Delårsrapport Axfood AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Axfood AB (publ)"

Transkript

1 Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden juli september till Mkr (9 44), en ökning med 4,7 procent. Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 4,5 procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 2,3 procent. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 382 Mkr (37). Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 376 Mkr (361). Resultatet efter skatt var för perioden 294 Mkr (266) och resultat per aktie 5,58 kr (5,8). Axfood Närlivs planerar flytt av verksamhet från Tyringe. Axfoods bedömning är att rörelseresultatet för 213 kommer att vara minst i nivå med. INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER HAR INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN Nyckeltal Mkr Kv Kv 3 Förändring Nio mån Nio mån 213 Förändring Helår Nettoomsättning ,7% ,4% Rörelseresultat ,2% ,1% 1 2 Rörelsemarginal, % 4, 4,1 -,1 3,4 3,5 -,1 3,3 Resultat efter finansiella poster ,2% ,2% Resultat efter skatt ,5% ,4% 92 Resultat per aktie, kronor 1 5,58 5,8 9,8% 14,1 12,83 9,2% 17,2 Kassaflöde per aktie, kronor -3,6 1,4 - -6, 1,3-3,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kronor 5,4 7,9-31,6% 21,2 26,4-19,7% 36,5 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 2 29,6 3,6-1, 29,6 3,6-1, 28,2 Räntabilitet på eget kapital, % 2 28,4 29, -,6 28,4 29, -,6 27,2 Eget kapital per aktie, kronor ,59 6,82 9,5% 64,76 Soliditet, % ,7 37,9 3,8 38,8 Med anledning av nya redovisningsprinciper från och med den 1 januari 213 avseende pensionskostnader (IAS 19) justeras jämförelsesiffrorna för. 1) Avser resultat per aktie före och efter utspädning. 2) Rullande 12 månader. 3) Substansvärde per aktie överensstämmer med Eget kapital per aktie. För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Strålman, koncernchef och verkställande direktör, mobil Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör mobil Anne Rhenman-Eklund, IR- och kommunikationsdirektör, mobil Informationen i denna delårsrapport är sådan som Axfood skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 213, kl 7.3 (CET). 1

2 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Axfood redovisade återigen en bra försäljnings- och resultatutveckling och fortsatte att ta marknadsandelar. Tillväxten har främst drivits av starka kunderbjudanden och attraktiva butiker. Samtidigt har det varit ett fortsatt stort fokus på implementeringen av det nya affärssystemet. Positivt resultat för samtliga enheter Willys hade en bra försäljningstillväxt med god lönsamhet. En väl avvägd pris- och sortimentsstrategi har bidragit till att befästa och utveckla Willys ledande position i lågprissegmentet. Det framgångsrika digitala kundprogrammet Willys+ har haft en positiv inverkan på försäljningen. Värvningen av medlemmar har gått över förväntan. Mer än en miljon kunder är nu anslutna till programmet och snittköpet för dessa är betydligt högre än för övriga. Samtidigt var etablerings- och moderniseringstakten hög då ytterligare fem butiker tillkom och två byggdes om. Hemköp visade en mycket positiv omsättningsutveckling i jämförbara butiker och ett förbättrat resultat. Detta är bland annat en följd avattraktiva kunderbjudanden i kombination med ökade marknadsaktiviteter. Kundprogrammet som uppgraderats till en mer modern plattform blir nu helt digitalt och kortlöst. Nylanseringen sker under oktober med en stor marknadsföringskampanj. För att förbättra butikerna pågår även ett antal moderniseringar. Den goda utvecklingen för Axfood Närlivs fortsatte där det gynnsamma sommarvädret och stärkta kampanjerbjudanden haft stor betydelse. Både partihandeln och snabbgrossverksamheten hade en bra tillväxt, främst inom färskvaror och snabba måltider. Förberedelser inför bytet av affärssystem har inletts då lagret i Skellefteå inför systemet under sista kvartalet. Dagabs resultat har liksom tidigare påverkats av kostnader i samband med implementeringen av det nya affärssystemet. Under fjärde kvartalet kommer distribunalen i Backa att införa systemet vilket medför ökade kostnader under resten av året. Marknadsutsikter Osäkerheten kvarstår kring hur lång tid återhämtningen för svensk ekonomi kommer att ta. Dagligvaruhandeln har dock haft en stabil utveckling vilket även väntas fortsätta under återstoden av året. Axfoods bedömning är att matprisinflationen för helåret blir omkring två procent. Fortsatt offensiv agenda för lönsam tillväxt För att säkerställa lönsam tillväxt även i framtiden är Axfoods långsiktiga strategi oförändrad. Liksom tidigare ligger fokus på attraktiva butiker med ett stort urval av egna märkesvaror. Samtidigt ska kundprogrammen förbättras ytterligare med stärkta erbjudanden. Parallellt fortlöper implementeringen av det strategiskt viktiga affärssystemet fram till början av nästa år. För 214 är bedömningen att investeringstakten kommer att ligga mellan 8 9 Mkr. Axfoods bedömning är att rörelseresultatet för 213 kommer att vara minst i nivå med. Anders Strålman Vd och koncernchef Axfood AB 2

3 AXFOODKONCERNENS FÖRSÄLJNING Tredje kvartalet Axfoodkoncernens konsoliderade parti- och detaljhandelsomsättning under tredje kvartalet uppgick till Mkr (9 44), en ökning med 4,7 procent. Axfoodgruppens butiksomsättning (i egna butiker och Hemköp franchise) uppgick till 7 94 Mkr (7 65) en ökning med 3,9 procent. Axfoods egenägda detaljhandel ökade under tredje kvartalet med 4,5 procent och omsättningen för jämförbara butiker ökade med 2,3 procent. Försäljningen av egna märkesvaror uppgick i september till 24,8 procent (25,). Nio månader Axfoodkoncernens konsoliderade parti- och detaljhandelsomsättning under perioden uppgick till Mkr (27 54), en ökning med 3,4 procent. Axfoodgruppens butiksomsättning (i egna butiker och Hemköp franchise) uppgick till Mkr (23 62) en ökning med 2,9 procent. Axfoods egenägda detaljhandel ökade under perioden med 3,9 procent medan jämförbara butiker ökade med 1,9 procent. Axfood har inga väsentliga transaktioner med närstående, utöver transaktioner med dotterbolag. Nettoomsättning per rörelsesegment Mkr Kv Kv 3 Nio mån 213 Nio mån Helår Hemköp Willys Axfood Närlivs Dagab Övrigt Internomsättning Dagab Axfood Närlivs Övrigt Totalt ) Övrigt omfattar koncerngemensamma stödfunktioner såsom inköpssamordning, IT och koncernkontor. Butiksomsättning egenägd och franchise Mkr Kv % 1) % 1) 213 % 1) butiker, % 1) Jämförbara butiker, Nio mån Jämförbara Hemköp 1 321,1 2,3 4 81,6,9 Hemköp franchise ,6 5, ,1 2,7 Hemköp totalt 2 812,9 3, ,3 1,9 Willys totalt ,7 2, ,9 2,2 Totalt ,9 2, ,9 2,1 1) Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande period föregående år. Förändring i butiksstruktur, nio mån 213 Dec Nyetableringar Förvärv Försäljning/ Nedläggning Konverteringar till/från Sep 213 Hemköp (inkl PrisXtra) Willys 1) Totalt egenägda Hemköp franchise ) varav Willys Hemma

4 AXFOODKONCERNENS RESULTAT Tredje kvartalet Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 382 Mkr (37). Rörelsemarginalen uppgick till 4, procent (4,1). Finansnettot uppgick till -6 Mkr (-9) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 376 Mkr (361). Marginalen efter finansiella poster var 4, procent (4,). Resultatet efter skatt uppgick till 294 Mkr (266). De koncerngemensamma kostnaderna har påverkats av ökade avskrivningar för det nya affärssystemet. Nio månader Rörelseresultatet för perioden uppgick till 962 Mkr (942). Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 procent (3,5). Finansnettot för perioden uppgick till -21 Mkr (-3) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 941 Mkr (912). Resultatet efter skatt uppgick till 736 Mkr (673). Periodens rörelseresultat, per rörelsesegment Mkr Kv Kv 3 Nio mån 213 Nio mån Helår Hemköp Willys Axfood Närlivs Dagab Övrigt 1, Periodens rörelseresultat totalt 1, ) Med anledning av nya redovisningsprinciper från och med den 1 januari 213 avseende pensionskostnader (IAS 19) justeras jämförelsesiffrorna för. Axfood Närlivs justeras med 1 Mkr för helåret. Dagab justeras med 1 Mkr tredje kvartalet, 4 Mkr ackumulerat och 5 Mkr för helåret. Övrigt justeras med 1 Mkr tredje kvartalet, 2 Mkr ackumulerat och 2 Mkr för helåret. Totalt justeras rörelseresultatet med 2 Mkr tredje kvartalet, 6 Mkr ackumulerat och 8 Mkr för helåret. 2) Övrigt omfattar koncerngemensamma stödfunktioner såsom inköpssamordning, IT och koncernkontor. Övrigt belastas ackumulerat med bl a avskrivningar på övervärden hänförliga till PrisXtra-förvärvet och avskrivningar om 49 Mkr (39) hänförliga till nytt affärssystem. 3) Finansnettot fördelas ej per rörelsesegment. INVESTERINGAR De totala investeringarna under perioden januari september uppgick till 551 Mkr (679), där 4 Mkr (159) avsåg förvärv av verksamheter. Vidare avsåg 316 Mkr (272) investeringar i anläggningstillgångar inom detaljhandeln, 51 Mkr (43) anläggningstillgångar inom partihandeln samt 86 Mkr (151) avsåg IT-utveckling. Soliditet, % Skuldsättningsgrad, ggr Investeringar*, avskrivningar, Mkr ,9 38,8 33,8 36,6 41,7, ,4, ,2,3,3,3, Kv 3/12 Kv 4/12 Kv 1/13 Kv 2/13 Kv 3/13, Kv 3/12 Kv 4/12 Kv 1/13 Kv 2/13 Kv 3/13 Kv 3/12 Kv 4/12 Kv 1/13 Kv 2/13 Kv 3/13 Investeringar* Avskrivningar * Exklusive goodwill FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten före betald skatt uppgick under årets första nio månader till Mkr (1 498). Betald skatt uppgick till -26 Mkr (-113). Koncernens likvida medel (räntebärande tillgångar) uppgick till 25 Mkr jämfört med 521 Mkr i december. Räntebärande skulder och avsättningar uppgick vid periodens slut till 557 Mkr jämfört med 861 Mkr i december. Den räntebärande 4

5 nettolåneskulden var vid periodens utgång 352 Mkr jämfört med 34 Mkr i december. Utdelning till aktieägarna har påverkat kassaflödet med -63 Mkr (-63) och nettoinvesteringarna har påverkat kassaflödet med -492 Mkr (-593). Soliditeten uppgick till 41,7 procent jämfört med 38,8 procent per december. DEN SVENSKA DAGLIGVARUMARKNADEN Enligt SCB:s detaljhandelsindex från augusti har dagligvaruhandelns ackumulerade omsättning sedan årets början ökat med 2,7 procent i löpande priser. I fasta priser, justerat för pris- och kalendereffekt, ökade volymen med,8 procent. BUTIKSVERKSAMHETEN Willys Tredje kvartalet Willys har haft en fortsatt bra omsättningsutveckling med god lönsamhet. Det framgångsrika kundprogrammet som lanserades under första kvartalet har haft en positiv inverkan på försäljningen. Över en miljon kunder är nu anslutna till programmet. Omsättningen uppgick till 5 92 Mkr (4 818), en ökning med 5,7 procent jämfört med föregående år. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 2,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 219 Mkr (215). Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 procent (4,5). Resultatet har belastats av uppstartskostnader för nya butiker. Under kvartalet ökade antalet butiker med fem, varav två Willys Hemma. Ytterligare två Willysbutiker har moderniserats och resterande cirka 1 butiker i förnyelseprojektet byggs om under kommande kvartal. Willys försäljningsandel av egna märkesvaror uppgick i september till 26,5 procent (27,5) och för Willys Hemma till 29,4 procent (29,7). Nio månader Willys omsättning under januari-september uppgick till Mkr (14 48), en ökning med 4,9 procent jämfört med föregående år. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 2,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 6 Mkr (64) och rörelsemarginalen uppgick till 4, procent (4,2). Åtta nya Willys-butiker och fyra nya Willys Hemma-butiker tillkom. Två Willys Hemmabutiker lades ner och en Willys Hemma stängde tillfälligt på grund av omfattande renovering. Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, % ,5 3,9 3, ,1 4,3 Kv 3/12 Kv 4/12 Kv 1/13 Kv 2/13 Kv 3/ Nyckeltal Mkr Kv Kv 3 Nio mån 213 Nio mån Helår Nettoomsättning Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % 2,2 -,1 2,2,, Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 4,3 4,5 4, 4,2 4,1 Egenägda butiker, antal Medelantalet anställda under perioden Andel EMV (Willys/Willys Hemma) ,5/29,4 27,5/29,7 26,9/29,5 5

6 Hemköp Tredje kvartalet Hemköp (inklusive PrisXtra) hade en mycket bra tillväxt i jämförbara butiker med ett stärkt resultat. För att förbättra butiksupplevelsen pågår även moderniseringar av ett antal butiker. Omsättningen ökade med,2 procent där omsättningen i egenägda butiker uppgick till Mkr (1 32), en ökning med,1 procent. I jämförbara egenägda butiker ökade försäljningen med 2,3 procent i perioden. Franchisebutikernas omsättning uppgick till 1 491Mkr (1 467), en ökning med 1,6 procent där jämförbara franchisebutiker ökade med 5, procent (se tabellen på sida 3). Hemköps försäljningsandel av egna märkesvaror uppgick i september till 19,8 procent (18,7). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 42 Mkr (36). Rörelsemarginalen för perioden var 3,1 procent (2,7). Nio månader Försäljningen i jämförbara egenägda butiker ökade under perioden med,9 procent. Hemköps butiker, egenägda och franchise, minskade försäljningen under perioden januari-september med,3 procent. Omsättningen i egenägda butiker uppgick till 4 81 Mkr (4 56), en ökning med,6 procent. Franchisebutikernas omsättning uppgick till Mkr (4 526), en minskning med 1,1 procent där omsättningen i jämförbara butiker ökade med 2,7 procent. Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 116 Mkr (91). Rörelsemarginalen för perioden var 2,8 procent (2,2). Rörelseresultatet påverkades av engångskostnader om 1 Mkr (13). Under årets första nio månader har en butik förvärvats och tre har konverterats till Willys eller Willys Hemma. Under perioden har även tre franchise-butiker sålts. Hemköp hade vid periodens slut 181 butiker, varav 7 egenägda. Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, % ,9 4 3,2 8 3,1 3 2,7 2, Nyckeltal Mkr Kv Kv 3 Nio mån 213 Nio mån Helår Nettoomsättning Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % 2,3,2,9 1,1,9 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3,1 2,7 2,8 2,2 2,7 Egenägda butiker, antal Medelantalet anställda under året Andel EMV ,8 18,7 18,1 Kv 3/12 Kv 4/12 Kv 1/13 Kv 2/13 Kv 3/13 * Jämförelsetalen för kvartalen och helåret har justerats med anledning av sammanslagningen av Hemköp och PrisXtra. 6

7 AXFOOD PARTIHANDEL Dagab Tredje kvartalet Dagab har haft fortsatt höga kostnader till följd av implementeringen av det nya affärssystemet. Rörelseresultatet uppgick till 32 Mkr (47) och rörelsemarginalen till,5 procent (,8). Omsättningen uppgick till Mkr (6 ). I det fjärde kvartalet fortsätter implementeringen i Dagabs resterande lager vilket kommer att medföra ökade kostnader under resten av året. Nio månader Dagabs omsättning under perioden januari-september uppgick till Mkr (18 286). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 73 Mkr (123) och rörelsemarginalen till,4 procent (,7). Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, % Nyckeltal , ,7, ,2,5 1,5 1,5 Mkr Kv Kv 3 Nio mån 213 Nio mån Helår Nettoomsättning Distribuerad omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, %,5,8,4,7,7 Medelantalet anställda under perioden Servicegrad 1) - 97,3-97,3 97,5 1) Servicegraden kan för närvarande inte mätas p g a införandet av det nya affärssystemet. Kv 3/12 Kv 4/12 Kv 1/13 Kv 2/13 Kv 3/13 Axfood Närlivs Tredje kvartalet Axfood Närlivs fortsatte att utvecklas väl där ett gynnsamt väder och stärkta kampanjerbjudanden haft stor betydelse. Tillväxten har främst skett inom färskvaror och snabba måltider. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till Mkr (1 652), en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 52 Mkr (5) och rörelsemarginalen uppgick till 3, procent (3,). Axfood Närlivs har tagit ett inriktningsbeslut att uppta förhandlingar gällande flytt av lagerverksamheten från Tyringe. Nio månader Omsättningen i Axfood Närlivs uppgick under perioden januari-september till Mkr (4 766), en ökning med 2,7 procent. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 16 Mkr (86) och rörelsemarginalen uppgick till 2,2 procent (1,8). Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, % , 3, 3 2, ,8 4 1,8 Nyckeltal Mkr Kv Kv 3 Nio mån 213 Nio mån Helår Nettoomsättning Distribuerad omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3, 3, 2,2 1,8 1,8 Axfood Snabbgross, antal butiker Medelantalet anställda under året Servicegrad 97,5 97,8 97,6 97,8 97,9 Kv 3/12 Kv 4/12 Kv 1/13 Kv 2/13 Kv 3/13 7

8 Operativ sammanslagning 213 Med anledning av att konverteringen av PrisXtra påbörjas under 213, upphör PrisXtra att vara ett eget segment i rapporteringen och ingår från och med den första januari 213 i Hemköp. Jämförelsetalen för har justerats och framgår av tabellerna nedan. Hemköp, pro forma per kvartal Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Omsättning PrisXtra Hemköp Hemköp totalt Rörelseresultat PrisXtra Hemköp Hemköp totalt Hemköp, pro forma ackumulerat Kv 2 Kv 3 Helår Omsättning PrisXtra Hemköp Hemköp totalt Rörelseresultat PrisXtra Hemköp Hemköp totalt Upplysningar om finansiella tillgångar och skulder I nedanstående tabeller lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som värderas till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning. Uppdelning av hur verkligt värde fastställs sker utifrån följande tre nivåer: Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument. Axfood har inga finansiella instrument i denna nivå. Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. I nivå 2 ingår Derivat som används i säkringsredovisning och Finansiella tillgångar som kan säljas. Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Axfood har inga finansiella instrument i denna nivå. Koncernen Finansiella tillgångar och skulder Ej finansiella tillgångar och skulder Summa rapport över finansiell ställning Mkr Redovisat Verkligt värde värde Finansiella anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga räntefria skulder Leverantörsskulder Summa skulder

9 Moderbolaget Finansiella tillgångar och skulder Ej finansiella tillgångar och skulder Summa rapport över finansiell ställning Mkr Redovisat Verkligt värde värde Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Långfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga räntefria skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Summa skulder Upplysningar om verkligt värde på finansiella instrument Redovisat värde på räntebärande tillgångar och skulder i rapport över finansiell ställning kan avvika från dess verkliga värde, bland annat till följd av förändringar i marknadsräntor. För att fastställa verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder har marknadsvärde använts för de tillgångar och skulder där så är möjligt. Axfoods andelar i bostadsrätter värderas till marknadsvärde. Räntebärande finansiella tillgångar och skulder som inte är derivatinstrument beräknas baserat på framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta med beaktande av riskfri ränta samt riskpremie för Axfood på balansdagen, effektivräntemetoden. För kortfristiga finansiella tillgångar och skulder med rörlig ränta anses verkligt värde vara detsamma som redovisat värde. Axfood använder marknadsräntan vid bokslutstillfället plus en relevant räntespread vid diskontering av finansiella instrument. Per den 3 september 213 fanns inga långfristiga räntebärande skulder med bunden ränta som redovisas som finansiella skulder. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Axfoodkoncernen utsätts genom sin verksamhet för både operativa och strategiska risker samt finansiella risker. Som operativa och strategiska risker kan bland annat nämnas verksamhets- och ansvarsrisker och som finansiella risker kan nämnas likviditets-, ränte- och valutarisk. Axfood arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. En av de viktigaste verksamhetsrisker som Axfood har identifierat i sitt säkerhetsarbete är en totalskada, såsom brand i centrallagren i Jordbro, Backa eller Örebro. Det läggs stor vikt vid förebyggande arbete och organisationen för detta är väl utvecklad liksom planeringen för en kontinuitet i driften vid oförutsedda händelser. För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för. 9

10 SÄSONGSEFFEKTER Axfood saknar signifikanta säsongsvariationer. HÅLLBAR UTVECKLING Ett av Axfoods strategiska mål är att aktivt driva ett arbete för hållbar utveckling. I det dagliga arbetet integreras hållbarhetsaspekterna i såväl inköp och urval av produkter som i logistik och varuflöden samt butiksdrift. Prioriterade områden för Axfoods hållbarhetsarbete på miljöområdet är energiförbrukning, transporter och kretslopp. Samtliga dessa har stor betydelse för Axfoods verksamhet och har också stor förbättringspotential. Ett övergripande mål är att, under perioden 29 till 22, reducera klimatpåverkan av Axfoods verksamhet med 75 procent. Framöver ligger ett viktigt arbete med framför allt energieffektivisering och övergång till köldmedia som inte medför negativ klimatpåverkan. Ett system för detaljerad mätning och kontroll av elförbrukningen har börjat installeras i Axfoods egenägda butiker och lager. Systemet kommer att möjliggöra central styrning och uppföljning med syftet att minska elförbrukningen. Dagab och Axfood Närlivs arbetar löpande för att minimera miljöpåverkan. Bland annat genom maximering av fyllnadsgraden i sina lastbilar samt genom tillämpning av så kallad eco-driving för att minska drivmedelsförbrukningen. Dagab och Axfood Närlivs använder även så kallad Evolution diesel som delvis är baserad på tallolja och ger mindre koldioxidutsläpp än traditionell diesel. Axfood satsar även på återvinning där det mesta av avfallet antingen omvandlas till råvara åt återvinningsindustrin eller till energi. En mer detaljerad beskrivning av Axfoods arbete med miljöfrågor återfinns på axfood.se och i Axfoods hållbarhetsredovisning för. Se tabellen på sida 15 för uppföljning av elförbrukning och utsläpp från transporter. MODERBOLAGET Moderbolagets övriga rörelseintäkter under perioden januari-september uppgick till 117 Mkr (135). Efter försäljnings- och administrationskostnader om 197 Mkr (27) och ett finansnetto på Mkr (-3) uppgick resultatet efter finansiella poster till -8 Mkr (-75). Investeringarna uppgick under perioden till 6 Mkr (3). Moderbolagets räntebärande nettolåneskuld var vid periodens slut 213 Mkr jämfört med 349 Mkr december. Moderbolaget har inga väsentliga transaktioner med närstående, utöver transaktioner med dotterbolag. REDOVISNINGSPRINCIPER Axfood tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de har godkänts av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet. Från och med den 1 januari 213 tillämpar koncernen ändrad IAS 19, Ersättning till anställda: Ändrad redovisning av aktuariella vinster och förluster. Koncernen har från och med 1 januari 213 övergått från att redovisa aktuariella vinster och förluster enligt korridormetoden till att redovisa dem i sin helhet i övrigt totalresultat i den period då de uppstår. Detta ger främst mer relevant information i rapporten över finansiell ställning, då den redovisade pensionsförpliktelsen efter ändringen kommer att ange ett värde som bättre stämmer överens med den verkliga nettoförpliktelse koncernen har. Koncernen tillämpar även ändringar av IAS 1, utformning av finansiella rapporter: redovisning av poster i övrigt totalresultat. Den ändrade redovisningsprincipen innebär en minskning av eget kapital med 95 Mkr (inklusive effekt av ändrad skattesats) vid ingången av och en minskning med 76 Mkr vid utgången av. 1

11 Avsatt till pensioner ökar med 98 Mkr vid ingången av och med 79 Mkr vid utgången av. Rörelseresultatet för påverkas positivt med 8 Mkr och årets totalresultat påverkas positivt med 19 Mkr. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper i övrigt för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. PROGNOS Axfoods bedömning är att rörelseresultatet för 213 kommer att vara minst i nivå med.* NÄSTA RAPPORT Bokslutskommunikén för 213 presenteras den 4 februari 214. VALBEREDNING Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberednignen inför Axfoods årsstämma den 12 mars 214 kan göra detta via e-post till senast den 31 december 213. ÅRSSTÄMMA Årsstämma kommer att hållas på Cirkus i Stockholm, kl 17., den 12 mars 214. Årsredovisningen för 213 kommer att publiceras den 17 februari 214 på Axfoods hemsida och finns då tillgänglig på Axfoods huvudkontor i Stockholm. Dessutom distribueras den per post cirka en vecka före årsstämman till de aktieägare som så önskat. Denna delårsrapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. Granskningsrapporten återfinns på sidan 12. Anders Strålman Koncernchef och verkställande direktör PRESSRELEASER UNDER TREDJE KVARTALET Axfood Närlivs planerar flytt av verksamhet från Tyringe Axfood Årets börsbolag för andra året i rad Succé för Willys kundprogram *Tidigare lydelse: Axfoods målsättning för 213 är att nå ett rörelseresultat i nivå med. 11

12 REVISORS RAPPORT AVSEENDE ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT Till styrelsen för Axfood AB (publ) Org nr Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för Axfood AB (publ) för perioden Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 241 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 18 oktober 213 KPMG AB Thomas Thiel Auktoriserad revisor 12

13 FINANSIELLA RAPPORTER, KONCERNEN Rapport över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag, koncernen Mkr Kv Kv 3 Nio mån 213 Nio mån Helår Nettoomsättning Kostnad såld vara Bruttoresultat Försäljnings/administrationskostnader m m Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte kan omföras till periodens resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till periodens resultat Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Förändring av verkligt värde terminskontrakt -2 2 Förändring av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat -1 Övrigt totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden I rörelseresultatet ingår avskrivningar med Resultat per aktie, kronor 5,58 5,8 14,1 12,83 17,2 Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Med anledning av nya redovisningsprinciper från och med den 1 januari 213 avseende pensionskostnader (IAS 19) justeras jämförelsesiffrorna för. 13

14 Rapport över finansiell ställning i sammandrag, koncernen Mkr Tillgångar Goodwill Finansiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Räntefria långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga räntefria skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Med anledning av nya redovisningsprinciper från och med den 1 januari 213 avseende pensionskostnader (IAS 19) justeras jämförelsesiffrorna för. Rapport över kassaflöden i sammandrag, koncernen Mkr Nio mån 213 Nio mån Helår Löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital, exklusive betald skatt Betald skatt Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av verksamheter, netto Förvärv av anläggningstillgångar, netto Förändring av finansiella anläggningstillgångar, netto - Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Lämnad utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde

15 Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag, koncernen Mkr Belopp vid årets ingång Byte av redovisningsprincip Summa totalresultat för perioden Utdelning till aktieägare Belopp vid periodens utgång Nyckeltal och annan information, koncernen Nio mån 213 Nio mån Helår Rörelsemarginal, % 3,4 3,5 3,3 Marginal efter finansiella poster, % 3,4 3,4 3,2 Soliditet, % 41,7 37,9 38,8 Nettoskuldsättningsgrad, ggr,1,2,1 Skuldsättningsgrad, ggr,2,3,3 Räntetäckningsgrad, ggr 37,2 3,4 26,8 Sysselsatt kapital, Mkr Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 29,6 3,6 28,2 Räntabilitet på eget kapital, % 28,4 29, 27,2 Investeringar, Mkr Resultat per aktie, kronor 1 14,1 12,83 17,2 Utdelning per aktie, kronor , Eget kapital per aktie, kronor 1, 2 66,59 6,82 64,76 Kassaflöde per aktie, kronor 1-6, 1,3 3,9 Antal aktier Medelantal anställda under året Frisknärvaro, % 94,8 95,1 95, CO 2, kg/ton gods 3 2,4 21,2 2,1 Elförbrukning, kwh/m 2 (butik och lager) 4 348, 358,5 363,6 Kvartalsöversikt Kv 4 11 Kv 1 12 Kv 2 12 Kv 3 12 Kv 4 12 Kv 1 13 Kv 2 13 Kv 3 13 Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3,6 2,9 3,5 4,1 2,8 2,8 3,4 4, Resultat per aktie, kronor 1 4,32 3,4 4,35 5,8 4,37 3,69 4,74 5,58 Eget kapital per aktie, kronor 1 61,7 52,2 56,1 6,8 64,8 56,5 61,1 66,6 Räntabilitet på eget kapital, % 28,7 34,2 31,7 29, 27,2 31,8 3,2 28,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kronor 7,3 7,9 1,6 7,9 1,1 9,7 6,1 5,4 Investeringar ) Antal aktier är samma före och efter utspädning. Genomsnittligt antal aktier är samma som antalet aktier. Axfood har inget eget innehav av egna aktier. 2) Substansvärde per aktie överensstämmer med Eget kapital per aktie. 3) Rullande 12 månader. Avser totalt mängd för Dagabs och Axfood Närlivs transporter från lager till butik med egna lastbilar. 4) Rullande 12 månader. Avser egenägda butiker och lager. Med anledning av nya redovisningsprinciper från och med den 1 januari 213 avseende pensionskostnader (IAS 19) justeras nyckeltalens jämförelsesiffror för. 15

16 FINANSIELLA RAPPORTER, MODERBOLAGET Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget Mkr Kv Kv 3 Nio mån 213 Nio mån Helår Nettoomsättning Försäljnings-/administrationskostnader m m Rörelseresultat Övrigt finansnetto -3-3 Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner, netto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat I rörelseresultatet ingår avskrivningar med 1 1 Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden. Balansräkning i sammandrag, moderbolaget Mkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank 3 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga räntebärande skulder Räntefria långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder Övriga kortfristiga räntefria skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser ) varav räntebärande fordringar ) varav räntebärande skulder

17 FINANSIELLA DEFINITIONER Direktavkastning: Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut. Kassaflöde per aktie: Årets kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier. Marginal efter finansiella poster: Resultat efter finansiella poster i procent av årets nettoomsättning. Medelantalet anställda under året: Totalt antal arbetade timmar dividerat med en årsarbetstid om 1 92 timmar. Nettolåneskuld: Likvida medel plus räntebärande fordringar minus räntebärande skulder och avsättningar. Nettoskuldsättningsgrad/Nettofordransgrad: Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel och räntebärande fordringar dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. P/E tal före och efter utspädning: Börskurs i relation till resultat per aktie. Resultat per aktie: Andel av årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier. Räntabilitet på eget kapital: Andel av årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare i procent av andelen av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare. Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid årets början plus eget kapital vid årets slut dividerat med två. ORDLISTA Autoorder: System för automatisering av butikernas påfyllning av varor. E-learning: Interaktivt utbildningsprogram. EMAB: EMAB är en samarbetsorganisation för fristående trafikbutiker och har cirka 4 medlemmar från bland annat Shell, Statoil 1-2-3, Hydro, Bilisten och Preem. EMV: Egna märkesvaror. Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning. Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. Soliditet: Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. Substansvärde per aktie: Andel av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antal aktier. Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid årets början plus sysselsatt kapital vid årets slut dividerat med två. GRI: Global Reporting Initiative. Jämförbara butiker: En jämförbar butik är en butik som genererat omsättning under hela jämförelseperioden, det vill säga båda åren. Servicegrad: Andel levererade varor i förhållande till andelen beställda varor. Evolution diesel: Miljödiesel som delvis innehåller tallolja Axfood AB, Solna Besöksadress Hemvärnsgatan 9 Tel Fax axfood.se OM AXFOOD Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet egenägda butiker uppgår till 254. Därutöver samverkar Axfood med ett antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpkedjan men också under varumärken som Handlar n och Tempo. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood har cirka 2 procents marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Caplista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 5,1 procent av aktierna. Affärsidé Axfoods affärsidé är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept som vilar på tydliga och attraktiva kunderbjudanden. Affärsmodell Axfoods affärsmodell bygger på en stark inköpsfunktion, fokus på egna märkesvaror, effektiv logistik och attraktiva matbutiker. Strategi Axfood ska vara det mest lönsamma bolaget på den svenska dagligvarumarknaden och öka sina marknadsandelar genom att stärka och utveckla sin position. Axfood har som långsiktigt mål att nå en rörelsemarginal om 4 procent. Axfoods strategi bygger på fem hörnstenar; kund, lönsamhet, tillväxt, miljö och socialt ansvar samt medarbetare och organisation. Läs mer på axfood.se. Värdedrivande faktorer Faktorer som påverkar Axfoods utveckling är Tillgång till strategiska butikslägen Utvecklingen av ett attraktivt sortiment Innovationsgraden för att öka kundnyttan 17

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden juli september till 8 735 Mkr (8 582), en ökning med 1,8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden januari mars till 8 257 Mkr (8 21), en ökning med,6 procent. Omsättningen i egenägd

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden juli september till 9 44 Mkr (8 735), en ökning med 3,5 procent. Omsättningen i

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden januari-mars till 8 946 Mkr (8 95), en förändring med, procent. Påsken inföll i

Läs mer

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ)

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ) Bokslutskommuniké Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden oktober december till 9 252 Mkr (8 914), en ökning med 3,8 procent. Omsättningen

Läs mer

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde Q3 Delårsrapport januari september 2013 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 75,1 Mkr (86,6) Nettoomsättning 269,9 Mkr (297,9) Resultat före skatt 4,7 Mkr (3,6) Resultat före skatt

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 juni 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första sex månader 2006 till 14 198 Mkr (13 691), en ökning med 3,7 procent. Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ)

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ) Bokslutskommuniké Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden oktober december till 8 885 Mkr (8 431), en ökning med 5,4 procent. Omsättningen

Läs mer

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013 Delårsrapport Q3 januari september 2014 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 82,3 Mkr (75,1) Nettoomsättning 278,2 Mkr (269,9) Resultat före skatt 11,1 Mkr (4,7) Resultat före skatt

Läs mer

Avskrivningar Avskrivningarna för perioden januari - september 2011 uppgick till 14,6 Mkr (14,9).

Avskrivningar Avskrivningarna för perioden januari - september 2011 uppgick till 14,6 Mkr (14,9). Q3 Delårsrapport januari september 2011 Koncernen januari - september juli - september Nettoomsättning 324,5 Mkr (321,2) Nettoomsättning 88,2 Mkr (88,4) Resultat före skatt 54,2 Mkr (46,6) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. juli september

Koncernen. Delårsrapport. juli september Q3 Delårsrapport januari september 2009 Koncernen januari september juli september - Nettoomsättningen uppgick till 349,8 Mkr (389,7) - Nettoomsättningen uppgick till 96,8 (112,6) - Resultat före skatt

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2010

Delårsrapport Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2010 2010 Q1 Q2 Q3 Q4 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden till 8 210 Mkr (7 682), en ökning med 6,9 procent. Omsättningen i

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)** Bokslutskommuniké januari december2013 Koncernen januari-december oktober-december Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0) Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) Resultat före

Läs mer

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år. Q4 Bokslutskommuniké januari december 2009 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 482,2 Mkr (514,3) Nettoomsättning 132,4 Mkr (124,6) Resultat före skatt 76,5 Mkr (98,3)* Resultat

Läs mer

Rörelsemarginalen för perioden januari - september uppgick till 14,6 % (15,6).

Rörelsemarginalen för perioden januari - september uppgick till 14,6 % (15,6). Q3 Delårsrapport januari september 2010 Koncernen januari september juli september Nettoomsättning 321,2 Mkr (349,8) Nettoomsättning 88,4 Mkr (96,8) Resultat före skatt 46,6 Mkr (54,7) Resultat före skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari - september 2008 Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Bokslutskommuniké januari - december 2008 Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2008 2008 Q1 Q2 Q3 Q4 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden till 7 495 Mkr (6 943), en ökning med 8,0 procent. Omsättningen i

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2014 APL har under perioden januari juni ökat nettoomsättningen med 22,1 mkr eller

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader Q2 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 92,9 Mkr (104,7) Nettoomsättning 194,9 Mkr (211,3) Resultat före skatt -1,1* Mkr (10,4) Resultat före skatt 8,0* Mkr

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Juli- september SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia

Juli- september SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Juli- september SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia RISE Holding RISE Holding Belopp i tkr 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Omsättning 214 668 196 868 89 499 84 275 122

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-september 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-september 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-september 2013 APL har under januari-september 2013 haft en positiv försäljningsutveckling

Läs mer

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland).

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland). Q1 Delårsrapport januari mars 2012 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 106,6 Mkr (123,0) Resultat före skatt 8,8 Mkr (21,0) Resultat efter skatt 6,6 Mkr (15,5) Resultat per aktie 0,31kr (0,73) Nettoomsättning

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Säsongsvariationer omsättning, Mkr. Säsongsvariationer rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, Mkr. Mkr Mkr

Säsongsvariationer omsättning, Mkr. Säsongsvariationer rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, Mkr. Mkr Mkr 1 Mkr Mkr Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 3 3 Förändr. Jan-Sep Jan-Sep Förändr. Helår Omsättning, Mkr 85,7 68,8 24,5% 272, 222, 22,5% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 3,1 5, -38,5% 26, 22,6 14,8% 34,9

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - juni 2007 Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 - Omsättningen ökade till 504,4 Mkr (423,1) - Resultatet före skatt 107,2 Mkr (96,3) - Resultatet efter skatt 73,7 Mkr (66,8) - Vinst per aktie 3,48 kr (3,19)

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 3 Kv 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår Omsättning, Mkr 68,8 56,2 222,0 197,1 283,9 Rörelseresultat, Mkr 5,0-55,6 22,6-41,6-30,9 Rörelsemarginal, % 7,2 neg 10,2 neg

Läs mer

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef Axfood januari-mars, 2013 Anders Strålman vd och koncernchef 1 Axfood bra försäljning och resultat Bra försäljning: 8 950 Mkr (8 718) +2,7% Nettoomsättning Stabilt resultat: 254 Mkr (250) +1,6% Positivt

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Axfood januari-december, Anders Strålman CEO

Axfood januari-december, Anders Strålman CEO Axfood januari-december, 2014 Anders Strålman CEO 1 Axfood starkt resultat Starkt resultat: 1 447 Mkr (1 302) +11,1% Ökad effektivitet Rörelsemarginal: 3,8% (3,5) Bra försäljningstillväxt: 38 484 Mkr (37

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2004

Delårsrapport. januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 för koncernen Omsättningen ökade med 8% till 288,3 Mkr (265,9) Resultatet efter finansiella poster ökade med 30% till 52,2 Mkr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Axfood. januari-december, 2012

Axfood. januari-december, 2012 Axfood januari-december, 2012 1 Axfood januari-december 2012 Bra försäljning: 36 306 Mkr (34 795) +4,3% Stabilt resultat: 1 247 Mkr (1 250) exkl nedskrivning Rörelsemarginal: 3,4% (3,6) exkl nedskrivning

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2008

Delårsrapport januari - juni 2008 Delårsrapport januari - juni 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 277,2 Mkr (276,9) - Resultatet före skatt 55,3 Mkr (58,8)* - Resultatet efter skatt 40,3 Mkr (43,6)* - Vinst per aktie 1,90 kr

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2014 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 4 jan-dec 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning 243,0 189,1 969,0 823,7 Rörelseresultat 0,6 3,7 48,3 70,0

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00)

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00) Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Koncernen oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,0 Mkr (112,2) Nettoomsättning 400,8 Mkr (436,7) Resultat före skatt 4,0 Mkr (13,9) Resultat före

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 - Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6) - Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr (62,9) - Resultat efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (45,3) - Resultat efter skatt

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

2 3 4 5 6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec Mkr 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016 Nettoomsättning 337,8 223,9 595,9 411,9 1 007,9 823,9 Kostnad för sålda varor -288,8-182,6-502,2-335,9-836,2-669,9

Läs mer

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 december 2007 . Rörelseresultatet för januari - december uppgick till 1 121 Mkr. I rörelseresultatet föregående år om 1 204 Mkr ingick 89 Mkr för

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden april-juni till 10 478 Mkr (9 804), en ökning med 6,9 procent. Omsättningen i egenägd

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 september 2007

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 september 2007 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 september 2007 . Rörelseresultatet för januari - september uppgick till 857 Mkr. I rörelseresultatet föregående år om 938 Mkr ingick 89 Mkr för förlikningen

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden april-juni 2012 Vid årsstämman den 19 april 2012 fick APL nya ägaranvisningar, som innebär förlängt

Läs mer

Axfood april juni, Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood april juni, Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood april juni, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 10 478 Mkr (9 804), +6,9% Rörelseresultat: 431 Mkr (376), +14,6% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr Delårsrapport januari mars Koncernchefen Claes Seldebys kommenterar. Nyckeltal Kvartal 1

Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr Delårsrapport januari mars Koncernchefen Claes Seldebys kommenterar. Nyckeltal Kvartal 1 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 225,6 Mkr (223,3). Rörelseresultatet uppgick till 18,0 Mkr (28,3). Rörelsemarginalen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2007

Bokslutskommuniké januari - december 2007 Bokslutskommuniké januari - december 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 526,6 Mkr (504,4) - Resultatet före skatt 108,3 Mkr (116,7) - Resultatet efter skatt 78,5 Mkr (83,2) - Vinst per aktie 3,71

Läs mer

Axfood (publ) - Halvårsrapport

Axfood (publ) - Halvårsrapport Axfood (publ) - Halvårsrapport Perioden 1 januari 30 juni 2000 Ny koncernstrategi och organisationsstruktur fastställd. Koncernens försäljning ökade med 4,5 procent till 14,7 miljarder kronor. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL APL delårsrapport januari-juni 2015 1(9) Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2015 APL har under perioden januari juni

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2014 - APL har under 2014 ökat nettoomsättningen med 9 mkr till 1 183 mkr. I detta ingår försäljning av läkemedel

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2013 APL har under första halvåret 2013 haft en positiv försäljningsutveckling

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2013 Försäljningen av extemporeläkemedel inom affärsområde Vård och tjänsteförsäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 KONCERNEN HELÅRET JULI 2016 JUNI 2017 Rörelseresultat 30,1 mkr Nettoomsättning 0,4 mkr Resultat efter finansiella poster 120,2 mkr Eget kapital 172 mkr Soliditet 52 % KONCERNEN HALVÅRET

Läs mer

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood januari-mars, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 9 566 Mkr (8 946) +6,9% Rörelseresultat: 329 Mkr (246) +33,7% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2018 STABIL INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2018 Orderingången minskade med 2 % till 56,3 mkr (57,2 mkr) Orderstocken ökade med 3 % under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20120101 20120930 Tredje kvartalet 20120701 20120930 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 552,5 (528,9) MSEK, en ökning med 4%. Koncernens rörelseresultat uppgick

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 44,9 Mkr (46,9) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till -0,4

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004 Stockholm, 2004-04-22 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under första kvartalet 2004 till 8.168 Mkr (7.956), en ökning med 2,7%.

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2016

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2016 BOKSLUTSRAPPORT Perioden januari - december i sammandrag Nettoomsättningen för var 172,4 Mkr (151,8), en ökning med 13,6 % Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 4,6 Mkr (2,7), en ökning

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer