Dnr /06. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 724-919/06. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi"

Transkript

1

2 Dnr /06 Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Postadress: Gävle Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle. Telefon: (växel) Telefax: Hemsida: 3

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsidé... 6 INLEDNING... 6 Högskolans och Institutionens mål och kvalitetsutveckling... 6 Institutionens verksamhet... 6 ORGANISATION... 6 PERSONAL, PENSIONSAVGÅNGAR, KOMPETENSUTVECKLING OCH NY/OMREKRYTERING... 7 KALLELSE, MÖTEN OCH KONFERENSER... 8 REPRESENTATION... 9 HANDLEDNING VID INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER... 9 INFORMATION... 9 ARBETSMILJÖ... 9 HANDLINGSPLAN FÖR PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ... 9 HANDLINGSPLAN FÖR P-INSTITUTIONENS BOLONGA-ARBETE UTVECKLING AV ORGANISATIONEN, STORA STUDENTGRUPPER OCH IT MILJÖ HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖN PÅ INSTITUTIONEN RUTINER FÖR GRANSKNING AV MILJÖ I KURSER JÄMSTÄLLDHET FORSKNINGSKULTUR LÄRANDE VISION FÖR FLEXIBEL UTBILDNING PÅ DISTANS PROGRAM OCH KURSER MAGISTEREXAMEN FORSKARUTBILDNING UPPDRAGSUTBILDNING EXAMINA STUDENTMEDVERKAN OMVÄRLDSKONTAKTER KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUPPFÖLJNING BEREDNINGSGRUPP FÖR KURSPLANER BEREDNINGSGRUPP FÖR KURSUTVÄRDERINGAR BEREDNINGSGRUPP FÖR IT-FRÅGOR BEREDNINGSGRUPP FÖR BUDGET INTERN KANDIDATSKOLA PÅ INSTITUTIONEN INTERN MAGISTERSKOLA PÅ HÖGSKOLAN I GÄVLE ÄMNESUTVECKLING Ämnesavdelningarnas verksamhetsplaner VERKSAMHETSPLAN 2006 FÖR ÄMNESAVDELNINGEN FÖR PEDAGOGIK PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT SPECIALPEDAGOGIK PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT HÄLSOPEDAGOGIK VERKSAMHETSPLAN FÖR ÄMNESAVDELNINGEN DIDAKTIK VERKSAMHETSPLAN 2006 FÖR ÄMNESAVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI VERKSAMHETSPLAN 2006 FÖR ÄMNESAVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSHÄLSA VERKSAMHETSPLAN 2006 FÖR KANSLIET

4 VERKSAMHETSPLAN 2006 FRÅN STUDENTREPRESENTANTERNA Budget Tabeller Tabell 1 Akademisk utveckling inom lärarpersonalgruppen under planerad utveckling 2004 till 2006 Tabell 2 Pensionsavgångar 2006 till 2010 Tabell 3 Yttre faktorers påverkan på den inre organisationen. Tabell 4 Miljömål 2006 till Tabell 5 Målsättning artiklar och citeringar/år Tabell 6 Utvecklingen av olika verksamhetsgrenar. Tabell 7 Undervisningsschablon över antal dagar till olika kurser (30 stud/5p). Tabell 8 Planerat antal C- och D-uppsatser och kandidat- och magisterexamen åren 2004 till Tabell 9 Ämnesavdelningarnas kostnader* Reguljär grundutbildning Tabell 10 Ekonomisk budget för ämnesavdelningarna för år Intäkter Tabell 11 Ekonomisk budget för ämnesavdelningarna för år Kostnader 5

5 Verksamhetsidé Utbildning främjar hälsa, välstånd och jämställdhet. All utbildning skall vara av hög kvalitet, påbyggnadsbar, arbetslivsförankrad och arbetslivsförberedande, forskningsförankrad och forskningsförberedande. Alla skall ha lika möjligheter till utbildning och en likvärdig utbildning. Inledning På framtidskonventet den oktober 2005 behandlades de motioner som i förväg lämnats med förslag på ändringar i verksamhetsplanen. Framtidskonventet fungerar som ett rådgivande organ. Endast motioner vars förslag kan anses ligga inom institutionsstyrelsens mandat har medtagits i verksamhetsplanen. Institutionsstyrelsen beslutade att fastställa Verksamhetsplanen den 20 december Verksamhetsplanen har även diskuterats vid LSG möte (lokal samverkans grupp). Eventuella felaktigheter eller brister som upptäcks i verksamhetsplanen skickas vänligen per post till prefekten vid institutionen. På vårt framtidskonvent oktober 2005 behandlade de fyra arbetsgrupperna följande frågor. Personal, pensionsavgångar, kompetensutveckling och Ny/Omrekrytering Bolognaprocessen Utveckling av organisationen, Stora studentgrupper och IT Profilområden, Inriktning, Uppdrag och Forskning På framtidskonventet diskuterades även verksamhetsuppdraget för Högskolans och Institutionens mål och kvalitetsutveckling Kvalitetsarbetet utgår från visionen att högskolan utvecklas mot ett universitet. Kvalitetsarbetet inriktas både mot kvalitetsutveckling i institutionens dagliga verksamhet och mot de prioriterade områdena; forskningskultur, lärande, studentmedverkan och omvärldskontakter. 1 Institutionens mål och kvalitetsutveckling kommer till uttryck i föreliggande verksamhetsplans olika delar. Institutionens verksamhet Organisation Institutionen leds av en prefekt, Lennart S. Öhlund, samt en institutionsstyrelse. Högskolestyrelsen beslutar om institutionsstyrelsens storlek och sammansättning. Prefekten utses av rektor för en period av tre år och är även ordförande i institutionsstyrelsen. Ytterligare fyra representanter för lärarna samt en representant för TA-personalen utses genom val. Tre representanter för studenterna utses av studentkåren. Institutionen är indelad i ämnesavdelningarna: pedagogik, didaktik, psykologi och samhällshälsa samt en kansliavdelning. Varje ämnesavdelning har en ämnesföreträdare som leder arbetet och ansvarar för ämnets utveckling och forskningsanknytning. Ämnesföreträdarna utses av institutionsstyrelsen och deras uppgifter är delegerade av prefekten. Ansvaret för lärarnas tjänstefördelningar är av ämnesföreträdaren delegerat till studierektorer. Varje ämnesavdelning har en egen budget som är en del av institutionens övergripande budget. 1 Kvalitetsutvecklingsprogram för Högskolan i Gävle, fastställd av Högskolestyrelsen den 9 december

6 Personal, Pensionsavgångar, Kompetensutveckling och Ny/Omrekrytering Personal Institutionen har tagit fram ett informationsmaterial Välkommen till Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi! som nyanställd personal får vid introduktionen. Informationen innehåller bland annat arbetsmoment, rutiner och praxis. Denna kommer att revideras år En gemensam introduktionsplan för nyanställda ska sammanställas. Detta för att alla ska få en likvärdig introduktion och därmed en kvalitetshöjning av introduktionen. Förslagsvis genom att upprätta checklistor med ansvariga för vissa rutiner. Detta innebär bl a: Att utse en introduktionsansvarig inom respektive ämnesgrupp, utbildning för detta uppdrag är önskvärt. En fadder/mentor bör utses innan den nye medarbetaren kommer till institutionen. En arbetsgrupp tar fram förslag till introduktionsmanual av nyanställd personal. Att vid ett uppföljningssamtal efter 2-3 månader mellan närmste chef och den nyanställde ska utvärderas hur den nyanställde uppfattat introduktionen. Respektive ämnesavdelning ansvarar för Introduktion av nyanställd personal, mentorskap etc. Till varje ledig befattning skall det finnas i genomsnitt minst två kompetenta sökande. Institutionen planerar att noggrant följa tjänstefördelningarna och göra en tydlig avstämning vid halvårsskiftet för att minimera undertid och övertidsuttag. Övertidsuttaget (antalet övertidsdagar exklusive mertid) skall minska till 100 dagar. Andelen lärare med minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning skall under år 2006 öka. Miniminivån för lärare skall genom kompetensutveckling av befintlig personal och nyrekryteringar vara magisterexamen. Ämnesföreträdaren bör vara minst docent. Minst en professor bör finnas i varje ämnesavdelning och i varje ämne. Institutionens ambition är att adjunkter ska ges möjlighet att genomföra forskarutbildning som resulterar i licentiat- eller doktorsexamen. Kanslipersonalen skall på samma sätt ha minst en högskoleexamen senast Under 2006 fortsätter den påbörjade kompetensutvecklingen för kanslipersonalen med tio procent av arbetstiden avdelad till akademiska studier. En rimlig ambition är att varje person uppnår 5-10 akademiska poäng per år. Målet är att samtliga på kansliet, oberoende av genus, skall ha en generell examen (högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen) senast

7 Tabell 1. Akademisk utveckling inom lärarpersonalgruppen under planerad utveckling 2005 till 2006 Doktorsexamen Forskarexamen Doktorander År Professorer Docenter Fo ass Totalt Lic Antal (ej professorer) Pensionsavgångar Tabell 2. Pensionsavgångar 2006 till 2010 Avdelning Professorer Lektor/Fo-ass Adjunkter Doktorander Adm.pers Kansli (2) Varav Didaktik (2) 1 15 (9) 0 - Varav 59+ (1) Pedagogik 1 (1) 4 (1) Varav Psykologi 1 3 (5) 4 (1) 1 - Varav Samhällshälsa Varar Totalt 3 (3) 9 (6) 36 ( (2) Varav (1) Inom parentes anges ej fast anställda Kallelse, möten och konferenser Dagordning till planlagda möten/konferenser på institutionen skall finnas på nätet senast 10 dagar före mötet/konferensen. Kallelse innebär obligatorisk närvaro där uteblivande beviljas av överordnad chef och tiden ingår i arbetstagarens tjänstgöringsdagar, medan vid inbjudan avgör arbetstagaren själv och tiden ligger utanför arbetstagarens tjänstgöringsdagar. Ämnesföreträdarna har ämnesföreträdarmöte med prefekt sex gånger per år. De olika ämnesavdelningarna har ämnesmöten minst en gång per månad och tillsammans med prefekt två gånger per år. Kansliet har 8

8 möten en gång i veckan och varannan vecka tillsammans med prefekt. Hela institutionen har institutionsmöten sex gånger per år, två av dessa med rektor, samt en institutionskongress en gång per år. Prefekten har möte med rektor två gånger per år. Under 2006 ska det initieras en diskussion om hur närvaron vid ämnesavdelningarnas möten kan ökas. Representation Representation medges endast inom eller i direkt anslutning till den ordinarie verksamhet som bedrivs vid Högskolan. All representation vid Högskolan i Gävle ska under 2006 minska med 10%. Riktlinjer för detta finns att hämta på följande adress: Handledning vid inköp av varor och tjänster Högskolestyrelsen har vid sitt sammanträde 8 oktober 1999 fastställt en upphandlingspolicy för högskolan i Gävle (se bilaga 1). Lagen om offentlig upphandling (LOU) utgör grunden för allt upphandlingsarbete inom den offentliga sektorn. Upphandlingspolicyn kompletterar lagstiftningen med en gemensam syn på upphandlingsfrågor inom vår högskola. Regelverket och policyn ger oss ramarna för hur upphandlingar skall ske. Denna handledning har utarbetats som en hjälp i det dagliga praktiska arbetet med att anskaffa varor och tjänster för högskolans behov. Denna policy gäller alla inköp av varor/tjänster som införskaffas till verksamhet vid Högskolan i Gävle. Upphandlingspolicyn finns att hämta på följande adress: Information Information kommer som tidigare att finnas i informationspärmen vid fikarummet på våning fyra i hus 31. Under år 2006 skall institutionen vidareutveckla den egna hemsidan. Målet är att så mycket information som möjligt skall finnas på hemsidan både för externa som för interna besökare. Det finns en skyldighet för alla på institutionen att bidra till att information ges. Alla som har uppdrag för institutionen har rapporteringsskyldighet. Arbetsmiljö Ambitionen är att verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön skall fortsätta under En viktig del i den psykosociala arbetsmiljön är medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och information. Under den närmaste tvåårsperioden planeras lönesamtal till vårterminerna och utvecklingssamtal till höstterminerna. Brandövning skall under år 2006 anordnas vid ett tillfälle för nyanställda och för de som ej deltagit tidigare. Personalen får då ta del av information från Gästrike Räddningstjänst och göra släckningsövningar med hjälp av handbrandsläckare. Institutionens personal skall inom ramen för den normala kompetensutvecklingen under 2006 ges möjligheten till grundläggande utbildning i hälsofrämjande. Ambitionen är att de delar av kurser som ges inom ramen för folkhälsovetenskap skulle kunna anordnas åt oss själva. Handlingsplan för psykosocial arbetsmiljö Arbetet kring handlingsplan för den psykosociala arbetsmiljön har utarbetats av Bengt-Åke Lindblom, Ingegerd Gudmundsson, Ann Gerhartz-Fa samt Inger Hedman. Bakgrund Under våren 2003 skickade arbetsgruppen ut ett formulär för att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön. Kartläggningen låg sedan till grund för utarbetande av handlingsplan. Formulärets utseende beslutades på LSG möte den 29 november Materialet besvarades först individuellt och behölls därefter gruppvis. En geografisk indelning av tvärgrupper gjordes utifrån rumsplacering. En person ansvarade för att alla på plan 1 vid ett tillfälle diskuterade och svarade på frågorna. En person ansvarade för plan 2. En person 9

9 ansvarade för plan 3 och så vidare, en person ansvarade för hus 51 samt ytterligare en person ansvarade för hus 96. På LSG möte den 25 april 2003 samt på institutionsmötet den 14 maj 2003 skedde en genomgång av svaren som skickats in. Svaren sammanställdes sedan i en handlingsplan som fastställdes av institutionsstyrelsen den 25 augusti 2003 samt av LSG den 29 september Syftet är att den skall vara kontinuerligt återkommande i framtiden. Arbetet med Handlingsplanen belastade objektet personalvård. Tidplan Handlingsplanen skall kontinuerligt följas upp och skall uppdateras i varje verksamhetsplan och år. Under våren 2005 har en utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön gjorts. Detta arbete har resulterat i en broschyr som under 2006 skall delas ut till personalen på institutionen. Objekt som skall belastas är personalvård. Handlingsplan Den psykosociala arbetsmiljön skall kännetecknas av jämställdhet och respekt. Samtliga medarbetare skall känna trygghet på sin arbetsplats och ges möjligheter att påverka verksamheten och kunna utvecklas i sitt arbete. Under våren 2003 kartlades den psykosociala arbetsmiljön. Somliga av de framkomna bristerna och problemen kan inte primärt lösas från institutionens sida. Dessa, vilka bland annat är i form av dator- och kopieringsproblem samt lokalproblem, kommer att samlas ihop och översändas till berörd avdelning på högskolan. Nedanstående delar är att betrakta som institutionens handlingsplan för psykosocial arbetsmiljö. Uppföljning av handlingsplanen skall göras i varje verksamhetsberättelse. Följande frågor bör under året ägnas särskild uppmärksamhet: En person på varje ämnesavdelning utses för att tillgodose behovet av en god psykosocial arbetsmiljö och av en kontinuerlig kontakt med långtidsfrånvarande medarbetare i syfte att öka frisknärvaron. Kontakt måste upprätthållas med sjukskrivna medarbetare. Detta är både institutionens övergripande samt ämnesavdelningens ansvar Institutionens mål skall vara att förebygga och i förekommande fall förkorta långtidssjukskrivning. Anställd som riskerar långtidssjukskrivning eller redan blivit långtidssjukskriven skall erbjudas "rehabiliteringssamtal". Samtalet skall syfta till att finna lösningar och åtgärder för att undvika och/eller förkorta sjukskrivning. Om önskemål från anställd finns, biträds anställd av facklig företrädare eller annan, av den anställde vald, person vid samtalet. Vid nyanställning eller byte av arbetsuppgifter är det viktigt att rimlig tid och stöd ges för att en god introduktion skall kunna ges. Introduktionsprogram behöver kontinuerligt justeras, till exempel tillsammans med några av de senast anställda. Revidering av introduktionsbroschyren som är övergripande för institutionen bör göras vid jämna mellanrum. Ämnesavdelningarna bör vara den enhet som tar hand om nyanställd personal och utser mentor. Vid nyanställning och efter långtidssjukskrivningar (då den tidigare platsen tagits i anspråk av vikarie) skall en färdig arbetsplats finnas med bord och stol och tillgång till dator och telefon. Det är viktigt att en snabb återkoppling sker då redan anställd personal söker andra anställningar på högskolan. Detsamma gäller då anställningar upphör och förlängning inte sker. Anställda som slutar sin anställning skall erbjudas avslutningssamtal. Oklarheter kring organisation och beslutsvägar skapar stress. Organisationsplanen skall distribueras till samtliga nyanställda och hållas tillgänglig. Gränsdragningar bör klargöras då behov uppstår, lämpligen på institutionsmöten så att informationen blir enhetlig. 10

10 En väl avvägd balans mellan olika arbetsuppgifter skall finnas. Denna balans skall grundas på individuella förutsättningar och göras i dialog. En individuell realistisk plan skall upprättas för kompetensutveckling i dialog. Så långt det är möjligt skall ensamarbete inom en enskild kurs undvikas. Det ger ökad kvalitet och hälsa. Detta minskar sårbarheten om en lärare blir sjuk men främjar även utvecklingen av kursen. Administrativa uppgifter bör förenklas. Hanteringen av tjänstgöringsrapporter och andra formulär som skall lämnas in med en viss regelbundenhet skall vara så enkel som möjligt. Institutionens hemsidor skall vara uppdaterade och innehålla den information som medarbetare, studenter och andra efterfrågar så belastningen minskar både på den som efterfrågar informationen och på de som annars måste besvara frågor kring den. Institutionen skall ha en webb-ansvarig övergripande för institutionen samt att det skall finnas en webb-ansvarig för varje ämnesavdelning. Institutionen skall ha en IT-ansvarig i den omfattning som krävs för att hantera uppkomna problem och som kan förebygga att sådana uppkommer. Anställningar och finansiering av doktorander bör göras säkrare. Både formell och reell kompetens måste tillvaratas. Ett antal områden som berör tidsstress bör åtgärdas. Antalet disparata uppgifter bör minska och antalet kurser en anställd ingår i bör också minska. AU-kurserna skulle kunna ges två gånger varje termin och därigenom minska arbetsbelastning. Det krävs längre framförhållning i tjänstgöringsschemat och längre framförhållning i kursplaneringsarbetet. Påverkan, demokrati och inflytande Möjlighet till påverkan skall vara oberoende av akademisk position. Resultaten av arbeten i personalgrupper bör tas väl tillvara. Formerna för institutionskongressen, som är ett forum för inflytande, bör utvecklas. Utvecklingssamtalen kan utvecklas och bli längre. Möjligheterna att skilja på personal- och forskningsansvar bör diskuteras. Ämnesföreträdare bör utses för en bestämd period. När mandattiden för ämnesföreträdare går ut skall ämnesavdelningen höras. Institutionsmöten Endast övergripande institutionsgemensamma frågor bör tas upp. Underlag skall så långt det är möjligt sändas ut till alla eller hållas tillgängligt. Facklig och annan information från representanter i olika nämnder och styrelser skall bjudas in regelbundet. En halv dag per termin bör avsättas för diskussion av den psykosociala arbetsmiljön samt andra övergripande teman såsom investeringsprinciper. Tydligt riktad information inför beslut skall ges i så god tid som möjligt. Trivsel Varje anställd skall behandlas lika väl oberoende av anställning. Förtroendeskapande åtgärder bör till i syfte att uppnå ett bättre samtalsklimat och en känsla av ökad yttrandefrihet på institutionsnivå. Revirtänkande bör minska. Ledningen bör förhålla sig neutral. Bättre vardagsgemenskap behövs. Smågruppsmöten bör uppmuntras och fikamöjligheter för personal i andra lokaler än hus 31 har iordningsställts. Lunchmatsalen har fått bättre anpassat matbord. I framtiden bör den antingen byggas in eller flyttas; alternativt byggas om. Draperi, och en ytterligare soffa skall införskaffas, Tydligare respekt för varandras kompetens och professionalism i vardagen. Utbildningsbehov Grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagen, bör ges till all personal och specifika insatser för ledning och skyddsombud samt fack. Ledningspersonal bör delta i relevant utbildning. Återkommande möjligheter till färdighetsträning för all personal bör ges i befintliga och nya datorprogram. 11

11 Handlingsplan för P-institutionens Bolonga-arbete 2006 som bygger på enskildas förslag till sammankallande i gruppen Gruppen har sitt första möte den 19 december 2005, därav kommer verksamhetsplanen till styrelsen utan att vara förankrad till alla delar. Övergripande Institutionen bör inte avvakta direktiv från högskolans ledning, eller ledningensavvaktande av som händer "runt om i landet". Det är viktigt att institutionen startar sitt arbete för att kunna slutföra arbetet då reformen träder i kraft. Institutionen bör göra en "stor sak" av ämnes-, institutions-, lärosätes- och landsöverbryggande initiativ, tagna på institutionell nivå. Införandet av Bologna vid P-institutionen bör starta omedelbart Konkreta åtgärder för styrelsen 1. Uppdra åt Bologna gruppen att till kommande institutionsstyrelsemöten lämna förslag till reformens verkställande. 2. Införa Bologna betyg på samtliga kurser snarast möjligt. 3. Som stöd i denna del om betygen anordna några möten om "hur man gör". 4. Uppdra åt alla kursansvariga för vårens kurser att (mot dagsersättning) ha minst ett möte för att skissa på några väsentliga "learning outcomes" i respektive kurs. 6. Redan på vårens kurser försöka att koppla de skissade learning outcomes till examinationen. 7. Ta fram en skiss på hur institutionen ser på möjligheten att införa Bologna-lärarutbildning (t.ex. fil.kand. i utbildningsvetenskap som ett första steg (120p), med 140p utbildningar omvandlade till 160p ny magister där institutionen utvecklar omedelbart ett 40 p Masters/magister block innehållande de saker lärarutbildningsutvärderingen kommenterade på och som bygger på institutionellt överbryggande kurser (se nedan). Vidare utveckla ett förslag till en Masters utbildning, påbyggbar från 160p, eller som erbjuds som en "riktig" internationell Masters examen med vissa delkurser anordnade med partnerhögskolor i eller utanför landet. 8. Ta ett initiativ till (utifrån befintligt förslag till HS-nämnden) och bjuda in möjliga partners i ett förslag till uppbyggande av ett magister/mastersprogram som går ett steg längre (d.v.s. än ped., did., psyk.). Börja skissa på några masters/magister kurser som är tvärämnes och tvärinstitutionella. T.ex. om "skolans inomhusmiljö för lärare", "pedagogiska och didaktiska strategier vid miljöorsakade koncentrationssvårigheter", "pedagogiska och psykologiska strategier för förebyggande av skolvåld", "Ungdomars asociala beteende som hälsoproblem", "Nyandlighet, alternativ medicin och hälsoförebyggande" etc. 9. Uppmuntra till utvecklingsarbete och vara öppna för initiativ från kolleger på institutionen. Utveckling av organisationen, stora studentgrupper och IT. Stora delar är nu att betrakta som mer utvecklade idéer och tankar där dock struktur och ramar ännu ej är färdigdiskuterade. Utveckling av organisationen Denna rubrik kan täcka samtliga gruppers arbete. Sammantaget kan tyckas att framtidskonventets hela uppgift är att utveckla organisationen. Vi vet en hel del om organisationen idag. Vi har en verksamhetsberättelse som beskriver vad vi gjort och en verksamhetsplan som beskriver vad vi ska och vill göra närmsta året. I organisationsutvecklingsmodeller finner vi på flera håll idag tankar om kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet på Högskolan utgår från visionen om att högskolan utvecklas mot ett universitet. Detta kommer till uttryck i verksamhetsplanens olika delar. I gruppens arbete på båten strukturerades diskussionen upp i två rubriker: Extern påverkan och Intern påverkan. Nedan görs ett försök till sammanfattning av diskussionerna. 12

12 Extern påverkan vad Med extern påverkan menar vi yttre faktorer som påverkar oss. Vi talar här om en femårsperiod och skissar på en omvärldsbild som vi vet snabbt förändras. Stora förändringar kommer att ske i samband med bland annat Bolognaprocessen. Men man kan heller inte bortse från de stora förändringar som hela tiden sker i samhället utanför Högskolan; arbetslöshet och konjunkturläget, politiska beslut (val 2006), teknisk utveckling m.m. Den nya propositionen Den öppna högskolan som har som ett mål att 50% av alla gymnasieelever ska studera vid högskola/universitet. Intern påverkan vad Hur påverkar de externa faktorerna oss internt? Vilka mål och visioner för Högskolan i Gävle bör vi diskutera och formulera på institutionsnivå? Man skulle här kunna sammanfatta diskussionen i följande matris: Tabell 3. Yttre faktorers påverkan på den inre organisationen. Påverkan yttre Aktivitet/ämne Anmärkning När/hur Vad/vem/vilka Bologna, politisk styrning och förändrade studentgrupper Omvärldsbevakningen Tredje uppgiften och intern kontroll Profilering av ämnet pedagogik och allt som detta medför. Kommunikation Reell demokrati Arbetsformer Alla äger VP? Eller Alla har rätt till sin VP? Mål- och strategidokument mot ökad kvalitet Som strategiskt verktyg för utveckling Hur och om utveckla? Eller diskutera. Ska vi se över eller är det bra som det är? Hur införliva detta hos var och en, eller hur införliva var och en i VP? Både dokumenterandet av innehåll och form av vår verksamhet. KASAM- profiler på arbetet. Med start under 2006 I form av kursdag med kommunikatör Beslutsvägar, delegation och delaktighet Individuella former, gruppformer och institutionsöverskridande former. Nya strategier för VP inför 2007 Hälsa och hälsoprofilering både i lärande och agerande, för student och lärare. På längre sikt, kanske Mindre arbetsgrupper som arbetar fram förslag att diskutera på Institutionsmöten Samtliga men en grupp som genomför Kartlägga uppfattningar om handlings-, påverkans- och talutrymme. Utsedd person/er. Fånga idéer och organisera nya sätt att arbeta. Mindre arbetsgrupp som samlar in tyckanden och tankar. HPP-grupp initierar. Avslutande kommentarer I arbetsgruppen diskuterades kring institutionen som verksamhet och som arbetsplats. Ett steg framåt i utvecklingen behövs, både beträffande ämnet utåt och organisation och arbetsformer inåt. Mjuka ämnen som lyhördhet, synliggöranden, mötesplatser och tillit till varandra diskuterades parallellt med målidentifieringar och strategival. Då konventet som idé är ny och ger möjlighet för samtliga att uttrycka idéer, tankar, funderingar, reflektioner och även känslor kring arbetet. Vikten av delaktighet och demokrati i utvecklingsprocessen och de kvalitativa aspekterna på vår institution ges lika stort utrymme som de kvantitativa. Båda bidrar till en positiv utveckling där alla kan känna sig delaktiga och synliga. 13

13 Då tiden var knapp vid vår sammankomst sammanfattades IT ett ord Outsourcing. En radikal tanke som kan diskuteras vidare. Miljö Detaljerade miljömål för åren och HiGs samlade miljömål för åren Övergripande miljömål gäller Detaljerade miljömål slutar att gälla och ersätts med nya mål för år Övergripande miljömål 1-4 och motsvarande detaljerade miljömål riktar sig mot HiGs indirekta miljöpåverkan Övergripande miljömål 5 och 6 och motsvarande detaljerade miljömål riktar sig mot HiGs direkta miljöpåverkan. Där resursbehovet inte är specificerad i handlingsplanen ingår aktiviteten som en mindre del i den löpande verksamheten. (t.ex. information i möten och via olika media, reguljär granskning av kursplaner etc.) Uppföljning av enheternas miljöarbete sker i samband med interna miljörevisioner årligen och verksamhetsuppföljningar minst två gånger per år, samt i externa miljörevisioner. Inrapportering av det läget i Miljöenheternas miljöarbete sker minst två gånger per år i Miljörådet, i dess mars- och septembermöten, och det årliga resultatet till den ansvarige för miljöledningssystemet före 10 januari varje år. Rapporteringen till rektor och ev. revideringen av miljömål görs vid Ledningens genomgång årligen före den 31 januari. Resultaten sammanställs till HiGs årsredovisning samt till en miljörapport till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket årligen. De övergripande målen ska konkretiseras årligen i detaljerade miljömål och handlingsplaner. Inrapportering av resultat från enheternas miljöarbete sker i samband med övrig inrapportering till HIG:s årsredovisning och (miljöredovisning). Högskolans övergripande miljömål är följande Personal och studenter skall minst ha grundläggande miljökompetens Alla nya program- och internationella studenter ska få grundläggande info om HiGs miljöarbete Miljöaspekter skall integreras i relevant undervisning och forskning Miljöaspekter skall beaktas vid upphandling av varor och tjänster Användning av material och energi samt transporter till och från högskolan skall effektiviseras Miljöaspekter skall lyftas fram vid all samverkan med det omgivande samhället Mängden osorterat avfall ska minskas 14

14 Tabell 4. Miljömål 2006 till Detaljerade mål Indikator Färdig datum Ansvarig Rapporterar Budget/Resursåtgång till Rektor 1. Samtliga nyanställda ½ kompetensutv.dag Efter 1 år Prefekt Miljöenhetschef ska genomgå Blackboardutbildningen om miljö inom ett 2.Synliggöra miljöinslag i Inom ramen för April varje år Prefekt Miljöenhetschef undervisning och forskning miljösamordnaransvar genom att redovisa dessa i verksamhetsberättelsen 3. Anlita inköp Pågående Ekonom Miljöenhetschef 4. Informationsmaterial där Sparad information Följs upp varje Kansli Miljöenhetschef så är lämpligt skall det stå halvår att vi är miljöcertifierade 5. Minska förhyrningen av bil Hyrkostnad April 2007 och Ekonom Miljöenhetschef med 3 % Använda avfallssorterare Rätt sorterat Kontroll 1 gång Miljösam- Miljöenhetschef runt den 15:e ordnaren varje månad Ansvarig vid institutionen är prefekt Lennart S. Öhlund. Medlem i miljörådet är Mona MA Johansson som miljösamordnare. Ersättare i miljörådet är Helena Fors. Utbildning sker på Blackboard, där kursen finns utlagd. Handlingsplan för miljön på institutionen Vi kommer under fortsätta arbetet med att förbättra vårt miljöarbete på institutionen genom att släcka ljuset efter oss, stänga av datorn, ta trapporna, använda kaffemugg, minska utskrifter, kopiera dubbelsidigt, kartong med pappersinsamling på rummet. Vi har en miljöstation i personalmatsalen där vi sorterar plast, glas, hårdplast mm. Samtliga nyanställda på institutionen skall genomgå miljöutbildningen på Blackboard. På institutionens möten skall miljöinformation vara en fast punkt på dagordningen. Miljöorganisation på Miljöenhetsnivå skall ses över för att dels underlätta förankringen i ordinarie verksamhet och dels för att klargöra ansvars- och befogenhetsfördelning internt. Ansvariga enligt miljölagar och andra krav skall få uppdatering av förändringar så att de är medvetna om sitt ansvar. Under 2006 skall alla nya kurser granskas enligt den mall som finns framtagen på högskolan för granskning av kursplaner med miljöinnehåll. Kursansvarig fyller i mallen för granskning av miljöinnehåll i kursplanen. Alla granskade kursplaner finns i en pärm på institutionens kansli som bevakas av miljösamordnaren. Alla skall kopiera och skriva ut dubbelsidigt i så stor utsträckning det är möjligt. Användning av material och energi samt transporter till och från högskolan skall effektiviseras. Institutionen skall minska andelen tjänsteresor med bil där det är motiverat. Andelen miljörelaterade uppsatser och examensarbeten för 2006 skall kartläggas enligt mallen för kursgranskning. Befintlig rutin för studenternas kursutvärderingar skall kompletteras med rutin för granskning av miljöinslag. 15

VERKSAMHETSIDÉ... 6 INLEDNING... 6 HÖGSKOLANS OCH INSTITUTIONENS MÅL OCH KVALITETSUTVECKLING... 6

VERKSAMHETSIDÉ... 6 INLEDNING... 6 HÖGSKOLANS OCH INSTITUTIONENS MÅL OCH KVALITETSUTVECKLING... 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSIDÉ... 6 INLEDNING... 6 HÖGSKOLANS OCH INSTITUTIONENS MÅL OCH KVALITETSUTVECKLING... 6 INSTITUTIONENS VERKSAMHET... 6 ORGANISATION... 6 FRAMTIDSKONVENT... 6 MÖTEN... 7 INFORMATION...

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ... 5 INLEDNING... 5 HÖGSKOLANS OCH INSTITUTIONENS MÅL OCH KVALITETSUTVECKLING... 5

VERKSAMHETSIDÉ... 5 INLEDNING... 5 HÖGSKOLANS OCH INSTITUTIONENS MÅL OCH KVALITETSUTVECKLING... 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSIDÉ... 5 INLEDNING... 5 HÖGSKOLANS OCH INSTITUTIONENS MÅL OCH KVALITETSUTVECKLING... 5 INSTITUTIONENS VERKSAMHET... 5 ORGANISATION... 5 INSTITUTIONSKONGRESS...5 MÖTEN...

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 040123 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Inger Hedman (Lärarförbundet, TCO), Bengt-Åke

Läs mer

Använda förkortningar

Använda förkortningar DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/jkm GODKÄND AV amg AKADEMI/ENHET AUE DIARIENR SIDA 1(9) DOKUMENTNAMN Enheternas detaljerade miljömål och handlingsplaner inklusive inrapportering DATUM 01-12 MALL GÄLLER FRÅN

Läs mer

Dokumenttillhörighet: MLS HiG Enhet: Diarienr: Sida: 1(5) Dokumentnamn: ENHETERNAS DETALJERADE MÅL och HANDLINGSPLAN för miljö för år 2008-2009

Dokumenttillhörighet: MLS HiG Enhet: Diarienr: Sida: 1(5) Dokumentnamn: ENHETERNAS DETALJERADE MÅL och HANDLINGSPLAN för miljö för år 2008-2009 1(5) Uppgifter för 2009 markerat med grönt! Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att redovisa enheternas detaljerade miljömål för åren 2008-2009 och utgöra underlaget för HiGs samlade

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 031003 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Inger Hedman (Lärarförbundet, TCO), Bengt-Åke

Läs mer

Enhetschef. Använda förkortningar

Enhetschef. Använda förkortningar DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/maaekn GODKÄND AV DOKUMENTNAMN Enheternas detaljerade miljömål och handlingsplaner inklusive inrapportering AKADEMI/ENHET AHA DIARIENR HIG2011/18 DATUM Rev 2012-05-14 SIDA 1(8)

Läs mer

DOKUMENTNAMN AUE - detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för , inklusive inrapportering

DOKUMENTNAMN AUE - detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för , inklusive inrapportering DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/jkm GODKÄND AV sbr AKADEMI/ENHET AUE DIARIENR SIDA 1(12) DOKUMENTNAMN AUE - detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för 2017-2020, inklusive inrapportering DATUM 2016-12-13

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 2016-04-05 Dnr STYR 2016/597 1 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Verksamhetsplan för MND 2010

Verksamhetsplan för MND 2010 Dnr SU 408 11-0067-10 1(9) Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND Verksamhetsplan för MND 2010 Denna verksamhetsplan är beslutad av institutionsstyrelsen 10-02-11. Inledning

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 030901 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Calle Carling (Lärarförbundet, TCO), Ingegerd

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Plan för personalutveckling vid KTH Syd verksamhetsåret 2005

Plan för personalutveckling vid KTH Syd verksamhetsåret 2005 Plan för personalutveckling vid KTH Syd verksamhetsåret 2005 Behandlad i samverkansgruppen 2005-02-15, grundutbildningen ledningsgrupp 2005-02-15, Skolans ledningsgrupp 2005-02-18 Fastställd av dekan 2005-02-22

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

GODKÄND AV Maivor Hallén, Erika Rosén

GODKÄND AV Maivor Hallén, Erika Rosén DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/Karin Meyer Lundén GODKÄND AV Maivor Hallén, Erika Rosén AKADEMI/ENHET Biblioteket, KSII, RK DIARIENR SIDA 1(12) DOKUMENTNAMN Detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Syftet med detta dokument

Syftet med detta dokument 1(5) Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att redovisa enheternas detaljerade miljömål för åren 2010-2011 och utgöra underlaget för HiGs samlade miljömål för åren 2010-2011. Övergripande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd LIKABEHANDLINGSPLAN Mål och åtgärder Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd Reviderad februari 2015 Sida 1 av 4 INLEDNING Evidens arbetar för att främja en kollegial arbetsmiljö

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Sammanställning av diskussioner om forskningsbas

Sammanställning av diskussioner om forskningsbas Sammanställning av diskussioner om forskningsbas HVV dagarna Sånga Säby augusti 2012 En process: Ämnesinnehåll Didaktik Student som kritiskt konsumerar forskning och tillämpar forskningsresultat.. VAD

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Kriterier för lönesättning vid Högskolan

Kriterier för lönesättning vid Högskolan Kriterier för lönesättning vid Högskolan Dalarna Bilaga till Policy för löner Beslut: Rektor 2005-04-13 Revidering: 2009-02-12, 2013-10-24 Dnr: DUC 2003/539/12 Gäller fr o m: 2013-10-24 Ersätter: Kriterier

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2013-2015 Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan 1(5) 2013-05-03 Jämställdhetsplan VID INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE - SOCIALHÖGSKOLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖR PERIODEN

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Lönepolitiskt program för Lunds universitet fastställt av universitetsstyrelsen den 7 april 2000

Lönepolitiskt program för Lunds universitet fastställt av universitetsstyrelsen den 7 april 2000 Dnr I F 9 5307/1999 1 (5) Lönepolitiskt program för Lunds universitet fastställt av universitetsstyrelsen den 7 april 2000 Lönepolitiken har till grundläggande syfte att medverka till att universitetet

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2015

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2015 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2015 Planen är formulerad med utgångspunkt i institutionens handlingsplan för 2015-2017

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004 Sammanställning av miljömålarbetet 24 1(1) Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 24 Baserat på rapporter från sex institutioner och fyra administrativa enheter, saknas gör belastningsskadecentrum

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen 2014 1 Utgångspunkter 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Uppsala universitets jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer