FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA"

Transkript

1 ! N O I T U L O S FLOWTITE Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA O L W E R

2 1 Inledning Förord Jord-rörsystem Fälttekniker Säkerhet Frakt, hantering och förvaring Inspektion av rör Reparation av rör Lossning och hantering av rör Förvaring av rör på installationsplatsen Förvaring av packningar och glidmedel Transport av rör Hantering av rör inskjutna i varandra Procedur för installation av rör Ledningsgrav av standardtyp Ledningsbädd Kringfyllningsmaterial Installationstyper Kringfyllning av rör Packning ovanför röret Rördeformationer Sammankoppling av rör FLOWTITE-muffar Dragsäkra skarvar (FBC) Flänskopplingar Laminerad skarv Andra kopplingsutföranden Förankringar, betonginneslutningar och anslutningar till fasta konstruktioner Betonginneslutningar Anslutningar till fasta konstruktioner Höljen (tunnlar) Genomföring i betongväggar Anpassningar på installationsplatsen Längdjustering Inskarvning med FLOWTITE-muffar Inskarvning med andra kopplingar än FLOWTITE

3 7 Andra installationsprocedurer och beaktanden Flera rör i samma ledningsgrav Korsande rör Instabil ledningsgravsbotten Översvämmad ledningsgrav Användning av stödkonstruktion i ledningsgrav Ledningsgrav på berggrund Oavsiktlig överutgrävning Rörinstallation i sluttningar (parallellt) Införlivande av ventiler och kamrar Förankring av rörventiler Luft- och vakuumventiler Rengörings- och avtappningsventiler Efter installationen Kontroll av det installerade röret Korrigering av alltför deformerade rör Tryckprovning med vatten i fält Anordning för test av kopplingar i fält Tryckprovning med luft i fält Alternativa installationer 37.1 Bred ledningsgrav Cementstabiliserad kringfyllning Bilaga 39 Bilaga AWWA M45 eller ATV 127 3

4 1 Inledning 1.1 Förord Det här dokumentet är en del av FLOWTITEdokumentationen för användare av FLOWTITEprodukter. Den ska användas tillsammans med produktvägledningen för FLOWTITE och är avsedd att hjälpa installatören att förstå vilka villkor och procedurer som måste efterlevas för att åstadkomma tillfredsställande hantering och nedgrävd installation av FLOWTITE -rör. Bilagorna kan vara en användbar informationskälla för projektingenjörerna. Det här dokumentet avhandlar främst normala förhållanden som kan påträffas i fält. Ovanliga situationer som kräver särskilda överväganden nämns inte. Sådana situationer ska lösas i samarbete med leverantören. Andra installationer än direkt nedgrävning, som till exempel schaktfri installation, installation under vatten eller ovanför marken diskuteras inte i den här anvisningen. Kontakta leverantören för rekommenderade procedurer och information om begränsningar i dessa fall. Framför allt är den här installationsanvisningen inte avsedd att ersätta sunt förnuft, krav på teknisk kompetens och tekniskt omdöme, tillämpliga lagar, säkerhets- eller miljöföreskrifter eller andra lokala förordningar, och inte heller specifikationer eller instruktioner från ägaren och/eller projektingenjören som har det slutliga ansvaret för varje enskilt projekt. Be leverantören och projektingenjören om hjälp ifall den här anvisningen innehåller motsägelsefull information som medför osäkerhet om vilket förfarande som är det rätta. Efterlevandet av installationsprocedurerna som beskrivs i den här installationsanvisningen, samt förslagen från fältteknikerna, bidrar till ett noggrant utförande av en korrekt och hållbar installation. Kontakta leverantören vid eventuella frågor eller om avvikelser från den här installationsanvisningen övervägs.! Observera: Dessa instruktionsanvisningar bygger på kriterierna för strukturell design i AWWA M45, men gäller även för ATV 127. Huvudtexten är framför allt i linje med AWWA, medan bilagorna innehåller information som är specifik för antingen ATV eller AWWA. 1.2 Jord-rörsystem Mångsidigheten hos jordens egenskaper i kombination med FLOWTITE-rörens styrka och flexibilitet medför en unik möjlighet för samspel mellan jorden och rörsystemet, vilket i sin tur möjliggör bästa möjliga systemprestanda. Rören förses med glasfiberarmering där det är nödvändigt för flexibilitet och styrka, medan grävgeometri i kombination med urval, placering och packning av kringfyllning säkerställer systemets hållbarhet. I stora drag utsätts rören för två typer av belastningar: 1 Extern belastning från det ovanpåliggande jordlagret, ytbelastningar och trafik, vilket skapar böjspänningar i rörväggen. 2 Invändigt tryck som skapar ringspänningar i röret och obalanserat tryck som skapar axialspänningar. FLOWTITE-rörens flexibilitet i kombination med jordmassornas naturligt strukturella egenskaper ger en idealisk kombination för överföring av vertikal last. Till skillnad från styva rör som kan knäckas under stor vertikal last, är dessa rör flexibla och mycket starka, vilket innebär att de kan deformeras och överföra belastningen till de omkringliggande jordmassorna. Deformationen av rörledningen är dessutom en fingervisning om belastningarna som skapas i röret och om kvaliteten på installationen. Ringspänningar motverkas genom att placera sammanhängande glasfiberarmering utmed omkretsen av rörväggens insida. Mängden armering som behövs beror på trycknivån, och detta bestämmer även rörets tryckklass. Det mest ekonomiska sättet att motstå obalanserat tryck är vanligtvis att använda stödblock som överför krafterna direkt till befintlig jord. FLOWTITE-rör av standardtyp behöver därmed inte överföra axialtryck, och mängden armering i rörväggen i axialriktningen är begränsad till sekundära effekter. Därmed behöver skarvarna inte kunna överföra axialspänningar, men möjliggöra rörlighet för röret i skarven utifrån temperaturförändringar och Poisson-effekten. I en del fall är stödblock mindre lämpliga lösningar på grund av vikt, platsbrist eller annat. I sådana fall placeras tillräckligt mycket armering i axialriktningen i rörväggen för att klara det direkta trycket. Dragsäkra skarvar för dessa typer av system konstrueras för att ta upp hela axialtrycket och överföra krafterna till den omgivande jorden genom direkt bärkraft och friktion. 4

5 1.3 Fälttekniker Leverantören kan, om köparen så önskar och i enlighet med villkoren i avtalet mellan köparen och leverantören, tillhandahålla en fälttekniker. Fältteknikern kan fungera som rådgivare till köparen och/eller installatören för att på så sätt bidra till en tillfredsställande rörinstallation. Det rekommenderas att service ute på installationsplatsen ska ges i startfasen av installationsarbetet, för att sedan eventuellt fortsätta periodvis under hela projektet. Den här tjänsten kan variera från att vara kontinuerlig (praktiskt taget på heltid) till periodisk, beroende på avtalet mellan köpare och leverantör. 1.4 Säkerhet Rör av glasfiberarmerad polyester (GRP) kan, liksom i princip alla rör tillverkade av petrokemiska ämnen, brinna och rekommenderas därför inte för användning i närheten av intensiv hetta eller öppen eld. Under installationsarbetet måste försiktighet iakttas för att undvika att utsätta rören för svetsloppor, eld från skärbrännare och andra källor till hetta, öppen eld eller elektricitet som kan antända rörmaterialet. Dessa försiktighetsåtgärder är särskilt viktiga vid arbete med flyktiga kemikalier vid laminering av skarvar, reparationer eller ändringar av rör ute i fält. Det är potentiellt farligt att arbeta i ledningsgravar. Där det är lämpligt ska gravväggarna stagas, täckas, förankras, sluttas eller stöttas på något annat sätt för att skydda personerna som arbetar i ledningsgraven. Vidtag försiktighetsåtgärder för att förhindra föremål från att falla ned i ledningsgraven, eller att någon av gravväggarna kollapsar på grund av placering eller förflyttning av maskiner eller utrustning i närheten, i synnerhet medan personer uppehåller sig i graven. Utgrävt material ska läggas på ett säkert avstånd från ledningsgravens kant, och jordhögarna får inte läggas så nära ledningsgraven eller vara så höga att de kan göra ledningsgraven insta 5

6 2 Frakt, hantering och förvaring 2.1 Inspektion av rör Alla rör ska inspekteras när de anländer till installationsplatsen för att kontrollera att de inte har skadats under transporten. Beroende på lagringstid, hantering på installationsplatsen och andra faktorer som kan påverka rörens skick, rekommenderar vi att rören inspekteras en andra gång innan de installeras. Inspektera de mottagna rören på följande vis: 1 Gör en översiktlig inspektion av lasten. Om lasten förefaller intakt, räcker det med att inspektera rören medan de lastas av för att säkerställa att de inte har några skador. 2 Om lasten har rubbats, eller om det finns tecken på att de har utsatts för omild hantering, ska samtliga rör granskas noggrant för att kontrollera att de inte har skadats. Vanligtvis räcker det med en utvändig kontroll för att upptäcka eventuella skador. När rörets storlek tillåter det, kan det vara nyttigt med en invändig inspektion av röret på samma plats där utsidan har fått ett skrapmärke, för att avgöra om röret har skadats. 3 Kontrollera att försändelsen stämmer överens med följesedeln. 4 Notera eventuella transportskador eller förluster på följesedeln och se till så att transportföretagets representant signerar din kopia av kvittot. Krav på ersättning från transportföretaget ska göras i enlighet med deras instruktioner. 5 Om fel eller brister upptäcks, ska de berörda rören läggas åt sidan. Kontakta sedan leverantören. Använd inte rör som verkar vara skadade eller defekta. 2.2 Reparation av rör Vanligtvis kan rör med mindre skador repareras snabbt och enkelt på plats av en kvalificerad person. Om det råder tveksamheter angående rörets skick ska det inte användas. Fältteknikern kan hjälpa dig att avgöra om reparation krävs, och om det är praktiskt möjligt att genomföra. Reparationsprocedurerna kan variera stort på grund av rörens tjocklek, materialsammansättning, tillämpning samt av skadans typ och omfattning. Försök därför inte att reparera ett skadat rör utan att först kontakta leverantören. Reparationer måste utföras av en kvalificerad reparatör. Felaktig reparation kan medföra att rören inte fungerar som det är tänkt. 2.3 Lossning och hantering av rör Lossning av rör är kundens ansvar. Se till att ha kontroll över röret under lossning. Rep som fästs vid rör eller paket underlättar manuell kontroll vid lyft och hantering. Lyftok kan användas när det är nödvändigt med flera lyftpunkter. Var försiktig så att röret inte tappas eller utsätts för stötar, i synnerhet vid rörändarna. Enstaka rör Använd böjliga band, öglor eller rep vid lyft när enstaka rör ska hanteras. Använd inte stålwire eller kätting för att lyfta eller transportera röret. Rörsektioner kan lyftas med endast en lyftpunkt (figur 2 1), men två lyftpunkter placerade som i figur 2 2 är den rekommenderade metoden av säkerhetsskäl, eftersom det ger bättre kontroll över röret. Lyft inte rör med hjälp av krokar i rörändarna eller genom att föra ett rep, en kedja eller en wire genom rörsektionen från ände till ände. Se bilaga A för ungefärlig vikt på standardrör och kopplingar. Figur 2 1 Lyft av rör i en lyftpunkt 0.2 x L 0.6 x L 0.2 x L Styrrep Figur 2 2 Lyft av rör i två lyftpunkter 6

7 Rörbuntar Rörbuntar kan hanteras med hjälp av ett par linor enligt beskrivningen i figur 2 3. Lyft inte ett flertal rör som inte har buntats samman. Lösa rör måste lossas och hanteras separat (ett i taget). Om röret skadas under hantering eller installation så att det uppstår hål, sprickor eller brott, måste röret repareras innan den aktuella sektionen installeras. Kontakta leverantören för inspektion av skadan och för rekommendationer angående reparationssätt eller kassering. Se avsnitt x L 0.6 x L 0.2 x L Figur 2 3 Lyft av rörbunt 2.4 Förvaring av rör på installationsplatsen Det är vanligtvis fördelaktigt att lagra rören på träplank för att underlätta placeringen eller avlägsnandet av lyftband kring röret. Om rören förvaras direkt på marken, kontrollera då att ytan är relativt plan och fri från stenar och annat som kan skada rören. Placering av rör på högar av kringfyllningsmaterial har visat sig vara ett bra sätt att förvara rören. Alla rör ska kilas fast så att de inte sätts i rullning av starka vindar. Om det är nödvändigt att stapla rören är det bäst att stapla dem på träplanksstöttor (minsta bredd 75 mm) vid fjärdedelspunkter med kilar (se figur 2 4). Använd om möjligt den ursprungliga transportkonstruktionen. Säkerställ att stapeln bibehåller sin stabilitet i stark vind, vid ojämnt förvaringsunderlag eller annan horisontell belastning. Överväg att förankra rören med hjälp av rep eller remmar om starka vindar väntas. Högsta tillåtna stapelhöjd är cirka 3 meter. Bulor, tillplattningar eller andra abrupta förändringar av rörens krökning är inte tillåtna. Om inte dessa begränsningar tas i beaktande under förvaringen av rören kan detta medföra att de skadas. 2.5 Förvaring av packningar och glidmedel Gummipackningar som levereras separat, utan muffar, ska förvaras i skuggan i sina originalförpackningar och bör inte utsättas för solljus förutom under sammanfogning av rörsegmenten. Gummipackningarna måste även skyddas mot petroleumbaserade fetter och oljor, samt mot lösningsmedel och andra skadliga ämnen. Glidmedel till packningarna ska lagras så att det inte blir skadat. Delvis använda spannar ska stängas för att förhindra förorening av glidmedlet. Om temperaturen under installationen är lägre än 5 C, ska packningar och glidmedel förvaras i ett uppvärmt utrymme tills de ska användas. Figur 2 4 Förvaring av rör 7

8 2.6 Transport av rör Placera alla rörsektioner på träplank med högst 4 meters mellanrum (3 meter för diameter DN250), med ett maximalt överhäng på 2 meter. Kila fast rören för att upprätthålla stabilitet och avstånd. Undvik att rören skaver mot varandra. Högsta tillåtna stapelhöjd är cirka 2,5 meter. Fäst rören på fordonet över stödpunkterna med hjälp av böjliga remmar eller rep (figur 2 5). Använd aldrig stålwire eller kätting utan tillräcklig polstring, för att skydda rören från att skavas sönder. Bulor, tillplattningar eller andra abrupta förändringar av rörens krökning är inte tillåtna. Om dessa begränsningar inte tas i beaktande under transporten av rören kan detta medföra att de skadas. Figur 2 5 Transport av rör 2.7 Hantering av rör inskjutna i varandra Rör kan inför transport ordnas så att rör med mindre diameter läggs inuti rör med större diameter. Sådana rör levereras vanligtvis i specialemballage och kan kräva särskilda procedurer för lossning, hantering, förvaring och transport. Om särskilda åtgärder behöver vidtas sker detta hos rörleverantören före leverans. Följande procedur ska dock alltid följas: 1 Lyft alltid de buntade rören med hjälp av minst två böjliga remmar (figur 2 6). Eventuella begränsningar för avstånd mellan remmar och lyftpunkter specificeras för varje enskilt projekt. Kontrollera att lyftremmarna har tillräcklig kapacitet för att klara vikten av de buntade rören. Detta kan räknas ut med hjälp av de ungefärliga rörvikterna i bilaga H. 2 Rör som skjutits in i varandra förvaras oftast bäst i det ursprungliga transportemballaget. Dessa buntar bör inte staplas, såvida detta inte anges särskilt. 3 Buntar av rör som skjutits in i varandra kan bara transporteras säkert i sitt ursprungliga transportemballage. Eventuella särskilda krav på stöd, stapling och/eller förankring på fordonet specificeras för varje enskilt projekt. 4 Avlägsnande av emballage och urpackning av innerliggande rör utförs med fördel vid en urpackningsstation. Innerliggande rör packas ur i storleksordning, där det minsta röret tas ur först. För in en polstrad bom i röret och lyft en liten bit innan det försiktigt avlägsnas utan att skada de andra rören (figur 2 7). Om vikt, längd eller begränsningar hos utrustningen medför att den här metoden inte kan användas, tillhandahålls särskilda instruktioner för varje enskilt projekt om vilken metod som är den bästa för avlägsnande av de innerliggande rören. Styrrep Figur 2 6 Dubbla lyftpunkter för rör som är inskjutna i varandra Figur 2 7 Urpackning med polstrad bom på gaffeltruck 8

9 3 Procedur för installation av rör 01 Den bästa installationsmetoden för FLOWTITE-rör beror på rörets styvhet, fyllningshöjden, ledningsgravens bredd, den befintliga jordens egenskaper, ytbelastningen och kringfyllningsmaterialet. Den befintliga jorden måste kunna hålla kringfyllningen ordentligt på plats för att ge tillräckligt med stöd för röret. Följande installationsprocedurer är avsedda att vara till hjälp för installatören, för att åstadkomma en välfungerande rörinstallation. Den statiska kalkyleringsmetoden ATV 127 används ofta. Som ett hjälpmedel är sambandet mellan kringfyllningsmaterialets styvhetskategorier i de här instruktionerna och jordgrupperna G1 till G4 hos ATV 127 följande: SC1 överensstämmer med de bästa G1-jordarna. SC2 överensstämmer med G1-jordarna och de bästa av G2-jordarna. SC3 överensstämmer med de svagare G2-jordarna och de bästa av G3-jordarna. SC4 överensstämmer med de svagare G3-jordarna och de bästa av G4-jordarna. 3.1 Ledningsgrav av standardtyp Figur 3 1 visar vanliga ledningsgravsdimensioner. Måttet A måste alltid vara tillräckligt brett för att möjliggöra korrekt placering och packning av kringfyllning i understoppningszonen. Måttet A måste även vara tillräckligt brett för att tillåta användning av packningsutrustning utan att skada röret. I normalfallet är måttet A minst 0,4 DN, utom vid mycket små rördiametrar. För större rördiametrar kan ett mindre värde för A vara tillräckligt beroende på befintlig jord, kringfyllningsmaterial och packningsteknik. Till exempel kan man överväga en smalare ledningsgrav om den befintliga jorden hör till grupp 1, 2 eller 3 och kringfyllningsmaterialet hör till typ SC1 eller SC2, vilka endast kräver begränsad packning.! Observera: Om sten, hårda partier, mjuk, instabil eller expansiv jord påträffas i bottnen av ledningsgraven kan det vara nödvändigt att öka ledningsbäddens tjocklek för att åstadkomma ett jämnt längsgående stöd för röret. 3.2 Ledningsbädd Ledningsbädden ska placeras på en fast och stabil gravbotten för att åstadkomma tillräckligt stöd. Den färdiga ledningsbädden måste tillhandahålla ett fast, stabilt och enhetligt stöd för röret och eventuella utstickande delar i skarven. Lägg en bädd på mm under rören och 75 mm under kopplingen. Om gravbottnen är mjuk eller instabil kan det vara nödvändigt med ytterligare fundament för att åstadkomma ett fast underlag för bädden, se avsnitt 7.3. Det kan vara nödvändigt att frakta ledningsbäddsmaterial till installationsplatsen för att åstadkomma korrekt gradering och stöd till röret. Rekommenderat material för ledningsbädden är SC1 eller SC2. Om den befintliga jorden ska användas som ledningsbädd måste den uppfylla alla krav som ställs på kringfyllningen kring röret. Detta måste värderas kontinuerligt under rörinstallationen, eftersom den befintliga jorden kan variera och snabbt ändras längs med en rörledning. Ledningsbädden måste grävas ut ytterligare vid varje skarv för att säkerställa att röret har kontinuerligt stöd och inte vilar på kopplingarna. Kopplingsområdet måste stöttas och kringfyllas noga efter att sammankopplingen har genomförts. Se figur 3 2 och figur 3 3 för korrekt och felaktigt stöd. Figur 3 2 Korrekt ledningsbäddsstöd A DN/2 max. 300 mm krävs Kringfyllning DN Understoppning Rörzon Ledningsbädd min. 0 mm max 150 mm Fundament (om nödvändigt) Befintlig jord Figur 3 1 Kringfyllning av rör Figur 3 3 Felaktigt ledningsbäddsstöd 9

10 3.3 Kringfyllningsmaterial 3.4 Installationstyper I tabell 3 1 listas kringfyllningsmaterial enligt olika kategorier. Kringfyllningsmaterial i grupp SC1 och SC2 är enklast att använda och kräver minst packningsarbete för att åstadkomma en given nivå av relativ packning. Oavsett grupp av kringfyllningsmaterial och oavsett om kringfyllningsmaterialet har fraktats till installationsplatsen eller inte, gäller följande allmänna begränsningar: 1 Den maximala partikel- och stenstorleken får inte överskrida gränsvärdena i tabell Inga jordklumpar får vara mer än två gånger större än den maximala partikelstorleken. 3 Inget fruset material. 4 Inget organiskt material. 5 Inget skräp (bildäck, flaskor, metaller o.d.). Grupp av kringfyllnings- Beskrivning av kringfyllningsmaterial material SC1 Krossad sten med < 15 % sand, högst 25 % passerar genom en mm sikt och högst 5 % fina partiklar SC2 SC3 SC4 Rena, grovkorniga jordar med < 12 % fina partiklar Rena, grovkorniga jordar med 12 % fina partiklar eller mer. Sandiga eller finkorniga jordar med mindre än 70 % fina partiklar. Finkorniga jordar med mer än 70 % fina partiklar (Se bilaga D för ytterligare förtydligande och bilaga G för definitioner) Tabell 3 1 Kringfyllningsmaterial Maximal partikelstorlek i rörzonen (upp till 300 mm över rörhjässan): DN Största storlek (mm) Tabell 3 2 Största tillåtna partikelstorlek Två standardmetoder för kringfyllning rekommenderas (figur 3 4 och figur 3 5). Valet av metod beror på befintlig jord, kringfyllningsmaterial, påkrävt nedgrävningsdjup, ytförhållanden, rörstyvhet, och rörledningens driftsförhållanden. Installationstyp 2 med delad kringfyllning passar vanligtvis bäst för tillämpningar med lägre tryck (PN bar), låg trafikbelastning och begränsade krav med avseende på negativt tryck (vakuum). Installationstyp 1 Förbered ledningsbädden enligt anvisningarna i avsnitt 3.2. Fyll rörzonen (till 300 mm) över rörhjässan med det specificerade kringfyllningsmaterialet som packas till nödvändig packningsnivå (se bilaga B ).! Observera: Vid tillämpningar med lågt tryck (PN 1 bar) och utan trafikbelastning är det inte nödvändigt att packa det 300 mm tjocka lagret över rörhjässan. DN Installationstyp mm Figur 3 4 Installationstyp 1 Förbered ledningsbädden enligt anvisningarna i avsnitt 3.2. Kringfyll upp till 60 % av rörets diameter med det specificerade kringfyllningsmaterialet packat till påkrävd nivå. Kringfyll från 60 % av rörets diameter till 300 mm över rörhjässan med det angivna kringfyllningsmaterialet packat till påkrävd nivå.! Observera: Kringfyllningstyp 2 är inte lämplig för rör med liten diameter.! Observera: Kringfyllningstyp 2 är inte lämplig för tillämpningar med hög trafikbelastning. Resterande fyllning över rörzonen kan bestå av utgrävda material med en största tillåtna partikelstorlek på upp till 300 mm, under förutsättning att röret täcks med minst 300 mm. Stenar med en diameter större än 200 mm ska inte släppas ned på det 300 mm tjocka lagret från en högre höjd än 2 meter. DN 0.6 x DN Figur 3 5 Installationstyp 2

11 3.5 Kringfyllning av rör Kringfyllning rekommenderas omedelbart efter sammankoppling eftersom detta förebygger två olika problem: rör som flyter upp på grund av stora nederbördsmängder, och termiska rörelser som beror på stora skillnader mellan dag- och nattemperatur. Om röret flyter upp kan detta medföra att röret skadas, vilket i sin tur leder till onödiga kostnader för ominstallation. Termisk utvidgning och kontraktion kan medföra försämrad tätning på grund av rörelser i flera rörlängder som har samlats i en koppling. Om rörlängderna placeras i ledningsgraven och kringfyllningen försenas, bör mittsektionen av varje rörsektion kringfyllas upp till hjässan för att åstadkomma så små rörelser som möjligt i kopplingen. Rätt val, placering och packning av kringfyllningen i rörzonen är viktiga faktorer för att minimera förekomsten av deformation och är avgörande för rörets funktion. Kringfyllningsmaterialet måste kontrolleras noga så att det inte är förorenat av avfall eller andra främmande material som kan skada röret eller medföra försämrat stöd. Understoppningsmaterialet i området mellan ledningsbädden och rörets undersida ska skjutas in och packas före placeringen av den resterande kringfyllningen (se figur 3 6 och figur 3 7). Figur 3 6 Korrekt understoppning Rätt: ordentligt stöd för röret Det är lika viktigt att kontrollera djupet på det packade lagret som att använda rätt packningsmetod. Korrekt kringfyllning görs vanligtvis i lager på mm beroende på kringfyllningsmaterialet och packningsmetoden. Vid användning av grus eller krossad sten som kringfyllningsmaterial fungerar det vanligtvis bra med lager på 300 mm eftersom det är relativt enkelt att packa grus. Finkornigare material behöver mer packning, vilket innebär att lagertjockleken i sådana fall bör begränsas. Observera att det är viktigt att åstadkomma noggrann packning av samtliga lager för att säkerställa tillräckligt stöd för röret. Kringfyllningsmaterial av typerna SC1 och SC2 är relativt enkla att använda och är mycket tillförlitliga som kringfyllningsmaterial för rörledningar. Dessa typer av material har låg fuktkänslighet. Kringfyllningen kan enkelt packas med hjälp av en vibratorplatta i lager på mm. Ibland bör en filterduk användas i kombination med grusmaterial för att förhindra migration av fina partiklar och påföljande förlust av stöd för rörledningen. Se bilaga A för kriterier. Kringfyllningsmaterial av typ SC3 är godtagbart och är ofta lättillgängligt som kringfyllningsmaterial för rör. Ofta tillhör den befintliga jorden typ SC3, vilket innebär att den uppschaktade jorden direkt kan återanvändas som kringfyllning i rörzonen. Försiktighetsåtgärder måste vidtas vid användning av dessa typer av material eftersom de kan vara känsliga för fukt. Egenskaperna hos material av typ SC3 bestäms ofta av egenskaperna hos de fina partiklarna. Det kan vara nödvändigt att kontrollera fuktigheten vid packningen för att åstadkomma önskad densitet med hjälp av skälig packningsenergi och packningsutrustning som är enkel att använda. Packning kan åstadkommas med hjälp av vibratorstamp i lager på mm. Kringfyllningsmaterial av typ SC4 kan endast användas som kringfyllning i rörzonen under förutsättning att följande åtgärder vidtas: Fuktigheten måste kontrolleras vid placering och packning. Använd inte i installationer med instabilt underlag eller om det står vatten i ledningsgraven. Packningstekniker kan kräva avsevärd kraft, och hänsyn måste tas till praktiska begränsningar för relativ packning och materialets slutliga styvhet. Under packning ska lager på mm användas i kombination med packningsutrustning, som till exempel en vibratorplatta eller en vibratorstamp. Figur 3 7 Felaktig understoppning Packningen ska testas regelbundet för att säkerställa att korrekt packning sker. Se Bilaga F för ytterligare information. 11

12 Packning av finkornigare kringfyllningsmaterial görs enklast när materialet har optimal eller näst intill optimal fuktighet. När kringfyllningen når upp till rörets horisontella mittlinje bör all packning påbörjas vid gravväggarna och fortsätta in mot röret. Kringfyllningen i rörzonen kan placeras och packas så att röret får en lätt oval form i vertikalplanet. Sådan inledande vertikal ovalisering får dock inte överskrida 1,5 % av rördiametern vid mätning när kringfyllningen når upp till rörhjässan. Graden av initial ovalisering Kringfyllnings- Manuell Manuell material vibratorstamp vibratorplatta Rekommendationer Typ SC1 300 mm Två omgångar bör medföra tillräcklig packning. Typ SC mm Två till fyra omgångar beroende på höjd och påkrävd täthet. Typ SC mm Lager tjocklek och antalet omgångar beror på den påkrävda tätheten. Använd vid optimal eller näst intill optimal fuktighet. Kontrollera packningen. Typ SC mm Kan kräva avsevärd kraft för packning. Kontrollera att fuktigheten är näst intill optimal. Kontrollera packningen. Tabell 3 3 Sammanställning av rekommendationer för packning av kringfyllning i rörzonen 3.6 Packning ovanför röret Installationstyp 1 kräver att det 300 mm tjocka lagret ovanför röret packas. Kringfyllning av ledningsgrav under områden som utsätts för trafikbelastning komprimeras ofta för att förebygga sättningar i vägbeläggningen. Tabell 3 4 visar minsta påkrävda tjocklek på det övertäckande lagret över röret innan olika typer av packningsutrustning kan användas direkt ovanför röret. Var noga med att undvika överdriven packning över rörhjässan eftersom detta kan medföra bulor eller platta områden på rörytan. Dock får materialet i det här området inte ligga löst, och den påkrävda tätheten måste åstadkommas. Utrustningens vikt Minsta tillåtna fyllningshöjd*(mm) kg Stampad Vibrerad < *Det kan vara nödvändigt att börja med en större fyllningshöjd så att den inte blir mindre än det minsta tillåtna värdet efter hand som packningen utförs. beror på hur stor kraft som krävs för att uppnå den nödvändiga relativa packningen. De stora krafter som kan behövas för att packa kringfyllningsmaterial av typerna SC3 och SC4 kan leda till att gränsen överskrids. Om detta inträffar måste man överväga att använda styvare rör eller annat kringfyllningsmaterial. Dessa rekommendationer sammanställs i tabell Rördeformationer Deformationen av rörledningen efter kringfyllningen är en bra fingervisning om installationens kvalitet. Den förväntade initiala rördeformationen efter kringfyllning till påkrävd nivå är mindre än 2 % för de flesta installationer. Om deformationen är större än så, tyder detta på att den önskade kvaliteten på installationen inte har uppnåtts och därmed bör förbättras för de efterföljande rörsegmenten (d.v.s. ökad packning av kringfyllningen i rörzonen, grövre kringfyllningsmaterial i rörzonen eller bredare ledningsgrav, o.s.v.). Tabell 3 5 visar den största tillåtna initiala deformationen. Rördeformationen kontrolleras med fördel så fort kringfyllningen av röret till påkrävd nivå har utförts, så att man kontinuerligt har kontroll över installationskvaliteten, se avsnitt 9.1. Deformation i % av diameter Stor diameter (DN 300) Initial 3,0 Liten diameter (DN 250) Initial 2,5 Tabell 3 4 Minsta tillåtna fyllningshöjd för packning ovanför rör Tabell 3 5 Tillåten initial vertikal deformation 12

13 4 Sammankoppling av rör 01 FLOWTITE-rörsektioner kopplas vanligtvis samman med hjälp av FLOWTITE-muffar. Rör och muffar kan levereras separat, eller så kan rören levereras med en muff monterad i den ena änden. Om muffarna inte levereras färdigmonterade, bör de lämpligen monteras på förvaringsplatsen eller vid sidan av ledningsgraven innan röret sänks ned i graven. Muffarna kan levereras med eller utan en centreringsring i gummi. För muffar utan centreringsring monteras muffarna utifrån insticksmärkningen på rören. Andra kopplingssystem, som till exempel flänsar, mekaniska kopplingar och laminerade skarvar, kan också användas för sammankoppling av FLOWTITE-rör. 4.1 FLOWTITE-muffar FLOWTITE tryckkopplingar (FC) Följande steg (1 5) gäller för FLOWTITE tryckkopplingar. Steg 1 Fundament och ledningsbädd Ledningsbädden måste grävas ut ytterligare vid varje skarv för att säkerställa att röret har kontinuerligt stöd och inte vilar på muffarna. Kopplingsområdet måste stöttas och kringfyllas noga efter att sammankopplingen har genomförts. Steg 2 Rengöring av muffen Rengör noga packningsspåren och gummipackningarna för att säkerställa att de är helt fria från smuts eller olja (figur 4 1). Figur 4 1 Rengöring av muff Steg 3 Montering av packningar För in packningen i spåret så att (vanligen två till fyra) slingor sticker ut ur spåret. Använd inget glidmedel i spåret eller på packningen i det här skedet. Vatten kan användas för att fukta packningen och spåret och på så vis underlätta placeringen av packningen (figur 4 2). Figur 4 2 Montering av packning Använd jämnt tryck och pressa in gummipackningens slingor i packningsspåret. När packningen sitter på plats, fördelar du packningens tryck genom att försiktigt dra i radiell riktning runt hela packningens omkrets. Kontrollera också att båda sidorna av packningen sticker ut lika mycket över spåret runt hela omkretsen. Detta kan åstadkommas med hjälp av att knacka försiktigt med en gummiklubba. Steg 4 Smörjning av packningar Applicera därefter ett tunt lager glidmedel på gummipackningarna (figur 4 3). Se Bilaga I för information om vilken mängd glidmedel som i normalfallet behövs per muff. Figur 4 3 Smörjning av packning Steg 5 Rengöring och smörjning av spetsändar Rengör noga rörets spetsände för att avlägsna smuts, fett och liknande. Kontrollera att spetsändens tätningsyta inte är skadad. Applicera ett tunt lager glidmedel på spetsändarna från röränden till det svarta insticksmärket. Var noga med att hålla muffen och spetsändarna rena efter att de har smorts in (figur 4 4). Erfarenheten visar att spetsändarna och muffen hålls rena om man placerar ett stycke tyg eller en plastduk på ca en kvadratmeter under kopplingsområdet.! Se upp: Det är mycket viktigt att använda rätt glidmedel. Leverantören skickar med tillräckliga mängder glidmedel tillsammans med varje leverans av muffar. Om glidmedlet av någon anledning tar slut, kontakta leverantören för ytterligare en leverans eller rådgivning om vilka andra glidmedel som kan användas i förekommande fall. Använd aldrig petroleumbaserade glidmedel. Figur 4 4 Rengöring av spetsände 13

14 Sammankoppling Om muffen inte är förmonterad ska den monteras på röret på en ren, torr plats innan rören kopplas samman. Detta uppnås genom att man placerar en klammer eller en stropp runt röret 1 2 m från röränden där muffen ska monteras. Säkerställ att spetsänden vilar minst 0 mm ovanför markytan så att den inte blir smutsig. Skjut på muffen manuellt över spetsänden och placera en bit träplank på 0 x 50 mm tvärs över muffen. Använd två dragblock som ansluts mellan plankan och klammern och dra sedan muffen på plats så att den är i linje med insticksmärket eller tills rörets spetsände kommer i kontakt med centreringsringen (se figur 4 5). Följande steg (6 8) beskriver sammankoppling av rör med hjälp av klamrar eller stroppar i kombination med dragblock. Det går även att använda andra metoder under förutsättning att de allmänna riktlinjerna som beskrivs här uppfylls. Det är särskilt viktigt att rörändarna inte förs in längre än insticksmärket och att man undviker att skada röret och muffen. Steg 6 Placering av rör Röret med den påmonterade muffen sänks ned på ledningsbädden. Ledningsbädden måste grävas ut ytterligare vid varje skarv för att säkerställa att röret har kontinuerligt stöd och inte vilar på muffarna. Steg 7 Infästning av klamrar Klammer (eller stropp) A fästs var som helst på det första röret eller lämnas kvar på samma plats som vid den förra sammankopplingen. Fäst klammer (eller stropp) B på en lämplig plats på röret som ska anslutas (figur 4 6).! Observera: Kontaktytan mellan klammern och röret ska polstras eller skyddas på något annat sätt för att förhindra skador på röret och för att åstadkomma högt friktionsmotstånd mellan klammern och röret. Om klamrar inte finns att tillgå kan nylonstroppar eller rep användas, men då måste man vara extra noggrann vid inriktningen av muffen. Steg 8 Sammankoppling Dragblock placeras på var sin sida av röret och fästs vid klamrarna. Röret dras på plats i muffen tills det når fram till insticksmärket eller rör vid centreringsringen. Klammer A flyttas därefter över till nästa rör som ska anslutas. Klammer Dragblock Figur 4 5 Montering av muff på rör Träplank på 50 x 0 mm Klammer Dragblock Figur 4 6 Sammankoppling av rör med hjälp av klamrar Rören kan också monteras med hjälp av en schaktskopa eller en hävstång (upp till DN 300). Spetsändarna måste skyddas från alla typer av skador. Den ungefärliga kraft som behövs för monteringen kan beräknas på följande sätt: Monteringskraft i ton = (DN i mm / 00) x 2 Vinkelavvikelse hos FLOWTITE-muffar Den totala vertikala och horisontella vinkelavvikelsen får inte vid någon muff överstiga gränsvärdena som anges i tabell 4 1 när rörledningen är i drift. De tillåtna värdena ger utrymme för gradvisa ändringar av rörledningens riktning. Rören ska då kopplas samman rätlinjigt för att sedan vinklas efter behov. Den största tillåtna förskjutningen och motsvarande kurvradie visas i tabell 4 2 (se figur 4 8 för definitioner av termer). Tryck (PN) i bar Nom. rördiameter (mm) Upp till Maximal vinkel- 16 avvikelse (grader) DN 500 3,0 2,5 2,0 1,5 500 < DN 900 2,0 1,5 1,3 1,0 900 < DN ,0 0,8 0,5 0,5 DN > , Tabell 4 1 Vinkelavvikelse vid muff Vinkel- Största tillåtna Kurvradie (m) avvikelse förskjutning (mm) Rörlängd (grader) Rörlängd 3 m 6 m 12 m 3 m 6 m 12 m 3, , , , , , , , Tabell 4 2 Förskjutning och kurvradie 14

15 Rör Muff Figur 4 8 FLOWTITE-muff med vinkelavvikelse! Observera: Det ovanstående är bara för information. Minsta tillåtna längd är en funktion av nominellt tryck, kringfyllningstyp och packning. Dock får den inte under några omständigheter vara kortare än 3 meter. Muffar med vinkelavvikelser stabiliseras av styvheten i jorden kring röret och muffen. Tryckrör (PN > 1) med vinkelavvikelse i muffen ska kringfyllas och packas till minst 90 % Standard Proctor. Muffar med vertikal vinkelavvikelse där trycket är riktat uppåt, ska fyllas till en minsta fyllningshöjd på 1,2 meter vid driftstryck på 16 bar och högre. FLOWTITE avloppskopplingar (FSC) Packningen som används till avloppsrör förhandsmonteras av leverantören. Därmed kan stegen som beskrivs under 4.1 rengöring av spåren och montering av packningen bortses från. Alla övriga arbetsinstruktioner och användardata är identiska med stegen för FLOWTITE tryckkopplingar som omnämns under avsnitt 4.1. Felinriktning av rör Största tillåtna felinriktning av intilliggande rörändar är 5 mm (se figur 4 9). Det rekommenderas att kontrollera felinriktningar i närheten av stödblock, ventilkammare och liknande strukturer samt vid skarvar och ställen där reparationer har genomförts. Figur 4 9 Felinriktning Vinkelavvikning Kurvradie Felinriktning Förskjutning 4.2 Dragsäkra skarvar (FBC) FLOWTITE dragsäker skarv är en muff med gummipackningar och låsstänger för överföring av axialtryck från en rörsektion till en annan. På vardera sida av muffen sitter en gummipackning av standardtyp och ett system med låsstång och spår där belastningen överförs via tryck- och skjuvspänning. Rörspetsänden för dragsäkra skarvar har ett matchande spår. Packning Kopplingen monteras på ett liknande sätt som FLOWTITE tryckkopplingar av standardtyp, förutom att det inte finns någon centreringsring. Följ steg 1 till 6 ovan. I steg 7 dras röret på plats tills spåret i röret syns genom öppningen i kopplingen. Låsstången slås därefter på plats med hjälp av en hammare. 4.3 Flänskopplingar Fastflänsar Låsstång i nylon Figur 4 FLOWTITE dragsäker skarv GRP-flänsar ska sammankopplas enligt följande procedur: (Figur 4 11) 1 Rengör noga flänsytan och O-ringsspåret. 2 Kontrollera att tätningspackningen är ren och oskadad. 3 Placera tätningspackningen i spåret. 4 Rikta in flänsarna som ska kopplas samman. 5 Sätt in bultar, brickor och muttrar. Alla komponenter måste vara rena och smorda för att undvika felaktig fastspänning. Brickor måste användas på alla GRPflänsar. 6 Spänn med hjälp av en momentnyckel alla bultar till 35 Nm (20 Nm för små diametrar, DN 250) i den standardmässiga ordningsföljden för åtdragning av bultar. Metallfläns Figur 4 11 Flänskoppling Glasfiberfläns O-ringspackning 7 Upprepa proceduren och öka denna gång momentet till 70 Nm (35 Nm för små diametrar), eller tills flänsarnas invändiga kanter kommer i kontakt med varandra. Det här momentet får inte överskridas. I så fall kan GRP-flänsarna skadas permanent. 8 Kontrollera bultmomentet efter en timme och justera om nödvändigt till 70 Nm (35 Nm för små diametrar). 15

16 Flänsar med lös ring FLOWTITE-rör kan även förses med flänsar med lös ring (van Stone-flänsar). Den lösa ringen kan roteras för enkel inpassning med bulthålen i den andra flänsen. Figur 4 12 Fläns med lös ring och O-ringspackning Flänsen med lös ring kan tillverkas för två typer av förseglande packning: 1 en O-ringstätning (kräver spår i flänsytan, se figur 4 12) och 2 en O-ringspackning med stålring för plana flänsytor (inget spår krävs) som i figur Figur 4 13 Fläns med lös ring och O-ringspackning med stålring Metoden för sammankoppling är identisk för båda typerna av flänsar med lös ring, och beskrivs nedan. 1 Rengör noga flänsytan och, i förekommande fall, O-ringsspåret. 2 Kontrollera att packningen som ska användas är ren och oskadad. Använd inte skadade packningar. 5 Sätt in bultar, brickor och muttrar. Alla komponenter måste vara rena och smorda för att undvika felaktig fastspänning. Det är viktigt att kontaktytan mellan bulthuvudet/brickorna och stödringen är ordentligt insmorda för att undvika att ett alltför högt moment ackumuleras. 6 Spänn med hjälp av en momentnyckel alla bultar till påkrävt moment i enlighet med tabell 4 3 och i den standardmässiga ordningsföljden för åtdragning av bultar. 7 Kontrollera bultmomentet efter en timme och justera om nödvändigt till det påkrävda momentet. Packningstyp PN Maximalt moment i Nm* O-ring 6 50 x rörets ytterdiameter (i m) O-ring 0 x rörets ytterdiameter (i m) O-ring 16, x rörets ytterdiameter (i m) O-ring x rörets ytterdiameter (i m) O-ringspackning med integrerad ring 6 45 x rörets ytterdiameter (i m) O-ringspackning med integrerad ring 75 x rörets ytterdiameter (i m) O-ringspackning med integrerad ring 16, x rörets ytterdiameter (i m) O-ringspackning med integrerad ring x rörets ytterdiameter (i m) * Baserat på standarddimensioner för flänsar i enlighet med ISO 70 Tabell 4 3 Momentinställningar för flänsar med lös ring! Observera: Vid sammankoppling av två GRPflänsar med O-ringspackning ska bara den ena flänsen ha packningsspår. 4.4 Laminerad skarv Den här skarvtypen tillverkas av glasfiberarmering som impregneras med polyesterharts. Den kräver särskilda konstruktioner, rena och kontrollerade förhållanden samt kvalificerad personal. Särskilda anvisningar tillhandahålls när den här typen av skarvar behövs (se figur 4 14). 3 Placera packningen på flänsytan. Vid tätning med O-ring, säkerställ att packningen trycks ordentligt på plats i O-ringsspåret. O-ringen kan med fördel säkras med små bitar av tejp eller liknande. 4 Rikta in flänsarna som ska kopplas samman. Figur 4 14 Laminerad skarv 16

17 4.5 Andra kopplingsutföranden Flexibla stålkopplingar (Straub, Tee-Kay, Arpol, m.fl. se figur 4 15) Vid anslutning av FLOWTITE-rör till andra rörmaterial med olika ytterdiametrar, är flexibla stålkopplingar en av de rekommenderade kopplingsmetoderna. Dessa kopplingar består av en stålmantel med en invändig gummitätning. De kan även användas till sammankoppling av FLOWTITE-rörsektioner, till exempel vid reparation eller vid skarvning. Tre kvalitetsklasser är vanligt förekommande: 1 Belagd stålmantel 2 Rostfri stålmantel 3 Varmgalvaniserad stålmantel Figur 4 15 Flexibel stålkoppling Det är viktigt att kontrollera bultmomentet på flexibla stålkopplingar. Överspänn inte eftersom detta kan överbelasta bultarna eller röret. Följ kopplingstillverkarens instruktioner med avseende på montering, men tillämpa rörleverantörens rekommenderade gränsvärden för bultmoment. Mekaniska stålkopplingar (Viking Johnson, Helden, Kamflex, m.fl. se figur 4 16) Mekaniska kopplingar har med framgång använts för sammankoppling av olika material och diametrar, och för anpassning av flänsar. Dessa kopplingar finns tillgängliga i en mängd olika utformningar, både när det gäller bultstorlek, antalet bultar och utformning av packningen. Det förekommer även stora variationer med avseende på diametertoleransen hos andra material, vilket ofta medför högre bultmoment än nödvändigt för att åstadkomma god tätning på FLOWTITE-sidan. Därmed kan vi inte rekommendera allmän användning av mekaniska kopplingar tillsammans med FLOWTITErör. Om en mekanisk koppling används för att ansluta FLOWTITE till ett annat rörmaterial, bör endast mekaniska kopplingar med en dubbel, oberoende uppsättning bultar användas (figur 4 16). Detta möjliggör oberoende åtspänning av FLOWTITEsidan som vanligtvis kräver ett lägre moment än vad kopplingstillverkaren rekommenderar. Vi rekommenderar att rådfråga den lokala leverantören av FLOWTITE-rör om användning av mekaniska kopplingar övervägs för ett projekt. Var förberedd på att tillhandahålla information om den specifika konstruktionen (märke och modell). Rörleverantören kan då ge råd om de förhållanden, om några, där denna konstruktion lämpar sig för användning med FLOWTITE-rör. Korrosionsskydd Oavsett vilket korrosionsskydd som applicerats på stålmanteln måste även resten av kopplingen korrosionsskyddas. Vanligen innebär detta att en krympstrumpa i polyetylen sätts över den installerade kopplingen. GRP-adaptrar FLOWTITE-muffen kan användas för att ansluta FLOWTITE-rör till andra rörmaterial med samma ytterdiameter (tabell 6 1) för tillämpningar utan tryck. Konsultera tillverkaren vid högre tryck. Särskilda GRP-adaptrar eller trappkopplingar kan tillverkas för anslutning av GRP-rör till rör med andra material eller diametrar. Rådgör med tillverkaren. Figur 4 16 Mekanisk koppling med dubbel uppsättning bultar 17

18 5 Förankringar, betonginneslutningar och anslutningar till fasta konstruktioner När rörledningen trycksätts uppstår obalanserade tryckkrafter vid krökningar, reduktionsstycken, T-rör, Y-rör, ändförslutningar och andra riktningsändringar. Dessa krafter måste dämpas på något sätt för att förhindra att kopplingarna går isär. I normalfallet uppnås detta mest ekonomiskt med hjälp av stödblock eller alternativt genom direkt bäring och friktion mellan röret och jorden. Direkt överföring av kraft via friktion och bäring uppnås genom användning av dragsäkra skarvar och specialrör som överför axialtryck. De medföljande rördelarna är avsedda för direkt nedgrävning. Man kan räkna med en friktionsfaktor på 0,5 mellan FLOWTITE-rör och kohesionslös jord vid fastställande av den nödvändiga förankringslängden på röret som ska kopplas till rördelarna. Det är projektingenjörens ansvar att avgöra behovet och utformningen av betongkonstruktioner, samt i vilken utsträckning dessa behöver stålarmeras. FLOWTITErördelar har konstruerats för att klara allt invändigt tryck, medan betongkonstruktionerna ska ge stöd och fördela belastningen. I och med att trycksatta rördelar oftast utvidgar sig mer än vad betongens draghållfasthet klarar bör stålarmeringar övervägas för att begränsa sprickbildningen. Dessutom gäller följande villkor: A T-rör A A A Stödblock Stödblock måste förhindra att rördelen förflyttas i förhållande till det intilliggande röret för att upprätthålla tätheten i FLOWTITE-muffen. Den resulterande vinkelavvikelsen ska vara mindre än de värden som anges i tabell 4 1. Ytterligare information om rörinstallation och systemlayout finns i avsnitt 5.1 och 5.2. Vid driftstryck över bar (PN > ) måste blocket omsluta rördelen fullständigt. Vid lägre tryck kan specialanpassade rördelar som bara kräver delvis omslutning levereras. Blocken ska placeras antingen mot orörd grund eller kringfyllas med rörzonsmaterial som har valts ut och packats så att den motsvarar den befintliga jordens styrka och styvhet. Tvärsnitt A-A Reduktionsstycke A A A A A A A Enledsböj 0 30 Tvåledsböj Treledsböj Figur 5 1 Stödblock 18

19 Stödblock krävs för följande rördelar när trycket överskrider 1 bar (0 kpa): 1 Alla böjar, reduktionsstycken, ändförslutningar och blindflänsar. 2 T-rör, där grenröret är koncentriskt med huvudrörets mittlinje. Koncentriska manhål (T-rör med blindfläns), avlopp och luftventiler som inte skapar obalanserat tryck under drift behöver inte gjutas in. Däremot kräver de dragsäkra grenrör och rördelar.! Observera: Formerna på de visade stödblocken i figuren är bara för illustration. Den exakta formen som krävs beror på olika konstruktions- och projektfaktorer. Ventiler Ventiler måste vara tillräckligt förankrade för att absorbera tryckkrafterna. Ytterligare information om ventiler och kamrar finns i avsnitt 8. Pipor Pipor är T-grenrör som uppfyller alla följande kriterier: 1 Pipdiameter 300mm. 2 Huvudledningens diameter 3 gånger pipdiametern.! Observera: Det är inte nödvändigt att innesluta pipanslutningar i betong. 5.1 Betonginneslutningar När rör (eller rördelar) måste inneslutas i betong, som till exempel stödblock, spänningsblock eller för att bära upp ovanliga belastningar, måste särskilda tillägg till installationsprocedurerna iakttas. Förankring av rör När betongen fylls på utsätts tomma rör eller rördelar för starka upplyftande krafter (uppflytning). Röret måste förankras för att förhindra rörelser som kan orsakas av dessa krafter. Detta uppnås vanligen genom att fästa röret vid ett fundament eller andra förankringspunkter med hjälp av stroppar. Stropparna ska vara platta, med en bredd på minst 22 mm och tillräckligt starka för att stå emot uppflytningskrafterna. Minst två stroppar ska användas per rörsektion, och avståndet mellan stropparna får inte överskrida det gränsvärde som anges i tabell 5 2. Stropparna ska sitta åt ordentligt så att de förhindrar upplyftning av röret. Däremot får de inte sitta så hårt så att röret deformeras ytterligare (se figur 5 2 ). Rörstöd Röret ska stödjas så att betongen kan flyta obehindrat hela vägen runt och under röret. Utöver detta ska stöden utformas så att rören bibehåller en lämplig form (mindre än 3 procents deformation, och inga bulor eller tillplattningar). Gjutning av betong Betongen måste fyllas på i omgångar, så att betonglagren hinner stelna mellan omgångarna och inte längre bidrar till flytkrafterna. Den största tillåtna lagerhöjden, som en funktion av styvhetsklass, visas i tabell 5 3. Den största tillåtna lagerhöjden är det betongdjup som kan gjutas vid ett enda tillfälle för en given nominell styvhetsklass. Fri höjd Maximalt avstånd Stroppbredd > 25 mm Figur 5 2 Förankring av rör största tillåtna avstånd mellan stropparna finns i tabell 5 2 DN Största tillåtna avstånd (m) < 200 1, , , ,0 00 6,0 Tabell 5 2 Största tillåtna stroppavstånd SN Största tillåtna lagerhöjd Störst av 0,3 m eller DN/4 Störst av 0,45 m eller DN/3 Störst av 0,6 m eller DN/2 Tabell 5 3 Största tillåtna lagerhöjd vid gjutning av betong 19

20 5.2 Anslutningar till fasta konstruktioner Alltför höga böj- och skjuvspänningar kan utvecklas i rör som rör sig mycket i förhållande till en fast konstruktion. Situationer där detta kan uppkomma är när ett rör passerar genom en vägg (t.ex. en ventilkammare eller ett manhål), är ingjutet i betong (t.ex. ett stödblock) eller är flänsat till en pump, ventil eller en annan konstruktion. Vid alla anslutningar till fasta konstruktioner måste installatören vidta åtgärder för att minimera uppkomsten av starka spänningar i röret. Vinkelavvikning och felinriktning av kopplingar i närheten av stödblock ska undvikas under installationen. Två alternativ finns att tillgå. Vid användning av standardmetoden (som rekommenderas) gjuts en muff in i övergången mellan betong och rör. Vid användning av alternativmetoden lindas röret in i gummi för att underlätta övergången. Standardmetod Där det är möjligt gjuts det in en muff i övergången mellan betongblocket och röret (figur 5 4) så att det första rörsegmentet utanför betongen har fullständig rörelsefrihet (inom muffens begränsningar). För PN högre än 16 ska den här standardmetoden användas, och längden på det korta rörsegmentet ska hållas inom gränsvärdet som anges i figur 5 5.! Se upp: När en muff ska gjutas in i betong, är det viktigt att se till att den inte deformeras för att säkerställa problemfri anslutning i ett senare skede. Alternativt kan rören anslutas före betonggjutningen.! Se upp: Eftersom en muff som gjuts in i betong är styv, är det mycket viktigt att minimera förekomsten av deformation av det intilliggande rörsegmentet. Noggrant packat SC1 eller SC2 (eller stabiliserat) Kort rörstycke: kringfyllningsmaterial Max.: Det största värdet av 2 m eller 2 x DN Min.: Det största värdet av 1 m eller 1 x DN Alternativ metod Om standardmetoden inte är möjlig kan röret lindas in (figur 5 4) med gummiband (figur 5 5 och tabell 5 4) innan det innesluts i betong, så att gummit sticker ut något (25 mm) från betongen. Lägg rörledningen så att den första blottlagda muffen hamnar enligt beskrivningen i figur 5 4. Den här alternativa metoden rekommenderas inte vid PN högre än 16. Konstruktionsanvisningar 1 När betongstrukturens utformning ska bestämmas, bör man hålla i åtanke att alltför stora sättningar i konstruktionen i förhållande till röret kan orsaka brott i rörledningen. 2 Det har visat sig att en effektiv metod för att avhjälpa differentialsättningar är att sätta in ett kort rörstycke (rocker pipe) i närheten av den fasta kopplingen (se figur 5 3 och figur 5 4). Den minsta tillåtna längden på det korta rörstycket är det största av värdena 1 x DN eller 1 meter, och den största tillåtna längden är det största av värdena 2 x DN eller 2 meter. För rör med små diametrar (DN < 300 mm) ska längden på det korta rörstycket vara mm. Rörstycket används för att ta hand om eventuella differentialsättningar. Det korta rörstycket ska placeras rakt i förhållande till betongkonstruktionen vid installationstidpunkten för att tillhandahålla bästa möjliga flexibilitet vid senare rörelser. Använd inte flera korta rörstycken i rad, eftersom det korta avståndet mellan kopplingarna kan göra så att rörledningen blir insta Problem med felaktig inriktning ska avhjälpas genom att lägga en ny ledningsbädd hela vägen under de rörsektioner som leder fram mot det korta rörstycket. Max. 25 mm Max. 45 Figur 5 3 Standardmetod muff ingjuten i betong 20

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2!

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2! MONTAGEANVISNING EVA bumper bryggfendrar SPAR TID LÄS DENNA MONTAGEANVISNING INNAN DU MONTERAR! Gäller produkt EVA bumper B60, B60 Hörn, B70, B80, B90 och B100 Datum 120210 Ref TA/www.d-fender.se MONTAGE...

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter.

Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter. Inledning Chaufförs- och mottagarhandbok 1 Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter. Denna handbok beskriver kort hur produkterna

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Instruktionsmanual HAITIMA. Smutsfilter Y-format EGO 2049 / 2049F. HIM-07 Version:

Instruktionsmanual HAITIMA. Smutsfilter Y-format EGO 2049 / 2049F. HIM-07 Version: HITIM Instruktionsmanual Smutsfilter Y-format EGO : B Kontor : 8F, Nr.201, Tiding Blvd. Sec.2, Taipei, 114, Taiwan Webb-sida: www.haitima.com.tw Fax: +886-2-2658-3830, 2658-2266 Tel:+886-2-2658-5800 E-post:

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Allmän information Kontrollera att alla delar finns med. Innan

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Svenska Geotec AB. Svenska Geotec AB. Installationsanvisning för Bentomat

Svenska Geotec AB. Svenska Geotec AB. Installationsanvisning för Bentomat Svenska Installationsanvisning för Bentomat 1 INTRODUKTION 1.1 Detta är en översiktlig beskrivning av hur man bäst hanterar och installerar CETCOs GCL (Geosynthetic Clay Liners) 1. 1.2 Vid frågor eller

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Max-Ola Pålsson Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Sverigeverket skall enligt tillverkaren placeras och förankras på en slät armerad bottenplatta av betong. Om denna platta gjuts

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Montageanvisningar Skolan-dB

Montageanvisningar Skolan-dB Montageanvisningar Skolan-dB 1. Transport och lagerförning Skolan-dB skall transporteras och lagras plant med stöd. Rörbuntarna bör inte staplas högre än 1,5 meter. Delar såsom muffar, böjar, gren mm bör

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

Transport- och nedläggningssanvisningar för tankar i glasfiberarmerad omättad polyester (GUP/GRP)

Transport- och nedläggningssanvisningar för tankar i glasfiberarmerad omättad polyester (GUP/GRP) Transport- och nedläggningssanvisningar för tankar i glasfiberarmerad omättad polyester (GUP/GRP) www.vpi.no 1 Transport- och nedläggningssanvisningar för tankar i glasfiberarmerad omättad polyester (GUP/GRP)

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för stolpförankringar i mark

1. Allmänna riktlinjer för stolpförankringar i mark 1 Allmänt Förankring sker antingen på berg eller i jord. Vid förankring i jord måste förankringskonstruktionen anpassas efter markslag. För enklare bedömning av grundförhållanden finns ett särskilt markbedömningsblad

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Badeloft Lyxiga badrum. Serviceguide

Badeloft Lyxiga badrum. Serviceguide Lyxiga badrum Serviceguide Tack för ert förtroende Bästa Badeloftkund! Tack för att ni har valt en eller flera av våra produkter till ert badrum. Denna handbok bör vara till hjälp för er vid transporter

Läs mer

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar.

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Realice system Spara energi och få en bättre is Detta är den andra och förbättrade generationen av det välkända Realicesystemet. Det består

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Våra rekommendationer grundar sig på DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 139 och ATV-DVWK-A 127. Produktbeskrivning: Aqua-pipe DN 300, DN 400 och DN 500 är transportrör

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601. Ett bra val!

Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601. Ett bra val! Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601 Mjuktätande kalottventil i flänsat utförande med fullt genomlopp och kalott helt invulkad i gummi för vätskor och gaser, utmärkt för reglering, tät i båda

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval foderfront DS & DS-HD

Instruktionsbok DeLaval foderfront DS & DS-HD Bruksanvisning i original Instruktionsbok DeLaval foderfront DS & DS-HD KCC_110894-1008 - Innehållsförteckning DeLaval foderfront DS & DS-HD... 1 Planering... 1 Allmänt... 1 Stålstolpar... 1 Trästolpar...

Läs mer

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN . Montering av sarg för Klarvalv Takljuslanterniner Sargen till Klarvalv Takljuslanterniner levereras i delar. 8 6 7 9 Bild. Komponenter i sargen till Takljuslanternin

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning

Installation-, drift- och skötselanvisning November 2015 Installation-, drift- och skötselanvisning för kabelbrunnar STAKKAbox ULTIMA STAKKAbox MODULA Syftet är att installationsanvisningen ska fungera som en riktlinje, den är inte avsedd för något

Läs mer

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem 2 Rätt och slätt Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är precis lika smart som det låter. Vi har ersatt det gamla sättet

Läs mer

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 15 PB Ledning PP rör Läggning och svetsning av PPrör Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja

Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja Välj ett träd Välj ett friskt träd med lämplig form det är avgörande för att trädkokan ska bli solid och stabil. Lämpliga träd för en trädkoja är bokar, ekar,

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

PicoFix - Installationsinstruktioner och rillspecifikationer. II1.2.1/0213/sv

PicoFix - Installationsinstruktioner och rillspecifikationer. II1.2.1/0213/sv II1.2.1/0213/sv PicoFix - Installationsinstruktioner och rillspecifikationer Installationsinstruktioner för PicoFix rörkopplingar typ 900 Innan PicoFix rörprodukter monteras ihop måste du alltid läsa,

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS.

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Läs denna manual före installationen. Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Manualen skall användas vid installation av

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem. system

Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem. system Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem system system för sammankoppling av preisolerade rör Ett enda muffsystem för alla skarvar Den unika molekylstrukturen med tvärbunden polyetylen (PEX) håller

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Full Flow Magnetfilter

Full Flow Magnetfilter ALTECH MAG Swedish ONLY 003_Layout 1 04/03/2014 10:02 Page 2 Full Flow Magnetfilter INSTRUKTIONSHANDBOK ALTECH MAG Swedish ONLY 004_Layout 1 06/03/2014 13:33 Page 3 Altech Full Flow Magnetfilter levereras

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING PLATÅKONSOL 9-741-02001/-002 BRUKSANVISNING Safety Solutions Jonsereds AB IG-Joist Hanger-1634 Innehåll Platåkonsol Innehållsförteckning Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Kontroll av produkter före

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Fallskydd. Fallskyddsutrustning Stödutrustning Skötsel & underhåll

Fallskydd. Fallskyddsutrustning Stödutrustning Skötsel & underhåll skydd skyddsutrustning utrustning Skötsel & underhåll skyddsutrustning För att förebygga de riskmoment som är förenade med arbete på hög höjd är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning

Läs mer

O-RINGAR INBYGGNAD. O-ringens tvärsnitt, D , F min 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1

O-RINGAR INBYGGNAD. O-ringens tvärsnitt, D , F min 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 O-RINGAR INBYGGNAD O-ringar inbyggnad (SMS 1588) Allmänna anvisningar Principen för funktion är att O-ringen hoptrycks mellan omgivande detaljer och åstadkommer tätning mot dessa, se figur 1 4. O-ringar

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 1. BESKRIVNING Vikings flexibla sprinklerneddragningar är en komplett enhet avsedd för installation i kommersiella hängtak med medelkraftiga till kraftiga T-balkar som stöd, såsom

Läs mer

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta Rev.nr 130809 Monteringsanvisning Balkong Beta Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Detta för att ta del av alla de viktiga moment monteringen innehåller. Observera

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V

INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V.0.1.2017 Innehåll. 1. Snabbinformation 2. Specifikationer på MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 3. Luftningsalternativ tilluft/frånluft 4. Luftningsalternativ tilluft/frånluft

Läs mer

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT INSTALLATIONSANVISNING FÖR RAITA AVLOPPSVATTENRENINGSVERK INSTALLATIONSANVISNING FÖR RAITA AVLOPPSVATTENRENINGSVERK... 1 Allmänt:... 2 Placering:... 2 Inkommande och utgående avlopp:... 2 Reningsverkets

Läs mer

Climate Recovery System Monteringsintruktioner

Climate Recovery System Monteringsintruktioner Climate Recovery System Monteringsintruktioner Välkommen till Climate Recovery Följ med oss Här får du en genomgång i hur du hanterar och installerar det förisolerade systemet (CR System) med dess produkter

Läs mer

LOW RESOLUTION PDF. GRP Rörsystem. för vatten, avlopp och industriella tillämpningar

LOW RESOLUTION PDF. GRP Rörsystem. för vatten, avlopp och industriella tillämpningar GRP Rörsystem för vatten, avlopp och industriella tillämpningar Amiantit - Koncernen Flowtite GRP-rör Produktinformation Våra tjänster Amiantit Koncernen Amiantit-gruppen är en internationellt verksam

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 1 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 2 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning Att regelbundet inspektera utrustning som används på en klättervägg

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare på bentrianglar

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare på bentrianglar MONTERINGSANVISNING Allmänt Bentrianglarna monteras i första hand på platta tak eller på marken med syftet att få en mer fördelaktig vinkel på solfångaren mot solen. Aquasol levererar tre modeller av benställningar,

Läs mer

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE PROFILER OCH DIMENSIONER UltraShield är en utveckling av den traditionella komposittrallen som kombinerar styrkan hos högdensitets polyetenplast och träfiber med en ogenomtränglig

Läs mer

I-GUIDE HORISONTELLA NÄT EN 1263 SVENSKA. IG-Read Fine Print-1521

I-GUIDE HORISONTELLA NÄT EN 1263 SVENSKA. IG-Read Fine Print-1521 I-GUIDE HORISONTELLA NÄT EN 1263 SVENSKA IG-Read Fine Print-1521 ALLMÄN INFORMATION! Gör alltid en riskbedömning och en metodbeskrivning för montage! Gör en säkerhetskontroll av produkter före montage!

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

PP inomhus avloppssystem

PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Montera och demontera däcket korrekt

Montera och demontera däcket korrekt Montera och demontera däcket korrekt Demontering och montering av lantbruksdäck ska utföras av en utbildad kvalificerad yrkesperson med hjälp av lämpliga verktyg och åtgärder. Om flera personer utför dessa

Läs mer

442C. Delad mekanisk patrontätning. Anvisningar för installation, drift och underhåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Referens för tätningsdata

442C. Delad mekanisk patrontätning. Anvisningar för installation, drift och underhåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Referens för tätningsdata 442C Delad mekanisk patrontätning Anvisningar för installation, drift och underhåll ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION, DRIFT och UNDERHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 Att tänka på... 2 2.0 Transport och förvaring...2

Läs mer