Nationellt kvalitetsregister för barn på tillväxthormonbehandling. Rapport Svenska Barnläkarföreningens BarnEndokrinologi & Diabetes Sektion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationellt kvalitetsregister för barn på tillväxthormonbehandling. Rapport 2007. Svenska Barnläkarföreningens BarnEndokrinologi & Diabetes Sektion"

Transkript

1 Nationellt kvalitetsregister för barn på tillväxthormonbehandling Rapport 2007 Svenska Barnläkarföreningens BarnEndokrinologi & Diabetes Sektion ISBN:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del I...1 Nationella GH-registret 20 år, Varför inrättades registret? Vilka principer gäller för registret? Register-logistik och -teknik Ekonomi Klinisk behandling vs utveckling/forskningsuppföljning inom Nationella Registret Nationella GH-registret, som forskningsdatabas Kvalitetsindikator Andra register Hur mycket GH förbrukas i Sverige till barn? Hur många patienter startar GH/år? Hur stor andel av våra patienter oavsett diagnos fortsätter med GH på vuxenindikation? Regionala skillnader i GH-förskrivningen Diagnossättande Vilka rapporterade diagnoser har barnen i registret? Vilka doser GH har barnen i registret?...10 Styrgruppens förslag angående Nationella GH-registret...11 Del II separat bilaga Utfall av kvalitetsvariabler inom Nationella GH-registret Del III separat bilaga Resultat Del IV separat bilaga Regionala rapporter (syd, väst, öst, mellan, Stockholm, norr)

3 Del I Nationella GH-registret 20 år, Kerstin Albertsson Wikland, Lars Hagenäs, Berit Kriström, Johan Svensson, Torsten Tuvemo, Ulf Westgren 1. Varför inrättades registret? Det nationella GH-registret har funnits sedan mitten av 80-talet. Bakgrunden till registrets uppkomst var risk för prionöverförda biverkningar (i form av Creutzfelt Jacobs sjukdom) som uppmärksammades 1985 till följd av att det enda GH som fanns tillgängligt, erhölls från avlidnas hypofyser Vi ville snabbt kunna spåra alla patienter som behandlats med GH. Dessutom ville vi skapa ett framtida register för barn som behandlas eller har behandlats med biosyntetiskt GH. De skäl som anfördes då registret skapades var att man ville skapa: 1. Biverkningsregister, med syfte att tidigt och effektivt kunna upptäcka eventuella biverkningar med den nya typen av tillväxthormon samt att kunna spåra patienter som har behandlats med GH. 2. Kvalitetsregister för barn som behandlas med GH. Flera parametrar var tänkbara kvalitetsparametrar som t ex ålder vid behandlingsstart, behandlingseffekt mm. 3. Forskningsregister, att samla information som komplement till kliniska prövningar med syfte för att skulle möjliggöra olika forskningsprojekt. Den uttalade målsättningen med registret var att det skulle inkludera alla barn som behandlas med tillväxthormon i Sverige. Då registret nu har existerat i ca 20 år är det motiverat att fråga sig hur väl vi har lyckats uppnå målet att vara nationellt heltäckande och även uppfyllt övriga målsättningar med registret. Den bifogade rapporten är ett försök att besvara en del av dessa frågor förutom att utgöra underlag för fortsatta diskussioner angående registrets utformning i framtiden. Vi visar också på de möjligheter som andra register som t ex Socialstyrelsens läkemedelsregister kan ge användbar information som kan komplettera GH-registret. Därför innehåller aktuell rapport också en del bakgrundsuppgifter, som har hämtats från detta register. Ansvarig för registret är Kerstin AlbertssonWikland och övriga i styrgruppen de senaste åren har varit Ulf Westgren (sammankallande) Lars Hagenäs, Johan Svensson, Berit Kriström och Torsten Tuvemo, som adjungerad för denna rapport. Rapporten är indelad i fyra delar: Del I beskriver registret och avhandlar bakgrundsdata och resultat från samkörning med Läkemedelsregistret. Denna del är baserad på data från alla på GHbehandling. Del II utgör förslag på kvalitets/uppföljningsmått, och dessa måtts nationella utfall. Del III utgör resultat från en omdiagnostiserad datamängd för de barn som var prepubertala såväl vid start som efter ett års behandling, vilka vi haft information om GHmax och storlek vid födelsen och därmed kunnat omklassificera till IGHD, ISS eller SGA. Dessutom har barn med diagnoserna MGHD, TC och ALL analyserats. Del IV utgör regionala rapporter för de sex barnendokrinregionerna i landet; Syd, Väst, Öst, Mellan, Stockholm och Norr. Dessa har vi ej kommenterat utan de finns med för att stimulera till diskussion vid kommande regionmöten.

4 Vilka principer gäller för registret? De principer som gällt/gäller för registret är följande: 1. Innehåller individbunden data om diagnos, medicinska åtgärder och resultat. 2. Förs efter ett definierat protokoll, som utformats i samråd med deltagande enheter: samtliga regionsjukhus i Sverige, som samråder inom regionen. 3. Har stöd inom professionen, Svenska Barn Endokrin och Diabetes sektionen vid Svenska Barnläkarföreningen. 4. Har tillstånd som ett SU-register, med SU s PUL-ansvarige, och tillstånd från de etiska kommittéerna i Sverige, Datainspektionen och Läkemedelsverket. 5. Gemensamt för alla behandlande enheter i Sverige (44 barnkliniker och 15 barnmottagningar). Registret har tidigare fått stöd från Socialstyrelsen. Från 2007 är ansvaret för de Svenska kvalitetsregistren överfört från Socialstyrelsen till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som också kommer att skapa ekonomiska resurser för registren. Ansökan inlämnades september 2007 till SKL för ekonomiskt stöd för registret. 3. Register-logistik och -teknik Det nationella GH-registret har funnits sedan Registrets administrativa rutiner var från början identiskt med rutiner för KIGS, dåvarande Kabi s nu Pfizers uppföljningssystem för patienter som behandlas med Genotropin. Registren startade ungefär samtidigt och samma CRF har använts i det nationella registret som vid KIGS-registeringen, Fram t o m 2005 har data från Genotropinpatienter, som inmatats lokalt på kliniker i KIGS, överförts elektroniskt via down load till Nationella GH-registret. Data från patienter på övriga preparat har rapporterats på pappers-crf och manuellt inmatats i det nationella GH-registret. Det är viktigt att inse att medan KIGS och övriga företagsregister har sin stora styrka i att vara stora internationella uppföljningar har det nationella registret en annan målsättning och rymmer andra möjligheter genom att vara nationellt heltäckande. En förutsättning för det nationella registret är, att överföringar fungerar från klinik till registret, men även via olika företagsregister som t ex Endo-KIGS och NORDINET (det uppföljningssystem för International Outcome Service, IOS som NovoNordisk lanserat). Sedan KGS utbytts till Endo- KIGS har överföring inte fungerat till GHregistret. För närvarande är enbart Nordinet kompatibelt med Nationella Registret. Arbete pågår med att få övriga företags datasystem kompatibla. Dessutom pågår framtagande av avtal. Datainmatning direkt från kliniken har således inte fungerat de senaste åren och är en viktig orsak till kvalitetsbrister i registret. Dagens input till det nationella registret illustreras nedan (Fig1A):

5 Fig 1a Målbild för input av data till Nationella GH-registret Eli Lilly Humatrop Serono Seizen Novo Nordisk (IOS) Norditropin Ferring Zomatonorm Nordinet Pfizer (KIGS) Genotropin Ipsen Nutropin Nationellt GH-register Endo KIGS Biosimilars Växthuset, SU, Göteborg Fig 1b Målbild för output av data från Nationella GH-registret Rapporter (som denna) Årlig rapport till SOS alt SKL GH-forskare i Sverige Kliniska GH-gruppen analyser på förfrågan analyser på förfrågan Styrgruppen/ Arbetsgruppen för Nat GH Reg Nationellt GH-register Växthuset, SU, Göteborg Varje KLINIK rapporten/klink information på förfrågan download till klinikens val av inmatningsssystem, t ex Nordinet Rapporter till företag 4. Ekonomi Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna för registret bidrog Socialstyrelsen från början ekonomiskt och resterande kostnader betalades från Kerstin Albertsson Wikland s forskningsanslag. Socialstyrelsen har under de senaste åren ej bidragit ekonomiskt, utan registret blev helt beroende av finansiering från företag och forskningsanslag. I princip är de olika GH-företagen ombedda att bidra ekonomiskt i förhållande till hur många patienter de har på sitt preparat, och detta finansiella bidrag har under de senaste åren bekostat registrets aktivitet. I en enkät till sektionens medlemmar uttalade sig en stor majoritet för att registret skall behållas men på sikt vara oberoende av företagsfinansiering. Förhoppningen var att huvudmannen skulle kunna finansiera registret. För närvarande har styrgruppen inte lyckats förändra de ekonomiska förutsättningarna i den riktningen. Förändringen av det ekonomiska ansvaret för kvalitetsregister från Socialstyrelsen till huvudmannen (SKL) innebär en möjlighet att komma ifrån företags- finansiering. Därför har ansökan till SKL inlämnats september Det nationella GH-registret har sedan tidigare varit beroende av Växthusets IT-struktur samt administrativa och ekonomiska rutiner vilket gjort registrets ekonomi tidigare svår att isolera från andra verksamheter i Växthuset. Nationella GH-registret utgör sedan 2000 ett eget projekt, med en tydligare ekonomi och eget finansieringsansvar.

6 Klinisk behandling vs utveckling/forskningsuppföljning inom Nationella Registret Ökad tillgänglighet av GH ledde till att det 1986 öppnades möjligheter att såväl optimera dåvarande behandlingsregim som att vidga indikation från bristsituationens begränsningar. Av dessa anledningar startades under 1980-talet ett flertal nationella kliniska behandlingsprövningar: Flera av dessa har kunnat använda det uppföljningssystem som utarbetats inom Nationella Registret. (Turnerstudie I-IV och GHD-PUB). Notera dock, att enbart patienter på receptföreskrivet GH förts in i Nationella GH-registret, och ej patienter på kliniskt prövningshormon (som t ex KB10). Notera också, att analyser på studiepatienter ej kan göras förrän varje studie slutförts och redovisats/sammanställts. Först därefter kan datan fritt användas inom Nationella GH-registret (och resp företags databas). 6. Nationella GH-registret, som forskningsdatabas Under de 20 år som registret funnits har resultat framkommit som gör att vi idag förbättrat vår kunskap om hur vi på gruppnivå optimalt behandlar barn med tillväxthormonbrist (GHD), Turners syndrom (TS), Idiopatisk kortvuxenhet (ISS) och kortvuxna barn utan catch up och födda SGA (SGA). Vi har inom prövningar tagit fram verktyg, för att kunna optimalt skräddarsy behandling för enskilda barn inom några diagnosgrupper. Det är nu dags att föra denna kunskap tillbaka till kliniken med hjälp av nya kvalitetsindikatorer som komplement till det vi tidigare arbetet med. 7. Kvalitetsindikator I denna rapport (Del II) har vi för varje diagnosgrupp och dess könsfördelning använt följande kvalitetsindikatorer, resultatmått som: 1. Mått på tidig identifikation vid GH-start: (senast 5,5 för flickor och 7 år för pojkar) Ålder vid GHstart; ju yngre desto bättre för tillväxteffekt/dos Längd vid GHstart dels i relation till population, i SDS dels i relation till föräldrar, diff MPH SDS (ju större avstånd, desto bättre GH-svar) 2. Mått på grad av GH sekretionsbrist GHmax vid AITT GHmax vid 24/12 tim profil 3. Mått på grad av GH-känslighet. Tillväxtökning under första GH behandlingsåret Δ längd SDS 0-1 år 4. Vid pubertetsstart; mått på avslutad childhood-fas med dess GH-dosberoende tillväxt Uppnådd längd i relation till population, SDS inom normalrange Uppnådd längd i relation till föräldrar; diff MPH SDS nått föräldralängd 5. Antal prepubertal år på GH-behandling, 6. Vid uppnådd slutlängd: Uppnådd längd i relation till population, SDS inom normalrange Uppnådd längd i relation till föräldrar; diff MPH SDS nått föräldralängd 7. Tid mellan GH avslut och slutlängd, som mått på om behandling givits enbart för längd, eller också för benkvalitet, metabolism och cognition 8. Rapportering av SAE för att nå målet som biverkningsregister

7 Andra register Andra register främst Läkemedelsregistret kan ge viktig information, som kan komplettera det nationella GH-registret. I Läkemedelsregistret lagras information om preparat, preparattyp (kod), dosering, förskrivande läkare, patientens personnummer och förskrivandes specialitet Läkemedelsregistret saknar uppgift om diagnos och diagnosunderlag, därtill kan enbart avpersonifierade uppgifter erhållas utan särskild etikprövning. Via Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se) kan ytterligare information erhållas om möjligheter och begränsningar med dessa register. 9. Hur mycket GH förbrukas i Sverige till barn? Figuren nedan (fig 1) illustrerar hur mycket GH, som förbrukas i Sverige till patienter under 18 år. Jämfört med andra europeiska länder är detta en hög förbrukning, vilket vi tidigare visat i en rapport. Figuren nedan illustrerar också fördelningen mellan GH-preparaten. Försäljning av GH-preparat Internationella enheter Zomacton Saizen Norditropin Humatrope Genotropin 0 Källa: Apoteksbolaget År *(extrapolerat värde för hela 2005) Fig 1

8 Hur många barn behandlas med GH i Sverige? Startade och avslutade GH-behandlingar (kumulativt) Antal Startade Pågående År Fig 2 Som framgår av fig 2 och 3 finns i registret för närvarande 1816 individer under 18 år varav 1435 är under aktuell behandling enligt inrapporterade uppgifter. Hela registret omfattar 4960 individer varav de flesta numera är över 18 år. Genom att samköra förskrivningsstatistik från Apoteksbolaget med uppgifter från GH-registret har vi tidigare fått ett indirekt mått på täckningsgrad. Pågående och avslutade GH-behandlingar (kumulativt) Pågående Antal Avslutade År Fig 3 Det har då framkommit att ett antal patienter som i registret finns registrerade under behandling inte kan stå på behandling. Orsaken till diskrepansen är sannolikt oftast att patienterna inte är inrapporterade då de slutar med GH (dvs en eftersläpning i rapporterandet).

9 Genom en i april 2007 genomförd samkörning med Socialstyrelsens läkemedelsregister (utförd april 07) finns nya uppgifter angående bl a täckningsgrad. Det framkommer då att 2079 patienter (under 18 år) tog ut GH-recept under -06. I GH-registret fanns 1435 barn registrerade som under pågående behandling och av dessa har enbart 1263 tagit ut ett GH-recept under Detta innebär att av de 1435 patienterna som är registrerade som under pågående behandling enbart 1263 har aktuell behandling. Av de 381 patienter som enligt registret inte står på GH har 57 tagit ut ett GH-recept under enligt samma undersökning. Den genomförda samkörningen med läkemedelsregistret har också visat att det finns 528 barn som har fått GH utskrivet under 06-07, som över huvud taget inte finns registrerade i registret. Detta innebär en aktuell täckningsgrad för registret på ca 70 %. De två cirklarna nedan vill illustrera detta så till vida att den blå cirkeln illustrerar de 2079 patienter under 18 år som finns registrerade i läkemedelsregistret. Den röda cirkeln illustrerar de 1435 patienterna som finns registrerade i GH-registret med pågående behandling, av dessa 1435 är i verkligheten enbart 1263 på GH-behandling (=tagit ut ett GH-recept). En bidragande orsak till den låga täckningsgraden är sannolikt eftersläpning med inrapportering 10. Hur många patienter startar GH/år? I tidigare rapporter har vi redovisat dessa uppgifter tagna från det nationella GH-registret. Via Läkemedelsregistret är motsvarande siffra 25 patienter/månad. Svagheten med dessa uppgifter från läkemedelsregistret är att vi saknar uppgifter om diagnos och personnummer bl a. 11. Hur stor andel av våra patienter oavsett diagnos fortsätter med GH på vuxenindikation? Nyligen gjord samkörningen med läkemedelsregistret ger svar på denna fråga (se tabell nedan). Ålder och antal i GH-registret Antal med aktuell % GH-behandling Den första kolumnen innehåller antalet patienter som återfinns i GH-registret och som i år har uppnått olika åldrar. Uppgiften från nästa kolumn har erhållits från Läkemedelsregistret och visar hur många av dessa som har tagit ut ett GH-recepet under Tyvärr är dessa uppgifter inte uppdelade efter diagnos.

10 Regionala skillnader i GH-förskrivningen I rapporten 2001 har vi redovisat att det föreligger regionala skillnader i förskrivningen av GH. I rapporten 2001 var det en spridning från 4,0 till 14,4 barn/10000 individer under 18 år. Uppgifterna från 01 var framräknade via det nationella GH-registret medan de uppgifter som redovisas nedan är hämtade från Läkemedelsregistret via epidemiologiskt centrum (EPC). Spridningen är 7-16 barn/ individ under 18 år. En vanlig invändning vid redovisning av regional förskrivningsstatistik är att län med stora kliniker får hög förskrivning pga att många patienter hämtar ut sitt GH från apotek i dessa län. Denna invändning är inte relevant här eftersom statistiken i denna rapport grundar sig på var patienten är mantalsskriven. I den tredje kolumnen i tabell nedan finns fördelning i olika län av de patienter, som inte finns registrerade i det nationella GH-registret men behandlas på GH enligt Läkemedelsregistret. Tabellen anger också hur många patienter som behandlas utanför registret i de olika länen. Varav GH-beh patutanför Län enl Läkemedelsreg GHregistret GH-beh patienter Befolkning 0-18 per invånare Riket Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

11 Diagnossättande Nationella registret använder den klassifikationslista som utarbetas inom KIGS och som används inom European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) där den utökats för all barnendokrinologi. För denna del av rapporten, har följande av läkarna uppgivna diagnoser synliggjorts. 7 diagnosgrupper presenteras IGHD (Idiopatisk isolerad GHbrist): Diagnosgrupp 1, idiopatisk etiologi till GHD och Diagnosgrupp 2; kongenital GHD, har i denna rapport förts samman till samma grupp: IGHD. TC, ALL (Tumor cerebri, akut lymfatisk leukemi) ISS, SGA, TS (Idiopatic short stature, small for gestational age, Turners syndrom): Ur diagnosgrupp 3 har barn med ISS, SGA och flickor med TS synliggjorts. ÖVRIGA: De resterande patienterna inom grupp 2 och 3 redovisas här som övriga. 14. Vilka rapporterade diagnoser har barnen i registret? Figur nedan illustrerar detta. Antal patienter per diagnosgrupp Antal Startår TS SGA ISS Övriga ALL TC IGHD Det framgår att fördelningen mellan olika diagnoser i stort sett är oförändrad. I rapporten 2001 har vi påtalat att det finns klara kvalitetsbrister vid diagnossättandet, bl a finns patienter med GHDdiagnosen som har helt normala GH-värden vid AITT. I samma presentation visade vi även att det finns barn med SGA-diagnos, som inte uppfyller kriterierna för diagnosen, dvs inte har en längd eller vikt under -2 SDS vs population, därav del III i denna rapport.

12 Vilka doser GH har barnen i registret? Figuren nedan illustrerar denna frågeställning Dosering för pågående behandlingar ,3 0,25 0,2 IU/kg/dag 0,15 0,1 Girls Boys 0, Ålder Registret ger också möjlighet att studera dosering i förhållande till diagnos. Dosval vid Turners syndrom illustrerar detta nedan Dosering för pågående behandlingar 2005 TS 0,3 0,25 0,2 IU/kg/dag 0,15 0,1 Girls 0, Ålder

13 Styrgruppens förslag angående Nationella GH-registret Undertecknade har fått Ert uppdrag att lämna förslag till hur det nationella registret skall utformas i framtiden. För att möjliggöra en så bra diskussion som möjligt i denna fråga har vi sammanställt denna rapport. Rapporten består av olika delar där detta är den första delen som presenterar registret och innehåller bakgrundsdata och resultat från en del samkörningar med läkemedelsregistret, del två innehåller vårt förslag till kvalitetsindikatorer och deras utfall på nationell nivå, del tre av rapporten innehåller aktuella resultat från registret nationellt medan del fyra är uppdelat på regioner. Vid flera tillfällen har önskemål om regelverk för registret framförts och ett förslag till sådant bifogas också i mailutskick till alla BED-medlemmar oktober Sektionens medlemmar har tidigare i en enkät framfört att Ni vill att registret skall finnas kvar men i en förenklad form Vi föreslår därför: att all inmatning sker via nätet och att inmatade uppgifter reduceras. Styrs av vilka kvalitetsindikatorer som vi önskar ha. att data från GH-registret skall kompletteras med data från andra nationella register som t ex läkemedelsregistret Det är vår förhoppning att det material som Ni nu får skall leda till en konstruktiv diskussion, som så småningom skall mynna ut i något som gynnar de barn som GH-behandlas, och därmed är bra för den svenska barnendokrinologin nu och i framtiden. Styrgruppen för GH-registret Oktober 2007 Kerstin AlbertssonWikland Lars Hagenäs Torsten Tuvemo (adjungerad) Ulf Westgren Johan Svensson Berit Kriström (adjungerad)

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Välkomna till BORIS-dagen 2012

Välkomna till BORIS-dagen 2012 Välkomna till BORIS-dagen 2012 Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 51 registrerande enheter! 37 BUMMAR 10 barnkliniker 4 universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2013 Jovanna Dahlgren läkare

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Uppföljning av tvångsvård - område psykiatri

Uppföljning av tvångsvård - område psykiatri Uppföljning av tvångsvård - område 2013-2015 Områdesstab 2(23) Innehållsförteckning 1 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Tvångsvårdade i förhållande till befolkning 4 1.3 Vårdtillfällen 6 1.4 Kvinnor och män i sluten

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Anders Jacobsson Lisbeth Serdén Olafr Steinum www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Kodningskvalitet i Patientregistret Slutenvård 2007 Lisbeth

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsens Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar - Nya indikatorer Artros A1 Artrosskola före höftprotesoperation*

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Nya läkemedel vid Hepatit C

Nya läkemedel vid Hepatit C Nya läkemedel vid Hepatit C Nationellt ordnat införande Landstingens samverkansmodell för läkemedel Uppföljning januari 2014 augusti 2015 Pia Frisk, Analys & Utvärdering, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund Ekonomi Nytt Nr 02/2014 2014-01-27 Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund 08-452 77 18 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Socialstyrelsens patientregister för f

Socialstyrelsens patientregister för f Socialstyrelsens patientregister för f tvångsv ngsvård vad säger s det oss? Herman Holm Emma Björkenstam Svenska Psykiatrikongressen, 14 mars Bakgrund 1 januari 1992: Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT)

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT) Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) I den här rapporten presenteras vårdresultat riktade till patienter och/eller anhöriga. Innehåll Vad är elbehandling?... 3 Antal behandlade patienter... 3

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Influensarapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget vecka (1 14 maj).

Influensarapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget vecka (1 14 maj). Influensarapport för 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget 18-19 (1 14 maj). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla Andreas Cederlund Tandvårdslag (1985:125) Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen Nationell

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 26:3 Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar Fördelning på län och diagnos, 23 25 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Läs mer

Makularegistret. Årsrapport för 2009.

Makularegistret. Årsrapport för 2009. Makularegistret. Årsrapport för 2009. Ingrid Johansson och Per Törnquist september 2010. Bakgrund och syfte: Makularegistret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av behandlingen av exsudativa

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november).

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november). Influensarapport för 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget 45 (6 12 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology Missvisande tolkning av statistik över sömnmedel och lugnande läkemedel till unga Statistik från Socialstyrelsens Läkemedelsregister visar att den i Ekot rapporterade alarmerande ökningen av förskrivningen

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 07/

Ekonomi Nytt. Nr 07/ Ekonomi Nytt Nr 07/2015 2015-03-06 Dnr SKL 15/1299 Jessica Bylund 08-452 77 18 Lennart Tingvall 08-452 77 01 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Vetenskapen bakom igro

Vetenskapen bakom igro Vetenskapen bakom igro igro är ett interaktivt verktyg som kan hjälpa läkare utvärdera tillväxtresultat för patienter som får behandling med tillväxthormon (GH). Dessa sidor ger en översikt över begreppen

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 48 (28 november 4 december).

Influensarapport för vecka 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 48 (28 november 4 december). Influensarapport för 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget 48 (28 november 4 december). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Influensarapport för vecka 5, 2017 Denna rapport publicerades den 9 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 5 (30 januari 5 februari).

Influensarapport för vecka 5, 2017 Denna rapport publicerades den 9 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 5 (30 januari 5 februari). Influensarapport för 5, 2017 Denna rapport publicerades den 9 februari 2017 och redovisar influensaläget 5 (30 januari 5 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Tillsammans tar vi nästa steg

Tillsammans tar vi nästa steg Tillsammans tar vi nästa steg Europeiska Antibiotikadagen 2012 Strama Stockholm 18 november I Sverige: En nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens har bildats Ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Läs mer

BUSA. Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD VAD ÄR BUSA? 2004 påbörjade BUSA sin datainsamling. ca130 enheter som är anslutna till registret. BUSA innefattar behandlingsuppföljning

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer