Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version"

Transkript

1 YNNOR AB Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version Ronny Svensson, Mikael Lindström

2 2 Sammanfattning Totalt rullar i dag förmånsbeskattade bilar i Sverige. Av nybilsförsäljningen till juridisk person på omkring bilar per år utgör förmånsbilarna omkring hälften, per år. Det dominerande bränslet bland förmånsbilar i dag är diesel, cirka 74 procent för 2011-års modeller. Dieselandelen har ökat de senaste åren främst på bekostnad av bensin, etanol och gas. Grundtanken med en skattepliktig förmån är att en anställd får betala för att privat använda något som arbetsgivaren ställer till förfogande. Värdet av förmånen ska i princip återspegla värdet av den tjänst eller vara som arbetsgivaren står för. Värdet av denna förmån läggs på lön och därefter dras skatt. Skatten som betalas är förarens kostnad för bilen. Flest förmånsbilar har personer i gruppen kronor i taxerad årsinkomst, ett avsevärt högre intervall än där svenskar som inte har förmånsbil befinner sig. Det samlade beskattningsbara värdet av dagens omkring förmånsbilar är drygt 8,8 miljarder kronor. Det innebär att det genomsnittliga förmånsvärdet för en förmånsbil i Sverige är kr per år, eller kr per månad, brutto (före skatt). Det motsvarar ett listpris utifrån 2013-års beräkningsgrunder för bilförmån på kronor, motsvarande 5,37 prisbasbelopp. Företagets totala månadskostnad, TCO (total cost of ownership), för en sådan bil, beräknat på ett 40- procentigt restvärde efter 36 månaders innehav, en körsträcka på mil och arbetsgivaravgifter, är kronor, exklusive moms. Om företagets totala kostnad per månad för en bil är kronor och värdet av bilförmånen kronor, kan man med visst fog säga att förmånen är subventionerad med 39 procent. Den verkliga plånbokseffekten för föraren beror på dennes skattesats. Det ger i sin tur ännu högre subvention. Det finns ett antal skäl till att bilförmånen i dag inte speglar det verkliga värdet av bilkostnaden. 1) Beräkningsmodellen för bilförmån tar inte tillräckligt stor hänsyn till bilarnas faktiska kostnad ur ett totalkostnadsperspektiv. Relationen till bilens värdeminskning, som är den enskilt största kostnaden vid ett bilinnehav, är inte tillräckligt stark. En genomsnittlig förmånsbil kostar ett företag omkring kronor per år om man räknar enbart kostnader relaterade till bilen. Inklusive bränsle, skador och återlämningskostnader är snittkostnaden i regel snarare kronor per år. 2) I den nuvarande beräkningsmodellen finns ett försök att ta hänsyn till värdeminskning. När modellen utformades till den 1 januari 1997, då det nuvarande systemet togs i bruk, var bilars värdefall lägre än vad de är i dag.

3 3 3) Räntedelen i bilförmånsuträkningen konstruerades vid en tidpunkt när statslåneräntan i Sverige låg på omkring 7-8 procent. I dag är räntenivån 1,49 procent, alltså avsevärt lägre än vad systemet är konstruerat för. Rapporten visar att dyrare bilar (inte alltid samma sak som större, men ofta) subventioneras mer än billiga. Förmånsbilar har generellt större motoreffekt (inte alltid samma sak som mindre bränslesnåla) än övriga bilar som köps/leasas av juridiska personer. En förmånsbeskattning med lägre subventioner av bilinnehavet, kommer att leda till minskat intresse för förmånsbilar. Då styrs det privata bilbehovet över till hushållen. Där köper man företrädelsevis billigare och mindre nya bilar (som ofta men inte nödvändigtvis är snålare). Genom att styra företagen i samma riktning, kommer den typen av bilar även begagnatmarknaden till godo snabbare och i större omfattning. Det finns en missuppfattning att det är förmånstagaren som är bilkund, men i praktiken är det företagen som bestämmer vilka bilar som ska ställas till förfogande. Det är också företagen som är juridiskt ansvariga för bilarna och dess kostnader. Utvecklingen på marknaden går alltmer mot mindre personliga val och mer färdiga shoppinglistor av bilar för att sänka kostnader och minska administrationen. Det talar för att ekonomiska styrmedel är lämpliga att rikta mot företagen och fordonet. Både inköpstillfälle och innehavstid kan vara föremål för klimatinriktade åtgärder. Incitament och straff för förmånsbilister kommer också att ha effekt, men är i praktiken missriktade. Lund/Stockholm, den 6 mars 2013 (reviderad 7 maj 2013) Ronny Svensson VD, Ynnor AB Mikael Lindström Rådgivare, Ynnor AB

4 4 Innehåll Sammanfattning Uppdraget Bakgrund Uppdragets delar Marknaden Regelverket Erbjudandet om förmånsbil Den svenska modellen Beräkningar Europeiska regler Metod och källor Terminologi Marknaden Förmånsbilar Nya förmånsbilar Antal bilförmåner och värde Bilförmåner, märken och bränsle Bilförmåner, hästkrafter, CO2 och försäljning Flest bilförmåner 2011 per märke och modell Nybilsförsäljning till juridisk person Regelverket Före Från och med 1 januari Undantag Bilförmånen Att beräkna förmånsvärdet Generellt lyxbilstillägg Sexårsbilar Skatteeffekter - statlig inkomstskatt Bränsle Nedsättning Bilar med särskilda miljöegenskaper Särskild nedsättning vissa tekniker... 29

5 Övriga nedsättningar EU-reglers påverkan Erbjudandet om förmånsbil Bilpolicy Företagets bilbehov Kunden och guldvågen Företagets kostnader, TCO Rabatter för vissa bränslen Styrning av bilval Bilerbjudandet Exempel på utformning av bilerbjudande Förarkategorier efter mil Förmånsbilar i olika inkomstslag Löneavdrag Brutto- och nettolöneavdrag Bränslet Fördelar med förmånsbil Alternativ till förmånsbilen Privatägd bil Alternativa lösningar Bilpool Bruksbil Buy out Company car Sammanfattning förmånsbilsmarknaden Snittförmånsbilen Den svenska modellen Beräkning av subvention Beräkningar Europeiska regler i urval Polen Storbritannien Nederländerna Norge... 56

6 Danmark Finland Sammanfattande slutsatser Bilagor Antal bilförmåner (SCB/Ynnor) Antal bilförmåner per modellår, märke, beskattningsår och bränsle (SCB/Ynnor) Bilförmåner , få träffar Nybilsförsäljning , juridisk person (SCB/Ynnor) Märke/modell med flest bilförmåner inkomstår 2011, alla med fler än 100 registrerade förmåner (SCB/Ynnor)SCB/Ynnor)

7 7 1. Uppdraget 1.1. Bakgrund Näringsdepartementets utredning om fossilfri fordonstrafik (N 2012:05) har i uppdrag att redovisa hur den svenska fordonsflottan ska bli fossiloberoende till år 2030 och i stort sett fossilfri Avsikten är att presentera konkreta förslag till åtgärder och styrmedel samt etappmål för t.ex. 2020, 2030 och Förmånsbilar utgör enligt uppdraget procent av nybilsförsäljningen i Sverige. Det påverkar således i betydande grad sammansättningen hos den framtida svenska fordonsparken. Nyregistrerade svenska bilar har fortfarande högre bränsleförbrukning än genomsnittet inom EU. Copenhagen Economics bedömde för några år sedan i en analys utförd på uppdrag av EUkommissionen att det sätt på vilket värdet av förmån av bil beräknas i Sverige bidrar till detta. Den svenska modellen för beräkning av förmånen skiljer sig från metoder som tillämpas i andra länder och är konstruerad på ett föga transparent sätt, enligt uppdraget. Eftersom utredningen förutsättningslöst måste pröva alla regelverk som påverkar fordonsflottans bränsleeffektivitet och klimategenskaper behöver den granska formerna för beskattning av förmånsbilar. Utredningen kontaktade konsultföretaget Ynnor, med över 20 års erfarenhet av den svenska tjänstebilsmarknaden som oberoende och opartisk rådgivare, för att få svar på nedanstående frågor och aspekter Uppdragets delar Marknaden Redovisning av omfattningen av förmånsbeskattade bilar i Sverige med uppgifter om årlig nyregistrering av sådana fordon under de senaste åren samt förmånsflottans totala storlek. Uppgifter om bilarnas fördelning på tillverkare, storlek och motor/bränsletyp är också önskvärd Regelverket Beskrivning av de nuvarande reglernas utformning och tillkomst samt eventuella förändringar av större betydelse sedan systemet infördes. Även reglerna för och förekomsten av nedsättning av underlaget för beskattning av vissa bilar med särskilda egenskaper ska redovisas. Redovisning av eventuella EU-regler som direkt påverkar beskattning av förmånen av bil Erbjudandet om förmånsbil Kortfattad redovisning av hur förmånsbilmarknaden fungerar med uppgifter om i vilken grad som förmånstagaren vanligen kan påverka valet av bil och i vilken utsträckning som valet styrs av arbetsgivarnas överväganden och krav Den svenska modellen Redovisning av den bedömning av den svenska modellen som Copenhagen Economics framför i EUrapporten samt konsultens egen bedömning av CE:s omdöme.

8 Beräkningar Beräkning av hur förmånsvärdet för några representativa bilar av olika storlek och prisklass med dagens regler skiljer sig från den kostnad som förmånstagarens arbetsgivare de facto har för dessa leasingbilar Europeiska regler Kortfattad redovisning av hur förmånsbilar beskattas i några andra EU-länder varvid Nederländerna, Storbritannien och Polen samt de nordiska grannländerna kan bedömas som särskilt intressanta. Uppgifterna kan till stor del hämtas från CE:s rapport men med beaktande av att förändringar kan ha skett sedan Metod och källor Ynnor AB har för utredningen använt sig dels av egen framtagen statistik från SCB, i form av både nybilsförsäljning och förmånsbilar, dels egen kunskap och fortlöpande insikt i företagsflottor som omfattar omkring bilar, dels litteraturkällor som Copenhagen Economics Company Car Taxation, Fleet Logistics Taxation Guide 2012, Ynnors egen utgivning Företagets Bilinnehav (2012) och Företagets bilekonomi (1996), kalkyl- och databastjänser från Ynnor (bildatabas, förmånsvärdeskalkyler och totalkostnadskalkyler), Skatteverkets meddelanden, regeringens propositioner och information från myndigheter i de nordiska länderna (Vero.fi, Skatteetaten.no och Skat.dk), dels direktkontakt med Sveriges ambassad i Polen Terminologi Många företag har behov av tillgång till fordon för att kunna utföra sin verksamhet. När man pratar om tjänstebilar och förmånsbilar stöter man på många olika begrepp. Olika människor har olika uppfattningar om vad som är vad. Anledningen är att det inte finns någon enhetlig, vedertagen terminologi. Alla bilar som ett företag på något sätt betalar för, kallar vi på Ynnor för tjänstebilar, eller företagsbilar. En tjänstebil som får användas privat i mer än ringa omfattning (oftast 100 mil per år) är också en förmånsbil. Det betyder att den anställde är skyldig att betala bilförmån genom skatteavdrag. En bil som huvudsakligen används i tjänsten, som rullande verkstad, för bud- eller enbart tjänsteärende, och inte mer än i ringa omfattning för privat bruk, kallas ofta bruks-, service- eller poolbil. Men om en bruksbil används även för privat bruk, ska bilförmån utgå även för en sådan bil. Den blir då samtidigt en förmånsbil. Det är inte primärt bilens fysiska förutsättningar som bestämmer om en förare ska betala bilförmån, utan om bilen används privat. Bara för att fordonet är definierat som en lätt lastbil och berättigar till fullt momsavdrag, betyder inte att föraren inte kan vara skyldig att betala bilförmån. Däremot kan förmånsvärdet reduceras om bilens fysiska förutsättningar begränsar möjligheten till privat användning.

9 9 Ynnor brukar skilja på bruks- och servicebilar. En bruksbil är en bil som primärt används i tjänsten, i typfallet som en rullande verkstad, men den får användas även privat och hemgarageras. För denna förmån betalar den anställde i så fall ett förmånsvärde. En servicebil är en bil, typsikt också en rullande verkstad, som däremot enbart får används i tjänsten och som aldrig får hemgarageras, eller användas för något privat bruk. Den står parkerad vid tjänstestället när den inte används. En poolbil är en servicebil, men oftast av personbilstyp och inte transportbilskaraktär. Den används också enbart för tjänsteärenden, hemgarageras inte och får inte heller användas för privat bruk. Typexempel är hemtjänst eller kontorsanställda som behöver tillgång till bil för tjänsteärenden. 2. Marknaden Redovisning av omfattningen av förmånsbeskattade bilar i Sverige med uppgifter om årlig nyregistrering av sådana fordon under de senaste åren samt förmånsflottans totala storlek. Uppgifter om bilarnas fördelning på tillverkare, storlek och motor/bränsletyp är också önskvärd Förmånsbilar Nya förmånsbilar Utifrån statistiskt tillgängligt material är det omöjligt att exakt se vilka av de nyförsålda bilarna varje år som är förmånsbilar. Det går att se försäljning till juridisk person per kalenderår, men det betyder inte att alla är förmånsbilar. Det går att utläsa antalet förmåner per modellår, märke, modell och bränsle genom att matcha Skatteverkets bilkoder i Ynnors bildatabas Autonet mot arbetsgivarnas kontrolluppgifter som Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram för utredningens ändamål. Varje bil på marknaden som saluförs i över sex månader får en kod i Skatteverkets nybilsprislista som ska användas vid inbetalning av preliminärskatt. Denna kod finns på alla bilar i Ynnors bildatabas Autonet med koppling till bilens bränsle och övriga egenskaper, såsom hästkrafter, CO2, tjänstevikt, mått och så vidare med upp till 200 poster data. Vi har valt att ta fram modellåren Uppgifter för modellåret 2012 var inte klara vid tillfället för datainsamlingen. Det totala antalet bilförmåner innebär inte att det är exakt så många bilar eller personer som har bilförmån hela året. En person kan ha flera bilförmåner samtidigt, vissa har inte bilförmån hela året, andra har flera bilförmåner under året fast inte samtidigt. Om en anställd till exempel byter arbetsplats och har förmånsbil på flera ställen inkommer flera kontrolluppgifter med registrerade bilkoder till Skatteverket, men det handlar då oftast bara om en bil per person.

10 10 I vår förmånsbilsstatistik kan man se olika modellår. Men ett modellår betyder inte att bilen såldes just det året. Ett modellår 2011 kan säljas både 2010, 2011 och Oftast presenterar generalagenter sitt kommande modellår omkring halvårsskiftet. Då finns parallellt även innevarande modellår till försäljning, som i sin tur presenterades redan året före. Dessa kan dessutom finnas kvar i lager till efter årsskiftet och registreras som nybil nästkommande år. Varje modellår identifieras i Skatteverkets kod med siffror (se vidare under ). Därför kan man i vår förmånsbilsstatistik se modellår. När bilen såldes går däremot inte att utläsa. Det går därför inte att exakt matcha en förmånsbil med ett försäljningsår. Men utslaget över tid de senaste åren ger ändå modellåren en relativt god bild av försäljningen av nya förmånsbilar varje år. Felen jämnar så att säga ut sig eftersom generalagenterna har samma modus operandi varje år. Det viktiga är att ha i åtanke vad siffrorna faktiskt säger. Förmånsbilar byts ofta ut efter månader. I ett försök att göra en rimlighetsbedömning av nyförsäljningen av förmånsbilar analyseras förmånsbilssiffrorna för beskattningsåren 2011, 2010 och 2009 jämfört med den faktiska nybilsförsäljningen enligt separat statistik (som redovisas i stycket 2.2 nedan). För respektive år hämtas siffror för beskattningsårets modellår och modellåret före. De jämförs med försäljningssiffran individuellt för varje beskattningsår och ger ett andelstal. De två modellåren vägs också samman till ett snitt och jämförs med försäljningssiffran för att få ett andelstal. För årsmodell 2011 har vi ännu så länge bara ett år att titta på, statistiken för När 2012 blir klart senare i vår ser vi hur många 2011-modeller som har registrerats för bilförmån. Tabell 1. Nya bilförmåner jämfört med nybilsförsäljning Försäljning juridisk Beskattningsår Modellår person Förmån Snitt förmåner Andel förmånsbilar av försäljning till juridisk person % % % % % % % % % Variationer i antalet bilar beror främst på finanskrisen som ledde till att nybilsförsäljningen 2009 rasade. Men det hann säljas många förmånsbilar av modellår 2008 innan marknaden dog. Givet ovanstående begränsningar anser vi att det finns rimligt stöd att hävda att omkring hälften av nyförsäljningen till juridisk person utgörs av förmånsbilar. Det betyder i snitt omkring nya bilar per år.

11 Antal bilförmåner och värde Det samlade värdet av bilförmåner i Sverige har ökat från 8 148,5 mkr 2009 sista taxeringsåret med nedsatt förmånsvärde för alla etanolbilar till 8 877,5 mkr Varje taxeringsår körs flera modellår som förmånsbil. Här sammanfattas de tio största märkena för inkomståren Tabell 2. Antal bilförmåner per årsmodell och bilmärke, taxeringsår 2009 (SCB/Ynnor) Okänt Totalt Volvo Saab Audi Volkswagen BMW Toyota Ford Mercedes Peugeot Citroën Övriga Totalt Totalt antal bilförmåner (inkl del av år, där bilkod saknas, belopp över 0 kr) Totalt värde av bilförmåner inkomstår 2009, mkr 8 148,5 Tabell 3. Antal bilförmåner per årsmodell och bilmärke, taxeringsår 2010 (SCB/Ynnor) Okänt Totalt Volvo Volkswagen Saab Audi BMW Toyota Ford Mercedes Peugeot Skoda Övriga Totalt Totalt antal bilförmåner (inkl del av år, där bilkod saknas, belopp över 0 kr) Totalt värde av bilförmåner inkomstår 2010, mkr 8 363,9

12 12 Tabell 4. Antal bilförmåner per årsmodell och bilmärke, taxeringsår 2011 (SCB/Ynnor) Okänt Totalt Volvo Volkswagen Audi BMW Saab Toyota Ford Mercedes Skoda Peugeot Övriga Totalt Totalt antal bilförmåner (inkl del av år, där bilkod saknas, belopp över 0 kr) Totalt värde av bilförmåner inkomstår 2011, mkr 8 877, Bilförmåner, märken och bränsle En fullständig förteckning över alla bilförmåner fördelat på beskattningsår, modellår, märke, modell (storlek), bränsle, antal förmåner och värdet av dessa finns redovisad i Bilaga 1. Här sammanfattas de tio största märkena för taxeringsåren med fördelning av antal förmåner på olika bränsletyper för modellåren (alla märken, se bilaga 2). Vi har valt att här bara visa innevarande modellår för respektive inkomstår för att göra siffrorna någorlunda jämförbara. Tabell 5. Antal bilförmåner modellår 2009, märke och bränsle, beskattningsår * avser där antalet bilförmåner är färre än 4 st. ** Här summeras bara antalet förmåner eftersom underlaget inte medger tillförlitlig summering där antal förmåner per märke är färre än 4. (SCB/Ynnor) RSV_Kod Märke Antal bilf Bensin Diesel El Elhybrid Etanol Gas 2009 VOLVO * * * 2009 VOLKSWAGEN * * AUDI * * 76 * 2009 BMW * * * * 2009 SAAB * * * 2009 FORD * * 402 * 2009 OPEL * * MERCEDES-BENZ * * * TOYOTA * 348 * * 2009 PEUGEOT * * 52 * ÖVRIGA ** TOTALT

13 13 Tabell 6. Antal bilförmåner modellår 2010, märke och bränsle, beskattningsår * avser där antalet bilförmåner är färre än 4 st. ** Här summeras bara antalet förmåner eftersom underlaget inte medger tillförlitlig summering där antal förmåner per märke är färre än 4. (SCB/Ynnor) RSV_Kod Märke Antal bilf Bensin Diesel El Elhybrid Etanol Gas 2010 VOLVO * * VOLKSWAGEN * * AUDI * * 642 * 2010 BMW * * * * 2010 SAAB * * 990 * 2010 TOYOTA * 790 * * 2010 SKODA * * 51 * 2010 MERCEDES-BENZ * * * FORD * * 249 * 2010 SUBARU * * * * ÖVRIGA** TOTALT Tabell 7. Antal bilförmåner modellår 2011, märke och bränsle, beskattningsår * avser där antalet bilförmåner är färre än 4 st. ** Här summeras bara antalet förmåner eftersom underlaget inte medger tillförlitlig summering där antal förmåner per märke är färre än 4. (SCB/Ynnor) (SCB/Ynnor) RSV_Kod Märke Antal bilf Bensin Diesel El Elhybrid Etanol Gas 2011 VOLVO * * VOLKSWAGEN * AUDI * * 440 * 2011 BMW * * * * 2011 SAAB * * 962 * 2011 SKODA * * 53 * 2011 MERCEDES-BENZ * * * TOYOTA * 562 * * 2011 FORD * * 43 * 2011 KIA * * * * ÖVRIGA** TOTALT I verkligheten är inte siffran för elbilar absolut 0 % men det handlar om enstaka förmåner och dessutom del av år. När värdena översätts i antal motsvarar det till exempel för inkomst-/modellår 2011 en Mitsubishi och del av år för en Citroën och en Peugeot: Tabell 8. Elbilar som förmånsbil (SCB/Ynnor) RSV_Kod Märke Modell Bränsle Antal bilf.2010 Antal bilf.2011 värde bilf.2010 värde bilf CI040 CITROEN C-ZERO El * MI006 MITSUBISHI i-miev El * PE087 PEUGEOT ion El *

14 14 När man bryter ut statistiken per bränslenivå blir utvecklingen mot allt fler dieselbilar och färre bensin-, etanol- och gasbilar bland förmånsbilisterna tydlig. För jämföra motsvarande marknad mellan åren, jämför figur 1 innevarande modellår med motsvarande beskattningsår. Figur 1. Modellår 2009, beskattningsår 2009 Modellår 2010, beskattningsår 2010 Bensin 16 % Diesel 52 % El 2 % Elhybrid 2 % Etanol 22 % Gas 8 % Bensin 12 % Diesel 66 % El 0 % Elhybrid 3 % Etanol 11 % Gas 9 % Modellår 2011, beskattningsår 2011 Bensin 11 % Diesel 76 % El 0 % Elhybrid 2 % Etanol 6% Gas 6 %

15 Bilförmåner, hästkrafter, CO2 och försäljning Tabell 12. Snitt av hästkrafter och CO2 för förmånsbilar, modellår 2012, taxeringsår 2012, jämfört med totala antalet personbilar i trafik, modellår 2012, juridisk person (SCB/Ynnor) Märke CO2-snitt förmånsbilar CO2-snitt vagnparken HK-snitt förmånsbilar HK-snitt vagnparken Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Citroën Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Seat Skoda Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo I ovanstående tabell har vi jämfört CO2 och motoreffekt mellan förmånsbilar och den totala vagnparken för juridiska personer. Siffrorna jämför snittet av CO2 och hästkrafter för förmånsbilar av modellår 2012 och inkomstår För juridisk person har vi tagit alla personbilar av modellår 2012 som är i trafik och ägs av juridiska personer.

16 16 I sammanräkningen av den totala vagnparken, som hämtas från vägtrafikregistret, ingår även förmånsbilar. De går inte att särskilja i den statistiken. Snittet av den totala juridiska vagnparken dras därför upp något, beroende på att förmånsbilarna har högre snitt av CO2 och hästkrafter. Det är otvetydigt att förmånsbilister tenderar att köra bilar med högre motoreffekt och högre CO2- utsläpp än övriga bilar som brukas av juridisk person i Sverige. Dessa bilar är också generellt dyrare. De körs ofta hårdare eftersom föraren i dessa fall har valt högre motoreffekt och fartresurser framför andra egenskaper eller utrustning i sitt bilval. En mer aggressiv körstil leder ofta till högre kostnader för bilen i form av slitage på bil och däck. Även försäkringskostnaderna blir högre, liksom skaderisken, vilket i sin tur kan leda till högre samhällskostnader. Högre effekt måste inte innebära högre förbrukning när man jämför mellan märken. Inom ett enskilt märke har bilar med högre effekt däremot oftare högre förbrukning. Omvänt kan motorer med högre effekt i verklig körning förbruka mindre än mindre resursstarka motorer eftersom den mindre motorn får jobba hårdare. (Officiella certifierade förbrukningssiffror från körcykeltester har mycket litet med verkligheten att göra. Ett större arbete pågår inom EU och FN för att införa mer rättvisande körcykler för certifiering av utsläppsvärden och bränsleförbrukning.) Flest bilförmåner 2011 per märke och modell Tabell 13. Flest antal registrerade bilförmåner 2011 per skattekod (olika utrustningsnivåer av samma modell och motor kan ha olika skattekoder) (SCB/Ynnor) Antal Märke Modell Bränsle Modellår HK bilf.2011 VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT Gas VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT Gas VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT Diesel VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT Diesel VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT Gas VOLVO V70 Diesel VOLVO V70 Diesel VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT Diesel VOLVO V70 Diesel BMW 5-serien Diesel Nybilsförsäljning till juridisk person Nybilsförsäljningen för juridisk person visar i sin tur på olika bränsletrender.

17 17 Det är tydligt att finanskrisen 2008 satte djupa spår även i företagsförsäljningen Därefter har nivåerna stigit till normala nivåer på omkring nya bilar per år till juridisk person. Tabell 14. Nyregistrering av personbilar (under 3,5 ton) per bränsleslag (SCB/Ynnor) 2012 Bensin Diesel El Etanol Elhybrider/ Laddhybrider Gas Övriga Totalt Juridiska personer Fysiska personer Totalt Juridiska personer Fysiska personer Totalt Juridiska personer Fysiska personer Totalt Juridiska personer Fysiska personer Totalt Det dramatiska stoppet i etanolbilsförsäljningen efter 2009 kan delvis förklaras av att den extra nedsättningen av förmånsvärdet (till 80 procent) upphörde. Men det är inte hela förklaringen. Bränslet har drabbats en intensiv debatt kring bränsleproduktionens eventuella störningseffekter på såväl ekologiska som socioekonomiska system, liksom bränslets begränsade reduktion av koldioxidutsläpp. Enligt Trafikverkets beräkningar för 2011 var själva bränslets reduktion 25 procent jämfört med om de hade körts enbart på bensin och den faktiska reduktionen (inklusive hänsyn till tankvolym och E75-blandningen på vinterhalvåret) i Sverige 16 procent. Samtidigt infördes nya miljöbilsregler som gjorde att lågförbrukande dieselbilar med koldioxidutsläpp under 120 gram klassificerades som miljöbilar. Det har lett till ett dramatiskt skifte till dieselbilar i den svenska fordonsflottan. Det är också den enskilt största anledningen till att Sveriges CO2-utsläpp från personbilstrafiken har minskat dramatiskt de senare åren. Gasbilar och hybridbilar har legat relativt konstant på en låg andel av den totala försäljningen. Figur 2. Bränslefördelning juridisk person

18 18 Bränslefördelning nya bilar till juridisk person 2009 Bränslefördelning nya bilar till juridisk person 2010 Bensin 22 % Diesel 47 % El 0 % Etanol 24 % Elhybrid 2 % Gas 5 % Bensin 18 % Diesel 60 % El 0 % Etanol 15 % Elhybrid 2 % Gas 5 % Bränslefördelning nya bilar till juridisk person 2011 Bränslefördelning nya bilar till juridisk person 2012 Bensin 16 % Diesel 72 % El 0% Etanol 6 % Elhybrid 1 % Gas 4% Bensin 15 % Diesel 77 % El 0% Etanol 3 % Elhybrid 2 % Gas 4 % Juridiska personer väljer i dag främst dieselbilar, i högre grad än privatpersoner. Dieselbilar är generellt dyrare än motsvarande bensinbil och fordonsskatten är högre, vilket oftast har krävt en relativt lång årlig körsträcka för att betala sig för privatpersoner. Det är inte alltid så och skiljer sig mellan märken och modeller. Efter att miljöbilsregeln med 120-gramsgräns infördes ökade privatpersoners dieselköp. Genom högre andel dieselbilar skulle man kunna säga att företagen bidrar mer till sänkningen av utsläpp än privatpersoner. Men eftersom företagen också har avsevärt längre körsträckor i sina bilar per år, torde det knappast uppväga. Tabell 15. Nybilsförsäljning 2009 per märke och bränsleslag till juridisk person, tio största (SCB/Ynnor)

19 19 Fabrikat Bensin Diesel El Etanol Elhybrider Gas Totalt VOLVO VOLKSWAGEN AUDI TOYOTA FORD SAAB BMW SKODA MERCEDES-BENZ RENAULT ÖVRIGA Totalt Tabell 16. Nybilsförsäljning 2010 per märke och bränsleslag till juridisk person, tio största (SCB/Ynnor) Fabrikat Bensin Diesel El Etanol Elhybrider Gas Totalt VOLVO VOLKSWAGEN AUDI TOYOTA BMW FORD SAAB RENAULT SKODA MERCEDES-BENZ ÖVRIGA Totalt Tabell 17. Nybilsförsäljning 2011 per märke och bränsleslag till juridisk person, tio största (SCB/Ynnor) Fabrikat Bensin Diesel El Etanol Elhybrider Gas Totalt VOLVO VOLKSWAGEN AUDI BMW FORD TOYOTA SKODA MERCEDES-BENZ KIA RENAULT ÖVRIGA Totalt Tabell 18. Nybilsförsäljning 2012 per märke och bränsleslag till juridisk person, tio största (SCB/Ynnor)

20 20 Fabrikat Bensin Diesel El Etanol Elhybrider Gas Övriga Totalt VOLVO VOLKSWAGEN AUDI BMW TOYOTA FORD SKODA HYUNDAI KIA MERCEDES-BENZ ÖVRIGA Totalt Den svenska tjänstebilsmarknaden domineras av Volvo, som de senaste åren har varit omkring dubbelt så stor som Volkswagen. En bra bit efter dessa två märken kom 2012 trean och fyran på marknaden, Audi och BMW. Ytterligare ett hack ner hittar vi Toyota, Ford och Skoda. När man fäller ut statistiken ovan ser man hur märkenas försäljning fördelar sig på olika modeller och storlekar. De största modellerna är de större familjebilarna Volvo V70 och Volkswagen Passat. Därefter följer modellerna i storleksklassen under: Volvo V60 och VW Golf. Volvo och Volkswagen är intressanta att titta på eftersom båda erbjuder ett brett bränsleutbud, med både etanol- och gasbilar. I dag har Volvo även en elbil, C30, som än så länge endast erbjuds som hyrbil (operationell leasing) och en laddhybridversion av V60. Tabell 19. Nyregistrerade personbilar 2012 fördelade efter modell, juridisk person (SCB/Ynnor)

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Ynnor AB:s Yttrande 2016-08-09 Fi2016/01680/S2 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg

Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg Sida 1 av 8 Yttrande 2014-05-15 Ynnor AB Kärleksgatan 2, 211 45 Malmö Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg Innehåll: 1. Sammanfattning 2. Om Ynnor AB 3. Ställningstaganden

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar 2005-12-01 Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i november med 4,0 % jämfört med samma månad förra året till 24 617 bilar. Hittills i år, januari-november, har försäljningen

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2016-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna

Läs mer

REGELVERK. Bilförmån & Privatbil i tjänsten. Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01

REGELVERK. Bilförmån & Privatbil i tjänsten. Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01 REGELVERK Bilförmån & Privatbil i tjänsten Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01 1 Innehållsförteckning 3. Bilförmån 4. Bevisbörda för bilförmån 5. Överklaga skattebeslut 6. Varför bilförmån och krånglig

Läs mer

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Thomas Fleischer Director Governmental Affairs Volvo Personvagnar AB Page 1 Energieffektivisering - Styrmedel Styrmedel som driver energieffektivisering

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2005-04-01 Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar Nybilsförsäljningen minskade i mars med 5,0 % jämfört med samma månad förra året till 23 936 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

ett mycket starkt bilår

ett mycket starkt bilår 2008-01-02 2007 - ett mycket starkt bilår 306 000 nya personbilar - femte bästa året någonsin Rekord för lastbilsregistreringarna Rekord för dieselbilsregistreringarna Rekordhög dieselandel i december

Läs mer

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Miljöförvaltningen,

Läs mer

Totala bilkostnader för företag och förare 2009

Totala bilkostnader för företag och förare 2009 CASE NR: Totala bilkostnader för företag och förare 2009 Delkostnadsberäkningar med vanlig räknare Kimberlite Delkostnader för förmånsbil Delkostnader för förmånsbil och privatbil i tjänsten 1. 1. Leasing

Läs mer

Beskattning av förmånsbilar

Beskattning av förmånsbilar Beskattning av sbilar Det är nu tjugo år sedan de nuvarande reglerna för beskattning av sbilar infördes. Det totala värdet på bilerna uppgick till 11 miljarder kronor år 15 och utgjorde där drygt hälften

Läs mer

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2004-07-01 Ökad bilförsäljning i juni Nybilsförsäljningen ökade i juni med 10,7 % jämfört med samma månad förra året till 27 179 bilar. Trots den starka juniförsäljningen är det ackumulerade

Läs mer

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02 Information Till Pressen 2002-05-02 Nyregistreringar under april 2002 Under april registrerades enligt BIL Sweden 24 311 nya personbilar vilket är en ökning med 5,8 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

ALD Electric. plug-in hybridbilar för alla. Behöver du mer information eller har du några frågor? Besök oss på aldbilleasing.se

ALD Electric. plug-in hybridbilar för alla. Behöver du mer information eller har du några frågor? Besök oss på aldbilleasing.se ALD Electric plug-in hybridbilar för alla Bilar är bilar. Det är människorna bakom som gör skillnad. Supermiljöbilar har väl kända positiva effekter på miljön i form av minskade CO2-utsläpp och minskade

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR

MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR GREAT 10 november 2017 Research Institutes of Sweden RISE Viktoria Studien Projektet BeliEVe 2: Löptid: 2014-12-09 till 2018-05-31 Parter: RISE

Läs mer

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti 2016-09-01 Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti - Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den

Läs mer

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo.

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo. Pressmeddelande 2004-08-02 Minskad bilförsäljning i juli Nybilsförsäljningen minskade i juli med 8,1 % jämfört med samma månad förra året, till 16 703 personbilar. Hittills i år har försäljningen minskat

Läs mer

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 TILL ER TJÄNST. SEAT är det bästa av två världar. Det är spansk passion och tysk teknik i perfekt harmoni. Stilren design och hög kvalitet, körglädje och kompromisslös

Läs mer

Högtryck på fordonsmarknaden

Högtryck på fordonsmarknaden 2014-05-02 Högtryck på fordonsmarknaden - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Privatleasingen fortsätter att öka starkt

Privatleasingen fortsätter att öka starkt Privatleasingen fortsätter att öka starkt December månad blev åter en månad där vi slog ett nytt rekord för privatleasingen. Andelen privatleasade personbilar av de privatregistrerade nådde över 34 procent

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Kickstart på bilåret 2011

Kickstart på bilåret 2011 2011-02-01 Kickstart på bilåret 2011 - Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

Het julimånad för fordonsregistreringarna

Het julimånad för fordonsregistreringarna 2010-08-02 Het julimånad för fordonsregistreringarna - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något BILLIGARE ÄN PRIVATÄGD BIL Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

Bonus-malus, bonusen

Bonus-malus, bonusen Bonus-malus, bonusen Kr 70000 60000 50000 Bonus 40000 30000 20000 10000 0 CO2, g/km 0 10 20 30 40 50 60 Bonus, exempel personbilar Modell NEDC-värden Bonus (CO 2 g/km) (kr) Nissan Leaf 0 60 000 BMW i3

Läs mer

Yttrande över promemorian Ändrad beräkning av bilförmån

Yttrande över promemorian Ändrad beräkning av bilförmån Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

Äntligen plus för tunga lastbilar

Äntligen plus för tunga lastbilar 2010-07-01 Äntligen plus för tunga lastbilar - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Förmåner och löneväxling

Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Förmåner och löneväxling Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör Förmåner och löneväxling Den här guiden hjälper dig att betala ut rätt lön till dina anställda när de även erhållit någon form av förmån. Din

Läs mer

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars 2009-04-01 Dieselbilar dominerade registreringarna i mars Under mars månad registrerades fler dieselbilar jämfört med bensinbilar. Både dieselbilar och miljöbilar ökade sina andelar av totalmarknaden under

Läs mer

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket

ALL-dagarna Information från Skatteverket ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Bilförmån Bilförmån miljöbil Nedsättning av förmånsvärdet El- och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet Steg 1 justeras ner till en jämförbar bil utan

Läs mer

Ändrad beräkning av bilförmån

Ändrad beräkning av bilförmån Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01480/S1 Ändrad beräkning av bilförmån Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Trendbrott för privatleasing

Trendbrott för privatleasing Trendbrott för privatleasing För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasing. Antalet privatleasing som levererats ut har fortsatt på en hög nivå, men den starka ökningen som vi har kunnat

Läs mer

ALL-dagarna. Information från Skatteverket

ALL-dagarna. Information från Skatteverket 2016 ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Innehåll Bilförmån 3 Förmåner och ersättningar 7 Löneväxling 9 Lämna kontrolluppgifter 11 Arbetsgivardeklarationer på individnivå 15 Internationell anställning

Läs mer

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar 2007-11-01 Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar - Oktober var en mycket bra månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Fordonsregistreringarna

Läs mer

BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK

BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK The Association of Swedish Automobile Manufacturers and Wholesalers BILINDUSTRI- FÖRENINGEN information Till Pressen 1999-01-11 Definitiva nyregistreringar under december

Läs mer

Stark fordonsmarknad i november

Stark fordonsmarknad i november 2010-12-01 Stark fordonsmarknad i november - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att

Läs mer

Rekord för miljöbilar i juni

Rekord för miljöbilar i juni 2009-07-01 Rekord för miljöbilar i juni Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2011-01-10 Definitiva nyregistreringar under 2010 Under december registrerades enligt BIL Sweden 29 770 nya personbilar vilket är en ökning med 53,7% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen Information Till Pressen 2002-02-01 Nyregistreringar under januari 2002 Under januari registrerades enligt BIL Sweden 16 293 nya personbilar vilket är en minskning med 2 % jämfört med samma månad förra

Läs mer

September 2013. Volkswagen Personalbil

September 2013. Volkswagen Personalbil September 2013 Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda,

Läs mer

Förarens fordonskostnad 2341

Förarens fordonskostnad 2341 Fordonsval Offertpris, företagsfordon 145 hk Bruttopris fordon 277 900 291 500 Rabatt, % eller kr 9 25 011 10 29 150 Summa fordon 252 889 262 350 Paketnamn Paketutrustning Rabatt, % eller kr Extrautrustning

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till Fordon 216 4 768 6 Antalet personbilar i trafik ökade till 4 768 6 28 % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor 19 % Andelen personbilar i trafik äldre än 15 år är 19 procent 78 % 78 procent

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

Servicebilen som förmån Postad av Patrik Hedlund - 12 maj :25

Servicebilen som förmån Postad av Patrik Hedlund - 12 maj :25 Servicebilen som förmån Postad av Patrik Hedlund - 12 maj 2011 17:25 Förmånsbil. Är det en bra eller dålig "affär"? Nu har jag en VW Passat Sedan -00 som jag amorterar på lån ca 1450 kr i månaden och betalar

Läs mer

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 2005-01-24 Sid 1(7) Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 De bilval som görs idag kommer ha effekt på den svenska bilparken i 15 20 år. För så länge finns i genomsnitt en bil på våra vägar. Genom att

Läs mer

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen

Läs mer

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% 2010-04-01 Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

2013 blev ett riktigt bra bilår

2013 blev ett riktigt bra bilår 2014-01-02 2013 blev ett riktigt bra bilår 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013 Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar - 2013 blev ett riktigt

Läs mer

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till

Läs mer

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering STENSTRÖM RED CELL OKT 2008 BRO VFS 0302 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering; så här fungerar det. En Audi är inte bara själva den välutrustade kvalitetsbilen,

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

Miljöbilars restvärde

Miljöbilars restvärde Miljöbilars restvärde -En nulägesrapport Hässleholm 2009-03-11 Miljöbilars restvärde en nulägesrapport Aktörer Värderingsföretag Inter-Global ETG AB med värderingssajten, bilvärde.se Kvarndammen AB med

Läs mer

Tjänstebilar och miljöbilar 2012

Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Utgåva 2 juni 2012 60 4,5 106 0 24 800 1 033 710 75 4,7 108 126 0 26 0 1 121 840 5,1 0 28 1 175 940 5,1 151 800 29 400 1 225 1 020 Polo TSI 124 157 000 30 000 1 250 1 040

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar

Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Rapport 5381 juni 2004 Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Rapport 5381 NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Flera bilmodeller att välja mellan! www.toyota.se/personalbil Toyota

Läs mer

CMT ADVANCED Diagnos för Bilar och Lastbilar ADVANCEDTECHNOLOGY

CMT ADVANCED Diagnos för Bilar och Lastbilar ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED Diagnos för Bilar och Lastbilar ADVANCEDTECHNOLOGY CARS CARS är ett professionellt diagnossystem för verkstäder. Systemet arbetar med en omfattande databas med mycket god täckning av den moderna

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ ,3 Bryssel den 25 februari 2002 )RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ NRQVWDWHUDU L VLQ VHQDVWH UDSSRUW RP ELOSULVHU IRUWVDWWVWRUDQ\SULVVNLOOQDGHUSnGHQLQUHPDUNQDGHQWURWVDWWHXURQLQI

Läs mer

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) 2015-08-03 Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den

Läs mer