Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA"

Transkript

1 Arbetspension och övrig sosialförsäkring 2012

2 Innehåll Sida Vad ersätter försäkringen?... 2 Var söks ersättningen?... 4 ArPL = Pension för arbetstagare... 5 FöPL = Pension för företagare LFöPL = Pension för lantbruksföretagare och stipendiater AvSL = Avträdelsestöd KomPL = Kommunala pensioner StaPL = Statens pensioner (pension för riksdagsledamot, statsrådsmedlem och europarlamentariker) KyPL = Evangelisk-lutherska kyrkans pensioner ORT = Ortodoxa kyrkans pensioner SjPL = Sjömanspension FPL = Folkpension, familjepension och förmåner för handikappade SFL = Sjukförsäkring SFLA = LPA-sjukdagpenning OlyFL = Olycksfallsförsäkring Olycksfalls- och pensionsförsäkring för idrottsmän OFLA = Olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare PSL = Patientförsäkring TFL = Trafikförsäkring MiOL = Olycksfall i militärtjänst MiSL = Skada ådragen i militärtjänst AGL = Grupplivförsäkring för arbetstagare LGL = Grupplivförsäkring för lantbruksföretagare UAL = Arbetslöshetsskydd Arbetslöshetsskydd för företagare Vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendium Utl = Arbetspension från arbete utomlands Beskattning av pensionen Socialförsäkringsavgifterna Nyckeltal i arbetspensionslagarna De viktigaste ändringarna i arbetspensionslagarna Viktiga adresser Pensionsskydd i arbetet Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA

3 Arbetspension och övrig socialförsäkring

4 VAD ERSÄTTER FÖRSÄKRINGEN? Ålderdom Kortvarig sjukdom Långvarig sjukdom Arbetsolycksfall Trafikolycksfall Övriga olycksfall Arbetslöshet Dödsfall 2

5 Lagstadgad Arbetspension Folkpension Pensionsskydd för idrottsmän Frivillig Tilläggsförsäkring för arbetspension Individuell pensionsförsäkring Livförsäkring Allmän sjukförsäkring LPA-sjukdagpenning Patientförsäkring Arbetspension Folkpension Patientförsäkring Olycksfallsförsäkring Arbetspension Folkpension Olycksfallsförsäkring för idrottsmän Trafikförsäkring Olycksfallsförsäkring Arbetspension Folkpension Särskild personförsäkring Resenärförsäkring Tilläggsförsäkring för arbetspension Särskild personförsäkring Tilläggsförsäkring för arbetspension Särskild personförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Tilläggsförsäkring för arbetspension Livförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Arbetspension Folkpension Ersättning för skada i militärtjänst Fritidsolycksfallsförsäkring Tilläggsförsäkring för arbetspension Livförsäkring och dess tilläggsförsäkring Resenärförsäkring Arbetslöshetsdagpenning Arbetsmarknadsstöd Arbetspension Folkpension Vuxenutbildningsstöd Yrkesexamensstipendium Arbetspension Folkpension Olycksfallsförsäkring Trafikförsäkring Ersättning för skada i militärtjänst Grupplivförsäkring Patientförsäkring Tilläggsförsäkring för arbetspension Individuell familjepensionsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Livförsäkring Fritidsolycksfallsförsäkring 3

6 Var söks ersättningen? Arbetspension Pensionsanstalterna Pensionsförsäkringsbolagen och försäkringsbolagens kontor Pensionsstiftelser och -kassor Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och dess ombudsmän Keva Sjömanspensionskassan FPA Pensionsskyddscentralen Folkpension FPA Arbetspensionsanstalternas serviceställen Sjukförsäkring FPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringsbolagen Statskontoret Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt Grupplivförsäkring Olycksfallsförsäkringsbolagen eller annat försäkringsbolag Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt Statskontoret Keva Trafikförsäkring Trafikförsäkringsbolagen Statskontoret Trafikförsäkringscentralen Ersättning för olycksfall i militärtjänst Statskontoret Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd Arbetslöshetskassorna FPA Vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendium Utbildningsfonden Patientförsäkring Patientförsäkringscentralen 4

7 Lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Lagen gäller arbetstagare i anställningsförhållande hos privat arbetsgivare arbetstagare i åldern år (försäkringsskyldigheten gäller från början av den månad som följer efter fyllda 18 år och upphör i slutet av den månad arbetstagaren fyller 68 år), vars inkomster från samma arbetsgivare är minst 54,08 euro per kalendermånad. Också pensionstagares förvärvsarbete bör försäkras och utökar pensionen tidigast från Försäkringstagaren kan frivilligt ombesörja ett pensionsskydd enligt ArPL för en sådan person som valts till ett förtroendeuppdrag för viss tid eller tillsvidare. Förtroendeman som står i anställningsförhållande till försäkringstagaren försäkras inte separat utan arvodet läggs till ArPLlönen. Försäkring av arbete utomlands se sidan 187. Försäkring av utlänningars arbete i Finland Arbete som utförs i Finland försäkras i regel i Finland. Sådana arbetstagare som sänts till Finland från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller något annat avtalsland som utsända arbetstagare och som har ett s.k. utsändningsintyg försäkras däremot inte i Finland. Arbetstagare som sänds från ett företag i ett land utan avtal om social trygghet ska försäkras i Finland, om arbetet varar över två år. Pensionsskyddscentralen kan på ansökan bevilja den utländska arbetsgivaren befrielse från försäkringsskyldigheten för högst fem år. En förutsättning för be- 5

8 frielse är att den utsändande arbetsgivaren kan uppvisa en utredning över att pensionsskyddet för den utsända arbetstagaren har ordnats någon annanstans. Rätt till pension Arbetstagaren kan avgå med ålderspension flexibelt i åldern år en förutsättning är dessutom att det anställningsförhållande från vilket personen går i pension har upphört. Anställningsförhållandet behöver inte upphöra, om arbetstagaren går i pension efter fyllda 68 år (uppskjuten ålderspension). Ålderspensionen börjar från ingången av den månad som följer efter att förutsättningarna för pension har uppfyllts, tidigast från början av den månad som följer efter fyllda 63 år. Ålderspension kan beviljas retroaktivt högst för tre månader som föregår ansökan om pension, av giltig orsak också för längre tid. Uppskjuten ålderspension börjar från ingången av den månad som följer efter ansökan. Om arbetstagaren har t.ex. två parallella arbeten och han går i ålderspension eller förtida ålderspension från ett av dem, sjunker pensionstillväxten efter att pensionen börjat för det arbete som fortgår till 1,5 % om året. Arbetstagaren kan avgå med förtida ålderspension i åldern år en förutsättning är dessutom att det anställningsförhållande från vilket han går i pension upphör. Pensionen begynner tidigast från början av den månad som följer på arbetstagarens 62-årsdag. Den retroaktiva ansökningstiden är densamma som i fråga om ålderspension. Pension som intjänats vid sidan av ålderspension och förtida ålderspension beviljas tidigast vid 68 års ålder. 6

9 ArPL Deltidspension kan utbetalas åt 60 år fyllda arbetstagare. För personer födda före 1953 är åldersgränsen 58 år. Den som är född år 1947 eller senare kan avgå med deltidspension upp till 68 års ålder, och före år 1947 född upp till 65 års ålder. Ytterligare villkor är att arbetstagaren övergår från heltidsarbete till deltidsarbete inkomsterna minskar så att de utgör % av den tidigare nivån, dvs. de stabiliserade inkomsterna; inkomsterna av deltidsarbetet ska motsvara arbetstiden deltidsarbetet har ordnats så att det inte förekommer sammanhängande avbrott som är längre än 6 veckor; i denna tid inräknas inte semester eller den tid för vilken sjukdagpenning eller motsvarande förmån betalas ut arbetstagaren under de senaste 18 månaderna har varit minst 12 månader i heltidsarbete; vissa förmåner som baserar sig på sjukdom förlänger denna tidsfrist med högst 6 månader arbetstagaren under de senaste 15 åren har förvärvsinkomster som berättigar till arbetspension och som motsvarar minst 5 år i arbete arbetstagaren inte får annan egen arbetspension eller motsvarande förmån från utlandet arbetstagaren efter att ArPL-anställningsförhållandet upphört inte har rätt till deltidspension med stöd av en heltidsanställning inom den offentliga sektorn. Deltidspensionen börjar från ingången av den månad som följer efter det att alla villkor för pensionen uppfyllts, tidigast dock från början av den månad som följer efter ansökan om pension. Eftersom pension inte beviljas retroaktivt, ska ansökan om pension göras senast under den månad som föregår pensioneringen. Deltidspensionen indras, om pensionstagaren oavbrutet är borta från deltidsarbetet över sex veckor (semester och sjukfrånvaro räknas inte hit) eller 7

10 villkoren i fråga om deltidsarbetets arbetstid och lön inte längre uppfylls eller pensionstagaren beviljas någon annan egen pension. Utbetalningen av deltidspension kan också avbrytas. Pensionen avbryts, om villkoren för deltidspension inte längre uppfylls och orsaken är en tillfällig förändring i inkomsterna eller frånvaro från arbetet. Invalidpension kan beviljas arbetstagare i åldern år, som har en sjukdom som nedsätter arbetsförmågan och vars arbetsoförmåga beräknas fortgå minst ett år utan avbrott. Vid bedömningen av i vilken mån arbetsförmågan är nedsatt beaktas arbetstagarens återstående förmåga att skaffa sig förvärvsinkomster genom sådant tillgängligt arbete som han skäligen kan förutsättas utföra. Härvid beaktas också arbetstagarens utbildning, tidigare verksamhet, ålder, boningsort och andra därmed jämförbara omständigheter. Vid bedömningen av rätten till invalidpension för en arbetstagare som fyllt 60 år och som förvärvsarbetat länge betonas arbetsoförmågans yrkesmässiga karaktär. Full invalidpension utbetalas om arbetsförmågan nedgått med minst 3/5. Delinvalidpension utbetalas om arbetsförmågan nedgått med 2/5 3/5. Full invalidpension börjar i allmänhet utbetalas först efter det att dagpenning enligt sjukförsäkringslagen har betalats för 300 dagar. Dagpenningen är således primär i förhållande till arbetspensionen. Om dagpenning inte söks, kan invalidpensionen börja från ingången av den månad som följer efter att arbetsoförmågan började. Delinvalidpension börjar från ingången av den månad som följer efter att arbetsoförmågan började. 8

11 ArPL Retroaktivt kan invalidpension beviljas för sex månader före ansökan om pension. Av giltigt skäl kan pensionen beviljas retroaktivt också för en längre tid än så. Invalidpension beviljas tills vidare. Full invalidpension ändras till delinvalidpension, om förvärvsinkomsterna överstiger 40 % men är högst 60 % av de stabiliserade medelinkomsterna. Återgången till arbetet underlättas med en tillfällig lag. Fram till utgången av 2013 kan man tjäna 713,13 euro i månaden, även om den gräns som beräknats utifrån den tidigare inkomstnivån skulle vara lägre. Utbetalningen av pension kan inställas, om inkomsterna överstiger inkomstgränsen. Pensionen kan inställas för minst tre månader och högst två år. Efter inställningen börjar pensionen utbetalas på nytt utan ny bedömning av arbetsförmågan, då arbetet har upphört eller inkomsterna sjunkit under gränsen. Om pensionen varit inställd i över två år dras pensionen in. För avbrottstiden intjänas pension för arbetet med 1,5 % per år, och för tiden efter indragningen enligt den normala pensionstillväxten för tiden i arbete. Rehabiliteringsstöd betalas till arbetsoförmögen person, vars skada eller sjukdom sannolikt kan lindras genom vård eller rehabilitering. Beviljandet förutsätter minst ett års arbetsoförmåga och en vård- eller rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsstöd betalas för en så lång period, som personen antas vara förhindrad att utföra förvärvsarbete på grund av arbetsoförmåga. Rehabiliteringsstödet omvandlas till ålderspension efter fyllda 63 år. Stödmottagaren kan ansöka om att ålderspensionen dras in. Ansökan ska göras inom en månad från det att arbetsoförmågan uppskattats upphöra. Pensionen indras till denna dag. Efter att pensionen indragits, intjänas pension med 4,5 % om året i arbete. 9

12 En arbetstagare har rätt att få yrkesinriktad rehabilitering för förhindrande av arbetsoförmåga eller förbättrande av arbets- eller förvärvsförmågan. En förutsättning är att sjukdomen kan leda till arbetsoförmåga och beviljande av pension inom de närmaste åren, inom cirka 5 år arbetstagaren under de 5 senaste åren har tjänat sammanlagt minst ,22 euro arbetstagaren redan har skaffat sig ett yrke och förvärvsarbetat en stor del av sitt vuxna liv arbetstagaren inte kan få rehabilitering med stöd av olycksfalls- eller trafikförsäkringen. Den som ansöker om yrkesinriktad rehabilitering har rätt att få ett förhandsbeslut om huruvida han uppfyller förutsättningarna att få rehabilitering. Beslutet är i kraft 9 månader. Sökanden har rätt att söka ändring i beslut som gäller rehabilitering från besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Arbetspensionsrehabiliteringen omfattar bl.a. arbetsprövning, arbetsträning och utbildning som leder till arbete eller yrke. Arbetslöshetspension kunde beviljas en före år 1950 född arbetstagare som fyllt 60 år och som fått arbetslöshetsdagpenning under maximitiden. Om villkoren för att få arbetslöshetspension uppfylldes efter 62 års ålder, beviljades personen i stället för arbetslöshetspension ålderspension. Utbetalningen av arbetslöshetspensionen avbryts, om pensionstagaren förvärvsarbetar och tjänar minst 675,98 euro per månad är förhindrad att ta emot arbete t.ex. genom att vistas över en månad utomlands; vistelse i ett EU- eller EESland avbryter emellertid inte utbetalningen av pensionen vägrar ta emot arbete som sträcker sig över minst en månad. Pensionen bör sökas på nytt om arbetslöshet igen inträder efter avbrott i pensionen. 10

13 ArPL Arbetslöshetspensionen upphör, om inte ansökan om fortsatt pensionsbetalning görs inom ett år efter avbrottet. Arbetslöshetspensionen omvandlas till ålderspension vid 63 års ålder. Arbetslöshetsskydd för personer födda år 1950 och senare En arbetstagare som är född år 1950 och senare har inte rätt till arbetslöshetspension. Han kan under vissa förutsättningar få arbetslöshetsdagpenning utöver de 500 dagpenningsdagarna upp till 65 års ålder. Den som får tilläggsdagpenning kan om han så önskar efter att ha fyllt 62 år övergå till ålderspension. Pensionen är då lika stor som den intjänade pensionen. Familjepension betalas då en person (= förmånslåtaren) som omfattas av ArPL eller en pensionstagare enligt ArPL har avlidit. Familjepensionen kan utbetalas till barn, efterlevande make, förmånslåtarens tidigare make och efterlevande part i registrerat partnerskap. Vad som nedan konstateras om efterlevande make, gäller även efterlevande part i registrerat partnerskap. Sambo har inte rätt till familjepension. Barn har rätt till familjepension, om det vid förmånslåtarens död var yngre än 18 år. Till familjepension berättigade barn är förmånslåtarens eget barn barn till vilket förmånslåtaren var skyldig att betala underhållsbidrag förmånslåtarens eller den efterlevande makens adoptivbarn och den efterlevande makens barn, som vid förmånslåtarens död bodde i samma hushåll som förmånslåtaren och den efterlevande. Barn till efterlevande part i registrerat partnerskap får barnpension, om barnet bodde tillsammans med parterna. 11

14 Ett barn har rätt till familjepension efter endast två förmånslåtare samtidigt. Efterlevande make (änka eller änkling) som ingått äktenskap innan förmånslåtaren fyllde 65 år, har rätt till familjepension, om den efterlevande har eller har haft ett gemensamt barn med förmånslåtaren; även ett gemensamt adoptivbarn medför rätt till familjepension för den efterlevande gemensamt barn inte finns eller inte har funnits, men äktenskapet hade ingåtts innan den efterlevande maken fyllde 50 år, äktenskapet hade fortsatt minst 5 år och den efterlevande hade vid förmånslåtarens död fyllt 50 år eller lyft invalidpension utan avbrott i minst tre år; om en efterlevande make som redan får familjepension ingår nytt äktenskap efter fyllda 50 år, har denna inte rätt till efterlevandepension efter den nya makens död, även om de skulle ha gemensamma barn i det nya äktenskapet. Efterlevande part i registrerat partnerskap kan få familjepension, om partnerskapet hade registrerats innan förmånslåtaren hade fyllt 65 år och den efterlevande parten 50 år, den efterlevande parten vid förmånslåtarens frånfälle är minst 50 år eller har fått invalidpension i minst 3 år och partnerskapet har fortgått minst 5 år från dess registrering. Tidigare make och part som skilt sig från registrerat partnerskap har rätt till familjepension, om förmånslåtaren vid sin död var skyldig att betala underhåll till maken. Familjepensionen börjar från ingången av den månad som följer efter förmånslåtarens död. Pension utbetalas retroaktivt för högst sex månader som föregår ansökan om pension, av giltig orsak även för längre tid än detta. Barnpensionen upphör då barnet fyller 18 år eller då barnet bortadopteras. 12

15 ArPL Efterlevandepensionen upphör, om den efterlevande maken ingår nytt äktenskap före 50 års ålder. Den efterlevande får då en engångsersättning som motsvarar två eller tre års efterlevandepension. Engångsförhöjning som motsvarar två års efterlevandepension betalas ut om förmånslåtaren har avlidit före Ovannämnda regel tillämpas även på familjepension som betalas till efterlevande part i registrerat partnerskap. Pensionens belopp Intjänande av pension i arbete från Pension intjänas mellan års ålder för inkomsterna under hela tiden i förvärvsarbete. Pensionen beräknas enligt inkomsterna för varje år och den mot åldern svarande intjäningsprocenten. Årsinkomsterna justeras med en lönekoefficient, på vilken förtjänstutvecklingen inverkar med 80 % och prisutvecklingen med 20 %. Från arbetstagarens inkomster avdras för varje år arbetstagarens pensionsavgift, som för 53 år fyllda år 2012 är 6,50 % och för yngre 5,15 %. Intjäningsprocenten, som stiger med åldern, är: i åldern år 1,5 % av inkomsterna per år i åldern år 1,9 % av inkomsterna per år i åldern år 4,5 % av inkomsterna per år. Om pensionstagaren arbetar vid sidan av pensionen, intjänas i arbetet ny pension med 1,5 % av årsinkomsterna. Ett undantag utgör intjänandet under deltidspension. Se sidan 17. Intjänande av pension i arbete fram till Före år 2005 räknades APL-pensionen skilt för varje anställningsförhållande. Den pensionsgrundande lönen fastställdes från utgående från inkomsterna under högst de 10 senaste åren. KAPL- och KoPL-pensionen räknades utifrån årsinkomsterna redan före år

16 Pension intjänades i åldern år. Den årliga intjäningsprocenten var 1,5 % fram till början av det år när arbetstagaren fyllde 60 år och steg därefter till 2,5 %. För tiden före intjänades pension med 0,5 % om året. Den pension som intjänats fram till har räknats enligt de tidigare bestämmelserna och sparats i arbetspensionssystemets register. Intjänande för invalidpensionens återstående tid från Den återstående tiden, dvs. tiden från början av det år arbetsoförmågan börjar fram till 63 års ålder, räknas med i pensionen om arbetsinkomsterna under de 10 kalenderår som föregår pensionsfallet har varit minst ,61 euro. Den återstående tidens inkomster beräknas utifrån medelinkomsterna under de fem fulla kalenderåren som föregår arbetsoförmågan. Också på sociala förmåner baserade inkomster inkluderas. Om pensionstagaren inte har arbetsinkomster för denna tid, berättigar den återstående tiden inte till pension. Om arbetslösheten har börjat eller senare är intjäningsprocenten för återstående tid 1,5 % om året av inkomsterna för den återstående tiden. Tidigare sjönk intjäningsprocenten till 1,3 % per år efter fyllda 50 år. Övergången till 2005 och 2007 års beräkningsmodell Den pension som intjänas under hela arbetshistorien bildas inte enligt 2005 och 2007 års regler. Före år 2005 påbörjade och pågående anställningsförhållanden avslutas tekniskt, och pensionen beräknas skilt för arbetet fram till slutet av år 2004 i enlighet med då gällande regler. Denna pension justeras till nivån vid pensionens begynnande med en lönekoefficient. Den pension som intjänas i förvärvsarbete från beräknas enligt 2005 års regler. Från fastställs pensionen enligt ArPL. 14

17 ArPL SOCIALFÖRSÄKRINGSFÖRMÅNER SOM GER RÄTT TILL PENSION För sociala förmåner som betalas ut under oavlönade perioder tillväxer pensionen med 1,5 % om året från Pensionstillväxten börjar från ingången av den månad som följer efter fyllda 18 år. De förmånsgrundande inkomsterna beaktas i allmänhet fram till utgången av det år som föregår pensionsfallet, i fråga om ålderspensioner emellertid fram till pensionens begynnande. De förmånsgrundande inkomsterna ger rätt till pension endast, om inkomsterna under hela arbetshistorien är minst ,61 euro. Som pensionsgrundande inkomst beaktas i allmänhet den förvärvsinkomst som ligger till grund för socialförsäkringsförmånen eller ett fast belopp i euro enligt tabellen. Vid beräkning av pensionen för återstående tid beaktas de inkomster som ligger till grund för dagpenningen i allmänhet i sin helhet (100 %). För grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa intjänas pension motsvarande en månadsinkomst på 1 351,96 euro endast vid beräkning av pensionen för återstående tid. Också vissa utbildningsfömåner som utbetalas av Folkpensionsanstalten beaktas på samma sätt. Föräldraförmåner Förmånen beviljas av Intjänande av pension Moderskapspenning, FPA 117 % av den specialmoderskaps- förmånsgrundande penning, faderskaps- arbetsinkomsten, penning, föräldra- alltid minst penning, partiell 675,98 e/mån. föräldrapenning Stöd för hemvård FPA Som inkomst beaktas av barn 675,98 e/mån. för under 3 år de månader hemvårdsstöd beviljas Sjuk- och rehabiliteringsförmåner Rehabiliterings- Arbetspensions- 65 % av den inkomst penning enligt anstalterna som ligger till grund arbetspensions- för återstående tid lagarna Rehabiliterings- FPA 65 % av den inkomst penning enligt som ligger till grund lagen om rehabili- för rehabiliteringsteringspenning penningen 15

18 Dagpenning som Olycksfallsbolagen 65 % av den arbetsinbeviljats med stöd komst som ligger till av olycksfallsför- grund för ersättsäkringen ningen Ersättning för in- Trafikförsäkrings- 65 % av den arbetskomstbortfall som bolagen inkomst som ligger beviljats med stöd till grund för av trafikförsäkringen ersättningen Dagpenning med Statskontoret 65 % av den arbetsstöd av olycksfall i inkomst som ligger militärtjänst till grund för ersättningen 16 Sjukdagpenning FPA 65 % av den arbetsinkomst som ligger till grund för sjukdagpenningen Specialvårdspenning FPA 65 % av den arbetsinkomst som ligger till grund för sjukdagpenningen Partiell sjukdag- FPA 65 % av halva den penning arbetsinkomst som ligger till grund för sjukdagpenningen Arbetslöshetsförmåner Alterneringsersättning Arbetslöshetskassorna 55 % av den arbetsinkomst som ligger till grund för den inkomstrelaterade alterneringsersättningen Inkomstrelaterad Arbetslöshetskassorna 75 % av den inkomst dagpenning enligt som ligger till grund lagen om utkomst- för den inkomstrelaskydd för arbetslösa terade arbetslöshetsoch arbetslöshetsför- dagpenningen mån för den som deltar i sysselsättningsfrämjande åtgärder Utbildningsförmåner Förtjänststöd enligt Arbetslöshetskassorna 65 % av den inkomst lagen om offentlig som ligger till grund arbetskraftsservice för förtjänststödet som beviljats före

19 Vuxenutbildnings- Utbildningsfonden 65 % av inkomst som stöd enligt lagen ligger till grund för om vuxenutbild- vuxenutbildningsningsstöd stödet, för företagare beaktas som inkomst 675,98 e/mån. Avlagd examen Meddelaren Yrkesinriktad grund- FPA Som inkomst beaktas examen, yrkeshög- 675,98 e/mån. för skoleexamen eller den tid som fastställs högskoleexamen utifrån examen (3, 4 eller 5 år) ArPL Förtida ålderspension Arbetstagaren kan avgå med förtida ålderspension vid 62 års ålder. Den intjänade pensionen minskar då varaktigt med 0,6 % för varje kvarvarande månad till 63 års ålder. Nedsättningen av pensionen är högst 7,2 %. Den förtida ålderspensionen betalas varaktigt till nedsatt belopp. Också familjepensionen bestäms enligt den förtida pensionen. Deltidspension Deltidspensionen är 50 % av skillnaden mellan de stabiliserade inkomsterna och inkomsterna av deltidsarbetet. De stabiliserade inkomsterna bestäms från på samma sätt som invalidpensionens inkomst för återstående tid. Ett undantag är att inkomsten under det senaste fulla kalenderåret beaktas när arbetstagaren övergår till deltidsarbete och börjar få deltidspension i början av nästa år. Deltidspensionen får dock uppgå till högst 75 % av den pension som intjänats fram till deltidspensioneringen. Deltidspensionstagare kan avgå med ålderspension tidigast från början av den månad som följer på fyllda 63 år. Förutsättningen är att ansökan om pension görs och att deltidsarbetet upphör. I ålderspension betalas summan av 17

20 den pension som intjänats fram till deltidspensioneringen, pensionen som intjänats i deltidsarbete och den pension som intjänats i deltidspension. För deltidsarbete intjänar år 1947 och senare födda personer pension enligt 2005 års regler och år 1946 och tidigare födda pension enligt 2004 års regler. För personer födda 1953 eller senare inflyter inte pension på skillnaden mellan de stabiliserade inkomsterna och inkomsterna av deltidsarbetet. För personer födda 1952 eller tidigare är intjäningsprocenten för tiden med deltidspension 0,75 % per år på skillnaden mellan de stabiliserade inkomsterna och inkomsterna av deltidsarbetet. För personer födda 1946 eller tidigare inflyter 1,5 % per år i pension på skillnaden mellan de stabiliserade inkomsterna och inkomsterna av deltidsarbetet. Delinvalidpension Delinvalidpension utgör hälften av den fulla invalidpensionen. När ålderspension beviljas ändras delinvalidpensionen till samma belopp som den fulla invalidpensionen. Härvid läggs till pensionen den pension som intjänats i arbete under pensionstiden. Familjepension Grunden för familjepensionen utgörs av förmånslåtarens ålderspension, förtida ålderspension, fulla invalidpension eller arbetslöshetspension, i vilken ingår pensionsdelen för återstående tid, om förmånslåtaren var berättigad till sådan. Om han ännu inte var pensionerad, utgörs grunden av den pension, som han skulle ha fått, om han hade blivit arbetsoförmögen på sin dödsdag. Familjepensionen (efterlevandepensionen och barnpensionerna sammanlagt) kan vara högst så stor som förmånslåtarens pension. Eventuell barnförhöjning i förmånslåtarens pension och avdrag av primära förmåner slopas från den 18

21 ArPL pension som står till grund för familjepensionen. De familjepensioner som motsvarar den primära förmånen och som betalas till den efterlevande maken och barnen dras av från ArPL-pensionen. Den familjepension som beviljas efter förmånslåtare som åtnjutit delinvalidpension eller deltidspension, beräknas utgående från förmånslåtarens fulla invalidpension. Den efterlevande makens pension inverkar inte på barnpensionens storlek. Barnpensionernas totala belopp delas jämnt mellan barnen. Då antalet familjepensionstagare ändras, justeras familjepensionens belopp och fördelningen av denna mellan förmånstagarna. Familjepensionen för förmånslåtarens tidigare make uträknas även utgående från efterlevandepensionen efter förmånslåtaren, men på denna inverkar även underhållets storlek. Den efterlevandes egen arbetspension eller arbetsinkomst kan minska familjepensionen (sänkning av efterlevandepensionen). Som den efterlevande makens egna arbetspensioner beaktas antingen de pensioner den efterlevande får vid vederbörande tidpunkt eller den invalidpension, som den efterlevande skulle få om han hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för makens dödsfall. Eventuell tillläggspension beaktas inte i detta sammanhang. I vissa fall kan man i stället för pensionen använda den efterlevandes verkliga inkomster som grund. Den efterlevande makens pension minskas, om den efterlevandes egna arbetspensioner överstiger den grund för minskningen som fastställs i lagen och som är 645,50 euro per månad. 19

22 Om den efterlevandes egna arbetspensioner överstiger grunden för minskningen, minskar den överstigande delen efterlevandepensionen med 50 %. Efterlevandepensionen minskas inte, om det i samma hushåll med förmånslåtaren och den efterlevande vid dödsfallet bodde barn, som är berättigade till barnpension. Då det yngsta av dessa barn fyller 18 år, minskas efterlevandepensionen. Den efterlevandes arbetspensioner beaktas då till den storlek, som de har då barnet fyller 18 år. För barnlös änka eller änkling som är under 65 år och som inte får arbetspension, minskas efterlevandepensionen från ingången av den sjunde månaden som följer efter dödsfallet. För barnlös efterlevande som är över 65 år eller som får pension görs minskningen då efterlevandepensionen börjar. Exempel på minskningen av efterlevandepensionen Förmånslåtarens egna arbetspensioner är euro per månad, och den efterlevandes arbetspension uppgår till euro per månad. Efterlevandepensionen (inga barn) är före minskningen 6/ euro = 700 euro per månad. Förmånslåtarens egen pension jämförs med grunden för pensionsminskningen euro 645,50 euro = 554,50 euro. 50 % av denna överstigande summa avdras från den fulla efterlevandepensionen. Efterlevandepensionen är alltså 700 euro (0,5 554,50 euro) = 422,75 euro per månad. Rehabiliteringsstöd Rehabiliteringsstödet är lika stort som invalidpensionen. Om arbetspensionsanstalten stöder yrkesinriktad rehabilitering, betalas stödet förhöjt med 33 %. Rehabiliteringspenning Rehabiliteringspenningen är lika stor som personens fulla invalidpension, förhöjd med 33 %. 20

23 ArPL Partiell rehabiliteringspenning Den partiella rehabiliteringspenningen utgör hälften av beloppet för full rehabiliteringspenning. Den betalas om förvärvsinkomsterna under rehabiliteringstiden överstiger hälften av inkomsten för återstående tid. Rehabiliteringsunderstöd enligt prövning Rehabiliteringsunderstödet enligt prövning är lika stort som den fulla invalidpensionen. Den kan betalas för väntetiden inför rehabiliteringen och tiden för uppgörande av rehabiliteringsplanen, om klienten inte har annan utkomst under denna tid. Förutom utkomsten under rehabiliteringstiden betalas övriga nödvändiga kostnader för rehabiliteringen enligt rekommendation av Arbetspensionsförsäkrarna TELA t.ex. för skolavgifter, inköp av böcker och studiematerial samt resekostnader. Uppskovsförhöjning Om ålderspensionen börjar efter fyllda 68 år, höjs pensionen med 0,4 % för varje månad varmed pensionen skjuts fram. Livslängdskoefficient Syftet med livslängdskoefficienten är att skapa beredskap för att livslängden ökar ytterligare. Om den genomsnittliga livslängden alltjämt har ökat, minskar livslängdskoefficienten beloppet av de begynnande pensionerna. Genom att fortsätta längre i arbete kan man uppnå ett pensionsskydd av samma nivå som det skulle vara utan inverkan av livslängdskoefficienten. Livslängdskoefficienten tillämpas på invalidpensioner, om invaliditeten börjat år 2010 eller senare. I invalidpensionerna inverkar livslängdskoefficienten endast på den intjänade pensionen, inte på andelen för återstående tid. 21

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1272 1279 INNEHÅLL Nr Sidan 1272 Lag om pension för företagare... 3705 1273 Lag om införande av lagen om pension för företagare...

Läs mer

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension Flexibel ålderspension Ålderspension och partiell förtida ålderspension Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Pensionslagen för den offentliga sektorn ( / ) träder i kraft den 1 januari 2017.

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

Pensionsreformen Barbro Lillqvist

Pensionsreformen Barbro Lillqvist Pensionsreformen 2017 Barbro Lillqvist Reformens mål Förlänga tiden i arbetslivet med 2 år Höja den förväntade pensionsåldern för dem som fyllt 25 år till minst 62,4 år före år 2025 En hållbar finansiering

Läs mer

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut upphävs i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 92 3 mom. och 171 2 mom., ändras 3 1 mom. 8 punkten,

Läs mer

19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR 19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Innehåll 1. Allmänna frågor... 4 1.1. Vad är pensionsutdraget?... 4 1.2. Vem får ett pensionsutdrag?... 4 1.3. Varför har jag inte fått något pensionsutdrag?...

Läs mer

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras.

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Trygghet vid sämre arbetsförmåga Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

02/2012. Handbok för beräkning av arbetspensioner 2012. Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER

02/2012. Handbok för beräkning av arbetspensioner 2012. Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER 02/2012 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER Handbok för beräkning av arbetspensioner 2012 Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS 02/2012 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER Handbok för beräkning av

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag

Läs mer

SJÖMANSPENSIONSLAGEN

SJÖMANSPENSIONSLAGEN SJÖMANSPENSIONSLAGEN ARBETSPENSION Sjömanspensionen är en del av det finländska arbetspensionssystemet. Den som är anställd i en finländsk arbetsgivares tjänst tjänar in pension månad för månad. Pensionens

Läs mer

Kommunernas pensionsguide

Kommunernas pensionsguide Kommunernas pensionsguide 2010 Kommunernas pensionsförsäkring Postadress PB 425, 00101 Helsingfors Besöksadress Unionsgatan 43 Telefon Växel 020 614 21 Fax 020 614 2589 E-post förnamn.efternamn@keva.fi

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 30 maj 2006 Nr 395 398 INNEHÅLL Nr Sidan 395 Lag om pension för arbetstagare... 1165 396 Lag om införande av lagen om pension för arbetstagare...

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om sjömanspensioner

Lag. om ändring av lagen om sjömanspensioner Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 12, 22 24, 64, 74, 76 och 77, 86 3 mom., 120 10 punkten och 160 2 mom., av dem

Läs mer

Familjepension. Trygghet till de efterlevande

Familjepension. Trygghet till de efterlevande Familjepension Trygghet till de efterlevande Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors Postadress: 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Lagens syfte

Lag. om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Lagens syfte Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 22 24, 63, 64, 67, 69 och 73, 80 3 mom., 123 10 punkten och 181

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ARBETSGIVARE OCH FÖRETAGARE 2011. Om arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn

ANVISNINGAR FÖR ARBETSGIVARE OCH FÖRETAGARE 2011. Om arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn ANVISNINGAR FÖR ARBETSGIVARE OCH FÖRETAGARE 2011 Om arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd med stöd av 8 i lagen om kommunala pensioner av delegationen för kommunala pensionsanstalten den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Pensionslag för den offentliga sektorn

Pensionslag för den offentliga sektorn Pensionslag för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs det om pensionsskydd på basis av arbetsinkomst

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Betryggande välfärd från LPA

Betryggande välfärd från LPA Betryggande välfärd från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. LPA:s kunder har redan

Läs mer

Anvisningar om arbetspensionsförsäkringen för arbetsgivare och företagare

Anvisningar om arbetspensionsförsäkringen för arbetsgivare och företagare 2015 Anvisningar om arbetspensionsförsäkringen för arbetsgivare och företagare HUR TECKNAR MAN EN PENSIONSFÖRSÄKRING? VAD KOSTAR DET? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

Pension för arbetstagare och företagare. När får man arbetspension? Hur är pensionen uppbyggd?

Pension för arbetstagare och företagare. När får man arbetspension? Hur är pensionen uppbyggd? Pension för arbetstagare och företagare När får man arbetspension? Hur är pensionen uppbyggd? Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan

Läs mer

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48)

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) 1. En lagtingsman har rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension av landskapsmedel på det sätt som bestäms i denna lag. (1995/48)

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och 9 lagen om statens familjepensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Lag. om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Ikraftträdande

Lag. om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Ikraftträdande Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare ( / ) träder

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning

Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning Twitter: @nikolaselomaa Målet är att möjliggöra fortsatt arbete trots eventuella

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av pensionslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inom den privata sektorns arbetspensionssystem

Läs mer

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet Alterneringsledighet www.mol.fi Alterneringsledighet Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med det alterneringsavtal som han ingått med sin arbetsgivare för en viss tid befrias

Läs mer

Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt. Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas

Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt. Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas 19.10.2016 Roll av försäkringsmedicin Trygga likvärdiga beslut för olika människor i likadana sjukdomssituationer

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelser om deltidspension och individuell förtidspension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om försök med basinkomst 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att genomföra ett försök med basinkomst 2017 och 2018. Syftet med försöket med basinkomst

Läs mer

RP 255/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

RP 255/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 197/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om kommunala pensioner och lag om införande av lagen om kommunala pensioner

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Närmare information om grunderna för rehabiliteringspenningen får du via länken Rehabilitering och på FPAbyråerna. Rehabiliteringspenningbeloppet

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

RP 194/2016 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

RP 194/2016 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och av 23 i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS

Läs mer

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Aktuellt om LPA-tryggheten våren 2016 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2 Ändringar i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 1.1.2016 Finlands avbytarservice för lantbruksföretagare godkändes

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012 Ärende Regeringen

Läs mer

Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen?

Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen? Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen? Kerstin Appel Avdelningen för utländska pensionsärenden Pensionsskyddscentralen 14.9.2010 1 Pensionsskyddscentralen, PSC Samarbets-

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

RP 77/2012 rd. vid 63 års ålder i stället för vid 62 års ålder som nu. Det föreslås att ovan nämnda arbetspensionslagar

RP 77/2012 rd. vid 63 års ålder i stället för vid 62 års ålder som nu. Det föreslås att ovan nämnda arbetspensionslagar Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Pension. Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension. Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst Innehåll När du blir pensionär 1 Hurdan pension får du? 2 Hurdan pension i vilken ålder? 2 Arbetspension 3 FPA-pensioner 3 Folkpension

Läs mer

PENSIONSINFORMATION

PENSIONSINFORMATION PENSIONSINFORMATION 1.1.2017 Olika pensionssystem beroende på anställningsdatum Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 hör till landskapets pensionssystem Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 237/2006 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 237/2006 rd RIKSDAGENS SVAR 237/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lag om sjömanspensioner, lag om införande av lagen om sjömanspensioner och lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare Ärende

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009.

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om Utbildningsfonden ska ändras

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst Innehåll När du blir pensionär 1 Hurdan pension får du? 2 Hurdan pension i vilken ålder? 2 Arbetspension 3 FPA-pensioner 3 Folkpension

Läs mer

Så här ansöker du om pension från utlandet

Så här ansöker du om pension från utlandet Kuva: istock ANVISNINGAR KONTAKTUPPGIFTER Så här ansöker du om pension från utlandet t t a g å h Kom insöka om också ansion från din pe andet! utl Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med att söka

Läs mer

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008 LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 1 ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRING FÖR STIPENDIATER... 2 1.1 Allmänt om arbetspensionsförsäkring... 2 1.2 Villkor för tecknande av försäkring... 2 1.2.1 Stipendiat...

Läs mer