Ajournering kl Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl Ajournering kl ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Utbildningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg 45-49, 55 Utvecklingsledare Eva Lod 50-54, Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Lotta Lann Paragrafer Ordförande Justerande Raimo Vuojärvi (m) Karin Dahl-Strandin (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (39)

2 Innehållsförteckning: Sid Dagordning...3 Ny hyresmodell för kommunala skolor...4 Strategi för genomförande av F-9 skolor och skollokalsprogram i Vallentuna kommun...6 Barn- och ungdomsnämndens VaSaRu-rapport tertial Kvalitetsredovisning Sammanställning av enskilda förskolors kvalitetsredovisningar läsåret Komplettering av regler för familjedaghem...12 Ansökan om utökat tillstånd - I ur och skur med Annis...14 Ansökan om att starta familjedaghemmet Hans och Greta...16 Ansökan om att starta Maries familjedaghem...18 Fastställande av internkontrollplan...20 Centrala dialogen med föräldraföreningarna...21 Remissvar på vänsterpartiets motion: Förbättra kollektivtrafik till Karby och Brottby...23 Remissvar på socialdemokraternas motion: Utrustning klassrum kommunala skolor...24 Remissvar på socialdemokraternas motion: Ensamma flyktingbarn...26 Detaljplan Rosendals handelsområde...28 Program för detaljplan samt samråd inför tillståndsprövning för Vallentuna Våtmarkspark...30 Detaljplan för bostäder i Tingvallaområdet...31 Detaljplan för Kulla...33 Rapport från tillsynsbesök våren Ansökan om uppskov för skolstart...36 Ansökan om ett 10e läsår...37 Ansökan om anpassad studiegång...38 Förskolefråga (39)

3 Dagordning BUN AU 45 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande tillägg; - Rapport från tillsynsbesök våren Ansökan om uppskov för skolstart - Ansökan om ett 10e läsår - Ansökan om anpassad studiegång - Förskolefråga 3 (39)

4 Ny hyresmodell för kommunala skolor BUN AU 46 Dnr Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen fortsatt förtroende att arbeta med lokaleffektivisering tillsammans med kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar. Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rapportera tillbaks till nämnden i oktober om arbetet med lokaleffektivisering. I samband med rapporteringen förutsätter nämnden att förvaltningen svarar på de frågor som ställdes i ärendet vid nämndssammanträdet den 8 maj Barn- och ungdomsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att presentera hur förändringen blev med den nya hyresmodellen för kommunala skolor som började gälla 1 januari 2007, samt redogöra för de regler som gäller om en skola vill ställa av delar av ytan för att på så sätt minska hyran. I kommunplanen för anges målet att kommunens lokaler för egna verksamheter skall ha ett effektivt lokalutnyttjande. Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga förvaltningar inlett arbetet för att nå detta mål. Detta arbete kommer delvis att kunna ge svar på nämndens fråga. Barn- och ungdomsförvaltningen har nu även tagit fram en sammanställning som visar de ekonomiska effekterna av hyresmodellen för skollokaler. s tidigare behandling Barn- och ungdomsnämnden beslutade att remittera ärendet till arbetsutskottet, med uppdraget att diskutera fram ett underlag hur kostnadsstrukturen ser ut på de hyror som TunaFastigheter debiterar barn- och ungdomsnämnden. sgång Yrkande Raimo Vuojärvi (m) yrkar att: Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen fortsatt förtroende att arbeta med lokaleffektivisering tillsammans med kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar. Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rapportera tillbaks till nämnden i oktober om arbetet med lokaleffektivisering. I samband med rapporteringen 4 (39)

5 förutsätter nämnden att förvaltningen svarar på de frågor som ställdes i ärendet vid nämndssammanträdet den 8 maj Yrkande Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Information om effekterna av förändrad hyresmodell för grundskolan 2. Hyror för skollokaler (39)

6 Strategi för genomförande av F-9 skolor och skollokalsprogram i Vallentuna kommun. BUN AU 47 Dnr Kommunens strävansmål att samtliga skolor på sikt skall, där underlag finns, bli 1-9 skolor står fast. (Citerat ur Skolplan för Vallentuna skolor. Idag använder vi beteckningen F-9 och inte 1-9 skolor.) 2. Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan blir ett rektorsområde Befintliga F-6 skolor blir F-5 skolor från F-9 utbyggnad av Lovisedalsskolan till 500 platser sker till hösten Vallentuna nordöstra kompletteras med en ny Hagaskola (F-9) från Ormstaskolan byggs om till F-9 och förbättrad lokaleffektivitet Rektorsområdet med Gustav Vasa och Kårstaskolorna är inte aktuellt som gemensam F-9 skola i Lindholmen under planperioden. 8. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med barn- och ungdomsnämnden utreda var en mindre skola kan byggas i Vallentuna. Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig i punkterna 2, 3, 5 och 6 till förmån för socialdemokraternas förslag. Barn- och ungdomsnämnden har i Kommunplan ett uppdrag att ta fram en strategi för hur kommunen ska uppfylla förutsättningarna för en F-9 organisation i hela grundskolan. Uppdraget ska redovisas senast i december s tidigare behandling Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen. Barn- och ungdomsnämnden beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet för vidare beredning. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att barn- och ungdoms nämnden beslutar att: 1. Kommunens beslutade målsättning att arbeta för en F-9 organisation där så är möjligt står fast. 2. Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan blir ett rektorsområde Befintliga F-6 skolor blir F-5 skolor från (39)

7 4. F-9 utbyggnad av Lovisedalsskolan till 500 platser sker till hösten Vallentuna nordöstra kompletteras med en ny Hagaskola (F-9) från Ormstaskolan byggs om till F-9 och förbättrad lokaleffektivitet Rektorsområdet med Gustav Vasa och Kårstaskolorna är inte aktuellt som gemensam F-9 skola i Lindholmen under planperioden. 8. Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda var en mindre F-5 enhet kan byggas i södra Vallentuna från 2015, samt att reservera mark för ändamålet. sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar ändringar enligt socialdemokraternas förslag: 1. Rätta till ordvalet i första meningen i arbetsutskottets förslag. Det ska stå kommunens beslut, eftersom beslutet är fattat i KF. 2. Vi yrkar avslag på sammanslagning av Hjälmstaskolan och Karlbergsskolan. Båda skolorna har ett eget skolklimat. Detta behöver de fortsätta att utveckla. Däremot är det en bra idé att de samarbetar, eftersom det för närvarande inte anses gå att bygga ut eller om Karlbergsskolan till en F-9 skola. Det är viktigt för Hjälmstaskolans utveckling att få arbeta med helheten F-9. Idag är det fortfarande en högstadieskola med inslag av Montessoriklasser. Karlbergsskolan har bättre förutsättning att fortsätta utvecklas bra med egen skolledning. 3. Vi yrkar avslag till att befintliga F-6 skolor bli F-5 skolor för elevernas skull. Av pedagogiska skäl och för barnens bästa ska man undvika att skicka 6-orna till kommunens centrum. Vi är övertygade att de barn som finns kvar i sin skola och fullföljer år 6 i lugn och ro kommer att ha bättre kunskaper med sig till år Vi tillstyrker förslaget om att F-9 utbyggnad av Lovisedalsskolan till 500 platser sker till hösten Vi yrkar att Ormstaskolan renoveras och anpassas till F-9 skola snarast, helst redan 2008 för att kunna bli klar senast sommaren Vi tror att om vi bättre utnyttjar Hjälmstaskolans lokaler under tiden får vi chans att skjuta fram tankarna på Hagaskolan och möjligen hinna hitta på något bättre, som inte tar bort så stor del av IP-skogen. 6. Vi yrkar att vi väntar med planer på Hagaskolan 7. Vi yrkar att man fortsätter att titta på organisationen Gustav Vasa och Kårstaskolorna och undviker att nu låsa fast någon modell. Varje skola har sedan många år sitt eget skolklimat och når bäst framgång, när den får chans att utvecklas vidare. Kanske behöver vi bygga ut Gustav Vasaskolan, när kommunen fortsätter att bygga ut fler bostadsområden. 7 (39)

8 8. Vi yrkar avslag på idén att skapa ytterligare F-5 enheter. Om kommunen behöver fler skolor, ska vi självklart bygga kompletta helheter. I annat fall riskerar övriga F-9enheter att bli snedbelastade. Vi är ju eniga om de fördelar som finns i en komplett skolenhet. Byt alltså ut F-5 mot F-9. Jerker Sjögren (kd) yrkar att: 1. Punkt 1 i förvaltningens förslag ändras enligt kommunfullmäktiges ursprungliga beslutsformulering om 1-9 skolor som står att läsa i skolplan Punkt 8 i förvaltningens förslag ändras så att det står: Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med barn- och ungdomsnämnden utreda var en mindre skola kan byggas i Vallentuna. Karin Dahl-Strandin (s) stödjer Jerker Sjögrens (kd) yrkande samt punkterna 4 och 7 i förvaltningens förslag. Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl- Strandins (s) och Jerker Sjögrens (kd) yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jerker Sjögrens yrkande. Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig i punkterna 2, 3, 5 och 6 till förmån för socialdemokraternas förslag. Handlingar i ärendet 1. Förvaltningens skrivelse Strategi för genomförande av F-9 skolor och skollokalsprogram i Vallentuna kommun 2. Karta över skolområden och skolornas lokalisering 3. Socialdemokraternas förslag till ändringar i tjänsteskrivelsen 8 (39)

9 Barn- och ungdomsnämndens VaSaRu-rapport tertial BUN AU 48 Dnr Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en budget- och verksamhetsuppföljning efter fyra månader, samt en prognos för budgetutfallet för hela Uppföljning efter fyra månader skall redovisas till kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunfullmäktige. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsnämndens VaSaRu-rapport tertial (39)

10 Kvalitetsredovisning 2006 BUN AU 49 Dnr Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Barn- och ungdomsförvaltningen presenterar 2006 års kvalitetsredovisning avseende förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning. Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Kvalitetsredovisning (39)

11 Sammanställning av enskilda förskolors kvalitetsredovisningar läsåret BUN AU 50 Dnr Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Sammanställning av enskilda förskolors kvalitetsredovisningar läsåret Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Sammanställning av enskilda förskolors kvalitetsredovisningar läsåret (39)

12 Komplettering av regler för familjedaghem BUN AU 51 Dnr Gällande regel om att tillstånd ges för som mest 7 barn ersätts av att tillstånd ges för som mest 7 barn per heltidsanställd i ett familjedaghem. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Med anledning av planerad ombildning och utökning av verksamhet inom ett familjedaghem har begäran inkommit om tillstånd för ett barnantal som överskrider kommunens gräns för antal barn i familjedaghem. Annis familjdaghem med ur- och skurverksamhet önskar utöka sin verksamhet under hösten Några familjer i nuvarande grupp har yngre barn som de önskar få placera inom familjedaghemmet och dess ur- och skurverksamhet under hösten och till årsskiftet. För att möjliggöra detta planerar Annis familjedaghem att anställa en barnskötare så att man är två vuxna som arbetar i barngruppen. Då även bostadens yta har betydelse för antalet barn i familjedaghemmet måste även denna parameter tas med i bedömningen av tillståndsgivning. För Annies ur- och skurverksamhet är bostadsfrågan inte lika aktuell då verksamheten till största delen är förlagd utomhus. Gällande regel om att tillstånd ges för som mest 7 barn ersätts av att tillstånd ges för som mest 7 barn per anställd i ett familjedaghem. sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar att gällande regel om att tillstånd ges för som mest 7 barn består. Raimo Vuojärvi (m) yrkar att förvaltningens förslag ändras så att tillstånd ges för som mest 7 barn per heltidsanställd. Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl- Strandins (s) yrkande och sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Raimo Vuojärvis yrkande. Reservation 12 (39)

13 Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Handlingar i ärendet 1. Vallentuna kommuns regler för familjedaghem i enskild regi 13 (39)

14 Ansökan om utökat tillstånd - I ur och skur med Annis BUN AU 52 Dnr Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd för I ur och skur med Annis för fjorton barn i verksamheten. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. I ur och skur med Annis familjedaghem ansöker om utökat tillstånd för fjorton barn. Familjedaghemmet startade Utvecklingsledare Eva Lod har gjort tillsynsbesök i verksamheten och gör bedömningen att Anne- Marie Landberg bedriver en bra verksamhet och att det finns utrymme att öka antalet barn under förutsättning att ytterligare personal anställs. Anne-Marie Landberg har idag tillstånd för åtta barn i sitt familjedaghem samt ett tidsbegränsat tillstånd för tolv barn under Anne-Marie Landberg ansöker nu om ett tillstånd för fjorton barn att gälla tillsvidare. En utbildad barnskötare är anställd på heltid från och med augusti. Tre av de åtta barnen har småsyskon som behöver plats under 2007 och från augusti har I ur och skur med Annis har tolv barn inskrivna. Alla föräldrar är informerade och ställer sig positiva till verksamhetsförändringen. Tillstånd för ytterligare två barn, totalt fjorton barn, behöver Anne-Marie Landberg i de fall det finns många barn med kort omsorgstid (femton timmar/vecka) eller när ett barn slutar och ett nytt barn ska börja. Normalt antal barn i verksamheten kommer att vara högst tolv. Anne-Marie Landberg är utbildad dagbarnvårdare och har påbyggnadsutbildning från Friluftsfrämjandets barnverksamhet samt I ur och skurpedagogik. Hon studerar nu utomhuspedagogik vid Stockholms universitet. Anne-Marie har också en mentor som är förskollärare och föreståndare på en I ur och skurförskola i Täby. Förvaltningen har varit i kontakt med Lidingö stad som har fem familjedaghem med fler barn och med anställd personal. Lidingö stad har inte några negativa erfarenheter av denna typ av verksamhet. s tidigare behandling Barn- och ungdomsnämnden beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet. 14 (39)

15 Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd för I ur och skur med Annis för fjorton barn i verksamheten. sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar avslag med anledning av att beslutet strider mot Vallentuna kommuns nuvarande regler om att starta familjedaghem i enskild regi. Jerker Sjögren (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl-Strandins (s) och Jerker Sjögrens (kd) yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jerker Sjögrens yrkande. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Handlingar i ärendet 1. Ansökan I ur och skur med Annis 15 (39)

16 Ansökan om att starta familjedaghemmet Hans och Greta BUN AU 53 Dnr Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd och bidrag till Britt-Inger Lundqvist att bedriva familjedaghemsverksamhet i Vallentuna fr.o.m Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Den 1 juli 2006 ändrades reglerna i skollagen om etablering av tillstånd och bidrag för förskolor och fritidshem i enskild regi. Enligt de nya bestämmelserna skall kommunen bevilja tillstånd och bidrag förutsatt att vissa krav är uppfyllda och att verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen. Reglerna motsvarar därmed den etableringsfriheten som gäller för fristående skolor. Familjedaghemmen i Vallentuna skall planeras för att kunna tillhandahålla allmän förskola för 4-5-åringar. Detta innebär att verksamheten skall utgå från läroplanen för förskolan Lpfö98 samt att samverkan ska ske med annat familjedaghem eller förskola så att barnen ges möjlighet att möta fler barn och förberedelser inför skolstart kan samordnas. De nya krav som gäller för tillstånd och bidrag kräver att verksamheten skall: Omfattas av god kvalitet och säkerhet Ge fostran och omvårdnad Ha personal med pedagogisk utbildning och eller erfarenhet Ha en barngrupp med lämplig sammansättning och storlek Ha ändamålsenliga lokaler Bedriva en verksamhet som utgår från varje barns behov. Britt-Inger Lundqvist har tidigare ansökt om att få starta familjedaghem i kommunen from Barn- och ungdomsnämnden avslog ansökan vid sammanträdet Efter detta har Britt-Inger Lundqvist inkommit med en förtydligande ansökan och samarbetsmöjligheter med annat familjedaghem har möjliggjorts från start. B-I Lundqvist har tidigare arbetat på förskola och varit dagbarnvårdare i Täby kommun. Hon har barnskötarutbildning. Idag är hon kontaktperson för tre barn i kommunen. Bostaden är belägen i markplan på Takpannevägen i Åbyparkområdet. Bostaden har anpassats för kontaktbarnen med möjlighet till lek, vila, hygien och måltider. Till lägenheten hör en 16 (39)

17 utegård. I närheten av bostaden finns en lekpark. I hemmet finns hund samt utekatt. Verksamheten planeras för 6 barn och samarbete kommer regelbundet att ske med Maries familjedaghem som planeras att starta vid samma tidpunkt. Visst samarbete kommer även att etableras med Annies familjedaghem. Till ansökan har bifogats erforderliga dokument och förvaltningen har gjort hembesök. Verksamheten bedöms uppfylla kommunens krav för familjedaghem och kommer att ingå som en del i kommunens kontinuerliga tillsyn vilket innebär inlämnande av årlig kvalitetsredovisning samt tillsynsbesök från förvaltningen. s tidigare behandling Barn- och ungdomsnämnden beslutade att avslå Brittinger Lundqvists ansökan om att få starta enskilt familjedaghem. Barn- och ungdomsnämnden beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd och bidrag till Britt-Inger Lundqvist att bedriva familjedaghemsverksamhet i Vallentuna fr.o.m sgång Yrkande Karin Dahl Strandin (s) yrkar avslag på Britt-Inger Lundqvist ansökan och föreslår att förvaltningen i första hand utreder möjligheterna för Britt-Inger Lundqvist att starta ett kommunalt familjedaghem. Då har barn- och ungdomsnämnden möjlighet att bättre följa upp hur arbetet med barnen fungerar samt om lägenheten klarar att ta emot så många barn. Jerker Sjögren (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl-Strandins (s) och Jerker Sjögrens (kd) yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jerker Sjögrens yrkande. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Handlingar i ärendet 1. Ansökan Hans och Greta 17 (39)

18 Ansökan om att starta Maries familjedaghem BUN AU 54 Dnr Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd och bidrag till Marie Lundqvist att bedriva familjedaghemsverksamhet i Vallentuna fr.o.m Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Den 1 juli 2006 ändrades reglerna i skollagen om etablering av tillstånd och bidrag för förskolor och fritidshem i enskild regi. Enligt de nya bestämmelserna skall kommunen bevilja tillstånd och bidrag förutsatt att vissa krav är uppfyllda och att verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen. Reglerna motsvarar därmed den etableringsfriheten som gäller för fristående skolor. Familjedaghemmen i Vallentuna skall planeras för att kunna tillhandahålla allmän förskola för 4-5-åringar. Detta innebär att verksamheten skall utgå från läroplanen för förskolan Lpfö98 samt att samverkan ska ske med annat familjedaghem eller förskola så att barnen ges möjlighet att möta fler barn och förberedelser inför skolstart kan samordnas. De nya krav som gäller för tillstånd och bidrag kräver att verksamheten skall: Omfattas av god kvalitet och säkerhet Ge fostran och omvårdnad Ha personal med pedagogisk utbildning och eller erfarenhet Ha en barngrupp med lämplig sammansättning och storlek Ha ändamålsenliga lokaler Bedriva en verksamhet som utgår från varje barns behov. Marie Lundqvist är dotter till Britt-Inger Lundqvist och de ansöker nu vid samma tidpunkt att var för sig starta familjedaghem. Verksamheterna planeras att samverka pedagogiskt och stödja varandra vid sjukdom. Visst samarbete planeras även tillsammans med Annies familjedaghem. M. Lundqvist ansöker om att få ha 7 barn i sin verksamhet. Den egna sonen ca ½ år gammal kommer att vårdas av sin pappa under hösten M. Lundqvist har barnskötarutbildning och har arbetat inom Lidingö förskolor med goda vitsord. 18 (39)

19 Bostaden är belägen i Haga på Engelbrektsvägen. Nedre planet av bostaden kommer att fungera som yta för familjedaghemmet. Till fastigheten hör en utegård. Bostaden kommer efter beslut att anpassas för flera barns möjlighet till lek, vila, och hygien. I närheten av bostaden finns en lekpark. I hemmet finns en katt. Till ansökan har bifogats erforderliga dokument förutom F- skattesedel. Tilldelning av detta ges endast om verksamheten beräknas komma igång inom 3 månader från ansökningstillfället. Handlingarna måste därmed kompletteras med detta. Förvaltningen har gjort hembesök och bedömer att verksamheten kan fungera utifrån tänkta smärre ombyggnadsplaner. Verksamheten kommer att ingå som en del i kommunens kontinuerliga tillsyn vilket innebär inlämnande av årlig kvalitetsredovisning samt tillsynsbesök från förvaltningen. s tidigare behandling Barn- och ungdomsnämnden beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd och bidrag till Marie Lundqvist att bedriva familjedaghemsverksamhet i Vallentuna fr.o.m sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar avslag till Marie Lundqvists ansökan och föreslår att förvaltningen i första hand utreder om Marie Lundqvist kan tänka sig att arbeta som barnskötare i närliggande förskola till att börja med eller vara kommunal dagmamma med ett mindre antal barn. Jerker Sjögren (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Karin Dahl-Strandins (s) och Jerker Sjögrens (kd) yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jerker Sjögrens (kd) yrkande. Reservation Karin Dahl-Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Handlingar i ärendet 1. Ansökan Marie Lundqvist 19 (39)

20 Fastställande av internkontrollplan BUN AU 55 Dnr Barn- och ungdomsnämnden fastställer kontrollplan för 2007 enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag. Nämnderna har, enligt kommunens reglemente för intern kontroll, ansvar för den interna kontrollen. Nämnderna har vidare ansvar för att följa upp det interna kontrollsystemet inom sina verksamhetsområden. Revisorerna påpekade i en granskning 2006 att barn- och ungdomsnämnden inte gör någon dokumenterad väsentlighets- och riskanalys i syfte att välja ut vilka rutiner som ska kontrolleras under kommande år. Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort en väsentlighets- och riskanalys och utifrån den föreslår rutiner som särskilt ska granskas under Följande rutiner föreslås särskilt granskas 2007: - Jämställdhets- och mångfaldsarbete - Systematiskt arbetsmiljöarbete - Anmälan om arbetsskada/tillbud - Arkivvård - Dokumenthantering Förteckning över samtliga rutiner redovisas i bilaga. Förvaltningens förslag Barn- och ungdomsnämnden fastställer kontrollplan för 2007 enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag. Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Förvaltningens skrivelse Intern kontroll 2. Förteckning över rutiner 20 (39)

21 Centrala dialogen med föräldraföreningarna BUN AU 56 Dnr Barn- och ungdomsnämnden beslutar att arbetet med att utveckla föräldradialogen inkluderas som ett prioriterat mål i barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 20 februari 2007 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för fortsatt dialog med en första återrapport vid nämnden i juni Förvaltningen har diskuterat föräldradialog tillsammans med skolornas rektorer. Från diskussionerna framkommer att föräldrars intresse för att bilda och delta i föräldraföreningsarbete kraftigt har minskat. Föräldrars intresse för sitt barns skolgång har däremot inte minskat utan snarare ökat. Kontaktvägarna mellan hem och skola har avsevärt ökat de senaste åren. Idag deltar föräldrar i individuella samtal tillsammans med sitt barn minst en gång per termin. Klasslärare eller mentor samlar också till föräldramöten någon gång per termin. Skolornas organisation i arbetslag innebär att även arbetslagsledaren och lärare ibland kallar till möten. På varje skola finns förvaltningsråd där föräldrar har möjlighet att medverka. Den utökade kontakten över nätet med information via hemsidor och e- post har förbättrat information och kommunikation mellan skola och hemmet. Fortfarande distribueras också veckobrev, månadsbrev, rektorsbrev m.m. från skolorna till föräldrarna. På flera skolor har kontaktbok eller loggbok införts där skola och hem oftast dagligen har kontakt med varandra. Vid alla skolor ordnas informationsmöten i samband med att barnen börjar skolan eller byter skola. Även fritidshemmen ordnar föräldramöten. Några skolor har startat pedagogiska möten med föräldrar och personal där ofta någon föreläsare inleder kring kvällens tema. Kurser för föräldrar som Active Parenting m.fl. har startat på vissa skolor. I vårens enkät har föräldrarnas nöjdhet med informationen om skolan samt dialogen kring det egna barnets utveckling och lärande ökat. Kanske det minskade intresset för föräldraföreningar får ses som ett uttryck för att kontakterna med skolan generellt har ökat och kontaktvägarna tagit andra former som bättre tillgodoser föräldrars behov av information och inflytande. Den centrala dialogen mellan ett förstärkt arbetsutskott och VFFF, Vallentuna förenade föräldraföreningar, läggs som vilande i avvaktan på att föräldraföreningar/grupper önskar återuppta dialogen. 21 (39)

22 sgång Yrkande Karin Dahl-Strandin (s) yrkar att barn- och ungdomsnämnden hjälper till att arrangera gemensamma träffar på Nova i angelägna frågor såsom antidrogarbete. Jerker Sjögren (kd) yrkar att arbetet med att utveckla föräldradialogen inkluderas som ett prioriterat mål i barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan Karin Dahl-Strandin (s) stödjer Jerker Sjögrens (kd) yrkande. Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på Jerker Sjögrens (kd) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 22 (39)

23 Remissvar på vänsterpartiets motion: Förbättra kollektivtrafik till Karby och Brottby BUN AU 57 Dnr Barn- och ungdomsnämnden anser att turtätheten till och från Karby och Vallentuna centralort bör utökas under helgerna för att förbättra barn och ungdomarnas möjligheter att nyttja kulturutbudet och fritidsutbudet i hela kommunen. I dagsläget finns ingen trafik under sön- och helgdagar och endast tre turer under lördagar. Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar med SL för att kontinuerligt förbättra kollektivtrafiken. Befintliga turer mellan Karby och Vallentuna under vardagar ses över för att möjliggöra färd till och från det nya badet, ishallen, teatern, skolbio m.m. Barn- och ungdomsnämnden har i övrigt inga synpunkter på motionens förslag. Vänsterpartiet föreslår att kommunledningen arbetar tillsammans med SL för att förlänga buss 665 turer Vallentuna - Karby till lämplig plats i Brottby, samt att de i sina kontakter med SL verkar för fler turer och förbättrade förbindelser till Brottby och Karby. Barn- och ungdomsnämnden anser att turtätheten till och från Karby och Vallentuna centralort bör utökas under helgerna för att förbättra barn och ungdomarnas möjligheter att nyttja kulturutbudet och fritidsutbudet i hela kommunen. I dagsläget finns ingen trafik under sön- och helgdagar och endast tre turer under lördagar. Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar med SL för att kontinuerligt förbättra kollektivtrafiken. Befintliga turer mellan Karby och Vallentuna under vardagar ses över för att möjliggöra färd till och från det nya badet, ishallen, teatern, skolbio m.m. Barn- och ungdomsnämnden har i övrigt inga synpunkter på motionens förslag. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (m) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Vänsterpartiets motion: Förbättra kollektivtrafik till Karby och Brottby. 23 (39)

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Beslutande Raimo Vuojärvi (m) ordförande Jerker

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30. Ajournering 129 kl.19.35-19.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30. Ajournering 129 kl.19.35-19.40 Barn- och ungdomsnämnden 2005-10-25 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30 ande Ajournering 129 kl.19.35-19.40 Jerker Sjögren

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Bällstarummet, tid 19:00 20:45 ande Roswitha Melzer (FP) vice ordförande, Alexandra Herlin(M), Lotta Viberg (C), Thomas Arctaedius (S), Bodil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Örjan Lid (m) Sofia Johansson (m) 79 Lars Granbacka (fp) 80-88

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Örjan Lid (m) Sofia Johansson (m) 79 Lars Granbacka (fp) 80-88 Barn- och ungdomsnämnden Datum 10 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 10 juni 2003 kl 19:00-22:15 ande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-11-28 1(15) Plats och tid avgörande Bikupan, Lessebo Onsdagen den 28 November 2012 kl. 17.00 18.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar(s) Dragomir Zekic(s) Lars Altgård

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35.

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg, 46-49 Birger Svensson, 46-49 Ingrid Karlsson,

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 maj kl. 13.15 17.15 Beslutande Peder André (C), ordförande Anita Gunnar (C) Eva Bondesson (KD) Magnus

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Ulla Sjödin (c) Ulla Hellström (c) Jessika

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 14 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande 1(6) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 16.10 Ajournering: kl 15.30 15.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Övriga deltagare Utses

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 26 maj 2008, kl. 07.30-08.50 Beslutande Per-Olof Björkman (fp),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer