Nationellt kvalitetsregister för barn på tillväxthormonbehandling. Rapport Svenska Barnläkarföreningens BarnEndokrinologi & Diabetes Sektion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationellt kvalitetsregister för barn på tillväxthormonbehandling. Rapport 2007. Svenska Barnläkarföreningens BarnEndokrinologi & Diabetes Sektion"

Transkript

1 Nationellt kvalitetsregister för barn på tillväxthormonbehandling Rapport 2007 Svenska Barnläkarföreningens BarnEndokrinologi & Diabetes Sektion ISBN:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del I...1 Nationella GH-registret 20 år, Varför inrättades registret? Vilka principer gäller för registret? Register-logistik och -teknik Ekonomi Klinisk behandling vs utveckling/forskningsuppföljning inom Nationella Registret Nationella GH-registret, som forskningsdatabas Kvalitetsindikator Andra register Hur mycket GH förbrukas i Sverige till barn? Hur många patienter startar GH/år? Hur stor andel av våra patienter oavsett diagnos fortsätter med GH på vuxenindikation? Regionala skillnader i GH-förskrivningen Diagnossättande Vilka rapporterade diagnoser har barnen i registret? Vilka doser GH har barnen i registret?...10 Styrgruppens förslag angående Nationella GH-registret...11 Del II separat bilaga Utfall av kvalitetsvariabler inom Nationella GH-registret Del III separat bilaga Resultat Del IV separat bilaga Regionala rapporter (syd, väst, öst, mellan, Stockholm, norr)

3 Del I Nationella GH-registret 20 år, Kerstin Albertsson Wikland, Lars Hagenäs, Berit Kriström, Johan Svensson, Torsten Tuvemo, Ulf Westgren 1. Varför inrättades registret? Det nationella GH-registret har funnits sedan mitten av 80-talet. Bakgrunden till registrets uppkomst var risk för prionöverförda biverkningar (i form av Creutzfelt Jacobs sjukdom) som uppmärksammades 1985 till följd av att det enda GH som fanns tillgängligt, erhölls från avlidnas hypofyser Vi ville snabbt kunna spåra alla patienter som behandlats med GH. Dessutom ville vi skapa ett framtida register för barn som behandlas eller har behandlats med biosyntetiskt GH. De skäl som anfördes då registret skapades var att man ville skapa: 1. Biverkningsregister, med syfte att tidigt och effektivt kunna upptäcka eventuella biverkningar med den nya typen av tillväxthormon samt att kunna spåra patienter som har behandlats med GH. 2. Kvalitetsregister för barn som behandlas med GH. Flera parametrar var tänkbara kvalitetsparametrar som t ex ålder vid behandlingsstart, behandlingseffekt mm. 3. Forskningsregister, att samla information som komplement till kliniska prövningar med syfte för att skulle möjliggöra olika forskningsprojekt. Den uttalade målsättningen med registret var att det skulle inkludera alla barn som behandlas med tillväxthormon i Sverige. Då registret nu har existerat i ca 20 år är det motiverat att fråga sig hur väl vi har lyckats uppnå målet att vara nationellt heltäckande och även uppfyllt övriga målsättningar med registret. Den bifogade rapporten är ett försök att besvara en del av dessa frågor förutom att utgöra underlag för fortsatta diskussioner angående registrets utformning i framtiden. Vi visar också på de möjligheter som andra register som t ex Socialstyrelsens läkemedelsregister kan ge användbar information som kan komplettera GH-registret. Därför innehåller aktuell rapport också en del bakgrundsuppgifter, som har hämtats från detta register. Ansvarig för registret är Kerstin AlbertssonWikland och övriga i styrgruppen de senaste åren har varit Ulf Westgren (sammankallande) Lars Hagenäs, Johan Svensson, Berit Kriström och Torsten Tuvemo, som adjungerad för denna rapport. Rapporten är indelad i fyra delar: Del I beskriver registret och avhandlar bakgrundsdata och resultat från samkörning med Läkemedelsregistret. Denna del är baserad på data från alla på GHbehandling. Del II utgör förslag på kvalitets/uppföljningsmått, och dessa måtts nationella utfall. Del III utgör resultat från en omdiagnostiserad datamängd för de barn som var prepubertala såväl vid start som efter ett års behandling, vilka vi haft information om GHmax och storlek vid födelsen och därmed kunnat omklassificera till IGHD, ISS eller SGA. Dessutom har barn med diagnoserna MGHD, TC och ALL analyserats. Del IV utgör regionala rapporter för de sex barnendokrinregionerna i landet; Syd, Väst, Öst, Mellan, Stockholm och Norr. Dessa har vi ej kommenterat utan de finns med för att stimulera till diskussion vid kommande regionmöten.

4 Vilka principer gäller för registret? De principer som gällt/gäller för registret är följande: 1. Innehåller individbunden data om diagnos, medicinska åtgärder och resultat. 2. Förs efter ett definierat protokoll, som utformats i samråd med deltagande enheter: samtliga regionsjukhus i Sverige, som samråder inom regionen. 3. Har stöd inom professionen, Svenska Barn Endokrin och Diabetes sektionen vid Svenska Barnläkarföreningen. 4. Har tillstånd som ett SU-register, med SU s PUL-ansvarige, och tillstånd från de etiska kommittéerna i Sverige, Datainspektionen och Läkemedelsverket. 5. Gemensamt för alla behandlande enheter i Sverige (44 barnkliniker och 15 barnmottagningar). Registret har tidigare fått stöd från Socialstyrelsen. Från 2007 är ansvaret för de Svenska kvalitetsregistren överfört från Socialstyrelsen till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som också kommer att skapa ekonomiska resurser för registren. Ansökan inlämnades september 2007 till SKL för ekonomiskt stöd för registret. 3. Register-logistik och -teknik Det nationella GH-registret har funnits sedan Registrets administrativa rutiner var från början identiskt med rutiner för KIGS, dåvarande Kabi s nu Pfizers uppföljningssystem för patienter som behandlas med Genotropin. Registren startade ungefär samtidigt och samma CRF har använts i det nationella registret som vid KIGS-registeringen, Fram t o m 2005 har data från Genotropinpatienter, som inmatats lokalt på kliniker i KIGS, överförts elektroniskt via down load till Nationella GH-registret. Data från patienter på övriga preparat har rapporterats på pappers-crf och manuellt inmatats i det nationella GH-registret. Det är viktigt att inse att medan KIGS och övriga företagsregister har sin stora styrka i att vara stora internationella uppföljningar har det nationella registret en annan målsättning och rymmer andra möjligheter genom att vara nationellt heltäckande. En förutsättning för det nationella registret är, att överföringar fungerar från klinik till registret, men även via olika företagsregister som t ex Endo-KIGS och NORDINET (det uppföljningssystem för International Outcome Service, IOS som NovoNordisk lanserat). Sedan KGS utbytts till Endo- KIGS har överföring inte fungerat till GHregistret. För närvarande är enbart Nordinet kompatibelt med Nationella Registret. Arbete pågår med att få övriga företags datasystem kompatibla. Dessutom pågår framtagande av avtal. Datainmatning direkt från kliniken har således inte fungerat de senaste åren och är en viktig orsak till kvalitetsbrister i registret. Dagens input till det nationella registret illustreras nedan (Fig1A):

5 Fig 1a Målbild för input av data till Nationella GH-registret Eli Lilly Humatrop Serono Seizen Novo Nordisk (IOS) Norditropin Ferring Zomatonorm Nordinet Pfizer (KIGS) Genotropin Ipsen Nutropin Nationellt GH-register Endo KIGS Biosimilars Växthuset, SU, Göteborg Fig 1b Målbild för output av data från Nationella GH-registret Rapporter (som denna) Årlig rapport till SOS alt SKL GH-forskare i Sverige Kliniska GH-gruppen analyser på förfrågan analyser på förfrågan Styrgruppen/ Arbetsgruppen för Nat GH Reg Nationellt GH-register Växthuset, SU, Göteborg Varje KLINIK rapporten/klink information på förfrågan download till klinikens val av inmatningsssystem, t ex Nordinet Rapporter till företag 4. Ekonomi Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna för registret bidrog Socialstyrelsen från början ekonomiskt och resterande kostnader betalades från Kerstin Albertsson Wikland s forskningsanslag. Socialstyrelsen har under de senaste åren ej bidragit ekonomiskt, utan registret blev helt beroende av finansiering från företag och forskningsanslag. I princip är de olika GH-företagen ombedda att bidra ekonomiskt i förhållande till hur många patienter de har på sitt preparat, och detta finansiella bidrag har under de senaste åren bekostat registrets aktivitet. I en enkät till sektionens medlemmar uttalade sig en stor majoritet för att registret skall behållas men på sikt vara oberoende av företagsfinansiering. Förhoppningen var att huvudmannen skulle kunna finansiera registret. För närvarande har styrgruppen inte lyckats förändra de ekonomiska förutsättningarna i den riktningen. Förändringen av det ekonomiska ansvaret för kvalitetsregister från Socialstyrelsen till huvudmannen (SKL) innebär en möjlighet att komma ifrån företags- finansiering. Därför har ansökan till SKL inlämnats september Det nationella GH-registret har sedan tidigare varit beroende av Växthusets IT-struktur samt administrativa och ekonomiska rutiner vilket gjort registrets ekonomi tidigare svår att isolera från andra verksamheter i Växthuset. Nationella GH-registret utgör sedan 2000 ett eget projekt, med en tydligare ekonomi och eget finansieringsansvar.

6 Klinisk behandling vs utveckling/forskningsuppföljning inom Nationella Registret Ökad tillgänglighet av GH ledde till att det 1986 öppnades möjligheter att såväl optimera dåvarande behandlingsregim som att vidga indikation från bristsituationens begränsningar. Av dessa anledningar startades under 1980-talet ett flertal nationella kliniska behandlingsprövningar: Flera av dessa har kunnat använda det uppföljningssystem som utarbetats inom Nationella Registret. (Turnerstudie I-IV och GHD-PUB). Notera dock, att enbart patienter på receptföreskrivet GH förts in i Nationella GH-registret, och ej patienter på kliniskt prövningshormon (som t ex KB10). Notera också, att analyser på studiepatienter ej kan göras förrän varje studie slutförts och redovisats/sammanställts. Först därefter kan datan fritt användas inom Nationella GH-registret (och resp företags databas). 6. Nationella GH-registret, som forskningsdatabas Under de 20 år som registret funnits har resultat framkommit som gör att vi idag förbättrat vår kunskap om hur vi på gruppnivå optimalt behandlar barn med tillväxthormonbrist (GHD), Turners syndrom (TS), Idiopatisk kortvuxenhet (ISS) och kortvuxna barn utan catch up och födda SGA (SGA). Vi har inom prövningar tagit fram verktyg, för att kunna optimalt skräddarsy behandling för enskilda barn inom några diagnosgrupper. Det är nu dags att föra denna kunskap tillbaka till kliniken med hjälp av nya kvalitetsindikatorer som komplement till det vi tidigare arbetet med. 7. Kvalitetsindikator I denna rapport (Del II) har vi för varje diagnosgrupp och dess könsfördelning använt följande kvalitetsindikatorer, resultatmått som: 1. Mått på tidig identifikation vid GH-start: (senast 5,5 för flickor och 7 år för pojkar) Ålder vid GHstart; ju yngre desto bättre för tillväxteffekt/dos Längd vid GHstart dels i relation till population, i SDS dels i relation till föräldrar, diff MPH SDS (ju större avstånd, desto bättre GH-svar) 2. Mått på grad av GH sekretionsbrist GHmax vid AITT GHmax vid 24/12 tim profil 3. Mått på grad av GH-känslighet. Tillväxtökning under första GH behandlingsåret Δ längd SDS 0-1 år 4. Vid pubertetsstart; mått på avslutad childhood-fas med dess GH-dosberoende tillväxt Uppnådd längd i relation till population, SDS inom normalrange Uppnådd längd i relation till föräldrar; diff MPH SDS nått föräldralängd 5. Antal prepubertal år på GH-behandling, 6. Vid uppnådd slutlängd: Uppnådd längd i relation till population, SDS inom normalrange Uppnådd längd i relation till föräldrar; diff MPH SDS nått föräldralängd 7. Tid mellan GH avslut och slutlängd, som mått på om behandling givits enbart för längd, eller också för benkvalitet, metabolism och cognition 8. Rapportering av SAE för att nå målet som biverkningsregister

7 Andra register Andra register främst Läkemedelsregistret kan ge viktig information, som kan komplettera det nationella GH-registret. I Läkemedelsregistret lagras information om preparat, preparattyp (kod), dosering, förskrivande läkare, patientens personnummer och förskrivandes specialitet Läkemedelsregistret saknar uppgift om diagnos och diagnosunderlag, därtill kan enbart avpersonifierade uppgifter erhållas utan särskild etikprövning. Via Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se) kan ytterligare information erhållas om möjligheter och begränsningar med dessa register. 9. Hur mycket GH förbrukas i Sverige till barn? Figuren nedan (fig 1) illustrerar hur mycket GH, som förbrukas i Sverige till patienter under 18 år. Jämfört med andra europeiska länder är detta en hög förbrukning, vilket vi tidigare visat i en rapport. Figuren nedan illustrerar också fördelningen mellan GH-preparaten. Försäljning av GH-preparat Internationella enheter Zomacton Saizen Norditropin Humatrope Genotropin 0 Källa: Apoteksbolaget År *(extrapolerat värde för hela 2005) Fig 1

8 Hur många barn behandlas med GH i Sverige? Startade och avslutade GH-behandlingar (kumulativt) Antal Startade Pågående År Fig 2 Som framgår av fig 2 och 3 finns i registret för närvarande 1816 individer under 18 år varav 1435 är under aktuell behandling enligt inrapporterade uppgifter. Hela registret omfattar 4960 individer varav de flesta numera är över 18 år. Genom att samköra förskrivningsstatistik från Apoteksbolaget med uppgifter från GH-registret har vi tidigare fått ett indirekt mått på täckningsgrad. Pågående och avslutade GH-behandlingar (kumulativt) Pågående Antal Avslutade År Fig 3 Det har då framkommit att ett antal patienter som i registret finns registrerade under behandling inte kan stå på behandling. Orsaken till diskrepansen är sannolikt oftast att patienterna inte är inrapporterade då de slutar med GH (dvs en eftersläpning i rapporterandet).

9 Genom en i april 2007 genomförd samkörning med Socialstyrelsens läkemedelsregister (utförd april 07) finns nya uppgifter angående bl a täckningsgrad. Det framkommer då att 2079 patienter (under 18 år) tog ut GH-recept under -06. I GH-registret fanns 1435 barn registrerade som under pågående behandling och av dessa har enbart 1263 tagit ut ett GH-recept under Detta innebär att av de 1435 patienterna som är registrerade som under pågående behandling enbart 1263 har aktuell behandling. Av de 381 patienter som enligt registret inte står på GH har 57 tagit ut ett GH-recept under enligt samma undersökning. Den genomförda samkörningen med läkemedelsregistret har också visat att det finns 528 barn som har fått GH utskrivet under 06-07, som över huvud taget inte finns registrerade i registret. Detta innebär en aktuell täckningsgrad för registret på ca 70 %. De två cirklarna nedan vill illustrera detta så till vida att den blå cirkeln illustrerar de 2079 patienter under 18 år som finns registrerade i läkemedelsregistret. Den röda cirkeln illustrerar de 1435 patienterna som finns registrerade i GH-registret med pågående behandling, av dessa 1435 är i verkligheten enbart 1263 på GH-behandling (=tagit ut ett GH-recept). En bidragande orsak till den låga täckningsgraden är sannolikt eftersläpning med inrapportering 10. Hur många patienter startar GH/år? I tidigare rapporter har vi redovisat dessa uppgifter tagna från det nationella GH-registret. Via Läkemedelsregistret är motsvarande siffra 25 patienter/månad. Svagheten med dessa uppgifter från läkemedelsregistret är att vi saknar uppgifter om diagnos och personnummer bl a. 11. Hur stor andel av våra patienter oavsett diagnos fortsätter med GH på vuxenindikation? Nyligen gjord samkörningen med läkemedelsregistret ger svar på denna fråga (se tabell nedan). Ålder och antal i GH-registret Antal med aktuell % GH-behandling Den första kolumnen innehåller antalet patienter som återfinns i GH-registret och som i år har uppnått olika åldrar. Uppgiften från nästa kolumn har erhållits från Läkemedelsregistret och visar hur många av dessa som har tagit ut ett GH-recepet under Tyvärr är dessa uppgifter inte uppdelade efter diagnos.

10 Regionala skillnader i GH-förskrivningen I rapporten 2001 har vi redovisat att det föreligger regionala skillnader i förskrivningen av GH. I rapporten 2001 var det en spridning från 4,0 till 14,4 barn/10000 individer under 18 år. Uppgifterna från 01 var framräknade via det nationella GH-registret medan de uppgifter som redovisas nedan är hämtade från Läkemedelsregistret via epidemiologiskt centrum (EPC). Spridningen är 7-16 barn/ individ under 18 år. En vanlig invändning vid redovisning av regional förskrivningsstatistik är att län med stora kliniker får hög förskrivning pga att många patienter hämtar ut sitt GH från apotek i dessa län. Denna invändning är inte relevant här eftersom statistiken i denna rapport grundar sig på var patienten är mantalsskriven. I den tredje kolumnen i tabell nedan finns fördelning i olika län av de patienter, som inte finns registrerade i det nationella GH-registret men behandlas på GH enligt Läkemedelsregistret. Tabellen anger också hur många patienter som behandlas utanför registret i de olika länen. Varav GH-beh patutanför Län enl Läkemedelsreg GHregistret GH-beh patienter Befolkning 0-18 per invånare Riket Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

11 Diagnossättande Nationella registret använder den klassifikationslista som utarbetas inom KIGS och som används inom European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) där den utökats för all barnendokrinologi. För denna del av rapporten, har följande av läkarna uppgivna diagnoser synliggjorts. 7 diagnosgrupper presenteras IGHD (Idiopatisk isolerad GHbrist): Diagnosgrupp 1, idiopatisk etiologi till GHD och Diagnosgrupp 2; kongenital GHD, har i denna rapport förts samman till samma grupp: IGHD. TC, ALL (Tumor cerebri, akut lymfatisk leukemi) ISS, SGA, TS (Idiopatic short stature, small for gestational age, Turners syndrom): Ur diagnosgrupp 3 har barn med ISS, SGA och flickor med TS synliggjorts. ÖVRIGA: De resterande patienterna inom grupp 2 och 3 redovisas här som övriga. 14. Vilka rapporterade diagnoser har barnen i registret? Figur nedan illustrerar detta. Antal patienter per diagnosgrupp Antal Startår TS SGA ISS Övriga ALL TC IGHD Det framgår att fördelningen mellan olika diagnoser i stort sett är oförändrad. I rapporten 2001 har vi påtalat att det finns klara kvalitetsbrister vid diagnossättandet, bl a finns patienter med GHDdiagnosen som har helt normala GH-värden vid AITT. I samma presentation visade vi även att det finns barn med SGA-diagnos, som inte uppfyller kriterierna för diagnosen, dvs inte har en längd eller vikt under -2 SDS vs population, därav del III i denna rapport.

12 Vilka doser GH har barnen i registret? Figuren nedan illustrerar denna frågeställning Dosering för pågående behandlingar ,3 0,25 0,2 IU/kg/dag 0,15 0,1 Girls Boys 0, Ålder Registret ger också möjlighet att studera dosering i förhållande till diagnos. Dosval vid Turners syndrom illustrerar detta nedan Dosering för pågående behandlingar 2005 TS 0,3 0,25 0,2 IU/kg/dag 0,15 0,1 Girls 0, Ålder

13 Styrgruppens förslag angående Nationella GH-registret Undertecknade har fått Ert uppdrag att lämna förslag till hur det nationella registret skall utformas i framtiden. För att möjliggöra en så bra diskussion som möjligt i denna fråga har vi sammanställt denna rapport. Rapporten består av olika delar där detta är den första delen som presenterar registret och innehåller bakgrundsdata och resultat från en del samkörningar med läkemedelsregistret, del två innehåller vårt förslag till kvalitetsindikatorer och deras utfall på nationell nivå, del tre av rapporten innehåller aktuella resultat från registret nationellt medan del fyra är uppdelat på regioner. Vid flera tillfällen har önskemål om regelverk för registret framförts och ett förslag till sådant bifogas också i mailutskick till alla BED-medlemmar oktober Sektionens medlemmar har tidigare i en enkät framfört att Ni vill att registret skall finnas kvar men i en förenklad form Vi föreslår därför: att all inmatning sker via nätet och att inmatade uppgifter reduceras. Styrs av vilka kvalitetsindikatorer som vi önskar ha. att data från GH-registret skall kompletteras med data från andra nationella register som t ex läkemedelsregistret Det är vår förhoppning att det material som Ni nu får skall leda till en konstruktiv diskussion, som så småningom skall mynna ut i något som gynnar de barn som GH-behandlas, och därmed är bra för den svenska barnendokrinologin nu och i framtiden. Styrgruppen för GH-registret Oktober 2007 Kerstin AlbertssonWikland Lars Hagenäs Torsten Tuvemo (adjungerad) Ulf Westgren Johan Svensson Berit Kriström (adjungerad)

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Makularegistret. Årsrapport för 2009.

Makularegistret. Årsrapport för 2009. Makularegistret. Årsrapport för 2009. Ingrid Johansson och Per Törnquist september 2010. Bakgrund och syfte: Makularegistret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av behandlingen av exsudativa

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Socialstyrelsens patientregister för f

Socialstyrelsens patientregister för f Socialstyrelsens patientregister för f tvångsv ngsvård vad säger s det oss? Herman Holm Emma Björkenstam Svenska Psykiatrikongressen, 14 mars Bakgrund 1 januari 1992: Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 215 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J1 exkl metenamin) Recept/1 inv/12 månader (juli - juni), Insikt,

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 SMI-dag om influensa, 2 oktober 2013 Hélène Englund AP-E, SMI död intensivvård sjukhusvård smittade Hälsorapport Nyhet: Nytt populationsbaserat övervakningssystem

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Dagordning Stramamöte 140205

Dagordning Stramamöte 140205 Dagordning Stramamöte 140205 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 13-12-03 3. Budget för Stramas arbete 2014 4. Regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning Aktuella resultat

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer