Att samtala om barns upplevelser av våld i nära relationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att samtala om barns upplevelser av våld i nära relationer"

Transkript

1 Att samtala om barns upplevelser av våld i nära relationer 1

2 Illustrationer: Moa Dunfalk Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) Ölandsgatan 49D, Stockholm Tel: Fax: SKR samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra föreningar som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. 2

3 Bakgrund Metodmaterialet Ur barnens perspektiv utvecklades i ett projekt som SKR drev år med stöd av Arvsfonden. Inom projektet utvecklades och genomfördes föräldrastödsprogram med fokus på våld i nära relationer, barnuppfostran och barns rättigheter. Totalt deltog omkring utlandsfödda föräldrar i Stockholms och Malmös förorter i samtal om barns upplevelser av våld i familjen. Samtalen var framgångsrika och vi vill dela med oss av våra erfarenheter för att fler ska kunna använda konceptet, till exempel inom befintliga föräldrastödsprogram. Alla barn har rätt till trygghet, god omsorg, lek och vila. Barn har också rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld. Barnaga är förbjudet i Sverige enligt lag. Föräldrarna eller andra vårdnadshavare är ansvariga för omsorgen om barnet och i den uppgiften har de rätt att få hjälp från samhället. Dessa grundprinciper är fastställda i svensk lag, i FN:s konvention om barns rättigheter och i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Trots detta ökar anmälningarna om våld mot barn och enligt uppskattningar har vart tionde barn upplevt att mamman utsatts för våld av sin partner, som ofta är barnets pappa. Siffran är svår att säkerställa då mörkertalet är stort när det gäller våld där förövare och utsatt är närstående. Kommittén mot barnmisshandel har redovisat en enkätundersökning där cirka 10 procent av barnen svarade att de har upplevt våld i hemmet vid något enstaka tillfälle medan 5 procent svarade att det hänt ofta. 20 procent av ungdomar födda utomlands uppgav att vuxna slagits i hemmet (Socialstyrelsen 2002, Roberts 2009). I Allmänna barnhusets rapport Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige (2011), som bygger på material från en föräldra- och elevenkät, konstateras att våld mellan föräldrarna är den allvarligaste riskfaktorn för kroppslig bestraffning av barnen. Risken var tio gånger högre jämfört med familjer utan våld mellan vuxna. Förutom våld mellan föräldrarna är dålig ekonomi den största riskfaktorn. Elever som upplever att familjen är bekymrad över ekonomin angav i kartläggningen betydligt oftare att de blivit slagna i jämförelse med övriga elever. I rapporten identifieras en riskökning då föräldrarna och/eller barnen är utlandsfödda. Utlandsfödda föräldrar är generellt sett mindre negativa till kroppslig bestraffning än svenskfödda. Detta antas i rapporter till viss del bero på en kulturell bakgrund där kroppslig bestraffning uppfattas som mer naturlig, och att föräldrar själva blivit agade som barn. Men framförallt på att faktorn utlandsfödd har en klar samvariation med låg socioekonomisk status. 3

4 Rädda Barnen lyfter i sin årsrapport Barnfattigdomen i Sverige (2010) upp framförallt tre grupper som inte har nåtts av den allmänna välfärdsutvecklingen: barn med utländsk bakgrund, barn i storstädernas förorter och barn till ensamstående. Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll löper tre gånger större risk att bli utsatta för våld i hemmet. Våld förekommer dock i alla samhällsklasser och bland alla nationaliteter. All forskning pekar på att barn som upplever våld i nära relationer riskerar att fara illa på kort och lång sikt, fysiskt och psykiskt. Hos barn som utsätts för våld eller upplever våld mot en närstående kan våldsmönstret normaliseras och bli ett inlärt sätt att lösa konflikter. Barnen riskerar också att lära sig att leva under någon annans kontroll och senare i livet själva söka sig till destruktiva relationer. Att arbeta våldsförebyggande är både ett sätt att värna utsatta barns rättigheter och att förebygga våld och psykisk ohälsa i framtiden. Det finns alltså mycket som talar för att vi måste arbeta med och lyssna till barnens upplevelser av våldet. SKR:s barnperspektiv innebär att se barn som individer, med egna önskemål och egna upplevelser av våldet. Barn måste ges möjligheter att sätta ord på vad de upplevt och det måste finnas vuxna som lyssnar och agerar. SKR tror på förändring och utveckling. Våld går att förebygga, brottsoffer kan läka och förövare kan sluta att använda våld. Du håller nu i din hand ett metodstöd som kan hjälpa dig och din verksamhet att ta upp dessa frågor och börja jobba här och nu. Lycka till! Carina Ohlsson, förbundsordförande Olga Persson, förbundssekreterare Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) Stockholm, juni 2012 Sorgligt, barnen i filmen kommer kanske ha samma problem i vuxenlivet. Deltagare i samtalsserien Ur barnens perspektiv 4

5 Innehåll Beskrivning av metodmaterialet 6 I barngrupper på kvinnojourer 8 I behandling av brottsoffer och förövare 10 I samtal med utlandsfödda föräldrar 12 I föräldraträffar 13 Tack 18 Bilagor 19 Barnkonventionen 19 Socialtjänstlagen (SoL) 20 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 22 Brottsbalken 22 Föräldrabalken 22 5

6 Beskrivning av metodmaterialet Syfte Ur barnens perspektiv hjälper dig som arbetar med vuxna och barn att ta upp frågor om våld i nära relationer på ett respektfullt och utvecklande sätt. Med stöd av en film och ett brädspel får deltagarna möjlighet att diskutera hur barn som bevittnat och upplevt våld känner och reflekterar kring det de har varit med om. Metoden sätter fokus på vuxnas ansvar för barns rätt att leva ett liv utan hot, våld och kränkningar. Ur barnens perspektiv möjliggör för föräldrar att samtala om egna erfarenheter men också om mänskliga rättigheter, jämställdhet och att leva med barn i Sverige. I barngrupper kan metoden användas för att låta barn bearbeta sina upplevelser av våld och för att befria dem från känslor av ansvar, skuld och skam. Målgrupp Ur barnens perspektiv är ett flexibelt metodmaterial. Målgrupp är både vuxna och barn. Materialet kan användas inom socialtjänsten, på kvinnojourer, i föräldragrupper, inom svenskundervisning för invandrare (sfi), skolan, fritidsverksamhet samt i behandlingsarbete med både offer och förövare. Vi har stor nytta av filmen, till exempel i interna utbildningssammanhang och när vi introducerar ny personal eller lär ut metodik. Vi har också visat den för föräldrar som ett inslag i behandlingsinsatser. Anna Norlén, enhetschef Leg Psykolog, BUP Grinden, Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting 6

7 Spel och film Spelet Måsvägen 12 Spelplanen illustrerar ett samhälle med en tom lägenhet som kan fyllas med barn, vuxna och inredning. Lägenheten möbleras sedan som ett dockskåp. I spelet Måsvägen 12 kan du välja att skildra egna upplevelser eller hypotetiska situationer. Du kan också utgå ifrån ett exempelcase som finns i en spelinstruktion som följer med spelet. Hur gör vi i min familj när konflikter uppstår? Hur brukar jag som förälder agera? Vad händer med barnet i den röda ringen? Hur känns det för barnet? Hur ser en vanlig vardagskväll ut? Vad gör mamma, vad gör pappa och vad gör barnen? Vad händer på helgerna? Bland annat dessa frågor diskuteras när deltagarna får bygga upp olika familjesituationer i Måsvägen 12. Spelet är ett bra sätt att få igång samtal. Samtidigt som man pratar och diskuterar kan man göra något med händerna vilket kan kännas avslappnande för många. Filmen Jag sa att jag hade en mardröm Jag sa att jag hade en mardröm är en animerad dokumentärfilm där fem barn mellan tre och åtta år berättar om sina tankar och känslor om våldsamma situationer hemma när deras pappor har slagit och hotat deras mammor. Barnen berättar även om egna våldsupplevelser. Samtalen är inspelade på kvinnojouren Alla Kvinnors Hus i Stockholm. Filmen är 19 minuter lång och finns textad på flera språk; engelska, danska, finska, arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, turkiska, kurmandji, och ryska. Till filmen hör ett studiehäfte som bygger på citat och stillbilder ur filmen, samt kommentarer från Lotta Molander från Alla Kvinnors Hus barnjour. Filmen fungerar mycket bra i olika typer av grupper. Den väcker starka känslor och öppnar upp för uppriktiga samtal både med barn och vuxna. 7

8 I barngrupper på kvinnojourer SKR har ett starkt barnperspektiv när det gäller våld mot kvinnor. Det gäller därmed också de kvinnojourer som är medlemmar i SKR och kan ta emot barn i sin verksamhet. Behöver er jour mer kunskap om barn som har upplevt och bevittnat våld? Har ni samtalsgrupper med barn? Ur barnens perspektiv är ett utmärkt verktyg för att fördjupa barnperspektivet på er jour och höja kompetensen kring barns upplevelser av våld. Kvinnojouren Alla Kvinnors Hus i Stockholm använder filmen Jag sa att jag hade en mardröm i sina samtalsgrupper för barn. I filmen berättar barn om sina egna upplevelser av våld i familjen. Barnen på jouren brukar identifiera sig med berättelserna i filmen. Flera känner igen sig i att ha försökt att stoppa våldet på något sätt. Men även att pappa, förutom att använda våld, också kan ha ett missbruk som påverkar relationerna i familjen. Lotta Molander som arbetar på Alla Kvinnors Hus med barngrupper menar att det är viktigt att man som verksamhetsansvarig har mål och mening med varför man vill visa filmen. För oss handlar det om att hjälpa barnen att förstå att de inte är ensamma om sina erfarenheter, det är enormt viktigt. Men också att de ska få styrka att berätta vad de har varit med om, menar Molander. Barngrupperna på Alla Kvinnors Hus träffas vid tillfällen. Lotta Molander föreslår att den som vill visa filmen i en barngrupp gör det när barnen hunnit träffas ett par gånger och känner sig trygga med varandra och den vuxna. Efteråt kan man diskutera frågeställningar som: Hur kändes det för mig att höra barnen i filmen berätta? Vilka erfarenheter har jag från min familj? Har jag erfarenheter som skiljer sig åt eller är liknande? Vilka erfarenheter har vi i den här gruppen? Vad kan man göra när det är bråk? Hur gör du? Vem kan du tala med? 8

9 Det är viktigt att barnet inte är mitt i ett trauma och att det befinner sig på en plats där det känner sig tryggt och säkert. När syskonparet i filmen berättar att föräldrarna till och med bråkar om bilbältet skrattar vi tillsammans åt det, berättar Molander. Humor är viktigt, de som inte har humor har svårt att förstå när det är allvar. 9

10 I behandling av brottsoffer och förövare BUP Grinden i Stockholm har använt filmen Jag sa att jag hade en mardröm både i barn- och föräldragrupper, framförallt med mammor, och har goda erfarenheter av det. Att närma sig andras berättelser har varit en ingång och en slags uppvärmning för att kunna börja prata om egna erfarenheter. Kanske framförallt för de barn och föräldrar som har haft svårt att sätta ord på det våld som de har varit med om. Barngruppen och föräldragruppen tittar på filmen samtidigt men i olika rum. Efteråt träffas man för att prata tillsammans. Barnen vet om att föräldrarna tittar parallellt, vilket Anna Norlén, enhetschef på BUP Grinden, menar är viktigt för barnen. Efter filmvisningen får barnen rita och berätta vad de har känt och tänkt. Frågor som behandlaren/psykologen kan ställa är: Har du varit med om liknande händelser som barnen i filmen? Hur tänkte du när barnen i filmen berättade om sina upplevelser? I föräldragruppen får föräldrarna fundera på vad de tror att deras egna barn skulle berätta om det våld som barnet och de själva har varit med om. Utgångspunkten är att det är fritt att berätta om egna erfarenheter om man vill. Det går också bra att referera till filmen och de berättelser som barnen berättar där. Det är väldigt betydelsefullt att barnen får en möjlighet att reagera efteråt, till exempel rita eller berätta, och att den vuxna kan fånga upp tankar och känslor hos barnet. Många gånger reagerar också föräldrarna starkt på filmen och behöver få möjlighet att bearbeta känslor och tankar som kommit upp. En förutsättning för att ett barn ska medverka på en filmvisning är att barnet själv vill, att det inte är mitt i ett trauma, samt att behandlaren/psykologen redan har etablerat en kontakt till barnet. Då kan man bättre hantera barnets reaktioner. Skulle det vara så att ett barn vill gå ut under filmvisningen och tycker att det blir för jobbigt, är det viktigt att det finns flera behandlare/psykologer i rummet så att någon kan följa med barnet ut. 10

11 Anna Norlén menar att barn och unga är vana vid att ta till sig bilder och film och att denna metod därför passar bra i behandlingsinsatser. Filmen Jag sa att jag hade en mardröm har också använts i föräldraträffar inom Kriminalvården. På Bryggan i Stockholm har den visats i grupper med föräldrar, mestadels pappor, som sitter i häktet i väntan på en dom. Genom information kan fler föräldrar och barn få kunskap om att barn har rätt till ett liv utan våld. Insatser som föräldrastödsprogram kan också stärka föräldrars omsorg om sina barn. Anna König Jerlmyr, Socialborgarråd, Stockholms stad 11

12 I samtal med utlandsfödda föräldrar Inom projektet Ur barnens perspektiv genomförde SKR samtalsgrupper och träffar med utlandsfödda föräldrar i några av Stockholm och Malmös förorter. I dessa samtal visade det sig att materialet öppnat upp för diskussioner om mycket annat som rör att leva med barn i Sverige än våld i nära relationer, som till exempel uppfostringsmetoder, könsroller, lagstiftning och sociala myndigheters roll. Samtalsgrupperna i det föräldrastöds- och integrationsprogram som utvecklades inom Ur barnens perspektiv har fokus på våld i nära relationer, barnuppfostran och barns rättigheter. Samtalsledarna har bred språkkompetens, god kontakt med lokalsamhället och är positiva förebilder eller nyckelpersoner i den miljö där de befinner sig. Det är bra om samtalsledarna kan rekrytera gruppdeltagare via sina egna kanaler, till exempel lokalföreningar. Det sänker tröskeln för att delta i en grupp. Att man som deltagare kan uttrycka Bra att samtalsledaren också är invandrare. Det är lättare att förstå när de pratar och de vet hur det kan vara Deltagare 12 sina tankar och erfarenheter på sitt eget språk bidrar till ett bättre samtal. Samma eller liknande referensramar och erfarenheter bidrar till en vi-känsla. I en grupp med deltagare från olika delar av världen, till exempel inom sfiverksamhet, kan man istället enas om och känna samhörighet kring barnens bästa trots olika bakgrund. Erfarenheterna av att vara förälder verkar vara något som förenar människor trots olika språk och kultur. En samtalsserie består av tre träffar med tematiska samtal med utgångspunkt i metodmaterialet. Att utgå från barnens upplevelser är ett bra sätt att närma sig känsliga ämnen. SKR tror att detta är ett framgångsrikt sätt att arbeta för integration. Många deltagare uttrycker att de i samtalsgrupperna för första gången sedan de kom till Sverige har haft möjlighet att diskutera frågor om barnuppfostran, föräldraskap och relationer. Det upplevda behovet av handfasta tips och råd är stort. Det finns mycket få platser i det svenska samhället för människor att mötas i dessa samtal. Har du en idé om att driva en studiecirkel eller föräldraträffar där fokus är jämställdhet och integration, kommer detta material att passa bra.

13 I föräldraträffar Ur barnens perspektiv kan inkluderas i befintliga föräldrastödsprogram. Här presenteras ett exempel på hur en samtalsserie kan läggas upp. Varje grupp träffas vid tre tillfällen, cirka tre timmar varje gång. Ett bra antal deltagare i en grupp är tio personer. För att det ska vara meningsfullt att ha en grupp bör gruppen inte vara färre än fyra eller fler än femton personer. Tänk på att ha barnets perspektiv i fokus vid varje tillfälle. Träff 1 Tema: Barnet i familjen Presentation av samtalsserien och samtalsledaren. Namnrunda: Vad heter du? Vad vet du om ditt namn? Hur fick du namnet och av vem? Vet du vad det betyder? Vad tycker du om det? (5-6 minuter per deltagare). Syftet med namnrundan är att träna deltagarna att fungera som en grupp, lära känna och lita på varandra. Det är viktigt att varje deltagare ska känna sig trygg, avslappnad och våga delta i diskussionerna. Introduktion av spelet Måsvägen 12 Deltagarna presenterar och diskuterar olika typer av familjesituationer på spelplanen enligt ledarens instruktioner och/eller efter den spelinstruktion som följer med spelet. Spelinstruktionen kan vara en uppvärmning inför att våga dela egna erfarenheter och en igångsättare för samtal. Presentation av olika typer av våld; fysiskt, psykiskt, socialt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt. Diskussion: Barnet i familjen. Barns rättigheter. Vilka lagar styr barns rättigheter? (se bilagor) Hur kan man som förälder tänka om barnuppfostran och våld? Avslutningsrunda och presentation av temat inför nästa träff. Träff 2 Tema: Barn som utsätts för våld Namnrepetition. Reflektioner efter förra träffen. Visning av filmen Jag sa att jag hade en mardröm 13

14 Under Runda med reflektion: Vilka tankar väcker filmen hos dig? Vilka känslor väcker film hos dig? Använd citat ur studiehäftet vid behov. Visa på barnets förmåga och resurser. Diskussion om barn som utsatts för våld. Avslutningsrunda och presentation av temat inför nästa träff. Lästips! Träff 3 Tema: Möjligheter till hjälp för barnen Namnrepetition. Reflektioner, repetition. Samtalsledaren går igenom de resurser och det stöd som finns i samhället för barn och deras familjer. Socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och frivilligorganisationernas insatser diskuteras. Diskussion med eller utan Måsvägen 12 med barn i fokus. Här kan samtalsledaren handleda deltagarna att gestalta en våldssituation med hjälp av spelet. Utgå ifrån frågorna i spelinstruktionen. Samtalsledaren informerar om vilka rättigheter barnet har, vad som händer när man gör en anmälan till socialtjänsten, samt vem man kan vända sig till om man behöver stöd i sin familj. Utdelning av informationsmaterial. Här finns möjlighet att använda de bilagor som finns i metodstödet. Dela gärna ut en lista med viktiga telefonnummer till kvinnojourer, mansmottagningar och andra hjälpande och stödjande organisationer som finns lokalt och nationellt, samt viktiga myndighetskontakter Utvärdering. Avslutning. Barns röster om våld. Att tolka och förstå. Maria Eriksson, Åsa Källström Cater, Gunilla Dahlkild Öhman, Elisabet Näsman (red). (2008) Barn på kvinnojour en handbok från SKR (2005) Samtal med barn och ungdomar. Erfarenheter från arbetet på BRIS. Petter Iwarsson (2007) Barnfattigdomen i Sverige, Rädda Barnen (2010) Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige, Allmänna barnhuset (2011) kursen får man veta vart man ska ta vägen och vem man ska kontakta om det blir problem. Deltagare 14

15 Nu förstår jag att även om barnen inte är i samma rum så påverkas de och förstår. Deltagare 15

16 Tips till ledaren Syftet med samtalsgrupperna är att få igång samtal kring följande frågor: Hur är det att uppfostra barn i Sverige? Hur ser vi på barns utveckling? Hur kan vi förstå våra barn bättre? Hur tänker vi kring barn som far illa? Din roll som ledare Lärande innebär att något händer som gör att en person ändrar beteende, attityd eller uppfattning genom tanke, reflektion och/eller handling. Den starkaste drivkraften för att lärande ska ske är människans motivation. Här kan du som samtalsledare spela en betydelsefull roll. Att vara ledare betyder Männen i gruppen tyckte att det var dåligt att man nästan aldrig frågar dem eller ger dem information om sådana här saker så som man ger kvinnorna. Samtalsledare inte att det är du som ska bestämma allt eller att du sitter på all kunskap. Ledaren får med sig andra i ett arbete, i lösningen av en uppgift eller i ett lärande. Gott ledarskap har ofta med medvetenhet om sin egen personlighet och lärstil att göra. Vi har alla olika sätt att möta andra människor och nya situationer. En del blir stimulerade av kontakten med andra, av att samtala och bli sedda och hörda. Andra föredrar att dra sig undan och väljer att prata först när de har funderat igenom det de vill ha sagt. Som ledare är det därför viktigt att både ge tid för enskild reflektion och ge möjlighet för deltagarna att visa sig, genom exempelvis presentationsövningar. Om gruppen du ska leda är ny och tillfälligt sammansatt är det viktigt att ägna tid åt att deltagarna lär känna varandra. Du bör också ge tydliga instruktioner för ramarna kring kursen. Låt deltagarna få uttrycka sina förväntningar och skapa en gemensam målbild. Ge utrymme för informellt småprat som gör att deltagarna skapar relationer med varandra. Namnpresentationen är en övning som ska inspirera deltagarna att lära känna varandra, att kunna lita på varandra, och så småningom att våga diskutera svåra frågor som berör barn, misshandel och våld. Ledaren ansvarar för att förebygga eventuella onödiga missuppfattningar, samt att förtydliga och förklara eventuella misstolkningar och fördomar. 16

17 Samtalsledaren ska: fånga upp föräldrarnas personliga och kulturella erfarenheter. bearbeta och följa upp åsikter, kommentarer, idéer, funderingar och frågor. ta fram materialet, förklara hur det fungerar och uppmuntra deltagarna att aktivt arbeta med det. Ledarens och deltagarnas vilja att diskutera, kommentera och fundera över barnets perspektiv blir den röda tråden som binder samman de tre träffarna. Checklista Tydliggör ramarna för träffarna. Avge ett tysthetslöfte. Håll fokus på syftet samtalet ur barnens perspektiv. Undvik diskussion om politik och religion. Se till så att talarutrymmet fördelas. Undvik diskussioner om rätt och fel. Var inte rädd för tystnad. Ge inte råd till deltagarna. Undvik att fastna i generaliseringar om olika grupper/kulturer. Gå inte in i en terapeutisk roll utan hänvisa vidare till stöd via socialtjänsten, kvinnojouren, mansmottagningen o.s.v. Deltagarna ska motiveras att känna att deras närvaro är viktig. Närvaro kommer att öka deras medvetenhet och kunskap om hur barnen har det. Därför är det viktigt att alla ges möjlighet att komma till tals och att du kan förmedla att alla bidrar med något. Också en deltagare som är tyst och till synes inte bidrar med särskilt mycket sätter sin prägel på gruppen. Du som samtalsledare en tillgång! Den viktigaste tillgång som du har att arbeta med är du! Lita på att du har den kunskap och den erfarenhet som behövs för att vägleda din grupp. Ditt engagemang har lett dig till att ta steget till att bli samtalsledare och det räcker oerhört långt. Tips och erfarenheter framtagna vid ATIM Kvinno - och Tjejjour i Malmö. 17

18 Tack! SKR vill tacka Allmänna Arvsfonden, Alla Kvinnors Hus i Stockholm, Somaya Kvinno- och tjejjour i Stockholm, ATIM Kvinno- och tjejjour i Malmö, Pia Bergström, Bryggan Stockholm, som skrivit en rapport om projektet Ur barnens perspektiv, Annika Ernst som har producerat filmen, samt Robert Nyberg som har illustrerat både filmen och spelet. Vi vill även tacka er som har medverkat i referensgrupper och arbetsgrupper. Ni har alla bidragit till att göra detta arbete möjligt! 18

19 Bilagor Barnkonventionen Den svenska regeringen ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) år Ratificeringen innebär att Sverige är skyldig att följa konventionen. Flera av konventionens artiklar berör barn som upplever våld i nära relationer och förpliktigar därmed samhället att agera för barnets bästa. Ett urval av aktuella artiklar enligt Unicef 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 3 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. 5 Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter. 6 Alla barn har rätt att överleva och utvecklas. 9 Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet. 12 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras. 16 Varje barns rätt till privatliv ska respekteras. 17 Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information. 18 Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. 19 Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. 20 Ett barn som berövats sin familjemiljö har rätt till alternativ omvårdnad. 22 Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp. 24 Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. 26 Varje barn har rätt till social trygghet. 27 Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard. 31 Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. 33 Varje barn har rätt att skyddas mot droger. 34 Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. 36 Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande. 37 Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. 19

20 39 Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning. 42 Staten ska göra konventionens innehåll känt bland vuxna och barn. Socialtjänstlagen (SoL) Enligt Socialtjänstlagen ska barnets bästa vara utgångspunkten för allt arbete som gäller barn. Kap 1 2 När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år. Kap 2 1 Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Kap 3 1 Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, informera om socialtjänsten i kommunen, genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Kap 3 4 Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. Kap 5 1 Särskilda bestämmelser för olika grupper 1 Socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom. med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling. i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet. 20

21 1 a Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Kap 5 11 Brottsoffer 11 Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag (2007:225). Kap Utredning till ett barns skydd eller stöd Handläggning av ärenden 1 Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt. 2 Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utredningen skall bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Den skall inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. Utredningen skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid. Den som berörs av en sådan utredning skall underrättas om att en utredning inleds. Kap 14 1 Skyldighet att anmäla om missförhållanden Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 1 Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 21

22 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Beredande av vård 2 Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Lag (2003:406). Föräldrabalken Kap 6 1 Förbud mot aga 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47). Brottsbalken Kap Om misshandel 5 Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393). 6 Är brott som avses i 5 att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Lag (2010:370). 22

I mötet med en våldsutsatt person... 1

I mötet med en våldsutsatt person... 1 I mötet med en våldsutsatt person... 1 Att möta en våldsutsatt flicka/kvinna första gången... 3 Handlingsplan och samarbete med andra aktörer... 4 Att möta människor i en krissituation... 4 Vilken hjälp

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Handbok Våld i nära relationer

Handbok Våld i nära relationer Handbok Våld i nära relationer -för socialtjänsten i Ljungby, Markaryd och Älmhult 2009-2012 1 Författad av Projekt Familjefrid Sunnerbo 2009 Maria Johansson Syfte Denna handbok är riktad till all personal

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

Trygga Möten. Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten

Trygga Möten. Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten Trygga Möten Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten Reviderad upplaga 2008 Författare: Ulrika Einarsson, Karin Kindstedt, Maria B Wiktorsson, Carin Grundberg-Sandell

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

HANDLÄGGNINGSRUTINER I ÄRENDEN RÖRANDE BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

HANDLÄGGNINGSRUTINER I ÄRENDEN RÖRANDE BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Barnahus i Dalarna HANDLÄGGNINGSRUTINER I ÄRENDEN RÖRANDE BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN FÖR PERSONAL INOM SOCIALTJÄNSTEN, ÅKLAGAR- OCH POLISMYNDIGHETEN, HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 2011-03-08

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Garantinivå Vad menar vi med det?

Garantinivå Vad menar vi med det? Garantinivå Vad menar vi med det? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen

Läs mer

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Innehåll När flickor och pojkar förtrycks i hederns namn en handbok om arbetet mot hedersrelaterat våld.................. 3 De mänskliga

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Barn som vistas på kvinnojourer - En kvalitativ studie om kvinnojourernas arbete med ett barnperspektiv

Barn som vistas på kvinnojourer - En kvalitativ studie om kvinnojourernas arbete med ett barnperspektiv Barn som vistas på kvinnojourer - En kvalitativ studie om kvinnojourernas arbete med ett barnperspektiv Tamara Abou Shakra LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats SOPA63 HT 13 Handledare: Dolf

Läs mer

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten För att kunna hindra och förebygga hedersrelaterat våld måste vi lära oss att se och hantera hotbilden. Handbok för dig som jobbar inom socialtjänsten Tänk att vara en ensam nyckelpiga i ett främmande

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer