Klorhexidin desinfektionsmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klorhexidin desinfektionsmedel"

Transkript

1 Klorhexidin desinfektionsmedel egenskaper och användning ATC-kod D08AC02

2 Författarna och Fresenius Kabi AB 2011 Formgivning Carola Eriksson, Fresenius Kabi Tryck Wikströms Uppsala

3 Innehåll Desinfektionslösningar för humant bruk 2 Produkthygien och sterilkontroll 2 Garantiförslutning 2 Användningstid för bruten förpackning 3 Hållbarhet 3 Förvaring i värme 3 Isotona lösningar 3 Styrkor och beteckningar 3 Egenskaper hos klorhexidin 5 Kemi 5 Toxicitet 5 Verkningsmekanism 5 Effekt av klorhexidin 6 Antimikrobiellt spektrum 6 Koncentration 6 Inverkningstidens betydelse 7 Inaktivering 7 Enstaka applikation 8 Kvardröjande effekt 8 Ackumulerad effekt 8 Mikrobiologisk effekt av etylalkohol 10 Användningsområden 11 Huddesinfektion vid injektion, punktion och provtagning 11 Preoperativ huddesinfektion 12 Desinfektion av känslig hud, slemhinnor och sår 13 Urologiskt bruk 14 Desinfektion av ytor och utensilier 15 Monografier 16 Några begrepp 19 Referenser 20 Vilken Klorhexidinberedning? 21

4 Desinfektionslösningar för humant bruk Ett komplett sortiment från Fresenius Kabi Klorhexidin har sedan länge använts rutinmässigt som huddesinfektionsmedel för patienter och personal inom sjukvården. För alla kategorier är det av största vikt att ha tillgång till ett desinfektionsmedel som är vävnadsvänligt och har låg toxicitet, brett spektrum och snabb effekt. Klorhexidin uppfyller dessa krav och i Fresenius Kabis sortiment finns samlat de beredningar och styrkor som visat sig nödvändiga för olika indikationer och användingsområden. För preparat som används av vårdpersonal för behandling av patienter finns krav om registrering som läkemedel. För preparat enbart för hand- eller ytdesinfektion finns inga sådana officiella krav. Produkthygien och sterilkontroll Rapporter finns om att bristfälligt tillverkade desinfektionslösningar varit smittkälla vid sjukhusinfektioner. Eftersom merparten desinfektionslösningar för humant bruk används i mycket kvalificerade sammanhang där man ställer höga krav på preparat, material och utrustning så tillverkas Fresenius Kabis klorhexidinlösningar sedan lång tid aseptiskt. Tillverkningen kontrolleras också av Socialstyrelsens läkemedelsavdelning. Lösningarna är sterilkontrollerade och varje sats hålls i karantänlager tills sterilprover är klara och satsen i övrigt godkänd. En hög kvalitet kan dock inte kontrolleras fram utan det viktigaste är att tillverkningen sker på ett aseptiskt invändingsfritt sätt. Detta ställer höga krav på utgångsmaterial, lokaler, personal och tillverkningsprocesser. Beredning sker med destillerat vatten av samma kvalitet som för infusionslösningar, fyllning sker i rum av högsta renhetsklass som står under övertryck av sterilfiltrerad luft. Personalen byter om till steril klädsel och slussas in i produktionslokaler etc. Garantiförslutning Genom en långt driven aseptisk teknik och en satsvis sterilkontroll kan Fresenius Kabi garantera en steril lösning till dess förpackningen öppnats. En hel garantiförslutning i locket indikerar att flaskan är obruten. Vid öppnandet bör varje flaska markeras med brytningsdatum. 2

5 Användningstid för bruten förpackning En öppnad förpackning som används inom sluten eller öppen vård bör förses med ett brytningsdatum. Efter öppnandet rekommenderas av hygieniska skäl en användning på 1 dygn för Klorhexidin 0,2 mg/ml spolvätska, 1 dygn 1 vecka för övriga Klorhexidinlösningar och 1 3 månader för Klorhexidinsprit. Exakta regler om detta utfärdas lokalt av hygienkommitén eller motsvarande. Man bör också tänka på att inte använda onödigt stora förpackningar, utan anpassa förpackningsstorleken efter den förbrukning som avdelningen har. I Fresenius Kabis sortiment finns förpackningar från 30 ml till 1000 ml. Användaren bör lära sig en aseptisk teknik vid hanteringen och återförsluta öppnade flaskor så snabbt som möjligt. För enklare sårvård i hemmet gäller inte samma regler. I hemmet finns inte samma typ av svårbekämpad bakterieflora som på sjukhus och om en lösning eventuellt ändå blir kraftigt kontaminerad så får det inte samma konsekvenser som då man behandlar flera patienter med lösning från en och samma flaska. I hemmet kan en öppnad flaska normalt sparas tills innehållet är slut, eller upp till ett år. Hållbarhet Klorhexidinlösning är hållbar i tre år från tillverkningsdatum. Klorhexidinsprit är hållbar i två år. Utgångsdatum och batchnummer finns på varje etikett. Förvaring i värme Normalt ska Klorhexidinlösning/sprit förvaras i rumstemperatur. I vissa sammanhang är det önskvärt att använda kroppsvarma lösningar. Det går då bra att förvara Klorhexidinlösningarna i värmeskåp (+40 C) upp till en vecka utan att förpackning eller innehåll påverkas negativt. På grund av brandrisken bör Klorhexidinsprit inte förvaras i värmeskåp. Ett snabbare sätt att värma lösningar till kroppstemperatur kan vara att lägga flaskan i ett bad med varmvatten. Isotona lösningar Fresenius Kabis desinfektionslösningar för slemhinnor och känslig hud är isotona, vilket ökar lösningens vävnadsvänlighet. Även ph justeras till ett område där klorhexidin har maximal antibakteriell effekt (ca ph 8). Styrkor och beteckningar Fresenius Kabi använder s.k. generiska namn på sina produkter. Ett generiskt namn beskriver produktens aktiva substans med en vedertagen beteckning. Styrkan av ett medicinskt preparat anges numera i milligram per milliliter (mg/ml). Tidigare var %-angivelser vanliga och förekommer fortfarande i viss utsträckning. 3

6 Klorhexidinhalt mg/ml Beredningsform % Klorhexidin Fresenius Kabi 0,2 0,02 Spolvätska, isoton Klorhexidin Fresenius Kabi 0,5 0,05 Desinfektionslösning, isoton Klorhexidin Fresenius Kabi 1 0,1 Desinfektionslösning, isoton Klorhexidin Fresenius Kabi 1 2 0,2 Desinfektionslösning, isoton Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 1,2 5 0,5 Desinfektionsprit Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 1,2 5 0,5 Desinfektionsprit, färgad Descutan Impregnerad svamp för huddesinfektion Produktnamn Förmån Rx

7 Egenskaper hos klorhexidin Kemi Klorhexidin har nedanstående kemiska formel och struktur: Fig. 1 1,1 Hexametylenbis-[5 (4-klorfenyl) biguanid] Klorhexidin är en färglös, luktfri starkt basisk och i vatten svårlöslig förening med besk smak. Kemiskt är klorhexidin en biguanid. I egenskap av bas kan klorhexidin bilda salter med syror och blir därmed vattenlöslig. De klorhexidinsalter som används i Fresenius Kabis Klorhexidinlösningar är acetat och glukonat. Ur bakteriell synvinkel finns inga skillnader mellan salterna. Toxicitet Klorhexidin är en substans med mycket låg toxicitet. Efter intag per os sker praktiskt taget ingen absorbtion i mag-tarmkanalen och mer än 99% av substansen återfinnes i faeces. Klorhexidin får därför användas som konserveringsmedel i t.ex. perorala läkemedel. LD 50 för råttor är större än 3000 mg klorhexidinglukonat per kg kroppsvikt vid prövning av akut oral toxicitet. Överkänslighet mot klorhexidin är mycket sällsynt. Försök har också gjorts att mäta eventuell resorbtion genom hud. Resultaten har i samtliga fall visat att absorbtion av klorhexidin är praktiskt taget obefintlig och inget toxicitetproblem. Man kan också förvänta sig att klorhexidin, som kemiskt är en biguanid och en stark bas, skiljer sig i detta avseende mot t.ex. hexaklorofen, som är en sur förening av fenolkaraktär. Klorhexidin har inte heller hexaklorofens toxiska biverkningar. Klorhexidin är dock i likhet med de flesta antiseptika starkt toxiskt vid lokal applikation i mellanörat. Därför är Klorhexidin kontraindicerat vid öronoperationer och ska inte heller appliceras på hjärnan eller meningerna. Klorhexidin kan trots det användas för huddesinfektion före neurokirurgiska ingrepp eller lumbalpunktioner. Djurexperimentella försök har inte kunnat påvisa teratogena verkningar. Verkningsmekanism Klorhexidin absorberas till bakteriens cellmembran. Därmed åstadkommer klorhexidinmolekylen en permeabilitetsförändring i cellväggen som då inte längre kan fungera som osmotisk barriär och cytoplasmainnehållet läcker ut. Skillnaden i koncentration mellan bakteriostatisk och baktericid effekt är mycket liten och baktericid effekt uppnås redan vid mycket låga koncentrationer, lägre än de styrkor som används i bruksfärdiga lösningar. 5

8 Effekt av klorhexidin Antimikrobiellt spektrum Klorhexidin har kraftig effekt i första hand mot grampositiva bakterier som t.ex. stafylokocker och streptokocker. Klorhexidin har också god effekt mot flertalet gramnegativa bakterier som t.ex. Pseudomonas, E. coli och Salmonella, liksom mot många svampar, t.ex. Candida. Klorhexidin har dock begränsad effekt mot virus och bakteriesporer, men har god effekt mot sporbildande bakterier i det vegetativa stadiet. Klorhexidin i kombination med etylalkohol har baktericid effekt även mot M. tuberculosis, medan vattenlösningar endast har bakteriostatisk effekt. Koncentration Liksom för alla desinfektionsmedel ökar den baktericida effekten med ökande koncentration. Resultaten i tabell 1 visar att klorhexidin har god bakteriedödande förmåga redan i låga koncentrationer. Reduktion av bakterier kan uttryckas i % eller i inaktiveringsfaktor. Inaktiveringsfaktorn (I) är kvoten mellan antalet bakterier före och efter behandling. Om log (I) är 3 betyder det att på en viss tid så reducerar behandlingen antalet bakterier med 3 tiopotenser, t.ex. från 10 5 till 10 2, d.v.s. med 99,9%. Tabell 1 Koncentrationens betydelse för den antibakteriella effekten log inaktiveringsfaktor Klorhexidinglukonat Staphylococcus aureus Escherichia coli Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa 0,025 mg/ml 0,05 mg/ml 0,1 mg/ml 0,2 mg/ml* 0,4 mg/ml 1 mg/ml* 3,3 >5 >5 >5 >5 >5 4,1 >5 >5 >5 >5 >5 ** 3 4,3 >5 >5 >5 ** ** 2,7 3,3 4,3 > bakterier/ml har inokulerats i dest. vatten. Inverkningstid 10 min vid 22 C. * Finns i Fresenius Kabis sortiment som spolvätska (0,2 mg/ml) respektive desinfektionslösning (1mg/ml). ** Ingen uppgift. 6

9 Inverkningstidens betydelse Ett desinfektionsmedels effekt är alltid tidsberoende. Klorhexidin i brukslösning verkar momentant och har snabbt insättande effekt. Effekten ökar med ökande inverkningstid och därför är det önskvärt att få så lång inverkningstid som är praktiskt möjligt. Vid t.ex. blåssköljning bör Klorhexidin spolvätska hållas kvar i urinblåsan ca minuter, för maximal baktericid effekt, innan den tappas ur. Tabell 2 Inverkningstidens betydelse för effekten av Klorhexidinlösning 0,2 mg/ml log inaktiveringsfaktor 1 min 10 min 30 min Staphylococcus aureus 2,4 >5 >5 Pseudomonas aeruginosa 2,4 3,8 >5 Shigella sonnei 2,1 3,8 >5 Enterobacter aerogenes 2,8 4,2 >5 Protectus morgani 1,3 2,1 2, bakterier inokulerade i dest. vatten vid 25 C. Tabell 2 visar att klorhexidin i den svagaste bruksfärdiga vattenlösningen (spolvätska 0,2 mg/ ml) i regel avdödar mer än 99% av bakterierna redan efter 1 minut och att effekten ökar med inverkningstidens längd. Tabell 3 Procentuell minskning av antalet bakterier på händernas normalflora efter desinfektion med Klorhexidinsprit 5 mg/ml 30 sek 60 sek 90 sek 120 sek 85% 95% 98% 99% Efter Lowbury et. Al Klorhexidinsprit har en mycket snabb avdödning av bakterier på hudytan (tabell 3). Klorhexidinsprit får normalt inverka tills alkoholen torkat, vilket tar en halv till en minut. (Skillnaderna mellan tabell 2 och tabell 3 beror på skillnaden mellan in vivo- och in vitroförsök). Inaktivering Blod, var och annat organiskt material, liksom tvål, reducerar effekten av klorhexidin. Vid de koncentrationer man använder i praktiken kvarstår dock en bakericid effekt i närvaro av blod som är bättre än för de flesta andra huddesinfektionsmedel. Större mängder tvål inaktiverar klorhexidin men de mängder tvål som kan återstå efter t.ex. en normal handtvätt med avsköljning (rinnande vatten) saknar betydelse. 7

10 Tabell 4 Inaktivering av Klorhexidinlösning 0,2 mg/ml i närvaro av serum. Inverkningstid 10 min. Medium log inaktiveringsfaktor vatten Staphylococcus aureus 10% serum 20% serum 10 9 bakterier inokulerade i dest. vatten vid 25 C. >5 >5 2,2 Fig. 2 Reducering av bakteriefloran efter enstaka handdesinfektion (Lowbury & Lilly, 22) Enstaka applikation Klorhexidinsprit ger en mycket snabb avdödning av bakterier och ger redan vid en första applikation praktiskt taget fullständig reduktion av hudens eller händernas normalflora av bakterier. (Fig 2.) Kvardröjande effekt Klorhexidin uppvisar en kvardröjande baktericid effekt på hudfloran redan efter en applikation. Det innebär att de desinfekterade händerna eller hudområdet är rent under lång tid. Forfarande efter tre timmar med gummihandskar är antalet bakterier på händerna lika lågt som omedelbart efter desinfektionsmomentet. Denna kvardröjande effekt har betydelse, t.ex. vid långa operationspass då djupt liggande bakterier med tiden tränger upp från hårsäckar och follikar mot hudytan. Ackumulerad effekt Klorhexidin har god effekt redan vid enstaka applikationer. Flera på varandra följande desinfektionsmoment reducerar dock ytterligare bakterienivån under den nivå som åstadkommes med en applikation. (Tabell 5). 8

11 Tabell 5 Procentuell reduktion av antalet överlevande bakterier % avdödade bakterier Efter 1:a appl. Efter 6:e appl. 1) 0,5% klorhexidinsprit 97,9 ± 1,09 99,7 ± 0,09 2) 0,5% klorhexidin i vatten 65,1 ± 8,66 91,8 ± 2,37 3) 4% klorhexidintvål 86,7 ± 3 99,2 ± 0,2 Genom att behandla med Klorhexidinsprit som får självtorka kan man också sänka bakterietalet ytterligare under den nivå som erhålles med enbart upprepade tvättar med 4% klorhexidintvål (Descutan). Denna kombinationsbehandling kan utnyttjas vid preoperativ handtvätt och preoperativ huddesinfektion på patient. (Fig 3). Fig. 3 Kombinationsbehandling Steg 1. Nio på varandra följande tvättar med 4% klorhexidintvål (Descutan). Steg 2. En behandling med Klorhexidinsprit, eller ytterligare behandling med 4% klorhexidintvål (Descutan). 9

12 Mikrobiologisk effekt av etylalkohol Etylalkohol är ett av våra mest effektiva desinfektionsmedel med snabb effekt och brett spektrum. Mest effektivt är etylalkohol vid koncentrationer mellan 58 89% v/v. (Fig 4). Vid lägre koncentration, men även vid högre, avtar den bakteriedödande förmågan. Fresenius Kabis Klorhexidinsprit innehåller 70% (v/v) etylalkohol, vilket ligger inom det intervall där den baktericida effekten är störst. Vid halter över 70% (v/v) ökar brandrisken markant. Etylalkohol har effekt mot alla grampositiva och gramnegativa bakterier, tuberkelbakterier, svampar och mot vissa virus, dock ej hepatitvirus eller bakteriesporer. Enbart etylalkohol i kombination med Klorhexidin 5 mg/ml är våra mest använda desinfektionsmedel för oskadad hud. Fig. 4 Samband mellan volymprocent (v/v) och viktprocent (w/w). Inom det färgade intervallet har etylalkohol maximal baktericid effekt. 10

13 Användningsområden Huddesinfektion vid injektion, punktion och provtagning Den akutella hudytan desinficeras med Klorhexidinsprit som får torka före ingreppet. Speciell uppmärksamhet skall fästas vid punktion av särskilt infektionskänsliga organ, t.ex. ledpunktion, leverpunktion och lumbalpunktion. Desinfektionsmedlet bör inverka under en halv till två minuter. Färgad Klorhexidinsprit är tydligt röd och minskar därmed risken för förväxlingar med andra preparat. På grund av interaktion med insulin ska flergångssprutor inte förvaras i Klorhexidinsprit. Rekommenderade produkter Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml Klorhexidinsprit Fresenius Kabi, färgad 5 mg/ml 11

14 Preoperativ huddesinfektion Den sista åtgärden för att reducera hudfloran görs på operationsbordet. Hela operationsområdet desinfekteras rikligt med Klorhexidinsprit under två minuter. Använd tvättork eller massera in Klorhexidinspriten med gummihandskar på händerna. Om patienten tidigare genomgått helkroppstvätt med tvål innehållande 4% klorhexidin (Descutan), så förstärks effekten med Klorhexidinsprit och antalet mikroorganismer reduceras ytterligare. Klorhexidinsprit finns både färglös och rödfärgad. Den färgade varianten är säkrare. Risken för förväxling med t.ex. spolvätskor eller injektionsvätskor reduceras till ett minimum. Speciellt gäller detta om lösningarna hällts upp i sterila koppar eller dylikt. Färgad Klorhexidinsprit indikerar också vilket område som desinfekterats. Detta kan vara av betydelse om operationsområdet behöver utvidgas under pågående operation. Färgen kan lätt avlägsnas från huden om så önskas med M-sprit, men försvinner annars spontant på ett par dagar. Rekommenderade produkter Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml Klorhexidinsprit Fresenius Kabi, färgad 5 mg/ml Descutan 4% 12

15 Desinfektion av känslig hud, slemhinnor och sår På områden där Klorhexidinsprit inte kan användas på grund av att etylalkoholen orsakar sveda, väljs istället en isoton Klorhexidinlösning 0,5 2 mg/ml i vatten. Det gäller t.ex. perinealområdet, yttre genitalia e.t.c. Före insättning av kateter à demeúre eller annan instrumentering av urinvägarna desinfekteras yttre genitalia och uretramynningen med Klorhexidinlösning 1 mg/ml efter tvåltvätt och avsköljning. I samband med t.ex. förlossning eller insättning av intrauterint preventivmedel (spiral) utförs vaginalsköljning och tvätt av yttre genitalia med isoton Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml - 2 mg/ml. Vid pre- och postoperativ oral och parodontal kirurgi används Klorhexidin 2 mg/ml. För behandling av öppna sårytor använder man isoton Natriumkloridlösning 9 mg/ml eller isoton Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml. Rekommenderade produkter Klorhexidin Fresenius Kabi 0,5 mg/ml Klorhexidin Fresenius Kabi 1 mg/ml Klorhexidin Fresenius Kabi 2 mg/ml 13

16 Urologiskt bruk Klorhexidin spolvätska 0,2 mg/ml är en baktericid spolvätska, som har förmåga att reducera antalet bakterier i urin hos patienter med urinvägsinfektion. Använd Klorhexidin omväxlande med Natriumklorid som blåssköljningsvätska till patienter som visar tecken på bakteriuri. Spola t.ex. med ca 100 ml Klorhexidin tre gånger dagligen i en vecka och gå sedan tillbaka till Natriumklorid. Upprepa behandlingen om så behövs. Som förberedelse för diagnostiska eller operativa åtgärder kan ett par dagars behandling med Klorhexidin i hög grad förbättra tillståndet för en patient med t.ex. varig cystit. Klorhexidin kan också användas för kontinuerligt spoldropp postoperativt, när eventuell risk för resorption av spolvätska via från operation öppnade venvägar är utesluten. Använd också Klorhexidin spolvätska rutinmässigt för att prova en nyinsatt urinvägskateter. Eventuella bakterier som förts in med katetern kan på så sätt avdödas. Likaså bör blåsan fyllas med t.ex. Klorhexidin innan en kateter dras. Patienten får sedan strax efteråt kasta vatten på ett naturligt sätt vilket alltid upplevs positivt efter en period med KAD. Klorhexidin spolvätska bör alltid ligga kvar minuter i blåsan för att maximal baktericid effekt ska uppnås. Natriumklorid spolvätska är i dessa sammanhang endast en indifferent spolvätska med mekaniskt renspolande effekt. (Fig. 5). Fig. 5 Räkning av antalet bakteriekolonier i urinprov tagna klockan 12 på dagen. Under spolningsperioden spolades blåsan 2 ggr dagligen och prover togs 3 timmar efter morgonspolningen. Varje punkt anger medelvärdet av log bakterietal från 8 eller 9 patienter. ref. Bruun & Digranes (3). 14

17 Både Klorhexidin spolvätska och Natriumklorid spolvätska finns förutom i återförslutna flaskor också i Fresenius Kabi spolampull (Irriflex), som är en plastförpackning med pip, vilken direkt kan anslutas till en urinvägskateter. Detta bidrar till förbättrad hygien samtidigt som rutinen kan förenklas. Spolampullen innehåller lagom mängd vätska till en patient och ersätter den traditionella sköljsprutan och kostnaden för denna. Rekommenderade produkter Klorhexidin Fresenius Kabi 0,2 mg/ml spolampull Irriflex 120 ml Desinfektion av ytor och utensilier Klorhexidinsprit kan användas för avtorkning av ytor, t.ex. rostfritt, plast, gummi, galon e.t.c. Plexiglas riskerar krackelera om den behandlas med 70%-ig sprit. I speciella fall kan Klorhexidinsprit användas för desinfektion av instrument. Inverkningstid 5 minuter. Rekommenderade produkter Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml 15

18 Monografier Deklaration Egenskaper Användning Observera Förpackningar Deklaration Egenskaper Användning Observera Övrigt Förpackningar Klorhexidin Fresenius Kabi spolvätska 0,2 mg/ml Baktericid spolvätska för urologiskt bruk 1000 ml spolvätska innehåller: Chlorhexidin. acet mg Natr acet. anhydric... 12,7 g Acid. acetic. 5M q.s. et aq. steril. q. s Klorhexidin är ett kraftigt, snabbverkande antiseptikum med baktericid effekt mot så väl grampositiva som gramnegativa bakterier. Substansen utmärkes av lokal vävnadsvänlighet och mycket låg toxicitet. Spolvätskan är steril och isoton. ph ca 8. Osmolaliteten ca 295 mosm. För urologiskt bruk, t.ex. blåssköljning. Spolvätskan kan, för maximal baktericid effekt, hållas kvar i urinblåsan minuter innan den avtappas. Spolampullen är försedd med brytpip. Den anslutes efter öppnandet direkt till en urinvägskateter. Skall ej användas vid elektroagulation eller elektroresektion. Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor. Irriflex spolampull 10 x 120 ml För mer information se Klorhexidin Fresenius Kabi Isoton desinfektionslösning 0,5 mg/ml Desinfektionsmedel för humant bruk 1000 ml lösning innehåller: Chlorhexidin. acet mg Natr acet. anhydric... 12,7 g Acid. acetic. 5M ad ph 8 et aq. purzf. q. s Klorhexidin är ett kraftigt, snabbverkande antiseptikum med baktericid effekt mot så väl grampositiva som gramnegativa bakterier. Substansen utmärkes av lokal vävnadsvänlighet och mycket låg toxicitet. Lösningen är sterilkontrollerad och isoton samt buffrad till ett ph med optimal baktericid effekt. Sårdesinfektion och rengöring av sårkanter. Slemhinnedesinfektion, t.ex. i samband med förlossning. Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor. Om man önskar använda kroppsvarm lösning, kan flaskorna förvaras i värmeskåp (±40 C) upp till en vecka Plastflaska 125 ml, 250 ml, 1000 ml. Microspol (engångsförpackning) 18 x 30 ml. För mer information se 16

19 Deklaration Egenskaper Användning Observera Övrigt Förpackningar Deklaration Egenskaper Användning Observera Förpackningar Klorhexidin Fresenius Kabi Isoton desinfektionslösning 1 mg/ml Desinfektionsmedel för humant bruk 1000 ml isoton desinfektionslösning innehåller: Chlorhexidin. acet... 1 g Natr acet. anhydric... 12,7 g Acid. acetic. 5M ad ph ca 8 et aq. punf q.s Se Klorhexidin Fresenius Kabi, Isoton desinfektionslösning 0,5 mg/ml Slemhinnedesinfektion. Desinfektion av genitalia och vaginalslemhinna i samband med förlossning eller insättande av spiral. Desinfektion av uretamynningen och angränsande slemhinnor före insättandet av kateter à demeure eller annan instrumentering av urinvägarna. Desinfektion av munslemhinna. Huddesinfektion. Desinfektion av känslig hud, där Klorhexidinsprit inte tolereras. Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor. Om man önskar använda kroppsvarm lösning, kan flaskorna förvaras i värmeskåp (±40 C) upp till en vecka Plastflaska 250 ml, 1000 ml. För mer information se Descutan 4% Fresenius Kabi Lösning och impregnerad svamp 40 mg/ml Antiseptiskt hudrengöringsmedel 100 ml lösning innehåller: Chlorhexidin gluconat 4 g, polyoxyethylen. Polyoxyproylen. cond. fettsyreamidoalkyl-dimethylaminoxid., conservans (isopropanol), D-gluconalacton. et aq. Purif. q.s. Descutan är ett antiseptikum innehållande Klorhexidin med baktericid effekt, mot så väl grampositiva som gramnegativa bakterier. Bakteriesporer, tuberkler och virus påverkas inte. Klorhexidin har en kvardröjande antibakteriell effekt. Klorhexidin har låg toxicitet. Huddesinfektion i syfte att avdöda mikroorganismer samt förebygga infektion och/eller kolonisation. Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor. Sjukhusförpackning 50 x 15 ml, hemtvättpack 4 x 15 ml + 4 x 25 ml schampo För mer information se 17

20 Deklaration Egenskaper Indikationer Förpackningar Deklaration Egenskaper Indikationer Förpackningar Klorhexidinsprit Fresenius Kabi Desinfektionslösning 5 mg/ml Desinfektionsmedel för humant bruk 1000 ml desinfektionslösning innehåller: Chlorhexidin. glucon... 5 g Spir fortis g Aq. purif q.s.... ad 1000 ml 70%-ig (v/v) etylalkohol har antimikrobiell effekt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier, tuberkelbakterier, svampar och mot vissa virus (ej hepatitvirus). Kombinerad med Klorhexidin förlängs effekten mot såväl grampositiva som gramnegativa bakterier. Tack vare tillsatsen av Klorhexidin kvarstår också den antibakteriella effekten under flera timmar. Klorhexidinsprit är vävnadsvänligt och har låg toxicitet. Lösningarna filtreras. ph 6,5 8,5. Huddesinfektion vid injektion, punktion, provtagning och operativt ingrepp. Hudrengöring vid diabetes. (F) kostnadsfrihet gäller endast den ofärgade klorhexidinspriten. Preoperativ handdesinfektion efter handtvätt med flytande tvål. Plastflaska 250 ml (receptfritt) och 1000 ml. För mer information se Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi Desinfektionslösning 5 mg/ml Desinfektionsmedel för humant bruk 1000 ml desinfektionslösning innehåller: Chlorhexidin. glucon... 5 g Spir fortis g Color (fenolrött) et aq. purif q.s.... ad 1000 ml Se Klorhexidinsprit Fresenius Kabi Desinfektionslösning 5 mg/ml. Den färgade Klorhexidinspriten (röd) indikerar desinfekterat hudområde. Huddesinfektion vid injektion, punktion, provtagning och operativt ingrepp. Hudrengöring vid diabetes. (F) kostnadsfrihet gäller endast den ofärgade klorhexidinspriten. Plastflaska 250 ml (receptfritt) och 1000 ml. För mer information se 18

21 Några begrepp Baktericid: Bakteriostatisk: Cystoplasma: Desinfektion: Faeces: Gramnegativ: Grampositiv: LD: Meningerna: Osmotisk barriär: Patogen: Permeabilitet: Spor: Teratogen: Vegetativ: Innebär att bakterierna avdödas. Innebär att bakteriernas tillväxt hämmas. Cellens innehåll utom cellorganellerna. Innebär att man reducerar antalet patogena mikroorganismer fullständigt eller under den nivå där de kan orsaka infektioner, den s.k. infektionsdosen. För desinfektion använder man normal värmebehandling eller kemiska desinfektions metoder. Exkrementer, avföring. Bakterier som med Gram s färgmetod inte tar åt sig något färgämne. Bakterier som med Gram s färgmetod färgas mörkt violetta. Letal dos. LD50 den dos som är letal (dödlig) för 50% av försökspopulationen. Hjärn- och ryggmärgshinnorna. En halvgenomtränglig (semipermeabel) hinna genom vilken vätskor och lösta ämnen kan passera. Innebär att en bakterie kan vara sjukdomsframkallande om vi drabbas av den i tillräcklig mängd. Genomtränglighet. Fruktform hos sporbildande svampar och bakterier. Missbildningsframkallande på foster. Växande. Om bakterier som inte är i sportillstånd. I sammanhang som berör huddesinfektion används också begrepp såsom resident repspektive transient bakterieflora. Med den residenta floran avses därmed den permanenta, bofasta hudfloran vi alla ständigt bär med oss och som är svår att bli av med. Den är normalt inte patogen för bäraren. Den transienta eller tillfälliga floran består av bakterier som ligger lösare fästade på hudytan och kan bestå av en rad patogener beroende på vad bäraren senast varit i kontakt med. Den är också lättare att bli av med. 19

22 Referenser 1. Aly, R. & Maibach, H.I. Comparative Study on the Antimicrobial Effekt of 0.5% Chlorhexidine Gluconate and 70% Isopropyl Alcohol on the Normal Flora of Hands. Applied and Environmental Microbiology 1979, Bicknell, P. G. Sensorineural Deafness following Myringoplasty Operations. I. Laryngol. Otol. 1971, 85, Bruun, I.N. and Digranes, A. Bladder Irrigation in Patients with Indwelling Catheters. Scand. I. Infect. Dis. 1978, 10, Buckle, R.C. & Seabridge, C.E. The Effect of Chlorhexidine in the Peritoneal Cavity. Lancet 1963, vol Calman, R.M. & Murray, J. Antiseptics in Midwifery. B ritish Medical Journal, Case, D.E., McAinsh, J., Rushton. A. and Winrow, M.J. Chlorhexidine: Attempts to Detect Percutaneous Absorption in Man Imperial Chemical Industies Ltd, Pharmaceuticals Division, Alderley Park, P.O. Box 25, Macclesfield, Cheshire, U.K. 7. Chow, C.P., Buttar, H.S. and Downie R.H. Percutaneous Absorption of Chiorhexidin in Rats. Toxicology Letters, 1978, 1, Cowen, J., Ellis, S.H. and McAinsh. J. Absorption of chlorhexidine from the intact skin of newborn infants. Archives of Disease in Childhood, , Davies, G.E., Francis, J., Martin, A.R., Rose, F.L. & Swain, G. 1:6 D:-4-Ch/orophenyldiguanidohexane ( Hibitane *). LaboratoryInvestigation of a New Antibacteria/ Agent of High Potency. Brit. J. Pharmacol. 1954, 9, Dolby, J., Gunnarsson. B,. Kronberg, L. & Wihner, H. Klorhexidin... ett modernt desinfektionsmedel. Svensk Farmaceutisk Tidskrift, 1972, nr1, Foulkes, D. M. Some toxicological observations on chlorhexidine. I. Periodont: 1973, Res. 8: Supp/. 12: Gongwer, L.E., Hubben, K., Lenhiewicz, R.S., Hart, E.r. and Cochrell B. Y The Effects of Daily Bathing of Neonatal Rhesus Monkeys with and Antimicrobial Shin Cleanser Containing Chlorhexidine Gluconate. Toxicology and Applied Pharmacology 1980, 52, Hall, R. Shin Germicides: How much more Effektive? J. Soc. Cosmetic Chemists 1969, 20, Hugo. W B. & Longworht, A.R. Some Aspect of the Mode of Action of chlorhexidine. J. Pharm. Pharmacol. 1964, Hugo, W.B. and Longworth A.r. Cytological aspects of the mode of action of chlorhexidine diacetate. J. Pharm. Pharmacol., 1965, 17, Lawrence, C.A. Antimicrobial Activity, In Vitro. of Chlorhexidine. J. Am. Pharm. Ass. 1960, 49, Lilly, H.A. & Lowbury, E.J.L. Disinfection of the Shin: An Assesment of Some New preparations. Brit. Med. J. 1971, 3, Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Bull, J.P. Disinfection of the Shin of Operation Sites. 1960, 2, Lowbury, E.J.L. & Lilly, H.A. disinfection of the Hands of Surgeons and Nurses. Brit. Med. J. 1960, 1, Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Bull, J.P. Disinfection of Hands: Removal of Transient Organisms. Brit. med. J. 1964, Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Bull, J.P. Methods for Disinfection of Hands and Operation Sites. Brit. med. J. 1964, 2, Lowbury E.J.L., Lilly, H.A. Use of 4% chlorhexidine Detergent Solution (Hibiscrub) and Other Methods of Shin Disinfection. Brit. med. J. 1973, 1, Lowbury, E.J.L. Shin preparation for operation. Brit. J. of Hosp. Med. 1973, Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Ayliff G.A.J. Preoperative Disinfection of surgeons Hands: Use of Alcoholic Solutions and Effects of Gloves on Skin Flora. Brit. med. J. 1974, 4, Lowbury, E.J.L. & Lilly, H.A. Gloved hand as Applicator of Antiseptic to Operation Sites. Lancet, 1975, 2, Morizono, T, Johnstone, B.M. & Hadjar, E. The Ototoxicity of Antiseptics (Preliminary Report) J of the Oto-Laryngological Soc. of Australia, 1973, 4, Nielsen, M.L., Raahave, D., Stage, J.G. & Justesen. T Anaerobic and Aerobic Skin Bacteria before and after Shindisinfection with Chlorhexidine: An Experimenta/Study in Volunteers. J. Clin. Path. 1975, 28, Price. Philip. Ethyl alcohol as a germicide. Arch. Surg. 38, , Desinfektionsmedel. Apoteks bolaget Jan Hibitane (Chlorhexidine), A Review of Biochemistry and Toxicology. Imperial Chemical Industries Limited, Pharm. Div. England. 31. Socialstyrelsen anser 1980:5, Förebyggande av smittspridning hälso- och sjukvård. 20

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

Antibakteriell kräm utan antibiotika

Antibakteriell kräm utan antibiotika Antibakteriell kräm utan antibiotika Microcid, en antibakteriell kräm utan antibiotika Ingen resistensutveckling. Brett antibakteriellt spektrum. Ingen signifikant skillnad avseende effekt jämfört med

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER ATT FÖRHINDRA SMITTSPRIDNING I VÅRDARBETET ISBN 978-91-633-8059-4 2(10) 1 INLEDNING Den vanligaste

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

När resultat och pris avgör. Livsmedelsbroschyr. I samarbete med. www.sanego.se. Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil

När resultat och pris avgör. Livsmedelsbroschyr. I samarbete med. www.sanego.se. Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil Tel 0554-12740 fax 0554-40470 e-post info@ejes.nu Livsmedelsbroschyr I samarbete med www.sanego.se När resultat och pris avgör Rengöringsprodukter Kötthantering 1. Daglig

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

Desinfektion. Basala Hygienrutiner

Desinfektion. Basala Hygienrutiner Basala Hygienrutiner Den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad är att all vårdpersonal av alla kategorier konsekvent tillämpar

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer

NILFISK HYGIENSERIE LÖSNINGAR FÖR DINA HYGIENBEHOV

NILFISK HYGIENSERIE LÖSNINGAR FÖR DINA HYGIENBEHOV NILFISK HYGIENSERIE LÖSNINGAR FÖR DINA HYGIENBEHOV Alltid rena händer! Nilfisk marknadsför tvål för hand- och kroppshygien inom olika områden. Vår ambition med Nilfisk Hygienserie är att utveckla produkter

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Basala hygienrutiner och smittvägar

Basala hygienrutiner och smittvägar Basala hygienrutiner och smittvägar smittskydd@liv.se 2014-08-30 1 Lagtext Alla som bedriver vård har ansvar att ge god vård med god hygienisk standard. Finns skrivet i Hälso- och sjukvårdslagen, Smittskyddslagen

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Behandla orsaken - istället för symptomen

Behandla orsaken - istället för symptomen Mot förkylning Behandla orsaken - istället för symptomen Munspray mot förkylning Mot förkylning För över 30 år sedan uppmärksammade isländska forskare att personal i fiskrenserierna hade ovanligt mjuka

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Dödar 99,9 % av bakterierna

Dödar 99,9 % av bakterierna Experterna på hygienservice En hygienrevolution för ytor och händer Verkar direkt Långtidsverkade Dödar 99,9 % av bakterierna 0 % alkohol Hygienutmaningen Det här är UltraProtect Oavsett vilket verksamhetsområde

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

Mollipect Frågor, svar och praktiska tips

Mollipect Frågor, svar och praktiska tips Mollipect Frågor, svar och praktiska tips Mollipect frågor, svar och praktiska tips Svaren är baserade på bipacksedel för Mollipect bromhexin 0,5mg/ml + efedrin 1 mg/ml, oral lösning, daterad 2011-01-26.

Läs mer

Att döda Norovirus. -såpa, borste eller klor

Att döda Norovirus. -såpa, borste eller klor Att döda Norovirus -såpa, borste eller klor Torbjörn Norén MD, Ph D Infektionsläkare, Hygien och Smittskydd Universitetssjukhuset i Örebro torbjorn.noren@orebroll.se K. Hedlund/SMI Norovirus och handhygien

Läs mer

Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning. Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland

Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning. Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland Vårdrelaterad urinvägsinfektion (VUVI) Den vanligaste vårdrelaterade infektionen (25-30%)

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs

Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs Hygienrisker i samhället Människan är i sin vardag omgiven av en mängd olika mikroorganismer

Läs mer

Aseptik och hygien i hemmiljö. Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015

Aseptik och hygien i hemmiljö. Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015 Aseptik och hygien i hemmiljö Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015 Innehåll Infektionerna i hemmiljö Förebyggande av infektioner Basala hygienrutiner Multiresistenta bakterier Bärare

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp antingen inte

Läs mer

Vårdhygien - Basala hygienrutiner

Vårdhygien - Basala hygienrutiner Dokumenttyp Rutin Beslutad av (datum och ) Ledningsgruppen vård och omsorgsförvaltningen (2013-09-09 ) Giltig fr.o.m. 2013-09-09 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller för Vård- och

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

P765 Swisch Blank. P762 Swisch Kalk Away. P767 Swisch Sanitet. P766 Swisch Universal. Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker.

P765 Swisch Blank. P762 Swisch Kalk Away. P767 Swisch Sanitet. P766 Swisch Universal. Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker. P765 Swisch Blank P762 Swisch Kalk Away P767 Swisch Sanitet P766 Swisch Universal Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker. Badrum, toalett, handfat. Bord, bänkar, ytor. Swisch Blankt!

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Talmanus, Presentation Basala hygienrutiner

Talmanus, Presentation Basala hygienrutiner Talmanus, Presentation Basala hygienrutiner Nedan finns, bild för bild, förslag på vad som bör sägas till respektive bild. Lycka till! Bild 1: Bild 2: Varför behöver vi i vår verksamhet arbeta med hygienrutiner?

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

LifeClean Ytdesinfektion MED SPORICIDAL EFFEKT

LifeClean Ytdesinfektion MED SPORICIDAL EFFEKT Produktkatalog: 2014-3 LifeClean Ytdesinfektion MED SPORICIDAL EFFEKT Världsunik produkt för allrengöring och ytdesinfektion Total avdödning av Clostridium difficile på 60 sekunder Färdigblandad 2 i 1-lösning,

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun Miljö och hälsoskydd Projekt Provtagning av köttfärs i butik 2008 Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun 1(5) Sammanfattning För att kontrollera den hygieniska kvaliteten på butiksmald köttfärs har provtagning

Läs mer

Rogaine Forte 50 mg/ml 60 ml kutan lösning

Rogaine Forte 50 mg/ml 60 ml kutan lösning 1 juni 2005 Rogaine forte Pfizer Kutan lösning 50 mg/ml klar, färglös till ljusgul lösning För stimulering av hårväxt och hos män även minskning av håravfall vid androgen alopeci Aktiv substans Minoxidil

Läs mer

Hygienrutiner för Ulricehamns kommun

Hygienrutiner för Ulricehamns kommun Hygienrutiner för Ulricehamns kommun Syftet med hygienrutiner? Förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner Förebygga smittspridning Patientsäkerhet Arbetsmiljö 1 Varför behöver vi i vår verksamhet

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Hygienprogram. Desinfektion Rengöring Skötsel. Rengöringsprodukter för instrument, ytor, hud och specialområden

Hygienprogram. Desinfektion Rengöring Skötsel. Rengöringsprodukter för instrument, ytor, hud och specialområden Hygienprogram Desinfektion Rengöring Skötsel Rengöringsprodukter för instrument, ytor, hud och specialområden Kvalité och pris går hand i hand År 1993 bollades tanken om ett eget varumärke för första gången

Läs mer

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen Bodil Lund, övertandläkare Anders Samuelsson, överläkare Käkkirurgiska kliniken Enheten för käkkirurgi Vårdhygien Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Välkommna! Basala hygienrutiner

Välkommna! Basala hygienrutiner Välkommna! Basala hygienrutiner Varför gör vi inte som man ska och vilka konsekvenser har det fått? Hygienombudsträff tillsammans med hygienombud och chefer våren 2015. 2015-04-14 Smittskydd/Vårdhygien

Läs mer

Konsten att tvätta och vårda sina händer. Hygien och funktion i perfekt harmoni

Konsten att tvätta och vårda sina händer. Hygien och funktion i perfekt harmoni Konsten att tvätta och vårda sina händer Hygien och funktion i perfekt harmoni I harmoni med dina hygienbehov Rena och torra händer är säkra händer Handhygien är viktigt för att du skall hålla dig frisk.

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt. BIPACKSEDEL 1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning Pressaft från röd solhatt. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Bipacksedel: information till användaren Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner för kommunerna i södra Älvsborg

Vårdhygieniska rutiner för kommunerna i södra Älvsborg 1 (6) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2014-10-31 Diarienummer: Utgåva/version: Uppföljning: 2016 Vårdhygieniska rutiner för

Läs mer

Vårdhygien rutin och ansvar

Vårdhygien rutin och ansvar SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Vårdhygien rutin och ansvar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten

Läs mer

3M Perioperativ vård 2010 / 2011. 3M Produktkatalog Incisionsfilmer Operationsdrapering Rockar Kundanpassade set

3M Perioperativ vård 2010 / 2011. 3M Produktkatalog Incisionsfilmer Operationsdrapering Rockar Kundanpassade set 3M Perioperativ vård 2010 / 2011 3M Produktkatalog Incisionsfilmer Operationsdrapering Rockar Kundanpassade set 3M Health Care Hög kvalitet på draperingsmaterial och häftämne 3Ms produkter används av operationspersonal

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

Behandling med BCG-medac. BCG-medac

Behandling med BCG-medac. BCG-medac Behandling med BCG-medac BCG-medac Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCGmedac. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket Din läkare

Läs mer

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län 1 (7) Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län Innehåll: Riktlinjer för användning av Midazolam 3 mg/ml rektalgel ATL-K

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Säkerhetsdatablad BCL-EU-2006-4-1 enligt 91155EWG Publiceringsdatum 20060110

Säkerhetsdatablad BCL-EU-2006-4-1 enligt 91155EWG Publiceringsdatum 20060110 Produkt: Bioni Clean Sida 1 av 7 Uppdaterad: 2012-06-29 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. Produktnamn Bioni Clean Användningsområde Effektivt rengöring/desinfektionsmedel för alla underlag

Läs mer

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS.

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Arbetskläder Studenter/elever får låna arbetskläder på sjukhuset. Arbetskläder byts dagligen, se bifogade PM om

Läs mer

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet Indikation Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion Kontroll efter UVI när sådan är indicerad Provtagningsteknik Urinodling kan

Läs mer

Metojectpen (metotrexat)

Metojectpen (metotrexat) SE Patientinformation metotrexat och Metojectpen (metotrexat) Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika infl ammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, psoriasis

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler Institutionen för Odontologi Basala hygienrutiner och klädregler Reviderade januari 2015 av Jana Johansson Huggare 2 Vid Institutionen för odontologi träffar vi dagligen ett stort antal patienter, studenter

Läs mer

30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika

30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika 30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika 1 2 Den här broschyren innehåller svar på några av de vanligaste frågorna kring infektioner och antibiotikabehandling. Svaren är granskade

Läs mer

Multiresistenta bakterier i Primärvård

Multiresistenta bakterier i Primärvård Multiresistenta bakterier i Primärvård VÅRDHYGIEN SKÅNE Utarbetad av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Godkänd av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Datum: 2011-06-01 Ersätter 2008-06-27 (Rutiner

Läs mer

Clostridium Difficile

Clostridium Difficile Clostridium Difficile sporbildande tarmbakterie Ses framförallt hos äldre (3/4 av fallen > 60 år) och patienter som fått antibiotika el. andra läkemedel som påverkar den normala tarmfloran Senaste 10 åren

Läs mer

Rogaine. I denna bipacksedel finner du information om:

Rogaine. I denna bipacksedel finner du information om: Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Rogaine måste trots detta användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

Läs mer

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar FAKTA OM KNAPPEN Freka Belly Button är en säker och diskret gastrostomiport för långtidsanvändning. Den finns i många olika längder och tjocklekar och passar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n Innehållsförteckning 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 Rostfritt, allmänrengöring Rökskåp Grill Backdisk och CIP-disk Maskindisk Sura

Läs mer

Vårdhygien rutin och ansvar

Vårdhygien rutin och ansvar SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Vårdhygien rutin och ansvar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten

Läs mer

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Parallellinfusion av läkemedel och infusionsvätskor s 2-3 Läkemedel som kan tillsättas i trekammarpåsen

Läs mer

Vårdhygien - basala kunskaper

Vårdhygien - basala kunskaper Vårdhygien - basala kunskaper Vårdhygieniska åtgärder har som mål att förebygga infektioner hos patienter, hindra smittspridning mellan patienter samt hindra smittspridning från patient till personal och

Läs mer

Doseringsanvisningar för Fragmin

Doseringsanvisningar för Fragmin Doseringsanvisningar för Fragmin Introduktion till Doseringsanvisningar för Fragmin Du håller i en folder med doseringsanvisningar för Fragmin. Under varje flik/uppslag anges doseringsanvisningar för

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml. Ersätter : SÖA 001-02 Gäller från: 2007-03-01 Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde.

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. BMLV A, biomedicinsk laboratoriemetodik, 7,5hp. Kurskod: BL1015, HK 2014 Kursansvarig: Siw Lunander Datum: 2014-10-17 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 54 p Lösningsberedning, 15 poäng Spektrofotometri, 6

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Lösningen på problemen med sjuka hus

Lösningen på problemen med sjuka hus Lösningen på problemen med sjuka hus Med Genano 310 kan man rena inomhusluften från föroreningar, (toxiner som skapats av mögel, bakterier, lättflyktiga ämnen etc.), som ofta leder till symtom och sjukdomar.

Läs mer