N O B E L - S T I F T E L S E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N O B E L - S T I F T E L S E N"

Transkript

1 NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012

2 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, Stockholm Nobelstiftelsen Nobelpriset, Nobelmedaljen och figurmärket N är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAG OCH ORGANISATION... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 Nobelpriset...6 Nobelpristagare Nobelveckan i Stockholm...7 Nobeldagarna i Oslo...7 Anmälan till Länsstyrelsen i Stockholm angående Nobels Fredspris...7 Informationsverksamhet...8 Nobel Center i Stockholm...8 Nobelsymposier....8 Ekonomisk förvaltning...9 Kapitalförvaltningens organisation och strategi...9 Övergripande ställning och resultat...10 Utflöde och kostnader...10 Placeringsportföljen...13 Aktieinvesteringar Räntebärande investeringar...13 Alternativa tillgångar...14 Valutasäkring...14 Disposition av årets resultat...14 Resultaträkning...15 Balansräkning...16 Noter Revisionsberättelse...27 Fullmäktige...29 Styrelse...30 International Advisory Board...31 Investeringskommitté...31 Revisorer

4 UPPDRAG OCH ORGANISATION Nobelstiftelsen är en privat stiftelse som upprättades år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente och de grundstadgar som fastställdes i anslutning till testamentet. En central uppgift för Nobelstiftelsen är att förvalta den förmögenhet som ställts till förfogande för utdelande av Nobelpriset på ett sådant sätt att den ekonomiska basen säkerställs och oberoendet garanteras för de Nobelprisutdelande institutionernas arbete avseende val av pristagare. En annan viktig uppgift för stiftelsen är att tillvarata de prisutdelande institutionernas gemensamma intressen samt att representera hela Nobelgemenskapen utåt. Detta innefattar bland annat en bred informationsverksamhet med syfte att sprida kunskap om Nobelpriset och att vårda de varumärken som under mer än ett sekel inarbetats i samband med utdelandet av Nobelpriset. Nobelstiftelsen administrerar också Nobelsymposier inom respektive prisområde och ansvarar för publikationen av pristagarnas Nobelföreläsningar på Nobelprisets officiella webbplats Nobelprize.org. Under senare år har Nobelstiftelsens informationsaktiviteter utvidgats i en sådan omfattning att det har blivit nödvändigt att bilda nya organisationer för att driva och utveckla denna verksamhet, som inte kan finansieras med Nobelstiftelsens medel bildades därför den ideella föreningen Nobel Foundation Rights Association, stiftelsens rättighetsförening. Dess ändamål är att bedriva informations-, musei-, forsknings-, utvecklings-, medie- och därmed förenlig verksamhet inom Nobelstiftelsens intressesfär. Föreningen har haft en övergripande funktion som paraplyorganisation för följande fyra enheter; de helägda aktiebolagen Nobel Media AB och Nobelmuseet AB i Stockholm samt Nobels Fredspriskonsert AS och Stiftelsen Nobels Fredssenter i Oslo. Dessa organisationers främsta uppgift är att sprida information och kunskap om Nobelpriset och Nobelpristagarnas insatser och stimulera intresset för vetenskap och humanism. Under 2012 bildade föreningen det helägda aktiebolaget Nobelhuset AB med syfte att skapa ett Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Under senare delen av året bildades också det helägda aktiebolaget Nobel Group Interests AB med syftet att underlätta den ekonomiska och administrativa samordningen mellan bolagen. Föreningens aktieinnehav i de övriga aktiebolagen överläts därefter till Nobel Group Interests AB. De Nobelprisutdelande institutionerna Kungl. Vetenskapsakademien, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, Svenska Akademien samt Norska Nobelkommittén utser för två kalenderår i sänder femton ledamöter till Nobelstiftelsens fullmäktige. Av dessa 4

5 väljer Vetenskapsakademien sex representanter, de övriga prisutdelarna vardera tre. Utöver dessa ledamöter utser Vetenskapsakademien fyra och övriga prisutdelare två suppleanter. Fullmäktige väljer inom sig ordförande. Fullmäktiges viktigaste uppgift är att utse Nobelstiftelsens styrelse. Nobelstiftelsen företräds av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm och består av sju ledamöter och två suppleanter utsedda av Nobelstiftelsens fullmäktige. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för en period av två år i taget. Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och verkställande direktör. Fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Nobelstiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av sex revisorer, vilka samverkar i det s.k. revisorskollegiet. Fullmäktige utser en av stiftelsens revisorer, som skall vara auktoriserad. Övriga revisorer utses av prisutdelarna, utom ordföranden, som förordnas av regeringen. Samtliga revisorer väljs för en period om ett år i taget. 5

6 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2012 NOBELPRISET NOBELPRISTAGARE 2012 Sedan 1901 har Nobelpriset delats ut 555 gånger till 863 pristagare. Eftersom vissa har tilldelats priset två gånger är det totalt 835 individer och 21 organisationer som har mottagit ett Nobelpris eller Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. NOBELPRISET I FYSIK tilldelades SERGE HAROCHE och DAVID J. WINELAND för banbrytande experimentella metoder som möjliggör mätning och styrning av enstaka kvantsystem. NOBELPRISET I KEMI tilldelades ROBERT J. LEFKOWITZ och BRIAN K. KOBILKA för studier av G-proteinkopplade receptorer. NOBELPRISET I FYSIOLOGI ELLER MEDICIN tilldelades JOHN B. GURDON och SHINYA YAMANAKA för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens. NOBELPRISET I LITTERATUR tilldelades MO YAN som med hallucinatorisk skärpa förenar saga, historia och samtid. NOBELS FREDSPRIS tilldelades EUROPEISKA UNIONEN. Unionen och dess företrädare har i över sex decennier bidragit till att främja fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. SVERIGES RIKSBANKS PRIS I EKONOMISK VETENSKAP TILL ALFRED NOBELS MINNE tilldelades ALVIN E. ROTH och LLOYD S. SHAPLEY för teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken. 6

7 NOBELVECKAN I STOCKHOLM Nobelveckans officiella program sträckte sig från den 6 till den 12 december och inkluderade en rad aktiviteter arrangerade av Nobelstiftelsen, Nobelmuseet, Nobel Media och de Nobelprisutdelande institutionerna. Mottagningen på Nordiska museet anordnades 2012 gemensamt av Nobelstiftelsen och Kungl. Vetenskapsakademien. Nobelstiftelsen ansvarade även för genomförandet av Nobelprisutdelningen i Konserthuset och Nobelbanketten i Stadshuset den 10 december. Inom ramen för Nobelveckans officiella program arrangerade Nobel Media den 9 december för första gången Nobel Week Dialogue ett heldagsseminarium på temat genetik med syfte att verka för en bredare dialog mellan forskare och samhälle. Seminariet hade ca besökare. Nobel Media producerade också diskussionsprogrammet Nobel Minds samt stod som värd för Nobel Prize Concert. På Nobelprize.org publicerade man i samband med Nobelveckan pristagarintervjuer, inspelningar av 2012 års Nobelföreläsningar samt Nobelprisutdelningarna i Stockholm och Oslo. NOBELDAGARNA I OSLO Under Nobeldagarna i Oslo 2012 deltog Europeiska ministerrådets president Herman Van Rompuy, Europeiska kommissionens president José Manuel Barroso och Europeiska parlamentets ordförande Martin Schulz som representanter för fredspristagaren EU. Den 9 december hölls en presskonferens och intervjuer genomfördes av BBC och NRK. Nobelprisutdelningen i Oslo Rådhus den 10 december följdes av intervjuer med CNN. Samma kväll hölls en bankett på Grand Hotel. Den 11 december invigdes utställningen Europa fra krig til fred på Nobels Fredssenter. Samma kväll ägde Nobel Peace Prize Concert rum i Oslo Spektrum. ANMÄLAN TILL LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLM ANGÅENDE NOBELS FREDSPRIS Under våren 2012 inledde Länsstyrelsen ett tillsynsärende mot Nobelstiftelsen angående ansvaret för uppfyllelsen av ändamålsbestämmelserna i testamentet. Nobelstiftelsen lämnade in ett yttrande och ärendet avskrevs därefter. Både invändningsärendet och den efterföljande debatten åskådliggjorde motstridigheten i gällande regelverk. Det förutsätter att Nobelstiftelsen samtidigt ansvarar både för att arbetet med att utse Nobelpristagare utförs självständigt av de prisutdelande institutionerna och att prisbesluten inte står i strid med testamentets intentioner. I samband med ärendet fattade Nobelstiftelsens styrelse beslut om att anordna en konferens med samtliga prisutdelande institutioner för att utbyta erfarenheter kring urvalsprocesserna med avsikten att bidra till att om möjligt göra dessa än mer korrekta och ändamålsenliga. Därutöver har styrelsen beslutat att hos Kammarkollegiet hemställa om att tillsynen över Nobelstiftelsen enligt stiftelselagen inte ska omfatta meritvärderingen i prisbesluten. 7

8 INFORMATIONSVERKSAMHET Det är Nobelstiftelsens uppgift att förvalta och varsamt utveckla de varumärken och de immateriella tillgångar som har byggts upp under Nobelprisets drygt hundraåriga historia. Det har blivit allt viktigare för Nobelstiftelsen att aktivt vårda och skydda sina varumärken och upphovsrätter i ett långsiktigt perspektiv. Värdet av dessa tillgångar är nära kopplat till Nobelprisets goda anseende och internationella särställning. En betydande del av Nobelstiftelsens löpande verksamhet utgörs också av spridning av information om Nobelpriset, Nobelpristagarna, Nobelsystemet samt stiftelsen och dess verksamhet i stort. NOBEL CENTER I STOCKHOLM Under det gångna året har Stockholms stad och regeringen uttryckt ett starkt stöd för ett permanent Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Stockholms stad har genom beslut i exploateringsnämnden ställt mark till förfogande för projektet. Regeringen uttalade i budgetpropositionen sitt stöd för projektet och anvisade medel för Nobel Centers framtida drift. Positiva diskussioner har också förts med presumtiva donatorer gällande finansieringen av byggnaden. Förutsättningarna för att realisera projektet ser i dagsläget goda ut. Vidare inleddes urvalsprocessen inför en internationell arkitekttävling. Projektet drivs av Nobelhuset AB. NOBELSYMPOSIER Nobelstiftelsens symposieverksamhet inleddes Symposierna ägnas vetenskapliga genombrottsområden eller områden av central kulturell eller samhällelig betydelse och har genom åren fått en stark internationell ställning. Kostnaden för symposieverksamheten under år 2012 uppgick till 3,3 mkr (1,8). Symposieverksamheten bereds av en kommitté med representanter för prisutdelarna. Nobelstiftelsens verkställande direktör är ordförande. Under år 2012 genomfördes följande Nobelsymposier: ns 152 Physics with Radioactive Beams Organisatör Professor Björn Jonson Clarion Post, Göteborg, juni ns 153 Nanoscale Energy Converters Organisatör Professor Heiner Linke Örenäs Slott, Skåne, augusti ns 155 Economic Growth and Development Organisatör Professor Per Krusell Elite Hotel Marina Tower, Stockholm, 3 5 september 8

9 EKONOMISK FÖRVALTNING KAPITALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION OCH STRATEGI Målet för Nobelstiftelsens placeringsverksamhet är att få en så hög avkastning över tiden att den finansiella basen för Nobelpriset säkerställs och oberoendet garanteras för prisgruppernas arbete avseende val av pristagare. Förvaltningen skall ske med beaktande av de olika risker som föreligger på de finansiella marknaderna. Den genomsnittliga totala reala avkastning som eftersträvas är minst 3,5 %. Denna avkastning skall uppnås samtidigt som de samlade riskerna i förvaltningen är väl avvägda. En viktig förklaring till att avkastningsmålet satts till minst 3,5 % är att avkastningen då med viss marginal skall kunna överstiga den beräknade kostnadskvoten, som på sikt ska uppgå till cirka 3 %. Förvaltningen följer i sammanhanget vedertagna principer. Styrelsen fastställer ramarna för förvaltningen. Det innebär bl.a. att den lägger fast de övergripande principerna för förvaltningen med avseende på kontroll och etiska riktlinjer. Utifrån en bedömning av avkastning och risk lägger styrelsen fast intervall för hur stora innehaven av aktier, räntebärande tillgångar och alternativa tillgångar (bl.a. fastigheter och fastighetsfonder, infrastrukturfonder och hedgefonder) bör vara i normalläget. Detta har resulterat i en portföljstrategi med 55 % ± 10 procentenheter aktier inkl. onoterade innehav, 20 % ± 10 procentenheter räntebärande tillgångar samt 25 % ± 10 procentenheter alternativa tillgångar. För att mäta resultatet på kort sikt används en benchmarkportfölj bestående av 55 % aktier (MSCI All Country Index), 20 % obligationer (Handelsbanken All Bond Index) och 25 % alternativa tillgångar (HFRI Fund of Funds Composite Index). På längre sikt jämförs avkastningen också på rullande fem år mot andra officiella, nordiska kapitalförvaltare. De av styrelsen fastlagda principerna och mandaten utgör startpunkten för arbetet i Nobelstiftelsens investeringskommitté. Kommittén ansvarar för att löpande pröva de principer och regler som styr verksamheten och ge förslag till förändringar. Vidare fattar kommittén beslut om hur de intervall styrelsen avdelat för olika tillgångsslag ska utnyttjas över tiden, s.k. allokeringsbeslut. Kommittén tar också ställning till tillgångarnas fördelning på olika världsdelar och länder liksom i förekommande fall, s.k. stil för den förvaltning som skall tillämpas, exempelvis, tillväxt- eller värdeaktier samt ränte- och kreditrisk. Val av förvaltare för respektive tillgångsslag görs även av kommittén. Vid dessa val läggs bl.a. vikt vid investeringsfilosofi, investeringsprocess, historiskt uppnådda förvaltningsresultat, system för riskkontroll, förvaltningsorganisation, avgifter och arbetsmetoder i övrigt. Nobelstiftelsen skall upprätthålla en dialog med anlitade förvaltare gällande etiska riktlinjer, t.ex. kan FN:s Global Compact användas. För Nobelstiftelsens direktinvesteringar ska FN:s Global Compact användas. Under hösten flyttades förvaltning för likvida och transparenta aktiemarknader mot passiv lågkostnadsförvaltning via indexfonder. Bakom beslutet ligger bedömningen att det på marknader av detta slag är svårt att efter avgifter avkasta bättre än index. Arbete med att gradvis reducera antalet förvaltare pågår parallellt. För att uppnå en god kombination av avkastning och risk strävar stiftelsen efter att placera i ytterligare några världsledande hedgefonder. Resultatet hittills är bra; det har visat sig möjligt att få tillträde till flera historiskt högpresterande, stängda hedgefonder. 9

10 Investeringskommittén avgör själv vilka beslut den önskar delegera till stiftelsens exekutiva ledning. Förvaltningen bedrivs med en liten organisation. Finanschefen ansvarar för att förbereda beslut i kommittén, följa upp och exekvera besluten, handla upp förvaltare och ta fram nödvändigt analys- och beredningsunderlag. ÖVERGRIPANDE STÄLLNING OCH RESULTAT Marknadsvärdet på Nobelstiftelsens totala investerade kapital uppgick vid slutet av 2012 till mkr (2 973). Rensat för värdet på stiftelsens administrativa fastigheter erhålls ett placeringskapital som vid slutet av 2012 uppgick till mkr (2 803). Placeringskapitalet fördelade sig på 51 % (47) aktier, 16 % (20) räntebärande tillgångar samt 33 % (33) alternativa tillgångar. Årets avkastning på placeringskapitalet uppgick till 8,2 %. Den totala avkastningen på eget kapital (förmögenhetstillväxten efter återläggning av den totala summan för samtliga Nobelpris och verksamhetens kostnader) uppgick till 7,8 % ( 2,6). Det bokföringsmässiga resultatet för året uppgick till 37,4 mkr ( 19,2). Verksamhetens kostnader uppgick till 67,9 mkr (70,0). Årets resultatförsämring är hänförbar till kapitalförvaltningen, där den realiserade värdeförändringen netto uppgick till 6,7 mkr mot 19,8 mkr för Årets ränteintäkter minskade till 15,7 mkr (19,3). Utdelningarna ökade till 26,5 mkr (16,1). Total avkastning på eget kapital 7,8 % 2,6 % 5,5 % 14,4 % 19,0 %. UTFLÖDE OCH KOSTNADER Den totala summan för samtliga Nobelpris och verksamhetens kostnader uppgick till 107,9 mkr (120,0). Den fördelar sig på tre huvudkategorier; priserna och ersättningarna till prisgrupperna 70,1 mkr (77,4), Nobelveckan i Stockholm och Oslo 15,6 mkr (20,2) samt administration, Nobelsymposier mm 22,2 mkr (22,4). I juni 2012 beslutade styrelsen att sänka prissumman från 10 till 8 miljoner kronor, en åtgärd för att undvika att kapitalet urholkas i ett långsiktigt perspektiv. Den sammanlagda prissumman blev därmed 40,0 mkr (50,0). Samtidigt fattades ett beslut om att reducera den genomsnittliga ersättningen till prisgrupperna med tio procent. Eftersom prisgrupperna har rätt att i viss mån fördela ersättningen mellan åren syns dock inte detta beslut i årets resultat. Ersättningen till prisgrupperna uppgick till 30,1 mkr (27,4). Enligt 1968 års donation från Sveriges Riksbank för ett pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne har stiftelsen för år 2012 erhållit 13,2 mkr. Detta belopp motsvarade 2012 års Nobelpris samt 5,2 mkr (65 % av prissumman) för täckande av prisgruppens och stiftelsens kostnader i samband med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I och med att prissumman har sänkts så minskar således även den kostnadsersättning som stiftelsen erhåller. Utöver beslutet att sänka prissumman inleddes även ett arbete under året för att reducera verksamhetens kostnader. När det gäller Nobelveckan i Stockholm och Oslo gav arbetet omedelbart effekt och kostnadsreducering uppnåddes främst genom omförhandlade villkor med leverantörer. Under 2011 förekom engångskostnader avseende prisutdelningen i Rådhuset i Oslo. Denna omständighet samt fluktuationer mellan åren avseende antalet 10

11 pristagare som gästar Stockholm respektive Oslo bidrog även till årets resultatförbättring. På totalnivå minskade kostnaderna för Nobelveckan i Stockholm och Oslo med 4,6 mkr till 15,6 mkr. Kostnaderna för central administration minskade totalt sett från 20,6 mkr till 18,9 mkr. Årets kostnad avseende löner och pensioner minskade, främst till följd av återföring av del av pensionsskulden med anledning av ett dödsfall under året. De direktägda fastigheterna bidrog med ett högre resultat än året innan, främst beroende på återhållsamhet avseende löpande underhåll. Besparingsarbetet fortsätter under Trots att det totala utflödet minskade från 120,0 mkr till 107,9 mkr blev nedgången i den s.k. kostnadskvoten den totala summan för samtliga Nobelpris och verksamhetens kostnader i förhållande till det egna kapitalets marknadsvärde vid ingången av året begränsad. Det är en följd av att marknadsvärdet reducerades under Kvoten för 2012 låg på 3,7 % (3,8). Stiftelsen ser över sin hantering av moms på kapitalförvaltningstjänster och vissa andra tjänster som köps från utlandet. Skatteverket har kontaktats för samråd och stiftelsen kommer under 2013 att anpassa sin mervärdesskattehantering i enlighet med gällande regelverk. 11

12 TOTALT PLACERINGSKAPITAL TILL MARKNADSVÄRDE FÖRDELAT PÅ TILLGÅNGSSLAG (%) Aktieinvesteringar Sverige Europa exkl. Sverige USA Japan Övrigt Räntebärande investeringar Sverige Övrigt Alternativa investeringar Fastigheter Hedgefonder och fonder för onoterade aktier Totalt placeringskapital Not. Denna uppställning, som visar allokeringen av kapitalet fördelat på tillgångsslag, avviker från den bokföringsmässiga redovisningen genom att dels icke direktägda fastigheter ingår i fastighetsbegreppet, dels förekommande likviditet hos portföljförvaltarna redovisas per tillgångsslag. Totalt placeringskapital motsvarar totalt investerat kapital exklusive administrativa fastigheter. 12

13 PLACERINGSPORTFÖLJEN Det totala marknadsvärderade placeringskapitalet (totalt investerat kapital exklusive administrativa fastigheter) uppgick till mkr (2 803). Resultatet för placeringskapitalet uppgick till 8,2 % mot 7,3 % för jämförelseindex. Det bättre resultatet förklaras främst av att räntebärande investeringar och hedgefonder utvecklats bättre än jämförelseindex. Fastighetsfonderna drar ned resultatet. Aktierna bidrar till det totala resultatet med 4,8 %, de räntebärande investeringarna med 1,1 % och de alternativa investeringarna med 1,4 %. Nedanstående allokering av placeringskapitalet fördelat på tillgångsslag avviker från den bokföringsmässiga redovisningen genom att dels icke direktägda fastigheter ingår i fastighetsbegreppet, dels att förekommande likviditet hos portföljförvaltarna redovisas per tillgångsslag. AKTIEINVESTERINGAR Marknadsvärdet på stiftelsens aktieinvesteringar uppgick till mkr (1 315). Andelen aktieinvesteringar av placeringskapitalet var vid årsskiftet 51,2 % (46,9). Detta fördelade sig på Sverige 16 % (16), Europa i övrigt 14 % (17), USA 38 % (48), Japan 0 % (6) och övrigt 32 % (13). Största förändringen under året är en omallokering från USA och Japan till tillväxtmarknader. Flertalet av världens börser steg under Det medförde att världsindex mätt som MSCI World i sek steg med 10,0 % ( 5,5). Värdet på Nobelstiftelsens totala aktieportfölj steg med 10,5 % ( 9,3), vilket var något bättre än jämförelseindex 1 som steg med 10,3 % ( 5,1). Det något bättre resultatet förklaras främst av stiftelsens förhållandevis stora andel svenska aktier. Aktieförvaltarna visade en blandad utveckling under 2012 men Aberdeens tillväxtmarknadsfond står ut med ett resultat som är 7,8 % bättre än sitt jämförelseindex. Under året har aktierna i Ratos, innehavet i fonderna Carmignac Patrimoine, Keppler, SHB Global, IPM RAFI Japan samt Enter Select sålts. Mandatet hos T. Rowe Price att förvalta amerikanska storbolag har avvecklats. Köp har gjorts av Aberdeen tillväxtmarknadsfond, aktiefonden Viking Long-Only och Handelsbankens indexfonder: Sverige Index, USA Index samt Europa Index. RÄNTEBÄRANDE INVESTERINGAR Marknadsvärdet på stiftelsens räntebärande tillgångar uppgick till 460 mkr (570). Andelen räntebärande tillgångar av placeringskapitalet var vid årsskiftet 15,9 % (20,2). Av tillgångarna hänförde sig 78 % (72) till Sverige medan 22 % (28) avsåg internationella krediter, tillväxtmarknader och s.k. high yields. Förutom obligationsinnehaven ingår likvida medel i tillgångsslaget räntebärande investeringar. De flesta räntebärande tillgångar i världen steg i värde under Avkastningen för Barclays Capital Global Aggregate Bond Index var 4,3 % i dollar ( 0,9 % i svenska kronor). Avkastningen för stiftelsens räntebärande placeringar uppgick under året till 6,0 % (3,3) vilket var bättre än jämförelseindex 2 som steg med 3,6 %. Den högre avkastningen förklaras främst av att Nobelstiftelsen haft mer kreditrisk än jämförelseindex. Alla stiftelsens förvaltare av räntebärande tillgångar nådde bättre resultat än index och Bluebay avkastade hela 3,3 % bättre än sitt jämförelseindex. Under året har innehavet i Wellington sålts. Andelen kreditobligationer har ökat i obligationsportföljen samtidigt som genomsnittslöptiden minskat. 1 MSCI All Countries net (SEK) 2 Handelsbanken all bond index 13

14 ALTERNATIVA TILLGÅNGAR Marknadsvärdet på stiftelsens alternativa tillgångar uppgick till 940 mkr (918). Andelen alternativa tillgångar av placeringskapitalet var vid årsskiftet 32,4 % (32,8). De fördelar sig på fastighetsfonder, hedgefonder samt onoterade aktier och obligationer. Marknadsvärdet för hedgefonderna uppgick till 522 mkr (397). Andelen hedgefonder av placeringskapitalet var vid årsskiftet 18,0 % (14,2). Stiftelsen innehar andelar i fem hedgefonder med olika inriktning varav en är s.k. fond-i-fond. Dessutom finns tre mindre innehav som är under slutlig inlösen. Hedgefondportföljen har under året stigit med 8,2 % (3,0) medan jämförelseindex 3 steg med 4,7 % ( 5,5) i lokala valutor. Förutom de fonder som är under inlösen uppvisade hedgefonderna bra resultat under året. Under året har innehavet i hedgefonden Rock Creek sålts och innehavet i Signet lösts in. Köp har gjorts av hedgefonderna Nektar och Millenium. Marknadsvärdet för onoterade aktier och obligationer uppgick till 173 mkr (276). Andelen fonder för onoterade aktier och obligationer var vid årsskiftet 6,0 % (9,9). En av tre fonder som investerar i onoterade aktier är inriktad på infrastrukturinvesteringar. Årets avkastning för onoterade aktier var 8,7 % (12,0) och för onoterade obligationer 17,1 % i lokala valutor. Stiftelsens exponering mot fastighetsfonder uppgick vid årsskiftet till 8,4 % (8,7) av placeringskapitalet och utgjordes av andelar i sex fastighetsfonder som investerar i USA, Kina, Sverige samt övriga Europa. Fondägandet i Sverige har formen av aktier och aktieägarlån. Under året har värdet på fastighetsfonderna stigit med 5,8 % (3,4) i lokala valutor. Marknadsvärdet för de direktägda fastigheterna uppgick till 175 mkr (170). Stiftelsen direktäger endast de två administrativa fastigheterna i Stockholm och Oslo, värderade till 5,7 % (5,7) av det totala kapitalet. Dessa är dock att betrakta som administrativa fastigheter och inte som placeringskapital. VALUTASÄKRING Vid årsskiftet var investerat kapital fördelat på milj kronor, 182 milj dollar, 39 milj euro och resterande 465 mkr fördelade på övriga valutor. Valutaexponering har försämrat resultatet med 3,1 %. Detta beror på att dollarn sjunkit i värde med 5,0 % och euron tappat 3,6 %. Dock har merparten av de utländska investeringarna i räntebärande och alternativa investeringar valutasäkrats vilket givit ett positivt bidrag med 0,9 %. De underliggande valutaterminskontraktens belopp uppgår vid årsskiftet till usd 55 miljoner och Euro 15 miljoner. Värdet på valutaterminerna var vid årsskiftet 14,8 mkr (2,4) eller 0,5 % (0,1) som andel av balansräkningen. DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Årsresultatet före dispositioner uppgick till 37,4 mkr ( 19,2) varav 6,7 mkr (19,8) utgjorde realiserad värdeförändring. I enlighet med stiftelsens grundstadgar tillförs det bundna kapitalet 26,0 mkr (82,0) för att trygga realvärdet av det egna kapitalet över tiden. Bokföringsmässig avsättning till det bundna kapitalet skall antingen ske med ett belopp motsvarande årets inflation beräknad på det egna kapitalets marknadsvärde eller med en tiondel av den totala årliga avkastningen. För årets avsättning gäller det första alternativet. Ovanstående disposition har beaktats vid upprättande av balansräkningen. 3 HFRI Fund of Funds Composite Index (local curr) 14

15 RESULTATRÄKNING (tkr) Not Kapitalförvaltning Ränteintäkter Utdelningar Realiserad värdeförändring Externa kapitalförvaltningskostnader Redovisat resultat kapitalförvaltningen Verksamhetens kostnader Ersättning till prisgrupperna Central administration Nobelveckan i Stockholm och Oslo Symposieverksamhet Övriga kostnader Redovisat bokföringsmässigt årsresultat före dispositioner DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Kapitalisering bundet eget kapital Kapitalisering fritt eget kapital Årets Nobelpris Årets förändring bokfört värde eget kapital Årets förändring av ej realiserade övervärden Årets förändring marknadsvärde eget kapital Justering för inflation Real förändring av eget kapital

16 BALANSRÄKNING (tkr) Tillgångar Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6 Balanserade utvecklingskostnader Materiella anläggningstillgångar 6 Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Obligationer Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

17 BALANSRÄKNING (tkr) Eget kapital och skulder Not Eget kapital 11 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner Summa avsättningar Skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Investeringsåtaganden onoterade innehav

18 KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Kassaflöde från förvaltningen Verksamhetens kostnader, exkl. avskrivningar Kassaflöde från verksamheten Förändring i placerade medel Övriga förändringar av tillgångar och skulder Årets Nobelpris Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde. Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärden och fördelas över den beräknade ekonomiska livslängden. Datorer avskrivs på tre år, övriga inventarier på fem år. Balanserade utvecklingskostnader skrivs av på fem år. Nedskrivningar av fastigheter sker endast om värdet på fastigheterna varaktigt har gått ned och därigenom understiger det bokförda värdet på fastigheterna. Utöver vad som redovisas som externa kapitalförvaltningskostnader gäller för stiftelsens fondinnehav att sådana kostnader avräknas direkt mot fondens värde. Värdepapper har värderats till lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde för hela värdepappersportföljen inklusive administrativa fastigheter. Vid försäljningar av värdepapper beräknas anskaffningskostnaden för försålda värdepapper enligt genomsnittsmetoden, dvs till den genomsnittliga anskaffningskostnaden för samtliga innehavda värdepapper av samma slag. Vinster och förluster vid försäljningar redovisas i resultaträkningen som realiserad värdeförändring. Valutaterminskontrakt ingås för att säkra vissa valutakursförändringar. Vid förfall redovisas resultatet av valutaterminerna. Marknadsvärdet på vissa alternativa investeringar påverkas av det faktum att rapporteringen från fonderna sker med en viss eftersläpning. Räntor periodiseras utifrån den effektiva anskaffningsräntan, vilket innebär att periodens ränteintäkt består av kupongräntan och förändring av det upplupna anskaffnings värdet. Stiftelsen har beträffande verksamhetens kostnader valt en funktionsindelning. Delposterna redovisas netto. 18

19 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING (belopp i tkr) Not 1 REALISERAD VÄRDEFÖRÄNDRING Vinster Förluster Netto Vinster Förluster Netto Räntebärande placeringar Aktier/andelar Totalt Not 2 CENTRAL ADMINISTRATION Löner och pensioner, inkl. sociala kostnader Arvoden, inkl. sociala kostnader Resekostnader Övriga personalkostnader Kontorsadministration Lokalkostnader Resultat administrativa fastigheter Bidrag Nobelmuseet i Karlskoga Avskrivningar Valutakursdifferenser Övriga administrationskostnader Kostnadsersättning från Sveriges Riksbank Not 3 LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Styrelse och Övriga anställda verkställande direktör Löner och ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader Medeltalet anställda uppgick till 11 (11), varav 9 (9) kvinnor. Styrelsen har en kvinnlig ledamot samt en kvinnlig suppleant. För pension till VD efter 65 års ålder har stiftelsen erlagt en årspremie motsvarande 40 % av pensionsmedförande lön. 19

20 Not 4 FÖRÄNDRING AV EJ REALISERADE ÖVERVÄRDEN Eget kapital Förändring Marknadsvärde Avgår bokfört värde Övervärde Not 5 REALT EGET KAPITAL Marknadsvärde Justeras för inflation Inflationsjusterat eget kapital Real förändring av eget kapital Marknadsvärde varav sedan *: inflationsuppräkning realvärdeförändring *) 1996 är startår för beräkningarna. Med användande av genomsnittsvärden ökade konsumentprisindex med 0,89 % från år 2011 till år Justeringen för inflation blir då Not 6 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Balanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 874 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt värde Balanserade utvecklingskostnader Årets avskrivningar har belastat Nobelveckan i Stockholm och Oslo 20

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2015 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2015 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2016. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2013 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2013 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2014. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2014 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2014 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2015. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2011 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2011 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm The Nobel Foundation 2012. Nobel Prize, The Nobel Prize

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Stiftelsen John Tjemelds Advokatfond Org.nr Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011.

Stiftelsen John Tjemelds Advokatfond Org.nr Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011. Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier for

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

T o b i a s S t i f t e l s e n

T o b i a s S t i f t e l s e n T o b i a s S t i f t e l s e n H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare 1(7) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Tobias

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-06-08 LS 1105-0781 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen l ANDSTIAtöSS f VRELSFN i»1-06-21 005 Årsredovisning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

23085 Summa intäkter

23085 Summa intäkter Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237 Styrelsen avger hänned årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer