Ajournering kl Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl Ajournering kl ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Utbildningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg 45-49, 55 Utvecklingsledare Eva Lod 50-54, Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Lotta Lann Paragrafer Ordförande Justerande Raimo Vuojärvi (m) Karin Dahl-Strandin (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (39)

2 Innehållsförteckning: Sid Dagordning...3 Ny hyresmodell för kommunala skolor...4 Strategi för genomförande av F-9 skolor och skollokalsprogram i Vallentuna kommun...6 Barn- och ungdomsnämndens VaSaRu-rapport tertial Kvalitetsredovisning Sammanställning av enskilda förskolors kvalitetsredovisningar läsåret Komplettering av regler för familjedaghem...12 Ansökan om utökat tillstånd - I ur och skur med Annis...14 Ansökan om att starta familjedaghemmet Hans och Greta...16 Ansökan om att starta Maries familjedaghem...18 Fastställande av internkontrollplan...20 Centrala dialogen med föräldraföreningarna...21 Remissvar på vänsterpartiets motion: Förbättra kollektivtrafik till Karby och Brottby...23 Remissvar på socialdemokraternas motion: Utrustning klassrum kommunala skolor...24 Remissvar på socialdemokraternas motion: Ensamma flyktingbarn...26 Detaljplan Rosendals handelsområde...28 Program för detaljplan samt samråd inför tillståndsprövning för Vallentuna Våtmarkspark...30 Detaljplan för bostäder i Tingvallaområdet...31 Detaljplan för Kulla...33 Rapport från tillsynsbesök våren Ansökan om uppskov för skolstart...36 Ansökan om ett 10e läsår...37 Ansökan om anpassad studiegång...38 Förskolefråga (39)

3 Dagordning BUN AU 45 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande tillägg; - Rapport från tillsynsbesök våren Ansökan om uppskov för skolstart - Ansökan om ett 10e läsår - Ansökan om anpassad studiegång - Förskolefråga 3 (39)

4 Ny hyresmodell för kommunala skolor BUN AU 46 Dnr Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen fortsatt förtroende att arbeta med lokaleffektivisering tillsammans med kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar. Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rapportera tillbaks till nämnden i oktober om arbetet med lokaleffektivisering. I samband med rapporteringen förutsätter nämnden att förvaltningen svarar på de frågor som ställdes i ärendet vid nämndssammanträdet den 8 maj Barn- och ungdomsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att presentera hur förändringen blev med den nya hyresmodellen för kommunala skolor som började gälla 1 januari 2007, samt redogöra för de regler som gäller om en skola vill ställa av delar av ytan för att på så sätt minska hyran. I kommunplanen för anges målet att kommunens lokaler för egna verksamheter skall ha ett effektivt lokalutnyttjande. Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga förvaltningar inlett arbetet för att nå detta mål. Detta arbete kommer delvis att kunna ge svar på nämndens fråga. Barn- och ungdomsförvaltningen har nu även tagit fram en sammanställning som visar de ekonomiska effekterna av hyresmodellen för skollokaler. s tidigare behandling Barn- och ungdomsnämnden beslutade att remittera ärendet till arbetsutskottet, med uppdraget att diskutera fram ett underlag hur kostnadsstrukturen ser ut på de hyror som TunaFastigheter debiterar barn- och ungdomsnämnden. sgång Yrkande Raimo Vuojärvi (m) yrkar att: Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen fortsatt förtroende att arbeta med lokaleffektivisering tillsammans med kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar. Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rapportera tillbaks till nämnden i oktober om arbetet med lokaleffektivisering. I samband med rapporteringen 4 (39)

5 förutsätter nämnden att förvaltningen svarar på de frågor som ställdes i ärendet vid nämndssammanträdet den 8 maj Yrkande Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Information om effekterna av förändrad hyresmodell för grundskolan 2. Hyror för skollokaler (39)

6 Strategi för genomförande av F-9 skolor och skollokalsprogram i Vallentuna kommun. BUN AU 47 Dnr Kommunens strävansmål att samtliga skolor på sikt skall, där underlag finns, bli 1-9 skolor står fast. (Citerat ur Skolplan för Vallentuna skolor. Idag använder vi beteckningen F-9 och inte 1-9 skolor.) 2. Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan blir ett rektorsområde Befintliga F-6 skolor blir F-5 skolor från F-9 utbyggnad av Lovisedalsskolan till 500 platser sker till hösten Vallentuna nordöstra kompletteras med en ny Hagaskola (F-9) från Ormstaskolan byggs om till F-9 och förbättrad lokaleffektivitet Rektorsområdet med Gustav Vasa och Kårstaskolorna är inte aktuellt som gemensam F-9 skola i Lindholmen under planperioden. 8. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med barn- och ungdomsnämnden utreda var en mindre skola kan byggas i Vallentuna. Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig i punkterna 2, 3, 5 och 6 till förmån för socialdemokraternas förslag. Barn- och ungdomsnämnden har i Kommunplan ett uppdrag att ta fram en strategi för hur kommunen ska uppfylla förutsättningarna för en F-9 organisation i hela grundskolan. Uppdraget ska redovisas senast i december s tidigare behandling Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen. Barn- och ungdomsnämnden beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet för vidare beredning. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att barn- och ungdoms nämnden beslutar att: 1. Kommunens beslutade målsättning att arbeta för en F-9 organisation där så är möjligt står fast. 2. Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan blir ett rektorsområde Befintliga F-6 skolor blir F-5 skolor från (39)

7 4. F-9 utbyggnad av Lovisedalsskolan till 500 platser sker till hösten Vallentuna nordöstra kompletteras med en ny Hagaskola (F-9) från Ormstaskolan byggs om till F-9 och förbättrad lokaleffektivitet Rektorsområdet med Gustav Vasa och Kårstaskolorna är inte aktuellt som gemensam F-9 skola i Lindholmen under planperioden. 8. Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda var en mindre F-5 enhet kan byggas i södra Vallentuna från 2015, samt att reservera mark för ändamålet. sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar ändringar enligt socialdemokraternas förslag: 1. Rätta till ordvalet i första meningen i arbetsutskottets förslag. Det ska stå kommunens beslut, eftersom beslutet är fattat i KF. 2. Vi yrkar avslag på sammanslagning av Hjälmstaskolan och Karlbergsskolan. Båda skolorna har ett eget skolklimat. Detta behöver de fortsätta att utveckla. Däremot är det en bra idé att de samarbetar, eftersom det för närvarande inte anses gå att bygga ut eller om Karlbergsskolan till en F-9 skola. Det är viktigt för Hjälmstaskolans utveckling att få arbeta med helheten F-9. Idag är det fortfarande en högstadieskola med inslag av Montessoriklasser. Karlbergsskolan har bättre förutsättning att fortsätta utvecklas bra med egen skolledning. 3. Vi yrkar avslag till att befintliga F-6 skolor bli F-5 skolor för elevernas skull. Av pedagogiska skäl och för barnens bästa ska man undvika att skicka 6-orna till kommunens centrum. Vi är övertygade att de barn som finns kvar i sin skola och fullföljer år 6 i lugn och ro kommer att ha bättre kunskaper med sig till år Vi tillstyrker förslaget om att F-9 utbyggnad av Lovisedalsskolan till 500 platser sker till hösten Vi yrkar att Ormstaskolan renoveras och anpassas till F-9 skola snarast, helst redan 2008 för att kunna bli klar senast sommaren Vi tror att om vi bättre utnyttjar Hjälmstaskolans lokaler under tiden får vi chans att skjuta fram tankarna på Hagaskolan och möjligen hinna hitta på något bättre, som inte tar bort så stor del av IP-skogen. 6. Vi yrkar att vi väntar med planer på Hagaskolan 7. Vi yrkar att man fortsätter att titta på organisationen Gustav Vasa och Kårstaskolorna och undviker att nu låsa fast någon modell. Varje skola har sedan många år sitt eget skolklimat och når bäst framgång, när den får chans att utvecklas vidare. Kanske behöver vi bygga ut Gustav Vasaskolan, när kommunen fortsätter att bygga ut fler bostadsområden. 7 (39)

8 8. Vi yrkar avslag på idén att skapa ytterligare F-5 enheter. Om kommunen behöver fler skolor, ska vi självklart bygga kompletta helheter. I annat fall riskerar övriga F-9enheter att bli snedbelastade. Vi är ju eniga om de fördelar som finns i en komplett skolenhet. Byt alltså ut F-5 mot F-9. Jerker Sjögren (kd) yrkar att: 1. Punkt 1 i förvaltningens förslag ändras enligt kommunfullmäktiges ursprungliga beslutsformulering om 1-9 skolor som står att läsa i skolplan Punkt 8 i förvaltningens förslag ändras så att det står: Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med barn- och ungdomsnämnden utreda var en mindre skola kan byggas i Vallentuna. Karin Dahl-Strandin (s) stödjer Jerker Sjögrens (kd) yrkande samt punkterna 4 och 7 i förvaltningens förslag. Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl- Strandins (s) och Jerker Sjögrens (kd) yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jerker Sjögrens yrkande. Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig i punkterna 2, 3, 5 och 6 till förmån för socialdemokraternas förslag. Handlingar i ärendet 1. Förvaltningens skrivelse Strategi för genomförande av F-9 skolor och skollokalsprogram i Vallentuna kommun 2. Karta över skolområden och skolornas lokalisering 3. Socialdemokraternas förslag till ändringar i tjänsteskrivelsen 8 (39)

9 Barn- och ungdomsnämndens VaSaRu-rapport tertial BUN AU 48 Dnr Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en budget- och verksamhetsuppföljning efter fyra månader, samt en prognos för budgetutfallet för hela Uppföljning efter fyra månader skall redovisas till kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunfullmäktige. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsnämndens VaSaRu-rapport tertial (39)

10 Kvalitetsredovisning 2006 BUN AU 49 Dnr Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Barn- och ungdomsförvaltningen presenterar 2006 års kvalitetsredovisning avseende förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning. Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Kvalitetsredovisning (39)

11 Sammanställning av enskilda förskolors kvalitetsredovisningar läsåret BUN AU 50 Dnr Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Sammanställning av enskilda förskolors kvalitetsredovisningar läsåret Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Sammanställning av enskilda förskolors kvalitetsredovisningar läsåret (39)

12 Komplettering av regler för familjedaghem BUN AU 51 Dnr Gällande regel om att tillstånd ges för som mest 7 barn ersätts av att tillstånd ges för som mest 7 barn per heltidsanställd i ett familjedaghem. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Med anledning av planerad ombildning och utökning av verksamhet inom ett familjedaghem har begäran inkommit om tillstånd för ett barnantal som överskrider kommunens gräns för antal barn i familjedaghem. Annis familjdaghem med ur- och skurverksamhet önskar utöka sin verksamhet under hösten Några familjer i nuvarande grupp har yngre barn som de önskar få placera inom familjedaghemmet och dess ur- och skurverksamhet under hösten och till årsskiftet. För att möjliggöra detta planerar Annis familjedaghem att anställa en barnskötare så att man är två vuxna som arbetar i barngruppen. Då även bostadens yta har betydelse för antalet barn i familjedaghemmet måste även denna parameter tas med i bedömningen av tillståndsgivning. För Annies ur- och skurverksamhet är bostadsfrågan inte lika aktuell då verksamheten till största delen är förlagd utomhus. Gällande regel om att tillstånd ges för som mest 7 barn ersätts av att tillstånd ges för som mest 7 barn per anställd i ett familjedaghem. sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar att gällande regel om att tillstånd ges för som mest 7 barn består. Raimo Vuojärvi (m) yrkar att förvaltningens förslag ändras så att tillstånd ges för som mest 7 barn per heltidsanställd. Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl- Strandins (s) yrkande och sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Raimo Vuojärvis yrkande. Reservation 12 (39)

13 Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Handlingar i ärendet 1. Vallentuna kommuns regler för familjedaghem i enskild regi 13 (39)

14 Ansökan om utökat tillstånd - I ur och skur med Annis BUN AU 52 Dnr Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd för I ur och skur med Annis för fjorton barn i verksamheten. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. I ur och skur med Annis familjedaghem ansöker om utökat tillstånd för fjorton barn. Familjedaghemmet startade Utvecklingsledare Eva Lod har gjort tillsynsbesök i verksamheten och gör bedömningen att Anne- Marie Landberg bedriver en bra verksamhet och att det finns utrymme att öka antalet barn under förutsättning att ytterligare personal anställs. Anne-Marie Landberg har idag tillstånd för åtta barn i sitt familjedaghem samt ett tidsbegränsat tillstånd för tolv barn under Anne-Marie Landberg ansöker nu om ett tillstånd för fjorton barn att gälla tillsvidare. En utbildad barnskötare är anställd på heltid från och med augusti. Tre av de åtta barnen har småsyskon som behöver plats under 2007 och från augusti har I ur och skur med Annis har tolv barn inskrivna. Alla föräldrar är informerade och ställer sig positiva till verksamhetsförändringen. Tillstånd för ytterligare två barn, totalt fjorton barn, behöver Anne-Marie Landberg i de fall det finns många barn med kort omsorgstid (femton timmar/vecka) eller när ett barn slutar och ett nytt barn ska börja. Normalt antal barn i verksamheten kommer att vara högst tolv. Anne-Marie Landberg är utbildad dagbarnvårdare och har påbyggnadsutbildning från Friluftsfrämjandets barnverksamhet samt I ur och skurpedagogik. Hon studerar nu utomhuspedagogik vid Stockholms universitet. Anne-Marie har också en mentor som är förskollärare och föreståndare på en I ur och skurförskola i Täby. Förvaltningen har varit i kontakt med Lidingö stad som har fem familjedaghem med fler barn och med anställd personal. Lidingö stad har inte några negativa erfarenheter av denna typ av verksamhet. s tidigare behandling Barn- och ungdomsnämnden beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet. 14 (39)

15 Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd för I ur och skur med Annis för fjorton barn i verksamheten. sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar avslag med anledning av att beslutet strider mot Vallentuna kommuns nuvarande regler om att starta familjedaghem i enskild regi. Jerker Sjögren (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl-Strandins (s) och Jerker Sjögrens (kd) yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jerker Sjögrens yrkande. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Handlingar i ärendet 1. Ansökan I ur och skur med Annis 15 (39)

16 Ansökan om att starta familjedaghemmet Hans och Greta BUN AU 53 Dnr Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd och bidrag till Britt-Inger Lundqvist att bedriva familjedaghemsverksamhet i Vallentuna fr.o.m Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Den 1 juli 2006 ändrades reglerna i skollagen om etablering av tillstånd och bidrag för förskolor och fritidshem i enskild regi. Enligt de nya bestämmelserna skall kommunen bevilja tillstånd och bidrag förutsatt att vissa krav är uppfyllda och att verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen. Reglerna motsvarar därmed den etableringsfriheten som gäller för fristående skolor. Familjedaghemmen i Vallentuna skall planeras för att kunna tillhandahålla allmän förskola för 4-5-åringar. Detta innebär att verksamheten skall utgå från läroplanen för förskolan Lpfö98 samt att samverkan ska ske med annat familjedaghem eller förskola så att barnen ges möjlighet att möta fler barn och förberedelser inför skolstart kan samordnas. De nya krav som gäller för tillstånd och bidrag kräver att verksamheten skall: Omfattas av god kvalitet och säkerhet Ge fostran och omvårdnad Ha personal med pedagogisk utbildning och eller erfarenhet Ha en barngrupp med lämplig sammansättning och storlek Ha ändamålsenliga lokaler Bedriva en verksamhet som utgår från varje barns behov. Britt-Inger Lundqvist har tidigare ansökt om att få starta familjedaghem i kommunen from Barn- och ungdomsnämnden avslog ansökan vid sammanträdet Efter detta har Britt-Inger Lundqvist inkommit med en förtydligande ansökan och samarbetsmöjligheter med annat familjedaghem har möjliggjorts från start. B-I Lundqvist har tidigare arbetat på förskola och varit dagbarnvårdare i Täby kommun. Hon har barnskötarutbildning. Idag är hon kontaktperson för tre barn i kommunen. Bostaden är belägen i markplan på Takpannevägen i Åbyparkområdet. Bostaden har anpassats för kontaktbarnen med möjlighet till lek, vila, hygien och måltider. Till lägenheten hör en 16 (39)

17 utegård. I närheten av bostaden finns en lekpark. I hemmet finns hund samt utekatt. Verksamheten planeras för 6 barn och samarbete kommer regelbundet att ske med Maries familjedaghem som planeras att starta vid samma tidpunkt. Visst samarbete kommer även att etableras med Annies familjedaghem. Till ansökan har bifogats erforderliga dokument och förvaltningen har gjort hembesök. Verksamheten bedöms uppfylla kommunens krav för familjedaghem och kommer att ingå som en del i kommunens kontinuerliga tillsyn vilket innebär inlämnande av årlig kvalitetsredovisning samt tillsynsbesök från förvaltningen. s tidigare behandling Barn- och ungdomsnämnden beslutade att avslå Brittinger Lundqvists ansökan om att få starta enskilt familjedaghem. Barn- och ungdomsnämnden beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd och bidrag till Britt-Inger Lundqvist att bedriva familjedaghemsverksamhet i Vallentuna fr.o.m sgång Yrkande Karin Dahl Strandin (s) yrkar avslag på Britt-Inger Lundqvist ansökan och föreslår att förvaltningen i första hand utreder möjligheterna för Britt-Inger Lundqvist att starta ett kommunalt familjedaghem. Då har barn- och ungdomsnämnden möjlighet att bättre följa upp hur arbetet med barnen fungerar samt om lägenheten klarar att ta emot så många barn. Jerker Sjögren (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl-Strandins (s) och Jerker Sjögrens (kd) yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jerker Sjögrens yrkande. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Handlingar i ärendet 1. Ansökan Hans och Greta 17 (39)

18 Ansökan om att starta Maries familjedaghem BUN AU 54 Dnr Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd och bidrag till Marie Lundqvist att bedriva familjedaghemsverksamhet i Vallentuna fr.o.m Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Den 1 juli 2006 ändrades reglerna i skollagen om etablering av tillstånd och bidrag för förskolor och fritidshem i enskild regi. Enligt de nya bestämmelserna skall kommunen bevilja tillstånd och bidrag förutsatt att vissa krav är uppfyllda och att verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen. Reglerna motsvarar därmed den etableringsfriheten som gäller för fristående skolor. Familjedaghemmen i Vallentuna skall planeras för att kunna tillhandahålla allmän förskola för 4-5-åringar. Detta innebär att verksamheten skall utgå från läroplanen för förskolan Lpfö98 samt att samverkan ska ske med annat familjedaghem eller förskola så att barnen ges möjlighet att möta fler barn och förberedelser inför skolstart kan samordnas. De nya krav som gäller för tillstånd och bidrag kräver att verksamheten skall: Omfattas av god kvalitet och säkerhet Ge fostran och omvårdnad Ha personal med pedagogisk utbildning och eller erfarenhet Ha en barngrupp med lämplig sammansättning och storlek Ha ändamålsenliga lokaler Bedriva en verksamhet som utgår från varje barns behov. Marie Lundqvist är dotter till Britt-Inger Lundqvist och de ansöker nu vid samma tidpunkt att var för sig starta familjedaghem. Verksamheterna planeras att samverka pedagogiskt och stödja varandra vid sjukdom. Visst samarbete planeras även tillsammans med Annies familjedaghem. M. Lundqvist ansöker om att få ha 7 barn i sin verksamhet. Den egna sonen ca ½ år gammal kommer att vårdas av sin pappa under hösten M. Lundqvist har barnskötarutbildning och har arbetat inom Lidingö förskolor med goda vitsord. 18 (39)

19 Bostaden är belägen i Haga på Engelbrektsvägen. Nedre planet av bostaden kommer att fungera som yta för familjedaghemmet. Till fastigheten hör en utegård. Bostaden kommer efter beslut att anpassas för flera barns möjlighet till lek, vila, och hygien. I närheten av bostaden finns en lekpark. I hemmet finns en katt. Till ansökan har bifogats erforderliga dokument förutom F- skattesedel. Tilldelning av detta ges endast om verksamheten beräknas komma igång inom 3 månader från ansökningstillfället. Handlingarna måste därmed kompletteras med detta. Förvaltningen har gjort hembesök och bedömer att verksamheten kan fungera utifrån tänkta smärre ombyggnadsplaner. Verksamheten kommer att ingå som en del i kommunens kontinuerliga tillsyn vilket innebär inlämnande av årlig kvalitetsredovisning samt tillsynsbesök från förvaltningen. s tidigare behandling Barn- och ungdomsnämnden beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd och bidrag till Marie Lundqvist att bedriva familjedaghemsverksamhet i Vallentuna fr.o.m sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar avslag till Marie Lundqvists ansökan och föreslår att förvaltningen i första hand utreder om Marie Lundqvist kan tänka sig att arbeta som barnskötare i närliggande förskola till att börja med eller vara kommunal dagmamma med ett mindre antal barn. Jerker Sjögren (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl-Strandins (s) och Jerker Sjögrens (kd) yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jerker Sjögrens (kd) yrkande. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Handlingar i ärendet 1. Ansökan Marie Lundqvist 19 (39)

20 Fastställande av internkontrollplan BUN AU 55 Dnr Barn- och ungdomsnämnden fastställer kontrollplan för 2007 enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag. Nämnderna har, enligt kommunens reglemente för intern kontroll, ansvar för den interna kontrollen. Nämnderna har vidare ansvar för att följa upp det interna kontrollsystemet inom sina verksamhetsområden. Revisorerna påpekade i en granskning 2006 att barn- och ungdomsnämnden inte gör någon dokumenterad väsentlighets- och riskanalys i syfte att välja ut vilka rutiner som ska kontrolleras under kommande år. Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort en väsentlighets- och riskanalys och utifrån den föreslår rutiner som särskilt ska granskas under Följande rutiner föreslås särskilt granskas 2007: - Jämställdhets- och mångfaldsarbete - Systematiskt arbetsmiljöarbete - Anmälan om arbetsskada/tillbud - Arkivvård - Dokumenthantering Förteckning över samtliga rutiner redovisas i bilaga. Förvaltningens förslag Barn- och ungdomsnämnden fastställer kontrollplan för 2007 enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag. Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Förvaltningens skrivelse Intern kontroll 2. Förteckning över rutiner 20 (39)

21 Centrala dialogen med föräldraföreningarna BUN AU 56 Dnr Barn- och ungdomsnämnden beslutar att arbetet med att utveckla föräldradialogen inkluderas som ett prioriterat mål i barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 20 februari 2007 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för fortsatt dialog med en första återrapport vid nämnden i juni Förvaltningen har diskuterat föräldradialog tillsammans med skolornas rektorer. Från diskussionerna framkommer att föräldrars intresse för att bilda och delta i föräldraföreningsarbete kraftigt har minskat. Föräldrars intresse för sitt barns skolgång har däremot inte minskat utan snarare ökat. Kontaktvägarna mellan hem och skola har avsevärt ökat de senaste åren. Idag deltar föräldrar i individuella samtal tillsammans med sitt barn minst en gång per termin. Klasslärare eller mentor samlar också till föräldramöten någon gång per termin. Skolornas organisation i arbetslag innebär att även arbetslagsledaren och lärare ibland kallar till möten. På varje skola finns förvaltningsråd där föräldrar har möjlighet att medverka. Den utökade kontakten över nätet med information via hemsidor och e- post har förbättrat information och kommunikation mellan skola och hemmet. Fortfarande distribueras också veckobrev, månadsbrev, rektorsbrev m.m. från skolorna till föräldrarna. På flera skolor har kontaktbok eller loggbok införts där skola och hem oftast dagligen har kontakt med varandra. Vid alla skolor ordnas informationsmöten i samband med att barnen börjar skolan eller byter skola. Även fritidshemmen ordnar föräldramöten. Några skolor har startat pedagogiska möten med föräldrar och personal där ofta någon föreläsare inleder kring kvällens tema. Kurser för föräldrar som Active Parenting m.fl. har startat på vissa skolor. I vårens enkät har föräldrarnas nöjdhet med informationen om skolan samt dialogen kring det egna barnets utveckling och lärande ökat. Kanske det minskade intresset för föräldraföreningar får ses som ett uttryck för att kontakterna med skolan generellt har ökat och kontaktvägarna tagit andra former som bättre tillgodoser föräldrars behov av information och inflytande. Den centrala dialogen mellan ett förstärkt arbetsutskott och VFFF, Vallentuna förenade föräldraföreningar, läggs som vilande i avvaktan på att föräldraföreningar/grupper önskar återuppta dialogen. 21 (39)

22 sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar att barn- och ungdomsnämnden hjälper till att arrangera gemensamma träffar på Nova i angelägna frågor såsom antidrogarbete. Jerker Sjögren (kd) yrkar att arbetet med att utveckla föräldradialogen inkluderas som ett prioriterat mål i barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan Karin Dahl-Strandin (s) stödjer Jerker Sjögrens (kd) yrkande. Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Jerker Sjögrens (kd) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 22 (39)

23 Remissvar på vänsterpartiets motion: Förbättra kollektivtrafik till Karby och Brottby BUN AU 57 Dnr Barn- och ungdomsnämnden anser att turtätheten till och från Karby och Vallentuna centralort bör utökas under helgerna för att förbättra barn och ungdomarnas möjligheter att nyttja kulturutbudet och fritidsutbudet i hela kommunen. I dagsläget finns ingen trafik under sön- och helgdagar och endast tre turer under lördagar. Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar med SL för att kontinuerligt förbättra kollektivtrafiken. Befintliga turer mellan Karby och Vallentuna under vardagar ses över för att möjliggöra färd till och från det nya badet, ishallen, teatern, skolbio m.m. Barn- och ungdomsnämnden har i övrigt inga synpunkter på motionens förslag. Vänsterpartiet föreslår att kommunledningen arbetar tillsammans med SL för att förlänga buss 665 turer Vallentuna - Karby till lämplig plats i Brottby, samt att de i sina kontakter med SL verkar för fler turer och förbättrade förbindelser till Brottby och Karby. Barn- och ungdomsnämnden anser att turtätheten till och från Karby och Vallentuna centralort bör utökas under helgerna för att förbättra barn och ungdomarnas möjligheter att nyttja kulturutbudet och fritidsutbudet i hela kommunen. I dagsläget finns ingen trafik under sön- och helgdagar och endast tre turer under lördagar. Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar med SL för att kontinuerligt förbättra kollektivtrafiken. Befintliga turer mellan Karby och Vallentuna under vardagar ses över för att möjliggöra färd till och från det nya badet, ishallen, teatern, skolbio m.m. Barn- och ungdomsnämnden har i övrigt inga synpunkter på motionens förslag. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Vänsterpartiets motion: Förbättra kollektivtrafik till Karby och Brottby. 23 (39)

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2012-04-19 Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Ola Brandell, tf fritidschef pkt

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer