FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA"

Transkript

1 ! N O I T U L O S FLOWTITE Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA O L W E R

2 1 Inledning Förord Jord-rörsystem Fälttekniker Säkerhet Frakt, hantering och förvaring Inspektion av rör Reparation av rör Lossning och hantering av rör Förvaring av rör på installationsplatsen Förvaring av packningar och glidmedel Transport av rör Hantering av rör inskjutna i varandra Procedur för installation av rör Ledningsgrav av standardtyp Ledningsbädd Kringfyllningsmaterial Installationstyper Kringfyllning av rör Packning ovanför röret Rördeformationer Sammankoppling av rör FLOWTITE-muffar Dragsäkra skarvar (FBC) Flänskopplingar Laminerad skarv Andra kopplingsutföranden Förankringar, betonginneslutningar och anslutningar till fasta konstruktioner Betonginneslutningar Anslutningar till fasta konstruktioner Höljen (tunnlar) Genomföring i betongväggar Anpassningar på installationsplatsen Längdjustering Inskarvning med FLOWTITE-muffar Inskarvning med andra kopplingar än FLOWTITE

3 7 Andra installationsprocedurer och beaktanden Flera rör i samma ledningsgrav Korsande rör Instabil ledningsgravsbotten Översvämmad ledningsgrav Användning av stödkonstruktion i ledningsgrav Ledningsgrav på berggrund Oavsiktlig överutgrävning Rörinstallation i sluttningar (parallellt) Införlivande av ventiler och kamrar Förankring av rörventiler Luft- och vakuumventiler Rengörings- och avtappningsventiler Efter installationen Kontroll av det installerade röret Korrigering av alltför deformerade rör Tryckprovning med vatten i fält Anordning för test av kopplingar i fält Tryckprovning med luft i fält Alternativa installationer 37.1 Bred ledningsgrav Cementstabiliserad kringfyllning Bilaga 39 Bilaga AWWA M45 eller ATV 127 3

4 1 Inledning 1.1 Förord Det här dokumentet är en del av FLOWTITEdokumentationen för användare av FLOWTITEprodukter. Den ska användas tillsammans med produktvägledningen för FLOWTITE och är avsedd att hjälpa installatören att förstå vilka villkor och procedurer som måste efterlevas för att åstadkomma tillfredsställande hantering och nedgrävd installation av FLOWTITE -rör. Bilagorna kan vara en användbar informationskälla för projektingenjörerna. Det här dokumentet avhandlar främst normala förhållanden som kan påträffas i fält. Ovanliga situationer som kräver särskilda överväganden nämns inte. Sådana situationer ska lösas i samarbete med leverantören. Andra installationer än direkt nedgrävning, som till exempel schaktfri installation, installation under vatten eller ovanför marken diskuteras inte i den här anvisningen. Kontakta leverantören för rekommenderade procedurer och information om begränsningar i dessa fall. Framför allt är den här installationsanvisningen inte avsedd att ersätta sunt förnuft, krav på teknisk kompetens och tekniskt omdöme, tillämpliga lagar, säkerhets- eller miljöföreskrifter eller andra lokala förordningar, och inte heller specifikationer eller instruktioner från ägaren och/eller projektingenjören som har det slutliga ansvaret för varje enskilt projekt. Be leverantören och projektingenjören om hjälp ifall den här anvisningen innehåller motsägelsefull information som medför osäkerhet om vilket förfarande som är det rätta. Efterlevandet av installationsprocedurerna som beskrivs i den här installationsanvisningen, samt förslagen från fältteknikerna, bidrar till ett noggrant utförande av en korrekt och hållbar installation. Kontakta leverantören vid eventuella frågor eller om avvikelser från den här installationsanvisningen övervägs.! Observera: Dessa instruktionsanvisningar bygger på kriterierna för strukturell design i AWWA M45, men gäller även för ATV 127. Huvudtexten är framför allt i linje med AWWA, medan bilagorna innehåller information som är specifik för antingen ATV eller AWWA. 1.2 Jord-rörsystem Mångsidigheten hos jordens egenskaper i kombination med FLOWTITE-rörens styrka och flexibilitet medför en unik möjlighet för samspel mellan jorden och rörsystemet, vilket i sin tur möjliggör bästa möjliga systemprestanda. Rören förses med glasfiberarmering där det är nödvändigt för flexibilitet och styrka, medan grävgeometri i kombination med urval, placering och packning av kringfyllning säkerställer systemets hållbarhet. I stora drag utsätts rören för två typer av belastningar: 1 Extern belastning från det ovanpåliggande jordlagret, ytbelastningar och trafik, vilket skapar böjspänningar i rörväggen. 2 Invändigt tryck som skapar ringspänningar i röret och obalanserat tryck som skapar axialspänningar. FLOWTITE-rörens flexibilitet i kombination med jordmassornas naturligt strukturella egenskaper ger en idealisk kombination för överföring av vertikal last. Till skillnad från styva rör som kan knäckas under stor vertikal last, är dessa rör flexibla och mycket starka, vilket innebär att de kan deformeras och överföra belastningen till de omkringliggande jordmassorna. Deformationen av rörledningen är dessutom en fingervisning om belastningarna som skapas i röret och om kvaliteten på installationen. Ringspänningar motverkas genom att placera sammanhängande glasfiberarmering utmed omkretsen av rörväggens insida. Mängden armering som behövs beror på trycknivån, och detta bestämmer även rörets tryckklass. Det mest ekonomiska sättet att motstå obalanserat tryck är vanligtvis att använda stödblock som överför krafterna direkt till befintlig jord. FLOWTITE-rör av standardtyp behöver därmed inte överföra axialtryck, och mängden armering i rörväggen i axialriktningen är begränsad till sekundära effekter. Därmed behöver skarvarna inte kunna överföra axialspänningar, men möjliggöra rörlighet för röret i skarven utifrån temperaturförändringar och Poisson-effekten. I en del fall är stödblock mindre lämpliga lösningar på grund av vikt, platsbrist eller annat. I sådana fall placeras tillräckligt mycket armering i axialriktningen i rörväggen för att klara det direkta trycket. Dragsäkra skarvar för dessa typer av system konstrueras för att ta upp hela axialtrycket och överföra krafterna till den omgivande jorden genom direkt bärkraft och friktion. 4

5 1.3 Fälttekniker Leverantören kan, om köparen så önskar och i enlighet med villkoren i avtalet mellan köparen och leverantören, tillhandahålla en fälttekniker. Fältteknikern kan fungera som rådgivare till köparen och/eller installatören för att på så sätt bidra till en tillfredsställande rörinstallation. Det rekommenderas att service ute på installationsplatsen ska ges i startfasen av installationsarbetet, för att sedan eventuellt fortsätta periodvis under hela projektet. Den här tjänsten kan variera från att vara kontinuerlig (praktiskt taget på heltid) till periodisk, beroende på avtalet mellan köpare och leverantör. 1.4 Säkerhet Rör av glasfiberarmerad polyester (GRP) kan, liksom i princip alla rör tillverkade av petrokemiska ämnen, brinna och rekommenderas därför inte för användning i närheten av intensiv hetta eller öppen eld. Under installationsarbetet måste försiktighet iakttas för att undvika att utsätta rören för svetsloppor, eld från skärbrännare och andra källor till hetta, öppen eld eller elektricitet som kan antända rörmaterialet. Dessa försiktighetsåtgärder är särskilt viktiga vid arbete med flyktiga kemikalier vid laminering av skarvar, reparationer eller ändringar av rör ute i fält. Det är potentiellt farligt att arbeta i ledningsgravar. Där det är lämpligt ska gravväggarna stagas, täckas, förankras, sluttas eller stöttas på något annat sätt för att skydda personerna som arbetar i ledningsgraven. Vidtag försiktighetsåtgärder för att förhindra föremål från att falla ned i ledningsgraven, eller att någon av gravväggarna kollapsar på grund av placering eller förflyttning av maskiner eller utrustning i närheten, i synnerhet medan personer uppehåller sig i graven. Utgrävt material ska läggas på ett säkert avstånd från ledningsgravens kant, och jordhögarna får inte läggas så nära ledningsgraven eller vara så höga att de kan göra ledningsgraven insta 5

6 2 Frakt, hantering och förvaring 2.1 Inspektion av rör Alla rör ska inspekteras när de anländer till installationsplatsen för att kontrollera att de inte har skadats under transporten. Beroende på lagringstid, hantering på installationsplatsen och andra faktorer som kan påverka rörens skick, rekommenderar vi att rören inspekteras en andra gång innan de installeras. Inspektera de mottagna rören på följande vis: 1 Gör en översiktlig inspektion av lasten. Om lasten förefaller intakt, räcker det med att inspektera rören medan de lastas av för att säkerställa att de inte har några skador. 2 Om lasten har rubbats, eller om det finns tecken på att de har utsatts för omild hantering, ska samtliga rör granskas noggrant för att kontrollera att de inte har skadats. Vanligtvis räcker det med en utvändig kontroll för att upptäcka eventuella skador. När rörets storlek tillåter det, kan det vara nyttigt med en invändig inspektion av röret på samma plats där utsidan har fått ett skrapmärke, för att avgöra om röret har skadats. 3 Kontrollera att försändelsen stämmer överens med följesedeln. 4 Notera eventuella transportskador eller förluster på följesedeln och se till så att transportföretagets representant signerar din kopia av kvittot. Krav på ersättning från transportföretaget ska göras i enlighet med deras instruktioner. 5 Om fel eller brister upptäcks, ska de berörda rören läggas åt sidan. Kontakta sedan leverantören. Använd inte rör som verkar vara skadade eller defekta. 2.2 Reparation av rör Vanligtvis kan rör med mindre skador repareras snabbt och enkelt på plats av en kvalificerad person. Om det råder tveksamheter angående rörets skick ska det inte användas. Fältteknikern kan hjälpa dig att avgöra om reparation krävs, och om det är praktiskt möjligt att genomföra. Reparationsprocedurerna kan variera stort på grund av rörens tjocklek, materialsammansättning, tillämpning samt av skadans typ och omfattning. Försök därför inte att reparera ett skadat rör utan att först kontakta leverantören. Reparationer måste utföras av en kvalificerad reparatör. Felaktig reparation kan medföra att rören inte fungerar som det är tänkt. 2.3 Lossning och hantering av rör Lossning av rör är kundens ansvar. Se till att ha kontroll över röret under lossning. Rep som fästs vid rör eller paket underlättar manuell kontroll vid lyft och hantering. Lyftok kan användas när det är nödvändigt med flera lyftpunkter. Var försiktig så att röret inte tappas eller utsätts för stötar, i synnerhet vid rörändarna. Enstaka rör Använd böjliga band, öglor eller rep vid lyft när enstaka rör ska hanteras. Använd inte stålwire eller kätting för att lyfta eller transportera röret. Rörsektioner kan lyftas med endast en lyftpunkt (figur 2 1), men två lyftpunkter placerade som i figur 2 2 är den rekommenderade metoden av säkerhetsskäl, eftersom det ger bättre kontroll över röret. Lyft inte rör med hjälp av krokar i rörändarna eller genom att föra ett rep, en kedja eller en wire genom rörsektionen från ände till ände. Se bilaga A för ungefärlig vikt på standardrör och kopplingar. Figur 2 1 Lyft av rör i en lyftpunkt 0.2 x L 0.6 x L 0.2 x L Styrrep Figur 2 2 Lyft av rör i två lyftpunkter 6

7 Rörbuntar Rörbuntar kan hanteras med hjälp av ett par linor enligt beskrivningen i figur 2 3. Lyft inte ett flertal rör som inte har buntats samman. Lösa rör måste lossas och hanteras separat (ett i taget). Om röret skadas under hantering eller installation så att det uppstår hål, sprickor eller brott, måste röret repareras innan den aktuella sektionen installeras. Kontakta leverantören för inspektion av skadan och för rekommendationer angående reparationssätt eller kassering. Se avsnitt x L 0.6 x L 0.2 x L Figur 2 3 Lyft av rörbunt 2.4 Förvaring av rör på installationsplatsen Det är vanligtvis fördelaktigt att lagra rören på träplank för att underlätta placeringen eller avlägsnandet av lyftband kring röret. Om rören förvaras direkt på marken, kontrollera då att ytan är relativt plan och fri från stenar och annat som kan skada rören. Placering av rör på högar av kringfyllningsmaterial har visat sig vara ett bra sätt att förvara rören. Alla rör ska kilas fast så att de inte sätts i rullning av starka vindar. Om det är nödvändigt att stapla rören är det bäst att stapla dem på träplanksstöttor (minsta bredd 75 mm) vid fjärdedelspunkter med kilar (se figur 2 4). Använd om möjligt den ursprungliga transportkonstruktionen. Säkerställ att stapeln bibehåller sin stabilitet i stark vind, vid ojämnt förvaringsunderlag eller annan horisontell belastning. Överväg att förankra rören med hjälp av rep eller remmar om starka vindar väntas. Högsta tillåtna stapelhöjd är cirka 3 meter. Bulor, tillplattningar eller andra abrupta förändringar av rörens krökning är inte tillåtna. Om inte dessa begränsningar tas i beaktande under förvaringen av rören kan detta medföra att de skadas. 2.5 Förvaring av packningar och glidmedel Gummipackningar som levereras separat, utan muffar, ska förvaras i skuggan i sina originalförpackningar och bör inte utsättas för solljus förutom under sammanfogning av rörsegmenten. Gummipackningarna måste även skyddas mot petroleumbaserade fetter och oljor, samt mot lösningsmedel och andra skadliga ämnen. Glidmedel till packningarna ska lagras så att det inte blir skadat. Delvis använda spannar ska stängas för att förhindra förorening av glidmedlet. Om temperaturen under installationen är lägre än 5 C, ska packningar och glidmedel förvaras i ett uppvärmt utrymme tills de ska användas. Figur 2 4 Förvaring av rör 7

8 2.6 Transport av rör Placera alla rörsektioner på träplank med högst 4 meters mellanrum (3 meter för diameter DN250), med ett maximalt överhäng på 2 meter. Kila fast rören för att upprätthålla stabilitet och avstånd. Undvik att rören skaver mot varandra. Högsta tillåtna stapelhöjd är cirka 2,5 meter. Fäst rören på fordonet över stödpunkterna med hjälp av böjliga remmar eller rep (figur 2 5). Använd aldrig stålwire eller kätting utan tillräcklig polstring, för att skydda rören från att skavas sönder. Bulor, tillplattningar eller andra abrupta förändringar av rörens krökning är inte tillåtna. Om dessa begränsningar inte tas i beaktande under transporten av rören kan detta medföra att de skadas. Figur 2 5 Transport av rör 2.7 Hantering av rör inskjutna i varandra Rör kan inför transport ordnas så att rör med mindre diameter läggs inuti rör med större diameter. Sådana rör levereras vanligtvis i specialemballage och kan kräva särskilda procedurer för lossning, hantering, förvaring och transport. Om särskilda åtgärder behöver vidtas sker detta hos rörleverantören före leverans. Följande procedur ska dock alltid följas: 1 Lyft alltid de buntade rören med hjälp av minst två böjliga remmar (figur 2 6). Eventuella begränsningar för avstånd mellan remmar och lyftpunkter specificeras för varje enskilt projekt. Kontrollera att lyftremmarna har tillräcklig kapacitet för att klara vikten av de buntade rören. Detta kan räknas ut med hjälp av de ungefärliga rörvikterna i bilaga H. 2 Rör som skjutits in i varandra förvaras oftast bäst i det ursprungliga transportemballaget. Dessa buntar bör inte staplas, såvida detta inte anges särskilt. 3 Buntar av rör som skjutits in i varandra kan bara transporteras säkert i sitt ursprungliga transportemballage. Eventuella särskilda krav på stöd, stapling och/eller förankring på fordonet specificeras för varje enskilt projekt. 4 Avlägsnande av emballage och urpackning av innerliggande rör utförs med fördel vid en urpackningsstation. Innerliggande rör packas ur i storleksordning, där det minsta röret tas ur först. För in en polstrad bom i röret och lyft en liten bit innan det försiktigt avlägsnas utan att skada de andra rören (figur 2 7). Om vikt, längd eller begränsningar hos utrustningen medför att den här metoden inte kan användas, tillhandahålls särskilda instruktioner för varje enskilt projekt om vilken metod som är den bästa för avlägsnande av de innerliggande rören. Styrrep Figur 2 6 Dubbla lyftpunkter för rör som är inskjutna i varandra Figur 2 7 Urpackning med polstrad bom på gaffeltruck 8

9 3 Procedur för installation av rör 01 Den bästa installationsmetoden för FLOWTITE-rör beror på rörets styvhet, fyllningshöjden, ledningsgravens bredd, den befintliga jordens egenskaper, ytbelastningen och kringfyllningsmaterialet. Den befintliga jorden måste kunna hålla kringfyllningen ordentligt på plats för att ge tillräckligt med stöd för röret. Följande installationsprocedurer är avsedda att vara till hjälp för installatören, för att åstadkomma en välfungerande rörinstallation. Den statiska kalkyleringsmetoden ATV 127 används ofta. Som ett hjälpmedel är sambandet mellan kringfyllningsmaterialets styvhetskategorier i de här instruktionerna och jordgrupperna G1 till G4 hos ATV 127 följande: SC1 överensstämmer med de bästa G1-jordarna. SC2 överensstämmer med G1-jordarna och de bästa av G2-jordarna. SC3 överensstämmer med de svagare G2-jordarna och de bästa av G3-jordarna. SC4 överensstämmer med de svagare G3-jordarna och de bästa av G4-jordarna. 3.1 Ledningsgrav av standardtyp Figur 3 1 visar vanliga ledningsgravsdimensioner. Måttet A måste alltid vara tillräckligt brett för att möjliggöra korrekt placering och packning av kringfyllning i understoppningszonen. Måttet A måste även vara tillräckligt brett för att tillåta användning av packningsutrustning utan att skada röret. I normalfallet är måttet A minst 0,4 DN, utom vid mycket små rördiametrar. För större rördiametrar kan ett mindre värde för A vara tillräckligt beroende på befintlig jord, kringfyllningsmaterial och packningsteknik. Till exempel kan man överväga en smalare ledningsgrav om den befintliga jorden hör till grupp 1, 2 eller 3 och kringfyllningsmaterialet hör till typ SC1 eller SC2, vilka endast kräver begränsad packning.! Observera: Om sten, hårda partier, mjuk, instabil eller expansiv jord påträffas i bottnen av ledningsgraven kan det vara nödvändigt att öka ledningsbäddens tjocklek för att åstadkomma ett jämnt längsgående stöd för röret. 3.2 Ledningsbädd Ledningsbädden ska placeras på en fast och stabil gravbotten för att åstadkomma tillräckligt stöd. Den färdiga ledningsbädden måste tillhandahålla ett fast, stabilt och enhetligt stöd för röret och eventuella utstickande delar i skarven. Lägg en bädd på mm under rören och 75 mm under kopplingen. Om gravbottnen är mjuk eller instabil kan det vara nödvändigt med ytterligare fundament för att åstadkomma ett fast underlag för bädden, se avsnitt 7.3. Det kan vara nödvändigt att frakta ledningsbäddsmaterial till installationsplatsen för att åstadkomma korrekt gradering och stöd till röret. Rekommenderat material för ledningsbädden är SC1 eller SC2. Om den befintliga jorden ska användas som ledningsbädd måste den uppfylla alla krav som ställs på kringfyllningen kring röret. Detta måste värderas kontinuerligt under rörinstallationen, eftersom den befintliga jorden kan variera och snabbt ändras längs med en rörledning. Ledningsbädden måste grävas ut ytterligare vid varje skarv för att säkerställa att röret har kontinuerligt stöd och inte vilar på kopplingarna. Kopplingsområdet måste stöttas och kringfyllas noga efter att sammankopplingen har genomförts. Se figur 3 2 och figur 3 3 för korrekt och felaktigt stöd. Figur 3 2 Korrekt ledningsbäddsstöd A DN/2 max. 300 mm krävs Kringfyllning DN Understoppning Rörzon Ledningsbädd min. 0 mm max 150 mm Fundament (om nödvändigt) Befintlig jord Figur 3 1 Kringfyllning av rör Figur 3 3 Felaktigt ledningsbäddsstöd 9

10 3.3 Kringfyllningsmaterial 3.4 Installationstyper I tabell 3 1 listas kringfyllningsmaterial enligt olika kategorier. Kringfyllningsmaterial i grupp SC1 och SC2 är enklast att använda och kräver minst packningsarbete för att åstadkomma en given nivå av relativ packning. Oavsett grupp av kringfyllningsmaterial och oavsett om kringfyllningsmaterialet har fraktats till installationsplatsen eller inte, gäller följande allmänna begränsningar: 1 Den maximala partikel- och stenstorleken får inte överskrida gränsvärdena i tabell Inga jordklumpar får vara mer än två gånger större än den maximala partikelstorleken. 3 Inget fruset material. 4 Inget organiskt material. 5 Inget skräp (bildäck, flaskor, metaller o.d.). Grupp av kringfyllnings- Beskrivning av kringfyllningsmaterial material SC1 Krossad sten med < 15 % sand, högst 25 % passerar genom en mm sikt och högst 5 % fina partiklar SC2 SC3 SC4 Rena, grovkorniga jordar med < 12 % fina partiklar Rena, grovkorniga jordar med 12 % fina partiklar eller mer. Sandiga eller finkorniga jordar med mindre än 70 % fina partiklar. Finkorniga jordar med mer än 70 % fina partiklar (Se bilaga D för ytterligare förtydligande och bilaga G för definitioner) Tabell 3 1 Kringfyllningsmaterial Maximal partikelstorlek i rörzonen (upp till 300 mm över rörhjässan): DN Största storlek (mm) Tabell 3 2 Största tillåtna partikelstorlek Två standardmetoder för kringfyllning rekommenderas (figur 3 4 och figur 3 5). Valet av metod beror på befintlig jord, kringfyllningsmaterial, påkrävt nedgrävningsdjup, ytförhållanden, rörstyvhet, och rörledningens driftsförhållanden. Installationstyp 2 med delad kringfyllning passar vanligtvis bäst för tillämpningar med lägre tryck (PN bar), låg trafikbelastning och begränsade krav med avseende på negativt tryck (vakuum). Installationstyp 1 Förbered ledningsbädden enligt anvisningarna i avsnitt 3.2. Fyll rörzonen (till 300 mm) över rörhjässan med det specificerade kringfyllningsmaterialet som packas till nödvändig packningsnivå (se bilaga B ).! Observera: Vid tillämpningar med lågt tryck (PN 1 bar) och utan trafikbelastning är det inte nödvändigt att packa det 300 mm tjocka lagret över rörhjässan. DN Installationstyp mm Figur 3 4 Installationstyp 1 Förbered ledningsbädden enligt anvisningarna i avsnitt 3.2. Kringfyll upp till 60 % av rörets diameter med det specificerade kringfyllningsmaterialet packat till påkrävd nivå. Kringfyll från 60 % av rörets diameter till 300 mm över rörhjässan med det angivna kringfyllningsmaterialet packat till påkrävd nivå.! Observera: Kringfyllningstyp 2 är inte lämplig för rör med liten diameter.! Observera: Kringfyllningstyp 2 är inte lämplig för tillämpningar med hög trafikbelastning. Resterande fyllning över rörzonen kan bestå av utgrävda material med en största tillåtna partikelstorlek på upp till 300 mm, under förutsättning att röret täcks med minst 300 mm. Stenar med en diameter större än 200 mm ska inte släppas ned på det 300 mm tjocka lagret från en högre höjd än 2 meter. DN 0.6 x DN Figur 3 5 Installationstyp 2

11 3.5 Kringfyllning av rör Kringfyllning rekommenderas omedelbart efter sammankoppling eftersom detta förebygger två olika problem: rör som flyter upp på grund av stora nederbördsmängder, och termiska rörelser som beror på stora skillnader mellan dag- och nattemperatur. Om röret flyter upp kan detta medföra att röret skadas, vilket i sin tur leder till onödiga kostnader för ominstallation. Termisk utvidgning och kontraktion kan medföra försämrad tätning på grund av rörelser i flera rörlängder som har samlats i en koppling. Om rörlängderna placeras i ledningsgraven och kringfyllningen försenas, bör mittsektionen av varje rörsektion kringfyllas upp till hjässan för att åstadkomma så små rörelser som möjligt i kopplingen. Rätt val, placering och packning av kringfyllningen i rörzonen är viktiga faktorer för att minimera förekomsten av deformation och är avgörande för rörets funktion. Kringfyllningsmaterialet måste kontrolleras noga så att det inte är förorenat av avfall eller andra främmande material som kan skada röret eller medföra försämrat stöd. Understoppningsmaterialet i området mellan ledningsbädden och rörets undersida ska skjutas in och packas före placeringen av den resterande kringfyllningen (se figur 3 6 och figur 3 7). Figur 3 6 Korrekt understoppning Rätt: ordentligt stöd för röret Det är lika viktigt att kontrollera djupet på det packade lagret som att använda rätt packningsmetod. Korrekt kringfyllning görs vanligtvis i lager på mm beroende på kringfyllningsmaterialet och packningsmetoden. Vid användning av grus eller krossad sten som kringfyllningsmaterial fungerar det vanligtvis bra med lager på 300 mm eftersom det är relativt enkelt att packa grus. Finkornigare material behöver mer packning, vilket innebär att lagertjockleken i sådana fall bör begränsas. Observera att det är viktigt att åstadkomma noggrann packning av samtliga lager för att säkerställa tillräckligt stöd för röret. Kringfyllningsmaterial av typerna SC1 och SC2 är relativt enkla att använda och är mycket tillförlitliga som kringfyllningsmaterial för rörledningar. Dessa typer av material har låg fuktkänslighet. Kringfyllningen kan enkelt packas med hjälp av en vibratorplatta i lager på mm. Ibland bör en filterduk användas i kombination med grusmaterial för att förhindra migration av fina partiklar och påföljande förlust av stöd för rörledningen. Se bilaga A för kriterier. Kringfyllningsmaterial av typ SC3 är godtagbart och är ofta lättillgängligt som kringfyllningsmaterial för rör. Ofta tillhör den befintliga jorden typ SC3, vilket innebär att den uppschaktade jorden direkt kan återanvändas som kringfyllning i rörzonen. Försiktighetsåtgärder måste vidtas vid användning av dessa typer av material eftersom de kan vara känsliga för fukt. Egenskaperna hos material av typ SC3 bestäms ofta av egenskaperna hos de fina partiklarna. Det kan vara nödvändigt att kontrollera fuktigheten vid packningen för att åstadkomma önskad densitet med hjälp av skälig packningsenergi och packningsutrustning som är enkel att använda. Packning kan åstadkommas med hjälp av vibratorstamp i lager på mm. Kringfyllningsmaterial av typ SC4 kan endast användas som kringfyllning i rörzonen under förutsättning att följande åtgärder vidtas: Fuktigheten måste kontrolleras vid placering och packning. Använd inte i installationer med instabilt underlag eller om det står vatten i ledningsgraven. Packningstekniker kan kräva avsevärd kraft, och hänsyn måste tas till praktiska begränsningar för relativ packning och materialets slutliga styvhet. Under packning ska lager på mm användas i kombination med packningsutrustning, som till exempel en vibratorplatta eller en vibratorstamp. Figur 3 7 Felaktig understoppning Packningen ska testas regelbundet för att säkerställa att korrekt packning sker. Se Bilaga F för ytterligare information. 11

12 Packning av finkornigare kringfyllningsmaterial görs enklast när materialet har optimal eller näst intill optimal fuktighet. När kringfyllningen når upp till rörets horisontella mittlinje bör all packning påbörjas vid gravväggarna och fortsätta in mot röret. Kringfyllningen i rörzonen kan placeras och packas så att röret får en lätt oval form i vertikalplanet. Sådan inledande vertikal ovalisering får dock inte överskrida 1,5 % av rördiametern vid mätning när kringfyllningen når upp till rörhjässan. Graden av initial ovalisering Kringfyllnings- Manuell Manuell material vibratorstamp vibratorplatta Rekommendationer Typ SC1 300 mm Två omgångar bör medföra tillräcklig packning. Typ SC mm Två till fyra omgångar beroende på höjd och påkrävd täthet. Typ SC mm Lager tjocklek och antalet omgångar beror på den påkrävda tätheten. Använd vid optimal eller näst intill optimal fuktighet. Kontrollera packningen. Typ SC mm Kan kräva avsevärd kraft för packning. Kontrollera att fuktigheten är näst intill optimal. Kontrollera packningen. Tabell 3 3 Sammanställning av rekommendationer för packning av kringfyllning i rörzonen 3.6 Packning ovanför röret Installationstyp 1 kräver att det 300 mm tjocka lagret ovanför röret packas. Kringfyllning av ledningsgrav under områden som utsätts för trafikbelastning komprimeras ofta för att förebygga sättningar i vägbeläggningen. Tabell 3 4 visar minsta påkrävda tjocklek på det övertäckande lagret över röret innan olika typer av packningsutrustning kan användas direkt ovanför röret. Var noga med att undvika överdriven packning över rörhjässan eftersom detta kan medföra bulor eller platta områden på rörytan. Dock får materialet i det här området inte ligga löst, och den påkrävda tätheten måste åstadkommas. Utrustningens vikt Minsta tillåtna fyllningshöjd*(mm) kg Stampad Vibrerad < *Det kan vara nödvändigt att börja med en större fyllningshöjd så att den inte blir mindre än det minsta tillåtna värdet efter hand som packningen utförs. beror på hur stor kraft som krävs för att uppnå den nödvändiga relativa packningen. De stora krafter som kan behövas för att packa kringfyllningsmaterial av typerna SC3 och SC4 kan leda till att gränsen överskrids. Om detta inträffar måste man överväga att använda styvare rör eller annat kringfyllningsmaterial. Dessa rekommendationer sammanställs i tabell Rördeformationer Deformationen av rörledningen efter kringfyllningen är en bra fingervisning om installationens kvalitet. Den förväntade initiala rördeformationen efter kringfyllning till påkrävd nivå är mindre än 2 % för de flesta installationer. Om deformationen är större än så, tyder detta på att den önskade kvaliteten på installationen inte har uppnåtts och därmed bör förbättras för de efterföljande rörsegmenten (d.v.s. ökad packning av kringfyllningen i rörzonen, grövre kringfyllningsmaterial i rörzonen eller bredare ledningsgrav, o.s.v.). Tabell 3 5 visar den största tillåtna initiala deformationen. Rördeformationen kontrolleras med fördel så fort kringfyllningen av röret till påkrävd nivå har utförts, så att man kontinuerligt har kontroll över installationskvaliteten, se avsnitt 9.1. Deformation i % av diameter Stor diameter (DN 300) Initial 3,0 Liten diameter (DN 250) Initial 2,5 Tabell 3 4 Minsta tillåtna fyllningshöjd för packning ovanför rör Tabell 3 5 Tillåten initial vertikal deformation 12

13 4 Sammankoppling av rör 01 FLOWTITE-rörsektioner kopplas vanligtvis samman med hjälp av FLOWTITE-muffar. Rör och muffar kan levereras separat, eller så kan rören levereras med en muff monterad i den ena änden. Om muffarna inte levereras färdigmonterade, bör de lämpligen monteras på förvaringsplatsen eller vid sidan av ledningsgraven innan röret sänks ned i graven. Muffarna kan levereras med eller utan en centreringsring i gummi. För muffar utan centreringsring monteras muffarna utifrån insticksmärkningen på rören. Andra kopplingssystem, som till exempel flänsar, mekaniska kopplingar och laminerade skarvar, kan också användas för sammankoppling av FLOWTITE-rör. 4.1 FLOWTITE-muffar FLOWTITE tryckkopplingar (FC) Följande steg (1 5) gäller för FLOWTITE tryckkopplingar. Steg 1 Fundament och ledningsbädd Ledningsbädden måste grävas ut ytterligare vid varje skarv för att säkerställa att röret har kontinuerligt stöd och inte vilar på muffarna. Kopplingsområdet måste stöttas och kringfyllas noga efter att sammankopplingen har genomförts. Steg 2 Rengöring av muffen Rengör noga packningsspåren och gummipackningarna för att säkerställa att de är helt fria från smuts eller olja (figur 4 1). Figur 4 1 Rengöring av muff Steg 3 Montering av packningar För in packningen i spåret så att (vanligen två till fyra) slingor sticker ut ur spåret. Använd inget glidmedel i spåret eller på packningen i det här skedet. Vatten kan användas för att fukta packningen och spåret och på så vis underlätta placeringen av packningen (figur 4 2). Figur 4 2 Montering av packning Använd jämnt tryck och pressa in gummipackningens slingor i packningsspåret. När packningen sitter på plats, fördelar du packningens tryck genom att försiktigt dra i radiell riktning runt hela packningens omkrets. Kontrollera också att båda sidorna av packningen sticker ut lika mycket över spåret runt hela omkretsen. Detta kan åstadkommas med hjälp av att knacka försiktigt med en gummiklubba. Steg 4 Smörjning av packningar Applicera därefter ett tunt lager glidmedel på gummipackningarna (figur 4 3). Se Bilaga I för information om vilken mängd glidmedel som i normalfallet behövs per muff. Figur 4 3 Smörjning av packning Steg 5 Rengöring och smörjning av spetsändar Rengör noga rörets spetsände för att avlägsna smuts, fett och liknande. Kontrollera att spetsändens tätningsyta inte är skadad. Applicera ett tunt lager glidmedel på spetsändarna från röränden till det svarta insticksmärket. Var noga med att hålla muffen och spetsändarna rena efter att de har smorts in (figur 4 4). Erfarenheten visar att spetsändarna och muffen hålls rena om man placerar ett stycke tyg eller en plastduk på ca en kvadratmeter under kopplingsområdet.! Se upp: Det är mycket viktigt att använda rätt glidmedel. Leverantören skickar med tillräckliga mängder glidmedel tillsammans med varje leverans av muffar. Om glidmedlet av någon anledning tar slut, kontakta leverantören för ytterligare en leverans eller rådgivning om vilka andra glidmedel som kan användas i förekommande fall. Använd aldrig petroleumbaserade glidmedel. Figur 4 4 Rengöring av spetsände 13

14 Sammankoppling Om muffen inte är förmonterad ska den monteras på röret på en ren, torr plats innan rören kopplas samman. Detta uppnås genom att man placerar en klammer eller en stropp runt röret 1 2 m från röränden där muffen ska monteras. Säkerställ att spetsänden vilar minst 0 mm ovanför markytan så att den inte blir smutsig. Skjut på muffen manuellt över spetsänden och placera en bit träplank på 0 x 50 mm tvärs över muffen. Använd två dragblock som ansluts mellan plankan och klammern och dra sedan muffen på plats så att den är i linje med insticksmärket eller tills rörets spetsände kommer i kontakt med centreringsringen (se figur 4 5). Följande steg (6 8) beskriver sammankoppling av rör med hjälp av klamrar eller stroppar i kombination med dragblock. Det går även att använda andra metoder under förutsättning att de allmänna riktlinjerna som beskrivs här uppfylls. Det är särskilt viktigt att rörändarna inte förs in längre än insticksmärket och att man undviker att skada röret och muffen. Steg 6 Placering av rör Röret med den påmonterade muffen sänks ned på ledningsbädden. Ledningsbädden måste grävas ut ytterligare vid varje skarv för att säkerställa att röret har kontinuerligt stöd och inte vilar på muffarna. Steg 7 Infästning av klamrar Klammer (eller stropp) A fästs var som helst på det första röret eller lämnas kvar på samma plats som vid den förra sammankopplingen. Fäst klammer (eller stropp) B på en lämplig plats på röret som ska anslutas (figur 4 6).! Observera: Kontaktytan mellan klammern och röret ska polstras eller skyddas på något annat sätt för att förhindra skador på röret och för att åstadkomma högt friktionsmotstånd mellan klammern och röret. Om klamrar inte finns att tillgå kan nylonstroppar eller rep användas, men då måste man vara extra noggrann vid inriktningen av muffen. Steg 8 Sammankoppling Dragblock placeras på var sin sida av röret och fästs vid klamrarna. Röret dras på plats i muffen tills det når fram till insticksmärket eller rör vid centreringsringen. Klammer A flyttas därefter över till nästa rör som ska anslutas. Klammer Dragblock Figur 4 5 Montering av muff på rör Träplank på 50 x 0 mm Klammer Dragblock Figur 4 6 Sammankoppling av rör med hjälp av klamrar Rören kan också monteras med hjälp av en schaktskopa eller en hävstång (upp till DN 300). Spetsändarna måste skyddas från alla typer av skador. Den ungefärliga kraft som behövs för monteringen kan beräknas på följande sätt: Monteringskraft i ton = (DN i mm / 00) x 2 Vinkelavvikelse hos FLOWTITE-muffar Den totala vertikala och horisontella vinkelavvikelsen får inte vid någon muff överstiga gränsvärdena som anges i tabell 4 1 när rörledningen är i drift. De tillåtna värdena ger utrymme för gradvisa ändringar av rörledningens riktning. Rören ska då kopplas samman rätlinjigt för att sedan vinklas efter behov. Den största tillåtna förskjutningen och motsvarande kurvradie visas i tabell 4 2 (se figur 4 8 för definitioner av termer). Tryck (PN) i bar Nom. rördiameter (mm) Upp till Maximal vinkel- 16 avvikelse (grader) DN 500 3,0 2,5 2,0 1,5 500 < DN 900 2,0 1,5 1,3 1,0 900 < DN ,0 0,8 0,5 0,5 DN > , Tabell 4 1 Vinkelavvikelse vid muff Vinkel- Största tillåtna Kurvradie (m) avvikelse förskjutning (mm) Rörlängd (grader) Rörlängd 3 m 6 m 12 m 3 m 6 m 12 m 3, , , , , , , , Tabell 4 2 Förskjutning och kurvradie 14

15 Rör Muff Figur 4 8 FLOWTITE-muff med vinkelavvikelse! Observera: Det ovanstående är bara för information. Minsta tillåtna längd är en funktion av nominellt tryck, kringfyllningstyp och packning. Dock får den inte under några omständigheter vara kortare än 3 meter. Muffar med vinkelavvikelser stabiliseras av styvheten i jorden kring röret och muffen. Tryckrör (PN > 1) med vinkelavvikelse i muffen ska kringfyllas och packas till minst 90 % Standard Proctor. Muffar med vertikal vinkelavvikelse där trycket är riktat uppåt, ska fyllas till en minsta fyllningshöjd på 1,2 meter vid driftstryck på 16 bar och högre. FLOWTITE avloppskopplingar (FSC) Packningen som används till avloppsrör förhandsmonteras av leverantören. Därmed kan stegen som beskrivs under 4.1 rengöring av spåren och montering av packningen bortses från. Alla övriga arbetsinstruktioner och användardata är identiska med stegen för FLOWTITE tryckkopplingar som omnämns under avsnitt 4.1. Felinriktning av rör Största tillåtna felinriktning av intilliggande rörändar är 5 mm (se figur 4 9). Det rekommenderas att kontrollera felinriktningar i närheten av stödblock, ventilkammare och liknande strukturer samt vid skarvar och ställen där reparationer har genomförts. Figur 4 9 Felinriktning Vinkelavvikning Kurvradie Felinriktning Förskjutning 4.2 Dragsäkra skarvar (FBC) FLOWTITE dragsäker skarv är en muff med gummipackningar och låsstänger för överföring av axialtryck från en rörsektion till en annan. På vardera sida av muffen sitter en gummipackning av standardtyp och ett system med låsstång och spår där belastningen överförs via tryck- och skjuvspänning. Rörspetsänden för dragsäkra skarvar har ett matchande spår. Packning Kopplingen monteras på ett liknande sätt som FLOWTITE tryckkopplingar av standardtyp, förutom att det inte finns någon centreringsring. Följ steg 1 till 6 ovan. I steg 7 dras röret på plats tills spåret i röret syns genom öppningen i kopplingen. Låsstången slås därefter på plats med hjälp av en hammare. 4.3 Flänskopplingar Fastflänsar Låsstång i nylon Figur 4 FLOWTITE dragsäker skarv GRP-flänsar ska sammankopplas enligt följande procedur: (Figur 4 11) 1 Rengör noga flänsytan och O-ringsspåret. 2 Kontrollera att tätningspackningen är ren och oskadad. 3 Placera tätningspackningen i spåret. 4 Rikta in flänsarna som ska kopplas samman. 5 Sätt in bultar, brickor och muttrar. Alla komponenter måste vara rena och smorda för att undvika felaktig fastspänning. Brickor måste användas på alla GRPflänsar. 6 Spänn med hjälp av en momentnyckel alla bultar till 35 Nm (20 Nm för små diametrar, DN 250) i den standardmässiga ordningsföljden för åtdragning av bultar. Metallfläns Figur 4 11 Flänskoppling Glasfiberfläns O-ringspackning 7 Upprepa proceduren och öka denna gång momentet till 70 Nm (35 Nm för små diametrar), eller tills flänsarnas invändiga kanter kommer i kontakt med varandra. Det här momentet får inte överskridas. I så fall kan GRP-flänsarna skadas permanent. 8 Kontrollera bultmomentet efter en timme och justera om nödvändigt till 70 Nm (35 Nm för små diametrar). 15

16 Flänsar med lös ring FLOWTITE-rör kan även förses med flänsar med lös ring (van Stone-flänsar). Den lösa ringen kan roteras för enkel inpassning med bulthålen i den andra flänsen. Figur 4 12 Fläns med lös ring och O-ringspackning Flänsen med lös ring kan tillverkas för två typer av förseglande packning: 1 en O-ringstätning (kräver spår i flänsytan, se figur 4 12) och 2 en O-ringspackning med stålring för plana flänsytor (inget spår krävs) som i figur Figur 4 13 Fläns med lös ring och O-ringspackning med stålring Metoden för sammankoppling är identisk för båda typerna av flänsar med lös ring, och beskrivs nedan. 1 Rengör noga flänsytan och, i förekommande fall, O-ringsspåret. 2 Kontrollera att packningen som ska användas är ren och oskadad. Använd inte skadade packningar. 5 Sätt in bultar, brickor och muttrar. Alla komponenter måste vara rena och smorda för att undvika felaktig fastspänning. Det är viktigt att kontaktytan mellan bulthuvudet/brickorna och stödringen är ordentligt insmorda för att undvika att ett alltför högt moment ackumuleras. 6 Spänn med hjälp av en momentnyckel alla bultar till påkrävt moment i enlighet med tabell 4 3 och i den standardmässiga ordningsföljden för åtdragning av bultar. 7 Kontrollera bultmomentet efter en timme och justera om nödvändigt till det påkrävda momentet. Packningstyp PN Maximalt moment i Nm* O-ring 6 50 x rörets ytterdiameter (i m) O-ring 0 x rörets ytterdiameter (i m) O-ring 16, x rörets ytterdiameter (i m) O-ring x rörets ytterdiameter (i m) O-ringspackning med integrerad ring 6 45 x rörets ytterdiameter (i m) O-ringspackning med integrerad ring 75 x rörets ytterdiameter (i m) O-ringspackning med integrerad ring 16, x rörets ytterdiameter (i m) O-ringspackning med integrerad ring x rörets ytterdiameter (i m) * Baserat på standarddimensioner för flänsar i enlighet med ISO 70 Tabell 4 3 Momentinställningar för flänsar med lös ring! Observera: Vid sammankoppling av två GRPflänsar med O-ringspackning ska bara den ena flänsen ha packningsspår. 4.4 Laminerad skarv Den här skarvtypen tillverkas av glasfiberarmering som impregneras med polyesterharts. Den kräver särskilda konstruktioner, rena och kontrollerade förhållanden samt kvalificerad personal. Särskilda anvisningar tillhandahålls när den här typen av skarvar behövs (se figur 4 14). 3 Placera packningen på flänsytan. Vid tätning med O-ring, säkerställ att packningen trycks ordentligt på plats i O-ringsspåret. O-ringen kan med fördel säkras med små bitar av tejp eller liknande. 4 Rikta in flänsarna som ska kopplas samman. Figur 4 14 Laminerad skarv 16

17 4.5 Andra kopplingsutföranden Flexibla stålkopplingar (Straub, Tee-Kay, Arpol, m.fl. se figur 4 15) Vid anslutning av FLOWTITE-rör till andra rörmaterial med olika ytterdiametrar, är flexibla stålkopplingar en av de rekommenderade kopplingsmetoderna. Dessa kopplingar består av en stålmantel med en invändig gummitätning. De kan även användas till sammankoppling av FLOWTITE-rörsektioner, till exempel vid reparation eller vid skarvning. Tre kvalitetsklasser är vanligt förekommande: 1 Belagd stålmantel 2 Rostfri stålmantel 3 Varmgalvaniserad stålmantel Figur 4 15 Flexibel stålkoppling Det är viktigt att kontrollera bultmomentet på flexibla stålkopplingar. Överspänn inte eftersom detta kan överbelasta bultarna eller röret. Följ kopplingstillverkarens instruktioner med avseende på montering, men tillämpa rörleverantörens rekommenderade gränsvärden för bultmoment. Mekaniska stålkopplingar (Viking Johnson, Helden, Kamflex, m.fl. se figur 4 16) Mekaniska kopplingar har med framgång använts för sammankoppling av olika material och diametrar, och för anpassning av flänsar. Dessa kopplingar finns tillgängliga i en mängd olika utformningar, både när det gäller bultstorlek, antalet bultar och utformning av packningen. Det förekommer även stora variationer med avseende på diametertoleransen hos andra material, vilket ofta medför högre bultmoment än nödvändigt för att åstadkomma god tätning på FLOWTITE-sidan. Därmed kan vi inte rekommendera allmän användning av mekaniska kopplingar tillsammans med FLOWTITErör. Om en mekanisk koppling används för att ansluta FLOWTITE till ett annat rörmaterial, bör endast mekaniska kopplingar med en dubbel, oberoende uppsättning bultar användas (figur 4 16). Detta möjliggör oberoende åtspänning av FLOWTITEsidan som vanligtvis kräver ett lägre moment än vad kopplingstillverkaren rekommenderar. Vi rekommenderar att rådfråga den lokala leverantören av FLOWTITE-rör om användning av mekaniska kopplingar övervägs för ett projekt. Var förberedd på att tillhandahålla information om den specifika konstruktionen (märke och modell). Rörleverantören kan då ge råd om de förhållanden, om några, där denna konstruktion lämpar sig för användning med FLOWTITE-rör. Korrosionsskydd Oavsett vilket korrosionsskydd som applicerats på stålmanteln måste även resten av kopplingen korrosionsskyddas. Vanligen innebär detta att en krympstrumpa i polyetylen sätts över den installerade kopplingen. GRP-adaptrar FLOWTITE-muffen kan användas för att ansluta FLOWTITE-rör till andra rörmaterial med samma ytterdiameter (tabell 6 1) för tillämpningar utan tryck. Konsultera tillverkaren vid högre tryck. Särskilda GRP-adaptrar eller trappkopplingar kan tillverkas för anslutning av GRP-rör till rör med andra material eller diametrar. Rådgör med tillverkaren. Figur 4 16 Mekanisk koppling med dubbel uppsättning bultar 17

18 5 Förankringar, betonginneslutningar och anslutningar till fasta konstruktioner När rörledningen trycksätts uppstår obalanserade tryckkrafter vid krökningar, reduktionsstycken, T-rör, Y-rör, ändförslutningar och andra riktningsändringar. Dessa krafter måste dämpas på något sätt för att förhindra att kopplingarna går isär. I normalfallet uppnås detta mest ekonomiskt med hjälp av stödblock eller alternativt genom direkt bäring och friktion mellan röret och jorden. Direkt överföring av kraft via friktion och bäring uppnås genom användning av dragsäkra skarvar och specialrör som överför axialtryck. De medföljande rördelarna är avsedda för direkt nedgrävning. Man kan räkna med en friktionsfaktor på 0,5 mellan FLOWTITE-rör och kohesionslös jord vid fastställande av den nödvändiga förankringslängden på röret som ska kopplas till rördelarna. Det är projektingenjörens ansvar att avgöra behovet och utformningen av betongkonstruktioner, samt i vilken utsträckning dessa behöver stålarmeras. FLOWTITErördelar har konstruerats för att klara allt invändigt tryck, medan betongkonstruktionerna ska ge stöd och fördela belastningen. I och med att trycksatta rördelar oftast utvidgar sig mer än vad betongens draghållfasthet klarar bör stålarmeringar övervägas för att begränsa sprickbildningen. Dessutom gäller följande villkor: A T-rör A A A Stödblock Stödblock måste förhindra att rördelen förflyttas i förhållande till det intilliggande röret för att upprätthålla tätheten i FLOWTITE-muffen. Den resulterande vinkelavvikelsen ska vara mindre än de värden som anges i tabell 4 1. Ytterligare information om rörinstallation och systemlayout finns i avsnitt 5.1 och 5.2. Vid driftstryck över bar (PN > ) måste blocket omsluta rördelen fullständigt. Vid lägre tryck kan specialanpassade rördelar som bara kräver delvis omslutning levereras. Blocken ska placeras antingen mot orörd grund eller kringfyllas med rörzonsmaterial som har valts ut och packats så att den motsvarar den befintliga jordens styrka och styvhet. Tvärsnitt A-A Reduktionsstycke A A A A A A A Enledsböj 0 30 Tvåledsböj Treledsböj Figur 5 1 Stödblock 18

19 Stödblock krävs för följande rördelar när trycket överskrider 1 bar (0 kpa): 1 Alla böjar, reduktionsstycken, ändförslutningar och blindflänsar. 2 T-rör, där grenröret är koncentriskt med huvudrörets mittlinje. Koncentriska manhål (T-rör med blindfläns), avlopp och luftventiler som inte skapar obalanserat tryck under drift behöver inte gjutas in. Däremot kräver de dragsäkra grenrör och rördelar.! Observera: Formerna på de visade stödblocken i figuren är bara för illustration. Den exakta formen som krävs beror på olika konstruktions- och projektfaktorer. Ventiler Ventiler måste vara tillräckligt förankrade för att absorbera tryckkrafterna. Ytterligare information om ventiler och kamrar finns i avsnitt 8. Pipor Pipor är T-grenrör som uppfyller alla följande kriterier: 1 Pipdiameter 300mm. 2 Huvudledningens diameter 3 gånger pipdiametern.! Observera: Det är inte nödvändigt att innesluta pipanslutningar i betong. 5.1 Betonginneslutningar När rör (eller rördelar) måste inneslutas i betong, som till exempel stödblock, spänningsblock eller för att bära upp ovanliga belastningar, måste särskilda tillägg till installationsprocedurerna iakttas. Förankring av rör När betongen fylls på utsätts tomma rör eller rördelar för starka upplyftande krafter (uppflytning). Röret måste förankras för att förhindra rörelser som kan orsakas av dessa krafter. Detta uppnås vanligen genom att fästa röret vid ett fundament eller andra förankringspunkter med hjälp av stroppar. Stropparna ska vara platta, med en bredd på minst 22 mm och tillräckligt starka för att stå emot uppflytningskrafterna. Minst två stroppar ska användas per rörsektion, och avståndet mellan stropparna får inte överskrida det gränsvärde som anges i tabell 5 2. Stropparna ska sitta åt ordentligt så att de förhindrar upplyftning av röret. Däremot får de inte sitta så hårt så att röret deformeras ytterligare (se figur 5 2 ). Rörstöd Röret ska stödjas så att betongen kan flyta obehindrat hela vägen runt och under röret. Utöver detta ska stöden utformas så att rören bibehåller en lämplig form (mindre än 3 procents deformation, och inga bulor eller tillplattningar). Gjutning av betong Betongen måste fyllas på i omgångar, så att betonglagren hinner stelna mellan omgångarna och inte längre bidrar till flytkrafterna. Den största tillåtna lagerhöjden, som en funktion av styvhetsklass, visas i tabell 5 3. Den största tillåtna lagerhöjden är det betongdjup som kan gjutas vid ett enda tillfälle för en given nominell styvhetsklass. Fri höjd Maximalt avstånd Stroppbredd > 25 mm Figur 5 2 Förankring av rör största tillåtna avstånd mellan stropparna finns i tabell 5 2 DN Största tillåtna avstånd (m) < 200 1, , , ,0 00 6,0 Tabell 5 2 Största tillåtna stroppavstånd SN Största tillåtna lagerhöjd Störst av 0,3 m eller DN/4 Störst av 0,45 m eller DN/3 Störst av 0,6 m eller DN/2 Tabell 5 3 Största tillåtna lagerhöjd vid gjutning av betong 19

20 5.2 Anslutningar till fasta konstruktioner Alltför höga böj- och skjuvspänningar kan utvecklas i rör som rör sig mycket i förhållande till en fast konstruktion. Situationer där detta kan uppkomma är när ett rör passerar genom en vägg (t.ex. en ventilkammare eller ett manhål), är ingjutet i betong (t.ex. ett stödblock) eller är flänsat till en pump, ventil eller en annan konstruktion. Vid alla anslutningar till fasta konstruktioner måste installatören vidta åtgärder för att minimera uppkomsten av starka spänningar i röret. Vinkelavvikning och felinriktning av kopplingar i närheten av stödblock ska undvikas under installationen. Två alternativ finns att tillgå. Vid användning av standardmetoden (som rekommenderas) gjuts en muff in i övergången mellan betong och rör. Vid användning av alternativmetoden lindas röret in i gummi för att underlätta övergången. Standardmetod Där det är möjligt gjuts det in en muff i övergången mellan betongblocket och röret (figur 5 4) så att det första rörsegmentet utanför betongen har fullständig rörelsefrihet (inom muffens begränsningar). För PN högre än 16 ska den här standardmetoden användas, och längden på det korta rörsegmentet ska hållas inom gränsvärdet som anges i figur 5 5.! Se upp: När en muff ska gjutas in i betong, är det viktigt att se till att den inte deformeras för att säkerställa problemfri anslutning i ett senare skede. Alternativt kan rören anslutas före betonggjutningen.! Se upp: Eftersom en muff som gjuts in i betong är styv, är det mycket viktigt att minimera förekomsten av deformation av det intilliggande rörsegmentet. Noggrant packat SC1 eller SC2 (eller stabiliserat) Kort rörstycke: kringfyllningsmaterial Max.: Det största värdet av 2 m eller 2 x DN Min.: Det största värdet av 1 m eller 1 x DN Alternativ metod Om standardmetoden inte är möjlig kan röret lindas in (figur 5 4) med gummiband (figur 5 5 och tabell 5 4) innan det innesluts i betong, så att gummit sticker ut något (25 mm) från betongen. Lägg rörledningen så att den första blottlagda muffen hamnar enligt beskrivningen i figur 5 4. Den här alternativa metoden rekommenderas inte vid PN högre än 16. Konstruktionsanvisningar 1 När betongstrukturens utformning ska bestämmas, bör man hålla i åtanke att alltför stora sättningar i konstruktionen i förhållande till röret kan orsaka brott i rörledningen. 2 Det har visat sig att en effektiv metod för att avhjälpa differentialsättningar är att sätta in ett kort rörstycke (rocker pipe) i närheten av den fasta kopplingen (se figur 5 3 och figur 5 4). Den minsta tillåtna längden på det korta rörstycket är det största av värdena 1 x DN eller 1 meter, och den största tillåtna längden är det största av värdena 2 x DN eller 2 meter. För rör med små diametrar (DN < 300 mm) ska längden på det korta rörstycket vara mm. Rörstycket används för att ta hand om eventuella differentialsättningar. Det korta rörstycket ska placeras rakt i förhållande till betongkonstruktionen vid installationstidpunkten för att tillhandahålla bästa möjliga flexibilitet vid senare rörelser. Använd inte flera korta rörstycken i rad, eftersom det korta avståndet mellan kopplingarna kan göra så att rörledningen blir insta Problem med felaktig inriktning ska avhjälpas genom att lägga en ny ledningsbädd hela vägen under de rörsektioner som leder fram mot det korta rörstycket. Max. 25 mm Max. 45 Figur 5 3 Standardmetod muff ingjuten i betong 20

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Våra rekommendationer grundar sig på DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 139 och ATV-DVWK-A 127. Produktbeskrivning: Aqua-pipe DN 300, DN 400 och DN 500 är transportrör

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

LOW RESOLUTION PDF. GRP Rörsystem. för vatten, avlopp och industriella tillämpningar

LOW RESOLUTION PDF. GRP Rörsystem. för vatten, avlopp och industriella tillämpningar GRP Rörsystem för vatten, avlopp och industriella tillämpningar Amiantit - Koncernen Flowtite GRP-rör Produktinformation Våra tjänster Amiantit Koncernen Amiantit-gruppen är en internationellt verksam

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

Badeloft Lyxiga badrum. Serviceguide

Badeloft Lyxiga badrum. Serviceguide Lyxiga badrum Serviceguide Tack för ert förtroende Bästa Badeloftkund! Tack för att ni har valt en eller flera av våra produkter till ert badrum. Denna handbok bör vara till hjälp för er vid transporter

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

EuroFAM Omega Fettavskiljare

EuroFAM Omega Fettavskiljare www.wavin.se AB SVENSKA WAVIN Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: (0)16-5140000 Fax: (0)16-5140001 E-mail: wavinse@wavin.se 06/05 32EI01_r Fettavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1. ALLMÄNT...3

Läs mer

AROS Manuell pump CARPU1001

AROS Manuell pump CARPU1001 AROS Manuell pump CARPU1001 Användarhandbok 10057013 V1.0 2012 12 04 SE enriching urban life Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...3 PRODUKTÖVERSIKT...4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 BETJÄNING...6

Läs mer

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25 DriftInstruktion Spjällventil IA 31300 0 Allmän information Dessa driftinstruktioner innehåller information om hur ventilen skall installeras och hanteras på ett lämpligt sätt. Om problem skulle uppstå

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR 21/07/08 Issue1.3 www.permaban.com DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA FÖR PLATTOR PÅ MARK ALPHAHYLSA FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR PERMASLEEVE SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR TRI-PLATE SÅGADE DILATATIONSFOGAR

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Kombi VIP rörkopplingar

Kombi VIP rörkopplingar Kombi VIP rörkopplingar Kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör kombiringen.se Kombi VIP rörkopplingar VIP rörkopplingar är en serie kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör.

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken 1 Inventering av innehåll i Flygt LTA-paket Leveransinnehåll Flygt s LTA-paket levereras färdigmonterade

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål.

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Ledningsrör Huvudvattenledningsrör Metoder för skarv och montage I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Applikationer huvudvattenledningar Ruukki är

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

AEG CENTRALDAMMSUGARE AEG OXYGEN. Installationsmanual. Installation manual

AEG CENTRALDAMMSUGARE AEG OXYGEN. Installationsmanual. Installation manual AEG CENTRALDAMMSUGARE Installationsmanual AEG OXYGEN Central vacuum system Installation manual 2 2 AEG installationsmanual Innehåll Installtion av centraldammsugare Placering av centralenhet... 3 systemets

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Teddington metallslang

Teddington metallslang Teddington metallslang Rev 1.0 Metallslangar Anslutningar Slanglyror Flexibla rör Värmeväxlarslangar Teddington AB Tel:+46 (0)8-505 207 60 info@teddington.se Speditionsvägen 17 Fax:+46 (0)8-505 207 69

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ ANVISNING STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ -SE Version 1.0-2014-06-26 ST 10000 (< 22 000 l = 2 stoser) Inlopp Inspektion/rensning/manhål ST 46000 (> 22 000 l = 3 stoser) ANVISNING FÖR STORA SLUTNA TANKAR 10-46

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

28 ESB.5. Garagenedfart Kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

28 ESB.5. Garagenedfart Kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 28 ESB.5 Garagenedfart Kvarsittande form av plåt Formsättning lutande form för bjälklag med kvarsittande form av plåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

Manual Stålstolpar 2012-02-22. Exempel på rörbyggd specialstolpe för estetisk belysning

Manual Stålstolpar 2012-02-22. Exempel på rörbyggd specialstolpe för estetisk belysning Manual Stålstolpar 2012-02-22. Produkter. Moramast AB konstruerar och tillverkar stolpar för estetisk belysning, trafikbelysning och strålkastarbelysning. Produkterna delas in i standardstolpar, specialstolpar

Läs mer

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner Läs igenom hela monteringanvisningen före montaget. För att minska risken för skador under transport är ramen omonterad. Vi har dock före leverans provmonterat hela systemet med luckor för att säkerställa

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MO508

INSTALLATIONSANVISNING MO508 INSTALLATIONSANVISNING MO508 Korskopplingsbox KB 112 KORSKOPPLINGSBOX KB 112 Terminering och skarvning av kabel, typ GRSQBDV/GASQBDUV eller liknande. KB 112 är framtagen för att kunna användas som enkelbox,

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rullhantering. SCA Teknisk Support

Rullhantering. SCA Teknisk Support Rullhantering SCA Teknisk Support Pappersprodukter Tryck- och förpackningspapper SCA Publication Paper och Sustainable Packaging producerar trähaltigt tryck- och förpackningspapper. I sortimentet ingår

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Instruktionsbok Dammwalls Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG Dr.-Zimmer-Str. 28, 95679 Waldershof Telefon 09231-9792-0 Fax 09231-972697 e-post info@a-schmelzer.de www.a-schmelzer.de

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård 2012-01 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske taket inte att fungera optimalt

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre.

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre. Fax 08-603 88 69 Org. nr 556699-7689 www.tresson.se info@tresson.se Skötselråd nya fönster Här får du skötselråd för dina fönster. Du får också ta del av nyttiga och användbara funktioner och handgrepp.

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer