Klorhexidin desinfektionsmedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klorhexidin desinfektionsmedel"

Transkript

1 Klorhexidin desinfektionsmedel egenskaper och användning ATC-kod D08AC02

2 Författarna och Fresenius Kabi AB 2011 Formgivning Carola Eriksson, Fresenius Kabi Tryck Wikströms Uppsala

3 Innehåll Desinfektionslösningar för humant bruk 2 Produkthygien och sterilkontroll 2 Garantiförslutning 2 Användningstid för bruten förpackning 3 Hållbarhet 3 Förvaring i värme 3 Isotona lösningar 3 Styrkor och beteckningar 3 Egenskaper hos klorhexidin 5 Kemi 5 Toxicitet 5 Verkningsmekanism 5 Effekt av klorhexidin 6 Antimikrobiellt spektrum 6 Koncentration 6 Inverkningstidens betydelse 7 Inaktivering 7 Enstaka applikation 8 Kvardröjande effekt 8 Ackumulerad effekt 8 Mikrobiologisk effekt av etylalkohol 10 Användningsområden 11 Huddesinfektion vid injektion, punktion och provtagning 11 Preoperativ huddesinfektion 12 Desinfektion av känslig hud, slemhinnor och sår 13 Urologiskt bruk 14 Desinfektion av ytor och utensilier 15 Monografier 16 Några begrepp 19 Referenser 20 Vilken Klorhexidinberedning? 21

4 Desinfektionslösningar för humant bruk Ett komplett sortiment från Fresenius Kabi Klorhexidin har sedan länge använts rutinmässigt som huddesinfektionsmedel för patienter och personal inom sjukvården. För alla kategorier är det av största vikt att ha tillgång till ett desinfektionsmedel som är vävnadsvänligt och har låg toxicitet, brett spektrum och snabb effekt. Klorhexidin uppfyller dessa krav och i Fresenius Kabis sortiment finns samlat de beredningar och styrkor som visat sig nödvändiga för olika indikationer och användingsområden. För preparat som används av vårdpersonal för behandling av patienter finns krav om registrering som läkemedel. För preparat enbart för hand- eller ytdesinfektion finns inga sådana officiella krav. Produkthygien och sterilkontroll Rapporter finns om att bristfälligt tillverkade desinfektionslösningar varit smittkälla vid sjukhusinfektioner. Eftersom merparten desinfektionslösningar för humant bruk används i mycket kvalificerade sammanhang där man ställer höga krav på preparat, material och utrustning så tillverkas Fresenius Kabis klorhexidinlösningar sedan lång tid aseptiskt. Tillverkningen kontrolleras också av Socialstyrelsens läkemedelsavdelning. Lösningarna är sterilkontrollerade och varje sats hålls i karantänlager tills sterilprover är klara och satsen i övrigt godkänd. En hög kvalitet kan dock inte kontrolleras fram utan det viktigaste är att tillverkningen sker på ett aseptiskt invändingsfritt sätt. Detta ställer höga krav på utgångsmaterial, lokaler, personal och tillverkningsprocesser. Beredning sker med destillerat vatten av samma kvalitet som för infusionslösningar, fyllning sker i rum av högsta renhetsklass som står under övertryck av sterilfiltrerad luft. Personalen byter om till steril klädsel och slussas in i produktionslokaler etc. Garantiförslutning Genom en långt driven aseptisk teknik och en satsvis sterilkontroll kan Fresenius Kabi garantera en steril lösning till dess förpackningen öppnats. En hel garantiförslutning i locket indikerar att flaskan är obruten. Vid öppnandet bör varje flaska markeras med brytningsdatum. 2

5 Användningstid för bruten förpackning En öppnad förpackning som används inom sluten eller öppen vård bör förses med ett brytningsdatum. Efter öppnandet rekommenderas av hygieniska skäl en användning på 1 dygn för Klorhexidin 0,2 mg/ml spolvätska, 1 dygn 1 vecka för övriga Klorhexidinlösningar och 1 3 månader för Klorhexidinsprit. Exakta regler om detta utfärdas lokalt av hygienkommitén eller motsvarande. Man bör också tänka på att inte använda onödigt stora förpackningar, utan anpassa förpackningsstorleken efter den förbrukning som avdelningen har. I Fresenius Kabis sortiment finns förpackningar från 30 ml till 1000 ml. Användaren bör lära sig en aseptisk teknik vid hanteringen och återförsluta öppnade flaskor så snabbt som möjligt. För enklare sårvård i hemmet gäller inte samma regler. I hemmet finns inte samma typ av svårbekämpad bakterieflora som på sjukhus och om en lösning eventuellt ändå blir kraftigt kontaminerad så får det inte samma konsekvenser som då man behandlar flera patienter med lösning från en och samma flaska. I hemmet kan en öppnad flaska normalt sparas tills innehållet är slut, eller upp till ett år. Hållbarhet Klorhexidinlösning är hållbar i tre år från tillverkningsdatum. Klorhexidinsprit är hållbar i två år. Utgångsdatum och batchnummer finns på varje etikett. Förvaring i värme Normalt ska Klorhexidinlösning/sprit förvaras i rumstemperatur. I vissa sammanhang är det önskvärt att använda kroppsvarma lösningar. Det går då bra att förvara Klorhexidinlösningarna i värmeskåp (+40 C) upp till en vecka utan att förpackning eller innehåll påverkas negativt. På grund av brandrisken bör Klorhexidinsprit inte förvaras i värmeskåp. Ett snabbare sätt att värma lösningar till kroppstemperatur kan vara att lägga flaskan i ett bad med varmvatten. Isotona lösningar Fresenius Kabis desinfektionslösningar för slemhinnor och känslig hud är isotona, vilket ökar lösningens vävnadsvänlighet. Även ph justeras till ett område där klorhexidin har maximal antibakteriell effekt (ca ph 8). Styrkor och beteckningar Fresenius Kabi använder s.k. generiska namn på sina produkter. Ett generiskt namn beskriver produktens aktiva substans med en vedertagen beteckning. Styrkan av ett medicinskt preparat anges numera i milligram per milliliter (mg/ml). Tidigare var %-angivelser vanliga och förekommer fortfarande i viss utsträckning. 3

6 Klorhexidinhalt mg/ml Beredningsform % Klorhexidin Fresenius Kabi 0,2 0,02 Spolvätska, isoton Klorhexidin Fresenius Kabi 0,5 0,05 Desinfektionslösning, isoton Klorhexidin Fresenius Kabi 1 0,1 Desinfektionslösning, isoton Klorhexidin Fresenius Kabi 1 2 0,2 Desinfektionslösning, isoton Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 1,2 5 0,5 Desinfektionsprit Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 1,2 5 0,5 Desinfektionsprit, färgad Descutan Impregnerad svamp för huddesinfektion Produktnamn Förmån Rx

7 Egenskaper hos klorhexidin Kemi Klorhexidin har nedanstående kemiska formel och struktur: Fig. 1 1,1 Hexametylenbis-[5 (4-klorfenyl) biguanid] Klorhexidin är en färglös, luktfri starkt basisk och i vatten svårlöslig förening med besk smak. Kemiskt är klorhexidin en biguanid. I egenskap av bas kan klorhexidin bilda salter med syror och blir därmed vattenlöslig. De klorhexidinsalter som används i Fresenius Kabis Klorhexidinlösningar är acetat och glukonat. Ur bakteriell synvinkel finns inga skillnader mellan salterna. Toxicitet Klorhexidin är en substans med mycket låg toxicitet. Efter intag per os sker praktiskt taget ingen absorbtion i mag-tarmkanalen och mer än 99% av substansen återfinnes i faeces. Klorhexidin får därför användas som konserveringsmedel i t.ex. perorala läkemedel. LD 50 för råttor är större än 3000 mg klorhexidinglukonat per kg kroppsvikt vid prövning av akut oral toxicitet. Överkänslighet mot klorhexidin är mycket sällsynt. Försök har också gjorts att mäta eventuell resorbtion genom hud. Resultaten har i samtliga fall visat att absorbtion av klorhexidin är praktiskt taget obefintlig och inget toxicitetproblem. Man kan också förvänta sig att klorhexidin, som kemiskt är en biguanid och en stark bas, skiljer sig i detta avseende mot t.ex. hexaklorofen, som är en sur förening av fenolkaraktär. Klorhexidin har inte heller hexaklorofens toxiska biverkningar. Klorhexidin är dock i likhet med de flesta antiseptika starkt toxiskt vid lokal applikation i mellanörat. Därför är Klorhexidin kontraindicerat vid öronoperationer och ska inte heller appliceras på hjärnan eller meningerna. Klorhexidin kan trots det användas för huddesinfektion före neurokirurgiska ingrepp eller lumbalpunktioner. Djurexperimentella försök har inte kunnat påvisa teratogena verkningar. Verkningsmekanism Klorhexidin absorberas till bakteriens cellmembran. Därmed åstadkommer klorhexidinmolekylen en permeabilitetsförändring i cellväggen som då inte längre kan fungera som osmotisk barriär och cytoplasmainnehållet läcker ut. Skillnaden i koncentration mellan bakteriostatisk och baktericid effekt är mycket liten och baktericid effekt uppnås redan vid mycket låga koncentrationer, lägre än de styrkor som används i bruksfärdiga lösningar. 5

8 Effekt av klorhexidin Antimikrobiellt spektrum Klorhexidin har kraftig effekt i första hand mot grampositiva bakterier som t.ex. stafylokocker och streptokocker. Klorhexidin har också god effekt mot flertalet gramnegativa bakterier som t.ex. Pseudomonas, E. coli och Salmonella, liksom mot många svampar, t.ex. Candida. Klorhexidin har dock begränsad effekt mot virus och bakteriesporer, men har god effekt mot sporbildande bakterier i det vegetativa stadiet. Klorhexidin i kombination med etylalkohol har baktericid effekt även mot M. tuberculosis, medan vattenlösningar endast har bakteriostatisk effekt. Koncentration Liksom för alla desinfektionsmedel ökar den baktericida effekten med ökande koncentration. Resultaten i tabell 1 visar att klorhexidin har god bakteriedödande förmåga redan i låga koncentrationer. Reduktion av bakterier kan uttryckas i % eller i inaktiveringsfaktor. Inaktiveringsfaktorn (I) är kvoten mellan antalet bakterier före och efter behandling. Om log (I) är 3 betyder det att på en viss tid så reducerar behandlingen antalet bakterier med 3 tiopotenser, t.ex. från 10 5 till 10 2, d.v.s. med 99,9%. Tabell 1 Koncentrationens betydelse för den antibakteriella effekten log inaktiveringsfaktor Klorhexidinglukonat Staphylococcus aureus Escherichia coli Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa 0,025 mg/ml 0,05 mg/ml 0,1 mg/ml 0,2 mg/ml* 0,4 mg/ml 1 mg/ml* 3,3 >5 >5 >5 >5 >5 4,1 >5 >5 >5 >5 >5 ** 3 4,3 >5 >5 >5 ** ** 2,7 3,3 4,3 > bakterier/ml har inokulerats i dest. vatten. Inverkningstid 10 min vid 22 C. * Finns i Fresenius Kabis sortiment som spolvätska (0,2 mg/ml) respektive desinfektionslösning (1mg/ml). ** Ingen uppgift. 6

9 Inverkningstidens betydelse Ett desinfektionsmedels effekt är alltid tidsberoende. Klorhexidin i brukslösning verkar momentant och har snabbt insättande effekt. Effekten ökar med ökande inverkningstid och därför är det önskvärt att få så lång inverkningstid som är praktiskt möjligt. Vid t.ex. blåssköljning bör Klorhexidin spolvätska hållas kvar i urinblåsan ca minuter, för maximal baktericid effekt, innan den tappas ur. Tabell 2 Inverkningstidens betydelse för effekten av Klorhexidinlösning 0,2 mg/ml log inaktiveringsfaktor 1 min 10 min 30 min Staphylococcus aureus 2,4 >5 >5 Pseudomonas aeruginosa 2,4 3,8 >5 Shigella sonnei 2,1 3,8 >5 Enterobacter aerogenes 2,8 4,2 >5 Protectus morgani 1,3 2,1 2, bakterier inokulerade i dest. vatten vid 25 C. Tabell 2 visar att klorhexidin i den svagaste bruksfärdiga vattenlösningen (spolvätska 0,2 mg/ ml) i regel avdödar mer än 99% av bakterierna redan efter 1 minut och att effekten ökar med inverkningstidens längd. Tabell 3 Procentuell minskning av antalet bakterier på händernas normalflora efter desinfektion med Klorhexidinsprit 5 mg/ml 30 sek 60 sek 90 sek 120 sek 85% 95% 98% 99% Efter Lowbury et. Al Klorhexidinsprit har en mycket snabb avdödning av bakterier på hudytan (tabell 3). Klorhexidinsprit får normalt inverka tills alkoholen torkat, vilket tar en halv till en minut. (Skillnaderna mellan tabell 2 och tabell 3 beror på skillnaden mellan in vivo- och in vitroförsök). Inaktivering Blod, var och annat organiskt material, liksom tvål, reducerar effekten av klorhexidin. Vid de koncentrationer man använder i praktiken kvarstår dock en bakericid effekt i närvaro av blod som är bättre än för de flesta andra huddesinfektionsmedel. Större mängder tvål inaktiverar klorhexidin men de mängder tvål som kan återstå efter t.ex. en normal handtvätt med avsköljning (rinnande vatten) saknar betydelse. 7

10 Tabell 4 Inaktivering av Klorhexidinlösning 0,2 mg/ml i närvaro av serum. Inverkningstid 10 min. Medium log inaktiveringsfaktor vatten Staphylococcus aureus 10% serum 20% serum 10 9 bakterier inokulerade i dest. vatten vid 25 C. >5 >5 2,2 Fig. 2 Reducering av bakteriefloran efter enstaka handdesinfektion (Lowbury & Lilly, 22) Enstaka applikation Klorhexidinsprit ger en mycket snabb avdödning av bakterier och ger redan vid en första applikation praktiskt taget fullständig reduktion av hudens eller händernas normalflora av bakterier. (Fig 2.) Kvardröjande effekt Klorhexidin uppvisar en kvardröjande baktericid effekt på hudfloran redan efter en applikation. Det innebär att de desinfekterade händerna eller hudområdet är rent under lång tid. Forfarande efter tre timmar med gummihandskar är antalet bakterier på händerna lika lågt som omedelbart efter desinfektionsmomentet. Denna kvardröjande effekt har betydelse, t.ex. vid långa operationspass då djupt liggande bakterier med tiden tränger upp från hårsäckar och follikar mot hudytan. Ackumulerad effekt Klorhexidin har god effekt redan vid enstaka applikationer. Flera på varandra följande desinfektionsmoment reducerar dock ytterligare bakterienivån under den nivå som åstadkommes med en applikation. (Tabell 5). 8

11 Tabell 5 Procentuell reduktion av antalet överlevande bakterier % avdödade bakterier Efter 1:a appl. Efter 6:e appl. 1) 0,5% klorhexidinsprit 97,9 ± 1,09 99,7 ± 0,09 2) 0,5% klorhexidin i vatten 65,1 ± 8,66 91,8 ± 2,37 3) 4% klorhexidintvål 86,7 ± 3 99,2 ± 0,2 Genom att behandla med Klorhexidinsprit som får självtorka kan man också sänka bakterietalet ytterligare under den nivå som erhålles med enbart upprepade tvättar med 4% klorhexidintvål (Descutan). Denna kombinationsbehandling kan utnyttjas vid preoperativ handtvätt och preoperativ huddesinfektion på patient. (Fig 3). Fig. 3 Kombinationsbehandling Steg 1. Nio på varandra följande tvättar med 4% klorhexidintvål (Descutan). Steg 2. En behandling med Klorhexidinsprit, eller ytterligare behandling med 4% klorhexidintvål (Descutan). 9

12 Mikrobiologisk effekt av etylalkohol Etylalkohol är ett av våra mest effektiva desinfektionsmedel med snabb effekt och brett spektrum. Mest effektivt är etylalkohol vid koncentrationer mellan 58 89% v/v. (Fig 4). Vid lägre koncentration, men även vid högre, avtar den bakteriedödande förmågan. Fresenius Kabis Klorhexidinsprit innehåller 70% (v/v) etylalkohol, vilket ligger inom det intervall där den baktericida effekten är störst. Vid halter över 70% (v/v) ökar brandrisken markant. Etylalkohol har effekt mot alla grampositiva och gramnegativa bakterier, tuberkelbakterier, svampar och mot vissa virus, dock ej hepatitvirus eller bakteriesporer. Enbart etylalkohol i kombination med Klorhexidin 5 mg/ml är våra mest använda desinfektionsmedel för oskadad hud. Fig. 4 Samband mellan volymprocent (v/v) och viktprocent (w/w). Inom det färgade intervallet har etylalkohol maximal baktericid effekt. 10

13 Användningsområden Huddesinfektion vid injektion, punktion och provtagning Den akutella hudytan desinficeras med Klorhexidinsprit som får torka före ingreppet. Speciell uppmärksamhet skall fästas vid punktion av särskilt infektionskänsliga organ, t.ex. ledpunktion, leverpunktion och lumbalpunktion. Desinfektionsmedlet bör inverka under en halv till två minuter. Färgad Klorhexidinsprit är tydligt röd och minskar därmed risken för förväxlingar med andra preparat. På grund av interaktion med insulin ska flergångssprutor inte förvaras i Klorhexidinsprit. Rekommenderade produkter Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml Klorhexidinsprit Fresenius Kabi, färgad 5 mg/ml 11

14 Preoperativ huddesinfektion Den sista åtgärden för att reducera hudfloran görs på operationsbordet. Hela operationsområdet desinfekteras rikligt med Klorhexidinsprit under två minuter. Använd tvättork eller massera in Klorhexidinspriten med gummihandskar på händerna. Om patienten tidigare genomgått helkroppstvätt med tvål innehållande 4% klorhexidin (Descutan), så förstärks effekten med Klorhexidinsprit och antalet mikroorganismer reduceras ytterligare. Klorhexidinsprit finns både färglös och rödfärgad. Den färgade varianten är säkrare. Risken för förväxling med t.ex. spolvätskor eller injektionsvätskor reduceras till ett minimum. Speciellt gäller detta om lösningarna hällts upp i sterila koppar eller dylikt. Färgad Klorhexidinsprit indikerar också vilket område som desinfekterats. Detta kan vara av betydelse om operationsområdet behöver utvidgas under pågående operation. Färgen kan lätt avlägsnas från huden om så önskas med M-sprit, men försvinner annars spontant på ett par dagar. Rekommenderade produkter Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml Klorhexidinsprit Fresenius Kabi, färgad 5 mg/ml Descutan 4% 12

15 Desinfektion av känslig hud, slemhinnor och sår På områden där Klorhexidinsprit inte kan användas på grund av att etylalkoholen orsakar sveda, väljs istället en isoton Klorhexidinlösning 0,5 2 mg/ml i vatten. Det gäller t.ex. perinealområdet, yttre genitalia e.t.c. Före insättning av kateter à demeúre eller annan instrumentering av urinvägarna desinfekteras yttre genitalia och uretramynningen med Klorhexidinlösning 1 mg/ml efter tvåltvätt och avsköljning. I samband med t.ex. förlossning eller insättning av intrauterint preventivmedel (spiral) utförs vaginalsköljning och tvätt av yttre genitalia med isoton Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml - 2 mg/ml. Vid pre- och postoperativ oral och parodontal kirurgi används Klorhexidin 2 mg/ml. För behandling av öppna sårytor använder man isoton Natriumkloridlösning 9 mg/ml eller isoton Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml. Rekommenderade produkter Klorhexidin Fresenius Kabi 0,5 mg/ml Klorhexidin Fresenius Kabi 1 mg/ml Klorhexidin Fresenius Kabi 2 mg/ml 13

16 Urologiskt bruk Klorhexidin spolvätska 0,2 mg/ml är en baktericid spolvätska, som har förmåga att reducera antalet bakterier i urin hos patienter med urinvägsinfektion. Använd Klorhexidin omväxlande med Natriumklorid som blåssköljningsvätska till patienter som visar tecken på bakteriuri. Spola t.ex. med ca 100 ml Klorhexidin tre gånger dagligen i en vecka och gå sedan tillbaka till Natriumklorid. Upprepa behandlingen om så behövs. Som förberedelse för diagnostiska eller operativa åtgärder kan ett par dagars behandling med Klorhexidin i hög grad förbättra tillståndet för en patient med t.ex. varig cystit. Klorhexidin kan också användas för kontinuerligt spoldropp postoperativt, när eventuell risk för resorption av spolvätska via från operation öppnade venvägar är utesluten. Använd också Klorhexidin spolvätska rutinmässigt för att prova en nyinsatt urinvägskateter. Eventuella bakterier som förts in med katetern kan på så sätt avdödas. Likaså bör blåsan fyllas med t.ex. Klorhexidin innan en kateter dras. Patienten får sedan strax efteråt kasta vatten på ett naturligt sätt vilket alltid upplevs positivt efter en period med KAD. Klorhexidin spolvätska bör alltid ligga kvar minuter i blåsan för att maximal baktericid effekt ska uppnås. Natriumklorid spolvätska är i dessa sammanhang endast en indifferent spolvätska med mekaniskt renspolande effekt. (Fig. 5). Fig. 5 Räkning av antalet bakteriekolonier i urinprov tagna klockan 12 på dagen. Under spolningsperioden spolades blåsan 2 ggr dagligen och prover togs 3 timmar efter morgonspolningen. Varje punkt anger medelvärdet av log bakterietal från 8 eller 9 patienter. ref. Bruun & Digranes (3). 14

17 Både Klorhexidin spolvätska och Natriumklorid spolvätska finns förutom i återförslutna flaskor också i Fresenius Kabi spolampull (Irriflex), som är en plastförpackning med pip, vilken direkt kan anslutas till en urinvägskateter. Detta bidrar till förbättrad hygien samtidigt som rutinen kan förenklas. Spolampullen innehåller lagom mängd vätska till en patient och ersätter den traditionella sköljsprutan och kostnaden för denna. Rekommenderade produkter Klorhexidin Fresenius Kabi 0,2 mg/ml spolampull Irriflex 120 ml Desinfektion av ytor och utensilier Klorhexidinsprit kan användas för avtorkning av ytor, t.ex. rostfritt, plast, gummi, galon e.t.c. Plexiglas riskerar krackelera om den behandlas med 70%-ig sprit. I speciella fall kan Klorhexidinsprit användas för desinfektion av instrument. Inverkningstid 5 minuter. Rekommenderade produkter Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml 15

18 Monografier Deklaration Egenskaper Användning Observera Förpackningar Deklaration Egenskaper Användning Observera Övrigt Förpackningar Klorhexidin Fresenius Kabi spolvätska 0,2 mg/ml Baktericid spolvätska för urologiskt bruk 1000 ml spolvätska innehåller: Chlorhexidin. acet mg Natr acet. anhydric... 12,7 g Acid. acetic. 5M q.s. et aq. steril. q. s Klorhexidin är ett kraftigt, snabbverkande antiseptikum med baktericid effekt mot så väl grampositiva som gramnegativa bakterier. Substansen utmärkes av lokal vävnadsvänlighet och mycket låg toxicitet. Spolvätskan är steril och isoton. ph ca 8. Osmolaliteten ca 295 mosm. För urologiskt bruk, t.ex. blåssköljning. Spolvätskan kan, för maximal baktericid effekt, hållas kvar i urinblåsan minuter innan den avtappas. Spolampullen är försedd med brytpip. Den anslutes efter öppnandet direkt till en urinvägskateter. Skall ej användas vid elektroagulation eller elektroresektion. Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor. Irriflex spolampull 10 x 120 ml För mer information se Klorhexidin Fresenius Kabi Isoton desinfektionslösning 0,5 mg/ml Desinfektionsmedel för humant bruk 1000 ml lösning innehåller: Chlorhexidin. acet mg Natr acet. anhydric... 12,7 g Acid. acetic. 5M ad ph 8 et aq. purzf. q. s Klorhexidin är ett kraftigt, snabbverkande antiseptikum med baktericid effekt mot så väl grampositiva som gramnegativa bakterier. Substansen utmärkes av lokal vävnadsvänlighet och mycket låg toxicitet. Lösningen är sterilkontrollerad och isoton samt buffrad till ett ph med optimal baktericid effekt. Sårdesinfektion och rengöring av sårkanter. Slemhinnedesinfektion, t.ex. i samband med förlossning. Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor. Om man önskar använda kroppsvarm lösning, kan flaskorna förvaras i värmeskåp (±40 C) upp till en vecka Plastflaska 125 ml, 250 ml, 1000 ml. Microspol (engångsförpackning) 18 x 30 ml. För mer information se 16

19 Deklaration Egenskaper Användning Observera Övrigt Förpackningar Deklaration Egenskaper Användning Observera Förpackningar Klorhexidin Fresenius Kabi Isoton desinfektionslösning 1 mg/ml Desinfektionsmedel för humant bruk 1000 ml isoton desinfektionslösning innehåller: Chlorhexidin. acet... 1 g Natr acet. anhydric... 12,7 g Acid. acetic. 5M ad ph ca 8 et aq. punf q.s Se Klorhexidin Fresenius Kabi, Isoton desinfektionslösning 0,5 mg/ml Slemhinnedesinfektion. Desinfektion av genitalia och vaginalslemhinna i samband med förlossning eller insättande av spiral. Desinfektion av uretamynningen och angränsande slemhinnor före insättandet av kateter à demeure eller annan instrumentering av urinvägarna. Desinfektion av munslemhinna. Huddesinfektion. Desinfektion av känslig hud, där Klorhexidinsprit inte tolereras. Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor. Om man önskar använda kroppsvarm lösning, kan flaskorna förvaras i värmeskåp (±40 C) upp till en vecka Plastflaska 250 ml, 1000 ml. För mer information se Descutan 4% Fresenius Kabi Lösning och impregnerad svamp 40 mg/ml Antiseptiskt hudrengöringsmedel 100 ml lösning innehåller: Chlorhexidin gluconat 4 g, polyoxyethylen. Polyoxyproylen. cond. fettsyreamidoalkyl-dimethylaminoxid., conservans (isopropanol), D-gluconalacton. et aq. Purif. q.s. Descutan är ett antiseptikum innehållande Klorhexidin med baktericid effekt, mot så väl grampositiva som gramnegativa bakterier. Bakteriesporer, tuberkler och virus påverkas inte. Klorhexidin har en kvardröjande antibakteriell effekt. Klorhexidin har låg toxicitet. Huddesinfektion i syfte att avdöda mikroorganismer samt förebygga infektion och/eller kolonisation. Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor. Sjukhusförpackning 50 x 15 ml, hemtvättpack 4 x 15 ml + 4 x 25 ml schampo För mer information se 17

20 Deklaration Egenskaper Indikationer Förpackningar Deklaration Egenskaper Indikationer Förpackningar Klorhexidinsprit Fresenius Kabi Desinfektionslösning 5 mg/ml Desinfektionsmedel för humant bruk 1000 ml desinfektionslösning innehåller: Chlorhexidin. glucon... 5 g Spir fortis g Aq. purif q.s.... ad 1000 ml 70%-ig (v/v) etylalkohol har antimikrobiell effekt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier, tuberkelbakterier, svampar och mot vissa virus (ej hepatitvirus). Kombinerad med Klorhexidin förlängs effekten mot såväl grampositiva som gramnegativa bakterier. Tack vare tillsatsen av Klorhexidin kvarstår också den antibakteriella effekten under flera timmar. Klorhexidinsprit är vävnadsvänligt och har låg toxicitet. Lösningarna filtreras. ph 6,5 8,5. Huddesinfektion vid injektion, punktion, provtagning och operativt ingrepp. Hudrengöring vid diabetes. (F) kostnadsfrihet gäller endast den ofärgade klorhexidinspriten. Preoperativ handdesinfektion efter handtvätt med flytande tvål. Plastflaska 250 ml (receptfritt) och 1000 ml. För mer information se Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi Desinfektionslösning 5 mg/ml Desinfektionsmedel för humant bruk 1000 ml desinfektionslösning innehåller: Chlorhexidin. glucon... 5 g Spir fortis g Color (fenolrött) et aq. purif q.s.... ad 1000 ml Se Klorhexidinsprit Fresenius Kabi Desinfektionslösning 5 mg/ml. Den färgade Klorhexidinspriten (röd) indikerar desinfekterat hudområde. Huddesinfektion vid injektion, punktion, provtagning och operativt ingrepp. Hudrengöring vid diabetes. (F) kostnadsfrihet gäller endast den ofärgade klorhexidinspriten. Plastflaska 250 ml (receptfritt) och 1000 ml. För mer information se 18

21 Några begrepp Baktericid: Bakteriostatisk: Cystoplasma: Desinfektion: Faeces: Gramnegativ: Grampositiv: LD: Meningerna: Osmotisk barriär: Patogen: Permeabilitet: Spor: Teratogen: Vegetativ: Innebär att bakterierna avdödas. Innebär att bakteriernas tillväxt hämmas. Cellens innehåll utom cellorganellerna. Innebär att man reducerar antalet patogena mikroorganismer fullständigt eller under den nivå där de kan orsaka infektioner, den s.k. infektionsdosen. För desinfektion använder man normal värmebehandling eller kemiska desinfektions metoder. Exkrementer, avföring. Bakterier som med Gram s färgmetod inte tar åt sig något färgämne. Bakterier som med Gram s färgmetod färgas mörkt violetta. Letal dos. LD50 den dos som är letal (dödlig) för 50% av försökspopulationen. Hjärn- och ryggmärgshinnorna. En halvgenomtränglig (semipermeabel) hinna genom vilken vätskor och lösta ämnen kan passera. Innebär att en bakterie kan vara sjukdomsframkallande om vi drabbas av den i tillräcklig mängd. Genomtränglighet. Fruktform hos sporbildande svampar och bakterier. Missbildningsframkallande på foster. Växande. Om bakterier som inte är i sportillstånd. I sammanhang som berör huddesinfektion används också begrepp såsom resident repspektive transient bakterieflora. Med den residenta floran avses därmed den permanenta, bofasta hudfloran vi alla ständigt bär med oss och som är svår att bli av med. Den är normalt inte patogen för bäraren. Den transienta eller tillfälliga floran består av bakterier som ligger lösare fästade på hudytan och kan bestå av en rad patogener beroende på vad bäraren senast varit i kontakt med. Den är också lättare att bli av med. 19

22 Referenser 1. Aly, R. & Maibach, H.I. Comparative Study on the Antimicrobial Effekt of 0.5% Chlorhexidine Gluconate and 70% Isopropyl Alcohol on the Normal Flora of Hands. Applied and Environmental Microbiology 1979, Bicknell, P. G. Sensorineural Deafness following Myringoplasty Operations. I. Laryngol. Otol. 1971, 85, Bruun, I.N. and Digranes, A. Bladder Irrigation in Patients with Indwelling Catheters. Scand. I. Infect. Dis. 1978, 10, Buckle, R.C. & Seabridge, C.E. The Effect of Chlorhexidine in the Peritoneal Cavity. Lancet 1963, vol Calman, R.M. & Murray, J. Antiseptics in Midwifery. B ritish Medical Journal, Case, D.E., McAinsh, J., Rushton. A. and Winrow, M.J. Chlorhexidine: Attempts to Detect Percutaneous Absorption in Man Imperial Chemical Industies Ltd, Pharmaceuticals Division, Alderley Park, P.O. Box 25, Macclesfield, Cheshire, U.K. 7. Chow, C.P., Buttar, H.S. and Downie R.H. Percutaneous Absorption of Chiorhexidin in Rats. Toxicology Letters, 1978, 1, Cowen, J., Ellis, S.H. and McAinsh. J. Absorption of chlorhexidine from the intact skin of newborn infants. Archives of Disease in Childhood, , Davies, G.E., Francis, J., Martin, A.R., Rose, F.L. & Swain, G. 1:6 D:-4-Ch/orophenyldiguanidohexane ( Hibitane *). LaboratoryInvestigation of a New Antibacteria/ Agent of High Potency. Brit. J. Pharmacol. 1954, 9, Dolby, J., Gunnarsson. B,. Kronberg, L. & Wihner, H. Klorhexidin... ett modernt desinfektionsmedel. Svensk Farmaceutisk Tidskrift, 1972, nr1, Foulkes, D. M. Some toxicological observations on chlorhexidine. I. Periodont: 1973, Res. 8: Supp/. 12: Gongwer, L.E., Hubben, K., Lenhiewicz, R.S., Hart, E.r. and Cochrell B. Y The Effects of Daily Bathing of Neonatal Rhesus Monkeys with and Antimicrobial Shin Cleanser Containing Chlorhexidine Gluconate. Toxicology and Applied Pharmacology 1980, 52, Hall, R. Shin Germicides: How much more Effektive? J. Soc. Cosmetic Chemists 1969, 20, Hugo. W B. & Longworht, A.R. Some Aspect of the Mode of Action of chlorhexidine. J. Pharm. Pharmacol. 1964, Hugo, W.B. and Longworth A.r. Cytological aspects of the mode of action of chlorhexidine diacetate. J. Pharm. Pharmacol., 1965, 17, Lawrence, C.A. Antimicrobial Activity, In Vitro. of Chlorhexidine. J. Am. Pharm. Ass. 1960, 49, Lilly, H.A. & Lowbury, E.J.L. Disinfection of the Shin: An Assesment of Some New preparations. Brit. Med. J. 1971, 3, Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Bull, J.P. Disinfection of the Shin of Operation Sites. 1960, 2, Lowbury, E.J.L. & Lilly, H.A. disinfection of the Hands of Surgeons and Nurses. Brit. Med. J. 1960, 1, Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Bull, J.P. Disinfection of Hands: Removal of Transient Organisms. Brit. med. J. 1964, Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Bull, J.P. Methods for Disinfection of Hands and Operation Sites. Brit. med. J. 1964, 2, Lowbury E.J.L., Lilly, H.A. Use of 4% chlorhexidine Detergent Solution (Hibiscrub) and Other Methods of Shin Disinfection. Brit. med. J. 1973, 1, Lowbury, E.J.L. Shin preparation for operation. Brit. J. of Hosp. Med. 1973, Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Ayliff G.A.J. Preoperative Disinfection of surgeons Hands: Use of Alcoholic Solutions and Effects of Gloves on Skin Flora. Brit. med. J. 1974, 4, Lowbury, E.J.L. & Lilly, H.A. Gloved hand as Applicator of Antiseptic to Operation Sites. Lancet, 1975, 2, Morizono, T, Johnstone, B.M. & Hadjar, E. The Ototoxicity of Antiseptics (Preliminary Report) J of the Oto-Laryngological Soc. of Australia, 1973, 4, Nielsen, M.L., Raahave, D., Stage, J.G. & Justesen. T Anaerobic and Aerobic Skin Bacteria before and after Shindisinfection with Chlorhexidine: An Experimenta/Study in Volunteers. J. Clin. Path. 1975, 28, Price. Philip. Ethyl alcohol as a germicide. Arch. Surg. 38, , Desinfektionsmedel. Apoteks bolaget Jan Hibitane (Chlorhexidine), A Review of Biochemistry and Toxicology. Imperial Chemical Industries Limited, Pharm. Div. England. 31. Socialstyrelsen anser 1980:5, Förebyggande av smittspridning hälso- och sjukvård. 20

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

Antibakteriell kräm utan antibiotika

Antibakteriell kräm utan antibiotika Antibakteriell kräm utan antibiotika Microcid, en antibakteriell kräm utan antibiotika Ingen resistensutveckling. Brett antibakteriellt spektrum. Ingen signifikant skillnad avseende effekt jämfört med

Läs mer

PERIOPERATIVA HUDFÖRBEREDELSER. En del i kampen mot vårdrelaterade infektioner

PERIOPERATIVA HUDFÖRBEREDELSER. En del i kampen mot vårdrelaterade infektioner PERIOPERATIVA HUDFÖRBEREDELSER En del i kampen mot vårdrelaterade infektioner Ida Markström Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård Magister i Omvårdnad Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Vrinnevisjukhuset

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin.

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin. PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Fenoflox vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Sår - Rena rutiner Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Allmänt om sår och behandling Förebygga uppkomst av sår Sårläkning Rena sår ska hållas rena Begränsad antibiotikaanvändning Hindra smittspridning

Läs mer

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sårvård Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik Utredning

Läs mer

Viktigt med handhygien

Viktigt med handhygien Viktigt med handhygien Rena händer räddar liv. Viktigt med handhygien 1 Inledning En god handhygien är den viktigaste åtgärden för att motverka smittspridning och uppkomsten av vårdrelaterade infektioner.

Läs mer

Viktigt med handhygien

Viktigt med handhygien Viktigt med handhygien Rena händer räddar liv. Viktigt med handhygien 1 Viktigt med handhygien 1 Inledning En god handhygien är den viktigaste åtgärden för att motverka smittspridning och uppkomsten av

Läs mer

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens

Läs mer

Handhygienens betydelse

Handhygienens betydelse Handhygienens betydelse Varför handhygien? WHO:s genomgång av litteraturen visar att handhygien är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att minska smittspridning inom vård och omsorg. Handhygien

Läs mer

Kontrollera förvaring och läkemedel

Kontrollera förvaring och läkemedel Godkänt den: 2017-02-05 Ansvarig: Henrik Toss Gäller för: Landstinget i Uppsala län Innehåll Syfte och omfattning...2 Kontrollera kyl- och frystemperaturer dagligen...2 Temperaturavvikelse...2 Folktandvården...2

Läs mer

KAD-bara när det behövs

KAD-bara när det behövs KAD-bara när det behövs Kort personal utbildning KAD- Region kort Östergötland personal utb, 2015-01-12, Britta Larsson Syfte och mål Minimera skador på urinblåsan Förebygga urinretention Tidigt upptäcka

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Bipacksedel: Information till användaren artec 5 mg/ml kutan lösning Podofyllotoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa

Läs mer

När resultat och pris avgör. Livsmedelsbroschyr. I samarbete med. www.sanego.se. Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil

När resultat och pris avgör. Livsmedelsbroschyr. I samarbete med. www.sanego.se. Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil Tel 0554-12740 fax 0554-40470 e-post info@ejes.nu Livsmedelsbroschyr I samarbete med www.sanego.se När resultat och pris avgör Rengöringsprodukter Kötthantering 1. Daglig

Läs mer

Aktiv substans 1 kapsel à 25 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid 29 mg motsvarande klindamycin 25 mg (vit/gul kapsel).

Aktiv substans 1 kapsel à 25 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid 29 mg motsvarande klindamycin 25 mg (vit/gul kapsel). PRODUKTRESUMÉ 1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Antirobe vet. 25 mg hårda kapslar, hund och katt Antirobe vet. 75 mg hårda kapslar, hund och katt Antirobe vet. 150 mg hårda kapslar, hund Antirobe

Läs mer

Normalt är urinen steril

Normalt är urinen steril Urinvägsinfektioner Normalt är urinen steril Bakteriuri Symtomlös Symtomgivande Urinvägsinfektion Njurbäckeninflammation Sveda, täta trängningar, feber,illaluktande urin, grumlig urin mm. Blodförgiftning

Läs mer

Produktblad HoofSmart Bath

Produktblad HoofSmart Bath HoofSmart Bath Beskrivning: Långtidsverkande klövdesinfektionsmedel för klövbad. Baserad på flera och kompletterande verknings mekanismer: desinfektion, torkning, strävhet och klövvård. Produktfördelar:

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

PM för gruppdiskussion. Kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg. Kalciumhydroxids letala effekt på bakteriecellerna

PM för gruppdiskussion. Kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg. Kalciumhydroxids letala effekt på bakteriecellerna MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avd för endodonti, 2005 PM för gruppdiskussion Kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg Kalciumhydroxid är ett luktfritt vitt pulver. Den har låg löslighet i vatten,

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER ATT FÖRHINDRA SMITTSPRIDNING I VÅRDARBETET ISBN 978-91-633-8059-4 2(10) 1 INLEDNING Den vanligaste

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard 2014.1

Svensk läkemedelsstandard 2014.1 Svensk läkemedelsstandard 2014.1 Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4).

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Donaxyl 10 mg vaginaltabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje vaginaltablett innehåller 10 mg dekvaliniumklorid. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

P3-incidin T. Beskrivning:

P3-incidin T. Beskrivning: P3-incidin T Beskrivning: Desinfektionsmedel, som är bakterie-, svamp- och virusdödande. Lämpligt för termo- dimmning och fogging. För desinficering av material och stallar, som används i djurhållning

Läs mer

Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt.

Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt. Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt. Dina djur mår bättre med rent dricksvatten. Och de producerar bättre! Rent dricksvatten är en förutsättning

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ HALOCUR 0,5 mg/ml oral lösning SV 4 1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN HALOCUR 0,5 mg/ml oral lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 2.1 Aktivt innehållsämne Halofuginonbas

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Behandling av akut interdigital nekrobacillos hos nötkreatur, s.k. Panaritium eller klövspaltsinflammation.

Behandling av akut interdigital nekrobacillos hos nötkreatur, s.k. Panaritium eller klövspaltsinflammation. 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN NAXCEL 200 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller: Aktiv substans: Ceftiofur (som kristallinsk

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard 2012.1

Svensk läkemedelsstandard 2012.1 Svensk läkemedelsstandard 2012.1 Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Vilka krav ska vi ställa på medel för handdesinfektion?

Vilka krav ska vi ställa på medel för handdesinfektion? Vilka krav ska vi ställa på medel för handdesinfektion? SFVH Studiedagar 2014 Göran Hedin Vårdhygien Stockholms län / Klinisk Mikrobiologi, Falu lasarett Önskemål på medel som skall användas inom hälso-

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard

Svensk läkemedelsstandard Svensk läkemedelsstandard 2017.0 Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer

BIPACKSEDEL FÖR. Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund

BIPACKSEDEL FÖR. Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund BIPACKSEDEL FÖR Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Läs mer

Engångsdukar för desinfektion Produktinformation och fakta

Engångsdukar för desinfektion Produktinformation och fakta Engångsdukar för desinfektion Engångsdukar för desinfektion Produktinformation och fakta Wet Wipe är ett nytt enkelt och effektivt system som minskar smittorisken. Wet Wipe desinficerande engångsdukar

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

Bioburden på dörröppnare

Bioburden på dörröppnare Bioburden på dörröppnare Operation Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH-poäng, 2014 Författare: Jennie Austmo Handledare: Maria Hansby, Fredrik Törnlund Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående Förlagan till denna broschyr kommer från Smittskyddsenheten i Stockholm. Landstinget information 2008. Tryck, Prinfo Team Offset & Media. Du eller en närstående

Läs mer

Bakterie- och svampotiter är ofta sekundära. De bakomliggande orsakerna ska identifieras och behandlas.

Bakterie- och svampotiter är ofta sekundära. De bakomliggande orsakerna ska identifieras och behandlas. 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Posatex örondroppar, suspension för hund. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiva substanser: Orbifloxacin Mometasonfuroat (som monohydrat) Posakonazol

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Renhetsgrader och Förråd Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Steril medicinteknisk produkt En medicinteknisk produkt får märkas med ordet steril eller symbolen STERILE när sannolikheten att en livskraftig

Läs mer

Att vårda vårdande händer

Att vårda vårdande händer Att vårda vårdande händer utan konserveringsmedel Du måste inte välja mellan hela och rena händer Varje dag är en kamp, en kamp mot mikroorganismer. En sjuksköterska tvättar sig i genomsnitt 20 gånger

Läs mer

Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö. Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg

Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö. Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg Behövs de:a? Varför? När? Krav på produkter? Vad ska vi använda? Hur ska vi göra? Vän eller fiende? - överlevnad i vår miljö?

Läs mer

Urinvägsinfektioner i praktiskt arbete. Barbro Liss Hygiensjuksköterska

Urinvägsinfektioner i praktiskt arbete. Barbro Liss Hygiensjuksköterska Urinvägsinfektioner i praktiskt arbete Barbro Liss Hygiensjuksköterska Epidemiologi 10% kvinnor över 18 år antibiotikabehandlas för minst en akut cystit per år. 30-40% av dessa får ytterligare en/flera

Läs mer

Desinfektion. Basala Hygienrutiner

Desinfektion. Basala Hygienrutiner Basala Hygienrutiner Den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad är att all vårdpersonal av alla kategorier konsekvent tillämpar

Läs mer

SEPSIS. VAD är sepsis? dödlighet. kostnader. Sepsis - patogenes. Systemisk inflammation. Koagulation. Immunsvar

SEPSIS. VAD är sepsis? dödlighet. kostnader. Sepsis - patogenes. Systemisk inflammation. Koagulation. Immunsvar SEK VAD är sepsis? SEPSIS Singer et. al., 216, JAMA Volkan Özenci, Överläkare, Docent Inga Fröding, Specialistläkare Karolinska Universitetslaboratoriet Klinisk Mikrobiologi, F72, Huddinge Volkan Özenci

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard

Svensk läkemedelsstandard Svensk läkemedelsstandard 2010.1 Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp antingen inte

Läs mer

Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning. Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland

Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning. Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland Förebygg vårdrelaterade v urinvägsinfektioner Infektionsförebyggande åtgärder Identifiera

Läs mer

Behandla orsaken - istället för symptomen

Behandla orsaken - istället för symptomen Mot förkylning Behandla orsaken - istället för symptomen Munspray mot förkylning Mot förkylning För över 30 år sedan uppmärksammade isländska forskare att personal i fiskrenserierna hade ovanligt mjuka

Läs mer

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll Michelle Co (PhD Analytisk Kemi) & Nora Åhlander (leg. Apotekare) Enheten för växtbaserade läkemedel, Läkemedelsverket michelle.co@mpa.se, nora.ahlander@mpa.se

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående Denna broschyr är utarbetad av Smittskydd Stockholm, MRSA-teamet, Infektionskliniken, Danderyds sjukhus AB och Vårdhygien Stockholm 2017 Om du ha mer information

Läs mer

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NITROLINGUAL 0,4 mg/dos sublingualspray Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den

Läs mer

BIPACKSEDEL. Kesium vet 200 mg/50 mg tuggtabletter för hund

BIPACKSEDEL. Kesium vet 200 mg/50 mg tuggtabletter för hund BIPACKSEDEL Kesium vet 200 mg/50 mg tuggtabletter för hund 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte sammanlagt 21 caféer, restauranger och kiosker under sommaren

Läs mer

Basala hygienrutiner Länsövergripande

Basala hygienrutiner Länsövergripande Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Basala hygienrutiner Länsövergripande Basala hygienrutiner ska tillämpas där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2015:10). Syftet är att förhindra smitta från

Läs mer

NILFISK HYGIENSERIE LÖSNINGAR FÖR DINA HYGIENBEHOV

NILFISK HYGIENSERIE LÖSNINGAR FÖR DINA HYGIENBEHOV NILFISK HYGIENSERIE LÖSNINGAR FÖR DINA HYGIENBEHOV Alltid rena händer! Nilfisk marknadsför tvål för hand- och kroppshygien inom olika områden. Vår ambition med Nilfisk Hygienserie är att utveckla produkter

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Nobivac L4, injektionsvätska, suspension för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (1 ml) innehåller: Aktiva substanser:

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Xylocain 5 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain 20 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain utan konserveringsmedel

Läs mer

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst BIPACKSEDEL Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Desinficerar Utan Uttorkning

Desinficerar Utan Uttorkning P73 Greppo P77 Desinfectol P39 Cloriprol P7 Saniprol Desinficerar bakterier, virus, svamp. Instakill! Rengör och Desinficerar. Rent & bacillfritt! Rengör och Desinficerar. En klassiker! Rengör och Desinficerar

Läs mer

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent alirokumab alirokumab PRALUENT (alirokumab), Rx, (EF) C10B, förfyllda pennor 75 mg och 150 mg. Indikation: Praluent är indicerat hos vuxna med

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Basala hygienrutiner och smittvägar

Basala hygienrutiner och smittvägar Basala hygienrutiner och smittvägar smittskydd@liv.se 2014-08-30 1 Lagtext Alla som bedriver vård har ansvar att ge god vård med god hygienisk standard. Finns skrivet i Hälso- och sjukvårdslagen, Smittskyddslagen

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Preoperativ handdesinfektion

Preoperativ handdesinfektion Preoperativ handdesinfektion Preoperativ handdesinfektion eller kirurgisk handdesinfektion är en viktig del inom operationssjukvården. Genom att utföra den preoperativa handdesinfektionen vill man minska

Läs mer

Postoperativa sårinfektioner

Postoperativa sårinfektioner nationell satsning för ökad patientsäkerhet Postoperativa sårinfektioner åtgärder för att förebygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna.

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning. Humant albumin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning. Humant albumin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning Humant albumin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning

Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Information till gränsvärdena Varje parameter med ett gränsvärde i bilaga 2 i föreskrifterna har ett avsnitt som ger en kort information om parametern

Läs mer

Vårdrelaterad UVI. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, april 2016

Vårdrelaterad UVI. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, april 2016 Vårdrelaterad UVI Inger Andersson, hygiensjuksköterska, april 2016 UVI:er vanligaste VRI:n 1/3 av alla VRI:er 40% av alla VRI:er Detta motsvarar en kostnad på drygt 110 miljoner kronor per år för Uppsala

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Viscotears 2 mg/ml ögongel, endosbehållare Karbomer Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11. Målsättning Att använda metoder för direkt observation av mikroorganismer.

UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11. Målsättning Att använda metoder för direkt observation av mikroorganismer. UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11 Institutionen för molekylärbiologi RUT10 - Biomedicinsk vetenskap I FÄRGNING OCH MIKROSKOPERING AV MIKROORGANISMER Målsättning Att använda metoder för direkt observation av

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

Effektiv mot. svinkoppor MICROCID. Antibakteriell kräm utan antibiotika

Effektiv mot. svinkoppor MICROCID. Antibakteriell kräm utan antibiotika Effektiv mot svinkoppor MICROCID Antibakteriell kräm utan antibiotika Effektiv mot svinkoppor Utan antibiotika Receptfri Ingen resistensutveckling Brett antibakteriellt spektrum MICROCID Antibakteriell

Läs mer

PM för gruppdiskussion. Medel för rengöring och desinfektion av operationsfält och rotkanaler. Medel för desinfektion av operationsfält

PM för gruppdiskussion. Medel för rengöring och desinfektion av operationsfält och rotkanaler. Medel för desinfektion av operationsfält MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avd för endodonti, 2011 PM för gruppdiskussion Medel för rengöring och desinfektion av operationsfält och rotkanaler Medel för desinfektion av operationsfält En

Läs mer

Manus till bildspel, Basala hygienrutiner och klädregler

Manus till bildspel, Basala hygienrutiner och klädregler Manus till bildspel, Basala hygienrutiner och klädregler Bild 1 Basala hygienrutiner och klädregler Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning Bild 2 Smitta i vård och omsorg I vår omgivning,

Läs mer

Ibaflin används för behandling av följande sjukdomstillstånd hos hund:

Ibaflin används för behandling av följande sjukdomstillstånd hos hund: 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN 30 mg tabletter för hund 150 mg tabletter för hund 300 mg tabletter för hund 900 mg tabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett

Läs mer

Blododlingar påvisar bakterier i blodet. Bakterier i blodet leder till sepsis.

Blododlingar påvisar bakterier i blodet. Bakterier i blodet leder till sepsis. Blododlingar påvisar bakterier i blodet. Bakterier i blodet leder till sepsis. Blododlingar tillsammans med antibiotika är livräddande. Sepsis kan orsakas av olika bakterier med olika antibiotikaresistens.

Läs mer

Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Sara Bertilsson

Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Sara Bertilsson Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1 Sara Bertilsson Läkemedelsformer Tablett, kapsel, resoriblett Mixtur, oral lösning Injektion Infusion Salva Suppositorie Klysma Näsdroppar, ögondroppar

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör vad som är svaret bland

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

Basala hygienrutiner. Barbro Liss, hygiensjuksköterska

Basala hygienrutiner. Barbro Liss, hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner Barbro Liss, hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner God handhygien Skyddshandskar Engångsplastförkläde eller skyddsrock Vårdpersonalens ansvar SOSFS 2007:19 Direkt kontaktsmitta

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående Foto: Lars Johansson och Ulf Sjöstedt/pixgallery Här får du svar på vanliga frågor om MRSA Vad är Staphylococcus aureus (S. aureus)? S. aureus är en bakterie

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2006-05-11 91/2006

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2006-05-11 91/2006 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE ALCON SVERIGE AB Box 12233 102 26 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer