DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIARIENUMMER S30441-46-10 DELOMRÅDE IS"

Transkript

1 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sverige Amerika Centret Box KARLSTAD Projekt: Ny i Inre Skandinavien Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Sverige Amerika Centret, , för ovan nämnda projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté och har prioriterats av det regionala prioriterande partnerskapet. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktivt livsmiljö, och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 64,10 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 47,62 %. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning ska göras kvartalsvis enligt följande tidplan: per den 30/9 2011, den 31/ , osv. (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Förvaltande myndighet Besökssadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 1(14)

2 Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Annica Westerlund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Inre Skandinavien Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn Organisation: Länsstyrelsen Värmland Telefonnummer: +46 (0) Förvaltande myndighet Besökssadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 2(14)

3 DEN EUROPEISKE UNION Europeiske regionale utviklingsfond Hedmark fylkesmuseum Postboks ELVERUM INTERREG SVERIGE-NORGE GRENSEREGIONEN INDRE SKANDINAVIA FINANSIERING INNTIL NOK ,- TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET NY I INDRE SKANDINAVIA Det interregionale partnerskapet av grenseregionene Hedmark, Akershus, Østfold, Värmland og Dalarna, godkjenner at prosjektet Ny i Indre Skandinavia er forenlig med Interreg Sverige-Norge programmet, og bevilger Hedmark fylkesmuseum en finansiering inntil NOK ,- fra statsbudsjettets kapittel 551 post 60 til gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at svensk prosjektpartner mottar tilsvarende vedtak om finansiering fra Europeiske regionale utviklingsfond (ERUF) og at disse vedtakene gir grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. Tilsagnet gjelder for prosjektperioden 1. juni mai Henvendelser i saken kan rettes til Hedmark fylkeskommune, Interreg-sekretariatet, 2325 Hamar. Hamar, 16. februar 2011 Bjørn Terje Andersen Programansvarlig Interreg Sverige-Norge Indre Skandinavia Forvaltende organisasjon Besøkssadresse Adresse Kontakt Interreg Sverige-Norge Parkgata 64 N-2325 HAMAR Hedmark fylkeskommune

4 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektnamn/prosjektnavn NY I INRE SKANDINAVIEN Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö Huvudsaklig inriktning är insatser: Kultur och kreativitet Svensk sökande/organisationsnr Sverige Amerika Centret Norsk søker/organisasjonsnr Hedmark fylkesmuseum Projektledare/prosjektleder Sverige Amerika Centret Kategori 61 Integrerade projekt för förnyelse av städer och landsbygd Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Et nøkkelelement i Norges og EUs regionalpolitikk er en stabil og positiv befolkningsutvikling i alle regioner. For grenseregionene i delområdet Indre Skandinavia er bildet sammensatt. Svært mange av kommunene har naturlig fødselsunderskudd. For å opprettholde folketallet er disse avhengige av netto innvandring. I de kommuner som har stor befolkningsvekst, utgjør immigranter en økende del av den yrkesaktive befolkningen. Det er kjent at yrkesdeltakelsen varierer mye mellom ulike innvandrergrupper så vel som mellom menn og kvinner. I snitt er sysselsettingen blant innvandrerbefolkningen mindre enn i et gjennomsnitt av befolkningen med 62 % mot 70 %. Sysselsettingen blant innvandrere varierer fra 76 % for menn fra nordiske land til 39 % for kvinner med opphav i afrikanske land. (SSB, norkse tall, 4 kvartal 2009). Østlandsforskning har i en rapport estimert en netto økning i antall arbeidsplasser i regionene på 10 % fram til år Veksten ventes å bli sterkest innen offentlig og privat tjenesteyting. Byer og bygder trenger således mer arbeidskraft. Lokalsamfunnene som mottakere av immigranter har behov for kunnskap om migrasjon for å tilrettelegge for at grupper av innvandrere trer inn i arbeidsstyrken. Det er også et behov i det offentlige ordskiftet for å forstå hvordan migrasjon påvirker samfunn og mennesker. Museene er på sin side viktige premissleverandører i et moderne demokratisk samfunn og skal ha en aktiv samfunnsrolle. Stortingsmelding nr. 49 ( ) trekker fram som et overordnet mål at museene gjenspeiler det samfunnet de er en del av. I dag er innvandrergrupper underrepresentert på museene. Moderne museer består ofte av større, konsoliderte enheter. Et viktig neste steg for museenes utvikling er å etablere eksterne nettverk. Prosjektet er satt opp med et bredt partnerskap av åtte institusjoner fra fem regioner Hedmark, Akershus, Oppland, Dalarna og Värmland. Partnerskapet løfter deltakerne til nye faglige høyder og vil bidra til å gjøre institusjonene i Indre Skandinavia til, samlet sett, ledende i det skandinaviske migrasjonssamarbeidet. Sammen har partene omfattende og utfyllende kunnskaper om migrasjon og formidling. Kostnad/ nytte forholdet vurderes som godt. Partene har bevist stor nyskapingsevne og god gjennomføringskraft. Ved innsamling og vandreutstilling vil partene se og synliggjøre en viktig faktor for regional utvikling, moderne immigrasjon 4(14)

5 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sammanfattande projektbeskrivning Migration är en företeelse som berör alla länder i Världen. Kunskap om migration ger ett gott underlag för samhällsplanering. Detta är viktigt för att man i til dels glest befolkade regioner, såsom Inre Skandinavien, ska kunna bygga upp ett samhälle som är attraktivt för tillflyttande människor att leva i. Tidigare har Sverige och Norge varit utvandringsländer när över två miljoner lämnade länderna med destination Nordamerika, idag är det hit man vill flytta. Inre Skandinavien har i mange kommuner födelseunderskott och migrasjon avgjør netto endring i befolkningstallene. I Inre Skandinavien bor det idag människor från hela världen. Berörda kulturinstitutioner ska återspegla det samhället vi lever i, tillvarata och förmedla det gemensamma kulturarv. Det kan behövs ett krafttag för att inkludera nyare invandrare i verksamheten. Därför har Sverige Amerika Centret och Norsk Utvandrermuseum initierat projektet Ny i Inre Skandinavien tillsammans med fem ytterligare partners. I stora drag handlar projektet om att skapa ett attraktivt kulturliv för invandrare. Projektet syftar till att de nya invandrargrupperna skall känna sig sedda och projektet ska synliggöra faktiska förhållanden runt invandring idag. Projektet ska bidra till integrationsarbetet genom att med ett stärkt kulturliv skapa en attraktiv region att flytta till. Det föreliggande projektet har två huvuddelar. Den första delen går ut på att samla in material relaterat till modern migration i regionen för att bygga upp ett forskningsmaterial till projektet och för framtiden. I projektets andra del skall den insamlade dokumentationen samt institutionernas gedigna kunskap om migrationsforskning att användas för att bygga en vandringsutställning om migration. Utställningen skall visas i hela regionen. Resultatet ska spridas till allmänheten men riktas speciellt till skolor och invandringsorganisationer. Man förväntar sig att det här är ett första steg i en ny inriktning som migrationsinstitutionerna och att verksamheten ska fortsättas som en del i verksamheten efter projektets slut. Förväntade resultat och egna resultatindikatorer Hela regionen ska bli en attraktivare plats att flytta till som invandrare med ett inkluderande kulturliv som är till för alla invånare. Partnerna i projektet befäster Inre Skandinaviens ställning som ledande i Skandinavien vad gäller samarbete, forskning, förmedling och utveckling av migrationsrelaterade frågor. Genom ett formellt samarbetsavtal lägger man grunden för att samarbetet kring dessa frågor fortgår efter projekttidens slut. Ny i Inre Skandinavien kommer att utveckla strategier och riktlinjer för att få samhällets kulturella mångfald representerat i kulturinstitutioners samlingar och övrig verksamhet. Projektet är början på en varaktig del i partnernas insamlingspolitik. Insamling av material runt invandring kommer att fortsättningsvis vara en naturlig del av verksamheterna också efter projekttidens slut. Institutionerna kommer också att fortsätta utväxla erfarenheter runt satsningen på att få flera icke-västliga invandare till museerna. Projektpartnernas arkiv ska vara en resurs när barnbarnen till dagens invandrare till Inre Skandinavien om femtio år söker information om sina förfäder. 5(14)

6 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Det insamlade materialet skall stå till förfogande för forskning på högskolor och universitet och ge framförallt lärosäten i Inre Skandinavien ett helt unikt material beskrivande migration i sin egen region. Vandringsutställningen turnerar regionen runt också efter projekttidens slut. Projektgruppen kommer under projektets gång att lägga en plan för vidare samarbete runt distribution av utställningen Målgrupp och mottagare av resultatet Insamlingen är riktad mot nyare tids invandrare i regionen. Detta gäller arbetsinvandrare, flyktingar, livsstilsinvandrare och andra som har flyttat till Oppland, Akershus, Hedmark, Dalarna och Värmland från ett annat land. Här är det naturligt att en del fokuserar på svenskar i Norge och norrmän i Sverige. Det insamlade materialet blir användbart för forskare på alla nivåer, både nu och för framtiden. Förmedlingsdelen av projektet är inriktad mot allmänheten med speciell vikt på barn, unga och invandringsorganisationer. Genom mediauppmärksamhet, arrangemang, lärarvägledning och själva utställningen hoppas man på att kunna vara med och sprida medvetenhet hos befolkningen runt att invandring är ett konstant fenomen i regionens kultur. Det är en del av det nutida och framtida kulturarvet. I marknadsföringen av utställningen kommer samarbete att äga rum med turismnäringen för att locka så många besökare som möjligt Projektets gränsregionala mervärde/merverdi Inre Skandinavien är en unik region. Den är unik därför att här ligger Sveriges och Norges äldsta migrationsinstitutioner; Sverige Amerika Centret och Norsk Utvandrermuseum. Institutionerna har verkat i över 50 år inom migrationsdokumentation, forskning och förmedling i respektive land. Här ligger också ett flerkulturellt centrum vid Glomdalsmuseet. Det gör att man i just den här regionen får ett oerhört starkt mervärde av att jobba på tvärs av gränsen. Institutionerna har god kompetens på området, inte minst från pågående projekt Gränsvandring, där har man mycket goda erfarenheter av samarbete och utväxling av kunskap. Tillsammans finns kraftfulla resurser som när de läggs samman bidrar till att ge oss den kunskap och kompetens som behövs för att utföra projekt Ny i Inre Skandinavien. Genom det stora partnerskap som knyts ihop i Ny i Inre Skandinavien får man också tillgång till större vetenskaplig kompetens, något som är mycket värdefullt för relativt små institutioner. Att samarbeta över gränsen är också tids- och arbetsbesparande. Språkkompetens är mycket viktigt i Ny i Inre Skandinavien och genom att samarbeta över gränsen blir vi mer effektiva. En intervjuare som kan polska, kan intervjua polacker både i Sverige och i Norge. Projektet kommer att ha gemensam utbildning av projektmedarbetare. Det gränsöverskridande perspektivet ger en extra dimension i migrationsutställningen: istället för en traditionell förutsägbar nationell in- eller utvandringsutställning blir det en tvärnationell migrationsutställning där allmänheten kommer att känna igen sig i välkända migrationsfenomen som svenska arbetsinvandare i Norge idag. Samarbete mellan migrationsinstitutioner i samma land kan hämmas av att man till viss grad konkurrerar om offentliga och privata medel. Går man på tvärs av landgränser kan man fritt bidra till att stärka partnerna utan att frukta för egna resurser. Det skandinaviska och nordiska perspektivet har också visat sig vara nyskapande, inspirerande och vetenskapligt givande. 6(14)

7 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ny i Inre Skandinavien kommer att säkra värdefullt material för forskning på bland annat invandring, befolkningsutveckling, kultur, livssätt och arbetsliv i regionen. Projektet täcker hela Inre Skandinavien, vilket ger en stor fördel när det gäller forskning. Materialet kommer att kunna beskrivna förhållanden mellan urbana och rurala områden, olika invandrargrupper och viktigast: Likheter och skillnader på invandring och att komma som invandare till Sverige och Norge. Det insamlade materialet kommer att vara mycket mer värdefullt för forskare både idag och i framtiden just därför att det finns motsvarande material från svenska och norska områden. Möjligheten att studera likheter och skillnader lyfter det hela en dimension. Det är oerhört viktigt för forskningen att kunna t.ex. se på skillnader i Sverige och Norge när det gäller effekten av politiska åtgärder. Ett gränsöverskridande samarbete om invandring i Inre Skandinavien inkluderar helt naturligt den stora migrationsrörelsen mellan Sverige och Norge, t.ex. dagens svenskar som söker sig till Norge i jakten på jobb. Organisation Projektet leds av en styrgrupp med deltagare från de involverade institutionerna. Projektledningen sitter på Sverige Amerika Centret i Karlstad. Den ordinarie verksamheten inom SAC berörs inte genom att en mindre del av organisationen utnyttjas. Ekonomiskt belastar projektet dock den ordinarie verksamheten mindre än 10% av den lagda budgeten. På norsk sida sitter projektkoordinator och innsamlingsansvarlig på Hedmark Fylkesmuseum avd. Norsk Utvandrermuseum. Utvandrermuseet använder sig av kompetens från och den fysiska arbetsplatsen vid Flerkulturelt senter ved Avdelingen Glomdalsmuseet ved Hedmark fylkesmuseum. På svensk sida ansvarar Sverige Amerika Centret för insamlingsarbetet. Norsk Utvandrermuseum och Fler-kulturelt senter ansvarar för utställningsarbetet på norsk sida. På svensk sida ansvarar Dalarnas museum och Framtidsmuseet för utställningsarbetet. Utbildning av personal sker på Karlstads universitet. Information och resultatspridning Det viktigaste verktyget för att sprida resultatet är vandringsutställningen. Den ska resa genom regionen och på så vis nå ut även till perifera delar av regionen. Viktigt är också lärarvägledning för att engagera skolorna. Specifikt kommer projektet att söka engagera språkkursverksamheter i Sverige och Norge (t.ex. SFI). Projektet kommer också att arrangera verksamheter med olika målgrupper. Under projekttiden kommer man också att söka delta på olika seminarier och konferenser nationellt i Sverige och Norge och Europa. Vidare kommer projektet att delta på AEMI:s (se beskrivning under samarbetspartner) konferenser och presentera projektet och resultat från insamling och utställningsarbetet. På så vis når man ut till hela Norden och Europa. Det gör att modellen blir tillgänglig och kan användas och tillämpas inom hela EU. Projektet avser också delta på arrangemang såsom Almedalsveckan på Gotland för att göra beslutsfattare och media uppmärksamma på projektet. Projektet kommer att synliggöra insamlingsarbetet genom media. Det blir viktiga signaler till invandrarmiljöer att kulturinstitutioner också fokuserar på dem, och till allmänheten för övrigt att invandrare är en etablerad del i vårt samhälle och något som kommer att återspeglas på museum och i arkiv. Genom medverkan i vetenskapliga tidskrifter och deltagande på akademiska seminarium, sprids informationen om insamlingen och forskningen på materialet. Projektets arbete och resultat följs också upp i involverade institutioners tidskrifter och publikationer samt på våra hemsidor. Det innebär att spridningen också sker till Nordamerika via t ex Sverige Amerika Centrets tidskrift Sverige & Amerika, som ges ut i samarbete med Swedish American Chamber of Commerce och når läsare på andra sidan Atlanten. 7(14)

8 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektets miljöarbete Miljö kommer inte att vara ett direkt tema för projektet, men vi kommer givetvis att eftersträva miljömedvetenhet. Genom användning av ny teknologi besparas pappers- och transportkostnader i förbindelse med utställning. Framtidsmuseet har lång erfarenhet av att förmedla miljöproblematik till barn och unga. Projektets arbete med jämställdhet Projektet eftersträvar jämställdhet. Kulturella skillnader i synen jämställdhet kommer att vara ett centralt tema att ta med i diskussionen runt vilka teman insamlingen ska fokusera på. Det är också ett tema som är aktuellt för utställningen. Projektets arbete med etnisk mångfald och integration Mångfald och integration är huvudtema för det här projektet. Ett av projektets huvudmål är öka representationen av samhällets kulturella mångfald i kulturinstitutioners samlingar, arkiv och verksamhet för övrigt. Avsaknad av sådan representation skickar en signal till samhället att dessa institutioner inte är till för invandrare. I tidigare projekt har vi sett hur viktigt det är för t ex amerikanska skandinavenättlingar att hitta information om sina rötter. Projektet ska se till att det finns något i arkiven när barnbarn till dagens invandrare om 50 år söker sina rötter. Inre Skandinavien är en samarbetsregion som har som mål i Interreg Sverige-Norge, att verka attraktivt för tillflyttande. Dels finns relativt få jobb i jämförelse med andra storstadsområden i Sverige och Norge. Det blir därför svårare att övertyga folk att flytta just hit, istället för storstadsområden där det är mycket lättare att komma i arbete tack vare ett stort utbud. Man måste söka få tillflyttande som får sina boende önskemål uppfyllda samtidigt som det skapas arbetsplatser för dem här. Regionen har också låg befolkningstillväxt vilket också leder till svag tillgång på arbetskraft. Således uppstår debatten om hur regionerna ska förbättra tillgången på arbetskraft. Av de fyra demografiska faktorerna (födsel, levnadsålder, inrikes flyttning och invandring) är invandring mest påverkningsbar. Projektet konstaterar att invandring kan bli en nyckel till att regionerna kommer att klara av efterfrågan på arbetskraft. Ny i Inre Skandinavien avser att verka för en attraktivare region med ett starkt nyanserat kulturliv för alla. Genom att inkludera och engagera invandrare i de kulturella institutioners verksamheter blir det enklare att skapa en attraktiv livsmiljö. Partnerna avser att ge inflyttande ett gott skäl att välja Inre Skandinavien; Här finns ett gemensamt kulturellt initiativ som angår alla, både gamla och nya invånare. Ny i Inre Skandinavien fungerar som ett element i lösningen på framtidens problemställningar gällande regional befolkningsutveckling. 8(14)

9 Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Istandsetting av lokaler og utstyr Forberede universitetskurs og opplæring Diskusjon om kriterier for innsamling Innsamling av materiale Utvikle teoretisk og faglig grunnlag for utstilling Planlegge utstilling Bygge utstilling Planlegge åpningsutstilling Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor år som deltar i projektet Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal män år som deltar i projektet Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 5 projektaktiviteter. 0 Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 10 projektaktiviteter. 0 Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 40 (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 3 andra landet. 0 (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 3 landet. 0 (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 2 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 0 2 Aktivitetsindikatorer för projektet (B) Projekt där kultur och kulturarv tillvaratas och utvecklas 9(14)

10 Kommentarer till indikatorerna Opplevde grensehinder: Avsaknad av jämförbart forskningsmaterial från Sverige och Norge. Antal personer som deltar på felles kurs: Utöver projektmedarbetarna avser projektägarna att arrangera seminarer riktat mot lärare. Antal studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet: Karlstads universitet ger för projektet skräddarsydd kurs. Antal nye og videreutviklede grenseoverskridende klynger: Kulturinstitusjonene i prosjektet, innvandrerorganisasjoner i Sverige og Norge. Etablerte institusjonelle samarbeid: Samarbeid om eierskap og formidling av utstillingen, formalisert gjennom en kontrakt mellom partene. Nye og videreutviklede metoder for by- og bygdeutvikling: Strategier for å øke antallet innvandrere som besøker arkiv og museer. Strategi for å engasjere innvandrere i kulturell virksomhet. Långsiktiga effekter Ny i Inre Skandinavien medför att projektpartnerna inkluderar kulturell mångfald som en naturlig del av sin verksamhet och att insamling av material relaterat till invandring fortsätter efter projekttidens slut. Projektet kommer att ge flera invandrare kännedom om de involverade kulturinstitutionerna, och engagera dessa i kulturverksamhet, öppna möjligheten för att anställa invandrare och ge fler invandare som besöker arkiv och museer. Riktlinjerna för insamlingsarbetet sprids till andra relevanta institutioner inom Norden och EU och kan användas i framtida projekt Förväntat gränsöverskridande samarbete efter projektets genomförande Utvecklingen i museumsbranchen går mot stora konsoliderade enheter med interna och externa vetenskapliga nätverk. Tack vare modern teknologi är geografiskt avstånd knappt något hinder för omfattande samarbete. Parallellt med att projektägarna startar utvecklingen från lokala eller nationella utvandringsinstitutioner mot internationella migrationsinstitutioner ser vi början på, och den enorma potentialen i, ett starkare Skandinaviskt samarbete runt migration. SAC och NUM har genom tidigare projekt varit centrala i detta samarbets späda början, och de nya partnerna i Ny i Inre Skandinavien ger projektet vetenskaplig höjd och möjligheter till att stärka institutionerna i Inre Skandinavien som, samlat sett, ledande i det skandinaviska migrationssamarbetet. Ny i Inre Skandinavien utvecklar strategier och riktlinjer för att samhällets kulturella mångfald representerade i kulturinstitutionernas samlingar och övriga verksamhet. Projektet är starten på det vi ser som en långvarig del av vår insamlingspolitik. Insamlingen ska överföras till ordinarie verksamhet efter projektets slut. Likaså skall samarbetet fortgå gällande exempelvis att söka få fler icke-västliga besökanden till arkiv och museer. Vandringsutställningen turnerar runt i regionen efter att projektet är färdigt. Under projektets gång tar man fram en plan för detta och vidare samarbete runt utställningen. 10(14)

11 Ekonomi Specificering av övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad SEK Utställning Förbrukningsmateriell Indirekta kostnader ref. bilaga nr. 6 Summa övriga kostnader Øvriga kostnader Typ av kostnad Kostnad NOK Leie av maskiner, utstyr, inventar etc Forbrukningsmateriell Kontormateriell, telefon og porto Informasjonsmateriell Bøker og trykksaker Seminardeltakelse, kontingenter Diverse kostnader Indirekte kostnader Summa øvrige kostnader (14)

12 Budget Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,16% Externa tjänster Lokalkostnader ,07% Investeringar Resor ,57% Övriga kostnader ,48% Summa faktiska kostnader ,29% Externt offentligt direktfinansierade kostnader ,71% Summa svenska projektkostnader ,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,40% Eksterne tjenester Lokalkostnader ,37% Investeringar ,48% Reiser ,40% Övriga kostnader ,54% Sum faktiske kostnader ,20% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,80% Sum norsk prosjektkostnader ,00% 12(14)

13 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Sverige Amerika Centret ,67 % Summa kontant finansiering ,67 % Direktfinansiering (arbete m.m.) Falun kommune ,86 % Borlänge kommune ,86 % Summa direktfinansiering ,71 % Summa svensk nationell medfinansiering ,38 % Europeiska regionala utvecklings fonden ,62 % EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 64,10 % 47,62 % Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00 % Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00 % 13(14)

14 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Hedmark fylkeskommune ,01% Hedmark fylkesmuseum ,19% Summa kontant finansiering ,20% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Stiftelsen Lillehammer museum/o ,11% Akershusmuseet ,68% Summa direktfinansiering ,80% Total norsk regional medfinansiering ,99% Statliga IR-midler ,01% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 29,82% 26,01% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00% Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering Summa norsk finansiering ,00% 14(14)

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim BESLUT PROJEKT 2008-06-25 DIARIENUMMER N30441-24-08 DELOMRÅDE Nordens Gröna Bälte Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Bengt Marsh Rådhuset 831 26 Östersund

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre Skandinavien

Läs mer

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Projekthandbok Interreg

Projekthandbok Interreg Projekthandbok Interreg Version 28 augusti 2015 Endast kapitel Planera och Ansöka Sid 1 av 18 INNEHÅLL PLANERA... 3 INLEDNING... 3 MÅLET MED PROGRAMMET... 3 FRA IDÉ TIL SØKNAD... 4 Grenseregional merverdi...

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-30-11 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Mål: Europeiskt territoriellt samarbete, gränsöverskridande samarbete Stödberättigande område: Sverige i samarbete med Norge

Läs mer

Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012

Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012 Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012 Tillväxt och Regional Utveckling i Skandinavien Tillsammans Slutrapport 2012-06-25 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Summary... 4 2. Projektets

Läs mer

PROJEKT KONTAKT. Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

PROJEKT KONTAKT. Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden 2009 PROJEKT KONTAKT Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Välkommen till Projektkontakt 2009 Varmt välkommen till Projektkontakt den 19 och 20 november 2009. Det är med glädje som

Läs mer

Projektbeskrivning Regionprojekt Vaajma 2012-01-01 till 2014-08-31

Projektbeskrivning Regionprojekt Vaajma 2012-01-01 till 2014-08-31 Projektbeskrivning Regionprojekt Vaajma 2012-01-01 till 2014-08-31 Strömsund/Nordli, 2011-12-07 1 Innehållsförteckning 1. Vision... 4 2. Huvudmål... 4 3. Prioriterade satsningsområden..6 4. Organisation

Läs mer

Interreg Sverige Norge

Interreg Sverige Norge b Förvaltande myndighets dnr NG3040-114-06 6 0 L ä g g PROGRAM för Europeiskt Territoriellt Samarbete Interreg Sverige Norge 2007-2013 DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer

PROGRAM för gemensakapsinitiativet

PROGRAM för gemensakapsinitiativet Näringsdepartementets Dnr: N2000/5439/IRT PROGRAM för gemensakapsinitiativet 2000-2006 DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA UNIONEN REGIONALA FONDEN SVERIGE OCH NORGE 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Programstruktur

Läs mer

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-25-10 Interreg Sverige-Norge 2009 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Kortversion av Interreg Sverige-Norges årsrapport för 2009 Inledning En förkortad

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Samverkansmodell Insatsområden Fokusområden Tjänstenäringar inom servicesektorn Samverkan mellan basindustri och SMF Testverksamhet Energi och

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Slutrapport Hälsa över gröna gränser FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS 3041-90-06

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län

Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län 1 Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Rapport till Regionförbundet och Länsstyrelsen i Jönköping län Ann Britt Karlsson och Monica Johansson 2011-03-24 Förord...

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer