Klorhexidin desinfektionsmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klorhexidin desinfektionsmedel"

Transkript

1 Klorhexidin desinfektionsmedel egenskaper och användning ATC-kod D08AC02

2 Författarna och Fresenius Kabi AB 2011 Formgivning Carola Eriksson, Fresenius Kabi Tryck Wikströms Uppsala

3 Innehåll Desinfektionslösningar för humant bruk 2 Produkthygien och sterilkontroll 2 Garantiförslutning 2 Användningstid för bruten förpackning 3 Hållbarhet 3 Förvaring i värme 3 Isotona lösningar 3 Styrkor och beteckningar 3 Egenskaper hos klorhexidin 5 Kemi 5 Toxicitet 5 Verkningsmekanism 5 Effekt av klorhexidin 6 Antimikrobiellt spektrum 6 Koncentration 6 Inverkningstidens betydelse 7 Inaktivering 7 Enstaka applikation 8 Kvardröjande effekt 8 Ackumulerad effekt 8 Mikrobiologisk effekt av etylalkohol 10 Användningsområden 11 Huddesinfektion vid injektion, punktion och provtagning 11 Preoperativ huddesinfektion 12 Desinfektion av känslig hud, slemhinnor och sår 13 Urologiskt bruk 14 Desinfektion av ytor och utensilier 15 Monografier 16 Några begrepp 19 Referenser 20 Vilken Klorhexidinberedning? 21

4 Desinfektionslösningar för humant bruk Ett komplett sortiment från Fresenius Kabi Klorhexidin har sedan länge använts rutinmässigt som huddesinfektionsmedel för patienter och personal inom sjukvården. För alla kategorier är det av största vikt att ha tillgång till ett desinfektionsmedel som är vävnadsvänligt och har låg toxicitet, brett spektrum och snabb effekt. Klorhexidin uppfyller dessa krav och i Fresenius Kabis sortiment finns samlat de beredningar och styrkor som visat sig nödvändiga för olika indikationer och användingsområden. För preparat som används av vårdpersonal för behandling av patienter finns krav om registrering som läkemedel. För preparat enbart för hand- eller ytdesinfektion finns inga sådana officiella krav. Produkthygien och sterilkontroll Rapporter finns om att bristfälligt tillverkade desinfektionslösningar varit smittkälla vid sjukhusinfektioner. Eftersom merparten desinfektionslösningar för humant bruk används i mycket kvalificerade sammanhang där man ställer höga krav på preparat, material och utrustning så tillverkas Fresenius Kabis klorhexidinlösningar sedan lång tid aseptiskt. Tillverkningen kontrolleras också av Socialstyrelsens läkemedelsavdelning. Lösningarna är sterilkontrollerade och varje sats hålls i karantänlager tills sterilprover är klara och satsen i övrigt godkänd. En hög kvalitet kan dock inte kontrolleras fram utan det viktigaste är att tillverkningen sker på ett aseptiskt invändingsfritt sätt. Detta ställer höga krav på utgångsmaterial, lokaler, personal och tillverkningsprocesser. Beredning sker med destillerat vatten av samma kvalitet som för infusionslösningar, fyllning sker i rum av högsta renhetsklass som står under övertryck av sterilfiltrerad luft. Personalen byter om till steril klädsel och slussas in i produktionslokaler etc. Garantiförslutning Genom en långt driven aseptisk teknik och en satsvis sterilkontroll kan Fresenius Kabi garantera en steril lösning till dess förpackningen öppnats. En hel garantiförslutning i locket indikerar att flaskan är obruten. Vid öppnandet bör varje flaska markeras med brytningsdatum. 2

5 Användningstid för bruten förpackning En öppnad förpackning som används inom sluten eller öppen vård bör förses med ett brytningsdatum. Efter öppnandet rekommenderas av hygieniska skäl en användning på 1 dygn för Klorhexidin 0,2 mg/ml spolvätska, 1 dygn 1 vecka för övriga Klorhexidinlösningar och 1 3 månader för Klorhexidinsprit. Exakta regler om detta utfärdas lokalt av hygienkommitén eller motsvarande. Man bör också tänka på att inte använda onödigt stora förpackningar, utan anpassa förpackningsstorleken efter den förbrukning som avdelningen har. I Fresenius Kabis sortiment finns förpackningar från 30 ml till 1000 ml. Användaren bör lära sig en aseptisk teknik vid hanteringen och återförsluta öppnade flaskor så snabbt som möjligt. För enklare sårvård i hemmet gäller inte samma regler. I hemmet finns inte samma typ av svårbekämpad bakterieflora som på sjukhus och om en lösning eventuellt ändå blir kraftigt kontaminerad så får det inte samma konsekvenser som då man behandlar flera patienter med lösning från en och samma flaska. I hemmet kan en öppnad flaska normalt sparas tills innehållet är slut, eller upp till ett år. Hållbarhet Klorhexidinlösning är hållbar i tre år från tillverkningsdatum. Klorhexidinsprit är hållbar i två år. Utgångsdatum och batchnummer finns på varje etikett. Förvaring i värme Normalt ska Klorhexidinlösning/sprit förvaras i rumstemperatur. I vissa sammanhang är det önskvärt att använda kroppsvarma lösningar. Det går då bra att förvara Klorhexidinlösningarna i värmeskåp (+40 C) upp till en vecka utan att förpackning eller innehåll påverkas negativt. På grund av brandrisken bör Klorhexidinsprit inte förvaras i värmeskåp. Ett snabbare sätt att värma lösningar till kroppstemperatur kan vara att lägga flaskan i ett bad med varmvatten. Isotona lösningar Fresenius Kabis desinfektionslösningar för slemhinnor och känslig hud är isotona, vilket ökar lösningens vävnadsvänlighet. Även ph justeras till ett område där klorhexidin har maximal antibakteriell effekt (ca ph 8). Styrkor och beteckningar Fresenius Kabi använder s.k. generiska namn på sina produkter. Ett generiskt namn beskriver produktens aktiva substans med en vedertagen beteckning. Styrkan av ett medicinskt preparat anges numera i milligram per milliliter (mg/ml). Tidigare var %-angivelser vanliga och förekommer fortfarande i viss utsträckning. 3

6 Klorhexidinhalt mg/ml Beredningsform % Klorhexidin Fresenius Kabi 0,2 0,02 Spolvätska, isoton Klorhexidin Fresenius Kabi 0,5 0,05 Desinfektionslösning, isoton Klorhexidin Fresenius Kabi 1 0,1 Desinfektionslösning, isoton Klorhexidin Fresenius Kabi 1 2 0,2 Desinfektionslösning, isoton Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 1,2 5 0,5 Desinfektionsprit Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 1,2 5 0,5 Desinfektionsprit, färgad Descutan Impregnerad svamp för huddesinfektion Produktnamn Förmån Rx

7 Egenskaper hos klorhexidin Kemi Klorhexidin har nedanstående kemiska formel och struktur: Fig. 1 1,1 Hexametylenbis-[5 (4-klorfenyl) biguanid] Klorhexidin är en färglös, luktfri starkt basisk och i vatten svårlöslig förening med besk smak. Kemiskt är klorhexidin en biguanid. I egenskap av bas kan klorhexidin bilda salter med syror och blir därmed vattenlöslig. De klorhexidinsalter som används i Fresenius Kabis Klorhexidinlösningar är acetat och glukonat. Ur bakteriell synvinkel finns inga skillnader mellan salterna. Toxicitet Klorhexidin är en substans med mycket låg toxicitet. Efter intag per os sker praktiskt taget ingen absorbtion i mag-tarmkanalen och mer än 99% av substansen återfinnes i faeces. Klorhexidin får därför användas som konserveringsmedel i t.ex. perorala läkemedel. LD 50 för råttor är större än 3000 mg klorhexidinglukonat per kg kroppsvikt vid prövning av akut oral toxicitet. Överkänslighet mot klorhexidin är mycket sällsynt. Försök har också gjorts att mäta eventuell resorbtion genom hud. Resultaten har i samtliga fall visat att absorbtion av klorhexidin är praktiskt taget obefintlig och inget toxicitetproblem. Man kan också förvänta sig att klorhexidin, som kemiskt är en biguanid och en stark bas, skiljer sig i detta avseende mot t.ex. hexaklorofen, som är en sur förening av fenolkaraktär. Klorhexidin har inte heller hexaklorofens toxiska biverkningar. Klorhexidin är dock i likhet med de flesta antiseptika starkt toxiskt vid lokal applikation i mellanörat. Därför är Klorhexidin kontraindicerat vid öronoperationer och ska inte heller appliceras på hjärnan eller meningerna. Klorhexidin kan trots det användas för huddesinfektion före neurokirurgiska ingrepp eller lumbalpunktioner. Djurexperimentella försök har inte kunnat påvisa teratogena verkningar. Verkningsmekanism Klorhexidin absorberas till bakteriens cellmembran. Därmed åstadkommer klorhexidinmolekylen en permeabilitetsförändring i cellväggen som då inte längre kan fungera som osmotisk barriär och cytoplasmainnehållet läcker ut. Skillnaden i koncentration mellan bakteriostatisk och baktericid effekt är mycket liten och baktericid effekt uppnås redan vid mycket låga koncentrationer, lägre än de styrkor som används i bruksfärdiga lösningar. 5

8 Effekt av klorhexidin Antimikrobiellt spektrum Klorhexidin har kraftig effekt i första hand mot grampositiva bakterier som t.ex. stafylokocker och streptokocker. Klorhexidin har också god effekt mot flertalet gramnegativa bakterier som t.ex. Pseudomonas, E. coli och Salmonella, liksom mot många svampar, t.ex. Candida. Klorhexidin har dock begränsad effekt mot virus och bakteriesporer, men har god effekt mot sporbildande bakterier i det vegetativa stadiet. Klorhexidin i kombination med etylalkohol har baktericid effekt även mot M. tuberculosis, medan vattenlösningar endast har bakteriostatisk effekt. Koncentration Liksom för alla desinfektionsmedel ökar den baktericida effekten med ökande koncentration. Resultaten i tabell 1 visar att klorhexidin har god bakteriedödande förmåga redan i låga koncentrationer. Reduktion av bakterier kan uttryckas i % eller i inaktiveringsfaktor. Inaktiveringsfaktorn (I) är kvoten mellan antalet bakterier före och efter behandling. Om log (I) är 3 betyder det att på en viss tid så reducerar behandlingen antalet bakterier med 3 tiopotenser, t.ex. från 10 5 till 10 2, d.v.s. med 99,9%. Tabell 1 Koncentrationens betydelse för den antibakteriella effekten log inaktiveringsfaktor Klorhexidinglukonat Staphylococcus aureus Escherichia coli Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa 0,025 mg/ml 0,05 mg/ml 0,1 mg/ml 0,2 mg/ml* 0,4 mg/ml 1 mg/ml* 3,3 >5 >5 >5 >5 >5 4,1 >5 >5 >5 >5 >5 ** 3 4,3 >5 >5 >5 ** ** 2,7 3,3 4,3 > bakterier/ml har inokulerats i dest. vatten. Inverkningstid 10 min vid 22 C. * Finns i Fresenius Kabis sortiment som spolvätska (0,2 mg/ml) respektive desinfektionslösning (1mg/ml). ** Ingen uppgift. 6

9 Inverkningstidens betydelse Ett desinfektionsmedels effekt är alltid tidsberoende. Klorhexidin i brukslösning verkar momentant och har snabbt insättande effekt. Effekten ökar med ökande inverkningstid och därför är det önskvärt att få så lång inverkningstid som är praktiskt möjligt. Vid t.ex. blåssköljning bör Klorhexidin spolvätska hållas kvar i urinblåsan ca minuter, för maximal baktericid effekt, innan den tappas ur. Tabell 2 Inverkningstidens betydelse för effekten av Klorhexidinlösning 0,2 mg/ml log inaktiveringsfaktor 1 min 10 min 30 min Staphylococcus aureus 2,4 >5 >5 Pseudomonas aeruginosa 2,4 3,8 >5 Shigella sonnei 2,1 3,8 >5 Enterobacter aerogenes 2,8 4,2 >5 Protectus morgani 1,3 2,1 2, bakterier inokulerade i dest. vatten vid 25 C. Tabell 2 visar att klorhexidin i den svagaste bruksfärdiga vattenlösningen (spolvätska 0,2 mg/ ml) i regel avdödar mer än 99% av bakterierna redan efter 1 minut och att effekten ökar med inverkningstidens längd. Tabell 3 Procentuell minskning av antalet bakterier på händernas normalflora efter desinfektion med Klorhexidinsprit 5 mg/ml 30 sek 60 sek 90 sek 120 sek 85% 95% 98% 99% Efter Lowbury et. Al Klorhexidinsprit har en mycket snabb avdödning av bakterier på hudytan (tabell 3). Klorhexidinsprit får normalt inverka tills alkoholen torkat, vilket tar en halv till en minut. (Skillnaderna mellan tabell 2 och tabell 3 beror på skillnaden mellan in vivo- och in vitroförsök). Inaktivering Blod, var och annat organiskt material, liksom tvål, reducerar effekten av klorhexidin. Vid de koncentrationer man använder i praktiken kvarstår dock en bakericid effekt i närvaro av blod som är bättre än för de flesta andra huddesinfektionsmedel. Större mängder tvål inaktiverar klorhexidin men de mängder tvål som kan återstå efter t.ex. en normal handtvätt med avsköljning (rinnande vatten) saknar betydelse. 7

10 Tabell 4 Inaktivering av Klorhexidinlösning 0,2 mg/ml i närvaro av serum. Inverkningstid 10 min. Medium log inaktiveringsfaktor vatten Staphylococcus aureus 10% serum 20% serum 10 9 bakterier inokulerade i dest. vatten vid 25 C. >5 >5 2,2 Fig. 2 Reducering av bakteriefloran efter enstaka handdesinfektion (Lowbury & Lilly, 22) Enstaka applikation Klorhexidinsprit ger en mycket snabb avdödning av bakterier och ger redan vid en första applikation praktiskt taget fullständig reduktion av hudens eller händernas normalflora av bakterier. (Fig 2.) Kvardröjande effekt Klorhexidin uppvisar en kvardröjande baktericid effekt på hudfloran redan efter en applikation. Det innebär att de desinfekterade händerna eller hudområdet är rent under lång tid. Forfarande efter tre timmar med gummihandskar är antalet bakterier på händerna lika lågt som omedelbart efter desinfektionsmomentet. Denna kvardröjande effekt har betydelse, t.ex. vid långa operationspass då djupt liggande bakterier med tiden tränger upp från hårsäckar och follikar mot hudytan. Ackumulerad effekt Klorhexidin har god effekt redan vid enstaka applikationer. Flera på varandra följande desinfektionsmoment reducerar dock ytterligare bakterienivån under den nivå som åstadkommes med en applikation. (Tabell 5). 8

11 Tabell 5 Procentuell reduktion av antalet överlevande bakterier % avdödade bakterier Efter 1:a appl. Efter 6:e appl. 1) 0,5% klorhexidinsprit 97,9 ± 1,09 99,7 ± 0,09 2) 0,5% klorhexidin i vatten 65,1 ± 8,66 91,8 ± 2,37 3) 4% klorhexidintvål 86,7 ± 3 99,2 ± 0,2 Genom att behandla med Klorhexidinsprit som får självtorka kan man också sänka bakterietalet ytterligare under den nivå som erhålles med enbart upprepade tvättar med 4% klorhexidintvål (Descutan). Denna kombinationsbehandling kan utnyttjas vid preoperativ handtvätt och preoperativ huddesinfektion på patient. (Fig 3). Fig. 3 Kombinationsbehandling Steg 1. Nio på varandra följande tvättar med 4% klorhexidintvål (Descutan). Steg 2. En behandling med Klorhexidinsprit, eller ytterligare behandling med 4% klorhexidintvål (Descutan). 9

12 Mikrobiologisk effekt av etylalkohol Etylalkohol är ett av våra mest effektiva desinfektionsmedel med snabb effekt och brett spektrum. Mest effektivt är etylalkohol vid koncentrationer mellan 58 89% v/v. (Fig 4). Vid lägre koncentration, men även vid högre, avtar den bakteriedödande förmågan. Fresenius Kabis Klorhexidinsprit innehåller 70% (v/v) etylalkohol, vilket ligger inom det intervall där den baktericida effekten är störst. Vid halter över 70% (v/v) ökar brandrisken markant. Etylalkohol har effekt mot alla grampositiva och gramnegativa bakterier, tuberkelbakterier, svampar och mot vissa virus, dock ej hepatitvirus eller bakteriesporer. Enbart etylalkohol i kombination med Klorhexidin 5 mg/ml är våra mest använda desinfektionsmedel för oskadad hud. Fig. 4 Samband mellan volymprocent (v/v) och viktprocent (w/w). Inom det färgade intervallet har etylalkohol maximal baktericid effekt. 10

13 Användningsområden Huddesinfektion vid injektion, punktion och provtagning Den akutella hudytan desinficeras med Klorhexidinsprit som får torka före ingreppet. Speciell uppmärksamhet skall fästas vid punktion av särskilt infektionskänsliga organ, t.ex. ledpunktion, leverpunktion och lumbalpunktion. Desinfektionsmedlet bör inverka under en halv till två minuter. Färgad Klorhexidinsprit är tydligt röd och minskar därmed risken för förväxlingar med andra preparat. På grund av interaktion med insulin ska flergångssprutor inte förvaras i Klorhexidinsprit. Rekommenderade produkter Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml Klorhexidinsprit Fresenius Kabi, färgad 5 mg/ml 11

14 Preoperativ huddesinfektion Den sista åtgärden för att reducera hudfloran görs på operationsbordet. Hela operationsområdet desinfekteras rikligt med Klorhexidinsprit under två minuter. Använd tvättork eller massera in Klorhexidinspriten med gummihandskar på händerna. Om patienten tidigare genomgått helkroppstvätt med tvål innehållande 4% klorhexidin (Descutan), så förstärks effekten med Klorhexidinsprit och antalet mikroorganismer reduceras ytterligare. Klorhexidinsprit finns både färglös och rödfärgad. Den färgade varianten är säkrare. Risken för förväxling med t.ex. spolvätskor eller injektionsvätskor reduceras till ett minimum. Speciellt gäller detta om lösningarna hällts upp i sterila koppar eller dylikt. Färgad Klorhexidinsprit indikerar också vilket område som desinfekterats. Detta kan vara av betydelse om operationsområdet behöver utvidgas under pågående operation. Färgen kan lätt avlägsnas från huden om så önskas med M-sprit, men försvinner annars spontant på ett par dagar. Rekommenderade produkter Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml Klorhexidinsprit Fresenius Kabi, färgad 5 mg/ml Descutan 4% 12

15 Desinfektion av känslig hud, slemhinnor och sår På områden där Klorhexidinsprit inte kan användas på grund av att etylalkoholen orsakar sveda, väljs istället en isoton Klorhexidinlösning 0,5 2 mg/ml i vatten. Det gäller t.ex. perinealområdet, yttre genitalia e.t.c. Före insättning av kateter à demeúre eller annan instrumentering av urinvägarna desinfekteras yttre genitalia och uretramynningen med Klorhexidinlösning 1 mg/ml efter tvåltvätt och avsköljning. I samband med t.ex. förlossning eller insättning av intrauterint preventivmedel (spiral) utförs vaginalsköljning och tvätt av yttre genitalia med isoton Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml - 2 mg/ml. Vid pre- och postoperativ oral och parodontal kirurgi används Klorhexidin 2 mg/ml. För behandling av öppna sårytor använder man isoton Natriumkloridlösning 9 mg/ml eller isoton Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml. Rekommenderade produkter Klorhexidin Fresenius Kabi 0,5 mg/ml Klorhexidin Fresenius Kabi 1 mg/ml Klorhexidin Fresenius Kabi 2 mg/ml 13

16 Urologiskt bruk Klorhexidin spolvätska 0,2 mg/ml är en baktericid spolvätska, som har förmåga att reducera antalet bakterier i urin hos patienter med urinvägsinfektion. Använd Klorhexidin omväxlande med Natriumklorid som blåssköljningsvätska till patienter som visar tecken på bakteriuri. Spola t.ex. med ca 100 ml Klorhexidin tre gånger dagligen i en vecka och gå sedan tillbaka till Natriumklorid. Upprepa behandlingen om så behövs. Som förberedelse för diagnostiska eller operativa åtgärder kan ett par dagars behandling med Klorhexidin i hög grad förbättra tillståndet för en patient med t.ex. varig cystit. Klorhexidin kan också användas för kontinuerligt spoldropp postoperativt, när eventuell risk för resorption av spolvätska via från operation öppnade venvägar är utesluten. Använd också Klorhexidin spolvätska rutinmässigt för att prova en nyinsatt urinvägskateter. Eventuella bakterier som förts in med katetern kan på så sätt avdödas. Likaså bör blåsan fyllas med t.ex. Klorhexidin innan en kateter dras. Patienten får sedan strax efteråt kasta vatten på ett naturligt sätt vilket alltid upplevs positivt efter en period med KAD. Klorhexidin spolvätska bör alltid ligga kvar minuter i blåsan för att maximal baktericid effekt ska uppnås. Natriumklorid spolvätska är i dessa sammanhang endast en indifferent spolvätska med mekaniskt renspolande effekt. (Fig. 5). Fig. 5 Räkning av antalet bakteriekolonier i urinprov tagna klockan 12 på dagen. Under spolningsperioden spolades blåsan 2 ggr dagligen och prover togs 3 timmar efter morgonspolningen. Varje punkt anger medelvärdet av log bakterietal från 8 eller 9 patienter. ref. Bruun & Digranes (3). 14

17 Både Klorhexidin spolvätska och Natriumklorid spolvätska finns förutom i återförslutna flaskor också i Fresenius Kabi spolampull (Irriflex), som är en plastförpackning med pip, vilken direkt kan anslutas till en urinvägskateter. Detta bidrar till förbättrad hygien samtidigt som rutinen kan förenklas. Spolampullen innehåller lagom mängd vätska till en patient och ersätter den traditionella sköljsprutan och kostnaden för denna. Rekommenderade produkter Klorhexidin Fresenius Kabi 0,2 mg/ml spolampull Irriflex 120 ml Desinfektion av ytor och utensilier Klorhexidinsprit kan användas för avtorkning av ytor, t.ex. rostfritt, plast, gummi, galon e.t.c. Plexiglas riskerar krackelera om den behandlas med 70%-ig sprit. I speciella fall kan Klorhexidinsprit användas för desinfektion av instrument. Inverkningstid 5 minuter. Rekommenderade produkter Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml 15

18 Monografier Deklaration Egenskaper Användning Observera Förpackningar Deklaration Egenskaper Användning Observera Övrigt Förpackningar Klorhexidin Fresenius Kabi spolvätska 0,2 mg/ml Baktericid spolvätska för urologiskt bruk 1000 ml spolvätska innehåller: Chlorhexidin. acet mg Natr acet. anhydric... 12,7 g Acid. acetic. 5M q.s. et aq. steril. q. s Klorhexidin är ett kraftigt, snabbverkande antiseptikum med baktericid effekt mot så väl grampositiva som gramnegativa bakterier. Substansen utmärkes av lokal vävnadsvänlighet och mycket låg toxicitet. Spolvätskan är steril och isoton. ph ca 8. Osmolaliteten ca 295 mosm. För urologiskt bruk, t.ex. blåssköljning. Spolvätskan kan, för maximal baktericid effekt, hållas kvar i urinblåsan minuter innan den avtappas. Spolampullen är försedd med brytpip. Den anslutes efter öppnandet direkt till en urinvägskateter. Skall ej användas vid elektroagulation eller elektroresektion. Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor. Irriflex spolampull 10 x 120 ml För mer information se Klorhexidin Fresenius Kabi Isoton desinfektionslösning 0,5 mg/ml Desinfektionsmedel för humant bruk 1000 ml lösning innehåller: Chlorhexidin. acet mg Natr acet. anhydric... 12,7 g Acid. acetic. 5M ad ph 8 et aq. purzf. q. s Klorhexidin är ett kraftigt, snabbverkande antiseptikum med baktericid effekt mot så väl grampositiva som gramnegativa bakterier. Substansen utmärkes av lokal vävnadsvänlighet och mycket låg toxicitet. Lösningen är sterilkontrollerad och isoton samt buffrad till ett ph med optimal baktericid effekt. Sårdesinfektion och rengöring av sårkanter. Slemhinnedesinfektion, t.ex. i samband med förlossning. Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor. Om man önskar använda kroppsvarm lösning, kan flaskorna förvaras i värmeskåp (±40 C) upp till en vecka Plastflaska 125 ml, 250 ml, 1000 ml. Microspol (engångsförpackning) 18 x 30 ml. För mer information se 16

19 Deklaration Egenskaper Användning Observera Övrigt Förpackningar Deklaration Egenskaper Användning Observera Förpackningar Klorhexidin Fresenius Kabi Isoton desinfektionslösning 1 mg/ml Desinfektionsmedel för humant bruk 1000 ml isoton desinfektionslösning innehåller: Chlorhexidin. acet... 1 g Natr acet. anhydric... 12,7 g Acid. acetic. 5M ad ph ca 8 et aq. punf q.s Se Klorhexidin Fresenius Kabi, Isoton desinfektionslösning 0,5 mg/ml Slemhinnedesinfektion. Desinfektion av genitalia och vaginalslemhinna i samband med förlossning eller insättande av spiral. Desinfektion av uretamynningen och angränsande slemhinnor före insättandet av kateter à demeure eller annan instrumentering av urinvägarna. Desinfektion av munslemhinna. Huddesinfektion. Desinfektion av känslig hud, där Klorhexidinsprit inte tolereras. Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor. Om man önskar använda kroppsvarm lösning, kan flaskorna förvaras i värmeskåp (±40 C) upp till en vecka Plastflaska 250 ml, 1000 ml. För mer information se Descutan 4% Fresenius Kabi Lösning och impregnerad svamp 40 mg/ml Antiseptiskt hudrengöringsmedel 100 ml lösning innehåller: Chlorhexidin gluconat 4 g, polyoxyethylen. Polyoxyproylen. cond. fettsyreamidoalkyl-dimethylaminoxid., conservans (isopropanol), D-gluconalacton. et aq. Purif. q.s. Descutan är ett antiseptikum innehållande Klorhexidin med baktericid effekt, mot så väl grampositiva som gramnegativa bakterier. Bakteriesporer, tuberkler och virus påverkas inte. Klorhexidin har en kvardröjande antibakteriell effekt. Klorhexidin har låg toxicitet. Huddesinfektion i syfte att avdöda mikroorganismer samt förebygga infektion och/eller kolonisation. Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor. Sjukhusförpackning 50 x 15 ml, hemtvättpack 4 x 15 ml + 4 x 25 ml schampo För mer information se 17

20 Deklaration Egenskaper Indikationer Förpackningar Deklaration Egenskaper Indikationer Förpackningar Klorhexidinsprit Fresenius Kabi Desinfektionslösning 5 mg/ml Desinfektionsmedel för humant bruk 1000 ml desinfektionslösning innehåller: Chlorhexidin. glucon... 5 g Spir fortis g Aq. purif q.s.... ad 1000 ml 70%-ig (v/v) etylalkohol har antimikrobiell effekt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier, tuberkelbakterier, svampar och mot vissa virus (ej hepatitvirus). Kombinerad med Klorhexidin förlängs effekten mot såväl grampositiva som gramnegativa bakterier. Tack vare tillsatsen av Klorhexidin kvarstår också den antibakteriella effekten under flera timmar. Klorhexidinsprit är vävnadsvänligt och har låg toxicitet. Lösningarna filtreras. ph 6,5 8,5. Huddesinfektion vid injektion, punktion, provtagning och operativt ingrepp. Hudrengöring vid diabetes. (F) kostnadsfrihet gäller endast den ofärgade klorhexidinspriten. Preoperativ handdesinfektion efter handtvätt med flytande tvål. Plastflaska 250 ml (receptfritt) och 1000 ml. För mer information se Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi Desinfektionslösning 5 mg/ml Desinfektionsmedel för humant bruk 1000 ml desinfektionslösning innehåller: Chlorhexidin. glucon... 5 g Spir fortis g Color (fenolrött) et aq. purif q.s.... ad 1000 ml Se Klorhexidinsprit Fresenius Kabi Desinfektionslösning 5 mg/ml. Den färgade Klorhexidinspriten (röd) indikerar desinfekterat hudområde. Huddesinfektion vid injektion, punktion, provtagning och operativt ingrepp. Hudrengöring vid diabetes. (F) kostnadsfrihet gäller endast den ofärgade klorhexidinspriten. Plastflaska 250 ml (receptfritt) och 1000 ml. För mer information se 18

21 Några begrepp Baktericid: Bakteriostatisk: Cystoplasma: Desinfektion: Faeces: Gramnegativ: Grampositiv: LD: Meningerna: Osmotisk barriär: Patogen: Permeabilitet: Spor: Teratogen: Vegetativ: Innebär att bakterierna avdödas. Innebär att bakteriernas tillväxt hämmas. Cellens innehåll utom cellorganellerna. Innebär att man reducerar antalet patogena mikroorganismer fullständigt eller under den nivå där de kan orsaka infektioner, den s.k. infektionsdosen. För desinfektion använder man normal värmebehandling eller kemiska desinfektions metoder. Exkrementer, avföring. Bakterier som med Gram s färgmetod inte tar åt sig något färgämne. Bakterier som med Gram s färgmetod färgas mörkt violetta. Letal dos. LD50 den dos som är letal (dödlig) för 50% av försökspopulationen. Hjärn- och ryggmärgshinnorna. En halvgenomtränglig (semipermeabel) hinna genom vilken vätskor och lösta ämnen kan passera. Innebär att en bakterie kan vara sjukdomsframkallande om vi drabbas av den i tillräcklig mängd. Genomtränglighet. Fruktform hos sporbildande svampar och bakterier. Missbildningsframkallande på foster. Växande. Om bakterier som inte är i sportillstånd. I sammanhang som berör huddesinfektion används också begrepp såsom resident repspektive transient bakterieflora. Med den residenta floran avses därmed den permanenta, bofasta hudfloran vi alla ständigt bär med oss och som är svår att bli av med. Den är normalt inte patogen för bäraren. Den transienta eller tillfälliga floran består av bakterier som ligger lösare fästade på hudytan och kan bestå av en rad patogener beroende på vad bäraren senast varit i kontakt med. Den är också lättare att bli av med. 19

22 Referenser 1. Aly, R. & Maibach, H.I. Comparative Study on the Antimicrobial Effekt of 0.5% Chlorhexidine Gluconate and 70% Isopropyl Alcohol on the Normal Flora of Hands. Applied and Environmental Microbiology 1979, Bicknell, P. G. Sensorineural Deafness following Myringoplasty Operations. I. Laryngol. Otol. 1971, 85, Bruun, I.N. and Digranes, A. Bladder Irrigation in Patients with Indwelling Catheters. Scand. I. Infect. Dis. 1978, 10, Buckle, R.C. & Seabridge, C.E. The Effect of Chlorhexidine in the Peritoneal Cavity. Lancet 1963, vol Calman, R.M. & Murray, J. Antiseptics in Midwifery. B ritish Medical Journal, Case, D.E., McAinsh, J., Rushton. A. and Winrow, M.J. Chlorhexidine: Attempts to Detect Percutaneous Absorption in Man Imperial Chemical Industies Ltd, Pharmaceuticals Division, Alderley Park, P.O. Box 25, Macclesfield, Cheshire, U.K. 7. Chow, C.P., Buttar, H.S. and Downie R.H. Percutaneous Absorption of Chiorhexidin in Rats. Toxicology Letters, 1978, 1, Cowen, J., Ellis, S.H. and McAinsh. J. Absorption of chlorhexidine from the intact skin of newborn infants. Archives of Disease in Childhood, , Davies, G.E., Francis, J., Martin, A.R., Rose, F.L. & Swain, G. 1:6 D:-4-Ch/orophenyldiguanidohexane ( Hibitane *). LaboratoryInvestigation of a New Antibacteria/ Agent of High Potency. Brit. J. Pharmacol. 1954, 9, Dolby, J., Gunnarsson. B,. Kronberg, L. & Wihner, H. Klorhexidin... ett modernt desinfektionsmedel. Svensk Farmaceutisk Tidskrift, 1972, nr1, Foulkes, D. M. Some toxicological observations on chlorhexidine. I. Periodont: 1973, Res. 8: Supp/. 12: Gongwer, L.E., Hubben, K., Lenhiewicz, R.S., Hart, E.r. and Cochrell B. Y The Effects of Daily Bathing of Neonatal Rhesus Monkeys with and Antimicrobial Shin Cleanser Containing Chlorhexidine Gluconate. Toxicology and Applied Pharmacology 1980, 52, Hall, R. Shin Germicides: How much more Effektive? J. Soc. Cosmetic Chemists 1969, 20, Hugo. W B. & Longworht, A.R. Some Aspect of the Mode of Action of chlorhexidine. J. Pharm. Pharmacol. 1964, Hugo, W.B. and Longworth A.r. Cytological aspects of the mode of action of chlorhexidine diacetate. J. Pharm. Pharmacol., 1965, 17, Lawrence, C.A. Antimicrobial Activity, In Vitro. of Chlorhexidine. J. Am. Pharm. Ass. 1960, 49, Lilly, H.A. & Lowbury, E.J.L. Disinfection of the Shin: An Assesment of Some New preparations. Brit. Med. J. 1971, 3, Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Bull, J.P. Disinfection of the Shin of Operation Sites. 1960, 2, Lowbury, E.J.L. & Lilly, H.A. disinfection of the Hands of Surgeons and Nurses. Brit. Med. J. 1960, 1, Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Bull, J.P. Disinfection of Hands: Removal of Transient Organisms. Brit. med. J. 1964, Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Bull, J.P. Methods for Disinfection of Hands and Operation Sites. Brit. med. J. 1964, 2, Lowbury E.J.L., Lilly, H.A. Use of 4% chlorhexidine Detergent Solution (Hibiscrub) and Other Methods of Shin Disinfection. Brit. med. J. 1973, 1, Lowbury, E.J.L. Shin preparation for operation. Brit. J. of Hosp. Med. 1973, Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Ayliff G.A.J. Preoperative Disinfection of surgeons Hands: Use of Alcoholic Solutions and Effects of Gloves on Skin Flora. Brit. med. J. 1974, 4, Lowbury, E.J.L. & Lilly, H.A. Gloved hand as Applicator of Antiseptic to Operation Sites. Lancet, 1975, 2, Morizono, T, Johnstone, B.M. & Hadjar, E. The Ototoxicity of Antiseptics (Preliminary Report) J of the Oto-Laryngological Soc. of Australia, 1973, 4, Nielsen, M.L., Raahave, D., Stage, J.G. & Justesen. T Anaerobic and Aerobic Skin Bacteria before and after Shindisinfection with Chlorhexidine: An Experimenta/Study in Volunteers. J. Clin. Path. 1975, 28, Price. Philip. Ethyl alcohol as a germicide. Arch. Surg. 38, , Desinfektionsmedel. Apoteks bolaget Jan Hibitane (Chlorhexidine), A Review of Biochemistry and Toxicology. Imperial Chemical Industries Limited, Pharm. Div. England. 31. Socialstyrelsen anser 1980:5, Förebyggande av smittspridning hälso- och sjukvård. 20

SÄKRA HÄNDER NYHETSBREV OM INFEKTIONSPREVENTION

SÄKRA HÄNDER NYHETSBREV OM INFEKTIONSPREVENTION 1 2012 SÄKRA HÄNDER NYHETSBREV OM INFEKTIONSPREVENTION Vissa bakterier i vår normalflora finns i de djupare delarna av hårsäckarna och är utom räckhåll för vanliga desinfektionsåtgärder. Dessa bakterier

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

SÄKRA HÄNDER NYHETSBREV OM INFEKTIONSPREVENTION

SÄKRA HÄNDER NYHETSBREV OM INFEKTIONSPREVENTION 1 2007 SÄKRA HÄNDER NYHETSBREV OM INFEKTIONSPREVENTION Genom att rekommendera och att använda dubbla handskar i den grundläggande utbildningen tränas kirurgerna att se det som naturligt att använda. 2

Läs mer

Allt du vill veta om handhygien

Allt du vill veta om handhygien Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv. Allt du vill veta om handhygien 1 Innehåll 3 Inledning 4 Vårdrelaterade infektioner 5 Handhygienens betydelse för att förebygga vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv.

Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv. Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv. Allt du vill veta om handhygien 1 Innehåll 3 Inledning 4 Vårdrelaterade infektioner 5 Handhygienens betydelse för att förebygga vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6 1 2 Sida Inledning.... 2 Allmänna hygienråd...... 3 Hygienråd vårdpersonal... 4 Smittvägar.. 5 Basala hygienrutiner. 6 Desinfektion och desinfektionsmedel... 7 6.1 Medicintekniska produkter (MTP)... 7

Läs mer

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Yrkesmässig hygienisk verksamhet Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det

Läs mer

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2012-04-03 Sidan 1 av 29 INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2. ATT HINDRA SMITTSPRIDNING... 4 2:1 Basala hygienrutiner... 4 2:2 Personalhygien...

Läs mer

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Legionella i tappvattensystem Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS PERSSON Institutionen för Energi och miljö Avdelningen för Installationsteknik

Läs mer

FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN

FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN Landstingsstyrelsens förvaltning FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN Foto: Elisabet Almqvist 2010. Redaktion: Hygiensjuksköterskor Elisabet Almqvist och Anita Johansson. Detta dokument finns att

Läs mer

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande State of the Art document, uppdaterat i januari 2007 Sven Erik G. Nilsson, professor emeritus Avd för oftalmologi, Linköpings universitet Innehåll Inledning

Läs mer

Guidestart. Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete

Guidestart. Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete 1:a versionen mars 2009 Guidestart Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete Innehåll INLEDNING 3 VEM VÄNDER SIG

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

ESBL- förutsättningar och rutiner för att hindra smittspridning

ESBL- förutsättningar och rutiner för att hindra smittspridning EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2012:2 ESBL- förutsättningar och rutiner för att hindra smittspridning En kartläggning av svenska intensivvårdsavdelningar

Läs mer

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel Bassängbad Hälsorisker, regler och skötsel Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte den 24 25 oktober 2012 där enteral läkemedelsadministrering diskuterades utifrån svenska förutsättningar. Detta

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7092 2011-11-10

EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7092 2011-11-10 EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7092 2011-11-10 Systemanalys disk Anders Christiansson, Inger Andersson, Mats Gyllenswärd, Anna-Karin Modin Edman och Anna Widell Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Ägare: Vårdhygien Framtaget av (förf) Marianne Janson Annica Blomkvist Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Dokumentkategori: Version 2 Gäller för: Dalarnas kommuner Godkänt av Medicinskt ansvariga

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15)

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12 BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) 1997:12 2 BIOLOGISKA ÄMNEN Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om biologiska ämnen samt allmänna

Läs mer

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar RenaRumNr 3 2015 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN LAF-bänkar Livsmedel & Renrum Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? KOSTNADSFRI WEBBTIDNING UTGIVEN AV QleanSpace Renrum

Läs mer

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org ÅRGÅNG 12 F R Å N Supplement 1 JUNI 2001 L Ä K E M E D E L S V E R K E T Användning av antibakteriella medel till hund och katt Antiparasitära medel till häst, hund och katt (sällskapsdjur) Resistens mot

Läs mer

Kolloidalt Silver och MSM. Tillför nytt liv till ditt liv...

Kolloidalt Silver och MSM. Tillför nytt liv till ditt liv... Kolloidalt Silver och MSM Tillför nytt liv till ditt liv... Kolloidalt Silver, vad är det? Detta är en liten informerande skrift som tar upp några av de erfarenheter som människor världen över har av kolloidalt

Läs mer

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Utbildningsmaterial Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Innehållsförteckning: Allmänt om delegering...sid 2 Allmänt om dokumentation...sid 5 Allmänt om läkemedel...sid

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 25 mg etanercept.

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

RenaRumNr 7-2011 SJUKHUS. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft

RenaRumNr 7-2011 SJUKHUS. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft RenaRumNr 7-2011 Månadens tema: SJUKHUS 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft Garanterat! Ny svensk mobil teknologi renar 400-800 m 3 luft per timme. www.toulmeditech.com LabRum Klimat www.labrumklimat.com

Läs mer

Profylaktisk hundtandvård i hemmet

Profylaktisk hundtandvård i hemmet Profylaktisk hundtandvård i hemmet Dental home care in dogs Emil Moberg Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 228 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Djursjukvårdarprogrammet

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

TillSkott. Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus

TillSkott. Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus Visste du att det finns en enkel hjälp att få som kan råda bot på de

Läs mer