360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010"

Transkript

1 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet före avskrivningar och skatt uppgick till ca 1, Mkr (-1,5 Mkr) Totala intäkter för perioden uppgick till ca 11 Mkr (6,3 Mkr) Årets resultat uppgick till ca 0,6 Mkr (-4,6 Mkr) Årets resultat före avskrivningar och skatt uppgick till 2 Mkr (-1 Mkr) Likvida medel uppgick på balansdagen till ca 0,9 Mkr (1,2 Mkr) Soliditeten uppgick på balansdagen till ca 78% (50%) Under perioden förvärvas resterande del av Prostaker.com. Lanserar Casino och Sportbetting. Genomför större systembyte för ökad lönsamhet.. 1

2 Siffrorna avser koncernen när inget annat framgår av sammanhanget. Allmänt om verksamheten 360 Holding AB är en koncern bestående av det på First North listade bolaget 360 Holding AB (publ.) samt koncernbolagen Technitain Development AB, 360bet.com Holding Ltd, 360 Online Ltd, Hey Marketing Services Ltd. De tre sistnämnda bolagen är registrerade på Malta. Bolaget har under 2009 även förvärvat Prostaker Ltd som är registrerat på Malta. Efter periodens utgång har Westerson Ltd som är registrerat på Cypern konsoliderats med Hey Marketing Service Ltd. 360bet.com Holding Ltd 360bet.com Holding Ltd är ett helägt dotterbolag till 360 Holding AB och har sitt säte på Malta. Bolaget äger och förvaltar de två dotterbolagen 360 Online Ltd samt Hey Marketing Services Ltd. 360 Online Ltd 360 Online Ltd marknadsför tjänsterna Finansbet.com samt HeyPoker.com. Finansbet.com erbjuder vadslagning (spread betting) på finansiella marknader, och tillhandahålls i samarbete med London Capital Group. Avtalet är löpande och kan sägas upp av båda parter med 6 månaders uppsägningstid. HeyPoker.com tillhandahålls i samarbete med Ongame Network, koncernbolag till österrikiska koncernen BWin. Avtalet med Onegame Network är löpande. Uppsägningstiden är 6 månader för båda parter. Båda tjänsterna marknadsförs mot en europeisk marknad. Hey Marketing Services Ltd Hey Marketing Services Ltd har avtal att marknadsföra pokerspel i samarbete med Entraction. Bolaget har under 2006 marknadsfört 24H Network under domänen HeyPoker.com mot en skandinavisk marknad. HeyPoker är inte längre en aktiv partner i 24H Network pga. nätverksbytet till Ongame Networks. Technitain Development AB Technitain Development AB har till föremål för sin verksamhet att i egen regi eller via dotterbolag utveckla, distribuera och marknadsföra system och programvaror och erbjuda anpassade affärslösningar som riktar sig mot spelbranschen eller därmed förenlig verksamhet. Bolaget har inte bedrivit någon spelverksamhet. Då merparten av alla de system som krävs för att driva HeyPoker levererats under 2007, har behovet för av egen mjukvaruutveckling minskat. Verksamheten som tidigare bedrevs i Technitain Development har istället lagts ut på partners. Idag bedrivs viss utveckling av system och tjänster i Bolaget och har 3 anställda vid periodens utgång. 2

3 Westerson Ltd Westerson Ltd är per konsoliderat med Hey Marketing Services Ltd och all verksamhet i Bolaget är överflyttat. Under räkenskapsåret 2008 förvärvades 100 % av aktierna i bolaget Westerson Ltd som marknadsför poker- och casinotjänsten Pokerpanthers.net, verksam inom Entraction. Tillträde till aktierna skedde under första kvartalet Pokerpanthers lanserades oktober 2006 och har vuxit under lönsamhet i såväl antalet spelare som i rakeintäkter. Pokerpanthers är en s.k. Turnkey partner, vilket innebär att Entraction tillhandahåller såväl betalningslösningar, som hantering av affiliates och kundsupport till Pokerpanthers. Avtalet att verka inom Entraction är omförhandlat och förlängt till oktober 2011 Pokerpanthers har sedan våren 2007 varit partner till Prostaker.com. Prostaker Ltd Under 2008 förvärvade 360 Holding 51 % av Prostaker Ltd. Under den gångna perioden förvärvades även resterande 49 % av Prostaker.com och ägs nu till 100 %. Prostaker.com är en pokertjänst som sponsrar talangfulla pokerspelare i utbyte mot en del av spelarens vinst. Prostaker har ett stort antal partners från de största och populäraste pokernätverken. Från dessa anslutna partners (speloperatörer) får Prostaker intäkter genom s.k. affiliate kommission för varje pokerspelare som Prostaker förmedlar till sina partners. 3

4 Pokertjänsten Prostaker.com har avtal med en speloperatör per pokernätverk och erbjuder sina medlemmar spel på Ongame Network, Prima, CryptoLogic, Bossmedia, Entraction samt ipoker vilket skapar stora valmöjligheter för spelarna. Prostaker ger medlemmarna möjlighet att förbättra sitt pokerspelande tillsammans med erfarna och erkänt duktiga pokerspelare som mentorer. För många medlemmar innebär det nya möjligheter, som de aldrig tidigare kunnat erhålla, samtidigt som det finns en naturlig värdegemenskap inbyggd i Prostakers koncept bland anslutna medlemsspelare. Tjänsten har vuxit under lönsamhet sedan starten, våren 2007, och spås ha stora möjligheter att lanseras på nya marknader genom sk franchise avtal. Förvärvet har visat sig vara helt rätt satsning från 360 Holdings sida och är en starkt bidragande anledning till den resultatmässiga utvecklingen under perioden. VD kommentar Året som gått har inneburit mycket arbete med att strukturera om verksamheten för att lösa de problem som tidigare hindrat vår utveckling att bygga en större organisation inom marknadsföring som klarar att skapa tillväxt under lönsamhet. Mycket utvecklingsarbete med koncernens tjänster och långsiktiga strategi samt förbättringar av marginalerna har varit det som prioriterats inom koncernens samtliga tjänster under Arbetet har lyckats väl då vi inte har något ytterligare kapitalbehov i bolaget samt att vi nu kan koncentrera krafterna till att skaffa och behålla kundmassan, att arbeta ytterligare med marginalerna och utveckla befintliga tjänster som kasinotjänsten och Finansbet som under lång tid inte fått nödvändiga resurser. Säljstrategi och lönsamhet Etableringen av säljkontor och fokus på tillväxtmarknader inom Europa och Ryssland har fortsatt och redan börjat ge resultat. Inom dessa marknader ser vi helt andra expansionsmöjligheter under Testlansering av kasinot på den grekiska marknaden har börjat ge resultat och andra möjligheter att öka intäkterna inom koncernen då marknaden är mottaglig för att bearbeta med hjälp av promotions. Stora marknadsinsatser inom Poker har gjorts mot slutet av året för att få den nya strukturen att leverera resultat och komma upp i 4

5 volym vilket lyckats väl. De satsningar vi gjort tillsammans i kombination med fördröjningar i en del av projekten och den utökade organisation koncernen har idag har påverkat resultatet för helåret negativt. Vi räknar med att intensifiera arbetet och att öka omsättningen med en förbättrad lönsamhet genom flera marginalförbättringsåtgärder under första kvartalet Heypoker har under året utökat kundservicen, etablerat närvaro på nya marknader och en skapat en god tillväxt vilket gjort det till ett av de starkast växande varumärkena inom Ongame Network under hösten. Våra övriga tjänster kommer under året att få mer resurser för att utvecklas vilket kommer ge förbättrade och mer kompletta lösningar för våra spelare inom fler områden än idag. System De system som vi bytte ut under 2009 samtidigt som en ny organisation sköter driften och web utveckling av dem, har fungerat utmärkt utan driftstörningar efter lansering och inkörning. Problem med externa mjukvaruklienter och teknik utom bolagets kontroll har under sommaren och hösten stört verksamheten och försvårat kundanskaffningen vilket har lett till mindre intäkter och större promotionkostnader för att behålla och skaffa nya kunder än vad bolaget räknat med. Dessa externa problem hoppas vi nu skall nu vara lösta, och uppdateringar av både kasino och pokerklienterna förväntas ge en positiv effekt på resultatet under Affärsutveckling och projektledning sker numera under ledning av egen personal medan drift och programutveckling sker externt. Marknadsföring och framtiden Marknadsföringsamarbetet med PLC är avslutat då det inte fungerat tillfredsställande. Nya samarbeten etableras bara där ledning sker i egen regi i framtiden. Strategisk inriktning blir på andra sidan jordklotet samt inom andra områden av spelmarknaden inom Europa förutom de tillväxtområden som det redan satsas på. Bolaget kommer att ha en strategi att äga kunderna i möjligaste mån själva och lägga ut mindre av kundkontakten i framtiden då risken är stor att det skapar badwill som skadar bolagets varumärken. Den organisation som sköter tjänsternas administration och marknadsföringen av de olika delarna har växt ordentligt under året från några få personer till ca 17 personer idag, borträknat bolagsadministrationen av moderbolag och dotterbolagen på Malta. Samordning har skett av marknadsföring och administration och numera ägs alla tjänster från Malta. Att marknadsföra bolagets tjänster via återförsäljare blir fortsatt en viktig del som det kommer att satsats mer på i framtiden genom affilliate marknadsföring. De tjänster som står näst på tur att förbättras blir Finansbet där en stor satsning sker i början av året. Även kasinottjänsten står inför en satsning där marknadsföringen kommer att intensifieras. Prostaker som planerade lansering på flera externa marknader drabbades av så pass stora förseningar i samband med systembytet att det inte fanns möjligheter till detta under En ny lokalmarknad testades med framgång men arbetet med översättningar samt andra europeiska marknader skall intensifieras under Under det gångna halvåret har inte fokus varit inom kostnadsbesparingar och neddragningar utan istället inneburit en aggressiv satsning på att bygga något mycket större av 360 Holdings verksamhet än vad som varit fallet tidigare. Denna strategi hoppas vi kan visa sig effektiv under året. Inför 2010 står företaget rustat för framtiden på ett helt annat sätt än tidigare vilket förhoppningsvis ger det bästa verksamhetsåret i bolagets historia. Anders Holmstedt, VD 360 Holding AB (publ) 5

6 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2009 På den extra bolagsstämman som hölls den 5 januari 2009 som en konsekvens av den avbrutna strukturaffär som påbörjades under 2008 och som kommunicerats i tidigare rapporter valdes ny styrelse bestående av Anders Holmstedt, Olle Kilberg, Ted Magnusson och Erik Gravgaard samt till suppleant valdes Andreas Wigström. Till styrelsens ordförande valdes Olle Kilberg Fortsatt stark utveckling för 360 Holding Under februari kommunicerades att Bolagets tjänster visar en fortsatt god utveckling och efter att koncentrerat arbetat med Bolagets olika tjänster ser vi nu resultat av detta arbete genom det rekord som sätts under januari 2009 samt det positiva inflödet av kunder till Bolagets olika tjänster. Förvärvar resterande 49 % av Prostaker Ltd 360 Holding AB har under perioden förvärvat de resterande 49% av aktierna i Prostaker Ltd som driver pokertjänsten Prostaker.com. Köpeskillingen utgörs av nyemitterade aktier i 360 Holding AB, motsvarande SEK. Ökar takten 360Holding inledde 2009 mycket bra och slog nya omsättningsrekord varje månad första halvåret. Heypoker.com var under flera perioder det snabbast växande varumärket inom Ongames nätverk. 360 Holding AB tecknade ett avtal om en riktad nyemission vilken tillförde Bolaget 1mkr. 360 Holding nådde även en överenskommelse med långivare och kvittar lån om 350tkr. Den riktade emissionen om 1 mkr användes till en marknadssatsning i Östeuropa och Ryssland med bakgrund av att 360 Holding har tecknat ett samarbetsavtal med en större aktör på den ryska marknaden. Avtalet innebar vissa uppstartskostnader för backoffice, support, översättning av hemsidor samt system och kommer efter full implementering ge betydande omsättning och resultateffekter. Med hänsyn till detta gör styrelsen bedömningen att ett kapitaltillskott är nödvändigt. 360 Holding AB har även nått en överenskommelse med långivare att genom kvittning mot aktier i 360 Holding lösa ett lån om 350 tkr. Teckningskursen för båda emissionerna är satt till 3 öre vilket ger stycken nya aktier efter registrering. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser har skett 6

7 MEDARBETARE Antal heltidsanställda i Moderbolaget uppgick per 31 december 2009 till 1 personer. I koncernen finns vid periodens utgång totalt 17 anställda inom ett flertal verksamhetsområden. Funktioner och tjänster som ekonomi eller juridik har tidigare hanterades av fast anställd personal i moderbolaget har ersatts med partners som arbetar mot en resultatbaserad konsultavtal. Syftet med denna förändring har varit att öka bolagets lönsamhet och minska kostnaderna. Det föreligger inga bonusprogram i Bolaget. EMISSIONER UNDER 2009 Under perioden har ny och kvittningsemissioner genomförts vilket tillfört Bolaget 2,36mkr. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel uppgick på balansdagen till ca 0,9 Mkr (1,2 Mkr). Soliditeten uppgick på balansdagen till 78 % (50%). Bolagets finansiella ställning och kapitalbehov är vid var tid beroende av val av affärsmodell, expansionstakt samt eventuella förvärv av verksamheter och företag. Bolaget gör bedömningen att med nuvarande positiva utveckling samt med pågående affärsmodell är behovet av nytt kapital från aktieägarna inte är aktuellt under överskådlig framtid. RISKFAKTORER Framtida kapitalbehov Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov genom internt genererade medel är beroende av försäljningsframgångar i verksamheten. Oavsett framtida behov eller situation är, vid var tid, gällande villkor på riskkapitalmarknaden av stor betydelse för bolagets finansiering. Det är inte säkert att bolaget kommer att kunna anskaffa externt riskvilligt kapital när bolaget behöver det och det finns ingen garanti att anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för bolagets aktieägare. En sådan utveckling skulle väsentligen kunna påverka bolagets möjligheter att bedriva sin verksamhet. Risker relaterade till aktieägande i små utvecklingsbolag Framtida eller nuvarande investerare i 360 Holding AB bör beakta att en investering i bolaget är förknippad med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Aktiekursens utveckling är utöver faktorer hänförliga till verksamheten beroende av en rad externa faktorer vilka bolaget inte har möjlighet att påverka vilket kan medföra att aktiekursen utvecklas negativt. Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande och i detta avseende utgör ägande i 360 Holding AB inget undantag. Nyckelpersoner kan sluta och beroende av medarbetare Verksamheten, är mycket beroende av kunskapen hos ett antal nyckelpersoner samt medarbetarna i övrigt. En förutsättning för verksamhetens framtid är kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Det råder konkurrens om personal inom bolagets bransch. En brist eller oförmåga att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft kan påverka verksamhetens framtida utveckling väsentligen negativt. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan allvarligt skada företagens verksamhet respektive intjäningsförmåga och därmed även äventyra verksamhetens fortlevnad. Verksamhetshistorik Verksamhet har bedrivits endast en kort tid och resurser som ledning, administration och kapital är begränsade och det är av vikt att dessa disponeras på ett för verksamheten optimalt sätt. Det finns en risk att verksamheten misslyckas med att använda sina begränsade resurser och därmed drabbas av problem av exempelvis finansiell eller organisatorisk art. 7

8 Ej kontant utdelande företag beroende av aktiekursens utveckling för avkastning Bolaget har historisk inte lämnat någon kontant utdelning till sina aktieägare. Inte heller avser bolaget att lämna någon utdelning inom en överskådlig framtid. Den som överväger att investera skall vara medveten om att avkastningen på en investering i bolagets aktie främst är beroende av aktiekursens utveckling. En avsaknad av en likvid handel i aktien kan innebära stora svårigheter att sälja ett aktieinnehav samt att det kan avsevärt negativt påverka det pris till vilket ett aktieinnehav kan realiseras. Ägarkoncentration En begränsad krets aktieägare har, var för sig eller i grupp, ett betydande inflytande över bolaget. Detta får till följd en potentiell ägarkoncentration som kan vara negativ för övriga aktieägare då den innebär väsentligt inflytande på samtliga ägarrelaterade frågor i bolaget såsom exempelvis styrelsens sammansättning och beslut om företagstransaktioner. Det föreligger risk att majoritetsägare kan förhindra beslut som skulle kunna gynna andra aktieägare. Aktien 360 Holding AB:s aktie är listad på First North sedan september Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. En handelspost omfattar 1 aktie. ISIN-koden är SE Bolagets aktiekapital uppgick per den 31 december 2009 till kr fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01 kr. Totalt antal utestående aktier per den 31 december 2009 uppgick till

9 DATA PER AKTIE Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier under perioden Resultat per aktie, kr 0,0014-0,019-0,04 Eget kapital per aktie, kr 0,031 0,028 0,046 NYCKELTAL Avkastning på eget kapital, % 4,3% Neg Nej Soliditet, % 78% 50% 44% Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Medelantalet anställda för perioden Definition av nyckeltal Avkastning på eget kapital. Periodens resultat, i procent av genomsnittligt eget kapital Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen Bruttomarginal. Bruttoresultat, dvs rörelsens intäkter minus kostnaden för handelsvaror, i procent av rörelsens intäkter. Rörelsemarginal. Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter Eget kapital per aktie. Eget kapital, i relation till antal aktier i slutet av perioden Resultat per aktie. Periodens resultat exklusive minoritetens andel i relation till genomsnittligt antal aktier. Värdet angivet efter full utspädning justerat för konvertibelräntan. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I KONCERNEN Ingående kapital Nedsättning aktiekapital Balanserade vinstmedel Nyemission Kvittningsemission Apportemission Emissionskostnader Periodens resultat Omräkningsdifferenser Utgående balans

10 KONCERNRESULTATRÄKNING Belopp i Tkr månader 3 månader 6 månader 6 månader 9 månader 9 månader 12 månader 12 månader Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Inkomst skatt Uppskjuten skatt Minoritetsandel i dotterföretags resultat Periodens resultat

11 KONCERNBALANSRÄKNING Belopp i Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU Kundregister Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Depositioner 4 4 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förskott Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 KONCERNBALANSRÄKNING, FORTS. Belopp i Tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Långfristiga skulder Uppskjuten skatt Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Konvertibla skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN månader 12 månader Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Inbetald ränta Erhållen ränta Justering för poster som inte ingår i resultatet Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i Immateriella anläggningstillgångar Förändring långfristiga fordringar - -4 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Belopp i Tkr månader 12 månader Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skatt Årets resultat

15 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjutna skattefordringar Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar - 22 Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 2 26 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS. Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Konvertibla skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET månader 12 månader Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Inbetald ränta Erhållen ränta Justering för poster som inte ingår i resultatet Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring långfristiga fordringar Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 REDOVISNINGSPRINCIPER Bolaget följer årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt RR 1:00, RR7, RR8, RR 9, RR15, RR16 och RR18. Redovisnings och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört med den senast avlämnade årsredovisningen, ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNING Årsstämma kommer att hållas den 28 maj Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget två veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För verksamhetsåret 2009 föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas. KOMMANDE RAPPORTER Kvartalsrapport för första kvartalet 2010 lämnas 28 maj Göteborg den 26 februari Holding AB (Publ.) Sven Källfelts Gata Västra Frölunda Org.nr: Certified Adviser till 360 Holding AB är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tel: STYRELSEN Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. För ytterligare information, kontakta: Anders Holmstedt, VD 360 Holding AB,

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Året i korthet. Göran Wessman, VD

Året i korthet. Göran Wessman, VD Årsredovisning 2008 2 Året i korthet Viktiga Händelser under 2008 A+ Science-gruppen startade ett omfattande åtgärdsprogram under hösten som kommer att fortgå även under 2009. Vicore Pharmas läkemedelssubstans

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer