Rapport: Vården i Almedalen 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport: Vården i Almedalen 2011"

Transkript

1 Rapport: Vården i Almedalen 2011

2

3 Inledning, s5 Krönika Almedalen 2011, av Per Gunnar Holmgren, s6 Tema Äldrevård Välkända problem inom vården, s9 Att bli gammal i ny tid, s11 Nya föreskrifter kan minska läkemedelsrelaterade skador hos äldre, s12 Vårdförbundet om framtidens äldrevård: Förebygg!, s15 Kända brister inom äldrevården, s17 Mer samarbete kring äldrevården behövs, s17 Tema Jämlik sjukvård Hårdare tag mot ojämlikheter i vården, s19 Stora regionala skillnader i hjärtoch kärlvården, s21 Socialstyrelsen: Hårdare tag mot ojämlik sjukvård, s24 Otillräckligt stöd i skolan för barn med diabetes, s27 Sluggerdebatt om priset på läkemedel, s29 Vem ska betala kalaset?, s29 Tema Innovation i vården Har innovation någon plats i vården?, s31 Beställare och kunder driver innovation, s33 Forskning behöver få mer praktisk nytta, s35 Frågor utan svar om NKS och klinisk forskning, s35 Made in Sweden säljer inte i Sverige, s37 Nationell läkemedelsstrategi kräver samverkan, s41 Värdet av nya läkemedel ska klargöras, s43 Tema Offentligt & Privat Från vinstförbud till välfärdens kärna, s45 Unga politiker har högre ambitioner för vården, s47 Vart tredje vårdföretag kan läggas ned om vinster förbjuds, s49 Större missnöje med vården i Sverige än i andra länder, s49 Svenskt Näringsliv: Ge Försäkringskassan konkurrens, s50 Vinstförbudi välfärden får stora konsekvenser, s53 Betala för vårdresultat inte antal operationer, s55 Överraskande när unga vårdpolitiker blickade mot framtiden, s56 Tema Patientens val Vårdgarantin behöver utvecklas, s59 Förtvivlan och hopp i neurosjukvården, s61 Vårdgarantin är bra men kan utvecklas, 65 Vårdval ett sätt att slippa lagen om offentlig upphandling, s67 Tema Cancer Stora utmaningar för att förverkliga cancerstrategi, s69 Stora utmaningar för regionala cancercentrum, s71 Hårdsatsning på prevention enda utvägen, s74 Sverige riskerar att bli en cancerforskningens B-nation, s77 Rehabilitering eftersatt i nationell cancerstrategi, s78 Tema Vårdutveckling Diskussioner kring styrning och ledning, s81 Vårdpolitikens framtida vägval, s83 Kvalitetsregister verktyg för forskare & industri, s84 Föråldrade system i vården styr snett, s86 Undersökningar visar på positiva effekter: Husdjur som kur, s91

4

5 älkommen att ta del av den andra upplagan av Gullers Grupps rapport om vårddebatten under Almedalsveckan. Sommardagarna i Visby har utvecklats till den största och bredaste arenan för möten och diskussioner kring hälso- och sjukvårdsfrågor. I år arrangerades omkring 160 seminarier och debatter inom vårdområdet, vilket är nästan lika många som under valåret Liksom i fjol syftar 2011 års rapport till att ge en samlad bild av vårddebatten, till nytta för alla vårdaktörer, oavsett om man var på plats eller ej. Utvärderingen av förra årets rapport visade att läsarna var mycket positiva till att få en översiktlig och sammanfattande redaktionell rapport om vården i Almedalen. Vilka är de viktigaste vårdfrågorna just nu? Almedalsveckan ger svaret. I Visby driver alla aktörer sina hjärtefrågor på seminarier och via informella möten. Summan av veckans alla budskap, förslag och besked blir en god överblick över den rådande trenden. Valåret 2010 var exempelvis oron kring vårdens framtida finansiering det hetaste ämnet. I år saknades denna disku ssion helt. Likaså arrangerades mängder av seminarier kring vårdval som då skulle införas. I år rörde sig diskussionen i stället kring en utökning av vårdvalen och oönskade effekter av vårdgarantin. Nationella kraftsamlingar kring cancer och äldrevård ger avtryck. Just frågan om hur bristerna inom äldrevården ska åtgärdas var en diskussion som dominerade i Almedalen i år. Rapport: Vården i Almedalen 2011 är indelad i sju temaområden: Äldrevård, Jämlik vård, Innovation i vården, Offentligt & Privat, Patientens val, Cancer, samt Vårdutveckling. Rapporten omfattar bevakning av sammanlagt 34 seminarier. Urvalet har gjorts av Gullers Grupp och kvalitetssäkrats av ett externt redaktionsråd som bestått av: Anders Blanck, vd Lif, Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, Ingrid Lennerwald (S), regionråd Region Skåne, Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget i Östergötland, samt Marie Wedin, ordförande Läkarförbundet. Rapporten har finansierats med hjälp av ovillkorat ekonomiskt stöd från följande företag, organisationer och myndigheter: AstraZeneca, Biogen Idec, Carema Care, Janssen, Eli Lilly, Lif, Läkarförbundet, Novartis, Pfizer, Socialstyrelsen, Svenskt Näringsliv, Swedish Medtech, Vårdalstiftelsen, Vårdförbundet. Gullers Grupp ansvarar för allt innehåll. Stockholm augusti 2011 Kent Björkqvist, redaktör 5

6 Krönika: Alltfler äldre kräver en bättre vårdmodell Ännu en gång var det ett Almedalen i rekordformat som välkomnade oss till Gotland. På vård- och omsorgsområdet arrangerades ungefär 160 seminarier. Äldrevården och äldreomsorgen var de ämnesområden som satte mest prägel på det totala vård- och omsorgsprogrammet. Jag ser äldrefrågorna som en naturlig fortsättning på förra årets dominerande debatt kring finaniseringen av välfärden. Eller kanske mer korrekt en omstart från en annan utgångspunkt. Förra året misslyckades Borg-kommissionen (efter Per Borg, inte Anders Borg), SKL, enskilda politiker och påtryckargrupper med att föra upp frågan kring välfärdens finansiering högst upp på agendan. Det var nog fel att göra detta mitt under brinnande valkampanj. Under årets Almedalsvecka blev det istället ett utsnitt av välfärden som hamnade i centrum av vård- och omsorgsprogrammet. Varför får äldrefrågorna ett så stort intresse? Jag tror att de främsta förklaringarna är: 1. Det finns ett behov av göra något åt de många brister som finns idag. Samverkan mellan kommun och landsting samt mellan offentligt och privat måste fungera bättre. 2. Vi bör förstärka hela systemet inför framtiden, hitta en modell som fungerar bättre när de äldre blir alltfler. 3. Regeringens satsning på 3,75 miljarder under mandatperioden och tillsättandet av en äldresamordnare har satt fokus på äldrefrågorna. Äldresamordnaren Eva 6 Nilsson Bågenholms arbete har väckt ett stort intresse på många håll. Under våren har hon åkt land och rike runt för att inventera problemen och hitta goda lösningar. Bakom arbetet finns en mycket stark vilja från högsta ort att förändra äldrevård och omsorg. På ett av seminarierna deklarerade äldreminister Maria Larsson regeringens vilja att åstadkomma förändring, att inte ge upp. Redan i Almedalen fick äldreministern hjälp med att driva utvecklingen framåt. Många olika intressenter privata, offentliga, företag, organisationer, fackföreningar, anhöriga engagerade sig i samma riktning. Äldrefrågorna i sig och de brister äldrevård och äldreomsorg har i det nuvarande systemet är sannerligen tillräckligt viktiga för att motivera både förändringar och en äldresamordnare. Det finns flera bakomliggande faktorer, som många debattörer tog upp i Almedalen, som också har stor betydelse för äldrefrågorna: De äldre blir betydligt fler under de närmaste decennierna. De blir också en allt större andel av befolkningen vilket påverkar ekonomi och politik. En ökad medverkan från patienter och brukare påverkar och ska påverka vård och omsorg. Betydelsen av anhörigvårdarnas insatser och ersättningen till dessa Fler och starkare rättigheter för patienter och brukare kan innebära stora förändringar för de anställda. Internet-medborgaren ställer krav på både tillgänglig och förståelig information. Det medför ökade behov på att de anställda ska kunna svara på fler och svårare frågor. Och att svaren ska vara begripliga (vilket de inte alltid är idag). Ökad medverkan och delaktighet, är det tänkt, ska bidra till att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det är inga förändringar som är lättköpta. De kräver att patienter och brukare blir betydligt bättre informerade än idag. Och de kräver utbilding och engagemang hos de anställda. Jag tror inte att vi hinner med, att de anställda hinner med när alltfler patienter ställer ökade krav på information, delaktighet och reeella möjligheter att påverka besluten i vården och omsorgen, var en av rösterna på ett seminarium som jag besökte. Att äldrefrågorna tar stor plats under en Almedalsvecka är inte konstigt. Frågorna är aktuella och viktiga men framför allt kräver de en dis-

7 kussion över gränserna och, i ett senare skede, beslut över gränserna. Kommunerna måste bli bättre på att dela information med sjukvårdens huvudmän och att bygga strukturer och styrsystem som ger reella förbättringar för den åldrande individen. Dessutom måste såväl kommuner och landsting etablera bättre samverkan med det privata tjänstesamhället. Att förbättra samverkan på så många plan som det här är frågan om tar tid, menade Göran Stiernstedt: Det tar tid att ändra kulturer. För att åstadkomma förändringarna behövs gränsöverskridande diskussioner. Här erbjuder Almedalen den idealiska mötesplatsen. Vi var många som var intresserade av samma ämnesområden och försökte hinna från det ena seminariet till det andra. Regionala cancercentra i fokus Cancerområdet har under flera år varit ett av de tyngsta i Almedalsveckans vårdprogram. Antalet debatter och seminarier om cancersjukvården är fortfarande stort. Förra året handalde det mesta om att implementera den nationella cancerstrategin. I år handlar det om att komma igång med de sex regionala cancercentren. Bland övriga vårdämnen besökte jag flera som handlade om bristande samordning och om ersättningssystem som driver verksamheten åt fel håll. På programmet i Almedalen stod också tre mycket välbesökta seminareier om de nationella kvalitetsregistren. Det är uppenbart att regeringens lösning att tillsätta nationella samordnare sätter de aktuella frågorna i fokus på ett effektivt sätt. Det gäller både äldresamordnarens arbete och samordnaren för de nationella kvalitetsregistren. Tyvärr är det inte en möjlig lösning att tillsätta en nationell samordnare för finansieringen av välfärden. Eftersom de politiska beslutsfattarna inte öppnar dörren för en övergripande finansieringsdiskussion måste de olika aktörerna pröva andra vägar för en reformering. Det andra huvudspåret blir nu att mera specifikt definiera de behov som finns idag, och i morgon, och steg för steg beskriva vilka strukturbeslut och resurser som behövs. Risken är att de små stegens väg leder till en ny struktur för äldrevård och omsorg som inte (heller) hänger samman. Men ett är säkert även om det tar några år kommer de övergripande finansieringsfrågorna att komma tillbaka till politiken och Almedalen. Skälet till det? 2020 blir de många 40-talisterna 85 år. 60-talisterna passerar pensionsstrecket. Då gäller det att ha både en ny struktur och ett nytt finansieringssystem på plats för äldrevården och äldreomsorgen. P e r G u n n a r H o l m g r e n 7

8

9 Tema: Samverkan, samarbete, samordning. Mycket av årets vårdebatt i Almedalen handlade om att få myndigheter, kommuner, landsting, företag och organisationer att jobba bättre tillsammans. Och detta var särskilt tydligt på ett antal seminarier som diskuterade brister och förbättringsinitiativ kring vård och omhändertagande av äldre. På seminarierna rådde stor enighet kring problemen inom äldrevården och kring att problemen varit kända i många år: det brister i samordning på alla nivåer mellan inblandade aktörer, äldre multisjuka får inte tillräckligt god vård, och det finns betydande brister vad gäller kvalitet, effektivitet, organisation, kompetens och status. Regeringens äldresamordnare, Välkända problem inom vården. Eva Nilsson Bågenholm, medverkade på flera seminarier där hon bekräftade denna bild och påminde om att regeringen nu satsar 3,75 miljarder kronor i stimulansbidrag till kommuner och landsting som uppnår förbättringar. Och kanske är det pengar som behövs för ett uppvaknande. På det seminarium som Socialdepartementet själv arrangerade presenterades en intervjuundersökning där landsting och kommuner sade sig vara väl medvetna om alla problem inom äldrevården. Men när man bedömde sin egen verksamhet tyckte man att den fungerade bra. Kanske skulle lite mer självkritik vara på sin plats, konstaterade Karin Johansson, statssekreterare på Socialdepartementet. 9

10 Bodil Jönsson

11 Bodil Jönsson om att bli gammal I en ny tid Det behövs en ny syn på åldrande. Våra samhällsstrukturer är uppbyggda och fortfarande inriktade mot att en 65-åring är förbrukad och vårdberoende. Det var budskapet på ett seminarium utifrån professor emerita Bodil Jönssons tankar kring åldrande. Thorbjörn Larsson Först ska man fram till ett visst datum arbeta till ett hundra procent, sedan ska man på en dag gå till noll procent. Så kan man göra med robotar, men så fungerar inte människor, sade Bodil Jönsson och menade att när man beslutade om dagens pensionsålder kunde man inte föreställa sig hur det skulle vara 2011, att en 75-åring i dag motsvarar en tidigare generations 65-åring: På seminariet, som var ett samarrangemang mellan Carema Care, Vårdalstiftelsen och Pfizer, resonerade Bodil Jönsson kring den vilsenhet som många som uppnått dagens pensionsålder känner; att få ett slags kvitto på att man är gammal. En vilsenhet som hon själv kände när hon gick i pension för drygt ett år sedan. Det gav inspiration till den nya boken, När horisonten flyttar sig att bli gammal i en ny tid, där hon bland annat skriver om behovet av att göra upp med bilden av äldre, och med självbilden av att vara gammal. Men kanske är något på väg att hända. Vid seminariet påpekade moderatorn Thorbjörn Larsson, vd för Vårdalstiftelsen, att under 2010 års Almedalsvecka var antalet seminarier som diskuterade äldrefrågor mycket få. I år är det seminarier överallt kring hur det äldre livet kan vara, menade Larsson. Bodil Jönsson påpekade dock att en ny syn på åldrandet inte är en quick fix : Under minst tio år framöver måste vi nog hålla på med den här typen av samtal, sade Bodil Jönsson. Hon presenterade för den stora seminariepubliken förslag kring det nya äldrelandskap som håller på att växa fram. Ett förslag var inrättandet av Horisontrådet, något som på samma sätt som Trygghetsrådet ger stöd vid omställningar i arbetslivet ska hjälpa till att visa på möjligheter efter pensionsdagen. Rådet kan visa på nya arbetsformer där man inte mäter arbete i tid utan i resultat. Ett annat förslag hade rubriken Äldrelärandet och äldrepedagogiken, behovet av insikt om att lärandet pågår > 11

12 > livet ut. I dag lär sig äldre alltmer nu behöver omvärlden intressera sig för hur detta lärande utvecklas. I dag är forskningen inriktad på degenerering av hjärnan, och det är klart att man då hittar fel. Vi måste titta på lärandet: vad är det för regenerering som sker? Även en så gammal person som jag får helt nya hjärnceller, sade Bodil Jönsson. Det tredje förslaget kallade hon Till det longitudinellas lov, att i människosynen se till utvecklingen över tid, longitudinellt, i stället för i stunden. Ett sådant synsätt skulle få konsekvenser för exempelvis den medicinska forskningen. Om vi forskade på längden skulle vi exempelvis börja titta på hur det är att bli gammal med dyslexi, Aspergers syndrom eller adhd. Tre inbjudna politiker fick reflektera kring Bodil Jönssons bok. Ingrid Lennerwald (S), ledamot i regionstyrelsen, Region Skåne, pekade på ett system med stuprör. Ingen tar ansvar för helheten. Samtidigt varnade hon för att man i dag ser för mycket till problem kring åldrande: Att vi blir allt äldre är ju något vi i grunden ska vara stolta över. Det är ett kvitto på att vi lever i ett välfärdssamhälle. Jessica Nyberg (KD), kommunalråd i Lidingö, menade att man i hennes kommun kommit ganska långt när det gäller äldreomsorg, men att jobba med mellanmänskliga relationer är en lång process. Helena Bargholtz (FP), ledamot i fullmäktige i Stockholm, lyfte fram att det behövs ett äldreperspektiv i allt beslutsfattande. FAKTA Ett nytt sätt att se på åldrande Arrangör: Carema Care i samarbete med Vårdalstiftelsen och Pfizer Medverkande: Thorbjörn Larsson, VD för Vårdalstiftelsen och moderator för seminariet, Bodil Jönsson, professor och författare, oberoende. Jessica Nyberg, kommunalråd (KD), Lidingö Stad. Ingrid Lennerwald, Ledamot i regionstyrelsen (S), Region Skåne. Helena Bargholtz, Riksdagsledamot (KD), Riksdagen. Kontaktperson 1: Lotta Mårtensson, marknadskoordinator, Carema Care, , Kontaktperson 2: Elisabeth Frostell, informationschef, Carema Care, , Nya föreskrifter kan minska läkemedelsrelaterade skador hos äldre Det går alldeles för långsamt framåt när det gäller att minska antalet läkemedelsrelaterade skador och inläggningar på sjukhus till följd av dålig läkemedelsanvändning hos äldre. Det var alla överens om när Socialstyrelsen anordnade ett seminarium på temat äldre och läkemedel. 12 Det var mer delade meningar kring synen på den enskilde läkarens ansvar och möjligheterna till samverkan mellan kommuner och landsting. Diskussionen utgick från det förslag till föreskrifter som Socialstyrelsen skickat ut på remiss. Föreskrifterna innehåller bland annat en skyldighet för sjukvården att erbjuda läkemedelsavstämningar för personer över 75 år som har minst fem läkemedel förskrivna. Att tvingande föreskrifter på området är nödvändigt rådde det enighet om. Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm var självkritisk: Vi borde ha tagit fram de här föreskrifterna för fem år sedan. Vi har påtalat problemen för sjukvården och trott att det varit tillräckligt. Så jag är glad över att vi i höst kan besluta om föreskrifterna, sade Lars-Erik Holm. Regeringens äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm, tidigare ordförande för Läkarförbundet, var oväntat skarp kring den enskilde läkaren roll och ansvar när det gäller äldres läkmedelsanvändning. Läkarna gör inte sitt jobb. De måste ta ansvar för helheten kring äldres läkemedel. De måste också våga mer, exempelvis när det gäller att sätta ut ett läkemedel som en annan läkare förskrivit, sade Eva Nilsson Bågenholm. Att tidsbrist hos läkare är en viktig omständighet till brister, nämndes vid seminariet. Socialstyrelsen har i arbetet med föreskrifterna gjort en enkätundersökning med 625 vårdcentraler och läkare. Där angav 62 procent att tidsbrist är den vanligaste orsaken till att äldre inte erbjuds läkemedelsgenomgångar. Ensa eller begränsa vem har koll på alla piller de äldre får i sig? Arrangör: Socialstyrelsen

13 13

14 Sineva Ribeiro

15 Vårdförbundet om framtidens äldrevård: Förebygg! Det går att förbättra dagens äldrevård, och det går att möta de utmaningar en åldrande befolkning kräver. Genom samverkan mellan alla olika yrkesgrupper och genom en satsning på förebyggande hälsovård kan äldres hälsa förbättras. Det var budskapet vid Vårdförbundets seminarium om äldrevård. Det är hög tid att satsa på mogna medborgares hälsa. Ibland sägs det att vi inte kommer att klara av äldrevården i framtiden. Men genom att jobba smartare och sätta in rätt insatser på rätt plats och i rätt tid kan vi klara det, sade Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, vid seminariet. Hon presenterade ett förslag från Vårdförbundet kring en äldrehälsovård som kommunerna ska ansvara för. Sineva Ribeiro jämförde med de nuvarande systemen för mödrahälsovård, barnahälsovård, skolhälsovård och företagshälsovård. Stommen i dessa system bygger på barnmorskor, distriktssköterskor och skolsköterskor samt på kunskap om hur man främjar hälsa och förebygger ohälsa. Men när man fyller 65 så hamnar man utanför alla system. Då släpper vi det förebyggande hälsoarbetet, och så hamnar man i akutsjukvården, sade Sineva Ribeiro. Vid seminariet lyftes hälsosamtal fram som en viktig och naturlig ingrediens i ett nationellt hälsoprogram för äldre. Svenska studier visar att hälsosamtal för äldre minskar dödlighet, och ökar livskvaliteten och funktionsförmågan, samtidigt som kostnader för hemsjukvård och slutenvård minskar. Distriktssköterskor skulle kunna ges ansvar för att leda team av många olika kompetenser för en sammanhållen äldrehälsovård. Sineva Ribeiro menade att distriktssköterskor har en unik kompetens som inte utnyttjas på rätt sätt i dag. De skulle kunna jobba betydligt mer hälsofrämjande. Det går att göra mycket. Ett trycksår kostar i dag omkring kronor för sjukvården. Det finns i dag omkring äldre med trycksår runt om i landet. Vi borde skämmas inför detta. Det skulle inte behöva finnas ett enda, menade Sineva Ribeiro. > 15

16 > Regeringens äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm, såg förslag kring en äldrehälsovård som en god idé. Samtidigt påminde hon om att det är primärvården som har ansvar för allas vård. Det går att göra mer förebyggande insatser. Vi måste bygga i båda ändar, satsa hälsofrämjande men samtidigt se till att vi har en bra sjukvårdsorganisation. Och det gäller att kommuner och landsting gör det här tillsammans, sade Eva Nilsson Bågenholm. Panelsamtalet vid seminariet kretsade kring de stimulanspengar som staten kommer att börja betala ut nästa år enligt modell från andra satsningar som exempelvis kömiljarden, alltså att landsting och kommuner som kan visa på konkreta förbättringar inom äldrevården kommer att kunna få ekonomiskt stöd. Det finns sammanlagt 3,7 miljarder kronor i smörjmedel i statens satsning. Nu gäller det att kommuner och landsting tar chansen, sade Eva Nilsson Bågenholm. Riksdagsledamöterna Margareta Kjellin (M) och Christer Engelhardt (S), var i stort sett överens om problembilden och om att samarbete över gränserna måste till. Det finns många hinder att riva för att få en bättre äldrevård. Det finns hierarkier och revir som måste bort. Det är också ett stort politiskt ansvar att visa att dagens äldrevård inte är acceptabel och att vidta åtgärder. Det är ju därför vi tillsatt en äldresamordnare, sade Margareta Kjellin. Samtalet handlade också om hur äldrevårdens status ska kunna höjas för att kunna locka både personal och forskningsanslag. I dag är geriatrik 16 också ett undanskymt ämne på läkarutbildningarna. Här var paneldeltagarna överens om att det behövs ett samlat grepp kring forskningsfinansiering, och kring att lärosätena måste ge geriatrik högre prioritet. Andra yrkesgrupper än läkare FAKTA Så får vi världens bästa äldrehälsovård Sineva Ribeiro måste också ha lättare att söka forskningsanslag. Våra grupper har svårt att söka forskningsanslag till den patientnära forskningen. Du behöver oftast ha med dig en läkare för att öppna upp, sade Sineva Ribeiro. Arrangör: Vårdförbundet Medverkande: Lena Lundh, doktorand/forskare, Centrum för allmänmedicin CeFAM. Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet. Eva Nilsson Bågenholm, särskild äldresamordnare, Socialdepartementet. Margareta Kjellin, riksdagsledamot (M), Socialutskottet. Christer Engelhardt, riksdags ledamot (S), Socialutskottet. Moderator, Mattias Lundberg. Kontaktperson: Cecilia Sandahl, pressansvarig, Vårdförbundet, , Webb: https://www.vardforbundet.se

17 Kända brister inom äldrevården En probleminventering gjord av regeringens äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm, visar på betydande brister i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Det gäller exempelvis samordning mellan olika vårdgivare, kvalitet, effektivitet, organisation, kompetens och status. Mycket hårda ord och omdömen som visar att man menar allvar från högsta ort, menade moderatorn vid seminariet, Per Gunnar Holmgren, fd chefredaktör på Dagens Medicin. Det är ett strukturellt problem vi har när det gäller de mest sjuka äldre. Ett problem som systemet självt inte kan klara att reda ut. Men det går att förändra och förbättra. Vi vill få igång ett utvecklingsarbete ute i hela landet ska vi ha lösningar på plats, sade Maria Larsson, barn- och äldreminister. Från regeringens sida satsas 3,7 miljarder kronor fram till Regeringen är särskilt bekymrad över att primärvården inte har ett tydligare ansvar för de mest sjuka äldre och att det är så stora brister i samordningen mellan olika huvudmän. Enligt en intervjuundersökning socialdepartementet låtit göra är kommuner och landsting väl medvetna om problemen inom äldrevården och omsorgen. Huvudmännen är till exempel kritiska till samverkan och brister i informationssystemen. Men när kommuner och landsting bedömer sin egen verksamhet tycker man att den Vården i Almedalen 2011 Eva Nilsson Bågenholm fungerar bra. Kanske skulle lite mer självkritik vara på sin plats. Vi ser ju när vi får in tillsynsrapporterna att det inte är problemfritt i de enskilda verksamheterna, sade Karin Johansson, statssekreterare på Socialdepartementet. Framtidens Äldrevård Arrangör: Socialdepartementet Mer samarbete kring äldrevården behövs Kommuner och landsting måste samarbeta mer kring äldrevården. Det stod i centrum på SKL:s seminarium om hur äldrevården kan bli bättre. Detta samarbete kan komma att se lite olika ut över landet. Regeringens äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm, var tydlig med att hon inte kommer att föreslå en nationell modell kring samarbete om äldrevården mellan olika huvudmän. Jag kommer inte att ta fram en enhetlig modell för samarbete. Hur det ska göras är en fråga för kommunerna och landstingen, sade Eva Nilsson Bågenholm. Vid seminariet var enigheten stor kring den övergripande problembilden: de äldre multisjuka får inte tillräckligt bra vård. Sjukvården är med sina specialiteter i stuprör inte anpassad för att ge vård åt äldre med flera olika diagnoser. Det fallerar också i kontakter och överföring mellan sjukvården och kommunernas äldreomsorg. Det rådde också enighet om att problemen varit kända i många år. Samtidigt finns det ett flertal exempel runt om i landet där kommuner och landsting samverkar kring äldrevården med mycket goda medicinska och ekonomiska resultat som följd. Filippa Reinfeldt (M), sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, lyfte fram den egna satsningen på hälsocoacher som också gett goda resultat. Frågan är då varför de goda exemplen inte får spridning. Revir och prestige var en förklaring. Filippa Reinfeldt (M) Jag tror att många vill uppfinna hjulet själv och har svårt att ta till sig det andra har gjort. Min vision är att vi verkligen ska kunna få till ett bättre samarbete, sade Mats Eriksson (M), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation. Mer samarbete kring äldrevården Arrangör: SKL 17

18

19 Tema: Jämlik vård Debatten om den ojämlika vården runt om i landet rullade vidare. Socialstyrelsen tog en central position i debatten och aviserade hårdare tag mot de vårdgivare som inte lever upp till lagens krav. Myndigheten kommer också sätta större press på aktörer att rapportera in till de olika register som gör det möjligt att visa upp resultat som vårdgivare får i olika enkäter och mätningar I debatten efterlystes nya handfasta idéer som biter på ojämlikheterna. En ökad tillgång till information ger inte med automatik en jämlikare vård. Det finns en stor risk för att det i första hand gynnar de välbeställda och inte kommer de resurssvaga till del. Regionala skillnader i hjärtsjukvården diskuterades vid ett seminarium som Hårdare tag mot ojämlikheter i vården. arrangerades av Astrazeneca och Hjärt- Lungfonden. Medan akutvården av patienter med hjärtinfarkt ser ungefär lika ut i hela landet brister det i vården av patienter för att förhindra att hjärtinfrakt uppstår på nytt. På ett av Sweden Medtechs seminarier diskuterades risker för ojämlikhet i vården till följd av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) beslut om att skära ned stödet till förbrukningsartiklar. TLV stod också i ena ringhörnan på Dagens Medicins seminarium kring priserna på så kallade särläkemedel. Myndigheten kritiserade läkemedelsföretagen för att ta ut orimligt höga priser för denna typ av läkmedel. Ett påstående som Läkemedelsindustriföreningen ansåg vara ett direkt felaktig. 19

20 Jan Nilsson

21 Stora regionala skillnader i Vården av personer med hjärtoch kärlsjukdomar har gjort enorma framsteg de senaste 40 åren och dödligheten har halverats de senaste 15 åren. I det akuta omhändertagandet är vården jämlik över landet. Men det finns fortfarande stora regionala skillnader i vården för att förebygga nytt insjuknande av patienter som haft hjärtinfarkt och i läkemedelsanvändningen. Det framkom vid ett seminarium arrangerat av Astra- Zeneca och Hjärt-Lungfonden. Claes Held, docent i kardiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, har nyligen presenterat en artikel i den vetenskapliga tidskriften JAMA där han redovisar registerdata över vården av hjärtpatienter de senaste 15 åren. Han beskrev en utveckling med ökad kvalitet och rättvisa i hjärtsjukvården, en halverad dödlighet i hjärtinfarkt och i genomsnitt två och ett halvt års ökad överlevnad. Men det finns fortsatt stora skillnader i sekundärpreventiva åtgärder, hur vi behandlar patienter som redan insjuknat för att förhindra att de blir sjuka igen. Det är till exempel bara vart tionde sjukhus som erbjuder rökavvänjningsprogram trots att rökstopp är en väldigt viktig faktor för att hålla sig frisk, säger Claes Held. Britt Frendin som är ordförande för Hjärt- och lungsjukas förening på Gotland tyckte också att vården av hjärtpatienter som ska skickas hem från sjukhuset måste bli bättre. På grund av att vården vill spara pengar får man ofta ta hand om sig själv. Det känns som om att de struntar i patienten när man kommer hem från sjukhuset. Landstinget i Västernorrland framhölls som ett gott exempel på bra arbete med förebyggande arbete mot både nyinsjuknande och för att tidigare hjärtpatienter inte ska insjukna på nytt. Men det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet från Västernorrland, Elisabet Strömqvist, var ändå inte helt nöjd. Vi måste göra ännu mer för att förebygga, sade Elisabet Strömqvist. Att hjärtsjukvården sedan 15 år tillbaka har ett nationellt register har gett positiva resultat och många av deltagarna på seminariet trodde att det skulle leda till minskade regionala skillnader framöver. Jag lovar att det händer saker på sjukhusen efter varje års- > 21

22 Stora regionala skillnader i hjärtsjukvården 22 Gabriella Ahlström > rapport, sade Claes Held. Jan Nilsson, professor vid Lunds universitet, höll med om att den öppna redovisningen av resultat och skillnader mellan sjukhusen gav positiv effekt. Det finns ingen klinikchef som vill bli utpekad som sämst i landet i den lokala tidningen, påpekade han. Men Jan Nilsson varnade samtidigt för att den övergripande positiva utvecklingen kan vara på väg att stanna av. Den kliniska forskningen har tappat mark samtidigt som vi står inför nya utmaningar med bland annat alla de som överlever hjärtinfarkt idag och som i nästa steg riskerar att drabbas av stroke. Strokeforskningen har inte alls gjort lika stora framsteg, sade Jan Nilsson, och efterlyste mer pengar till hjärt-kärlforskningen och ökat stöd från regeringen. Kristdemokraten Anders Andersson från riksdagens socialutskott tog inte regeringen i försvar men påpekade att målet för svensk offentligt finansierad forskning är att omfatta fyra procent av bnp år Idag är det omkring en procent. Han lade också ansvar på landstingen och regionerna. Universitetssjukhusen måste ha en ram för forskningsarbete, annars biter vi oss själva i svansen, sade Anders Andersson. Även i läkemedelsanvändningen finns det regionala skillnader. Bengt Anell från IMS Health berättade att Sverige ligger i botten av de västeuropeiska länderna i försäljningen av innovativa läkemedel. Också inom Sverige finns det stora regionala skillnader. Stockholm ligger i topp och har 49 procent mer försäljning av innovativa läkemedel än bottenregionen väst. Jag tycker att det är relevant att fråga om vi är öppna för innovationer i Sverige, sade Bengt Anell. FAKTA Kan svensk hjärtsjukvård bli bäst i värden eller är vi nöjda nu? Arrangör: AstraZeneca och Hjärt-Lungfonden Medverkande: Claes Held, kardiolog överläkare och universitetslektor, Uppsala Clinical Research Center. Bengt Anell, projektansvarig, IMS health. Jan Nilsson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning, Lunds universitet. Moderator, Gabriella Ahlström. Kontaktperson 1: Suzanne Håkansson, Director Government Affairs, AstraZeneca, , Kontaktperson 2: Ulrica Klettner, informationschef, Hjärt-Lungfonden, , höjdare: 1. Viktigaste vårdfrågan i Almedalen? 2. Din viktigaste vårdfråga just nu? 3. Vad betyder Almedalen för vården? Gunnar Németh, vice styrelseordförande Capio 1. Det viktigaste är att vi säkrar sätt att ytterligare höja kvaliteten i vården. Transparens och jämförelser är en bra väg dit. 2. Att skapa förståelse för att det behövs både privata och offentliga utförare i vården och att det är fortsatt tillåtet för vårdbolag att göra vinst. 3. Här möts alla! Budskapet man för fram i Almedalen når alla som har inflytande i vården under trivsamma former. Finn Bengtsson, M, riksdagsledamot socialförsäkringsutskottet 1. Hur vi ska lösa den långsiktiga solidariska finansieringen av vården. Ska landstingen ha egen beskattningsrätt eller ska de istället få pengar från staten? Vi behöver se över fördelningen av befogenheter och ansvar mellan stat och landsting. 2. Jag har skrivit flera motioner till både partistämma och riksdagen om den långsiktiga sjukvårdsutveckling som jag tänker arbeta med. Politikerna kan inte ducka för frågan om betalningsviljan från allmänheten. 3. Här är diskussionen lite friare. I Stockholm kan det bli så polariserat, här finns det utrymme för lite mer reflekterande och djuplodande samtal.

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012

Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Konferensdokumentation Innehåll Inledning 3 Referat

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Vårdens vägval. Vårdens vägval i Välfärdssverige ett heldagsseminarium 16 maj 2013

Vårdens vägval. Vårdens vägval i Välfärdssverige ett heldagsseminarium 16 maj 2013 Vårdens vägval Vårdens vägval i Välfärdssverige ett heldagsseminarium 16 maj 2013 Utgiven av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm och Leading Health Care Redaktör: Per Gunnar Holmgren Form: Cecilia Kusoffsky

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Distriktsläkaren Nr 4 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

En rapport från Världsdiabetesdagen 2012 och den nationella konferensen Hur tar vi initiativet i kampen mot diabetes? i Stockholm den 14 november

En rapport från Världsdiabetesdagen 2012 och den nationella konferensen Hur tar vi initiativet i kampen mot diabetes? i Stockholm den 14 november En rapport från Världsdiabetesdagen 2012 och den nationella konferensen Hur tar vi initiativet i kampen mot diabetes? i Stockholm den 14 november 2012. Mötet arrangerades av det Nationella Diabetesteamet

Läs mer

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården Svenska Distriktsläkarföreningen Ledare Distriktsläkaren Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Olav Fumarola Unsgaard Nationalisera äldreomsorgen?

Olav Fumarola Unsgaard Nationalisera äldreomsorgen? Olav Fumarola Unsgaard Nationalisera äldreomsorgen? Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering Publicerat i maj 2012 Författaren och Arena Idé Bild: Miriam Fumarola Arena Idé är en del av

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde Nationell Finsamkonferens 10 11 april 2013 i Skövde Nu börjar det! 3 Nationella rådet och fem strategiska fokusområden Per-Arne Andersson 4 Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i landet Clas Olsson

Läs mer

Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår

Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår Läkemedelsindustrin Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår Octapharma Globalt, svenskt och familjeägt Välfärdsfrågor i fokus i Almedalen Tufft för läkemedelslanseringar nummer 4/2010 årgång 13 Mer

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 ISBN 978-91-978065-9-6 Artikelnr 2009-126-72 Omslag Foto Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Bleking Bildreportage, Hans-Peter Blom Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år!

EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år! EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år! Grattis på födelsedagen! Grattis på födelsedagen! Med den här tidningen fyller du som läsare 25 år. Så låt oss bjuda dig på en historisk tidningstårta! t Den är vårt tack

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

DRG lagt på is. av regeringens utredare. WHO: Görs inget går världen mot en post-antibiotisk era. Hur ska Sverige få fler donatorer?

DRG lagt på is. av regeringens utredare. WHO: Görs inget går världen mot en post-antibiotisk era. Hur ska Sverige få fler donatorer? LEDAREN: Glädjande svängning av regeringens utredare Sidorna 4-5 Dr Snake Sidan 3 TIDSKRIFT FÖR DRYGT 18. 000 SJUKHUSSPECIALISTER UTGIVEN AV SJUKHUSLÄKARNA NR3/2014 TEMA: VÄSTMANLAND DRG lagt på is POLITIKERNA

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Utveckla vården och avveckla vinstintressen. Gemensam Välfärd Stockholm

Utveckla vården och avveckla vinstintressen. Gemensam Välfärd Stockholm Utveckla vården och avveckla vinstintressen Gemensam Välfärd Stockholm Utveckla vården och avveckla vinstintressen en skrift från Gemensam Välfärd Stockholm Copyright 2014 Tolvnitton Förlag AB Copyright

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Vårdval att flytta makten till patienterna

Vårdval att flytta makten till patienterna Vårdval att flytta makten till patienterna ann lindgren anders morin juni 008 Vårdval Produktion: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros Omslagsbild: Johnér Bildbyrå/Plattform Foto: Peter Korpi och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer