PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2012-06-05 97-118 Kl. 08.30 14.30. 97 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat."

Transkript

1 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande. 97 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 98 Ledamöter Marie Morell (M) ordförande Anita Jernberger (FP) 1:e vice ordförande Mats Johansson (S) 2:e vice ordförande Göran Gunnarsson (C) 3:e vice ordförande Kikki Liljeblad (S) Gary Sparrborn (M) Hans Elf (S) Camilla Ericson (VL) Per Jameson (M) Anna Larsson (S) Klas Corbelius (S) tjänstgörande ersättare Margareta Fransson (MP) Bernt Bergholm (S) tjänstgörande ersättare Sven Brus (KD) Emil Broberg (V) Monika Gideskog (M) Elisabeth Edlund (S) Camilla Jonsson (S) tjänstgörande ersättare Madelaine Johansson (C) tjänstgörande ersättare Ersättare Frånvarande Jan Owe-Larsson (M) Rolf Wilhelmsson (M) Magnus Oscarsson (KD) Miko Månsson (S) Monika Holtstad Sandberg (VL) Hanna Österman (M) Maths Andersson (FP) Helene Andersson Molina (S) Lena Höjdevall (V)

2 2 Adjungerade Övriga (under hela eller del av sammanträdet) Landstingsfullmäktiges ordförande Anders Senestad (M) Centrumchef Mikael Antamo Landstingssekreterare Peder Björn Ekonomidirektör Mikael Borin Pressekreterare Bodil Knuthammar Landstingsdirektör Barbro Naroskyin Överläkare Nina Nelson Kommunikationschef Ulrika Ohlson Politisk sekreterare Björn Olsson (M) Landstingsråd Lasse Pettersson (VL) Gruppledare Joakim Pripp (SD) Vårddirektör Tommy Skau Politisk sekreterare Karolina Stridh (FP) Dekanus Hälsouniversitetet Johan Söderholm Politisk sekreterare Julie Tran (C) HR-direktör Mats Uddin Upphandlingschef Helen Widin Politisk sekreterare Mathilda Ylitervo (S) sekreterare Val för protokollsjustering Sammanträdets föredragningslista Informationer 99 Mats Johansson (S) utses att förutom ordföranden justera dagens protokoll. 100 Ordföranden presenterar föredragningslistan som godkänns. 101 Barbro Naroskyin lämnar följande kortinformationer: - Ett nutritionsråd ska bildas i Landstinget i Östergötland som ett led i att få bättre följsamhet och kännedom i verksamheten om mat- och nutrionsstrategi. - Ett ungt råd med personal under 35 år ska bildas i Landstinget i Östergötland. Deltagarna medverkar i ett ettårigt program. Syftet är att skaffa kunskap för att bygga ett attraktivt landsting i framtiden. - Effektivisering av läkemedelsupphandlingar i samverkan - ELIS är ett samarbete mellan regioner/ landsting vars övergripande syfte är att åstadkomma en större patient- och medborganytta vid

3 3 läkemedelsupphandlingar. Landstinget i Östergötland deltar i projektet. Mats Uddin informerar om det landstingsövergripande resultatet för medarbetaruppföljning Landstinget genomför årligen övergripande medarbetaruppföljningar som ett led i arbetet med att utveckla en bra, säker och effektiv hälso- och sjukvård. Syftet med uppföljningarna är att identifiera utvecklings- och förbättringsområden samt kunna följa upp resultat av genomförda åtgärder. Syftet är också att öka kunskapen om hur chefer och medarbetare ser på sitt arbete och sin arbetsplats inom landstinget. Mikael Borin informerar om kort om processperspektivet och om ekonomiperspektivet utifrån delårsrapport 04. Helen Widin informerar om landstingets upphandlings- och inköpspolicy inköp, från behov till faktura, med fokus på riktlinjer: - Uppförandekod - Miljöpolicy - Hygien - Brand Johan Dabrosin Söderholm informerar om Hälsouniversitetets (HU) verksamhet med fokus på forskningen. Vidare informeras om läkarutbildningen och samarbetet mellan HU och LiÖ. Tommy Skau informerar om FoU-budgeten och samverkansstrukturer mellan landstinget och Linköpings universitet. Nina Nelson informerar om delar av FoU-bokslutet som är under framtagande, bl a nya forskarexamina och antal kliniska prövningar. Mikael Antamo informerar om fastighetsärendet Nybyggnation, byggnad 511 samt ombyggnation i sammanbunden byggnad 001 Campus Universitetssjukhuset i Linköping. Marie Morell, Barbro Naroskyin, Mikael Borin och informerar om övriga ärenden på föredragningslistan.

4 4 Ärenden Landstingets strategiska plan med treårsbudget Moderaterna, Vrinnevilistan, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har lämnat förslag till strategisk plan med treårsbudget, vision, mål och ekonomiska ramar för perioden Yrkanden Mats Johansson (S), Emil Broberg (V) och Margareta Fransson (MP) yrkar bifall till det gemensamma förslaget till strategisk plan med treårsbudget, vision, mål och ekonomiska ramar för perioden , som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom. Göran Gunnarsson (C) yrkar bifall till förslaget från Moderaterna, Vrinnevilistan, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Ordföranden ställer Göran Gunnarsson med fleras yrkande mot Mats Johansson med fleras yrkande och finner att Göran Gunnarssons yrkande vinner bifall. tillstyrker landstingfullmäktige BESLUTA a t t anta den strategiska planens föreslagna vision och strategiska mål, a t t uppdra till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdnämnden och trafiknämnden att utifrån sina ansvarsområden utarbeta verksamhetsplaner i enlighet med denna strategiska plan och dess treårsbudget, a t t fastställa ekonomiska ramar för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden år enligt bilaga 3 och 4, a t t godkänna Regionförbundet Östsams treårsplan enligt bilaga 7 med ett bidrag på 130,7 miljoner kronor (2013 års nivå), a t t i enlighet med fullmäktiges presidiums förslag fastställa bidraget till landstingets revisorer till tkr (2013 års nivå), a t t fastställa skattesatsen för år 2013 till 10,92 kronor per skattekrona.

5 5 Reservationer Mats Johansson, Kicki Liljeblad, Hans Elf, Klas Corbelius, Bernt Bergholm och Elisabeth Edlund (Socialdemokraterna)), Margareta Fransson (Miljöpartiet) och Emil Broberg (Vänsterpartiet) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Johansson med fleras yrkande. Protokollsanteckningar Gruppledare Joakim Pripp (SD) lämnar följande protokollsanteckning: Sverigedemokraterna kommer att lämna ett förslag till treårsbudget till landstingsfullmäktige. Budget 2013 samt plan för verksamheten för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling LiÖ Som medlem i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling ska Landstinget i Östergötland godkänna budgeten för kommande år samt den översiktliga budgeten för kommande treårsperiod. Som framgår av Plan för verksamhet och ekonomi 2013 samt plan för ekonomi förväntas kommunalförbundet redovisa ett underskott från och med Direktionen anser att detta är i enlighet med kommunallagen med hänvisning till synnerliga skäl. Upparbetat underskott ska täckas av patientavgifterna när verksamheten startar. Detta innebär att kommunalförbundet inte förväntas kräva ytterligare medlemsbidrag. Leasingavgifterna kommer att utgå från driftsstart och ska då täckas av patientavgifterna. tillstyrker landstingfullmäktige BESLUTA a t t godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2013.

6 6 Ansökan om regionalt utvecklingsansvar i Östergötland LiÖ Landstingsfullmäktige beslutade under hösten 2011 (LiÖ ) att ställa sig bakom intentionen att forma en regionkommun i en större geografi där drivkrafterna primärt är att skapa förutsättningar för regional utveckling och tillväxt samt att säkerställa goda långsiktiga förutsättningar för organiseringen av den framtida hälso- och sjukvården. beslutade i mars 2012 att inhämta kommunernas synpunkter när det gäller bildandet av en region i en större geografi från 2019 respektive hur man anser att det regionala utvecklingsansvaret bör organiseras i länet från Samtliga kommuner i länet har inkommit med svar. Samtliga ställer sig bakom bildandet av en region i en större geografi från En majoritet av kommunerna förordar att det regionala utvecklingsansvaret från 2015 organiseras i landstinget. Frågan har också diskuterats i möten mellan samtliga i fullmäktige representerade partier. Vid ett möte beslutades att rekommendera landstinget att ansöka om regionalt utvecklingsansvar från och med (Socialdemokraterna deltog inte i beslutet). Mötet beslutade också att rekommendera landstinget att verka för konkreta samverkansprojekt med våra angränsande län, i syfte att underlätta en regionbildning i en större geografi från Remisskrivelsen till kommunerna och inkomna remissvar inklusive protokollsutdrag samt handlingar från respektive kommunfullmäktige biläggs ärendehandlingarna. Ledningsstaben föreslår i skrivelse av den 16 maj 2012 landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta att ansöka om regionalt utvecklingsansvar från 2015 enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, SFS 2010:630, att uppdra till landstingsstyrelsen att göra ansökan till regeringen, samt att uppdra till landstingsstyrelsen att omgående initiera ett arbete tillsammans med Regionförbundet Östsam och länets kommuner i syfte att utarbeta en organisationsmodell som från och med 2015 säkerställer god samverkan med länets kommuner och en effektiv hantering av de regionala utvecklingsfrågorna.

7 7 Yrkanden Göran Gunnarsson (C), Anita Jernberger (FP), Emil Broberg (V) och Margareta Fransson (MP) yrkar bifall till ledningstabens förslag. Mats Johansson (S) yrkar avslag på första och andra att-satsen samt bifall till tredje att-satsen i ledningstabens förslag. Ordföranden föreslår följande propositionsordning: första, andra och tredje att-satsen i ledningstabens förslag prövas var för sig. Propositionsordningen godkänns. Ordföranden ställer Göran Gunnarsson med fleras yrkande att bifalla första att-satsen mot Mats Johanssons avslagsyrkande och finner att Göran Gunnarsson med fleras yrkande bifalles. Ordföranden ställer Göran Gunnarsson med fleras yrkande att bifalla andra att-satsen mot Mats Johanssons avslagsyrkande och finner att Göran Gunnarsson med fleras yrkande bifalles. Ordföranden ställer Göran Gunnarsson med fleras yrkande att bifalla tredje att-satsen under prövning och finner att yrkandet bifalles. tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t ansöka om regionalt utvecklingsansvar från 2015 enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, SFS 2010:630, a t t uppdra till landstingsstyrelsen att göra ansökan till regeringen, samt a t t uppdra till landstingsstyrelsen att omgående initiera ett arbete tillsammans med Regionförbundet Östsam och länets kommuner i syfte att utarbeta en organisationsmodell som från och med 2015 säkerställer god samverkan med länets kommuner och en effektiv hantering av de regionala utvecklingsfrågorna. Reservationer Mats Johansson, Kicki Liljeblad, Hans Elf, Klas Corbelius, Bernt Bergholm och Elisabeth Edlund (Socialdemokraterna) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Johanssons yrkande med följande motivering:

8 8 Vi reserverar oss till förmån för eget förslag. I samband med landstingsfullmäktiges behandling av ärendet kommer vi att utveckla våra argument för ett avslag. Svar på motion: Underlätta skrivandet av egenremiss Ulf Flodin (MP) LiÖ Ulf Flodin (MP) har den 24 november 2011 inkommit med motionen Underlätta skrivandet av egenremiss Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 februari 2012, LF 30/2012 att överlämna ärendet till landstingsstyrelsen för beredande av svar. Följande svar föreslås på motionen: Motionären föreslår i sin motion att egenremisser ska finnas i blankettarkivet på landstingets hemsida samt att det på landstingets hemsida och på vårdcentralernas hemsidor ska finnas information om möjligheten att skriva egenremiss. Landstingsfullmäktige föreslås att bifalla motionen. tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t bifalla motionen. Svar på medborgarförslag: Gratisåkning på stadsbussarna där passagerartätheten är låg Göran Fors LiÖ Göran Fors, Linköping har den 15 mars 2012 inkommit med medborgarförslag Gratisåkning på stadsbussarna för pensionärer där passagerartätheten är låg Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 24 april 2012, LF 74/2012 att överlämna ärendet till landstingsstyrelsen för beredande av svar. Följande svar föreslås på medborgarförslaget: I ett medborgarförslag från Göran Fors föreslås Gratisåkning på stadsbussarna för pensionärer på tider där passagerartätheten är låg. Den 1 januari 2012 blev landstinget regional kollektivtrafikmyndighet i Östergötland med ansvar för all regional kollektivtrafik i Östergötland. Därmed övertog landstinget kostnadsansvaret även för den inomkommunala kollektivtrafiken och en skatteväxling om 42 öre genomfördes med länets kommuner.

9 9 Den försöksverksamhet som skett på olika ställen i Sverige med avseende på avgiftsfri busstrafik har visat att resenärerna ofta värderar kollektivtrafikens standard, som reshastighet och regularitet, en större betydelse än sänkta taxor, vilket talar mot nolltaxor. Lägre taxor i kollektivtrafiken kan medföra minskad biltrafik och därmed ge positiva effekter på miljö och trafiksäkerhet, men innebär samtidigt en ekonomisk belastning för landstinget genom till exempel minskade biljettintäkter samt ökade kostnader för eventuell utökad busskapacitet. I det nuvarande taxesystemet betalar en senior 15 kr (fullpris) eller via sin "reskassa" 10 kr för en enkelbiljett och 345 kr för en 30-dagarsbiljett i tätort, 475 kr i närområde och 670 kr för ett länskort. Förslaget innebär en ytterligare subvention utöver den som alla resenärer får genom att skattekollektivet finansierar cirka 62 procent av kostnaden för all kollektivtrafik i Östergötland. tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t avslå medborgarförslaget. Svar på medborgarförslag: Nytt namn på Universitetssjukhuset i Linköping Jonas Davidsson LiÖ Jonas Davidsson, Linköping har den 19 augusti 2011 inkommit med medborgarförslag Nytt namn på Universitetssjukhuset i Linköping Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2011, LF 125/2011 att överlämna ärendet till landstingsstyrelsen för beredande av svar. Följande svar föreslås på medborgarförslaget: Jonas Davidsson föreslår att Universitetssjukhuset i Linköping byter namn till Berzelii Universitetssjukhus. Argumenten för detta är att nuvarande namn inte är unikt det finns flera universitetssjukhus i landet - och att sjukhuset bör ha ett namn med mer vetenskaplig prägel. Medborgarförslaget är intressant och har flera poänger. Precis som förslagsställaren lyfter fram skulle den nu påbörjade om- och tillbyggnadsprocessen vid Universitetssjukhuset kunna ses som ett lämpligt tillfälle för ett namnbyte.

10 10 Emellertid måste frågan om ett namnbyte övervägas utifrån vad sjukhuset skulle vinna respektive förlora på detta. På vilka sätt skulle ett namnbyte gynna sjukhuset, medarbetare och patienter nu och i framtiden? Vad skulle ett namnbyte innebära i form av kostnader och arbetsinsats? Namnet och varumärket Universitetssjukhuset i Linköping är väl inarbetat i regionen och i Sverige sedan lång tid tillbaka och är känt även utanför landets gränser. Namnet och varumärket har ett tydligt positivt värde och står för trygg och högspecialiserad vård. I rekryteringssammanhang ser vi också andra positiva värden som mera handlar om goda forskningsmiljöer, utveckling i framkant och intressanta karriärmöjligheter. Ett namnbyte skulle kunna innebära att värdet av den tid och de resurser som investerats i att göra varumärket Universitetssjukhuset i Linköping känt och respekterat, riskeras att gå förlorat. Varumärkesarbetet har skett och sker på lång sikt. På senare år har sjukhuset intensifierat detta arbete och vi börjar nu se resultat. Det skulle ta lång tid att arbeta upp ett lika starkt varumärke kring ett nytt namn. Ett sådant arbete skulle få ske med högre intensitet än i dag och skulle innebära kostnader under lång tid för exempelvis förankring och marknadsföring. En annan faktor som talar mot ett namnbyte är vilka övriga kostnader detta skulle innebära, till exempel för att ta fram en ny grafisk symbol och ett nytt grafiskt profilprogram samt byta ut gammalt material som skyltar, broschyrer, kuvert och övrig information. Verksamheten är ekonomiskt ansträngd samtidigt som Landstinget i Östergötland behöver göra stora investeringar för att bygga upp framtidens Universitetssjukhus. Det är svårt att motivera ett kostsamt namnbyte när vinsterna är oklara och nackdelarna med nuvarande namn upplevs som små. Slutligen är det för landstingets politiska ledning viktigt att landstingets medarbetares inställning i namnbytesfrågan får väga tungt. Därför genomfördes under våren 2012 en enkätundersökning via landstingets intranät, för att inhämta medarbetarnas synpunkter i frågan. Resultatet visade att en stor majoritet av de svarande var negativa till ett namnbyte. Sammantaget talar ovanstående för att ett namnbyte inte är aktuellt i nuläget. Landstingsfullmäktige föreslås därför att avslå medborgarförslaget. tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t avslå medborgarförslaget.

11 11 Delårsrapport 04 LiÖ Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens verksamhetsplan. Efter april görs delårsbokslut och det innehåller resultat till och med april. BESLUTAR a t t godkänna redovisad delårsrapport, a t t godkänna omfördelningar m.m. enligt bilaga 8 Fastighetsinvestering Nybyggnation, byggnad 511 samt ombyggnation i sammanbunden byggnad 001 Campus Universitetssjukhuset i Linköping. LiÖ Parallellt med projektet Framtidens US genomfördes en studie om en nybyggnation som binds samman med byggnad 001. Denna nybyggnad möjliggör att Hälsouniversitetet kan samlokalisera merparten av sina institutionslokaler som idag är belägna i byggnad 240, Hälsans hus, och i byggnad 001. Den föreslagna nybyggnationen kan också tillgodose universitetet med undervisningslokaler samt övriga studentutrymmen, vilket det idag råder stor brist på. Genomförandet utgår från framtagen systemhandling. Färdigställande beräknas till första kvartalet Byggnads- och fastighetsinvesteringen för att genomföra ovanstående uppgår till 215 mkr. Den årliga hyresökningen detta medför uppgår år 1 till tkr. Hyresökningen är kommunicerad och reglerad genom tecknat hyresavtal mellan FM centrum och Linköpings Universitet. Avskrivningstiden är 15 respektive 30 år, vilket ligger i linje sett ur ett fastighetsstrategiskt perspektiv. BESLUTAR a t t ge FM centrum i uppdrag att genomföra nybyggnation av en byggnad 511 samt ombyggnation av byggnad 001 inom en kostnadsram om 215 mkr. Revisionsrapport Avvikelse- och riskhantering LiÖ Landstingets revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag att granska om landstinget arbetar med att förbättra patientsäkerheten på ett ändamålsenligt sätt. Fokus i granskningen har varit avvikelse- och riskhantering. Landstingets revisorer har beslutat att ställa sig bakom PwC:s revisionsrapport.

12 12 Revisorernas sammanfattande bedömning är att arbetet med avvikelse- och riskhantering inte är ändamålsenligt fullt ut. Mycket arbete görs dock och patientsäkerhetsarbetet har utvecklats under senare år, men det finns förbättringsområden. För att säkerställa goda medicinska och kliniska resultat och minimera undvikbara vårdskador behövs patientsäkerhetsprocesser innefattande specifika uppföljningar och aktiviteter. Ett exempel är uppföljning av följsamhet till hygienriktlinjerna vilket är en av flera åtgärder för att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Hantering av avvikelser och risker är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Verksamheternas egenkontroll har inte fullt ut lyfts fram i verksamhetsplanerna men är å andra sidan ett författningskrav. Sedan revisionsrapporten har RH checkarna reviderats och risk- och avvikelseområdet och patientsäkerhetsområdet har delats då den förstnämnda berör samtliga säkerhetsområden. RH check (inte bara inom risk- och avvikelseområdet) kommer att lyftas fram i den övergripande uppföljningen. Det genomförs ett flertal händelse- och riskanalyser på både landstingsövergripande och andra nivåer och metoder för att sprida resultaten av dessa behöver förbättras och en strategi är att tydligare lyfta fram de viktigaste åtgärdsförslagen i den fortlöpande verksamhetsuppföljningen på berörda nivåer. Motsvarande gäller för löpande uppföljning av olika processer och det är nödvändigt att resultaten kontinuerligt följs och att avvikelser från verksamhetsplaner och målvärden leder till analys och åtgärder. Det är viktigt som framgår av revisionsrapporten att det även till landstingsstyrelsen sker en fortlöpande återkoppling av medicinska och kliniska resultat inklusive viktiga patientsäkerhetsprocesser och vilka åtgärder och handlingsplaner som uppföljningen leder till. BESLUTAR a t t med beaktande av revisorernas påpekanden och vad som anförts i ledningsstabens skrivelse i ärendet, lägga revisionsrapporten till handlingarna.

13 13 Revisionsrapport Missbruks- och beroendevården implementering av vårdprogram LiÖ Landstingets revisorer har gett Kommunal Sektor inom pwc i uppdrag att genomföra en granskning avseende missbruks- och beroendevården, Landstinget i Östergötland. Syftet var att bedöma ändamålsenligheten i implementeringsprocessen av vårdprogram som tagits fram i landstinget för att uppnå en mer jämlik missbruks- och beroendevård. Bedömningen är att det inte funnits någon tydlig och ändamålsenlig implementeringsprocess. Riktlinjer för hur implementering och uppföljning ska ske har inte följts. Ansvaret vilar ytterst på landstingsstyrelsen. Landstingets revisorer har beslutat att ställa sig bakom revisionsrapporten. Arbetet med vårdprogrammet utkom i remissversion under år 2009, vilket gjorde att det arbetet sammanföll med implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroende vård. Innehållet i vårdprogrammet är väldigt tydligt en spegling av innehållet i de nationella riktlinjerna och genom att tillämpa dem tillämpar man också vårdprogrammet. Implementeringen av nationella riktlinjer har varit omfattande. Dessutom har många aktiviteter i den riktningen pågått på länsnivån, som en följd av en stor satsning, där Sveriges kommuner och landsting har stimulerat på nationell nivå. Det har i sin tur inneburit att dessa aktiviteter bidragit till en utveckling av angreppssätt och metoder i den riktning som vårdprogrammen också syftar till, nämligen att t.ex. skapa mer likvärdig vård i länet. Den konkreta implementeringen av vårdprogrammen har därför lämnats till en senare fas. Den har nu inletts genom ett aktivt arbete för att implementera vårdprogrammen gemensamt i länet. Västra länsdelen leder arbetet och de övriga deltar. Man har börjat med ett av vårdprogrammen och kommer sedan att fortsätta med de övriga. Det finns en samsyn över länet angående detta. Vårdprogrammen är skrivna på en relativt övergripande nivå och ska precis som det står vara ett stöd för vårdpersonal i det praktiska vårdarbetet och ett kunskaps- underlag för att utveckla och följa upp vårdens innehåll och kvalitet på samma sätt som de nationella riktlinjerna. BESLUTAR a t t med beaktande av revisorernas påpekanden och vad som anförts i ledningsstabens skrivelse i ärendet, lägga revisionsrapporten till handlingarna.

14 14 Remissvar: Begränsad klimatpåverkan i Östergötland förslag till nya regionala miljömål LiÖ Landstinget har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Länsstyrelsen i Östergötlands förslag till nya delmål för länet inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Förslaget innehåller mål om minskning av utsläpp av växthusgaser samt delmål om hur olika samhällssektorer behöver bidra i utsläppsminskningarna och i arbetet för energieffektivisering och resurshushållning. BESLUTAR a t t avge yttrande över Begränsad klimatpåverkan i Östergötland förslag till nya regionala miljömål enligt föreliggande förslag. Remissvar - Patientrörlighet i EUförslag till ny lag. Ds LiÖ Landstinget har beretts möjlighet att avge yttrande över promemorian om patientrörlighet i EU (Ds ) BESLUTAR a t t avge yttrande över promemorian om patientrörlighet i EU (Ds ) enligt föreliggande förslag. Landstingets ledamöter i länets folkhälsopolitiska nätverk 114 Under förra mandatperioden initierade dåvarande Hälsosamverkansberedningen bildandet av ett nätverk för folkhälsoansvariga politiker i landstinget och länets kommuner. Landstinget representerades då av beredningen i sin helhet. Nätverket agerade för att lyfta upp folkhälsofrågorna och ge dessa en mer framträdande plats på den politiska agendan i länet. Man medverkade också aktivt i framtagandet av den länsgemensamma folkhälsopolitiska policy, som sedan antagits av samtliga huvudmän i länet och som bl a innebär att Regionförbundet Östsam har en samordnande roll i dessa frågor. Under 2011 har nätverket varit vilande, men nu har regionförbundet, i sin nya roll, tagit initiativ till en nystart. Frågan om hur landstinget skall representeras har varit föremål för en del underhandsdiskussioner. Därvid har vikten av en större bredd vad avser politikområden, lyfts fram. Tanken är att ordförande och vice ordförande i beredningen för behovsstyrning, beredningen för samverkan och beredningen för regional utveckling, kan utgöra landstingets representation i nätverket.

15 15 Ledningsstaben föreslår i skrivelse av den 23 maj 2012 landstingsstyrelsen besluta att utse ordförande och vice ordförande i beredningen för behovsstyrning, ordförande och vice ordförande i beredningen för samverkan samt ordförande och vice ordförande beredningen för regional utveckling, att representera landstinget i det folkhälsopolitiska nätverket. Yrkanden Mats Johansson (S) yrkar bifall till ledningsstabens förslag. Ordföranden ställer Mats Johanssons yrkande under prövning och finner att yrkandet bifalles. BESLUTAR a t t utse ordförande och vice ordförande i beredningen för behovsstyrning, ordförande och vice ordförande i beredningen för samverkan samt ordförande och vice ordförande beredningen för regional utveckling, att representera landstinget i det folkhälsopolitiska nätverket. Ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling (SOFS 2011:9) LiÖ Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa trädde i kraft den 1 januari 2012 och är tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. De nya föreskrifterna och allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. BESLUTAR a t t med detta beslut bekräfta att Landstinget i Östergötland arbetar i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling (SOFS 2011:9)

16 16 Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande LiÖ Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala cancercentrumen gått ut med ett erbjudande och uppmaning om deltagande i en nationell studie avseende screening av tarmcancer. Förslaget är framtaget av en nationell arbetsgrupp (representant för sydöstra sjukvårdsregionen har varit Gunnar Arbman, överläkare i kirurgi vid Vrinnevisjukhuset) där företrädare för samtliga cancercentra ingått. Under förutsättning att resurserna för koloskopi kan stärkas enligt ovan och att en absolut merpart av landstingen deltar i den föreslagna nationella studien avseende screening för tarmcancer så finns förutsättningar för att Landstinget i Östergötland meddelar sitt intresse av deltagande. Regionala cancercentrum sydöst bör få ett tydligt uppdrag att initiera en regional satsning på att förstärka resurserna för koloskopi enligt ovan. Vidare behöver ett riktat utvecklingsarbete initieras för att följa effekterna av en screeningverksamhet och stödja förändringar i arbetsmetoder och vårdprocesser om behov av detta uppstår. Innan ett definitivt beslut om deltagande fattas är det dock nödvändigt att de aktuella landstingen skapar sig tid för närmare diskussioner och analyser, inte minst för att kunna bedöma vilka förutsättningar som krävs för de olika landstingen för att delta i den föreslagna studien. BESLUTAR a t t Landstinget i Östergötland är positiv till deltagande i studien men anser att förutsättningarna behöver utredas ytterligare innan definitivt beslut om deltagande kan fattas. Delegationsbeslut och skrivelser för kännedom 117 Delegationsbeslut (B-ärenden) och skrivelser för kännedom (C-ärenden) enligt bilagor läggs till handlingarna. Sammanträdets avslutning 118 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

17 17 Vid protokollet Peder Björn Justerat Marie Morell Mats Johansson Den 2012 har meddelande om justering av detta protokoll satts upp på landstingets anslagstavla. Peder Björn

18 18 Bilagor till protokoll : Förteckning över B- och C-ärenden B-ärenden Nämnd, styrelse motsv Smtr-dag Blad nr Ref nr Skrivelse, protokoll etc Datum för beslut Dnr Doppresent till Hertiginnan Estelle av Östergötland LiÖ s presidium BESLUTAR a t t anslå kr till länsstyrelsens insamling till en doppresent till Hertiginnan Estelle av Östergötland, samt a t t finansiering sker genom landstingstyrelsens medel för oförutsedda behov. Jubileumspresent till Norrköpings Symfoniorkester LiÖ s presidium BESLUTAR a t t som gåva till SON i samband med 100-års jubileum köpa en av de två statyetter som utgör förlaga till det vinnande bidraget i konsttävlingen 1993, a t t kostnaden på kr samt därtill kommande kostnader för plakett med inskription att fästa på konstverket finansieras genom landstingstyrelsens medel för oförutsedda behov. Begäran om att servera vin vid middag intern representation LiÖ

19 19 s presidium BESLUTAR a t t medge servering av vin vid revisionens middag den 10 maj Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i TvNo Textilservice AB LiÖ a t t rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för 2011 samt om disposition av till stämmans förfogande stående medel enligt förvaltningsberättelsen, a t t rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt a t t i övrigt rösta i enlighet med styrelsens förslag. beslutar genom sin ordförande i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 36 6 kap fastställa ovanstående stämmodirektiv. Dokumenthanteringsplan för Östergötlands Museums verksamheter LiÖ (Landstingsarkivarien) Gallringsplan för Hjälpmedelscentrum LiÖ (Landstingsarkivarien) Gallring av informations- och forskningsmaterial från Lasarettet i Motala (tillägg) LiÖ (Landstingsarkivarien)

20 20 C-ärenden Nämnd, styrelse motsv Smtr-dag Blad nr Ref nr Skrivelse, protokoll etc Dnr Finansiell månadsrapport för mars månad år 2012 LiÖ Östgötamusikens Årsredovisning 2011 LiÖ Protokoll från Östgötatrafikens årsstämma den 26 april 2012 Protokoll från styrelsemöte med AB Östgötatrafiken den 26 april 2012 Redovisning av åtgärder med hänvisning till Socialstyrelsen beslut (Dnr: /2011) gällande tillsyn samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning Vuxenpsykiatriska klinikenvin Ang egeninitierade verksamhetstillsyn av ECT vid Vuxenpsykiatriska kliniken i Norrköping enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) Redovisning av vidtagna åtgärder efter verksamhetstillsyn av Klinisk patologi vid Universitetssjukhuset i Linköping Egen initierad verksamhetstillsyn av ECT vid psykiatriska kliniken i Motala enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) Barn- och ungdomspsykitariska kliniken, Norrköping. Klagomål från anhöriga angående en ung kvinna. LiÖ LiÖ LiÖ LiÖ LiÖ LiÖ LiÖ

PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2011-03-01 24-39 Kl. 08.30 14.15. 24 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2011-03-01 24-39 Kl. 08.30 14.15. 24 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande. 24 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 25 Ledamöter Marie Morell (M) ordförande Anita

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Peder Björn 2013-10-08 109-148. 109 Landstingsfullmäktige sammanträder kl 09.00 i Kunskapsgallerians aula, Linköping.

Peder Björn 2013-10-08 109-148. 109 Landstingsfullmäktige sammanträder kl 09.00 i Kunskapsgallerians aula, Linköping. PROTOKOLL 1 Sammanträdet öppnas 109 sammanträder kl 09.00 i Kunskapsgallerians aula, Linköping. Sammanträdet öppnas av ordförande Anders Senestad, som hälsar ledamöterna välkomna till sammanträdet. En

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED06-123 27 Kortare arbetstid för äldre, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Förkortad arbetstid för äldre skall icke genomföras i form

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

YTTRANDE 2011-11-16 LK11-0056. Landstingsfullmäktige

YTTRANDE 2011-11-16 LK11-0056. Landstingsfullmäktige YTTRANDE 1(2) 2011-11-16 LK11-0056 Landstingsfullmäktige Motion - Använd IT tekniken för att förbättra kvalitén för patienter på sjukhusen i länet I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:87 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 februari 2012 kl 08.00 12.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Margareta Bryntesson M Maurice Leroy S Anne Marie Lindberg

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer