N O B E L - S T I F T E L S E N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N O B E L - S T I F T E L S E N"

Transkript

1 NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012

2 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, Stockholm Nobelstiftelsen Nobelpriset, Nobelmedaljen och figurmärket N är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAG OCH ORGANISATION... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 Nobelpriset...6 Nobelpristagare Nobelveckan i Stockholm...7 Nobeldagarna i Oslo...7 Anmälan till Länsstyrelsen i Stockholm angående Nobels Fredspris...7 Informationsverksamhet...8 Nobel Center i Stockholm...8 Nobelsymposier....8 Ekonomisk förvaltning...9 Kapitalförvaltningens organisation och strategi...9 Övergripande ställning och resultat...10 Utflöde och kostnader...10 Placeringsportföljen...13 Aktieinvesteringar Räntebärande investeringar...13 Alternativa tillgångar...14 Valutasäkring...14 Disposition av årets resultat...14 Resultaträkning...15 Balansräkning...16 Noter Revisionsberättelse...27 Fullmäktige...29 Styrelse...30 International Advisory Board...31 Investeringskommitté...31 Revisorer

4 UPPDRAG OCH ORGANISATION Nobelstiftelsen är en privat stiftelse som upprättades år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente och de grundstadgar som fastställdes i anslutning till testamentet. En central uppgift för Nobelstiftelsen är att förvalta den förmögenhet som ställts till förfogande för utdelande av Nobelpriset på ett sådant sätt att den ekonomiska basen säkerställs och oberoendet garanteras för de Nobelprisutdelande institutionernas arbete avseende val av pristagare. En annan viktig uppgift för stiftelsen är att tillvarata de prisutdelande institutionernas gemensamma intressen samt att representera hela Nobelgemenskapen utåt. Detta innefattar bland annat en bred informationsverksamhet med syfte att sprida kunskap om Nobelpriset och att vårda de varumärken som under mer än ett sekel inarbetats i samband med utdelandet av Nobelpriset. Nobelstiftelsen administrerar också Nobelsymposier inom respektive prisområde och ansvarar för publikationen av pristagarnas Nobelföreläsningar på Nobelprisets officiella webbplats Nobelprize.org. Under senare år har Nobelstiftelsens informationsaktiviteter utvidgats i en sådan omfattning att det har blivit nödvändigt att bilda nya organisationer för att driva och utveckla denna verksamhet, som inte kan finansieras med Nobelstiftelsens medel bildades därför den ideella föreningen Nobel Foundation Rights Association, stiftelsens rättighetsförening. Dess ändamål är att bedriva informations-, musei-, forsknings-, utvecklings-, medie- och därmed förenlig verksamhet inom Nobelstiftelsens intressesfär. Föreningen har haft en övergripande funktion som paraplyorganisation för följande fyra enheter; de helägda aktiebolagen Nobel Media AB och Nobelmuseet AB i Stockholm samt Nobels Fredspriskonsert AS och Stiftelsen Nobels Fredssenter i Oslo. Dessa organisationers främsta uppgift är att sprida information och kunskap om Nobelpriset och Nobelpristagarnas insatser och stimulera intresset för vetenskap och humanism. Under 2012 bildade föreningen det helägda aktiebolaget Nobelhuset AB med syfte att skapa ett Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Under senare delen av året bildades också det helägda aktiebolaget Nobel Group Interests AB med syftet att underlätta den ekonomiska och administrativa samordningen mellan bolagen. Föreningens aktieinnehav i de övriga aktiebolagen överläts därefter till Nobel Group Interests AB. De Nobelprisutdelande institutionerna Kungl. Vetenskapsakademien, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, Svenska Akademien samt Norska Nobelkommittén utser för två kalenderår i sänder femton ledamöter till Nobelstiftelsens fullmäktige. Av dessa 4

5 väljer Vetenskapsakademien sex representanter, de övriga prisutdelarna vardera tre. Utöver dessa ledamöter utser Vetenskapsakademien fyra och övriga prisutdelare två suppleanter. Fullmäktige väljer inom sig ordförande. Fullmäktiges viktigaste uppgift är att utse Nobelstiftelsens styrelse. Nobelstiftelsen företräds av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm och består av sju ledamöter och två suppleanter utsedda av Nobelstiftelsens fullmäktige. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för en period av två år i taget. Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och verkställande direktör. Fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Nobelstiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av sex revisorer, vilka samverkar i det s.k. revisorskollegiet. Fullmäktige utser en av stiftelsens revisorer, som skall vara auktoriserad. Övriga revisorer utses av prisutdelarna, utom ordföranden, som förordnas av regeringen. Samtliga revisorer väljs för en period om ett år i taget. 5

6 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2012 NOBELPRISET NOBELPRISTAGARE 2012 Sedan 1901 har Nobelpriset delats ut 555 gånger till 863 pristagare. Eftersom vissa har tilldelats priset två gånger är det totalt 835 individer och 21 organisationer som har mottagit ett Nobelpris eller Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. NOBELPRISET I FYSIK tilldelades SERGE HAROCHE och DAVID J. WINELAND för banbrytande experimentella metoder som möjliggör mätning och styrning av enstaka kvantsystem. NOBELPRISET I KEMI tilldelades ROBERT J. LEFKOWITZ och BRIAN K. KOBILKA för studier av G-proteinkopplade receptorer. NOBELPRISET I FYSIOLOGI ELLER MEDICIN tilldelades JOHN B. GURDON och SHINYA YAMANAKA för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens. NOBELPRISET I LITTERATUR tilldelades MO YAN som med hallucinatorisk skärpa förenar saga, historia och samtid. NOBELS FREDSPRIS tilldelades EUROPEISKA UNIONEN. Unionen och dess företrädare har i över sex decennier bidragit till att främja fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. SVERIGES RIKSBANKS PRIS I EKONOMISK VETENSKAP TILL ALFRED NOBELS MINNE tilldelades ALVIN E. ROTH och LLOYD S. SHAPLEY för teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken. 6

7 NOBELVECKAN I STOCKHOLM Nobelveckans officiella program sträckte sig från den 6 till den 12 december och inkluderade en rad aktiviteter arrangerade av Nobelstiftelsen, Nobelmuseet, Nobel Media och de Nobelprisutdelande institutionerna. Mottagningen på Nordiska museet anordnades 2012 gemensamt av Nobelstiftelsen och Kungl. Vetenskapsakademien. Nobelstiftelsen ansvarade även för genomförandet av Nobelprisutdelningen i Konserthuset och Nobelbanketten i Stadshuset den 10 december. Inom ramen för Nobelveckans officiella program arrangerade Nobel Media den 9 december för första gången Nobel Week Dialogue ett heldagsseminarium på temat genetik med syfte att verka för en bredare dialog mellan forskare och samhälle. Seminariet hade ca besökare. Nobel Media producerade också diskussionsprogrammet Nobel Minds samt stod som värd för Nobel Prize Concert. På Nobelprize.org publicerade man i samband med Nobelveckan pristagarintervjuer, inspelningar av 2012 års Nobelföreläsningar samt Nobelprisutdelningarna i Stockholm och Oslo. NOBELDAGARNA I OSLO Under Nobeldagarna i Oslo 2012 deltog Europeiska ministerrådets president Herman Van Rompuy, Europeiska kommissionens president José Manuel Barroso och Europeiska parlamentets ordförande Martin Schulz som representanter för fredspristagaren EU. Den 9 december hölls en presskonferens och intervjuer genomfördes av BBC och NRK. Nobelprisutdelningen i Oslo Rådhus den 10 december följdes av intervjuer med CNN. Samma kväll hölls en bankett på Grand Hotel. Den 11 december invigdes utställningen Europa fra krig til fred på Nobels Fredssenter. Samma kväll ägde Nobel Peace Prize Concert rum i Oslo Spektrum. ANMÄLAN TILL LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLM ANGÅENDE NOBELS FREDSPRIS Under våren 2012 inledde Länsstyrelsen ett tillsynsärende mot Nobelstiftelsen angående ansvaret för uppfyllelsen av ändamålsbestämmelserna i testamentet. Nobelstiftelsen lämnade in ett yttrande och ärendet avskrevs därefter. Både invändningsärendet och den efterföljande debatten åskådliggjorde motstridigheten i gällande regelverk. Det förutsätter att Nobelstiftelsen samtidigt ansvarar både för att arbetet med att utse Nobelpristagare utförs självständigt av de prisutdelande institutionerna och att prisbesluten inte står i strid med testamentets intentioner. I samband med ärendet fattade Nobelstiftelsens styrelse beslut om att anordna en konferens med samtliga prisutdelande institutioner för att utbyta erfarenheter kring urvalsprocesserna med avsikten att bidra till att om möjligt göra dessa än mer korrekta och ändamålsenliga. Därutöver har styrelsen beslutat att hos Kammarkollegiet hemställa om att tillsynen över Nobelstiftelsen enligt stiftelselagen inte ska omfatta meritvärderingen i prisbesluten. 7

8 INFORMATIONSVERKSAMHET Det är Nobelstiftelsens uppgift att förvalta och varsamt utveckla de varumärken och de immateriella tillgångar som har byggts upp under Nobelprisets drygt hundraåriga historia. Det har blivit allt viktigare för Nobelstiftelsen att aktivt vårda och skydda sina varumärken och upphovsrätter i ett långsiktigt perspektiv. Värdet av dessa tillgångar är nära kopplat till Nobelprisets goda anseende och internationella särställning. En betydande del av Nobelstiftelsens löpande verksamhet utgörs också av spridning av information om Nobelpriset, Nobelpristagarna, Nobelsystemet samt stiftelsen och dess verksamhet i stort. NOBEL CENTER I STOCKHOLM Under det gångna året har Stockholms stad och regeringen uttryckt ett starkt stöd för ett permanent Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Stockholms stad har genom beslut i exploateringsnämnden ställt mark till förfogande för projektet. Regeringen uttalade i budgetpropositionen sitt stöd för projektet och anvisade medel för Nobel Centers framtida drift. Positiva diskussioner har också förts med presumtiva donatorer gällande finansieringen av byggnaden. Förutsättningarna för att realisera projektet ser i dagsläget goda ut. Vidare inleddes urvalsprocessen inför en internationell arkitekttävling. Projektet drivs av Nobelhuset AB. NOBELSYMPOSIER Nobelstiftelsens symposieverksamhet inleddes Symposierna ägnas vetenskapliga genombrottsområden eller områden av central kulturell eller samhällelig betydelse och har genom åren fått en stark internationell ställning. Kostnaden för symposieverksamheten under år 2012 uppgick till 3,3 mkr (1,8). Symposieverksamheten bereds av en kommitté med representanter för prisutdelarna. Nobelstiftelsens verkställande direktör är ordförande. Under år 2012 genomfördes följande Nobelsymposier: ns 152 Physics with Radioactive Beams Organisatör Professor Björn Jonson Clarion Post, Göteborg, juni ns 153 Nanoscale Energy Converters Organisatör Professor Heiner Linke Örenäs Slott, Skåne, augusti ns 155 Economic Growth and Development Organisatör Professor Per Krusell Elite Hotel Marina Tower, Stockholm, 3 5 september 8

9 EKONOMISK FÖRVALTNING KAPITALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION OCH STRATEGI Målet för Nobelstiftelsens placeringsverksamhet är att få en så hög avkastning över tiden att den finansiella basen för Nobelpriset säkerställs och oberoendet garanteras för prisgruppernas arbete avseende val av pristagare. Förvaltningen skall ske med beaktande av de olika risker som föreligger på de finansiella marknaderna. Den genomsnittliga totala reala avkastning som eftersträvas är minst 3,5 %. Denna avkastning skall uppnås samtidigt som de samlade riskerna i förvaltningen är väl avvägda. En viktig förklaring till att avkastningsmålet satts till minst 3,5 % är att avkastningen då med viss marginal skall kunna överstiga den beräknade kostnadskvoten, som på sikt ska uppgå till cirka 3 %. Förvaltningen följer i sammanhanget vedertagna principer. Styrelsen fastställer ramarna för förvaltningen. Det innebär bl.a. att den lägger fast de övergripande principerna för förvaltningen med avseende på kontroll och etiska riktlinjer. Utifrån en bedömning av avkastning och risk lägger styrelsen fast intervall för hur stora innehaven av aktier, räntebärande tillgångar och alternativa tillgångar (bl.a. fastigheter och fastighetsfonder, infrastrukturfonder och hedgefonder) bör vara i normalläget. Detta har resulterat i en portföljstrategi med 55 % ± 10 procentenheter aktier inkl. onoterade innehav, 20 % ± 10 procentenheter räntebärande tillgångar samt 25 % ± 10 procentenheter alternativa tillgångar. För att mäta resultatet på kort sikt används en benchmarkportfölj bestående av 55 % aktier (MSCI All Country Index), 20 % obligationer (Handelsbanken All Bond Index) och 25 % alternativa tillgångar (HFRI Fund of Funds Composite Index). På längre sikt jämförs avkastningen också på rullande fem år mot andra officiella, nordiska kapitalförvaltare. De av styrelsen fastlagda principerna och mandaten utgör startpunkten för arbetet i Nobelstiftelsens investeringskommitté. Kommittén ansvarar för att löpande pröva de principer och regler som styr verksamheten och ge förslag till förändringar. Vidare fattar kommittén beslut om hur de intervall styrelsen avdelat för olika tillgångsslag ska utnyttjas över tiden, s.k. allokeringsbeslut. Kommittén tar också ställning till tillgångarnas fördelning på olika världsdelar och länder liksom i förekommande fall, s.k. stil för den förvaltning som skall tillämpas, exempelvis, tillväxt- eller värdeaktier samt ränte- och kreditrisk. Val av förvaltare för respektive tillgångsslag görs även av kommittén. Vid dessa val läggs bl.a. vikt vid investeringsfilosofi, investeringsprocess, historiskt uppnådda förvaltningsresultat, system för riskkontroll, förvaltningsorganisation, avgifter och arbetsmetoder i övrigt. Nobelstiftelsen skall upprätthålla en dialog med anlitade förvaltare gällande etiska riktlinjer, t.ex. kan FN:s Global Compact användas. För Nobelstiftelsens direktinvesteringar ska FN:s Global Compact användas. Under hösten flyttades förvaltning för likvida och transparenta aktiemarknader mot passiv lågkostnadsförvaltning via indexfonder. Bakom beslutet ligger bedömningen att det på marknader av detta slag är svårt att efter avgifter avkasta bättre än index. Arbete med att gradvis reducera antalet förvaltare pågår parallellt. För att uppnå en god kombination av avkastning och risk strävar stiftelsen efter att placera i ytterligare några världsledande hedgefonder. Resultatet hittills är bra; det har visat sig möjligt att få tillträde till flera historiskt högpresterande, stängda hedgefonder. 9

10 Investeringskommittén avgör själv vilka beslut den önskar delegera till stiftelsens exekutiva ledning. Förvaltningen bedrivs med en liten organisation. Finanschefen ansvarar för att förbereda beslut i kommittén, följa upp och exekvera besluten, handla upp förvaltare och ta fram nödvändigt analys- och beredningsunderlag. ÖVERGRIPANDE STÄLLNING OCH RESULTAT Marknadsvärdet på Nobelstiftelsens totala investerade kapital uppgick vid slutet av 2012 till mkr (2 973). Rensat för värdet på stiftelsens administrativa fastigheter erhålls ett placeringskapital som vid slutet av 2012 uppgick till mkr (2 803). Placeringskapitalet fördelade sig på 51 % (47) aktier, 16 % (20) räntebärande tillgångar samt 33 % (33) alternativa tillgångar. Årets avkastning på placeringskapitalet uppgick till 8,2 %. Den totala avkastningen på eget kapital (förmögenhetstillväxten efter återläggning av den totala summan för samtliga Nobelpris och verksamhetens kostnader) uppgick till 7,8 % ( 2,6). Det bokföringsmässiga resultatet för året uppgick till 37,4 mkr ( 19,2). Verksamhetens kostnader uppgick till 67,9 mkr (70,0). Årets resultatförsämring är hänförbar till kapitalförvaltningen, där den realiserade värdeförändringen netto uppgick till 6,7 mkr mot 19,8 mkr för Årets ränteintäkter minskade till 15,7 mkr (19,3). Utdelningarna ökade till 26,5 mkr (16,1). Total avkastning på eget kapital 7,8 % 2,6 % 5,5 % 14,4 % 19,0 %. UTFLÖDE OCH KOSTNADER Den totala summan för samtliga Nobelpris och verksamhetens kostnader uppgick till 107,9 mkr (120,0). Den fördelar sig på tre huvudkategorier; priserna och ersättningarna till prisgrupperna 70,1 mkr (77,4), Nobelveckan i Stockholm och Oslo 15,6 mkr (20,2) samt administration, Nobelsymposier mm 22,2 mkr (22,4). I juni 2012 beslutade styrelsen att sänka prissumman från 10 till 8 miljoner kronor, en åtgärd för att undvika att kapitalet urholkas i ett långsiktigt perspektiv. Den sammanlagda prissumman blev därmed 40,0 mkr (50,0). Samtidigt fattades ett beslut om att reducera den genomsnittliga ersättningen till prisgrupperna med tio procent. Eftersom prisgrupperna har rätt att i viss mån fördela ersättningen mellan åren syns dock inte detta beslut i årets resultat. Ersättningen till prisgrupperna uppgick till 30,1 mkr (27,4). Enligt 1968 års donation från Sveriges Riksbank för ett pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne har stiftelsen för år 2012 erhållit 13,2 mkr. Detta belopp motsvarade 2012 års Nobelpris samt 5,2 mkr (65 % av prissumman) för täckande av prisgruppens och stiftelsens kostnader i samband med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I och med att prissumman har sänkts så minskar således även den kostnadsersättning som stiftelsen erhåller. Utöver beslutet att sänka prissumman inleddes även ett arbete under året för att reducera verksamhetens kostnader. När det gäller Nobelveckan i Stockholm och Oslo gav arbetet omedelbart effekt och kostnadsreducering uppnåddes främst genom omförhandlade villkor med leverantörer. Under 2011 förekom engångskostnader avseende prisutdelningen i Rådhuset i Oslo. Denna omständighet samt fluktuationer mellan åren avseende antalet 10

11 pristagare som gästar Stockholm respektive Oslo bidrog även till årets resultatförbättring. På totalnivå minskade kostnaderna för Nobelveckan i Stockholm och Oslo med 4,6 mkr till 15,6 mkr. Kostnaderna för central administration minskade totalt sett från 20,6 mkr till 18,9 mkr. Årets kostnad avseende löner och pensioner minskade, främst till följd av återföring av del av pensionsskulden med anledning av ett dödsfall under året. De direktägda fastigheterna bidrog med ett högre resultat än året innan, främst beroende på återhållsamhet avseende löpande underhåll. Besparingsarbetet fortsätter under Trots att det totala utflödet minskade från 120,0 mkr till 107,9 mkr blev nedgången i den s.k. kostnadskvoten den totala summan för samtliga Nobelpris och verksamhetens kostnader i förhållande till det egna kapitalets marknadsvärde vid ingången av året begränsad. Det är en följd av att marknadsvärdet reducerades under Kvoten för 2012 låg på 3,7 % (3,8). Stiftelsen ser över sin hantering av moms på kapitalförvaltningstjänster och vissa andra tjänster som köps från utlandet. Skatteverket har kontaktats för samråd och stiftelsen kommer under 2013 att anpassa sin mervärdesskattehantering i enlighet med gällande regelverk. 11

12 TOTALT PLACERINGSKAPITAL TILL MARKNADSVÄRDE FÖRDELAT PÅ TILLGÅNGSSLAG (%) Aktieinvesteringar Sverige Europa exkl. Sverige USA Japan Övrigt Räntebärande investeringar Sverige Övrigt Alternativa investeringar Fastigheter Hedgefonder och fonder för onoterade aktier Totalt placeringskapital Not. Denna uppställning, som visar allokeringen av kapitalet fördelat på tillgångsslag, avviker från den bokföringsmässiga redovisningen genom att dels icke direktägda fastigheter ingår i fastighetsbegreppet, dels förekommande likviditet hos portföljförvaltarna redovisas per tillgångsslag. Totalt placeringskapital motsvarar totalt investerat kapital exklusive administrativa fastigheter. 12

13 PLACERINGSPORTFÖLJEN Det totala marknadsvärderade placeringskapitalet (totalt investerat kapital exklusive administrativa fastigheter) uppgick till mkr (2 803). Resultatet för placeringskapitalet uppgick till 8,2 % mot 7,3 % för jämförelseindex. Det bättre resultatet förklaras främst av att räntebärande investeringar och hedgefonder utvecklats bättre än jämförelseindex. Fastighetsfonderna drar ned resultatet. Aktierna bidrar till det totala resultatet med 4,8 %, de räntebärande investeringarna med 1,1 % och de alternativa investeringarna med 1,4 %. Nedanstående allokering av placeringskapitalet fördelat på tillgångsslag avviker från den bokföringsmässiga redovisningen genom att dels icke direktägda fastigheter ingår i fastighetsbegreppet, dels att förekommande likviditet hos portföljförvaltarna redovisas per tillgångsslag. AKTIEINVESTERINGAR Marknadsvärdet på stiftelsens aktieinvesteringar uppgick till mkr (1 315). Andelen aktieinvesteringar av placeringskapitalet var vid årsskiftet 51,2 % (46,9). Detta fördelade sig på Sverige 16 % (16), Europa i övrigt 14 % (17), USA 38 % (48), Japan 0 % (6) och övrigt 32 % (13). Största förändringen under året är en omallokering från USA och Japan till tillväxtmarknader. Flertalet av världens börser steg under Det medförde att världsindex mätt som MSCI World i sek steg med 10,0 % ( 5,5). Värdet på Nobelstiftelsens totala aktieportfölj steg med 10,5 % ( 9,3), vilket var något bättre än jämförelseindex 1 som steg med 10,3 % ( 5,1). Det något bättre resultatet förklaras främst av stiftelsens förhållandevis stora andel svenska aktier. Aktieförvaltarna visade en blandad utveckling under 2012 men Aberdeens tillväxtmarknadsfond står ut med ett resultat som är 7,8 % bättre än sitt jämförelseindex. Under året har aktierna i Ratos, innehavet i fonderna Carmignac Patrimoine, Keppler, SHB Global, IPM RAFI Japan samt Enter Select sålts. Mandatet hos T. Rowe Price att förvalta amerikanska storbolag har avvecklats. Köp har gjorts av Aberdeen tillväxtmarknadsfond, aktiefonden Viking Long-Only och Handelsbankens indexfonder: Sverige Index, USA Index samt Europa Index. RÄNTEBÄRANDE INVESTERINGAR Marknadsvärdet på stiftelsens räntebärande tillgångar uppgick till 460 mkr (570). Andelen räntebärande tillgångar av placeringskapitalet var vid årsskiftet 15,9 % (20,2). Av tillgångarna hänförde sig 78 % (72) till Sverige medan 22 % (28) avsåg internationella krediter, tillväxtmarknader och s.k. high yields. Förutom obligationsinnehaven ingår likvida medel i tillgångsslaget räntebärande investeringar. De flesta räntebärande tillgångar i världen steg i värde under Avkastningen för Barclays Capital Global Aggregate Bond Index var 4,3 % i dollar ( 0,9 % i svenska kronor). Avkastningen för stiftelsens räntebärande placeringar uppgick under året till 6,0 % (3,3) vilket var bättre än jämförelseindex 2 som steg med 3,6 %. Den högre avkastningen förklaras främst av att Nobelstiftelsen haft mer kreditrisk än jämförelseindex. Alla stiftelsens förvaltare av räntebärande tillgångar nådde bättre resultat än index och Bluebay avkastade hela 3,3 % bättre än sitt jämförelseindex. Under året har innehavet i Wellington sålts. Andelen kreditobligationer har ökat i obligationsportföljen samtidigt som genomsnittslöptiden minskat. 1 MSCI All Countries net (SEK) 2 Handelsbanken all bond index 13

14 ALTERNATIVA TILLGÅNGAR Marknadsvärdet på stiftelsens alternativa tillgångar uppgick till 940 mkr (918). Andelen alternativa tillgångar av placeringskapitalet var vid årsskiftet 32,4 % (32,8). De fördelar sig på fastighetsfonder, hedgefonder samt onoterade aktier och obligationer. Marknadsvärdet för hedgefonderna uppgick till 522 mkr (397). Andelen hedgefonder av placeringskapitalet var vid årsskiftet 18,0 % (14,2). Stiftelsen innehar andelar i fem hedgefonder med olika inriktning varav en är s.k. fond-i-fond. Dessutom finns tre mindre innehav som är under slutlig inlösen. Hedgefondportföljen har under året stigit med 8,2 % (3,0) medan jämförelseindex 3 steg med 4,7 % ( 5,5) i lokala valutor. Förutom de fonder som är under inlösen uppvisade hedgefonderna bra resultat under året. Under året har innehavet i hedgefonden Rock Creek sålts och innehavet i Signet lösts in. Köp har gjorts av hedgefonderna Nektar och Millenium. Marknadsvärdet för onoterade aktier och obligationer uppgick till 173 mkr (276). Andelen fonder för onoterade aktier och obligationer var vid årsskiftet 6,0 % (9,9). En av tre fonder som investerar i onoterade aktier är inriktad på infrastrukturinvesteringar. Årets avkastning för onoterade aktier var 8,7 % (12,0) och för onoterade obligationer 17,1 % i lokala valutor. Stiftelsens exponering mot fastighetsfonder uppgick vid årsskiftet till 8,4 % (8,7) av placeringskapitalet och utgjordes av andelar i sex fastighetsfonder som investerar i USA, Kina, Sverige samt övriga Europa. Fondägandet i Sverige har formen av aktier och aktieägarlån. Under året har värdet på fastighetsfonderna stigit med 5,8 % (3,4) i lokala valutor. Marknadsvärdet för de direktägda fastigheterna uppgick till 175 mkr (170). Stiftelsen direktäger endast de två administrativa fastigheterna i Stockholm och Oslo, värderade till 5,7 % (5,7) av det totala kapitalet. Dessa är dock att betrakta som administrativa fastigheter och inte som placeringskapital. VALUTASÄKRING Vid årsskiftet var investerat kapital fördelat på milj kronor, 182 milj dollar, 39 milj euro och resterande 465 mkr fördelade på övriga valutor. Valutaexponering har försämrat resultatet med 3,1 %. Detta beror på att dollarn sjunkit i värde med 5,0 % och euron tappat 3,6 %. Dock har merparten av de utländska investeringarna i räntebärande och alternativa investeringar valutasäkrats vilket givit ett positivt bidrag med 0,9 %. De underliggande valutaterminskontraktens belopp uppgår vid årsskiftet till usd 55 miljoner och Euro 15 miljoner. Värdet på valutaterminerna var vid årsskiftet 14,8 mkr (2,4) eller 0,5 % (0,1) som andel av balansräkningen. DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Årsresultatet före dispositioner uppgick till 37,4 mkr ( 19,2) varav 6,7 mkr (19,8) utgjorde realiserad värdeförändring. I enlighet med stiftelsens grundstadgar tillförs det bundna kapitalet 26,0 mkr (82,0) för att trygga realvärdet av det egna kapitalet över tiden. Bokföringsmässig avsättning till det bundna kapitalet skall antingen ske med ett belopp motsvarande årets inflation beräknad på det egna kapitalets marknadsvärde eller med en tiondel av den totala årliga avkastningen. För årets avsättning gäller det första alternativet. Ovanstående disposition har beaktats vid upprättande av balansräkningen. 3 HFRI Fund of Funds Composite Index (local curr) 14

15 RESULTATRÄKNING (tkr) Not Kapitalförvaltning Ränteintäkter Utdelningar Realiserad värdeförändring Externa kapitalförvaltningskostnader Redovisat resultat kapitalförvaltningen Verksamhetens kostnader Ersättning till prisgrupperna Central administration Nobelveckan i Stockholm och Oslo Symposieverksamhet Övriga kostnader Redovisat bokföringsmässigt årsresultat före dispositioner DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Kapitalisering bundet eget kapital Kapitalisering fritt eget kapital Årets Nobelpris Årets förändring bokfört värde eget kapital Årets förändring av ej realiserade övervärden Årets förändring marknadsvärde eget kapital Justering för inflation Real förändring av eget kapital

16 BALANSRÄKNING (tkr) Tillgångar Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6 Balanserade utvecklingskostnader Materiella anläggningstillgångar 6 Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Obligationer Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

17 BALANSRÄKNING (tkr) Eget kapital och skulder Not Eget kapital 11 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner Summa avsättningar Skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Investeringsåtaganden onoterade innehav

18 KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Kassaflöde från förvaltningen Verksamhetens kostnader, exkl. avskrivningar Kassaflöde från verksamheten Förändring i placerade medel Övriga förändringar av tillgångar och skulder Årets Nobelpris Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde. Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärden och fördelas över den beräknade ekonomiska livslängden. Datorer avskrivs på tre år, övriga inventarier på fem år. Balanserade utvecklingskostnader skrivs av på fem år. Nedskrivningar av fastigheter sker endast om värdet på fastigheterna varaktigt har gått ned och därigenom understiger det bokförda värdet på fastigheterna. Utöver vad som redovisas som externa kapitalförvaltningskostnader gäller för stiftelsens fondinnehav att sådana kostnader avräknas direkt mot fondens värde. Värdepapper har värderats till lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde för hela värdepappersportföljen inklusive administrativa fastigheter. Vid försäljningar av värdepapper beräknas anskaffningskostnaden för försålda värdepapper enligt genomsnittsmetoden, dvs till den genomsnittliga anskaffningskostnaden för samtliga innehavda värdepapper av samma slag. Vinster och förluster vid försäljningar redovisas i resultaträkningen som realiserad värdeförändring. Valutaterminskontrakt ingås för att säkra vissa valutakursförändringar. Vid förfall redovisas resultatet av valutaterminerna. Marknadsvärdet på vissa alternativa investeringar påverkas av det faktum att rapporteringen från fonderna sker med en viss eftersläpning. Räntor periodiseras utifrån den effektiva anskaffningsräntan, vilket innebär att periodens ränteintäkt består av kupongräntan och förändring av det upplupna anskaffnings värdet. Stiftelsen har beträffande verksamhetens kostnader valt en funktionsindelning. Delposterna redovisas netto. 18

19 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING (belopp i tkr) Not 1 REALISERAD VÄRDEFÖRÄNDRING Vinster Förluster Netto Vinster Förluster Netto Räntebärande placeringar Aktier/andelar Totalt Not 2 CENTRAL ADMINISTRATION Löner och pensioner, inkl. sociala kostnader Arvoden, inkl. sociala kostnader Resekostnader Övriga personalkostnader Kontorsadministration Lokalkostnader Resultat administrativa fastigheter Bidrag Nobelmuseet i Karlskoga Avskrivningar Valutakursdifferenser Övriga administrationskostnader Kostnadsersättning från Sveriges Riksbank Not 3 LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Styrelse och Övriga anställda verkställande direktör Löner och ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader Medeltalet anställda uppgick till 11 (11), varav 9 (9) kvinnor. Styrelsen har en kvinnlig ledamot samt en kvinnlig suppleant. För pension till VD efter 65 års ålder har stiftelsen erlagt en årspremie motsvarande 40 % av pensionsmedförande lön. 19

20 Not 4 FÖRÄNDRING AV EJ REALISERADE ÖVERVÄRDEN Eget kapital Förändring Marknadsvärde Avgår bokfört värde Övervärde Not 5 REALT EGET KAPITAL Marknadsvärde Justeras för inflation Inflationsjusterat eget kapital Real förändring av eget kapital Marknadsvärde varav sedan *: inflationsuppräkning realvärdeförändring *) 1996 är startår för beräkningarna. Med användande av genomsnittsvärden ökade konsumentprisindex med 0,89 % från år 2011 till år Justeringen för inflation blir då Not 6 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Balanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 874 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt värde Balanserade utvecklingskostnader Årets avskrivningar har belastat Nobelveckan i Stockholm och Oslo 20

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg 8 maj 2014 Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET FÖRETAGSAMT ÄGANDE Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg Företagsamt ägande Denna skrift är en del i projektet Företagsamt

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer