Ajournering kl Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl Ajournering kl ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Utbildningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg 45-49, 55 Utvecklingsledare Eva Lod 50-54, Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Lotta Lann Paragrafer Ordförande Justerande Raimo Vuojärvi (m) Karin Dahl-Strandin (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (39)

2 Innehållsförteckning: Sid Dagordning...3 Ny hyresmodell för kommunala skolor...4 Strategi för genomförande av F-9 skolor och skollokalsprogram i Vallentuna kommun...6 Barn- och ungdomsnämndens VaSaRu-rapport tertial Kvalitetsredovisning Sammanställning av enskilda förskolors kvalitetsredovisningar läsåret Komplettering av regler för familjedaghem...12 Ansökan om utökat tillstånd - I ur och skur med Annis...14 Ansökan om att starta familjedaghemmet Hans och Greta...16 Ansökan om att starta Maries familjedaghem...18 Fastställande av internkontrollplan...20 Centrala dialogen med föräldraföreningarna...21 Remissvar på vänsterpartiets motion: Förbättra kollektivtrafik till Karby och Brottby...23 Remissvar på socialdemokraternas motion: Utrustning klassrum kommunala skolor...24 Remissvar på socialdemokraternas motion: Ensamma flyktingbarn...26 Detaljplan Rosendals handelsområde...28 Program för detaljplan samt samråd inför tillståndsprövning för Vallentuna Våtmarkspark...30 Detaljplan för bostäder i Tingvallaområdet...31 Detaljplan för Kulla...33 Rapport från tillsynsbesök våren Ansökan om uppskov för skolstart...36 Ansökan om ett 10e läsår...37 Ansökan om anpassad studiegång...38 Förskolefråga (39)

3 Dagordning BUN AU 45 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande tillägg; - Rapport från tillsynsbesök våren Ansökan om uppskov för skolstart - Ansökan om ett 10e läsår - Ansökan om anpassad studiegång - Förskolefråga 3 (39)

4 Ny hyresmodell för kommunala skolor BUN AU 46 Dnr Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen fortsatt förtroende att arbeta med lokaleffektivisering tillsammans med kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar. Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rapportera tillbaks till nämnden i oktober om arbetet med lokaleffektivisering. I samband med rapporteringen förutsätter nämnden att förvaltningen svarar på de frågor som ställdes i ärendet vid nämndssammanträdet den 8 maj Barn- och ungdomsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att presentera hur förändringen blev med den nya hyresmodellen för kommunala skolor som började gälla 1 januari 2007, samt redogöra för de regler som gäller om en skola vill ställa av delar av ytan för att på så sätt minska hyran. I kommunplanen för anges målet att kommunens lokaler för egna verksamheter skall ha ett effektivt lokalutnyttjande. Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga förvaltningar inlett arbetet för att nå detta mål. Detta arbete kommer delvis att kunna ge svar på nämndens fråga. Barn- och ungdomsförvaltningen har nu även tagit fram en sammanställning som visar de ekonomiska effekterna av hyresmodellen för skollokaler. s tidigare behandling Barn- och ungdomsnämnden beslutade att remittera ärendet till arbetsutskottet, med uppdraget att diskutera fram ett underlag hur kostnadsstrukturen ser ut på de hyror som TunaFastigheter debiterar barn- och ungdomsnämnden. sgång Yrkande Raimo Vuojärvi (m) yrkar att: Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen fortsatt förtroende att arbeta med lokaleffektivisering tillsammans med kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar. Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rapportera tillbaks till nämnden i oktober om arbetet med lokaleffektivisering. I samband med rapporteringen 4 (39)

5 förutsätter nämnden att förvaltningen svarar på de frågor som ställdes i ärendet vid nämndssammanträdet den 8 maj Yrkande Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Information om effekterna av förändrad hyresmodell för grundskolan 2. Hyror för skollokaler (39)

6 Strategi för genomförande av F-9 skolor och skollokalsprogram i Vallentuna kommun. BUN AU 47 Dnr Kommunens strävansmål att samtliga skolor på sikt skall, där underlag finns, bli 1-9 skolor står fast. (Citerat ur Skolplan för Vallentuna skolor. Idag använder vi beteckningen F-9 och inte 1-9 skolor.) 2. Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan blir ett rektorsområde Befintliga F-6 skolor blir F-5 skolor från F-9 utbyggnad av Lovisedalsskolan till 500 platser sker till hösten Vallentuna nordöstra kompletteras med en ny Hagaskola (F-9) från Ormstaskolan byggs om till F-9 och förbättrad lokaleffektivitet Rektorsområdet med Gustav Vasa och Kårstaskolorna är inte aktuellt som gemensam F-9 skola i Lindholmen under planperioden. 8. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med barn- och ungdomsnämnden utreda var en mindre skola kan byggas i Vallentuna. Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig i punkterna 2, 3, 5 och 6 till förmån för socialdemokraternas förslag. Barn- och ungdomsnämnden har i Kommunplan ett uppdrag att ta fram en strategi för hur kommunen ska uppfylla förutsättningarna för en F-9 organisation i hela grundskolan. Uppdraget ska redovisas senast i december s tidigare behandling Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen. Barn- och ungdomsnämnden beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet för vidare beredning. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att barn- och ungdoms nämnden beslutar att: 1. Kommunens beslutade målsättning att arbeta för en F-9 organisation där så är möjligt står fast. 2. Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan blir ett rektorsområde Befintliga F-6 skolor blir F-5 skolor från (39)

7 4. F-9 utbyggnad av Lovisedalsskolan till 500 platser sker till hösten Vallentuna nordöstra kompletteras med en ny Hagaskola (F-9) från Ormstaskolan byggs om till F-9 och förbättrad lokaleffektivitet Rektorsområdet med Gustav Vasa och Kårstaskolorna är inte aktuellt som gemensam F-9 skola i Lindholmen under planperioden. 8. Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda var en mindre F-5 enhet kan byggas i södra Vallentuna från 2015, samt att reservera mark för ändamålet. sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar ändringar enligt socialdemokraternas förslag: 1. Rätta till ordvalet i första meningen i arbetsutskottets förslag. Det ska stå kommunens beslut, eftersom beslutet är fattat i KF. 2. Vi yrkar avslag på sammanslagning av Hjälmstaskolan och Karlbergsskolan. Båda skolorna har ett eget skolklimat. Detta behöver de fortsätta att utveckla. Däremot är det en bra idé att de samarbetar, eftersom det för närvarande inte anses gå att bygga ut eller om Karlbergsskolan till en F-9 skola. Det är viktigt för Hjälmstaskolans utveckling att få arbeta med helheten F-9. Idag är det fortfarande en högstadieskola med inslag av Montessoriklasser. Karlbergsskolan har bättre förutsättning att fortsätta utvecklas bra med egen skolledning. 3. Vi yrkar avslag till att befintliga F-6 skolor bli F-5 skolor för elevernas skull. Av pedagogiska skäl och för barnens bästa ska man undvika att skicka 6-orna till kommunens centrum. Vi är övertygade att de barn som finns kvar i sin skola och fullföljer år 6 i lugn och ro kommer att ha bättre kunskaper med sig till år Vi tillstyrker förslaget om att F-9 utbyggnad av Lovisedalsskolan till 500 platser sker till hösten Vi yrkar att Ormstaskolan renoveras och anpassas till F-9 skola snarast, helst redan 2008 för att kunna bli klar senast sommaren Vi tror att om vi bättre utnyttjar Hjälmstaskolans lokaler under tiden får vi chans att skjuta fram tankarna på Hagaskolan och möjligen hinna hitta på något bättre, som inte tar bort så stor del av IP-skogen. 6. Vi yrkar att vi väntar med planer på Hagaskolan 7. Vi yrkar att man fortsätter att titta på organisationen Gustav Vasa och Kårstaskolorna och undviker att nu låsa fast någon modell. Varje skola har sedan många år sitt eget skolklimat och når bäst framgång, när den får chans att utvecklas vidare. Kanske behöver vi bygga ut Gustav Vasaskolan, när kommunen fortsätter att bygga ut fler bostadsområden. 7 (39)

8 8. Vi yrkar avslag på idén att skapa ytterligare F-5 enheter. Om kommunen behöver fler skolor, ska vi självklart bygga kompletta helheter. I annat fall riskerar övriga F-9enheter att bli snedbelastade. Vi är ju eniga om de fördelar som finns i en komplett skolenhet. Byt alltså ut F-5 mot F-9. Jerker Sjögren (kd) yrkar att: 1. Punkt 1 i förvaltningens förslag ändras enligt kommunfullmäktiges ursprungliga beslutsformulering om 1-9 skolor som står att läsa i skolplan Punkt 8 i förvaltningens förslag ändras så att det står: Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med barn- och ungdomsnämnden utreda var en mindre skola kan byggas i Vallentuna. Karin Dahl-Strandin (s) stödjer Jerker Sjögrens (kd) yrkande samt punkterna 4 och 7 i förvaltningens förslag. Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl- Strandins (s) och Jerker Sjögrens (kd) yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jerker Sjögrens yrkande. Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig i punkterna 2, 3, 5 och 6 till förmån för socialdemokraternas förslag. Handlingar i ärendet 1. Förvaltningens skrivelse Strategi för genomförande av F-9 skolor och skollokalsprogram i Vallentuna kommun 2. Karta över skolområden och skolornas lokalisering 3. Socialdemokraternas förslag till ändringar i tjänsteskrivelsen 8 (39)

9 Barn- och ungdomsnämndens VaSaRu-rapport tertial BUN AU 48 Dnr Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en budget- och verksamhetsuppföljning efter fyra månader, samt en prognos för budgetutfallet för hela Uppföljning efter fyra månader skall redovisas till kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunfullmäktige. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsnämndens VaSaRu-rapport tertial (39)

10 Kvalitetsredovisning 2006 BUN AU 49 Dnr Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Barn- och ungdomsförvaltningen presenterar 2006 års kvalitetsredovisning avseende förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning. Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Kvalitetsredovisning (39)

11 Sammanställning av enskilda förskolors kvalitetsredovisningar läsåret BUN AU 50 Dnr Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Sammanställning av enskilda förskolors kvalitetsredovisningar läsåret Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Sammanställning av enskilda förskolors kvalitetsredovisningar läsåret (39)

12 Komplettering av regler för familjedaghem BUN AU 51 Dnr Gällande regel om att tillstånd ges för som mest 7 barn ersätts av att tillstånd ges för som mest 7 barn per heltidsanställd i ett familjedaghem. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Med anledning av planerad ombildning och utökning av verksamhet inom ett familjedaghem har begäran inkommit om tillstånd för ett barnantal som överskrider kommunens gräns för antal barn i familjedaghem. Annis familjdaghem med ur- och skurverksamhet önskar utöka sin verksamhet under hösten Några familjer i nuvarande grupp har yngre barn som de önskar få placera inom familjedaghemmet och dess ur- och skurverksamhet under hösten och till årsskiftet. För att möjliggöra detta planerar Annis familjedaghem att anställa en barnskötare så att man är två vuxna som arbetar i barngruppen. Då även bostadens yta har betydelse för antalet barn i familjedaghemmet måste även denna parameter tas med i bedömningen av tillståndsgivning. För Annies ur- och skurverksamhet är bostadsfrågan inte lika aktuell då verksamheten till största delen är förlagd utomhus. Gällande regel om att tillstånd ges för som mest 7 barn ersätts av att tillstånd ges för som mest 7 barn per anställd i ett familjedaghem. sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar att gällande regel om att tillstånd ges för som mest 7 barn består. Raimo Vuojärvi (m) yrkar att förvaltningens förslag ändras så att tillstånd ges för som mest 7 barn per heltidsanställd. Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl- Strandins (s) yrkande och sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Raimo Vuojärvis yrkande. Reservation 12 (39)

13 Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Handlingar i ärendet 1. Vallentuna kommuns regler för familjedaghem i enskild regi 13 (39)

14 Ansökan om utökat tillstånd - I ur och skur med Annis BUN AU 52 Dnr Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd för I ur och skur med Annis för fjorton barn i verksamheten. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. I ur och skur med Annis familjedaghem ansöker om utökat tillstånd för fjorton barn. Familjedaghemmet startade Utvecklingsledare Eva Lod har gjort tillsynsbesök i verksamheten och gör bedömningen att Anne- Marie Landberg bedriver en bra verksamhet och att det finns utrymme att öka antalet barn under förutsättning att ytterligare personal anställs. Anne-Marie Landberg har idag tillstånd för åtta barn i sitt familjedaghem samt ett tidsbegränsat tillstånd för tolv barn under Anne-Marie Landberg ansöker nu om ett tillstånd för fjorton barn att gälla tillsvidare. En utbildad barnskötare är anställd på heltid från och med augusti. Tre av de åtta barnen har småsyskon som behöver plats under 2007 och från augusti har I ur och skur med Annis har tolv barn inskrivna. Alla föräldrar är informerade och ställer sig positiva till verksamhetsförändringen. Tillstånd för ytterligare två barn, totalt fjorton barn, behöver Anne-Marie Landberg i de fall det finns många barn med kort omsorgstid (femton timmar/vecka) eller när ett barn slutar och ett nytt barn ska börja. Normalt antal barn i verksamheten kommer att vara högst tolv. Anne-Marie Landberg är utbildad dagbarnvårdare och har påbyggnadsutbildning från Friluftsfrämjandets barnverksamhet samt I ur och skurpedagogik. Hon studerar nu utomhuspedagogik vid Stockholms universitet. Anne-Marie har också en mentor som är förskollärare och föreståndare på en I ur och skurförskola i Täby. Förvaltningen har varit i kontakt med Lidingö stad som har fem familjedaghem med fler barn och med anställd personal. Lidingö stad har inte några negativa erfarenheter av denna typ av verksamhet. s tidigare behandling Barn- och ungdomsnämnden beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet. 14 (39)

15 Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd för I ur och skur med Annis för fjorton barn i verksamheten. sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar avslag med anledning av att beslutet strider mot Vallentuna kommuns nuvarande regler om att starta familjedaghem i enskild regi. Jerker Sjögren (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl-Strandins (s) och Jerker Sjögrens (kd) yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jerker Sjögrens yrkande. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Handlingar i ärendet 1. Ansökan I ur och skur med Annis 15 (39)

16 Ansökan om att starta familjedaghemmet Hans och Greta BUN AU 53 Dnr Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd och bidrag till Britt-Inger Lundqvist att bedriva familjedaghemsverksamhet i Vallentuna fr.o.m Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Den 1 juli 2006 ändrades reglerna i skollagen om etablering av tillstånd och bidrag för förskolor och fritidshem i enskild regi. Enligt de nya bestämmelserna skall kommunen bevilja tillstånd och bidrag förutsatt att vissa krav är uppfyllda och att verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen. Reglerna motsvarar därmed den etableringsfriheten som gäller för fristående skolor. Familjedaghemmen i Vallentuna skall planeras för att kunna tillhandahålla allmän förskola för 4-5-åringar. Detta innebär att verksamheten skall utgå från läroplanen för förskolan Lpfö98 samt att samverkan ska ske med annat familjedaghem eller förskola så att barnen ges möjlighet att möta fler barn och förberedelser inför skolstart kan samordnas. De nya krav som gäller för tillstånd och bidrag kräver att verksamheten skall: Omfattas av god kvalitet och säkerhet Ge fostran och omvårdnad Ha personal med pedagogisk utbildning och eller erfarenhet Ha en barngrupp med lämplig sammansättning och storlek Ha ändamålsenliga lokaler Bedriva en verksamhet som utgår från varje barns behov. Britt-Inger Lundqvist har tidigare ansökt om att få starta familjedaghem i kommunen from Barn- och ungdomsnämnden avslog ansökan vid sammanträdet Efter detta har Britt-Inger Lundqvist inkommit med en förtydligande ansökan och samarbetsmöjligheter med annat familjedaghem har möjliggjorts från start. B-I Lundqvist har tidigare arbetat på förskola och varit dagbarnvårdare i Täby kommun. Hon har barnskötarutbildning. Idag är hon kontaktperson för tre barn i kommunen. Bostaden är belägen i markplan på Takpannevägen i Åbyparkområdet. Bostaden har anpassats för kontaktbarnen med möjlighet till lek, vila, hygien och måltider. Till lägenheten hör en 16 (39)

17 utegård. I närheten av bostaden finns en lekpark. I hemmet finns hund samt utekatt. Verksamheten planeras för 6 barn och samarbete kommer regelbundet att ske med Maries familjedaghem som planeras att starta vid samma tidpunkt. Visst samarbete kommer även att etableras med Annies familjedaghem. Till ansökan har bifogats erforderliga dokument och förvaltningen har gjort hembesök. Verksamheten bedöms uppfylla kommunens krav för familjedaghem och kommer att ingå som en del i kommunens kontinuerliga tillsyn vilket innebär inlämnande av årlig kvalitetsredovisning samt tillsynsbesök från förvaltningen. s tidigare behandling Barn- och ungdomsnämnden beslutade att avslå Brittinger Lundqvists ansökan om att få starta enskilt familjedaghem. Barn- och ungdomsnämnden beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd och bidrag till Britt-Inger Lundqvist att bedriva familjedaghemsverksamhet i Vallentuna fr.o.m sgång Yrkande Karin Dahl Strandin (s) yrkar avslag på Britt-Inger Lundqvist ansökan och föreslår att förvaltningen i första hand utreder möjligheterna för Britt-Inger Lundqvist att starta ett kommunalt familjedaghem. Då har barn- och ungdomsnämnden möjlighet att bättre följa upp hur arbetet med barnen fungerar samt om lägenheten klarar att ta emot så många barn. Jerker Sjögren (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl-Strandins (s) och Jerker Sjögrens (kd) yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jerker Sjögrens yrkande. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Handlingar i ärendet 1. Ansökan Hans och Greta 17 (39)

18 Ansökan om att starta Maries familjedaghem BUN AU 54 Dnr Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd och bidrag till Marie Lundqvist att bedriva familjedaghemsverksamhet i Vallentuna fr.o.m Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Den 1 juli 2006 ändrades reglerna i skollagen om etablering av tillstånd och bidrag för förskolor och fritidshem i enskild regi. Enligt de nya bestämmelserna skall kommunen bevilja tillstånd och bidrag förutsatt att vissa krav är uppfyllda och att verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen. Reglerna motsvarar därmed den etableringsfriheten som gäller för fristående skolor. Familjedaghemmen i Vallentuna skall planeras för att kunna tillhandahålla allmän förskola för 4-5-åringar. Detta innebär att verksamheten skall utgå från läroplanen för förskolan Lpfö98 samt att samverkan ska ske med annat familjedaghem eller förskola så att barnen ges möjlighet att möta fler barn och förberedelser inför skolstart kan samordnas. De nya krav som gäller för tillstånd och bidrag kräver att verksamheten skall: Omfattas av god kvalitet och säkerhet Ge fostran och omvårdnad Ha personal med pedagogisk utbildning och eller erfarenhet Ha en barngrupp med lämplig sammansättning och storlek Ha ändamålsenliga lokaler Bedriva en verksamhet som utgår från varje barns behov. Marie Lundqvist är dotter till Britt-Inger Lundqvist och de ansöker nu vid samma tidpunkt att var för sig starta familjedaghem. Verksamheterna planeras att samverka pedagogiskt och stödja varandra vid sjukdom. Visst samarbete planeras även tillsammans med Annies familjedaghem. M. Lundqvist ansöker om att få ha 7 barn i sin verksamhet. Den egna sonen ca ½ år gammal kommer att vårdas av sin pappa under hösten M. Lundqvist har barnskötarutbildning och har arbetat inom Lidingö förskolor med goda vitsord. 18 (39)

19 Bostaden är belägen i Haga på Engelbrektsvägen. Nedre planet av bostaden kommer att fungera som yta för familjedaghemmet. Till fastigheten hör en utegård. Bostaden kommer efter beslut att anpassas för flera barns möjlighet till lek, vila, och hygien. I närheten av bostaden finns en lekpark. I hemmet finns en katt. Till ansökan har bifogats erforderliga dokument förutom F- skattesedel. Tilldelning av detta ges endast om verksamheten beräknas komma igång inom 3 månader från ansökningstillfället. Handlingarna måste därmed kompletteras med detta. Förvaltningen har gjort hembesök och bedömer att verksamheten kan fungera utifrån tänkta smärre ombyggnadsplaner. Verksamheten kommer att ingå som en del i kommunens kontinuerliga tillsyn vilket innebär inlämnande av årlig kvalitetsredovisning samt tillsynsbesök från förvaltningen. s tidigare behandling Barn- och ungdomsnämnden beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd och bidrag till Marie Lundqvist att bedriva familjedaghemsverksamhet i Vallentuna fr.o.m sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar avslag till Marie Lundqvists ansökan och föreslår att förvaltningen i första hand utreder om Marie Lundqvist kan tänka sig att arbeta som barnskötare i närliggande förskola till att börja med eller vara kommunal dagmamma med ett mindre antal barn. Jerker Sjögren (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl-Strandins (s) och Jerker Sjögrens (kd) yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jerker Sjögrens (kd) yrkande. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Handlingar i ärendet 1. Ansökan Marie Lundqvist 19 (39)

20 Fastställande av internkontrollplan BUN AU 55 Dnr Barn- och ungdomsnämnden fastställer kontrollplan för 2007 enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag. Nämnderna har, enligt kommunens reglemente för intern kontroll, ansvar för den interna kontrollen. Nämnderna har vidare ansvar för att följa upp det interna kontrollsystemet inom sina verksamhetsområden. Revisorerna påpekade i en granskning 2006 att barn- och ungdomsnämnden inte gör någon dokumenterad väsentlighets- och riskanalys i syfte att välja ut vilka rutiner som ska kontrolleras under kommande år. Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort en väsentlighets- och riskanalys och utifrån den föreslår rutiner som särskilt ska granskas under Följande rutiner föreslås särskilt granskas 2007: - Jämställdhets- och mångfaldsarbete - Systematiskt arbetsmiljöarbete - Anmälan om arbetsskada/tillbud - Arkivvård - Dokumenthantering Förteckning över samtliga rutiner redovisas i bilaga. Förvaltningens förslag Barn- och ungdomsnämnden fastställer kontrollplan för 2007 enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag. Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Förvaltningens skrivelse Intern kontroll 2. Förteckning över rutiner 20 (39)

21 Centrala dialogen med föräldraföreningarna BUN AU 56 Dnr Barn- och ungdomsnämnden beslutar att arbetet med att utveckla föräldradialogen inkluderas som ett prioriterat mål i barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 20 februari 2007 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för fortsatt dialog med en första återrapport vid nämnden i juni Förvaltningen har diskuterat föräldradialog tillsammans med skolornas rektorer. Från diskussionerna framkommer att föräldrars intresse för att bilda och delta i föräldraföreningsarbete kraftigt har minskat. Föräldrars intresse för sitt barns skolgång har däremot inte minskat utan snarare ökat. Kontaktvägarna mellan hem och skola har avsevärt ökat de senaste åren. Idag deltar föräldrar i individuella samtal tillsammans med sitt barn minst en gång per termin. Klasslärare eller mentor samlar också till föräldramöten någon gång per termin. Skolornas organisation i arbetslag innebär att även arbetslagsledaren och lärare ibland kallar till möten. På varje skola finns förvaltningsråd där föräldrar har möjlighet att medverka. Den utökade kontakten över nätet med information via hemsidor och e- post har förbättrat information och kommunikation mellan skola och hemmet. Fortfarande distribueras också veckobrev, månadsbrev, rektorsbrev m.m. från skolorna till föräldrarna. På flera skolor har kontaktbok eller loggbok införts där skola och hem oftast dagligen har kontakt med varandra. Vid alla skolor ordnas informationsmöten i samband med att barnen börjar skolan eller byter skola. Även fritidshemmen ordnar föräldramöten. Några skolor har startat pedagogiska möten med föräldrar och personal där ofta någon föreläsare inleder kring kvällens tema. Kurser för föräldrar som Active Parenting m.fl. har startat på vissa skolor. I vårens enkät har föräldrarnas nöjdhet med informationen om skolan samt dialogen kring det egna barnets utveckling och lärande ökat. Kanske det minskade intresset för föräldraföreningar får ses som ett uttryck för att kontakterna med skolan generellt har ökat och kontaktvägarna tagit andra former som bättre tillgodoser föräldrars behov av information och inflytande. Den centrala dialogen mellan ett förstärkt arbetsutskott och VFFF, Vallentuna förenade föräldraföreningar, läggs som vilande i avvaktan på att föräldraföreningar/grupper önskar återuppta dialogen. 21 (39)

22 sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar att barn- och ungdomsnämnden hjälper till att arrangera gemensamma träffar på Nova i angelägna frågor såsom antidrogarbete. Jerker Sjögren (kd) yrkar att arbetet med att utveckla föräldradialogen inkluderas som ett prioriterat mål i barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan Karin Dahl-Strandin (s) stödjer Jerker Sjögrens (kd) yrkande. Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Jerker Sjögrens (kd) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 22 (39)

23 Remissvar på vänsterpartiets motion: Förbättra kollektivtrafik till Karby och Brottby BUN AU 57 Dnr Barn- och ungdomsnämnden anser att turtätheten till och från Karby och Vallentuna centralort bör utökas under helgerna för att förbättra barn och ungdomarnas möjligheter att nyttja kulturutbudet och fritidsutbudet i hela kommunen. I dagsläget finns ingen trafik under sön- och helgdagar och endast tre turer under lördagar. Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar med SL för att kontinuerligt förbättra kollektivtrafiken. Befintliga turer mellan Karby och Vallentuna under vardagar ses över för att möjliggöra färd till och från det nya badet, ishallen, teatern, skolbio m.m. Barn- och ungdomsnämnden har i övrigt inga synpunkter på motionens förslag. Vänsterpartiet föreslår att kommunledningen arbetar tillsammans med SL för att förlänga buss 665 turer Vallentuna - Karby till lämplig plats i Brottby, samt att de i sina kontakter med SL verkar för fler turer och förbättrade förbindelser till Brottby och Karby. Barn- och ungdomsnämnden anser att turtätheten till och från Karby och Vallentuna centralort bör utökas under helgerna för att förbättra barn och ungdomarnas möjligheter att nyttja kulturutbudet och fritidsutbudet i hela kommunen. I dagsläget finns ingen trafik under sön- och helgdagar och endast tre turer under lördagar. Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar med SL för att kontinuerligt förbättra kollektivtrafiken. Befintliga turer mellan Karby och Vallentuna under vardagar ses över för att möjliggöra färd till och från det nya badet, ishallen, teatern, skolbio m.m. Barn- och ungdomsnämnden har i övrigt inga synpunkter på motionens förslag. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Vänsterpartiets motion: Förbättra kollektivtrafik till Karby och Brottby. 23 (39)

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35 Utbildningsnämnden 2007-06-14 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-19 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-06-10 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 10 juni 2008, kl. 19.30 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15 Barn- och ungdomsnämnden 2007-03-27 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15 Beslutande Ersättare Raimo Vuojärvi (m) ordförande

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-03-13 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.30 11.15

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP)

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP) 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.20 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-02-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Barn - och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr., Vallentuna tisdagen den 8 februari kl. 08.00 12.30 Jerker

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 14 oktober 2008, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl Utbildningsnämnden 2005-11-17 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl.19.00 21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Beslutande Raimo Vuojärvi (m) ordförande Jerker

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Ekonomiadministrativ chef Annika Hellberg Nämndsekreterare Lotta Lann. Thomas Arctaedius (S)

Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Ekonomiadministrativ chef Annika Hellberg Nämndsekreterare Lotta Lann. Thomas Arctaedius (S) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna Grundskolenämndens arbetsutskott 2001-11-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Grundskolekontoret, Vallentuna tisdagen den 27 november

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordf Jerker Sjögren

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2009-04-21 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 21 april 2009, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo 1 ( 12) P lats och tid Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl. 19.00-21.oo Ledamöter Raimo Vuojärvi (M), Hans Heneby (M), AnnCharlotte Höglund (C), Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård (S), Thomas

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl Utbildningsnämnden 2009-10-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.00 Beslutande Elisabeth Rydström (C),ordförande Jörgen

Läs mer

Vallentuna den 30 oktober OBS! Borgerlig grupp kl , Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen

Vallentuna den 30 oktober OBS! Borgerlig grupp kl , Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen Barn- och ungdomsnämnden 2007-11-06 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tuna torg 2, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 6 november kl.19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl Barn- och ungdomsnämnden 2005-04-19 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl. 19.00-21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Hans

Läs mer

Personalrepresentant Roger Bodin. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Louise Westin Paragrafer 312,

Personalrepresentant Roger Bodin. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Louise Westin Paragrafer 312, Barn- och ungdomsnämnden 19 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 november kl 19.00-22.30 Ajournering

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 6 maj 2008, kl. 19.00 20.55. Ajournering mellan 57 och 58, kl. 20.00-20.

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 6 maj 2008, kl. 19.00 20.55. Ajournering mellan 57 och 58, kl. 20.00-20. Barn- och ungdomsnämnden 2008-05-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 6 maj 2008, kl. 19.00 20.55 Ajournering mellan 57 och 58, kl. 20.00-20.15 ande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 19.00-20.45 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 2010-04-15 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 april kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadministrativ

Läs mer

Ajournering Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-03-07 Plats och tid för sammanträdet ande Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.00 10.30 Jerker Sjögren (kd), ordförande

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30. Ajournering 129 kl.19.35-19.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30. Ajournering 129 kl.19.35-19.40 Barn- och ungdomsnämnden 2005-10-25 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30 ande Ajournering 129 kl.19.35-19.40 Jerker Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-19

Utbildningsnämnden 2011-05-19 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.50 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 november

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00. Borgerliggrupp kl 18:00. Utbildning för nämnden kl 14:00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00. Borgerliggrupp kl 18:00. Utbildning för nämnden kl 14:00 Barn- och ungdomsnämnden 19 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00 Borgerliggrupp kl 18:00 Utbildning för nämnden

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00-22:20 ande Ersättare Jerker Sjögren

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lindholmens gård, Vallentuna tisdagen den 11 december kl Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren

Lindholmens gård, Vallentuna tisdagen den 11 december kl Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Grundskolenämnden 2001-12-11 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän KTK:s representant Lindholmens gård, Vallentuna tisdagen den 11 december kl 18.00 Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 18:00 19:00 Beslutande Parisa Liljestrand (M) ordförande, Alexandra Herlin(M), Thomas Arctaedius (S), Kerstin Strängbäck

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 08.05-11.05 ande Parisa Liljestrand (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Mattias Dejke (L) (vice ordförande), Anna-Maria Valladolid (S)

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Mattias Dejke (L) (vice ordförande), Anna-Maria Valladolid (S) 1 (1) Plats och tid Åbyrummet kl 08:00-08:50 ande närvarande Mattias Dejke (L) (vice ordförande), Anna-Maria Valladolid (S) Övriga närvarande Eva Lundebring (Sakkunnig förskola), Martin From (Nämndsekreterare),

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, Sammanträdesdatum 216-4-2 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 2 april 216, 15. 16.5 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Nyetablering fristående förskola

Nyetablering fristående förskola Nyetablering fristående förskola Vanliga frågor och svar Fråga 1: Vad kostar det? Svar: Godkännandet av ansökan om att driva förskola eller annan pedagogisk verksamhet kostar inget. Fråga 2: Hur lång tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, Kl. 19.00 21.16 ande Parisa Liljestrand (M) ordförande, Roswitha Melzer (FP), Irene Öman (M), Alexandra

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14)

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Plats och tid Nämndrummet kommunhuset, Skoghall kl. 13.00-15.45 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V)

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-10-14 Tid och plats 18:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-08-30 64 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 65 Kommunplan och budget för år 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 66 Budget

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-11-21 1 (8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 10 45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 15.00 17.15 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid B-rummet, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström,(s)ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(bv) Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sida 1 (10) Övriga deltagande

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 1 (9) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 Björn

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 8 november kl. 16.00-17.25

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Lilian Glav (fp), ersättare Birgitta Karlsson (kd), ersättare. Anne Saaristo, socialchef Nina Thompson, förvaltningssekreterare

Lilian Glav (fp), ersättare Birgitta Karlsson (kd), ersättare. Anne Saaristo, socialchef Nina Thompson, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2007-04-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Karlbergsskolan, Köping, kl 14.00 16.00 ande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Gordana Jovanovic (S) ersättare Lena Vilhelmsson (S)

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer