XIX NUMMER 6 NOVEMBER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XIX NUMMER 6 NOVEMBER"

Transkript

1 ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 6 NOVEMBER 2010 Tema: Livsmedel Probiotika

2 NYHET 3 enkla sätt att öka energi- och näringsintaget 3 x 40 ml = 480 kcal 6 g protein Calogen Extra innehåller mycket energi och är även kompletterad med vitaminer och mineraler. Calogen Extra kan med fördel ges till patienter med sjukdomar som kräver högt energi- och proteinintag, t ex: cancer, KOL eller anorexi. Äldre undernärda patienter med dålig aptit har ofta svårt att äta stora volymer och även då passar Calogen Extra bra. Calogen Extra tolereras väl och har en bra compliance. Den lilla volymen gör att aptiten påverkas minimalt. Nutricia Nordica AB, Box 1348, Stockholm Tel: Fax: E-post:

3 Organ för Sveriges Kliniska Dietister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin Postadress Box Bjuv Telefon Telefax WWW Annonser BUSINESS FACTORY AB Linda Larsson-Levin Telefon: Layout & Material STODAB Tryckeri Trydells Tryckeri AB Kommande nummer TEMA: Livsmedel Probiotika Ledare: GMO - en het potatis 4 Nutritionsbehandlingsprocessen (Del III) 8 Probiotika välsignelse eller bländverk 12 Probiotika kan inte rekommenderas vid allergi 20 Matens påverkan på tarmhälsan 22 Rätt kost förebygger typ II och hjärt-/kärlsjukdom 24 Probiotika hjälper inte mot salmonella 26 Hälsopåståenden granskade av EFSA 28 Ny studie visar hälsofördelar med nordisk mat 30 SÄRNÄR ett system i limbo 32 Bokanmälan: Mat för Gubbar och Tanter 36 Dietist&Jobbet: Vad skall jag begära i arvode? 38 ESPEN: First Announcement och abstracts DRF informerar 46 Nr. Manusstopp Utgivning 1/11 28 jan 19 feb 2/11 23 mars 8 april 3/11 14 maj 28 maj Prenumerationer 295 kr/år För osignerat bild- och textmaterial svarar red. Redaktionen förbehåller sig rätten att bearbeta insänt material. För signerade artiklar svarar författaren. För ej beställt material, text och bild ansvaras ej. TS-upplaga 2009: Medlem av: Tidskriften DietistAktuellt DietistAktuellt har utgivits sedan 1991 med en fast periodicitet om 6 nummer per år. Tidskriften är ett medlemsorgan för dietister anslutna till Dietisternas Riksförbund (DRF) samt Föreningen för Nordiska Dietister. DietistAktuellt vänder sig i huvudsak till dietister, men även till andra grupper som är professionellt engagerade inom området kost och nutrition. DietistAktuellt är ett forum med vetenskaplig profil för informationsutbyte och diskussion inom området kost, näring och hälsa. Målsättningen är att för sina läsare, utifrån ett kliniskt och folkhälsoorienterat perspektiv, belysa aktuellt kunskapsläge samt spegla dietistens yrkesroll. Tidskriften förmedlar kunskap och information genom vetenskapligt utformade artiklar, rapporter, referat från symposier och kongresser, intervjuer m m. Vidare, skall tidskriften informera om kurser, konferenser, o dyl, samt ge utrymme för debatt. Artiklar publiceras på ett nordiskt språk eller engelska. En artikel skall vara koncentrerad och redigerad så innehållet blir intressant och lättillgängligt. Tidskriften har vidare ett redaktionellt råd som granskar till redaktionen inkomna vetenskapliga artiklar. DietistAktuellt nov 2010 No 6 vol.xix 3

4 ledare Magnus Forslin, redaktör GMO - en het sojaböna Välkommen till årets sista utgåva av Dietistaktuellt vårt livsmedelsnummer som till stor del kommer att behandla probiotika. Ett minst lika aktuellt ämne på matbloggar och i nyhetsmedia är GMO (Genmodifierade Organismer). Den mångåriga debatten kring GMO-produkter fick ny aktualitet i september då City Gross trots livsmedelsverkets invändningar drog igång en stor kampanj med sin slogan Välj GMO fritt!, vilket främst innebär att deras svenska, färska fläskkött kommer från grisar som växt upp med GMO-fritt foder. Nu tycks också flera livsmedelskedjor vilja följa City Gross exempel. GMO är tvivelsutan ett laddat begrepp framför allt i Sverige, delar av Europa men även i Japan. Däremot kan skälen variera till varför man anser att GMOprodukter skall undvikas och bojkottas. Det finns i debatten några vanligt förekommande argument mot GMO: 1. Det är farligt (eller snarare vi vet inte om sådana produkter i framtiden kan bli skadliga) 2. Det rubbar vårt naturliga ekosystem eller reducerar den biologiska mångfalden. 3. Det riskerar att kontaminera icke modifierade grödor. 4. Tekniken strider mot naturen, dvs det är etiskt fel att experimentera med den. Och 5. Tekniken är kapad och kontrollerad av ekonomiska intressen (t ex multinationella livsmedelsoch/eller bekämpningsmedelsföretag), som har vinstpotential och inte mänsklighetens fromma för ögonen. Var och en av dessa frågor är i sig mycket komplex och kan inte behandlas här. (Tilläggas bör, vilket sällan framgår i diskussionen, att det är väl vetenskapligt förankrat att GMO-produkter har odlats och konsumerats av miljontals människor i snart två decennier, utan att hitintills ha givit upphov till några skadeverkningar på vare sig människa eller miljö.) I debatten tenderar man att göra tekniken i sig ansvarig; den är boven som måste låsas in. Men kniven är som bekant varken ond eller god, resultatet beror istället på vem som väljer att göra vad med den. Vi vet att GMO idag har en stor potential att ge oss betydande miljövinster och stävja svält i tredje välden. Huruvida vi väljer att nyttja denna möjlighet för att skapa en bättre och hälsosammare tillvaro är emellertid inte längre ett tekniskt eller vetenskapligt spörsmål, utan snarare en etisk och politisk fråga (och möjligtvis för City Gross en kommersiell dito). 4 vol. XIX No 6 nov 2010 DietistAktuellt

5 För att en BRA dag börjar med en GOD morgon! NY UNIK Produkt Infusionsterapi, klinisk nutrition och medicinsk teknik. tel

6 Krönika Socialstyrelsens nya sjukdomsförebyggande riktlinjer Karin Haby, leg dietist Mödrahälsovården, Göteborg Bör implicerar tyvärr inte skall D et var mycket i huvudet när jag gick ut från Ullevi konferenscentrum i Göteborg en snöig novembereftermiddag. Tillsammans med 100-talet andra personer från Västra Götaland vårdgivare från såväl primärvård som sjukvård, politiker, beslutsfattare, tjänstemän, hög som låg var jag med om ett maratonliknande väckelsemöte där vi med hjälp av korta föreläsningar, inlägg, gruppdiskussioner och paneldebatt fick ta del av förslaget till de nya nationella sjukdomsförebyggande riktlinjerna från Socialstyrelsen. Väckelsemöte på så sätt att det var en väldigt positiv och intensiv dag med en stämning och entusiasm av det slag som uppstår när människor med samma intresse eller passion samlas runt ett ämne eller en aktivitet de brinner för. I det här fallet våra levnadsvanor. Det handlade om de fyra levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräckligfysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Detta eftersom det är de levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige och man har beslutat på riksdagsnivå att det är angeläget att hälso- och sjukvården erbjuder åtgärder för alla fyra levnadsvanorna. Så Socialstyrelsen åker denna höst runt i landet och presenterar resultatet av det arbete som pågått sen några år med att ta fram sjukdomsförebyggande riktlinjer. Man besöker åtta platser från norr till söder och en Socialstyrelsemedarbetare sa i pausen att de känner sig som något av ett teatersällskap som dimper ner här och där, och att föreställningen blir mycket olika i de olika landsdelarna beroende på de lokala förhållandena som 6 vol. XIX No 6 nov 2010 DietistAktuellt farten, att just dietister skulle passa för kan ha varierande fokus och politik. Så att ta hand om denna rådgivning, samt här direkt efter valet och i VGR endast skulle även kunna ta hand om utbildett år efter Vårdvalets införande, blev det ningen av alla de som känner sig kallade. i Göteborg många frågor om hur riktlinutbildning var också en het fråga jerna ska kunna efterlevas och följas upp. som debatterades, och Väldigt mycket kom att Hur arbeta folkhälsoin- i till exempel Läkartidhandla om just Vårdvalet då många handuppriktat i ett ersättningssys- ningen oroar man sig över hur doktorn ska räckningar och inlägg gällde detta: Hur arbeta tem som inte prioriterar de hinna, och sjuksköterskan kunna, ge dessa folkhälsoinriktat i ett er- långa ingående samtalen råd det krävs en tersättningssystem som inte mins extra högskoleutprioriterar de långa ingå- med patienten, vilket är ende samtalen med paden metod som bevisats ge bildning för att få motsvarande kompetens tienten, vilket är den mesom dietisten. Mintod som bevisats ge resul- resultat när det gäller att sann! Så Läkartidningtat när det gäller att änd- ändra vanor? en konstaterar att det ra vanor? handlar om en dietist eller specialutbilsocialstyrelsen har nämligen dammdad person för att efterleva riktlinjerna. sugit den vetenskapliga världen på artikdet var inte utan att man kände lar ( stycken!) och hittat evidensig litet stolt denna dag, dels för att så sen som lett fram till 132 konkreta remånga dietister varit med i arbetet att ta kommendationer om mat, motion, alkofram de preliminära riktlinjerna, dels för hol och tobak. att man förstod att vi kommer att räkdessa livsstilsråd ska ges via kort rådnas med i framtiden! Men för att allt ska givning (några minuter), rådgivning (en kunna komma till stånd krävs intreshalvtimme), samt kvalificerad rådgivse och engagemang från politiker och ning (upp till en timme) och här kräver beslutsfattare, och att folk trycker på framför allt råden runt maten den längre som en politiker sa när någon påpekade och mer kvalificerade rådgivningen. Och att riktlinjerna kanske bara skulle bli en gissa vem som ska ge de råden? Ja det var tumme, då det inte finns några skall uti högsta grad oklart men många i publian bara bör och det inte blir någon påken förstod nog väl det dolda budskapet följd om riktlinjerna inte efterlevs. från dietist Ingrid Larsson när hon i sitt Fram till den 13 december finns det eleganta och koncisa framförande (alla tid att gå in och titta på riktlinjerna på föreläsare hade 8 minuter!) listade kostsocialstyrelsen hemsida och tycka till coacher, kostrådgivare, hälsocoacher m om något som i högsta grad gäller medfl som har den äran men kanske inte utborgarens och inte minst vår (dietistens) bildningen för ändamålet. Hon nämnde framtid! här helt naturligt, nästan liksom i förbi-

7

8 Nutritionsbehandlingsprocessen The Nutrition Care Process del III Harmonizing the Future Trough the Nutrition Care Process and International Dietetics and Nutrition Terminology Rapport från en internationell workshop i Chicago av Ylva Orrevall, dr, leg dietist Dietistkliniken och Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm I slutet av september fick jag äran att representera DRF på en internationell workshop arrangerad av den amerikanska dietistorganisationen American Dietetic Association (ADA). Syftet med mötet var att diskutera hur den modell som ADA utvecklat för dietistens Nutritionsbehandlingsprocess (Nutrition Care Process) och ADA:s Internationalla dietetik och nutritionsterminologi (International Dietetics & Nutrition Terminology-Standardized Language for the Nutrition Care Process) kan bli användbara redskap för dietister världen över. ADA vill initiera ett större internationellt samarbete mellan dietister, både i kliniskt arbete och i forskning. Vi var representanter från tretton länders dietistorganisationer som samlades på ADA:s huvudkontor i Chicago under fyra intensiva dagar. Samtliga världsdelar var representerade på mötet och från Europa deltog, förutom jag själv från Sverige, även representanter från de brittiska, holländska och ungerska organisationerna. Som många svenska dietister redan känner till, bland annat genom de artiklar som tidigare har publicerats i Dietistaktuellt (se nr 3.10 och 4.10) har ADA sedan ett antal år bedrivit ett omfattande kvalitets- och utvecklingsarbete genom att identifiera och beskriva de olika stegen i dietistens Nutritionsbehandlingsprocess det vill säga 1. Nutritionsutredning vid nya och återbesök, 2. Nutritionsdiagnos 3. Nutritionsåtgärd 4. Nutritionsuppföljning och utvärdering (se figur 1, sid 10). Som ett komplement till nutritionsbehandlingsmodellen har ADA också skapat ett standardiserat språk där varje steg i nutritionsbehandlingsprocessen har väl definierade specifika termer (kan liknas vid det vi brukar kalla sökord ) som dietisten kan använda sig av för att dokumentera sin behandling. Det steg i nutritionsbehandlingsprocessen som är nytt för de flesta dietister i världen är nutritionsdiagnos. Syftet med ADA:s arbete är inte att skapa en standardiserad vård för den enskilda patienten utan att standardisera processen för dietistens yrkesutövning. På detta sätt kan dietisten stärka sin yrkesroll, öka sitt kritiska tänkande och förbättra kvaliteten på nutritionsbehandlingen. För andra yrkesgrupper inom vården har standardiserade språk funnits sedan länge. Exempelvis läkarnas internationella diagnossystem ICD-10, sjuksköterskornas omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA och ICF för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. I USA har implementeringsarbetet för nutritionsbehandlingsprocessen och den standardiserade nutritionsterminologin pågått sedan Under workshopen blev vi presenterade ett antal abstract från ADA:s senaste kongress där dietister på olika sätt hade implementerat nutritionsbehandlingsprocessen och det standardiserade språket, och där man också, med hjälp av dessa verktyg, hittat nya metoder att utvärdera sin behandling. ADA har räknat med en implementeringsperiod på minst 10 år innan alla ADA:s ca medlemmar börjar tillämpa modellen och det standardiserade språket i sitt dagliga arbete, men i och med att det i dag är en obligatorisk del i undervisningen vid de flesta amerikanska dietistutbildningar kommer en majoritet av de nyutexaminerade dietister vara väl förtrogna med arbetssättet redan under sin studietid. Nu börjar dietister i hela världen få upp ögonen för ADA:s arbete, och inom ADA anser man sig nu redo för att initiera ett mer formellt internationellt samarbete kring den fortsätta utvecklingen av Nutritionsbehandlingsprocessen och Internationell dietetikoch nutritionsterminologin. ADA:s vision är att dietister världen över ska ha ett gemensamt standardiserat språk som möjliggör och förenklar ett internationellt samarbete kring behandlingsplaner, utvärderingsmetoder, kvalitetsuppföljningar och inte minst 8 vol. XIX No 6 nov 2010 DietistAktuellt

9 Nutritionsbehandlingsprocessen en gemensam plattform för framtida forskning inom dietistens arbetsområde. Tänk så fantastiskt det skulle vara om dietister världen över definierar centrala begrepp i sin yrkesutövning på samma sätt och hur detta skulle kunna förenkla kommunikationen om till exempel behandlingsstrategier. På sikt skulle detta möjliggöra att vården för den enskilda patienten i större utsträckning blir evidensbaserad vilket ökar både kvalitet på dietistens behandling och gör den mer patientsäker. Redan nu har de kanadensiska och australiensiska dietistorganisationerna tagit beslut om att rekommendera sina medlemmar att arbeta efter ADA:s nutritionsbehandlingsmodell och använda sig av den standardiserade dietetik och nutritionsterminologin. Implementeringsarbetet i dessa länder har påbörjats både för yrkesverksamma dietister och i dietistutbildningen. På den senaste australiensiska dietistkongressen presenterades ADA:s arbete som A big bang för dietetics. Utifrån min erfarenhet av ADA:s arbete och utifrån det som jag fick ta del av under Chicagomötet så är jag benägen att hålla med australiensarna jag tror att detta är det mest betydelsefulla som hänt inom dietistkåren under de 25 år som jag arbetat som dietist. I Europa har ännu inget land påbörjat ett nationellt implementeringsarbete men i flera länder, däribland Malaysia och Sverige, är arbetet på gång. Den stora diskussionsfrågan under mötet var hur man i nästa steg kan implementera ADA:s nutritionsbehandlingsmodell och standardiserade språk internationellt. Det troliga är att i framtiden kommer den internationella dietistorgansisationen International Confederation of Dietietic Associations (ICDA) (www.internationaldietetics.org) ha en stor roll i detta arbete och bidra till den internationella utvecklingen. ICDA består i dag av 40 medlemsorganisationer från hela världen och kommer kunna bidra genom att sprida information bland sina medlemsorganisationerna. Tyvärr har DRF inte kunnat bli medlem i ICDA då endast en organisation från varje land kan vara medlem. För Sveriges del så upptas den platsen för närvarande av Kost och Näring, dvs ekonomiföreståndarnas organisation. Förhoppningsvis kan detta komma att ändra sig framöver. Trots att DRF inte är medlemmar i ICDA så är vi välkomna att delta vid deras kongresser. Nästa ICDA-kongressen hålls i Sydney i september 2012 (www.icd2012.com). Då kommer med stor sannolikhet nutritionsbehandlingsprocessen och det standardiserade språket vara en av programpunkterna. För att göra det arbete som ADA har bedrivit internationell användbart krävs stora resurser och mycket engagemang från dietister världen över. Det Vi var representanter från tretton länders dietistorganisationer som samlades på ADA:s huvudkontor i Chicago under fyra intensiva dagar. Mjölkfrämjandets webbplats har blivit en del av svenskmjolk.se, webben för svenska mejerinäringens branschorganisation. När du söker information om mjölk, näring och hälsa hittar du nu all information du behöver på svenskmjolk.se under fliken Mjölk, smör, ost. Mjölkfrämjandet en del av Svensk Mjölk dietistaktuellt.indd DietistAktuellt nov 2010 No 6 vol.xix 9

10 Nutritionsbehandlingsprocessen krävs att terminologin översätts till andra språk men det krävs också att språket på olika sätt bearbetas för att passa i andra kulturer och behandlingstraditioner. I dagsläget är vissa delar av manualen skrivna enbart för att passa den amerikanska dietistkåren, exempelvis referensvärden för näringsintag och olika former av labbvärden och man hänvisar också till evidensbaserade riktlinjer utarbetade i USA. Här kommer ett mer internationellt perspektiv behövas. Redan i dag har ADA en process där man genom att fylla i ett formulär på ADA:s hemsida (www.eatright.org ) kan framföra synpunkter på språket eller föreslå nya termer. Det standardiserade språket är i ständig utveckling och terminologin uppdateras vartannat år. I den senaste och 3:e versionen som publicerades i augusti 2010 har det till exempel tillkommit tio nya termer för nutritionsdiagnoser. I dag finns det 70 termer som dietisten kan välja mellan för att ställa en nutritionsdiagnos, det vill säga diagnostisera det problem som hon/han självständigt ansvarar för att behandla. Genom att ställa en nutritionsdiagnos kan dietisten identifiera och beskriva ett specifikt nutritionsproblem som kan åtgärdas eller förbättras genom dietistens självständiga insats. ADA har sedan flera år ett samarbete med SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine) som är ett system för systematisk representation av medicinsk terminologi som täcker alla områden av klinisk information. Man har nu kommit fram till att inkludera hela ADA:s standardiserade nutritionsterminologi som ett set i detta system eftersom det kommer underlätta uppdatering av språket. Detta är dock ett omfattan- de arbete och det kommer ta tid innan detta arbete är klart. I Sverige är Socialstyrelsen ansvarig för SNOMED CT. Framtida forskning I framtiden kommer det med stor sannolikhet finnas möjligheter till internationella samarbetsprojekt och forskning kring modellen för Nutritionsbehandlingsprocessen och Internationell dietetik- och nutritionsterminologi. Redan nu har ADA uppmärksammat att det finns ett stort behov av att utveckla metoder för att utvärdera dietistens åtgärder och har efterfrågat internationellt samarbete kring projekt för att utvärdera användbarheten av olika skalor. För den som är intresserad så finns ett upprop publicerat på ADAs hemsida (se länk i slutet av artikeln). Det skulle exempelvis kunna vara en utgångspunkt för dietister som vill göra ett mastersarbete Vid mötet uttryckte de kanadensiska och australiensiska dietisterna intresse av att samarbeta med ADA i forskningsprojekt kring dessa frågor. DRF kongressen 2011 I vår kommer samtliga dietister i Sverige ha möjlighet att ta del av ADA:s arbete i samband med DRFs kongress 4-5 april Huvudtemat på kongressen kommer att vara Nutritionsbehandlingsprocessen och Internationell dietetik- och nutritionsterminologi. Esther Myers från ADA är inbjuden att presentera ADA:s arbete (se info på * * * Mer information om ADA:s arbete hittar du här: American Dietetic Association. Reprinted with permission. Figur1. ADAs modell av Nutritionsbehandlingsprocessen 10 vol. XIX No 6 nov 2010 DietistAktuellt

11 Annons BECEL FÖR GODA VANOR FÖR DIG OCH DINA PATIENTER ENKLA FÖRÄNDRINGAR KAN FÖREBYGGA HJÄRT-KÄRL- SJUKDOM Hjärt-kärlsjukdom är den ledande dödsorsaken i Sverige, trots att den ofta kan förebyggas. Enkla förändringar av den dagliga kosten och livsstilen spelar en viktig roll för att minska risken för hjärtkärlsjukdom. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR HJÄRT- KÄRLSJUKDOM, REKOMMENDERAR VÄRLDSHÄLSO- ORGANISATIONEN ATT VI BÖR: äta mindre mättat fett och transfett få i oss tillräckliga mängder fleromättade omega-6- och omega-3-fetter äta mycket frukt och grönsaker äta mindre salt röra på oss mer hålla vikten under kontroll FETT OCH HÄLSA Att välja rätt typ av fett är viktigt efter som det har en stor inverkan på kolesterolvärdet som i sin tur påverkar hjärthälsan. Ett stort intag av mättat fett, som finns i feta mejeriprodukter som ost, smör, grädde samt fett kött, pajer och bakverk höjer kolesterolvärdet, vilket är en av flera riskfaktorer för hjärt-kärl sjukdom. Den fleromättade fettsyran linolsyra (omega-6), som finns i t.ex. solros-, majs- och linfröolja hjälper kroppen att bibehålla normala kolesterolvärden. Världshälsoorganisationen och även svenska myndigheter, genom Svenska näringsrekommendationer (2005) rekommenderar att man minskar intaget av mättade fetter och byter ut dem mot fleromättade fetter som omega-6 och omega-3. ÖKA DE ESSENTIELLA FETT- SYRORNA OMEGA-6 OCH OMEGA-3 Fleromättade fetter och särskilt de essen tiella fettsyrorna omega-6 och omega-3 är goda nyheter för hjärthälsan. Det finns starka vetenskapliga evidens för att både omega-6 som återfinns naturligt i solros- och majsolja och i livsmedel där de ingår och vegetabilisk omega-3 som återfinns i bland annat raps- och linfröolja och i livsmedel där de ingår hjälper till att bibehålla normala kolesterolvärden. UPPTÄCK BECEL FÖR FRISKARE HJÄRTAN För en optimal hälsa och hjärthälsa rekommenderar Livsmedelsverket användning av mjukt margarin rikt på fleromättat fett, som innehåller mindre mättat fett än smör. Att välja Becel är ett smakrikt och enkelt sätt att äta hälsosamt om man tänker på sitt hjärta, tillsammans med en i övrigt hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet. Becel, med en hög andel omättat och fleromättat fett och en unik mix av omega-6- och omega-3-fetter, är enkla och goda val för dina patienters hälsa och hjärthälsa. Becel kan bres på bröd, användas till matlagning, stekning och bakning. Becel kan också smälta på potatis, pasta och grönsaker. Läs och lär mer om Becel och en hälsosam kost på Referenser: World Health Organization. Preventing chronic diseases; A vital investment. WHO: Geneva, 2005, p 15 Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation, WHO Technical Report Series 916. Geneva who_fao_expert_report.pdf Hu FB et al (2002). Optimal Diets for Prevention of Coronary Heart Disease. JAMA; 288: Brouwer IA et al (2004). Dietary alpha-linolenic acid is associated with reduced risk of fatal coronary heart disease, but increased prostate cancer risk: a meta-analysis. J Nutr; 134(4):

12 Probiotika Probiotika välsignelse eller bländverk Probiotika har sedan dess kommersiella lansering för ett tiotal år sedan kommit att laddas med stadigt ökade förväntningar om ett undergörande universalelixir väntar runt hörnet. Livsmedelsindustri och alternativmedicin har varit ivriga fanbärare för probiotikaprodukternas förtjänster som profylax och terapi för en diger lista diagnoser. Dessvärre har inte forskningen kunnat presentera säkra, evidensbaserade resultat i den takt som konsumenter och patienter vore betjänta av i ljuset av all den marknadsföring som sjunger probiotikans lov. Det har på senare tid t o m höjts röster som varnar för en alltför naiv och optimistisk hållning till de välvilliga mikroorganismernas företräden. Magnus Forslin Dietistaktuellt Med probiotika avses mikroorganismer som antas vara hälsosamma för värdorganismen, bl a genom att konkurrera med patogena bakterier i kroppens vävnader. Begreppet kommer från det latinska prefixet pro (för) och det grekiska morfemet bio (liv). WHO har valt följande likvärdiga definition av begreppet: Live microorganisms which when administered in adequate amounts confer a health benefit on the host [1]. Det kan därför uppfattas som contradictio in adjecto att ens hypotetiskt anta att probiotika skulle kunna vara verkningslöst eller även skadligt för sin värd. Inte desto mindre publicerade Läkartidningen en artikel i våras med rubriken Probiotika - tarmens vänner eller fiender?[2]. Innan vi tittar närmare på författarnas resonemang, kan det vara det lämpligt att rekapitulera vilka förtjänster probiotika i anses ha och något om dess medicinska historik. En kort historik Den som brukar tillskrivas upptäckten av att vissa bakterier kan ha en viktig betydelse för hälsan är den ukrainske nobelspristagaren vid Pasteurinstitutet i Paris Eli Metchnikoff. Han föreslog i början av förra seklet att: The dependence of the intestinal microbes on the food makes it possible to adopt measures to modify the flora in our bodies and to replace the harmful microbes by useful microbes. Hans tanke var att man skulle kunna förlänga livet genom att förbättra bakteriebalansen i tarmfloran [3, 4]. Ungefär samtidigt upptäckte en fransk pediatriker, Henry Tissier, att barn med diarré hade en litet antal av en viss Y-formad bakterie i feces, medan det fanns gott om samma, bi-fida, bakterie hos friska barn. Tissier noterade också att det fanns en klar korrelation mellan mängden bifidobakterier och barn som ammats, medan flaskbarn hade betydligt färre.tissier hade redan 1889 upptäckt Bifidobacterium spp [4,5]. Efter Metchnikoffs död 1916, försköts forskningen kring mag-/tarmbakterier till USA. Man började göra antaganden om att gastrointestinala bakterier, har betydande positiva konsekvenser för organismen i stort, och 1935 upptäckte man att vissa stammar av Lactobacillus acidophilus blev ytterst aktiva när de tillfördes tarmfloran, och man fick flera positiva resultat vid olika studier på bakteriestammen, bl a tycktes bakteriestammen vara behjälplig vid kronisk förstoppning [6]. Även Japan låg långt framme på 1930-talet: Dr Minoru Shirota utvecklade Yakult, en dryckblandning som innehöll stabila stammar av Lactobacillus casei (se även Yakult nedan)[7]. Själva begreppet probiotika myntades dock först på sextiotalet, och användes då för att referera till ämnen som skapats av vissa mikroorganismer, och som främjar tillväxten av andra[8]. (Något som idag snarare skulle omfattas av begreppet prebiotika). På 70-talet skulle termen användas av R B Parker på ett sätt som vi känner igen: organisms and substances which contribute to intestinal 12 vol. XIX No 6 nov 2010 DietistAktuellt

13 Probiotika microbial balance. Men det är egentligen inte förrän på nittiotalet som probiotika uttalat får den mer specifika betydelse vi är vana vid levande organismer, som när de intages i tillräcklig mängd, ger upphov till en positiv hälsoeffekt [9, 10]. Här begränsas definitionen bara till att 1. omfatta produkter som innehåller levande organismer (i Japan kan man fortfarande vara av annan åsikt vad gäller kravet på levande ), och 2. Produkten måste även innehålla en tillräcklig mängd bakterier som leder till önskad effekt [11]. Det finns en lång historia när det gäller hälsopåståenden som kan knytas till mikroorganismer i mat. I synnerhet beträffande laktobaciller. I probiotiska sammanhang brukar man referera till en persisk version av Gamla Testamentet (Första Mosebok 18:8) i vilken det står: Abrahams höga ålder berodde på att han intog sur mjölk. Vidare, beskriver författaren och naturfilosofen Plinius den äldre under det första århundradet hur man behandlar gastroenterit med fermenterade mjölkprodukter[12]. Metchnikoffs tog också fasta på uppgifterna om att kosten hos steppfolken i Ryssland och Bulgarien till stor del utgjordes av surmjölksprodukter och att dessa människor blev mycket gamla. Han introducerade själv en kost innehållande sur mjölk som fermenterades med en bakterie han kallade Bacillus bulgaricus. Vännerna följde hans exempel och snart började läkare i Paris att förskriva fermenterad mjölk till sina patienter [11]. Ny tid, ny miljö, nya vanor Historien har också förändrat vårt sätt att leva. Och därmed den gastroenterologiska miljön. Hygien, steriliseringsnit, förändrad levnadsstandard och inte minst våra kostvanor, har gradvis lett till att vår ursprungliga tarmfloran förändrats. Dessutom har det naturliga bakterieinnehållet i vår kost kraftigt reducerats; vår mat levereras ofta fryst eller kyld, fermentering är sällan ett bevaringsalternativ. Processad och raffinerad mat innehåller ofta konserveringsmedel. Vidare har pastörisering, kokning, stekning och ett minskat intag av mjölksyraproducerade produkter under det senaste seklet bidragit till en utarmad tarmflora[15]. En frekvent användning av antibiotika, desinfektionsmedel och andra antibakteriella medel och produkter har givetvis också bidragit. Probiotikans hälsoaspekter Goda bakterier är nödvändiga för att utveckla vårt immunsystem, för att skydda oss mot elakartade mikororganismer som kan ge upphov till olika sjukdomar och de hjälper oss också att bryta ned och ta upp näringsämnen. Man kan grovt dela in probiotika i tre grupper där bakterierna: 1. Ökar välbefinnandet 2. Verkar profylaktiskt eller 3. Har terapeutiskt effekt [2]. Den ryske fysiologen Ilya Ilyich Metjnikov (mer bekant med den franska stavningen Eli Metchnikoff ) ( ) var bl a verksam vid universitetet i Odessa (nuvarande ukraina. Fick Nobelpriset för sina pionjärinsatser kring phagocyter, och brukar anses vara den vetenskapsman som först redogjorde för probitika och dess möjliga effekter på värdorganismen. Begreppet probiotika myntades inte förrän Ett sätt att beskriva probiotikans roll för vårt hälsa är att se den som en faktor i ett mikrobiskt balansnummer[16]. Dels genom att kompensera för ett underskott; t ex så stryker även goda bakterier med vid användning av antibiotika. Probiotika tas för att stävja bieffekter som flatulens och diarré. På samma sätt kan laktosintioleranta söka mildra de gastroinstestinala symptom som uppstår till följd av laktasbrist. Dels kan ovälkomna mikroorganismer som sjukdomsbildande bakterier, svamp och parasiter i sig ge upphov till obalans hos värdorganismen [17]. Mycket av den forskning som idag pågår inom området handlar just om att försöka fastställa om probiotika kan förebygga eller behandla en rad sjukdomar som antas bero på sådan obalans, nämnas bör: IBS, infektiösa diarrésjukdomar, IBD (t ex ulcerös colit och Chron s disease), infektioner orsakade av Helicobacter pylori (t ex magsår), parodontit, underlivsinfektioner, mag- och/eller lufvägssjukdomar hos små barn, hudinfektioner, prostatacancer, med mera[18,19]. Ett stort område som engagerar forskarna vilar på det faktum att gastrointestinala celler är förbundna med immunsystemet. Och det bedrivs därför mycket forskning som försöker fastställa huruvida man genom probiotika kan förbättra en individs immunförsvar [20, 21]. Det finns även intressanta resonemang som handlar om probiotika som vapen mot antibiotikaresistena bakterier i mag/tarmsystemet[22]. Men resultaten? Hypoteserna, indikationerna och de kvalificerade DietistAktuellt nov 2010 No 6 vol.xix 13

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2008 tema:

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2008 tema: ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2008 tema:dryck Med ett dagligt intag av eye q TM kan alla barn förbättra läsförmågan, koncentrationen, arbetsminnet och humöret. eye q TM

Läs mer

20 år. Tema: Allergi & Celiaki VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011. ORGAN för sveriges kliniska dietister

20 år. Tema: Allergi & Celiaki VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011. ORGAN för sveriges kliniska dietister 20 år ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011 Tema: Allergi & Celiaki 3 enkla sätt att öka energi- och näringsintaget 3 x 40 ml = 480 kcal 6 g protein Calogen Extra innehåller

Läs mer

test av Glutenfri Pasta

test av Glutenfri Pasta ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XIX NUMMER 4 SEPTEMBER 2009 test av Glutenfri Pasta tema: allergi/celiaki 100% mjölkfri Ett mjölkfritt kosttillägg för barn Finns i svartvinbärs- och neutral

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014. Obesitas Diabetes

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014. Obesitas Diabetes ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014 Obesitas Diabetes Organ för Sver iges Kli n iska Di etister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012. Tema: Diabetes & Obesitas

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012. Tema: Diabetes & Obesitas ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012 Tema: Diabetes & Obesitas NYHET! Omtanke är... att hjälpa till att bygga upp Signes styrka igen Visste du att äldre och sjuka ofta har

Läs mer

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XX NUMMER 2 APRIL 2011. Tema: Obesitas & Diabetes

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XX NUMMER 2 APRIL 2011. Tema: Obesitas & Diabetes 20 år 20 år ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XX NUMMER 2 APRIL 2011 Tema: Obesitas & Diabetes Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition Får vi presentera... Chokladsmak! Volymen kan vara

Läs mer

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012. Tema: Pediatrik

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012. Tema: Pediatrik ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012 Tema: Pediatrik NYHET! Omtanke är... att hjälpa till att bygga upp Signes styrka igen Visste du att äldre och sjuka ofta har ett ökat

Läs mer

Tema: Allergi Celiaki

Tema: Allergi Celiaki ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXII NUMMER 4 SEPTEMBER 2013 Tema: Allergi Celiaki Organ för Sveriges Kliniska Dietister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin

Läs mer

XIX NUMMER 1 FEBRUARI

XIX NUMMER 1 FEBRUARI ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 1 FEBRUARI 2009 tema:pediatrik Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition NYHET Volymen kan vara ett hinder för att uppnå den fulla effekten av

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008 ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008 tema :obesitas & diabetes Med ett dagligt intag av eye q TM kan alla barn förbättra läsförmågan, koncentrationen, arbetsminnet och humöret.

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 3 JUNI 2014. Kosttillskott

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 3 JUNI 2014. Kosttillskott ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 3 JUNI 2014 Kosttillskott Organ för Sver iges Kli n iska Di etister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin magnus.forslin@dietistaktuellt.com

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

Är hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar vilseledande?

Är hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar vilseledande? Är hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar vilseledande? En undersökning av livsmedelsförpackningar från butiker i Täby kommun, Danderyds kommun och Vaxholms stad Av Irina Aliesson Examensarbete, Magisterprogrammet

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

BKN-cover_107_3 5/1/07 8:57 PM Page 1. issn 1651 0534. Nr.3/2007. Barnläkaren

BKN-cover_107_3 5/1/07 8:57 PM Page 1. issn 1651 0534. Nr.3/2007. Barnläkaren BKN-cover_107_3 5/1/07 8:57 PM Page 1 issn 1651 0534 Nr.3/2007 Barnläkaren GSK_seretide_park_barn-cos.qxd 5/2/07 7:41 PM Page 1 BKN_107_3_contents.qxd 5/1/07 6:22 PM Page 1 Barnläkaren Tidningen Barnläkaren

Läs mer

Vilken kost är bäst för att motverka diabetes? Magnus Eriksson kvartersdoktor och årets allmänläkarvän Västerbottens Hälsoundersökningar

Vilken kost är bäst för att motverka diabetes? Magnus Eriksson kvartersdoktor och årets allmänläkarvän Västerbottens Hälsoundersökningar Distriktsläkaren Nr 4 2011 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Vilken kost är bäst för att motverka diabetes? Magnus Eriksson kvartersdoktor och årets allmänläkarvän Västerbottens Hälsoundersökningar

Läs mer

Frisk med probiotika?

Frisk med probiotika? Frisk med probiotika? Skyddar eller lindrar ett dagligt intag av probiotika mot förkylning, feber och influensasymtom? Nathalie Johansson och Frida Midsten Examensarbete 15 hp Dietistprogrammet 180/240

Läs mer

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:-

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:- HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:- E-cigarett - är det en bra rökavvänjningsmetod? Svårläkta sår Sötningsmedel - ny studie Annons Distriktssköterskeföreningen

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes Årgång 33 nr 6/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Smitta Diabetes innehåll LEDAREN...4 SMITTA smittspridning, slipsar och sprit!...7 bör vi vaccinera mot rotavirus?...8 strama kämpar

Läs mer

Hälsobegreppet. välbefinnande. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013

Hälsobegreppet. välbefinnande. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013 Hälsobegreppet Barns hälsa och välbefinnande PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013 Ungdomars matvanor i Norden All information och de många insatserna inom skolbespisningen har inte

Läs mer

Välj Hälsorörelsens friluftsinspirerande hälsosamma och klimatsmarta livsstil!

Välj Hälsorörelsens friluftsinspirerande hälsosamma och klimatsmarta livsstil! EGETAR 4 2012 Välj Hälsorörelsens friluftsinspirerande hälsosamma och klimatsmarta livsstil! Saltet en stor hälsofara Stadssallad Du är vad du äter KOM MED OCH STÖD VÅRT ARBETE! Vi behöver dig! BLI MEDLEM

Läs mer

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN DECEMBER 2010 Team med magkänsla Flitig förskrivare av motion Riktlinjer för sundare levnadsvanor Motiverande samtal positiv

Läs mer

LCHF Sweden AB. Private Placement Memorandum LCHF Sweden AB. - världens hälsosammaste företag. Emission 1. Memorandum Version 1.0

LCHF Sweden AB. Private Placement Memorandum LCHF Sweden AB. - världens hälsosammaste företag. Emission 1. Memorandum Version 1.0 LCHF Sweden AB - världens hälsosammaste företag Private Placement Memorandum LCHF Sweden AB Emission 1 Memorandum Version 1.0 Om LCHF Sweden AB LCHF Sweden AB grundades 2009 av Lars-Erik Litsfeldt, Erik

Läs mer

fyller 10 år Tillskott eller mat? Sanna tränar för ryggens skull Sveriges tidning i väntrummet! l Lev här och nu & tacksamhet

fyller 10 år Tillskott eller mat? Sanna tränar för ryggens skull Sveriges tidning i väntrummet! l Lev här och nu & tacksamhet medicin hälsa välbefinnande Nr 4 DEC 2011 FEB 2012 PRIS 49:- Tillskott eller mat? Tro ger livskvalitet Tics är inget konstigt! STREtchA MED hollywoodstjärnan Sveriges mest lästa tidning i väntrummet! BLI

Läs mer

Vad är nyttigt och onyttigt fett?

Vad är nyttigt och onyttigt fett? Vad är nyttigt och onyttigt fett? Innehåll Vad är nyttigt och onyttigt fett? 03 Nyttigt och onyttigt fett i praktiken 04 Smörgåsfett 07 Ost 08 Mjölk, fil och yoghurt 09 Vad står på menyn? 10 Pålägg 11

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 16 oktober 2006) Inledning Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1 Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

japanske filosofen och författaren George Ohsawa skapade

japanske filosofen och författaren George Ohsawa skapade ²²» ; Yin och yang i maten - Den Makrobiotiska Vägen 4 En artikel av Steven Acuff om makrobiotik och hur man kan använda traditionen med en förståelse av yin och yang för att välja en sundare kost. Det

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer