SLU-bibliotekens rapport angående ab-finansierade projekt 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLU-bibliotekens rapport angående ab-finansierade projekt 2003"

Transkript

1 Uppsala Till KB/BIBSAM SLU-bibliotekens rapport angående ab-finansierade projekt 2003 Sammanställd av Staffan Parnell på överbibliotekariens uppdrag tel ]

2 Innehåll SLU-bibliotekens rapport angående ab-finansierade projekt Innehåll... 2 Epsilon rapport angående ab-finansierade delprojekt Rapport angående delprojektet Förlagsattityder till egenpublicering... 5 Rapport angående delprojektet Publikationsdatabas för SLU... 7 Rapport angående delprojektet Examensarbeten... 9 Bakgrund... 9 Projektets genomförande Rapport angående delprojektet Nätverk för användarstöd Projektarbetet Rapport angående projektet Decentraliserad VäxtEko Organisation Bakgrund Projektet Projektets genomförande Rapport angående projektet Lantbruksontologi Projektarbetet Organisation Rapport angående SAMTID-projektet Fortsatt utveckling av <www.naturbibliotek.nu Seminarium kring e-printarkiv Studiebesök med inriktning på miljöbibliotek Organisation Rapport angående STATUT-projektet för Organisation Bakgrund Projektets genomförande Bil. 1 Questionnaire concerning copyright and ETDs Bil2. Organic Eprints enkät Background Submission policy Copyright policy Bil 3. Förlag där SLU:are publicerar sig Bil 4. e-brevväxling med JAVMA Bil 5. e-brevväxling angående Can Vet J Bil 6. doktoranden E klämd mellan Epsilon och Kluwer Bil 7. Projektplan för Publikationsdatabas: Projektplan för Publikationsdatabas Bakgrund Teknisk lösning SLU tillämpningar Sektorstillämpningar Metadatamodell Arbetsflödet i publikationsdatabasen Projektorganisation Projketarbete Prioriteringar Tidsplan:

3 Bil. 8. Finansieringsmodell för elektronisk publicering vid SLU Bakgrund Beslut Bil. 9 E-brevväxling mellan Per Åkerlund och Hugo Fjelsted Alrøe

4 Epsilon rapport angående ab-finansierade delprojekt 2003 EPSILON (Elektronisk Publicering av SLU-materIaL ON-demand) är ett fortsättningsprojekt inom elektronisk publicering som startade För 2003 söktes ansvarsbiblioteksmedel för: En undersökning angående förlagens attityder till egenpublicering inom lantbruks-vetenskaperna, utvecklandet av en publikationsdatabas för SLU, fortsatt arbete med sam-ordning av examensarbetslitteraturen inom SLU och nationellt samt samarbete med TGV-biblioteken och andra aktörer beträffande ett nätverk omkring utveckling av stödfunktioner för akademisk elektronisk publicering. Inom Epsilon-projektet 1 genomförs konkreta delprojekt inom elektronisk publicering. Hittills har arbetet varit inriktat på materialtyperna avhandlingar respektive examensarbeten. Syftet är dock att utveckla ett komplett system för utgivning av SLU-publikationer. Vidare ska policyfrågor, redaktionella frågor liksom strategiska frågor omkring implikationerna för SLU och sektorn av elektronisk publicerings studeras. Samråd med berörda parter inom SLU sektorn genomförs fortlöpande. Ansökan om ab-medel för 2003 avsåg fyra delprojekt: - Förlagsattityder till egenpublicering - Publikationsdatabas för SLU - Examensarbeten: Utveckling av system för elektronisk publicering av examensarbeten inom JLT-fakulteten och Skogs-fakulteten inom SLU samt fortsatt nationell samordning beträffande examensarbeten - Nätverkssamarbete för användarstöd: Samarbete med TGV-biblioteken angående stödfunktioner omkring elektronisk publicering Projektledare: Staffan Parnell Projektgrupp: Håkan Adefjord - Webb-design; Sven Erik Berving - Filhantering; Bruno Johnsson - Teknisk utveckling, metadatakonvertering; Aina Svensson - Indexering, metadata, användarstöd; Per Åkerlund - Teknisk utveckling, databas, server, Christian Forsehag, Skogsbiblioteket, Umeå 1 < 4

5 Rapport angående delprojektet Förlagsattityder till egenpublicering Delprojektet syftar till att utreda vilka attityder till elektronisk egenpublicering som finns inom den nationella och internationella lantbruksvetenskapliga förlagssektorn. SLU-biblioteken vill i Epsilon kunna publicera kompletta sammanläggningsavhandlingar, inklusive artiklar. Det är vidare rimligt att de SLU-forskare som så önskar ska kunna göra sina arbeten tillgängliga i den vetenskapliga diskursen utan att det traditionella publiceringssystemets kvarnar malt färdigt. Det är rimligt att SLU-forskare ska kunna ge kollegor tillgång till sina artiklar oavsett om dessa omfattas av licensavtal för den aktuella tidskriften eller ej. Vi hindras idag av ett avtal 2 som är baserat på antaganden om förlagsbranschens attityder i denna fråga. Utöver de fulltextprojekt som vi redan idag bedriver i Epsilon-projektet kommer SLU-biblioteken under våren 2003 att utveckla en publikationsdatabas för SLU (se nedan). Det är vår ambition att den utöver bibliografisk data också ska kunna innefatta artiklar mm i fulltext. Det första steget på vägen ur den situation av självcensur som många Epsilon i likhet med många andra projekt befinner sig i idag är att ta reda på fakta - undersöka hur utgivarna faktiskt ställer sig till frågan. Att detta gjorts i relativt liten utsträckning ännu beror sannolikt på den vetenskapliga förlagsmarknadens komplexa struktur. Det är en övermäktig uppgift att nå samtliga eller ens en betydande del av samtliga aktörer. Ett intressant projekt som vi kommer att följa är dock Ro- MEO 3 projektet i Storbritanninen. RoMEO har bl.a. skapat en enkät 4 riktad till förlag som vi studerat inför vår egen undersökning. Det håller också på att växa fram en "gräv där du står"- rörelse inom detta område. Så har det ämnesmässigt relativt närbesläktade Organic Eprints 5 projektet i Danmark genomfört en liknande undersökning 6. Vår ansats är begränsad till det segment av branschen som ger ut SLU-forskares alster. Vi kommer att stämma av vår ansats gentemot motsvarande projekt och göra våra resultat offentliga via projektets webbplats. Olika metoder såsom databassökningar har tillämpats för att identifiera relevanta förlagsaktörer. Vi har även gått igenom de 10 senaste årens SLU-avhandlingar för att ringa in de mest centrala utgivarna. En enkät har sänts ut till de identifierade förlagen/utgivarna. Enkäten berör attityder till olika aspekter på elektronisk egenpublicering. Projektarbetet har bedrivits på följande sätt under året: 1) En kartläggning av SLU-forskares publiceringsmönster har genomförts på följande sätt: Sökningar i ISI från 1989 och framåt resulterade i 9400 artiklar som hänför sig till någon SLU:are valdes eftersom hänsyn skulle tas till de senaste 10 årens avhandlingar, dvs 1993 plus några extra år eftersom artiklarna kan vara några år äldre än själva avhandlingen. Någon ytterligare hänsyn till materialet än att det skulle vara 2 <http://www.bib.slu.se/stp/epsilon/copyright_sw/avtal_avh.pdf 3 <http://www.lboro.ac.uk/departments/ls/disresearch/romeo/ 4 < 5 < 6 <http://orgprints.org/info/inquiry_replies.htm 5

6 publicerat i en tidskrift är inte gjord. Vi har inte sökt särskilt efter artiklar från avhandlingar. Från dessa referenser har vi plockat förlagsuppgifterna och sammanställt dessa till en lista rangordnad efter antal referenser för att få fram de viktigaste förlagen. Därefter har även vi även kontrollerat CAB och BIOSIS från samma år och kompletterat listan med de förlagsuppgifter som inte fanns med i ISI. Vid detta tillfälle utgjordes listan av ca 450 förlag. Vid en första gallring togs alla förlag som hade färre än 10 artiklar bort. Därefter har en sammanslagning gjorts av de förlag som genom uppköpning eller annat egentligen är samma förlag. I dagsläget utgörs listan av 86 förlag. Ur den studien sammanställdes en lista över de mest relevanta förlagen/utgivarna (se bil. 3). 2) En enkät utarbetades efter att liknande projekt studerats och direktkontakt etablerats med ansvariga för en liknande ansats inom Organic Eprints (se bil. 2) 3) Vår enkät (se bil. 1) skickades ut i form av ett e-brev. Ett nyligen implementerat enkätverktyg inom SLU utvärderades men befanns oanvändbart för detta ändamål. Anledningen är att av rapporten som systemet lämnar kan man inte utläsa vem som har svarat vad, utan bara att ett visst antal har svarat på ett visst sätt. 4) Resultaten bearbetas (denna fas ej färdig) Projektarbetet har i princip gått efter planerna. Utformningen av enkäten visade sig dock vara en mer grannlaga uppgift än som förutsågs i ansökan. Detta bl.a. p.g.a. ny kunskap och nya erfarenheter som vanns i kontakter med doktorander o.a. forskare vid SLU angående avtal o.a. mellanhavanden med förlagen (se: bil 4, 5 och 6). På grund av att utformningen av enkäten tog längre tid än planerat och p.g.a. arbetsanhopning mm kunde inte själva enkäten börja skickas ut förrän i oktober. Projektet kan i det här läget därför inte slutredovisa resultatet. I likhet med andra liknande ansatser kan vi dock redan nu konstatera att förlagens beredvillighet att besvara enkäter av den här typen varierar. Orsakerna till detta kan vara flera. Ett avgörande problem är att styra enkäten till relevanta tjänstemän på förlagen. Det tycks fortfarande i stor utsträckning saknas rutiner för att kanalisera e-post inom stora organisationer (vilket normalt finns beträffande vanlig post). Sannolikt spelar även en viss osäkerhet från förlagens sida gentemot Open Archives/Open Access rörelsen in. De förlag som ännu inte skaffat sig en policy i dessa frågor tvekar att besvara enkäter. 6

7 Rapport angående delprojektet Publikationsdatabas för SLU Delprojektet syftar till att skapa en plattform för inmatning av bibliografisk metadata avseende publicering inom SLU. Ur den databas som därmed skapas ska data kunna användas för olika syften. Ett syfte är att via OAI-protokollet göra det möjligt att leverera bibliografisk metadata till nationella eller internationella samsökningstjänster. Ett mål är att universitetets administration på olika nivåer via det framväxande universitetsövergripande systemet för verksamhetsplanering och verksamhetsberättelse ska få tillgång till bibliografiska listningar av publiceringen inom SLU, ett annat syfte är att SLU:s ledning ska få ett underlag för ett prestationsrelaterat medelsfördelningssystem, ett annat delmål är att SLU:s Webb ska få tillgång till bibliografiska listningar för institutionernas hemsidor. Tanken med Epsilons planerade system var även att det skulle utgöra en frivillig plattform för forskarnas egenarkivering/-publicering inom SLU Epsilon har genomfört detta projekt helt enligt den projektplan och de tidsramar som gjordes upp i slutet av 2002 (se Bil. 7) och som låg till grund för våra diskussioner inom universitetet och för vår ansökan till Bibsam. En publikationsdatabas för SLU var färdig att tas i bruk när andra prioriteringar inom universitetet ändrade planerna. Vid planeringen av detta projekt inom Epsilon och SLU:s biblioteksorganisation förutsågs ett begränsat samarbete med två övriga initiativ inom universitetet. Projektplanen byggde i dessa delar också på utförliga diskussioner med övriga berörda aktörer inom universitetet. Emellertid visade det sig under året att dessa aktörer - SLU:s ekonomibyrå (e-byrån) och SLU:s webborganisation (SLU-webb) - inte var lika långt framme i sin planering. Under fr.a. senare delen av 2003 framkom önskemål om en total integration av publikationsdatabasen med det omfattande system för beslutsstöd inom verksamhetsplanering och verksamhetsberättelse (VP/VB) som höll på att växa fram inom SLU:s administration under e- byråns kontroll. SLU-webb önskade ett system som närmast liknar ett dokumenthanteringssystem för SLU. Ett system som innefattade dokument på en nivå som inte är relevanta i ett universitets publikationsdatabas. Under oktober månad (ca 2 veckor innan vår tjänst skulle tas i skarp drift) enades parterna om en ny plan som innebär att SLU-webb lägger ut ett gränssnitt baserat på de metadatamodeller för olika publikationstyper som Epsilon tagit fram, kompletterat med gränssnitt för andra för webben relevanta dokumenttyper. SLU-webbs system kommer att integreras med VP/VB systemet och kommer enligt planen även att leverera bibliografisk metadata till en publikationsdatabas med stöd för OAI PMH som drivs av Epsilon. P.g.a. att planeringen ändrades på ett genomgripande sätt i ett mycket sent skede och dessutom på ett något ad hoc artat sätt är den tekniska lösningen för den senare funktionen i skrivande stund inte färdig. En anpassning av SLUB:s publikationsdatabas måste göras, export- /importrutiner skapas etc. Det som förändrats genom de sent fattade besluten är att inmatning av metadata sker i ett för SLU gemensamt gränssnitt för flertalet av aktuella publikations- och dokumenttyper, att 7

8 gränssnittet gentemot VP/VB utformas av SLU-webb. Vidare blir en publikationsdatabas för SLU med OAI-stöd inte verklighet förrän en bit in i 2004 istället för i slutet av 2003 som var Epsilons ursprungliga plan. Stödet för egenarkivering för SLU-forskare försvinner sannolikt också i sammanhanget. Beträffande egenarkivering avser dock Epsilon att under 2004 lägga ut en OAI PMH kompatibel plattform för detta. 8

9 Rapport angående delprojektet Examensarbeten Delprojektet avser utveckling av ett gemensamt system för elektronisk publicering av examensarbeten inom SLU. Systemet ska inkludera en hållbar affärsmodell. Detta som en grund för fortsatt samarbete omkring nationell samordning beträffande utgivning examensarbeten inom Arkiv-ex/SVEP En prototyp för tjänsten är framtagen 7 vilken kommer att tas i skarp drift i mitten av december Tjänsten är baserad på erfarenheterna av arbetet med det publiceringssystem som sedan 2002 drivs för Veterinärmedicinska fakulteten 8. Bakgrund Arbetet med samordning av utgivningen av examensarbeten vid svenska universitet och högskolor fortsätter inom ramen för ett separat delprojekt 9 - Arkiv-EX Sverige - inom SVEP projektet (Samordning av den Svenska Högskolans Elektroniska Publicering). För en bakgrund till Arkiv-EX se t.ex. dokumentationen från Seminariet XOAI 10 som hölls på Ultuna september Epsilon-projektet kommer att fortsätta att vara en aktiv part i detta projekt (jämte deltagare från Lunds universitetsbibliotek, Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Linköpings universitet). Vi deltar f.n. med examensarbeten från Veterinärmedicinska fakulteten. Inom Epsilon anser vi det emellertid som viktigt för våra användare inom sektorn att SLU:s hela ämnesbredd är representerad i systemet. Inom SLU är publiceringen av examensarbeten en komplex, decentraliserad process som oftast ligger på institutionsnivå (fr.o.m med undantag av veterinärmedicinskafakulteten). Dessutom har en omfattande institutionsreform påbörjats i riktning mot storinstitutioner (från ca 70 till ca 20-25) vilken kommer att sträcka sig över minst en tvåårsperiod. Vår ambition med detta delprojekt är dels att skapa ett enhetligt publiceringssystem för samtliga fakulteter inom SLU med stöd för OAI PMH och dels att aktivt rekrytera deltagare bland berörda institutioner. Vi avsåg också att inom projektet utveckla och testa en hållbar affärsmodell för den relativt omfattande hantering som en fullskaletjänst för elektronisk publicering av examensarbeten vid ett universitet utgör. Att skapa en hållbar modell för finansiering av elektronisk publicering inom en icke-vinstdrivande organisation som ett universitet är en av de stora och bestående utmaningarna för alla berörda parter. Det som är en särskilt känslig fråga är betalningsviljan hos de enskilda utgivarna - institutionerna. Redan i vår förstudie PUB pekade vi på det orimliga i att de ekonomiska besparingarna vid en övergång till elektronisk publicering uppstår hos utgivaren av publikationen (institutionen) medan kostnaderna skulle överföras till den som driver systemet för e-publicering (biblioteket). Vi liksom många andra universitetsbibliotek i världen som tagit på sig dessa 7 <http://epsilon.slu.se/ex/ 8 användargränssnitt: <http://vfak-epsilon.slu.se/view/ författargränssnitt: <http://epsilon.slu.se/vfak/ 9 < 10 < 11 < 9

10 uppgifter upplever den verkligheten idag och vi är tvungna att hitta rimliga ekonomiska villkor som är acceptabla för alla parter. Projektets genomförande För att projektet skulle uppnå målet att vara en nod eller bidragsgivare i samarbetet inom Arkiv-ex prioriterades det arbete som bedrevs inom fas 1 av detta projekt med avseende på interoperabilitetsfrågor mm under de första månaderna av Fas 2 av det projektet lades dock på is under ca 6 månader pga. samordningen under det större projektparaplyet SVEP. När detta arbete återupptogs under hösten har också arbetet med en central tjänst för hela SLU inom Epsilon tagit fart. Tidsutdräkten pga. SVEP-samordningen medför att vi färdigställt tjänsten först i slutet av året. Efter en presentation för Epsilons Referensgrupp och en kort testfas är vi dock nu beredda att släppa tjänsten inom kort. Kontakter har knutits med institutioner med stor utgivning av examensarbeten vilket innebär att vi kommer att få ett flöde av arbeten i tjänsten från start. Parallellt fortsätter och fördjupas samarbetet med Veterinärmedicinska fakulteten (som är den hittills enda fakultet vid SLU som centraliserat utgivningen av examensarbeten till en serie). Tjänsten är således klar att ta i bruk men, pga. ovan nämnda förseningar finns det f.n. inget innehåll i den. Beträffande affärsmodellen har ett ambitiöst arbete utförts på det området. Ett förslag har diskuterats i Epsilons Referensgrupp och vunnit stöd bland såväl representanter för fakulteterna som andra ledamöter. Förslaget innebar en enhetlig modell för de olika publikationstyperna som hanteras i Epsilon doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och examensarbeten. En bärande tanke är att en övergång till det nya systemet kopplas till minskade tryckupplagor och till ett borttagande av SLU-bibliotekens skyldighet att distribuera en del av avhandlingsupplagorna till nationella och internationella bytespartners (för detaljerna i modellen se bil. 8). Universitetsledningen har hänskjutit frågan till en utredning angående hela biblioteksorganisationens framtida finansiering. Det blir en enmansutredning som kommer att genomföras i samråd med den nye Överbibliotekarien (som är under rekrytering). Förslaget från utredaren kommer att läggas fram vid halvårsskiftet

11 Rapport angående delprojektet Nätverk för användarstöd Delprojektet avser ett samarbete i nätverksform med TGV-biblioteken angående stödfunktioner omkring elektronisk publicering Under ett av TGV-biblioteken arrangerat seminarium på KTHB hösten 2001 väcktes frågan om ett samarbete omkring utformandet av stöd- och hjälpfunktioner för akademisk elektronisk publicering. Inspirationen kom ifrån NDLTD:s 12 och Unescos ETD-Guide 13. Tanken utvecklades på EPUBLIST och under det tidigare nämnda XOAI-seminariet 14 under Intressenter utöver TGV-biblioteken och SLUB var UUB och LUB. Potentiellt finns mycket att vinna med ett samarbete omkring dessa frågor. Deltagarna var dock överens om att ej söka efterlikna ETD-Guide 15. Vi bedömer att det är meningslöst att lägga ut ett virrvarr av lokalt präglad information. Snarare bör ambitionen vara att bygga nätverk i vilket man tillåter andra att använda det egna materialet. Ambitionen var också att underlätta detta utbyte genom att fastställa vissa riktlinjer för hur hjälptexter utformas. Projektarbetet Förutsättningarna för arbetet i detta delprojekt har förändrats under året. Det är framförallt det ovan nämnda SVEP-projektets tillkomst under året där såväl Epsilon som flera TGV-bibliotek ingår samt det faktum att flera av TGV-biblioteken anslutit sig till eller avser att ansluta sig till DiVA-samarbetet. Det Bibsam-finansierade projektet ScieCom - Svenskt Resurscentrum för vetenskaplig kommunikation 16 - är också en viktig ny resurs (där Epsilon är representerad). Epsilon/SLU-biblioteken ingår i SVEP-projektet och har inom den ramen tagit på sig uppgifter som ligger i linje med tankarna bakom det här aktuella delprojektet. SLU-biblioteken/Epsilon har gjort sitt stöd- och support-material tillgängligt offentligt även för användare utanför SLU vilket gör det möjligt för externa aktörer såsom TGV-biblioteken att utnyttja texter och skrivningar om man så önskar. Inom Epsilon har en stor mängd stödoch hjälptexter angående elektronisk publicering 17 producerats och gjorts tillgänglig för såväl användare som andra intresserade. Vår del i projektet har genomförts genom vårt engagemang i Arkiv-x/SVEP, ScieCom och vårt offentliggörande av det omfattande stödmaterialet i Epsilon. 12 < 13 < 14 < 15 < 16 < 17 avhandlingar: < examensarbeten: < 11

12 Rapport angående projektet Decentraliserad VäxtEko VäxtEko är en mycket stor fulltexttjänst. Med idag ca dokument och totalt nära sidor täcker den i allt väsentligt utgivningen på svenska språket inom sina ämnesområden. Användningen är hög och ökande. Detta projekt syftar till att se över och eventuellt ersätta den nuvarande tekniska plattformen med en OAI-kompatibel lösning samt pröva en ny modell för utgivning. Vidare kommer projektet att inleda samarbete inom flera områden med Organic Eprints (OE) en dansk informationstjänst med i stort sett samma ämnestäckning. Organisation Projektledare/projektgrupp: Staffan Parnell, SLU-biblioteken Magnus Gröntoft Jordbruksverket, Ulla Ekström SLUbiblioteken Per Åkerlund SLU-biblioteken Bakgrund Målet med VäxtEko 18 är att på ett effektivt sätt samla och göra tillgänglig den information som finns på svenska inom områdena ekologisk odling och växtnäring samt växtskydd. I VäxtEko finns nu närmare sidor, inkl växtskyddslitteratur. VäxtEko är således en viktig fulltexttjänst inom sektorn. Arbetet har sedan starten bedrivits mycket centraliserat. Ett urval har skett av en redaktör, dokumenten har digitaliserats och försetts med metadata - en arbetsintensiv process. Länge har det dock funnits en vision baserad på en helt annan arbetsfördelning. I den modellen matar enskilda utgivare själva in metadata och laddar upp dokumenten i digital form. Redaktörens/bibliotekariens blir då snarare att fungera som en ämnesmässig "gate keeper". I likhet med andra icke vinstdrivande informationstjänster är det för VäxtEko helt avgörande att hitta en ekonomiskt hållbar modell. I VäxtEkos fall innebär det ett sätt att omfördela kostnaderna (eftersom det inte finns några intäkter) från det redaktionella centret till författar/utgivar periferin. Sänkta driftskostnader är en förutsättning för att garantera en långsiktig drift av VäxtEko. Det är inte enbart driftsekonomiska argument som talar för en övergång till ett nytt publiceringssystem. Stödet för OAI PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) innebär möjlighet att leverera metadata till externa samsökningstjänster och därmed göra VäxtEkos dokument tillgängliga för en än större publik. Ett exempel på en ämnesmässigt närbesläktad tjänst med stöd för OAI PMH är den danska Organic Eprints (OE) 19. En samsökningstjänst mellan OE och VäxtEko skulle kunna ge användarna ett mervärde. Ett organiserat samarbete mellan Decentraliserat VäxtEko och OE kommer att fortsätta under < 19 < 20 Se bil. 9 s 37 12

13 Det bör också vara möjligt att uppnå vissa synergieffekter mellan VäxtEko och Epsilon-baserna om samma plattform används för drift. På sikt, när en publikationsdatabas för SLU är färdig bör t.ex. SLU:s utgivning inom området kunna hämtas därifrån (utan särskild inmatning). Det har tidigare saknats komponenter för att realisera denna vision. Vi har inte haft en pålitlig publikationsplattform som stöder det här arbetsflödet, utgivarna har inte kunnat leverera sina dokument i digital form etc. Projektet Projektet är tänkt att bli treårigt. Vår bedömning är att de viktigaste tekniska förutsättningarna nu finns på plats för att testa och implementera ett publiceringssystem av ny typ för VäxtEko. Arbetet under det första året har inneburit ett utforskande av möjligheter, vissa vägval samt att etablera ett samarbete med partnern OE. Under år 2 och 3 kommer de valda tekniska lösningarna att införas i skarp drift, den nya decentraliserade publiceringsmodellen att testas samt samsökning o.a. konkret samarbete med OE att implementeras VäxtEko har alltid varit en för användarna intressant tjänst. Alla dokument finns i fulltext när andra tjänster bara erbjuder referenser. Det nya system som nu projekteras innebär små förändringar för användarna. Bakom kulisserna innebär det ett radikalt nytänkande beträffande hur en tjänst av den här typen kan organiseras. Vi skapar härmed en decentraliserad, organisationsövergripande, ämnesmässig informationstjänst - en kollektiv, ämnesinriktad publiceringsmodell för myndigheter o.a. icke vinstdrivande utgivare inom en hel sektor. Detta innebär ett stort steg i många avseenden. Många frågor måste besvaras i projektform innan vi kan gå över i en skarp drift. Det är t.ex. ännu oklart huruvida vi kan extrahera den metadata som ligger inbakad i dokumenten och importera den i det nya systemet. En alternativ och i dagsläget mer attraktiv metod är att implementera ett OAI-stöd i den existerande Oracle-basen. En annan teknisk fråga som måste hanteras gäller t.ex. fulltextindexeringen av samtliga dokument i den nya plattformen. Den nuvarande plattformen erbjuder användarna en snabb fulltextsökning. Den nu aktuella plattformen är metadataorienterad och erbjuder ej fulltextindexering (enbart abstract). Emellertid har signaler kommit från utvecklingsteamet angående stöd för fulltextindexering i EPrints i framtiden. Andra och egentligen större problem gäller frågor om huruvida utgivarna/författarna verkligen vill bli mer aktiva och faktiskt är beredda att mata in metadata och ladda upp dokument. Även redaktörsrollen måste omformuleras. Ett aktivt samarbete med Organic Eprints har påbörjats under året och kommer att utvecklas vidare under 2004 och OE:s projektledare, Hugo Fjelsted Alrøe är mycket intresserad av ett fördjupat samarbete på grundval av OAI-protokollet. Ett annat område som kan utvecklas i samarbete med OE är skapandet av ett diskussionsforum inom området för forskare, experter och den intresserade allmänheten. 13

14 Projektets genomförande Under år 1 av projektet har: - en tekniska plattform konfigurerats och utprovats 21 - frågan om hur den gigantiska dokumentmängden ska importeras i den nya plattformen eller på annat sätt göras tillgänglig för höstning enligt OAI PMH har penetrerats under året i projektgruppen - tester av inmatning har genomförts med utvald/-a utgivare - samråd med OE angående framtida samarbete i projektform har genomförts Planerna för år 2 och 3 redovisas separat i särskild ansökan 21 < 14

15 Rapport angående projektet Lantbruksontologi Projektet syftar främst till att följa FAO:s arbete med en datoriserad lantbruksontologi för den svenska gröna sektorn räkning. Vi ska också ta ställning till ett eventuellt fortsatt engagemang samt försöka identifiera samarbetspartners i en sådan utveckling. FAO driver projektet "Agricultural Ontology Service Project (AOS)" 22 och söker samarbetspartners bland de nationella AGRIS-centren. Området "ontologi" är stort och omfattar, förutom det traditionella arbetet med tesauruppbyggnad och liknande, även utveckling av metoder för datoriserad hantering av begrepp och relationer dem emellan med syfte att skapa språkoberoende interoperabilitet för informationstjänster på Internet. Det första året inriktas projektet på att söka identifiera intresserade samarbetspartners inom sektorn samt att följa utvecklingen inom FAO-projektet. Sökta medel har under året använts för att täcka reskostnader för deltagande i en FAO/NOVA workshop (se nedan). Projektarbetet I februari 2003 ordnade FAO tillsammans med NOVA-biblioteken, de nordiska skogs-, lantbruks- och veterinärbiblioteken, en workshop i Köpenhamn om AOS. Eva Söderbaum och Per Åkerlund deltog från SLU-biblioteken. Inför denna workshop hade vi uppdraget att sprida information och att försöka hitta intresserade aktörer i Sverige. Temat för seminariet var att skapa medvetenhet hos de nordiska biblioteken om utvecklandet av en semantisk standard (ontologi) och att initiera en diskussion om samarbete kring projektet. Ca 35 personer från de nordiska länderna deltog, bibliotekarier, informationsspecialister och ämnesspecialister inom jordbruksområdet. Seminariet bestod av presentationer, gruppdiskussioner och paneldiskussion. Presentationerna tog upp olika infallsvinklar på semantiska standarder, tekniska frågor, hur ontologier kan underlätta arbetet med informationsåtervinning. Man tog också upp skillnaden mellan ontologier och konventionella redskap som thesauri och ämnesordlistor. Pågående ontologi-projekt presenterades: Fishery Ontology Service (FOS) och Biosecurity Ontology Projects, som också bedrivs inom AOS-initiativet. Gruppdiskussionerna fördes under följande rubriker: Fördelar och nackdelar med nuvarande redskap för kunskapsorganisation. Finns det behov av en ny ontologi inom jordbruksområdet? Hur kan man hantera ett decentraliserat ontologi-arbete? 22 <http://www.fao.org/agris/aos/ 15

16 Det var ett inspirerande seminarium, som gav nyttiga insikter i det pågående arbetet med AOS (Agricultural Ontology Service). Samtidigt blev det mycket tydligt vilken enorm arbetsinsats som krävs, och att det bl.a. därför tycks helt nödvändigt att fördela arbetet mellan olika aktörer. Lika tydligt är det att arbetet med AOS kräver både breda och djupa fackkunskaper inom de olika ämnen som innefattas i begreppet agriculture. Därför är, som vi ser det, ett samarbete med forskare och specialister nödvändigt. Den viktigaste frågan kommande år blir att på olika sätt få forskare och andra specialister att delta i arbetet med denna lantbruksontologi. Organisation Projektledare: Eva Söderbaum 16

17 Rapport angående SAMTID-projektet 2003 Under 2003 har SAMTID-projektet inriktats på fortsatt samarbete med Naturvårdsverkets bibliotek. Arbetet har fokuserats på: - Fortsatt utveckling av Ett seminarium omkring e-printarkiv, med syfte att erbjuda aktörer inom sektorn konkreta alternativ för egen-publicering. Fortsatt utveckling av <www.naturbibliotek.nu. Den gemensamma webbsidan för SLU-biblioteken och Naturvårdsverkets bibliotek, som byggdes upp under 2002, och presenterades vid Bok&Bibliotek i Göteborg september 2002, har under året fått en utseendemässig renovering. Naturvårdsverkets bibliotek har anlitat konsulthjälp (Idéoluck), och målet var att få den uppfräschad lagom till det seminarium (p.2 ovan) som anordnades i september. Vi lyckades med detta, och kunde sedan använda webbplatsen för dokumentation av seminariet. Avsikten med webbsidan är dels att erbjuda en gemensam ingång till våra respektive bibliotek, och samtidigt lyfta fram några av våra elektroniska resurser, dels att fungera som anslagstavla för gemensamma ansvarsbiblioteksaktiviteter och dokumentation av dessa. Seminarium kring e-printarkiv Torsdagen den 11 september anordnades ett seminarium i Naturvårdsverkets lokaler: Open Archives and Public Access to Environmental info. Seminariet annonserades på BIBLIST och inom våra respektive moderorganisationer. Deltagarantalet var ca 50 personer. Föreläsare var Jonas Ebbesson, univ.lektor i miljörätt vid Stockholms universitet, Bengt Littorin, Svenska miljönätet, Hugo Fjelsted Alrøe, Danish Research Center for Organic Farming, och Mark Bide, Rightscom Ltd. Vid paneldebatten var Jan Hagerlid, BIBSAM, debattledare. Hela programmet och dokumentation från de olika föreläsningarna och från eftermiddagens paneldiskusison finns på vår gemensamma webbsida 24. Studiebesök med inriktning på miljöbibliotek Detta har inte genomförts under året. Sådana besök bör föregås av en kartläggning av miljöbibliotek i Sverige. Tanken återupptas i samband med samrådsmöte under Organisation Projektgrupp: Eva Söderbaum och Staffan Parnell, SLU-biblioteken Marie-Louise Hultman < och Ulrika Domellöf Mattsson < Naturvårdsverkets bibliotek 23 <http://www.naturbibliotek.nu 24 <http://www.naturbibliotek.nu:81/bibliotek/undersida0310_oa.shtml 17

18 Rapport angående STATUT-projektet för 2003 STATUT-projektet syftar till att skapa ett enhetligt system för att samla och presentera användardata beträffande SLU-bibliotekens elektroniska tjänster och informationssystem. Organisation Projektledare: Staffan Parnell Projektgrupp: Michael Nordstedt testning och implementering av verktyg för webbstatistik och Sven-Erik Berving (Sven- statistik från licensierade resurser Bakgrund Många av SLU-bibliotekens viktigaste tjänster och utvecklingsprojekt är idag webbaserade. Användningen av dessa återspeglas ej i den traditionella biblioteksstatistiken trots att utveckling, drift och underhåll representerar betydande användning av främst egna resurser men, även av externa projektmedel. Trots att vi i allmänhet redan idag samlar och bearbetar data från dessa tjänster gör bristen på samordning och enhetliga kriterier att denna data är svår att använda såväl för redovisning av utnyttjandegrad gentemot SLU som för utvärdering av utvecklingsinsatser gentemot externa finansiärer. Utveckling och utvärdering av metoder och verktyg har fortsatt under år två. Utöver rena statistikbearbetningsprogram har projektet under 2003 tittat på enkätverktyg som ska kunna tillföra en dimension till användarstatistiken när det gäller utvärdering av projekt och tjänster. Den nationella biblioteksstatistiken har inte förändrats lika radikala under 2003 som under 2002 vilket underlättar det fortsatta arbetet med dessa frågor. Projektets genomförande Arbetet inleddes i praktiken med ett internt seminarium och en workshop som vi arrangerade på Ultunabiblioteket med en av den svenska biblioteksvärldens främsta experter på frågor som rör webbstatistik Ulf Kronman från KIB. Syftet med seminariet var att bland medarbetarna inom SLUB höja medvetandet om komplikationerna i webbstatistiken och informera om definitioner av relevanta begrepp samt också de krav som ställs av Bibsam/SCB på statistikredovisning. Workshopen var begränsad till de som arbetar med webbfrågor och servrar inom SLUB. Där diskuterades för- och nackdelar med olika verktyg etc. Utvärderingen av verktyg för presentation av webbserverstatistik har fortsatt under första halvåret. De verktyg som befanns vara mest ändamålsenliga var Analog 25 som vi redan hade i drift och Webalizer 26. Just nu lutar det åt att det är Webalizer som vi kommer att använda för att rapportera webbstatistik såväl som statistik från våra fulltexttjänster. Beträffande utvärderingsaspekten har vi granskat utbudet av enkätverktyg. I dialog ned SLU:s webbprojekt har vi enats om att detta är en SLU-gemensam fråga och implementeringen därför görs på SLU:s intranät. Vi har gjort vissa försök att utvärdera verktygets användbarhet för 25 < Analog: <http://www.analog.cx/ 26 Webalizer: < För en ganska detaljerad beskrivning av Webalizerkonfigurering mm se också <http://www.unb.ca/csd/unix/unixman/webalizer.html 18

19 våra syften. Intrycken hittills är blandade. En nackdel är t.ex. den automatiska anonymiseringen av svar. I många typer av studier är detta fullt acceptabelt men, det finns tillämp ningar där denna funktion gör verktyget oanvändbart. Ett sådant exempel är när man vill kombinera en enkät med en mer kvalitativ approach. 19

20 Bil. 1 Questionnaire concerning copyright and ETDs Dear Sirs, I represent the Epsilon project at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) <http://epsilon.slu.se/. I would appreciate if you could spare a few minutes of your time to answer six questions concerning copyright and electronic theses and dissertations (ETDs). The Epsilon project aims to create and maintain a system for ETDs within SLU. We currently publish only the full text of the extended synopsis of the ETD. We do not now publish the appended articles, although we may do so in future. The full-text files are in pdfformat and are not indexed only bibliographic metadata are indexed in the database. Individual journal articles therefore cannot be identified by searching the database, but only by reading/browsing the actual files. As in all scientific electronic publishing, copyright is an issue within Epsilon. Some of our graduate students are concerned about copyright, despite the fact that we publish only that part of the thesis which is not published elsewhere. A great deal is happening in the field of scientific electronic publishing at present, and attitudes toward copyright are consequently changing, within both the publishing community and the scientific community. To clarify these issues, we would like to address some questions to major publishers in our field. According to a recent study, your organisation is such a major publisher of papers produced by faculty members at SLU. Would you please use the 'Reply' facility in your program to answer the questions below? The questions: 1. Please give the name of your organization: 2. What is your function within the organization? 3. Would you be willing to send us a copy of your copyright transfer agreement or licence, or give us the URL if it is to be found on the web? 4. Would you permit us to publish, together with the extended synopsis of a thesis, also the appended articles which already have been published by your journal? 5. Would you permit us to publish, together with the extended synopsis, the appended articles which have been accepted, but not yet published, by your journal? 6. If we publish any manuscript that has not yet been accepted, would this result in its not being accepted and published by you? Thank you for your cooperation, Yours sincerely, 20

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

En databas över förlagens policies

En databas över förlagens policies 1 av 7 Högskolebiblioteket i Halmstad Sherpa/RomEO manual En databas över förlagens policies Innehållsförteckning 1. Vad innebär parallellpublicering? (sid.2) 2. Sherpa/RoMEO begrepp och färger (sid.2)

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument Stefan Andersson Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering http://publications.uu.se SVEP Svenska högskolans elektroniska publicering Projektet syftar till att främja en mer samordnad

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Handledning Sherpa/RoMEO

Handledning Sherpa/RoMEO Handledning Sherpa/RoMEO 1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?... 2 2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO... 3 Pre-print... 3 Restrictions (restriktioner)... 3 Post-print...

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

EU:s krav på open access

EU:s krav på open access EU:s krav på open access Dialogmöte om open access-krav, VR 111012 Jan Hagerlid, samordnare för OpenAccess.se, avd f nationell samverkan, KB Open access inom EU - bakgrund EU-rapport om den vetenskapliga

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart GIT L0012B Implementation av geografiska informationssystem Information inför kursstart K U R S I N F O R M A T I O N Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination

Läs mer

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND Publikationer i vetenskapliga tidskrifter tillhör hörnstenarna i forskningsverksamhet

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliometri the application of mathematical and statistical methods to books and other media of communication. - (Pritchard, 1969)

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer