kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE"

Transkript

1 kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

2 Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 3 NTFs verksamhetsidé 3 Nollvisionen 3 Trafi ksäkerhet är folkhälsa 4 Trafi ksäkerhet och god miljö går oftast hand i hand 4 Alternativ till biltrafi k 4 Ett jämställt transportsystem 4 NTF i internationellt arbete 5 Forskningsanknytning 5 Prioriterade områden Prioriterade målgrupper 7 NTFs arbetsmetoder 8 Opinion, information och påverkan 8 Nationella projekt 8 Konsumentupplysning 8 Direkta kontakter med aktörer 8 Direkta kontakter med trafi kanter 9 Styrelsemedlemmars nätverk 9 Medlemsorganisationer och nätverk 9 Media 9 Omvärldsbevakning 10 Utvärdering 10

3 Föreningen NTF och dess utgångspunkter NTF är en fri och självständig organisation som på ideell grund arbetar för en trygg och säker trafik. NTF arbetar på demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda. NTF är en paraplyorganisation och utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. NTF är också en samordnare av trafiksäkerhetsarbetet mellan den ideella, den privata och den offentliga sektorn. NTFs nätverk består av ett 70-tal medlemsorganisationer. I NTFs 23 länsförbund finns över 100 lokala trafiksäkerhetsföreningar och kommittéer. Föreningarna består vanligen av intresserade tjänstemän eller politiker från kommuner, polisen, medlemsorganisationer och enskilda medborgare. Föreningarnas existens garanterar den lokala förankringen och ger det enskilda NTF-förbundet möjlighet att bedriva verksamhet i en större del av länet. Att mobilisera många människor för en idé och gemensamma handlingar är en förutsättning för framgång. I rollen som paraplyorganisation krävs för detta en kontinuerlig kommunikation mellan länsförbund och med medlemmarna. Medlemsorganisationerna och länsförbunden ger NTFs roll som paraplyorganisation, både på central och regional nivå, legitimitet. NTFs medlemsorganisationer besitter inom sina verksamhetsområden en unik kompetens. Detta förhållande ska NTF tillvarata på bästa sätt. NTFs verksamhetsidé NTFs mål är en säker vägtrafi k där ingen dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka människors, myndigheters, företags och organisationers förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till varaktiga förbättringar av trafi ksäkerheten. NTF ska medverka till att ge insikt om trafi ksäkerhetens betydelse för folkhälsan. Nollvisionen Nollvisionen är det långsiktiga målet för trafiksäkerheten. Det innebär på sikt att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Nollvisionen utgör grunden i NTFs arbete. Nollvisionen vilar på några olika fundament: Det etiska ställningstagandet att inte acceptera att någon dödas eller skadas i trafi ken. Det delade ansvaret mellan de som utformar trafi ksystemet och trafi kanten. En säkerhetsfi losofi som tar hänsyn till och accepterar att människor gör misstag. En prioritering av skadeförebyggande arbete före olycksförebyggande arbete. De svagaste trafi kanternas behov ska vara dimensionerande. 3

4 Trafiksäkerhet är folkhälsa Skadade och dödade människor i trafiken är fortfarande ett av våra största folkhälsoproblem. För att tydligare lyfta fram trafiksäkerhet som en del i folkhälsoarbetet krävs att samarbetet mellan dessa två områden stärks. Ett fördjupat samarbete med hälsosektorn ger tillgång till nya analysmetoder och nya åtgärdsstrategier som traditionellt inte ingått i trafiksäkerhetsarbetet. Trafiksäkerhet och god miljö går oftast hand i hand Trafiken påverkar hälsan både positivt och negativt. Positivt påverkas den t ex genom att individer får en ökad mobilitet och ökade kontaktnät både privat och med samhällets olika institutioner. Gående och cykling är dessutom positivt för den fysiska hälsan. Exempel på sådant som är negativt för hälsan är trafikskador, stress, otrygghet, påverkan från partiklar, buller och avgaser. För det långsiktigt hållbara transportsystemet behöver trafiksäkerhetsarbetet i högre grad samordnas med miljö-, mobilitets- och arbetsmiljöfrågorna. För NTF gäller att trafiksäkerheten ska prioriteras i de få fall då gemensamma lösningar inte kan nås. Alternativ till biltrafik En fortsatt stark tillväxt av vägtransporterna kommer att göra det svårt att nå de trafikpolitiska målen för både trafiksäkerhet och miljö. EU har t ex konstaterat att energiförsörjningen måste reduceras kraftigt om vi vill behålla ett väl fungerande transportsystem på lång sikt. Detta kommer att få stor betydelse för vilka transportslag vi väljer och hur de framtida fordonen kommer att utformas. Båda dessa förändringar kommer att ha mycket stor betydelse för trafiksäkerheten. Samtidigt vet vi att historiskt har ekonomisk tillväxt och vägtransporter oftast gått hand i hand. Insikten hos politiker och experter växer om nödvändigheten att bryta detta samband för att uppnå ett långsiktigt hållbart transportsystem. Ett jämställt transportsystem År 2001 antog riksdagen ett nytt delmål för transportsystemet: Ett jämställt transportsystem. Delmålet innebär att skillnader mellan kvinnors och mäns transportbehov ska beaktas, möjligheterna att påverka transportsystemets utformning ska vara rättvisa och kvinnors och mäns värderingar ska tillmätas samma vikt. Enligt NTF finns det en rad åtgärder som skulle förbättra situationen. Det är t ex nödvändigt att kvinnors värderingar och önskemål ska få minst lika stort genomslag i trafikpolitiken som mäns. Bilindustrin borde dessutom ta större hänsyn till kvinnors önskemål om säkerhet vid utveckling av nya modeller. En annan viktig åtgärd är att antalet kvinnor på alla nivåer i transportsystemet ökar. Andelen kvinnor i NTFs styrelser och i flera av NTFs medlemsorganisationer måste också öka för att kvinnors värderingar ska få ett större genomslag. 4

5 NTF i internationellt arbete Svensk trafiksäkerhet utvecklas i samverkan med andra länder och Sverige bidrar med sina framgångar inom trafiksäkerhet till förbättringar i andra länder. Utbytet är ömsesidigt. För NTF är det framförallt två organisationer som är centrala, dels NTR (Nordiska Trafiksäkerhetsrådet), dels ETSC (European Transport Safety Council). Forskningsanknytning Trafiksäkerhetsarbetet måste bygga på en vetenskaplig grund. För NTF är det därför avgörande att ständigt vara uppdaterad när det gäller forskning som rör transportområdet. Forskningsbevakning, kompetensutveckling om nya forskningsresultat och fortlöpande stöd till den egna organisationen och till medlemsorganisationerna är därför angeläget för att verksamheten ska kunna bedrivas på en hög nivå. Det är viktigt att NTF utvecklar metoder att förmedla aktuella forskningsresultat så att de kan genomsyra hela verksamheten. 5

6 Prioriterade områden I dokumentet NTF anser identifieras 26 områden inom vilka NTF genom våra ställningstaganden verkar och formar opinion. NTF prioriterar under en verksamhetsperiod vissa områden för att kraftsamla och genomföra nationella projekt. Hur de konkreta projekten utformas anges inte i detta dokument utan beskrivs närmare i en verksamhetsplan som uppdateras varje år. År 2006 dödades 445 personer i trafiken. I ett såväl kort som långt perspektiv är det absolut nödvändigt att systemutformare tar ansvar för utformning av trafiksystemet i vid mening, d v s utformning av regelsystem, gator och vägar, fordon, förarutbildning, trafiksäkerhetsarbete i skolan, upphandling av transporter m m. Det är också avgörande att trafikanter får förutsättningar att efterleva gällande lagar bättre. Om alla fordonsförare alltid körde med laglig hastighet, alltid körde nyktra och alltid använde bälte skulle vi ha kommit väldigt långt i minskningen av antalet dödade och skadade. En hundraprocentig laglydnad kan dock endast uppnås genom en kombination av åtgärder där olika angreppssätt stödjer varandra. Trafikantutbildning i skolan och körkortsutbildning kan kombineras med övervakning, utformning av vägar och mer eller mindre tvingande teknik i fordonen såsom hastighetsbegränsare, alkolås och bältespåminnare. Körkortsutbildningen är i ett utvecklingsskede där olika nya komponenter kommer att kunna bidra till ökad säkerhet. Olika tekniker för förarstöd är på frammarsch och NTF och andra aktörer driver på utvecklingen. NTF måste driva både ett kortsiktigt och ett långsiktigt arbete för att på sikt uppnå det trafiksäkra samhället enligt Nollvisionens intentioner. En reformerad trafiksäkerhetsutbildning i skolorna och i förarutbildningen är mycket viktiga komponenter för att uppnå detta. En fortsatt stark tillväxt av vägtransporterna kommer att göra det svårt att nå de trafikpolitiska målen för både trafiksäkerhet och miljö. NTF vill därför på sikt verka för att behovet av vägtransporter minskas och att vägtransporterna i möjligaste mån förs över till säkrare och miljövänligare alternativ. NTF och Vägverket har utfört beräkningar av effekter av förändrade beteenden på olika områden. Följande tre områden är viktigast att fokusera på: 1. Sänkta hastigheter Arbeta för en minskning av medelhastigheten på landsbygden med cirka 10 km/tim och i tätorter med cirka 5 km/tim. Detta beräknas ge ett minskat antal dödade med personer per år. Verka för en anpassning av hastighetsgränserna och därmed krockvåldet vid olyckor till vägmiljön. 2. Ökad trafiknykterhet, drogfrihet och minskad trötthet Målet är att öka trafi knykterheten. Kraftfulla insatser, t ex att driva frågan om att Sverige blir försöksland i EU för obligatoriskt alkolås i nya bilar, är nödvändiga för att motverka den ökning av antalet rattfylleribrott som konstaterats i Sverige och vända trenden. 3. Ökad användning av skyddssystem (bälten, bilbarnstolar, hjälmar) Målet är en ökning av bältesanvändningen och rätt användning av bilbarnstolar med 5 procentenheter och av cykelhjälmsanvändningen med 50 procentenheter. Detta beräknas ge ett minskat antal dödade med personer per år. 6

7 Prioriterade målgrupper Det är viktigt att se de prioriterade områdena som beteenden som inte etablerar sig hos trafikanter automatiskt. De är alla i högre eller mindre grad symtom eller uttryck för någon underliggande process, medveten genom aktiva beslut eller omedveten genom glömska eller ouppmärksamhet. Graden och arten av dessa felhandlingar och hur man drabbas av dem varierar kraftigt mellan olika trafikantgrupper. Olika målgruppsanpassade metoder behövs därför för att komma tillrätta med problemet. I NTFs arbete står därför ofta speciella målgrupper i fokus. I dokumentet NTF anser finns 11 olika grupper omnämnda där NTF uttrycker åsikter om vad som bör göras. Liksom för de prioriterade områdena här ovan har också prioriteringar gjorts av målgrupper där störst fokus ska läggas under kongressperioden. Dessa målgrupper är: Barn 0-17 år De yngre barnen, upp till 12 år, är en särskilt utsatt grupp där ansvaret för deras säkerhet ligger på föräldrarna. Antalet skadade och dödade barn ökar med ökad ålder. De yngsta drabbas mest av olyckor där de suttit i bil med felaktigt monterade skydd. De något äldre, cirka år, blir nya förare på cykel och moped och utsätts för de nybörjarrisker som forskningen tydligt visat fi nns. Förutom barnen själva är deras föräldrar en viktig målgrupp. Unga bilförare år Unga bilförare har en kraftigt förhöjd risk jämfört med äldre. Detta har att göra med att de är oerfarna, att de är unga och att dessa två samverkar. Det är stora skillnader mellan män och kvinnor, både när det gäller körbeteende och olycksrisk. Kvinnor klarar sig betydligt bättre än män i den här åldersgruppen. Andelen yngre i den aktuella åldersgruppen kommer att öka de närmaste åren, vilket troligen innebär att antalet unga körkortstagare också kommer att öka. Det är angeläget att motverka den ökning av skadade och dödade i trafi kolyckor som detta sannolikt medför. Äldre Andelen äldre kommer att öka kraftigt i framtiden. En påtaglig skillnad kommer att märkas redan om 10 år. Det innebär också att allt fl er äldre kommer att fi nnas i transportsystemet. Äldre är speciellt utsatta som oskyddade trafi kanter och i komplicerade situationer i bil. Det har också visats att vissa medicinska diagnoser innebär nedsatt förmåga att köra bil. Utvecklingen går mot att läkare och trafi kmedicinska centra får ett större ansvar för de äldre som bilförare. Många åtgärder införs också när det gäller utformning av gator och vägar, t ex säkring av övergångsställen och införande av 30 km/tim i tätortsområden. Det är angeläget att medverka till att förbättringar för äldre genomförs i snabbare takt. Nya svenskar Av Sveriges befolkning är cirka 12 procent utlandsfödda. Nyare forskning visar att det bland dessa nya svenskar fi nns grupper som är drabbade av högre olycksrisk än svenskfödda. Två huvudförklaringar fi nns till detta. Den ena är att man inte får någon systematisk information om hur det svenska transportsystemet fungerar och det andra är att många kommer från länder där man inte kommit så långt som Sverige i utvecklingen av trafi ksäkerhetsområdet. Yrkesförare Tunga fordon är inblandade i en mycket stor del av trafi kolyckorna. Olika förklaringar fi nns till detta, t ex höga hastigheter där det visats att en mycket stor del av trafi ken körs över gällande hastighetsgräns. Andra förklaringar som förts fram är trötthet, stress och långa arbetstider. Många företag och åkerier har tagit problemen på allvar och säkrat sina transporter. Det är angeläget att detta arbete fortsätter så att normerna för trafi ksäkert beteende inom yrkestrafi ken förbättras på bred front. 7

8 NTFs arbetsmetoder Opinion, information och politisk påverkan Effekterna av NTFs arbete uppstår dels genom att NTF lyckas påverka systemutformare att prioritera trafiksäkerhet högre, dels genom att enskilda trafikanter påverkas till ett säkrare beteende. Påverkan sker på alla nivåer, centralt, regionalt och lokalt, genom förtroendevalda, frivilliga och NTF-tjänstemän. Påverkan sker genom att NTFs synpunkter framförs i massmedia, vid sammankomster, i remissvar, genom utbildning, genom personlig kommunikation och i lokala NTF-föreningar och opinionsgrupper. Nationella projekt Ett av NTFs viktigaste verktyg för genomförande av trafiksäkerhetsarbetet och för att fokusera på viktiga områden och målgrupper är de nationella projekten. I dialog inom organisationen utformas nationella projekt som bedöms ge störst tillskott till förbättrad trafiksäkerhet. För att göra det möjligt att genomföra nationella projekt med hög kvalitet behövs en hög kompetens inom de prioriterade områdena/målgrupperna. Detta kräver en ökad satsning under kongressperioden på specialistkompetent personal. NTF ska utforma nya eller vidareutveckla befintliga nationella projekt som organisationen bedömer ge bäst tillskott till Nollvisionsarbetet samt se till att organisationen har nödvändiga kunskaper inom prioriterade områden/målgrupper. Konsumentupplysning NTF förmedlar en saklig och rekommenderande konsumentupplysning och ser denna som ett viktigt verktyg för att driva opinion som skapar efterfrågan på ökad trafiksäkerhet. Konsumentupplysningen omfattar trafiksäkra produkter och tjänster samt trafiksäkra väg- och trafikmiljöer. Konsumentupplysningen ges främst via NTFs hemsida men också genom telefon och möten med människor. Besöken på NTFs hemsida ökar hela tiden och sidan är på väg att bli den naturliga informationskanalen för människor som söker information om trafiksäkra produkter, tjänster och väg- och trafikmiljöer. Direkta kontakter med aktörer De nationella och de regionala samlingarna har varit avgörande för trafiksäkerhetsarbetet hittills. De har också varit ett mycket effektivt verktyg i NTFs arbete både nationellt och regionalt. Metoden att arbeta gentemot aktörer och ledarskap på detta sätt kommer därför att vara central även under denna kongressperiod. Gradvis har detta nationella och regionala arbete spridits ut i landet och man kan också förutse en ökad satsning på Lokal samling. NTF-organisationen har, genom sina nätverk unika möjligheter att, inom ramen för befintlig verksamhet, fortsätta det arbete som de nationella, regionala och lokala samlingarna erbjuder. Det bör ske strukturerat och konsekvent i enlighet med av kongressens beslutade prioriterade områden och målgrupper. I en vidareutveckling av metoden kommer större vikt att läggas på kvaliteten i de åtganden som olika aktörer gör och på uppföljning av att dessa åtaganden verkligen genomförs. NTF ska bidra till att antalet aktörer som engagerar sig för ökad trafiksäkerhet och faktiskt genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder ökar i landet, såväl lokalt som regionalt och nationellt. 8

9 Direkta kontakter med trafikanter NTF verkar, förutom mot nyckelpersoner, organisationer och företag också direkt mot olika trafikantgrupper. För NTF har det övergripande bedömts vara mer kostnadseffektivt med de indirekta kontakterna mot ledarskap där dessa skall sprida trafiksäkerhetsarbetet vidare i sina egna organisationer eller till de trafikantgrupper man har kontakt med. I många sammanhang har det dock bedömts som framgångsrikt att också, lokalt och på uppdragsbasis bedriva direkt trafiksäkerhetsarbete mot trafikanter. Exempel på detta är trafikundervisning i skolan, utbildning av nya svenskar, mopedutbildning, riskutbildning av förare, speciella insatser på gator och torg i samband med olika satsningar, t ex kring helger eller insatsveckor kring hastighet/bältesanvändning eller fortbildning av äldre bilförare. NTF ska fortsätta att bedriva sådan verksamhet som vänder sig direkt till trafikanter med syfte att påverka deras kunskaper, attityder och beteende. Styrelsemedlemmarnas nätverk NTFs styrelser, både på riks- och länsplanet har goda kontakter med stora delar av samhället såsom organisationer, kommuner, landsting, företag mm. Dessa aktörer har stort inflytande när det gäller att skapa ett säkert vägtransportsystem, både som utformare av systemet men också i rollen som utförare och upphandlare av transporter. Styrelseledamöterna är viktiga dörröppnare för organisationers och företags tjänstemän. NTFs länsförbund och centrala kansli måste därför kontinuerligt uppmuntra och stödja styrelsemedlemmarna för ett ökat engagemang. NTF skall verka för att antalet styrelseledamöter som aktivt engagerar sig i detta arbete ökar. Medlemsorganisationer och nätverk Att skapa redaktionellt intresse och utrymme för trafiksäkerhet i media är en effektiv metod för opinionsbildning. NTF utvecklar hela tiden sin kompetens centralt och regionalt för att skapa ett ökat mediaintresse. Det är viktigt att medlemsorganisationernas insatser i det arbete som får mediautrymme framhålls. Medlemsorganisationernas tidningar och hemsidor NTFs nätverk består bland annat av ett 70-tal centrala och cirka lokala medlemsorganisationer. I NTFs 23 länsförbund finns över 100 lokala trafiksäkerhetsföreningar och kommittéer. Föreningarna består vanligen av intresserade tjänstemän eller politiker från kommuner, polisen, medlemsorganisationer och enskilda medborgare. Föreningarnas existens garanterar den lokala förankringen och ger det enskilda NTF-förbundet möjlighet att bedriva verksamhet i en större del av länet. NTF ska därför, både på nationell och länsnivå, genomföra samlingar för medlemsorganisationerna där förutsättningarna för ett effektivt trafiksäkerhetsarbete diskuteras. NTF ska också fortlöpande entusiasmera och stötta medlemsorganisationerna i utformningen och implementeringen av trafiksäkerhetsåtgärder i den egna organisationen. Utbildning fyller här en viktig funktion för att frivilligarbetarna skall känna entusiasm, få rätt förutsättningar för att kunna lösa uppgifterna och för att kunna utvecklas i sitt frivilligengagemang. Kunskap föder engagemang. NTF ska därför verka för att antalet medlemsorganisationer som engagerar sig för ökad trafiksäkerhet och faktiskt genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder ökar i landet, såväl lokalt som regionalt och nationellt. NTF skall också arbeta för att fler medlemmar i befintliga medlemsorganisationer aktiverar sig i trafiksäkerhetsarbetet. Media når ett mycket stort antal människor. Det är för NTFs arbete viktigt att se dessa som en central resurs i opinionsarbetet. Under kongressperioden ska NTF bidra till att antalet artiklar och debatter om trafiksäkerhet i medlemsorganisationernas tidningar ökar. 9

10 Omvärldsbevakning En strävan i NTFs arbete är att alltid vara uppdaterad med vad som händer i omvärlden och att själv bidra till den internationella utvecklingen genom att sprida goda exempel och egna erfarenheter. För detta ändamål är det avgörande att NTF har ett effektivt samarbete med internationella forskare, opinionsbildare och beslutsfattare. Metoder för att upprätthålla en hög nivå i omvärldsbevakningen är t ex att delta i internationella konferenser, söka och ta del av ny forskning och att följa trafiksäkerhetsarbetet i EU. Att vara aktiv i ETSC (European Transport Safety Council) och i NTR (Nordiska Trafiksäkerhetsrådet) är viktiga kanaler för detta och för utbyte av s k best practice. NTFs omvärldsbevakning ska därför bibehållas på en hög nivå. Deltagandet i denna ska spridas i organisationen. Utvärdering Allt trafiksäkerhetsarbete inom NTF-organisationen behöver utvärderas. Huvudsyftet med utvärdering är att ta reda på om det arbete som läggs ned är meningsfullt, om det leder till önskade mål och om arbetet kan förbättras. Eftersom NTF är en organisation som består av länsförbund, medlemsorganisationer och andra nätverk är det centralt att kunna dela med sig av goda exempel till varandra och till omvärlden. För att optimera detta utbyte behöver genomförande och måluppfyllnad mätas och analyseras. På så vis kan man dela med sig av goda erfarenheter och varna för dåliga. Genom utvärdering kan man också undvika s k anekdotiska bevis som bygger på att den som genomfört åtgärden själv tycker att det fungerat bra. En ytterligare viktig orsak till att utvärderingar behövs är att NTF ska kunna redovisa för uppdragsgivare och viktiga beslutsfattare i samhället i vilken utsträckning trafiksäkerhetsarbetet är effektivt och bidrar till minskade skador i trafiken. Utvärdering kräver, för att den ska vara meningsfull, ett genomförande enligt vissa grundregler. NTF måste svara för att kompetensen för detta finns i organisationen så att länsförbund och medlemsorganisationer får det stöd de behöver. NTF har en bred syn på vad vetenskaplig grund står för. Under senare år har s k evidensbaserade metoder och åtgärder haft hög prioritet, d v s sådana metoder där man kan föra i bevis att de resulterar i minskade olyckor eller lindrigare skador. Man måste dock vara medveten om de metodologiska svårigheter som finns att statistiskt säkerställa effekter av vissa typer av åtgärder, t ex sådana som oftast genomförs i mindre grupper och under kortare tid. I NTFs arbete är det viktigt att kravet på bevis på direkta säkerhetseffekter kompletteras med mer humanistiskt inriktade vetenskapliga strategier för utvärdering där man värdesätter kvalitativ forskning och indikativa resultat som kan gälla t ex trafikanters kunskaper, attityder, avsikter eller beteenden. Utvärdering omfattar att analysera såväl processer som effekter. Med hjälp av processanalys säkerställer man att orsaker till varför åtgärder fungerar bra eller dåligt kan fastställas. NTF ska verka för att allt trafiksäkerhetsarbete som bedrivs inom organisationen ska utvärderas med hög kvalitet. Kompetensen för att göra utvärderingar med hög kvalitet ska öka. 10

11 kmkreklam.se NTFs länsförbund NTF Blekinge (K), NTF Dalarna (W), NTF FyrBoDal (P), NTF Gotland (I), NTF Gävleborg (X), NTF Halland (N), NTF Jämtland (Z), NTF Jönköpings län (F), NTF Kalmar län (H), NTF Kronoberg (G), NTF Norrbotten (BD), NTF Skaraborg (R), NTF Skåne (M), NTF Stockholms län (B), NTF Sörmland (D), NTF Uppsala län (C), NTF Värmland (S), NTF Väst (OA), NTF Västerbotten (AC), NTF Västernorrland (Y), NTF Västmanland (U), NTF Örebro (T), NTF Östergötland (E). NTFs medlemsorganisationer s Biltrafikens Arbetsgivareförbund s AB Svensk Bilprovning s Caravan Club s Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, CAN s Cykelfrämjandet s Däckbranschens Info.råd s Däckspecialisternas Riksförbund, DRF s FAK, Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund s FMCK, Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund s FOT, Fotgängarnas Förening s Föreningen Bilfria Leder s FMK s Föräldraalliansen Sverige s Glasbranschföreningen s Gröna Bilister s Handelsanställdas Förbund s Jetpak s KAK, Kungliga Automobilklubben s Kooperativa Förbundet s LO, Landsorganisationen i Sverige s Lärarförbundet s Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF s M, Motormännens Riksförbund s MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund s MHF Ungdom s Moped- & Motorcykelbranschens Riksförbund, McRF s MRF, Motorbranschens Riksförbund s Naturskyddsföreningen s Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV s OK Marknadsservice AB s Polisens Motorklubb s PRO, Pensionärernas Riksorganisation s REV, Riksförbundet Enskilda Vägar s Riksförbundet Hem och Samhälle s RHS, Riksförbundet Hem och Skola s RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap s RTP, Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade s Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige s SEKO, Facket för Service och Kommunikation s SKBR, Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund s SKPF, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund s SMC, Sveriges MotorCyklister s SNOFED, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation s SPF, Sveriges Pensionärsförbund s SPRF, Sveriges Pensionärers Riksförbund s Svensk Trafikmedicinsk Förening s STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund s Svenska Bandyförbundet s Svenska Bilsportförbundet s Svenska Blå Stjärnan s Svenska Bussbranschens Riksförbund s Svenska Cykelförbundet s Svenska Cykelsällskapet s Svenska Kommunalarbetareförbundet s Svenska Kommunaltekniska Föreningen s Svenska Livsmedelsarbetareförbundet s Svenska Lokaltrafikföreningen s Svenska Metallindustriarbetareförbundet s Svenska Motorcykel- och snöskoterförbundet s Svenska Polisförbundet s Svenska Röda Korset s Svenska Taxiförbundet s Svenska Transportarbetareförbundet s Sveriges Civilförsvarsförbund s Sveriges Försäkringsförbund s Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund Pensionärssektionen SKTF s Sveriges Kommuner och Landsting s Sveriges Skid-Car Banors Riksorganisation s Sveriges Åkeriföretag s Telia Motorklubb s Trafikförsäkringsföreningen s Trafikutbildarnas Riksorganisation s TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd s Älgskadefondsföreningen Box 30, Solna Telefon Telefax E-post:

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE 2 NTFs DEKLARATION 2008-2009 Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 5 Hastighet 10 Alkohol, droger och trötthet 12 Bilbälte och bilbarnskydd

Läs mer

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007 FASTSTÄLLD 2005-04-21 Vad anser NTF? Policy 2006-2007 Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 PUBLIKATION 2008:31 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Titel: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Publikation: 2008:31

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se Verksamhetsberättelse 2009 10 03 04 LR INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål PM Ärendenr: TRV 2012/27782 Till: Från: Näringsdepartementet Trafikverket Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se 2012-09-20 www.trafikverket.se

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0 å p t e h r e k ä s d a k Ö d e p o m h c o l e k y c n 1.0 motor 020, versio Geme 010-2 2 n e r å r ö f i g nsam strate Titel: Publikationsnummer: 2010:039 Utgivningsdatum: 2010-04 Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer