PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2012-06-05 97-118 Kl. 08.30 14.30. 97 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat."

Transkript

1 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande. 97 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 98 Ledamöter Marie Morell (M) ordförande Anita Jernberger (FP) 1:e vice ordförande Mats Johansson (S) 2:e vice ordförande Göran Gunnarsson (C) 3:e vice ordförande Kikki Liljeblad (S) Gary Sparrborn (M) Hans Elf (S) Camilla Ericson (VL) Per Jameson (M) Anna Larsson (S) Klas Corbelius (S) tjänstgörande ersättare Margareta Fransson (MP) Bernt Bergholm (S) tjänstgörande ersättare Sven Brus (KD) Emil Broberg (V) Monika Gideskog (M) Elisabeth Edlund (S) Camilla Jonsson (S) tjänstgörande ersättare Madelaine Johansson (C) tjänstgörande ersättare Ersättare Frånvarande Jan Owe-Larsson (M) Rolf Wilhelmsson (M) Magnus Oscarsson (KD) Miko Månsson (S) Monika Holtstad Sandberg (VL) Hanna Österman (M) Maths Andersson (FP) Helene Andersson Molina (S) Lena Höjdevall (V)

2 2 Adjungerade Övriga (under hela eller del av sammanträdet) Landstingsfullmäktiges ordförande Anders Senestad (M) Centrumchef Mikael Antamo Landstingssekreterare Peder Björn Ekonomidirektör Mikael Borin Pressekreterare Bodil Knuthammar Landstingsdirektör Barbro Naroskyin Överläkare Nina Nelson Kommunikationschef Ulrika Ohlson Politisk sekreterare Björn Olsson (M) Landstingsråd Lasse Pettersson (VL) Gruppledare Joakim Pripp (SD) Vårddirektör Tommy Skau Politisk sekreterare Karolina Stridh (FP) Dekanus Hälsouniversitetet Johan Söderholm Politisk sekreterare Julie Tran (C) HR-direktör Mats Uddin Upphandlingschef Helen Widin Politisk sekreterare Mathilda Ylitervo (S) sekreterare Val för protokollsjustering Sammanträdets föredragningslista Informationer 99 Mats Johansson (S) utses att förutom ordföranden justera dagens protokoll. 100 Ordföranden presenterar föredragningslistan som godkänns. 101 Barbro Naroskyin lämnar följande kortinformationer: - Ett nutritionsråd ska bildas i Landstinget i Östergötland som ett led i att få bättre följsamhet och kännedom i verksamheten om mat- och nutrionsstrategi. - Ett ungt råd med personal under 35 år ska bildas i Landstinget i Östergötland. Deltagarna medverkar i ett ettårigt program. Syftet är att skaffa kunskap för att bygga ett attraktivt landsting i framtiden. - Effektivisering av läkemedelsupphandlingar i samverkan - ELIS är ett samarbete mellan regioner/ landsting vars övergripande syfte är att åstadkomma en större patient- och medborganytta vid

3 3 läkemedelsupphandlingar. Landstinget i Östergötland deltar i projektet. Mats Uddin informerar om det landstingsövergripande resultatet för medarbetaruppföljning Landstinget genomför årligen övergripande medarbetaruppföljningar som ett led i arbetet med att utveckla en bra, säker och effektiv hälso- och sjukvård. Syftet med uppföljningarna är att identifiera utvecklings- och förbättringsområden samt kunna följa upp resultat av genomförda åtgärder. Syftet är också att öka kunskapen om hur chefer och medarbetare ser på sitt arbete och sin arbetsplats inom landstinget. Mikael Borin informerar om kort om processperspektivet och om ekonomiperspektivet utifrån delårsrapport 04. Helen Widin informerar om landstingets upphandlings- och inköpspolicy inköp, från behov till faktura, med fokus på riktlinjer: - Uppförandekod - Miljöpolicy - Hygien - Brand Johan Dabrosin Söderholm informerar om Hälsouniversitetets (HU) verksamhet med fokus på forskningen. Vidare informeras om läkarutbildningen och samarbetet mellan HU och LiÖ. Tommy Skau informerar om FoU-budgeten och samverkansstrukturer mellan landstinget och Linköpings universitet. Nina Nelson informerar om delar av FoU-bokslutet som är under framtagande, bl a nya forskarexamina och antal kliniska prövningar. Mikael Antamo informerar om fastighetsärendet Nybyggnation, byggnad 511 samt ombyggnation i sammanbunden byggnad 001 Campus Universitetssjukhuset i Linköping. Marie Morell, Barbro Naroskyin, Mikael Borin och informerar om övriga ärenden på föredragningslistan.

4 4 Ärenden Landstingets strategiska plan med treårsbudget Moderaterna, Vrinnevilistan, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har lämnat förslag till strategisk plan med treårsbudget, vision, mål och ekonomiska ramar för perioden Yrkanden Mats Johansson (S), Emil Broberg (V) och Margareta Fransson (MP) yrkar bifall till det gemensamma förslaget till strategisk plan med treårsbudget, vision, mål och ekonomiska ramar för perioden , som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom. Göran Gunnarsson (C) yrkar bifall till förslaget från Moderaterna, Vrinnevilistan, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Ordföranden ställer Göran Gunnarsson med fleras yrkande mot Mats Johansson med fleras yrkande och finner att Göran Gunnarssons yrkande vinner bifall. tillstyrker landstingfullmäktige BESLUTA a t t anta den strategiska planens föreslagna vision och strategiska mål, a t t uppdra till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdnämnden och trafiknämnden att utifrån sina ansvarsområden utarbeta verksamhetsplaner i enlighet med denna strategiska plan och dess treårsbudget, a t t fastställa ekonomiska ramar för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden år enligt bilaga 3 och 4, a t t godkänna Regionförbundet Östsams treårsplan enligt bilaga 7 med ett bidrag på 130,7 miljoner kronor (2013 års nivå), a t t i enlighet med fullmäktiges presidiums förslag fastställa bidraget till landstingets revisorer till tkr (2013 års nivå), a t t fastställa skattesatsen för år 2013 till 10,92 kronor per skattekrona.

5 5 Reservationer Mats Johansson, Kicki Liljeblad, Hans Elf, Klas Corbelius, Bernt Bergholm och Elisabeth Edlund (Socialdemokraterna)), Margareta Fransson (Miljöpartiet) och Emil Broberg (Vänsterpartiet) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Johansson med fleras yrkande. Protokollsanteckningar Gruppledare Joakim Pripp (SD) lämnar följande protokollsanteckning: Sverigedemokraterna kommer att lämna ett förslag till treårsbudget till landstingsfullmäktige. Budget 2013 samt plan för verksamheten för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling LiÖ Som medlem i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling ska Landstinget i Östergötland godkänna budgeten för kommande år samt den översiktliga budgeten för kommande treårsperiod. Som framgår av Plan för verksamhet och ekonomi 2013 samt plan för ekonomi förväntas kommunalförbundet redovisa ett underskott från och med Direktionen anser att detta är i enlighet med kommunallagen med hänvisning till synnerliga skäl. Upparbetat underskott ska täckas av patientavgifterna när verksamheten startar. Detta innebär att kommunalförbundet inte förväntas kräva ytterligare medlemsbidrag. Leasingavgifterna kommer att utgå från driftsstart och ska då täckas av patientavgifterna. tillstyrker landstingfullmäktige BESLUTA a t t godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2013.

6 6 Ansökan om regionalt utvecklingsansvar i Östergötland LiÖ Landstingsfullmäktige beslutade under hösten 2011 (LiÖ ) att ställa sig bakom intentionen att forma en regionkommun i en större geografi där drivkrafterna primärt är att skapa förutsättningar för regional utveckling och tillväxt samt att säkerställa goda långsiktiga förutsättningar för organiseringen av den framtida hälso- och sjukvården. beslutade i mars 2012 att inhämta kommunernas synpunkter när det gäller bildandet av en region i en större geografi från 2019 respektive hur man anser att det regionala utvecklingsansvaret bör organiseras i länet från Samtliga kommuner i länet har inkommit med svar. Samtliga ställer sig bakom bildandet av en region i en större geografi från En majoritet av kommunerna förordar att det regionala utvecklingsansvaret från 2015 organiseras i landstinget. Frågan har också diskuterats i möten mellan samtliga i fullmäktige representerade partier. Vid ett möte beslutades att rekommendera landstinget att ansöka om regionalt utvecklingsansvar från och med (Socialdemokraterna deltog inte i beslutet). Mötet beslutade också att rekommendera landstinget att verka för konkreta samverkansprojekt med våra angränsande län, i syfte att underlätta en regionbildning i en större geografi från Remisskrivelsen till kommunerna och inkomna remissvar inklusive protokollsutdrag samt handlingar från respektive kommunfullmäktige biläggs ärendehandlingarna. Ledningsstaben föreslår i skrivelse av den 16 maj 2012 landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta att ansöka om regionalt utvecklingsansvar från 2015 enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, SFS 2010:630, att uppdra till landstingsstyrelsen att göra ansökan till regeringen, samt att uppdra till landstingsstyrelsen att omgående initiera ett arbete tillsammans med Regionförbundet Östsam och länets kommuner i syfte att utarbeta en organisationsmodell som från och med 2015 säkerställer god samverkan med länets kommuner och en effektiv hantering av de regionala utvecklingsfrågorna.

7 7 Yrkanden Göran Gunnarsson (C), Anita Jernberger (FP), Emil Broberg (V) och Margareta Fransson (MP) yrkar bifall till ledningstabens förslag. Mats Johansson (S) yrkar avslag på första och andra att-satsen samt bifall till tredje att-satsen i ledningstabens förslag. Ordföranden föreslår följande propositionsordning: första, andra och tredje att-satsen i ledningstabens förslag prövas var för sig. Propositionsordningen godkänns. Ordföranden ställer Göran Gunnarsson med fleras yrkande att bifalla första att-satsen mot Mats Johanssons avslagsyrkande och finner att Göran Gunnarsson med fleras yrkande bifalles. Ordföranden ställer Göran Gunnarsson med fleras yrkande att bifalla andra att-satsen mot Mats Johanssons avslagsyrkande och finner att Göran Gunnarsson med fleras yrkande bifalles. Ordföranden ställer Göran Gunnarsson med fleras yrkande att bifalla tredje att-satsen under prövning och finner att yrkandet bifalles. tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t ansöka om regionalt utvecklingsansvar från 2015 enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, SFS 2010:630, a t t uppdra till landstingsstyrelsen att göra ansökan till regeringen, samt a t t uppdra till landstingsstyrelsen att omgående initiera ett arbete tillsammans med Regionförbundet Östsam och länets kommuner i syfte att utarbeta en organisationsmodell som från och med 2015 säkerställer god samverkan med länets kommuner och en effektiv hantering av de regionala utvecklingsfrågorna. Reservationer Mats Johansson, Kicki Liljeblad, Hans Elf, Klas Corbelius, Bernt Bergholm och Elisabeth Edlund (Socialdemokraterna) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Johanssons yrkande med följande motivering:

8 8 Vi reserverar oss till förmån för eget förslag. I samband med landstingsfullmäktiges behandling av ärendet kommer vi att utveckla våra argument för ett avslag. Svar på motion: Underlätta skrivandet av egenremiss Ulf Flodin (MP) LiÖ Ulf Flodin (MP) har den 24 november 2011 inkommit med motionen Underlätta skrivandet av egenremiss Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 februari 2012, LF 30/2012 att överlämna ärendet till landstingsstyrelsen för beredande av svar. Följande svar föreslås på motionen: Motionären föreslår i sin motion att egenremisser ska finnas i blankettarkivet på landstingets hemsida samt att det på landstingets hemsida och på vårdcentralernas hemsidor ska finnas information om möjligheten att skriva egenremiss. Landstingsfullmäktige föreslås att bifalla motionen. tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t bifalla motionen. Svar på medborgarförslag: Gratisåkning på stadsbussarna där passagerartätheten är låg Göran Fors LiÖ Göran Fors, Linköping har den 15 mars 2012 inkommit med medborgarförslag Gratisåkning på stadsbussarna för pensionärer där passagerartätheten är låg Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 24 april 2012, LF 74/2012 att överlämna ärendet till landstingsstyrelsen för beredande av svar. Följande svar föreslås på medborgarförslaget: I ett medborgarförslag från Göran Fors föreslås Gratisåkning på stadsbussarna för pensionärer på tider där passagerartätheten är låg. Den 1 januari 2012 blev landstinget regional kollektivtrafikmyndighet i Östergötland med ansvar för all regional kollektivtrafik i Östergötland. Därmed övertog landstinget kostnadsansvaret även för den inomkommunala kollektivtrafiken och en skatteväxling om 42 öre genomfördes med länets kommuner.

9 9 Den försöksverksamhet som skett på olika ställen i Sverige med avseende på avgiftsfri busstrafik har visat att resenärerna ofta värderar kollektivtrafikens standard, som reshastighet och regularitet, en större betydelse än sänkta taxor, vilket talar mot nolltaxor. Lägre taxor i kollektivtrafiken kan medföra minskad biltrafik och därmed ge positiva effekter på miljö och trafiksäkerhet, men innebär samtidigt en ekonomisk belastning för landstinget genom till exempel minskade biljettintäkter samt ökade kostnader för eventuell utökad busskapacitet. I det nuvarande taxesystemet betalar en senior 15 kr (fullpris) eller via sin "reskassa" 10 kr för en enkelbiljett och 345 kr för en 30-dagarsbiljett i tätort, 475 kr i närområde och 670 kr för ett länskort. Förslaget innebär en ytterligare subvention utöver den som alla resenärer får genom att skattekollektivet finansierar cirka 62 procent av kostnaden för all kollektivtrafik i Östergötland. tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t avslå medborgarförslaget. Svar på medborgarförslag: Nytt namn på Universitetssjukhuset i Linköping Jonas Davidsson LiÖ Jonas Davidsson, Linköping har den 19 augusti 2011 inkommit med medborgarförslag Nytt namn på Universitetssjukhuset i Linköping Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2011, LF 125/2011 att överlämna ärendet till landstingsstyrelsen för beredande av svar. Följande svar föreslås på medborgarförslaget: Jonas Davidsson föreslår att Universitetssjukhuset i Linköping byter namn till Berzelii Universitetssjukhus. Argumenten för detta är att nuvarande namn inte är unikt det finns flera universitetssjukhus i landet - och att sjukhuset bör ha ett namn med mer vetenskaplig prägel. Medborgarförslaget är intressant och har flera poänger. Precis som förslagsställaren lyfter fram skulle den nu påbörjade om- och tillbyggnadsprocessen vid Universitetssjukhuset kunna ses som ett lämpligt tillfälle för ett namnbyte.

10 10 Emellertid måste frågan om ett namnbyte övervägas utifrån vad sjukhuset skulle vinna respektive förlora på detta. På vilka sätt skulle ett namnbyte gynna sjukhuset, medarbetare och patienter nu och i framtiden? Vad skulle ett namnbyte innebära i form av kostnader och arbetsinsats? Namnet och varumärket Universitetssjukhuset i Linköping är väl inarbetat i regionen och i Sverige sedan lång tid tillbaka och är känt även utanför landets gränser. Namnet och varumärket har ett tydligt positivt värde och står för trygg och högspecialiserad vård. I rekryteringssammanhang ser vi också andra positiva värden som mera handlar om goda forskningsmiljöer, utveckling i framkant och intressanta karriärmöjligheter. Ett namnbyte skulle kunna innebära att värdet av den tid och de resurser som investerats i att göra varumärket Universitetssjukhuset i Linköping känt och respekterat, riskeras att gå förlorat. Varumärkesarbetet har skett och sker på lång sikt. På senare år har sjukhuset intensifierat detta arbete och vi börjar nu se resultat. Det skulle ta lång tid att arbeta upp ett lika starkt varumärke kring ett nytt namn. Ett sådant arbete skulle få ske med högre intensitet än i dag och skulle innebära kostnader under lång tid för exempelvis förankring och marknadsföring. En annan faktor som talar mot ett namnbyte är vilka övriga kostnader detta skulle innebära, till exempel för att ta fram en ny grafisk symbol och ett nytt grafiskt profilprogram samt byta ut gammalt material som skyltar, broschyrer, kuvert och övrig information. Verksamheten är ekonomiskt ansträngd samtidigt som Landstinget i Östergötland behöver göra stora investeringar för att bygga upp framtidens Universitetssjukhus. Det är svårt att motivera ett kostsamt namnbyte när vinsterna är oklara och nackdelarna med nuvarande namn upplevs som små. Slutligen är det för landstingets politiska ledning viktigt att landstingets medarbetares inställning i namnbytesfrågan får väga tungt. Därför genomfördes under våren 2012 en enkätundersökning via landstingets intranät, för att inhämta medarbetarnas synpunkter i frågan. Resultatet visade att en stor majoritet av de svarande var negativa till ett namnbyte. Sammantaget talar ovanstående för att ett namnbyte inte är aktuellt i nuläget. Landstingsfullmäktige föreslås därför att avslå medborgarförslaget. tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t avslå medborgarförslaget.

11 11 Delårsrapport 04 LiÖ Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens verksamhetsplan. Efter april görs delårsbokslut och det innehåller resultat till och med april. BESLUTAR a t t godkänna redovisad delårsrapport, a t t godkänna omfördelningar m.m. enligt bilaga 8 Fastighetsinvestering Nybyggnation, byggnad 511 samt ombyggnation i sammanbunden byggnad 001 Campus Universitetssjukhuset i Linköping. LiÖ Parallellt med projektet Framtidens US genomfördes en studie om en nybyggnation som binds samman med byggnad 001. Denna nybyggnad möjliggör att Hälsouniversitetet kan samlokalisera merparten av sina institutionslokaler som idag är belägna i byggnad 240, Hälsans hus, och i byggnad 001. Den föreslagna nybyggnationen kan också tillgodose universitetet med undervisningslokaler samt övriga studentutrymmen, vilket det idag råder stor brist på. Genomförandet utgår från framtagen systemhandling. Färdigställande beräknas till första kvartalet Byggnads- och fastighetsinvesteringen för att genomföra ovanstående uppgår till 215 mkr. Den årliga hyresökningen detta medför uppgår år 1 till tkr. Hyresökningen är kommunicerad och reglerad genom tecknat hyresavtal mellan FM centrum och Linköpings Universitet. Avskrivningstiden är 15 respektive 30 år, vilket ligger i linje sett ur ett fastighetsstrategiskt perspektiv. BESLUTAR a t t ge FM centrum i uppdrag att genomföra nybyggnation av en byggnad 511 samt ombyggnation av byggnad 001 inom en kostnadsram om 215 mkr. Revisionsrapport Avvikelse- och riskhantering LiÖ Landstingets revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag att granska om landstinget arbetar med att förbättra patientsäkerheten på ett ändamålsenligt sätt. Fokus i granskningen har varit avvikelse- och riskhantering. Landstingets revisorer har beslutat att ställa sig bakom PwC:s revisionsrapport.

12 12 Revisorernas sammanfattande bedömning är att arbetet med avvikelse- och riskhantering inte är ändamålsenligt fullt ut. Mycket arbete görs dock och patientsäkerhetsarbetet har utvecklats under senare år, men det finns förbättringsområden. För att säkerställa goda medicinska och kliniska resultat och minimera undvikbara vårdskador behövs patientsäkerhetsprocesser innefattande specifika uppföljningar och aktiviteter. Ett exempel är uppföljning av följsamhet till hygienriktlinjerna vilket är en av flera åtgärder för att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Hantering av avvikelser och risker är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Verksamheternas egenkontroll har inte fullt ut lyfts fram i verksamhetsplanerna men är å andra sidan ett författningskrav. Sedan revisionsrapporten har RH checkarna reviderats och risk- och avvikelseområdet och patientsäkerhetsområdet har delats då den förstnämnda berör samtliga säkerhetsområden. RH check (inte bara inom risk- och avvikelseområdet) kommer att lyftas fram i den övergripande uppföljningen. Det genomförs ett flertal händelse- och riskanalyser på både landstingsövergripande och andra nivåer och metoder för att sprida resultaten av dessa behöver förbättras och en strategi är att tydligare lyfta fram de viktigaste åtgärdsförslagen i den fortlöpande verksamhetsuppföljningen på berörda nivåer. Motsvarande gäller för löpande uppföljning av olika processer och det är nödvändigt att resultaten kontinuerligt följs och att avvikelser från verksamhetsplaner och målvärden leder till analys och åtgärder. Det är viktigt som framgår av revisionsrapporten att det även till landstingsstyrelsen sker en fortlöpande återkoppling av medicinska och kliniska resultat inklusive viktiga patientsäkerhetsprocesser och vilka åtgärder och handlingsplaner som uppföljningen leder till. BESLUTAR a t t med beaktande av revisorernas påpekanden och vad som anförts i ledningsstabens skrivelse i ärendet, lägga revisionsrapporten till handlingarna.

13 13 Revisionsrapport Missbruks- och beroendevården implementering av vårdprogram LiÖ Landstingets revisorer har gett Kommunal Sektor inom pwc i uppdrag att genomföra en granskning avseende missbruks- och beroendevården, Landstinget i Östergötland. Syftet var att bedöma ändamålsenligheten i implementeringsprocessen av vårdprogram som tagits fram i landstinget för att uppnå en mer jämlik missbruks- och beroendevård. Bedömningen är att det inte funnits någon tydlig och ändamålsenlig implementeringsprocess. Riktlinjer för hur implementering och uppföljning ska ske har inte följts. Ansvaret vilar ytterst på landstingsstyrelsen. Landstingets revisorer har beslutat att ställa sig bakom revisionsrapporten. Arbetet med vårdprogrammet utkom i remissversion under år 2009, vilket gjorde att det arbetet sammanföll med implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroende vård. Innehållet i vårdprogrammet är väldigt tydligt en spegling av innehållet i de nationella riktlinjerna och genom att tillämpa dem tillämpar man också vårdprogrammet. Implementeringen av nationella riktlinjer har varit omfattande. Dessutom har många aktiviteter i den riktningen pågått på länsnivån, som en följd av en stor satsning, där Sveriges kommuner och landsting har stimulerat på nationell nivå. Det har i sin tur inneburit att dessa aktiviteter bidragit till en utveckling av angreppssätt och metoder i den riktning som vårdprogrammen också syftar till, nämligen att t.ex. skapa mer likvärdig vård i länet. Den konkreta implementeringen av vårdprogrammen har därför lämnats till en senare fas. Den har nu inletts genom ett aktivt arbete för att implementera vårdprogrammen gemensamt i länet. Västra länsdelen leder arbetet och de övriga deltar. Man har börjat med ett av vårdprogrammen och kommer sedan att fortsätta med de övriga. Det finns en samsyn över länet angående detta. Vårdprogrammen är skrivna på en relativt övergripande nivå och ska precis som det står vara ett stöd för vårdpersonal i det praktiska vårdarbetet och ett kunskaps- underlag för att utveckla och följa upp vårdens innehåll och kvalitet på samma sätt som de nationella riktlinjerna. BESLUTAR a t t med beaktande av revisorernas påpekanden och vad som anförts i ledningsstabens skrivelse i ärendet, lägga revisionsrapporten till handlingarna.

14 14 Remissvar: Begränsad klimatpåverkan i Östergötland förslag till nya regionala miljömål LiÖ Landstinget har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Länsstyrelsen i Östergötlands förslag till nya delmål för länet inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Förslaget innehåller mål om minskning av utsläpp av växthusgaser samt delmål om hur olika samhällssektorer behöver bidra i utsläppsminskningarna och i arbetet för energieffektivisering och resurshushållning. BESLUTAR a t t avge yttrande över Begränsad klimatpåverkan i Östergötland förslag till nya regionala miljömål enligt föreliggande förslag. Remissvar - Patientrörlighet i EUförslag till ny lag. Ds LiÖ Landstinget har beretts möjlighet att avge yttrande över promemorian om patientrörlighet i EU (Ds ) BESLUTAR a t t avge yttrande över promemorian om patientrörlighet i EU (Ds ) enligt föreliggande förslag. Landstingets ledamöter i länets folkhälsopolitiska nätverk 114 Under förra mandatperioden initierade dåvarande Hälsosamverkansberedningen bildandet av ett nätverk för folkhälsoansvariga politiker i landstinget och länets kommuner. Landstinget representerades då av beredningen i sin helhet. Nätverket agerade för att lyfta upp folkhälsofrågorna och ge dessa en mer framträdande plats på den politiska agendan i länet. Man medverkade också aktivt i framtagandet av den länsgemensamma folkhälsopolitiska policy, som sedan antagits av samtliga huvudmän i länet och som bl a innebär att Regionförbundet Östsam har en samordnande roll i dessa frågor. Under 2011 har nätverket varit vilande, men nu har regionförbundet, i sin nya roll, tagit initiativ till en nystart. Frågan om hur landstinget skall representeras har varit föremål för en del underhandsdiskussioner. Därvid har vikten av en större bredd vad avser politikområden, lyfts fram. Tanken är att ordförande och vice ordförande i beredningen för behovsstyrning, beredningen för samverkan och beredningen för regional utveckling, kan utgöra landstingets representation i nätverket.

15 15 Ledningsstaben föreslår i skrivelse av den 23 maj 2012 landstingsstyrelsen besluta att utse ordförande och vice ordförande i beredningen för behovsstyrning, ordförande och vice ordförande i beredningen för samverkan samt ordförande och vice ordförande beredningen för regional utveckling, att representera landstinget i det folkhälsopolitiska nätverket. Yrkanden Mats Johansson (S) yrkar bifall till ledningsstabens förslag. Ordföranden ställer Mats Johanssons yrkande under prövning och finner att yrkandet bifalles. BESLUTAR a t t utse ordförande och vice ordförande i beredningen för behovsstyrning, ordförande och vice ordförande i beredningen för samverkan samt ordförande och vice ordförande beredningen för regional utveckling, att representera landstinget i det folkhälsopolitiska nätverket. Ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling (SOFS 2011:9) LiÖ Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa trädde i kraft den 1 januari 2012 och är tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. De nya föreskrifterna och allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. BESLUTAR a t t med detta beslut bekräfta att Landstinget i Östergötland arbetar i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling (SOFS 2011:9)

16 16 Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande LiÖ Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala cancercentrumen gått ut med ett erbjudande och uppmaning om deltagande i en nationell studie avseende screening av tarmcancer. Förslaget är framtaget av en nationell arbetsgrupp (representant för sydöstra sjukvårdsregionen har varit Gunnar Arbman, överläkare i kirurgi vid Vrinnevisjukhuset) där företrädare för samtliga cancercentra ingått. Under förutsättning att resurserna för koloskopi kan stärkas enligt ovan och att en absolut merpart av landstingen deltar i den föreslagna nationella studien avseende screening för tarmcancer så finns förutsättningar för att Landstinget i Östergötland meddelar sitt intresse av deltagande. Regionala cancercentrum sydöst bör få ett tydligt uppdrag att initiera en regional satsning på att förstärka resurserna för koloskopi enligt ovan. Vidare behöver ett riktat utvecklingsarbete initieras för att följa effekterna av en screeningverksamhet och stödja förändringar i arbetsmetoder och vårdprocesser om behov av detta uppstår. Innan ett definitivt beslut om deltagande fattas är det dock nödvändigt att de aktuella landstingen skapar sig tid för närmare diskussioner och analyser, inte minst för att kunna bedöma vilka förutsättningar som krävs för de olika landstingen för att delta i den föreslagna studien. BESLUTAR a t t Landstinget i Östergötland är positiv till deltagande i studien men anser att förutsättningarna behöver utredas ytterligare innan definitivt beslut om deltagande kan fattas. Delegationsbeslut och skrivelser för kännedom 117 Delegationsbeslut (B-ärenden) och skrivelser för kännedom (C-ärenden) enligt bilagor läggs till handlingarna. Sammanträdets avslutning 118 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

17 17 Vid protokollet Peder Björn Justerat Marie Morell Mats Johansson Den 2012 har meddelande om justering av detta protokoll satts upp på landstingets anslagstavla. Peder Björn

18 18 Bilagor till protokoll : Förteckning över B- och C-ärenden B-ärenden Nämnd, styrelse motsv Smtr-dag Blad nr Ref nr Skrivelse, protokoll etc Datum för beslut Dnr Doppresent till Hertiginnan Estelle av Östergötland LiÖ s presidium BESLUTAR a t t anslå kr till länsstyrelsens insamling till en doppresent till Hertiginnan Estelle av Östergötland, samt a t t finansiering sker genom landstingstyrelsens medel för oförutsedda behov. Jubileumspresent till Norrköpings Symfoniorkester LiÖ s presidium BESLUTAR a t t som gåva till SON i samband med 100-års jubileum köpa en av de två statyetter som utgör förlaga till det vinnande bidraget i konsttävlingen 1993, a t t kostnaden på kr samt därtill kommande kostnader för plakett med inskription att fästa på konstverket finansieras genom landstingstyrelsens medel för oförutsedda behov. Begäran om att servera vin vid middag intern representation LiÖ

19 19 s presidium BESLUTAR a t t medge servering av vin vid revisionens middag den 10 maj Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i TvNo Textilservice AB LiÖ a t t rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för 2011 samt om disposition av till stämmans förfogande stående medel enligt förvaltningsberättelsen, a t t rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt a t t i övrigt rösta i enlighet med styrelsens förslag. beslutar genom sin ordförande i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 36 6 kap fastställa ovanstående stämmodirektiv. Dokumenthanteringsplan för Östergötlands Museums verksamheter LiÖ (Landstingsarkivarien) Gallringsplan för Hjälpmedelscentrum LiÖ (Landstingsarkivarien) Gallring av informations- och forskningsmaterial från Lasarettet i Motala (tillägg) LiÖ (Landstingsarkivarien)

20 20 C-ärenden Nämnd, styrelse motsv Smtr-dag Blad nr Ref nr Skrivelse, protokoll etc Dnr Finansiell månadsrapport för mars månad år 2012 LiÖ Östgötamusikens Årsredovisning 2011 LiÖ Protokoll från Östgötatrafikens årsstämma den 26 april 2012 Protokoll från styrelsemöte med AB Östgötatrafiken den 26 april 2012 Redovisning av åtgärder med hänvisning till Socialstyrelsen beslut (Dnr: /2011) gällande tillsyn samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning Vuxenpsykiatriska klinikenvin Ang egeninitierade verksamhetstillsyn av ECT vid Vuxenpsykiatriska kliniken i Norrköping enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) Redovisning av vidtagna åtgärder efter verksamhetstillsyn av Klinisk patologi vid Universitetssjukhuset i Linköping Egen initierad verksamhetstillsyn av ECT vid psykiatriska kliniken i Motala enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) Barn- och ungdomspsykitariska kliniken, Norrköping. Klagomål från anhöriga angående en ung kvinna. LiÖ LiÖ LiÖ LiÖ LiÖ LiÖ LiÖ

PROTOKOLL Trafiknämnden. Cecilia Malmberg Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

PROTOKOLL Trafiknämnden. Cecilia Malmberg Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande 11 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 12 Ledamöter Göran Gunnarsson (C) ordförande Jan

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2011-08-30 106-129 Kl. 08.30 14.30

PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2011-08-30 106-129 Kl. 08.30 14.30 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande. 106 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 107 Ledamöter Marie Morell (M) ordförande Anita

Läs mer

Peder Björn 2011-12-14 195-220 Kl. 08.30 15.00. Närvarande 196 Ledamöter Marie Morell (M) ordförande Anita Jernberger (FP) 1:e vice ordförande

Peder Björn 2011-12-14 195-220 Kl. 08.30 15.00. Närvarande 196 Ledamöter Marie Morell (M) ordförande Anita Jernberger (FP) 1:e vice ordförande 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande. 195 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 196 Ledamöter Marie Morell (M) ordförande Anita

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2011-03-01 24-39 Kl. 08.30 14.15. 24 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2011-03-01 24-39 Kl. 08.30 14.15. 24 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande. 24 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 25 Ledamöter Marie Morell (M) ordförande Anita

Läs mer

Peder Björn Kl

Peder Björn Kl 1 Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande. Landstingshuset, Linköping 76 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 77 Ledamöter Marie Morell (M) ordförande Anita

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V)

Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V) Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion:

Läs mer

Peder Björn 2013-10-10 174-192 Kl. 08.30 15.00

Peder Björn 2013-10-10 174-192 Kl. 08.30 15.00 1 Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande. Landstingshuset, Linköping 174 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 175 Ledamöter Marie Morell (M) ordförande Anita

Läs mer

Ärende 15. Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn

Ärende 15. Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Ärende 15 Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion: Samla och

Läs mer

Peder Björn 2014-08-27 126-149 Kl. 08.30. 14.05

Peder Björn 2014-08-27 126-149 Kl. 08.30. 14.05 1 Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande. Landstingshuset, Linköping 126 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 127 Ledamöter Marie Morell (M) ordförande Anita

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet:

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet: Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Bolagordning Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

Ärende 9. Svar på motion: Tillsätt en utredning om framtidens styrning (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA

Ärende 9. Svar på motion: Tillsätt en utredning om framtidens styrning (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA Ärende 9. Svar på motion: Tillsätt en utredning om framtidens styrning (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion: Tillsätt en utredning om framtidens

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Ärende 12. Nyttja sjukvårdskompetensen hos våra nya svenskar (M) (KD) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn

Ärende 12. Nyttja sjukvårdskompetensen hos våra nya svenskar (M) (KD) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn Regionstyrelsen Ärende 12 Nyttja sjukvårdskompetensen hos våra nya svenskar (M) (KD) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t anse motionen besvarad. Svar på motion: Nyttja sjukvårdskompetensen

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (7) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.40 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (S) Tuva Lund 2:

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen PROTOKOLL 1 (8) 31 45, 1 bilaga Plats Beslutande Närvarande ersättare Övriga SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Harriet Hedlund, ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Margareta Gustavsson Robin Holmgren,

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(6) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Anders Pansell (KD) ersätter Mia Frisk Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP)

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Svar på motion: Attraktiv arbetsplats för sjuksköterskor - Elisabeth Rignell (M) och Hanna Österman (M)

Svar på motion: Attraktiv arbetsplats för sjuksköterskor - Elisabeth Rignell (M) och Hanna Österman (M) Regionstyrelsen Ärende 8 Svar på motion: Attraktiv arbetsplats för sjuksköterskor - Elisabeth Rignell (M) och Hanna Österman (M) Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige BESLUTA a t t anse motionen besvarad.

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Ärende 13. Svar på motion: Förbättra anställningsvillkoren för personer över 67 år (M) (KD) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen.

Ärende 13. Svar på motion: Förbättra anställningsvillkoren för personer över 67 år (M) (KD) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Ärende 13 Svar på motion: Förbättra anställningsvillkoren för personer över 67 år (M) (KD) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t anse motionen besvarad.

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande BESLUTSUNDERLAG 1(5) Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2016-03-29 Sida 1 (11) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2016-03-29, kl 09:30 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:6 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad.

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2010-02-23 LS-LED09-410 22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad. Yrkanden Oppositionen (M),

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (36) 2016-01-25 Kf Ks Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/309-010 Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2015 2015-03-02 Kl 10.00-12.00 LS 2015-0165 13-17 i Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Plats Skärgårdssalen, landstingshuset

Läs mer

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Pressmeddelande Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Beslut i regionstyrelsen 27 oktober Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag

Läs mer

BESLUT Regionstyrelsen beslutade enligt RS 98/2016

BESLUT Regionstyrelsen beslutade enligt RS 98/2016 Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag RS 2016-184 Regionstyrelsen beslutade enligt RS 98/2016 a t t delegera till regionstyrelsens presidium att fastställa

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland - större kraft att växa tillsammans större kraft att växa tillsammans Vad innebär det att bilda region? Landstinget tar över ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna Landstinget i Östergötland bytte

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV)

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV) Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-06-15 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Landstingets ledningskontor, registrator

Landstingets ledningskontor, registrator funktionshinderfrågor 2016-06-07 1 (17) Plats och tid Landstingets konferenscentrum i Uppsala, 2016-06-07, kl. 09.00-12.00 ande Övriga deltagande Tarja Onegård (MP) ordf Inga Alm (C) 2:e vice ordf Erzsebét

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Hälso- och sjukvårdsnämnden BILAGA PsB 11/08 DATUM DIARIENR Göran Gustavsson 2008-02-15 HN-HOS08-021 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Inledning Psykiatriberedningen är ett beredande

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Tid: :00-14:15 Konferensrum Hudkliniken

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Tid: :00-14:15 Konferensrum Hudkliniken PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Konferensrum Hudkliniken Närvarande: Beslutande: Urban Blomberg, ordförande Katharina Åstrand (M) ersätter Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S) Inga

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Primärvården i Varberg

Primärvården i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-30 Primärvården i Varberg Tid: Tid: Torsdag 30 september 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Borgerliga gruppen träffas 29/9 kl

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande 1 (8) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice

Läs mer

Enhetstaxa inom vården

Enhetstaxa inom vården BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kada Karlsson 2016-10-03 Dnr: RS 2016-694 Regionstyrelsen Enhetstaxa inom vården Bakgrund Enhetstaxa praktiseras redan idag av flera landsting och regioner, exempelvis Kalmar, Värmland

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN i VARBERG Tid: Måndag 8 oktober kl 15:00-16:55 Plats: Närvarande: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Tore Fritzson, ordförande Ingvar Svensson, vice ordförande Sven

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S)

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU20 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:202

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 68 75 Datum 2014-12-04 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL Arbetsutskottet Nr 8/2011 Kl 10.30-11.20 48-59 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering, 52: Datum för anslag

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer