KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK. Information till elever och föräldrar läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK. Information till elever och föräldrar läsåret 2015-2016"

Transkript

1 KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK Information till elever och föräldrar läsåret

2 Innehåll KATEDRALSKOLANS TELEFONLISTA... 3 VÄLKOMMEN TILL KATEDRALSKOLAN... 4 INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE... 5 LÄSÅRET KATEDRALSKOLANS ELEVKOMPETENSER... 6 TRIVSEL FÖR ALLA ALLAS ANSVAR... 8 ELEVINFLYTANDE PÅ KATEDRALSKOLAN... 9 LIKABEHANDLINGSPLAN ORGANISATION MENTORSORGANISATION ELEVHÄLSOTEAM LÄRARE INFORMATION BETYG på gymnasieskolans nationella program läsåret 2014/ BETYG på International Baccalaureate/ Diploma Programme PRÖVNING BIBLIOTEKET IT-INFORMATION 2015/ UTRYMNING AV SKOLAN VID BRAND ELLER ANNAN FARA KARTOR ÖVER KATEDRALSKOLANS BYGGNADER

3 KATEDRALSKOLANS TELEFONLISTA Katedralskolan, reception Sjukanmälan, Elever Katedralskolans fax Röstbrevlåda, före kl Rektor Kennet Flennmark HiP Sjukanmälan personal Biträdande rektorer Martin Gustavsson NA Institutioner för: Voic , before Röstbrevlåda Anna Edqvist SA & EK Biologi Gunilla Gunnarsson PDP, DP, HU, LiP Fysik Företagsekonomi IB Diploma Coordinator Idrott Birgitta Roupé PDP, DP KA33, lärarrum KA34, lärarrum Samordnare Kemi Åsa Björkman Matematik Musik Elevkoordinator S, E, N Naturkunskap Lena Mårtensson Samhällskunskap Språk Expeditionen Svenska Marie Andersson Jessica Mårtensson Specialundervisning Agneta Nilsson Eva Bergman S, E, HiP Marie Öhberg Monica Mattsson NA, PDP, DP, H, LiP Biblioteket Vaktmästare Pontus Degrell Ilter Elhuseyni Maria Lindberg Manne Hultström, IT service Anette Mähler-Ekholm Göran Nilsson Tobias Olsson, IT-utvecklare Anki Wahldin Skolsköterskor Lokalvården Ulla Stenfors Virenfeldt PDP/DP, N Anette Mähler-Ekholm Birgitta Tornkvist S, H, E, HiP, LiP Serviceledare Kuratorer Ingrid Olsson Camilla Håkansson Kök Disa Sjunnesson Cafeteria, My Lantz Studie- och yrkesvägledare Nina Hedin/Kajsa Jönsson H, LiP, PDP, DP Kristina Hallqvist EK, HiP & SA Lena Mårtensson, NA åk 1 och åk Linda Forselius,NA åk Katedralskolan, Stora Södergatan 22, LUND Web: Svaneskolan, Möllegatan 6, Lund

4 VÄLKOMMEN TILL KATEDRALSKOLAN Du som just har börjat dina gymnasiestudier hälsas hjärtligt välkommen till Katedralskolan. Vi i skolledningen hoppas precis som du själv att dina tre år på Katedralskolan blir både spännande och utvecklande. Du som ska börja i år 2 eller 3 hälsas hjärtligt välkommen tillbaka till ett nytt läsår med nya utmaningar. Alla vi som arbetar i skolan har som uppgift att hjälpa dig att lyckas med dina studier. Vårt huvuduppdrag är att bidra till elevens personliga utveckling och livslånga lärande, vilket ska leda till en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vi vill uppmana dig att ta för dig av de möjligheter som Katedralskolan erbjuder genom sitt breda kursutbud, sina internationella kontakter, vår satsning på IT och vårt välutrustade bibliotek. Den valfrihet som finns i gymnasieskolan ställer också höga krav på dig som elev. Du måste ta ett eget ansvar för planeringen av dina kurser och för att sätta dig in i dina rättigheter och skyldigheter. Den här skolhandboken är avsedd att vara ett stöd och den ger dig även information om vart du kan vända dig om du vill veta mer. Vi önskar dig lycka till med dina studier! Ta väl vara på dina tre gymnasieår och möjligheten att påverka din utbildning och din framtid! Skolledningen: Kennet Flennmark Rektor HiP Martin Gustavsson Anna Edqvist Gunilla Gunnarsson Bitr. rektor NA Bitr. rektor SA, EK Bitr. rektor IBDP, HU, LiP 4

5 INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE Skolan kommer att inbjuda vårdnadshavare till elever i år 1 till informationsafton på följande datum: PDP NA, HiP, SA, EK, HU & LiP Vårdnadshavare till omyndiga elever erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin; under hösten fredagen den 27 november och under våren onsdagen den 13 april I detta häfte finns telefonnummer till skolledare, lärare, mentorer, elevvårdspersonal och expedition mm. Det är viktigt att vårdnadshavare tar kontakt med skolan så snart det finns anledning. LÄSÅRET Hösten 2015 Måndagen 17 augusti fredag 18 december Våren 2016 torsdagen 7 januari fredag 10 juni Lovdagar: 26 okt- 30 okt (5 dgr) Lovdagar: februari (5 dgr) mars (4 dgr) 1 maj (1 dag) 6 maj Disponibla dagar: 10 september 7 okt Disponibla dagar: 7 januari 3 februari november 3 mars 7 mars 5 april 13 april 27 maj 31 maj Läsåret är indelat i två perioder: Period Period Studentutsläpp: Onsdagen den 8 juni kl

6 KATEDRALSKOLANS ELEVKOMPETENSER Följande material beskriver de elevkompetenser som ligger till grund för Katedralskolans Visionsarbete. Kompetenserna ska genomsyra alla ämnesgruppers och klassers arbete, och tillsammans med den självskattningsmatris som utarbetats som underlag för mentorers utvecklingssamtal med sina elever. En kunnig elev är en elev som kan mycket inom många ämnesområden ser strukturer och sammanhang kan dra slutsatser utifrån sina iakttagelser förmår handla utifrån sina kunskaper kan självständigt utveckla och fördjupa sina kunskaper på egen hand En djärv elev är en elev som vågar ta initiativ är nyfiken har lust att lära vågar tänja på gränser söker lösningar utanför ramarna vågar ändra sig vågar vara kreativ En tänkande elev är en elev som förmår se utanför det invanda mönstret reflekterar över omvärlden vågar lita på sina egna slutsatser är självständig analyserar En balanserad elev är en elev som mår bra känner glädje och lust inom och utom skolan tar hand om sin kropp och sin själ tar sig tid till både skolarbete och fritid En vidsynt elev är en elev som är tolerant mot sig själv och andra är öppen för nya idéer, tankar och värderingar känner sig trygg i sin egen kultur är nyfiken på andra 6

7 är ödmjuk inför människors, samhällens och kulturers olikheter En ansvarstagande elev är en elev som är medveten om följderna av sina val och handlingar har en känsla för vad som är rätt och fel och agerar därefter har/känner empati värnar sin egen och sina medmänniskors integritet vill vara delaktig tar ansvar för miljön En kommunikativ elev är en elev som vill nå fram till och samarbeta med andra kan använda olika slags medier hanterar och vill vidareutveckla sitt kunnande inom digitala medier vill lära sig språk vill kommunicera med andra länder och kulturer 7

8 TRIVSEL FÖR ALLA ALLAS ANSVAR Katedralskolan är en skola där vi värnar om gott kamratskap, ömsesidig respekt, positiv attityd, goda arbetsinsatser och trivsam arbetsmiljö. Vi förväntar oss att alla visar hänsyn till varandra. För allas trevnad gäller därför följande regler: Kom i tid till lektioner och ta med nödvändig materiel. Sen ankomst registreras som frånvaro. Visa respekt för varandra t ex genom att lyssna när någon talar. Använd inte digitala hjälpmedel på ett sätt som stör studiesituationen för dig själv eller andra. Uppträd i matsalen så att lunchen blir en trivsam stund för alla. Tänk på att lämna plats till nya elever och lämna skräp och porslin på anvisad plats. Lämna lokaler i sådant skick att nästa användare känner sig välkommen. Ät och drick inte i klassrum om inte skolpersonal beviljat det, och lämna i förkommande fall inte spår efter dig. Fullgör dina skoluppgifter i tid och utan att fuska. Rökning (inkluderar e-cigaretter) är inte tillåten inom skolans område. Regelbrott och konsekvenser: Skolk och sena ankomster kan leda till att studiemedlet dras in. Vid 4h oanmäld frånvaro under en månad skickar skolan en varning första gången det inträffar, och anmäler till CSN om det upprepas. Med fusk avses all otillåten hjälp vid prov, redovisningar och inlämningsuppgifter. Vid fusk räknas inte provet/arbetet i betygsunderlaget och får inte göras om. Vårdnadshavare kontaktas för omyndig elev. 8

9 ELEVINFLYTANDE PÅ KATEDRALSKOLAN I skollag och läroplan står det att alla elever ska kunna påverka, vara delaktiga och ta ansvar i skolan. I början av höstterminen informerar rektor om elevinflytande. Här nedan kommer ett sammandrag av elevernas möjlighet till inflytande på Katedralskolan. Du har rätt att tillsammans med dina lärare och kurskamrater planera och utvärdera undervisningen. Dina lärare ska fortlöpande informera dig om dina studieresultat samt förklara och motivera de betyg du får. Mentorn träffar sin grupp varje vecka för att diskutera undervisningssituationen. Katedralskolan har en elevkår som utgörs av elever som anmält sig till kåren. Bland dessa väljes en elevkårsstyrelse, som sammanträder med skolledningen en gång i månaden. Elevkåren för fram och bevakar elevernas intressen. Det finns också två elevskyddsombud (ESKO) för varje program och bland dessa väljes ett huvudelevskyddsombud (HESKO), som bevakar och kommer med förslag när det gäller elevernas fysiska och psykiska miljö. ESKO har ett nära samarbete med elevkåren. På skolan finns också årskursråd för varje program och årskurs. Mentorsgruppsrepresentanterna diskuterar här med sin respektive biträdande rektor pedagogiska frågor t.ex. samordning av innehåll i kurser och antal prov men också andra frågor som är av intresse för eleverna. Elevrepresentanter får medverka vid anställning av lärare och skolledare. Varje termin anordnas en hearing där Katedralskolans skolledare frågas ut av eleverna. Som du ser finns det många möjligheter att engagera sig i elevdemokratiarbete och graden av inflytande beror till stor del på dig själv! 9

10 LIKABEHANDLINGSPLAN Katedralskolan ska vara en god arbetsmiljö där både elever och personal känner sig trygga. Ingen elev på Katedralskolan ska känna sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkning. Det är du som elev som avgör om du känner dig illa behandlad/kränkt av annan elev eller personal. Vad gör du om du känner att du vill ha hjälp? Du kan prata med vilken vuxen person på skolan du vill, det har ingen betydelse vem. Alla som arbetar på skolan har skyldighet att hjälpa dig. Om du känner dig osäker på hur du ska göra kan du alltid prata med kurator eller skolsköterska eftersom de har tystnadsplikt. Diskriminering, trakasserier och kränkning kan gälla etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, sjukdom eller andra begränsningar i funktionsförmågan, kön, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Du kan även känna dig illa behandlad på annat sätt genom utfrysning, nedsättande kommentarer om dig som person, eller tyst genom t ex nickar, hostningar och minspel. Katedralskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling har arbetats fram av personal tillsammans med elever. Se planerade insatser för detta läsåret: Främjande insatser Område Mål Åtgärd/insats Ansvarig/uppföljning Elevkompetenserna Katedralskolans vision är att alla elever ska utveckla olika kompetenser under sin gymnasietid. Arbetet kompetenserna/ledorden ska genomsyra hela verksamheten. Undervisande lärare arbetar kontinuerligt med ledorden. Mentorerna ska ta upp dessa ledord vid varje utvecklingssamtal under hela gymnasietiden. Undervisande lärare utvärderar under VT med kursutvärdering. Ledorden är kunnig, djärv, tänkande, balanserad, vidsynt, ansvarstagande och kommunikativ Språkbruk Nolltolerans av nedvärderande språkbruk 10 % av eleverna upplever att de är utsatta för digitala kränkningar. Elevhälsan undersöker möjlighet till föreläsning om nätvett och etikett. Kuratorerna och skolledning Förebyggande insatser Område Mål Åtgärd/insats Ansvarig/uppföljning Trivsel och delaktighet Att bättre integrera de elever som börjar senare på terminen. Elevhälsan påminner förtroendeeleverna om att de ska agera faddrar till nya elever i åk 2 och 3. Mentorerna utser faddrar i år 1. Mentorer, elevhälsan, faddrar och förtroendeelever Att alla elever på skolan ska känna till innehållet i likabehandlingsplanen. Att göra en kortfattad summering av innehållet i likabehandlingsplanen i form av t ex en poster som kan sättas upp på skolan. Kurator Studiero och elevernas upplevda stress Minska elevernas upplevda stress Skrivschemat och fortsatt arbete med studieron i klassrummet! Lärare och skolledning aktualiserar skolans ordningsregler gällande mobiltelefoner och datorer i klassrummen. Skolledning och lärare 10

11 Elevhälsan ska fortsätta med att hjälpa eleverna med stresshantering. Mentorer använder mentorstid för att hjälpa eleverna med studieplanering. Elevhälsan Mentorer Likabehandlingsplanen finns även på It s learning och på skolans hemsida. På It s learning finner du också anmälningsdokument som du ska fylla i om du uppmärksammar att någon blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling eller om du själv blir utsatt. Lämna dokument till din skolledare. 11

12 ORGANISATION Läsåret kommer ca 1400 elever att vara inskrivna vid Katedralskolan. Skolledningen består av rektor samt biträdande rektorer med ansvar för respektive program. Skolan har sju program: Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), Ekonomiprogrammet (EK), Historieprogrammet (HiP), Linguaprogrammet (LiP), Humanistiska programmet (HU), Naturvetenskapsprogrammet (NA) och International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) Historieprogrammet (HiP) Rektor Kennet Flennmark tel SYV Kurator Kristina Hallqvist Camilla Håkansson Skolsköterska Birgitta Tornkvist Specialpedagog Eva Bergman tel tel tel tel Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Biträdande rektor Anna Edqvist tel SYV Kristina Hallqvist tel Kurator Camilla Håkansson tel Skolsköterska Birgitta Tornkvist tel Specialpedagog Eva Bergman tel Ekonomiprogrammet (EK) Biträdande rektor Anna Edqvist tel SYV Kristina Hallqvist tel Kurator Camilla Håkansson tel Skolsköterska Birgitta Tornkvist tel Specialpedagog Eva Bergman tel Linguaprogrammet (LiP) Biträdande rektor Gunilla Gunnarsson tel SYV Nina Hedin tel Kurator Camilla Håkansson tel Skolsköterska Birgitta Tornkvist tel Specialpedagog Monica Mattsson tel Humanistiska programmet (HU) Biträdande rektor Gunilla Gunnarsson tel SYV Nina Hedin tel Kurator Camilla Håkansson tel Skolsköterska Birgitta Tornkvist tel Specialpedagog Monica Matsson tel Naturvetenskapsprogrammet (NA) Biträdande rektor Martin Gustavsson tel SYV Lena Mårtensson tel Kurator Skolsköterska Disa Sjunnesson Ulla Stenfors Virenfeldt tel tel Specialpedagog Monica Mattsson tel International Baccalaureate Diploma programme (IBDP) 12

13 Biträdande rektor Gunilla Gunnarsson tel DP coordinator Birgitta Roupé tel SYV Nina Hedin tel Kurator Disa Sjunnesson tel Skolsköterska Ulla Stenfors Virenfeldt tel Specialpedagog Monica Mattsson tel Expedition Marie Andersson Elevregister Agneta Nilsson Administrativ enhetschef, Ekonomi Jessica Mårtensson Information, administration Marie Öhberg Ekonomi och personal Bibliotek Pontus Degrell Bibliotekarie Maria Lindberg Bibliotekarie Anette Mähler-Ekholm Biblioteksassistent Tobias Olsson IT-utvecklare Vaktmästare Ann-Christine Wahldin Göran Nilsson Ilter Elhuseyni Manne Hultström servicetek Serviceledare Ingrid Olsson Skolmåltider Cafeteria Carina Nilsson My Lantz Karin Olsson Sofia Klarin Ilter Elhuseyni Linda Avineus Aiqin Xu Anneli Ståhl Lokalvårdare Anette Mähler-Ekholm Yvonne Olsson Göran Nilsson Aiqin Xu Mirvete Asllani Bozenna Ekelund Joachim Åback Linda Andersen 13

14 MENTORSORGANISATION DP1:MT:ANE ANE HIP1:MEN:1 NIL S1A:MEN:1 OHC DP1:MT:ASK ASK HIP1:MEN:2 DAH S1A:MEN:2 EDS DP1:MT:BPO BPO HIP2:MEN:1 KAM S1B:MEN:1 ALC DP1:MT:CAA CAA HIP2:MEN:2 KEA S1B:MEN:2 KVE DP1:MT:CAL CAL HIP3:MEN JAM S1C:MEN:1 SAD DP1:MT:COJ COJ S1C:MEN:2 AFE DP1:MT:DAG DAG LIP1:MEN PAK DP1:MT:HES HES LiP2:MEN TRK S2A:MEN:1 PRE DP1:MT:JOG JOG LIP3:MEN VAJ S2A:MEN:2 AHE DP1:MT:JOT JOT S2B:MEN:1 JNM DP1:MT:LUA LUA N1AB1:MEN BEH S2B:MEN:2 RIE DP1:MT:OGB OGB N1AB2:MEN PAM S2C:MEN:1 BJA DP1:MT:OLJ OLJ N1AB3:MEN FUA S2C:MEN:2 LAH DP1:MT:WAE WAE N1CD4:MEN HAE N1CD5:MEN CCN S3A:MEN KNJ DP2:MEN:AAN AAN N1CD6:MEN KAS S3B:MEN STB DP2:MEN:CAA CAA N1E:MEN:1 OTM DP2:MEN:CAL CAL N1F:MEN:1 ANK DP2:MEN:HES HES N1F:MEN:2 JOR DP2:MEN:JOG JOG DP2:MEN:JOT JOT N2AB1:MEN PEP DP2:MEN:OGB OGB N2AB2:MEN HAH DP2:MEN:OHM OHM N2AB3:MEN JAN DP2:MEN:ULE ULE N2CD4:MEN EDH DP2:MEN:WAE WAE N2CD5:MEN EMA N2CD6:MEN GOY EK1A:MEN SEC N2E:MEN PIH EK1B:MEN:1 ANF N2F:MEN NOA EK1B:MEN:2 JAA EK1C:MEN:1 AHA N3AB1:MEN BEC EK1C:MEN:2 NOU N3AB2:MEN GUB N3AB3:MEN CLL EK2A:MEN:1 WAM N3CD4:MEN BIH EK2A:MEN:2 SIR N3CD5:MEN OSM EK2B:MEN:1 PES N3CD6:MEN FOZ EK2B:MEN:2 FOP N3EF7:MEN HEM EK2C:MEN:1 KIJ N3EF8:MEN HOJ EK2C:MEN:2 WEE N3EF9:MEN GUL EK3A:MEN:1 ANS PDPA:MEN:1 BRM EK3A:MEN:2 SHJ PDPA:MEN:2 SAV EK3B:MEN SIM PDPB:MEN:1 CNO EK3C:MEN JOM PDPB:MEN:2 DAG H1:MEN H2:MEN H3:MEN JNH PEM VAJ 14

15 RÅD OCH HJÄLP Det finns många engagerade personer på Katedralskolan som kan hjälpa dig om du får problem av något slag, men ibland kanske du vill tala med en vuxen person utanför skolan om dina bekymmer. Några av dem som du kan vända dig till i olika situationer är angivna nedan. Kan de inte hjälpa dig direkt så vet de vem som kan - och hjälper dig kontakta rätt person. De är till för dig, det kostar ingenting att få hjälp av dem. De har sekretess. ELEVHÄLSOTEAM Skolsköterskor Ulla Stenfors Virenfeldt Elever på PDP/DP, NA tfn Birgitta Tornkvist Elever på SA, HU, EK, HiP, LiP tfn Kuratorer Camilla Håkansson Elever på SA, HU, EK, LiP, HiP tfn , Disa Sjunnesson Elever på NA, PDP/DP tfn Specialundervisning Eva Bergman Elever på SA, EK, HiP, tfn , Monica Mattsson Elever på NA, PDP/DP, HUM, LiP tfn , Gymnasiepräst Josefin G Andersson tfn Fritidsförvaltningens fältgrupp tfn Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor (Dan Eriksson, Thomas Lundqvist) tfn Lunds Kommuns hemsida för droginformation Ungdomsmottagningen (sex- och samlevnadsfrågor), Vårdcentralen Södertull tfn Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, Lund Barn- och ungdomspsykiatrin, tfn Psykiatriska öppenvården för ungdomar över 18 år,

16 LÄRARE Lärarna träffas efter överenskommelse per telefon eller mail. AHX ELIN (AHE), gymnasielärare i En, Ps ALPMAN CATRIN (ALC), gymnasielärare i Ge, Re ANDERBERG, ELISABETH (ANE), gymnasielärare i En ANDERSSON, EMMA (AEM), gymnasielärare i Nk, Bi ANDERSSON; FELICIA (AFE), gymnasielärare i Ma ANDERSSON, SIGRID (ANS), gymnasielärare i Sv, En ANDERSSON FREDRIK (ANF), gymnasielärare i Sh, Ps ANDERSSON, KARL-JOHAN (ANK) gymnasielärare i Hi, Sh ANTAYA ANNA (AAN), lärare i En, Ps ASKLÖF FLENNMARK KATARINA (ASK), gymnasielärare i En Utvecklingsledare i Eng CAS-coordinator BENGTSSON CECILIA (BEC), gymnasielärare i Sv, En BERGLUND, HELENA (BEH) BERGLUND, PONTUS (BPO) gymnasielärare i Nk, Bi BERGMAN, EVA (BRE) speciallärare BILLSTEN HÖRVIN HELENA (BIH), gymnasielärare i Bi, Ke BJÖRKMAN ÅSA (BJA), gymnasielärare i Sv, Hi Utvecklingsledare i Sv Samordnare BROMAN MALIN (BRM), gymnasielärare i En, Sv CALLMER LOUISE (CAL), gymnasielärare i En, Hi Utvecklingsledare i En 16

17 CHRISTENSSON CAMILLA (CCN), gymnasielärare i Bi CARLSTRÖM ANNETTE (CAA), lektor i Bi och internationalisering CASTORINA GUISEPPE (CAG), gymnasielärare i It CLAESSON LENA (CLL), gymnasielärare i Da, Fy, Ma COHEN NOMI (CNO), gymnasielärare i Re, Sv, TOK COJOCARIU IOANAMARIA (COI) Visual arts DAHLIN, GUSTAV (DAG) gymnasielärare i En DANIELSSON HÅKAN (DAH), gymnasielärare i Hi, Sh ECONOMOU MICHAEL (ECM), gymnasielärare i Ge, Hi, Sv Tjänsteldig 15/16 EDLUND HÅKAN (EDH), gymnasielärare i Ke, Ma EDVINSSON STINA (EDS), gymnasielärare i Sv, Re Utvecklingsledare i Re EKELÖW, MAGDALENA (EMA), gymnasielärare i Bi, Nk ENGSTRÖM TORBJÖRN (ENT), gymnasielärare i Mu, Sv ENCKELL HELÉN (ENH), gymnasielärare i Sp, Sv FORÉN, PÄR (FOP), gymnasielärare i Ek, Ps FRIBERG SUZANNE (FRS), lärare i Ek FRISK, ELLINOR (FRE), lärare i Ma, Fra FUENTES ANA (FUA), gymnasielärare i Ma, Pro Utvecklingsledare i Ma FÖZÖ SUSANNA (FOZ), gymnasielärare Ke, Ma 17

18 GLANS KRISTIAN(GLK), gymnasielärare i Id GREEN, ROBERT (GRR), gymnasielärare i Musik, Ensemble GOTTSCHALK YLVA (GOY), gymnaiselärare i Fy Utvecklingsledare i Fy GUSTAFSSON S BERIT (GUB), gymnasielärare Bi, Ke, Nk GUSTAFSSON LEIF (GUL), gymnasielärare i Bi, Ke, Nk HAAS, EVA (HAE) Gymnasielärare i Bi, Nk HAGBERG, KARIN (HKA) Gymnasielärare i kinesiska HAMMAM HAGAR (HAH), lektor i Ke Utvecklingsledare i Ke HEDBERG, ROGER (HED) Gymnasielärare i Ma HELLDÉN MAGNUS (HEM), gymnasielärare i Bi, Ke, Mk, Nk Utvecklingsledare i Bi HENEEN SIMON (HES), gymnasielärare i Ek, Juridik HOLMBERG JOHAN (HOJ), gymnasielärare i Ma, Fy HOLMGREN MAI (HOM), gymnasielärare i Sp, En HULT, KARL-NIKLAS (HKN), gymnasielärare i Nk, Bi HÅKANSSON STEFAN (HAS), gymnasielärare i Sh, Hi JACOBSSON, MATS (JAM), lektor i Sv JANSSON ANDRINA (JAA), gymnasielärare i Sv, En JOHANSSON ANNIE(JAN), gymnasielärare i Ma JOHANSSON GUNILLA(JOG), gymnasielärare i Ma, Fy 18

19 JOHANSSON HELENE (JNH), gymnasielärare i Fr Utvecklingsledare i Fr JOHANSSON ROLAND (JOR), gymnasielärare i Ma, Fy JOHANSSON TORUN (JOT), gymnasielärare i Fr, En JOHNSSON MARIA (JNM), gymnasielärare i Sh JONÉUS MAGNUS (JOM), gymnasielärare i Fe JONSSON HENRIK (JOH), gymnasielärare i Ma, Ke Schemaansvarig Utvecklingsledare i Ke KARLSSON MARCUS (KAM), gymnasielärare i Hi, Re, Sh KARLSSON SUSANNE (KAS) gymnasielärare i matte KARNLAND ANNIKA (KAA), gymnasielärare i Ty, Sv2 Utvecklingsledare i Ty KETTISEN, ANNA (KEA), Gymnasielärare i Sv2 KIND JOHAN (KIJ), gymnasielärare i Ma KNUBBE, JOHAN (KNJ) gymnasielärare i Ma KVENNBERG KATARINA (KVE), gymnasielärare i Sh, Hi LARSSON HENRIK (LAH), gymnasielärare i Sh, Ps Utvecklingsledare i Sh Utvecklingsledare i Sh LUNDAHL ANNA (LUA), lärare i Sv, En MATTSSON, MONICA (MAM) speciallärare NILSON BENGT (NIL), lektor i Hi Utvecklingsledare i Hi NILSSON MARTIN (NIM), gymnasielärare i Sh, Ps NKOLINA, CECILIA (NKC), gymnasielärare i Fr Föräldraledig 19

20 NORBERG, ANGELICA (NOA), gymnasielärare i Ps NORDH FILIPOV ULRIKA (NOU), gymnasielärare i Ge, Nk Utvecklingsledare i Ge, Nk NORDSTRÖM KATARINA (NOK), lärare i Sv OHLSSON CHRISTIAN (OHC), gymnasielärare i Sh, Hi OLOFSSON JOAKIM (OLJ), lärare i Ma, Fi Utvecklingsledare i Fi, Ma PALM KRISTINA (PAK), PALM MARTIN (PAM), gymnasielärare i Ma, Fy PERSSON ULRIKE (PEU), lärare i IdoH PETERSSON, SANDRA (PES) Gymnasielärare i Sv, En PETRÉN PETRA (PEP), lärare i Ma PETTERSSON MALIN (PEM), Gymnasielärare i Sv, Fr PETTERSSON MATS (PRM), gymnasielärare Fi, Re PIHLEMARK HENRIK (PIH), gymnasielärare i Ma, Fy PRELLNER ANNA (PRE), gymnasielärare i Sv, Sp Utvecklingsledare i Sp REMGÅRD-DALSENIUS CHRISTINA (REC), gymnasielärare i Sv, En, Ty RHODIN EDSÖ JENNY(RHJ), gymnasielärare i Bi Föräldraledig RICCI ANDREAS (RIA), gymnasielärare i Ma, Fi RINGWALD EDIT (RIE), gymnasielärare i Eng, Hi ROUPÉ BIRGITTA (ROB), gymnasielärare i Ps 20 IB Samordnare CAS advisor

21 SANDIN DANIEL (SAD), gymnasielärare i Sv, Re, Hi SELÉN CARINA (SEC), gymnasielärare i Fe, Ma Utvecklingsledare i Religion Utvecklingsledare i Ek SHUJA, JESPER (SHJ), gymnasielärare i Eng, Hi SIMBOTIN MARIA(SIM) SIMON ROBERT(SIR), gymnasielärare i Ma SITAR CHRISTINA (SIC), gymnasielärare i Mu, Dans SMIDFELT LINDA (SML), gymnasielärare i En, It Utvecklingsledare i Mu Utvecklingsledare i It STEVIC BOBO(STB), gymnasielärare i En, Ps STRANDQVIST, JOHAN (STJ), gymnasielärare i Ke, Ma SZULKIN MIKOLAJ (SZM), lektor i Ma SÄLL VIVI (SAV), gymnasielärare i Sv, En TERFELT VERONICA (TEV), gymnasielärare i En TORÄNG GITTE (TOG), gymnasielärare i Da TRÄGÅRDH KIRK (TRK), gymnasielärare i Sv, En, Film TÖRNWALL MICHAEL (TOM), gymnasielärare i Nk ULFSSON ERIK (ULE), gymnasielärare i Ke, Ma WALLINDER EVA (WAE), gymnasielärare i Fy VASILIADIS JOAKIM (VAJ), gymnasielärare i En, Ty WESSFELDT ERIK(WEE), gymnasielärare i Sv, Re 21

22 WÅGBY MATHIAS (WAM), lärare i Sv, Sv2 ÅHLUND OLSSON ANNIKA (AHA), gymnasielärare i Ek, Juridik ÖGREN BO (OGB), gymnasielärare i Fs, Ma ÖHRMAN MATS (OHM), gymnasielärare i Fe, Economics ÖSTVALL MALIN (OSM), gymnasielärare i Bi, Nk ÖTTENIUS MONICA (OTM), gymnasielärare i Hi, Re, Sv, Film 22

23 INFORMATION Borttappade och upphittade saker Vänd dig till vaktmästeriet. Bortglömda klädesplagg och väskor finns i ett förvaringsutrymme innanför entrén (vid vaktmästeriet). Kvarglömda räknedosor lämnas till matematikinstitutionen. Busskort Blankett för resebidrag för de elever som har skolväg som överstiger 6 km och är bosatta i Lunds Kommun, kan laddas ned från Katedralskolans hemsida: Elever från andra kommuner erhåller information i sin hemkommun. Om man har mer än 6km från bostaden till närmaste busshållplats finns möjlighet att få ett tilläggsbidrag. Busskort för elever från Lunds kommun lämnas ut på vissa tider i början av terminen. Se hemsidan och Intern-TV (Slingan) för mer info. Cafeteria Det finns en cafeteria i huvudbyggnaden. Cafeterian har öppet under skoltid kl och kan bl.a. erbjuda smörgåsar och varma/kalla drycker. Under lunchtid används cafeterian som elevmatsal. Cyklar Cyklar ska ställas i cykelställen. Disponibla dagar För elevernas del innebär disponibla dagar tid för grupparbeten, enskilda arbeten, förberedelse inför prov och redovisningar, nationella prov, temadagar, Högskoledag m.m. Elevhälsa För varje program finns ett elevhälsoteam som består av biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare. Elevkår/elevinflytande På Katedralskolan finns såväl elevkår som årskursråd. Alla elever är välkomna i elevkåren. Anmälan till elevkåren sker i början av höstterminen. Till årskursråden utser varje mentorsgrupp en representant och där diskuteras både pedagogiska frågor och andra frågor som är av intresse för eleverna. Det finns ett råd för varje program och årskurs. Elevkårens ordförande: Ran Li Mail: Elevkårens styrelserum: Elevskåp Varje elev tilldelas ett skåp. Det är inte tillåtet att byta skåp med någon annan elev, eftersom vaktmästaren måste kunna identifiera nycklar och skåp. Skolan ansvarar ej för värdesaker i skåpen. Esko Elevskyddsombud. Varje årskurs har en representant som utses av årskursråden. Elever som är intresserade av att sätta sig in i arbetsmiljöfrågor är välkomna att maila rektor: Frånvaro Närvaro i gymnasieskolan är obligatorisk. Vårdnadshavare till omyndiga elever meddelas om elevs frånvaro via mail samma dag som den inträffar. Om du har för stor ogiltig frånvaro kan ditt studiebidrag dras in. Vårdnadshavare meddelas ej när eleven blivit myndig. 23

KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK. Information till elever och föräldrar läsåret 2014-2015

KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK. Information till elever och föräldrar läsåret 2014-2015 KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK Information till elever och föräldrar läsåret 2014-2015 Innehåll KATEDRALSKOLAN TELEFONLISTA... 3 VÄLKOMMEN TILL KATEDRALSKOLAN... 4 INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE...

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Våra pedagoger Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Åsa Persson, Svenska/SO asa.persson2@landskrona.se Våra pedagoger

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling FOLKUNGASKOLANS GYMNASIUM Ansvariga för planen Enhetschef: Rektorer: EHT: Ulf Lindberg Sara Frank Gunilla Linder Helena Hultkvist Appelberg skolsköterska

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Grunduppgifter Vision Alla har rätt att må bra i skolan. På Katedralskolan är det nolltolerans mot kränkning elevelev,

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola!

Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola! ! Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola! I detta dokument, som du har hittat på skolans hemsida, finns information som varje elev på Filbornaskolan

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. 2015-08-14 Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE)

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE) Välkommen till Nacka gymnasium Teknikprogrammet (TE) Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, bitr rektor Krister Bergström, bitr rektor Kvällens Agenda Hänt sedan senast och vad är på

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN Fastställd i LSG 2013-06-12 Kungsbacka kommun Innehållsförteckning Diskrimineringslagen 3 Skollagen 3 Lagens

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan 2014 09 08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Ordningsregler... 3 Frånvaro/skolk... 3 Sen ankomst... 3 Avtalad tid...

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2015 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Pedagogisk information... 2 Betyg... 2 Reservintagning...

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Krister Bergström, biträdande rektor Malin Jergander, studievägledare Kvällens Agenda

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Välkomna till Norråsaskolan

Välkomna till Norråsaskolan Välkomna till Norråsaskolan FÖRÄLDRAMÖTE ÅR 8 Får verkligen alla andra? Skolstarten Information om skolans rutiner och organisation. Vårt förebyggande arbete i skolan ihop med er vårdnadshavare Information

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Välkomna Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Arbetslag Lila År 4 och år 5 Cirka 125 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Lena Ahrland, SO lena.ahrland@landskrona.se Lina

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer