KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK. Information till elever och föräldrar läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK. Information till elever och föräldrar läsåret 2015-2016"

Transkript

1 KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK Information till elever och föräldrar läsåret

2 Innehåll KATEDRALSKOLANS TELEFONLISTA... 3 VÄLKOMMEN TILL KATEDRALSKOLAN... 4 INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE... 5 LÄSÅRET KATEDRALSKOLANS ELEVKOMPETENSER... 6 TRIVSEL FÖR ALLA ALLAS ANSVAR... 8 ELEVINFLYTANDE PÅ KATEDRALSKOLAN... 9 LIKABEHANDLINGSPLAN ORGANISATION MENTORSORGANISATION ELEVHÄLSOTEAM LÄRARE INFORMATION BETYG på gymnasieskolans nationella program läsåret 2014/ BETYG på International Baccalaureate/ Diploma Programme PRÖVNING BIBLIOTEKET IT-INFORMATION 2015/ UTRYMNING AV SKOLAN VID BRAND ELLER ANNAN FARA KARTOR ÖVER KATEDRALSKOLANS BYGGNADER

3 KATEDRALSKOLANS TELEFONLISTA Katedralskolan, reception Sjukanmälan, Elever Katedralskolans fax Röstbrevlåda, före kl Rektor Kennet Flennmark HiP Sjukanmälan personal Biträdande rektorer Martin Gustavsson NA Institutioner för: Voic , before Röstbrevlåda Anna Edqvist SA & EK Biologi Gunilla Gunnarsson PDP, DP, HU, LiP Fysik Företagsekonomi IB Diploma Coordinator Idrott Birgitta Roupé PDP, DP KA33, lärarrum KA34, lärarrum Samordnare Kemi Åsa Björkman Matematik Musik Elevkoordinator S, E, N Naturkunskap Lena Mårtensson Samhällskunskap Språk Expeditionen Svenska Marie Andersson Jessica Mårtensson Specialundervisning Agneta Nilsson Eva Bergman S, E, HiP Marie Öhberg Monica Mattsson NA, PDP, DP, H, LiP Biblioteket Vaktmästare Pontus Degrell Ilter Elhuseyni Maria Lindberg Manne Hultström, IT service Anette Mähler-Ekholm Göran Nilsson Tobias Olsson, IT-utvecklare Anki Wahldin Skolsköterskor Lokalvården Ulla Stenfors Virenfeldt PDP/DP, N Anette Mähler-Ekholm Birgitta Tornkvist S, H, E, HiP, LiP Serviceledare Kuratorer Ingrid Olsson Camilla Håkansson Kök Disa Sjunnesson Cafeteria, My Lantz Studie- och yrkesvägledare Nina Hedin/Kajsa Jönsson H, LiP, PDP, DP Kristina Hallqvist EK, HiP & SA Lena Mårtensson, NA åk 1 och åk Linda Forselius,NA åk Katedralskolan, Stora Södergatan 22, LUND Web: Svaneskolan, Möllegatan 6, Lund

4 VÄLKOMMEN TILL KATEDRALSKOLAN Du som just har börjat dina gymnasiestudier hälsas hjärtligt välkommen till Katedralskolan. Vi i skolledningen hoppas precis som du själv att dina tre år på Katedralskolan blir både spännande och utvecklande. Du som ska börja i år 2 eller 3 hälsas hjärtligt välkommen tillbaka till ett nytt läsår med nya utmaningar. Alla vi som arbetar i skolan har som uppgift att hjälpa dig att lyckas med dina studier. Vårt huvuduppdrag är att bidra till elevens personliga utveckling och livslånga lärande, vilket ska leda till en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vi vill uppmana dig att ta för dig av de möjligheter som Katedralskolan erbjuder genom sitt breda kursutbud, sina internationella kontakter, vår satsning på IT och vårt välutrustade bibliotek. Den valfrihet som finns i gymnasieskolan ställer också höga krav på dig som elev. Du måste ta ett eget ansvar för planeringen av dina kurser och för att sätta dig in i dina rättigheter och skyldigheter. Den här skolhandboken är avsedd att vara ett stöd och den ger dig även information om vart du kan vända dig om du vill veta mer. Vi önskar dig lycka till med dina studier! Ta väl vara på dina tre gymnasieår och möjligheten att påverka din utbildning och din framtid! Skolledningen: Kennet Flennmark Rektor HiP Martin Gustavsson Anna Edqvist Gunilla Gunnarsson Bitr. rektor NA Bitr. rektor SA, EK Bitr. rektor IBDP, HU, LiP 4

5 INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE Skolan kommer att inbjuda vårdnadshavare till elever i år 1 till informationsafton på följande datum: PDP NA, HiP, SA, EK, HU & LiP Vårdnadshavare till omyndiga elever erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin; under hösten fredagen den 27 november och under våren onsdagen den 13 april I detta häfte finns telefonnummer till skolledare, lärare, mentorer, elevvårdspersonal och expedition mm. Det är viktigt att vårdnadshavare tar kontakt med skolan så snart det finns anledning. LÄSÅRET Hösten 2015 Måndagen 17 augusti fredag 18 december Våren 2016 torsdagen 7 januari fredag 10 juni Lovdagar: 26 okt- 30 okt (5 dgr) Lovdagar: februari (5 dgr) mars (4 dgr) 1 maj (1 dag) 6 maj Disponibla dagar: 10 september 7 okt Disponibla dagar: 7 januari 3 februari november 3 mars 7 mars 5 april 13 april 27 maj 31 maj Läsåret är indelat i två perioder: Period Period Studentutsläpp: Onsdagen den 8 juni kl

6 KATEDRALSKOLANS ELEVKOMPETENSER Följande material beskriver de elevkompetenser som ligger till grund för Katedralskolans Visionsarbete. Kompetenserna ska genomsyra alla ämnesgruppers och klassers arbete, och tillsammans med den självskattningsmatris som utarbetats som underlag för mentorers utvecklingssamtal med sina elever. En kunnig elev är en elev som kan mycket inom många ämnesområden ser strukturer och sammanhang kan dra slutsatser utifrån sina iakttagelser förmår handla utifrån sina kunskaper kan självständigt utveckla och fördjupa sina kunskaper på egen hand En djärv elev är en elev som vågar ta initiativ är nyfiken har lust att lära vågar tänja på gränser söker lösningar utanför ramarna vågar ändra sig vågar vara kreativ En tänkande elev är en elev som förmår se utanför det invanda mönstret reflekterar över omvärlden vågar lita på sina egna slutsatser är självständig analyserar En balanserad elev är en elev som mår bra känner glädje och lust inom och utom skolan tar hand om sin kropp och sin själ tar sig tid till både skolarbete och fritid En vidsynt elev är en elev som är tolerant mot sig själv och andra är öppen för nya idéer, tankar och värderingar känner sig trygg i sin egen kultur är nyfiken på andra 6

7 är ödmjuk inför människors, samhällens och kulturers olikheter En ansvarstagande elev är en elev som är medveten om följderna av sina val och handlingar har en känsla för vad som är rätt och fel och agerar därefter har/känner empati värnar sin egen och sina medmänniskors integritet vill vara delaktig tar ansvar för miljön En kommunikativ elev är en elev som vill nå fram till och samarbeta med andra kan använda olika slags medier hanterar och vill vidareutveckla sitt kunnande inom digitala medier vill lära sig språk vill kommunicera med andra länder och kulturer 7

8 TRIVSEL FÖR ALLA ALLAS ANSVAR Katedralskolan är en skola där vi värnar om gott kamratskap, ömsesidig respekt, positiv attityd, goda arbetsinsatser och trivsam arbetsmiljö. Vi förväntar oss att alla visar hänsyn till varandra. För allas trevnad gäller därför följande regler: Kom i tid till lektioner och ta med nödvändig materiel. Sen ankomst registreras som frånvaro. Visa respekt för varandra t ex genom att lyssna när någon talar. Använd inte digitala hjälpmedel på ett sätt som stör studiesituationen för dig själv eller andra. Uppträd i matsalen så att lunchen blir en trivsam stund för alla. Tänk på att lämna plats till nya elever och lämna skräp och porslin på anvisad plats. Lämna lokaler i sådant skick att nästa användare känner sig välkommen. Ät och drick inte i klassrum om inte skolpersonal beviljat det, och lämna i förkommande fall inte spår efter dig. Fullgör dina skoluppgifter i tid och utan att fuska. Rökning (inkluderar e-cigaretter) är inte tillåten inom skolans område. Regelbrott och konsekvenser: Skolk och sena ankomster kan leda till att studiemedlet dras in. Vid 4h oanmäld frånvaro under en månad skickar skolan en varning första gången det inträffar, och anmäler till CSN om det upprepas. Med fusk avses all otillåten hjälp vid prov, redovisningar och inlämningsuppgifter. Vid fusk räknas inte provet/arbetet i betygsunderlaget och får inte göras om. Vårdnadshavare kontaktas för omyndig elev. 8

9 ELEVINFLYTANDE PÅ KATEDRALSKOLAN I skollag och läroplan står det att alla elever ska kunna påverka, vara delaktiga och ta ansvar i skolan. I början av höstterminen informerar rektor om elevinflytande. Här nedan kommer ett sammandrag av elevernas möjlighet till inflytande på Katedralskolan. Du har rätt att tillsammans med dina lärare och kurskamrater planera och utvärdera undervisningen. Dina lärare ska fortlöpande informera dig om dina studieresultat samt förklara och motivera de betyg du får. Mentorn träffar sin grupp varje vecka för att diskutera undervisningssituationen. Katedralskolan har en elevkår som utgörs av elever som anmält sig till kåren. Bland dessa väljes en elevkårsstyrelse, som sammanträder med skolledningen en gång i månaden. Elevkåren för fram och bevakar elevernas intressen. Det finns också två elevskyddsombud (ESKO) för varje program och bland dessa väljes ett huvudelevskyddsombud (HESKO), som bevakar och kommer med förslag när det gäller elevernas fysiska och psykiska miljö. ESKO har ett nära samarbete med elevkåren. På skolan finns också årskursråd för varje program och årskurs. Mentorsgruppsrepresentanterna diskuterar här med sin respektive biträdande rektor pedagogiska frågor t.ex. samordning av innehåll i kurser och antal prov men också andra frågor som är av intresse för eleverna. Elevrepresentanter får medverka vid anställning av lärare och skolledare. Varje termin anordnas en hearing där Katedralskolans skolledare frågas ut av eleverna. Som du ser finns det många möjligheter att engagera sig i elevdemokratiarbete och graden av inflytande beror till stor del på dig själv! 9

10 LIKABEHANDLINGSPLAN Katedralskolan ska vara en god arbetsmiljö där både elever och personal känner sig trygga. Ingen elev på Katedralskolan ska känna sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkning. Det är du som elev som avgör om du känner dig illa behandlad/kränkt av annan elev eller personal. Vad gör du om du känner att du vill ha hjälp? Du kan prata med vilken vuxen person på skolan du vill, det har ingen betydelse vem. Alla som arbetar på skolan har skyldighet att hjälpa dig. Om du känner dig osäker på hur du ska göra kan du alltid prata med kurator eller skolsköterska eftersom de har tystnadsplikt. Diskriminering, trakasserier och kränkning kan gälla etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, sjukdom eller andra begränsningar i funktionsförmågan, kön, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Du kan även känna dig illa behandlad på annat sätt genom utfrysning, nedsättande kommentarer om dig som person, eller tyst genom t ex nickar, hostningar och minspel. Katedralskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling har arbetats fram av personal tillsammans med elever. Se planerade insatser för detta läsåret: Främjande insatser Område Mål Åtgärd/insats Ansvarig/uppföljning Elevkompetenserna Katedralskolans vision är att alla elever ska utveckla olika kompetenser under sin gymnasietid. Arbetet kompetenserna/ledorden ska genomsyra hela verksamheten. Undervisande lärare arbetar kontinuerligt med ledorden. Mentorerna ska ta upp dessa ledord vid varje utvecklingssamtal under hela gymnasietiden. Undervisande lärare utvärderar under VT med kursutvärdering. Ledorden är kunnig, djärv, tänkande, balanserad, vidsynt, ansvarstagande och kommunikativ Språkbruk Nolltolerans av nedvärderande språkbruk 10 % av eleverna upplever att de är utsatta för digitala kränkningar. Elevhälsan undersöker möjlighet till föreläsning om nätvett och etikett. Kuratorerna och skolledning Förebyggande insatser Område Mål Åtgärd/insats Ansvarig/uppföljning Trivsel och delaktighet Att bättre integrera de elever som börjar senare på terminen. Elevhälsan påminner förtroendeeleverna om att de ska agera faddrar till nya elever i åk 2 och 3. Mentorerna utser faddrar i år 1. Mentorer, elevhälsan, faddrar och förtroendeelever Att alla elever på skolan ska känna till innehållet i likabehandlingsplanen. Att göra en kortfattad summering av innehållet i likabehandlingsplanen i form av t ex en poster som kan sättas upp på skolan. Kurator Studiero och elevernas upplevda stress Minska elevernas upplevda stress Skrivschemat och fortsatt arbete med studieron i klassrummet! Lärare och skolledning aktualiserar skolans ordningsregler gällande mobiltelefoner och datorer i klassrummen. Skolledning och lärare 10

11 Elevhälsan ska fortsätta med att hjälpa eleverna med stresshantering. Mentorer använder mentorstid för att hjälpa eleverna med studieplanering. Elevhälsan Mentorer Likabehandlingsplanen finns även på It s learning och på skolans hemsida. På It s learning finner du också anmälningsdokument som du ska fylla i om du uppmärksammar att någon blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling eller om du själv blir utsatt. Lämna dokument till din skolledare. 11

12 ORGANISATION Läsåret kommer ca 1400 elever att vara inskrivna vid Katedralskolan. Skolledningen består av rektor samt biträdande rektorer med ansvar för respektive program. Skolan har sju program: Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), Ekonomiprogrammet (EK), Historieprogrammet (HiP), Linguaprogrammet (LiP), Humanistiska programmet (HU), Naturvetenskapsprogrammet (NA) och International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) Historieprogrammet (HiP) Rektor Kennet Flennmark tel SYV Kurator Kristina Hallqvist Camilla Håkansson Skolsköterska Birgitta Tornkvist Specialpedagog Eva Bergman tel tel tel tel Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Biträdande rektor Anna Edqvist tel SYV Kristina Hallqvist tel Kurator Camilla Håkansson tel Skolsköterska Birgitta Tornkvist tel Specialpedagog Eva Bergman tel Ekonomiprogrammet (EK) Biträdande rektor Anna Edqvist tel SYV Kristina Hallqvist tel Kurator Camilla Håkansson tel Skolsköterska Birgitta Tornkvist tel Specialpedagog Eva Bergman tel Linguaprogrammet (LiP) Biträdande rektor Gunilla Gunnarsson tel SYV Nina Hedin tel Kurator Camilla Håkansson tel Skolsköterska Birgitta Tornkvist tel Specialpedagog Monica Mattsson tel Humanistiska programmet (HU) Biträdande rektor Gunilla Gunnarsson tel SYV Nina Hedin tel Kurator Camilla Håkansson tel Skolsköterska Birgitta Tornkvist tel Specialpedagog Monica Matsson tel Naturvetenskapsprogrammet (NA) Biträdande rektor Martin Gustavsson tel SYV Lena Mårtensson tel Kurator Skolsköterska Disa Sjunnesson Ulla Stenfors Virenfeldt tel tel Specialpedagog Monica Mattsson tel International Baccalaureate Diploma programme (IBDP) 12

13 Biträdande rektor Gunilla Gunnarsson tel DP coordinator Birgitta Roupé tel SYV Nina Hedin tel Kurator Disa Sjunnesson tel Skolsköterska Ulla Stenfors Virenfeldt tel Specialpedagog Monica Mattsson tel Expedition Marie Andersson Elevregister Agneta Nilsson Administrativ enhetschef, Ekonomi Jessica Mårtensson Information, administration Marie Öhberg Ekonomi och personal Bibliotek Pontus Degrell Bibliotekarie Maria Lindberg Bibliotekarie Anette Mähler-Ekholm Biblioteksassistent Tobias Olsson IT-utvecklare Vaktmästare Ann-Christine Wahldin Göran Nilsson Ilter Elhuseyni Manne Hultström servicetek Serviceledare Ingrid Olsson Skolmåltider Cafeteria Carina Nilsson My Lantz Karin Olsson Sofia Klarin Ilter Elhuseyni Linda Avineus Aiqin Xu Anneli Ståhl Lokalvårdare Anette Mähler-Ekholm Yvonne Olsson Göran Nilsson Aiqin Xu Mirvete Asllani Bozenna Ekelund Joachim Åback Linda Andersen 13

14 MENTORSORGANISATION DP1:MT:ANE ANE HIP1:MEN:1 NIL S1A:MEN:1 OHC DP1:MT:ASK ASK HIP1:MEN:2 DAH S1A:MEN:2 EDS DP1:MT:BPO BPO HIP2:MEN:1 KAM S1B:MEN:1 ALC DP1:MT:CAA CAA HIP2:MEN:2 KEA S1B:MEN:2 KVE DP1:MT:CAL CAL HIP3:MEN JAM S1C:MEN:1 SAD DP1:MT:COJ COJ S1C:MEN:2 AFE DP1:MT:DAG DAG LIP1:MEN PAK DP1:MT:HES HES LiP2:MEN TRK S2A:MEN:1 PRE DP1:MT:JOG JOG LIP3:MEN VAJ S2A:MEN:2 AHE DP1:MT:JOT JOT S2B:MEN:1 JNM DP1:MT:LUA LUA N1AB1:MEN BEH S2B:MEN:2 RIE DP1:MT:OGB OGB N1AB2:MEN PAM S2C:MEN:1 BJA DP1:MT:OLJ OLJ N1AB3:MEN FUA S2C:MEN:2 LAH DP1:MT:WAE WAE N1CD4:MEN HAE N1CD5:MEN CCN S3A:MEN KNJ DP2:MEN:AAN AAN N1CD6:MEN KAS S3B:MEN STB DP2:MEN:CAA CAA N1E:MEN:1 OTM DP2:MEN:CAL CAL N1F:MEN:1 ANK DP2:MEN:HES HES N1F:MEN:2 JOR DP2:MEN:JOG JOG DP2:MEN:JOT JOT N2AB1:MEN PEP DP2:MEN:OGB OGB N2AB2:MEN HAH DP2:MEN:OHM OHM N2AB3:MEN JAN DP2:MEN:ULE ULE N2CD4:MEN EDH DP2:MEN:WAE WAE N2CD5:MEN EMA N2CD6:MEN GOY EK1A:MEN SEC N2E:MEN PIH EK1B:MEN:1 ANF N2F:MEN NOA EK1B:MEN:2 JAA EK1C:MEN:1 AHA N3AB1:MEN BEC EK1C:MEN:2 NOU N3AB2:MEN GUB N3AB3:MEN CLL EK2A:MEN:1 WAM N3CD4:MEN BIH EK2A:MEN:2 SIR N3CD5:MEN OSM EK2B:MEN:1 PES N3CD6:MEN FOZ EK2B:MEN:2 FOP N3EF7:MEN HEM EK2C:MEN:1 KIJ N3EF8:MEN HOJ EK2C:MEN:2 WEE N3EF9:MEN GUL EK3A:MEN:1 ANS PDPA:MEN:1 BRM EK3A:MEN:2 SHJ PDPA:MEN:2 SAV EK3B:MEN SIM PDPB:MEN:1 CNO EK3C:MEN JOM PDPB:MEN:2 DAG H1:MEN H2:MEN H3:MEN JNH PEM VAJ 14

15 RÅD OCH HJÄLP Det finns många engagerade personer på Katedralskolan som kan hjälpa dig om du får problem av något slag, men ibland kanske du vill tala med en vuxen person utanför skolan om dina bekymmer. Några av dem som du kan vända dig till i olika situationer är angivna nedan. Kan de inte hjälpa dig direkt så vet de vem som kan - och hjälper dig kontakta rätt person. De är till för dig, det kostar ingenting att få hjälp av dem. De har sekretess. ELEVHÄLSOTEAM Skolsköterskor Ulla Stenfors Virenfeldt Elever på PDP/DP, NA tfn Birgitta Tornkvist Elever på SA, HU, EK, HiP, LiP tfn Kuratorer Camilla Håkansson Elever på SA, HU, EK, LiP, HiP tfn , Disa Sjunnesson Elever på NA, PDP/DP tfn Specialundervisning Eva Bergman Elever på SA, EK, HiP, tfn , Monica Mattsson Elever på NA, PDP/DP, HUM, LiP tfn , Gymnasiepräst Josefin G Andersson tfn Fritidsförvaltningens fältgrupp tfn Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor (Dan Eriksson, Thomas Lundqvist) tfn Lunds Kommuns hemsida för droginformation Ungdomsmottagningen (sex- och samlevnadsfrågor), Vårdcentralen Södertull tfn Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, Lund Barn- och ungdomspsykiatrin, tfn Psykiatriska öppenvården för ungdomar över 18 år,

16 LÄRARE Lärarna träffas efter överenskommelse per telefon eller mail. AHX ELIN (AHE), gymnasielärare i En, Ps ALPMAN CATRIN (ALC), gymnasielärare i Ge, Re ANDERBERG, ELISABETH (ANE), gymnasielärare i En ANDERSSON, EMMA (AEM), gymnasielärare i Nk, Bi ANDERSSON; FELICIA (AFE), gymnasielärare i Ma ANDERSSON, SIGRID (ANS), gymnasielärare i Sv, En ANDERSSON FREDRIK (ANF), gymnasielärare i Sh, Ps ANDERSSON, KARL-JOHAN (ANK) gymnasielärare i Hi, Sh ANTAYA ANNA (AAN), lärare i En, Ps ASKLÖF FLENNMARK KATARINA (ASK), gymnasielärare i En Utvecklingsledare i Eng CAS-coordinator BENGTSSON CECILIA (BEC), gymnasielärare i Sv, En BERGLUND, HELENA (BEH) BERGLUND, PONTUS (BPO) gymnasielärare i Nk, Bi BERGMAN, EVA (BRE) speciallärare BILLSTEN HÖRVIN HELENA (BIH), gymnasielärare i Bi, Ke BJÖRKMAN ÅSA (BJA), gymnasielärare i Sv, Hi Utvecklingsledare i Sv Samordnare BROMAN MALIN (BRM), gymnasielärare i En, Sv CALLMER LOUISE (CAL), gymnasielärare i En, Hi Utvecklingsledare i En 16

17 CHRISTENSSON CAMILLA (CCN), gymnasielärare i Bi CARLSTRÖM ANNETTE (CAA), lektor i Bi och internationalisering CASTORINA GUISEPPE (CAG), gymnasielärare i It CLAESSON LENA (CLL), gymnasielärare i Da, Fy, Ma COHEN NOMI (CNO), gymnasielärare i Re, Sv, TOK COJOCARIU IOANAMARIA (COI) Visual arts DAHLIN, GUSTAV (DAG) gymnasielärare i En DANIELSSON HÅKAN (DAH), gymnasielärare i Hi, Sh ECONOMOU MICHAEL (ECM), gymnasielärare i Ge, Hi, Sv Tjänsteldig 15/16 EDLUND HÅKAN (EDH), gymnasielärare i Ke, Ma EDVINSSON STINA (EDS), gymnasielärare i Sv, Re Utvecklingsledare i Re EKELÖW, MAGDALENA (EMA), gymnasielärare i Bi, Nk ENGSTRÖM TORBJÖRN (ENT), gymnasielärare i Mu, Sv ENCKELL HELÉN (ENH), gymnasielärare i Sp, Sv FORÉN, PÄR (FOP), gymnasielärare i Ek, Ps FRIBERG SUZANNE (FRS), lärare i Ek FRISK, ELLINOR (FRE), lärare i Ma, Fra FUENTES ANA (FUA), gymnasielärare i Ma, Pro Utvecklingsledare i Ma FÖZÖ SUSANNA (FOZ), gymnasielärare Ke, Ma 17

18 GLANS KRISTIAN(GLK), gymnasielärare i Id GREEN, ROBERT (GRR), gymnasielärare i Musik, Ensemble GOTTSCHALK YLVA (GOY), gymnaiselärare i Fy Utvecklingsledare i Fy GUSTAFSSON S BERIT (GUB), gymnasielärare Bi, Ke, Nk GUSTAFSSON LEIF (GUL), gymnasielärare i Bi, Ke, Nk HAAS, EVA (HAE) Gymnasielärare i Bi, Nk HAGBERG, KARIN (HKA) Gymnasielärare i kinesiska HAMMAM HAGAR (HAH), lektor i Ke Utvecklingsledare i Ke HEDBERG, ROGER (HED) Gymnasielärare i Ma HELLDÉN MAGNUS (HEM), gymnasielärare i Bi, Ke, Mk, Nk Utvecklingsledare i Bi HENEEN SIMON (HES), gymnasielärare i Ek, Juridik HOLMBERG JOHAN (HOJ), gymnasielärare i Ma, Fy HOLMGREN MAI (HOM), gymnasielärare i Sp, En HULT, KARL-NIKLAS (HKN), gymnasielärare i Nk, Bi HÅKANSSON STEFAN (HAS), gymnasielärare i Sh, Hi JACOBSSON, MATS (JAM), lektor i Sv JANSSON ANDRINA (JAA), gymnasielärare i Sv, En JOHANSSON ANNIE(JAN), gymnasielärare i Ma JOHANSSON GUNILLA(JOG), gymnasielärare i Ma, Fy 18

19 JOHANSSON HELENE (JNH), gymnasielärare i Fr Utvecklingsledare i Fr JOHANSSON ROLAND (JOR), gymnasielärare i Ma, Fy JOHANSSON TORUN (JOT), gymnasielärare i Fr, En JOHNSSON MARIA (JNM), gymnasielärare i Sh JONÉUS MAGNUS (JOM), gymnasielärare i Fe JONSSON HENRIK (JOH), gymnasielärare i Ma, Ke Schemaansvarig Utvecklingsledare i Ke KARLSSON MARCUS (KAM), gymnasielärare i Hi, Re, Sh KARLSSON SUSANNE (KAS) gymnasielärare i matte KARNLAND ANNIKA (KAA), gymnasielärare i Ty, Sv2 Utvecklingsledare i Ty KETTISEN, ANNA (KEA), Gymnasielärare i Sv2 KIND JOHAN (KIJ), gymnasielärare i Ma KNUBBE, JOHAN (KNJ) gymnasielärare i Ma KVENNBERG KATARINA (KVE), gymnasielärare i Sh, Hi LARSSON HENRIK (LAH), gymnasielärare i Sh, Ps Utvecklingsledare i Sh Utvecklingsledare i Sh LUNDAHL ANNA (LUA), lärare i Sv, En MATTSSON, MONICA (MAM) speciallärare NILSON BENGT (NIL), lektor i Hi Utvecklingsledare i Hi NILSSON MARTIN (NIM), gymnasielärare i Sh, Ps NKOLINA, CECILIA (NKC), gymnasielärare i Fr Föräldraledig 19

20 NORBERG, ANGELICA (NOA), gymnasielärare i Ps NORDH FILIPOV ULRIKA (NOU), gymnasielärare i Ge, Nk Utvecklingsledare i Ge, Nk NORDSTRÖM KATARINA (NOK), lärare i Sv OHLSSON CHRISTIAN (OHC), gymnasielärare i Sh, Hi OLOFSSON JOAKIM (OLJ), lärare i Ma, Fi Utvecklingsledare i Fi, Ma PALM KRISTINA (PAK), PALM MARTIN (PAM), gymnasielärare i Ma, Fy PERSSON ULRIKE (PEU), lärare i IdoH PETERSSON, SANDRA (PES) Gymnasielärare i Sv, En PETRÉN PETRA (PEP), lärare i Ma PETTERSSON MALIN (PEM), Gymnasielärare i Sv, Fr PETTERSSON MATS (PRM), gymnasielärare Fi, Re PIHLEMARK HENRIK (PIH), gymnasielärare i Ma, Fy PRELLNER ANNA (PRE), gymnasielärare i Sv, Sp Utvecklingsledare i Sp REMGÅRD-DALSENIUS CHRISTINA (REC), gymnasielärare i Sv, En, Ty RHODIN EDSÖ JENNY(RHJ), gymnasielärare i Bi Föräldraledig RICCI ANDREAS (RIA), gymnasielärare i Ma, Fi RINGWALD EDIT (RIE), gymnasielärare i Eng, Hi ROUPÉ BIRGITTA (ROB), gymnasielärare i Ps 20 IB Samordnare CAS advisor

21 SANDIN DANIEL (SAD), gymnasielärare i Sv, Re, Hi SELÉN CARINA (SEC), gymnasielärare i Fe, Ma Utvecklingsledare i Religion Utvecklingsledare i Ek SHUJA, JESPER (SHJ), gymnasielärare i Eng, Hi SIMBOTIN MARIA(SIM) SIMON ROBERT(SIR), gymnasielärare i Ma SITAR CHRISTINA (SIC), gymnasielärare i Mu, Dans SMIDFELT LINDA (SML), gymnasielärare i En, It Utvecklingsledare i Mu Utvecklingsledare i It STEVIC BOBO(STB), gymnasielärare i En, Ps STRANDQVIST, JOHAN (STJ), gymnasielärare i Ke, Ma SZULKIN MIKOLAJ (SZM), lektor i Ma SÄLL VIVI (SAV), gymnasielärare i Sv, En TERFELT VERONICA (TEV), gymnasielärare i En TORÄNG GITTE (TOG), gymnasielärare i Da TRÄGÅRDH KIRK (TRK), gymnasielärare i Sv, En, Film TÖRNWALL MICHAEL (TOM), gymnasielärare i Nk ULFSSON ERIK (ULE), gymnasielärare i Ke, Ma WALLINDER EVA (WAE), gymnasielärare i Fy VASILIADIS JOAKIM (VAJ), gymnasielärare i En, Ty WESSFELDT ERIK(WEE), gymnasielärare i Sv, Re 21

22 WÅGBY MATHIAS (WAM), lärare i Sv, Sv2 ÅHLUND OLSSON ANNIKA (AHA), gymnasielärare i Ek, Juridik ÖGREN BO (OGB), gymnasielärare i Fs, Ma ÖHRMAN MATS (OHM), gymnasielärare i Fe, Economics ÖSTVALL MALIN (OSM), gymnasielärare i Bi, Nk ÖTTENIUS MONICA (OTM), gymnasielärare i Hi, Re, Sv, Film 22

23 INFORMATION Borttappade och upphittade saker Vänd dig till vaktmästeriet. Bortglömda klädesplagg och väskor finns i ett förvaringsutrymme innanför entrén (vid vaktmästeriet). Kvarglömda räknedosor lämnas till matematikinstitutionen. Busskort Blankett för resebidrag för de elever som har skolväg som överstiger 6 km och är bosatta i Lunds Kommun, kan laddas ned från Katedralskolans hemsida: Elever från andra kommuner erhåller information i sin hemkommun. Om man har mer än 6km från bostaden till närmaste busshållplats finns möjlighet att få ett tilläggsbidrag. Busskort för elever från Lunds kommun lämnas ut på vissa tider i början av terminen. Se hemsidan och Intern-TV (Slingan) för mer info. Cafeteria Det finns en cafeteria i huvudbyggnaden. Cafeterian har öppet under skoltid kl och kan bl.a. erbjuda smörgåsar och varma/kalla drycker. Under lunchtid används cafeterian som elevmatsal. Cyklar Cyklar ska ställas i cykelställen. Disponibla dagar För elevernas del innebär disponibla dagar tid för grupparbeten, enskilda arbeten, förberedelse inför prov och redovisningar, nationella prov, temadagar, Högskoledag m.m. Elevhälsa För varje program finns ett elevhälsoteam som består av biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare. Elevkår/elevinflytande På Katedralskolan finns såväl elevkår som årskursråd. Alla elever är välkomna i elevkåren. Anmälan till elevkåren sker i början av höstterminen. Till årskursråden utser varje mentorsgrupp en representant och där diskuteras både pedagogiska frågor och andra frågor som är av intresse för eleverna. Det finns ett råd för varje program och årskurs. Elevkårens ordförande: Ran Li Mail: Elevkårens styrelserum: Elevskåp Varje elev tilldelas ett skåp. Det är inte tillåtet att byta skåp med någon annan elev, eftersom vaktmästaren måste kunna identifiera nycklar och skåp. Skolan ansvarar ej för värdesaker i skåpen. Esko Elevskyddsombud. Varje årskurs har en representant som utses av årskursråden. Elever som är intresserade av att sätta sig in i arbetsmiljöfrågor är välkomna att maila rektor: Frånvaro Närvaro i gymnasieskolan är obligatorisk. Vårdnadshavare till omyndiga elever meddelas om elevs frånvaro via mail samma dag som den inträffar. Om du har för stor ogiltig frånvaro kan ditt studiebidrag dras in. Vårdnadshavare meddelas ej när eleven blivit myndig. 23

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan.

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan. VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT Telefon: 0152-33 11 01 Fax: 0152-33 11 09 E-post: kansli@europaskolan.se Post-/besöksadress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs Webbsida: www.europaskolan.se

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

Elevhandbok 2012-2013

Elevhandbok 2012-2013 En personligt utformad utbildning Baksida Elevhandbok 2012-2013 Ingår i Kunskapsskolan i Sverige AB - Kunskapsgymnasiet Uppsala tfn: 08-5100 8180 Dag Hammarskjölds väg 21 fax: 08-5100 8209 752 37 Uppsala

Läs mer

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad Välkommen till Komvux Malmö Pauli 2 Välkommen till Komvux Malmö Pauli Hos oss kan du bl.a. läsa in gymnasieexamen och komplettera med ämnen

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: LINNÉHÄFTET Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016 Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: Min rektors namn: Telefon till expedition och sjukanmälan: Övrigt:

Läs mer