Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ"

Transkript

1 Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ Abstractbok // Svenskt Smärtforum Svenskt Smärtforum oktober, Umeå

2 Verkar där det gör ont 2 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 Indikation Medicinskt plåster med 5% lidokain, Rx. Indicerat för symptomlindring av neuropatisk smärta orsakad av tidigare herpes zoster infektion (postherpetisk neuralgi, PHN) Subvention Versatis ingår endast i högkostnadsskyddet för de patienter som inte tolererar eller inte får tillräcklig smärtlindrande effekt av antingen amitriptylin eller gabapentin. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen. Varningar och försiktighetsåtgärder: Får inte appliceras på inflammerad eller skadad hud (t.ex. aktiva herpes zosterlesioner), slemhinnor eller ögonen. Får inte användas under graviditet och amning. Farmakologisk grupptillhörighet: N01BB02 Förpackning: 4 x 5 styck påse, 6 x 5 styck påse. För pris och komplett information, se Informationen baseras på produktresumé daterad Grunenthal Sweden AB, Frösundaviks allé 15, Solna. Versatis Grunenthal Sweden AB Frösundaviks allé Solna

3 Abstractbok // Svenskt Smärtforum Innehåll Välkomsthälsning Smärtrehabiliteringen, Rehabiliteringsmedicinskt centrum,. Norrlands universitetssjukhus, Umeå Program Föreningen Svenskt Smärtforums årsmöte Föreläsarabstract Utställare och sponsorer Posterabstract Information om festmiddagen Tack till

4 4 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 Svenskt Smärtforum 2010 Välkomna till Svenskt Smärtforum som i år äger rum i Umeå Umeå, som också kallas björkarnas stad, är en ungdomlig stad med ett rikt kultur- och nöjesutbud samt vacker norrländsk natur. Till Umeå är det alltid lätt att komma. Flygplatsen ligger 10 minuter från centrum. Två europavägar möts i staden och den nya järnvägen, Botniabanan, som invigdes 28 augusti 2010 knyter ihop norr och söder. I det mångkulturella Umeå finns mycket att göra. Besök Norrlandsoperan eller Jazzfestivalen. Det finns design- och konsthögskola och ett internationellt känt Bildmuseum. Umeå är Europas kulturhuvdstad Umeå Universitet invigdes 1965 och erbjuder utbildningar inom alla områden för sina studenter. Näringslivet i Umeå har många växande företag inom framförallt bioteknik, informationsteknologi, miljö och energi. Smärtrehabiliteringen vid Rehabiliteringsmedicinskt Centrum, Norrlands Universitetssjukhus, har fått det prestigefyllda uppdraget att tillsammans med Enheten för Rehabiliteringsmedicin, vara värdar för Svenskt Smärtforum Vi är glada att så många har anmält sig och kommit hit. Vi arbetar inom ett av de mest spännande och dynamiska fälten inom dagens sjukvård och har ett behov av mötesplatser där vi kan få ny kunskap, utbyta erfarenheter och bli inspirerade av varandra. Svenskt Smärtforum är en sådan mötesplats för oss som arbetar med smärta. Vi knyter nya kontakter och fortsätter utveckla nätverk med hög kompetens och engagemang. Vi ser fram emot två givande dagar och hälsar er alla varmt välkomna till Årets Smärtforum! Sven-Olof Edvinsson Richard Levi Birger Mattsson Verksamhetschef Professor Avdelningschef Rehabiliteringsmedicinskt Centrum Norrlands Universitetssjukhus

5 Abstractbok // Svenskt Smärtforum Smärtrehabiliteringen, Rehabiliteringsmedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Vid Smärtrehabiliteringen, som består av Rehabmottagning, Smärtmottagning och Rehabprogram, arbetar ca 30 personer. Avdelningen ingår som en av tre enheter i Rehabiliteringsmedicinskt centrum.. Övriga enheter är Neurorehab, NUS och Neurorehab, Sävar. Rehabmottagning Vid Rehabmottagningen bedrivs tidig, samordnad och interdisciplinär diagnostik, bedömning och rehabiliteringsplanering för patienter med komplicerad, icke cancerrelaterad smärta och värk från rörelse- och stödjeorganen. Verksamheten sker i interdisciplinära team och riktar sig i första hand till personer i arbetsför ålder. Deltagande i rehabprogram vid Smärtrehab kan ingå som en del i individens rehabplan. Interdisciplinära rehabiliteringsprogram på hel- eller deltid Rehabiliteringen kännetecknas av helhetssyn med ett kognitivt förhållningssätt. Syftet är att utveckla strategier och förhållningssätt för hantering av smärtan och dess konsekvenser. Mål kan vara förbättrad funktion, aktivitetsnivå och delaktighet i arbetsliv och fritid. Rehabiliteringsgarantin Västerbottens läns landsting har uppdragit åt Smärtrehab att utföra multimodal rehabilitering, i enlighet med Rehabgarantin, för personer med långvariga smärttillstånd. I uppdraget ingår även undervisning och handledning riktad till länets hälsocentraler. Kvalitet Smärtrehabiliteringen är sedan 1999 ackrediterad enligt Carf. Smärtmottagning Vid smärtmottagningen arbetar ett smärtteam där olika yrkeskategorier är representerade såsom läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog och sekreterare. Teamet arbetar med multidisciplinära och interdisciplinära bedömningar av långvariga icke cancerrelaterade smärttillstånd hos personer från 18 år och uppåt. I vissa fall genomförs behandlingar. Teamet utför även second opinion-bedömningar samt erbjuder rådgivning och konsultationer.

6 6 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 Program - Onsdag 13 oktober Med reservation för ändringar Registrering. Kaffe serveras i utställningen Välkomsthälsningar, kort presentation från värdkliniken. Rehabiliteringsmedicinskt centrum.. Marcelo Rivano-Fischer, Sven-Olov Edvinsson m.fl.. Moderator för båda dagarna: Staffan Ling Smärta hos barn och ungdomar..psykologiska förändringar hos barn som genomgått kirurgi. Mats Karling. Hur känns det att genomgå en skoliosoperation? Ungdomar berättar. Anna-Clara Rullander Smärta och personer med funktionshinder. Hidden pain. Per Ertzgaard. Smärta och utvecklingsstörning. Margareta Lunde-Martinsson. Föräldrars erfarenheter av smärta hos barn med Cerebral Pares och. flerfunktionsnedsättning En intervjustudie. Lena Ståhle-Öberg Lunch med besök i utställningen Kulturella aspekter på smärta Hani Hattar Presenteras i samarbete med Mundipharma Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diagnostik av långvarig smärta Stefan Bergman. SBU:s rapport 2010: Behandling av långvarig smärta Björn Gerdle, Anne Söderlund, Pernilla Åsenlöf, Britt-Marie Stålnacke Kaffe med besök i utställningen Smärta från käke nacke Birgitta Wiesinger, Susanna Marklund Posterpresentationer med mingel Föreningen Svenskt Smärtforums Årsmöte Festmiddag - restaurang Äpplet, Umeå Folkets Hus

7 Abstractbok // Svenskt Smärtforum Program - Torsdag 14 oktober Med reservation för ändringar Vetenskapliga presentationer Presenteras i samarbete med Swedish Pain Society Svenskt Smärtforum Kaffe Patienter med oförklarad bröstsmärta: psykosociala faktorer och hälsorelaterad livskvalitet. Annika Janson Fagring Low back pain: With Special Reference to Prevalence, Diagnosis, Treatment and Prognosis.. Johan Bogefeldt Interprofessionell kommunikation vid teamarbete inom Smärtrehabilitering. Charlotte Lundgren Vetenskapliga presentationer Presenteras i samarbete med Swedish Pain Society Svenskt Smärtforum Sensomotoriskt lärande för individer med ickespecifik långvarig ryggsmärta; utvärdering med optoelektronisk rörelseanalys och intervjuer. Christina Schön-Ohlsson Tapentadol: superior analgesic profile due to the combination of µ-opioid receptor (MOR) activation and noradrenaline reuptake inhibition (NRI) Jean De Vry Presenteras i samarbete med Grünenthal Lunch med besök i utställningen :45...Hormoner, stress och smärta Torbjörn Bäckström Psychosocial risk-factors for pain-related disability: Detection and intervention Michael Sullivan Kaffe med besök i utställningen Utmaningar i framtiden förberedda summeringar Välkommen till Smärtforum Avslutning

8 8 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 onsdag 13 oktober kl Föreningen Svenskt Smärtforums årsmöte i Aula Nordica, universumhuset, umeå. 1. Mötets öppnande 2. Fråga om kallelse skett i den ordning stadgarna föreskriver 3. Val av mötesordförande 4. Val av mötessekreterare 5. Val av två personer att justera årsmötesprotokollet. 6. Val av två rösträknare 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsen redogör för verksamheten under året 9. Ekonomisk berättelse 10. Revisionsberättelse 11. Ansvarsfrihet för styrelsen 12 Motioner 13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. 14. Medlemsavgiftens storlek för a) medlem i yrkesförening b) enskild medlem 15. Val av styrelse 16. Val av ordförande 17. Val av styrelseledamöter 18. Val av revisorer, två ordinarie och en suppleant samt beslut i vilken ordning de ska träda i funktion 19. Val av valberedning 20. Övriga frågor. Sådan fråga från medlem i föreningen skall ha inkommit till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet 21. Årsmötets avslutande Välkomna! För styrelsen Marcelo Rivano-Fischer Ordförande

9 Abstractbok // Svenskt Smärtforum Changing tomorrow in Pain management PAI Astellas Pharma AB Medeon Science Park Malmö Tel Fax

10 10 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 FÖRELÄSARABSTRACTS ONSDAG Psykologiska förändringar hos barn som genomgått kirurgi Föreläsare Mats Karling, överläkare vid Operationscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Sedan länge är det känt att barn påverkas av sjukhusvistelse. I mitten på 1940-talet fann barnpsykiatriker barn som utvecklat negativa beteenden som vredesutbrott, regression, sömnsvårigheter och separationsproblem. Dessa beteendeförändringar kunde man spåra till sjukhusvistelser och fr. a. kirurgi, även mindre ingrepp. På 1960 talet studerade man detta problem mer systematiskt och man utvecklade ett instrument för att kvantifiera dessa förändringar, Post Hospitalzation Behavioural Questionnaire (PHBQ). Detta instrument har sedan använts för att hitta orsaker till beteendeproblemen samt utvärdera olika former av interventioner för att minska problemen. På senare år har detta instrument översatts till svenska och validerats. En kohort från Göteborg och Umeå följdes i samband med elektiva operationer(1). Det visade sig att ca en tredjedel av barnen utvecklade minst ett negativt beteende. Framför allt barn under 5 år drabbas. De riskfaktorer som identifierades var smärta i hemmet, illamående, rädsla vid anestesiinledning samt oro vid uppvaknandet. Även tidigare sjukhusvistelser utgjorde en riskfaktor medan tidigare anestesier snarast verkade skyddande. Barn från ensamstående föräldrar var också en riskgrupp. Smärta på sjukhuset hade ingen betydelse för senare beteendepåverkan. Barn med tidigare beteendeproblem verkar också löpa risk för att dessa förvärras efter sjukhusvistelsen. Studier från USA(2), Finland och Australien har visat att beteendepåverkan för det mesta går över efter 2-4 veckor. Men en studie visade att ca 7% av barnen hade kvar problemen även efter ett år. De interventioner som prövats är anxiolytisk premediciering, samt olika förberedelseprogram. Förberedelseprogram kan ha både negativa och positiva effekter. Om man skall använda sådana program rekommenderas att man studerar den forskning som gjorts inom området innan sådana program implementeras, och nya program bör undersökas om de har avsedd effekt. Uppföljning i hemmet efter sjukhusvistelse via telefonsamtal fr. a till ensamstående föräldrar, samt att information ges, före under och efter sjukhusvistelsen, om att beteendeproblem kan uppstå men att de i de flesta fallen är övergående. Smärtbehandling i hemmet verkar ha större betydelse än på sjukhuset. Analgetika och information till föräldrar om vikten av smärtbehandling samt hur man tolkar barns smärtsignaler kan också vara framkomliga vägar. Litteratur..1..Karling M, Stenlund H, Hagglof B. Child behaviour after anaesthesia: associated risk factors.. Acta Paediatr May;96(5): Kain ZN, Mayes LC, O Connor TZ, Cicchetti DV. Preoperative anxiety in children. Predictors and. outcomes. Arch Pediatr Adolesc Med Dec;150(12):

11 Abstractbok // Svenskt Smärtforum ONSDAG Hur känns det att genomgå en skoliosoperation? Ungdomar berättar om sina upplevelser Föreläsare Anna-Clara Rullander, leg sjuksköterska, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet Vid skolioskirurgi på ungdomar finns ett flertal faktorer som bidrar till perioperativt illabefinnande. Det omfattande ingreppet kräver avancerad vård såväl preoperativt som postoperativt. Ett flertal studier beskriver ungdomars upplevelser och hantering av smärta i samband med kirurgiska ingrepp, men inte så många beskriver ungdomars perioperativa upplevelser i samband med skoliosoperation. Syftet med denna studie var att beskriva ungdomars upplevelser i samband med skoliosoperation. Sex ungdomar intervjuades. Öppna och semistrukturerade frågor ställdes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet har presenterats i tre huvudkategorier med efterföljande underkategorier. De tre huvudkategorierna var känslomässiga aspekter, fysiska aspekter och sociala aspekter. De känslomässiga aspekterna var rädsla, mardrömmar, nervositet och hjälplöshet. Dessa hade stor påverkan på välbefinnandet före, under och efter sjukhusvistelsen. De fysiska aspekterna var mobilisering, ärr, sneda höfter, smärta, illamående, aptit och urinkateter. Dessa aspekter var i många fall upphov till mycket starkt illabefinnande framför allt under själva sjukhusvistelsen. De sociala aspekterna var vänner, självbestämmande, coachning och stöd samt idrottsaktiviteter. De negativa sociala aspekterna var starka och hade störst påverkan framför allt efter sjukhusvistelsen. Resultaten visar att tonåringar har starka känslor såväl inför som lång tid efter skoliosoperationen. För att optimera den perioperativa vården bör ett multidisciplinärt synsätt användas där komplexiteten och helheten av tonåringens upplevelse beaktas. Sammanfattningsvis skulle man genom preoperativa förberedelser som inkluderar både ingående patientintervju och information, utvecklande av ungdomarnas copingstrategier samt ökande av patientens självbestämmande i större utsträckning kunna optimera den perioperativa vården vid skolioskirurgi. Nyckelord: adolescents, perioperative, coping strategies, experiences, pain, nausea ONSDAG Smärta och utvecklingsstörning Föreläsare Margareta Lunde-Martinsson, LSS-sjuksköterska, Uddevalla kommun Att urskilja och tolka signaler på symtom hos en person med grav utvecklingsstörning är svårt exempelvis om personen är ledsen, har smärta, oro eller depression. Det är speciellt en kvinna jag tänker på då hon enligt personalen visade ett beteende, olikt henne, som vi aldrig noterat tidigare och som sedan visade sig vara smärta. Detta gjorde att jag började fundera över habiliteringspersonalen kunskap om smärta, hur och om det dokumenteras och om det behövs ett hjälpmedel för personalen att underlätta tolkning och bedömning. Hur kan vi personal, bli ännu bättre och på så vis hjälpa brukaren till att kunna få rätt hjälp? Detta mynnade ut i ett projekt som innefattar ett smärtbedömningsverktyg. Hur skulle vi implementera detta verktyg i personalgrupperna?

12 12 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 ONSDAG Hidden pain Föreläsare Per Ertzgaard, överläkare Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada. Definitioner är ett sätt att skapa en överenskommelse kring vad vi menar med ett begrepp. Avseende smärta så har den genom IASP överenskomna definitionen fått ett mycket stort genomslag och används generellt. Detta kan ses som en stor bedrift för ett tillstånd av så genomgripande betydelse i all sjukvård och som är så diversifierat både avseende genes som uttryckssätt. Generellt kan man om nuvarande definition säga att den är uttalat inkluderande och tydliggör att smärtan alltid är subjektiv och egentligen enbart kan förstås av den enskilda individen och inte på något sätt kräver någon aktivering i fysiologiska smärtsystem. Vad som krävs blir därför att en individ upplever sitt tillstånd som en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse, kan förstå sin upplevelse och dessutom på något sätt har en möjlighet att kommunicera detta till omgivningen. Två tillstånd inom neurologisk rehabilitering tydliggör denna begränsning. Det ena är en svår hjärnskada med grav medvetandestörning. Hos dessa individer kan vi avläsa autonoma/fysiologiska reaktioner på smärtaktivering och enellanåt även grimasering. Mer tveksamt är det om individen kan ha en kognitiv upplevelse av smärta. Det andra tillståndet är vid kompletta ryggmärgsskador där ett aktiverat smärtsystem i perifera nerver och ryggmärg inte når hjärnan och därför inte ger en upplevelse av smärta. Istället aktiveras andra reaktioner som ökad spasticitet och eventuellt autonom dysreflexi. Vid rehabilitering av dessa patientgrupper måste denna dolda smärta utredas och behandlas som ett smärtsamt tillstånd då det mycket väl kan vara potentiellt allvarliga tillstånd som hos neurologiskt friska individer skulle kommuniceras som ett mycket svårt smärttillstånd. Under föredraget kommer en problematisering ske av nuvarande smärtdefinition utifrån dessa exempel.

13 Abstractbok // Svenskt Smärtforum ONSDAG Föräldrars erfarenheter av smärta hos barn med Cerebral Pares och flerfunktionsnedsättning - En intervjustudie Föreläsare Lena Ståhle-Öberg, specialistsjukgymnast inom området pediatrik. Bakgrund....Smärta är ett vanligt förekommande problem hos barn med rörelsehinder och flerfunktionsnedsättning. Studier visar att man vet väldigt lite om hur smärtan bemöts och omhändertas inom vård och habilitering. Syfte. Metod. Material. Resultat...Öka kunskapen om smärtproblematik hos barn med Cerebral Pares (CP), ett svårt rörelsehinder och samtidig medelsvår/svår utvecklingsstörning. Studien syftade vidare till att belysa föräldrarnas erfarenheter av hur barnet uttryckte smärta, hur föräldrarna hade blivit bemötta och hur smärtorna hade omhändertagits vid barn- och ungdomshabiliteringen. i Västerbotten..Studien hade en kvalitativ ansats. Dataanalysen genomfördes med Grounded Theory metoden. Tillförlitligheten stärktes genom triangulering av undersökare och referensgruppskontroll..intervjuer med 13 föräldrar till sju barn i åldrarna år utfördes. Informanterna var år. Varje förälder, sju mammor och sex pappor intervjuades enskilt. Barnen skulle ha eller ha haft smärta och vara inskrivna vid Habiliteringen i Västerbotten och bo i föräldrahemmet. Intervjuerna varade mellan minuter..analysen ledde till huvudkategorin, Förälder som livslång smärttolk, språkrör och mentor och till tre kategorier, Smärthistorian ger kunskap inför framtiden, Icke verbal smärtkommunikation och Föräldrarnas idéer till förbättring. Föräldrarna har genom en lång erfarenhet lärt sig att tolka sitt barns smärtuttryck. Barnen hade haft en underbehandlad smärta både vid långvariga smärttillstånd och efter operation. Smärtan debuterade mellan 3-13 års ålder. Föräldrarna hade positiva erfarenheter från barn- och ungdomshabiliteringen som helhet, dock inte vad gäller smärta. Diskussion/ Föräldrarna ansåg sig vara en resurs att ta tillvara som mentorer för andra föräldrar,. konklusion..habilitering och vid olika utbildningar. Ett multidiciplinärt samarbete i ett smärtteam kan ge barn/ungdomar och föräldrar ett bättre bemötande och omhändertagande. Sjukgymnaster kan medverka till att förebygga, bemöta och omhänderta smärtorna hos barn/ungdomar med CP på ett optimalt sätt. Det behövs utbildning till barnets nätverk i smärtkommunikation. Referens..Ståhle-Öberg, L., & Fjellman-Wiklund, A. Parents experience of pain in children with Cerebral Palsy and multiple disabilities - An interview study. Advances in Physiotherapy 2009.

14 14 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 ONSDAG Kulturella aspekter på smärta Föreläsare Hani Hattar, överläkare och verksamhetschef, Kliniken för rehabilitering och geriatrik, Västerviks Sjukhus Globalisering och invandring har bidragit till flera möten mellan människor med olika kulturella bakgrunder. Sveriges befolkning passerade 9,3 miljoner invånare den 31 januari 2010 (Statistiska centralbyrån). Drygt en miljon av Sveriges befolkning är födda i ett annat land. En del av dessa människor med annan kulturell bakgrund använder för oss, nya kulturella sjukdoms- och smärtuttryck som ställer sjukvårdspersonalen inför nya utmaningar. Kunskap om andra kulturer hjälper vårdpersonalen att öppna sina sinnen för olika kulturer. Resultatet blir ett holistisk synsätt som skapar förutsättningar för en kulturanpassad vård.

15 Abstractbok // Svenskt Smärtforum ONSDAG Partiell uppdatering och fördjupning av SBUrapporten Metoder för behandling av långvarig smärta (2006), nr 177/1+2. En systematisk litteraturöversikt Föreläsare Projektgrupp. Bakgrund. Metod. Resultat. Björn Gerdle, professor i rehabiliteringsmedicin vid Hälsouniversitet, Linköpings Universitet samt verksamhetschef vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset, Linköping. Anne Söderlund, professor i sjukgymnastik med beteendemedicinsk profil vid Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd, Mälardalens högskola, Västerås. Pernilla Åsenlöf, docent i sjukgymnastik vid Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet. Britt-Marie Stålnacke, överläkare vid Rehabiliteringsmedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus samt adjungerad lektor vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för Rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet. Susanna Axelsson (projektledare), Björn Gerdle (ordförande), Maria Ahlberg (projektassistent),.ingemar Eckerlund (hälsoekonomi), Britt-Marie Stålnacke, Anne Söderlund, Pernilla Åsenlöf Medförfattare i enskilda kapitel: Gerhard Andersson (Kapitel 3.3).Smärta är en vanlig anledning till att människor söker vård. I Sverige och i Europa beräknas cirka 20 % av befolkningen ha svår långvarig smärta. Långvarig smärta innebär ett påtagligt lidande för den drabbade personen t ex i form av olika negativa psykosociala konsekvenser och reducerat deltagande i olika aktiviteter. År 2006 publicerades SBU-rapporten Metoder för behandling av långvarig smärta. Sedan rapporten publicerades har ytterligare forskning tillkommit därav ombads SBU göra en uppdatering av kunskapsunderlaget avseende rehabilitering i vid bemärkelse vid långvarig smärta..den litteratur som använts för uppdateringen uppfyllde följande kriterier: Vuxna personer med smärttillstånd som varat 3 månader eller längre. Smärttillståndet ska vara generaliserat eller vara lokaliserat till nacke/skuldra och/eller ländrygg. Huvudeffektmåtten var smärtintensitet och aktivitetsbegränsning/ aktivitetsförmåga. Uppföljning skulle vara minst tre månader efter behandlingens slut eller att behandling exempelvis har fortsatt en längre tid (6-12 månader) för att de aktuella studierna skulle inkluderas för kvalitetsbedömning. Litteratursökningen gjordes för åren Två huvudsakliga slutsatser utkristalliserades. 1..Multimodal rehabilitering förbättrar förutsättningarna för att patienten ska kunna återgå till arbete, jämfört med inga eller mindre omfattande insatser. 2..Beteendemedicinsk behandling leder till större förbättring i aktivitetsförmåga efter 2 5 år än fysisk aktivitet/träning enbart eller kombinationsbehandlingar av fysisk aktivitet/träning, manuella och fysikaliska metoder.

16 16 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 ONSDAG Smärta från käke - nacke Föreläsare Susanna Marklund, övertandläkare, Klinisk oral fysiologi, Umeå Birgitta Wiesinger, tandläkare, Klinisk oral fysiologi, Umeå Käkfunktionsstörning (eng. temporomandibular disorders, TMD) är en term som används för att beskriva tillstånd som medför smärta och nedsatt funktion i käksystemet. Tillståndet är vanligt förekommande i den vuxna befolkningen. Prevalensen är ungefär dubbelt så hög hos kvinnor som hos män. Individer med TMD har nedsatt livskvalitet och symtomen påverkar deras dagliga aktivitet. Presentationen omfattar tre studier avseende TMD i relation till smärta i nacke och rygg. Frågeställningarna är om TMD är vanligare bland individer med långvarig värk i nacke och rygg än bland personer utan sådan värk; om det finns ett dos-responsliknande samband mellan TMD och värk i nacke och rygg; samt om tillstånden påverkar varandras incidens. Resultaten visade att personer med långvarig nack- och ryggvärk hade en högre förekomst av TMD än personer utan sådan värk. Fynden visade också att med stigande svårighetsgrad av det ena tillståndet, så ökade förekomsten av det andra tillståndet. Vidare påvisade undersökningen att värk i nacke/rygg och käkfunktionsstörning ömsesidigt påverkade varandras uppkomst under en 2-årsperiod. Sammantaget visar studierna att det finns en tydlig samsjuklighet mellan värk i nacke/rygg och TMD, och att de två tillstånden påverkar varandra. Resultatet tyder på gemensamma uppkomstmekanismer för utvecklingen av dessa tillstånd. Därför bör symtom och funktion i käksystemet utvärderas hos patienter med långvarig ryggvärk, liksom ryggfunktion och ryggvärk bör bedömas hos patienter med långvarig käkfunktionsstörning. Resultaten understryker betydelsen av god kommunikation och välutvecklat samarbete mellan vårdpersonal som utreder och behandlar individer med värk i nacke/rygg och TMD. Uppkomstmekanismer för ryggvärk och TMD är ett viktigt forskningsområde för att på sikt kunna utveckla bättre behandlingsmetoder för dessa tillstånd.

17 Abstractbok // Svenskt Smärtforum TORSDAG Patienter med oförklarad bröstsmärta: Upplevelse av bröstsmärta, psykosociala faktorer och hälsorelaterad livskvalitet Föreläsare Annika Janson Fagring, leg.sjuksköterska, PhD, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Bröstsmärta är en vanlig orsak till att patienter söker vård akut. Ett stort antal av dessa patienter får diagnosen oförklarad bröstsmärta dvs. bröstsmärtan kan inte förklaras av biomedicinska faktorer som hjärtsjukdom eller annan organisk sjukdom. Oförklarad bröstsmärta innebär inte enbart ett lidande för den enskilda patienten i form av försämrad livskvalitet utan också stora kostnader för samhället. Det övergripande syftet med studierna var att beskriva och analysera upplevda symptom hos patienter med oförklarad bröstsmärta genom att dels undersöka skillnader mellan män och kvinnor vad gäller bröstsmärta, psykosociala faktorer och hälsorelaterad livskvalitet och dels jämföra med en referensgrupp. Vidare var syftet att över tid, i en registerstudie, studera utvecklingen av förekomst och prognos för patienter med oförklarad bröstsmärta och angina pectoris. Resultaten visade att männen och kvinnorna med oförklarad bröstsmärta till större delen var medelålders. Mer än en tredjedel av båda könen var födda utanför Sverige. Patienterna berättade att bröstsmärtan påverkade deras dagliga liv negativt genom att den medförde begränsningar i livet. I sina beskrivningar om hur bröstsmärtan upplevdes fanns mer likheter än olikheter mellan könen. Framförallt männen beskrev att de upplevde sitt arbete stressigt medan kvinnorna upplevde mer symtom av nedstämdhet och ångest. Kvinnorna beskrev också att de upplevde mer problem i äktenskapet/samboförhållandet än vad männen gjorde. I jämförelser med en referensgrupp upplevde patienterna, både männen och kvinnorna, fler symptom av nedstämdhet och ångest och stress i arbetet. Trots att den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienterna inte påverkades av bröstsmärtans intensitet skattade båda könen den lägre än vad referensgruppen gjorde. De manliga patienterna var mer fysiskt aktiva på fritiden än kvinnorna men jämfört med referensgruppen hade både männen och kvinnorna i patientgruppen en mer stillasittande livsstil. Registerstudien visade att prognosen för patienter med bröstsmärta där AMI har uteslutits har förbättrats under de senaste 20 åren så att dödligheten efter 1 år i oförklarad bröstsmärta och angina pectoris var densamma som hos en åldersmatchad normal population.

18 18 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 TORSDAG Low Back Pain: With Special Reference to Prevalence, Diagnosis, Treatment and Prognosis. Föreläsare Johan Bogefeldt, specialist och medicine doktor i allmänmedicin. Verksam vid Uppsala Universitet och Proxima Ryggcentrum. Presentationen baseras på ovanstående avhandling, färdigställd Avhandlingen består av två skilda delar. Första delen använder populationsbaserade studier från med totalt observationer av självskattat ryggont och kovariater av individerna följdes i medeltal 8,5 år med självskattad hälsa, sjukskrivning, sjukpension, sjukhusvård och mortalitet som utfall. Ryggont ökade med 16% per decennium. Ryggont var associerat med sämre hälsa, ökade mängden sjukfrånvaro och antal sjukhusinläggningar men ej antalet inlagda dagar eller mortaliteten. Betydelsen av detta diskuteras. Andra delen av avhandlingen bygger på Gotlandsstudien, en randomiserad klinisk prövning av ett utvidgat behandlingskoncept inkluderande manuell terapi. Fyra läkare deltog, två allmänmedicinare med påbyggnadsutbildning samt två ortopeder. Tillsammans med sjukgymnaster behandlades 160 patienter med akut/subakut ländryggssmärta. Behandlingsperioden var 10 veckor och uppföljningstiden 2 år. Delar av studien ingår i avhandlingen. Under behandlingsperioden monitorerades diagnoser och användning av radiologisk utredning. De manuellt utbildade allmänmedicinarna använde manuella diagnosetiketter och ansåg sig finna mer pseudoradikulär smärta jämfört med ortopederna som använde klassiska ospecifika diagnoser såsom lumbago, angav högre andel äkta radikulär smärta och utnyttjade mer radiologi. Således fanns skillnader mellan olika läkargrupper, detta diskuteras. Patienter som erhöll den testade experimentbehandlingen återgick fortare i arbete och hade lägre kvarvarande grad av sjukskrivning efter 10 veckor. Detta bedömdes bero på given behandling. Generaliserbarhet, alternativa sjukfrånvaromått, repeterbarhet och resultatens betydelse diskuteras.

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Abstract nr: 5 Barnanpassad återgivning av utredning Neuropsykolog Inger Kärnekull-Jakobsson

Abstract nr: 5 Barnanpassad återgivning av utredning Neuropsykolog Inger Kärnekull-Jakobsson Abstract nr: 5 Barnanpassad återgivning av utredning Neuropsykolog Inger Kärnekull-Jakobsson Inger Kärnekull-Jakobsson 1 Landstinget Dalarna Habiliteringen Mora, Mora Det är inte ovanligt att man i Vuxenhabiliteringen

Läs mer

19e nordiska kongressen i allmänmedicin. Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige

19e nordiska kongressen i allmänmedicin. Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige 19e nordiska kongressen i allmänmedicin Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige Välkommen till årets kongress i Göteborg! Svensk Förening för Allmänmedicins, SFAM, står bakom årets Nordiska

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer

Nya register bakom stora framgångar inom MS-området. Kirurgisk behandling av epilepsi underutnyttjad. Hälsa och livsstil kan förbättra vid.

Nya register bakom stora framgångar inom MS-området. Kirurgisk behandling av epilepsi underutnyttjad. Hälsa och livsstil kan förbättra vid. nr 2-2012 Kirurgisk behandling av epilepsi underutnyttjad Nya register bakom stora framgångar inom MS-området Hälsa och livsstil kan förbättra vid kronisk neurologisk sjukdom GeriaTriSka kliniken karolinska

Läs mer

KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär

KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär Åsa Gustavsson Sofia Larsson Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå) Höstterminen 2009 Höstterminen 2010

Läs mer

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA Hälsa och samhälle AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA EN LITTERATURSTUDIE MATTIAS NIKKU HELENA NÄSLUND Examensarbete Omvårdnad 46-55 poäng Sjuksköterskeprogrammet Juni 2007 Malmö högskola Hälsa

Läs mer

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik NR 4 2013 Ryggdagen lyckat samarbete på Sjukgymnastdagarna. Boka in årskon - gres serna 2014! Kongress/Årsmöte OMT/IM 21 22 mars

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Mälardalenshögskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Examensarbete: Fördjupningsarbete i Vårdvetenskap

Läs mer

På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården

På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården FoU-enheten Primär- och tandvården FyrBoDal På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården Regional FoU-konferens Tisdagen den 27 februari 2007 Kl 8:30 16:00 FoU-enheten, Vänerparken,

Läs mer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010. tema: psykosomatik transplantationer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010. tema: psykosomatik transplantationer BarnBladet Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010 tema: psykosomatik transplantationer ledare... 4 tema psykosomatik Psykosomatisk smärta hos barn och ungdomar... 6 Kropp och själ

Läs mer

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING Hälsa och samhälle ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE ROSE-MARIE QWICK SCHÖNHERR Examensarbete D-uppsats 15 hp Kursbeteckning

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET Institutionen för hälsovetenskap SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET NURSES EXPERIENCES OF WORKING WITH THE BPSD-REGISTER Nyberg, Sofi Wennberg, Susanna Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com 1(84) Lösenord på hemsidan: Saltis Nr 1/13 Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordförande Jane Ahlin, Jane.b.ahlin@gmail.com

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Lundberg & Axelsson Behandling av långvarig smärta SAMMANFATTAT Av de cirka 20 procent av befolkningen som upplever svår eller måttlig smärta har cirka 15 procent smärtor i ansikte och käkar. De samhällsekonomiska

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

BARNS ÅTERHÄMTNING EFTER TONSILLEKTOMI

BARNS ÅTERHÄMTNING EFTER TONSILLEKTOMI Hälsa och samhälle BARNS ÅTERHÄMTNING EFTER TONSILLEKTOMI EN LITTERATURSTUDIE OM UPPLEVELSER ANNIKA GUNNARSSON KRISTINA ÅGÅRDH FRANSSON Examensarbete Omvårdnad 61-90 hp Nätbaserad utbildning Juni 2009

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Skapa en hälsofrämjande arbetsplats. förebygg värk i rygg och nacke-skuldror. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:19

Skapa en hälsofrämjande arbetsplats. förebygg värk i rygg och nacke-skuldror. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:19 Skapa en hälsofrämjande arbetsplats förebygg värk i rygg och nacke-skuldror Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:19 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras förväntningar på sjukvården

Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras förväntningar på sjukvården UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik Kurs: Uppsatskurs i sjukgymnastik 71-80p Uppsats 15hsp, D-nivå Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras

Läs mer

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning FORSKNING STATUS S Hjärtdoktorn som får patienterna att springa 2014 många myter kring icd vid livets slut Hon forskar på brustna hjärtan ny vårdform gav hjärtsviktssjuka

Läs mer

Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder

Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder FoU-rapport 2003-01 Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder Marie Johansson Handikapp & Habilitering Denna rapport kan beställas genom Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting.

Läs mer

Nytt från världens. största MS-Kongress. Besök på en neuro - logklinik i USA. nr 4-2014. KICK-OFF FÖR NATIONELLT kvalitetssamarbete om ALS

Nytt från världens. största MS-Kongress. Besök på en neuro - logklinik i USA. nr 4-2014. KICK-OFF FÖR NATIONELLT kvalitetssamarbete om ALS nr 4-2014 Nytt från världens största MS-Kongress KICK-OFF FÖR NATIONELLT kvalitetssamarbete om ALS Besök på en neuro - logklinik i USA DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR DET VAR IDAG. VAD

Läs mer

Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd

Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd Ett särskilt utredningsuppdrag för Hälso och sjukvårdsnämnden (HSN) Landstinget i Östergötland Wolfgang Doerfler¹ ² Anna

Läs mer

Samband mellan barns fysiska aktivitet och hyperaktivitet/adhd i åldern 4-6 år

Samband mellan barns fysiska aktivitet och hyperaktivitet/adhd i åldern 4-6 år Samband mellan barns fysiska aktivitet och hyperaktivitet/adhd i åldern 4-6 år En litteraturstudie Carolina Granfors Examensarbete Vård Förnamn Efternamn 2014 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Vård

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Smärta & smärtlindring

Smärta & smärtlindring ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2008 Smärta & smärtlindring Rätt smärtlindring vid aborter och kejsarsnitt Årets smärtsjuksköterska, Birgitta Platon, berättar om

Läs mer

Behov av förberedelser hos barn med ADHD inför sjukhusbesök/ undersökning utifrån föräldrars upplevelser.

Behov av förberedelser hos barn med ADHD inför sjukhusbesök/ undersökning utifrån föräldrars upplevelser. Behov av förberedelser hos barn med ADHD inför sjukhusbesök/ undersökning utifrån föräldrars upplevelser. Författare: Camilla Axelsson Linda Östlund Program/Kurs Omfattning Handledare Examinator Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer