Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil"

Transkript

1 Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Rapport-FoUrnalen 2013:4 Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil Berit Gustavsson Dahlgren Lena Emilsson Tommy Holmberg Anna-Carin Jonsson Jane Wennberg Anniqa Foldemo ISSN

2

3 Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil Berit Gustavsson Dahlgren Lena Emilsson Tommy Holmberg Anna-Carin Jonsson Jane Wennberg Anniqa Foldemo

4 Berit Gustavsson Dahlgren, Lena Emilsson, Tommy Holmberg, Anna-Carin Jonsson, Jane Wennberg, Anniqa Foldemo, 2013 Reproservice, Coor Service Management AB, Linköping, Sverige 2013 Rapport-FoUrnalen 2013:4 ISSN

5 Förord Patienter med psykossjukdom har en ökad risk för att utveckla metabolt syndrom och riskera att insjukna i hjärt- kärlsjukdom och diabetes. En viktig orsak till detta är övervikt. Övervikten kan dels vara orsakad av den behandling med antipsykotiska läkemedel som dessa patienter oftast har, dels av en inaktiv livsstil, kombinerad med ohälsosamma matvanor. Det är därför viktigt att stötta dessa patienter till en mer hälsosam livsstil. Inom den vuxenpsykiatriska vården, Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) har det bedrivits gruppverksamhet för livsstilsförändring under flera år. För att få stöd att utvärdera dessa insatser kontaktades Forskningsoch utvecklingsenheten för närsjukvården i Östergötland (FoU-enheten). Tillsammans med FoU-enheten planerades utvärderingen. Berit Gustavsson Dahlgren, Lena Emilsson, Anna-Carin Jonsson och Jane Wennberg har arbetat praktiskt med interventionen. För planering av projektet erhölls medel från Forskningsstöd för landstingsanställda med legitimerade vårdyrken och för projektets praktiska genomförande erhölls medel från FoU-rådet, Närsjukvården i västra Östergötland (NSV).

6

7 Sammanfattning I Sverige finns personer med psykossjukdom. Dessa personer har p.g.a. sjukdomens effekter, antipsykotisk medicinering och ofta en ohälsosam livsstil, en ökad risk att utveckla metabolt syndrom och riskera att insjukna i hjärt- kärlsjukdom och diabetes. Förekomsten av metabolt syndrom i åldergruppen år för en svensk normalpopulation är 15 %. Motsvarande andel för personer med psykossjukdom är cirka 40 %. För att förhindra att patienter med psykossjukdom utvecklar metabolt syndrom krävs förebyggande insatser. Det är också viktigt att patienten erhåller handfast stöd från viktiga personer i sin omgivning. Syftet med föreliggande arbete var att utvärdera en metod för hälsoförbättrande insatser för patientgruppen. För att inkluderas till interventionen skulle patienten ha en psykossjukdom och dessutom tacka ja till att ingå i Den svenska studien av metabola risker hos patienter med psykossjukdom, nedan kallad grundstudien. I begreppet psykossjukdom inkluderas även bipolärt syndrom. Patienter med anorexia nervosa, personlighetsstörning, aktivt drogmissbruk eller i akut psykotisk fas exkluderades. Utvärderingsvariablerna hämtades från grundstudien. Dessa var; Body Mass Index (BMI), midjemått, blodtryck och blodfetter. Vid interventionens början och slut genomfördes ett hälsosamtal med Hälsokurvan som underlag. Interventionen leddes av fyra Hälsokoordinatorer och pågick under 20 tillfällen med en till två veckors mellanrum och med några veckors jul- respektive sommaruppehåll. Varje gruppträff bestod av två delar. Först en inledande teoretisk del, som mycket handlade om vikten av att äta rätt och motionera, och därefter ett motionspass som främst bestod av gymnastik till musik. Tjugofem av 28 patienter fullföljde interventionen, 13 män och 12 kvinnor, uppdelade på fyra grupper. I genomsnitt deltog gruppdeltagarna vid 15 tillfällen (SD 4,2, variationsvidd 6-20). Sjutton patienter var vid inklusionen icke rökare och 12 angav att de inte nyttjade alkohol. Medelvärdet för antal år som patienterna har haft sin sjukdom var vid inklusionen 18 år (variationsvidd 1-40 år). Medelvärdet för Global Assessment of Functioning (GAF) var 46 (variationsvidd 30-60). Det förelåg inga skillnader på gruppnivå för de variabler som var avsedda att mäta utfall av interventionen. En förklaring kan vara att innehållet i interventionen inte var tillräckligt anpassat för patientgruppen eller att valda variabler inte förmådde mäta den eventuella förändring av livsstil som patienterna har gjort. Deltagarna har förhoppningsvis tillägnat sig sådana kunskaper och insikter om sin hälsa att de har möjligheter att efter hand göra förändringar mot en hälsosammare livsstil.

8

9 Innehållsförteckning Psykossjukdom ökar risken... 1 för metabolt syndrom... 1 Bakgrund... 1 Psykossjukdom... 1 Livsstilsfaktorer... 2 Metabolt syndrom... 2 Livsstilsförändring... 3 Metabola risker hos patienter med psykossjukdom... 4 Syfte... 5 Metod... 5 Urval... 5 Hälsosamtal... 5 Interventionen... 6 Etiska överväganden... 7 Statistisk analys... 8 Resultat... 9 Diskussion Resultatdiskussion Metoddiskussion Slutsats Referenser... 15

10

11 Bakgrund I Sverige finns det personer med diagnosen schizofreni eller annan psykossjukdom (Socialstyrelsen, 2003, Mattson, 2010). Dessa personer har på grund av sjukdomens effekter, antipsykotisk medicinering och ofta en ohälsosam livsstil en signifikant ökad risk att utveckla metabolt syndrom (Ösby et al., 2000, McEvoy et al., 2005, Meyer & Stahl, 2009). En psykos är ett samlingsnamn för ett antal allvarliga sjukdomstillstånd då den drabbade upplever sig själv och omgivningen som förändrad. Psykossjukdom Att ha en psykossjukdom medför ofta stora problem i vardagen med bl. a. omfattande funktionsnedsättningar. Symtomen kan delas in i positiva och negativa. De positiva symtomen innebär att någonting läggs till i personens upplevelsevärld och de negativa symtomen innebär en förlust av exempelvis sociala och intellektuella egenskaper som fanns före sjukdomen. De positiva symtomen består, av hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar (Schultz et al. 2007, Mattsson, 2010). Dessa symtom medför svårigheter för individen i samspel och kommunikation med andra människor. Symtomen kan även leda till oförmåga att organisera sina tankar vilket i sin tur leder till svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter (Muhlbauer, 2008). Exempel på negativa symtom är apati, självförsjunkenhet, obeslutsamhet, glädjelöshet, koncentrationssvårigheter, brist på intresse och engagemang samt svårighet att sätta igång och vidmakthålla en aktivitet. De negativa symtomen kan göra att personen blir tillbakadragen och passiv och förlorar intresset för att delta i olika sociala aktiviteter (Schultz et al., 2007, Muhlbauer, 2008, Mattson, 2010, Socialstyrelsen, 2011). De positiva och negativa symtomen leder ofta till kognitiva svårigheter så som försämrat minne, problem med tidsuppfattning och planering, igångsättnings- och inlärningssvårigheter. Dessa symtom kan försvåra nödvändiga rutiner som inhandling av mat, matlagning och städning samt sköta personlig hygien och ekonomi. Detta medför också svårigheter att sköta arbete eller studier (Socialstyrelsen, 2003, Lambert, 2009, Mattson, 2010, Socialstyrelsen, 2011). Behandling av patienter med psykossjukdom består av antipsykotiska läkemedel, psykologisk och social behandling (Socialstyrelsen, 2003). Läkemedelsbehandling är ofta nödvändig och effektiv men är också 1

12 förknippad med biverkningar, exempelvis viktökning, ökade kolesterolvärden och påverkan på glukosmetabolismen (Wirshing et al., 1998, Leucht et al., 2007). Dessa biverkningar gäller särskilt de nyare s.k. andra generationens antipsykotika. Dessa preparat används idag i stor utsträckning. De ger mindre av de biverkningar som första generationens antipsykotika ger, exempelvis spännings- och kramptillstånd i musklerna (Fahlen, 2004). Beträffande psykologisk och social behandling rekommenderar Socialstyrelsen individuell kognitiv beteendeterapi (KBT), familjeinterventioner, social färdighetsträning och psykopedagogiska insatser. De senare i form av gemensam utbildning för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och deras anhöriga (Socialstyrelsen, 2011). Livsstilsfaktorer Ohälsosamma levnadsvanor bidrar starkt till utvecklingen av metabolt syndrom (se definition nedan). Livsstilsfaktorer som är viktiga att fokusera på i sammanhanget är flera. Det kan t.ex. vara rökning, alkohol, droger, fysisk aktivitet och kost vilka alla bidrar till utvecklingen av metabolt syndrom (Socialstyrelsen, 2009). Jämfört med befolkningen har personer med schizofreni eller annan psykossjukdom svårare att tillägna sig en hälsosam livsstil. Dickerson et al. (2006) visar att endast 1 % av patienter med schizofreni eller annan allvarlig psykisk sjukdom, jämfört med 10 % i normalbefolkningen, uppfyller följande fem hälsofaktorer: icke-rökare, regelbunden fysisk aktivitet, god tandstatus, frånvaro av övervikt/fetma och avsaknad av allvarliga kroppsliga symtom (Dickerson et al., 2006). Fysisk aktivitet och god kondition minskar risken att utveckla metabolt syndrom. Om man redan har utvecklat ett metabolt syndrom påverkar ökad fysisk aktivitet alla ingående komponenter i syndromet i positiv riktning (Caroll & Dudfield, 2004, Lakka & Laaksonen, 2007). En del av de positiva effekterna med fysisk aktivitet beror indirekt på att övervikt motverkas, men fysik aktivitet har betydande hälsovinster i sig. Lee et al., (1999) har visat att en vältränad bukfet man har lägre risk att dö i hjärt- kärlsjukdom än en normalviktig otränad man. Metabolt syndrom Metabolt syndrom är ett samlingsnamn för ett antal faktorer som ökar risken för insjuknande i hjärt- kärlsjukdom och diabetes och det finns idag flera vedertagna definitioner av syndromet. Vi redovisar National Cholesterol Education Programs definition (National Institutes of Health 2002) som är den definition som är vanligast förekommande i den vetenskapliga litteraturen. Fyra kriterier anges för metabolt syndrom, varav minst tre ska vara uppfyllda: 2

13 1) Fasteplasmaglukos (p-glukos) lika med eller över 6,1 mmol/l 2) Blodtryck lika med eller över 130/85 mm Hg eller pågående behandling för hypertoni 3) Triglycerider lika med eller över 1,7 mmol/l. HDL- kolesterol mindre än 1,0 mmol/l för män eller mindre än 1,3 mmol/l för kvinnor 4) Midjeomfång lika med eller över 102 centimeter för män respektive 88 centimeter för kvinnor. Förekomsten av metabolt syndrom i åldersgruppen år är för en svensk normalpopulation 15 % (Hollman & Kristenson, 2008). Personer med psykossjukdom uppvisar i högre grad än befolkningen i övrigt metabola avvikelser i form av övervikt och rubbning av blodfetter. Därmed har dessa individer också en ökad risk för att få hjärt- kärlsjukdom och diabetes, vilket leder till ökad dödlighet. (Ösby et al., 2000). Cirka 40 % av personer med psykossjukdom uppfyller kriterierna för metabolt syndrom (Mc Evoy et al., 2005, Meyer & Stahl, 2009). Livsstilsförändring Att förändra livsstil hos patienter med psykossjukdom upplever vårdpersonal inom psykiatrisk vård som svårt, men inte omöjligt (Bergqvist et al., 2013). I Svenska Psykiatriska Föreningens kliniska riktlinjer Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom från 2009 betonas vikten av att ha genomtänkta strategier och ett systematiskt arbetssätt. Strategierna kan bestå i att göra patienten och dennes omgivning uppmärksam på exempelvis biverkningar av läkemedelsbehandling såsom viktökning och hur det kan förebyggas. I vissa fall kan även ett byte av antipsykotika vara aktuellt (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2009). Vidare bör patienten erbjudas hälsosamtal, där fokus ligger på dialog om levnadsvanor. En standardiserad och evidensbaserad modell bör användas under samtalet, t.ex. Hälsokurvan. Hälsokurvan är ett pedagogiskt hjälpmedel som ger en tydlig och samlad översikt över de viktigaste riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom. Om påverkan på livsstilsfaktorer ska kunna ske krävs frekvent uppföljning. Riktlinjerna har utarbetats i samarbete mellan olika medicinska specialistföreningar. Att tidigt identifiera ett metabolt syndrom kan förhindra eller försena en sjukdomsutveckling. Även små förändringar av riskfaktorer minskar risken för framtida hjärt- kärlsjukdom (Newcomer, 2006). Den forskning som finns runt livsstilsinterventioner och psykossjukdom visar att rådgivning om kost och motion, tillsammans med program för beteendeförändring skapar bättre effekt än enbart farmakologisk behandling för att uppnå 3

14 viktreduktion. För att kunna bibehålla viktkontroll behövs fortsatt regelbunden kost- och motionsuppföljning (Faulkner et al., 2003). En studie som belyser livsstilsfaktorer hos personer med allvarlig psykisk sjukdom är en studie av Forsberg et al. (2008). Forsberg presenterar ett interventionsprogram som inkluderar både personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras vårdgivare. Syftet med studien var att undersöka hur en livsstilsintervention påverkar metabolt syndrom och related phycological parameters. Ämnen som kost, näringslära, stresshantering och fysisk träning behandlades vid två tillfällen per vecka under ett års tid. Ingen signifikant förändring hittades efter interventionen avseende självskattad hälsorelaterad livskvalitet, funktionsnivå eller vid symtomskattning. Deltagarna påvisade dock en signifikant ökning av känsla av sammanhang och likaså fanns signifikans för ökad funktion skattad med Global Assessment of Functioning, GAF (American Psychiatric Association, 1991). Patienter med allvarlig psykisk sjukdom har ofta stora funktionsnedsättningar som i sin tur skapar svårigheter att ta hand om sin hälsa på ett bra sätt. Det kan vara svårt att förändra vanor och svårt att bibehålla positiva förändringar då det är svårt att stå ut i stunden för att uppnå långsiktiga mål. Ofta behövs mycket stöd från omgivningen (Forsberg et al., 2008). Metabola risker hos patienter med psykossjukdom Karolinska Institutet startade 2004 studien Den svenska studien av metabola risker hos patienter med psykossjukdom. Studien startades för att öka kunskapen om riskerna för kroppsliga sjukdomar vid psykossjukdom. Studiens syfte är att kartlägga, behandla och förebygga somatisk samsjuklighet. Sedan 2005 har Östergötlands läns landstings vuxenpsykiatriska kliniker ingått i studien med Med. Dr. Anniqa Foldemo som ansvarig. Studien benämns fortsättningsvis grundstudien. Vid inklusion till grundstudien besvarade patienten tillsammans med projektansvarig sjuksköterska två enkäter, Patientenkät-Bas och Psykiatrisk och somatisk bedömning-bas. Dessutom ombads patienten att lämna blodprover för analys av Triglycerider, Kolesterol, HDLkolesterol, LDL-kolesterol, Hb, p-glukos och Gamma-GT. Vissa svar från enkäterna ovan och beskrivna blodprover har även använts i föreliggande studie. I grundstudien följs patienten årligen under tre år då merparten av frågorna i de två enkäterna besvaras på nytt. Patienten ombeds även att lämna blodprover för samma analyser som vid inklusionen. 4

15 Syfte Syftet var att utvärdera en metod för hälsoförbättrande insatser för patienter med psykossjukdom och med metabolt syndrom eller med risk för att utveckla sådant syndrom. Metod Urval De patienter som ingår i studien inkluderades från två vuxenpsykiatriska mottagningar i Östergötland. Patienterna, som alla hade kontakt med den psykiatriska öppenvården, tillfrågades om deltagande då de besökte sin ordinarie behandlare. Ett deltagande i studien förutsatte att patienten kunde tänka sig gruppbehandling. För att inkluderas skulle patienten ha en psykossjukdom och dessutom tacka ja till att ingå i grundstudien, Den svenska studien av metabola risker hos patienter med psykossjukdom. I begreppet psykossjukdom inkluderas även bipolärt syndrom. Patienterna inkluderades i grundstudien i nära anslutning till att interventionen påbörjades. Interventionsgrupp 1 och 2 påbörjades under september månad 2010 och pågick till maj månad Interventionsgrupp 3 och 4 påbörjades under februari månad 2011 och pågick till november månad Patienternas funktionsnivå skattades av behandlaren vid inklusion med Global Assessment of Functioning, GAF (American Psychiatric Association, 1991). Syftet med denna skattning var att beskriva patienternas funktionsnivå vid inklusionen. Patienter med anorexia nervosa, personlighetsstörning, aktivt drogmissbruk eller patienter i akut psykotisk fas exkluderades. Hälsosamtal Interventionen leddes av fyra Hälsokoordinatorer, varav tre var sjukgymnaster och en specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, alla med lång erfarenhet av psykiatrisk vård och behandling. Hälsokoordinatorerna hade sina tjänster på de mottagningar där interventionen genomfördes. De hade innan interventionen startade deltagit i utbildningen Praktisk prevention med Hälsokurvan. Hälsokurvan är ett hälsopedagogiskt hjälpmedel som har utvecklats vid Utvecklingsenheten, Habo vårdcentral (Persson et al., 1993, Lindstöm et al., 1994, Lingfors et al., 2001). Hälsokurvan ger en samlad översikt över patientens riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom. Hälsokurvan består av olika delar. För fysisk aktivitet finns ett frågeformulär där man går igenom motionsvanor men också vardaglig fysisk aktivitet. För matvanor 5

16 finns ett annat frågeformulär där bl.a. andelen fett och fibrer i kosten utreds. Ett tredje frågeformulär belyser den svarandes psykosociala hälsa, alkohol- och tobaksbruk och stress. Utifrån de svar som ges kan poäng räknas fram som registreras på Hälsokurvan. Hälsokurvan har endast använts som ett hälsopedagogiskt hjälpmedel och inga resultat från denna redovisas. Kroppsvikt, kroppslängd, Body Mass Index (BMI), midjemått, stussmått och blodtryck mättes. Vissa blodprover ingår i Hälsokurvan bland annat HDL-kolesterol, triglycerider och p-glukos. Dessa prover ingår även i grundstudien och vi har valt att använda dessa prover (fasteprover). Blodproverna finns även upptagna i riktlinjerna Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom från 2009, utgivna av Svenska Psykiatriska Föreningen. Landstinget i Östergötland har utifrån dessa riktlinjer utarbetat lokala riktlinjer där samma blodprover rekommenderas för årlig uppföljning. När alla variabler var inskrivna på Hälsokurvan beskrevs patientens riskfaktorer på ett pedagogiskt sätt och blev ett underlag för hälsosamtal med patienten. Varje riskfaktor är graderad från 1, låg risk, till 3 eller 4, hög risk. För patienten blir det enkelt att se vilka områden som han/hon är nöjd med och var det finns förändringspotential. Hälsokurvan låg till grund då patienten satte upp sina egna personliga mål med deltagandet i gruppen. Hälsokurvan användes vid två tillfällen, i samband med att interventionen påbörjades och efter interventionens slut. Interventionen Efter att patienterna inkluderats i grundstudien och gjort en Hälsokurva påbörjades interventionen. Lokaler som användes var landstingets egna lokaler som låg i anslutning till respektive mottagning. Gruppen samlades en gång i veckan, cirka två timmar per gång. Varje grupptillfälle bestod av två delar, en teoretisk del på cirka 45 minuter och en praktisk del med fysisk aktivitet i form av gymnastik till musik. Att finna och känna rörelseglädje tillsammans med andra var viktigt. Materialet som användes i den teoretiska delen är utformat av läkemedelsbolaget Lilly, Ett sundare liv - kunskap om livsstil (Eli Lilly, Porsdal et al., 2010). Förutom de ämnen som diskuterades, som mycket handlade om kost och fysisk aktivitet, fick också gruppdeltagarna individuella hemläxor. Det kunde vara att skriva en matdagbok eller ett aktivitetschema. Det kunde också vara att komma på olika sätt att röra på sig mer i vardagen eller att handla matvaror som var bra för hälsan. Patienterna fick var sin stegräknare för att motivera till ökad fysisk aktivitet även mellan grupptillfällena. Var och en av patienterna hade också ett 6

17 individuellt mål att uppnå, det kunde vara att bli mer fysiskt aktiv eller att äta mer frukt och mindre godis. Dessa mål följde Hälsokoordinatorena upp, både individuellt och i grupp. Den praktiska delen, gymnastiken, leddes av Hälsokoordinatorerna. När interventionen startade var det med ett kortare gymnastikpass som förlängdes under interventionens gång och intensifierades när gruppdeltagarna blev mer vana och aktiva och orkade mer. Gruppen samlades vid tjugo tillfällen under två terminer med en till två veckors mellanrum mellan gruppträffarna och med några veckors julrespektive sommaruppehåll. Under interventionens gång kontrollerade Hälsokoordinatorerna vikt och midjemått på deltagarna var fjärde vecka i syfte att hålla motivationen uppe. Flera månader innan interventionen startade informerades berörd personal i Motala kommun och Mjölby kommun. Både chefer och boendestödjare/ kontaktpersoner till de personer som ingick i interventionerna informerades. Syftet var att boendestödjare och kontaktpersoner, på ett bra sätt skulle stötta personerna som deltog i grupperna. Etiska överväganden Att drabbas av långvarig och allvarlig psykisk sjukdom innebär också stora risker att utveckla somatisk ohälsa. Patienten och dennes anhöriga är inte sällan mer oroliga för patientens somatiska hälsa/ohälsa än för den psykiska sjukdomen (Foldemo et al., 2004). Att få ökad kunskap om hur metabolt syndrom kan förebyggas är därför viktigt och har stor betydelse även för den psykiska sjukdomens behandling och prognos. Hälsokoordinatorerna i projektet hade alla lång erfarenhet av att arbeta med gruppinriktade livsstilsinterventioner för patienter med psykisk sjukdom, och det var deras erfarenhet att patienterna uppskattar denna typ av gruppaktiviteter. I de fall då metabola riskfaktorer påvisades följdes patienten upp på ett medicinskt korrekt sätt och remitterades till primärvården för ställningstagande till behandling. Patienterna lämnade skriftligt, informerat samtycke till att delta i studien och de informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Grundstudien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (Dnr /4), med ett tillägg (Dnr2008/ ) för Östergötlands medverkan. 7

18 Statistisk analys För att undersöka eventuella skillnader i medelvärde vid inklusionen, jämfört med vid ett-årsuppföljningen användes 95-procentigt konfidensintervall och parat t-test. KI 95 % och p-värde för differensen Efter Före. De statistiska analyserna utfördes med statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 20. 8

19 Resultat Tjugoåtta patienter inkluderades i studien. Tre patienter exkluderades p.g.a. låg närvaro ( fem tillfällen). Interventionsgruppen bestod av 13 män och 12 kvinnor och medelåldern var 43 år med variationsvidd år. Femton patienter hade gymnasieutbildning, fem hade grundskoleutbildning eller motsvarande, och fem universitetsutbildning som sin högsta utbildning. Sju patienter var gifta eller sammanboende medan 18 var ensamstående. Det totala antalet interventionstillfällen var 20 och vid dessa var det en patient som närvarat vid samtliga tillfällen. I genomsnitt deltog gruppdeltagarna vid 15 tillfällen med en standardavvikelse på 4,2 och variationsvidd Sjutton patienter var vid inklusionen icke-rökare och 12 angav att de inte nyttjade någon alkohol. Vid inklusion var det nio patienter som uppfyllde kriterierna för metabolt syndrom, sex män och tre kvinnor. En patient ville inte ta blodprover varför någon bedömning av metabolt syndrom inte kunde göras. Det var 16 patienter som hade schizofreni eller en schizofreniliknande sjukdomsbild och nio patienter som hade diagnosen bipolär sjukdom (Tabell 1). Medelvärdet för antal år som patienterna hade haft sin sjukdom var vid inklusionen 18 år med variationsvidd 1-40 år. Medelvärdet för GAF var 46 med variationsvidd Tre patienter hade vid inklusionen ett GAF-värde som understeg 40. Tabell1. Patienternas diagnos, antal år med sjukdomen och skattad funktionsnivå (GAF) vid inklusionen, n=25 Variabel Antal Diagnos Schizofreni eller schizoaffektivt syndrom 13 Psykos UNS eller vanföreställningssyndrom 3 Bipolär sjukdom 9 Sjuk antal år GAF1 - funktionsskattning <50 12 => ) GAF Global Assessment of Functioning. 9

20 För hela gruppen var såväl BMI som midjemått i stort oförändrade vid ettårsuppföljningen, jämfört med inklusionen. För kvinnorna hade både midjemått och BMI minskat något medan de för männen hade ökat. Även för systoliskt och diastoliskt blodtryck var förändringarna små. Inga förändringar var statistiskt säkerställda på 5 %-nivå (Tabell 2). Vid inklusionen var det 18 patienter som hade ett BMI på 30 eller högre. Vid ettårsuppföljningen var detta antal 16. Det var 11 patienter, 8 kvinnor och 3 män, som minskade i vikt, 2 som hade oförändrad vikt och 12 som ökade i vikt, 8 män och 4 kvinnor. De 11 patienter som minskade i vikt hade i medeltal minskat med 7,3 kg (variationsvidd 0,7 15 kg). De 12 patienter som hade ökat i vikt hade i medeltal ökat med 4,6 kg (variationsvidd 0,5 13,3 kg). Tabell 2. Medelvärde, KI 95 % 1), och p-värde, för variablerna BM 2), midjemått och blodtryck vid inklusion till studien (Före) och ett år efter inklusion (Efter) Variabel Medelvärde Före (min max) Medelvärde Efter (min max) KI 95% p-värde Män, n=13 BMI 31 (27-36) 31 (28-36) -0,8-1,7 0,432 Midjemått 113 (99-135) 114 ( ) -2,5-4,3 0,582 Blodtryck Systoliskt 131 ( ) 133 ( ) -10,5-12,8 0,832 Diastoliskt 86 (71-105) 88 (68-105) -1,6-7,2 0,196 Kvinnor, n=12 BMI 35 (26-53) 34 (24-51) -3,0-0,4 0,120 Midjemått 110 (97-29) 109 (92-127) -5,1-1,9 0,342 Blodtryck Systoliskt 122 ( ) 118 (98-148) -15,2-7,0 0,434 Diastoliskt 79 (68-90) 81 (65-94) -2,8-7,2 0,359 Alla, n=25 BMI 33 (26-53) 32 (24-48) -1,4-0,7 0,451 Midjemått 112 (97-135) 112 (92-128) -2,6-2,0 0,791 Blodtryck Systoliskt 126 ( ) 125 (98-162) -8,9-6,1 0,712 Diastoliskt 82 (68-105) 85 (65-107) -0,6-5,5 0,107 1) KI 95 % och p-värde (parat t-test) för differensen Efter Före. 2) BMI Body Mass Index. BMI har beräknats enligt följande formel: kroppsvikten i kg / (längden i meter x längden i meter). Det förelåg inga statistiskt säkerställda skillnader på 5 %-nivå för de blodprover som ingick i utvärderingen (Tabell 3). 10

21 Tabell 3. Blodprover tagna vid inklusion (Före) och ett år efter inklusion (Efter) Variabel Före (min max) Efter (min max) KI 95 % 1) p-värde 1) Män, n=13 Triglycerider 2,4 (0,8-6,6) 3,5 (1,0-9,4) -0,01-2,08 0,052 Kolesterol 5,8 (3,7-7,6) 5,7 (3,3-9,0) -0,80-0,72 0,914 HDL 3) -kolesterol 1,0 (0,7-1,2) 1,1 (0,7-1,6) -0,06-0,20 0,257 LDL 4) -kolesterol 3,8 (2,0-6,0) 3,1 (1,9-4,8) -1,33-0,15 0,103 Hb 148 ( ) 148 ( ) -3,69-4,19 0,891 P-glukos 6,5 (3,8-14,6) 6,4 (4,7-11,0) -0,85-0,79 0,936 Gamma GT 0,9 (0,2 2,7) 0,7 (0,1-2,4) -0, ,220 Kvinnor, n=11 2) Triglycerider 1,8 (0,2-4,9) 1,8 (0,5-3,4) -0,81-0,85 0,957 Kolesterol 5,2 (4,2-7,7) 5,2 (3,6-8,4) -0,57-0,57 1,000 HDL 3) -kolesterol 1,1 (0,9-1,5) 1,1 (0,8-1,4) -0,11-0,08 0,676 LDL 4) -kolesterol 3,3 (2,3-5,6) 3,3 (2,2-6,2) -0,24-0,46 0,497 Hb 138 ( ) 141 ( ) -4,90-6,90 0,710 P-glukos 5,5 (4,6-7,5) 5,3 (4,2-8,4) -0,54-0,17 0,277 Gamma GT 0,5 (0,1-3,3) 0,5 (0,1-3,5) -0,19-0,07 0,356 Alla, n=24 2) Triglycerider 2,1 (0,2-6,6) 2,7 (0,5-9,4) -0,10-1,20 0,090 Kolesterol 5,5 (3,7-7,7) 5,5 (3,3-9,0) -0,47-0,43 0,924 HDL 3) -kolesterol 1,0 (0,7-1,5) 1,1 (0,7-1,6) -0,05-0,11 0,443 LDL 4) -kolesterol 3,5 (2,0-6,0) 3,2 (1,9-6,2) -0,64-0,16 0,228 Hb 144 ( ) 144 ( ) -2,52-3,70 0,697 P-glukos 6,0 (3,8-14,6) 5,9 (4,2-11,0) -0,54-0,34 0,644 Gamma GT 0,7 (0,1-3,3) 0,6 (0,1-3,5) -0,33-0,05 0,141 1) KI 95 % och p-värde för differensen Efter Före 2) En patient ville inte lämna blodprov 3) HDL: High Density Lipoprotein 4) LDL: Low Density Lipoprotein På frågan Vilken typ av fritid har du haft det senaste året har det skett en förskjutning av svaren mot en mer aktiv fritid vid ettårsuppföljningen, jämfört med inklusionen. Vid inklusionen var det 20 patienter som svarade stillasittande (5 patienter) eller måttlig motion (15 patienter). Motsvarande antal vid interventionens slut var 16, tre som svarade stillasittande och 13 som svarade måttlig motion. Andelen som svarade regelbunden motion och träning hade ökat från en patient vid inklusionen till fyra patienter vid ettårsuppföljningen. 11

22 Diskussion Resultatdiskussion Studien visar inga skillnader på gruppnivå vad gäller BMI, midjemått, blodtryck eller blodfetter då värden före och efter interventionen jämförs. Liknande resultat erhölls i en stor studie av Smith et al. (2007). I en annan studie minskade BMI i interventionsgruppen medan BMI ökade för kontrollgruppen (Menza et al., 2004). Seung et al. har genomfört en interventionsstudie där 232 personer med jämförbar problematik som i föreliggande studie deltog i ett tolvveckorsprogram med inriktning på kost och fysisk aktivitet. Den variabel som samvarierade i högst grad med viktnedgång var följsamhet till de kostråd som gavs. Trots att gruppen i föreliggande studie som helhet inte har gått ner i vikt så är det flera patienter som har lyckats med att gå ner ganska mycket i vikt. Det är svårt för alla att förändra sin livsstil och det är ett ännu större problem för denna patientgrupp. Flera av patienterna har kognitiva svårigheter och behöver både uppmuntran och konkret stöd för att åstadkomma en positiv förändring i vanor och rutiner. Wärdig et al. (2013) har intervjuat samma patientgrupp som ingår i denna studie. Patienterna uppger svårigheter att gå från tanke till handling då det gäller att förändra sin livsstil. Om patienten dessutom försämras i sin psykiska sjukdom blir det än mer problematiskt (Wärdig et al., 2013). I en kommande publikation av Wärdig et al. är avsikten att presentera patientgruppens uppfattningar om interventionen. De blodprover som valts som utfallsmått för interventionen är de prover som ingår i grundstudien och som rekommenderas av Svenska Psykiatriska Föreningen för årliga uppföljningar. På gruppnivå ses inga statistiskt säkerställda förändringar och en fråga som måste ställas är om det är rimligt att dessa prover påverkas under så kort tid som interventionen pågått. Inte heller Forsberg et al. visar på några förändringar då det gäller Triglycerider och p-glukos i en randomiserad studie med 24 deltagare i interventionsgruppen. Studien pågick också den under 12 månader (Forsberg et al., 2008). Daumit et al., (2013) har visat på viktnedgång efter intervention. Interventionen pågick under 18 månader och resultaten har jämförts med en kontrollgrupp. Interventionsgruppen träffades flera gånger i veckan för individuell stöttning och gruppaktiviteter i bl.a. träningskök och för fysisk träning. Förutom dessa aktiviteter serverades försökspersonerna två lagade mål mat per dag som var kalori- och sockerreducerade, samt mellanmål bestående av olika frukter. Kontrollgruppen fick sedvanlig behandling och ingen anpassad kost (Daumit et al., 2013). 12

Primärvårdsbaserad hälsoinformation i grupp till ofrivilligt migrerade. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Primärvårdsbaserad hälsoinformation i grupp till ofrivilligt migrerade. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Primärvårdsbaserad hälsoinformation i grupp till ofrivilligt migrerade Rapport-FoUrnalen 2013:5 Rose-Marie Mossberg-Maghsoudi Hanna Waldemarson

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år Författare: Elin Ekblom-Bak Lars-Magnus Engström Örjan Ekblom Björn Ekblom Datum: 2011-02-18 Serie:, Rapport 1 Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

Hälsofrämjande gruppbostad

Hälsofrämjande gruppbostad MANUAL Hälsofrämjande gruppbostad Ett program för att främja bra mat- och rörelsevanor i gruppbostäder och servicebostäder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) etablerades 2012 i samband

Läs mer

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar En jämförelse av vårdprogram Christina Larsson, Maria Larsson och Lisa Nyman Examensarbete, 15 hp, Omvårdnad Jönköping, december, 2010 Hälsohögskolan,

Läs mer

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom En sammanställning av systematiska översikter Agneta Öjehagen Lars Hansson Mikael Sandlund Carina Gustafsson Gunilla

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen EXAMENSARBETE Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen En litteraturstudie Jessica Alatalo Anna B Lindgren Sjuksköterskeexamen

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET Institutionen för hälsovetenskap SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET NURSES EXPERIENCES OF WORKING WITH THE BPSD-REGISTER Nyberg, Sofi Wennberg, Susanna Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk litteraturöversikt Mars 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Ett hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande Ett hälsosamt åldrande Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå Anita Karp Neda Agahi Carin Lennartsson Mårten Lagergren Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg Datum 2012-09-26 Diarienummer HSN6 28-2012 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Borås Handläggare Anders Thorstensson Tfn: 010-441 39 48 E-post: anders.thorstensson@vgregion.se Ätstörningsvård i Södra

Läs mer

Viktreducering med lågkalorikost i grupp

Viktreducering med lågkalorikost i grupp Viktreducering med lågkalorikost i grupp En kvalitativ studie av patienternas upplevelse av att ha deltagit i gruppverksamhet i primärvården FoU-centrum Primärvården och Folktandvården Skaraborg Författare:

Läs mer

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden.

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet, Vetenskapligt arbete HT 2010 Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Gabrielle Holmström

Läs mer

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn - En enkätstudie riktad till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS

UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS RAPPORT 2013:4 UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS I FAS Individuella, förebyggande aktiviteter i samverkan. Författare: Elin Berglund, Karola Lindmark Utvärdering av ett förändrat arbetssätt

Läs mer

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning FORSKNING STATUS S Hjärtdoktorn som får patienterna att springa 2014 många myter kring icd vid livets slut Hon forskar på brustna hjärtan ny vårdform gav hjärtsviktssjuka

Läs mer

Levnadsvanor och självskattad hälsa

Levnadsvanor och självskattad hälsa Rapport från Barn- och vuxenhabiliteringen Levnadsvanor och självskattad hälsa hos ungdomar med funktionshindret ADHD och ungdomar med rörelsehinder En enkätstudie Juni 2007 Cathrine Göransson Elisabet

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Ungdomars perspektiv på psykisk ohälsa och första linjens insatser

Ungdomars perspektiv på psykisk ohälsa och första linjens insatser Institutionenförpsykologi Psykologprogrammet Ungdomarsperspektivpåpsykisk ohälsaochförstalinjensinsatser LisaGottliebsen&ViktorWennberg Psykologexamensuppsats, VT 2013 Handledare:HenrikLevinsson Examinator:PerJohnsson

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Intervention mot stress i gymnasiet En slutrapport avseende projektet FP308 för Länsförsäkringars Forskningsfond

Intervention mot stress i gymnasiet En slutrapport avseende projektet FP308 för Länsförsäkringars Forskningsfond Intervention mot stress i gymnasiet En slutrapport avseende projektet FP308 för Länsförsäkringars Forskningsfond Aleksander Perski, Karin Schraml, Giorgio Grossi, Irena Makower, Malena Ivarsson Stressforskningsinstitutet,

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Arbetsmaterial 2013-01-20

Arbetsmaterial 2013-01-20 Arbetsmaterial 2013-01-20 Vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt eller fetma i Södra Sjukvårdsregionen Fastställt den 2006-12-01 Reviderat 2013-01-31 Nästa revision jan 2016 Barnöverviktsenheten

Läs mer

Rehabresurs samarbete 2009-2014

Rehabresurs samarbete 2009-2014 2009-2014 Erfarenheter av att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga för personer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förord Vi har haft möjligheten att under åren 2009-2014

Läs mer