Delackord lönesättningen TIM-AKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delackord lönesättningen TIM-AKA 2003 2004"

Transkript

1 Delackord lönesättningen TIM-AKA stp03osaurakkar.doc

2 4 Kommunala arbetsmarknadsverket Första upplagan ISBN Finlands Kommunförbund WS Bookwell Oy Juva 2003 Försäljning: Publikationsförsäljningen vid Finlands Kommunförbund Beställningsnummer Kommunala arbetsmarknadsverket Andra linjen HELSINGFORS tfn (09) fax (09) stp03osaurakkar.doc

3 3 Delackord DELACKORDLÖNESÄTTNING (en del av det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade) INNEHÅLL DELACKORD... 4 A UNDERHÅLL AV GATOR B RENHÅLLNING AV GATOR C PARKARBETEN D TOTALRENOVERING AV BYGGNADER E BYGGANDE AV LUFTLEDNINGAR OCH JORDKABLAR F MONTERING AV GATU- OCH PARKBELYSNINGSANORDNINGAR G BYGGANDE AV TRANSFORMATORSTATIONER H BYGGANDE AV KOMMUNALTEKNIK I VATTENVERKSARBETEN J STADSMÄTNING stp03osaurakkar.doc

4 Delackord 4 DELACKORD 1 Allmänt Delackordlönesättningarna gäller antingen individuellt eller gruppvis. Inkomsten består av en fast del per arbetstimme för varje arbetstagare och en arvodesdel som är beroende av individens eller gruppens prestationsnivå. Delackordlönesättningarna innefattar bl.a. arbetserfarenhetstillägg individuellt tillägg arbetsmiljötillägg. När det gäller delackord som utförts av en grupp delas arvodesdelens totaltid mellan gruppmedlemmarna i förhållande till arbetstimmarna. Den standardtid som utgör grund för delackordlönesättningen omfattar, om inte något annat nämns: eventuell förberedelsetid, tid för utförandet och hjälptid (dagstandard + återhämtningstid), som består av bl.a. daglig förflyttning, hämtning och returnering av arbetsmaskiner, arbetsredskap, material osv., utredning av arbetsdirektiv, rapportering e.dyl., dagligt arrangerande och skötsel av arbetsplatsen, maskinerna, redskapen osv., på- och avklädning av särskild skyddsklädsel som arbetet kräver, oundvikligt väntande i anslutning till arbetet (dock inte s.k. störningstider) som beror på arbetets natur och övriga tider som motsvarar de ovan nämnda tiderna och som inte ingår i grundtiden eller i förberedelsetiden, återhämtningstid, vars längd beror på hur påfrestande arbetet är. De i arbetskollektivavtalet nämnda kafferasterna samt övriga personliga hjälptider, såsom personliga behov och tvättning i synnerligen smutsiga arbeten, betraktas som återhämtningstider, vilka ingår i den totala återhämtningstiden. stp03osaurakkar.doc

5 5 Delackord 2 Ibruktagande 3 Försöksavtal 4 Dimensionering 5 Ackorduträkning Kollektivavtalsparterna rekommenderar att prestationsavlöning enligt delackordlönesättningen skall iakttas som primär löneform i arbeten över vilka det har uppgjorts en delackordlönesättning som ingår i denna bilaga. Om ibruktagandet av lönesättningen skall avtalas lokalt. Vid ordnandet av den utbildning och den information som ibruktagandet av ackordlönesättningen förutsätter understryks det lokala samarbetet mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Avtalsparterna ger vid behov hjälp vid ordnandet av information och utbildning. Vill man inte avtala om att delackordlönesättningen skall användas varaktigt, rekommenderar avtalsparterna att man i kommunerna och samkommunerna mellan arbetsgivaren och KAT:s lokalförening eller av denna befullmäktigad berörda förtroendeman ingår ett försöksavtal om användningen av delackordlönesättningarna. Vid ingåendet av försöksavtalet skall följande principer iakttas: objekten för försöket fastställs, försökets längd fastställs till en med tanke på arbetshelheten tillräckligt lång tid och den garantilön fastställs som skall betalas under den tid försöket pågår (den nuvarande totaltim- eller tidlönen) och som skall betalas om den är högre än lönen enligt delackordlönesättningen. De flesta lönesättningarna förutsätter att arbetsobjekten förhandsdimensioneras och klassificeras, åtgärder som utförs gemensamt av förtroendemannen för de berörda arbetstagarna och en representant för arbetsgivaren. Dimensioneringen/klassificeringen utförs enligt arbetsledardistrikt eller så att den gäller andra ändamålsenliga ansvarsområden. Individuellt ackord: Inkomst = FD + AD Gruppackord: Inkomst = FD + ADG N stp03osaurakkar.doc

6 Delackord 6 FD = AD = ADG = N = Fast del som betalas individuellt per arbetstimme Den arvodesdel gällande en enskild arbetstagare som fås ur lönesättningen Den arvodesdel som fås ur lönesättningen för en arbetsgrupp bestående av två eller flera arbetstagare Antalet gruppmedlemmar (timantalet detsamma) 6 Inkomstmål 7 Fasta delar Inkomstmålet är i prestationsavlönat arbete en så stor inkomst per timme som i olika yrken avtalas centraliserat på lokal nivå. Minimioch maximigränserna för inkomstmålen framgår av bilaga 4 i gällande arbetskollektivavtal för timavlönade. /tim. Nivå I Elmontör, transformatormontör minimum maximum Nivå II Äldre yrkesman, väghyvelförare minimum maximum Nivå III Yngre elmontör, frontlastar- och lastbilsförare minimum maximum Nivå IV Yngre yrkesman, traktorförare minimum maximum Nivå V Fullt yrkeskunnig parkarbetare, diversearbetare och hjälpkarl minimum maximum Nivå VI Park- och trädgårdsarbetare samt de arbetstagare som finns nämnda i lönegrupp IV i bilaga 2 till arbetskollektivavtalet minimum maximum Den fasta del som per arbetstimme betalas till en arbetstagare utgör 65 % av inkomstmålet (0,65 inkomstmålet). Minimi- och maximivärdena för de fasta delarna enligt nivågrupperingen framgår av bilaga 4 i gällande arbetskollektivavtal för timavlönade. Nivå I Nivå II Nivå III Nivå IV Nivå V Nivå VI /tim. minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum stp03osaurakkar.doc

7 7 Delackord 8 Koefficient för omräkning i pengar Den arvodesdel som betalas till en arbetstagare på grund av arbetsprestation är till storleken 35 % av inkomstmålet när arbetstagarens arbetsprestationsnivå överensstämmer med normal ackordtakt. Lönesättningen i fråga om arvodesdelen har angetts i tid (minuter), den intjänade tiden skall med tanke på lönebetalningen omräknas i euro. Omräkningen i eurobelopp sker med hjälp av en koefficient för omräkning i pengar (hur mycket en minut är värd i pengar) så, att det lokalt avtalade inkomstmålet multipliceras med 0, (0,35/60). Minimi- och maximivärdena för koefficienterna för omräkning i pengar enligt nivågrupperingen framgår av bilaga 4 i gällande arbetskollektivavtal för timavlönade. Nivå I Nivå II Nivå III Nivå IV Nivå V Nivå VI /min. minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum 9 Delackordlönesättningarna Alla ackordtider har angetts i minuter på nivån för normal ackordtakt. Lönesättningarna har inom huvudindelningen grupperats med numrering för de enskilda arbetena. Om lönesättningen har uppgjorts lokalt, dvs. endast i fråga om ett objekt, har tecknet *) lagts till efter numreringen. Huvudindelning: A Underhåll av gator B Renhållning av gator C Parkarbeten D Totalrenovering av byggnader E Byggande av luftledningar och jordkablar F Montering av gatu- och parkbelysningsanordningar G Byggande av transformatorer H Byggande av kommunalteknik I Vattenverksarbeten J Stadsmätning stp03osaurakkar.doc

8 Delackord 8 10 Exempel på löneuträkning Individuellt ackord: Gruppackord: En arbetstagare har under en 8 timmars dag plogat sammanlagt 160 km gator med lastbil, och den sammanhängande plogningslängden har alltid överstigit 0,5 km. Enligt lönesättningspunkt B.4/2401 är enhetstiden 3,19 min./km och inkomstmålet bestäms enligt nivå III. Inkomstmålet är enligt ett lokalt avtal 12,00 /tim. Den fasta delen är 0,65 12 = 7,80 /tim. och koefficienten för omräkning i pengar är 0, (0,35/60) 12 = 0,0700. Inkomsten = FD + AD, dvs. den fasta delen + arvodesdelen FD = 8 7,80 = 62,40 AD = 160 3,19 0,0700 = 35,73 Inkomsten är 62,40 +35,73 = 98,13 per dag och 98,13 : 8 = 12,27 /t. En transformatormontör och en yngre transformatormontör har under 4,5 timmars tid utfört termineringsarbeten på en transformators högspänningskabel. Enligt lönesättningspunkt G.5/7501 är enhetstiden 550,83 min. Som inkomstmålsnivå har för transformatormontören avtalats om 14,80 /tim. och för den yngre transformatormontören 12,00 /tim. Totaltiden för gruppackordets arvodesdel delas mellan gruppmedlemmarna i förhållande till arbetstimmarna. Koefficienten för omräkning i pengar är 0, inkomstmålet. a) Transformatormontörens timinkomst är FD = 0,65 14,80 = 9,62 /tim. AD = (550,83 : 2) (0, ,80) : 4,5 = 5,28 /tim. Timinkomsten är 9,62 +5,28 = 14,90 /tim. stp03osaurakkar.doc

9 9 Delackord b) Den yngre transformatormontörens timinkomst är FD = 0,65 12,00 = 7,80 /tim. AD = (550,83 : 2) (0, ,00) : 4,5 = 4,28 /tim. Timinkomsten är 7,80 +4,28 = 12,08 /tim. 11 Exempel på uträkning av hur lång tid en arbetsprestation tar En kommuns vägnät plogas med traktor/plogkombinationer, sträckor som skall plogas finns enligt följande: Centrumområde 11 km Tätortsområde 207 km Leder för lätt trafik 25 km Korsningar 236 st. Anslutn. till leder för lätt trafik 52 st. Busshållplatser 59 st. Enligt lönesättningspunkterna B.5/ är arbetsprestationstiderna enligt normal ackordtakt följande: Centrumområde 7,83 min./km Tätortsområde 5,42 min./km Led för lätt trafik 500 min./km Korsning 290 min./st. Anslutn. till led för lätt trafik 1,2 min./st. Busshållplats 1,6 min./st. Såsom total prestationstid för en plogningsgång fås: (11 7,83) + (207 5,42) + (25 5,00) + (236 2,90) + (52 1,2) + (59 1,6) min = 86, , , ,4 + 62,4 + 94,4 min = 2174,27 min = 36,24 timmar. Om området skulle behöva plogas på tre timmar, behövs det totalt 12 st. traktor/plogkombinationer. stp03osaurakkar.doc

10 Underhåll av gator 10 A UNDERHÅLL AV GATOR A.1 Körbanemarkering genom målning Arbetsredskap: Traktor, släpkärra och tillbehör för målning. Arbetsmetod: De ställen som skall målas avskiljs med varningsmärken (gummikoner) från den övriga delen av gatuavsnittet. På gatan utmärks (utmäts) de punkter som skall målas, vagnen för målningstillbehör förses med målarfärg och munstycket testas för kontroll av att målarfärg kommer ut på önskat sätt. Körbanemarkeringarna målas på gatan, gummikonerna flyttas så att de skyddar de nymålade märkena samt tejpas ihop med varandra. Förflyttning till följande ställe. Gummikonerna samlas upp efter det att målfärgen torkat. Metoden är lämplig för målning av körtrafikleder och leder för lätt trafik. Delackordets fasta del Traktorförare Äldre arbetstagare Yngre arbetstagare Nivå IV Nivå IV Nivå V Arb.nr Uppgift: Körbanemarkering genom målning Arbetsgrupp: 2 eller 3 arbetstagare + traktorförare Arbetstid minuter 1101 Målning, antingen streckad eller 715,00/km sammanhängande linje 1102 Påbättring, antingen streckad eller 401,67/km sammanhängande linje 1103 Målning av skyddsväg 95,25/st Påbättring av skyddsväg 67,75/st Målning av trafikdirigerande pil 43,00/st Målning av parkeringsruta 12,31/st Påbättring av parkeringsruta 5,08/st. A.2 Körbanemarkering genom utfyllning med massa Arbetsredskap: Traktor, släpkärra och tillbehör för utfyllning med massa. Arbetsmetod: De ställen som skall fyllas ut med massa avskiljs med varningsmärken (gummikoner) från den övriga delen av gatuavsnittet. På gatan utmärks (utmäts) de punkter som skall fyllas ut stp03osaurakkaar.doc

11 11 Underhåll av gator med massa, vagnen utrustas med massa och munstycket testas för kontroll av att massa kommer ut på önskat sätt. Körbanemarkeringarna fylls ut i gatan, gummikonerna flyttas så att de skyddar de utfyllda ställena och tejpas ihop sinsemellan. Förflyttning till följande ställe. Gummikonerna samlas upp efter det massan torkat. Metoden är lämplig för utfyllning med massa när det är fråga om körtrafikleder och leder för lätt trafik. Delackordets fasta del Traktorförare Äldre arbetstagare Yngre arbetstagare Nivå IV Nivå IV Nivå IV Arb.nr Uppgift: Körbanemarkering genom utfyllning med massa Arbetsgrupp: 2 eller 3 arbetstagare + traktorförare Arbetstid minuter 1201 Utfyllning, antingen streckad eller 872,50/km sammanhängande linje 1202 Påbättring, antingen streckad eller 592,50/km sammanhängande linje 1203 Utfyllning med massa på skyddsväg 123,67/st Påbättring av utfyllning med massa på skyddsväg 95,92/st Utfyllning med massa, parkeringsruta 14,39/st Påbättring av utfyllning med massa, parkeringsruta 7,17/st. A.3 Lappning av gatubeläggning med asfalt Metodbeskrivningar enligt arbetsnummer 1301 Förflyttar sig i tätortsområde med traktor från depån till arbetsstället, från ett arbetsställe till nästa och från arbetsstället till depån. Förflyttningarna försvåras av den övriga trafiken och av trafikljus Arbetsmomentet omfattar: lyftande av spade, järnspett, limkanna och handstamp från flaket och återställande av dem på flaket Arbetsmomentet omfattar: lyftande av spade, järnspett, raka, limkanna och gummikoner från flaket och återställande av dem samt dirigering av trafiken förbi arbetsstället med hjälp av gummikoner Arbetsmomentet omfattar: lyftande av spade, järnspett, raka, limkanna, gummikoner och en handstyrd vält från flaket och återställande av dem samt dirigering av trafiken förbi arbetsstället med hjälp av gummikoner. stp03osaurakkaar.doc

12 Underhåll av gator Arbetsmomentet omfattar: lappning av ett litet hål, under 0,5 m², i asfalten. Asfalten komprimeras med handstamp. Skarven mellan den nya och den gamla asfalten limmas med lösning och isoleras med filler. Arbetsmomenten 1301 och 1302 läggs till när den totala tiden beräknas Arbetsmomentet omfattar: lappning av ett litet hål, under 1 m², i asfalten. Asfalten komprimeras med handstamp. Skarven mellan den nya och den gamla asfalten limmas med lösning och isoleras med filler. Arbetsmomenten 1301 och 1303 läggs till när den totala tiden beräknas Avlägsnar gammal asfalt med traktorskopa, spade och järnspett samt jämnar ut bottnen inför vältningen. Sågning och huggning i samband med att den asfalt som skall avlägsnas avgränsas ingår inte i arbetstiden. Den gamla asfalten lastas på traktorflaket med lastskopa. Avfallet förs bort medan bottnen komprimeringsvältas Arbetsmomenten är desamma som i , men den yta som behandlas är större Jämnar ut och rengör med hjälp av spade och järnspett kanterna av en spricka med sandyta i asfalten och dess botten inför komprimeringsvältning. Asfalt avlägsnas inte någon annanstans, utom eventuellt små bitar för utjämningens skull på det ställe där den gamla och den nya asfalten möts Arbetsmomenten är desamma som i , men den yta som behandlas är större Komprimerar bottnen på det område som skall asfalteras med vibratorplatta eller vält. Efter komprimeringsvältningen mäts bottnens täthet och fukthalt med mätanordning. Om bottnen inte har packats tillräckligt fuktas den och man vältar den på nytt. Den tid som åtgår till att mäta bottnens täthet, eventuellt fukta bottnen och välta den på nytt ingår inte i den kalkylerade tiden Arbetsmomenten är desamma som i , men den yta som behandlas är större Arbetsmomentet omfattar: väntan på massa på asfaltstationen och lastning av massan på flaket, lastning av filler i traktorskopan och kvittering av varumottagningen. Förflyttningen från arbetsstället till asfaltstationen och tillbaka ersätts enligt punkt stp03osaurakkaar.doc

13 13 Underhåll av gator 1326 Sprider lösning i skarven mellan gammal och ny asfalt. Lyfter med hjälp av traktorns lastskopa asfaltmassan till den plats som skall lappas och breder ut den så gott det går med anordningen. Den andra arbetstagaren breder ut asfalten i slutlig form med spade och raka Arbetsmomenten är desamma som i 1326, men den yta som behandlas är större Komprimerar den utbredda asfalten med en handstyrd vält eller vibratorskiva Arbetsmomenten är desamma som i 1329, men den yta som behandlas är större Breder efter vältningen ut fillersanden ovanpå lösningen i skarven mellan gammal och ny asfalt för att förebygga att asfalten fastnar i skodonen Arbetsmomenten är desamma som i 1332, men den yta som behandlas är större. Delackordets fasta del Traktorförare Äldre arbetstagare Yngre arbetstagare Nivå IV Nivå IV Nivå V Arb.nr Uppgift: Lappning av gatubeläggning med asfalt Arbetsgrupp: Traktorförare och en arbetstagare Arbetstid minuter 1301 Förflyttning med traktor 6,84/km 1302 Arb.redsk. ner från och upp på flaket 5,67/obj Arb.redsk. ner från och upp på flaket samt 7,48/obj. trafikdirigering 1304 Arb.redsk. ner från och upp på flaket samt 16,25/obj. trafikdirigering 1305 Lappning under 0,5 m 2 8,78/obj Lappning, ca 1 m 2 11,08/obj Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning av bottnen, under 10 m 2 37,00/ton lappningsm Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning 6,00/m 2 av bottnen, under 10 m Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning av bottnen, m 2 30,00/ton lappningsm. stp03osaurakkaar.doc

14 Underhåll av gator 14 Arb.nr Uppgift: Lappning av gatubeläggning med asfalt Arbetsgrupp: Traktorförare och en arbetstagare Arbetstid minuter 1310 Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning 5,00/m 2 av bottnen, m Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning 25,00/ton lappningsm. 3,90/m 2 av bottnen, över 20 m Avlägsnande av gammal asfalt samt utjämning av bottnen, över 20 m Utjämning av bottnen samt kanterna, under 10 m 2 24,42/ton lappningsm Utjämning av bottnen samt kanterna, under 10 m 2 3,96/m Utjämning av bottnen samt kanterna, m 2 19,58/ton lappningsm Utjämning av bottnen samt kanterna, m 2 3,18/m Utjämning av bottnen samt kanterna, över 20 m 2 14,00/ton lappningsm Utjämning av bottnen samt kanterna, över 20 m 2 2,27/m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 48,00/ton lappningsm. under 10 m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 6,75/m 2 under 10 m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 39,58/ton m 2 lappningsm Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 6,00/m m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, 30,00/ton lappningsm. 5,05/m 2 över 20 m Komprimering av bottnen med handstyrd vält, över 20 m Avhämtning av asfalten från asfaltstation 27,92/gång 1326 Utbredning o. utjämning av asfalt, under 10 m 2 47,75/ton 1327 Utbredning o. utjämning av asfalt, m 2 39,25/ton 1328 Utbredning o. utjämning av asfalt, över 20 m 2 29,75/ton 1329 Komprimering av asfalt med vält, under 10 m 2 21,17/ton 1330 Komprimering av asfalt med vält, m 2 17,00/ton 1331 Komprimering av asfalt med vält, över 20 m 2 13,00/ton 1332 Limning av asfaltskarven, under 10 m 2 8,75/ton 1333 Limning av asfaltskarven, m 2 7,00/ton 1334 Limning av asfaltskarven, över 20 m 2 5,42/ton stp03osaurakkaar.doc

15 15 Renhållning av gator B RENHÅLLNING AV GATOR B.1 Avlägsnande av packad snö Arbetsredskap: Väghyvel och kombinerad traktor/plog. Arbetsmetod: Väghyveln kör först och den kombinerade traktorn/plogen följer efter och flyttar till vägrenen det snökross som väghyveln lösgjort och som blivit kvar på körbanan. Om vägen är bredare än två bearbetningsgånger eller om den packade snön är tjockare än 10 cm, så måste väghyveln utföra samma åtgärd två gånger för att avlägsna den packade snön. I korsningarna avlägsnar väghyveln den packade snön genom korta (ca meter) körningar fram och tillbaka. I små korsningar måste dessa upprepas 2 5 gånger och i stora korsningar 8 12 gånger. I vändpunkterna vänds väghyveln så, att maskinen bearbetar den packade snön också på återfärden. En del av vägarna är emellertid sådana att man inte kan vända maskinen. Då måste man backa väghyveln utan bearbetning och åter börja avlägsna den packade snön i samma riktning. På vägar som är bredare än två bearbetningsgånger är det fördelaktigare att utföra arbetet så, att maskinkombinationen består av två väghyvlar och en kombinerad traktor/plog. I standardtidtabellen avser platsdefinitionerna följande: Centrumområde = stadens eller kommunens kärncentrum, där trafikljusen och fordonstrafiken i väsentlig mån hindrar rörligheten hos väghyveln och medför betydande väntetider för den. Vid bearbetning på natten används lönesättningen för nedan nämnda litet trafikerade körled. Område i utkanten = ett sådant område i staden eller kommunen där det sällan finns trafikljus och där fordonstrafiken inte i någon väsentlig mån hindrar avlägsnande av packad snö. Smärre stopp på grund av trafiken ingår i lönesättningen. I standardtidtabellen har i fråga om gatans bearbetningsbredd som mått använts bearbetningsgånger, antingen högst 2 eller fler än 2 gånger. Det finns väghyvlar av flera olika storlekar. När bredden hos väghyvelns bett är mm, så kan man med två körningar avlägsna den packade snön från en 6,2 meter bred gata och när bettet är mm är bredden för avlägsnandet 7,0 meter. stp03osaurakkabr.doc

16 Renhållning av gator 16 Lönesättningspunkten "Hyvel" används när det inte ingår traktor i arbetsgruppen för att man kopplat en snöstoppare till väghyveln. Arvodet gäller då en eller två väghyvelförare, beroende på den ursprungliga gruppens storlek. Denna arbetsmetod är allra förmånligast. Delackordets fasta del Väghyvelförare Traktorförare Nivå II Nivå IV Arb.nr Antal bearbetningsgånger Den packade snöns tjockl. cm Maskinkombination Arbetsbeskrivning Arbetare Arbetstid minuter/ 100m Livligt trafikerad körled (centrumområde) 2101 högst 2 högst 10 Hyvel och traktor Bearbetning 2 3 5, högst 2 högst 10 Hyvel i 1 2, högst 2 över 10 Hyvel och traktor båda 2 3 9, över 2 högst 10 Hyvel och traktor riktn , högst 2 över 10 Hyvel 1 4, över 2 högst 10 Hyvel 1 4, över 2 över 10 Hyvel och traktor , över 2 över 10 Hyvel 1 8, över 2 högst 10 2 hyvlar och traktor 3 7, över 2 högst 10 2 hyvlar 2 5, över 2 över 10 2 hyvlar och traktor 3 14, över 2 över 10 2 hyvlar 2 9,83 Litet trafikerad körled (område i utkanten) 2113 högst 2 högst 10 Hyvel och traktor Bearbetning 2 3 3, högst 2 högst 10 Hyvel i 1 1, högst 2 över 10 Hyvel och traktor båda 2 3 6, över 2 högst 10 Hyvel och traktor riktn , högst 2 över 10 Hyvel 1 3, över 2 högst 10 Hyvel 1 3, över 2 över 10 Hyvel och traktor , över 2 över 10 Hyvel 1 6, över 2 högst 10 2 hyvlar och traktor 3 5, över 2 högst 10 2 hyvlar 2 3, över 2 över 10 2 hyvlar och traktor 3 9, över 2 över 10 2 hyvlar 2 7,00 stp03osaurakkabr.doc

17 17 Renhållning av gator Arb.nr Antal bearbetningsgånger Hinderfri väg Den packade snöns tjockl. cm Maskinkombination Arbetsbeskrivning Arbetare Arbetstid minuter/ 100m 2125 högst 2 högst 10 Hyvel och traktor Bearbetning 2 3 3, högst 2 högst 10 Hyvel i 1 1, högst 2 över 10 Hyvel och traktor båda 2 3 5, över 2 högst 10 Hyvel och traktor riktn , högst 2 över 10 Hyvel 1 2, över 2 högst 10 Hyvel 1 2, över 2 över 10 Hyvel och traktor , över 2 över 10 Hyvel 1 6, över 2 högst 10 2 hyvlar och traktor 3 4, över 2 högst 10 2 hyvlar 2 3, över 2 över 10 2 hyvlar och traktor 3 8, över 2 över 10 2 hyvlar 2 5,95 Ingen möjlighet att vända 2137 högst 2 högst 10 Hyvel och traktor Bearbetning, 2 6, högst 2 högst 10 Hyvel 1 3, högst 2 över 10 Hyvel och traktor retur 2 13, högst 2 över 10 Hyvel tom 1 6,84 Trottoar ,5 m högst 10 Hyvel och traktor Bearb. i 2 3, ,5 m högst 10 Hyvel en riktning 1 1, ,5 m över 10 Hyvel och traktor 2 6, ,5 m över 10 Hyvel 1 3,17 min./korsning 2145 Medelvärde av alla Hyvel och traktor Korta 2 9, Medelvärde av alla Hyvel bearbetningar 1 4,93 min./busshållplats 2147 Medelvärde av alla Hyvel och traktor fram o. 2 3, Medelvärde av alla Hyvel tillbaka 1 2,03 B.2 Byte av väghyvelbett Arbetsredskap: Verktyg som man enligt erfarenhet vet att är ändamålsenliga. Arbetsmetod: Väghyvelföraren kör in väghyveln i reparationshallen och montören tar fram de behövliga verktygen. Hyvelbetten (två cirka 2 m långa bett) lösgörs och förs till anvisad uppbevaringsplats. De nya betten hämtas till monteringsstället och sätts fast i stp03osaurakkabr.doc

18 Renhållning av gator 18 väghyveln. Montören för bort verktygen och väghyvelföraren kör ut väghyveln. Delackordets fasta del Väghyvelförare Montör Nivå II Nivå II Arb. nr Uppgift Arbetstid 2201 Byte av två bett 47,50 min./bett B.3 Sänkning av snövall och skärning för att bredda körbanan 2301 Arbetsredskap: Väghyvel och kombinerad traktor/plog. Arbetsmetod: Väghyveln kör först och den kombinerade traktorn/plogen följer efter och flyttar åt sidan snöblock som väghyveln lösgjort och som fallit på körleden. Väghyvelns bett regleras i sidläge så, att snövallen skärs av på en bredd av cirka 1,5 m och till en tjocklek av cirka cm per körning. Sänkning av en snövall som är tjockare än den ovan nämnda förutsätter ytterligare en körning på samma vägsträcka. Medan väghyvelföraren kör reglerar han bettets ställning så, att träd, buskar, trafikmärken e.d. som står i vägen inte skadas Arbetsredskap: Bearbetningsmaskin Wille 845 som har försetts med en cirka 2 m 3 skopa. Arbetstid: Arbetet görs på dagen. Tiden på dygnet inverkar inte väsentligt på arbetstiden. Arbetsmetod: Samlar snön från vardera sidan av körbanan genom att skuffa ihop den till en hög. Fyller skopan med snö och för den med bearbetningsmaskinen till en större hög där snön samlas. Transportsträckan inverkar betydligt på arbetstiden. Undersökningen gjordes på bostadsgator där gatubottnens bredd var c:a 3,8 m innan snön avlägsnades. Efter att snön avlägsnats var gatubottnens bredd 5 5,5 m. Snövallens höjd vid vägkanterna varierade mellan 70 och 90 cm Beskrivningen av arbetet är i övrigt likadan som i punkt 2302, men som bearbetningsmaskin användes Caterpillar 428. Skopan var också av samma storlek som den som användes med arbetsmaskinen Wille. stp03osaurakkabr.doc

19 19 Renhållning av gator Delackordets fasta del Väghyvelförare Traktorförare Nivå II Nivå IV Arb. nr Uppgift Arbetare Arbetstid minuter 2301 Sänkning av snövall Väghyvel/traktor 2 2,17/100 m 2302 Skärning av snövallen på vardera Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 30 m 1 0,78/ gatumeter 2303 sidan av gatan för att bredda körbanan Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 60 m 1 0,83/ gatumeter 2304 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 90 m 1 0,91/ gatumeter 2305 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 120 m 1 1,04/ gatumeter 2306 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 140 m 1 1,12/ gatumeter 2307 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 170 m 1 1,22/ gatumeter 2308 Wille ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 200 m 1 1,35/ gatumeter 2309 Wille ca 2 m 3 skopa, 1 1,54/ transportsträcka 250 m 2310 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 30 m 2311 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 60 m 2312 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 90 m 2313 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 120 m 2314 Skärning av snövallen Caterpillar ca 2 m 3 för att bredda skopa, transportsträcka körbanan 140 m 2315 Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 170 m gatumeter 1 0,35/ gatumeter 1 0,49/ gatumeter 1 0,58/ gatumeter 1 0,75/ gatumeter 1 0,81/ gatumeter 1 0,94/ gatumeter stp03osaurakkabr.doc

20 Renhållning av gator 20 Arb. nr Uppgift Arbetare Arbetstid minuter 2316 Skärning av snövallen för att bredda körbanan Caterpillar ca 2 m 3 skopa, transportsträcka 200 m 1 1,10/ gatumeter 2317 Caterpillar ca 2 m 3 B.4 Snöplogning med lastbil skopa, transportsträcka 250 m Arbetsredskap: Kombinerad lastbil/plog. 1 1,33/ gatumeter Arbetsmetod: Den kombinerade lastbilen/plogen kör den första plogningsgången så, att vägens/gatans mittlinje eller en led för lätt trafik blir fri från lös snö. Plogen avlägsnar snön från ett cirka 2,7 m brett parti med en körgång. Man kör så många gånger fram och tillbaka att den lösa snön blir avlägsnad från vägen/gatan. Plogvallar får inte lämnas i gatukorsningarna. Lönesättningen gäller inte plogning på riksväg Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. Arbetsmetod: Föraren kör så många gånger längs den gata som skall plogas att önskat resultat uppnås. Under bearbetningens gång avlägsnar hyvelbladet och ofta också förplogen lös och packad snö. Tiden omfattar avlägsnandet av snön från en gata med korsningar. Vid undersökningen avlägsnades snön av två kombinationer som körde efter varandra. Tiden omfattar de kilometrar som ett fordon bearbetar Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. Arbetsmetod: Föraren kör så många gånger längs den gata som skall plogas att önskat resultat uppnås. Under bearbetningens gång avlägsnar hyvelbladet och ofta också förplogen lös och packad snö. Till tiden skall fogas den tid som går åt för att avlägsna snön från korsningar och parkeringsplatser vid återvändsgator med bostadshus. Snön är högst 10 cm djup Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. stp03osaurakkabr.doc

21 21 Renhållning av gator Arbetsmetod: Föraren kör så många gånger längs den gata som skall plogas att önskat resultat uppnås. Under bearbetningens gång avlägsnar hyvelbladet och ofta också förplogen lös och packad snö. Till tiden skall fogas den tid som går åt för att avlägsna snön från korsningar och parkeringsplatser vid återvändsgator med bostadshus. Snön är mer än 10 cm djup Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. Arbetsmetod: Lastbilen rengör korsningen av en återvändsgata med bostadshus genom att med två tre plogningsrörelser fram och tillbaka avlägsna snön från körbanan Arbetsredskap: lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor. Arbetsmetod: Lastbilen rengör en parkeringsplats för flera bilar vid en återvändsgata för bostadshus genom att med två fyra plogningsrörelser fram och tillbaka avlägsna snön från parkeringsplatsen. Om det finns flera likvärda parkeringsplatser vid gatan multipliceras tiden enligt detta antal Arbetsredskap: Väghyvel, lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor försedd med schaktblad eller skopa. Arbetsmetod: Väghyveln kör först och plogar lös och packad snö från gatans mitt. Därefter kommer lastbilen som plogar följande remsa, i främsta hand gatans kant, busshållplatser och korsningar. Sist kommer traktorn som finputsar hållplatser, korsningar, trottoaranslutningar o.s.v. Lastbilen kan med en körning fram och tillbaka efter väghyveln få gatan i önskat skick eller bli tvungen att köra flera gånger fram och tillbaka längs samma gata. Tiden omfattar den körsträcka som uppmätts i lastbilens kilometermätare under arbetets gång. Arbetstiden för hela gruppen är tre gånger det antal minuter som lastbilen har samlat ihop Arbetsredskap: Väghyvel, lastbil till vilken har kopplats en plog och ett hyvelblad, traktor försedd med schaktblad eller skopa. Arbetsmetod: Väghyveln kör först och plogar lös och packad snö från gatans mitt. Därefter kommer lastbilen som plogar följande remsa, i främsta hand gatans kant, busshållplatser och korsningar. Sist kommer traktorn som finputsar hållplatser, korsningar, trottoaranslutningar o.s.v. Lastbilen kan med en körning fram och tillbaka stp03osaurakkabr.doc

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar SNOWEK Pionjär inom dammbindning Tillverkare: Snowek, Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio, Finland Uppsamlande sopmaskin Snoweks uppsamlande

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN. Gjutning av betongplattor för återvinningsstationernas containrar

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN. Gjutning av betongplattor för återvinningsstationernas containrar OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN Gjutning av betongplattor för återvinningsstationernas containrar Sida 1 / 8 ANBUDSFÖRFRÅGAN GJUTNING AV BETONGPLATTOR FÖR ÅTERVINNINGSSTATIONERNAS CONTAINRAR 1. UPPHANDLINGSENHET

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

UPPHANDLINGENS INNEHÅLL SKÖTSEL AV AVFALLSCENTRAL

UPPHANDLINGENS INNEHÅLL SKÖTSEL AV AVFALLSCENTRAL OY BOTNIAROSK AB UPPHANDLINGENS INNEHÅLL SKÖTSEL AV AVFALLSCENTRAL 03/2013 1 1. FÖREMÅL SKÖTSEL AV AVFALLSCENTRAL I upphandlingen ingår skötselentreprenaden för avfallscentralen i Teuva, adress Horontie

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

ARTIKELNUMMERREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING. INKL MASKINER- OCH MASKINTILLBEHÖR

ARTIKELNUMMERREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING. INKL MASKINER- OCH MASKINTILLBEHÖR 1 VERSION 2.2 2015-04-13 ARTIKELNUMMERREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING. INKL MASKINER- OCH MASKINTILLBEHÖR Det finns möjlighet att komplettera Artikelregister med fler artiklar efter användarnas önskemål. En

Läs mer

Användningen av brännolja i traktorn

Användningen av brännolja i traktorn Användningen av brännolja i traktorn Innehåll Användningen av brännolja i traktorn 3 Traktor utrustad till motorredskap 4 Traktor för användning i jordoch skogsbruk 6 Traktor för användning i gårdsbruksidkarensprivata

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Att anlägga en boulebana!

Att anlägga en boulebana! Att anlägga en boulebana! Förutsättningarna för att anlägga en boulebana kan variera. Anläggandet av banan styrs mycket av vilket underlag som banan ska anläggas på, exempelvis gräs, gammal fotbollsplan,

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta arbetskollektivavtal är ikraft 1.5.2014 28.2.2017. Avtalsperioden

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Tack för att Du valt Willa till att rena Ditt gråvatten

Tack för att Du valt Willa till att rena Ditt gråvatten 1 Tack för att Du valt Willa till att rena Ditt gråvatten Fastän Willa är lätt att installera och underhålla, behöver även denna renare en del åtgärder för att fungera. Genom att följa nedanstående installations-

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN. Avfallscentralen, reparation av omlastningshallens golv

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN. Avfallscentralen, reparation av omlastningshallens golv OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN Avfallscentralen, reparation av omlastningshallens golv Sida 1 / 8 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVFALLSCENTRALEN, REPARATION AV OMLASTNINGSHALLENS GOLV 1. UPPHANDLINGSENHET Oy Botniarosk

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

(Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11)

(Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN REGLEMENTE 2011-11-09 Skolskjutsreglemente (Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11) Bilagor: 1. Kartor 2. Modell för bedömning av risk och otrygghet

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal Övning kalkyl 1 Anbudskalkylering ver 1.3 1(5) 1 - Betongplatta på mark 1 Enligt mängdförteckningen till en industribyggnad innehåller en betongplatta på mark 282 m3 betong. Efter gjutning summeras levererade

Läs mer

Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning.

Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning. Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning. Bilaga till utvärdering av servicedeklaration om vinterväghållning 2009 Jag tycker att snöröjningen där vi bor fungerar bra. Däremot när det gäller

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Gn-sAtELLit. Öka din flexibilitet med Gn-Satellit

Gn-sAtELLit. Öka din flexibilitet med Gn-Satellit Gn-sAtELLit Öka din flexibilitet med Gn-Satellit Gn-sAtELLit en perfekt lösning för trånga gator och stadskärnor. ett brett sortiment för små bilar från 1,8 ton till 7,5 ton. Aggregaten går att använda

Läs mer

1 Exempel på ifylld avropsförfrågan (Bilaga 3)

1 Exempel på ifylld avropsförfrågan (Bilaga 3) 1 Exempel på ifylld avropsförfrågan (Bilaga 3) 1.1 Avropsförfrågan traktor Detta är en avropsförfrågan enligt SKL Kommentus Inköpscentrals AB ramavtal Parkmaskiner och gräsklippare 2012 2 (Projektnummer

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som Stanna och parkera Vad är stannande? Med stannande avses annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafi kförhållandena, eller 3. utgör parkering. Vad är parkering?

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK 1 INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 TIPS OCH RÅD... 3 PLANERA FÖR MONTAGE AV STÄNKSKYDD... 4 ELANSLUTNINGAR... 4 FLÄKT/VENTILATIONSDON/SPISKÅPA... 5 BELYSNING... 5 KRANAR... 5 SKARVAR... 6

Läs mer

Barn på gården. LRF informerar

Barn på gården. LRF informerar Barn på gården LRF informerar Varje år skadas många barn på våra gårdar, en del så allvarligt att de omkommer. Det är lätt att bli hemmablind. Men ofta kan man med enkla medel göra farliga ställen säkrare.

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Sågverksgatan 10 652 21 Karlstad Tel: 054-85 33 60 Fax: 054-85 33 61 berne@gossman.se - www.gossman.se

Sågverksgatan 10 652 21 Karlstad Tel: 054-85 33 60 Fax: 054-85 33 61 berne@gossman.se - www.gossman.se Var noga med att du får rätt djup när du gräver. Det är lika viktigt att du också får rätt bredd, tänk på att det är lättare att jobba om du har lite svängrum. Obs! Tänk på att du kanske måste ner med

Läs mer

Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong

Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong Final SE August 2002 / revision 4, april 2004 HiB:s kansli: Lars Sandström Box 7835 103 98 Stockholm Tel: + 46 8 698 58 00 Fax: + 46 8 698 59

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

REDSKAP FÖR PROFFS PRODUKTIVA WWW.SNOWSTAR.FI

REDSKAP FÖR PROFFS PRODUKTIVA WWW.SNOWSTAR.FI PRODUKTIVA REDSKAP FÖR PROFFS ZOOM PLOGAR U-PLOGAR, VIKPLOGAR, DIAGONALPLOGAR MULTISKOPOR, SANDSPRIDARSKOPOR, SNÖSKOPOR SOPSKOPOR, BOMVALS, SOPVALS WWW.SNOWSTAR.FI Kvalitetsutrustning för snöröjning Utomordenligt

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

Turebergs Visuella Identitet

Turebergs Visuella Identitet Turebergs Visuella Identitet Fordonsprofil och personell information till Turebergs samarbetspartners 2015 Ver 15.09.01 Fordon Fordon skall vara minst utrustade med: Färdskrivare Mobiltelefon och/eller

Läs mer

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN GENOMFÖRINGSBOX OCH HEMMABOX Genomföringsbox 1. Välj placeringsställe för hemmaboxen i fastigheten. Vid valet av placering lönar det sig att följa följande rekommendationer.

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Källa: SNA, Klimat, sjöar och vattendrag

Källa: SNA, Klimat, sjöar och vattendrag Varje vinter faller snö över Sverige och bäddar in landet i ett täcke av snö. I södra Sverige omväxlar i regel köldperioder med snö med milda perioder när snön smälter, medan man i norr får ett mer sammanhängande

Läs mer

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014. Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014. Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf KULTURPRODUCENTER Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014 Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf MINIMILÖNSREKOMMENDATION FÖR ARBETSTAGAREN SOM UTÖVAR

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

Checklista för en god arbetsmiljö. Denna checklista har utarbetats av Folksam Skadeförsäkring i samarbete med övervakande arbetarskyddsmyndigheter.

Checklista för en god arbetsmiljö. Denna checklista har utarbetats av Folksam Skadeförsäkring i samarbete med övervakande arbetarskyddsmyndigheter. Checklista för en god arbetsmiljö Denna checklista har utarbetats av Folksam Skadeförsäkring i sam med övervakande arbetarskyddsmyndigheter. 1 Checklista för en god arbetsmiljö En god arbetsmiljö finns

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen

Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen Konsultarbete Matematik D Skriftlig rapport till kunden! Frågeställning: En jeep kan ta sammanlagt 200 liter bensin i tanken och i lösa dunkar. Jeepen

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer