PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2012-06-05 97-118 Kl. 08.30 14.30. 97 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat."

Transkript

1 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande. 97 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 98 Ledamöter Marie Morell (M) ordförande Anita Jernberger (FP) 1:e vice ordförande Mats Johansson (S) 2:e vice ordförande Göran Gunnarsson (C) 3:e vice ordförande Kikki Liljeblad (S) Gary Sparrborn (M) Hans Elf (S) Camilla Ericson (VL) Per Jameson (M) Anna Larsson (S) Klas Corbelius (S) tjänstgörande ersättare Margareta Fransson (MP) Bernt Bergholm (S) tjänstgörande ersättare Sven Brus (KD) Emil Broberg (V) Monika Gideskog (M) Elisabeth Edlund (S) Camilla Jonsson (S) tjänstgörande ersättare Madelaine Johansson (C) tjänstgörande ersättare Ersättare Frånvarande Jan Owe-Larsson (M) Rolf Wilhelmsson (M) Magnus Oscarsson (KD) Miko Månsson (S) Monika Holtstad Sandberg (VL) Hanna Österman (M) Maths Andersson (FP) Helene Andersson Molina (S) Lena Höjdevall (V)

2 2 Adjungerade Övriga (under hela eller del av sammanträdet) Landstingsfullmäktiges ordförande Anders Senestad (M) Centrumchef Mikael Antamo Landstingssekreterare Peder Björn Ekonomidirektör Mikael Borin Pressekreterare Bodil Knuthammar Landstingsdirektör Barbro Naroskyin Överläkare Nina Nelson Kommunikationschef Ulrika Ohlson Politisk sekreterare Björn Olsson (M) Landstingsråd Lasse Pettersson (VL) Gruppledare Joakim Pripp (SD) Vårddirektör Tommy Skau Politisk sekreterare Karolina Stridh (FP) Dekanus Hälsouniversitetet Johan Söderholm Politisk sekreterare Julie Tran (C) HR-direktör Mats Uddin Upphandlingschef Helen Widin Politisk sekreterare Mathilda Ylitervo (S) sekreterare Val för protokollsjustering Sammanträdets föredragningslista Informationer 99 Mats Johansson (S) utses att förutom ordföranden justera dagens protokoll. 100 Ordföranden presenterar föredragningslistan som godkänns. 101 Barbro Naroskyin lämnar följande kortinformationer: - Ett nutritionsråd ska bildas i Landstinget i Östergötland som ett led i att få bättre följsamhet och kännedom i verksamheten om mat- och nutrionsstrategi. - Ett ungt råd med personal under 35 år ska bildas i Landstinget i Östergötland. Deltagarna medverkar i ett ettårigt program. Syftet är att skaffa kunskap för att bygga ett attraktivt landsting i framtiden. - Effektivisering av läkemedelsupphandlingar i samverkan - ELIS är ett samarbete mellan regioner/ landsting vars övergripande syfte är att åstadkomma en större patient- och medborganytta vid

3 3 läkemedelsupphandlingar. Landstinget i Östergötland deltar i projektet. Mats Uddin informerar om det landstingsövergripande resultatet för medarbetaruppföljning Landstinget genomför årligen övergripande medarbetaruppföljningar som ett led i arbetet med att utveckla en bra, säker och effektiv hälso- och sjukvård. Syftet med uppföljningarna är att identifiera utvecklings- och förbättringsområden samt kunna följa upp resultat av genomförda åtgärder. Syftet är också att öka kunskapen om hur chefer och medarbetare ser på sitt arbete och sin arbetsplats inom landstinget. Mikael Borin informerar om kort om processperspektivet och om ekonomiperspektivet utifrån delårsrapport 04. Helen Widin informerar om landstingets upphandlings- och inköpspolicy inköp, från behov till faktura, med fokus på riktlinjer: - Uppförandekod - Miljöpolicy - Hygien - Brand Johan Dabrosin Söderholm informerar om Hälsouniversitetets (HU) verksamhet med fokus på forskningen. Vidare informeras om läkarutbildningen och samarbetet mellan HU och LiÖ. Tommy Skau informerar om FoU-budgeten och samverkansstrukturer mellan landstinget och Linköpings universitet. Nina Nelson informerar om delar av FoU-bokslutet som är under framtagande, bl a nya forskarexamina och antal kliniska prövningar. Mikael Antamo informerar om fastighetsärendet Nybyggnation, byggnad 511 samt ombyggnation i sammanbunden byggnad 001 Campus Universitetssjukhuset i Linköping. Marie Morell, Barbro Naroskyin, Mikael Borin och informerar om övriga ärenden på föredragningslistan.

4 4 Ärenden Landstingets strategiska plan med treårsbudget Moderaterna, Vrinnevilistan, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har lämnat förslag till strategisk plan med treårsbudget, vision, mål och ekonomiska ramar för perioden Yrkanden Mats Johansson (S), Emil Broberg (V) och Margareta Fransson (MP) yrkar bifall till det gemensamma förslaget till strategisk plan med treårsbudget, vision, mål och ekonomiska ramar för perioden , som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom. Göran Gunnarsson (C) yrkar bifall till förslaget från Moderaterna, Vrinnevilistan, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Ordföranden ställer Göran Gunnarsson med fleras yrkande mot Mats Johansson med fleras yrkande och finner att Göran Gunnarssons yrkande vinner bifall. tillstyrker landstingfullmäktige BESLUTA a t t anta den strategiska planens föreslagna vision och strategiska mål, a t t uppdra till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdnämnden och trafiknämnden att utifrån sina ansvarsområden utarbeta verksamhetsplaner i enlighet med denna strategiska plan och dess treårsbudget, a t t fastställa ekonomiska ramar för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden år enligt bilaga 3 och 4, a t t godkänna Regionförbundet Östsams treårsplan enligt bilaga 7 med ett bidrag på 130,7 miljoner kronor (2013 års nivå), a t t i enlighet med fullmäktiges presidiums förslag fastställa bidraget till landstingets revisorer till tkr (2013 års nivå), a t t fastställa skattesatsen för år 2013 till 10,92 kronor per skattekrona.

5 5 Reservationer Mats Johansson, Kicki Liljeblad, Hans Elf, Klas Corbelius, Bernt Bergholm och Elisabeth Edlund (Socialdemokraterna)), Margareta Fransson (Miljöpartiet) och Emil Broberg (Vänsterpartiet) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Johansson med fleras yrkande. Protokollsanteckningar Gruppledare Joakim Pripp (SD) lämnar följande protokollsanteckning: Sverigedemokraterna kommer att lämna ett förslag till treårsbudget till landstingsfullmäktige. Budget 2013 samt plan för verksamheten för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling LiÖ Som medlem i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling ska Landstinget i Östergötland godkänna budgeten för kommande år samt den översiktliga budgeten för kommande treårsperiod. Som framgår av Plan för verksamhet och ekonomi 2013 samt plan för ekonomi förväntas kommunalförbundet redovisa ett underskott från och med Direktionen anser att detta är i enlighet med kommunallagen med hänvisning till synnerliga skäl. Upparbetat underskott ska täckas av patientavgifterna när verksamheten startar. Detta innebär att kommunalförbundet inte förväntas kräva ytterligare medlemsbidrag. Leasingavgifterna kommer att utgå från driftsstart och ska då täckas av patientavgifterna. tillstyrker landstingfullmäktige BESLUTA a t t godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2013.

6 6 Ansökan om regionalt utvecklingsansvar i Östergötland LiÖ Landstingsfullmäktige beslutade under hösten 2011 (LiÖ ) att ställa sig bakom intentionen att forma en regionkommun i en större geografi där drivkrafterna primärt är att skapa förutsättningar för regional utveckling och tillväxt samt att säkerställa goda långsiktiga förutsättningar för organiseringen av den framtida hälso- och sjukvården. beslutade i mars 2012 att inhämta kommunernas synpunkter när det gäller bildandet av en region i en större geografi från 2019 respektive hur man anser att det regionala utvecklingsansvaret bör organiseras i länet från Samtliga kommuner i länet har inkommit med svar. Samtliga ställer sig bakom bildandet av en region i en större geografi från En majoritet av kommunerna förordar att det regionala utvecklingsansvaret från 2015 organiseras i landstinget. Frågan har också diskuterats i möten mellan samtliga i fullmäktige representerade partier. Vid ett möte beslutades att rekommendera landstinget att ansöka om regionalt utvecklingsansvar från och med (Socialdemokraterna deltog inte i beslutet). Mötet beslutade också att rekommendera landstinget att verka för konkreta samverkansprojekt med våra angränsande län, i syfte att underlätta en regionbildning i en större geografi från Remisskrivelsen till kommunerna och inkomna remissvar inklusive protokollsutdrag samt handlingar från respektive kommunfullmäktige biläggs ärendehandlingarna. Ledningsstaben föreslår i skrivelse av den 16 maj 2012 landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta att ansöka om regionalt utvecklingsansvar från 2015 enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, SFS 2010:630, att uppdra till landstingsstyrelsen att göra ansökan till regeringen, samt att uppdra till landstingsstyrelsen att omgående initiera ett arbete tillsammans med Regionförbundet Östsam och länets kommuner i syfte att utarbeta en organisationsmodell som från och med 2015 säkerställer god samverkan med länets kommuner och en effektiv hantering av de regionala utvecklingsfrågorna.

7 7 Yrkanden Göran Gunnarsson (C), Anita Jernberger (FP), Emil Broberg (V) och Margareta Fransson (MP) yrkar bifall till ledningstabens förslag. Mats Johansson (S) yrkar avslag på första och andra att-satsen samt bifall till tredje att-satsen i ledningstabens förslag. Ordföranden föreslår följande propositionsordning: första, andra och tredje att-satsen i ledningstabens förslag prövas var för sig. Propositionsordningen godkänns. Ordföranden ställer Göran Gunnarsson med fleras yrkande att bifalla första att-satsen mot Mats Johanssons avslagsyrkande och finner att Göran Gunnarsson med fleras yrkande bifalles. Ordföranden ställer Göran Gunnarsson med fleras yrkande att bifalla andra att-satsen mot Mats Johanssons avslagsyrkande och finner att Göran Gunnarsson med fleras yrkande bifalles. Ordföranden ställer Göran Gunnarsson med fleras yrkande att bifalla tredje att-satsen under prövning och finner att yrkandet bifalles. tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t ansöka om regionalt utvecklingsansvar från 2015 enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, SFS 2010:630, a t t uppdra till landstingsstyrelsen att göra ansökan till regeringen, samt a t t uppdra till landstingsstyrelsen att omgående initiera ett arbete tillsammans med Regionförbundet Östsam och länets kommuner i syfte att utarbeta en organisationsmodell som från och med 2015 säkerställer god samverkan med länets kommuner och en effektiv hantering av de regionala utvecklingsfrågorna. Reservationer Mats Johansson, Kicki Liljeblad, Hans Elf, Klas Corbelius, Bernt Bergholm och Elisabeth Edlund (Socialdemokraterna) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Johanssons yrkande med följande motivering:

8 8 Vi reserverar oss till förmån för eget förslag. I samband med landstingsfullmäktiges behandling av ärendet kommer vi att utveckla våra argument för ett avslag. Svar på motion: Underlätta skrivandet av egenremiss Ulf Flodin (MP) LiÖ Ulf Flodin (MP) har den 24 november 2011 inkommit med motionen Underlätta skrivandet av egenremiss Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 februari 2012, LF 30/2012 att överlämna ärendet till landstingsstyrelsen för beredande av svar. Följande svar föreslås på motionen: Motionären föreslår i sin motion att egenremisser ska finnas i blankettarkivet på landstingets hemsida samt att det på landstingets hemsida och på vårdcentralernas hemsidor ska finnas information om möjligheten att skriva egenremiss. Landstingsfullmäktige föreslås att bifalla motionen. tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t bifalla motionen. Svar på medborgarförslag: Gratisåkning på stadsbussarna där passagerartätheten är låg Göran Fors LiÖ Göran Fors, Linköping har den 15 mars 2012 inkommit med medborgarförslag Gratisåkning på stadsbussarna för pensionärer där passagerartätheten är låg Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 24 april 2012, LF 74/2012 att överlämna ärendet till landstingsstyrelsen för beredande av svar. Följande svar föreslås på medborgarförslaget: I ett medborgarförslag från Göran Fors föreslås Gratisåkning på stadsbussarna för pensionärer på tider där passagerartätheten är låg. Den 1 januari 2012 blev landstinget regional kollektivtrafikmyndighet i Östergötland med ansvar för all regional kollektivtrafik i Östergötland. Därmed övertog landstinget kostnadsansvaret även för den inomkommunala kollektivtrafiken och en skatteväxling om 42 öre genomfördes med länets kommuner.

9 9 Den försöksverksamhet som skett på olika ställen i Sverige med avseende på avgiftsfri busstrafik har visat att resenärerna ofta värderar kollektivtrafikens standard, som reshastighet och regularitet, en större betydelse än sänkta taxor, vilket talar mot nolltaxor. Lägre taxor i kollektivtrafiken kan medföra minskad biltrafik och därmed ge positiva effekter på miljö och trafiksäkerhet, men innebär samtidigt en ekonomisk belastning för landstinget genom till exempel minskade biljettintäkter samt ökade kostnader för eventuell utökad busskapacitet. I det nuvarande taxesystemet betalar en senior 15 kr (fullpris) eller via sin "reskassa" 10 kr för en enkelbiljett och 345 kr för en 30-dagarsbiljett i tätort, 475 kr i närområde och 670 kr för ett länskort. Förslaget innebär en ytterligare subvention utöver den som alla resenärer får genom att skattekollektivet finansierar cirka 62 procent av kostnaden för all kollektivtrafik i Östergötland. tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t avslå medborgarförslaget. Svar på medborgarförslag: Nytt namn på Universitetssjukhuset i Linköping Jonas Davidsson LiÖ Jonas Davidsson, Linköping har den 19 augusti 2011 inkommit med medborgarförslag Nytt namn på Universitetssjukhuset i Linköping Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2011, LF 125/2011 att överlämna ärendet till landstingsstyrelsen för beredande av svar. Följande svar föreslås på medborgarförslaget: Jonas Davidsson föreslår att Universitetssjukhuset i Linköping byter namn till Berzelii Universitetssjukhus. Argumenten för detta är att nuvarande namn inte är unikt det finns flera universitetssjukhus i landet - och att sjukhuset bör ha ett namn med mer vetenskaplig prägel. Medborgarförslaget är intressant och har flera poänger. Precis som förslagsställaren lyfter fram skulle den nu påbörjade om- och tillbyggnadsprocessen vid Universitetssjukhuset kunna ses som ett lämpligt tillfälle för ett namnbyte.

10 10 Emellertid måste frågan om ett namnbyte övervägas utifrån vad sjukhuset skulle vinna respektive förlora på detta. På vilka sätt skulle ett namnbyte gynna sjukhuset, medarbetare och patienter nu och i framtiden? Vad skulle ett namnbyte innebära i form av kostnader och arbetsinsats? Namnet och varumärket Universitetssjukhuset i Linköping är väl inarbetat i regionen och i Sverige sedan lång tid tillbaka och är känt även utanför landets gränser. Namnet och varumärket har ett tydligt positivt värde och står för trygg och högspecialiserad vård. I rekryteringssammanhang ser vi också andra positiva värden som mera handlar om goda forskningsmiljöer, utveckling i framkant och intressanta karriärmöjligheter. Ett namnbyte skulle kunna innebära att värdet av den tid och de resurser som investerats i att göra varumärket Universitetssjukhuset i Linköping känt och respekterat, riskeras att gå förlorat. Varumärkesarbetet har skett och sker på lång sikt. På senare år har sjukhuset intensifierat detta arbete och vi börjar nu se resultat. Det skulle ta lång tid att arbeta upp ett lika starkt varumärke kring ett nytt namn. Ett sådant arbete skulle få ske med högre intensitet än i dag och skulle innebära kostnader under lång tid för exempelvis förankring och marknadsföring. En annan faktor som talar mot ett namnbyte är vilka övriga kostnader detta skulle innebära, till exempel för att ta fram en ny grafisk symbol och ett nytt grafiskt profilprogram samt byta ut gammalt material som skyltar, broschyrer, kuvert och övrig information. Verksamheten är ekonomiskt ansträngd samtidigt som Landstinget i Östergötland behöver göra stora investeringar för att bygga upp framtidens Universitetssjukhus. Det är svårt att motivera ett kostsamt namnbyte när vinsterna är oklara och nackdelarna med nuvarande namn upplevs som små. Slutligen är det för landstingets politiska ledning viktigt att landstingets medarbetares inställning i namnbytesfrågan får väga tungt. Därför genomfördes under våren 2012 en enkätundersökning via landstingets intranät, för att inhämta medarbetarnas synpunkter i frågan. Resultatet visade att en stor majoritet av de svarande var negativa till ett namnbyte. Sammantaget talar ovanstående för att ett namnbyte inte är aktuellt i nuläget. Landstingsfullmäktige föreslås därför att avslå medborgarförslaget. tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t avslå medborgarförslaget.

11 11 Delårsrapport 04 LiÖ Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens verksamhetsplan. Efter april görs delårsbokslut och det innehåller resultat till och med april. BESLUTAR a t t godkänna redovisad delårsrapport, a t t godkänna omfördelningar m.m. enligt bilaga 8 Fastighetsinvestering Nybyggnation, byggnad 511 samt ombyggnation i sammanbunden byggnad 001 Campus Universitetssjukhuset i Linköping. LiÖ Parallellt med projektet Framtidens US genomfördes en studie om en nybyggnation som binds samman med byggnad 001. Denna nybyggnad möjliggör att Hälsouniversitetet kan samlokalisera merparten av sina institutionslokaler som idag är belägna i byggnad 240, Hälsans hus, och i byggnad 001. Den föreslagna nybyggnationen kan också tillgodose universitetet med undervisningslokaler samt övriga studentutrymmen, vilket det idag råder stor brist på. Genomförandet utgår från framtagen systemhandling. Färdigställande beräknas till första kvartalet Byggnads- och fastighetsinvesteringen för att genomföra ovanstående uppgår till 215 mkr. Den årliga hyresökningen detta medför uppgår år 1 till tkr. Hyresökningen är kommunicerad och reglerad genom tecknat hyresavtal mellan FM centrum och Linköpings Universitet. Avskrivningstiden är 15 respektive 30 år, vilket ligger i linje sett ur ett fastighetsstrategiskt perspektiv. BESLUTAR a t t ge FM centrum i uppdrag att genomföra nybyggnation av en byggnad 511 samt ombyggnation av byggnad 001 inom en kostnadsram om 215 mkr. Revisionsrapport Avvikelse- och riskhantering LiÖ Landstingets revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag att granska om landstinget arbetar med att förbättra patientsäkerheten på ett ändamålsenligt sätt. Fokus i granskningen har varit avvikelse- och riskhantering. Landstingets revisorer har beslutat att ställa sig bakom PwC:s revisionsrapport.

12 12 Revisorernas sammanfattande bedömning är att arbetet med avvikelse- och riskhantering inte är ändamålsenligt fullt ut. Mycket arbete görs dock och patientsäkerhetsarbetet har utvecklats under senare år, men det finns förbättringsområden. För att säkerställa goda medicinska och kliniska resultat och minimera undvikbara vårdskador behövs patientsäkerhetsprocesser innefattande specifika uppföljningar och aktiviteter. Ett exempel är uppföljning av följsamhet till hygienriktlinjerna vilket är en av flera åtgärder för att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Hantering av avvikelser och risker är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Verksamheternas egenkontroll har inte fullt ut lyfts fram i verksamhetsplanerna men är å andra sidan ett författningskrav. Sedan revisionsrapporten har RH checkarna reviderats och risk- och avvikelseområdet och patientsäkerhetsområdet har delats då den förstnämnda berör samtliga säkerhetsområden. RH check (inte bara inom risk- och avvikelseområdet) kommer att lyftas fram i den övergripande uppföljningen. Det genomförs ett flertal händelse- och riskanalyser på både landstingsövergripande och andra nivåer och metoder för att sprida resultaten av dessa behöver förbättras och en strategi är att tydligare lyfta fram de viktigaste åtgärdsförslagen i den fortlöpande verksamhetsuppföljningen på berörda nivåer. Motsvarande gäller för löpande uppföljning av olika processer och det är nödvändigt att resultaten kontinuerligt följs och att avvikelser från verksamhetsplaner och målvärden leder till analys och åtgärder. Det är viktigt som framgår av revisionsrapporten att det även till landstingsstyrelsen sker en fortlöpande återkoppling av medicinska och kliniska resultat inklusive viktiga patientsäkerhetsprocesser och vilka åtgärder och handlingsplaner som uppföljningen leder till. BESLUTAR a t t med beaktande av revisorernas påpekanden och vad som anförts i ledningsstabens skrivelse i ärendet, lägga revisionsrapporten till handlingarna.

13 13 Revisionsrapport Missbruks- och beroendevården implementering av vårdprogram LiÖ Landstingets revisorer har gett Kommunal Sektor inom pwc i uppdrag att genomföra en granskning avseende missbruks- och beroendevården, Landstinget i Östergötland. Syftet var att bedöma ändamålsenligheten i implementeringsprocessen av vårdprogram som tagits fram i landstinget för att uppnå en mer jämlik missbruks- och beroendevård. Bedömningen är att det inte funnits någon tydlig och ändamålsenlig implementeringsprocess. Riktlinjer för hur implementering och uppföljning ska ske har inte följts. Ansvaret vilar ytterst på landstingsstyrelsen. Landstingets revisorer har beslutat att ställa sig bakom revisionsrapporten. Arbetet med vårdprogrammet utkom i remissversion under år 2009, vilket gjorde att det arbetet sammanföll med implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroende vård. Innehållet i vårdprogrammet är väldigt tydligt en spegling av innehållet i de nationella riktlinjerna och genom att tillämpa dem tillämpar man också vårdprogrammet. Implementeringen av nationella riktlinjer har varit omfattande. Dessutom har många aktiviteter i den riktningen pågått på länsnivån, som en följd av en stor satsning, där Sveriges kommuner och landsting har stimulerat på nationell nivå. Det har i sin tur inneburit att dessa aktiviteter bidragit till en utveckling av angreppssätt och metoder i den riktning som vårdprogrammen också syftar till, nämligen att t.ex. skapa mer likvärdig vård i länet. Den konkreta implementeringen av vårdprogrammen har därför lämnats till en senare fas. Den har nu inletts genom ett aktivt arbete för att implementera vårdprogrammen gemensamt i länet. Västra länsdelen leder arbetet och de övriga deltar. Man har börjat med ett av vårdprogrammen och kommer sedan att fortsätta med de övriga. Det finns en samsyn över länet angående detta. Vårdprogrammen är skrivna på en relativt övergripande nivå och ska precis som det står vara ett stöd för vårdpersonal i det praktiska vårdarbetet och ett kunskaps- underlag för att utveckla och följa upp vårdens innehåll och kvalitet på samma sätt som de nationella riktlinjerna. BESLUTAR a t t med beaktande av revisorernas påpekanden och vad som anförts i ledningsstabens skrivelse i ärendet, lägga revisionsrapporten till handlingarna.

14 14 Remissvar: Begränsad klimatpåverkan i Östergötland förslag till nya regionala miljömål LiÖ Landstinget har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Länsstyrelsen i Östergötlands förslag till nya delmål för länet inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Förslaget innehåller mål om minskning av utsläpp av växthusgaser samt delmål om hur olika samhällssektorer behöver bidra i utsläppsminskningarna och i arbetet för energieffektivisering och resurshushållning. BESLUTAR a t t avge yttrande över Begränsad klimatpåverkan i Östergötland förslag till nya regionala miljömål enligt föreliggande förslag. Remissvar - Patientrörlighet i EUförslag till ny lag. Ds LiÖ Landstinget har beretts möjlighet att avge yttrande över promemorian om patientrörlighet i EU (Ds ) BESLUTAR a t t avge yttrande över promemorian om patientrörlighet i EU (Ds ) enligt föreliggande förslag. Landstingets ledamöter i länets folkhälsopolitiska nätverk 114 Under förra mandatperioden initierade dåvarande Hälsosamverkansberedningen bildandet av ett nätverk för folkhälsoansvariga politiker i landstinget och länets kommuner. Landstinget representerades då av beredningen i sin helhet. Nätverket agerade för att lyfta upp folkhälsofrågorna och ge dessa en mer framträdande plats på den politiska agendan i länet. Man medverkade också aktivt i framtagandet av den länsgemensamma folkhälsopolitiska policy, som sedan antagits av samtliga huvudmän i länet och som bl a innebär att Regionförbundet Östsam har en samordnande roll i dessa frågor. Under 2011 har nätverket varit vilande, men nu har regionförbundet, i sin nya roll, tagit initiativ till en nystart. Frågan om hur landstinget skall representeras har varit föremål för en del underhandsdiskussioner. Därvid har vikten av en större bredd vad avser politikområden, lyfts fram. Tanken är att ordförande och vice ordförande i beredningen för behovsstyrning, beredningen för samverkan och beredningen för regional utveckling, kan utgöra landstingets representation i nätverket.

15 15 Ledningsstaben föreslår i skrivelse av den 23 maj 2012 landstingsstyrelsen besluta att utse ordförande och vice ordförande i beredningen för behovsstyrning, ordförande och vice ordförande i beredningen för samverkan samt ordförande och vice ordförande beredningen för regional utveckling, att representera landstinget i det folkhälsopolitiska nätverket. Yrkanden Mats Johansson (S) yrkar bifall till ledningsstabens förslag. Ordföranden ställer Mats Johanssons yrkande under prövning och finner att yrkandet bifalles. BESLUTAR a t t utse ordförande och vice ordförande i beredningen för behovsstyrning, ordförande och vice ordförande i beredningen för samverkan samt ordförande och vice ordförande beredningen för regional utveckling, att representera landstinget i det folkhälsopolitiska nätverket. Ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling (SOFS 2011:9) LiÖ Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa trädde i kraft den 1 januari 2012 och är tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. De nya föreskrifterna och allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. BESLUTAR a t t med detta beslut bekräfta att Landstinget i Östergötland arbetar i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling (SOFS 2011:9)

16 16 Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande LiÖ Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala cancercentrumen gått ut med ett erbjudande och uppmaning om deltagande i en nationell studie avseende screening av tarmcancer. Förslaget är framtaget av en nationell arbetsgrupp (representant för sydöstra sjukvårdsregionen har varit Gunnar Arbman, överläkare i kirurgi vid Vrinnevisjukhuset) där företrädare för samtliga cancercentra ingått. Under förutsättning att resurserna för koloskopi kan stärkas enligt ovan och att en absolut merpart av landstingen deltar i den föreslagna nationella studien avseende screening för tarmcancer så finns förutsättningar för att Landstinget i Östergötland meddelar sitt intresse av deltagande. Regionala cancercentrum sydöst bör få ett tydligt uppdrag att initiera en regional satsning på att förstärka resurserna för koloskopi enligt ovan. Vidare behöver ett riktat utvecklingsarbete initieras för att följa effekterna av en screeningverksamhet och stödja förändringar i arbetsmetoder och vårdprocesser om behov av detta uppstår. Innan ett definitivt beslut om deltagande fattas är det dock nödvändigt att de aktuella landstingen skapar sig tid för närmare diskussioner och analyser, inte minst för att kunna bedöma vilka förutsättningar som krävs för de olika landstingen för att delta i den föreslagna studien. BESLUTAR a t t Landstinget i Östergötland är positiv till deltagande i studien men anser att förutsättningarna behöver utredas ytterligare innan definitivt beslut om deltagande kan fattas. Delegationsbeslut och skrivelser för kännedom 117 Delegationsbeslut (B-ärenden) och skrivelser för kännedom (C-ärenden) enligt bilagor läggs till handlingarna. Sammanträdets avslutning 118 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

17 17 Vid protokollet Peder Björn Justerat Marie Morell Mats Johansson Den 2012 har meddelande om justering av detta protokoll satts upp på landstingets anslagstavla. Peder Björn

18 18 Bilagor till protokoll : Förteckning över B- och C-ärenden B-ärenden Nämnd, styrelse motsv Smtr-dag Blad nr Ref nr Skrivelse, protokoll etc Datum för beslut Dnr Doppresent till Hertiginnan Estelle av Östergötland LiÖ s presidium BESLUTAR a t t anslå kr till länsstyrelsens insamling till en doppresent till Hertiginnan Estelle av Östergötland, samt a t t finansiering sker genom landstingstyrelsens medel för oförutsedda behov. Jubileumspresent till Norrköpings Symfoniorkester LiÖ s presidium BESLUTAR a t t som gåva till SON i samband med 100-års jubileum köpa en av de två statyetter som utgör förlaga till det vinnande bidraget i konsttävlingen 1993, a t t kostnaden på kr samt därtill kommande kostnader för plakett med inskription att fästa på konstverket finansieras genom landstingstyrelsens medel för oförutsedda behov. Begäran om att servera vin vid middag intern representation LiÖ

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-09-23 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 16 juni 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 15 16 juni 2009 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 17 november 2005 147 170 Beslutande Britt Westerlund (s), vice ordförande, (tillfällig Folke Spegel (s) ordförande 147 150) Kent Ögren (s), ordförande, 151

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer