PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling"

Transkript

1 PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling Arbetsrätt och trygghetsfrågor Övertalighet och avveckling Ledar- och kompetensutveckling Lönebildning Hälsa och miljö Jämställdhet och inkluderande frågor Samverkar och förhandlar med arbetsagarorganisationerna

2 PERSONALENHETEN Löneadministration Löne- och personaladministration Pensioner Skatter och avgifter Utbetalningar utländska medborgare Försäkringar Betalkort Utbildningar Systemadministration Primula och PASS

3 AVTAL Villkorsavtal /Villkorsavtal -T Lokala avtal Arbetstid för lärare Flextid för TA-personal Förläggning av semester för lärare Reseavtal Föräldralön

4 RÄTTIGHETER Lön omkring den 25 varje månad Arbetstid mertidsers övertidsers Ersättning tjänsteresa utlägg SKYLDIGHETER Arbeta, följa avtal, regler och lagar Redovisa sjukfrånvaro, annan frånvaro semester, övertid mertid Reseräkning

5 ARBETSTID Lärarnas lokala arbetstidsavtal 28 semesterdagar 1756 timmar/år 31 semesterdagar 1732 timmar/år 35 semesterdagar 1700 timmar/år Arbetstiden innefattar både undervisningstid och forskningstid.

6 ARBETSTID Flextid Teknisk/Administrativ person Flextid 06:30 09:00 15:00 18:30 Lunchflex 11:30 13:30 minst 30 minuters lunch Ordinarie arbetstid 08:00 16:27 Normalarbetstid 7 timmar 57 minuter Saldogräns 50 timmar plustid 10 timmar minustid

7 SEMESTER Intjänande år = kalenderår Semesterlön månadslön + semestertillägg Semesterersättning T o m det år man fyller 29 år har man 28 dagar Fr o m det år man fyller 30 år har man 31 dagar Fr o m det år man fyller 40 år har man 35 dagar

8 SEMESTER Personaladministrativ självservice- PASS - Ansökan om semester innan semesterledigheten tas ut Lokalt semesteravtal lärare - Semester läggs ut på undervisningsfri tid efter midsommar

9 SJUKVÅRDSFÖRMÅNER Kopia på högkostnadskort tillsammans med kvitton Läkarvård Högst 95 kr/besök Tandvård oralkirurgi Högst 95 kr /besök behandling Psykologbehandling Högst 95 kr/besök (remiss) Sjukgymnast Högst 55 kr/besök Läkemedel Hela kostnaden ersätts (prisnedsatt, recept) Sjukhusvård Högst 70 kr/vårddag (betald faktura) Alla kvitton ska vara i original

10 SJUKFRÅNVARO 1. Meddela arbetsplatsen 2. Registrera sjukfrånvaron i PASS 3. Skicka in läkarintyg vid sjukfrånvaro mer än 7 dagar Dag 1 Karensdag 100 % avdrag kan ej bytas mot semester eller kompledighet Dag 2-14 Dag Dag % avdrag 90 % avdrag 100 % avdrag Från dag 15 betalas sjukpenning från Försäkringskassan.

11 FÖRÄLDRALEDIGHET Ersättning begärd för föräldraledighet från försäkringskassan Barn födda före 1 juli 2009 Föräldrapenningstillägg 10 % Högst 360 dgr ersätts med föräldrapenningstillägg, som är 10 % av daglönen när man tar ut föräldrapenning över garantinivån från försäkringskassan. Ersättningsbesked från FK ska skickas in innan ersättningen betalas ut

12 FÖRÄLDRALEDIGHET Ersättning begärd för föräldraledighet från försäkringskassan Lokalt kollektivavtal fr 1 juli 2009 Barn födda fr o m 1 juli 2009 och t o m 31 mars Föräldralön 10 % för de första 360 dagarna som man är ledig enligt förledighetslagen. Gäller till dess barnet är 8 år. Lokalt kollektivavtal fr 1 april 2014 Barn födda fr o m 1 jan och senare. Föräldralön 10 % för de första 360 dagarna som man är ledig enligt föräldraledighetslagen. Gäller till dess barnet blir 48 månader. Anpassat till socialförsäkringsbalkens ändringar. Inga ersättningsbesked från FK behöver skickas in. Fem perioder per kalenderår.

13 FÖRÄLDRALEDIGHET Tillfällig föräldrapenning Vård av sjukt barn under 12 år Den andre föräldern 10 dagar vid barns födelse (PASS och anmäl FK) Partiell ledighet Partiell ledighet för vård av barn gäller till utgången av det skolår barnet fyller 12 år (PASS)

14 PERSONALFÖRMÅNER Friskvårdsaktivitet 1 timme/vecka på betald arbetstid Motionskort på IKSU Sport och IKSU Spa (IKSU Plus ingår) - Anst minst 3 mån, - Omf minst 20 % - Kostnad 160 kr per månad IKSU Sport eller 240 kr per månad IKSU Spa, dras på lönen

15 Viktigt datum 10:e Begäran om ersättningar, ledigheter, arvoden m m måste vara inlämnade till löneadm el inrapporterat i PASS före detta datum för att komma med innevarande månads löneutbetalning Utbetald lön är alltid preliminär en månad. Extra utbetalning 5:e för resor, utlägg o stipendier.

16 FÖRSÄKRINGAR Tjänstegrupplivförsäkring Arbetsskadeförsäkring Tjänstereseförsäkring Frivilliga försäkringar

17 ARBETSSKADA Arbetsskadeanmälan till FK Ersättning från PSA - Personskadeavtalet om vissa kriterier är uppfyllda (Kontakta din löneadministratör)

18 PSA- Avtal om ersättning vid personskada Försäkringen gäller statligt anställda och kan ge ersättning både under den akuta sjuktiden och om arbetsskadan ger bestående men. Skada som man har fått vid olycksfall i arbetet 2 Olycksfall till och från arbetet Färdolycksfall som täcks av trafikskadelagen berättigar inte till ersättning enl PSA försäkringen. 3 Arbetssjukdom 4 Våld eller misshandel i arbetet Det är AFA försäkring som handlägger försäkringen. Det är PSA-nämnden som prövar ersättnings-anspråken och skaderegleringen sker hos AFA.

19 PSA-avtal Inkomstförlust under tid för vid akut sjukdom Arbetsförmågan ska ha varit nedsatt mer än 14 dgr Sveda och värk Sjuk mer än 30 dgr p g a arbetsskadan Sjukvårdskostnader och andra kostnader Skadade kläder, glasögon, hörapparater, proteser m m Lyte eller annat bestående men Förutser att det blir bestående för framtiden

20 PSA-avtal Olägenheter i övrigt Bestående medicinsk invaliditet och olägenheter till följd av skadan Framtida kostnader Sjukvårdskostnader och andra utgifter enligt skadeståndsrättsliga grunder Inkomstförlust vid invaliditet Livränta Vid dödsfall till följd av arbetsskada Ersättning till efterlevande Begravningskostnader

21 PSA-avtal Efterskydd Om anställningen har upphört när skadan visar sig Samordning med annan ersättning m m Ersättning utgår inte om man har rätt till ersättning enl - lagen om allmän försäkring - lagen om arbetsskadeförsäkring - annan författning - annat kollektivavtal

22 Statens Tjänstegrupplivförsäkring TGL-S

23 TGL-S skydd under anställning Anställd påbörjat arbetet Semester Sjukdom Ledighet för vård av barn Tjänstledighet Avstängd från arbetet Arbetskonflikt, lockout

24 TGL-S Engångsbelopp som utbetalas vid dödsfall (skattefritt) Rätt till efterlevandeskydd har: - make, maka eller registrerad partner - sambo samboutredning Ett ekonomiskt skydd för den anställdes efterlevande vid statlig anställning - barn Särskilt förmånstagarförordnande (Blankett finns på

25 Efterskydd Längst till 65 år Allmänt efterskydd under 180 dagar Vid arbetslöshet/hel föräldrapenning - högst 2 år Vid sjukdom, så länge sjukdomen består Vid pensionering före 65 år så gäller särskilt efterlevandeskydd (Begravningshjälp bort)

26 Bra att känna till Om arbetstagarens make, maka, sambo eller registrerad partner avlider och inte har någon egen tjänstegrupplivförsäkring, ger försäkringen även ett visst skydd för arbetstagare och barn under 17 år. På så finns det en räknesnurra där man kan beräkna tjänstegrupplivsersättningen Om man har flera tjänstegrupplivförsäkringar på grund av att man har mer än en anställning samordnas försäkringarna.

27 PENSIONSPYRAMIDEN

28 Vilka ålderspensionsförmåner finns? Allmän Pension Pensionsmyndigheten ATP/Inkomstpension Premiepension Garantipension Tjänstepension Statens tjänstepensionsverk/spv Förmånsbestämd ålderspension Individuell ålderspension (PA 03) Kompletterande ålderspension

29 Förmånsbestämd/ avgiftsbestämd Förmånsbestämd Du garanteras en viss procent av din lön i pension Avgiftsbestämd Din storlek på pensionen, beror på den premie arbetsgivaren betalt in. Inga garantier.

30 Faktorer vid pensionsberäkning av förmånsbestämd pension Pensionsgrundande lön - fast lön och lönetillägg Pensionsgrundande tjänstetid - tjänstetidsfaktor Från 28 år

31 PA 03 PA 03 är ett statligt tjänstepensionsavtal som trädde i kraft Pensionen är förmåns- och avgiftsbestämd En individuell del för avsättning till ålderspension får arbetstagaren själv välja förvaltning genom ett eget val av försäkringsform och förvaltare

32 PA 03 Individuell ålderspension Arbetstagaren tillgodoräknas månadsvis under sin statliga anställningstid en avgift på 2,5 % på utbetald lön. Tillgodoräkning sker fr. o. m. den månad då arbetstagaren fyller 23 år och längst t.o.m den månad han/hon uppnår pensionsålder normalt 65 år. Utbetalningsförhållanden regleras mellan arbetstagaren och försäkringsgivare

33 PA 03 Individuell ålderspension Du kan välja: Sparform traditionell försäkring fondförsäkring Försäkringsbolag Med eller utan återbetalningsskydd Görs inget eget val placeras avgiften i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Du kan byta sparform, försäkringsbolag en gång per år.

34 Kompletterande ålderspension PA 03 Intjänas fr. o. m. 23 år 2,0 % av utbetald bruttolön Utbetalas automatiskt fr.o.m. 65 år under 5 år Värdebesked 1 ggr/år

35 Valpaketets innehåll Informationsbroschyr* Valblankett* Svarskuvert Adresserat och frankerat Information finns på SPV:s hemsida, även på engelska * Finns att beställa i en engelsk version från SPV:s valcentral

36 ANSTÄLLDA WEBB Lokala avtal https://aurora.umu.se/regler-ochriktlinjer/anstallning/ Information för anställda, avtalsinformation, förmåner, blanketter m m https://aurora.umu.se/anstallning/anstallningsvillkor/ Nyanställd https://aurora.umu.se

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m.

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m. Personalbyrån Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. december 2006 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1.1 Anställning...3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juli 2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2015 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2012

Kollektivavtalet försäkrar! 2012 Kollektivavtalet försäkrar! 2012 INNEHÅLL Kollektivavtalet gör skillnad 3 Om du blir sjuk 4 Om du skadar dig i jobbet 6 Planera pension 8 För dig som har familj 10 Om jobbet försvinner 12 När du blir förälder

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A

P E N S I O N S F A K T A P E N S I O N S F A K T A PA-91 Tjänstepension PA-91 Tjänstepension P A-91 är en pensionsplan för arbetstagare hos staten med flera. Om du är född före 1943 och har pensionsåldern 65 år, vilket de flesta

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Stöd vid. arbetsskada

Stöd vid. arbetsskada Stöd vid arbetsskada Innehåll Stöd vid arbetsskada 1 Vem är försäkrad? 2 Vad är en arbetsskada? 3 Vad kan du få ersättning för? 5 Ersättning under akut sjuktid 6 Ersättning under invaliditetstid 8 Ersättning

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 205 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera Sida 1 av 11 Alla fakta om dina försäkringar Vad har du för skydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet? Och vilka pensionsregler är det som gäller just för dig? Svar på dessa frågor och mycket mer

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer enligt lydelse per den 7 mars 2014 FTP 12 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer Innehållsförteckning A Övergripande bestämmelser 3 1 Avtalets

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer