Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014"

Transkript

1 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd under tiden 27 januari till och 17 februari Ett samrådsmöte hölls 23 januari Syftet med planen är att skapa förutsättningar för handelsområde vid väg E12/E45 i södra delen av Storumans samhälle. Vid samrådstidens slut har yttranden med frågeställningar erhållits från: Yttranden från statliga myndigheter Länsstyrelsen i Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten, Peder Seidegård och Clara Ganslandt: Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 PBL Säkerhet Länsstyrelsen förutsätter att kommunen beaktar eventuella synpunkter från Trafikverket. Råd enligt 2 kap. PBL Planbeskrivningen Planbeskrivningen ska kompletteras så att motiven för alla valda planbestämmelser tydligt framgår av handlingen. Planbestämmelser Då avsikten är att bullerskydd ska få uppföras på prickad mark bör det regleras på plankartan med en egenskapsbestämmelse inom även dessa områden. Förslagsvis kan man lyfta ut skrivningen om bullerskydd från m1 och istället ha den i en separat bestämmelse. Kommunens kommentar: Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 PBL Se kommunens kommentarer under Trafikverkets yttrande.

2 Råd enligt 2 kap. PBL Planbeskrivningen och planbestämmelser Planbeskrivningen kompletteras så att motiven för alla planbestämmelser framgår av handlingen. Planbestämmelse för bullerskydd ses över. Lantmäteriet, Gerd Johansson: Av planbeskrivningen framgår att tillkommande ledningar vid behov ska kunna skyddas genom ledningsrätt, men u-områden saknas i planen. Kommunens kommentar: U-områden ska införas i planen. Trafikverket, Stefan Löfgren: Ny anslutning till allmän väg Den tänkta anslutningen i södra delen av planområdet behöver justeras till att bli mer vinkelrät mot E12/E45 (se sid 2) för att öka trafiksäkerheten/sikten för förare som ska svänga söderut ut från handelsområdet. Vid ändrad eller ny anslutning till allmän väg krävs enligt väglagen väghållarens tillstånd. Ansökan skickas till Trafikverket Region Nord. Kontaktperson är Mikael Rollén. I planbeskrivningen i avsnittet om kommunikationer anges anslutningsärendet har avslagits av Trafikverket. Det bör förtydligas att avslaget gällde en annan lokalisering av anslutningen. Det nu föreslagna läget för anslutningen har diskuterats fram tillsammans med Trafikverket. Kommunens kommentar: Förslag till anslutningen till E12/E45 kommer att tas bort från planförslaget och kommer istället att ingå i annat planförslag söder om aktuellt område och kommunen kommer att se över anslutningen enligt synpunkt. Yttrande från kommunala myndigheter och bolag Storumans kommun, kommunstyrelsen: Avsnittet teknisk försörjning bör förses med skrivning kring fjärrvärme och bredband. Det bör förtydligas huvudmannaskap för de olika gatorna. Det bör läggas in u-områden för kommande ledningar inom området.

3 Kommunens kommentar: Planhandlingarna justeras enligt kommunstyrelsens synpunkter. Yttrande från företag TS Skanova Access, Carl-Gustaf Taavo: Inget att erinra Kommunens kommentar: - Vattenfall Eldistribution AB, Conny Öhman Vattenfall bifogar sina elanläggningar på karta (med undantag av jordlinor i mark). Under förutsättning att nedanstående punkter uppfylls tillstyrker Vattenfall planen: I plankartan är avsatt ett E-område för Vattenfalls 40 och 20 kv-ledningar. E-området bör skyddas med ett minsta horisontellt avstånd på minst 20 meter på vardera sidan om 40 kv-ledningen och 10 meter från 20 kvledningen samt u-område för 20 kv-kabel på 2 meter på varsin sida om kabelns yttersta faser. 20 kv-ledningen har ett säkerhetsområde 4 meter horisontellt och 4 meter vertikalt från ledningens faser. Inom det området får inga maskiner, människor, redskap m m komma in. Enligt kundavtalet, Nät 2009 K 7.3, får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar. Enligt Vattenfalls riktlinjer ska minsta horisontella avstånd för 40 kvledning mellan fasledare och närmaste byggnadsdel ej understiga 20 meter.och närmaste byggnadsdel ej understiga 10 meter. Mellan högre byggnader och 20 kv luftledning minst 20 meter. Minsta horisontella avstånd mellan fasledare till ett riskområde med brandfarlig vara få ej understiga 15 meter. Avstånd till förråd med explosiv vara får ej understiga 50 meter. Parallellgående väg med dess väg och parkeringsområde ska placeras minst 10m från ledningens närmaste fas, stolpar och stag. Belysningsstolpar bör placeras på ett horisontellt avstånd av belysningsstolpens totala höjd +2 meter till luftledningens närmaste fas och med som minst 4 meter horisontellt avstånd mellan belysningsstolpens

4 delar och närmaste fas vid en luftledning med spänningsnivå upp till 55 kv. Vid ny korsande vägsträcka, både bilväg samt gång- och cykelväg, skall befintlig markkabel förläggas i rör. Fundament för belysningsstolpe, reklamskyltstolpe eller liknande anordning bör placeras på ett minsta avstånd av 5 meter till markkabelns närmaste fas. Man får inte utföra sprängning invid befintlig lednings närområde som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på person eller egendom. Sprängning i ledningsrätts/servitutsområde får inte ske utan ledningsägarens i god tid inhämtade medgivande. Avstånd i höjd mellan vägbana och ledningens faser ska för allmänt trafikerad väg vara minst 7 meter. Ledningen ska vara i brottsäkert utförande. Är inte luftledningen byggd i detta utförande får exploatören bekosta denna ombyggnad. Utöver avstånd kommer försiktighetsprincipen för magnetfält. Hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten och Boverket. Byggnader får inte uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtas som äventyrar funktionen eller driften av Vattenfalls anläggningar. Vid markarbeten ska kabelutsättning i fält alltid begäras. Vid arbete nära Vattenfalls anläggningar krävs även bevakning. Byggherren ska tidigt kontakta Vattenfall gällande åtgärder i och i anslutning till planområdet. Eventuell flytt/förändring av befintliga el-anläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören om inte annan överenskommelse finns. Om anläggningsflytt behövs yrkar Vattenfall på att ett avtal, där kostnader och ansvar regleras, finns upprättat innan detaljplanen antas. Detta ska framgå av detaljplanehandlingarna. Vattenfalls anläggningar måste hållas tillgänglig under alla skeden av genomförande av projektet. Kommunens kommentar: Planförslaget ska omarbetas utifrån Vattenfalls synpunkter. Det innebär att den tilltänka infarten för varutransporter från E12/E45 inte blir av eftersom man inte klarar av kraven utifrån Vattenfalls riktlinjer utan att investera i att förlägga ledningar i mark. Varutransport till och från handelsområdet ska ske via Höjdvägen. Sammanfattningsvis tas området för kraftledningsgatan inte med i denna detaljplan på grund av inkomna yttrande och oklarheter. Svenska Kraftnät, Jenny Stern: Inget att erinra Kommunens kommentar: -

5 Yttrande från fastighetsägare, privatpersoner, föreningar m m Lars G Norman och Arnold Deile: Vi har ett trivsamt centrum där affärslokaler gapat tomma, men på senare tid börjat fyllas. Det finns många centralt obebyggda stora fastigheter i centrala Storuman. Därmed finns ingen anledning till Entré Storuman. För övrigt bör inte miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tänka på miljön? Idag är det cykel eller gångavstånd mellan butikerna i byn, men med ett centrum utanför kärnan i Storuman kommer bilen mera att användas. Vem vill för övrigt slå sig ned i med sitt företag bland högspänningsledningar och intill ett stort ställverk? Vid närmare eftertanke kommer de som anmält sitt intresse nog att dra sig ur. Därtill bör Entré Storuman kostnadsberäknas. Det är svårt att tänka sig att en enda etablering ska kunna bära kostnader med att flytta på eller gräva ned ledningar och samtidigt förändra anslutningen av E45. Kommunens kommentar: Till kommunen har det inkommit förfrågan om tomter för skrymmande handel. En förstudie har under våren 2013 bedrivits för att studera bästa läge för de efterfrågade verksamheterna. I centrum finns problem med tunga fordon som på detta sätt undanröjs. Sträckan är också strategisk då den under en kort sträcka genom samhället trafikeras av två europavägar, E12 och E45. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut , 65, uppdragit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja en planläggning för området Entré Storuman för handelsändamål. Området ligger på kommunalägd mark. Aktuellt område är tänkt för transportkrävande handel och fordonsserviceverksamhet (med undantag av försäljning av drivmedel) inklusive behövliga parkeringsplatser. Med transportkrävande handel menas sällanköpsvaruhandel/volymhandel, till exempel byggvaror och andra skrymmande varor. Med tanke på att det är sådana typer av varor och som i många fall kräver biltransport så ser miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en miljövinst att slippa fordon i mer centrala lägen. Förslaget bedöms heller inte innebära en ökning av trafiken att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids. Området ska tillgängliggöras för gång- och cykeltrafik.

6 Området tänkt för handel ligger inte i direkt anslutning till kraftledningsgata eller ställverk, se illustration nedan. Illustration I dagsläget är det inte tänkt att gräva ner ledningar. Det innebär att den tilltänka infarten för varutransporter från E12/E45 inte längre ingår i denna planläggning eftersom man inte klarar av kraven utifrån Vattenfalls riktlinjer. Varutransport till och från handelsområdet ska ske via Höjdvägen. Däremot kommer infart från E12/E45 bli aktuell i ett annat planförslag att förlägga ett truckstop söder om handelsområdet (söder om E-området). Befintlig anslutning till E45 kommer inte att bli förändrad. Kostnader ska fördelas mellan kommunen och kommande exploatörer samt att kommunen kommer att sälja marken vilken innebär intäkter. I övrigt möjliggör aktuellt förslag ökad handel och ytterligare arbetstillfällen under både exploaterings- och driftskedet, vilket bedöms vara viktigt för kommunen. Det är också positivt att det satsas medel inom kommunen. Kommunen kan vidare inte svara på frågan om kostnader då många osäkerhetsfaktorer råder, till exempel vilken typ av handel som kommer att bli aktuell och därmed också exakt hur många nytillkommande arbetstillfällen som det kan bli fråga om.

7 Boenden vid Tallstigen (Tallstigen 2, 4, 6, 8, 10 och 1, 9, 11 och 13): Information Varför har inte boenden på ovansidan av Tallstigen fått information? De som bor där kommer att bli påverkade av detta handelsområde. Bullernivå Är oroliga att det kommer att bli höga bullernivåer för boenden efter Tallstigen, eftersom: Skogen tas bort mellan E12 och Tallstigen. Vägen för tungtrafik, som ligger i närhet till Tallstigen, kommer att göra så att bullernivåerna kommer att öka. Denna väg kommer inte bara att köras på under dagtid utan även kväll- och nattid. Verksamhet från XL-bygg kommer att öka bullernivåerna med bland annat varutransporter och traktorer som körs. Utöver XL-bygg kommer det vara tre andra byggnader. Vilka verksamheter kommer finnas där och hur pass mycket kan de komma att öka bullernivåerna? Vad gäller för den planerade utfarten? Alla fordon som ska in i området ska även ut och det kommer medföra höga bullernivåer. Utsläpp och avgaser Det kommer att bli en väsentlig stor ökning på diverse utsläpp och avgaser från både vägar, XL-byggs verksamhet och de andra tre lokalerna som vi inte ens vet vad för slags verksamheter som kommer att finnas där. Hur kommer vi att påverkas av detta? Värdeminskning Genom att bygga handelsområde kring vår gata, kommer det att påverka värdet på våra hus till det lägre. De flesta vill inte bo i ett handelsområde, inklusive oss boende. Om det trots allt blir så att detta handelsområde skulle bebyggas, hur blir vi kompenserade?

8 Uppvärmning Vad ska det vara för uppvärmning av handelsområdet? Några stycken på gatan har bergvärme och vi är rädd att valet av uppvärmning på handelsområdet kan komma att påverka verkningsgraden till det sämre på våra installationer. Hur ska vi bli kompenserade för detta? Radon Kan bygget av Entré Storuman göra att vi boende på Tallstigen får högra radonhalter i våra hem? Säkerhet Vi vill att våra barn ska bo i en säker miljö. En väg för tung trafik är inte en säker miljö. Vad kommer att göras för säkerheten om detta ska byggas? Övergångsställen? Staket? Vad mer? Sammanfattningsvis Vi vill att man ska se över om det finns bättre alternativ på byggområden, som inte stör oss boende på Tallstigen eller andra familjer. Ett förslag från vår sida är att bygga handelsområdet vid Storhälla och fotbollsplanerna eller området kring cementgjuteriet. Kommunens kommentarer: Information När kommunen tar fram fastighetsförteckning på berörda fastigheter indelas de fastigheter inom området och fastigheter utom området. Den nedre delen av Tallstigen gränsar mot planområdet och är därför berörd som fastigheter utom planområdet. Men, inför kommande granskningsskede, kommer kommunen att se till att alla boenden på Tallstigen får information. Bullernivå Skogen mellan E12/E45 och planerat handelsområdet är planerat att avverkas. Trädridån mellan den tilltänkta varutransportvägen och Tallstigen kommer att vara kvar. Området ska fortsatt hållas bevuxet för att utgöra insynsskydd (regleras på plankartan). Kunder till butik kommer ske via nedre infart från Höjdvägen, ungefär där den nuvarande vägen till slalombacken går. I bullerberäkningen har beräkning skett mot den mest utsatta bostadsfastigheten (i norr) efter Tallstigen och hänsyn har tagits till trafiken på väg E12 och Höjdvägen som redan idag generar buller. Tillkommande trafik förväntas uppgå till 600 fordon ÅDT (antal fordon per årsmedeldygn). Personbilar och den tunga trafiken delas upp så att den tunga trafiken kommer åka bakom handelshuset och personbilar kommer röra sig på

9 parkeringen på framsidan. Antagen mängd fordon bedöms vara högt räknat, men kan ändå vara ett rimligt antagande för klara eventuell framtida utveckling. Det handelshus som är planerat har en bullerdämpande effekt och är därmed också medtaget i beräkning. Beräkningen visar att gällande riktvärden för buller vid bostäder klaras. Om problem ändå skulle uppstå i framtiden regleras störningsskydd på plankarta och bullerskyddande åtgärder måste sättas upp för att sänka bullret till acceptabla nivåer. I plankartan och planbeskrivning finns en illustration som visare hur området skulle kunna byggas. Kommunen vill genom planförslaget möjliggöra för ytterligare handel. Tanken med området är att det ska vara ska vara transportkrävande handel och fordonsserviceverksamhet (med undantag av försäljning av drivmedel) inklusive behövliga parkeringsplatser. Med transportkrävande handel menas sällanköpsvaruhandel-/volymhandel, till exempel byggvaror och andra skrymmande varor. Utsläpp och avgaser Bedömning är att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft (MKN) kommer att klaras då XL-byggs befintlig verksamhet flyttas samt att området bedöms fånga upp redan förbipasserande på E12/E45. Värdeminskning Det är en grundläggande rättighet att få kompensation för värdeminskningen om man tvingas avstå mark. Att aktuell detaljplan innebär en värdeminskning som innebär att fastighetsägaren har rätt till ersättning bedöms dock inte sannolik i detta skede Två begrepp i sammanhanget är planskada och plannytta. Begreppen finns inte definierade i lag, men med planskada menas värdeminskning och andra kostnader till följd av en detaljplan och med plannytta menas följaktligen värdeökning till följd av en detaljplan. En planskada ska alltid beaktas vid den intresseprövning som görs när en detaljplan ska antas. Om planskadan blir alltför stor kan detaljplanen inte antas. De undantag som finns från denna grundprincip, det vill säga de planskador som ska ersättas, anges uttömmande i plan- och bygglagens fjortonde kapitel. Uppvärmning Tillkommande byggnader kan ansluta till närliggande fjärrvärmenät. Informationen kommer att kompletteras planbeskrivningen. Närliggande bergvärmeinstallationer bedöms därmed inte påverkas.

10 Radon Boende på Tallstigen kommer inte få högre radonhalter för att ett handelsområde byggs i närheten. Säkerhet Planhandlingarna ska tydliggöras vad avser gång- och cykelväg till området, passager m m. Sammanfattningsvis alternativ plats för nytt handelsområde? Under våren 2013 har en förstudie skett på var i Storumans samhälle den mest lämpade platsen är för ett nytt handelsområde. I centrum finns problem med tunga fordon som på detta sätt undanröjs. Sträckan är också strategisk då den under en kort sträcka genom samhället trafikeras av två europavägar, E12 och E45. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut , 65, uppdragit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja en planläggning för området Entré Storuman för handelsändamål. Området ligger på kommunalägd mark. Sammanfattning Förslaget kommer att omarbetas och justeras utifrån inkomna yttrande Detaljplanen kommer att därefter att skickas för granskning till samtliga myndigheter, berörda sakägare m fl. Intressenter vars synpunkter inte tillgodosetts Alla synpunkter anses vara tillgodosedda och bemötta. Medverkande tjänstemän, planhandläggare, Sonja Eliasson, miljö- och samhällsbyggnadschef/stadsarkitekt och plankonsult Johanna Söderholm, WSP Sverige AB. Förslag Efter genomförda omarbetningar och justering föreslås att detaljplanen skickas ut för granskning till myndigheter, berörda sakägare m fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANOMRÅDE Detaljplan för del av Åkarp 7:58 normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 3 Utställningsutlåtande 3, upprättad 2014-11-20 1 (18) UTLÅTANDE 3

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Hur samrådet har gått till

Samrådsredogörelse. Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Hur samrådet har gått till Dokumentation 2015-04-28 Referens: 2014-2218 Samrådsredogörelse Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län Synpunkter som kommit in under samrådet redovisas

Läs mer

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2014-01-20 Dr: MBN 2013/1326 SAMRÅD Detaljplan för Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län Ortofoto över planområdet Samråd: 2014-01-21 2014-02-10 Granskning:

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande del av fastigheten Måby 1:1m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer