MUONIO KOMMUN MIELMUKKAVAARA DETALJPLAN VINDKRAFTPARKENS OMRÅDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MUONIO KOMMUN MIELMUKKAVAARA DETALJPLAN VINDKRAFTPARKENS OMRÅDE"

Transkript

1 rev MUONIO KOMMUN MIELMUKKAVAARA DETALJPLAN VINDKRAFTPARKENS OMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

2 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 2(19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTET MED PROGRAMMET FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PLANERINGSOMRÅDE BASINFORMATION OM PROJEKTET DETALJPLANERINGENS UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅL Detaljplanens innehållskrav Landskapsplanering Meän Väylä Älvlandet Riksomfattande mål för områdesanvändning PLANERINGSSITUATION Plansystem för markanvändning Landskapsplan Generalplan Detaljplan Kommunens byggförordning Kommunens övervakning av byggande TIDPLAN UTREDNINGAR SOM GÖRS OCH KONSEKVENSER SOM BEDÖMS BEDÖMNING AV STATSGRÄNSÖVERSKRIDANDE KONSEKVENSER VEM INFORMERAS, HUR OCH VEMS ÅSIKTER HÖRS HUR OCH NÄR KAN MAN DELTA VEM PLANLÄGGER OCH VEM STYR ARBETET VARIFRÅN FÅR MAN MER INFORMATION Bild på omslaget: Mielmukkavaara, utsikt från Muonioälvens is vid Ylimuonio by (Tiina Kähö)

3 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 3(19) 1. SYFTET MED PROGRAMMET FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Enligt finska Markanvändnings- och bygglagen 63 skall, när en plan utarbetas, ett med avseende på planens syfte och betydelse tillräckligt omfattande program för deltagande och växelverkan samt bedömning av planens konsekvenser göras. Detta dokument är Mielmukkavaara detaljplans program för deltagande och planering som kommunen ställer ut offentligt när frågan om planläggning väckts. I programmet för deltagande och bedömning presenteras planeringens utgångspunkter, mål och planeringsskeden samt vilka möjligheter intressenter har att delta i beredningen av planen och hur planens konsekvenser kommer att bedömas. Intressenter är områdets markägare, boende och företagare samt övriga vars förhållanden kan påverkas betydligt av planen. Intressenter är också myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planering. Intressenter har möjlighet att föreslå den regionala miljöcentralen samråd om huruvida programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt. wpd Finland Oy och Forststyrelsen Laatumaa avser att bygga en vindkraftpark på Mielmukkavaara i Muonio kommun. Projektet består av en vindkraftpark med en total effekt på MW samt en kraftledning på 110 kv till Muonio elverk. Som ägarrepresentant för staten förvaltar Forststyrelsen det landområde som utsetts för projektet. Projektet baseras på ett samarbetsavtal mellan parterna. Genomförande av projektet kräver en detaljplanering av området som möjliggör vindkraftparkens byggande. Med stöd av planen kan kommunen bevilja bygglov i enlighet med planens fastställda verksamhetsområden, planbeteckningar och områdesbestämmelser. I projektet tillämpas också miljökonsekvensbedömningsförfarande enligt finska MKBlagen som är en förutsättning för beviljande av de tillstånd som krävs. Programmet för miljökonsekvensbedömning överlämnades till Lapplands miljöcentral i mars Utredningar och bedömning av konsekvenser utförs därefter enligt programmet. Två alternativ för vindkraftparken granskas (Alternativ 1, 15 st. kraftverk och alternativ 2, 10 st.) samt s.k. nollalternativ. Dessutom granskas tre alternativa linjedragningar för kraftledningen, A, B och C. Konsekvensbedömningsrapporten bedöms blir klar i början av Målsättningen är att koordinera MKB-förfarandet enligt MKB-lagen och detaljplaneprocessen enligt markanvändnings- och bygglagen. De utredningar och konsekvensbedömningar som behövs göras som stöd för detaljplanläggningen tas i huvudsak fram som en del av MKB-förfarandet. Även deltagande och samråd strävar man efter att koordinera så effektivt som möjligt. I projektet tillämpas internationellt samråd avseende Sverige både när det gäller MKBförfarandet och detaljplaneringen. Lapplands miljöcentral är projektets sambandsmyndighet i båda fall och (finska) miljöministeriet ansvarar för det internationella samrådet.

4 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 4(19) 2. PLANERINGSOMRÅDE Mielmukkavaara befinner sig i Muonio kommun ca 16 kilometer från Muonio kyrkby i nordnordvästlig riktning, ca12 kilometer från gränsen till Enontekis kommun och ca 3,5 kilometer från den svenska riksgränsen (Pajala kommun)). Höjdens övre delar ägs av finska staten och förvaltas av Forststyrelsen som område för skogsbruk. Området som passar för produktion av vindkraft är ca 350 hektar stort. Bild 1. Planeringsområdets placering på kartan

5 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 5(19) Bild 2. Detaljplaneområdets preliminära avgränsning, baserad på vindkraftparkens preliminära planer enligt max-alternativet 15 vindkraftverk. Detaljplanen omfattar enbart statlig mark förutom inkörselområdet som går via privatägd mark. Detaljplanen omfattar bara vindkraftparkens område, inte området för kraftledningen till Muonio elcentral. 3. BASINFORMATION OM PROJEKTET Den tekniska beskrivningen baseras på wpd Finland Oy:s projektering (wpd Finland Oy 2009). Vindkraftparken består av vindkraftverk inkl. grundläggning, medelspänningskabel som sammanbinder dem och kopplingscentral, kraftledning som skall anslutas till 110 kv-nätet nära Muonio kyrkby samt väg till området och vägar mellan vindkraftverken. Varje vindkraftverk består av ett torn monterat på en grund, rotor med tre blad samt maskinrum (bild 4). Tornets höjd är ca 100 m och bladets längd som mest ca 50 meter. Vindkraftverkets högsta höjd är således som mest 150 meter. Vindkraftverken placeras i området med meters mellanrum. I Mielmukkavaaraområdet är den mest sannolika grundläggningsmetoden betongplatta på mark utan pålning. Den armerade betongplattan försänks i marken 2-4 meter djupt och täcks med jordmassor. Kring varje vindkraftverk behöver man röja bort skog från ett ca 0.5 0,8 hektar stort områden. Befintlig skogsväg på nordvästra sidan av Mielmukkavaara måste förstärkas och jämnas i hela sin längd (ca 2 kilometer). Helt ny väg måste byggas 8 10 kilometer enligt preliminära beräkningar. Minimibredd på vägen är beroende på typ av kraftverk ca 4,5 5 meter.

6 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 6(19) De el- och dataöverföringskablar som vindkraftsanläggningen behöver kan placeras i kabeldiken längs transportvägarna. Kraftverken ansluts till elcentralen med markkabel (inom parken) och luftledningar vars spänningsnivå är kv. Kablarna ansluts till kraftverken genom ett rör genom betongfundamentet. Varje kraftverk har en transformator som höjer generatorspänningen (vanligtvis 1 kv eller mindre) till nivån kv. Den placeras antingen i maskinrummet, i tornets nedre del i ett separat skyddad transformatorutrymme eller vid sidan av tornet i ett separat utrymme. Vindkraftparkens anslutning till områdets elnätverk förutsätter byggandet av en egen transportledning. För kraftledningen granskas tre alternativa sträckningar som utgår från vindkraftparkens norra del till Muonios 110 kv elcentral. Kraftledningens spänningsnivå är troligen 110 kv så att elförluster minimeras så effektivt som möjligt. Bilda 3. Linjealternativ för kraftledning AltA, AltB och AltC, Källa: MKB-program mars 2009 Planerad kraftledning behöver en ca meter bred ledningsgata. Den nya kraftledningen placeras delvis, i A och B alternativen huvudsakligen, tillsammans med nuvarande 45 kv kraftledning i samma ledningsgata. Befintlig ledningsgata breddas i så fall något. Bild 4. Principbild av vindkraftverk (WinWind Oy) och bild av montering av vindkraftverk i Kiruna vindkraftspark (Gunnar Britse) Källa: MKB-program mars 2009 Byggandet av vindkraftparken inklusive förbättring av väg och byggande av nya vägar, grundläggningsarbeten, montering av kraftverken samt elanslutningar bedöms preliminärt ta ca ett år. Byggandet av vindkraftparken skulle enligt planerna kunna påbörjas år Byggandet kommer sannolikt att delas upp på två år. Vindkraftverkens tekniska livslängd är 25 år. Grundläggningen dimensioneras för 50 års användning. Kablarnas livslängd är minst 30 år. Genom att förnya maskineriet är det möjligt att förlänga vindkraftsparkens livslängd till 50 år.

7 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 7(19) 4. DETALJPLANERINGENS UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅL 4.1. DETALJPLANENS INNEHÅLLSKRAV Vid utarbetande av detaljplan skall innehållskrav enligt (finska) markanvändnings- och bygglagen 54 beaktas. Eftersom planen görs för ett område som saknar generalplan med rättsverkan, skall i tillämpliga delar beaktas även de innehållskrav som gäller för generalplaner 39. Detaljplan skall utarbetas så att det skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö. Den byggda miljön och naturmiljön skall värnas och särskilda värden i anslutning till dem får inte förstöras. Detaljplanen får inte leda till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett sätt som inte är motiverat med beaktande av detaljplanens syfte. Genom detaljplanen får inte heller markägaren eller någon annan rättsinnehavare åläggas sådana oskäliga begränsningar eller orsakas sådana oskäliga olägenheter som kan undvikas utan att de mål eller krav som ställs på planen åsidosätts. När en generalplan utarbetas skall beaktas: 1) att samhällsstrukturen fungerar, är ekonomisk och ekologiskt hållbar 2) att den befintliga samhällsstrukturen utnyttjas 3) att behov i anslutning till boendet och tillgången till service beaktas 4) att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken, samt energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshantering kan ordnas på ett ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt 5) att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balanserad livsmiljö 6) att det ordnas verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv 7) att miljöolägenheterna minskas 8) att den bebyggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas samt 9) att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation 4.2. LANDSKAPSPLANERING Landskapsöversikten är en mycket översiktlig långsiktig strategisk och visionär plan innehållande principer för områdesanvändning och områdesutveckling som tas fram av landskapets kommunförbund. Lapplands landskapsöversikt 2022 godkändes av Lapplandsförbundets (Lapin Liitto) fullmäktige Föregående landskapsöversikt Lappi 2020 är från år Uppdaterad ny landskapsöversikt 2025 upprättas som bäst och målet är att få den godkänd hösten Som strategi har skrivits bl a följande: (5.1.3) Lapplands industris energiförsörjning till rimligt pris bör säkras med beslut på nationell nivå och kompletterande utbyggnad av vattenkraften. Energiproduktion baserat på landskapets egna förnybara naturresurser, vatten-, bio- och vindkraft, ökas och även avfall används till energiproduktion MEÄN VÄYLÄ ÄLVLANDET Meän Väylä Älvlandet är ett under åren genomfört EU Interreg III A - riksgränsöverskridande samarbetsprojekt med Kolari, Muonio och Pajala kommuner.

8 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 8(19) Huvudmålet var att främja kommunernas samarbete och skapa en gemensam grund för tre kommuners utveckling och markplanering, särskilt i gränsälvens dalgång. I detaljplanearbetet beaktas projektets rapporter och utredningar i tillämpliga delar. Projektet resulterade i följande tvåspråkiga dokument: Meän Visio, Kommunöversikt (+kartbilaga 1: ), Gränsälvsplan (+kartbilagor 1:20 000) samt Landskap-Natur- Kulturmiljöutredning (+naturmiljöutredningens kartbilagor 1: och kulturmiljöanalysens kartbilagor 1:20 000) RIKSOMFATTANDE MÅL FÖR OMRÅDESANVÄNDNING Statliga och kommunala myndigheter skall i sina verksamheter beakta de riksomfattande målen för områdesanvändning. (Statsrådets beslut ) och främja deras uppnående. Myndigheter skall också bedöma sina åtgärder ur de riksomfattande målens synvinkel. Statsrådet beslöt om en granskning av de riksomfattande målen för områdesanvändning. Uppdaterade mål trädde ikraft Följande ämnesområden i de riksomfattande målen för områdesanvändning berör detaljplanens planeringsområde. - Fungerande regionstruktur - Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön - Kultur- och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser - Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning - Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer För Mielmukkavaaraprojektets del betonas följande mål mest: Bromsning av klimatförändringen - Genom områdesanvändningen skapas förutsättningar för anpassning till klimatförändringen Ökning av produktionen av förnybar energi och därtill hörande nödvändig infrastruktur - I planeringen av områdesanvändningen skall energibesparing samt förutsättningarna för användandet av förnybar energi främjas. - I landskapsplaneringen skall visas de områden som bäst lämpar sig för vindkraftsproduktion. Förutsättningarna för renskötseln inom renskötselområdet skall säkras Minimering av olägenheterna för naturen och landskapet - Nätverken av skyddsområden och de värdefulla landskapsområdenas ekologiskt hållbara användning främjas vid fritidsanvändning, som stödområde för turism samt genom utveckling av turismen lokalt dock utan att riskera skyddsmålen. - I planeringen av områdesanvändningen främjas bevarandet av värdefulla och känsliga naturområdens mångfald sett ur både den levande och icke levande naturens synpunkt. - I planeringen av områdesanvändningen skall beaktas grund- och ytvattnens behov av skydd samt utveckling. Minimering av olägenheterna för turistnäring och rekreation - I planeringen av områdesanvändningen skall naturens fritidsanvändning samt naturoch kulturturismen främjas genom förbättring av förutsättningarna för mångsidig användning. - Särskilt i glesbygd och avfolkningsbygd skall i områdesplaneringen beaktas nyttjande av befintliga strukturer samt mångsidighet i näringslivet och även annan verksamhet. I områdesplaneringen skall beaktas glesbygdens näringar som grundas på egna aktiviteter samt landsbygdens behov av nya fasta invånare. Värna om kulturmiljövärdena - I områdesplaneringen skall säkras att kultur- och naturarvets betydande värden av riksintresse bevaras. Säkra kvalitet i livsmiljön

9 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 9(19) - I områdesplaneringen skall olägenhet pga buller, vibrationer och luftföroreningar förebyggas. Målet för arbets- och näringslivsministeriets långsiktiga klimat- och energistrategi att öka den byggda vindkraftens totala effekt från nuvarande nivå på ca 130 MW till ca 2000 MW år Statsrådet har tagit ställning till vindkraftens förutsättningar i de riksomfattande målen för områdesanvändning: I landskapsplaneringen skall visas på de områden i kust- och fjällområden som bäst lämpar sig för utnyttjande av vindkraft. Vindkraftverk skall i första hand placeras samlat i grupper om flera kraftverksenheter. Mielmukkavaara detaljplans mål är att för sin del främja genomförandet av de riksomfattande målen för områdesanvändning. 5. PLANERINGSSITUATION 5.1. PLANSYSTEM FÖR MARKANVÄNDNING Markanvändning och byggande styrs med hjälp av planläggning. Till det finska plansystemet för markanvändning hör riksomfattande mål för områdesanvändning, landskapsplan, generalplan och detaljplan. Kommuner kan också låta göra en gemensam generalplan. Landskapsförbundet låter göra och godkänner landskapsplanerna. Kommuner låter göra och godkänner general- och detaljplaner. Landskapsplan och kommuners gemensamma generalplan med rättsverkan fastställs av miljöministeriet. Bild 5. Plansystem för markanvändning i Finland Miljömyndigheten (Lapplands miljöcentral) ansvarar för styrning av planläggningen med målet att stödja processen och se till att planeringen utförs enligt de i lagen uppställda målen och innehållskraven LANDSKAPSPLAN Mielmukkavaara området befinner sig på Fjäll-Lapplands regionplaneområde. Miljöministeriet har fastställt planen år 2001 (Muonio, Enontekiö, Kolari, Kittilä kommuner). En förnyelse av planen är på gång. Fjäll-Lapplands landskapsplan är förslagsskedet (beteckningen regionplan byttes till landskapsplan iom. att den nya markanvändnings- och bygglagen trädde i kraft ). Den i kraft varande regionplanen styr detaljplanen till dess att den nya landskapsplanen träder i kraft. Landskapsplanens förslag uppmärksammas dock och dess utredningar utnyttjas i detaljplaneringsprocessen. Förslaget till Fjäll-Lapplands landskapsplan har varit offentligt utställt. Lapplandsförbundets styrelse godkände förslaget på sitt möte och beslöt att föreslå att fullmäktige godkänner landskapsplanen på sitt möte Därefter kommer planen att skickas till miljöministeriet för fastställelse.

10 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 10(19) Bild 6. del av plankartorna, Källa: I kraft varande Fjäll-Lapplands regionplan Teckenförklaringar: M jord- och skogsbruksdominerat område 4529 RA fritidsbostadsområde 7235 Mielmukka AT byområde 353 Kajanki, 354 Kätkäsuvanto, 355 Yli-Muonio EO jordmaterial upptagsområde 2515 SL naturskyddsområde, 4044, 4208 tv vindkraftsområde am värdefullt landskapsområde (Kajanki) sp skyddsområde för grundvatten Sa samiska områdets gräns ur friluftsled z kraftledning kr skoterled vt riksväg (Riksväg 21/E8, röd linje) Sammanfattning: Vindkraftparkens område är märkt som jord- och skogsbruksdominerat område (M 4529) och Mielmukkavaara är märkt som vindkraftsområde (tv). I regionplanens planbeskrivning står följande: Man strävar efter att öka områdets oberoende av utvändig elproduktion genom att utnyttja de nordvästra fjällområdenas vindkraft och Olos-fjällets södra sluttning. Valet av vindkraftområden i regionplanen baseras på en kartläggning av Lapplands vindkraftsområden. För fjällområdena har beaktats vindförhållanden, vägförbindelser, elnätets utbredning och styrka, markplanering och planläggning samt miljöfrågor. utkast till Fjäll-Lapplands landskapsplan Teckenförklaringar: M jord- och skogsbruksdominerat omr (gul) MU jord- och skogsbruksdominerat område med särskilt behov av att styra fritidsaktiviteter 6014 A område för tätortsfunktioner, Muonio kyrkby V fritidsområde 854 SL naturskyddsområde, 4205 tv område för vindkraftverk at central by, 355 Yli-Muonio ma viktigt område för värn av kulturmiljön eller landskapet, 5978 Kajanki by, 5979 Ylimuonio by mk målområde för landsbygdens utveckling 8011 (strategiskt mål, brun linje avgränsar) z kraftledning ± ± ± ± skoterled Riksväg 21/E8 är utmärkt som Revontultentie (Norrskensvägen) internationellt viktig trafikkorridor av riksintresse (svart/blå tjock linje) Sammanfattning: Vindkraftparkens område är märkt som jord- och skogsbruksdominerat område (M 4529) och Mielmukkavaara som område för vindkraftverk (tv 2367) I planbeskrivningen för utkast till landskapsplan har vindkraftsområdet klassats som område av regional betydelse. I samband med bestämmande av vindkraftsområden vid framtagandet av landskapsplanen, har man tagit hänsyn till de värdefulla landskaps- och naturområden och kulturhistoriskt värdefulla områden som inte i utgångsläget passar för vindkraftsutbyggnad. Utmärkandet av vindkraftsområdena i landskapsplanen (tv) baseras på utredningen Fjällområden och höjder i Lappland som bäst lämpar sig för vindkraftsproduktion, 2005.

11 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 11(19) Regionplanen och landskapsplanen innehåller förutom områdesvisa bestämmelser även generella bestämmelser som gäller hela planens område GENERALPLAN På vindkraftsparkens område finns ingen generalplan. Planerad kraftledning ligger delvis på Muonios vatten- och fjällområdenas delgeneralplaneområde på dess södra del (Veturi 1, godkänd av kommunfullmäktige , har inte trätt i kraft pga. överklagande) DETALJPLAN På vindkraftsparkens område och på dess alternativa kraftledningars sträckningar finns inga detaljplaner. Ca 2 kilometer nordväst om Mielmukkavaara på Muonioälvens strand vid Ruonaojas utlopp finns Visanto stranddetaljplan, ca. 63 ha, planen är godkänd av kommunfullmäktige KOMMUNENS BYGGFÖRORDNING Byggande i Muonio kommun styrs även av kommunens byggförordning som kommunfullmäktige har godkänt och som trätt i kraft KOMMUNENS ÖVERVAKNING AV BYGGANDE Tekniska nämnden beviljar bygglov till de största byggena. Byggnadsinspektören bereder underlaget för bygglovsärendena. Vid behov handläggs bygglovet också i kommunstyrelsen och godkänns av kommunfullmäktige. 6. TIDPLAN Muonios kommunfullmäktige har beslutat om planläggning med detaljplan. Detaljplanearbetet påbörjas genom att man gör ett program för deltagande och bedömning. Vindkraftparkens miljökonsekvensbedömningsförfarande har påbörjats parallellt med planläggningen. MKB- förfarandet är ett lagstadgat förfarande i två steg, med vilket miljökonsekvenserna utreds för 2-3 alternativ, däribland nollalternativet, dvs. att projektet inte genomförs. Utredningar genomförs enligt MKB- programmet och resultaten samlas till en MKB-konsekvensbedömningsrapport. MKB-programmet har färdigställts och ställts ut fr.o.m på wpd Finland Oy:s www-sidor samt på Lapplands miljöcentrals www-sidor. MKB-programmets officiella utställningstid var 17/3 28/ Detaljplaneprojektet har förhandspresenterats vid MKB-förfarandets informationsmöte för allmänheten i Muonio. Man strävar efter få detaljplaneutkastet och MKB-konsekvensbedömningsrapporten färdiga samtidigt våren Vindkraftparkens miljökonsekvensbedömningsförfarande och detaljplaneprocessen framskrider parallellt som visas på bilden (bild 7).

12 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 12(19) Bild 7. Parallellt fortskridande processers huvudskeden och tidplan, Källa MKB-program

13 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 13(19) Detaljplaneprocessens planringsskeden beskrivs noggrannare följande tabell (bild 8): PLANERINGSSKEDE PLANERINGSARBETE KOMMUNENS OCH MYNDIGHETERS HANDLÄGGNING INVÅNARNAS DELTAGANDE INFORMATION STARTSKEDE VÅR-SOMMAR Uppställning av generella mål, sammanställning av basinformation. Koordinering med vidkraftparkens MKBförfarande Program för deltagande och bedömning görs Startmöte Detaljplanearbetet inleds, kommunfullmäktiges beslut Program för deltagande och bedömning ställs ut i kommunen Detaljplaneprojektet har förhandspresenterats vid MKB-förfarandets informations-möte för allmänheten Intressent har möjlighet att föreslå den regionala miljöcentralen samråd om programmets tillräcklighet Deltagande i målsättningsdiskussioner. OAS ställs ut i kommunhuset och på kommunens www-sidor Kungörelse om att planarbetet inletts och att OAS:n ställs ut på kommunens www-sidor och anslagstavlor, i informationsblad som delas ut till kommunhushållen samt i lokaltidningen Lapin kansa Internationell kungörelse FÖRBEREDELSE- SKEDE HÖST-VINTER VÅR-SOMMAR Utredningar, insamlande av information och analyser Konsekvensbedömning av projektets alternativ Planutkast görs Målet är att planutkastet och MKB-konsekvensbedömningsrapporten blir färdiga samtidigt Planutkast och utredningsmaterial ställs ut i kommunen i 30 dagar Utkastet behandlas i kommunstyrelsen 1. Myndighetssamråd Åsikter om materialet framförs muntligt eller skriftligt under utställningstiden enkät ställd till invånare, arbetsgrupp /smedja på temat turism (mkb) Informationstillfällen koordineras med vindkraftsparkens mkb förfarandes Utkast ställs ut i kommunhuset och på kommunens www-sidor Kungörelse på kommunens www-sidor och anslagstavlor, i informationsblad som delas ut till kommunhushållen samt i lokaltidningen Lapin kansa Internationell kungörelse FÖRSLAGSSKEDE HÖST Planutkast omarbetas till planförslag baserat på inkomna åsikter och utlåtanden. möjligen små ändringar och rättelser Planförslag ställs ut i kommunen i 30 dagar Planförslaget skickas på remiss till myndigheter 2. Myndighetssamråd Möjliga anmärkningar framförs skriftligt under utställningstiden Förslag ställs ut i kommunhuset och på kommunens www-sido Kungörelse på kommunens www-sidor och anslagstavlor, i informationsblad som delas ut till kommunens hushåll samt i lokaltidningen Lapin kansa Internationell kungörelse GODKÄNNANDE VINTER Detaljplanen kan godkännas först efter det att MKB-förfarandet är avslutat och godkänt Kommunens godkännandeprocess Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Möjliga överklaganden ställs till den regionala domstolen Kungörelse om godkännandebeslut i tidningen Plan skickas för kännedom till myndigheter. Bild 8. Förhandstidplan för detaljplanens planeringsarbete 7. UTREDNINGAR SOM GÖRS OCH KONSEKVENSER SOM BEDÖMS De utredningar och konsekvensbedömningar som krävs för planarbetet görs huvudsakligen i samband med MBK-förfarandet. Även deltagande och växelverkan strävar man efter att slå samman så effektivt som möjligt. Även om miljöutredningar och konsekvensbedömningar görs huvudsakligen inom MKB-förfarandet så kommer konsekvenser att utredningar och bedömningar att kompletteras vid behov med hänsyn taget till markanvändnings- och bygglagen. Eftersom det inte finns generalplan i området skall i detaljplanen även uppmärksammas generalplanens innehållskrav på (markanvändnings- och bygglagen 39 )

14 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 14(19) Gjorda utredningar Mielmukkavaara vindkraftpark, Miljökonsekvensbedömningsprogram (Pöyry Energy Oy mars 2009). - I MKB-programmet beskrivs nogrannare än i detta deltagande och bedömningsprogram, vilka konsekvenser som utreds i samband med MKB-förfarandet och hur de görs. Dessutom innehåller MKB-programmet mer detaljerad information om hela projektet och dess alternativ, tidplan samt hur deltagande och växelverkan ordnas. Fjäll och höjder i Lappland som bäst lämpar sig för vindkraft (Sigma/ Elektrowatt-Ekono 2005). Teknisk-ekonomisk utredning gjord på uppdrag av Lapplandsförbundet. Den är anpassad efter landskapsplanens mer översiktliga granskningsnivå och har varit grund vid framtagandet av utkastet till Fjäll- Lapplands landskapsplan. Mielmukkavaara har konstaterats vara en av de bäst lämpade platserna för detta ändamål. Av de undersökta 14 områdena rekommenderades fyra som vindkraftsområden för landskapsplanen. Vindkraftsområdet har bedömts vara av regional betydelse. Enligt utredningen kan man bygga ca 22 vindkraftverk med en kapacitet tillsammans på MW. Enligt nuvarande planer ämnar man bygga enbart vindkraftverk men deras effekt är större (3 MW) och tillsammans producerar de MW. De är också till storleken större jämfört med vad utredningen förutsåg, 100 meter till navet i stället för 60 meter. Som jämförelse kan konstateras att nuvarande fem vindkraftverk på Olos-fjället är på 0,6 MW och producerar sammanlagt 3 MW och deras storlek är ca 50 meter till navet. Olos-fjällets vindkraftverk står i en rad men på Mielmukkavaara kommer de att stå i grupp. Enligt preliminära planer står de med m avstånd från varandra och bildar en grupp som anpassar sig efter topografin. Landskapsutredning för Fjäll-Lapplands landskapsplan (Destia 2007). På uppdrag av Lapplandsförbundet har även gjorts en grundlig landskapsutredning för Fjäll-Lapplands område (Enontekis, Kittilä, Muonio och Kolari kommuner) innehållande beskrivning av landskapets uppbyggnad, landskapsanalys och förslag till utvecklings-zoner. Mielmukkavaara befinner sig vid den norra gränsen till Ylläs-Levi-Pallas-Olos-Muonio-utvecklingsområdet. (se 5.5 sidan 116) Utredningar som görs och konsekvenser som bedöms Med miljökonsekvenser menas i detta projekt den planerade vindkraftparkens direkta och indirekta konsekvenser på miljön. Man bedömer konsekvenser under byggtiden, användningen och avvecklingen. Granskningsområdets utsträckning beror på vilka konsekvenser som bedöms. Viktigaste konsekvenser som utreds är följande: - konsekvenser för markanvändning och näringsliv, särskilt turism och renskötsel - konsekvenser för människors livsvillkor och trivsel - konsekvenser av trafik - konsekvenser för naturförhållanden såsom värdefulla naturmiljöer och fågelliv - konsekvenser för landskapet och kulturmiljöer - konsekvenser för säkerhet - konsekvenser av buller - konsekvenser av skuggbildning - konsekvenser för klimatet och luftkvalitén - konsekvenser under byggtiden Dessutom bedöms möjliga konsekvenser som sträcker sig till svensk sida. Konsekvenser kan var både positiva och negativa.

15 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 15(19) Bild 9: Granskningsområden för vindkraftparken och för kraftledningen, Källa: MKB-program Konsekvenser för landskapsbilden Vindkraftsparkens synliga påverkan på landskapsbilden beror i första hand på vindkraftverkens storlek, mängd och placering samt visuella skuggområden bakom olika hinder. Synliga delar är torn och trebladig rotor. Synlighetsområden och visuella skuggområden granskas med den noggrannhet och i den omfattning som detaljplanen förutsätter. Konsekvenser för landskapet granskas med ca 35 km radie från vindkraftparken i hela det område där de syns. Som grund för bedömningen analyseras landskapets grunduppbyggnad, landskapsbild och de viktigaste landskapshelheterna. Konsekvenser för människors livsvillkor och trivsel samt näringsfång Konsekvenser för trivsel påverkar både fast bebyggelse och fritidsbebyggelse. Konsekvenser för näringslivet påverkar i första hand renskötseln, turismen och skogsnäringen. Konsekvenser för turismen utreds genom en enkät riktad till företagare inom turistbranschen. Dessutom intervjuar man bl a renskötare samt lokala jägare och representanter för jaktsällskap. Konsekvenser för kulturmiljöer I vindkraftparkens område känner man inte till några fasta fornlämningar. Behovet av kompletterande inventeringar kommer att bedömas. Bedömning av konsekvenser för landskapsbilden innehåller bedömning av konsekvenser för kulturmiljöer.

16 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 16(19) Konsekvenser för naturen Konsekvenser för naturen bedöms utifrån befintligt material och naturutredningar som görs. Naturutredning tas fram i samband med MKB-förfarandet under sommaren 2009 av sakkunniga, inklusive bedömning av fladdermusexpert. Man utreder konsekvenser för flyttfåglar som passerar området och fåglar som häckar i området genom att räkna antalet fåglar. Särskilt uppmärksammas kollisionsrisk för de mest kritiska arterna (svanar, lomfåglar, tranor, rovfåglar). Bedömning enligt Naturskyddslagen ( /1096) 65 dvs så kallad Naturabedömning görs vid beredning av projekt och planering och beslutsfattande, för att avgöra om de naturvärden, för vars skull ett visst område är inkluderat eller rekommenderat för inkluderande i Natura 2000 nätverket, inte försvagas betydligt. För tre Natura-områden i projektets närhet (Muonionjärvi-Utkujoki, Pallas-Ounastunturi och Tornio-Muonioälvens vattendrag) görs i början av MKB-förfarandet i början av sommaren 2009 en bedömning av behovet av en Natura-bedömning. Om det grundat på denna konstateras att projektet troligtvis försvagar betydligt de naturvärden som är grunden för Natura-områdets skydd, så genomförs den egentliga Natura-bedömningen under MKB-förfarandets tid. Buller Ljud uppstår när vindkraftverkets rotorblad rör sig samt när vindturbinens maskineri är igång. Närmaste annan bullerkälla är biltrafiken på riksväg 21/ E8 som är som närmast två kilometer från toppen av höjden. Konsekvenser av buller granskas inom ca 3 kilometers radie. Konsekvenser för säkerhet och för rekreation Risken för nedfallande is på vintern och risken för att ett rotorblad går sönder samt av dessa orsakade riskområden bedöms i förhållande till områdets övriga användning i samband med MKB-förfarandet. 8. BEDÖMNING AV STATSGRÄNSÖVERSKRIDANDE KONSEKVENSER (Finska) Markanvändnings- och bygglagen 199 och -förordningen 99 innehåller bestämmelser om beaktande av konsekvenser som överstiger riksgränsen vilka baseras på Europas ekonomikommissions generella avtal, det s.k. Esbo-fördraget. I samband med planarbetet och MKB-förfarandet utreds möjliga konsekvenser för Svenskt område. Dessutom beaktas planer och planeringsläge på svensk sida. Älvdalen är en natur- och landskapshelhet. Konsekvenser som möjligen påverkar svenskt område är: - konsekvenser för människors trivsel och livsvillkor - konsekvenser för naturförhållandena inklusive fåglar - konsekvenser för landskapsbilden och kulturmiljöer - konsekvenser av buller samt skuggbildning - konsekvenser för turism och rekreation Ovan nämnda konsekvenser kommer man att utreda separat för Sveriges del. Om det senare under MKB-förfarandet kommer fram andra konsekvenser för svensk sida så utreds även dessa. (Granskningsområden, se Bild 9). I planarbetet kommer följande praxis att tillämpas: - Planprocessen är finsk. Grannstaten är intressent men svenska parter ansvarar själva för deltagande på svensk sida. - Som intressenter skrivs Pajala kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturvårdsverket, Vägverket, Finsk-Svenska gränsälvskommissionen, Tornedalsrådet samt Naturskyddsföreningen i Pajala.

17 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 17(19) - Program för deltagande och bedömning översätts till svenska och överlämnas till Lapplands miljöcentral som sen vidarebefordrar den till Miljöministeriet genom vilken officiella kontakter med Svenska staten sker. - Inbjudningar till myndighetssamråd och informationstillfällen skickas även till svenska myndigheter - Kungörelser annonseras även i svenska tidningar (NSD Norrländska socialdemokraten ja Norrbottenskuriren) - Mötesprotokoll skrivs på finska - Centrala delar av planbeskrivningen översätts till svenska - Planbestämmelser och -beteckningar översätts till svenska - Remissvar och kommentarer från svensk sida gås igenom som en del av planprocessen. - Beslut om att planen träder ikraft meddelas Miljöministeriet för kännedom. 9. VEM INFORMERAS, HUR OCH VEMS ÅSIKTER HÖRS Information om detaljplanens olika skeden kungörs på kommunens informationstavla och Internetsidor och lagstadgade kungörelser publiceras även i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om förfarande vid kungörelse i (finska) dagstidningen Lapin kansa. Kungörelserna lämnas också till den som sköter kommunens informationsplatser. Kommunens viktigaste informationskanal är ett informationsblad som delas ut till hushållen 6-8 gånger om året. Således informeras även i den om planläggningen olika skeden och publiceras kungörelser om sådana är aktuella. Intressenter är områdets markägare, boende och företagare samt övriga vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas betydligt av planen. Som intressenter räknas också myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planering. Vindkraftprojektets MKB-styrgruppsmedlemmar räknas även de som detaljplanens intressenter. DETALJPLANENS INTRESSENTER ÄR MINST FÖLJANDE PARTER Markägare och boende Markägare och boende i detaljplaneområdet och angränsande områden Metsähallitus / Forststyrelsen - Laatumaa Hyresgäster Planområdets näringsidkare Vattenområdes ägare och brukare Samfällighetsskogar Andels- och fiskesamfälligheter Väg- ja vattensamfälligheter Harrinivan Lomakeskus Lapin Safarit Lapland Hotels Övriga företag och deras anställda Intresseföreningar och andra Lapin luonnonsuojelupiiri Lapin lintutieteellinen yhd. ry Muonion sähköosuuskunta Rajavartiolaitos, Lapin rajavartiosto Pohjoisen maanpuolustusalueen esikunta Tulli, pohjoinen tullipiiri Paliskuntain yhdistys /Renbeteslagens förbund Muonion Paliskunta/ Yläperän tokkakunta Luoteis-Lapin matkailuyhdistys ry Tunturi-Lapin kehitys ry Lapin metsäkeskus Metsähoitoyhdistys Länsi-Raja Kätkäsuvannon kyläyhdistys Kätkäsuvannon metsästäjät Ylimuonion kylätoimikunta Ylimuonion Kairamiehet ry Luontaiselinkeinojen liitto ry Muonion riistanhoitoyhdistys Riista ja kalatalouden tutkimuskeskus Maahiset ry Seurue Oja Tornedalsrådet Finsk-Svenska gränsälvskommissionen Naturskyddsföreningen i Pajala Myndigheter Muonio kommun Miljöministeriet Lapin ympäristökeskus /Lapplands miljöcentral Lapin liitto /Lapplandsförbundet Lapin aluepelastuslaitos /områdesräddningstjänst Museovirasto /Museiverket Lapin maakuntamuseo /Lapplands landskapsmuseum Vägförvaltningen, Lapplands distrikt Lapplands TE-central Forststyrelsen, Lapplands naturservice Enontekis kommun Svenska staten Pajala kommun Kiruna kommun Länstyrelsen i Norrbottens län Vägverket, region norr Naturvårdsverket Övriga myndigheter efter övervägande

18 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 18(19) 10. HUR OCH NÄR KAN MAN DELTA Deltagande och växelverkan i detaljplaneringen sker som följer: 1. vid informationstillfällen 2. genom deltagande i arbetsgrupp och genom att svara på utskickad enkät 3. genom att ge sina åsikter gällande utredningsmaterial och planutkast under utställningstiden 4. genom att skriva en anmärkning gällande planförslaget under utställningstiden 5. genom att ta direkt kontakt med kommunens eller konsultens representant Deltagande och växelverkan i MKB-förfarandet sker parallellt med deltagande och växelverkan i detaljplanens process. Intressent kan påverka inom båda. MKB-förfarande MKB-program och konsekvensbedömningsrapport ställs ut offentligt på Lapplands miljöcentrals hemsidor och på dess kontor i Rovaniemi, på wpd Finland Oy:s hemsidor samt i Muonio kommunhus, Muonio bibliotek och i samnordiska biblioteksbussen MKB-programmet har varit utställt 7/3-28/ Senare ställs även konsekvensbedömningsrapporten ut offentligt och man kan då ge remissuttalande, åsikter och anmärkningar. Dessa skall ställas till sambandsmyndigheten dvs Lapplands miljöcentral se I rapporten bedöms olika alternativs miljökonsekvenser både för vindkraftparken och kraftledningen utan att ta ställning till det slutliga valet av lösning. Godkänd rapport är en förutsättning för att projektet beviljas de tillstånd som krävs. Planläggning Detaljplanens program för deltagande och bedömning, detaljplaneutkast med utredningsmaterial samt till sist detaljplaneförslaget ställs ut på Muonio kommuns Internetsidor, i Muonio kommunhus, Muonio bibliotek och i samnordiska biblioteksbussen Detaljplanen ställs ut offentligt två gånger, först som utkast sen som förslag, och man kan då ge remissuttalande, åsikter och anmärkningar Dessa skall ställas till Muonio kommunstyrelse Detaljplan upprättas efter det att MKBrapporten godkänts och i enlighet med det slutliga alternativ som väljs. Detaljplan görs bara för själva vindkraftparkens område. Godkänd detaljplan är en förutsättning för beviljande av bygglov.

19 Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 19(19) 11. VEM PLANLÄGGER OCH VEM STYR ARBETET Planläggning styrs av Muonio kommun under ledning av kommunchef Aulikki Heinonen. Kommunens sambandsperson är tekniske chefen Pertti Matinlompolo. Planen tas fram av Pöyry Environment Oy. MKB-förfarandets styrgrupp fungerar även som detaljplanens styrgrupp. 12. VARIFRÅN FÅR MAN MER INFORMATION Mer information om planeringsarbetet fås genom Muonio kommun eller Pöyry. Muonio kommun Puthaanrannantie Muonio Finland Pöyry Environment Oy Urheilukatu Rovaniemi Finland Pertti Matinlompolo Tekniska avdelningens chef Tel (0) pertti.matinlompolo[at]muonio.fi Eva Persson-Puurula, arkitekt SAFA Tel (0) eva.persson-puurula[at]poyry.com Information om planläggningen kan även fås via Internet på adress Sökväg: Muonion kunta > Maankäyttö > Mielmukkavaara tuulipuisto, eller skriv Mielmukka i fönstret för sökfunktionen (Haku). Allmän information om finsk planläggning (på svenska) kan fås via Internet på miljöförvaltningens webbtjänst > Markanvändning och byggande

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. FOTO: Tore Snickars

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. FOTO: Tore Snickars FOTO: Tore Snickars Vindkraft Landsbygdens möjlighet Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Vindkraften och markägarna Klimatdebatten och frågan om hur klimatförändringen kan motverkas

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

KONSEKVENSBEDÖMNING Godkänd av landskapsfullmäktige 12.5.2014

KONSEKVENSBEDÖMNING Godkänd av landskapsfullmäktige 12.5.2014 KONSEKVENSBEDÖMNING Godkänd av landskapsfullmäktige 12.5.2014 Pärmbild: Pirjo Niemi ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN ETAPPLANDSKAPSPLAN 2 FÖRNYBARA ENERGIFORMER OCH DERAS PLACERING I ÖSTERBOTTEN (VINDKRAFTSPLAN)

Läs mer

Svar från Sverige på förslag till delgeneralplan för en havsvindpark utanför Röyttä i Torneå stad

Svar från Sverige på förslag till delgeneralplan för en havsvindpark utanför Röyttä i Torneå stad 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Enocksson, Egon Tel: +46 10-698 11 91 Egon.enocksson @naturvardsverket.se 2013-09-02 Ärendenr: NV-09571-11 Miljöministeriet PB 35, FI-00023 STATSRÅDET FINLAND

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

DALSBRUKS DELGENERALPLAN

DALSBRUKS DELGENERALPLAN 1 KIMITOÖNS KOMMUN DALSBRUKS DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Syftet med programmet för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs i markanvändnings och bygglagen 63 bl.a. som följande:

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Turism, vindkraftverk, gruvindustri eller renskötsel? Vad händer i fjällen om eleverna får bestämma? Genom ett rollspel får eleverna kunskap om fjällens storslagna

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK

MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK WPD FINLAND OY FORSTSTYRELSEN LAATUMAA MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK Miljökonsekvensbeskrivning Svenskspråkig resumé April 2010 FÖRORD OCH KONTAKTUPPGIFTER Förord Avsikten med denna miljökonsekvensbedömning

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

UPM-KYMMENE OYJ Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. MKB-program för vindkraftsprojektet vid Reväsvaara

UPM-KYMMENE OYJ Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. MKB-program för vindkraftsprojektet vid Reväsvaara 16X187607.B004 Augusti 2014 UPM-KYMMENE OYJ Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara MKB-program för vindkraftsprojektet vid Reväsvaara COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Eftertryck förbjuds. Detta dokument eller någon

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

MARKÄGARENS HANDBOK ANDRA UPPLAGAN

MARKÄGARENS HANDBOK ANDRA UPPLAGAN Som markägare berörs SLC: s medlemmar av en mängd lagstiftning. Bland annat markanvändnings- och bygglagen, naturvårdslagen, miljöskyddslagen, grundlagen och offentlighetslagen innehåller regler som påverkar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB)

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för områdesbestämmelse BESTÄMMELSE Inom planområdet skall vid bygglovsprövning av bebyggelseintressen, särskilt bostadsbebyggelse, dessa intressen underordnas

Läs mer

Landskapsplan, etapp 2: Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Landskapsplan, etapp 2: Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Landskapsplan, etapp 2: Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Förslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inledning 2 2. Planeringsområde 2 3. Landskapsplanens

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft

Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft Riktlinjerna för etablering av vindkraft på FSC-certifierad mark i Sverige består av riktlinjer för markomvandling respektive för riktlinjer tidig dialog.

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck Samrådsredogörelse Datum: 2014-11-25 Diarienummer SBK: 0635/11 Handläggare Filip Siewertz 031-368 15 01 Filip.siewertz@sbk.goteborg.se Diarienummer FK: 6466/12 Handläggare Susanne Calming 0705-563783 susanne.calming@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 LAGA KRAFT 2014-03-25 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer