Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version"

Transkript

1 YNNOR AB Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version Ronny Svensson, Mikael Lindström

2 2 Sammanfattning Totalt rullar i dag förmånsbeskattade bilar i Sverige. Av nybilsförsäljningen till juridisk person på omkring bilar per år utgör förmånsbilarna omkring hälften, per år. Det dominerande bränslet bland förmånsbilar i dag är diesel, cirka 74 procent för 2011-års modeller. Dieselandelen har ökat de senaste åren främst på bekostnad av bensin, etanol och gas. Grundtanken med en skattepliktig förmån är att en anställd får betala för att privat använda något som arbetsgivaren ställer till förfogande. Värdet av förmånen ska i princip återspegla värdet av den tjänst eller vara som arbetsgivaren står för. Värdet av denna förmån läggs på lön och därefter dras skatt. Skatten som betalas är förarens kostnad för bilen. Flest förmånsbilar har personer i gruppen kronor i taxerad årsinkomst, ett avsevärt högre intervall än där svenskar som inte har förmånsbil befinner sig. Det samlade beskattningsbara värdet av dagens omkring förmånsbilar är drygt 8,8 miljarder kronor. Det innebär att det genomsnittliga förmånsvärdet för en förmånsbil i Sverige är kr per år, eller kr per månad, brutto (före skatt). Det motsvarar ett listpris utifrån 2013-års beräkningsgrunder för bilförmån på kronor, motsvarande 5,37 prisbasbelopp. Företagets totala månadskostnad, TCO (total cost of ownership), för en sådan bil, beräknat på ett 40- procentigt restvärde efter 36 månaders innehav, en körsträcka på mil och arbetsgivaravgifter, är kronor, exklusive moms. Om företagets totala kostnad per månad för en bil är kronor och värdet av bilförmånen kronor, kan man med visst fog säga att förmånen är subventionerad med 39 procent. Den verkliga plånbokseffekten för föraren beror på dennes skattesats. Det ger i sin tur ännu högre subvention. Det finns ett antal skäl till att bilförmånen i dag inte speglar det verkliga värdet av bilkostnaden. 1) Beräkningsmodellen för bilförmån tar inte tillräckligt stor hänsyn till bilarnas faktiska kostnad ur ett totalkostnadsperspektiv. Relationen till bilens värdeminskning, som är den enskilt största kostnaden vid ett bilinnehav, är inte tillräckligt stark. En genomsnittlig förmånsbil kostar ett företag omkring kronor per år om man räknar enbart kostnader relaterade till bilen. Inklusive bränsle, skador och återlämningskostnader är snittkostnaden i regel snarare kronor per år. 2) I den nuvarande beräkningsmodellen finns ett försök att ta hänsyn till värdeminskning. När modellen utformades till den 1 januari 1997, då det nuvarande systemet togs i bruk, var bilars värdefall lägre än vad de är i dag.

3 3 3) Räntedelen i bilförmånsuträkningen konstruerades vid en tidpunkt när statslåneräntan i Sverige låg på omkring 7-8 procent. I dag är räntenivån 1,49 procent, alltså avsevärt lägre än vad systemet är konstruerat för. Rapporten visar att dyrare bilar (inte alltid samma sak som större, men ofta) subventioneras mer än billiga. Förmånsbilar har generellt större motoreffekt (inte alltid samma sak som mindre bränslesnåla) än övriga bilar som köps/leasas av juridiska personer. En förmånsbeskattning med lägre subventioner av bilinnehavet, kommer att leda till minskat intresse för förmånsbilar. Då styrs det privata bilbehovet över till hushållen. Där köper man företrädelsevis billigare och mindre nya bilar (som ofta men inte nödvändigtvis är snålare). Genom att styra företagen i samma riktning, kommer den typen av bilar även begagnatmarknaden till godo snabbare och i större omfattning. Det finns en missuppfattning att det är förmånstagaren som är bilkund, men i praktiken är det företagen som bestämmer vilka bilar som ska ställas till förfogande. Det är också företagen som är juridiskt ansvariga för bilarna och dess kostnader. Utvecklingen på marknaden går alltmer mot mindre personliga val och mer färdiga shoppinglistor av bilar för att sänka kostnader och minska administrationen. Det talar för att ekonomiska styrmedel är lämpliga att rikta mot företagen och fordonet. Både inköpstillfälle och innehavstid kan vara föremål för klimatinriktade åtgärder. Incitament och straff för förmånsbilister kommer också att ha effekt, men är i praktiken missriktade. Lund/Stockholm, den 6 mars 2013 (reviderad 7 maj 2013) Ronny Svensson VD, Ynnor AB Mikael Lindström Rådgivare, Ynnor AB

4 4 Innehåll Sammanfattning Uppdraget Bakgrund Uppdragets delar Marknaden Regelverket Erbjudandet om förmånsbil Den svenska modellen Beräkningar Europeiska regler Metod och källor Terminologi Marknaden Förmånsbilar Nya förmånsbilar Antal bilförmåner och värde Bilförmåner, märken och bränsle Bilförmåner, hästkrafter, CO2 och försäljning Flest bilförmåner 2011 per märke och modell Nybilsförsäljning till juridisk person Regelverket Före Från och med 1 januari Undantag Bilförmånen Att beräkna förmånsvärdet Generellt lyxbilstillägg Sexårsbilar Skatteeffekter - statlig inkomstskatt Bränsle Nedsättning Bilar med särskilda miljöegenskaper Särskild nedsättning vissa tekniker... 29

5 Övriga nedsättningar EU-reglers påverkan Erbjudandet om förmånsbil Bilpolicy Företagets bilbehov Kunden och guldvågen Företagets kostnader, TCO Rabatter för vissa bränslen Styrning av bilval Bilerbjudandet Exempel på utformning av bilerbjudande Förarkategorier efter mil Förmånsbilar i olika inkomstslag Löneavdrag Brutto- och nettolöneavdrag Bränslet Fördelar med förmånsbil Alternativ till förmånsbilen Privatägd bil Alternativa lösningar Bilpool Bruksbil Buy out Company car Sammanfattning förmånsbilsmarknaden Snittförmånsbilen Den svenska modellen Beräkning av subvention Beräkningar Europeiska regler i urval Polen Storbritannien Nederländerna Norge... 56

6 Danmark Finland Sammanfattande slutsatser Bilagor Antal bilförmåner (SCB/Ynnor) Antal bilförmåner per modellår, märke, beskattningsår och bränsle (SCB/Ynnor) Bilförmåner , få träffar Nybilsförsäljning , juridisk person (SCB/Ynnor) Märke/modell med flest bilförmåner inkomstår 2011, alla med fler än 100 registrerade förmåner (SCB/Ynnor)SCB/Ynnor)

7 7 1. Uppdraget 1.1. Bakgrund Näringsdepartementets utredning om fossilfri fordonstrafik (N 2012:05) har i uppdrag att redovisa hur den svenska fordonsflottan ska bli fossiloberoende till år 2030 och i stort sett fossilfri Avsikten är att presentera konkreta förslag till åtgärder och styrmedel samt etappmål för t.ex. 2020, 2030 och Förmånsbilar utgör enligt uppdraget procent av nybilsförsäljningen i Sverige. Det påverkar således i betydande grad sammansättningen hos den framtida svenska fordonsparken. Nyregistrerade svenska bilar har fortfarande högre bränsleförbrukning än genomsnittet inom EU. Copenhagen Economics bedömde för några år sedan i en analys utförd på uppdrag av EUkommissionen att det sätt på vilket värdet av förmån av bil beräknas i Sverige bidrar till detta. Den svenska modellen för beräkning av förmånen skiljer sig från metoder som tillämpas i andra länder och är konstruerad på ett föga transparent sätt, enligt uppdraget. Eftersom utredningen förutsättningslöst måste pröva alla regelverk som påverkar fordonsflottans bränsleeffektivitet och klimategenskaper behöver den granska formerna för beskattning av förmånsbilar. Utredningen kontaktade konsultföretaget Ynnor, med över 20 års erfarenhet av den svenska tjänstebilsmarknaden som oberoende och opartisk rådgivare, för att få svar på nedanstående frågor och aspekter Uppdragets delar Marknaden Redovisning av omfattningen av förmånsbeskattade bilar i Sverige med uppgifter om årlig nyregistrering av sådana fordon under de senaste åren samt förmånsflottans totala storlek. Uppgifter om bilarnas fördelning på tillverkare, storlek och motor/bränsletyp är också önskvärd Regelverket Beskrivning av de nuvarande reglernas utformning och tillkomst samt eventuella förändringar av större betydelse sedan systemet infördes. Även reglerna för och förekomsten av nedsättning av underlaget för beskattning av vissa bilar med särskilda egenskaper ska redovisas. Redovisning av eventuella EU-regler som direkt påverkar beskattning av förmånen av bil Erbjudandet om förmånsbil Kortfattad redovisning av hur förmånsbilmarknaden fungerar med uppgifter om i vilken grad som förmånstagaren vanligen kan påverka valet av bil och i vilken utsträckning som valet styrs av arbetsgivarnas överväganden och krav Den svenska modellen Redovisning av den bedömning av den svenska modellen som Copenhagen Economics framför i EUrapporten samt konsultens egen bedömning av CE:s omdöme.

8 Beräkningar Beräkning av hur förmånsvärdet för några representativa bilar av olika storlek och prisklass med dagens regler skiljer sig från den kostnad som förmånstagarens arbetsgivare de facto har för dessa leasingbilar Europeiska regler Kortfattad redovisning av hur förmånsbilar beskattas i några andra EU-länder varvid Nederländerna, Storbritannien och Polen samt de nordiska grannländerna kan bedömas som särskilt intressanta. Uppgifterna kan till stor del hämtas från CE:s rapport men med beaktande av att förändringar kan ha skett sedan Metod och källor Ynnor AB har för utredningen använt sig dels av egen framtagen statistik från SCB, i form av både nybilsförsäljning och förmånsbilar, dels egen kunskap och fortlöpande insikt i företagsflottor som omfattar omkring bilar, dels litteraturkällor som Copenhagen Economics Company Car Taxation, Fleet Logistics Taxation Guide 2012, Ynnors egen utgivning Företagets Bilinnehav (2012) och Företagets bilekonomi (1996), kalkyl- och databastjänser från Ynnor (bildatabas, förmånsvärdeskalkyler och totalkostnadskalkyler), Skatteverkets meddelanden, regeringens propositioner och information från myndigheter i de nordiska länderna (Vero.fi, Skatteetaten.no och Skat.dk), dels direktkontakt med Sveriges ambassad i Polen Terminologi Många företag har behov av tillgång till fordon för att kunna utföra sin verksamhet. När man pratar om tjänstebilar och förmånsbilar stöter man på många olika begrepp. Olika människor har olika uppfattningar om vad som är vad. Anledningen är att det inte finns någon enhetlig, vedertagen terminologi. Alla bilar som ett företag på något sätt betalar för, kallar vi på Ynnor för tjänstebilar, eller företagsbilar. En tjänstebil som får användas privat i mer än ringa omfattning (oftast 100 mil per år) är också en förmånsbil. Det betyder att den anställde är skyldig att betala bilförmån genom skatteavdrag. En bil som huvudsakligen används i tjänsten, som rullande verkstad, för bud- eller enbart tjänsteärende, och inte mer än i ringa omfattning för privat bruk, kallas ofta bruks-, service- eller poolbil. Men om en bruksbil används även för privat bruk, ska bilförmån utgå även för en sådan bil. Den blir då samtidigt en förmånsbil. Det är inte primärt bilens fysiska förutsättningar som bestämmer om en förare ska betala bilförmån, utan om bilen används privat. Bara för att fordonet är definierat som en lätt lastbil och berättigar till fullt momsavdrag, betyder inte att föraren inte kan vara skyldig att betala bilförmån. Däremot kan förmånsvärdet reduceras om bilens fysiska förutsättningar begränsar möjligheten till privat användning.

9 9 Ynnor brukar skilja på bruks- och servicebilar. En bruksbil är en bil som primärt används i tjänsten, i typfallet som en rullande verkstad, men den får användas även privat och hemgarageras. För denna förmån betalar den anställde i så fall ett förmånsvärde. En servicebil är en bil, typsikt också en rullande verkstad, som däremot enbart får används i tjänsten och som aldrig får hemgarageras, eller användas för något privat bruk. Den står parkerad vid tjänstestället när den inte används. En poolbil är en servicebil, men oftast av personbilstyp och inte transportbilskaraktär. Den används också enbart för tjänsteärenden, hemgarageras inte och får inte heller användas för privat bruk. Typexempel är hemtjänst eller kontorsanställda som behöver tillgång till bil för tjänsteärenden. 2. Marknaden Redovisning av omfattningen av förmånsbeskattade bilar i Sverige med uppgifter om årlig nyregistrering av sådana fordon under de senaste åren samt förmånsflottans totala storlek. Uppgifter om bilarnas fördelning på tillverkare, storlek och motor/bränsletyp är också önskvärd Förmånsbilar Nya förmånsbilar Utifrån statistiskt tillgängligt material är det omöjligt att exakt se vilka av de nyförsålda bilarna varje år som är förmånsbilar. Det går att se försäljning till juridisk person per kalenderår, men det betyder inte att alla är förmånsbilar. Det går att utläsa antalet förmåner per modellår, märke, modell och bränsle genom att matcha Skatteverkets bilkoder i Ynnors bildatabas Autonet mot arbetsgivarnas kontrolluppgifter som Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram för utredningens ändamål. Varje bil på marknaden som saluförs i över sex månader får en kod i Skatteverkets nybilsprislista som ska användas vid inbetalning av preliminärskatt. Denna kod finns på alla bilar i Ynnors bildatabas Autonet med koppling till bilens bränsle och övriga egenskaper, såsom hästkrafter, CO2, tjänstevikt, mått och så vidare med upp till 200 poster data. Vi har valt att ta fram modellåren Uppgifter för modellåret 2012 var inte klara vid tillfället för datainsamlingen. Det totala antalet bilförmåner innebär inte att det är exakt så många bilar eller personer som har bilförmån hela året. En person kan ha flera bilförmåner samtidigt, vissa har inte bilförmån hela året, andra har flera bilförmåner under året fast inte samtidigt. Om en anställd till exempel byter arbetsplats och har förmånsbil på flera ställen inkommer flera kontrolluppgifter med registrerade bilkoder till Skatteverket, men det handlar då oftast bara om en bil per person.

10 10 I vår förmånsbilsstatistik kan man se olika modellår. Men ett modellår betyder inte att bilen såldes just det året. Ett modellår 2011 kan säljas både 2010, 2011 och Oftast presenterar generalagenter sitt kommande modellår omkring halvårsskiftet. Då finns parallellt även innevarande modellår till försäljning, som i sin tur presenterades redan året före. Dessa kan dessutom finnas kvar i lager till efter årsskiftet och registreras som nybil nästkommande år. Varje modellår identifieras i Skatteverkets kod med siffror (se vidare under ). Därför kan man i vår förmånsbilsstatistik se modellår. När bilen såldes går däremot inte att utläsa. Det går därför inte att exakt matcha en förmånsbil med ett försäljningsår. Men utslaget över tid de senaste åren ger ändå modellåren en relativt god bild av försäljningen av nya förmånsbilar varje år. Felen jämnar så att säga ut sig eftersom generalagenterna har samma modus operandi varje år. Det viktiga är att ha i åtanke vad siffrorna faktiskt säger. Förmånsbilar byts ofta ut efter månader. I ett försök att göra en rimlighetsbedömning av nyförsäljningen av förmånsbilar analyseras förmånsbilssiffrorna för beskattningsåren 2011, 2010 och 2009 jämfört med den faktiska nybilsförsäljningen enligt separat statistik (som redovisas i stycket 2.2 nedan). För respektive år hämtas siffror för beskattningsårets modellår och modellåret före. De jämförs med försäljningssiffran individuellt för varje beskattningsår och ger ett andelstal. De två modellåren vägs också samman till ett snitt och jämförs med försäljningssiffran för att få ett andelstal. För årsmodell 2011 har vi ännu så länge bara ett år att titta på, statistiken för När 2012 blir klart senare i vår ser vi hur många 2011-modeller som har registrerats för bilförmån. Tabell 1. Nya bilförmåner jämfört med nybilsförsäljning Försäljning juridisk Beskattningsår Modellår person Förmån Snitt förmåner Andel förmånsbilar av försäljning till juridisk person % % % % % % % % % Variationer i antalet bilar beror främst på finanskrisen som ledde till att nybilsförsäljningen 2009 rasade. Men det hann säljas många förmånsbilar av modellår 2008 innan marknaden dog. Givet ovanstående begränsningar anser vi att det finns rimligt stöd att hävda att omkring hälften av nyförsäljningen till juridisk person utgörs av förmånsbilar. Det betyder i snitt omkring nya bilar per år.

11 Antal bilförmåner och värde Det samlade värdet av bilförmåner i Sverige har ökat från 8 148,5 mkr 2009 sista taxeringsåret med nedsatt förmånsvärde för alla etanolbilar till 8 877,5 mkr Varje taxeringsår körs flera modellår som förmånsbil. Här sammanfattas de tio största märkena för inkomståren Tabell 2. Antal bilförmåner per årsmodell och bilmärke, taxeringsår 2009 (SCB/Ynnor) Okänt Totalt Volvo Saab Audi Volkswagen BMW Toyota Ford Mercedes Peugeot Citroën Övriga Totalt Totalt antal bilförmåner (inkl del av år, där bilkod saknas, belopp över 0 kr) Totalt värde av bilförmåner inkomstår 2009, mkr 8 148,5 Tabell 3. Antal bilförmåner per årsmodell och bilmärke, taxeringsår 2010 (SCB/Ynnor) Okänt Totalt Volvo Volkswagen Saab Audi BMW Toyota Ford Mercedes Peugeot Skoda Övriga Totalt Totalt antal bilförmåner (inkl del av år, där bilkod saknas, belopp över 0 kr) Totalt värde av bilförmåner inkomstår 2010, mkr 8 363,9

12 12 Tabell 4. Antal bilförmåner per årsmodell och bilmärke, taxeringsår 2011 (SCB/Ynnor) Okänt Totalt Volvo Volkswagen Audi BMW Saab Toyota Ford Mercedes Skoda Peugeot Övriga Totalt Totalt antal bilförmåner (inkl del av år, där bilkod saknas, belopp över 0 kr) Totalt värde av bilförmåner inkomstår 2011, mkr 8 877, Bilförmåner, märken och bränsle En fullständig förteckning över alla bilförmåner fördelat på beskattningsår, modellår, märke, modell (storlek), bränsle, antal förmåner och värdet av dessa finns redovisad i Bilaga 1. Här sammanfattas de tio största märkena för taxeringsåren med fördelning av antal förmåner på olika bränsletyper för modellåren (alla märken, se bilaga 2). Vi har valt att här bara visa innevarande modellår för respektive inkomstår för att göra siffrorna någorlunda jämförbara. Tabell 5. Antal bilförmåner modellår 2009, märke och bränsle, beskattningsår * avser där antalet bilförmåner är färre än 4 st. ** Här summeras bara antalet förmåner eftersom underlaget inte medger tillförlitlig summering där antal förmåner per märke är färre än 4. (SCB/Ynnor) RSV_Kod Märke Antal bilf Bensin Diesel El Elhybrid Etanol Gas 2009 VOLVO * * * 2009 VOLKSWAGEN * * AUDI * * 76 * 2009 BMW * * * * 2009 SAAB * * * 2009 FORD * * 402 * 2009 OPEL * * MERCEDES-BENZ * * * TOYOTA * 348 * * 2009 PEUGEOT * * 52 * ÖVRIGA ** TOTALT

13 13 Tabell 6. Antal bilförmåner modellår 2010, märke och bränsle, beskattningsår * avser där antalet bilförmåner är färre än 4 st. ** Här summeras bara antalet förmåner eftersom underlaget inte medger tillförlitlig summering där antal förmåner per märke är färre än 4. (SCB/Ynnor) RSV_Kod Märke Antal bilf Bensin Diesel El Elhybrid Etanol Gas 2010 VOLVO * * VOLKSWAGEN * * AUDI * * 642 * 2010 BMW * * * * 2010 SAAB * * 990 * 2010 TOYOTA * 790 * * 2010 SKODA * * 51 * 2010 MERCEDES-BENZ * * * FORD * * 249 * 2010 SUBARU * * * * ÖVRIGA** TOTALT Tabell 7. Antal bilförmåner modellår 2011, märke och bränsle, beskattningsår * avser där antalet bilförmåner är färre än 4 st. ** Här summeras bara antalet förmåner eftersom underlaget inte medger tillförlitlig summering där antal förmåner per märke är färre än 4. (SCB/Ynnor) (SCB/Ynnor) RSV_Kod Märke Antal bilf Bensin Diesel El Elhybrid Etanol Gas 2011 VOLVO * * VOLKSWAGEN * AUDI * * 440 * 2011 BMW * * * * 2011 SAAB * * 962 * 2011 SKODA * * 53 * 2011 MERCEDES-BENZ * * * TOYOTA * 562 * * 2011 FORD * * 43 * 2011 KIA * * * * ÖVRIGA** TOTALT I verkligheten är inte siffran för elbilar absolut 0 % men det handlar om enstaka förmåner och dessutom del av år. När värdena översätts i antal motsvarar det till exempel för inkomst-/modellår 2011 en Mitsubishi och del av år för en Citroën och en Peugeot: Tabell 8. Elbilar som förmånsbil (SCB/Ynnor) RSV_Kod Märke Modell Bränsle Antal bilf.2010 Antal bilf.2011 värde bilf.2010 värde bilf CI040 CITROEN C-ZERO El * MI006 MITSUBISHI i-miev El * PE087 PEUGEOT ion El *

14 14 När man bryter ut statistiken per bränslenivå blir utvecklingen mot allt fler dieselbilar och färre bensin-, etanol- och gasbilar bland förmånsbilisterna tydlig. För jämföra motsvarande marknad mellan åren, jämför figur 1 innevarande modellår med motsvarande beskattningsår. Figur 1. Modellår 2009, beskattningsår 2009 Modellår 2010, beskattningsår 2010 Bensin 16 % Diesel 52 % El 2 % Elhybrid 2 % Etanol 22 % Gas 8 % Bensin 12 % Diesel 66 % El 0 % Elhybrid 3 % Etanol 11 % Gas 9 % Modellår 2011, beskattningsår 2011 Bensin 11 % Diesel 76 % El 0 % Elhybrid 2 % Etanol 6% Gas 6 %

15 Bilförmåner, hästkrafter, CO2 och försäljning Tabell 12. Snitt av hästkrafter och CO2 för förmånsbilar, modellår 2012, taxeringsår 2012, jämfört med totala antalet personbilar i trafik, modellår 2012, juridisk person (SCB/Ynnor) Märke CO2-snitt förmånsbilar CO2-snitt vagnparken HK-snitt förmånsbilar HK-snitt vagnparken Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Citroën Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Seat Skoda Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo I ovanstående tabell har vi jämfört CO2 och motoreffekt mellan förmånsbilar och den totala vagnparken för juridiska personer. Siffrorna jämför snittet av CO2 och hästkrafter för förmånsbilar av modellår 2012 och inkomstår För juridisk person har vi tagit alla personbilar av modellår 2012 som är i trafik och ägs av juridiska personer.

16 16 I sammanräkningen av den totala vagnparken, som hämtas från vägtrafikregistret, ingår även förmånsbilar. De går inte att särskilja i den statistiken. Snittet av den totala juridiska vagnparken dras därför upp något, beroende på att förmånsbilarna har högre snitt av CO2 och hästkrafter. Det är otvetydigt att förmånsbilister tenderar att köra bilar med högre motoreffekt och högre CO2- utsläpp än övriga bilar som brukas av juridisk person i Sverige. Dessa bilar är också generellt dyrare. De körs ofta hårdare eftersom föraren i dessa fall har valt högre motoreffekt och fartresurser framför andra egenskaper eller utrustning i sitt bilval. En mer aggressiv körstil leder ofta till högre kostnader för bilen i form av slitage på bil och däck. Även försäkringskostnaderna blir högre, liksom skaderisken, vilket i sin tur kan leda till högre samhällskostnader. Högre effekt måste inte innebära högre förbrukning när man jämför mellan märken. Inom ett enskilt märke har bilar med högre effekt däremot oftare högre förbrukning. Omvänt kan motorer med högre effekt i verklig körning förbruka mindre än mindre resursstarka motorer eftersom den mindre motorn får jobba hårdare. (Officiella certifierade förbrukningssiffror från körcykeltester har mycket litet med verkligheten att göra. Ett större arbete pågår inom EU och FN för att införa mer rättvisande körcykler för certifiering av utsläppsvärden och bränsleförbrukning.) Flest bilförmåner 2011 per märke och modell Tabell 13. Flest antal registrerade bilförmåner 2011 per skattekod (olika utrustningsnivåer av samma modell och motor kan ha olika skattekoder) (SCB/Ynnor) Antal Märke Modell Bränsle Modellår HK bilf.2011 VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT Gas VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT Gas VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT Diesel VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT Diesel VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT Gas VOLVO V70 Diesel VOLVO V70 Diesel VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT Diesel VOLVO V70 Diesel BMW 5-serien Diesel Nybilsförsäljning till juridisk person Nybilsförsäljningen för juridisk person visar i sin tur på olika bränsletrender.

17 17 Det är tydligt att finanskrisen 2008 satte djupa spår även i företagsförsäljningen Därefter har nivåerna stigit till normala nivåer på omkring nya bilar per år till juridisk person. Tabell 14. Nyregistrering av personbilar (under 3,5 ton) per bränsleslag (SCB/Ynnor) 2012 Bensin Diesel El Etanol Elhybrider/ Laddhybrider Gas Övriga Totalt Juridiska personer Fysiska personer Totalt Juridiska personer Fysiska personer Totalt Juridiska personer Fysiska personer Totalt Juridiska personer Fysiska personer Totalt Det dramatiska stoppet i etanolbilsförsäljningen efter 2009 kan delvis förklaras av att den extra nedsättningen av förmånsvärdet (till 80 procent) upphörde. Men det är inte hela förklaringen. Bränslet har drabbats en intensiv debatt kring bränsleproduktionens eventuella störningseffekter på såväl ekologiska som socioekonomiska system, liksom bränslets begränsade reduktion av koldioxidutsläpp. Enligt Trafikverkets beräkningar för 2011 var själva bränslets reduktion 25 procent jämfört med om de hade körts enbart på bensin och den faktiska reduktionen (inklusive hänsyn till tankvolym och E75-blandningen på vinterhalvåret) i Sverige 16 procent. Samtidigt infördes nya miljöbilsregler som gjorde att lågförbrukande dieselbilar med koldioxidutsläpp under 120 gram klassificerades som miljöbilar. Det har lett till ett dramatiskt skifte till dieselbilar i den svenska fordonsflottan. Det är också den enskilt största anledningen till att Sveriges CO2-utsläpp från personbilstrafiken har minskat dramatiskt de senare åren. Gasbilar och hybridbilar har legat relativt konstant på en låg andel av den totala försäljningen. Figur 2. Bränslefördelning juridisk person

18 18 Bränslefördelning nya bilar till juridisk person 2009 Bränslefördelning nya bilar till juridisk person 2010 Bensin 22 % Diesel 47 % El 0 % Etanol 24 % Elhybrid 2 % Gas 5 % Bensin 18 % Diesel 60 % El 0 % Etanol 15 % Elhybrid 2 % Gas 5 % Bränslefördelning nya bilar till juridisk person 2011 Bränslefördelning nya bilar till juridisk person 2012 Bensin 16 % Diesel 72 % El 0% Etanol 6 % Elhybrid 1 % Gas 4% Bensin 15 % Diesel 77 % El 0% Etanol 3 % Elhybrid 2 % Gas 4 % Juridiska personer väljer i dag främst dieselbilar, i högre grad än privatpersoner. Dieselbilar är generellt dyrare än motsvarande bensinbil och fordonsskatten är högre, vilket oftast har krävt en relativt lång årlig körsträcka för att betala sig för privatpersoner. Det är inte alltid så och skiljer sig mellan märken och modeller. Efter att miljöbilsregeln med 120-gramsgräns infördes ökade privatpersoners dieselköp. Genom högre andel dieselbilar skulle man kunna säga att företagen bidrar mer till sänkningen av utsläpp än privatpersoner. Men eftersom företagen också har avsevärt längre körsträckor i sina bilar per år, torde det knappast uppväga. Tabell 15. Nybilsförsäljning 2009 per märke och bränsleslag till juridisk person, tio största (SCB/Ynnor)

19 19 Fabrikat Bensin Diesel El Etanol Elhybrider Gas Totalt VOLVO VOLKSWAGEN AUDI TOYOTA FORD SAAB BMW SKODA MERCEDES-BENZ RENAULT ÖVRIGA Totalt Tabell 16. Nybilsförsäljning 2010 per märke och bränsleslag till juridisk person, tio största (SCB/Ynnor) Fabrikat Bensin Diesel El Etanol Elhybrider Gas Totalt VOLVO VOLKSWAGEN AUDI TOYOTA BMW FORD SAAB RENAULT SKODA MERCEDES-BENZ ÖVRIGA Totalt Tabell 17. Nybilsförsäljning 2011 per märke och bränsleslag till juridisk person, tio största (SCB/Ynnor) Fabrikat Bensin Diesel El Etanol Elhybrider Gas Totalt VOLVO VOLKSWAGEN AUDI BMW FORD TOYOTA SKODA MERCEDES-BENZ KIA RENAULT ÖVRIGA Totalt Tabell 18. Nybilsförsäljning 2012 per märke och bränsleslag till juridisk person, tio största (SCB/Ynnor)

20 20 Fabrikat Bensin Diesel El Etanol Elhybrider Gas Övriga Totalt VOLVO VOLKSWAGEN AUDI BMW TOYOTA FORD SKODA HYUNDAI KIA MERCEDES-BENZ ÖVRIGA Totalt Den svenska tjänstebilsmarknaden domineras av Volvo, som de senaste åren har varit omkring dubbelt så stor som Volkswagen. En bra bit efter dessa två märken kom 2012 trean och fyran på marknaden, Audi och BMW. Ytterligare ett hack ner hittar vi Toyota, Ford och Skoda. När man fäller ut statistiken ovan ser man hur märkenas försäljning fördelar sig på olika modeller och storlekar. De största modellerna är de större familjebilarna Volvo V70 och Volkswagen Passat. Därefter följer modellerna i storleksklassen under: Volvo V60 och VW Golf. Volvo och Volkswagen är intressanta att titta på eftersom båda erbjuder ett brett bränsleutbud, med både etanol- och gasbilar. I dag har Volvo även en elbil, C30, som än så länge endast erbjuds som hyrbil (operationell leasing) och en laddhybridversion av V60. Tabell 19. Nyregistrerade personbilar 2012 fördelade efter modell, juridisk person (SCB/Ynnor)

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg

Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg Sida 1 av 8 Yttrande 2014-05-15 Ynnor AB Kärleksgatan 2, 211 45 Malmö Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg Innehåll: 1. Sammanfattning 2. Om Ynnor AB 3. Ställningstaganden

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

REGELVERK. Bilförmån & Privatbil i tjänsten. Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01

REGELVERK. Bilförmån & Privatbil i tjänsten. Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01 REGELVERK Bilförmån & Privatbil i tjänsten Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01 1 Innehållsförteckning 3. Bilförmån 4. Bevisbörda för bilförmån 5. Överklaga skattebeslut 6. Varför bilförmån och krånglig

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Thomas Fleischer Director Governmental Affairs Volvo Personvagnar AB Page 1 Energieffektivisering - Styrmedel Styrmedel som driver energieffektivisering

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 TILL ER TJÄNST. SEAT är det bästa av två världar. Det är spansk passion och tysk teknik i perfekt harmoni. Stilren design och hög kvalitet, körglädje och kompromisslös

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Miljöförvaltningen,

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Totala bilkostnader för företag och förare 2009

Totala bilkostnader för företag och förare 2009 CASE NR: Totala bilkostnader för företag och förare 2009 Delkostnadsberäkningar med vanlig räknare Kimberlite Delkostnader för förmånsbil Delkostnader för förmånsbil och privatbil i tjänsten 1. 1. Leasing

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering STENSTRÖM RED CELL OKT 2008 BRO VFS 0302 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering; så här fungerar det. En Audi är inte bara själva den välutrustade kvalitetsbilen,

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar

Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Rapport 5381 juni 2004 Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Rapport 5381 NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Tjänstebilar och miljöbilar 2012

Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Utgåva 2 juni 2012 60 4,5 106 0 24 800 1 033 710 75 4,7 108 126 0 26 0 1 121 840 5,1 0 28 1 175 940 5,1 151 800 29 400 1 225 1 020 Polo TSI 124 157 000 30 000 1 250 1 040

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 212 Maj 213 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Projektledare:

Läs mer

September 2013. Volkswagen Personalbil

September 2013. Volkswagen Personalbil September 2013 Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda,

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Flera bilmodeller att välja mellan! www.toyota.se/personalbil Toyota

Läs mer

Förarens fordonskostnad 2341

Förarens fordonskostnad 2341 Fordonsval Offertpris, företagsfordon 145 hk Bruttopris fordon 277 900 291 500 Rabatt, % eller kr 9 25 011 10 29 150 Summa fordon 252 889 262 350 Paketnamn Paketutrustning Rabatt, % eller kr Extrautrustning

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Miljöbilars restvärde

Miljöbilars restvärde Miljöbilars restvärde -En nulägesrapport Hässleholm 2009-03-11 Miljöbilars restvärde en nulägesrapport Aktörer Värderingsföretag Inter-Global ETG AB med värderingssajten, bilvärde.se Kvarndammen AB med

Läs mer

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat Trafiksäker bil krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat För dig som letar efter en begagnad bil är det inte självklart att du ska räkna med att en krocksäker bil per automatik går felfritt genom bilbesiktningen

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2013

Efterlysta fordon Sverige 2013 Efterlysta fordon Sverige 2013 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige 2013... 3 Personbilar... 4 Efterlysta och inte avlysta personbilar... 4 Personbilar fördelat på

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

"En löneförmån, du knappt behöver förhandla om."

En löneförmån, du knappt behöver förhandla om. SIMPLY CLEVER Billigare än privatägd bil. Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral personalförmån som vanligtvis finansieras genom att företagets anställda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Så gör du ett. Orsaken är samhällets. spara pengar på tjänstebilen

Så gör du ett. Orsaken är samhällets. spara pengar på tjänstebilen BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Så gör du ett spara pengar på tjänstebilen Toyota Prius som tjänstebil Förmånsvärde 19 900 kr Skattekostnad vid 55 % skatt 10 945 kr 1 000 mil privatkörning

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ ,3 Bryssel den 25 februari 2002 )RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ NRQVWDWHUDU L VLQ VHQDVWH UDSSRUW RP ELOSULVHU IRUWVDWWVWRUDQ\SULVVNLOOQDGHUSnGHQLQUHPDUNQDGHQWURWVDWWHXURQLQI

Läs mer

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2007 samt

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige

Efterlysta fordon Sverige Efterlysta fordon Sverige 2014 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige under 2014... 3 Efterlysta personbilar i Sverige 2014... 4 Fördelat på fabrikat 2014... 5 Fördelat

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!!

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!! Etanol (E85) som drivmedel säkerhet och risker 27 nov 2007 Miljöförvaltningen i Stockholm, Vägverket och Räddningsverket SIDAN 1 Alla presentationer från idag 2 rapporter Säkerhetsaspekter med E85 som

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle?

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? BIL Sweden 2011-02-15 Innehållsförteckning VILKA PERSONBILSMODELLER KAN ANVÄNDA E10?...3 Alfa Romeo...4 Audi...4 BMW...4 Chevrolet...4 Chrysler...5

Läs mer

- kanske bilen för dig? Med Personalbil. Vill du ha fördelarna och slippa nackdelarna med en

- kanske bilen för dig? Med Personalbil. Vill du ha fördelarna och slippa nackdelarna med en Erbjudande om Personalbil Maj 2011 Endast för internt bruk Scania erbjuder dig Personalbil i samarbete med Volkswagen Group Sverige Personalbil är en förmån som Scania CV AB och dess helägda Svenska dotterbolag

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till?

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Per Kågeson Almedalen 2014 Hur långt kan man hinna till 2030? 2013 var vägtrafikens utsläpp tillbaka på 1990 års nivå och låg ca 10 % under 2007 års toppnivå

Läs mer

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET FOTO: DENNIS ERIKSSON BÄSTA MILJÖBILEN HAR HÖG SÄKERHET OCH VETTIGT PRIS En bra miljöbil har inte bara låga utsläpp utan också hög ett vettigt pris. Och den ska passa just dina transportbehov oavsett om

Läs mer

PROMEMORIA. Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser. - för åtgärdsplaneringen 2009. Analys & Strategi. Version 2009-05-08

PROMEMORIA. Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser. - för åtgärdsplaneringen 2009. Analys & Strategi. Version 2009-05-08 PROMEMORIA Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser - för åtgärdsplaneringen 2009 Version 2009-05-08 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi

Läs mer

Gammal sanning utmanad av nya spelregler!

Gammal sanning utmanad av nya spelregler! Gammal sanning utmanad av nya spelregler! www.bilekonomi.com Gammal sanning utmanad av nya spelregler! Tidigare kunde man säga att en dyrare bil var mer kostsam att äga än en billigare. Men genom politiska

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner 2003-11-20 1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning

Läs mer

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan Vad tycker du om elbilar? En studie av och Handelshögskolan vid Umeå universitet I denna sammanställning redovisas data insamlat via webbenkät på s hemsida. Utformning av undersökningen är gjord av och

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Varför Porsche Financial Services?

Varför Porsche Financial Services? Varför Porsche Financial Services? Alla bilar finansieras, det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar sin bostad för att kunna betala bilen kontant. Andra har tillgångar eller sparade

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas för beskattningsåret 2011 * I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 SKV M 2013:19 I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura.

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. SIMPLY CLEVER Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos SKODA. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Ett attraktivt förmånsvärde.

Ett attraktivt förmånsvärde. SIMPLY CLEVER 2 Ett attraktivt förmånsvärde. Det råder ingen tvekan om att ŠKODA har en rad prisvärda bilmodeller som Fabia, Yeti, Romster, Superb, Nya Octavia och senaste tillskottet Rapid. Men det finns

Läs mer

Förmånsbilar REVISIONSRAPPORT 1 (6) 2003-04-03 30-2002-0371. Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA

Förmånsbilar REVISIONSRAPPORT 1 (6) 2003-04-03 30-2002-0371. Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (6) Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA Förmånsbilar Riksrevisionsverket (RRV) granskade år 2001 Arbetsmiljöverkets (AV:s) beslutsunderlag vid upphandling av förmånsbilar

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 MASKINSKADERAPPORT 2011 Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta som maskinskaderapporten baserar sig på 4 Maskinskadeförsäkring behövs 4 Så ofta inträffar en maskinskada

Läs mer

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING GE DIN PERSONAL NÅGOT FINT. FÖRMÅNLIGT FÖR PERSONALEN. KOSTNADSNEUTRALT FÖR FÖRETAGET. Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /291 Bilförmån regelverk Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår regionsstyrelsen

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

1998-12-17 Dnr 8538-98/931. Riksskatteverkets meddelanden ISSN 0282-3837. Serie S Taxering - Uppbörd - Mervärdesskatt

1998-12-17 Dnr 8538-98/931. Riksskatteverkets meddelanden ISSN 0282-3837. Serie S Taxering - Uppbörd - Mervärdesskatt 1 1998-12-17 Dnr 8538-98/931 Riksskatteverkets meddelanden ISSN 0282-3837 Serie S Taxering - Uppbörd - Mervärdesskatt Riksskatteverkets rekommendationer m.m. RSV S om värdering av förmån av fri och 1998:41

Läs mer