Delackord lönesättningen TIM-AKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delackord lönesättningen TIM-AKA 2003 2004"

Transkript

1 Delackord lönesättningen TIM-AKA stp03osaurakkar.doc

2 4 Kommunala arbetsmarknadsverket Första upplagan ISBN Finlands Kommunförbund WS Bookwell Oy Juva 2003 Försäljning: Publikationsförsäljningen vid Finlands Kommunförbund Beställningsnummer Kommunala arbetsmarknadsverket Andra linjen HELSINGFORS tfn (09) fax (09) stp03osaurakkar.doc

3 3 Delackord DELACKORDLÖNESÄTTNING (en del av det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade) INNEHÅLL DELACKORD... 4 A UNDERHÅLL AV GATOR B RENHÅLLNING AV GATOR C PARKARBETEN D TOTALRENOVERING AV BYGGNADER E BYGGANDE AV LUFTLEDNINGAR OCH JORDKABLAR F MONTERING AV GATU- OCH PARKBELYSNINGSANORDNINGAR G BYGGANDE AV TRANSFORMATORSTATIONER H BYGGANDE AV KOMMUNALTEKNIK I VATTENVERKSARBETEN J STADSMÄTNING stp03osaurakkar.doc

4 Delackord 4 DELACKORD 1 Allmänt Delackordlönesättningarna gäller antingen individuellt eller gruppvis. Inkomsten består av en fast del per arbetstimme för varje arbetstagare och en arvodesdel som är beroende av individens eller gruppens prestationsnivå. Delackordlönesättningarna innefattar bl.a. arbetserfarenhetstillägg individuellt tillägg arbetsmiljötillägg. När det gäller delackord som utförts av en grupp delas arvodesdelens totaltid mellan gruppmedlemmarna i förhållande till arbetstimmarna. Den standardtid som utgör grund för delackordlönesättningen omfattar, om inte något annat nämns: eventuell förberedelsetid, tid för utförandet och hjälptid (dagstandard + återhämtningstid), som består av bl.a. daglig förflyttning, hämtning och returnering av arbetsmaskiner, arbetsredskap, material osv., utredning av arbetsdirektiv, rapportering e.dyl., dagligt arrangerande och skötsel av arbetsplatsen, maskinerna, redskapen osv., på- och avklädning av särskild skyddsklädsel som arbetet kräver, oundvikligt väntande i anslutning till arbetet (dock inte s.k. störningstider) som beror på arbetets natur och övriga tider som motsvarar de ovan nämnda tiderna och som inte ingår i grundtiden eller i förberedelsetiden, återhämtningstid, vars längd beror på hur påfrestande arbetet är. De i arbetskollektivavtalet nämnda kafferasterna samt övriga personliga hjälptider, såsom personliga behov och tvättning i synnerligen smutsiga arbeten, betraktas som återhämtningstider, vilka ingår i den totala återhämtningstiden. stp03osaurakkar.doc

5 5 Delackord 2 Ibruktagande 3 Försöksavtal 4 Dimensionering 5 Ackorduträkning Kollektivavtalsparterna rekommenderar att prestationsavlöning enligt delackordlönesättningen skall iakttas som primär löneform i arbeten över vilka det har uppgjorts en delackordlönesättning som ingår i denna bilaga. Om ibruktagandet av lönesättningen skall avtalas lokalt. Vid ordnandet av den utbildning och den information som ibruktagandet av ackordlönesättningen förutsätter understryks det lokala samarbetet mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Avtalsparterna ger vid behov hjälp vid ordnandet av information och utbildning. Vill man inte avtala om att delackordlönesättningen skall användas varaktigt, rekommenderar avtalsparterna att man i kommunerna och samkommunerna mellan arbetsgivaren och KAT:s lokalförening eller av denna befullmäktigad berörda förtroendeman ingår ett försöksavtal om användningen av delackordlönesättningarna. Vid ingåendet av försöksavtalet skall följande principer iakttas: objekten för försöket fastställs, försökets längd fastställs till en med tanke på arbetshelheten tillräckligt lång tid och den garantilön fastställs som skall betalas under den tid försöket pågår (den nuvarande totaltim- eller tidlönen) och som skall betalas om den är högre än lönen enligt delackordlönesättningen. De flesta lönesättningarna förutsätter att arbetsobjekten förhandsdimensioneras och klassificeras, åtgärder som utförs gemensamt av förtroendemannen för de berörda arbetstagarna och en representant för arbetsgivaren. Dimensioneringen/klassificeringen utförs enligt arbetsledardistrikt eller så att den gäller andra ändamålsenliga ansvarsområden. Individuellt ackord: Inkomst = FD + AD Gruppackord: Inkomst = FD + ADG N stp03osaurakkar.doc

6 Delackord 6 FD = AD = ADG = N = Fast del som betalas individuellt per arbetstimme Den arvodesdel gällande en enskild arbetstagare som fås ur lönesättningen Den arvodesdel som fås ur lönesättningen för en arbetsgrupp bestående av två eller flera arbetstagare Antalet gruppmedlemmar (timantalet detsamma) 6 Inkomstmål 7 Fasta delar Inkomstmålet är i prestationsavlönat arbete en så stor inkomst per timme som i olika yrken avtalas centraliserat på lokal nivå. Minimioch maximigränserna för inkomstmålen framgår av bilaga 4 i gällande arbetskollektivavtal för timavlönade. /tim. Nivå I Elmontör, transformatormontör minimum maximum Nivå II Äldre yrkesman, väghyvelförare minimum maximum Nivå III Yngre elmontör, frontlastar- och lastbilsförare minimum maximum Nivå IV Yngre yrkesman, traktorförare minimum maximum Nivå V Fullt yrkeskunnig parkarbetare, diversearbetare och hjälpkarl minimum maximum Nivå VI Park- och trädgårdsarbetare samt de arbetstagare som finns nämnda i lönegrupp IV i bilaga 2 till arbetskollektivavtalet minimum maximum Den fasta del som per arbetstimme betalas till en arbetstagare utgör 65 % av inkomstmålet (0,65 inkomstmålet). Minimi- och maximivärdena för de fasta delarna enligt nivågrupperingen framgår av bilaga 4 i gällande arbetskollektivavtal för timavlönade. Nivå I Nivå II Nivå III Nivå IV Nivå V Nivå VI /tim. minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum stp03osaurakkar.doc

7 7 Delackord 8 Koefficient för omräkning i pengar Den arvodesdel som betalas till en arbetstagare på grund av arbetsprestation är till storleken 35 % av inkomstmålet när arbetstagarens arbetsprestationsnivå överensstämmer med normal ackordtakt. Lönesättningen i fråga om arvodesdelen har angetts i tid (minuter), den intjänade tiden skall med tanke på lönebetalningen omräknas i euro. Omräkningen i eurobelopp sker med hjälp av en koefficient för omräkning i pengar (hur mycket en minut är värd i pengar) så, att det lokalt avtalade inkomstmålet multipliceras med 0, (0,35/60). Minimi- och maximivärdena för koefficienterna för omräkning i pengar enligt nivågrupperingen framgår av bilaga 4 i gällande arbetskollektivavtal för timavlönade. Nivå I Nivå II Nivå III Nivå IV Nivå V Nivå VI /min. minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum 9 Delackordlönesättningarna Alla ackordtider har angetts i minuter på nivån för normal ackordtakt. Lönesättningarna har inom huvudindelningen grupperats med numrering för de enskilda arbetena. Om lönesättningen har uppgjorts lokalt, dvs. endast i fråga om ett objekt, har tecknet *) lagts till efter numreringen. Huvudindelning: A Underhåll av gator B Renhållning av gator C Parkarbeten D Totalrenovering av byggnader E Byggande av luftledningar och jordkablar F Montering av gatu- och parkbelysningsanordningar G Byggande av transformatorer H Byggande av kommunalteknik I Vattenverksarbeten J Stadsmätning stp03osaurakkar.doc

8 Delackord 8 10 Exempel på löneuträkning Individuellt ackord: Gruppackord: En arbetstagare har under en 8 timmars dag plogat sammanlagt 160 km gator med lastbil, och den sammanhängande plogningslängden har alltid överstigit 0,5 km. Enligt lönesättningspunkt B.4/2401 är enhetstiden 3,19 min./km och inkomstmålet bestäms enligt nivå III. Inkomstmålet är enligt ett lokalt avtal 12,00 /tim. Den fasta delen är 0,65 12 = 7,80 /tim. och koefficienten för omräkning i pengar är 0, (0,35/60) 12 = 0,0700. Inkomsten = FD + AD, dvs. den fasta delen + arvodesdelen FD = 8 7,80 = 62,40 AD = 160 3,19 0,0700 = 35,73 Inkomsten är 62,40 +35,73 = 98,13 per dag och 98,13 : 8 = 12,27 /t. En transformatormontör och en yngre transformatormontör har under 4,5 timmars tid utfört termineringsarbeten på en transformators högspänningskabel. Enligt lönesättningspunkt G.5/7501 är enhetstiden 550,83 min. Som inkomstmålsnivå har för transformatormontören avtalats om 14,80 /tim. och för den yngre transformatormontören 12,00 /tim. Totaltiden för gruppackordets arvodesdel delas mellan gruppmedlemmarna i förhållande till arbetstimmarna. Koefficienten för omräkning i pengar är 0, inkomstmålet. a) Transformatormontörens timinkomst är FD = 0,65 14,80 = 9,62 /tim. AD = (550,83 : 2) (0, ,80) : 4,5 = 5,28 /tim. Timinkomsten är 9,62 +5,28 = 14,90 /tim. stp03osaurakkar.doc

9 9 Delackord b) Den yngre transformatormontörens timinkomst är FD = 0,65 12,00 = 7,80 /tim. AD = (550,83 : 2) (0, ,00) : 4,5 = 4,28 /tim. Timinkomsten är 7,80 +4,28 = 12,08 /tim. 11 Exempel på uträkning av hur lång tid en arbetsprestation tar En kommuns vägnät plogas med traktor/plogkombinationer, sträckor som skall plogas finns enligt följande: Centrumområde 11 km Tätortsområde 207 km Leder för lätt trafik 25 km Korsningar 236 st. Anslutn. till leder för lätt trafik 52 st. Busshållplatser 59 st. Enligt lönesättningspunkterna B.5/ är arbetsprestationstiderna enligt normal ackordtakt följande: Centrumområde 7,83 min./km Tätortsområde 5,42 min./km Led för lätt trafik 500 min./km Korsning 290 min./st. Anslutn. till led för lätt trafik 1,2 min./st. Busshållplats 1,6 min./st. Såsom total prestationstid för en plogningsgång fås: (11 7,83) + (207 5,42) + (25 5,00) + (236 2,90) + (52 1,2) + (59 1,6) min = 86, , , ,4 + 62,4 + 94,4 min = 2174,27 min = 36,24 timmar. Om området skulle behöva plogas på tre timmar, behövs det totalt 12 st. traktor/plogkombinationer. stp03osaurakkar.doc

10 Underhåll av gator 10 A UNDERHÅLL AV GATOR A.1 Körbanemarkering genom målning Arbetsredskap: Traktor, släpkärra och tillbehör för målning. Arbetsmetod: De ställen som skall målas avskiljs med varningsmärken (gummikoner) från den övriga delen av gatuavsnittet. På gatan utmärks (utmäts) de punkter som skall målas, vagnen för målningstillbehör förses med målarfärg och munstycket testas för kontroll av att målarfärg kommer ut på önskat sätt. Körbanemarkeringarna målas på gatan, gummikonerna flyttas så att de skyddar de nymålade märkena samt tejpas ihop med varandra. Förflyttning till följande ställe. Gummikonerna samlas upp efter det att målfärgen torkat. Metoden är lämplig för målning av körtrafikleder och leder för lätt trafik. Delackordets fasta del Traktorförare Äldre arbetstagare Yngre arbetstagare Nivå IV Nivå IV Nivå V Arb.nr Uppgift: Körbanemarkering genom målning Arbetsgrupp: 2 eller 3 arbetstagare + traktorförare Arbetstid minuter 1101 Målning, antingen streckad eller 715,00/km sammanhängande linje 1102 Påbättring, antingen streckad eller 401,67/km sammanhängande linje 1103 Målning av skyddsväg 95,25/st Påbättring av skyddsväg 67,75/st Målning av trafikdirigerande pil 43,00/st Målning av parkeringsruta 12,31/st Påbättring av parkeringsruta 5,08/st. A.2 Körbanemarkering genom utfyllning med massa Arbetsredskap: Traktor, släpkärra och tillbehör för utfyllning med massa. Arbetsmetod: De ställen som skall fyllas ut med massa avskiljs med varningsmärken (gummikoner) från den övriga delen av gatuavsnittet. På gatan utmärks (utmäts) de punkter som skall fyllas ut stp03osaurakkaar.doc

11 11 Underhåll av gator med massa, vagnen utrustas med massa och munstycket testas för kontroll av att massa kommer ut på önskat sätt. Körbanemarkeringarna fylls ut i gatan, gummikonerna flyttas så att de skyddar de utfyllda ställena och tejpas ihop sinsemellan. Förflyttning till följande ställe. Gummikonerna samlas upp efter det massan torkat. Metoden är lämplig för utfyllning med massa när det är fråga om körtrafikleder och leder för lätt trafik. Delackordets fasta del Traktorförare Äldre arbetstagare Yngre arbetstagare Nivå IV Nivå IV Nivå IV Arb.nr Uppgift: Körbanemarkering genom utfyllning med massa Arbetsgrupp: 2 eller 3 arbetstagare + traktorförare Arbetstid minuter 1201 Utfyllning, antingen streckad eller 872,50/km sammanhängande linje 1202 Påbättring, antingen streckad eller 592,50/km sammanhängande linje 1203 Utfyllning med massa på skyddsväg 123,67/st Påbättring av utfyllning med massa på skyddsväg 95,92/st Utfyllning med massa, parkeringsruta 14,39/st Påbättring av utfyllning med massa, parkeringsruta 7,17/st. A.3 Lappning av gatubeläggning med asfalt Metodbeskrivningar enligt arbetsnummer 1301 Förflyttar sig i tätortsområde med traktor från depån till arbetsstället, från ett arbetsställe till nästa och från arbetsstället till depån. Förflyttningarna försvåras av den övriga trafiken och av trafikljus Arbetsmomentet omfattar: lyftande av spade, järnspett, limkanna och handstamp från flaket och återställande av dem på flaket Arbetsmomentet omfattar: lyftande av spade, järnspett, raka, limkanna och gummikoner från flaket och återställande av dem samt dirigering av trafiken förbi arbetsstället med hjälp av gummikoner Arbetsmomentet omfattar: lyftande av spade, järnspett, raka, limkanna, gummikoner och en handstyrd vält från flaket och återställande av dem samt dirigering av trafiken förbi arbetsstället med hjälp av gummikoner. stp03osaurakkaar.doc

12 Underhåll av gator Arbetsmomentet omfattar: lappning av ett litet hål, under 0,5 m², i asfalten. Asfalten komprimeras med handstamp. Skarven mellan den nya och den gamla asfalten limmas med lösning och isoleras med filler. Arbetsmomenten 1301 och 1302 läggs till när den totala tiden beräknas Arbetsmomentet omfattar: lappning av ett litet hål, under 1 m², i asfalten. Asfalten komprimeras med handstamp. Skarven mellan den nya och den gamla asfalten limmas med lösning och isoleras med filler. Arbetsmomenten 1301 och 1303 läggs till när den totala tiden beräknas Avlägsnar gammal asfalt med traktorskopa, spade och järnspett samt jämnar ut bottnen inför vältningen. Sågning och huggning i samband med att den asfalt som skall avlägsnas avgränsas ingår inte i arbetstiden. Den gamla asfalten lastas på traktorflaket med lastskopa. Avfallet förs bort medan bottnen komprimeringsvältas Arbetsmomenten är desamma som i , men den yta som behandlas är större Jämnar ut och rengör med hjälp av spade och järnspett kanterna av en spricka med sandyta i asfalten och dess botten inför komprimeringsvältning. Asfalt avlägsnas inte någon annanstans, utom eventuellt små bitar för utjämningens skull på det ställe där den gamla och den nya asfalten möts Arbetsmomenten är desamma som i , men den yta som behandlas är större Komprimerar bottnen på det område som skall asfalteras med vibratorplatta eller vält. Efter komprimeringsvältningen mäts bottnens täthet och fukthalt med mätanordning. Om bottnen inte har packats tillräckligt fuktas den och man vältar den på nytt. Den tid som åtgår till att mäta bottnens täthet, eventuellt fukta bottnen och välta den på nytt ingår inte i den kalkylerade tiden Arbetsmomenten är desamma som i , men den yta som behandlas är större Arbetsmomentet omfattar: väntan på massa på asfaltstationen och lastning av massan på flaket, lastning av filler i traktorskopan och kvittering av varumottagningen. Förflyttningen från arbetsstället till asfaltstationen och tillbaka ersätts enligt punkt stp03osaurakkaar.doc

13 13 Underhåll av gator 1326 Sprider lösning i skarven mellan gammal och ny asfalt. Lyfter med hjälp av traktorns lastskopa asfaltmassan till den plats som skall lappas och breder ut den så gott det går med anordningen. Den andra arbetstagaren breder ut asfalten i slutlig form med spade och raka Arbetsmomenten är desamma som i 1326, men den yta som behandlas är större Komprimerar den utbredda asfalten med en handstyrd vält eller vibratorskiva Arbetsmomenten är desamma som i 1329, men den yta som behandlas är större Breder efter vältningen ut fillersanden ovanpå lösningen i skarven mellan gammal och ny asfalt för att förebygga att asfalten fastnar i skodonen Arbetsmomenten är desamma som i 1332, men den yta som behandlas är större. Delackordets fasta del Traktorförare Äldre arbetstagare Yngre arbetstagare Nivå IV Nivå IV Nivå V Arb.nr Uppgift: Lappning av gatubeläggning med asfalt Arbetsgrupp: Traktorförare och en arbetstagare Arbetstid minuter 1301 Förflyttning med traktor 6,84/km 1302 Arb.redsk. ner från och upp på flaket 5,67/obj Arb.redsk. ner från och upp på flaket samt 7,48/obj. trafikdirigering 1304 Arb.redsk. ner från och upp på flaket samt 16,25/obj. trafikdirigering 1305 Lappning under 0,5 m 2 8,78/obj Lappning, ca 1 m 2 11,08/obj Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning av bottnen, under 10 m 2 37,00/ton lappningsm Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning 6,00/m 2 av bottnen, under 10 m Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning av bottnen, m 2 30,00/ton lappningsm. stp03osaurakkaar.doc

14 Underhåll av gator 14 Arb.nr Uppgift: Lappning av gatubeläggning med asfalt Arbetsgrupp: Traktorförare och en arbetstagare Arbetstid minuter 1310 Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning 5,00/m 2 av bottnen, m Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning 25,00/ton lappningsm. 3,90/m 2 av bottnen, över 20 m Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning av bottnen, över 20 m Utjämning av bottnen samt kanterna, under 10 m 2 24,42/ton lappningsm Utjämning av bottnen samt kanterna, under 10 m 2 3,96/m Utjämning av bottnen samt kanterna, m 2 19,58/ton lappningsm Utjämning av bottnen samt kanterna, m 2 3,18/m Utjämning av bottnen samt kanterna, över 20 m 2 14,00/ton lappningsm Utjämning av bottnen samt kanterna, över 20 m 2 2,27/m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 48,00/ton lappningsm. under 10 m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 6,75/m 2 under 10 m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 39,58/ton m 2 lappningsm Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 6,00/m m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 30,00/ton lappningsm. 5,05/m 2 över 20 m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, över 20 m Avhämtning av asfalten från asfaltstation 27,92/gång 1326 Utbredning o. utjämning av asfalt, under 10 m 2 47,75/ton 1327 Utbredning o. utjämning av asfalt, m 2 39,25/ton 1328 Utbredning o. utjämning av asfalt, över 20 m 2 29,75/ton 1329 Komprimering av asfalt med vält, under 10 m 2 21,17/ton 1330 Komprimering av asfalt med vält, m 2 17,00/ton 1331 Komprimering av asfalt med vält, över 20 m 2 13,00/ton 1332 Limning av asfaltskarven, under 10 m 2 8,75/ton 1333 Limning av asfaltskarven, m 2 7,00/ton 1334 Limning av asfaltskarven, över 20 m 2 5,42/ton stp03osaurakkaar.doc

15 15 Renhållning av gator B RENHÅLLNING AV GATOR B.1 Avlägsnande av packad snö Arbetsredskap: Väghyvel och kombinerad traktor/plog. Arbetsmetod: Väghyveln kör först och den kombinerade traktorn/plogen följer efter och flyttar till vägrenen det snökross som väghyveln lösgjort och som blivit kvar på körbanan. Om vägen är bredare än två bearbetningsgånger eller om den packade snön är tjockare än 10 cm, så måste väghyveln utföra samma åtgärd två gånger för att avlägsna den packade snön. I korsningarna avlägsnar väghyveln den packade snön genom korta (ca meter) körningar fram och tillbaka. I små korsningar måste dessa upprepas 2 5 gånger och i stora korsningar 8 12 gånger. I vändpunkterna vänds väghyveln så, att maskinen bearbetar den packade snön också på återfärden. En del av vägarna är emellertid sådana att man inte kan vända maskinen. Då måste man backa väghyveln utan bearbetning och åter börja avlägsna den packade snön i samma riktning. På vägar som är bredare än två bearbetningsgånger är det fördelaktigare att utföra arbetet så, att maskinkombinationen består av två väghyvlar och en kombinerad traktor/plog. I standardtidtabellen avser platsdefinitionerna följande: Centrumområde = stadens eller kommunens kärncentrum, där trafikljusen och fordonstrafiken i väsentlig mån hindrar rörligheten hos väghyveln och medför betydande väntetider för den. Vid bearbetning på natten används lönesättningen för nedan nämnda litet trafikerade körled. Område i utkanten = ett sådant område i staden eller kommunen där det sällan finns trafikljus och där fordonstrafiken inte i någon väsentlig mån hindrar avlägsnande av packad snö. Smärre stopp på grund av trafiken ingår i lönesättningen. I standardtidtabellen har i fråga om gatans bearbetningsbredd som mått använts bearbetningsgånger, antingen högst 2 eller fler än 2 gånger. Det finns väghyvlar av flera olika storlekar. När bredden hos väghyvelns bett är mm, så kan man med två körningar avlägsna den packade snön från en 6,2 meter bred gata och när bettet är mm är bredden för avlägsnandet 7,0 meter. stp03osaurakkabr.doc

16 Renhållning av gator 16 Lönesättningspunkten "Hyvel" används när det inte ingår traktor i arbetsgruppen för att man kopplat en snöstoppare till väghyveln. Arvodet gäller då en eller två väghyvelförare, beroende på den ursprungliga gruppens storlek. Denna arbetsmetod är allra förmånligast. Delackordets fasta del Väghyvelförare Traktorförare Nivå II Nivå IV Arb.nr Antal bearbetningsgånger Den packade snöns tjockl. cm Maskinkombination Arbetsbeskrivning Arbetare Arbetstid minuter/ 100m Livligt trafikerad körled (centrumområde) 2101 högst 2 högst 10 Hyvel och traktor Bearbetning 2 3 5, högst 2 högst 10 Hyvel i 1 2, högst 2 över 10 Hyvel och traktor båda 2 3 9, över 2 högst 10 Hyvel och traktor riktn , högst 2 över 10 Hyvel 1 4, över 2 högst 10 Hyvel 1 4, över 2 över 10 Hyvel och traktor , över 2 över 10 Hyvel 1 8, över 2 högst 10 2 hyvlar och traktor 3 7, över 2 högst 10 2 hyvlar 2 5, över 2 över 10 2 hyvlar och traktor 3 14, över 2 över 10 2 hyvlar 2 9,83 Litet trafikerad körled (område i utkanten) 2113 högst 2 högst 10 Hyvel och traktor Bearbetning 2 3 3, högst 2 högst 10 Hyvel i 1 1, högst 2 över 10 Hyvel och traktor båda 2 3 6, över 2 högst 10 Hyvel och traktor riktn , högst 2 över 10 Hyvel 1 3, över 2 högst 10 Hyvel 1 3, över 2 över 10 Hyvel och traktor , över 2 över 10 Hyvel 1 6, över 2 högst 10 2 hyvlar och traktor 3 5, över 2 högst 10 2 hyvlar 2 3, över 2 över 10 2 hyvlar och traktor 3 9, över 2 över 10 2 hyvlar 2 7,00 stp03osaurakkabr.doc

17 17 Renhållning av gator Arb.nr Antal bearbetningsgånger Hinderfri väg Den packade snöns tjockl. cm Maskinkombination Arbetsbeskrivning Arbetare Arbetstid minuter/ 100m 2125 högst 2 högst 10 Hyvel och traktor Bearbetning 2 3 3, högst 2 högst 10 Hyvel i 1 1, högst 2 över 10 Hyvel och traktor båda 2 3 5, över 2 högst 10 Hyvel och traktor riktn , högst 2 över 10 Hyvel 1 2, över 2 högst 10 Hyvel 1 2, över 2 över 10 Hyvel och traktor , över 2 över 10 Hyvel 1 6, över 2 högst 10 2 hyvlar och traktor 3 4, över 2 högst 10 2 hyvlar 2 3, över 2 över 10 2 hyvlar och traktor 3 8, över 2 över 10 2 hyvlar 2 5,95 Ingen möjlighet att vända 2137 högst 2 högst 10 Hyvel och traktor Bearbetning, 2 6, högst 2 högst 10 Hyvel 1 3, högst 2 över 10 Hyvel och traktor retur 2 13, högst 2 över 10 Hyvel tom 1 6,84 Trottoar ,5 m högst 10 Hyvel och traktor Bearb. i 2 3, ,5 m högst 10 Hyvel en riktning 1 1, ,5 m över 10 Hyvel och traktor 2 6, ,5 m över 10 Hyvel 1 3,17 min./korsning 2145 Medelvärde av alla Hyvel och traktor Korta 2 9, Medelvärde av alla Hyvel bearbetningar 1 4,93 min./busshållplats 2147 Medelvärde av alla Hyvel och traktor fram o. 2 3, Medelvärde av alla Hyvel tillbaka 1 2,03 B.2 Byte av väghyvelbett Arbetsredskap: Verktyg som man enligt erfarenhet vet att är ändamålsenliga. Arbetsmetod: Väghyvelföraren kör in väghyveln i reparationshallen och montören tar fram de behövliga verktygen. Hyvelbetten (två cirka 2 m långa bett) lösgörs och förs till anvisad uppbevaringsplats. De nya betten hämtas till monteringsstället och sätts fast i stp03osaurakkabr.doc

18 Renhållning av gator 18 väghyveln. Montören för bort verktygen och väghyvelföraren kör ut väghyveln. Delackordets fasta del Väghyvelförare Montör Nivå II Nivå II Arb. nr Uppgift Arbetstid 2201 Byte av två bett 47,50 min./bett B.3 Sänkning av snövall och skärning för att bredda körbanan 2301 Arbetsredskap: Väghyvel och kombinerad traktor/plog. Arbetsmetod: Väghyveln kör först och den kombinerade traktorn/plogen följer efter och flyttar åt sidan snöblock som väghyveln lösgjort och som fallit på körleden. Väghyvelns bett regleras i sidläge så, att snövallen skärs av på en bredd av cirka 1,5 m och till en tjocklek av cirka cm per körning. Sänkning av en snövall som är tjockare än den ovan nämnda förutsätter ytterligare en körning på samma vägsträcka. Medan väghyvelföraren kör reglerar han bettets ställning så, att träd, buskar, trafikmärken e.d. som står i vägen inte skadas Arbetsredskap: Bearbetningsmaskin Wille 845 som har försetts med en cirka 2 m 3 skopa. Arbetstid: Arbetet görs på dagen. Tiden på dygnet inverkar inte väsentligt på arbetstiden. Arbetsmetod: Samlar snön från vardera sidan av körbanan genom att skuffa ihop den till en hög. Fyller skopan med snö och för den med bearbetningsmaskinen till en större hög där snön samlas. Transportsträckan inverkar betydligt på arbetstiden. Undersökningen gjordes på bostadsgator där gatubottnens bredd var c:a 3,8 m innan snön avlägsnades. Efter att snön avlägsnats var gatubottnens bredd 5 5,5 m. Snövallens höjd vid vägkanterna varierade mellan 70 och 90 cm Beskrivningen av arbetet är i övrigt likadan som i punkt 2302, men som bearbetningsmaskin användes Caterpillar 428. Skopan var också av samma storlek som den som användes med arbetsmaskinen Wille. stp03osaurakkabr.doc

19 19 Renhållning av gator Delackordets fasta del Väghyvelförare Traktorförare Nivå II Nivå IV Arb. nr Uppgift Arbetare Arbetstid minuter 2301 Sänkning av snövall Väghyvel/traktor 2 2,17/100 m 2302 Skärning av snövallen på vardera Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 30 m 1 0,78/ gatumeter 2303 sidan av gatan för att bredda körbanan Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 60 m 1 0,83/ gatumeter 2304 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 90 m 1 0,91/ gatumeter 2305 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 120 m 1 1,04/ gatumeter 2306 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 140 m 1 1,12/ gatumeter 2307 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 170 m 1 1,22/ gatumeter 2308 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 200 m 1 1,35/ gatumeter 2309 Wille ca 2 m 3 skopa, 1 1,54/ transportsträcka 250 m 2310 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 30 m 2311 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 60 m 2312 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 90 m 2313 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 120 m 2314 Skärning av snövallen Caterpillar ca 2 m 3 för att bredda skopa, transportsträcka körbanan 140 m 2315 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 170 m gatumeter 1 0,35/ gatumeter 1 0,49/ gatumeter 1 0,58/ gatumeter 1 0,75/ gatumeter 1 0,81/ gatumeter 1 0,94/ gatumeter stp03osaurakkabr.doc

20 Renhållning av gator 20 Arb. nr Uppgift Arbetare Arbetstid minuter 2316 Skärning av snövallen för att bredda körbanan Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 200 m 1 1,10/ gatumeter 2317 Caterpillar ca 2 m 3 B.4 Snöplogning med lastbil skopa, transportsträcka 250 m Arbetsredskap: Kombinerad lastbil/plog. 1 1,33/ gatumeter Arbetsmetod: Den kombinerade lastbilen/plogen kör den första plogningsgången så, att vägens/gatans mittlinje eller en led för lätt trafik blir fri från lös snö. Plogen avlägsnar snön från ett cirka 2,7 m brett parti med en körgång. Man kör så många gånger fram och tillbaka att den lösa snön blir avlägsnad från vägen/gatan. Plogvallar får inte lämnas i gatukorsningarna. Lönesättningen gäller inte plogning på riksväg Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. Arbetsmetod: Föraren kör så många gånger längs den gata som skall plogas att önskat resultat uppnås. Under bearbetningens gång avlägsnar hyvelbladet och ofta också förplogen lös och packad snö. Tiden omfattar avlägsnandet av snön från en gata med korsningar. Vid undersökningen avlägsnades snön av två kombinationer som körde efter varandra. Tiden omfattar de kilometrar som ett fordon bearbetar Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. Arbetsmetod: Föraren kör så många gånger längs den gata som skall plogas att önskat resultat uppnås. Under bearbetningens gång avlägsnar hyvelbladet och ofta också förplogen lös och packad snö. Till tiden skall fogas den tid som går åt för att avlägsna snön från korsningar och parkeringsplatser vid återvändsgator med bostadshus. Snön är högst 10 cm djup Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. stp03osaurakkabr.doc

21 21 Renhållning av gator Arbetsmetod: Föraren kör så många gånger längs den gata som skall plogas att önskat resultat uppnås. Under bearbetningens gång avlägsnar hyvelbladet och ofta också förplogen lös och packad snö. Till tiden skall fogas den tid som går åt för att avlägsna snön från korsningar och parkeringsplatser vid återvändsgator med bostadshus. Snön är mer än 10 cm djup Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. Arbetsmetod: Lastbilen rengör korsningen av en återvändsgata med bostadshus genom att med två tre plogningsrörelser fram och tillbaka avlägsna snön från körbanan Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. Arbetsmetod: Lastbilen rengör en parkeringsplats för flera bilar vid en återvändsgata för bostadshus genom att med två fyra plogningsrörelser fram och tillbaka avlägsna snön från parkeringsplatsen. Om det finns flera likvärda parkeringsplatser vid gatan multipliceras tiden enligt detta antal Arbetsredskap: Väghyvel, lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor försedd med schaktblad eller skopa. Arbetsmetod: Väghyveln kör först och plogar lös och packad snö från gatans mitt. Därefter kommer lastbilen som plogar följande remsa, i främsta hand gatans kant, busshållplatser och korsningar. Sist kommer traktorn som finputsar hållplatser, korsningar, trottoaranslutningar o.s.v. Lastbilen kan med en körning fram och tillbaka efter väghyveln få gatan i önskat skick eller bli tvungen att köra flera gånger fram och tillbaka längs samma gata. Tiden omfattar den körsträcka som uppmätts i lastbilens kilometermätare under arbetets gång. Arbetstiden för hela gruppen är tre gånger det antal minuter som lastbilen har samlat ihop Arbetsredskap: Väghyvel, lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor försedd med schaktblad eller skopa. Arbetsmetod: Väghyveln kör först och plogar lös och packad snö från gatans mitt. Därefter kommer lastbilen som plogar följande remsa, i främsta hand gatans kant, busshållplatser och korsningar. Sist kommer traktorn som finputsar hållplatser, korsningar, trottoaranslutningar o.s.v. Lastbilen kan med en körning fram och tillbaka stp03osaurakkabr.doc

KA Cirkulär 3/2010 bilaga 3

KA Cirkulär 3/2010 bilaga 3 1 (7) BILAGA 1 GRUNDTIMLÖNER OCH LÖNER FÖR UNGA ARBETSTAGARE Grundtimlönerna fr.o.m. 1.2.2010 Lönegrupp /timme I A 11,36 13,13 I B 10,09 12,09 I C 9,37 10,79 II A 8,99 9,93 II B 8,84 9,52 III 8,65 9,10

Läs mer

GRUSSKOPOR SNÖSKOPOR

GRUSSKOPOR SNÖSKOPOR GRUSSKOPOR Grusskopa 400 400 1400 155 365 Grusskopa 600 600 1700 215 455B Grusskopa 850 850 1800 335 655C Grusskopa 1000 1000 2100 365 655C Grusskopa 1300 1300 2300 450 855C - För lastning och lossning

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar SNOWEK Pionjär inom dammbindning Tillverkare: Snowek, Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio, Finland Uppsamlande sopmaskin Snoweks uppsamlande

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Slamtömning. i Linköpings kommun

Slamtömning. i Linköpings kommun Slamtömning i Linköpings kommun 1 Tömning av enskilda avloppsanläggningar Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker löpande under året enligt schemalagda turer. Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet 1 CIRKULÄR 3/2005 BILAGA 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2005 2007 1 Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet Genom detta arbetskollektivavtal

Läs mer

AUTOMOBILsSNÖPLOGEN LUMIKARHU" oy. TIEKONE A.B. FABIANSGATAN HELSINGFORS

AUTOMOBILsSNÖPLOGEN LUMIKARHU oy. TIEKONE A.B. FABIANSGATAN HELSINGFORS AUTOMOBILsSNÖPLOGEN LUMIKARHU" oy. TIEKONE A.B. FABIANSGATAN 6 22 934 HELSINGFORS om jqfterföljande illustrationer visa en snöplogstyp, vilken vi föra i marknaden under nam* net»lumikavhu». Den består

Läs mer

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN. Gjutning av betongplattor för återvinningsstationernas containrar

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN. Gjutning av betongplattor för återvinningsstationernas containrar OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN Gjutning av betongplattor för återvinningsstationernas containrar Sida 1 / 8 ANBUDSFÖRFRÅGAN GJUTNING AV BETONGPLATTOR FÖR ÅTERVINNINGSSTATIONERNAS CONTAINRAR 1. UPPHANDLINGSENHET

Läs mer

Golvbrunnar och -rännor

Golvbrunnar och -rännor Golvbrunnar och -rännor Stålhårt partnerskap innehåll. TORRBRUNNAR..... GOLVBRUNNAR..... SKRÄP- OCH SANDFÅNG... Grovhall och liknande utrymmen.... Storkök..... SPÄRRÄNNOR.... Väggnära brunnar... 6. GOLVRÄNNOR...

Läs mer

Gör plats för sopbilen TRANSPORTVÄG FÖR FORDON OCH PERSONAL

Gör plats för sopbilen TRANSPORTVÄG FÖR FORDON OCH PERSONAL Gör plats för sopbilen TRANSPORTVÄG FÖR FORDON OCH PERSONAL Transportvägar för fordon och hämtningspersonal Avfallsinsamling är av tradition ett tungt fysiskt arbete som medför risk för olyckor och förslitningsskador.

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Tekniska Driftavdelningen

Tekniska Driftavdelningen Kravspecifikation Denna kravspecifikation innehåller de krav som ställs på genomförandet av uppdraget. Hela kravspecifikationen ska accepteras av anbudsgivare genom underskrift längst ner av behörig företrädare.

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Användningen av brännolja i traktorn

Användningen av brännolja i traktorn Användningen av brännolja i traktorn Innehåll Användningen av brännolja i traktorn 3 Traktor utrustad till motorredskap 4 Traktor för användning i jordoch skogsbruk 6 Traktor för användning i gårdsbruksidkarensprivata

Läs mer

Information om utplacering av blomlådor

Information om utplacering av blomlådor Information om utplacering av blomlådor Arvidsjaurs kommun Uppdaterad: 2016-06-07 Arvidsjaurs kommun Information om utplacering av blomlådor För att öka uppmärksamheten och minska hastigheten finns möjlighet

Läs mer

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen Rev 2014-02-06 Kommunen, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar KF 2014-11-03 Bild på renhållningsfordon 1 Dessa råd och anvisningar gäller vid insamling och borttransport(hämtning) av de avfallstyper som faller under kommunens renhållningsskyldighet eller som annars

Läs mer

Transportlogistik 104

Transportlogistik 104 Transportlogistik 104 Uppgift 1 Skriftlig uppgift Den tävlandes namn Anvisningar totalt 20 st frågor tid 10 min endast ett alternativ är rätt ringa in det rätta alternativet ett poäng /rätt alternativ

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta arbetskollektivavtal är ikraft 1.5.2014 28.2.2017. Avtalsperioden

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Tack för att Du valt Eko-Matic Willa till att rena Ditt gråvatten

Tack för att Du valt Eko-Matic Willa till att rena Ditt gråvatten Tack för att Du valt Eko-Matic Willa till att rena Ditt gråvatten Fastän Willa är lätt att installera och underhålla, behöver även denna renare en del åtgärder för att fungera. Genom att följa nedanstående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Regler för användning av blomlådor som farthinder

Regler för användning av blomlådor som farthinder 2015-05-11 1 (8) Regler för användning av blomlådor som farthinder Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert i sitt bostadsområde. Många tänker nog inte på att precis samma faror som de upplever på sin

Läs mer

Vanliga frågor och svar kring hämtningsanvisningarna

Vanliga frågor och svar kring hämtningsanvisningarna FAQ 1 (5) Utfärdad av Godkänd av Magnus Östlund Sebastian Cabander Ämne Hämtningsanvisningar Vanliga frågor och svar kring hämtningsanvisningarna Vem har beslutat om hämtningsanvisningarna? Hämtningsanvisningarna

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 1 UNDERTECKNINGS- UNDERTECKNINGS TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2010 2011 1 Avtalets giltighetstid Det nya kommunala arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Lämna spelrum TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Innehåll 3 Till fots och med cykel 4 På egna vägar 5 Körning i cykelfält 6 Var vaksam i korsningar 6 Lär dig väjningsreglerna 7 Enligt vägmärke 8 Den

Läs mer

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD Snöröjning Vinter 2016 Snöröjning, vintercykling, sandning och annat som hör vintern till. En bilaga till dig som räcker hela vintersäsongen 2016. Foto Carina

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Datum: Godkänd av: Tobias Ahl. Anvisning och rekommendationer. RaLaFlex-brunnar

Datum: Godkänd av: Tobias Ahl. Anvisning och rekommendationer. RaLaFlex-brunnar 1/7 Instruktion: RaLaFlex-runnar Anvisning och rekommendationer RaLaFlex-brunnar RaLa InfraTech A 0142-83 880 info@rala.se ã RaLa InfraTech A - får ej kopieras utan RaLas medgivande. Sida 1 av 7 2(6) Innehåll

Läs mer

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Här kan du läsa om hur du själv förbättrar trafiksäkerheten på din gata. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Boende har möjlighet att ställa ut blomlådor på sin gata

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Skötsel av markanläggning under garantitiden

Skötsel av markanläggning under garantitiden STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Tekniska enheten 2014-11-13 0 (7) Skötsel av markanläggning under garantitiden Bilaga till Teknisk handbok Version 1 2014-12-01 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 8.11.2006 KOM(2006) 667 slutlig 2006/0219 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för

Läs mer

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653 Nr 1022 2651 BILAGOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Bilaga 1. Krav vid insamling och transport av animaliskt avfall... 2652 1. Transportmedel... 2652 2. Transportdokument... 2652 3. Transportbeteckningar...

Läs mer

Att anlägga en boulebana!

Att anlägga en boulebana! Att anlägga en boulebana! Förutsättningarna för att anlägga en boulebana kan variera. Anläggandet av banan styrs mycket av vilket underlag som banan ska anläggas på, exempelvis gräs, gammal fotbollsplan,

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

Kriterier gällande blomlådor som trafikhinder

Kriterier gällande blomlådor som trafikhinder Kriterier gällande blomlådor som trafikhinder Enligt beslut av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-23 56 Trafiksäkerhet och blomlådor Trafiksäkerhetsarbete handlar om fysiska åtgärder, om att ändra beteende

Läs mer

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Gäller från den 10 juni 2008 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda Innehållsförteckning sidan

Läs mer

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Användning av gräsmattan Hemmanets färdiga gräsmatta håller att gå på genast efter utläggning. I början ska mera slitande användning undvikas tills

Läs mer

UNIMOG. Ett multiverktyg på fyra hjul

UNIMOG. Ett multiverktyg på fyra hjul UNIMOG Ett multiverktyg på fyra hjul 1 Den som kallar en Unimog för lastbil har inte riktigt fattat. Visst kan du lägga ett antal ton grus på flaket på en Unimog. Och visst är den registrerad som lastbil,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Taxa för felparkeringsavgifter

Taxa för felparkeringsavgifter för felparkeringsavgifter Diarienummer: KS 2015/2132 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/parkeringsansvarig Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Hallsbergs kommun 2009-01-01 Miljö- och teknikförvaltningen ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK 1 Anmälan/beställning 1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka

Läs mer

Flyttbara farthinder. Ett sätt att förbättra trafiksäkerheten på din bostadsgata

Flyttbara farthinder. Ett sätt att förbättra trafiksäkerheten på din bostadsgata Flyttbara farthinder Ett sätt att förbättra trafiksäkerheten på din bostadsgata Flyttbara farthinder Om du som boende på en villagata upplever att hastigheten på gatan är för hög finns det möjlighet att

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande KA BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 1/2003 1 (5) TILLÄMPNINGSDIREKTIV FÖR AVTALET OM UTVECKLING AV DET KOMMUNALA LÖNESYSTEMET 2003 2007 1 Utgångspunkter Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas

Läs mer

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen Mark- och gatuavdelningen Till er som vill ha blomlådor Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Mark- och gatuavdelningen har fått klartecken från kommunstyrelsen att på försök godkänna

Läs mer

En stor liten nyhet!

En stor liten nyhet! Svenska En stor liten nyhet! AVANT för alla behov AVANT utvecklade en helt ny maskin som fattades på marknaden. Med modern teknik och gedigen erfarenhet tillverkades AVANT 218/220 - en midjestyrd kompaktlastare

Läs mer

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara Kommunen, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna säkra och

Läs mer

4 ÖVERLÄGSNA EGENSKAPER

4 ÖVERLÄGSNA EGENSKAPER 4 ÖVERLÄGSNA EGENSKAPER Rörlig Produktiv Mångsidig Miljöansvar Skapar möjligheter www.lannencenter.com SE EN MASKIN PÅ EGNA HJUL MELLAN ARBETSPLATSERNA. Det här klarar andra maskiner inte. Gräv, lasta,

Läs mer

UPPHANDLINGENS INNEHÅLL SKÖTSEL AV AVFALLSCENTRAL

UPPHANDLINGENS INNEHÅLL SKÖTSEL AV AVFALLSCENTRAL OY BOTNIAROSK AB UPPHANDLINGENS INNEHÅLL SKÖTSEL AV AVFALLSCENTRAL 03/2013 1 1. FÖREMÅL SKÖTSEL AV AVFALLSCENTRAL I upphandlingen ingår skötselentreprenaden för avfallscentralen i Teuva, adress Horontie

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 46 Nr 46 LANDSKAPSFÖRORDNING om fordonsdefinitioner Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Utfärdat i Mariehamn den 25 november 2004 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från Medlemsinfo 7/12/JK Lönehöjningar till farmaceutisk personal från 1.12.2012 A. Individuella löner 1.12.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till farmaceuter, provisorer och farmacielever i

Läs mer

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 1(6) Blomlådor för ökad trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder 1 (7) Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder Plats Problem 1. Generellt Fastighetsägare sköter inte sina uppgifter tillexempel klipper ner sina häckar till rätt längd, blir svårt att se

Läs mer

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

markvardsredskap katalog 2015 sopaggregat snö- vinterredskap ogräsredskap ridhusharvar hydrauliska skopor adaptrar och övrigt

markvardsredskap katalog 2015 sopaggregat snö- vinterredskap ogräsredskap ridhusharvar hydrauliska skopor adaptrar och övrigt markvardsredskap katalog 2015 sopaggregat snö- vinterredskap ogräsredskap ridhusharvar hydrauliska skopor adaptrar och övrigt w w w. p o l s s o n s. s e innehåll Sopaggregat 3 snö- vinterredskap 15 OGRÄSREDSKAP

Läs mer

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet.

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet. LASTBILSFÖRARES YRKESKOMPETENS Lag och förordningen om lastbilsförares yrkeskompetens trädde i kraft 1.8.2007. Denna lagstiftning som baserar sig på ett EU direktiv innehåller kraven beträffande anskaffning

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Under stadens gator finns ett rörsystem för

Under stadens gator finns ett rörsystem för Skånska vattentornssällskapet Under stadens gator finns ett rörsystem för vatten och avlopp, ett rörsystem där vattnet med rätt tryck skall nå abonnenten och där avloppet utan problem skall komma fram

Läs mer

LÄKTA 2014 2016 textändringar i tredje upplagan

LÄKTA 2014 2016 textändringar i tredje upplagan KT Cirkulär 9/2015 bilaga 3 1(39) LÄKTA 2014 2016 textändringar i tredje upplagan fet stil = textändring överstreckad text = texten har slopats normal text = texten är intakt ALLMÄN DEL I TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Regler för grävning i allmän platsmark

Regler för grävning i allmän platsmark Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Regler för grävning i allmän platsmark ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-03-09, 82 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef GÄLLER

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Dnr Sida 1 (7) 2016-04-27 Handläggare Susanne Pettersson 08-508 262 68 Till Trafiknämnden 2016-05-19 Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten Bio-3 Reactor Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten INNEHÅLL 01 Bio-3 - egenskaper 02 Säkerhet 03 Funktionsprincipen 04 Vad behöver du for att installera 05

Läs mer

Instruktion för framkomlighet och säkerhet för transporter av betongelement

Instruktion för framkomlighet och säkerhet för transporter av betongelement Instruktion för framkomlighet och säkerhet för transporter av betongelement Bakgrund Syftet med denna instruktion är att ge Abetongs kund en möjlighet att förbereda den aktuella arbetsplatsen för en framgångsrik

Läs mer