Den forskningsbaserade läkemedelsindustrins huvudfokus och insatser för att bidra till global hälsa 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den forskningsbaserade läkemedelsindustrins huvudfokus och insatser för att bidra till global hälsa 1"

Transkript

1 Den forskningsbaserade läkemedelsindustrins huvudfokus och insatser för att bidra till global hälsa 1 Översikt När Zambias före detta president Kenneth Kaunda 2005 talade om hiv/aids-krisen i Afrika sade han att denna utmaning kräver att alla aktörer satsar helhjärtat på nationell, regional och internationell nivå. Vi behöver etablera nätverk och partnerskap på olika nivåer. 2 Och en samlad insats från alla aktörers sida när det gäller partnerskap är verkligen nödvändig för att hantera hiv/aids och alla andra allvarliga hälsohot som utvecklingsländerna står inför. Den forskningsbaserade läkemedelsindustrin är en viktig aktör, som bidrar på ett betydande och unikt sätt till hälso- och sjukvården på global nivå. Dess primära roll är innovation att forska fram och utveckla nya läkemedel 3, bland annat vacciner och bioteknologiska produkter. Trots de framsteg som har gjorts under de senaste årtiondena när det gäller utvecklingen av nya läkemedel för många akuta och kroniska sjukdomstillstånd är innovation ändå av avgörande betydelse, på grund av de återstående ouppfyllda medicinska behoven, uppkomsten av nya (och återkomsten av andra) hot i form av infektionssjukdomar, och utveckling av sjukdomars resistens mot befintliga behandlingar. Innovationer inom läkemedelsindustrin under senare år till exempel utvecklingen av över tjugo antiretrovirala läkemedel mot hiv/aids och av nya vacciner mot sjukdomsframkallande organismer som rotavirus, pneumokocker och humant papillomvirus är en fingervisning om läkemedelsindustrins unika ledande roll som utvecklare av innovativa läkemedel. Pågående insatser inom forskning och utveckling kräver ett globalt politiskt klimat som stödjer fortsatt innovation av detta slag och även ger stöd för fler initiativ inom områden som läkemedel för barn och mot sjukdomar som primärt drabbar utvecklingsländer. Att förbättra hälsovården i utvecklingsländer är fortfarande en prioritet för det globala hälsosamfundet; tillgång till hälsovård, inklusive läkemedel, finns på dagordningen inte bara för politiska beslutsfattare utan också för många icke-statliga organisationer, bland annat läkemedelsindustrin. Läkemedelsindustrin satsar på att aktivt stödja insatser för att öka tillgången till läkemedel, som stöd för det ledarskapsansvar som ligger hos 1 Detta är en viljeförklaring från medlemsföretagen och sammanslutningarna inom IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations), som företräder världens ledande forsknings- och utvecklingsföretag inom läkemedelsbranschen (se Dessa företag är verksamma inom forskning och utveckling av läkemedel, vacciner och bioteknikbaserade läkemedel. Dessutom producerar och saluför många av IFPMA:s medlemmar även medicintekniska artiklar, diagnosverktyg och receptfria läkemedel samt generika (kopior av tidigare patentskyddade läkemedel). Denna viljeförklaring återger IFPMA-företagens huvudfokus på forskning om och utveckling av innovativa läkemedel. 2 Se 3 Med termen läkemedel avses här mediciner, vacciner och bioteknologiska produkter. En koncis definition av innovativa läkemedel har formulerats av EU:s högnivåkommitté för hälsa: Innovation spänner över många olika alternativ, från utveckling av ett helt nytt läkemedel mot en sjukdom som annars är obotlig till modifieringar av kända läkemedelsformuleringar för att gynna patienten, t.ex. genom ett mindre invasivt administreringssätt eller ett enklare administreringsschema. Se IFPMA / FIIM I Chemin Louis-Dunant 15 I P.O. Box 195 I 1211 Genève 20 I Schweiz Tfn: I Fax: I E-post: I Webb:

2 2 nationella regeringar och internationella organ. Detta framgår tydligt av en mångfald av partnerskapsinitiativ, till exempel AAI (Accelerating Access Initiative) och kontinuerliga donationsprogram för bekämpning av flodblindhet, trakom, lepra, lymfatisk filariasis (elefantiasis) och inälvsmask och för att förhindra överföring mellan mor och barn av hiv/aids, samt av partnerskap utformade för att stärka infrastrukturen för hälsovård, säkra tillräcklig finansiering av hälsovård och uppbyggnad av lokal hälsovårdskapacitet genom utbildning och stöd. 4 Ett tredje fokusområde är god företagsstyrning, bland annat genom höga standarder för efterlevnad av lagar och regler, höga etiska standarder för kliniska prövningar och marknadsföring av läkemedel, korruptionsförebyggande arbete och inriktning på andra områden som ger stöd för god hälsovårdspolitik. Exempelvis har läkemedelsindustrin under de senaste åren tillsammans med offentliga organ och med andra privata verksamheter gjort gemensamma insatser för att bekämpa det växande hot som falska märkesläkemedel och generiska läkemedel utgör, ett problem som drabbar patienter i de fattigaste länderna hårt. Den här artikeln tar upp de viktigaste insatserna och åtagandena från den forskningsbaserade läkemedelsindustrins sida inom dessa nyckelområden, med betoning av det faktum att ett tillvägagångssätt som bygger på samarbete eller partnerskap är nödvändigt för de flesta av de aktiviteter som krävs för att uppnå de globala folkhälsomålen. Bakgrund 2008 kommer Världshälsoorganisationen (WHO) att uppmärksamma trettioårsdagen av Alma-Ata-deklarationen en deklaration som har sitt ursprung i den internationella konferensen om primärhälsovård i Alma-Ata (nuvarande Almaty) i Kazakstan. Deklarationen efterlyste uppnående för alla jordens folk av en hälsonivå som gör ett socialt och ekonomiskt produktivt liv möjligt senast år 2000, dvs. Hälsa för alla till Åtta år efter denna måltidpunkt saknar dock människor i många delar av världen tillräcklig med mat och har inte tillgång till rent vatten båda nödvändiga faktorer för god folkhälsa. En miljard människor i utvecklingsländerna lever på mindre än en dollar om dagen, och 2,5 miljarder lever på mindre än 2 dollar om dagen. Över 2,6 miljarder människor har inte tillgång till toaletter och andra sanitetsfaciliteter och barn under fem års ålder dör varje dag, huvudsakligen på grund av uttorkning, undernäring och sjukdomar som kan förhindras. Där kliniker och sjukhus finns är de inte tillräckligt många och har inte tillräckligt med personal och utrustning. På grund av denna förödande fattigdom saknar ungefär en tredjedel av världens befolkning tillräcklig tillgång till hälsovård av god kvalitet, bland annat läkemedel ett oroande och konstant förhållande som ledare för WHO och andra folkhälsoexperter har påpekat under årtionden. 5 4 En sammanfattande förteckning över initiativen finns i den bifogade bilagan och mer detaljerad information finns på 5 Fattigdom är utan tvekan den viktigaste faktorn bakom den bristande tillgången till hälsovård. Vikten av att även betrakta investeringar i hälsovård som en bidragande orsak till ekonomisk tillväxt och social förbättring belyses dock på ett träffande sätt i en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) om makroekonomi och hälsa, Report of the WHO Commission on Macroeconomics and Health. Se Se även förre EU-kommissionären för hälsas tal Hälsa är välstånd ( Health is Wealth ) på

3 utformades FN:s millenieutvecklingsmål (MDG) med syftet att förbättra hälsa och välstånd för befolkningen i de fattigaste länderna senast För att uppnå målen krävs en samlad och kontinuerlig global satsning. Staterna har den primära rollen och skyldigheten att förbättra den globala hälsan, men den forskningsbaserade läkemedelsindustrin spelar en unik roll genom att utveckla innovativa, säkra och effektiva läkemedel. Dessutom arbetar läkemedelsindustrin på att minska dödligheten och sjukligheten i de fattigaste länderna genom dialoger och partnerskap med en mångfald aktörer. Dessa partnerskap gör det möjligt för varje aktör att använda sin expertkunskap i samverkan med andra. På så sätt kan det gemensamma arbetet ta sig uttryck i en effektiv, långtgående och fördelaktig insats för de patienter i utvecklingsländerna som får nytta av produkter och tjänster som utvecklas tack vare partnerskapen. De faktorer som ligger bakom det nuvarande beklagansvärda hälsotillståndet för många människor som lever i de fattigaste länderna är komplexa, och endast inom partnerskap med experter och institutioner inom andra bidragande områden kan den forskningsbaserade läkemedelsindustrin spela sin roll genom att skapa tillgång till läkemedel som kan rädda liv eller förbättra livskvaliteten. Sedan FN:s millenieutvecklingsmål lanserades har den forskningsbaserade läkemedelsindustrin kollektivt genom egen finansiering bidragit med över 1,3 miljarder till positiva hälsoinsatser i utvecklingsländerna för att rädda liv och förbättra livskvaliteten för de människor som lever där. 7 Dessa insatser ligger över och bortom den forskningsbaserade läkemedelsindustrins åtagande att uppfylla sitt främsta samhällsuppdrag genom att utveckla läkemedel av hög kvalitet. Stödet inkluderar produktdonationer och försäljning av läkemedel till väl rabatterade priser, utöver utbildning, utrustning och arbete på sammanlagt 4,6 miljarder euro (6,7 miljarder dollar) under perioden Detta mått på läkemedelsindustrins hjälpinsatser inkluderar inte den betydande nödhjälpen efter naturkatastrofer. Utbildningen av sjukvårdspersonal omfattade över personer (vilket motsvarar 1/3 av den totala arbetskraften inom vården i Afrika). Dessa siffror är frukten av över 150 partnerskapsprogram i utvecklingsländerna som läkemedelsindustrin är engagerad i. Trots de mycket betydande bidragen från läkemedelsindustrin och andra aktörer behöver alla berörda göra mer. Det gäller främst nationella regeringar och internationella organ, men också icke-statliga organisationer, det civila samhället, sjukvårdsprofessionerna, patientgrupper och företagssamfundet. Den forskningsbaserade läkemedelsindustrins fokus, aktiviteter och åtaganden representerar dess vision av de steg som är nödvändiga, särskilt när det gäller förbättring av hälsovården i utvecklingsländerna. Den forskningsbaserade läkemedelsindustrins åtagande att stödja förbättrad global hälsa för dagens och morgondagens patienter har inga geografiska begränsningar och kan grupperas i tre nyckelområden: a) innovation, b) tillgång och c) god företagsstyrning. 6 Tre av millenieutvecklingsmålen är direkt inriktade på hälsa medan andra har indirekta kopplingar. Se: 7 En sammanfattande förteckning över initiativen finns i den bifogade bilagan och mer detaljerad information finns på

4 4 A. Innovation Den forskningsbaserade läkemedelsindustrins åtaganden är att: 1. Forska om och utveckla innovativa läkemedel och vacciner det primära samhällsuppdraget Den forskningsbaserade läkemedelsindustrins primära roll (unik bland alla aktörer) är att utveckla säkra, högkvalitativa och effektiva sjukdomsbehandlingar som förbättrar patienternas hälsa. FoU-baserade läkemedelsföretag gör fundamentala och betydande bidrag genom innovativ forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel och vacciner av hög kvalitet. Dessa bidrag sänker den förtida dödligheten samt förebygger eller behandlar sjukdomar, höjer patienternas livskvalitet, innebär att kostsam sjukhusvård kan undvikas och gör det möjligt för människor att återgå till mer normala arbetsliv i stället för att vara sängbundna. 2. Stödja FoU-program för sjukdomar som är utbredda i utvecklingsländer Läkemedelsindustrin har utvecklat och håller på att utveckla ett mycket stort antal läkemedel för behandling av sjukdomar som drabbar patienter i både utvecklade länder och utvecklingsländer (t.ex. hiv/aids, diabetes, luftvägssjukdomar). Industrin har också satsat på FoU som gäller sjukdomar som är utbredda främst i utvecklingsländerna. Forskningsbaserade företag arbetar med över 50 potentiella läkemedel och vacciner inom området tropiksjukdomar, vilket är en ökning från omkring 40 för några år sedan. Företag med expertkunnande inom detta område ökar sina forskningsinsatser när det gäller sjukdomar som särskilt drabbar utvecklingsländer. 8 Dessa mångfaldiga insatser genomförs genom: interna forskningsprogram, fristående forskningsinstitut, stöd till WHO/UNICEF/UNDP/Världsbankens program för forskning och utbildning inom tropiksjukdomar (TDR) och andra program (t.ex. MMV (Medicines for Malaria Venture), Global Alliance for TB och DNDi (Drugs for Neglected Diseases Initiative)) och samarbete med organ som använder nya marknadsbaserade mekanismer såsom konceptet med så kallade advanced market commitments. 9 Läkemedelsindustrin fortsätter att utforska nya sätt att stimulera sådan ytterligare FoU självfallet inom ramen för de rättsliga begränsningarna i form av varierande nationell konkurrenslagstiftning och -politik. Läkemedelsindustrin forsätter också arbetet med att utveckla över hundra läkemedel mot hiv/aids och malaria, inklusive ett antal vacciner, utöver ansträngningarna att genom innovation hantera de växande globala hoten i form av kroniska sjukdomstillstånd som hjärtkärlsjukdomar, diabetes, cancer, neurologiska sjukdomar och andra sjukdomar Bedriva forskning om och utveckling av läkemedel för barn Behandling av barn med läkemedel är en speciell utmaning. Utifrån klinisk prövning har en uppsättning riktlinjer tagits fram som såväl hälsovårdsmyndigheter över hela världen som läkemedelsindustrin har godkänt och som bygger på principerna för god 8 För specifika projekt, se: 9 Se 10 Se den omfattande översikten över läkemedel i klinisk utveckling för ett antal infektionssjukdomar och kroniska sjukdomar på

5 5 klinisk praxis. 11 I dag är förståelsen bättre av de fysiologiska och psykologiska skillnaderna mellan barn och vuxna och av nödvändigheten att särbehandla barn vid läkemedelsutveckling inte behandla dem som små vuxna. Pendeln svänger nu tillbaka mot skydd av barns hälsa genom forskning, vilket dokumenteras i den internationella överenskommelsen om att inkludera barn i processen vid läkemedelsutveckling och en WHO-kampanj som nyligen inleddes för att stödja utvecklingen av läkemedel för barn. 12 En cancerdiagnos var för ett barn nästan liktydig med en dödsdom för 50 år sedan, jämfört med en överlevnad på omkring 80 % i dag. 13 Läkemedelsindustrin har redan byggt upp en ansenlig kunskapsbas när det gäller komplexiteten av kliniska prövningar på barn och utveckling av läkemedel för barn. Industrin har stött införandet av lagstiftning inom området i USA och i EU. 14 I samarbete med andra nyckelaktörer inom hälsovården satsar läkemedelsindustrin på att låta barn över hela världen i allt högre grad dra nytta av de terapeutiska fördelarna med modern läkemedelsbehandling. Industrin har uppmuntrat och kommer att fortsätta uppmuntra en politik som främjar en fortsatt utveckling inom området läkemedel för barn. 4. Stödja ett sunt skydd av immaterialrätten och av sunda regleringsvillkor nödvändigt för innovation som syftar till att uppfylla patienternas ouppfyllda behov Immaterialrättigheter i både utvecklade länder och utvecklingsländer, med stöd av sunda statliga regleringsförfaranden och en sund hälsovårdsfinansiering, är avgörande faktorer för att gynna läkemedelsindustrins insatser inom forskning och utveckling dess primära bidrag till folkhälsoarbetet. Utan dessa faktorer kan läkemedelsindustrin varken tillhandahålla innovativa läkemedel eller stödja partnerskapsinitiativ i utvecklingsländerna. Effektiva immaterialrättssystem inklusive skydd av patent, varumärken och äganderättsligt skyddade data är avgörande för stimulansen av FoU, eftersom detta ger en viss garanti för att uppfinnaren om ett läkemedel godkänns får en möjlighet att generera tillräckliga intäkter för att motivera investeringar i FoU. De över 20 antiretrovirala läkemedel som nu används utvecklades tack vare de incitament som ett immaterialrättsligt skydd gav i utvecklade länder och i många utvecklingsländer. Den forskningsbaserade läkemedelsindustrin stödjer alltså en förstärkning av det immaterialrättsliga skyddet i både industriländer och utvecklingsländer för att främja och förvalta framtida innovation. Som FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan uttryckte saken: Immaterialrättsligt skydd är nyckeln till utveckling av de nya läkemedel, vacciner och diagnosverktyg som världens fattigaste är i akut behov av för sin hälsa. 15 Under de senaste tjugo åren har ett betydande antal utvecklade länder och 11 Se bestämmelserna om harmonisering av tekniska krav som gäller barn på 12 Se 13 Se data för olika typer av cancer hos barn och överlevnadsfrekvenser på 14 Läkemedelsindustrins utveckling av läkemedel för barn främjas av särskild lagstiftning gällande barn i USA (se och i Europeiska unionen (se 15 Se - Världshandelsorganisationens (WTO) TRIPS-avtal innehåller en flexibilitet som alla länder kan utnyttja (under förutsättning att den är förenlig med avtalets bestämmelser). Ett mindre antal länder har använt denna flexibilitet (t.ex. tvångslicensiering) i sin tillämpning av avtalet. Dessa stater betraktar tvångslicensiering som en lösning på deras problem med tillgång till läkemedel. Men även om tvångslicenser är möjliga enligt TRIPS är de bara ett alternativ och långt ifrån någon lösning på

6 6 utvecklingsländer gjort framsteg när det gäller att förbättra det immaterialrättsliga skyddet, och läkemedelsindustrin satsar på att stödja denna trend, som gynnar innovation och patienternas tillgång till nya läkemedel. 16 B. Tillgång Den forskningsbaserade läkemedelsindustrins åtaganden är att: 5. Genom partnerskap bearbeta hinder för tillgång Det krävs ett klart erkännande och en tydlig prioritering på global nivå av hindren för att förbättra tillgången till hälsovård, inklusive läkemedel. De mest uppenbara och fundamentala hindren för tillgången till hälsovård och läkemedel är fattigdom och dålig infrastruktur för hälsovården i utvecklingsländerna, bland annat en allvarig brist på läkare, sjuksköterskor och farmaceuter. Läget förvärras dessutom i många utvecklingsländer av de höga kostnaderna för läkemedelsdistribution på grund av höga importavgifter, hamnavgifter, importörernas marginaler, mervärdesskatter på läkemedel och höga marginaler i leveranskedjans grossist- och detaljhandelsled. Dessa faktorer kan ge onödigt höga priser på nödvändiga läkemedel, särskilt i de minst utvecklade länderna. Ytterligare en avgörande fråga i samband med förbättrad tillgång till hälsovård är behovet av att öka finansieringen av hälsovård, med tanke på bristen på resurser i fattigare utvecklingsländer. 17 Läkemedelsindustrin har stött innovativa globala finansieringsmekanismer, bland annat Globala Fonden för aids, tuberkulos och malaria, GAVI för vacciner, nationella program (t.ex. PEPFAR för hiv/aids) och så kallade advanced market commitments för inköp av nya läkemedel som är specialanpassade för utvecklingsländernas behov. Utan dessa mekanismer och fler behövs kan läkemedel mot de sjukdomar som utgör de största hoten mot patienternas välbefinnande i utvecklingsländerna inte levereras från någon källa på hållbar basis. Regeringarna spelar en primär roll, men offentlig-privata partnerskap (PPP) gör det möjligt för varje aktör att använda sin expertkunskap i samverkan med andra därigenom kan det gemensamma arbetet ta sig uttryck i en effektiv, långtgående och fördelaktig insats för patienter i utvecklingsländerna som får bättre tillgång till hälsovård och läkemedel. Fattiga människor som inte har någon utbildning i hälsofrågor och har begränsad eller ingen tillgång till mat, säkert dricksvatten och sanitet har tillgänglighetsproblemet. Snarare kan en frekvent användning av tvångslicensiering avskräcka från införande av nya läkemedel där de skulle kunna användas, och en frekvent användning av tvångslicenser försvagar ramverket för immaterialrättsligt skydd och underminerar därmed den privata sektorns möjlighet att genomföra nödvändig forskning och utveckling. Samtidigt har ett antal utvecklingsländer och utvecklade länder infört strikta begränsningar för, eller har angett att de inte alls kommer att utnyttja, flexibiliteten enligt TRIPS stycke 6 -ändring. Vidare har flera utvecklingsländer och utvecklade länder antingen unilateralt eller som en del av ett handelsavtal använt en annan typ av flexibilitet, nämligen den enligt artikel 1 i TRIPS att i sin lagstiftning införa ett mer omfattande skydd än det som krävs enligt detta avtal. 16 Exempelvis har flera utvecklingsländer och utvecklade länder detaljutvecklat bestämmelserna i artikel 39 i TRIPS genom att specificera upp till 10 års ensamrätt till data gällande arbete inom kliniska prövningar. Äganderättsskydd för data är ett viktigt incitament för utveckling av nya läkemedel, men kan också främja utvecklingen av nya indikationer för äldre läkemedel, även sådana för vilka patentskyddet har upphört. 17 I maj 2000 identifierades i en gemensam avsiktsförklaring mellan WHO, UNICEF, UNFPA, UNAIDS och Världsbanken samt fem (nu åtta) läkemedelsföretag nationella politiska åtaganden, nationell infrastrukturkapacitet, samhällsmobilisering, säkra distributionssystem, betydande extra finansiering och fortsatt industriell FoU tillsammans med tillgänglighetsinitiativ från läkemedelsföretagen som nyckelelement i insatserna för att hantera behovet av ökad aidsbehandling med antiretrovirala läkemedel. Denna avsiktsförklaring är användbar för andra kampanjer som gäller prioriterade sjukdomar. Se den gemensamma avsiktsförklaringen i bilaga 1 på:

7 7 troligen inte heller möjlighet att köpa ens basvaror och -tjänster när det gäller hälsovård. Under sådana omständigheter är det sällan högteknologiska lösningar som behövs, utan i stället primärvårdsinsatser för att bekämpa typiska fattigdomsrelaterade sjukdomar. Generella åtgärder för att motverka fattigdom och speciella målinriktade insatser bättre mat för mödrar, massvaccineringskampanjer, tillgång till vanliga antibiotika, myggnät för att förebygga malaria och program för främjande av kondomanvändning för att förhindra spridningen av hiv/aids och andra sexuellt överförda sjukdomar minskar den förebyggbara dödligheten på ett mycket effektivt sätt. En kombination av dessa åtgärder och väl etablerade, billiga grundläggande hälsofrämjande insatser skulle ha en dramatisk positiv inverkan på fattigas hälsa. I detta avseende går läkemedelsindustrins åtaganden utöver att tillhandahålla läkemedel och inkluderar till exempel utbildning, sakkunskap om hanteringen leveranskedjan och användning av innovativa läkemedel. 18 Andra stora hinder för tillgången som behöver raseras är handelshinder och indirekta skatter. Avgifter och skatter som tas ut på läkemedel höjer deras pris och står under nationella regeringars direkta kontroll. Där de flesta patienter har låga inkomster och måste betala hälsovårdsprodukter ur egen ficka bidrar avgifter och skatter till att göra dem ännu fattigare och gör det svårare för dem att få tillgång till sådana produkter. Om skatterna gick direkt till en bättre finansiering av bättre hälsovård och infrastruktur skulle de vara försvarbara. I allmänhet fungerar det inte så. I stället används medlen ofta helt enkelt för att skydda lokala tillverkare eller går till program som inte är hälsorelaterade. I stället bör avgifterna reduceras avsevärt eller tas bort helt och hållet, i likhet med höga nationella skatter på läkemedel, och läkemedelsindustrin satsar på samarbete med relevanta internationella organ för att lösa detta problem Få enskilda företag att satsa på att göra behandlingar tillgängliga och åtkomliga Forskningsbaserade företag tar många initiativ för att förbättra tillgången genom praktiska åtgärder. Exempel på sådana initiativ men det finns fler är utbildning för kliniska prövningar och tillverkning, utbildning av sjukvårdspersonal, utbildningsstipendier och stöd med utveckling av regelverk och infrastruktur. Företagen arbetar ofta i partnerskap med andra aktörer för att göra sina produkter mer tillgängliga i fattiga länder genom donationer av högkvalitetsläkemedel eller genom individuella program för differentierad prissättning alltefter vad varje företag väljer att göra utifrån sin egen situation. 20 Det finns också ett antal företag som har satsat på att licensiera sin teknik till generikatillverkare som håller hög klass, medan många andra satsar på att utöka sin egen produktions- och distributionskapacitet för att kunna möta patienternas behov. Generikaindustrin har en viktig roll, eftersom över 95 % av de läkemedel som 18 Se de företagsprogram som anges i hänvisningen i fotnot 5 ovan och i bilagan nedan. När det gäller tillgången till hiv/aids-behandling och behandling med antiretrovirala läkemedel har exempelvis sju företag samarbetat med internationella organ för att skala upp aidsbehandlingen i de utvecklingsländer som är fattigast och har de lägsta inkomsterna inom AAI (Accelerating Access Initiative) och har samarbetat med sina partners för att komma över de infrastrukturella hindren. 19 Avgifter, skatter och andra prispåslag i leveranskedjan är en del av en analys och ett initiativ inom MeTAprojektet, som genomförs av det brittiska ministeriet för internationell utveckling. Se 20 Dessa aktiviteter genomförs med respekt för konkurrenspolitik, -lagstiftning och -regler över hela världen. Liksom när det gäller övriga industrigrenar avspeglar läkemedelspriserna marknadsbaserad konkurrens dvs. konkurrens mellan olika patentskyddade produkter, mellan patentskyddade produkter och produkter vars patentskydd har upphört samt konkurrens med andra medicinska tekniker.

8 8 WHO har klassificerat som nödvändiga mediciner utgörs av generikapreparat som inte längre är patentskyddade. 21 Under konkurrensförhållanden kan generikaindustrins produkter avspegla dess relativt sett lägre kostnadsstruktur, eftersom generikaföretag vid försäljningen av generika inte har samma krav som ursprungsföretaget på sig att återvinna de avsevärda FoU-kostnaderna. 22 Det är dock mycket viktigt att säkra den nödvändiga extra finansieringen från internationella donatorer eller nationella regeringar. Exempelvis gäller i frånvaro av immaterialrättsligt skydd eller upprätthållande av rättigheter i vissa utvecklingsländer (varav ett antal är befriade från skyldigheterna enligt TRIPS fram till 2016) att både ursprungsföretaget och generikatillverkarna kan göra sina produkter tillgängliga där, men i frånvaro av ytterligare finansiellt stöd har patienterna inte råd med vare sig originalläkemedlet eller generikakopiorna på grund av den mycket låga inkomsten per capita och den fattigdom som råder i många utvecklingsländer i olika delar av världen. En kombination av dessa olika aktiviteter från läkemedelsindustrins sida maximerar möjligheterna för patienter i utvecklingsländerna att genom partnerskap få tillgång till originalprodukter eller högkvalitativa generikaprodukter. Detta kan bidra till att säkra en varaktig tillgång. Ur detta perspektiv är ett immaterialrättsligt skydd nödvändigt för att patienterna ska få tillgång till innovativa läkemedel eftersom skyddet gör det möjligt för läkemedelsindustrin att genomföra forskning och utveckling på hållbara villkor. C. God företagsstyrning Den forskningsbaserade läkemedelsindustrins åtaganden är att: 7. Följa, och i tillämpliga fall, gå utöver, nationella bestämmelser för hälsa, säkerhet och ekonomi Forskningsbaserade läkemedelsföretag åtar sig att följa alla lagar och regler som gäller säkra och sunda arbetsplatser, miljöskydd samt produkters och tjänsters säkerhet och effekt. Under konstruktiva politiska och sociala betingelser (dvs. en god styrning ) är dessa bidrag från företagens sida av stort värde när det gäller att dels göra det möjligt för enskilda individer att leva ett sunt liv, dels för staten att ta sitt ansvar genom de löner som utbetalas till personalen får de anställda möjlighet att få sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillgodosedda och genom de skatter som betalas får staten möjlighet att förbättra folkhälsosituationen. Forskningsbaserade företag satsar på väl genomtänkta riktlinjer för företagets ansvar och en ansvarsfull företagspolicy. Företagens självpåtagna ansvarsnormer är ofta standarder som har fastställts genom lokala lagar och förordningar. 21 En rapport från det brittiska ministeriet för internationell utveckling (DFID), Increasing people s access to essential medicines in developing countries: a framework for good practice in the pharmaceutical industry, mars 2005, sid 20. Denna DFID-rapport innehåller också ett antal konstruktiva iakttagelser och rekommendationer som gäller denna artikels övergripande tema. 22 Existensen av en generikaindustri och dess produkter är en viktig följd av ett effektivt globalt system för immaterialrättsligt skydd, vilket inte bara ger innovativa läkemedel utan även, efter det att patentskyddet har upphört, ger en ständigt växande tillgång till nya generikaprodukter som inte kräver återbetalning av FoU-kostnader och andra kostnader som utvecklaren av ett originalläkemedel har.

9 9 8. Säkerställa ett etiskt godtagbart genomförande av kliniska prövningar och av marknadsföring av läkemedel Läkemedelsindustrin har genom en dialog med kliniska forskare och tillsynsmyndigheter utvecklat ett system för god praxis för kliniska prövningar för att testa innovativa läkemedels säkerhet och effekt. Denna praxis gör det möjligt att ge en adekvat beskrivning av kort- och långsiktiga resultat för expertgranskare, tillsynsmyndigheter och allmänhet. Nyligen har företagen dessutom gjort ett åtagande att utan dröjsmål göra sina pågående försök och resultat allmänt tillgängliga. Företagen uppnår detta mål genom att publicera resultaten från prövningarna via officiella och privata källor. Läkemedelsföretagen har skapat en internetportal så att allmänheten lätt kan få åtkomst till information om och resultat från pågående kliniska prövningar, oavsett om resultaten är positiva eller negativa. 23 En viktig del av processen med upptäckt, klinisk utveckling och försäljning av läkemedel för patienterna är marknadsföringen av innovativa läkemedel den är nödvändig för att informera sjukvårdspersonal om nya läkemedel och godkända nya användningar för befintliga läkemedel. Den forskningsbaserade läkemedelsindustrin är den primära källan till information om sina egna produkter och inser sitt stora ansvar när det gäller att säkerställa att produktinformationen är korrekt och inte missledande. Varje företag som är medlem i IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations) antingen direkt eller genom sina medlemssammanslutningar måste följa de principer som fastställs i IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices. 24 Denna uppförandekod ger tillsammans med medlemssammanslutningarnas och företagens uppförandekoder och med respekt för nationella lagar och förordningar de globala standarderna för etisk marknadsföring av läkemedel riktad till sjukvårdspersonal från industrin i alla länder i världen där företagen bedriver verksamhet som inbegriper försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Grunden för dessa aktiviteter vilar på principen att medlemsföretagens förhållande till sjukvårdspersonal är avsett att gynna patienterna och att förbättra utövandet av medicin. 9. Garantera produktkvalitet: god tillverkningssed och standarder för bioekvivalens är avgörande Den forskningsbaserade industrin satsar på att tillverka produkter av högsta kvalitet och att beakta de praktiska behoven i resurssvaga miljöer (t.ex. värmetåliga produkter). Läkemedelsindustrin stödjer också en förstärkning av de nationella regelverken och en global spridning av god tillverkningssed (GMP) för att förbättra tillgången till högkvalitativa originalläkemedel, bioekvivalenta generiska produkter över hela världen. Kvalitetsåtagandet är mycket viktigt, och det finns ett behov av att fokusera på problemet med undermånliga läkemedel där adekvata standarder för god tillverkningssed inte finns eller inte upprätthålls. Dessutom kvarstår även där GMPstandarder finns problemet med att kopierade produkter som inte är bioekvivalenta tillverkas och godkännas av vissa tillsynsmyndigheter, vilket sätter patienternas hälsa på spel. Om det inte säkerställs att patienterna får bioekvivalenta generikaprodukter kan detta leda till läkemedelsresistens, dödsfall och spridning av epidemier. 23 Se IFPMA-portalen för kliniska prövningar på 24 Mer information om uppförandekoden finns på

10 10 Läkemedelsindustrin satsar på att stödja regelverk som kräver GMP-standarder och effektiva standarder för bioekvivalens, och företagen har gjort ett åtagande att bidra till att säkra att dessa standarder tillämpas på ett effektivt sätt av alla eventuella licensinnehavare. Läkemedelsindustrin satsar även för att stödja ett regelverk som är anpassat för de speciella förutsättningar som gäller för biologiskt likartade produkter ( biosimilars ) som tillverkas av andra än originaltillverkaren Bekämpa förfalskade läkemedel Läkemedelsindustrin satsar intensivt på att motverka det växande hot mot folkhälsan som förfalskade läkemedel innebär. Sådana läkemedel är vanligast bland de mest sårbara, fattiga befolkningarna i länder med svag rättslig struktur och svaga regelverk. I utvecklingsländer utgör förfalskade läkemedel mellan 10 och 30 % av den totala läkemedelsförsäljningen, och problemet med förfalskade läkemedel är utbrett när det gäller såväl generika och vacciner som originalläkemedel. 26 Det är brottsligt att tillverka förfalskade läkemedel, och det finns inga förfalskade läkemedel av god kvalitet, eftersom tillverkningen är olaglig och därmed oreglerad, i motsats till det som gäller för lagliga receptbelagda läkemedel. Ofta innehåller förfalskade läkemedel fel mängd av, eller innehåller inte alls, det aktiva innehållsämnet. Såväl de viktigaste globala och de nationella hälsoorganen som brottsbekämpande organ måste leda insatser för att minska cirkulationen av förfalskade vacciner mot meningit, förfalskad antibiotika och förfalskade läkemedel mot malaria samt antivirala AIDS-läkemedel och av andra förfalskningar av nödvändiga läkemedel enligt WHO eller nationella regeringar. Läkemedelsindustrin samarbetar nära med WHO:s IMPACT (International Medical Products Anti-Counterfeiting Task Force) och andra institutioner som är beredda att ta en ledande roll i kampen. Läkemedelsindustrin har själv tagit en ledan roll, och 2002 inrättades Pharmaceutical Security Institute, som samordnar arbetet mot läkemedelsförfalskning bland 27 företag och samarbetar med nationella regeringar och deras hälsoorgan och brottsbekämpande organ. 11. Bekämpa korruption inom hälsovårdssystemet Patienter är föremål för andras beslut vid valet av hälsovårdsinsatser, särskilt under dåliga ekonomiska förhållanden. Därigenom blir patienterna sårbara för beslut som fattas på grundval av mutor, vänskapstjänster, nepotism och annat bedrägligt beteende. Detta är möjligt på grund av otillräcklig insyn och bristande kontroll över transaktioner i kombination med avsaknad av adekvat tillämpning av regler avsedda att säkra att patienten är den som får förmån av hälsovårdssystemet. Användning av knappa medel för att köpa undermånliga eller förfalskade läkemedel skadar patienterna och minskar effekten av program för att utrota sjukdomar. Läkemedelsindustrin prioriterar tillsammans med andra aktörer bekämpningen av korruption på individuell och kollektiv nivå. 25 På grund av biologiska produkters komplexa natur och mångfald måste nytta/risk-profilen för biologiskt likartade produkter utvärderas noggrant och övervakas med hjälp av ett specifikt, väldefinierat och transparent regelverk som täcker utveckling, godkännande och förfaranden efter godkännande (se EMEA noterar att: Det standardmässiga tillvägagångssättet för generika (påvisande av bioekvivalens med ett referensläkemedel genom lämpliga studier av biotillgänglighet) används normalt för läkemedelsprodukter av kemiskt ursprung. På grund av komplexiteten hos produkter av biologiskt/bioteknologiskt ursprung är tillvägagångssättet för generika inte vetenskapligt lämpligt för dessa produkter. Se 26 Se faktabladet om WHO:s IMPACT (International Medical Products Anti-Counterfeiting Task) på

11 Bidra till beredskapen inför en influensapandemi Läkemedelsindustrin satsar på beredskap mot hotet om en influensapandemi, och forskningsbaserade vaccinföretag har gjort enorma FoU-investeringar i pandemivacciner, utökat tillverkningskapaciteten för vacciner mot säsongsinfluensa som ett nödvändigt steg i att bygga upp kapaciteten inför hotet om en influensapandemi, investerat i dosbesparande teknik, donerat prepandemivacciner och antivirala läkemedel till WHO:s lager för användning i utvecklingsländer, erbjudit lämpligt och rimligt tekniskt stöd till vaccintillverkare i utvecklingsländer och vidtagit ett antal andra ansvarsfulla åtgärder. Läkemedelsindustrin har också tagit fram en vägledningsmanual för hälsovårdsföretag för att bidra till företagens kontinuitetsplanering så att tillgången på nödvändiga hälsovårdsprodukter kan säkras i händelse av en pandemi. 27 Denna manual har översatts till sju språk (engelska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska och spanska). Läkemedelsindustrin har gjort ett åtagande att satsa på förberedande samarbete med olika aktörer för att kunna fortsätta leverera hälsovårdstjänster och läkemedel om en pandemi skulle bryta ut. Sammanfattning: partnerskap måste vara det centrala fokuset för globala insatser Läkemedelsindustrin har etablerat sin primära funktion: att upptäcka och utveckla nya läkemedel, vacciner och, i allt högre grad, bioteknologiska produkter för patienter över hela världen. Den enorma överdödligheten i utvecklingsländerna kan hanteras bara genom att tillgången till hälsovård förbättras genom en samordnad strategi baserad på partnerskap som stöds på global nivå med såväl finansiella resurser som med sakkunskap om god praxis och med insatser på nationell och lokal nivå för att öka fattiga människors tillgång till nödvändig hälsovård, oavsett var de bor. Det är uppenbart att enstaka aktörer på egen hand har begränsad inverkan på den globala utvecklingen och de globala hälsoproblemen. Alla aktörer i samhället statliga och icke-statliga måste bidra till lösningar i enlighet med sina skyldigheter, sin förmåga och sitt informerade egenintresse. Alla samhällsaktörer måste göra resurser tillgängliga och samarbeta på ett kreativt sätt för att uppfylla alla millenieutvecklingsmålen. Läkemedelsindustrin åtar sig att agera ansvarsfullt inom sitt kompetensområde och satsar på samarbete för att göra sina nya förebyggande och behandlande produkter tillgängliga och åtkomliga för patienter över hela världen. Bilaga: Forsknings- och utvecklingsbaserade läkemedelsföretag som deltar i privat-offentliga partnerskap (PPP) för tillgång, kapacitetsuppbyggnad och FoU för att förbättrad hälsa i utvecklingsländerna HIV/AIDS PPP för tillgång till antiretrovirala läkemedel Abbott, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead, GlaxoSmithKline, Merck & Co., Inc. och Roche 27 Se

12 12 HIV/AIDS PPP för mor & barn-program Abbott, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson, Novartis och Roche HIV/AIDS PPP för kapacitetsuppbyggnad Abbott, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Japan Pharmaceutical Manufacturers Association, Merck & Co., Inc., Pfizer och Roche HIV/AIDS PPP för FoU Abbott, Bristol-Myers Squibb, Gilead, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck & Co., Inc., Novartis och sanofi-aventis Malaria PPP för tillgänglighet och kapacitetsuppbyggnad GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer och sanofi-aventis Malaria PPP för FoU GlaxoSmithKline, Novartis, sanofi-aventis och Sigma-Tau Tuberkulos PPP för tillgänglighet och kapacitetsuppbyggnad AstraZeneca, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Novartis och sanofi-aventis Tuberkulos PPP för FoU AstraZeneca, Bayer HealthCare, GlaxoSmithKline, Novartis och sanofi-aventis Tropiksjukdomar PPP för utrotning och eliminering Bayer HealthCare (sömnsjuka), GlaxoSmithKline (lymfatisk filariasis), Johnson & Johnson (Guineamask), Merck & Co., Inc. (lymfatisk filariasis, onchocerciasis), Novartis (lepra), Pfizer (trakom) och sanofi-aventis (sömnsjuka) Tropiksjukdomar PPP för tillgänglighet och kapacitetsuppbyggnad Bayer HealthCare, Gilead, Johnson & Johnson, Merck KGaA, sanofi-aventis och Schering- Plough Tropiksjukdomar PPP för FoU GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Schering-Plough och Wyeth Sjukdomar som kan förhindras genom vaccinering PPP för tillgänglighet och kapacitetsuppbyggnad Bayer HealthCare, Crucell, GlaxoSmithKline, Merck & Co., Inc., Novartis, sanofi-aventis och Wyeth Sjukdomar som kan förhindras genom vaccinering PPP för FoU GlaxoSmithKline, IFPMA Influenza Vaccine Supply ITF, Merck & Co., Inc., Novartis, sanofiaventis och Wyeth PPP för mödrar & barns hälsa Abbott, AstraZeneca, Bayer HealthCare, GlaxoSmithKline och Johnson & Johnson PPP för kroniska sjukdomar Abbott, AstraZeneca, Novartis, Novo Nordisk och sanofi-aventis Mer information om dessa program finns på : 27 februari 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( )

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( ) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.12.2014 COM(2014) 737 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (2012-2013) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar Särläkemedel Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar 1 Förord LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 75 medlemsföretag vilka står som tillverkare

Läs mer

Lärarhandledning. På liv & död...

Lärarhandledning. På liv & död... Lärarhandledning På liv & död... VEM HAR RÄTT TILL MEDICIN? Studielmaterialet På liv & död - Vem har rätt till medicin? består av ett elevmagasin och en kort lärarhandledning. Syftet med materialet är

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 30 May 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utveckling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 24 juni 2002 PE 314.370/27-54 ÄNDRINGSFÖRSLAG 27-54 Förslag till yttrande (PE 314.370) Didier Rod Stöd för att bekämpa fattigdomsrelaterade

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009)

Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 1 december 2009 16891/09 (Presse 358) Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009) Idag, på Världsaidsdagen 2009, erinrar

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport (2010 2011)

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport (2010 2011) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2012 COM(2012) 775 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (2010 2011) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Transparency - branschperspektivet. Anita Finne Grahnén

Transparency - branschperspektivet. Anita Finne Grahnén Transparency - branschperspektivet Anita Finne Grahnén Transparency Efpia- PhRMA principer för ansvarsfull öppenhet Förslag från EMA Efpias synpunkter Disclosure code 2 1 Efpia PhRMA - principer för ansvarsfull

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

9803/05 mru/bas,um,al/ss 1 DG I

9803/05 mru/bas,um,al/ss 1 DG I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 juni 2005 (10.6) (OR. en) 9803/05 SAN 99 INFORMERANDE NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 9181/05 SAN 67 Ärende: Utkast till rådets

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utveckling och samarbete 8 maj 2003 PE 310.512/1 29 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 29 Förslag till betänkande (PE 310.512) John Bowis Hälsa och fattigdomsbekämpning i utvecklingsländerna

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Lägesrapport 2014. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2014. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2014 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2014 Förord Sveriges regering har uttryckt ett mål om att de samlade investeringarna i forskning och

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-1340/2016 12.12.2016 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1818/2016 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen om förordningen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 14.9.2011 B7- /2011 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7- /2011 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om EU:s globala

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 17 oktober 2002 PE 319.363/15-41 ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-41 Förslag till betänkande (PE 319.363) Jules Maaten Förebyggande av rökning

Läs mer

Medical Products Agency Läkemedelsverket Ledande kraft i samverkan för bättre hälsa. Susanne Baltzer, ansvarig Innovationskontoret

Medical Products Agency Läkemedelsverket Ledande kraft i samverkan för bättre hälsa. Susanne Baltzer, ansvarig Innovationskontoret Medical Products Agency Läkemedelsverket Ledande kraft i samverkan för bättre hälsa Susanne Baltzer, ansvarig Innovationskontoret 1 Läkemedelsverket Statlig myndighet under Socialdepartementet Huvudsakligen

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

Detta brev skickas ut i överenskommelse med den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket för att informera om följande:

Detta brev skickas ut i överenskommelse med den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket för att informera om följande: FÖRFALSKADE PRODUKTER MÄRKTA SOM HERCEPTIN (trastuzumab) Injektionsflaska innehållandes pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 150 mg Batchnummer: H4105B01, H4136B02, H4196B01, H4143B01,

Läs mer

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 En bättre värld United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 Landyta Källa: Worldmapper Befolkning Källa: Worldmapper 1. Utrota extrem fattigdom och hunger Delmål: Halvera andelen människor

Läs mer

Om Säkerhets- och försvarsföretagen

Om Säkerhets- och försvarsföretagen Om Säkerhets- och försvarsföretagen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vi har 62 medlemsföretag

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige Förbättra patienternas

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Entreprenörskap inom bioteknikindustrin Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Karolinska Innovations AB Presentationens upplägg Definitioner Bioteknik industrin

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

Generiska läkemedel. Same same different name

Generiska läkemedel. Same same different name Generiska läkemedel Same same different name Vad är generika? de 5 miljarder som samhället sparar årligen på generika motsvarar 11 000 sjuksköterskor* *(inkl. sociala avgifter) En del patienter som står

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Hälsofrämjande sjukhus Östersund

Hälsofrämjande sjukhus Östersund Var 20:e i befolkningen kan behandlas med ett läkemedel som kostar 2000 kr/patient och år. God evidens registrerat två stora kliniska prövningar Livsstilsläkemedlen Läkemedelsförmånsnämndens huvudvärk?

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

LIF policy. LIF Policy om djurförsök 2006:2

LIF policy. LIF Policy om djurförsök 2006:2 LIF policy LIF Policy om djurförsök 2006:2 November 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Väl utformade djurstudier är idag nödvändiga... 5 Framsteg för alternativa metoder... 5 LIFs principer

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader SAMMANFATTNING Befolkningens hälsa har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande råder stor ojämlikhet i hälsostatus såväl inom som mellan länderna. Sedan 1990 har den förväntade livslängden vid födseln

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utveckling och samarbete PRELIMINÄR VERSION 2003/2078(INI) 22 augusti 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling och samarbete till utskottet för

Läs mer

Fördom 1: Det kan aldrig vara bra att ta läkemedel

Fördom 1: Det kan aldrig vara bra att ta läkemedel Säkra läkemedel? Säkra läkemedel? Det finns många missuppfattningar om läkemedel. Bristande kunskap kan göra att behandlingen inte genomförs på rätt sätt och därmed leda till försämrad hälsa och livskvalitet.

Läs mer

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-1042/3. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV B8-1042/3. Ändringsförslag 3.10.2016 B8-1042/3 3 Skäl Ca (nytt) Ca. Frihandelsavtal som har underminerat länders suveränitet, inklusive livsmedelssuveränitet, och uteslutit lokala jordbrukare från deras egna marknader, har bidragit

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående TUBERKULOS Information till patienter och närstående Grafisk form och illustrationer: Ord & Bildmakarna AB. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2006 VAD ÄR TUBERKULOS? Tuberkulos är en smittsam men botbar

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården utveckling av en analysstrategi för IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik juli 2015 IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik Vårdgivarnas investeringar i dataanalys ökar stadigt Vårdgivarna satsar fortfarande mer på

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Sammanfattning Vad är viktigt för ett stort (forskande läkemedels)företag? Långsiktighet Lönsamhet Vad innebär det?

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Strategisk handlingsplan (2006 2008) för Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar

Strategisk handlingsplan (2006 2008) för Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar Strategisk handlingsplan (2006 2008) för Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar Inledning Regeringens strategiska handlingsplan (2006 2008) för Sveriges bidrag till den

Läs mer

Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen?

Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen? Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen? Familjecentrerat arbetssätt för goda uppväxtvillkor Seminarium 4:6 Onsdag 18maj, klockan 13:15-14:15 Medverkande: Bo Niklasson sektorschef, Göteborgs

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2015 Policy Klimat och hälsa Sveriges läkarförbund 1 Klimat och hälsa Sveriges läkarförbunds policy för att främja klimatåtgärder och hälsa. Under de senaste 100 åren har jordens befolkning fyrfaldigats

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 7.3.2012 B7-0145/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om åtgärder

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

MötEn SoM inspirerar En presentation av Sanofi-aVEntiS och Vår VErkSa MHEt i S VErigE

MötEn SoM inspirerar En presentation av Sanofi-aVEntiS och Vår VErkSa MHEt i S VErigE MötEn SoM inspirerar En presentation av Sanofi-aVEntiS och Vår VErkSaMHEt i SVErigE 2 Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära känna sanofi-aventis verksamhet i Sverige lite bättre. Kanske

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer