Har psykiatrin ett ansvar? Hur kan vi jobba med metabola risker i psykiatrin? Patienter med schizofreni. Att tolka sina egna symtom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-05-06. Har psykiatrin ett ansvar? Hur kan vi jobba med metabola risker i psykiatrin? Patienter med schizofreni. Att tolka sina egna symtom"

Transkript

1 Har psykiatrin ett ansvar? Ofta försämrade levnadsvanor vad gäller rökning, kosthållning, sömn, motion mm Hur kan vi jobba med metabola risker i psykiatrin? Ond spiral - flera somatiska sjukdomstillstånd kan försämra psykiatriskt status och därmed försvåra psykiatriskt rehabiliteringsarbete¹ Tex obehandl/dåligt kontrollerad diabetes, cerebrovaskulär sjd, thyroideasjukdom mm. Ofta odiagnosticerade och obehandlade ² Yvonne Lowert, tf överläkare Psykosenheten Nyköpings Psykiatriska Klinik Newcomer ; Lieberman 2005, Nasrallah 2006, de Hert ; Sömn Kronisk sömnbrist liksom för mycket sömn Hormonella omställningar med påtaglig risk för övervikt. Aktiverad HPA-axel Ökad aktivitet i hypotalamus- och hypofysområdena samt binjurebarken. Ger ökad kortisolinsöndring på grund av kronisk stress eller depression. Följd; bukfetma med insulinresistens och risk för diabetes typ-2, blodfettstörningar, högt blodtryck, depression. Patienter med schizofreni Högre grad av morbiditet samt mortalitet, jämfört med övrig population. Utöver egna riskfaktorer, behandlar vi med antipsykosmedel som vi vet kan ge metabol störning ¹ Metabola risker är kopplade till sjukdom och för tidig död, ffa via hjärt-kärl sjukdom¹ Rökning och alkohol förstärker dessa effekter Leder i sin tur till ökad risk för sjukdomar i hjärtats egna blodkärl samt stroke. 1.ADA/APA consensus 2004, Marder 2004, Lambert 2004, De Nayer 2005, Newcomer 2006, Fleischhacker 2008, Meyer 2008, U. Adamson m.fl. Schizofreni, antipsykosbehandling och typ-2 diabetes en empirisk översikt. ELI Lilly Sweden AB 2007,Mark Förlag. ISBN , sid 10 Patienter med schizofreni är ofta Att tolka sina egna symtom Djupt deprimerad, psykotisk, manisk Ensamma Ingen baksida Kognitivt nedsatta Nedsatt kroppskännedom Klarar inte vanliga hälsokontroller Smärta grannen strålar mig SÄPO har låtit operera in sändare i mitt huvud Omtolkning av symtom En stor tumör på kinden bortförklaras Äsch, det är ingenting, lite psoriasis bara 1

2 ANNA Konsekvent vägrat alla former av undersökningar Det värsta med alltihop är att jag inte alltid vet vilken kropp som är min. När jag är ensam så måste det ju vara den kroppen som är där i rummet, men när det är fler eller många så vet jag inte vilken av kropparna som är min. När någon lämnar rummet faller jag isär och vet inte om jag har gått ut eller är kvar. Det är outhärdligt! Hur mycket kortare förväntad livslängd har personer med schizofreni jfm övriga befolkningen? år år år Hur mycket kortare förväntad livslängd har personer med schizofreni jfm övriga befolkningen? år år år Tiihonen J, Lönnqvist J, Wahlbeck K, Klaukka T, Niskanen L, Tanskanen A, Haukka; 11-year follow-up of mortality in patients withschizophrenia: a population-basedcohort studyj. Lancet Aug 22;374(9690): Hur stor andel av överdödligheten tillskrivs somatisk sjukdom? Hur stor andel av överdödligheten tillskrivs somatisk sjukdom? 1. Ca 20 % 2. Ca 40% 1. Ca 20 % 2. Ca 40% 3. Ca 60 % 3. Ca 60 % Marc De Hert et. Al, WPA EDUCATIONAL MODULEPhysical illness in patients with severe mental disorders.i. Prevalence, impact of medications and disparities in health care (World Psychiatry2011;10:52-77) 2

3 Våra läkemedel Läkemedel - övriga biverkningar Prolaktin 45 % av de undersökta patienterna och det förekom oftare hos de som behandlades med risperidon QTc förlängd QT-tid: ökad benägenhet för ventrikulära arytmier och plötslig hjärtdöd. Äv. vissa antidepressiva och stämningsstabiliserande ger viktuppgång. T. S. Strout, J. A Lieberman et al. Effectivenessof Olanzapine, Quetiapine, Risperidoneand Ziprasidonein Patients With Cronic SchizophreniaFollowingDiscontinuationofa PreviousAtypicalAntipsychotiv. AmJ Psychiatry2006; 163: S. R. Marderet al. PhysicalHealth monitoringofpatients withschizophrenia. AmJ Psychiatry2004; 161: Kliniska riktlinjer; Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom, 2009 Känt sedan länge i USA 2002; konsensusmöte psykiatriker & övr. medicinska experter ang. Schizofrenipatienters fysiska hälsa. Resultat: man bör regelbundet kontrollera patienterna för metabola syndrom samt kontroll av hjärtat Flera stora studier Prof. Jari Tiihonens 11-års studie ang. mortalitet och orsak¹ schizofrenipatienter i Finland ca 20 år kortare livslängd jämfört med övriga populationen överdödlighet vad gäller hjärtkärl-sjukdom. 2004; utfärdades klassvarning av Food and Drug Administration (FDA) Alla tillverkare av nyare antipsykotika skulle inkludera varningstext angående ökad risk för hyperglykemi/diabetes mellitus. Uppmaningar till regelbundna uppföljningar med kontroller hos de patienter som behandlas med dessa preparat. CATIE-studien² effekt och behandlingstid hos andra generationens antipsykotiska läkemedel jämfört med de äldre, klassiska preparaten. viktökning och metabolt syndrom var stora orsaker till avbrott i behandlingen gett upphov till många nya forskningsprojekt SR. Marderet al. PhysicalHealth monitoringofpatients withschizophrenia. AmJ Psychiatry2004; 161: ¹J. Tiihonen et. al, 11-year follow-upof mortalityin patients with schizophrenia: a population-basedcohortstudy. Lancet 2009; 374:620-2 ²J. A. Lieberman et al. Effectiveness of antipsychoticdrugsin patients with chronicschizophrenia. N Engl J Med 2005;353(12): Inom psykiatrin Sverige 2009 Trots att sjukdomsfo rebyggande är en del av ha lso- och sjukva rdslagen (1982:763) Kliniska riktlinjer - Svenska Psykiatriska Föreningen tillsammans med: Finns ingen enhetlig praxis Stora variationer mellan olika landsting och va rdenheter. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri Svenska Föreningen för Allmänmedicin Svensk Förening för Diabetologi Svensk Internmedicinsk Förening Svensk Cardiologförening Svensk Förening för Obesitasforskning 3

4 Vår Psykosenhet Kliniska riktlinjer Läkares samtal om levnadsvanor samt att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk störning och hur vi gjorde i Nyköping Integrerad vård Sammanhållen avdelning med en sluten och en öppen del 12 vårdplatser Kontaktmannaskap Samma läkare och övrig personal oavsett om patienterna är inneliggande eller ej. Upptagningsområde: ca 140 och ca 350 inskrivna patienter Kallelse Lab Kallade till provtagning några dagar innan besöket Inbjudan brevledes Provtagning Inlagt i datasystemet (SystemCross) Undersökningar Hälsosamtal Läkarbesök Metabol Screening Glukos, HbA1c, Kolesterol, LDL, HDL, ASAT, ALAT, Prolaktin, Hb, LPK, Na, Ka, Krea, TSH Inte helt lätt! Fasteprov Mycket glömdes bort Hälsosamtalet Sjuksköterska eller mentalskötare/usk Strukturerad manual HbA1c Totalkolesterol Broschyr Frågor om din hälsa Framtagen av Landstinget Sörmland, används på VC, beprövad och validerad Undersökning puls, BT, längd, vikt, BMI, midjemått, EKG 4

5 Fysisk aktivitet Kost Regelbundna ma ltider Kryssa i de ma ltider du brukar aẗa under en normal dag Hur många dagar i veckan är du fysiskt aktiv i sammanlagt 30 minuter? Till exempel promenad i rask takt Frukost Mellanma l Lunch Mellanma l Middag Kva llsma l Tobaksvanor Alkohol Ro ker du? Jag har aldrig vanero kt Jag slutade ro ka a r Jag ro ker ibland Jag ro ker dagligen Hur mycket? Snusar du? Jag har aldrig vanesnusat Jag slutade snusa a r Jag snusar ibland Jag snusar dagligen Hur mycket? Hur ma nga glas dricker du en typisk vecka da du dricker alkohol? eller mer Tilläggsfrågor Psykiskt va lbefinnande Tabletter - missbruk Hur bedo mmer du ditt psykiska va lbefinnande? Drogmissbruk Mycket bra Bra Varken bra eller da ligt Da ligt Mycket da ligt 5

6 Allma nt ha lsotillsta nd Läkarbesöket Hur bedo mer du ditt allma nna ha lsotillsta nd? Lab Mycket bra Broschyren + EKG Bra Varken bra eller da ligt Da ligt Mycket da ligt Auskultera hjärta & lungor Översiktlig hudinspektion Annorlunda besök Problem? Implementeringen har lett till Gladare patienter i annorlunda möten Motstånd i personalgruppen doktorns påhitt inte psykiatrins bord Intresseinventering Information och nytänk Börjat med några få Viktigt att känna sig delaktig Fokus på hälsa och välmående Inte så mkt medicindiskussion Ökat medvetande om kroppen Hjälp att tolka symtom/kroppskännedom Pat. bättre insikt och compliance/adherence Lättare att motivera till ev. uppföljningar Ökat behov av fler grupper Stavgång, grupp till gym (även inneliggande pat.), Åtgärder Levnadsvaneprojektet Monitorera och fånga upp Vi är ej behandlande instans Remittera Samtidig info till KP Samarbete med VC - viktigt 6

7 Levnadsvaneprojektet November Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av en ohälsosam levnadsvana Nationella riktlinjer fo r sjukdomsfo rebyggande metoder 2011 Rekommendationer ang. tobaksbruk riskbruk av alkohol otillra cklig fysisk aktivitet oha lsosamma matvanor Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet har kommit överens om ett samarbetsprojekt kring de nya riktlinjerna. Projektet fortgår till och med 2014 Vi måste våga fråga! Riskbruk av alkohol Hur mycket dricker våra patienter? Vad är normalt? Rådgivande samtal Ibland krävs det mer Otillräcklig fysisk aktivitet Hur förmedla? Hur mycket rör våra patienter på sig? Rör de på sig över huvud taget? Rådgivande samtal FaR Stegräknare Fysiskt aktiv 150 minuter per vecka på en måttlig intensitetsnivå. Bryt ner 20 min dagl. alt. 30 min 5 dgr/v 15 min x 2 Stavgångsgrupp 7

8 Tobaksbruk Hur mycket röker våra patienter? Funderat på att dra ner/sluta? Extensiv rökning!!! Kvalificerat rådgivande samtal Ohälsosamma matvanor Hur äter våra patienter? Lagar de mat? Ekonomin Kvalificerat rådgivande samtal För mycket frukt??? Enl. WHO Sunda levnadsvanor kan förebygga: 80% av all kranskärlssjukdom & stroke 30% av all cancer Minska risken för diabetes typ 2 FYSS FYSS & schizofreni Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling Historiskt: Instutionsliknande gårdar med djur och förekommande uppgifter. Struktur, arbete och aktiva dagar. Idag: egna boenden med mer stillasittande, mer rökning, passivitet mm Utgiven av Statens Folkhälsoinstitut För många av våra patienter är det orealistiskt att de ska ha ett vanligt jobb. Fysisk aktivitet i någon form kan då vara meningsfullt alternativ och bidra till ökad livskvalitet 8

9 Negativa symtom Fysisk aktivitet kan bidra till att reducera negativa symtom Mindre irriterade, deprimerade, inåtvända och spända. Positiva symtom Flera undersökningar visat att fysisk aktivitet är associerat med reduktion av positiva symtom. - ffa hörselhallucinationer De uppvisade även mer socialt intresse och större social kompetens Dagar då patienter haft fysisk aktivitet var symtomen mindre besvärande Man vet att motion har god effekt på depression och ångest, vilket ofta döljer sig hos schizofrenipatienterna. Chamove AS, Positive short-term effect of activity on behaviour in cronic schizophrenic patients. British Journal of Clinical Psychology 1986;25: Chamove AS, Positive short-term effect of activity on behaviour in cronic schizophrenic patients. British Journal of Clinical Psychology 1986;25: Beebe LH et al. Effect of exercise on mental and physical health parameters of persons with schizophrenia. Issues in Mental Health Nursing 2005;26: Övriga positiva effekter FaR Fysisk aktivitet på recept Förbättrad kroppsuppfattning Ökad livskvalitet Färre återfall Ökad social träning Smärtlindrande effekt Fyss 2008 Kan man skriva FaR till våra patienter? Absolut! Enl.Fyss svarar schizofrenipatienterna normalt på konditionsträning Precis ny forskning 291 överviktiga personer med schizofreni, bipolär sjukdom, depression psykiatrisk öppenvård i USA Två grupper. En med kostråd och träning samt en kontrollgrupp. Efter 18 månader var skillnaden 3,6 kilo mellan de två grupperna. Individuella skillnader Anpassning... visar att psykisk sjukdom inte är ett hinder för viktnedgång Börja i liten skala t.ex. 15 min gång i vardera riktning Gail L et al. A Behavioral Weight-Loss Intervention in Persons with Serious Mental Illness. The New England Journal of Medicin. March 21, 2013DOI: /NEJMoa

10 Skillnad på BMI Skillnad på äpplen och päron Samma fast olika Skillnad på stora magar Tack för mig! 10

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx.

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx. Fetma hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Kontaktperson Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

Behandling vid bipolär sjukdom

Behandling vid bipolär sjukdom 1 Behandling vid bipolär sjukdom Innehåll Förord 3 1 Litium 4 2 Behandling med Litium 5 3 Andra stämningsstabiliserande läkemedel 9 4 Medicinsk behandling vid graviditet och amning 10 5 Undersökningar

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.00 2014. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.00 2014. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.00 2014 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack

Läs mer

Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin

Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin De flesta läkare träffar nästan dagligen patienter

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs klinik & vetenskap originalstudie Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs Stora variationer mellan landstingen, visar statistik över förskrivningen Lena V Kallings, med dr, lektor, Gymnastik-

Läs mer

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 Att ta hand om sin kropp och må bra på både in- och utsidan är något av det viktigaste vi alla bör göra. Utan information och rätt verktyg är det nästintill omöjligt

Läs mer

Din livsstil - Din hälsa

Din livsstil - Din hälsa Din livsstil - Din hälsa Ett studiematerial för dig och din livsstil H-län Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv Inledning H - län - Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Läs mer

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN DECEMBER 2010 Team med magkänsla Flitig förskrivare av motion Riktlinjer för sundare levnadsvanor Motiverande samtal positiv

Läs mer

Din hälsa. Livsstilsförändring. Sömnskolan. Dricka lagom. Ta gärna med tidningen hem! gav lägre vikt. förbättrade sömnen

Din hälsa. Livsstilsförändring. Sömnskolan. Dricka lagom. Ta gärna med tidningen hem! gav lägre vikt. förbättrade sömnen Din hälsa ett livsstilsmagasin från din vårdcentral Livsstilsförändring gav lägre vikt Sömnskolan förbättrade sömnen Dricka lagom Ta gärna med tidningen hem! din hälsa primärvården, örebro läns landsting

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

EXAMENSARBETE. Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006

EXAMENSARBETE. Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006 EXAMENSARBETE 2007:003 HV Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006 Mari Karlsson, Anna-Karin Nilsson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance

Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance Martin Gavgani Kyrktorgets vårdcentral, Partille Handledare : professor, distriktsläkare Robert Eggertsen Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 Metod

Läs mer

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne JUNI 2014 ung i dag om ungdomars hälsa 1 INNEHÅLL 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20

Läs mer