DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIARIENUMMER S30441-46-10 DELOMRÅDE IS"

Transkript

1 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sverige Amerika Centret Box KARLSTAD Projekt: Ny i Inre Skandinavien Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Sverige Amerika Centret, , för ovan nämnda projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté och har prioriterats av det regionala prioriterande partnerskapet. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktivt livsmiljö, och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 64,10 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 47,62 %. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning ska göras kvartalsvis enligt följande tidplan: per den 30/9 2011, den 31/ , osv. (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Förvaltande myndighet Besökssadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 1(14)

2 Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Annica Westerlund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Inre Skandinavien Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn Organisation: Länsstyrelsen Värmland Telefonnummer: +46 (0) Förvaltande myndighet Besökssadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 2(14)

3 DEN EUROPEISKE UNION Europeiske regionale utviklingsfond Hedmark fylkesmuseum Postboks ELVERUM INTERREG SVERIGE-NORGE GRENSEREGIONEN INDRE SKANDINAVIA FINANSIERING INNTIL NOK ,- TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET NY I INDRE SKANDINAVIA Det interregionale partnerskapet av grenseregionene Hedmark, Akershus, Østfold, Värmland og Dalarna, godkjenner at prosjektet Ny i Indre Skandinavia er forenlig med Interreg Sverige-Norge programmet, og bevilger Hedmark fylkesmuseum en finansiering inntil NOK ,- fra statsbudsjettets kapittel 551 post 60 til gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at svensk prosjektpartner mottar tilsvarende vedtak om finansiering fra Europeiske regionale utviklingsfond (ERUF) og at disse vedtakene gir grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. Tilsagnet gjelder for prosjektperioden 1. juni mai Henvendelser i saken kan rettes til Hedmark fylkeskommune, Interreg-sekretariatet, 2325 Hamar. Hamar, 16. februar 2011 Bjørn Terje Andersen Programansvarlig Interreg Sverige-Norge Indre Skandinavia Forvaltende organisasjon Besøkssadresse Adresse Kontakt Interreg Sverige-Norge Parkgata 64 N-2325 HAMAR Hedmark fylkeskommune

4 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektnamn/prosjektnavn NY I INRE SKANDINAVIEN Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö Huvudsaklig inriktning är insatser: Kultur och kreativitet Svensk sökande/organisationsnr Sverige Amerika Centret Norsk søker/organisasjonsnr Hedmark fylkesmuseum Projektledare/prosjektleder Sverige Amerika Centret Kategori 61 Integrerade projekt för förnyelse av städer och landsbygd Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Et nøkkelelement i Norges og EUs regionalpolitikk er en stabil og positiv befolkningsutvikling i alle regioner. For grenseregionene i delområdet Indre Skandinavia er bildet sammensatt. Svært mange av kommunene har naturlig fødselsunderskudd. For å opprettholde folketallet er disse avhengige av netto innvandring. I de kommuner som har stor befolkningsvekst, utgjør immigranter en økende del av den yrkesaktive befolkningen. Det er kjent at yrkesdeltakelsen varierer mye mellom ulike innvandrergrupper så vel som mellom menn og kvinner. I snitt er sysselsettingen blant innvandrerbefolkningen mindre enn i et gjennomsnitt av befolkningen med 62 % mot 70 %. Sysselsettingen blant innvandrere varierer fra 76 % for menn fra nordiske land til 39 % for kvinner med opphav i afrikanske land. (SSB, norkse tall, 4 kvartal 2009). Østlandsforskning har i en rapport estimert en netto økning i antall arbeidsplasser i regionene på 10 % fram til år Veksten ventes å bli sterkest innen offentlig og privat tjenesteyting. Byer og bygder trenger således mer arbeidskraft. Lokalsamfunnene som mottakere av immigranter har behov for kunnskap om migrasjon for å tilrettelegge for at grupper av innvandrere trer inn i arbeidsstyrken. Det er også et behov i det offentlige ordskiftet for å forstå hvordan migrasjon påvirker samfunn og mennesker. Museene er på sin side viktige premissleverandører i et moderne demokratisk samfunn og skal ha en aktiv samfunnsrolle. Stortingsmelding nr. 49 ( ) trekker fram som et overordnet mål at museene gjenspeiler det samfunnet de er en del av. I dag er innvandrergrupper underrepresentert på museene. Moderne museer består ofte av større, konsoliderte enheter. Et viktig neste steg for museenes utvikling er å etablere eksterne nettverk. Prosjektet er satt opp med et bredt partnerskap av åtte institusjoner fra fem regioner Hedmark, Akershus, Oppland, Dalarna og Värmland. Partnerskapet løfter deltakerne til nye faglige høyder og vil bidra til å gjøre institusjonene i Indre Skandinavia til, samlet sett, ledende i det skandinaviske migrasjonssamarbeidet. Sammen har partene omfattende og utfyllende kunnskaper om migrasjon og formidling. Kostnad/ nytte forholdet vurderes som godt. Partene har bevist stor nyskapingsevne og god gjennomføringskraft. Ved innsamling og vandreutstilling vil partene se og synliggjøre en viktig faktor for regional utvikling, moderne immigrasjon 4(14)

5 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sammanfattande projektbeskrivning Migration är en företeelse som berör alla länder i Världen. Kunskap om migration ger ett gott underlag för samhällsplanering. Detta är viktigt för att man i til dels glest befolkade regioner, såsom Inre Skandinavien, ska kunna bygga upp ett samhälle som är attraktivt för tillflyttande människor att leva i. Tidigare har Sverige och Norge varit utvandringsländer när över två miljoner lämnade länderna med destination Nordamerika, idag är det hit man vill flytta. Inre Skandinavien har i mange kommuner födelseunderskott och migrasjon avgjør netto endring i befolkningstallene. I Inre Skandinavien bor det idag människor från hela världen. Berörda kulturinstitutioner ska återspegla det samhället vi lever i, tillvarata och förmedla det gemensamma kulturarv. Det kan behövs ett krafttag för att inkludera nyare invandrare i verksamheten. Därför har Sverige Amerika Centret och Norsk Utvandrermuseum initierat projektet Ny i Inre Skandinavien tillsammans med fem ytterligare partners. I stora drag handlar projektet om att skapa ett attraktivt kulturliv för invandrare. Projektet syftar till att de nya invandrargrupperna skall känna sig sedda och projektet ska synliggöra faktiska förhållanden runt invandring idag. Projektet ska bidra till integrationsarbetet genom att med ett stärkt kulturliv skapa en attraktiv region att flytta till. Det föreliggande projektet har två huvuddelar. Den första delen går ut på att samla in material relaterat till modern migration i regionen för att bygga upp ett forskningsmaterial till projektet och för framtiden. I projektets andra del skall den insamlade dokumentationen samt institutionernas gedigna kunskap om migrationsforskning att användas för att bygga en vandringsutställning om migration. Utställningen skall visas i hela regionen. Resultatet ska spridas till allmänheten men riktas speciellt till skolor och invandringsorganisationer. Man förväntar sig att det här är ett första steg i en ny inriktning som migrationsinstitutionerna och att verksamheten ska fortsättas som en del i verksamheten efter projektets slut. Förväntade resultat och egna resultatindikatorer Hela regionen ska bli en attraktivare plats att flytta till som invandrare med ett inkluderande kulturliv som är till för alla invånare. Partnerna i projektet befäster Inre Skandinaviens ställning som ledande i Skandinavien vad gäller samarbete, forskning, förmedling och utveckling av migrationsrelaterade frågor. Genom ett formellt samarbetsavtal lägger man grunden för att samarbetet kring dessa frågor fortgår efter projekttidens slut. Ny i Inre Skandinavien kommer att utveckla strategier och riktlinjer för att få samhällets kulturella mångfald representerat i kulturinstitutioners samlingar och övrig verksamhet. Projektet är början på en varaktig del i partnernas insamlingspolitik. Insamling av material runt invandring kommer att fortsättningsvis vara en naturlig del av verksamheterna också efter projekttidens slut. Institutionerna kommer också att fortsätta utväxla erfarenheter runt satsningen på att få flera icke-västliga invandare till museerna. Projektpartnernas arkiv ska vara en resurs när barnbarnen till dagens invandrare till Inre Skandinavien om femtio år söker information om sina förfäder. 5(14)

6 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Det insamlade materialet skall stå till förfogande för forskning på högskolor och universitet och ge framförallt lärosäten i Inre Skandinavien ett helt unikt material beskrivande migration i sin egen region. Vandringsutställningen turnerar regionen runt också efter projekttidens slut. Projektgruppen kommer under projektets gång att lägga en plan för vidare samarbete runt distribution av utställningen Målgrupp och mottagare av resultatet Insamlingen är riktad mot nyare tids invandrare i regionen. Detta gäller arbetsinvandrare, flyktingar, livsstilsinvandrare och andra som har flyttat till Oppland, Akershus, Hedmark, Dalarna och Värmland från ett annat land. Här är det naturligt att en del fokuserar på svenskar i Norge och norrmän i Sverige. Det insamlade materialet blir användbart för forskare på alla nivåer, både nu och för framtiden. Förmedlingsdelen av projektet är inriktad mot allmänheten med speciell vikt på barn, unga och invandringsorganisationer. Genom mediauppmärksamhet, arrangemang, lärarvägledning och själva utställningen hoppas man på att kunna vara med och sprida medvetenhet hos befolkningen runt att invandring är ett konstant fenomen i regionens kultur. Det är en del av det nutida och framtida kulturarvet. I marknadsföringen av utställningen kommer samarbete att äga rum med turismnäringen för att locka så många besökare som möjligt Projektets gränsregionala mervärde/merverdi Inre Skandinavien är en unik region. Den är unik därför att här ligger Sveriges och Norges äldsta migrationsinstitutioner; Sverige Amerika Centret och Norsk Utvandrermuseum. Institutionerna har verkat i över 50 år inom migrationsdokumentation, forskning och förmedling i respektive land. Här ligger också ett flerkulturellt centrum vid Glomdalsmuseet. Det gör att man i just den här regionen får ett oerhört starkt mervärde av att jobba på tvärs av gränsen. Institutionerna har god kompetens på området, inte minst från pågående projekt Gränsvandring, där har man mycket goda erfarenheter av samarbete och utväxling av kunskap. Tillsammans finns kraftfulla resurser som när de läggs samman bidrar till att ge oss den kunskap och kompetens som behövs för att utföra projekt Ny i Inre Skandinavien. Genom det stora partnerskap som knyts ihop i Ny i Inre Skandinavien får man också tillgång till större vetenskaplig kompetens, något som är mycket värdefullt för relativt små institutioner. Att samarbeta över gränsen är också tids- och arbetsbesparande. Språkkompetens är mycket viktigt i Ny i Inre Skandinavien och genom att samarbeta över gränsen blir vi mer effektiva. En intervjuare som kan polska, kan intervjua polacker både i Sverige och i Norge. Projektet kommer att ha gemensam utbildning av projektmedarbetare. Det gränsöverskridande perspektivet ger en extra dimension i migrationsutställningen: istället för en traditionell förutsägbar nationell in- eller utvandringsutställning blir det en tvärnationell migrationsutställning där allmänheten kommer att känna igen sig i välkända migrationsfenomen som svenska arbetsinvandare i Norge idag. Samarbete mellan migrationsinstitutioner i samma land kan hämmas av att man till viss grad konkurrerar om offentliga och privata medel. Går man på tvärs av landgränser kan man fritt bidra till att stärka partnerna utan att frukta för egna resurser. Det skandinaviska och nordiska perspektivet har också visat sig vara nyskapande, inspirerande och vetenskapligt givande. 6(14)

7 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ny i Inre Skandinavien kommer att säkra värdefullt material för forskning på bland annat invandring, befolkningsutveckling, kultur, livssätt och arbetsliv i regionen. Projektet täcker hela Inre Skandinavien, vilket ger en stor fördel när det gäller forskning. Materialet kommer att kunna beskrivna förhållanden mellan urbana och rurala områden, olika invandrargrupper och viktigast: Likheter och skillnader på invandring och att komma som invandare till Sverige och Norge. Det insamlade materialet kommer att vara mycket mer värdefullt för forskare både idag och i framtiden just därför att det finns motsvarande material från svenska och norska områden. Möjligheten att studera likheter och skillnader lyfter det hela en dimension. Det är oerhört viktigt för forskningen att kunna t.ex. se på skillnader i Sverige och Norge när det gäller effekten av politiska åtgärder. Ett gränsöverskridande samarbete om invandring i Inre Skandinavien inkluderar helt naturligt den stora migrationsrörelsen mellan Sverige och Norge, t.ex. dagens svenskar som söker sig till Norge i jakten på jobb. Organisation Projektet leds av en styrgrupp med deltagare från de involverade institutionerna. Projektledningen sitter på Sverige Amerika Centret i Karlstad. Den ordinarie verksamheten inom SAC berörs inte genom att en mindre del av organisationen utnyttjas. Ekonomiskt belastar projektet dock den ordinarie verksamheten mindre än 10% av den lagda budgeten. På norsk sida sitter projektkoordinator och innsamlingsansvarlig på Hedmark Fylkesmuseum avd. Norsk Utvandrermuseum. Utvandrermuseet använder sig av kompetens från och den fysiska arbetsplatsen vid Flerkulturelt senter ved Avdelingen Glomdalsmuseet ved Hedmark fylkesmuseum. På svensk sida ansvarar Sverige Amerika Centret för insamlingsarbetet. Norsk Utvandrermuseum och Fler-kulturelt senter ansvarar för utställningsarbetet på norsk sida. På svensk sida ansvarar Dalarnas museum och Framtidsmuseet för utställningsarbetet. Utbildning av personal sker på Karlstads universitet. Information och resultatspridning Det viktigaste verktyget för att sprida resultatet är vandringsutställningen. Den ska resa genom regionen och på så vis nå ut även till perifera delar av regionen. Viktigt är också lärarvägledning för att engagera skolorna. Specifikt kommer projektet att söka engagera språkkursverksamheter i Sverige och Norge (t.ex. SFI). Projektet kommer också att arrangera verksamheter med olika målgrupper. Under projekttiden kommer man också att söka delta på olika seminarier och konferenser nationellt i Sverige och Norge och Europa. Vidare kommer projektet att delta på AEMI:s (se beskrivning under samarbetspartner) konferenser och presentera projektet och resultat från insamling och utställningsarbetet. På så vis når man ut till hela Norden och Europa. Det gör att modellen blir tillgänglig och kan användas och tillämpas inom hela EU. Projektet avser också delta på arrangemang såsom Almedalsveckan på Gotland för att göra beslutsfattare och media uppmärksamma på projektet. Projektet kommer att synliggöra insamlingsarbetet genom media. Det blir viktiga signaler till invandrarmiljöer att kulturinstitutioner också fokuserar på dem, och till allmänheten för övrigt att invandrare är en etablerad del i vårt samhälle och något som kommer att återspeglas på museum och i arkiv. Genom medverkan i vetenskapliga tidskrifter och deltagande på akademiska seminarium, sprids informationen om insamlingen och forskningen på materialet. Projektets arbete och resultat följs också upp i involverade institutioners tidskrifter och publikationer samt på våra hemsidor. Det innebär att spridningen också sker till Nordamerika via t ex Sverige Amerika Centrets tidskrift Sverige & Amerika, som ges ut i samarbete med Swedish American Chamber of Commerce och når läsare på andra sidan Atlanten. 7(14)

8 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektets miljöarbete Miljö kommer inte att vara ett direkt tema för projektet, men vi kommer givetvis att eftersträva miljömedvetenhet. Genom användning av ny teknologi besparas pappers- och transportkostnader i förbindelse med utställning. Framtidsmuseet har lång erfarenhet av att förmedla miljöproblematik till barn och unga. Projektets arbete med jämställdhet Projektet eftersträvar jämställdhet. Kulturella skillnader i synen jämställdhet kommer att vara ett centralt tema att ta med i diskussionen runt vilka teman insamlingen ska fokusera på. Det är också ett tema som är aktuellt för utställningen. Projektets arbete med etnisk mångfald och integration Mångfald och integration är huvudtema för det här projektet. Ett av projektets huvudmål är öka representationen av samhällets kulturella mångfald i kulturinstitutioners samlingar, arkiv och verksamhet för övrigt. Avsaknad av sådan representation skickar en signal till samhället att dessa institutioner inte är till för invandrare. I tidigare projekt har vi sett hur viktigt det är för t ex amerikanska skandinavenättlingar att hitta information om sina rötter. Projektet ska se till att det finns något i arkiven när barnbarn till dagens invandrare om 50 år söker sina rötter. Inre Skandinavien är en samarbetsregion som har som mål i Interreg Sverige-Norge, att verka attraktivt för tillflyttande. Dels finns relativt få jobb i jämförelse med andra storstadsområden i Sverige och Norge. Det blir därför svårare att övertyga folk att flytta just hit, istället för storstadsområden där det är mycket lättare att komma i arbete tack vare ett stort utbud. Man måste söka få tillflyttande som får sina boende önskemål uppfyllda samtidigt som det skapas arbetsplatser för dem här. Regionen har också låg befolkningstillväxt vilket också leder till svag tillgång på arbetskraft. Således uppstår debatten om hur regionerna ska förbättra tillgången på arbetskraft. Av de fyra demografiska faktorerna (födsel, levnadsålder, inrikes flyttning och invandring) är invandring mest påverkningsbar. Projektet konstaterar att invandring kan bli en nyckel till att regionerna kommer att klara av efterfrågan på arbetskraft. Ny i Inre Skandinavien avser att verka för en attraktivare region med ett starkt nyanserat kulturliv för alla. Genom att inkludera och engagera invandrare i de kulturella institutioners verksamheter blir det enklare att skapa en attraktiv livsmiljö. Partnerna avser att ge inflyttande ett gott skäl att välja Inre Skandinavien; Här finns ett gemensamt kulturellt initiativ som angår alla, både gamla och nya invånare. Ny i Inre Skandinavien fungerar som ett element i lösningen på framtidens problemställningar gällande regional befolkningsutveckling. 8(14)

9 Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Istandsetting av lokaler og utstyr Forberede universitetskurs og opplæring Diskusjon om kriterier for innsamling Innsamling av materiale Utvikle teoretisk og faglig grunnlag for utstilling Planlegge utstilling Bygge utstilling Planlegge åpningsutstilling Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor år som deltar i projektet Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal män år som deltar i projektet Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 5 projektaktiviteter. 0 Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 10 projektaktiviteter. 0 Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 40 (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 3 andra landet. 0 (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 3 landet. 0 (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 2 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 0 2 Aktivitetsindikatorer för projektet (B) Projekt där kultur och kulturarv tillvaratas och utvecklas 9(14)

10 Kommentarer till indikatorerna Opplevde grensehinder: Avsaknad av jämförbart forskningsmaterial från Sverige och Norge. Antal personer som deltar på felles kurs: Utöver projektmedarbetarna avser projektägarna att arrangera seminarer riktat mot lärare. Antal studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet: Karlstads universitet ger för projektet skräddarsydd kurs. Antal nye og videreutviklede grenseoverskridende klynger: Kulturinstitusjonene i prosjektet, innvandrerorganisasjoner i Sverige og Norge. Etablerte institusjonelle samarbeid: Samarbeid om eierskap og formidling av utstillingen, formalisert gjennom en kontrakt mellom partene. Nye og videreutviklede metoder for by- og bygdeutvikling: Strategier for å øke antallet innvandrere som besøker arkiv og museer. Strategi for å engasjere innvandrere i kulturell virksomhet. Långsiktiga effekter Ny i Inre Skandinavien medför att projektpartnerna inkluderar kulturell mångfald som en naturlig del av sin verksamhet och att insamling av material relaterat till invandring fortsätter efter projekttidens slut. Projektet kommer att ge flera invandrare kännedom om de involverade kulturinstitutionerna, och engagera dessa i kulturverksamhet, öppna möjligheten för att anställa invandrare och ge fler invandare som besöker arkiv och museer. Riktlinjerna för insamlingsarbetet sprids till andra relevanta institutioner inom Norden och EU och kan användas i framtida projekt Förväntat gränsöverskridande samarbete efter projektets genomförande Utvecklingen i museumsbranchen går mot stora konsoliderade enheter med interna och externa vetenskapliga nätverk. Tack vare modern teknologi är geografiskt avstånd knappt något hinder för omfattande samarbete. Parallellt med att projektägarna startar utvecklingen från lokala eller nationella utvandringsinstitutioner mot internationella migrationsinstitutioner ser vi början på, och den enorma potentialen i, ett starkare Skandinaviskt samarbete runt migration. SAC och NUM har genom tidigare projekt varit centrala i detta samarbets späda början, och de nya partnerna i Ny i Inre Skandinavien ger projektet vetenskaplig höjd och möjligheter till att stärka institutionerna i Inre Skandinavien som, samlat sett, ledande i det skandinaviska migrationssamarbetet. Ny i Inre Skandinavien utvecklar strategier och riktlinjer för att samhällets kulturella mångfald representerade i kulturinstitutionernas samlingar och övriga verksamhet. Projektet är starten på det vi ser som en långvarig del av vår insamlingspolitik. Insamlingen ska överföras till ordinarie verksamhet efter projektets slut. Likaså skall samarbetet fortgå gällande exempelvis att söka få fler icke-västliga besökanden till arkiv och museer. Vandringsutställningen turnerar runt i regionen efter att projektet är färdigt. Under projektets gång tar man fram en plan för detta och vidare samarbete runt utställningen. 10(14)

11 Ekonomi Specificering av övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad SEK Utställning Förbrukningsmateriell Indirekta kostnader ref. bilaga nr. 6 Summa övriga kostnader Øvriga kostnader Typ av kostnad Kostnad NOK Leie av maskiner, utstyr, inventar etc Forbrukningsmateriell Kontormateriell, telefon og porto Informasjonsmateriell Bøker og trykksaker Seminardeltakelse, kontingenter Diverse kostnader Indirekte kostnader Summa øvrige kostnader (14)

12 Budget Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,16% Externa tjänster Lokalkostnader ,07% Investeringar Resor ,57% Övriga kostnader ,48% Summa faktiska kostnader ,29% Externt offentligt direktfinansierade kostnader ,71% Summa svenska projektkostnader ,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,40% Eksterne tjenester Lokalkostnader ,37% Investeringar ,48% Reiser ,40% Övriga kostnader ,54% Sum faktiske kostnader ,20% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,80% Sum norsk prosjektkostnader ,00% 12(14)

13 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Sverige Amerika Centret ,67 % Summa kontant finansiering ,67 % Direktfinansiering (arbete m.m.) Falun kommune ,86 % Borlänge kommune ,86 % Summa direktfinansiering ,71 % Summa svensk nationell medfinansiering ,38 % Europeiska regionala utvecklings fonden ,62 % EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 64,10 % 47,62 % Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00 % Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00 % 13(14)

14 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Hedmark fylkeskommune ,01% Hedmark fylkesmuseum ,19% Summa kontant finansiering ,20% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Stiftelsen Lillehammer museum/o ,11% Akershusmuseet ,68% Summa direktfinansiering ,80% Total norsk regional medfinansiering ,99% Statliga IR-midler ,01% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 29,82% 26,01% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00% Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering Summa norsk finansiering ,00% 14(14)

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Compare Karlstad Att: Mikael Lundström Lagergrens gata 4 651 07 Karlstad Projekt:

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-74-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Emigrantregistret/Kinship Center Att: Mattias Nilsson Box 331 651 89 Karlstad

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS BESLUT Småprojekt DATUM 2008-05-06 DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning Att: Inga-Lill Lindqvist Svetsarevägen

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-166-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstads kommun Att: Björn Gunnarsson 452 80 STRÖMSTAD Projekt: Gränsregional

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-43-08

DIARIENUMMER G30441-43-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-43-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Göran Holmberg Naturbruksgymnasiet Dingle

Läs mer

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-09-03 DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västernorrland Att: Håkan Söderberg Pumpbacksgatan 19 871 12 Härnösand

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Börje Hansson 831 25 Östersund Projekt: Strukturerat Multidisciplinärt

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-76-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-76-08 BESLUT 2008-05-28 DIARIENUMMER S30441-76-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Christer Swahn Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: The Scandinavian

Läs mer

INTERREG III A Sverige - Norge

INTERREG III A Sverige - Norge Beslut enligt förordning SFS 1997:1258 med länsstyrelseinstruktion samt förordning SFS 1999:1424 med förvaltning av EG:s strukturfonder. Mitthögskolan Att: Thure Mårtensson Regementsgatan 25-27 831 25

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-57-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Benny Thörnberg Holmgatan 10 851 70 Sundsvall Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-6-10. Projekt: VARMEEKOM Värme och energi kompetensutveckling

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-6-10. Projekt: VARMEEKOM Värme och energi kompetensutveckling BESLUT PROJEKT 2010-05-20 DIARIENUMMER S30441-6-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Bengt Månsson Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad Projekt:

Läs mer

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge BESLUT DATUM 2012-09-14 DIARIENUMMER N30441-64-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Energidalen i Sollefteå AB Att: Tord Fjällström Nipan 163 881 52 Sollefteå Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-10-10

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-10-10 N30441-10-10 Länsstyrelsen Jämtlands län Att: Marie Hedman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt: Gränslös geografisk information II Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-46-08

DIARIENUMMER G30441-46-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-46-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Göteborgs Universitet, Institutionen för Marin Ekologi Att: Carl André

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-66-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: GREEN - Gränsöverskridande

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götaland Att: Tore Carlsson 403 40 GÖTEBORG Projekt: InfraGreen

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre Skandinavien

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-14-11

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-14-11 BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER S30441-14-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Maria Nordmark Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: Inre Skandinavien

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim BESLUT PROJEKT 2008-06-25 DIARIENUMMER N30441-24-08 DELOMRÅDE Nordens Gröna Bälte Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Bengt Marsh Rådhuset 831 26 Östersund

Läs mer

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 ANSÖKAN OM FINANSIERING FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH OM MEDFINANSIERING FRÅN NATIONELLA OFFENTLIGA MYNDIGHETER Datum Ansökning Projektets namn

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel Koncernkontoret Ansökan utvecklingsmedel Pia Sandell Processledare Skånes färdplan för biogas 044-309 32 92 Pia.ac.sandell@skane.se 1 (1) Instruktion För sökande till Region Skånes utvecklingsmedel inom

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Nordens Gröna Bälte Pressinformation

Nordens Gröna Bälte Pressinformation 1 (6) Nordens Gröna Bälte Pressinformation Det nya projektet Markering 2005 ska stimulera till, förstärka och lyfta fram aktiviteter i Jämtland och Tröndelag som har gränsöverskridande nytta och ingredienser

Läs mer

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Budgetinfo Grundförutsättningar Budgetarbetet Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Kostnadseffektivitet Grundförutsättningar Projektet ska ha partners

Läs mer

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord 09.00 Presentation 09.15 Kort om programmet 09.45 Hållbar utveckling 10.15 Kaffe/te och smörgås 10.45 Redovisning

Läs mer

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 1 Så funkar det Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN För att kunna börja att fylla i ansökan behöver du

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

INTERREG IIIA Sverige - Norge Ansökan/Søknad 26-jan-06

INTERREG IIIA Sverige - Norge Ansökan/Søknad 26-jan-06 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Datum: INTERREG IIIA Sverige - Norge Ansökan/Søknad 26-jan-6 www.interreg-sverige-norge.com Observera att alla belopp i ansökan anges i egna landets

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö Rev. 1, 2008-09-05 Maria H FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö FAKTA OM PROJEKTET Projektstart 1:a juni 2008 Projektets varaktighet 36 månader Med planerad förlängning i ytterligare 2

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

Projekthandbok Interreg

Projekthandbok Interreg Projekthandbok Interreg Version 28 augusti 2015 Endast kapitel Planera och Ansöka Sid 1 av 18 INNEHÅLL PLANERA... 3 INLEDNING... 3 MÅLET MED PROGRAMMET... 3 FRA IDÉ TIL SØKNAD... 4 Grenseregional merverdi...

Läs mer

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Syftet med dagen Varför: Hjälpa er att skriva en ansökan, för att dels kunna få Interreg-medel, men också så

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan:

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Kommunerna i Fyrbodal genom Fyrbodals Kommunalförbund, Høgskolen i Østfold, Chalmers, Högskolan Väst, Sarpsborgs Kommune, Trøgstad Kommune,

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Slutrapport. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

Slutrapport. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID Stödmottagare Organisationsnummer Redovisningsperiod Total projektperiod Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan Sida 1(5) Tjänsteutlåtande Datum 2012-12-27 Diarienummer MN 108-2012 Miljösekretariatet Handläggare Tomas Österlund Telefon 010 441 40 29 E-post tomas.osterlund@vgregion.se Innovatum AB Box 902 461 29

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Beskriv kortfattat projektets verksamhet, resultat, erfarenheter och kostnader.

Beskriv kortfattat projektets verksamhet, resultat, erfarenheter och kostnader. 1 (7) SLUTRAPPORT Slutrapporten lämnas av Samordnande stödmottagaren i samband med projektavslut tillsammans med en ekonomisk slutredovisning. Syftet med slutrapporten är dels att formellt avrapportera

Läs mer

Projekt för svenskt-norskt samarbete

Projekt för svenskt-norskt samarbete Projekt som får stöd från Interreg Sv-No Datum 2011-10-21 Annica Westerlund 070-289 00 16 EUROPEISKA UNIONEN Projekt för svenskt-norskt samarbete Det var 11 projekt som den 21 oktober 2011 fick stöd ur

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer