Utformning av tilläggsupplysningar vägledning och exempel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel"

Transkript

1 Utformning av tilläggsupplysningar 2013 vägledning och exempel

2 2

3 Förord Resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen ska visa kommunens samtliga intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i sammandrag och i jämförelse med föregående år. Att presentationen görs i sammandrag innebär att olika poster slås samman i syfte att göra resultat- och balansräkningarna överskådliga och lättlästa. Samtidigt som kraven på överskådlighet förutsätter sammanslagningar kräver god redovisningssed att viktiga poster specificeras och preciseras. Detta är av särskild vikt då den normering och reglering som styr den kommunala redovisningen är principbaserad. Noter och tilläggsupplysningar behövs följaktligen för att årsredovisningen som helhet ska ge en rättvisande bild av resultat och ställning. Genomförda praxisundersökningar har visat på bristande följsamhet och stor variation i utformning av de notupplysningar som är obligatoriska enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. I syfte att öka följsamheten och förbättra jämförbarheten har Rådet för kommunal redovisning låtit utarbeta denna vägledning med exempel på hur notupplysningarna kan utformas. Vägledningen i sig är inte normerande, utan den normerande texten finns i respektive rekommendation. I förhållande till föregående skrift har denna skrift kompletterats med exempel på tilläggsupplysningar till de finansiella rapporterna som inte behandlats i våra rekommendationer. Föreliggandeskrift har tagits fram av Ola Eriksson, Kommunalekonomernas förening, i samarbete och dialog med Rådet för kommunal redovisnings expertgrupp. Den ersätter tidigare idéskrift från 2010:Utformning av tilläggsupplysningar vägledning och exempel. Stockholm den 15 oktober 2013 Nicholas Prigorowsky Ordförande i Rådet för kommunal redovisning 3

4 Tilläggsupplysningar till de finansiella rapporterna VÄGLEDNING och exempel Innehållsförteckning Inledning 5 LÄSANVISNINGAR 6 ALLMÄNT OM TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 6 Exempelsamling 7 1. UPPLYSNINGAR OM REDOVISNINGSPRINCIPER 8 2. RESULTATRÄKNING MED NOTER BALANSRÄKNING MED NOTER KASSAFLÖDESRAPPORT Rekommendation Särskild avtalspension och visstidspension 6. Rekommendation Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål 4 7. Rekommendation Redovisning av skatteintäkter 8. Rekommendation Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar 9. Rekommendation Sammanställd redovisning 10. Rekommendation Avsättningar och ansvarsförbindelser 11. Rekommendation Materiella anläggningstillgångar 12. Rekommendation Redovisning av immateriella tillgångar 13. Rekommendation Redovisning av hyres-/leasingavtal 14. Rekommendation 14,1 71 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel 15. Rekommendation Redovisning av lånekostnader 16. Rekommendation Redovisning av kassaflöden 17. Rekommendation Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser 18. Rekommendation Redovisning av intäkter 19. REKOMMENDATION Nedskrivningar 20. REKOMMENDATION Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder 21. REKOMMENDATION Redovisning av derivat och säkringsredovisning

5 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som arbetar med utformningen av årsredovisningen. Skriften ska ses som ett stöd för utformning av notupplysningar och upplysningar om redovisningsprinciper som är obligatoriska enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. Skriften innehåller också exemplifieringar av noter och tilläggsupplysningar som inte baseras på krav i Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer, men som bör finnas med i årsredovisningen enligt god redovisningssed. De beloppsgränser, procentsatser mm som anges i exempelsamlingen ska inte på något sätt ses som rekommendationer. De finns endast där för att göra exemplet tydligare. Exemplet som redovisas är inget verkligt bokslut, beloppen är endast ditlagda som illustrationer, vilket innebär att de belopp som redovisas, inte alltid hänger ihop mellan de olika rapporterna. Exempelsamlingen bygger på att Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer efterlevs. Om avvikelse sker från Rådets rekommendationer ska upplysning om detta samt skälen för avvikelsen anges i årsredovisningen enligt 1 kap. 3 lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Det är också önskvärt att vid eventuell avvikelse att avvikelsens påverkan på resultat och ställning anges. Obligatoriska upplysningar som skall redovisas i förvaltningsberättelsen behandlas inte i denna skrift. Krav på sådana upplysningar finns förutom i lag om kommunal redovisning i rekommendationerna: 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser 8.2 Sammanställd redovisning. 5

6 Läsanvisningar Skriften inleds i avsnitt 1-3 med exempel på resultaträkning, balansräkning och kassaflödesrapport med tillhörande noter. Exemplifieringen avser både obligatoriska uppgifter enligt Rådets rekommendationer och sådana uppgifter som ska redovisas enligt god redovisningssed. I avsnitt 4 lämnas exempel på upplysningar om redovisningsprinciper. Efterföljande avsnitt 5-20 behandlar de upplysningskrav som finns i Rådets rekommendationer, med utdrag ur rekommendationstexten, exempel och kommentarer. Allmänt om tilläggsupplysningar Vid avgörande av vilka upplysningar, förutom de obligatoriska, som ska lämnas är det eventuella läsares behov av uppgifter för att förstå och analysera redovisningen som ska vara vägledande. Val av detaljeringsgrad i form av specifikation och avrundning måste bedömas utifrån den enskilda organisationens förutsättningar. Detsamma gäller behovet av verbala kommentarer. En viktig utgångspunkt är också att upplysningarna lämnas på ett sådant sätt att de antingen finns i direkt anslutning till den redovisade posten eller att det finns en tydlig hänvisning till var kompletterande uppgifter finns. Vissa upplysningar ska enligt lagstiftning och rekommendationer lämnas i förvaltningsberättelsen. Det finns naturligtvis inget som hindrar att man förutom att lämna dem i förvaltningsberättelsen också lämnar dem bland noterna eller redovisningsprinciperna. 6

7 1 Upplysningar om redovisningsprinciper 7

8 UPPLYSNINGAR OM REDOVISNINGSPRINCIPER Upplysningar om redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att: (Om principerna hade varit oförändrade jämfört med föregående år, så skulle det ha angetts här). Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Förändrade redovisningsprinciper Från och med 2013 tillämpas RKR 18 Redovisning av intäkter. Rekommendationen innebär att statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod. Ackumulerat överskott i VA-verksamheten har omklassificerats från eget kapital till långfristig skuld. Omklassificeringen av statsbidrag innebär att anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar samt ackumulerade avskrivningar ökat och att en motsvarande skuld redovisas bland långfristiga skulder. Årets avskrivningar och verksamhetens intäkter har på grund av principändringen ökat med 0,5 mnkr resultatet har dock ej påverkats. För VA-verksamheten innebär förändringen att totalt 46 mnkr omklassificerats till långfristig skuld. Principförändringen innebär en påverkan på årets resultat med 1,5 mnkr. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen. 8

9 UPPLYSNINGAR OM REDOVISNINGSPRINCIPER Sammanställd redovisning I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. s medlemmar och ägarandelar framgår av figur på sid x. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande. Intäkter Skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari som pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos med X tkr. Övriga intäkter Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Jämförelsetalen för tidigare år har omräknats enligt den nya principen. Kostnader Avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. 9

10 UPPLYSNINGAR OM REDOVISNINGSPRINCIPER Avskrivningstider Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50 år En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje komponents anskaffningsvärde uppgår till minst kr tillämpas komponentavskrivning. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t.ex. leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande kr och en nyttjandeperiod understigande 15 år görs en mer individuell bedömning av nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 10 år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger kr. För tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 15 år görs dock alltid en omprövning vid större reparations- eller ombyggnadsåtgärder eller när halva respektive två tredjedelar av ursprungligt bedömd nyttjandetid förflutit. Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden alltid om den bedöms vara kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras den normalt bara om det oavskrivna beloppet för tillgången överstiger kr. Avskrivningsmetod I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre återspeglar tillgångens förbrukning och tillgången har ett värde som överstiger kr. Ett sådant exempel är anläggning för deponi där en produktionsberoende avskrivningsmetod tillämpas, vilket innebär att avskrivning görs i den takt som deponin tas i anspråk. 10

11 UPPLYSNINGAR OM REDOVISNINGSPRINCIPER Gränsdragning mellan kostnad och investering Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till kr och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. Finansiella tillgångar s pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antaget reglemente KF 208/2010. Samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och försälningsvärdet. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärde Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade anskaffningsvärdet. Jämförelsetalen för tidigare år har omräknats enligt den nya principen. I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger 1 mnkr och pågår under minst 6 månader ingår lånekostnader. Under 2013 har kommunens genomsnittliga ränta på utestående lån använts 4,2 % (3,87 %). Under året har totalt räntor på kr ( kr) aktiverats. I anskaffningsvärdet för deponianläggningar ingår avsättning för återställande. Se avsnittet avsättningar. 11

12 UPPLYSNINGAR OM REDOVISNINGSPRINCIPER Avsättningar Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Beloppet baserar sig på en projektering som gjordes Kalkylen har därefter uppdaterats årligen. Åtagandet är nuvärdesberäknat med en ränta på 4 %. En ny projektering av det slutliga återställandet pågår för närvarande och kan komma att leda till ökade kostnader, samtidigt som användningstiden för deponin kan komma att utökas med 5-10 år. Åtgärder för omstrukturering i bostadsbolaget avser kostnader för avveckling av personal och är beräknad utifrån avtalsenliga avgångsvederlag i 2013 års löneläge. Ett nytt löneavtal under 2014 kan komma att öka beloppet om avveckling inte skett innan dess. s avsättning för utträde ur räddningstjänstförbundet är beloppsmässigt reglerad i avtal. Förhandlingar pågår dock om tidpunkten. Pensioner Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. Förpliktelser för särskild avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS07 är nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 2 %. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. 12

13 2 Resultaträkning med noter 13

14 RESULTATRÄKNING MED NOTER Resultaträkning Resultaträkning * Miljoner kronor Not Verksamhetens intäkter 1, Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat * Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 27 Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och konsulttjänster Exploateringsintäkter Realisationsvinster Försäkringsersättningar Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter I verksamhetens intäkter 2013 för kommunen ingår jämföreslestörande poster på 40 miljoner kronor, se not 9. 14

15 RESULTATRÄKNING MED NOTER Not 2 Verksamhetens kostnader Löner och sociala avgifter Pensionskostnader Inköp av anläggnings och underhållsmaterial Bränsle energi och vatten Köp av huvudverksamhet Lokal- och markhyror* Övriga tjänster Lämnade bidrag Realisationsförluster och utrangeringar Bolagsskatt Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader * Upplysning om leasing lämnas i not 25 I verksamhetens kostnader 2013 för kommunen ingår jämföreslestörande poster på 28 miljoner kronor, se not 9. Kommentar: Specifikation av kommunkoncernens resultat och balansposter ska vara av samma typ som kommunens och ställas upp intill dessa enligt rekommendation 8:2, se vidare avsnitt 8. Jämförelsestörande poster kan redovisas direkt i noten eller som i detta exempel i en egen not där både jämförelsestörande intäkter och kostnader redovisas tillsammans. Jämförelsestörande poster behandlas i avsnitt 5. Uppgifter om operationell och finasiell leasing kan antingen lämnas i anslutning till denna not eller som i detta exempel i noten för övriga ansvarsförbindelser. Kraven på upplysningar om leasing och hyra behandlas i avsnitt

16 RESULTATRÄKNING MED NOTER Not 3 Avskrivningar Avskrivningar immateriella tillgångar Avskrivning byggnader och anläggningar Avskrivning maskiner och inventarier Nedskrivningar Summa avskrivningar För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper Nedskrivning av fastigheten Rådhuset har skett med 1 miljon kronor. Fastigheten är idag oanvänd och fullmäktige har beslutat att fastigheten ska försäljas. Nettoförsäljningsvärdet har efter en värdering av Mäklarbyrån AB bedömts understiga bokfört värde med en miljon kronor. Kommentar: Upplysningskrav om nedskrivningar behandlas i avsnitt 19. Not 4 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkningsdifferens föregående år Summa skatteintäkter Kommentar: Upplysningskrav om skatteintäkter behandlas i avsnitt 6. Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag Kommunal fastighetsavgift Bidrag för LSS-utjämning Kostnadsutjämningsbidrag Regleringsbidrag Summa generella statsbidrag och utjämning

17 RESULTATRÄKNING MED NOTER Not 6 Finansiella intäkter Utdelningar på aktier och andelar Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Summa finansiella intäkter Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader Ränta på pensionsavsättningar Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Not 8 Extraordinära poster Översvämningsskador bostadsområdet Sumpmarken Realisationsvinst vid försäljning av Energiverket AB till Stadshus AB Summa extraordinära poster Not 9 Jämförelsestörande poster Brandbackens skola Försäkringsersättning Utrangering Övriga kostnader -4-4 Summa jämförelsestörande poster Brandbackens skola brann ner i maj Skolan kommer inte att byggas upp igen. För skadan har en försäkringsersättnng på 40 miljoner kronor betalats ut. Skolan med inventarier hade ett bokfört värde på 24 miljoner kronor. Övriga kostnader avser rivning och sanering samt kostnader för tillfälliga ersättningslokaler. Kommentar: Upplysningskrav om jämförelsestörande poster behandlas i avsnitt 6. 17

18 18 RESULTATRÄKNING MED NOTER

19 3 Balansräkning med noter 19

20 BALANSRÄKNING MED NOTER Balansräkning Balansräkning * Miljoner kronor Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 11 Mark, byggnader, tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd m.m Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 18 Årets resultat Resultatutjämningsreserv Övrigt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

21 BALANSRÄKNING MED NOTER * Miljoner kronor Not PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Panter och därmed jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Övriga ansvarsförbindelser Leasing 26 * Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 27 * Not 10 Immateriella tillgångar Internt upparbetade IT system för energidebitering Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Bokförtvärde Avskrivningstid 5år 5år Förvärvade IT-licenser Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Bokförtvärde Avskrivningstid 3-7 år 3-7 år 3-7 år 3-7 år Imateriella tillgångar Redovisat värde vid årets början Årets investeringar Utrangeringar och avyttringar Årets nedskrivningar Återförda nedskrivningar Årets avskrivningar Övriga förändringar Redovisat värde vid årets slut

22 BALANSRÄKNING MED NOTER Not 11 Materiella anläggningstillgångar Totalt Därav finansiell leasing Totalt Därav finansiell leasing Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde Avskrivningstider år år 20 år 20 år år år Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar utom för anläggningar för deponi, se avsnittet redovisningsprinciper Totalt Därav finansiell leasing Totalt Därav finansiell leasing Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde Avskrivningstider år år år år 5 år 5 år Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier Totalt Därav finansiell leasing Totalt Därav finansiell leasing Övriga materiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde Avskrivningstider år år 20 år 20 år år år Pågående investeringar avskrivs ej. 22

23 BALANSRÄKNING MED NOTER Mark, byggnader och tekniska anläggningar Redovisat värde vid årets början Investeringar Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar Nedskrivningar Återförda nedskrivningar Avskrivningar Överföring från eller till annat slag av tillgång Övriga förändringar Redovisat värde vid årets slut Maskiner och inventarier Redovisat värde vid årets början Investeringar Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar Nedskrivningar Återförda nedskrivningar Avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Övriga materiella anläggningstillgångar Redovisat värde vid årets början Investeringar Överföring från eller till annat slag av tillgång Redovisat värde vid årets slut Kommentar: Upplysningskrav om materiella anläggningstillgångar behandlas i avsnitt

24 BALANSRÄKNING MED NOTER Not12 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i Stadshus AB Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening Redovisat värde vid årets slut Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur Bidrag nya järnvägen Kommunfullmäktige beslutade i januari 2010 att medfinansiera ny järnvägssträckning genom kommunen med 25 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 5 år. Not 14 Förråd m.m Tomtmark för försäljning Flislager 12 5 Redovisat värde vid årets slut Not 15 Fordringar Kundfordringar Statsbidragsfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Redovisat värde vid årets slut

25 BALANSRÄKNING MED NOTER Not 16 Kortfristiga placeringar Räntefonden AA Aktiefonden BB Redovisat värde vid årets slut Marknadsvärden Räntefonden AA Aktiefonden BB Marknadsvärde vid årets slut Orealiserad kursvinst Not 17 Kassa bank Bank har en checkkredit på 20 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället. Not 18 Eget kapital Fullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 20 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven. 25

26 BALANSRÄKNING MED NOTER Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Specifikation - Avsatt till Pensioner Särskild avtals/ålderspension Förmånsbestämd/kompl pension Ålderspension Pension till efterlevande Summa pensioner Löneskatt Summa avsatt till pensioner Antal visstidsförordnanden Politiker Tjänstemän Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper se sid xx Avsatt till pensioner Ingående avsättning Nya förpliktelser under året Varav Nyintjänad pension Ränte och basbeloppsuppräkning Ändring av försäkringstekniska grunder Pension till efterlevande Övrig post 1 1 Årets utbetalningar Förändring av löneskatt Summa avsatt till pensioner Aktualiseringsgrad 75% 75% 75% 75% Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper se sid xx Kommentar: Upplysningskrav om pensioner behandlas i avsnitt 5 och

27 BALANSRÄKNING MED NOTER Not 20 Övriga avsättningar Avsatt för återställande av deponi *) Redovisat värde vid årets början Nya avsättningar Ianspråktagna avsättningar Outnyttjade belopp som återförts Förändring av nuvärdet Utgående avsättning Avsatt för omstruktureringsårgärder **) Redovisat värde vid årets början Nya avsättningar Ianspråktagna avsättningar Outnyttjade belopp som återförts Utgående avsättning Summa övriga avsättningar *) Avsättningen avser återställande av deponin x-tippen. Återställandet påbörjas 2010 och beräknas pågå tom **) Avser dels avsättning för omstrukturering av bostadsbolaget som slutförts under 2013 och dels en ny avsättning 2013 för avveckling av kommunens medlemskap i Räddningstjänstförbundet som beräknas att slutföras under 2014 eller Utträdesavgiften är fastställd i avtal med övriga medlemmar i förbundet. Upplysningskrav om avsättningar behandlas i avsnitt

28 BALANSRÄKNING MED NOTER Not 21 Långfristiga skulder Lån i banker och kreditinstitut Förutbetalda intäkter som regleras över flera år Investeringsbidrag återstående antal år (vägt snitt) Gatukostnadsersättningar återstående antal år (vägt snitt) Anslutningsavgifter återstående antal år (vägt snitt) Summa förutbetalda intäkter Summa långfristiga skulder Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. I lån till banker och kreditinstitut ingår skuld för finansiella leasingavtal med 70 Mnkr Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut Genomsnittlig ränta 3,80% 3,50% 3,80% 3,50% Genomsnittlig räntebindningstid 150 dagar 30 dagar 150 dagar 30 dagar Lån som förfaller inom 1 år år år har avtal med banken om refinansiering av lån med kortare återstående löptid än 1 år. Kommentar: Upplysningskrav om finansiella skulder behandlas i avsnitt 20. Upplysningskrav om periodiserade intäkter behandlas i avsnitt 18. Not 22 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder Leverantörsskulder Moms och punktskatter Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

29 BALANSRÄKNING MED NOTER Not 23 Panter och därmed jämförliga säkerheter Fastighetsinteckningar Not 24 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Ingående ansvarsförbindelse Aktualisering Ränteuppräkning Basbeloppsuppräkning Ändringar av försäkringstekniska grunder Övrig post Årets utbetalningar Summa pensionsförpliktelser Löneskatt Utgående ansvarsförbindelse Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper se sid xx Kommentar: Upplysningskrav om pensioner behandlas i avsnitt 17. Not 25 Övriga ansvarsförbindelser Borgensåtaganden Folketshusföreningen Folketshusföreningen har förbrukat sitt eget kapital. En avveckling av verksamheten pågår. I skrivande stund går det inte avgöra om tillgångarna täcker skulderna. Som mest kan kommunen tvingas infria borgen med 25 mnkr men sannolikt är att huvudelen av skulderna kan finansieras med befintliga tillgångar. har i december 2010, kf 207, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtid förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommentar: Upplysningskrav om ansvarsförbindelser behandlas i avsnitt

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Redovisning av kassaflöden

Redovisning av kassaflöden R E K O M M E N D AT I O N 1 6. 2 Redovisning av kassaflöden September 2010 Innehåll Denna rekommendation anger hur redovisningen av kassaflöden ska upprättas. Rekommendationens bindande verkan Text markerad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer