Dnr /06. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 724-919/06. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi"

Transkript

1

2 Dnr /06 Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Postadress: Gävle Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle. Telefon: (växel) Telefax: Hemsida: 3

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsidé... 6 INLEDNING... 6 Högskolans och Institutionens mål och kvalitetsutveckling... 6 Institutionens verksamhet... 6 ORGANISATION... 6 PERSONAL, PENSIONSAVGÅNGAR, KOMPETENSUTVECKLING OCH NY/OMREKRYTERING... 7 KALLELSE, MÖTEN OCH KONFERENSER... 8 REPRESENTATION... 9 HANDLEDNING VID INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER... 9 INFORMATION... 9 ARBETSMILJÖ... 9 HANDLINGSPLAN FÖR PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ... 9 HANDLINGSPLAN FÖR P-INSTITUTIONENS BOLONGA-ARBETE UTVECKLING AV ORGANISATIONEN, STORA STUDENTGRUPPER OCH IT MILJÖ HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖN PÅ INSTITUTIONEN RUTINER FÖR GRANSKNING AV MILJÖ I KURSER JÄMSTÄLLDHET FORSKNINGSKULTUR LÄRANDE VISION FÖR FLEXIBEL UTBILDNING PÅ DISTANS PROGRAM OCH KURSER MAGISTEREXAMEN FORSKARUTBILDNING UPPDRAGSUTBILDNING EXAMINA STUDENTMEDVERKAN OMVÄRLDSKONTAKTER KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUPPFÖLJNING BEREDNINGSGRUPP FÖR KURSPLANER BEREDNINGSGRUPP FÖR KURSUTVÄRDERINGAR BEREDNINGSGRUPP FÖR IT-FRÅGOR BEREDNINGSGRUPP FÖR BUDGET INTERN KANDIDATSKOLA PÅ INSTITUTIONEN INTERN MAGISTERSKOLA PÅ HÖGSKOLAN I GÄVLE ÄMNESUTVECKLING Ämnesavdelningarnas verksamhetsplaner VERKSAMHETSPLAN 2006 FÖR ÄMNESAVDELNINGEN FÖR PEDAGOGIK PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT SPECIALPEDAGOGIK PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT HÄLSOPEDAGOGIK VERKSAMHETSPLAN FÖR ÄMNESAVDELNINGEN DIDAKTIK VERKSAMHETSPLAN 2006 FÖR ÄMNESAVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI VERKSAMHETSPLAN 2006 FÖR ÄMNESAVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSHÄLSA VERKSAMHETSPLAN 2006 FÖR KANSLIET

4 VERKSAMHETSPLAN 2006 FRÅN STUDENTREPRESENTANTERNA Budget Tabeller Tabell 1 Akademisk utveckling inom lärarpersonalgruppen under planerad utveckling 2004 till 2006 Tabell 2 Pensionsavgångar 2006 till 2010 Tabell 3 Yttre faktorers påverkan på den inre organisationen. Tabell 4 Miljömål 2006 till Tabell 5 Målsättning artiklar och citeringar/år Tabell 6 Utvecklingen av olika verksamhetsgrenar. Tabell 7 Undervisningsschablon över antal dagar till olika kurser (30 stud/5p). Tabell 8 Planerat antal C- och D-uppsatser och kandidat- och magisterexamen åren 2004 till Tabell 9 Ämnesavdelningarnas kostnader* Reguljär grundutbildning Tabell 10 Ekonomisk budget för ämnesavdelningarna för år Intäkter Tabell 11 Ekonomisk budget för ämnesavdelningarna för år Kostnader 5

5 Verksamhetsidé Utbildning främjar hälsa, välstånd och jämställdhet. All utbildning skall vara av hög kvalitet, påbyggnadsbar, arbetslivsförankrad och arbetslivsförberedande, forskningsförankrad och forskningsförberedande. Alla skall ha lika möjligheter till utbildning och en likvärdig utbildning. Inledning På framtidskonventet den oktober 2005 behandlades de motioner som i förväg lämnats med förslag på ändringar i verksamhetsplanen. Framtidskonventet fungerar som ett rådgivande organ. Endast motioner vars förslag kan anses ligga inom institutionsstyrelsens mandat har medtagits i verksamhetsplanen. Institutionsstyrelsen beslutade att fastställa Verksamhetsplanen den 20 december Verksamhetsplanen har även diskuterats vid LSG möte (lokal samverkans grupp). Eventuella felaktigheter eller brister som upptäcks i verksamhetsplanen skickas vänligen per post till prefekten vid institutionen. På vårt framtidskonvent oktober 2005 behandlade de fyra arbetsgrupperna följande frågor. Personal, pensionsavgångar, kompetensutveckling och Ny/Omrekrytering Bolognaprocessen Utveckling av organisationen, Stora studentgrupper och IT Profilområden, Inriktning, Uppdrag och Forskning På framtidskonventet diskuterades även verksamhetsuppdraget för Högskolans och Institutionens mål och kvalitetsutveckling Kvalitetsarbetet utgår från visionen att högskolan utvecklas mot ett universitet. Kvalitetsarbetet inriktas både mot kvalitetsutveckling i institutionens dagliga verksamhet och mot de prioriterade områdena; forskningskultur, lärande, studentmedverkan och omvärldskontakter. 1 Institutionens mål och kvalitetsutveckling kommer till uttryck i föreliggande verksamhetsplans olika delar. Institutionens verksamhet Organisation Institutionen leds av en prefekt, Lennart S. Öhlund, samt en institutionsstyrelse. Högskolestyrelsen beslutar om institutionsstyrelsens storlek och sammansättning. Prefekten utses av rektor för en period av tre år och är även ordförande i institutionsstyrelsen. Ytterligare fyra representanter för lärarna samt en representant för TA-personalen utses genom val. Tre representanter för studenterna utses av studentkåren. Institutionen är indelad i ämnesavdelningarna: pedagogik, didaktik, psykologi och samhällshälsa samt en kansliavdelning. Varje ämnesavdelning har en ämnesföreträdare som leder arbetet och ansvarar för ämnets utveckling och forskningsanknytning. Ämnesföreträdarna utses av institutionsstyrelsen och deras uppgifter är delegerade av prefekten. Ansvaret för lärarnas tjänstefördelningar är av ämnesföreträdaren delegerat till studierektorer. Varje ämnesavdelning har en egen budget som är en del av institutionens övergripande budget. 1 Kvalitetsutvecklingsprogram för Högskolan i Gävle, fastställd av Högskolestyrelsen den 9 december

6 Personal, Pensionsavgångar, Kompetensutveckling och Ny/Omrekrytering Personal Institutionen har tagit fram ett informationsmaterial Välkommen till Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi! som nyanställd personal får vid introduktionen. Informationen innehåller bland annat arbetsmoment, rutiner och praxis. Denna kommer att revideras år En gemensam introduktionsplan för nyanställda ska sammanställas. Detta för att alla ska få en likvärdig introduktion och därmed en kvalitetshöjning av introduktionen. Förslagsvis genom att upprätta checklistor med ansvariga för vissa rutiner. Detta innebär bl a: Att utse en introduktionsansvarig inom respektive ämnesgrupp, utbildning för detta uppdrag är önskvärt. En fadder/mentor bör utses innan den nye medarbetaren kommer till institutionen. En arbetsgrupp tar fram förslag till introduktionsmanual av nyanställd personal. Att vid ett uppföljningssamtal efter 2-3 månader mellan närmste chef och den nyanställde ska utvärderas hur den nyanställde uppfattat introduktionen. Respektive ämnesavdelning ansvarar för Introduktion av nyanställd personal, mentorskap etc. Till varje ledig befattning skall det finnas i genomsnitt minst två kompetenta sökande. Institutionen planerar att noggrant följa tjänstefördelningarna och göra en tydlig avstämning vid halvårsskiftet för att minimera undertid och övertidsuttag. Övertidsuttaget (antalet övertidsdagar exklusive mertid) skall minska till 100 dagar. Andelen lärare med minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning skall under år 2006 öka. Miniminivån för lärare skall genom kompetensutveckling av befintlig personal och nyrekryteringar vara magisterexamen. Ämnesföreträdaren bör vara minst docent. Minst en professor bör finnas i varje ämnesavdelning och i varje ämne. Institutionens ambition är att adjunkter ska ges möjlighet att genomföra forskarutbildning som resulterar i licentiat- eller doktorsexamen. Kanslipersonalen skall på samma sätt ha minst en högskoleexamen senast Under 2006 fortsätter den påbörjade kompetensutvecklingen för kanslipersonalen med tio procent av arbetstiden avdelad till akademiska studier. En rimlig ambition är att varje person uppnår 5-10 akademiska poäng per år. Målet är att samtliga på kansliet, oberoende av genus, skall ha en generell examen (högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen) senast

7 Tabell 1. Akademisk utveckling inom lärarpersonalgruppen under planerad utveckling 2005 till 2006 Doktorsexamen Forskarexamen Doktorander År Professorer Docenter Fo ass Totalt Lic Antal (ej professorer) Pensionsavgångar Tabell 2. Pensionsavgångar 2006 till 2010 Avdelning Professorer Lektor/Fo-ass Adjunkter Doktorander Adm.pers Kansli (2) Varav Didaktik (2) 1 15 (9) 0 - Varav 59+ (1) Pedagogik 1 (1) 4 (1) Varav Psykologi 1 3 (5) 4 (1) 1 - Varav Samhällshälsa Varar Totalt 3 (3) 9 (6) 36 ( (2) Varav (1) Inom parentes anges ej fast anställda Kallelse, möten och konferenser Dagordning till planlagda möten/konferenser på institutionen skall finnas på nätet senast 10 dagar före mötet/konferensen. Kallelse innebär obligatorisk närvaro där uteblivande beviljas av överordnad chef och tiden ingår i arbetstagarens tjänstgöringsdagar, medan vid inbjudan avgör arbetstagaren själv och tiden ligger utanför arbetstagarens tjänstgöringsdagar. Ämnesföreträdarna har ämnesföreträdarmöte med prefekt sex gånger per år. De olika ämnesavdelningarna har ämnesmöten minst en gång per månad och tillsammans med prefekt två gånger per år. Kansliet har 8

8 möten en gång i veckan och varannan vecka tillsammans med prefekt. Hela institutionen har institutionsmöten sex gånger per år, två av dessa med rektor, samt en institutionskongress en gång per år. Prefekten har möte med rektor två gånger per år. Under 2006 ska det initieras en diskussion om hur närvaron vid ämnesavdelningarnas möten kan ökas. Representation Representation medges endast inom eller i direkt anslutning till den ordinarie verksamhet som bedrivs vid Högskolan. All representation vid Högskolan i Gävle ska under 2006 minska med 10%. Riktlinjer för detta finns att hämta på följande adress: Handledning vid inköp av varor och tjänster Högskolestyrelsen har vid sitt sammanträde 8 oktober 1999 fastställt en upphandlingspolicy för högskolan i Gävle (se bilaga 1). Lagen om offentlig upphandling (LOU) utgör grunden för allt upphandlingsarbete inom den offentliga sektorn. Upphandlingspolicyn kompletterar lagstiftningen med en gemensam syn på upphandlingsfrågor inom vår högskola. Regelverket och policyn ger oss ramarna för hur upphandlingar skall ske. Denna handledning har utarbetats som en hjälp i det dagliga praktiska arbetet med att anskaffa varor och tjänster för högskolans behov. Denna policy gäller alla inköp av varor/tjänster som införskaffas till verksamhet vid Högskolan i Gävle. Upphandlingspolicyn finns att hämta på följande adress: Information Information kommer som tidigare att finnas i informationspärmen vid fikarummet på våning fyra i hus 31. Under år 2006 skall institutionen vidareutveckla den egna hemsidan. Målet är att så mycket information som möjligt skall finnas på hemsidan både för externa som för interna besökare. Det finns en skyldighet för alla på institutionen att bidra till att information ges. Alla som har uppdrag för institutionen har rapporteringsskyldighet. Arbetsmiljö Ambitionen är att verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön skall fortsätta under En viktig del i den psykosociala arbetsmiljön är medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och information. Under den närmaste tvåårsperioden planeras lönesamtal till vårterminerna och utvecklingssamtal till höstterminerna. Brandövning skall under år 2006 anordnas vid ett tillfälle för nyanställda och för de som ej deltagit tidigare. Personalen får då ta del av information från Gästrike Räddningstjänst och göra släckningsövningar med hjälp av handbrandsläckare. Institutionens personal skall inom ramen för den normala kompetensutvecklingen under 2006 ges möjligheten till grundläggande utbildning i hälsofrämjande. Ambitionen är att de delar av kurser som ges inom ramen för folkhälsovetenskap skulle kunna anordnas åt oss själva. Handlingsplan för psykosocial arbetsmiljö Arbetet kring handlingsplan för den psykosociala arbetsmiljön har utarbetats av Bengt-Åke Lindblom, Ingegerd Gudmundsson, Ann Gerhartz-Fa samt Inger Hedman. Bakgrund Under våren 2003 skickade arbetsgruppen ut ett formulär för att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön. Kartläggningen låg sedan till grund för utarbetande av handlingsplan. Formulärets utseende beslutades på LSG möte den 29 november Materialet besvarades först individuellt och behölls därefter gruppvis. En geografisk indelning av tvärgrupper gjordes utifrån rumsplacering. En person ansvarade för att alla på plan 1 vid ett tillfälle diskuterade och svarade på frågorna. En person ansvarade för plan 2. En person 9

9 ansvarade för plan 3 och så vidare, en person ansvarade för hus 51 samt ytterligare en person ansvarade för hus 96. På LSG möte den 25 april 2003 samt på institutionsmötet den 14 maj 2003 skedde en genomgång av svaren som skickats in. Svaren sammanställdes sedan i en handlingsplan som fastställdes av institutionsstyrelsen den 25 augusti 2003 samt av LSG den 29 september Syftet är att den skall vara kontinuerligt återkommande i framtiden. Arbetet med Handlingsplanen belastade objektet personalvård. Tidplan Handlingsplanen skall kontinuerligt följas upp och skall uppdateras i varje verksamhetsplan och år. Under våren 2005 har en utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön gjorts. Detta arbete har resulterat i en broschyr som under 2006 skall delas ut till personalen på institutionen. Objekt som skall belastas är personalvård. Handlingsplan Den psykosociala arbetsmiljön skall kännetecknas av jämställdhet och respekt. Samtliga medarbetare skall känna trygghet på sin arbetsplats och ges möjligheter att påverka verksamheten och kunna utvecklas i sitt arbete. Under våren 2003 kartlades den psykosociala arbetsmiljön. Somliga av de framkomna bristerna och problemen kan inte primärt lösas från institutionens sida. Dessa, vilka bland annat är i form av dator- och kopieringsproblem samt lokalproblem, kommer att samlas ihop och översändas till berörd avdelning på högskolan. Nedanstående delar är att betrakta som institutionens handlingsplan för psykosocial arbetsmiljö. Uppföljning av handlingsplanen skall göras i varje verksamhetsberättelse. Följande frågor bör under året ägnas särskild uppmärksamhet: En person på varje ämnesavdelning utses för att tillgodose behovet av en god psykosocial arbetsmiljö och av en kontinuerlig kontakt med långtidsfrånvarande medarbetare i syfte att öka frisknärvaron. Kontakt måste upprätthållas med sjukskrivna medarbetare. Detta är både institutionens övergripande samt ämnesavdelningens ansvar Institutionens mål skall vara att förebygga och i förekommande fall förkorta långtidssjukskrivning. Anställd som riskerar långtidssjukskrivning eller redan blivit långtidssjukskriven skall erbjudas "rehabiliteringssamtal". Samtalet skall syfta till att finna lösningar och åtgärder för att undvika och/eller förkorta sjukskrivning. Om önskemål från anställd finns, biträds anställd av facklig företrädare eller annan, av den anställde vald, person vid samtalet. Vid nyanställning eller byte av arbetsuppgifter är det viktigt att rimlig tid och stöd ges för att en god introduktion skall kunna ges. Introduktionsprogram behöver kontinuerligt justeras, till exempel tillsammans med några av de senast anställda. Revidering av introduktionsbroschyren som är övergripande för institutionen bör göras vid jämna mellanrum. Ämnesavdelningarna bör vara den enhet som tar hand om nyanställd personal och utser mentor. Vid nyanställning och efter långtidssjukskrivningar (då den tidigare platsen tagits i anspråk av vikarie) skall en färdig arbetsplats finnas med bord och stol och tillgång till dator och telefon. Det är viktigt att en snabb återkoppling sker då redan anställd personal söker andra anställningar på högskolan. Detsamma gäller då anställningar upphör och förlängning inte sker. Anställda som slutar sin anställning skall erbjudas avslutningssamtal. Oklarheter kring organisation och beslutsvägar skapar stress. Organisationsplanen skall distribueras till samtliga nyanställda och hållas tillgänglig. Gränsdragningar bör klargöras då behov uppstår, lämpligen på institutionsmöten så att informationen blir enhetlig. 10

10 En väl avvägd balans mellan olika arbetsuppgifter skall finnas. Denna balans skall grundas på individuella förutsättningar och göras i dialog. En individuell realistisk plan skall upprättas för kompetensutveckling i dialog. Så långt det är möjligt skall ensamarbete inom en enskild kurs undvikas. Det ger ökad kvalitet och hälsa. Detta minskar sårbarheten om en lärare blir sjuk men främjar även utvecklingen av kursen. Administrativa uppgifter bör förenklas. Hanteringen av tjänstgöringsrapporter och andra formulär som skall lämnas in med en viss regelbundenhet skall vara så enkel som möjligt. Institutionens hemsidor skall vara uppdaterade och innehålla den information som medarbetare, studenter och andra efterfrågar så belastningen minskar både på den som efterfrågar informationen och på de som annars måste besvara frågor kring den. Institutionen skall ha en webb-ansvarig övergripande för institutionen samt att det skall finnas en webb-ansvarig för varje ämnesavdelning. Institutionen skall ha en IT-ansvarig i den omfattning som krävs för att hantera uppkomna problem och som kan förebygga att sådana uppkommer. Anställningar och finansiering av doktorander bör göras säkrare. Både formell och reell kompetens måste tillvaratas. Ett antal områden som berör tidsstress bör åtgärdas. Antalet disparata uppgifter bör minska och antalet kurser en anställd ingår i bör också minska. AU-kurserna skulle kunna ges två gånger varje termin och därigenom minska arbetsbelastning. Det krävs längre framförhållning i tjänstgöringsschemat och längre framförhållning i kursplaneringsarbetet. Påverkan, demokrati och inflytande Möjlighet till påverkan skall vara oberoende av akademisk position. Resultaten av arbeten i personalgrupper bör tas väl tillvara. Formerna för institutionskongressen, som är ett forum för inflytande, bör utvecklas. Utvecklingssamtalen kan utvecklas och bli längre. Möjligheterna att skilja på personal- och forskningsansvar bör diskuteras. Ämnesföreträdare bör utses för en bestämd period. När mandattiden för ämnesföreträdare går ut skall ämnesavdelningen höras. Institutionsmöten Endast övergripande institutionsgemensamma frågor bör tas upp. Underlag skall så långt det är möjligt sändas ut till alla eller hållas tillgängligt. Facklig och annan information från representanter i olika nämnder och styrelser skall bjudas in regelbundet. En halv dag per termin bör avsättas för diskussion av den psykosociala arbetsmiljön samt andra övergripande teman såsom investeringsprinciper. Tydligt riktad information inför beslut skall ges i så god tid som möjligt. Trivsel Varje anställd skall behandlas lika väl oberoende av anställning. Förtroendeskapande åtgärder bör till i syfte att uppnå ett bättre samtalsklimat och en känsla av ökad yttrandefrihet på institutionsnivå. Revirtänkande bör minska. Ledningen bör förhålla sig neutral. Bättre vardagsgemenskap behövs. Smågruppsmöten bör uppmuntras och fikamöjligheter för personal i andra lokaler än hus 31 har iordningsställts. Lunchmatsalen har fått bättre anpassat matbord. I framtiden bör den antingen byggas in eller flyttas; alternativt byggas om. Draperi, och en ytterligare soffa skall införskaffas, Tydligare respekt för varandras kompetens och professionalism i vardagen. Utbildningsbehov Grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagen, bör ges till all personal och specifika insatser för ledning och skyddsombud samt fack. Ledningspersonal bör delta i relevant utbildning. Återkommande möjligheter till färdighetsträning för all personal bör ges i befintliga och nya datorprogram. 11

11 Handlingsplan för P-institutionens Bolonga-arbete 2006 som bygger på enskildas förslag till sammankallande i gruppen Gruppen har sitt första möte den 19 december 2005, därav kommer verksamhetsplanen till styrelsen utan att vara förankrad till alla delar. Övergripande Institutionen bör inte avvakta direktiv från högskolans ledning, eller ledningensavvaktande av som händer "runt om i landet". Det är viktigt att institutionen startar sitt arbete för att kunna slutföra arbetet då reformen träder i kraft. Institutionen bör göra en "stor sak" av ämnes-, institutions-, lärosätes- och landsöverbryggande initiativ, tagna på institutionell nivå. Införandet av Bologna vid P-institutionen bör starta omedelbart Konkreta åtgärder för styrelsen 1. Uppdra åt Bologna gruppen att till kommande institutionsstyrelsemöten lämna förslag till reformens verkställande. 2. Införa Bologna betyg på samtliga kurser snarast möjligt. 3. Som stöd i denna del om betygen anordna några möten om "hur man gör". 4. Uppdra åt alla kursansvariga för vårens kurser att (mot dagsersättning) ha minst ett möte för att skissa på några väsentliga "learning outcomes" i respektive kurs. 6. Redan på vårens kurser försöka att koppla de skissade learning outcomes till examinationen. 7. Ta fram en skiss på hur institutionen ser på möjligheten att införa Bologna-lärarutbildning (t.ex. fil.kand. i utbildningsvetenskap som ett första steg (120p), med 140p utbildningar omvandlade till 160p ny magister där institutionen utvecklar omedelbart ett 40 p Masters/magister block innehållande de saker lärarutbildningsutvärderingen kommenterade på och som bygger på institutionellt överbryggande kurser (se nedan). Vidare utveckla ett förslag till en Masters utbildning, påbyggbar från 160p, eller som erbjuds som en "riktig" internationell Masters examen med vissa delkurser anordnade med partnerhögskolor i eller utanför landet. 8. Ta ett initiativ till (utifrån befintligt förslag till HS-nämnden) och bjuda in möjliga partners i ett förslag till uppbyggande av ett magister/mastersprogram som går ett steg längre (d.v.s. än ped., did., psyk.). Börja skissa på några masters/magister kurser som är tvärämnes och tvärinstitutionella. T.ex. om "skolans inomhusmiljö för lärare", "pedagogiska och didaktiska strategier vid miljöorsakade koncentrationssvårigheter", "pedagogiska och psykologiska strategier för förebyggande av skolvåld", "Ungdomars asociala beteende som hälsoproblem", "Nyandlighet, alternativ medicin och hälsoförebyggande" etc. 9. Uppmuntra till utvecklingsarbete och vara öppna för initiativ från kolleger på institutionen. Utveckling av organisationen, stora studentgrupper och IT. Stora delar är nu att betrakta som mer utvecklade idéer och tankar där dock struktur och ramar ännu ej är färdigdiskuterade. Utveckling av organisationen Denna rubrik kan täcka samtliga gruppers arbete. Sammantaget kan tyckas att framtidskonventets hela uppgift är att utveckla organisationen. Vi vet en hel del om organisationen idag. Vi har en verksamhetsberättelse som beskriver vad vi gjort och en verksamhetsplan som beskriver vad vi ska och vill göra närmsta året. I organisationsutvecklingsmodeller finner vi på flera håll idag tankar om kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet på Högskolan utgår från visionen om att högskolan utvecklas mot ett universitet. Detta kommer till uttryck i verksamhetsplanens olika delar. I gruppens arbete på båten strukturerades diskussionen upp i två rubriker: Extern påverkan och Intern påverkan. Nedan görs ett försök till sammanfattning av diskussionerna. 12

12 Extern påverkan vad Med extern påverkan menar vi yttre faktorer som påverkar oss. Vi talar här om en femårsperiod och skissar på en omvärldsbild som vi vet snabbt förändras. Stora förändringar kommer att ske i samband med bland annat Bolognaprocessen. Men man kan heller inte bortse från de stora förändringar som hela tiden sker i samhället utanför Högskolan; arbetslöshet och konjunkturläget, politiska beslut (val 2006), teknisk utveckling m.m. Den nya propositionen Den öppna högskolan som har som ett mål att 50% av alla gymnasieelever ska studera vid högskola/universitet. Intern påverkan vad Hur påverkar de externa faktorerna oss internt? Vilka mål och visioner för Högskolan i Gävle bör vi diskutera och formulera på institutionsnivå? Man skulle här kunna sammanfatta diskussionen i följande matris: Tabell 3. Yttre faktorers påverkan på den inre organisationen. Påverkan yttre Aktivitet/ämne Anmärkning När/hur Vad/vem/vilka Bologna, politisk styrning och förändrade studentgrupper Omvärldsbevakningen Tredje uppgiften och intern kontroll Profilering av ämnet pedagogik och allt som detta medför. Kommunikation Reell demokrati Arbetsformer Alla äger VP? Eller Alla har rätt till sin VP? Mål- och strategidokument mot ökad kvalitet Som strategiskt verktyg för utveckling Hur och om utveckla? Eller diskutera. Ska vi se över eller är det bra som det är? Hur införliva detta hos var och en, eller hur införliva var och en i VP? Både dokumenterandet av innehåll och form av vår verksamhet. KASAM- profiler på arbetet. Med start under 2006 I form av kursdag med kommunikatör Beslutsvägar, delegation och delaktighet Individuella former, gruppformer och institutionsöverskridande former. Nya strategier för VP inför 2007 Hälsa och hälsoprofilering både i lärande och agerande, för student och lärare. På längre sikt, kanske Mindre arbetsgrupper som arbetar fram förslag att diskutera på Institutionsmöten Samtliga men en grupp som genomför Kartlägga uppfattningar om handlings-, påverkans- och talutrymme. Utsedd person/er. Fånga idéer och organisera nya sätt att arbeta. Mindre arbetsgrupp som samlar in tyckanden och tankar. HPP-grupp initierar. Avslutande kommentarer I arbetsgruppen diskuterades kring institutionen som verksamhet och som arbetsplats. Ett steg framåt i utvecklingen behövs, både beträffande ämnet utåt och organisation och arbetsformer inåt. Mjuka ämnen som lyhördhet, synliggöranden, mötesplatser och tillit till varandra diskuterades parallellt med målidentifieringar och strategival. Då konventet som idé är ny och ger möjlighet för samtliga att uttrycka idéer, tankar, funderingar, reflektioner och även känslor kring arbetet. Vikten av delaktighet och demokrati i utvecklingsprocessen och de kvalitativa aspekterna på vår institution ges lika stort utrymme som de kvantitativa. Båda bidrar till en positiv utveckling där alla kan känna sig delaktiga och synliga. 13

13 Då tiden var knapp vid vår sammankomst sammanfattades IT ett ord Outsourcing. En radikal tanke som kan diskuteras vidare. Miljö Detaljerade miljömål för åren och HiGs samlade miljömål för åren Övergripande miljömål gäller Detaljerade miljömål slutar att gälla och ersätts med nya mål för år Övergripande miljömål 1-4 och motsvarande detaljerade miljömål riktar sig mot HiGs indirekta miljöpåverkan Övergripande miljömål 5 och 6 och motsvarande detaljerade miljömål riktar sig mot HiGs direkta miljöpåverkan. Där resursbehovet inte är specificerad i handlingsplanen ingår aktiviteten som en mindre del i den löpande verksamheten. (t.ex. information i möten och via olika media, reguljär granskning av kursplaner etc.) Uppföljning av enheternas miljöarbete sker i samband med interna miljörevisioner årligen och verksamhetsuppföljningar minst två gånger per år, samt i externa miljörevisioner. Inrapportering av det läget i Miljöenheternas miljöarbete sker minst två gånger per år i Miljörådet, i dess mars- och septembermöten, och det årliga resultatet till den ansvarige för miljöledningssystemet före 10 januari varje år. Rapporteringen till rektor och ev. revideringen av miljömål görs vid Ledningens genomgång årligen före den 31 januari. Resultaten sammanställs till HiGs årsredovisning samt till en miljörapport till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket årligen. De övergripande målen ska konkretiseras årligen i detaljerade miljömål och handlingsplaner. Inrapportering av resultat från enheternas miljöarbete sker i samband med övrig inrapportering till HIG:s årsredovisning och (miljöredovisning). Högskolans övergripande miljömål är följande Personal och studenter skall minst ha grundläggande miljökompetens Alla nya program- och internationella studenter ska få grundläggande info om HiGs miljöarbete Miljöaspekter skall integreras i relevant undervisning och forskning Miljöaspekter skall beaktas vid upphandling av varor och tjänster Användning av material och energi samt transporter till och från högskolan skall effektiviseras Miljöaspekter skall lyftas fram vid all samverkan med det omgivande samhället Mängden osorterat avfall ska minskas 14

14 Tabell 4. Miljömål 2006 till Detaljerade mål Indikator Färdig datum Ansvarig Rapporterar Budget/Resursåtgång till Rektor 1. Samtliga nyanställda ½ kompetensutv.dag Efter 1 år Prefekt Miljöenhetschef ska genomgå Blackboardutbildningen om miljö inom ett 2.Synliggöra miljöinslag i Inom ramen för April varje år Prefekt Miljöenhetschef undervisning och forskning miljösamordnaransvar genom att redovisa dessa i verksamhetsberättelsen 3. Anlita inköp Pågående Ekonom Miljöenhetschef 4. Informationsmaterial där Sparad information Följs upp varje Kansli Miljöenhetschef så är lämpligt skall det stå halvår att vi är miljöcertifierade 5. Minska förhyrningen av bil Hyrkostnad April 2007 och Ekonom Miljöenhetschef med 3 % Använda avfallssorterare Rätt sorterat Kontroll 1 gång Miljösam- Miljöenhetschef runt den 15:e ordnaren varje månad Ansvarig vid institutionen är prefekt Lennart S. Öhlund. Medlem i miljörådet är Mona MA Johansson som miljösamordnare. Ersättare i miljörådet är Helena Fors. Utbildning sker på Blackboard, där kursen finns utlagd. Handlingsplan för miljön på institutionen Vi kommer under fortsätta arbetet med att förbättra vårt miljöarbete på institutionen genom att släcka ljuset efter oss, stänga av datorn, ta trapporna, använda kaffemugg, minska utskrifter, kopiera dubbelsidigt, kartong med pappersinsamling på rummet. Vi har en miljöstation i personalmatsalen där vi sorterar plast, glas, hårdplast mm. Samtliga nyanställda på institutionen skall genomgå miljöutbildningen på Blackboard. På institutionens möten skall miljöinformation vara en fast punkt på dagordningen. Miljöorganisation på Miljöenhetsnivå skall ses över för att dels underlätta förankringen i ordinarie verksamhet och dels för att klargöra ansvars- och befogenhetsfördelning internt. Ansvariga enligt miljölagar och andra krav skall få uppdatering av förändringar så att de är medvetna om sitt ansvar. Under 2006 skall alla nya kurser granskas enligt den mall som finns framtagen på högskolan för granskning av kursplaner med miljöinnehåll. Kursansvarig fyller i mallen för granskning av miljöinnehåll i kursplanen. Alla granskade kursplaner finns i en pärm på institutionens kansli som bevakas av miljösamordnaren. Alla skall kopiera och skriva ut dubbelsidigt i så stor utsträckning det är möjligt. Användning av material och energi samt transporter till och från högskolan skall effektiviseras. Institutionen skall minska andelen tjänsteresor med bil där det är motiverat. Andelen miljörelaterade uppsatser och examensarbeten för 2006 skall kartläggas enligt mallen för kursgranskning. Befintlig rutin för studenternas kursutvärderingar skall kompletteras med rutin för granskning av miljöinslag. 15

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 031003 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Inger Hedman (Lärarförbundet, TCO), Bengt-Åke

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 030901 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Calle Carling (Lärarförbundet, TCO), Ingegerd

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004 Sammanställning av miljömålarbetet 24 1(1) Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 24 Baserat på rapporter från sex institutioner och fyra administrativa enheter, saknas gör belastningsskadecentrum

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan.

Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan. HÖGSKOLAN I GÄVLE Protokoll, Institutionsstyrelsen Institutionen för Pedagogik, didaktik 4(6) 2007-06-12 och psykologi /agf Tid Tisdagen den 12 juni Plats Högskolan i Gävle, 31:470 klockan 09:00-12.00

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Riktlinjer för meritportfölj

Riktlinjer för meritportfölj HÖGSKOLAN I BORÅS Dnr 227-07-10 Fastställd i FOU-nämnden: 2007-10-19 Fastställd i NKU och LUN: 2008-05-14 Riktlinjer för meritportfölj Till hjälp för sökande till lärartjänster har Högskolan i Borås utformat

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Jämställdhetsplan Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Innehåll Jämställdhetsplan... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp... 3 5. Uppföljning

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer