DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIARIENUMMER S30441-46-10 DELOMRÅDE IS"

Transkript

1 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sverige Amerika Centret Box KARLSTAD Projekt: Ny i Inre Skandinavien Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Sverige Amerika Centret, , för ovan nämnda projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté och har prioriterats av det regionala prioriterande partnerskapet. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktivt livsmiljö, och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 64,10 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 47,62 %. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning ska göras kvartalsvis enligt följande tidplan: per den 30/9 2011, den 31/ , osv. (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Förvaltande myndighet Besökssadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 1(14)

2 Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Annica Westerlund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Inre Skandinavien Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn Organisation: Länsstyrelsen Värmland Telefonnummer: +46 (0) Förvaltande myndighet Besökssadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 2(14)

3 DEN EUROPEISKE UNION Europeiske regionale utviklingsfond Hedmark fylkesmuseum Postboks ELVERUM INTERREG SVERIGE-NORGE GRENSEREGIONEN INDRE SKANDINAVIA FINANSIERING INNTIL NOK ,- TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET NY I INDRE SKANDINAVIA Det interregionale partnerskapet av grenseregionene Hedmark, Akershus, Østfold, Värmland og Dalarna, godkjenner at prosjektet Ny i Indre Skandinavia er forenlig med Interreg Sverige-Norge programmet, og bevilger Hedmark fylkesmuseum en finansiering inntil NOK ,- fra statsbudsjettets kapittel 551 post 60 til gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at svensk prosjektpartner mottar tilsvarende vedtak om finansiering fra Europeiske regionale utviklingsfond (ERUF) og at disse vedtakene gir grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. Tilsagnet gjelder for prosjektperioden 1. juni mai Henvendelser i saken kan rettes til Hedmark fylkeskommune, Interreg-sekretariatet, 2325 Hamar. Hamar, 16. februar 2011 Bjørn Terje Andersen Programansvarlig Interreg Sverige-Norge Indre Skandinavia Forvaltende organisasjon Besøkssadresse Adresse Kontakt Interreg Sverige-Norge Parkgata 64 N-2325 HAMAR Hedmark fylkeskommune

4 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektnamn/prosjektnavn NY I INRE SKANDINAVIEN Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö Huvudsaklig inriktning är insatser: Kultur och kreativitet Svensk sökande/organisationsnr Sverige Amerika Centret Norsk søker/organisasjonsnr Hedmark fylkesmuseum Projektledare/prosjektleder Sverige Amerika Centret Kategori 61 Integrerade projekt för förnyelse av städer och landsbygd Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Et nøkkelelement i Norges og EUs regionalpolitikk er en stabil og positiv befolkningsutvikling i alle regioner. For grenseregionene i delområdet Indre Skandinavia er bildet sammensatt. Svært mange av kommunene har naturlig fødselsunderskudd. For å opprettholde folketallet er disse avhengige av netto innvandring. I de kommuner som har stor befolkningsvekst, utgjør immigranter en økende del av den yrkesaktive befolkningen. Det er kjent at yrkesdeltakelsen varierer mye mellom ulike innvandrergrupper så vel som mellom menn og kvinner. I snitt er sysselsettingen blant innvandrerbefolkningen mindre enn i et gjennomsnitt av befolkningen med 62 % mot 70 %. Sysselsettingen blant innvandrere varierer fra 76 % for menn fra nordiske land til 39 % for kvinner med opphav i afrikanske land. (SSB, norkse tall, 4 kvartal 2009). Østlandsforskning har i en rapport estimert en netto økning i antall arbeidsplasser i regionene på 10 % fram til år Veksten ventes å bli sterkest innen offentlig og privat tjenesteyting. Byer og bygder trenger således mer arbeidskraft. Lokalsamfunnene som mottakere av immigranter har behov for kunnskap om migrasjon for å tilrettelegge for at grupper av innvandrere trer inn i arbeidsstyrken. Det er også et behov i det offentlige ordskiftet for å forstå hvordan migrasjon påvirker samfunn og mennesker. Museene er på sin side viktige premissleverandører i et moderne demokratisk samfunn og skal ha en aktiv samfunnsrolle. Stortingsmelding nr. 49 ( ) trekker fram som et overordnet mål at museene gjenspeiler det samfunnet de er en del av. I dag er innvandrergrupper underrepresentert på museene. Moderne museer består ofte av større, konsoliderte enheter. Et viktig neste steg for museenes utvikling er å etablere eksterne nettverk. Prosjektet er satt opp med et bredt partnerskap av åtte institusjoner fra fem regioner Hedmark, Akershus, Oppland, Dalarna og Värmland. Partnerskapet løfter deltakerne til nye faglige høyder og vil bidra til å gjøre institusjonene i Indre Skandinavia til, samlet sett, ledende i det skandinaviske migrasjonssamarbeidet. Sammen har partene omfattende og utfyllende kunnskaper om migrasjon og formidling. Kostnad/ nytte forholdet vurderes som godt. Partene har bevist stor nyskapingsevne og god gjennomføringskraft. Ved innsamling og vandreutstilling vil partene se og synliggjøre en viktig faktor for regional utvikling, moderne immigrasjon 4(14)

5 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sammanfattande projektbeskrivning Migration är en företeelse som berör alla länder i Världen. Kunskap om migration ger ett gott underlag för samhällsplanering. Detta är viktigt för att man i til dels glest befolkade regioner, såsom Inre Skandinavien, ska kunna bygga upp ett samhälle som är attraktivt för tillflyttande människor att leva i. Tidigare har Sverige och Norge varit utvandringsländer när över två miljoner lämnade länderna med destination Nordamerika, idag är det hit man vill flytta. Inre Skandinavien har i mange kommuner födelseunderskott och migrasjon avgjør netto endring i befolkningstallene. I Inre Skandinavien bor det idag människor från hela världen. Berörda kulturinstitutioner ska återspegla det samhället vi lever i, tillvarata och förmedla det gemensamma kulturarv. Det kan behövs ett krafttag för att inkludera nyare invandrare i verksamheten. Därför har Sverige Amerika Centret och Norsk Utvandrermuseum initierat projektet Ny i Inre Skandinavien tillsammans med fem ytterligare partners. I stora drag handlar projektet om att skapa ett attraktivt kulturliv för invandrare. Projektet syftar till att de nya invandrargrupperna skall känna sig sedda och projektet ska synliggöra faktiska förhållanden runt invandring idag. Projektet ska bidra till integrationsarbetet genom att med ett stärkt kulturliv skapa en attraktiv region att flytta till. Det föreliggande projektet har två huvuddelar. Den första delen går ut på att samla in material relaterat till modern migration i regionen för att bygga upp ett forskningsmaterial till projektet och för framtiden. I projektets andra del skall den insamlade dokumentationen samt institutionernas gedigna kunskap om migrationsforskning att användas för att bygga en vandringsutställning om migration. Utställningen skall visas i hela regionen. Resultatet ska spridas till allmänheten men riktas speciellt till skolor och invandringsorganisationer. Man förväntar sig att det här är ett första steg i en ny inriktning som migrationsinstitutionerna och att verksamheten ska fortsättas som en del i verksamheten efter projektets slut. Förväntade resultat och egna resultatindikatorer Hela regionen ska bli en attraktivare plats att flytta till som invandrare med ett inkluderande kulturliv som är till för alla invånare. Partnerna i projektet befäster Inre Skandinaviens ställning som ledande i Skandinavien vad gäller samarbete, forskning, förmedling och utveckling av migrationsrelaterade frågor. Genom ett formellt samarbetsavtal lägger man grunden för att samarbetet kring dessa frågor fortgår efter projekttidens slut. Ny i Inre Skandinavien kommer att utveckla strategier och riktlinjer för att få samhällets kulturella mångfald representerat i kulturinstitutioners samlingar och övrig verksamhet. Projektet är början på en varaktig del i partnernas insamlingspolitik. Insamling av material runt invandring kommer att fortsättningsvis vara en naturlig del av verksamheterna också efter projekttidens slut. Institutionerna kommer också att fortsätta utväxla erfarenheter runt satsningen på att få flera icke-västliga invandare till museerna. Projektpartnernas arkiv ska vara en resurs när barnbarnen till dagens invandrare till Inre Skandinavien om femtio år söker information om sina förfäder. 5(14)

6 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Det insamlade materialet skall stå till förfogande för forskning på högskolor och universitet och ge framförallt lärosäten i Inre Skandinavien ett helt unikt material beskrivande migration i sin egen region. Vandringsutställningen turnerar regionen runt också efter projekttidens slut. Projektgruppen kommer under projektets gång att lägga en plan för vidare samarbete runt distribution av utställningen Målgrupp och mottagare av resultatet Insamlingen är riktad mot nyare tids invandrare i regionen. Detta gäller arbetsinvandrare, flyktingar, livsstilsinvandrare och andra som har flyttat till Oppland, Akershus, Hedmark, Dalarna och Värmland från ett annat land. Här är det naturligt att en del fokuserar på svenskar i Norge och norrmän i Sverige. Det insamlade materialet blir användbart för forskare på alla nivåer, både nu och för framtiden. Förmedlingsdelen av projektet är inriktad mot allmänheten med speciell vikt på barn, unga och invandringsorganisationer. Genom mediauppmärksamhet, arrangemang, lärarvägledning och själva utställningen hoppas man på att kunna vara med och sprida medvetenhet hos befolkningen runt att invandring är ett konstant fenomen i regionens kultur. Det är en del av det nutida och framtida kulturarvet. I marknadsföringen av utställningen kommer samarbete att äga rum med turismnäringen för att locka så många besökare som möjligt Projektets gränsregionala mervärde/merverdi Inre Skandinavien är en unik region. Den är unik därför att här ligger Sveriges och Norges äldsta migrationsinstitutioner; Sverige Amerika Centret och Norsk Utvandrermuseum. Institutionerna har verkat i över 50 år inom migrationsdokumentation, forskning och förmedling i respektive land. Här ligger också ett flerkulturellt centrum vid Glomdalsmuseet. Det gör att man i just den här regionen får ett oerhört starkt mervärde av att jobba på tvärs av gränsen. Institutionerna har god kompetens på området, inte minst från pågående projekt Gränsvandring, där har man mycket goda erfarenheter av samarbete och utväxling av kunskap. Tillsammans finns kraftfulla resurser som när de läggs samman bidrar till att ge oss den kunskap och kompetens som behövs för att utföra projekt Ny i Inre Skandinavien. Genom det stora partnerskap som knyts ihop i Ny i Inre Skandinavien får man också tillgång till större vetenskaplig kompetens, något som är mycket värdefullt för relativt små institutioner. Att samarbeta över gränsen är också tids- och arbetsbesparande. Språkkompetens är mycket viktigt i Ny i Inre Skandinavien och genom att samarbeta över gränsen blir vi mer effektiva. En intervjuare som kan polska, kan intervjua polacker både i Sverige och i Norge. Projektet kommer att ha gemensam utbildning av projektmedarbetare. Det gränsöverskridande perspektivet ger en extra dimension i migrationsutställningen: istället för en traditionell förutsägbar nationell in- eller utvandringsutställning blir det en tvärnationell migrationsutställning där allmänheten kommer att känna igen sig i välkända migrationsfenomen som svenska arbetsinvandare i Norge idag. Samarbete mellan migrationsinstitutioner i samma land kan hämmas av att man till viss grad konkurrerar om offentliga och privata medel. Går man på tvärs av landgränser kan man fritt bidra till att stärka partnerna utan att frukta för egna resurser. Det skandinaviska och nordiska perspektivet har också visat sig vara nyskapande, inspirerande och vetenskapligt givande. 6(14)

7 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ny i Inre Skandinavien kommer att säkra värdefullt material för forskning på bland annat invandring, befolkningsutveckling, kultur, livssätt och arbetsliv i regionen. Projektet täcker hela Inre Skandinavien, vilket ger en stor fördel när det gäller forskning. Materialet kommer att kunna beskrivna förhållanden mellan urbana och rurala områden, olika invandrargrupper och viktigast: Likheter och skillnader på invandring och att komma som invandare till Sverige och Norge. Det insamlade materialet kommer att vara mycket mer värdefullt för forskare både idag och i framtiden just därför att det finns motsvarande material från svenska och norska områden. Möjligheten att studera likheter och skillnader lyfter det hela en dimension. Det är oerhört viktigt för forskningen att kunna t.ex. se på skillnader i Sverige och Norge när det gäller effekten av politiska åtgärder. Ett gränsöverskridande samarbete om invandring i Inre Skandinavien inkluderar helt naturligt den stora migrationsrörelsen mellan Sverige och Norge, t.ex. dagens svenskar som söker sig till Norge i jakten på jobb. Organisation Projektet leds av en styrgrupp med deltagare från de involverade institutionerna. Projektledningen sitter på Sverige Amerika Centret i Karlstad. Den ordinarie verksamheten inom SAC berörs inte genom att en mindre del av organisationen utnyttjas. Ekonomiskt belastar projektet dock den ordinarie verksamheten mindre än 10% av den lagda budgeten. På norsk sida sitter projektkoordinator och innsamlingsansvarlig på Hedmark Fylkesmuseum avd. Norsk Utvandrermuseum. Utvandrermuseet använder sig av kompetens från och den fysiska arbetsplatsen vid Flerkulturelt senter ved Avdelingen Glomdalsmuseet ved Hedmark fylkesmuseum. På svensk sida ansvarar Sverige Amerika Centret för insamlingsarbetet. Norsk Utvandrermuseum och Fler-kulturelt senter ansvarar för utställningsarbetet på norsk sida. På svensk sida ansvarar Dalarnas museum och Framtidsmuseet för utställningsarbetet. Utbildning av personal sker på Karlstads universitet. Information och resultatspridning Det viktigaste verktyget för att sprida resultatet är vandringsutställningen. Den ska resa genom regionen och på så vis nå ut även till perifera delar av regionen. Viktigt är också lärarvägledning för att engagera skolorna. Specifikt kommer projektet att söka engagera språkkursverksamheter i Sverige och Norge (t.ex. SFI). Projektet kommer också att arrangera verksamheter med olika målgrupper. Under projekttiden kommer man också att söka delta på olika seminarier och konferenser nationellt i Sverige och Norge och Europa. Vidare kommer projektet att delta på AEMI:s (se beskrivning under samarbetspartner) konferenser och presentera projektet och resultat från insamling och utställningsarbetet. På så vis når man ut till hela Norden och Europa. Det gör att modellen blir tillgänglig och kan användas och tillämpas inom hela EU. Projektet avser också delta på arrangemang såsom Almedalsveckan på Gotland för att göra beslutsfattare och media uppmärksamma på projektet. Projektet kommer att synliggöra insamlingsarbetet genom media. Det blir viktiga signaler till invandrarmiljöer att kulturinstitutioner också fokuserar på dem, och till allmänheten för övrigt att invandrare är en etablerad del i vårt samhälle och något som kommer att återspeglas på museum och i arkiv. Genom medverkan i vetenskapliga tidskrifter och deltagande på akademiska seminarium, sprids informationen om insamlingen och forskningen på materialet. Projektets arbete och resultat följs också upp i involverade institutioners tidskrifter och publikationer samt på våra hemsidor. Det innebär att spridningen också sker till Nordamerika via t ex Sverige Amerika Centrets tidskrift Sverige & Amerika, som ges ut i samarbete med Swedish American Chamber of Commerce och når läsare på andra sidan Atlanten. 7(14)

8 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektets miljöarbete Miljö kommer inte att vara ett direkt tema för projektet, men vi kommer givetvis att eftersträva miljömedvetenhet. Genom användning av ny teknologi besparas pappers- och transportkostnader i förbindelse med utställning. Framtidsmuseet har lång erfarenhet av att förmedla miljöproblematik till barn och unga. Projektets arbete med jämställdhet Projektet eftersträvar jämställdhet. Kulturella skillnader i synen jämställdhet kommer att vara ett centralt tema att ta med i diskussionen runt vilka teman insamlingen ska fokusera på. Det är också ett tema som är aktuellt för utställningen. Projektets arbete med etnisk mångfald och integration Mångfald och integration är huvudtema för det här projektet. Ett av projektets huvudmål är öka representationen av samhällets kulturella mångfald i kulturinstitutioners samlingar, arkiv och verksamhet för övrigt. Avsaknad av sådan representation skickar en signal till samhället att dessa institutioner inte är till för invandrare. I tidigare projekt har vi sett hur viktigt det är för t ex amerikanska skandinavenättlingar att hitta information om sina rötter. Projektet ska se till att det finns något i arkiven när barnbarn till dagens invandrare om 50 år söker sina rötter. Inre Skandinavien är en samarbetsregion som har som mål i Interreg Sverige-Norge, att verka attraktivt för tillflyttande. Dels finns relativt få jobb i jämförelse med andra storstadsområden i Sverige och Norge. Det blir därför svårare att övertyga folk att flytta just hit, istället för storstadsområden där det är mycket lättare att komma i arbete tack vare ett stort utbud. Man måste söka få tillflyttande som får sina boende önskemål uppfyllda samtidigt som det skapas arbetsplatser för dem här. Regionen har också låg befolkningstillväxt vilket också leder till svag tillgång på arbetskraft. Således uppstår debatten om hur regionerna ska förbättra tillgången på arbetskraft. Av de fyra demografiska faktorerna (födsel, levnadsålder, inrikes flyttning och invandring) är invandring mest påverkningsbar. Projektet konstaterar att invandring kan bli en nyckel till att regionerna kommer att klara av efterfrågan på arbetskraft. Ny i Inre Skandinavien avser att verka för en attraktivare region med ett starkt nyanserat kulturliv för alla. Genom att inkludera och engagera invandrare i de kulturella institutioners verksamheter blir det enklare att skapa en attraktiv livsmiljö. Partnerna avser att ge inflyttande ett gott skäl att välja Inre Skandinavien; Här finns ett gemensamt kulturellt initiativ som angår alla, både gamla och nya invånare. Ny i Inre Skandinavien fungerar som ett element i lösningen på framtidens problemställningar gällande regional befolkningsutveckling. 8(14)

9 Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Istandsetting av lokaler og utstyr Forberede universitetskurs og opplæring Diskusjon om kriterier for innsamling Innsamling av materiale Utvikle teoretisk og faglig grunnlag for utstilling Planlegge utstilling Bygge utstilling Planlegge åpningsutstilling Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor år som deltar i projektet Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal män år som deltar i projektet Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 5 projektaktiviteter. 0 Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 10 projektaktiviteter. 0 Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 40 (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 3 andra landet. 0 (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 3 landet. 0 (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 2 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 0 2 Aktivitetsindikatorer för projektet (B) Projekt där kultur och kulturarv tillvaratas och utvecklas 9(14)

10 Kommentarer till indikatorerna Opplevde grensehinder: Avsaknad av jämförbart forskningsmaterial från Sverige och Norge. Antal personer som deltar på felles kurs: Utöver projektmedarbetarna avser projektägarna att arrangera seminarer riktat mot lärare. Antal studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet: Karlstads universitet ger för projektet skräddarsydd kurs. Antal nye og videreutviklede grenseoverskridende klynger: Kulturinstitusjonene i prosjektet, innvandrerorganisasjoner i Sverige og Norge. Etablerte institusjonelle samarbeid: Samarbeid om eierskap og formidling av utstillingen, formalisert gjennom en kontrakt mellom partene. Nye og videreutviklede metoder for by- og bygdeutvikling: Strategier for å øke antallet innvandrere som besøker arkiv og museer. Strategi for å engasjere innvandrere i kulturell virksomhet. Långsiktiga effekter Ny i Inre Skandinavien medför att projektpartnerna inkluderar kulturell mångfald som en naturlig del av sin verksamhet och att insamling av material relaterat till invandring fortsätter efter projekttidens slut. Projektet kommer att ge flera invandrare kännedom om de involverade kulturinstitutionerna, och engagera dessa i kulturverksamhet, öppna möjligheten för att anställa invandrare och ge fler invandare som besöker arkiv och museer. Riktlinjerna för insamlingsarbetet sprids till andra relevanta institutioner inom Norden och EU och kan användas i framtida projekt Förväntat gränsöverskridande samarbete efter projektets genomförande Utvecklingen i museumsbranchen går mot stora konsoliderade enheter med interna och externa vetenskapliga nätverk. Tack vare modern teknologi är geografiskt avstånd knappt något hinder för omfattande samarbete. Parallellt med att projektägarna startar utvecklingen från lokala eller nationella utvandringsinstitutioner mot internationella migrationsinstitutioner ser vi början på, och den enorma potentialen i, ett starkare Skandinaviskt samarbete runt migration. SAC och NUM har genom tidigare projekt varit centrala i detta samarbets späda början, och de nya partnerna i Ny i Inre Skandinavien ger projektet vetenskaplig höjd och möjligheter till att stärka institutionerna i Inre Skandinavien som, samlat sett, ledande i det skandinaviska migrationssamarbetet. Ny i Inre Skandinavien utvecklar strategier och riktlinjer för att samhällets kulturella mångfald representerade i kulturinstitutionernas samlingar och övriga verksamhet. Projektet är starten på det vi ser som en långvarig del av vår insamlingspolitik. Insamlingen ska överföras till ordinarie verksamhet efter projektets slut. Likaså skall samarbetet fortgå gällande exempelvis att söka få fler icke-västliga besökanden till arkiv och museer. Vandringsutställningen turnerar runt i regionen efter att projektet är färdigt. Under projektets gång tar man fram en plan för detta och vidare samarbete runt utställningen. 10(14)

11 Ekonomi Specificering av övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad SEK Utställning Förbrukningsmateriell Indirekta kostnader ref. bilaga nr. 6 Summa övriga kostnader Øvriga kostnader Typ av kostnad Kostnad NOK Leie av maskiner, utstyr, inventar etc Forbrukningsmateriell Kontormateriell, telefon og porto Informasjonsmateriell Bøker og trykksaker Seminardeltakelse, kontingenter Diverse kostnader Indirekte kostnader Summa øvrige kostnader (14)

12 Budget Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,16% Externa tjänster Lokalkostnader ,07% Investeringar Resor ,57% Övriga kostnader ,48% Summa faktiska kostnader ,29% Externt offentligt direktfinansierade kostnader ,71% Summa svenska projektkostnader ,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,40% Eksterne tjenester Lokalkostnader ,37% Investeringar ,48% Reiser ,40% Övriga kostnader ,54% Sum faktiske kostnader ,20% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,80% Sum norsk prosjektkostnader ,00% 12(14)

13 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Sverige Amerika Centret ,67 % Summa kontant finansiering ,67 % Direktfinansiering (arbete m.m.) Falun kommune ,86 % Borlänge kommune ,86 % Summa direktfinansiering ,71 % Summa svensk nationell medfinansiering ,38 % Europeiska regionala utvecklings fonden ,62 % EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 64,10 % 47,62 % Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00 % Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00 % 13(14)

14 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Hedmark fylkeskommune ,01% Hedmark fylkesmuseum ,19% Summa kontant finansiering ,20% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Stiftelsen Lillehammer museum/o ,11% Akershusmuseet ,68% Summa direktfinansiering ,80% Total norsk regional medfinansiering ,99% Statliga IR-midler ,01% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 29,82% 26,01% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00% Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering Summa norsk finansiering ,00% 14(14)

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-30 DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Johan Kullander 651 84 Karlstad Projekt: Träteknisk utbildning

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Kristina Carling Verkstadsgatan 1 652

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-05-19 DIARIENUMMER N30441-90-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund Idrottens Hus Att: Bertil

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-1-10

DIARIENUMMER N30441-1-10 BESLUT SMÅPROJEKT 2010-02-16 DIARIENUMMER N30441-1-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft BESLUT PROJEKT 2013-03-25 DIARIENUMMER 304-631-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Samhällsentreprenörskap

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

Diarienummer G

Diarienummer G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-06-29 Diarienummer G30441-30-10 Delområde GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Connect Väst Att: Dag Stulen Stena Center 1 A 412 92 GÖTEBORG Projekt: Företagsaccelerator

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3828-13

DIARIENUMMER 304-3828-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-3828-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Suzan Stenberg, MSSP Box 3123 831 03 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-43-11

DIARIENUMMER N30441-43-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-06-14 DIARIENUMMER N30441-43-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Birka Folkhögskola Att: Annkristin Holmberg Birkavägen 25 836 95 Ås Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-01 DIARIENUMMER N30441-101-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens Fotbollsförening Att: Peter Hansson Brogatan 13 830 90 Gäddede

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER N30441-34-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län/länskulturen Att: Stefan Ek Box 377 831 03 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT FÖRPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-120-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Turistföreningen Gränslauta Att: Örjan Sedin Brogränd 26 B 831 41 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER S30441-69-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Urban Karlsson Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning 651

Läs mer

DIARIENUMMER R330441-188-08

DIARIENUMMER R330441-188-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-01-12 DIARIENUMMER R330441-188-08 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Anders Gustafsson Universitetsgatan 2 651 88

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER S30441-8-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Värmlands idrottsförbund Att: Per Dalebjer Box 10 651 02 Karlstad Projekt: Världens

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Compare Karlstad Att: Mikael Lundström Lagergrens gata 4 651 07 Karlstad Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-74-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Emigrantregistret/Kinship Center Att: Mattias Nilsson Box 331 651 89 Karlstad

Läs mer

DIARIENUMMER R Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid

DIARIENUMMER R Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid BESLUT SMÅPROJEKT 2011-02-18 DIARIENUMMER R30441-61-10 DELOMRÅDE R (NGB/IS) Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges lantbruksuniversitet/cbm Att: Håkan Tunón Box 7007 750 07

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS BESLUT Småprojekt DATUM 2008-05-06 DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning Att: Inga-Lill Lindqvist Svetsarevägen

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-09-03 DIARIENUMMER 304-5088-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Arvika Näringslivscenter ek för Att: Mikael Engstig Box 913 671 29 Arvika Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-118-08

DIARIENUMMER N30441-118-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-09-03 DIARIENUMMER N30441-118-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / Länskulturen Att: Karin Kvam Krondikesvägen 93

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-09-09 DIARIENUMMER N30441-119-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens församling Att: Gustaf Forsmark Box 63 830 90 Gäddede

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-17 DIARIENUMMER 304-8797-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Cerut, Karlstads universitet Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Byggutbildning Star i Dalarna Att: Dan Gustafsson Kaserngården 6 79140 Falun Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2012-03-21 DIARIENUMMER G30441-11-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Strömstad Gymnasium Att: Johan Flodin Tångenv 2 452 80 STRÖMSTAD

Läs mer

DELOMRÅDE IS. Diarienummer S30441-45-09

DELOMRÅDE IS. Diarienummer S30441-45-09 BESLUT PROJEKT 2009-12-16 Diarienummer S30441-45-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Mia Marklund 651 84 Karlstad Projekt: Näringslivet som motor

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Malung-Sälens kommun Att: Ingemar Kyhlberg Box 14 78 221 Malung Projekt: Destinationsutveckling

Läs mer

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER G30441-17-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Christina Christiansson Regionens Hus 542 87 MARIESTAD

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS. Projekt: Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS. Projekt: Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland BESLUT PROJEKT 2013-12-16 DIARIENUMMER 304-8155-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Värmland Att: Katarina Nordmark 651 86 Karlstad Projekt: Regional

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-51-09

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-51-09 Jämtlands Läns Landsting / Område UoU Att: Wilhelm Skoglund Torsta 830 43 Ås Projekt: Idrettsanleggs betydning for samfunnsutvikling Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-166-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstads kommun Att: Björn Gunnarsson 452 80 STRÖMSTAD Projekt: Gränsregional

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE DIARIENUMMER R30441-12-09

DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE DIARIENUMMER R30441-12-09 BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER R30441-12-09 DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Lars Nilsson Universitetsgatan 2

Läs mer

Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad. Projekt: Gränsregion? Dansregion!

Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad. Projekt: Gränsregion? Dansregion! BESLUT 2008-09-12 DIARIENUMMER S30441-69-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Stiftelsen Jamtli Att: Björn Olofsson Box 709 831 28 Östersund Projekt: Husnyckeln Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands

Läs mer

DIARIENUMMER

DIARIENUMMER BESLUT PROJEKT 2013-05-08 DIARIENUMMER 304-1246-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Landstinget Västernorrland Att: Mats de Vahl Regional utveckling 871 85 Härnösand

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-43-08

DIARIENUMMER G30441-43-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-43-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Göran Holmberg Naturbruksgymnasiet Dingle

Läs mer

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-09-03 DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västernorrland Att: Håkan Söderberg Pumpbacksgatan 19 871 12 Härnösand

Läs mer

DELOMRÅDE R DIARIENUMMER R30441-67-08. Projekt: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring

DELOMRÅDE R DIARIENUMMER R30441-67-08. Projekt: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER R30441-67-08 DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: Hjärtat i Skandinavien

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS FÖRSLAG SMÅPROJEKT 2008-12-09 DIARIENUMMER S30441-186-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland/Ung Kultur Att: Urban Norlander Box 1022 651 15 Karlstad

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-98-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Att: Bernt Eriksson Ringvägen 112 452 80 STRÖMSTAD Projekt:

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-47-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Uddevalla kommun Att: Lena Tegenfeldt Stadshuset, Utvecklingsavdelningen

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT SMÅPROJEKT 2011-01-21 DIARIENUMMER R30441-60-10 DELOMRÅDE NGB och IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mid Sweden Science Park AB Att: Kerstin Dahlberg Kunskapens väg 4 831

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Gränsfjällen en arena för hållbar samhandling inom turism, förstudie

DIARIENUMMER N Projekt: Gränsfjällen en arena för hållbar samhandling inom turism, förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2010-01-12 DIARIENUMMER N30441-68-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 S-831 82 Östersund Projekt: Gränsfjällen

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-164-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-164-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-164-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götaland Att: Lena Tingström 403 40 GÖTEBORG Projekt:

Läs mer

Projekt: Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion

Projekt: Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-27-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting, JiLU Att: Erik Andersson Torsta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Börje Hansson 831 25 Östersund Projekt: Strukturerat Multidisciplinärt

Läs mer

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Andreas Bäckstrand 462 82 VÄNERSBORG

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-76-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-76-08 BESLUT 2008-05-28 DIARIENUMMER S30441-76-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Christer Swahn Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: The Scandinavian

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-58-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: P-O Norell Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Läs mer

INTERREG III A Sverige - Norge

INTERREG III A Sverige - Norge Beslut enligt förordning SFS 1997:1258 med länsstyrelseinstruktion samt förordning SFS 1999:1424 med förvaltning av EG:s strukturfonder. Mitthögskolan Att: Thure Mårtensson Regementsgatan 25-27 831 25

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-10-10 DIARIENUMMER S30441-71-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Torsby kommun Att: Suzanne Palmquist 25. Kulturavdelningen 685 80 Torsby Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-80-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Jämtlands län Att: Stefan Edler Köpmangatan 21 83186 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-58-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-58-11 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-58-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Stiftelsen Jamtli Att: Torgärd Notelid Box 709 831 28 Östersund Projekt: Museer

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER R30441-40-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Bengtsfors kommun Att: Sofia Magnusson Box 14 666 21 BENGTSFORS Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-33-10 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-33-10 DELOMRÅDE NGB BESLUT Jamtli Att: Anna Hansen Box 709 831 28 Östersund Projekt: Kulturarvets hantverk Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-57-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Benny Thörnberg Holmgatan 10 851 70 Sundsvall Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT DATUM 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-139-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Värmlands Museum Att: Tomas Jönsson Box 335 651 08 Karlstad Projekt: En levande

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-56-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-56-08 BESLUT 2008-09-11 DIARIENUMMER S30441-56-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Värmland/Östfold genom Årjängs kommun Att: Elenor Karlsson Box 906 672

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-4-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-4-11 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-4-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 831 82 Östersund Projekt: En karolinerförening

Läs mer

Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Ulf Johansson

Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Ulf Johansson BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-157-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Ewa Ivarsson-Jansson Kunskapens väg 1 831 25 Östersund

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-158-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER S30441-47-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Värmland Att: Stefan Rein Drottninggatan 21 652 25 Karlstad

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-20-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-20-08 BESLUTS 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-20-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting Filmpool Jämtland Att: Eva Aspling Krondikesvägen

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge BESLUT DATUM 2012-09-14 DIARIENUMMER N30441-64-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Energidalen i Sollefteå AB Att: Tord Fjällström Nipan 163 881 52 Sollefteå Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Tillgänglighet Hur grönt är gräset på andra sidan riksgränsen

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Tillgänglighet Hur grönt är gräset på andra sidan riksgränsen BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-30 DIARIENUMMER S30441-68-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Eda kommun Att: Jan-Erik Eriksson Box 66 673 22 Charlottenberg Projekt: Tillgänglighet

Läs mer

Projekt: Förstudie: Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna

Projekt: Förstudie: Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 10 12 DELOMRÅDE NBG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 831 82 Östersund Projekt: Förstudie:

Läs mer

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-10-10

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-10-10 N30441-10-10 Länsstyrelsen Jämtlands län Att: Marie Hedman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt: Gränslös geografisk information II Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-46-08

DIARIENUMMER G30441-46-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-46-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Göteborgs Universitet, Institutionen för Marin Ekologi Att: Carl André

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-6-10. Projekt: VARMEEKOM Värme och energi kompetensutveckling

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-6-10. Projekt: VARMEEKOM Värme och energi kompetensutveckling BESLUT PROJEKT 2010-05-20 DIARIENUMMER S30441-6-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Bengt Månsson Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad Projekt:

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Projekt: Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung

Projekt: Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-33-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Jämtlands län, Eldrimner Att: Anna Berglund 831 86 Östersund

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre Skandinavien

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-55-11. Projekt: GREEN 2020 Gränsöverskridande energieffektivisering

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-55-11. Projekt: GREEN 2020 Gränsöverskridande energieffektivisering Länsstyrelsen Dalarna Att: Anna Lindström 791 84 Falun Projekt: GREEN 2020 Gränsöverskridande energieffektivisering Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-51-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-51-11 DELOMRÅDE NGB Att: Anna Berglund 83 186 Östersund Projekt: Söka gammalt skapa nytt Skapa nytt mathantverk Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre Skandinavien

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-66-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: GREEN - Gränsöverskridande

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götaland Att: Tore Carlsson 403 40 GÖTEBORG Projekt: InfraGreen

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2009-11-18 DIARIENUMMER N30441-55-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Thomas Hjelm 831 82 Östersund Projekt: Mittnordiskt

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre Skandinavien

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER G30441-89-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Dan-Erik Palm Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: Virtuell

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer