Kapitalskyddade placeringar Teckningstid Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL"

Transkript

1 Kapitalskyddade placeringar 5087 Teckningstid Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

2 Inledning Innehåll 9 maj 2014 Demografin påverkar ekonomin oberoende av konjukturerna 3 Så här fungerar kapitalskyddade placeringar Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Risker med kapitalskyddade placeringar Viktigt att veta Världsekonomin fortsätter sin återhämtning från serien av kriser som inleddes för sex år sedan: sub-prime-krisen, Lehman Brothers kollaps, tvärstopp i världshandeln, eurokrisen, staternas och hushållens kreditkris, investeringsrecessionen. Listan är inte fullständig, men den speglar hur extraordinära de senaste åren har varit i ekonomin. Å andra sidan refl ekterar listan också hur komplicerade den globala ekonomins relationer är. Vi anser att världsekonomin just nu upplever ett skede med måttlig tillväxt. Under de närmaste åren förväntar vi oss en bra prestationsförmåga från USA:s ekonomi och att euroområdet också når tillväxtskedet. Många tillväxtländer upplever för tillfället en fas med måttlig tillväxt. Exempelvis har avmattningen av Kinas ekonomiska tillväxt fl era konjunkturmässiga, kreditrelaterade och strukturella orsaker. Med enbarnspolitiken har Kinas befolkningstillväxt avmattats som önskat, men samtidigt begränsar politiken arbetskraftstillväxten och ekonomins tillväxtpotential och ökar befolkningens genomsnittsålder. Samtidigt gör den högre levnadsstandarden att människorna lever allt längre. Demografi ska eller befolkningsstrukturella förändringar är långsamma, det samma gäller deras effekter på ekonomin. Förändringarna i befolkningsstruktur, nativitet, dödlighet, migration och livslängd sker långsamt och under fredstid på längre sikt än närmaste 1-5-års period, vilket är allmän tidshorisont för konjunkturprognoserna. Deras inverkan kan dock inte lämnas onoterade i ekonomiskt beslutsfattande. Ett välbekant exempel på detta är hållbarhetsgapet i den fi nska ekonomin. Det låg gömt kring millenniumskiftet tack vare god konjunktur. När konjunkturen vände blev också utmaningarna med en åldrande befolkning synliga. Behovet av kostnadseffektiv hälsovård och läkemedel av god kvalitet växer. Även om Finland pga. åldersstrukturen är bland de första som måste lösa problemet med åldrande befolkning, kommer inte resten av Europa, andra industriländer och inte heller tillväxtländer undan problemet. Om du vill placera i företag som arbetar för att världens åldrande befolkning håller sig friskare kan Aktieindexobligation Demografi & Hälsa vara ett alternativ för dig. Tuulia Asplund Ekonom, Handelsbanken Finland 2

3 Så fungerar det Så här fungerar kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar är, precis som det låter, placeringar där kapitalet är skyddat. Man vet redan vid teckningstillfället vad man minst får tillbaka på återbetalningsdagen. Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en eller flera marknader. Obligationen står för skyddet och gör att placeraren minst får nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Marknadsdelen gör att man har möjligheten att utnyttja marknadens uppgång. Kombinationen gör att man kan få en god avkastning samtidigt som pengarna är skyddade. Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, men placeringen kan säljas när man vill till aktuell kurs. Man måste dock komma ihåg att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Vid löptidens slut beräknas hur mycket pengar man får tillbaka. Tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor deltagandegraden är. Deltagandegraden berättar hur stor del av uppgången man får tillgodoräkna sig. I vissa fall påverkas tilläggsbeloppet även av valutarörelser. Om marknaden inte stiger eller om den faller förlorar placeraren teckningsprovisionen samt överkursen men inte det nominella beloppet. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa har två alternativ. Alternativet A har en överkurs på 3 procent och lämpar sig generellt för en mer försiktig placerare. Alternativet B passar generellt en placerare som vill ha möjlighet till extra avkastning mot en lite högre risk. Överkursen i alternativet B är 10 procent. Placeringar är aldrig helt riskfria och det finns vissa risker som är förknippade med kapitalskyddade placeringar. Läs mer om dessa på sidan 6. TILLÄGGSBELOPP MÖJLIG AVKASTNING ÖVERKURS TILLÄGGSBELOPP STRUKTURERINGS- ARVODE MARKNADSDEL NOMINELLT BELOPP KAPITALSKYDD OBLIGATION NOMINELLT BELOPP STARTDAG ÅTERBETALNINGS- DAG Ett fi nansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på fi nansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 3

4 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa En placering i tio ledande hälsovårdsbolag Världens befolkning lever allt längre. I Europa, Nordamerika och Japan har medellivslängden redan stigit kraftigt. Men allra snabbast ökar livslängden nu i tillväxtländerna, där inkomster och sjukvård förbättras. Enligt världshälsoorganisationen WHO förväntas antalet människor som blir 60 år eller äldre, öka från 600 miljoner år 2000 till 2 miljarder människor Antalet människor som blir 80 år eller äldre, förväntas fyrdubblas till 400 miljoner människor under samma period. År 2050 räknar man med att det kommer att fi nnas fl er kineser i åldern år än det kommer att fi nnas barn i åldern 0-9 år. WHO räknar även med att 80 procent av världens äldre kommer att bo i tillväxtländerna år 2050!* Ökad livslängd i världen är positivt. Många av dem som blir gamla kommer att vara friska. Men med stigande livslängd följer också ett ökat behov av sjukvård. Med bättre ekonomi följer även välståndsrelaterade sjukdomar.* Till Aktieindexobligation Demografi & Hälsa har vi valt ut tio globala företag som alla arbetar med läkemedel, hälsoprodukter eller medicinsk teknik. Varje bolag ges lika vikt i korgen, 1/10. Många av bolagen har en stor försäljning i Europa, USA, Japan och i tillväxtmarknaderna. * Källa: Världshälsoorganisationen WHO. Demografi & Hälsa 5087A Alternativet A tecknas till 3 procents överkurs. Det ger preliminärt 50 procent av aktiekorgens uppgång och betalar minst tillbaka placeringens nominella belopp. Om aktiekorgens utveckling är noll eller negativ förloras överkursen och teckningsprovisionen. Alternativet lämpar sig för en försiktigare placerare som vill placera i företag som arbetar för att världens åldrande befolkning håller sig friskare. Demografi & Hälsa 5087B Alternativet B tecknas till 10 procents överkurs. Det ger preliminärt 105 procent av aktiekorgens uppgång och betalar minst tillbaka placeringens nominella belopp. Om aktiekorgens utveckling är noll eller negativ förloras överkursen och teckningsprovisionen. Alternativet passar den som söker större potential. Det erbjuder möjligheten till högre avkastning mot en lite högre risk. Så här har det gått för aktiekorgen* Så här tecknar du Alla kan teckna våra kapitalskyddade placeringar. Du kan teckna på /kapitalskydd eller i våra kontor. Handelsbankens kunder kan också teckna i nätbanken. Teckningstiden börjar den 14 maj 2014 och den sista teckningsdagen är den 17 juni 2014 då betalningen också senast ska ske. Aktieindexobligationen kan säljas under löptiden, men du måste komma ihåg att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen maj-09 maj-10 maj-11 maj-12 * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets 5 maj maj-13 maj-14 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 5087A RISK 2/7 Minimiteckning (inklusive överkurs) EUR Minst tillbaka (nominellt belopp) EUR Preliminär deltagandegrad 50 % Löptid cirka 5 år Teckningsprovision 1,75 % Riskklass (marknadsrisk) 2 Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,4 % EUR EUR 33,7 % 5,9 % 60 % 9,8 % EUR EUR 24,1 % 4,4 % 40 % 6,9 % EUR EUR 14,6 % 2,7 % 20 % 3,7 % EUR EUR 5,0 % 1,0 % 0 % 0,0 % EUR EUR -4,5 % -0,9 % -20 % -4,3 % EUR EUR -4,5 % -0,9 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 7). 2. Baserat på en deltagandegrad på 50 procent. Deltagandegraden fastställs 19 juni Inklusive teckningsprovision 1,75 procent. 4

5 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 5087B RISK 3/7 Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,4 % EUR EUR 64,7 % 10,4 % Minimiteckning (inklusive överkurs) EUR Minst tillbaka (nominellt belopp) EUR Preliminär deltagandegrad 105 % Löptid cirka 5 år Teckningsprovision 1,75 % Riskklass (marknadsrisk) 3 60 % 9,8 % EUR EUR 45,9 % 7,8 % 40 % 6,9 % EUR EUR 27,1 % 4,9 % 20 % 3,7 % EUR EUR 8,3 % 1,6 % 0 % 0,0 % EUR EUR -10,5 % -2,2 % -20 % -4,3 % EUR EUR -10,5 % -2,2 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 7). 2. Baserat på en deltagandegrad på 105 procent. Deltagandegraden fastställs 19 juni Inklusive teckningsprovision 1,75 procent. Aktiekorg Demongafi & Hälsa: GlaxoSmithKline Ett internationellt läkemedelsbolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför vacciner, receptlagda och receptfria läkemedel samt övriga hälsorelaterade konsumtionsprodukter. Bolaget har verksamhet i mer än 150 länder. Johnson & Johnson En amerikansk hälsovårdskoncern som producerar och marknadsför läkemedel och hälsovårdsprodukter. Dagligvaror ingår också i produktsortimentet. Koncernen har över 275 dotterbolag i över 60 länder. Lilly Ett internationellt läkemedelsföretag som har utvecklat medicinska produkter sedan Huvudprodukterna är läkemedel som används i behandlingen av bland annat diabetes och cancer. Koncernen bedriver forskning i 8 länder, har produktion i 13 länder och produkterna säljs i över 125 länder. Medtronic Världens största medicintekniska bolag som startade sin verksamhet med tillverkningen av pacemarkers. Företaget fi nns i dag i mer än 140 länder. Produktsortimentet innehåller bland annat produkter som används i behandling av hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska rubbningar och diabetes. Merck Ett amerikanskt läkemedelsbolag, som marknadsför och tillverkar bland annat receptmediciner, vacciner och hälsorelaterade konsumentprodukter. Dessutom tillverkar bolaget produkter som används i djurhälsovård. Bolaget är verksamt i över 140 länder. Novartis Ett schweiziskt läkemedelsbolag som är verksamt i över 140 länder. Bolagets mångsidiga produkturval omfattar bland annat vacciner, läkemedel, djurhälsovårdsprodukter och synrelaterade produkter. Novo Nordisk Ett danskt läkemedelsbolag som är världsledande inom diabetesbehandling. Dessutom har bolaget en ledande position inom bland annat blödningsbehandling. Novo Nordisk är verksamt i över 75 länder och dess produkter marknadsförs i över 180 länder. Roche Ett schweiziskt hälsovårdsbolag med global verksamhet i över 150 länder. Bolagets verksamhet delas i två affärsområden, läkemedel och diagnostik. Dessutom har bolaget investerat kraftigt i bioteknik. Sanofi Ett franskt läkemedelsbolag, som är verksamt i över 100 länder. Bolaget forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel globalt. De huvudsakliga produkterna är receptmediciner, men i utvecklingen ingår också receptfria mediciner. Stryker Ett amerikanskt medicintekniskt bolag, som säljer produkter och service i över 100 länder. Bolagets produktutbud omfattar bland annat operationsutrustning och navigeringsutrustning för operationer samt ortopediska proteser. 5

6 Risker Risker med kapitalskyddade placeringar Placeringar är aldrig helt riskfria. Därför är det viktigt att du känner till riskerna innan du köper en kapitalskyddad placering: Emittentrisk (kreditrisk) Denna kapitalskyddade placering emitteras av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina fi nansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s, Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA-menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifi eras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. Denna kapitalskyddade placering omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av fl era faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i räntebärande instrument. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Överkurs Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än euro kan kursförändringar påverka den kapitalskyddade placeringens värde. Detta är dock inte fallet med kapitalskyddade placeringar som enligt Slutliga Villkor är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. RISKKLASSIFICERING: LÅG RISK. KAPITALSKYDD. Strukturerade placeringar där nominellt belopp återbetalas på förfallodagen, förutsatt att emittenten är solvent. Placeringen kan ha högst 15 % överkurs. Kapitalskyddet gäller endast på förfallodagen och täcker inte överkurs eller provisioner och kostnader som placeraren har erlagt. Risken med emittentens obestånd har beskrivits i denna marknadsföringsbroschyr. Mer information om riskklassifi ceringen fi nns på Strukturerade Produkter i Finland rf:s internetsidor 6

7 Viktigt att veta Det här är viktigt att veta Alternativ Aktieindexobligation Demografi & Hälsa tecknas i två alternativ: 5087A med en överkurs på 3 % och 5087B med en överkurs på 10 %. Betalningsdag Betalningen sker vid teckning, senast den 17 juni Teckningsprovision (courtage) och struktureringsarvode När du tecknar kapitalskyddade placeringar betalar du teckningsprovision på det nominella placeringsbeloppet. Vid teckning tillkommer en teckningsprovision om 1,75 % beräknat på nominellt värde för poster om nominellt EUR och 1,25 % för en teckning överstigande EUR Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Teckningsprovision benämns courtage i Slutliga Villkor. Handelsbanken kalkylerar med ett struktureringsarvode motsvarande maximalt 1,0 % per år av den kapitalskyddade placeringens pris. Arvodet är inkluderat i den kapitalskyddade placeringens pris. ISIN-kod 5087A FI , 5087B FI Underliggande tillgång 1/10 GlaxoSmithKline, 1/10 Johnson & Johnson, 1/10 Lilly, 1/10 Medtronic, 1/10 Merck, 1/10 Novartis, 1/10 Novo Nordisk, 1/10 Roche, 1/10 Sanofi, 1/10 Stryker. Deltagandegrad Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i underliggande tillgång placeraren får. Om deltagandegraden är högre än 100 %, får du mer än den faktiska utvecklingen. Deltagandegraden i denna broschyr är preliminär. Den defi nitiva deltagandegraden fastställs den 19 juni Nivån avgörs bland annat av hur euroräntor samt den framtida förväntade kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till detta datum. Startkurser Startkurser fastställs den 19 juni Slutkurser och genomsnittsberäkning Slutkurser fastställs som respektive akties genomsnittliga värde från och med 5 juni 2018 till och med 5 juni 2019, med en avläsning varje månad (13 observationer). Återbetalningsdag Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto den 26 juni Riskklass Riskklassen mäter risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst. Riskklassen följer de riktlinjer för fonder som tagits fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA. Därmed kan du jämföra risken i våra placeringar med risken i fonder från bland annat Handelsbanken. Klassen baseras på hur placeringar i kapitalskyddade placeringar skulle ha utvecklats de senaste fem åren. Riskklassen är utformad så att den mäter risken för mindre sannolika kraftiga negativa utfall. Över tiden kan riskklassen ändras både uppåt och nedåt. Riskklassen mäter bara marknadsrisken, det vill säga hur förändringar i marknaden påverkar värdet av placeringen. Andra typer av risker, till exempel kreditrisk och likviditetsrisk, tar den inte hänsyn till. Det är också viktigt att notera att vi mäter risken på placeringens slutdag, inte under löptiden. Valuta Alla betalningar och avräkningar görs i euro. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Tilldelningen sker i tidsordning. Handelsbanken kommer att ställa in emissionen om deltagandegraden inte kan fastställas till minst 45 % för alternativ 5087A respektive 95 % för alternativ 5087B. Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet. Värdet under löptiden andrahandsmarknad Du kan följa värdet på din placering på /kapitalskydd eller på Handelsbankens nätbank under fl iken placeringar. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du provision, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Beskattning Handelsbankens kapitalskyddade placeringar är enligt rådande skatteregler föremål för kapitalbeskattning. Beskattningen beror dock på innehavarens speciella förhållanden och reglerna kan ändras över tiden. Placeringsförsäkring Du kan även placera i kapitalskyddade produkter i en placeringsförsäkring. För mer information se /livförsäkring. Försäkringen beviljas av SHB Liv Försäkringsaktiebolag och som ombud fungerar Svenska Handelsbanken AB (publ), fi lialverksamheten i Finland. Fullständiga villkor Kapitalskyddade placeringar ges ut under Svenska Handelsbanken AB (publ) svenska MTN, Warrant- och Certifi katprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifi katprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten samt en fi nskspråkig sammanfattning av prospektet kan erhållas från de fi nska bankkontoren samt fi nns på Tillstånd och övervakande myndighet Den övervakande myndigheten är Finansinspektionen, Box 6750, SE Stockholm, Sverige, som har godkänt Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifi katprogram. Försäljningsrestriktioner Erbjudandet riktar sig till personer i Finland eller Sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Ansvarsbegränsning Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ). De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Finland och Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. Ett fi nansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på fi nansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Important notice in English This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country. 7

8 8 handelsbanken.fi/kapitalskydd

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial företagsobligation Sandvik Sista dag för köp 17 februari Marknadsföringsmaterial Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag I samband med Sandviks 150-årsjubileum har du nu möjlighet att placera

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Råvaror en naturlig del av ditt sparande

Råvaror en naturlig del av ditt sparande handelsbankens råvarucertifikat Råvaror en naturlig del av ditt sparande Marknadsföringsmaterial Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015 Europa Varumärken Löpande avkastning Inledning 20 april 2015 Våga vara långsiktig Efter den snabba börsuppgången

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

Long & Short-certifikat Råvaror

Long & Short-certifikat Råvaror Long & Short-certifikat Råvaror MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Råvaror en naturlig del i ditt sparande. Visst har du hört uttrycket lägg inte alla ägg i samma korg? När det gäller placeringar finns det ingenting

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer