någon kritik har inte riktats mot vården av barnen. Mot denna bakgrund är det enligt Regeringsrätten inte visat att det numera på grund av brister i omsorgen finns en påtaglig risk för att Tobias hälsa eller utveckling skadas. Vad gäller Mikael har distriktsnämnden i Regeringsrätten särskilt framhållit att Mikael behöver vård för sina psykiska problem och att nämnden befarar att Mikael inte kommer att få behövlig vård om omhändertagandet upphör. Av utredningen får visserligen anses framgå att Mikael har psykiska problem och att han behöver hjälp för att klara av dessa. Regeringsrätten finner emellertid inte att det genom utredningen är visat att han inte kommer att få erforderlig hjälp genom föräldrarnas försorg. Regeringsrätten kommer alltså fram till att förutsättningar för LVU-vård saknas även för Mikaels del. På grund av det anförda skall kammarrättens beslut om LVU-vård upphävas. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut om vård av Mikael och Tobias C. Föredraget , föredragande Gustafson, målnummer RÅ 1996 ref. 91RÅ 1996 ref. 91

Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande.

Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande. HFD 2016 ref. 12 Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande. 28 förvaltningsprocesslagen (1971:291), 40 tredje stycket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Oskar Söderberg Advokatfirman Per Nyberg AB Rådhusesplanaden 7 A 903 28

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Gävle kommun Box 803 801 30 Gävle MOTPARTER 1. AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. BB 2.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 18 november 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Hanna Söderberg Wallin Advokatbyrå AB Norra Skeppsbron 7 b 803 10

Läs mer

Skriftliga hot mot en vårdnadshavare har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU.

Skriftliga hot mot en vårdnadshavare har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU. HFD 2014 ref 23 Skriftliga hot mot en vårdnadshavare har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU. Lagrum: 2 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård

Läs mer

Lagrum: 3 första stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagrum: 3 första stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga HFD 2015 ref 42 En snart 17-årig ungdoms misskötsel av sin behandling av en allvarlig sjukdom har inte ansetts utgöra ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i LVU. Lagrum: 3 första stycket lagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 juni 2015 KLAGANDE 1. AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Tommy Lindell Advokatbyrån Allemans i Malmö AB Rörsjögatan 26 B 211 37

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 29 juni 2012 KLAGANDE 1. AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Peter Wanhainen Box 22554 104 22 Stockholm 2. Södermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum: Diarienummer: Justitieombudsmannen Kerstin André

Bakgrund. Beslutsdatum: Diarienummer: Justitieombudsmannen Kerstin André Beslutsdatum: 2003-02-06 Diarienummer: 4433-2002 Justitieombudsmannen Kerstin André Initiativärende angående Socialnämndens i Oskarshamns kommun handläggning av ett ärende rörande vård enligt lagen (1990:52)

Läs mer

HFD 2014 ref 60. Lagrum: 12 kap. 12 och 15, 13 kap. 31 a socialförsäkringsbalken

HFD 2014 ref 60. Lagrum: 12 kap. 12 och 15, 13 kap. 31 a socialförsäkringsbalken HFD 2014 ref 60 För utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid gemensam vårdnad av ett barn krävs att den ena föräldern haft rätt till samtliga föräldrapenningdagar. Lagrum: 12 kap. 12 och 15, 13

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Anders Ylönen Advokathuset Actus AB Sturegatan 9 A 722 13 Västerås MOTPARTER

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 31 maj 2012 KLAGANDE 1. AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Jur. kand. Oskar Friling Advokatfirman Schmidt & Co AB Järnvägsgatan

Läs mer

Lagrum: 1 andra stycket, 2 och 14 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagrum: 1 andra stycket, 2 och 14 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga HFD 2015 ref 27 Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern och de eventuella negativa konsekvenser detta skulle kunna få för de hos denne bosatta barnen har inte ansetts

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

HFD 2013 ref 76. Lagrum: 13 kap. 30 och 31 socialförsäkringsbalken (2010:110)

HFD 2013 ref 76. Lagrum: 13 kap. 30 och 31 socialförsäkringsbalken (2010:110) HFD 2013 ref 76 Fråga om förutsättningarna för rätt till tillfällig föräldrapenning på obegränsad tid för vård av ett barn som efter avslutad behandling av en allvarlig sjukdom behövt intensiv träning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 4 oktober

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 juni 2017 KLAGANDE 1. Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sandvikens kommun Ombud: Advokat Hanna Pontén Brattgård Ahlford advokatbyrå

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 december 2008 KLAGANDE AA. MOTPARTER 1. Försäkringskassan Stockholm 2.

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 december 2008 KLAGANDE AA. MOTPARTER 1. Försäkringskassan Stockholm 2. 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 18 december 2008 KLAGANDE AA MOTPARTER 1. Försäkringskassan 103 51 Stockholm 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 22 december

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 november 2010 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Olsson Advokatfirman Peter Olsson AB Box 53116 400 15 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 december 2016 följande dom (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 december 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 86 En förälder till ett kroniskt sjukt barn har inte rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av barnet då barnets anpassade förskola är stängd och kommunen inte erbjuder något lämpligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 8 december 2011 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för 1-2 (vårdnadshavarna) och av dessa befullmäktigat ombud för CC: DD Offentligt biträde

Läs mer

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T-^^^ * Mål nr 82746 I SUNDSVALL UUiVL 2016-06- 16 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Per Bergmark Familjens jurist Box 330 901 07 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Umeås

Läs mer

HFD 2013 ref 44. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2013 ref 44. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2013 ref 44 I ett mål om sjukersättning har den försäkrade ansetts ha haft giltig anledning att vägra att genomgå en medicinsk rehabiliteringsåtgärd i form av en operation. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381)

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

HFD 2015 ref 73. Lagrum: 22 förvaltningslagen (1986:223)

HFD 2015 ref 73. Lagrum: 22 förvaltningslagen (1986:223) HFD 2015 ref 73 Ett beslut helt i enlighet med en anmälan om namnändring har sedan den enskilde ångrat sig ansetts ha gått denne emot i den mening som avses i 22 förvaltningslagen. Lagrum: 22 förvaltningslagen

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Stefan Holgersson

BESLUT. Justitieombudsmannen Stefan Holgersson BESLUT Justitieombudsmannen Stefan Holgersson Datum 2016-12-12 Dnr 5044-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en handläggare vid omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun för bristande information till en vårdnadshavare

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ).

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 72 Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1346-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: Advokaten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 april 2014 T 602-13 KLAGANDE CH Ombud: Advokat NA MOTPART Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Ombud: Advokat EAZ SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 maj 2007 T 228-07 KLAGANDE JS Ombud: Jur kand OB MOTPART LS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat IS SAKEN Vårdnad m.m.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2000-09-29 Dnr 1144-1999 Sid 1 (6) En pojke hade beretts vård enligt 2 LVU. Fråga bl.a. om det fanns förutsättningar för fortsatt vård enligt LVU i samband

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 20 augusti 2008 KLAGANDE AA MOTPART Leg. läk. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm beslut den 3 mars 2006 i mål nr 366-06 SAKEN Avvisad

Läs mer

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar HFD 2016 ref. 31 En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Lena Isaksson Box 179 901 04 Umeå MOTPARTER 1. BB Ställföreträdare och offentligt biträde:

Läs mer

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut.

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut. HFD 2014 ref 11 SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Lagrum: 26 kap. 9 första stycket,

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 januari 2003 Ö 2486-02 SÖKANDE R. J. Ombud: advokaten C. A. MOTPART M. G. SAKEN Resning Hovrätten för Västra Sverige meddelade den

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

Särskilda skäl har ansetts föreligga för att befria en djurhållare som lider av demenssjukdom från ansvar för kostnader för omhändertagande av djur.

Särskilda skäl har ansetts föreligga för att befria en djurhållare som lider av demenssjukdom från ansvar för kostnader för omhändertagande av djur. HFD 2016 ref. 65 Särskilda skäl har ansetts föreligga för att befria en djurhållare som lider av demenssjukdom från ansvar för kostnader för omhändertagande av djur. 35 djurskyddslagen (1988:534) Högsta

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 17 december 2008 i mål nr

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 oktober 2009 KLAGANDE Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 Örebro MOTPART AA Ombud: Advokat Sven Olsson Fårsön 610 41 Ringarum ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 december 2013 Ö 4071-13 KLAGANDE HU Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat IA MOTPART SS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2008 Ö 3484-08 KLAGANDE JV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat JR MOTPART SV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 3806-08. meddelad i Stockholm den 14 augusti 2008. KLAGANDE Socialnämnden i Älvsbyns kommun 942 85 Älvsbyn

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 3806-08. meddelad i Stockholm den 14 augusti 2008. KLAGANDE Socialnämnden i Älvsbyns kommun 942 85 Älvsbyn 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 14 augusti 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Älvsbyns kommun 942 85 Älvsbyn MOTPARTER 1. AA Ombud och offentligt biträde: Advokaten Hans Andersson Advokatbyrån

Läs mer

Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger.

Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger. RÅ 1992 ref. 6 Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger. Socialnämnden i Tranemo kommun ansökte hos länsrätten i Älvsborgs län den

Läs mer

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM Mål nr

REGERINGSRÄTTENS DOM Mål nr 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 30 oktober 2008 KLAGANDE Länsstyrelsen i Stockholms län Företagsenheten Box 22067 104 22 Stockholm MOTPART AA Ombud: Jur. kand. Jonas Tamm Sju Advokater

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 3 mars 2010 KLAGANDE 1. AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Finn Kronsporre Valhallavägen 18 114 22 Stockholm 2. BB Ombud: Jur. kand. Finn Kronsporre

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 19 april 2012 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 29 april 2016 KLAGANDE Migrationsverket 601 70 Norrköping MOTPART Göteborgs kommun Box 7010 402 31 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Lisa Olsson Advokatbolaget Molander Björkdal HB Klostergatan 10 222 22 Lund

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder.

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. HFD 2014 ref 41 Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. Lagrum: 9 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Bo Ström Repslagaregatan 12 602 32 Norrköping MOTPARTER 1. Socialnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juli 2006 Ö 2074-04 KLAGANDE KS Ombud: Advokat BF MOTPART Domstolsverket 551 81 Jönköping SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2010 KLAGANDE Sigtuna kommun Ombud: AA KommunLex AB Box 3194 103 63 Stockholm MOTPART Socialstyrelsen 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU.

Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU. HFD 2014 ref 50 Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU. Lagrum: 21 första stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 8 februari 2016 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Mikael Andersson Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB Norra Rådmansgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Kristinehamns kommun 681 84 Kristinehamn MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om adoption. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts beslut i mål ÖÄ

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om adoption. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts beslut i mål ÖÄ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 september 2010 Ö 4731-09 KLAGANDE JR Ombud: Advokat JN SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om adoption ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Lessebo kommun Box 13 360 50 Lessebo MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom

Läs mer

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 2013-05-13 Meddelad i Jönköping Mål nr 1170-12 Sida 1 (4) KLAGANDE T MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 12

Läs mer

Som skäl för beslutet anförde tingsrätten bl.a. följande.

Som skäl för beslutet anförde tingsrätten bl.a. följande. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2003-02-26 Dnr 1341-2001 Sid 1 (6) Beslut angående tillämpningen av 6 LVU, fråga bl.a. om socialtjänsten genom beslut om omedelbart omhändertagande avsett

Läs mer

Lagrum: 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagrum: 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga HFD 2015 ref 7 Fråga om en flicka som vistas på hemlig ort på grund av misshandel, hot och kränkande behandling i hemmet, genom att riskera att röja sin vistelseort uppvisar ett sådant socialt nedbrytande

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt

Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt 2016-10-19 Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt Bakgrund Migrationsverket är beslutande myndighet i asylprocessen.

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 mars 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Christer Wahlgren Amber Advokater Box 363 301 09 Halmstad MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18 Målnummer: UM721-06 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-04-20 Rubrik: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopat anknytning till vuxet barn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 mars 2005 Ö 610-05 KLAGANDE ZS SAKEN Utlämnande av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sverige, avd. 5, beslut

Läs mer

Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp.

Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp. HFD 2014 ref 24 Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp. Lagrum: 5 kap. 1 och 14 taxeringslagen (1990:324) Skatteverket beslutade

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon.

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. HFD 2013 ref 58 Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. Lagrum: 4 kap. 5 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 Målnummer: UM8434-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-09-01 Rubrik: Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 andra stycket

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 februari 2017 KLAGANDE Östergötlands läns landsting 581 91 Linköping MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ). HFD 2016 ref. 24 Kammarrätten har utan yrkande och till klagandens nackdel upphävt förvaltningsrättens dom i viss del. Kammarrättens avgörande har undanröjts med tillämpning av 29 förvaltningsprocesslagen.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 Ö 5070-09 KLAGANDE 1. SB 2. CO 3. HT 4. RT Ombud för 1 4: Advokat RP MOTPART BEB Ombud: Advokat FI SAKEN Giftorätt och

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2014-01-28 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-01-28 Meddelad i Göteborg Avdelning 2 2014-01-28 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Carl Larsson SVT Sörmland Box 146 44 630 14 Eskilstuna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndigheten i Skånes beslut den 25 oktober 2013, dnr A243.677/2013,

Läs mer

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5562-15 KLAGANDE Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro MOTPART AA Ombud: Johan Rosengren Hidros Denmark ApS Warfvinges väg 35 112

Läs mer