Delackord lönesättningen TIM-AKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delackord lönesättningen TIM-AKA 2003 2004"

Transkript

1 Delackord lönesättningen TIM-AKA stp03osaurakkar.doc

2 4 Kommunala arbetsmarknadsverket Första upplagan ISBN Finlands Kommunförbund WS Bookwell Oy Juva 2003 Försäljning: Publikationsförsäljningen vid Finlands Kommunförbund Beställningsnummer Kommunala arbetsmarknadsverket Andra linjen HELSINGFORS tfn (09) fax (09) stp03osaurakkar.doc

3 3 Delackord DELACKORDLÖNESÄTTNING (en del av det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade) INNEHÅLL DELACKORD... 4 A UNDERHÅLL AV GATOR B RENHÅLLNING AV GATOR C PARKARBETEN D TOTALRENOVERING AV BYGGNADER E BYGGANDE AV LUFTLEDNINGAR OCH JORDKABLAR F MONTERING AV GATU- OCH PARKBELYSNINGSANORDNINGAR G BYGGANDE AV TRANSFORMATORSTATIONER H BYGGANDE AV KOMMUNALTEKNIK I VATTENVERKSARBETEN J STADSMÄTNING stp03osaurakkar.doc

4 Delackord 4 DELACKORD 1 Allmänt Delackordlönesättningarna gäller antingen individuellt eller gruppvis. Inkomsten består av en fast del per arbetstimme för varje arbetstagare och en arvodesdel som är beroende av individens eller gruppens prestationsnivå. Delackordlönesättningarna innefattar bl.a. arbetserfarenhetstillägg individuellt tillägg arbetsmiljötillägg. När det gäller delackord som utförts av en grupp delas arvodesdelens totaltid mellan gruppmedlemmarna i förhållande till arbetstimmarna. Den standardtid som utgör grund för delackordlönesättningen omfattar, om inte något annat nämns: eventuell förberedelsetid, tid för utförandet och hjälptid (dagstandard + återhämtningstid), som består av bl.a. daglig förflyttning, hämtning och returnering av arbetsmaskiner, arbetsredskap, material osv., utredning av arbetsdirektiv, rapportering e.dyl., dagligt arrangerande och skötsel av arbetsplatsen, maskinerna, redskapen osv., på- och avklädning av särskild skyddsklädsel som arbetet kräver, oundvikligt väntande i anslutning till arbetet (dock inte s.k. störningstider) som beror på arbetets natur och övriga tider som motsvarar de ovan nämnda tiderna och som inte ingår i grundtiden eller i förberedelsetiden, återhämtningstid, vars längd beror på hur påfrestande arbetet är. De i arbetskollektivavtalet nämnda kafferasterna samt övriga personliga hjälptider, såsom personliga behov och tvättning i synnerligen smutsiga arbeten, betraktas som återhämtningstider, vilka ingår i den totala återhämtningstiden. stp03osaurakkar.doc

5 5 Delackord 2 Ibruktagande 3 Försöksavtal 4 Dimensionering 5 Ackorduträkning Kollektivavtalsparterna rekommenderar att prestationsavlöning enligt delackordlönesättningen skall iakttas som primär löneform i arbeten över vilka det har uppgjorts en delackordlönesättning som ingår i denna bilaga. Om ibruktagandet av lönesättningen skall avtalas lokalt. Vid ordnandet av den utbildning och den information som ibruktagandet av ackordlönesättningen förutsätter understryks det lokala samarbetet mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Avtalsparterna ger vid behov hjälp vid ordnandet av information och utbildning. Vill man inte avtala om att delackordlönesättningen skall användas varaktigt, rekommenderar avtalsparterna att man i kommunerna och samkommunerna mellan arbetsgivaren och KAT:s lokalförening eller av denna befullmäktigad berörda förtroendeman ingår ett försöksavtal om användningen av delackordlönesättningarna. Vid ingåendet av försöksavtalet skall följande principer iakttas: objekten för försöket fastställs, försökets längd fastställs till en med tanke på arbetshelheten tillräckligt lång tid och den garantilön fastställs som skall betalas under den tid försöket pågår (den nuvarande totaltim- eller tidlönen) och som skall betalas om den är högre än lönen enligt delackordlönesättningen. De flesta lönesättningarna förutsätter att arbetsobjekten förhandsdimensioneras och klassificeras, åtgärder som utförs gemensamt av förtroendemannen för de berörda arbetstagarna och en representant för arbetsgivaren. Dimensioneringen/klassificeringen utförs enligt arbetsledardistrikt eller så att den gäller andra ändamålsenliga ansvarsområden. Individuellt ackord: Inkomst = FD + AD Gruppackord: Inkomst = FD + ADG N stp03osaurakkar.doc

6 Delackord 6 FD = AD = ADG = N = Fast del som betalas individuellt per arbetstimme Den arvodesdel gällande en enskild arbetstagare som fås ur lönesättningen Den arvodesdel som fås ur lönesättningen för en arbetsgrupp bestående av två eller flera arbetstagare Antalet gruppmedlemmar (timantalet detsamma) 6 Inkomstmål 7 Fasta delar Inkomstmålet är i prestationsavlönat arbete en så stor inkomst per timme som i olika yrken avtalas centraliserat på lokal nivå. Minimioch maximigränserna för inkomstmålen framgår av bilaga 4 i gällande arbetskollektivavtal för timavlönade. /tim. Nivå I Elmontör, transformatormontör minimum maximum Nivå II Äldre yrkesman, väghyvelförare minimum maximum Nivå III Yngre elmontör, frontlastar- och lastbilsförare minimum maximum Nivå IV Yngre yrkesman, traktorförare minimum maximum Nivå V Fullt yrkeskunnig parkarbetare, diversearbetare och hjälpkarl minimum maximum Nivå VI Park- och trädgårdsarbetare samt de arbetstagare som finns nämnda i lönegrupp IV i bilaga 2 till arbetskollektivavtalet minimum maximum Den fasta del som per arbetstimme betalas till en arbetstagare utgör 65 % av inkomstmålet (0,65 inkomstmålet). Minimi- och maximivärdena för de fasta delarna enligt nivågrupperingen framgår av bilaga 4 i gällande arbetskollektivavtal för timavlönade. Nivå I Nivå II Nivå III Nivå IV Nivå V Nivå VI /tim. minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum stp03osaurakkar.doc

7 7 Delackord 8 Koefficient för omräkning i pengar Den arvodesdel som betalas till en arbetstagare på grund av arbetsprestation är till storleken 35 % av inkomstmålet när arbetstagarens arbetsprestationsnivå överensstämmer med normal ackordtakt. Lönesättningen i fråga om arvodesdelen har angetts i tid (minuter), den intjänade tiden skall med tanke på lönebetalningen omräknas i euro. Omräkningen i eurobelopp sker med hjälp av en koefficient för omräkning i pengar (hur mycket en minut är värd i pengar) så, att det lokalt avtalade inkomstmålet multipliceras med 0, (0,35/60). Minimi- och maximivärdena för koefficienterna för omräkning i pengar enligt nivågrupperingen framgår av bilaga 4 i gällande arbetskollektivavtal för timavlönade. Nivå I Nivå II Nivå III Nivå IV Nivå V Nivå VI /min. minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum 9 Delackordlönesättningarna Alla ackordtider har angetts i minuter på nivån för normal ackordtakt. Lönesättningarna har inom huvudindelningen grupperats med numrering för de enskilda arbetena. Om lönesättningen har uppgjorts lokalt, dvs. endast i fråga om ett objekt, har tecknet *) lagts till efter numreringen. Huvudindelning: A Underhåll av gator B Renhållning av gator C Parkarbeten D Totalrenovering av byggnader E Byggande av luftledningar och jordkablar F Montering av gatu- och parkbelysningsanordningar G Byggande av transformatorer H Byggande av kommunalteknik I Vattenverksarbeten J Stadsmätning stp03osaurakkar.doc

8 Delackord 8 10 Exempel på löneuträkning Individuellt ackord: Gruppackord: En arbetstagare har under en 8 timmars dag plogat sammanlagt 160 km gator med lastbil, och den sammanhängande plogningslängden har alltid överstigit 0,5 km. Enligt lönesättningspunkt B.4/2401 är enhetstiden 3,19 min./km och inkomstmålet bestäms enligt nivå III. Inkomstmålet är enligt ett lokalt avtal 12,00 /tim. Den fasta delen är 0,65 12 = 7,80 /tim. och koefficienten för omräkning i pengar är 0, (0,35/60) 12 = 0,0700. Inkomsten = FD + AD, dvs. den fasta delen + arvodesdelen FD = 8 7,80 = 62,40 AD = 160 3,19 0,0700 = 35,73 Inkomsten är 62,40 +35,73 = 98,13 per dag och 98,13 : 8 = 12,27 /t. En transformatormontör och en yngre transformatormontör har under 4,5 timmars tid utfört termineringsarbeten på en transformators högspänningskabel. Enligt lönesättningspunkt G.5/7501 är enhetstiden 550,83 min. Som inkomstmålsnivå har för transformatormontören avtalats om 14,80 /tim. och för den yngre transformatormontören 12,00 /tim. Totaltiden för gruppackordets arvodesdel delas mellan gruppmedlemmarna i förhållande till arbetstimmarna. Koefficienten för omräkning i pengar är 0, inkomstmålet. a) Transformatormontörens timinkomst är FD = 0,65 14,80 = 9,62 /tim. AD = (550,83 : 2) (0, ,80) : 4,5 = 5,28 /tim. Timinkomsten är 9,62 +5,28 = 14,90 /tim. stp03osaurakkar.doc

9 9 Delackord b) Den yngre transformatormontörens timinkomst är FD = 0,65 12,00 = 7,80 /tim. AD = (550,83 : 2) (0, ,00) : 4,5 = 4,28 /tim. Timinkomsten är 7,80 +4,28 = 12,08 /tim. 11 Exempel på uträkning av hur lång tid en arbetsprestation tar En kommuns vägnät plogas med traktor/plogkombinationer, sträckor som skall plogas finns enligt följande: Centrumområde 11 km Tätortsområde 207 km Leder för lätt trafik 25 km Korsningar 236 st. Anslutn. till leder för lätt trafik 52 st. Busshållplatser 59 st. Enligt lönesättningspunkterna B.5/ är arbetsprestationstiderna enligt normal ackordtakt följande: Centrumområde 7,83 min./km Tätortsområde 5,42 min./km Led för lätt trafik 500 min./km Korsning 290 min./st. Anslutn. till led för lätt trafik 1,2 min./st. Busshållplats 1,6 min./st. Såsom total prestationstid för en plogningsgång fås: (11 7,83) + (207 5,42) + (25 5,00) + (236 2,90) + (52 1,2) + (59 1,6) min = 86, , , ,4 + 62,4 + 94,4 min = 2174,27 min = 36,24 timmar. Om området skulle behöva plogas på tre timmar, behövs det totalt 12 st. traktor/plogkombinationer. stp03osaurakkar.doc

10 Underhåll av gator 10 A UNDERHÅLL AV GATOR A.1 Körbanemarkering genom målning Arbetsredskap: Traktor, släpkärra och tillbehör för målning. Arbetsmetod: De ställen som skall målas avskiljs med varningsmärken (gummikoner) från den övriga delen av gatuavsnittet. På gatan utmärks (utmäts) de punkter som skall målas, vagnen för målningstillbehör förses med målarfärg och munstycket testas för kontroll av att målarfärg kommer ut på önskat sätt. Körbanemarkeringarna målas på gatan, gummikonerna flyttas så att de skyddar de nymålade märkena samt tejpas ihop med varandra. Förflyttning till följande ställe. Gummikonerna samlas upp efter det att målfärgen torkat. Metoden är lämplig för målning av körtrafikleder och leder för lätt trafik. Delackordets fasta del Traktorförare Äldre arbetstagare Yngre arbetstagare Nivå IV Nivå IV Nivå V Arb.nr Uppgift: Körbanemarkering genom målning Arbetsgrupp: 2 eller 3 arbetstagare + traktorförare Arbetstid minuter 1101 Målning, antingen streckad eller 715,00/km sammanhängande linje 1102 Påbättring, antingen streckad eller 401,67/km sammanhängande linje 1103 Målning av skyddsväg 95,25/st Påbättring av skyddsväg 67,75/st Målning av trafikdirigerande pil 43,00/st Målning av parkeringsruta 12,31/st Påbättring av parkeringsruta 5,08/st. A.2 Körbanemarkering genom utfyllning med massa Arbetsredskap: Traktor, släpkärra och tillbehör för utfyllning med massa. Arbetsmetod: De ställen som skall fyllas ut med massa avskiljs med varningsmärken (gummikoner) från den övriga delen av gatuavsnittet. På gatan utmärks (utmäts) de punkter som skall fyllas ut stp03osaurakkaar.doc

11 11 Underhåll av gator med massa, vagnen utrustas med massa och munstycket testas för kontroll av att massa kommer ut på önskat sätt. Körbanemarkeringarna fylls ut i gatan, gummikonerna flyttas så att de skyddar de utfyllda ställena och tejpas ihop sinsemellan. Förflyttning till följande ställe. Gummikonerna samlas upp efter det massan torkat. Metoden är lämplig för utfyllning med massa när det är fråga om körtrafikleder och leder för lätt trafik. Delackordets fasta del Traktorförare Äldre arbetstagare Yngre arbetstagare Nivå IV Nivå IV Nivå IV Arb.nr Uppgift: Körbanemarkering genom utfyllning med massa Arbetsgrupp: 2 eller 3 arbetstagare + traktorförare Arbetstid minuter 1201 Utfyllning, antingen streckad eller 872,50/km sammanhängande linje 1202 Påbättring, antingen streckad eller 592,50/km sammanhängande linje 1203 Utfyllning med massa på skyddsväg 123,67/st Påbättring av utfyllning med massa på skyddsväg 95,92/st Utfyllning med massa, parkeringsruta 14,39/st Påbättring av utfyllning med massa, parkeringsruta 7,17/st. A.3 Lappning av gatubeläggning med asfalt Metodbeskrivningar enligt arbetsnummer 1301 Förflyttar sig i tätortsområde med traktor från depån till arbetsstället, från ett arbetsställe till nästa och från arbetsstället till depån. Förflyttningarna försvåras av den övriga trafiken och av trafikljus Arbetsmomentet omfattar: lyftande av spade, järnspett, limkanna och handstamp från flaket och återställande av dem på flaket Arbetsmomentet omfattar: lyftande av spade, järnspett, raka, limkanna och gummikoner från flaket och återställande av dem samt dirigering av trafiken förbi arbetsstället med hjälp av gummikoner Arbetsmomentet omfattar: lyftande av spade, järnspett, raka, limkanna, gummikoner och en handstyrd vält från flaket och återställande av dem samt dirigering av trafiken förbi arbetsstället med hjälp av gummikoner. stp03osaurakkaar.doc

12 Underhåll av gator Arbetsmomentet omfattar: lappning av ett litet hål, under 0,5 m², i asfalten. Asfalten komprimeras med handstamp. Skarven mellan den nya och den gamla asfalten limmas med lösning och isoleras med filler. Arbetsmomenten 1301 och 1302 läggs till när den totala tiden beräknas Arbetsmomentet omfattar: lappning av ett litet hål, under 1 m², i asfalten. Asfalten komprimeras med handstamp. Skarven mellan den nya och den gamla asfalten limmas med lösning och isoleras med filler. Arbetsmomenten 1301 och 1303 läggs till när den totala tiden beräknas Avlägsnar gammal asfalt med traktorskopa, spade och järnspett samt jämnar ut bottnen inför vältningen. Sågning och huggning i samband med att den asfalt som skall avlägsnas avgränsas ingår inte i arbetstiden. Den gamla asfalten lastas på traktorflaket med lastskopa. Avfallet förs bort medan bottnen komprimeringsvältas Arbetsmomenten är desamma som i , men den yta som behandlas är större Jämnar ut och rengör med hjälp av spade och järnspett kanterna av en spricka med sandyta i asfalten och dess botten inför komprimeringsvältning. Asfalt avlägsnas inte någon annanstans, utom eventuellt små bitar för utjämningens skull på det ställe där den gamla och den nya asfalten möts Arbetsmomenten är desamma som i , men den yta som behandlas är större Komprimerar bottnen på det område som skall asfalteras med vibratorplatta eller vält. Efter komprimeringsvältningen mäts bottnens täthet och fukthalt med mätanordning. Om bottnen inte har packats tillräckligt fuktas den och man vältar den på nytt. Den tid som åtgår till att mäta bottnens täthet, eventuellt fukta bottnen och välta den på nytt ingår inte i den kalkylerade tiden Arbetsmomenten är desamma som i , men den yta som behandlas är större Arbetsmomentet omfattar: väntan på massa på asfaltstationen och lastning av massan på flaket, lastning av filler i traktorskopan och kvittering av varumottagningen. Förflyttningen från arbetsstället till asfaltstationen och tillbaka ersätts enligt punkt stp03osaurakkaar.doc

13 13 Underhåll av gator 1326 Sprider lösning i skarven mellan gammal och ny asfalt. Lyfter med hjälp av traktorns lastskopa asfaltmassan till den plats som skall lappas och breder ut den så gott det går med anordningen. Den andra arbetstagaren breder ut asfalten i slutlig form med spade och raka Arbetsmomenten är desamma som i 1326, men den yta som behandlas är större Komprimerar den utbredda asfalten med en handstyrd vält eller vibratorskiva Arbetsmomenten är desamma som i 1329, men den yta som behandlas är större Breder efter vältningen ut fillersanden ovanpå lösningen i skarven mellan gammal och ny asfalt för att förebygga att asfalten fastnar i skodonen Arbetsmomenten är desamma som i 1332, men den yta som behandlas är större. Delackordets fasta del Traktorförare Äldre arbetstagare Yngre arbetstagare Nivå IV Nivå IV Nivå V Arb.nr Uppgift: Lappning av gatubeläggning med asfalt Arbetsgrupp: Traktorförare och en arbetstagare Arbetstid minuter 1301 Förflyttning med traktor 6,84/km 1302 Arb.redsk. ner från och upp på flaket 5,67/obj Arb.redsk. ner från och upp på flaket samt 7,48/obj. trafikdirigering 1304 Arb.redsk. ner från och upp på flaket samt 16,25/obj. trafikdirigering 1305 Lappning under 0,5 m 2 8,78/obj Lappning, ca 1 m 2 11,08/obj Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning av bottnen, under 10 m 2 37,00/ton lappningsm Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning 6,00/m 2 av bottnen, under 10 m Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning av bottnen, m 2 30,00/ton lappningsm. stp03osaurakkaar.doc

14 Underhåll av gator 14 Arb.nr Uppgift: Lappning av gatubeläggning med asfalt Arbetsgrupp: Traktorförare och en arbetstagare Arbetstid minuter 1310 Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning 5,00/m 2 av bottnen, m Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning 25,00/ton lappningsm. 3,90/m 2 av bottnen, över 20 m Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning av bottnen, över 20 m Utjämning av bottnen samt kanterna, under 10 m 2 24,42/ton lappningsm Utjämning av bottnen samt kanterna, under 10 m 2 3,96/m Utjämning av bottnen samt kanterna, m 2 19,58/ton lappningsm Utjämning av bottnen samt kanterna, m 2 3,18/m Utjämning av bottnen samt kanterna, över 20 m 2 14,00/ton lappningsm Utjämning av bottnen samt kanterna, över 20 m 2 2,27/m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 48,00/ton lappningsm. under 10 m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 6,75/m 2 under 10 m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 39,58/ton m 2 lappningsm Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 6,00/m m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 30,00/ton lappningsm. 5,05/m 2 över 20 m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, över 20 m Avhämtning av asfalten från asfaltstation 27,92/gång 1326 Utbredning o. utjämning av asfalt, under 10 m 2 47,75/ton 1327 Utbredning o. utjämning av asfalt, m 2 39,25/ton 1328 Utbredning o. utjämning av asfalt, över 20 m 2 29,75/ton 1329 Komprimering av asfalt med vält, under 10 m 2 21,17/ton 1330 Komprimering av asfalt med vält, m 2 17,00/ton 1331 Komprimering av asfalt med vält, över 20 m 2 13,00/ton 1332 Limning av asfaltskarven, under 10 m 2 8,75/ton 1333 Limning av asfaltskarven, m 2 7,00/ton 1334 Limning av asfaltskarven, över 20 m 2 5,42/ton stp03osaurakkaar.doc

15 15 Renhållning av gator B RENHÅLLNING AV GATOR B.1 Avlägsnande av packad snö Arbetsredskap: Väghyvel och kombinerad traktor/plog. Arbetsmetod: Väghyveln kör först och den kombinerade traktorn/plogen följer efter och flyttar till vägrenen det snökross som väghyveln lösgjort och som blivit kvar på körbanan. Om vägen är bredare än två bearbetningsgånger eller om den packade snön är tjockare än 10 cm, så måste väghyveln utföra samma åtgärd två gånger för att avlägsna den packade snön. I korsningarna avlägsnar väghyveln den packade snön genom korta (ca meter) körningar fram och tillbaka. I små korsningar måste dessa upprepas 2 5 gånger och i stora korsningar 8 12 gånger. I vändpunkterna vänds väghyveln så, att maskinen bearbetar den packade snön också på återfärden. En del av vägarna är emellertid sådana att man inte kan vända maskinen. Då måste man backa väghyveln utan bearbetning och åter börja avlägsna den packade snön i samma riktning. På vägar som är bredare än två bearbetningsgånger är det fördelaktigare att utföra arbetet så, att maskinkombinationen består av två väghyvlar och en kombinerad traktor/plog. I standardtidtabellen avser platsdefinitionerna följande: Centrumområde = stadens eller kommunens kärncentrum, där trafikljusen och fordonstrafiken i väsentlig mån hindrar rörligheten hos väghyveln och medför betydande väntetider för den. Vid bearbetning på natten används lönesättningen för nedan nämnda litet trafikerade körled. Område i utkanten = ett sådant område i staden eller kommunen där det sällan finns trafikljus och där fordonstrafiken inte i någon väsentlig mån hindrar avlägsnande av packad snö. Smärre stopp på grund av trafiken ingår i lönesättningen. I standardtidtabellen har i fråga om gatans bearbetningsbredd som mått använts bearbetningsgånger, antingen högst 2 eller fler än 2 gånger. Det finns väghyvlar av flera olika storlekar. När bredden hos väghyvelns bett är mm, så kan man med två körningar avlägsna den packade snön från en 6,2 meter bred gata och när bettet är mm är bredden för avlägsnandet 7,0 meter. stp03osaurakkabr.doc

16 Renhållning av gator 16 Lönesättningspunkten "Hyvel" används när det inte ingår traktor i arbetsgruppen för att man kopplat en snöstoppare till väghyveln. Arvodet gäller då en eller två väghyvelförare, beroende på den ursprungliga gruppens storlek. Denna arbetsmetod är allra förmånligast. Delackordets fasta del Väghyvelförare Traktorförare Nivå II Nivå IV Arb.nr Antal bearbetningsgånger Den packade snöns tjockl. cm Maskinkombination Arbetsbeskrivning Arbetare Arbetstid minuter/ 100m Livligt trafikerad körled (centrumområde) 2101 högst 2 högst 10 Hyvel och traktor Bearbetning 2 3 5, högst 2 högst 10 Hyvel i 1 2, högst 2 över 10 Hyvel och traktor båda 2 3 9, över 2 högst 10 Hyvel och traktor riktn , högst 2 över 10 Hyvel 1 4, över 2 högst 10 Hyvel 1 4, över 2 över 10 Hyvel och traktor , över 2 över 10 Hyvel 1 8, över 2 högst 10 2 hyvlar och traktor 3 7, över 2 högst 10 2 hyvlar 2 5, över 2 över 10 2 hyvlar och traktor 3 14, över 2 över 10 2 hyvlar 2 9,83 Litet trafikerad körled (område i utkanten) 2113 högst 2 högst 10 Hyvel och traktor Bearbetning 2 3 3, högst 2 högst 10 Hyvel i 1 1, högst 2 över 10 Hyvel och traktor båda 2 3 6, över 2 högst 10 Hyvel och traktor riktn , högst 2 över 10 Hyvel 1 3, över 2 högst 10 Hyvel 1 3, över 2 över 10 Hyvel och traktor , över 2 över 10 Hyvel 1 6, över 2 högst 10 2 hyvlar och traktor 3 5, över 2 högst 10 2 hyvlar 2 3, över 2 över 10 2 hyvlar och traktor 3 9, över 2 över 10 2 hyvlar 2 7,00 stp03osaurakkabr.doc

17 17 Renhållning av gator Arb.nr Antal bearbetningsgånger Hinderfri väg Den packade snöns tjockl. cm Maskinkombination Arbetsbeskrivning Arbetare Arbetstid minuter/ 100m 2125 högst 2 högst 10 Hyvel och traktor Bearbetning 2 3 3, högst 2 högst 10 Hyvel i 1 1, högst 2 över 10 Hyvel och traktor båda 2 3 5, över 2 högst 10 Hyvel och traktor riktn , högst 2 över 10 Hyvel 1 2, över 2 högst 10 Hyvel 1 2, över 2 över 10 Hyvel och traktor , över 2 över 10 Hyvel 1 6, över 2 högst 10 2 hyvlar och traktor 3 4, över 2 högst 10 2 hyvlar 2 3, över 2 över 10 2 hyvlar och traktor 3 8, över 2 över 10 2 hyvlar 2 5,95 Ingen möjlighet att vända 2137 högst 2 högst 10 Hyvel och traktor Bearbetning, 2 6, högst 2 högst 10 Hyvel 1 3, högst 2 över 10 Hyvel och traktor retur 2 13, högst 2 över 10 Hyvel tom 1 6,84 Trottoar ,5 m högst 10 Hyvel och traktor Bearb. i 2 3, ,5 m högst 10 Hyvel en riktning 1 1, ,5 m över 10 Hyvel och traktor 2 6, ,5 m över 10 Hyvel 1 3,17 min./korsning 2145 Medelvärde av alla Hyvel och traktor Korta 2 9, Medelvärde av alla Hyvel bearbetningar 1 4,93 min./busshållplats 2147 Medelvärde av alla Hyvel och traktor fram o. 2 3, Medelvärde av alla Hyvel tillbaka 1 2,03 B.2 Byte av väghyvelbett Arbetsredskap: Verktyg som man enligt erfarenhet vet att är ändamålsenliga. Arbetsmetod: Väghyvelföraren kör in väghyveln i reparationshallen och montören tar fram de behövliga verktygen. Hyvelbetten (två cirka 2 m långa bett) lösgörs och förs till anvisad uppbevaringsplats. De nya betten hämtas till monteringsstället och sätts fast i stp03osaurakkabr.doc

18 Renhållning av gator 18 väghyveln. Montören för bort verktygen och väghyvelföraren kör ut väghyveln. Delackordets fasta del Väghyvelförare Montör Nivå II Nivå II Arb. nr Uppgift Arbetstid 2201 Byte av två bett 47,50 min./bett B.3 Sänkning av snövall och skärning för att bredda körbanan 2301 Arbetsredskap: Väghyvel och kombinerad traktor/plog. Arbetsmetod: Väghyveln kör först och den kombinerade traktorn/plogen följer efter och flyttar åt sidan snöblock som väghyveln lösgjort och som fallit på körleden. Väghyvelns bett regleras i sidläge så, att snövallen skärs av på en bredd av cirka 1,5 m och till en tjocklek av cirka cm per körning. Sänkning av en snövall som är tjockare än den ovan nämnda förutsätter ytterligare en körning på samma vägsträcka. Medan väghyvelföraren kör reglerar han bettets ställning så, att träd, buskar, trafikmärken e.d. som står i vägen inte skadas Arbetsredskap: Bearbetningsmaskin Wille 845 som har försetts med en cirka 2 m 3 skopa. Arbetstid: Arbetet görs på dagen. Tiden på dygnet inverkar inte väsentligt på arbetstiden. Arbetsmetod: Samlar snön från vardera sidan av körbanan genom att skuffa ihop den till en hög. Fyller skopan med snö och för den med bearbetningsmaskinen till en större hög där snön samlas. Transportsträckan inverkar betydligt på arbetstiden. Undersökningen gjordes på bostadsgator där gatubottnens bredd var c:a 3,8 m innan snön avlägsnades. Efter att snön avlägsnats var gatubottnens bredd 5 5,5 m. Snövallens höjd vid vägkanterna varierade mellan 70 och 90 cm Beskrivningen av arbetet är i övrigt likadan som i punkt 2302, men som bearbetningsmaskin användes Caterpillar 428. Skopan var också av samma storlek som den som användes med arbetsmaskinen Wille. stp03osaurakkabr.doc

19 19 Renhållning av gator Delackordets fasta del Väghyvelförare Traktorförare Nivå II Nivå IV Arb. nr Uppgift Arbetare Arbetstid minuter 2301 Sänkning av snövall Väghyvel/traktor 2 2,17/100 m 2302 Skärning av snövallen på vardera Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 30 m 1 0,78/ gatumeter 2303 sidan av gatan för att bredda körbanan Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 60 m 1 0,83/ gatumeter 2304 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 90 m 1 0,91/ gatumeter 2305 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 120 m 1 1,04/ gatumeter 2306 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 140 m 1 1,12/ gatumeter 2307 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 170 m 1 1,22/ gatumeter 2308 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 200 m 1 1,35/ gatumeter 2309 Wille ca 2 m 3 skopa, 1 1,54/ transportsträcka 250 m 2310 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 30 m 2311 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 60 m 2312 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 90 m 2313 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 120 m 2314 Skärning av snövallen Caterpillar ca 2 m 3 för att bredda skopa, transportsträcka körbanan 140 m 2315 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 170 m gatumeter 1 0,35/ gatumeter 1 0,49/ gatumeter 1 0,58/ gatumeter 1 0,75/ gatumeter 1 0,81/ gatumeter 1 0,94/ gatumeter stp03osaurakkabr.doc

20 Renhållning av gator 20 Arb. nr Uppgift Arbetare Arbetstid minuter 2316 Skärning av snövallen för att bredda körbanan Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 200 m 1 1,10/ gatumeter 2317 Caterpillar ca 2 m 3 B.4 Snöplogning med lastbil skopa, transportsträcka 250 m Arbetsredskap: Kombinerad lastbil/plog. 1 1,33/ gatumeter Arbetsmetod: Den kombinerade lastbilen/plogen kör den första plogningsgången så, att vägens/gatans mittlinje eller en led för lätt trafik blir fri från lös snö. Plogen avlägsnar snön från ett cirka 2,7 m brett parti med en körgång. Man kör så många gånger fram och tillbaka att den lösa snön blir avlägsnad från vägen/gatan. Plogvallar får inte lämnas i gatukorsningarna. Lönesättningen gäller inte plogning på riksväg Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. Arbetsmetod: Föraren kör så många gånger längs den gata som skall plogas att önskat resultat uppnås. Under bearbetningens gång avlägsnar hyvelbladet och ofta också förplogen lös och packad snö. Tiden omfattar avlägsnandet av snön från en gata med korsningar. Vid undersökningen avlägsnades snön av två kombinationer som körde efter varandra. Tiden omfattar de kilometrar som ett fordon bearbetar Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. Arbetsmetod: Föraren kör så många gånger längs den gata som skall plogas att önskat resultat uppnås. Under bearbetningens gång avlägsnar hyvelbladet och ofta också förplogen lös och packad snö. Till tiden skall fogas den tid som går åt för att avlägsna snön från korsningar och parkeringsplatser vid återvändsgator med bostadshus. Snön är högst 10 cm djup Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. stp03osaurakkabr.doc

21 21 Renhållning av gator Arbetsmetod: Föraren kör så många gånger längs den gata som skall plogas att önskat resultat uppnås. Under bearbetningens gång avlägsnar hyvelbladet och ofta också förplogen lös och packad snö. Till tiden skall fogas den tid som går åt för att avlägsna snön från korsningar och parkeringsplatser vid återvändsgator med bostadshus. Snön är mer än 10 cm djup Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. Arbetsmetod: Lastbilen rengör korsningen av en återvändsgata med bostadshus genom att med två tre plogningsrörelser fram och tillbaka avlägsna snön från körbanan Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. Arbetsmetod: Lastbilen rengör en parkeringsplats för flera bilar vid en återvändsgata för bostadshus genom att med två fyra plogningsrörelser fram och tillbaka avlägsna snön från parkeringsplatsen. Om det finns flera likvärda parkeringsplatser vid gatan multipliceras tiden enligt detta antal Arbetsredskap: Väghyvel, lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor försedd med schaktblad eller skopa. Arbetsmetod: Väghyveln kör först och plogar lös och packad snö från gatans mitt. Därefter kommer lastbilen som plogar följande remsa, i främsta hand gatans kant, busshållplatser och korsningar. Sist kommer traktorn som finputsar hållplatser, korsningar, trottoaranslutningar o.s.v. Lastbilen kan med en körning fram och tillbaka efter väghyveln få gatan i önskat skick eller bli tvungen att köra flera gånger fram och tillbaka längs samma gata. Tiden omfattar den körsträcka som uppmätts i lastbilens kilometermätare under arbetets gång. Arbetstiden för hela gruppen är tre gånger det antal minuter som lastbilen har samlat ihop Arbetsredskap: Väghyvel, lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor försedd med schaktblad eller skopa. Arbetsmetod: Väghyveln kör först och plogar lös och packad snö från gatans mitt. Därefter kommer lastbilen som plogar följande remsa, i främsta hand gatans kant, busshållplatser och korsningar. Sist kommer traktorn som finputsar hållplatser, korsningar, trottoaranslutningar o.s.v. Lastbilen kan med en körning fram och tillbaka stp03osaurakkabr.doc

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark

Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark JTI-rapport Lantbruk & Industri 294 Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark System och kostnader Harvest, loading and transportation of willow chips from agricultural land A

Läs mer

Starka lösningar till hela tomten

Starka lösningar till hela tomten STENSÄTTARENS BÄSTA KNEP Starka lösningar till hela tomten Om du funderar på att lägga stenar eller sätta stenplattor i trädgården så får du här ovärderliga tips och goda råd. Gör Så Här har följt ett

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol att använda och sköta en elrullstol Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008 Ursprunglig författare: Robert Nyström Textrevidering: Lars Wärnberg, HI Ansvarig informatör: Anna Karbin-Lund, HI Original: Svensk

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar HANDBOK Trafikreglering vid arbete på kommunal mark Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar TEKNISKA KONTORET Februari 2014 18 Förord Tanken med detta dokument är att det ska

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Byggnadsordning för Lojo stad

Byggnadsordning för Lojo stad Byggnadsordning för Lojo stad 2(26) BYGGNADSORDNING FÖR LOJO STAD... 6 GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE XX.XX.XXXX XX... 6 TRÄDER I KRAFT 1.XX.2014... 6 KAPITEL I ALLMÄNT... 6 1 Byggnadsordningens syfte...6

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Dispenstransporter - en handbok Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Titel: Dispenstransporter (breda, långa och tunga vägtransporter) en handbok Publikationsnummer: 2011:057 ISBN: 978-91-7467-121-6

Läs mer

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är:

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: VERKSAMHETSHANDBOK 9.1 1 (1) Introduktion Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: ISO 9001 - Kvalite ISO 14001 - Miljö SQAS CDI-T

Läs mer

HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN

HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN FÖRDELNING AV VÄGHÅLLNING TIENPIDON FÖR OSITTELUSTA ENSKILDA VÄGAR LANTMÄTERIVERKETS MAANMITTAUSLAITOKSEN PUBLIKATIONER JULKAISUJA NRO 92 92 UTVECKLINGSCENTRALEN KEHITTÄMISKESKUS

Läs mer

Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss)

Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss) 1(55) Handläggare Pauline Sedin Fastställd av Anders Lindström Förvaltningschef TF Informationsägare Jens Plambeck Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss) 2(55) Innehållsförteckning

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag 1 2013 TYA och upphovsmännen Mångfaldigande av innehållet i denna PDF, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Byggnadsförbundet rf (1.3.2012 28.2.2014)

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Byggnadsförbundet rf (1.3.2012 28.2.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

En jämförelse av olika transportsätt

En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse ur ett miljövänligt, kostnadseffektivt och tids perspektiv Erik Meyer Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

Gångtrafikant Lärarhandledning

Gångtrafikant Lärarhandledning Gångtrafikant Syftet med lärarhandledningen 2 Fördelar med gående 2 Grundläggande trafikregler för gående 4 Relevanta skyltar och vägmärken 4 Andra viktiga gångpassage 6 Hur man korsar vägen 8 Korsa vägen

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Sektion/sida 1 INTRODUKTION 1.1 HW-maskinerna... 1.1 1.2 Identifiering av maskinen... 1.1 1.3 Säkerhetsaspekt... 1.2 1.4 CE-märkning... 1.2 8 ÖVERVAKNING UNDER DRIFT 8.1 Lokal

Läs mer

RES05 Intervjuarinstruktioner

RES05 Intervjuarinstruktioner RES05 Intervjuarinstruktioner RES05 Intervuarinstruktioner Innehåll 1. INLEDNING... 1 2. FRÅGEINNEHÅLL I STORT... 2 3. INDIVIDEN OCH HUSHÅLLET... 3 4. REFERENSPERIODER... 8 5. MÄTDAGSFÖRFLYTTNINGAR...

Läs mer