ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VKK..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VKK.."

Transkript

1 Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv VKK..6/ -E -HL SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D Remscheid Telefon Telefax

2 Innehåll Innehåll Säkerhet.... Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar.... Kvalifikationskrav för personal.... Allmänna säkerhetsanvisningar....4 Avsedd användning Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer) CE -märkning... 5 Hänvisningar till dokumentation Följ anvisningarna i övrig dokumentation Spara dokument Anvisningens giltighet... 6 Produktbeskrivning Serienummer Uppgifter på typskylten Produktens uppbyggnad Montering Kontrollera leveransomfattningen Packa upp produkten Plats för installation Transportera produkten till installationsplatsen Produkt - och anslutningsdimensioner Minimiavstånd och friytor för montering Rikta in produkten Öppna frontluckan Demontera/montera främre skyddskåpa Demontera/montera den övre beklädanden och sidodelar av höljet Installation Förbered installation Nödvändiga tillbehör (på platsen) Utföra gasinstallation Installera hydraulik Ansluta kondensvattenavledning Montera och ansluta avgasterminalen Elinstallation... 6 Användning Produktens manövreringssätt Gå till installatörsnivå Kontroll av statuskoder... 7 Driftsättning Hjälpmedel vid underhåll Driftsätta Funktionsmeny Öppna kontrollprogram Avläs trycket Undvika för lågt vattentryck Behandla värmevatten Fylla på och avlufta värmesystem Fylla på kondenslås Kontrollera och anpassa gasinställningen Kontrollera produktens funktion och täthet Anpassning till värmesystemet Hämta diagnoskoder Ställa in maximal framledningstemperatur Ställa in pumpens eftergångstid och driftsätt Ställ in brännarspärrtid och dellast Startförhållanden Överlämna produkten till användaren Besiktning och underhåll Beakta inspektions - och underhållsintervall Skaffa reservdelar Avlägsna brännareaggregatet Rengör förbränningskammaren Rengör brännare Installera brännareaggregatet Byta elektroder Rengör kondensatuppsamlaren Rengöra kondenslåset Kontrollera avgastryckvakt Kontrollera förbränningsluftvakt Kontrollera överhettningsskyddet Tömma produkten Tömma värmeanläggningen Avsluta besiktnings - och underhållsarbeten Felsökning Kontakta din servicepartner Avläsa felkoder Återställa parametrar till fabriksinställningen Lås upp produkten efter avstängning genom överhettningsskydd Fel på produkten... 5 Avställning Ta produkten ur drift... 5 Återvinning och avfallshantering Återvinning och avfallshantering... 6 Kundservice Kundtjänst... 6 Bilaga... 7 A Systemschema... 7 B Driftsättning-checklista... 7 C Diagnoskoder översikt... 8 D Besiktnings- och underhållsarbeten översikt... E Funktionsmeny översikt... F Statuskoder översikt... 4 G Felkoder översikt... 5 H Kopplingsscheman... 7 H. Kopplingsschema övergripande... 7 H. Kopplingsschema anpassat... 8 H. Anslutning regulator VRC 450* eller H.4 Anslutning regulator VRS 60 och VRC I Tekniska data Nyckelordsförteckning... 4 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

3 Säkerhet Säkerhet. Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar Klassificering av handlingsrelaterade varningar De handlingsrelaterade varningarna är klassi ficerade med varningssymboler och signalord enligt allvarlighetsgraden för möjlig fara: Varningssymboler och signalord Fara! omedelbar livsfara eller fara för all varliga personskador Fara! Livsfara på grund av elektrisk stöt Varning! Fara för lättare personskador Se upp! Risk för skador på föremål eller miljö. Kvalifikationskrav för personal Felaktigt utförda arbeten på produkten kan orsaka materiella skador på hela systemet och som följd även leda till personskador. Utför inga arbeten på produkten om du inte är auktoriserad installatör.. Allmänna säkerhetsanvisningar.. Fara pga. felaktig hantering Läs dessa anvisningar noggrant. Följ allmänna säkerhetsanvisningar och varningar vid alla aktiviteter där du hante rar produkten. Genomför alla aktiviteter enbart på det sätt som beskrivs i denna anvisning... Livsfara pga. läckande gas Vid gaslukt i byggnader: Undvik att vistas i lokaler med gaslukt. Öppna om möjligt dörrar och fönster or dentligt och försök skapa ordentlig genom strömning av luft. Undvik öppna lågor (t.ex. tändare, tänd stickor). Rök inte. Använd inga elektriska brytare, nätkontak ter, ringklockor, telefoner eller annan kom munikationsutrustning i byggnaden. Stäng ventilen på gasmätaren eller huvud gasventilen. Stäng om möjligt gasavstängningsventilen på produkten. Varna alla personer i huset genom att ropa eller knacka. Lämna byggnaden omedelbart och för hindra att tredje part beträder den. Larma polis och brandförsvar så fort du har lämnat byggnaden. Underrätta gasleverantörens beredskaps tjänst via en telefon utanför byggnaden... Livsfara vid igensatta eller otäta avgasledningar Installationsfel, skador, förändringar, otillåten uppställningsplats m.m. kan leda till att avga ser läcker ut och orsakar förgiftning. Vid avgaslukt i byggnader: Öppna alla dörrar och fönster ordentligt och försök skapa ordentlig genomström ning av luft. Koppla från produkten. Kontrollera avgasvägarna i produkten och frånledningarna för avgas...4 Risk för brännskador och förgiftning på grund av utströmmande, heta avgaser Ta endast produkten i drift med fullständigt monterad avgasterminal...5 Livsfara pga. explosiva och lättantändliga material Använd eller förvara inga explosiva eller lättantändliga ämnen (t.ex. bensin, papper, färg) i det uppställningsrum där produkten används...6 Livsfara på grund av saknade säkerhetsanordningar De scheman som finns i detta dokument visar inte alla säkerhetsanordningar som är nöd vändiga för en korrekt installation. Installera de nödvändiga säkerhetsanord ningarna i systemet. Beakta gällande nationella och internatio nella lagar, normer och riktlinjer _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll

4 Säkerhet..7 Livsfara pga. elektrisk stöt Om du rör vid spänningsförande komponen ter föreligger livsfara pga el. Innan du utför arbeten på produkten: Gör produkten utan spänning (elektrisk av skiljning med minst mm kontaktavstånd, t.ex. säkringar eller effektomkopplare). Säkra mot oavsiktlig påslagning. Vänta i minst minuter tills kondensato rerna har tömts. Kontrollera att det inte finns någon spän ning kvar. Täck över eller isolera spänningsförande delar i närheten...8 Risk för brännskador eller skållning på grund av heta komponenter Vid alla vatten - och avgasledande komponenter finns det risk för brännska dor/skållning. Utför inget arbete på komponenterna för rän dessa svalnat...9 Risk för skållning vid hett dricksvatten På tappställena för varmvatten föreligger skållningsrisk vid varmvattentemperaturer på över 60 C. Små barn och äldre personer kan skadas redan vid lägre temperaturer. Välj en lämplig börtemperatur. Informera användaren om skållningsrisken när funktionen Legionellaskydd är aktive rad...0 Risk för skador vid transport på grund av hög produktvikt Minst två personer ska utföra transporten... Livsfara på grund av utläckande avgaser Används produkten med tomt kondenslås kan avgaser läcka ut i rummet. Kontrollera att kondenslåset alltid är fyllt när produkten är i drift... Risk för egendomsskada genom läckagedetekteringssprayer och vätskor Läckagedetekteringssprayer och vätskor täp per till filtret för massflödessensorn vid ventu riröret och förstör därigenom massflödessen sorn. Vid reparationsarbeten får inga läckage detekteringssprayer och vätskor användas vid täckkåpan vid venturirörets filter... Risk för materiella skador på grund av olämpligt verktyg Använd lämpliga verktyg för att dra åt eller lossa skruvförbindningar...4 Risk för materialskador på grund av frost Produkten får endast installeras i utrym men utan frostrisk...5 Risk för korrosionsskador på grund av olämplig förbrännings- och rumsluft Sprayer, lösningsmedel, klorhaltiga rengö ringsmedel, färger, lim, ammoniakföreningar, damm och dyl. kan orsaka korrosion hos pro dukten och i avgasterminalen. Se till att den tillförda förbränningsluften alltid hålls fri från fluor, klor, svavel, damm etc. Se till att inga kemiska ämnen förvaras på installationsplatsen. Se till att tillförseln av förbränningsluft inte sker via någon gammal rökgång till olje pannan. Ska produkten installeras i frisörsalonger, lackeringsverkstäder, snickerier, tvättin rättningar o.dyl. bör du välja ett separat uppställningsrum, där den tillförda förbrän ningsluften är garanterat fri från kemiska föroreningar. 4 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

5 Säkerhet.4 Avsedd användning Vid olämplig eller ej avsedd användning kan fara för hälsa och liv hos användare eller tredje part uppstå, liksom skador på produk ten och andra materiella värden. Produkterna är avsedda för gaspanna med kondensationsteknik och i denna funktion som värmegenerator för slutna värmeanlägg ningar och för central varmvattenberedning. De produkter som nämns i anvisningarna får endast installeras och användas i samband med de tillbehör som anges i ytterligare gäl lande dokument för luft -/avgaskanaler. Undantag: Vid installationerna C6 och BP följer du instruktionerna ur följande anvisning. Avsedd användning innefattar: att bifogade drift -, installations - och under hållsanvisningar för produkten och anlägg ningens övriga komponenter följs att installation och montering sker i enlig het med produktens och systemets god kännande att alla besiktnings - och underhållsvillkor som anges i anvisningarna uppfylls. Ändamålsenlig användning omfattar dess utom installation enligt IP -klass. All användning utom sådan som beskrivs i dessa anvisningar eller som utgår från sådan gäller som ej avsedd användning. All direkt kommersiell och industriell användning gäller också som ej avsedd användning. Obs! Missbruk är ej tillåtet. Räddningsverket Arbetsmiljöverket Giltighet: Sverige Genom att anlita en auktoriserad installatör blir man försäkrad om att alla, vid installa tionstillfället gällande föreskrifter, regler och direktiv efterföljs. Bland föerskrifter, regler och direktiv vill vi, bland annat, hänvisa till: EGN Boverkets regler Gasdistributörens direktiv Eldistributörens direktiv Räddningsverket Arbetsmiljöverket.6 CE-märkning CE -märkningen dokumenterar att produkten i enlighet med typskylten uppfyller de grund läggande krav som ställs av tillämpliga direk tiv. Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren..5 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer) Giltighet: Sverige Genom att anlita en auktoriserad installatör blir man försäkrad om att alla, vid installa tionstillfället gällande föreskrifter, regler och direktiv efterföljs. Bland föerskrifter, regler och direktiv vill vi, bland annat, hänvisa till: EGN Boverkets regler Gasdistributörens direktiv Eldistributörens direktiv _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll 5

6 Hänvisningar till dokumentation Hänvisningar till dokumentation. Följ anvisningarna i övrig dokumentation Följ alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar som medföljer systemets komponenter.. Spara dokument Lämna över denna anvisning och all övrig dokumentation till användaren. Uppgift på typskylten P Q CE -märkning Betydelse Nominellt värmeeffektintervall Värmebelastningsområde Produkten motsvarar europeiska normer och riktlinjer Fackmässig avfallshantering av produk ten. Anvisningens giltighet Denna anvisning gäller endast för: Produkt - artikelnummer Anmärkning Förvissa dig om att produkten stämmer med gas gruppen på installationsplatsen. Giltighet: Sverige VKK 806/ VKK 06/ VKK 606/ VKK 006/ VKK 406/ VKK 806/ Produktens uppbyggnad.. Funktionselement vy framifrån Produktbeskrivning. Serienummer Serienumret finns på en etikett bakom den främre skyddskå pan på framsidan under kontrollpanelen samt på typskylten.. Uppgifter på typskylten Typskylten har satts på produktens bakvägg på fabriken. Uppgift på typskylten Serienummer VKK Betydelse 80 Effekt i kw för identifiering; siffrorna 7 till 6 = pro duktens artikelnummer Vaillant Kondenserande gasapparat 6 med kondensationsteknik / Produktserie E HL ecocraft -exklusiv G0-0 mbar Kat. (t.ex. I H ) Typ (t.ex. C ) PMS (t.ex. bar (0, MPa)) T max. (t.ex. 85 C) Bekvämlighetsutrustning endast lämplig för naturgas Produktbeteckning Fabriksinställning av gasgrupp och ga sanslutningstryck Tillåten gaskategori Tillåtna typer av gasenheter Tillåtet totaltryck Max. framledningstemperatur 0 V 50 Hz Elektrisk anslutning (t.ex. 0) W IP (t.ex. X4D) Max. elektrisk effektförbrukning Skyddsklass Värmedrift Kopplingsbox Tilluftljuddämpare Tilluftskanal 4 Neutraliseringsbox (tillval) 5 Kondensatutlopp 6 inspektionsöppning kon densutlopp 6 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

7 Montering 4.. Funktionselement höger sida..4 Funktionselement ovanifrån Framledning Gasrör Tilluftsbox med dammfilter 4 Kondensuppsamlare 5 Luftförsörjningsslang 6 Påfyllnings - och tömnings kran 7 Retur 8 NTC -givare retur 9 Vattentrycksgivare 0 Venturi.. Funktionselement vänster sida 4 4 NTC -givare framledning Framledning Fläkt 4 Överhettningsskydd (STB) och blocktemperatursen sor 4 Montering 5 Tänd - och övervakningse lektroder 6 Förbränningsluftvakt 7 Avgastryckvakt 4. Kontrollera leveransomfattningen Kontrollera att alla delar finns med och är oskadda Leveransomfattning Mängd Beteckning Värmegenerator Förteckning över medföljande delar 0 4. Packa upp produkten. Ta ut produkten från kartongen.. Ta bort skyddsfilmer från alla produktens delar Fläkt Gasarmatur 6 5 Tilluftljuddämpare 4 Inspektionsöppning vär meväxlare 5 Luftförsörjningsslang 6 Vattenlås 7 Kondensatutlopp 8 Anslutning kondensupp samlare - kondensatlås 9 avgas -överhettningsskydd (STB) (tillval) 0 Avgasljuddämpare Kondensatfälla Tilluftsbox med dammfilter Gasrör 4 Överhettningsskydd (STB) och blocktemperatursen sor 5 Återställningsknapp över hettningsskydd (STB) V pumpmodul VR Plats för installation Produkten kan användas vid omgivningstemperaturer från omkring 4 C till ca 50 C. För ljuddämpning kan en pannsockel (ljuddämpande) eller liknande användas, vi rekommenderar att produkten place ras på ett 5 cm till 0 cm hög pannfundament. Vid val av installationsplats, ta hänsyn till produktens vikt i driftsklart skick, inklusive vatteninnehållet enligt tekniska data ( Sida 40). Som installationsplats krävs ett separat rum med till - och avluftning. Observera följande vid val av uppställningsplats och dess ventilation gällande de nationellt gällande föreskrifterna. Byt ut eller rengör dammfiltret som kan vara igensatt med byggdamm, särskilt efter slutförandet av byggskedet _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll 7

8 4 Montering 4.4 Transportera produkten till installationsplatsen Varning! Risk för skador vid transport på grund av hög produktvikt! R / För hög belastning kan leda till skador. Transportera produkten med en lämplig bärsele eller en lämplig lyftvagn.. Fäst produkten med en lämplig bärsele eller en lämplig lyftvagn.. Transportera apparaten till installationsplatsen. 89, R 986,5 4.5 Produkt- och anslutningsdimensioner G 60 4, Minimiavstånd och friytor för montering F E 500 A D C B Position VKK /- A B 6 6 C D E F G VKK /- 800 Vid användning av tillbehör, beakta minimiavstånd/minsta friytor för montering. 4.7 Rikta in produkten Rikta in produkten hjälp av de justerbara fötterna hori sontellt för att säkerställa flödet av kondensat från kon densuppsamlaren. 8 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

9 Installation Öppna frontluckan 4.0 Demontera/montera den övre beklädanden och sidodelar av höljet 4.0. Demontera den övre beklädnaden och sidodel av höljet. Demontera den främre skyddskåpan. ( Sida 9). Dra av den främre beklädnaden i riktning framåt.. Lyft av den övre beklädnaden. 4. Dra av sidodelarna av höljet uppåt så att sidodelarna hakar loss ur upptagningen. 5. Lyft ut sidodelarna av höljet uppåt Demontera den övre beklädaden och sidodelar av höljet Öppna frontluckan genom att lyfta den silverfärgade griplisten (). Frontluckan () svänger automatiskt nedåt och manö verfältet är åtkomligt. 4.9 Demontera/montera främre skyddskåpa 4.9. Demontera främre skyddskåpan. Öppna frontluckan. ( Sida 9). Sätt in sidodelarna av höljet uppifrån i produkten.. Tryck fast sidodelarna av höljet upptills tills sidodelarna hakar fast i upptagningen.. Lägg den övre beklädnaden på produkten. 4. Skjut den övre beklädnaden bakåt tills beklädnaden hakar fast. 5 Installation 5. Förbered installation Fara! Skållningsrisk och/eller risk för skada på egendom på grund av felaktig installation, och därmed läckage av vatten! Spänningar i anslutningsledningen kan leda till läckage. Montera anslutningsledningarna spän ningsfritt. Se upp! Risk för materialskador på grund av smutsiga ledningar! Främmande partiklar som svetsrester, tät ningsrester eller smuts i anslutningsledning arna kan leda till att produkten skadas. Blås eller spola igenom anslutningsled ningarna noga före installationen.. Ta bort skruven () över kontrollpanelen.. Dra ut den främre skyddskåpan i det övre området framåt. 4. Fäll upp den främre skyddskåpan för att ta ur den. 5. Vid behov kan du nu ta bort de återstående skyddsde larna Montera främre skyddskåpa. Sätt tillbaka den främre skyddskåpan nedåt och tryck på produkten, så att låsbulten klickar på plats.. Vrid skruven för att fästa den främre skyddskåpan igen. Montera en säkerhetsventil på plats. Kör igenom från utblåsningsledningen på säkerhetsventi len på platsen ett avloppsrör med inloppstratt och vatten lås till lämpligt avlopp i installationen. Sekvensen måste följas! Montera en ventilationsanordning på den högsta punkten i värmesystemet. Installera en fyllnings - och tömningsanordning i värmesy stemet _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll 9

10 5 Installation Gäller vid: Plaströr finns i värmeanläggningen Montera på plats en lämplig termostat på värmeframled ningen för att skydda värmeanläggningen mot tempera turberoende skador. Anslut termostaten till klämmorna för anläggningstermo staten (blå ProE -stickkontakt). Använd tätningarna i pappliknande fibermaterial, ef tersom tätningar i gummiliknande material kan leda till tryckförluster på grund av plastisk deformering. 5. Nödvändiga tillbehör (på platsen) Följande nödvändiga tillbehör (på installationsplatsen) be hövs vid installation: Gaskran med brandskyddssystem Säkerhetsventil, uppvärmningssidan Serviceventil (framledning värme och retur) Samlingskärl (tillval) Värmegeneratorpump Expansionskärl Reglerutrustning Luft -/avgaskanaler Kondensatpump (tillval) Neutraliseringsenhet Snabbavluftare 5. Utföra gasinstallation Se upp! Risk för sakskador genom täthetskontroll! Täthetskontroller kan leda till skador på gasarmaturen vid ett kontrolltryck på >, kpa (0 mbar). Om du sätter gasledningar och gasar matur under tryck vid täthetskontroller, använd ett kontrolltryck på max, kpa (0 mbar). Om du inte kan begränsa kontrolltrycket till, kpa (0 mbar), stäng gasventilen som installerats innan täthetskontrollen utförs. Om du har stängt en gasventil som instal lerats före produkten vid täthetskontrollen, släpp ut gasledningstrycket innan du öpp nar denna gasventil. Dra gasledningens rörledningsdiametrar i enlighet med den nominella upptagna effekten. Montera gasledningen spänningsfritt till kontakten i pro dukten() enligt erkända tekniska regler. Avlägsna eventuella lämningar ur gasledningen genom att blåsa ur gasledningen. Installera en gaskran med brandskyddssystem i gasled ningen innan produkten på en lättillgänglig plats. Gasav stängningskranen skall ha minst samma nominella dia meter som gasanslutningen (R,5 ). Avlufta gasledningen före driftsättningen. Kontrollera gasledningens täthet. 5.4 Installera hydraulik. Montera anslutningen enligt erkända tekniska regler.. Används icke diffusionstäta plaströr i värmesystemet krävs en systemseparering, med en extern värmeväx lare monterad mellan värmekretsen och värmesyste met.. Lödda inte på anslutningsstycken, om anslutningsstyc kena är förskruvade med serviceventilerna, för att inte skada tätningarna Ansluta framledning och returledning för värme. Bygg in erforderliga säkerhets - och stoppanordningar på platsen mellan värmeanläggningen och den önskade produkten samt en påfyllnings - och avtappningskran i returen. 0 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

11 Installation 5. Anslut värmeframledningen till värmeframledningsan slutningen().. Anslut värmereturledningen till värmereturledningsan slutningen(). 4. Montera värmekretspumpen som ska ställas på platsen, som inte är integrerad i gaspanna med kondensations teknik Anslut varmvattenberedare Installera i förek. fall en varmvattenberedare. 5.5 Ansluta kondensvattenavledning PH -värdet hos avgaskondensat är mellan,5 och 4,5. Kon densatet innehåller inga otillåtna tungmetalljoner. Gaspan nor med kondensationsteknik är utrustade med en konsen satuppsamlare och ett kondensatavlopp med vattenlås. Det kondensat som bildas i förbränningen leds antingen direkt via vattenlåset i dräneringskanalen eller neutraliseras först och leds sedan in i avloppet. Ta reda på om en neutralisering är nödvändig hos den lokala vattenmyndigheten. Fyll före idrifttagning kondenslåset () genom avgaspor ten i avgassamlaren med vatten. Kontrollera att kondensatet avleds helt. 5.6 Montera och ansluta avgasterminalen 5.6. Montera luft-/avgasförning enligt godkänt system. Se till att uppställningsrummet ventileras enligt de gäl lande bestämmelserna.. Du hittar avgasterminaler som kan användas i medföl jande montageanvisning för luft/avgassystem.. Montera luft -/avgaskanalerna med hjälp av monterings anvisningen. 4. För att underlätta monteringen används endast vatten eller såpa istället för fett för att inte skada tätningarna Montera luft-/avgasförning enligt godkänt system Förbränningsluften tas från uppställningsrummet. Anmärkning Ventilationsöppningarna i uppställningsrummet måste uppfylla de gällande bestämmelserna (gas pannor med kondensationsteknik typ B). Vid användning av avgasrör som inte är testade och god kända med produkten, skall följande villkor vara uppfyllda: Avgasanläggningen måste vara avsedd för avgasförning av gaspannor med kondensationsteknik (t.ex. tempera tur, tryck och täthetsklass). Avgasledningen ska förses med CE -märkning eller testas vid behov i enlighet med nationella krav. Anvisningarna från avgasrörstillverkaren måste följas. Standardutformningen sätter gränser och säkerhetskrav som fastställts i samband med planering, konstruktion, driftsättning och underhåll av avgassystem. Fara! Livsfara vid utläckande avgaser! Kondenslåsets kondensvattenavledning får inte anslutas tätt till en avloppsledning eller en utloppstratt, eftersom det inbyggda kon denslåset i så fall riskerar att torrsugas så att avgaser kan tränga ut. Anslut inte kondensvattenavledningen helt tätt mot avloppsledningen. Dra kondensatavloppsledningen till avloppet med fall i ett lämpligt plaströr eller rostfritt stål -rör till närmaste avloppsanslutning, minimidiameter DN 5. För en eventuellt erforderlig förlängning av kondensa tavloppsledningen på plats får endast kondensattåliga avloppsrör användas. Dra kondensatavloppsledningen () från gaspannan med kondensationsteknik via ett plaströr DN 5. Utloppsplat sen måste förbli synlig. Observera anvisningarna från avgasrörstillverkaren. Storlek på avgassystemet är enligt EN Produkt parametrar som krävs är listade i Tekniska data. Välj en diameter på avgasledningen som är minst lika stor som diametern på avgasledningen vid gaspanna med kondensationsteknik. En minskning är inte tillåtet! Beakta gällande konstruktionsnormer för avgassystem. Lägg den horisontella delen av avgasledningen med fall i riktning mot gaspanna med kondensationsteknik! 5.6. Anslut luft-/avgaskanalerna Anmärkning Anmärkning på skorstenskonstruktion: Genom att modulera gaspanna med kondensa tionsteknik med förbränningsluftsjustering fås en hög förbränningseffektivitet. Detta kräver tekniska bevis för lämpligheten av skorstenen enligt gäl lande normer. Alla gaspannor med kondensationsteknik är utrustade med speciella kontakter för anslutning av kondensatsäkra och trycktäta avgasrör _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll

12 5 Installation Montera en inspektionsöppning med en diameter på minst 00 mm i avgasledningen för justering. För ren göring av avgasledningen kan eventuellt en större rördia meter krävas. Installera utanför produktbeklädnaden på plats i avgas ledningen, en förslutningsbar mätöppning för mätning av CO₂ -innehåll. Uppgradera avgasledningen vid behov med en avgas säkerhetstemperaturbegränsare som kopplar från vid 0 C. 5.7 Elinstallation Fara! Livsfara på grund av elektriska stötar vid felaktig elanslutning! En felaktigt utförd elektrisk anslutning kan äventyra driftsäkerheten och leda till per sonskador och materiella skador. Utför aldrig elinstallationer om du inte är utbildad installatör med behörighet för sådana arbeten. Följ alla gällande lagar, normer och direk tiv. Jorda produkten. Installera på platsen en huvudströmbrytare för strömför sörjningen av produkten. Lägg nät - och lågspänningskablar (t.ex. givarkabeln) med gott avstånd för att undvika störningsimpulser från överhörning. Produkten är utrustad med anslutningsstycken och är anslut ningsklar. Nätsladden och alla andra anslutningskablar kan kopplas fast med de därtill avsedda System -ProE -kontak terna, sekopplingsschema ( Sida 7) Öppna/stänga kopplingsbox Öppna elskåp. Öppna frontluckan. ( Sida 9). Demontera den främre skyddskåpan. ( Sida 9). Fäll elskåpet framåt. 4. Lossa klämmorna från hållarflikarna. 5. Fäll upp luckan Stäng elskåpet. Stäng locket genom att trycka det nedåt mot kopplings boxen.. Se till att samtliga klämmor hörbart snäpper fast i sina hållarflikar.. Fäll upp kopplingsboxen Utföra ledningsdragning. Öppna kopplingsboxen. ( Sida ) Se upp! Risk för materialskador på grund av felaktig installation! Nätspänning till fel klämma och insticks klämma kan förstöra elektroniken. Anslut ingen nätspänning till ebus -po lerna (+/ ). Nätanslutningskabeln får endast anslutas till de markerade anslutningsklämmorna!. För anslutningsledningarna för de komponenter som ska anslutas genom kabeldragningen fram till kopp lingsboxen.. Använd de inbyggda dragavbrotten. 4. Korta av anslutningskablarna till lämplig längd. Lämna skyddsledarens ledare ca. 0 mm längre än ledarna till L - och N -ledarna. 5. Skala högst av 0 mm av den yttre manteln från de flexibla ledningarna. På så vis undviker du kortslutning genom oavsiktligt överslag från någon av ledarna. 6. Var försiktig så att du inte skadar isoleringen på ledarna när du skalar av den yttre kabelmanteln. 7. Avisolera bara en så lång bit av de inre ledarna som krävs för att få en bra, stabil anslutning. 8. Förse de avisolerade ändarna på ledarna med hylsa, så minskar du risken för kortslutning på grund av spre tande kardeler. 9. Skruva fast den aktuella kontakten på anslutningska beln. 0. Kontrollera att alla ledare sitter stadigt fast i kontaktens insticksklämmor. Justera vid behov.. Anslut kontakten till dess kortplats på kretskortet.. Säkra kabeln med dragavlastning i kopplingsboxen.. Efter anslutningen av ledningar till alla tillbehör, anslut till nätspänningen och kontrollera produktens funktiona litet Ansluta strömförsörjningen Se upp! Risk för materielskador vid för hög anslutningsspänning! Överstiger nätspänningen 5 V kan de elektroniska komponenterna förstöras. Försäkra dig om att elnätets nätspänning är 0 V.. Följ alla gällande föreskrifter.. Anslut produkten via en fast anslutning och en säker hetsbrytare med en kontaktöppning på minst mm (t.ex. säkringar eller effektbrytare).. Använd en lämplig flexibel standardanpassad treledar kabel som dras genom produktens kabelgenomföring. 4. Dra nätanslutningsledningen till anslutningsnivån i kopplingsboxen. 5. Drag ledningarna. ( Sida ) 6. Skruva fast den turkosa kontakten som är monterad på högra sidan av kopplingsboxen på nätsladden. 7. Sätt i kontakten på platsen med samma färg på kretskortet. 8. Se till att avskiljarplatsen alltid är åtkomlig och aldrig täcks över eller blockeras Anslut elektriska tillbehör Drag ledningarna. ( Sida ) Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

13 Användning 6 Koppla anslutningskabeln till rätt klämmor eller uttag vid elektroniken, se Kopplingsschema övergripande ( Sida 7) och Kopplingsschema anpassat ( Sida 8) i bilagan. Om du ansluter en rumstermostat (anslutningsklämma kontinuerlig kontroll , vit ProE -kontakt) eller en vä derkompenserad temperaturregulator (klämma buss, röd ProE -kontakt) på produkten, måste bygeln mellan klämma och 4 (lila ProE anslutning) användas. Om ingen rums/tidstermostat på 0 V används, då måste du använda bygeln för att överbrygga mellan klämma och 4 (lila ProE -kontakt). Stäng vid behov tillbehören på samma sätt. Anslut värmekretspump (fast varvtal) Anslut värmekretspumpen vid den gröna ProE -kontakten (X8) på anslutningsledningen. Anslut värmekretspumpen (med varvtalsreglering) Anslut värmekretspumpen vid den gröna ProE -kontakten (X8) på anslutningsledningen. Stäng styrledningen till 0-0 V -adapterboxen, som ligger överst till vänster bredvid de två tryckvakterna i produk ten. Var uppmärksam på polariteten, då värmekretspum pen vid felkoppling endast fungerar på lägsta hastighet. Ansluta en extern flödestermostat Anslut till en extern flödestermostat (t.ex. för skydd av golvvärmesystem) till klämmorna på anläggningstermo staten (blå ProE -kontakt). Avgas-överhettningsskydd (STB) Anslut avgasöverhettningsskyddet till ledningen för av gastrycket, se medföljande monteringsanvisning. Gastryckvakt Anslut en gastryckvakt till klämman på anläggningster mostaten (blå ProE -kontakt). Anslut kondensatpump Anslut en larmutgång för kondensatpump till klämman på anläggningstermostaten (blå ProE -kontakt). Anmärkning Om flera kontakter är anslutna till klämman på anliggningstermostaten (blå ProE -kontakt), anslut då kontakterna i serie. Anslut beredarladdpump Anslut laddpumpen såsom anges i Anslutningsschema avsnitt ( Sida 8) Anslutning av regleringen För att styra värmeanläggningen kan du använda en utegi varstyrd utomhustermostat eller rumstermostat med modu lerande brännarstyrning, till exempel VRC 450 (ej tillgänglig i alla länder) eller 470, VRC 60 eller VRS 60. Följ anvisningarna i installationsanvisningen för regula torn. Anslut regulatorn till värmegeneratorn såsom anges i An slutningsschema regulator VRC 450 eller 470 ( Sida 8) resp.. Anslutningsschema regulatorn VRS 60 och VRC 60 ( Sida 9). Sätt alternativt regulatorn VRC 450 eller 470 i manöver skyddet på produkten (intern montering). Anslut givaren och de maskingrupper som inte är an givna i kapitel Anslut elektriska tillbehör ( Sida )" vid reglerutrustningen. Anslut kopplingsboxen ( Sida ) efter att elinstallatio nen är klar. 6 Användning 6. Produktens manövreringssätt Manövreringssättet samt gransknings - och inställningsmöjlig heterna på användarnivå beskrivs också i bruksanvisningen. Installatörsnivå med parametrar och systemrelaterade in ställningar kan nås efter att servicekoden angetts. 6. Gå till installatörsnivå. Använd endast installatörsnivån om du är en godkänd installatör.. Tryck samtidigt på knapparna i och +,för att aktivera diagnosläge.. Välj med knapparna eller + diagnoskoden d Tryck på knappen i. 5. Ställ in värdet 7 med knappen eller Tryck på knappen i i 5 sekunder (tills displayen slutar blinka) för att spara värdet. Diagnoskoder översikt ( Sida 8) Anmärkning Efter 5 minuter avslutas installatörsnivån automatiskt. Tryck på en av knapparna +, eller i för att förlänga med 5 minuter. 6. Kontroll av statuskoder Du kan öppna statuskoderna i displayen. Statuskoderna på displayen informerar om produktens aktuella drifttillstånd. Tryck på knappen i, för att visa aktuellt produkttillstånd. Statuskoden visas: S.xx. Tryck på knappen i igen för att visa aktuell statuskod. Statuskoder översikt ( Sida 4) 7 Driftsättning 7. Hjälpmedel vid underhåll Giltighet: Sverige Följande kontroll - och mätutrustning krävs vid driftsättningen: CO -mätare Digital manometer eller U -rörsmanometer. Insexnyckel,0 mm Sexkantsnyckel (torx) T _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll

14 7 Driftsättning 7. Driftsätta Driftsättningen måste utföras av en servicetekniker eller auk toriserad installatör. Ytterligare installation/drift utför operatören sedan enligt be skrivningen i bruksanvisningen. Fara! Livsfara vid gasläckage! En felaktigt utförd gasinstallation kan även tyra driftsäkerheten och leda till personskador och materiella skador. Kontrollera produkten före start och efter varje inspektion, underhåll eller reparatio ner beträffande gasläcka! Ta bort det övre höljet genom att dra framåt. Ta bort sidorna på höljet. Fortsätt med idrifttagningen enligt checklistan i bilagan. Driftsättning -checklista ( Sida 7) 7. Funktionsmeny Funktionsmenyn i DIA systemdriften tillåter funktionskontroll av enskilda ställdon. Funktionsmenyn kan alltid startas efter inkoppling av produkten, eller genom att trycka på knappen Återställning. Produktens elektroniska system växlar till nor mal drift när det går fem sekunder utan aktivitet eller om man trycker på -knappen. Ett flödesschema återfinns i bilagan under funktionsmeny översikt ( Sida ) 7.4 Öppna kontrollprogram Genom att aktivera olika testprogram kan du utlösa special funktioner hos produkten. Visning Betydelse P.00 Avluftning av produkt, värmekrets och varmvattenbe redare: Produkten är inte i drift. Värmepumpen körs intermit tent. Efter 6,5 minuter, stängs beredarladdpumpen av (alternativt genom att trycka på knappen i). Test programmet körs i ca.6,5 minuter per krets. P.0 Uppstart av brännaren vid maximal belastning: Produkten fungerar efter lyckad tändning vid maxi mal belastning. P.0 Uppstart av brännaren på minimal belastning: Produkten fungerar efter lyckad tändning vid minimal belastning. P.05 Testfunktion för överhettningsskydd (STB): Bränna ren slås på med maximal prestanda och pumpen stängs av, temperaturregulatorn stängs av så att brännaren värmer tills STB utlöses av att STB -tem peraturen nås. Tryck ner och håll knappen + nedtryckt och tryck samti digt kort på knappen Återställning. Släpp först + knap pen tills displayen visar P.00. Tryck på knappen + eller, för att byta till nästa kontroll program. Tryck på knappen i, för att starta kontrollprogrammet. 7.5 Avläs trycket Produkten har en digital tryckindikering. För att läsa det digitala värdet av fyllningstrycket, tryck kort på knappen. Displayen visar påfyllningstrycket i ca. 5 sekunder. Om värmeanläggningen är fylld måste man se till att fyll ningstrycket är mellan 0, MPa och 0, MPa (,0 bar och,0 bar) för felfri drift. Om värmesystemet sträcker sig över flera våningar kan det krävas ett högre fyllningstryck för att förhindra att luft tränger in i systemet. 7.6 Undvika för lågt vattentryck Produkten är försedd med en vattentrycksgivare för att und vika skador på värmesystemet på grund av för lågt tryck. Sjunker trycket under 0,06 MPa (0,6 bar), varnar produkten för undertrycket genom att tryckvärdet blinkar på displayen. Faller trycket till under 0,0 MPa (0, bar), stänger produkten av sig. Displayen visar F.. Fyll på värmevatten för att åter kunna ta produkten i drift. Tryckvärdet blinkar på displayen tills trycket åter stigit till 0, MPa (, bar) eller högre. Märker du att trycket ofta faller så undersök varför och åtgärda orsaken. 7.7 Behandla värmevatten Giltighet: Sverige Se upp! Risk för skador på egendom från aluminiumkorrosion och därav följande läckage genom av felaktig uppvärmning av vatten! Till skillnad från exempelvis stål, gjutjärn och koppar reagerar aluminium med ökad korro sion på alkaliskt vatten (ph -värde > 8,5). Se till att värmevattnets ph -värde ligger mellan 6,5 och högst 8,5 vid kontakt med aluminium. Se upp! Risk för materiella skador orsakade av anrikning av olämpliga frost- och korrosionsskyddsmedel i värmevattnet! Olämpligt frost - och korrosionsskyddsmedel kan leda till skador på packningarna, miss ljud vid värmedrift och dessutom eventuella följdskador. Använd aldrig ej avsedda frost - och korro sionsskyddsmedel. Anrikning av värmevattnet med tillsatsämnen kan orsaka materialskador. Vid avsedd användning har man inte fun nit några tecken på att nedanstående produkter skulle vara oförenliga med Vaillant -produkterna. Följ alltid tillverkarens anvisningar vid användning av tillsatser. 4 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

15 Driftsättning 7 Anmärkning Vaillant ansvarar inte för att dessa tillsatsme del är kompatibla med och effektiva i resten av värmesystemet. Tillsatser för rengöring (urspolning efteråt krävs) Fernox F Sentinel X 00 Sentinel X 400 Tillsatsmedel som ska finnas kvar i systemet Fernox F Fernox F Sentinel X 00 Sentinel X 00 Frostskyddstillsatser som ska finnas kvar i systemet Fernox Antifreeze Alphi Sentinel X 500 Informera användaren om nödvändiga åtgärder i det fall du har använt dessa produkter. Informera användaren om vilka frostskyddsåtgärder som krävs. Tillåten vattenhårdhet Anmärkning Kontakta det lokala vattenbolaget för närmare uppgifter om vattenkvaliteten. Observera gällande föreskrifter och tekniska regler vid behandling av vatten för fyllning och påfyllning. Om de gällande föreskrifterna och tekniska reglerna inte ställer några högre krav, gäller följande: Värmevattnet måste behandlas, om den sammanlagda fyllnings - och påfyllningsvolymen under systemets livslängd överskrider tre gånger värme systemets nominella volym, om nämnda gränsvärden inte finns i följande tabeller. Total värmeeffekt Total hårdhet vid minsta uppvärmningsyta i pannan ) 0 l/kw > 0 l/kw < 50 l/kw > 50 l/kw kw dh mol/m dh mol/m dh mol/m < 50 > 50 till 00 Ingen begäran eller < 6,8 ) < ), 0, 0,0, 8,4,5 0, 0,0 Total värmeeffekt Total hårdhet vid minsta uppvärmningsyta i pannan ) 0 l/kw > 0 l/kw < 50 l/kw > 50 l/kw kw dh mol/m dh mol/m dh mol/m ) För anläggningar med vattenvärmare för centralvärme och för system med elektriska värmeelement ) För särskilda systemvolymer (liter nominell vo lym/värmeeffekt; i anläggningar med flera pannor ska den lägsta effekten för varje enhet användas). De här uppgifterna gäller bara när påfyllnings - och spädvattnet är tre gånger anläggningens volym. Om tre gånger anläggning ens volym överskrids måste vattnet, precis som när nämnda gränsvärden överskrids, behandlas enligt kraven i VDI (avhärd ning, avsaltning, hårdhetsstabilisering eller avslamning). Tillåten salthalt Värmevattnets egenskaper Elektrisk ledningsför måga vid 5 C Utseende Enhet Låg salthalt Hög salthalt µs/cm < Fritt från sedimenterande material ph -värde vid 5 C 8, 0,0 ) 8, 0,0 ) Syre mg/l < 0, < 0,0 ) För aluminium och aluminiumlegeringar inskränks det tillåtna ph -intervallet till mellan 6,5 och 8, Fylla på och avlufta värmesystem. Spola igenom värmesystemet noga innan du fyller på det.. Kontrollera om det finns anordningar för behandling av värmevattnet.. Öppna alla radiatorventiler. 4. Lossa den fabriksmonterade snabbavluftarens lock med ett eller två varv. Se till att öppningen av locket inte är vänt mot riktningen för elektroniska komponenter. 5. Anslut påfyllnings - och avtappningskranen på värmesy stemet enligt standard med en värmevattenförsörjning på installationsplatsen. Du får inte fylla värmesystemet över påfyllnings - och avtappningskranen på produkten! 6. Öppna värmevattenförsörjningen. 7. Kontrollera i förekommande fall att båda avstängnings ventilerna på produkten är öppna. 8. Dra långsamt ut påfyllnings - och avtappningskranen ur värmesystemet för att fylla det. 9. Stäng avluftningsventilen vid produkten så snart vatten tränger ut. 0. Fyll anläggningen till ett anläggningstryck från 0, MPa (,0 bar) till 0, MPa (,0 bar). Anmärkning I ett uppvärmningssystem i flera våningar kan ett högre systemtryck krävas.. Stäng värmevattenförsörjningen.. Avlufta den lägst belägna radiatorn, tills vattnet som kommer ut vid avluftningsventilen är fritt från bubblor.. Avlufta alla de övriga radiatorerna tills hela värmesyste met fyllts med vatten _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll 5

16 7 Driftsättning 4. För att lufta värme - eller beredarvärmekretsen, välj kontrollprogrammet ( Sida 4) P.00. Produkten är inte i drift, cirkulatoinspumpen på plats körs intermittent. Kontrollprogrammet körs ca. 6,5 minuter. 5. Tryck på knappen i igen för att lufta beredarladdkres ten. 6. Fyll på med vatten om anläggningstrycket faller under 0,08 MPa (0,8 bar) vid körningen av kontrollprogram met. 7. Läs av anläggningstrycket på displayen under kontroll programmet. Om anläggningstrycket faller, fyll på an läggningen igen och lufta igen. 8. Stäng påfyllnings - och avtappningskranen till värme systemet och värmevattenförsörjningen och ta bort slangen. 9. Kontrollera tätheten hos alla anslutningar och i hela värmesystemet. 7.9 Fylla på kondenslås Fara! Förgiftningsrisk genom läckande avgaser! Ett tomt eller otillräckligt fyllt vattenlås kan leda till att avgaser läcker ut i rummet. Fyll före idrifttagning av produkten kon denslåset genom avgasporten i avgas samlaren med vatten. Fyll på ca.,5 liter vatten genom kondensatavloppsled ningen och ner i kondenslåset. Skjut på kondensatavloppsledningen på kondensatfällan igen. 7.0 Kontrollera och anpassa gasinställningen 7.0. Kontrollera fabriksinställningen Förbränningsinställningen i produkten har kontrollerats på fabriken och förinställts för den gastyp som anges på typ skylten. Kontrollera innan du tar produkten i drift att typskyltens uppgifter om gasgrupp stämmer med den gasgrupp som finns på installationsplatsen. Gäller vid: Produktens utförande stämmer inte med gasgruppen på plat - sen Ta inte produkten i drift. Gäller vid: Produktens utförande stämmer med gasgruppen på platsen Gör så här Kontrollera gastryck utan belastning. Stäng gasventilen.. Lossa skruven vid testnippeln () före gasarmaturen.. Anslut en manometer. 4. Öppna gasventilen. 5. Ta produkten i drift med kontrollprogrammet P.0 eller sotarfunktionen. 6. Mät gastrycket utan belastning mot atmosfärtrycket. Giltighet: Sverige. Stäng kondensvattenavledning på baksidan av produk ten innan fyllning av vattenlåset. Se instruktionerna om läggning av kondensvattenavledning i kapitlet "Ansluta kondensvattenavledning ( Sida ). Tillåtet gastryck utan belastning med naturgas G0:,8,5 kpa (8,0 5,0 mbar) 7. Ta produkten ur drift. 8. Stäng gasventilen. 9. Ta bort manometern. 0. Dra åt mätnippelns skruv ().. Öppna gasventilen.. Kontrollera att mätnippeln är gastät. Gäller vid: Luft -/avgaskanaler ännu inte anslutna Fyll på kondenslåset över avgasöppningen i avgassam laren () (kapacitet ca,5 liter). Gäller vid: Luft -/avgaskanaler redan anslutna Dra av kondensatavloppsledningen () från kondensat fällan. 6 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

17 Driftsättning 7 Gäller vid: Gastryck utan belastninginte i det tillåtna området eller så av - viker gasanslutningstrycket (vilotryck) med mer än 0,5 kpa (5,0 mbar) från gastrycket utan belastning. Se upp! Risk för materialskador och driftstörningar vid felaktigt gasanslutningstryck! Ligger gasanslutningstrycket utanför det tillåtna intervallet kan det leda till driftstör ningar och skador på produkten. Gör inga egna inställningar på produkten. Ta inte produkten i drift. Kontakta gasleverantören om du inte kan åtgärda felet. Stäng gasventilen Kontrollera CO₂-halt Se upp! Risk för felaktiga mätningar på grund av felaktiga mätinstrument! Aktuell mätutrustning arbetar efter O₂ -meto den och räknar på CO₂ -innehållet. En direkt mätning av CO₂, som är möjlig i äldre instru ment kan leda till mätfel, eftersom naturgas beroende på förekomst innehåller CO₂. Använd endast aktuell mätutrustning en ligt O₂ -metoden. Kontroll vid maximallast Ta produkten i drift med kontrollprogrammet ( Sida 4)P.0. Efter stabiliseringsperioden på minut kontrolleras produkten vid maximallast. Förslut mätöppningen hos mätsonden ordentligt under mätningen. När det maximala skortensdraget i avgasledningen över stiger 0 Pa tar du bort locket till revisionsöppningen i avgasledningen och sätter dit det igen efter mätningen. Mät CO₂ -innehållet i avgasen. Jämför mätvärdet med motsvarande värde i tabellen. Efter stabiliseringsperioden på minut kontrolleras produkten vid minimallast. Mät CO₂ -innehållet i avgasen. Jämför mätvärdet med motsvarande värde i tabellen. Avsluta kontrollprogrammet P.0 genom att samtidigt trycka på knapparna i och + eller genom att trycka på knappen Återställning. Giltighet: Sverige Gäller vid: Mätvärde för minimallast och/eller maximallast ligger inte inom angivet intervall Utför inställning av CO₂ -innehåll. Avsluta kontroll Ta produkten ur drift. Förslut mätöppningen i avgasledningen och kontrollera den för läckor. Kontrollera att gasledningen, avgassystemet, produkten och uppvärmningssystemet håller tätt Förbered inställning av CO₂-innehåll Giltighet: Sverige. När det maximala skortensdraget i avgasledningen överstiger 0 Pa tar du bort locket till revisionsöpp ningen i avgasledningen och sätter dit det igen efter mätningen.. Utför inställning av CO₂ -innehållet enligt den angivna ordningen eftersom inställningen vid maximallast även förändrar minimallasten i enlighet därmed Ställ in CO₂-innehåll efter maximallast (gas-luft-förhållande/inställning av luftfaktor) Giltighet: Sverige Inställningsvärden Enhet Naturgas (G0/G5) CO₂ efter 5 min maximallast drift CO₂ efter 5 min minimallastdrift Vo lym % Vo lym % 9, ±0, 9,0 ±0, Inställd för Wobbeindex W s kwh/m³ 5,0 O₂ efter 5 min maximallastdrift Vo lym % 4,89 ±,80 CO -halt ppm 50 Avsluta kontrollprogrammet P.0 genom att samtidigt trycka på knapparna i och + eller genom att trycka på knappen Återställning. Kontroll vid minimallast Ta produkten i drift med kontrollprogrammet ( Sida 4)P.0.. För in avgasmätarens mätsond i mätöppningen i avgas ledningen.. Ta bort täckkåpan vid gasarmaturen.. Ta produkten i drift med kontrollprogrammet ( Sida 4)P.0. Efter stabiliseringsperioden på minut kontrolleras produkten vid maximallast. 4. Bestäm CO₂ -innehåll vid maximallast ( Sida 7) och jämför de uppmätta värdena med motsvarande värden i tabellen _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll 7

18 7 Driftsättning Inställningsvärden Enhet Naturgas (G0/G5) CO₂ efter 5 min maximallast drift CO₂ efter 5 min minimallastdrift Vo lym % Vo lym % 9, ±0, 9,0 ±0, Inställd för Wobbeindex W s kwh/m³ 5,0 O₂ efter 5 min maximallastdrift Vo lym % 4,89 ±,80 CO -halt ppm Ställ in CO₂ -innehållet vid behov med genom att vrida gasgenomflödesskruven med en sexkantsnyckel (). 6. Vrid inte skruven mer än /8 varv i taget och vänta i ca minut efter varje ny inställning för att låta värdet stabilisera sig. 7. Vrid åt vänster för att öka CO₂ -innehållet eller vrid åt höger för att minska CO₂ -innehållet. 8. Går det inte att ställa in värdet inom det föreskrivna området, får produkten inte tas i drift. 9. Kontrollera kvaliteten på förbränningen genom syngla set efter inställningen. Efter att lågan har stängts av får det inte heller synas någon glöd på brännarens yta. 0. Avsluta kontrollprogrammet P.0 genom att samtidigt trycka på knapparna i och + eller genom att trycka på knappen Återställning.. Montera täckkåpan vid gasarmaturen Ställ in CO₂-innehåll efter minimilast (gasluft-förhållande/inställning av luftfaktor) Giltighet: Sverige Anmärkning Inställningen av CO₂ -innehåll vid maximallast änd rar även CO₂ -innehållet vid minimallast. En juste ring av minimallast krävs endast i undantagsfall. Inställningsvärden Enhet Naturgas (G0/G5) CO₂ efter 5 min maximallast drift CO₂ efter 5 min minimallastdrift Vo lym % Vo lym % 9, ±0, 9,0 ±0, Inställd för Wobbeindex W s kwh/m³ 5,0 O₂ efter 5 min maximallastdrift Vo lym % 4,89 ±,80 CO -halt ppm Ställ in CO₂ -innehållet vid behov med genom att vrida gasgenomflödesskruven med en sexkantsnyckel (torx 40) (). 6. Vrid inte skruven mer än /8 varv i taget och vänta i ca minut efter varje ny inställning för att låta värdet stabilisera sig. Ett halvt varv (80 ) resulterar i en ändring av CO₂ koncentration från ca.,0 vol. %. 7. Vrid åt höger för att öka CO₂ -innehållet eller vrid åt vänster för att minska CO₂ -innehållet. 8. Observera CO -emission under inställning av CO₂ innehåll. Om CO -värdet vid riktigt CO₂ -innehåll är >00 ppm är gasventilen inte riktigt inställd. Använd i så fall en grundinställning av CO₂ -innehåll vid maximallast ( Sida 7). 9. Går det inte att ställa in värdet inom det föreskrivna området, får produkten inte tas i drift. 0. Kontrollera kvaliteten på förbränningen genom syngla set efter inställningen. Efter att lågan har stängts av får det inte heller synas någon glöd på brännarens yta.. Avsluta kontrollprogrammet P.0 genom att samtidigt trycka på knapparna i och + eller genom att trycka på knappen Återställning.. Montera täckkåpan vid nollpunktskruven Avsluta justering av CO₂-innehållet. Ta produkten ur drift.. Förslut mätöppningen och kontrollera den för läckor. 7. Kontrollera produktens funktion och täthet. För in avgasmätarens mätsond i mätöppningen i avgas ledningen.. Ta bort täckkåpan från nollpunktskruven ().. Ta produkten i drift med kontrollprogrammet ( Sida 4)P.0. Efter stabiliseringsperioden på minut kontrolleras produkten vid minimallast. 4. Bestäm CO₂ -innehåll vid minimallast ( Sida 7) och jämför de uppmätta värdena med motsvarande värden i tabellen.. Kontrollera funktionen och tätheten hos produkten.. Ta produkten i drift.. Kontrollera särskilt brännarens packning med hjälp av ett CO₂ -mätapparat för gastäthet. Vid behov, koppla ur brännarens packning med ett vridmoment på Nm. 4. Kontrollera att gasledningen, avgassystemet, uppvärm ningssystemet och varmvattenledningarna håller tätt. 5. Kontrollera all styr -, regler - och övervakningsutrustning för korrekt funktion. 6. Kontrollera att luft -/avgaskanalerna och kondensatav loppsledningarna har monterats rätt och sitter stadigt. 7. Kontrollera övertändning och regelbundet lågmönster för brännaren (diagnostisk punkt d.44: < 50 = mycket bra låga, > 700 ingen låga). 8. Kontrollera att alla beklädnadsdelar monterats enligt föreskrifterna. 8 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

19 Anpassning till värmesystemet Kontrollera värmedriften Se till att ett värmebehov finns, t.ex. genom att ställa reglaget på en högre önskad temperatur. Om produkten fungerar som den ska, måste vär mekretsen för värmekretspumpen starta. 7.. Kontrollera varmvattenberedningen Gäller vid: Ansluten varmvattenberedare Se till att varmvattenberedarens termostat begär upp värmning. Kontrollera funktionen för varmvattenbered ningen genom att skapa en värmebegäran från en an sluten varmvattenberedare. Har du anslutit ett reglage där varmvattentemperaturen kan ställas in, så ställ in värmegeneratorns varmvatten temperatur på högsta möjliga värde. Ställ in den temperatur som önskas i den anslutna varm vattenberedaren med termostaten. Tryck på knappen i. I displayen visas den tillhörande diagnosinformatio nen. 8 Anpassning till värmesystemet 8. Hämta diagnoskoder Med hjälp av de parametrar som markerats som inställbara i översikten över diagnoskoder kan du anpassa produkten till värmesystemet och till kundens behov. Diagnoskoder översikt ( Sida 8) Gå till installatörsnivån. ( Sida ) Vid behov använd knapparna eller + och ställ in önskat värde (displayen blinkar). + Tryck samtidigt på knapparna i och +. På displayen visas d.00. Tryck på knappen i 5 sekunder (tills displayen slutar blinka) för att spara värdet. Välj med knapparna eller + den önskade diagnosko den _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll 9

20 8 Anpassning till värmesystemet Minskar returtemperaturen för värmevattnet snabbt, då pum pen är i drift (inom 0 minuter) längre än minimitiden på fem minuter. Driftläget "intermittent" kan när som helst avbrytas av brännaren och pumpen återgår till normal värmedrift. 8.4 Ställ in brännarspärrtid och dellast Tryck samtidigt på knapparna i och + eller tryck inte på någon knapp under 4 minuter. + Den nuvarande framledningstemperaturen eller som tillval, fyllningstrycket i värmesystemet, visas i dis playen igen. 8. Ställa in maximal framledningstemperatur Under d.7 kan du ställa in maximal framledningstemperatur för värmedrift. Under d.78 kan du ställa in maximal framledningstemperatur för bredardrift. 8. Ställa in pumpens eftergångstid och driftsätt Under d.0 kan du ställa in pumpens eftergångstid. Under d.7 kan du ställa in pumpens eftergångstid på en beredarladdpump som är direkt ansluten till produkten. Om beredarladdpumpen är ansluten till en reglerutrustning calormatic 60 eller auromatic 60, ställer du in pumpens eftergångstid på reglerutrustningen. Under d.8 kan du ställa in pumpdrift Eco (intermittent) eller Comfort (kontinuerlig). Vid Comfort slås den externa värmekretspumpen på när: rumstermostat över klämma -4-5 kräver värme och rumstermostat eller installationsregulatorn över klämma anger ett börvärde för framledningstemperaturen är högre än 0 C eller över ebus större än 0 C och produkten är i vinterläge (vredet för värmeframlednings temperatur är inte i till vänster) och anläggningstermostaten är avstängd. Pumpen stängs av när: ett av de ovan nämnda kriterierna inte längre uppfylls och pumpens eftergångstid har gått ut. Brännarspärrtiden har inget inflytande på pumpen. Om nå got av villkoren inte gäller under efterkörningstiden avslutas denna ändå. Eco innebär att restvärmen efter varmvattenberedningen leds bort och utnyttjas i de fall, när värmebehovet är myc ket lågt och skillnaderna stora mellan börtemperaturerna för varmvattenberedningen och för värmedriften. På så vis und viks att bostadsrummen får otillräcklig försörjning. Vid det aktuella värmebehovet arbetar pumpen i 5 minuter var 0:e minut, räknat från när eftergångstiden löper ut. Om en temperatursensor är ansluten i retur: Varje gång brännaren slår från aktiveras en elektronisk spärr mot återinkoppling under en viss, bestämd tid. Detta för att förhindra energiförluster genom alltför frekvent till - och från koppling. Du kan anpassa brännarspärrtiden till värmesy stemets betingelser. Brännarspärrtiden är endast aktiverad vid värmedrift. Under d.0 kan du ställa in maximal brännar spärrtid. Produkten är utrustad med en automatisk styrning av värme och beredarladdardellast. Om diagnospunkterna d.00 eller d.77 är på maximalvärdet är respektive dellast kontinuerligt optimerat med avseende på det aktuella brännarutnyttjandet. Efter ett avbrott i strömförsörjningen eller genom att trycka på återställningsknappen återställs det aktuellt meddelade värdet till maximallast för att inte hindra anpassnings -och testförfaranden. Dellast värme kan ställas in fast under d.00 och ackumulatordellasten under d.77. Funktionen blir då inaktiverad om ett mindre värde sätts som det högsta värdet. 8.5 Startförhållanden Vid en värmebegäran går produkten i ca 5 sekunder i statu sen S.0 (pumpdrift), sedan startar fläkten (S.0... S.0). Efter att ha nått starthastigheten öppnas gasventilen och brännaren startas (S.04). Produkten drivs nu i 0 till 60 sekunder med lägsta effekt be roende på panntemperaturen. Beroende på börvärdesavvi kelsen ställs sedan det beräknade hastighetsbörvärdet in. 8.6 Överlämna produkten till användaren. Avsluta installationen med att klistra fast dekal 8559 (medföljer) med text på användarens språk på produk tens framsida.. Förklara för användaren var säkerhetsanordningarna sitter och hur de fungerar.. Instruera användaren i hur produkten ska hanteras. Besvara alla eventuella frågor. Hänvisa användaren speciellt till säkerhetsanvisningarna som han måste beakta. 4. Upplys användaren om att underhåll måste utföras på produkten med föreskrivna intervall. 5. Lämna över alla anvisningar och produktdokument så att användaren kan spara dem. 6. Visa användaren vilka åtgärder som vidtagits för att sä kerställa förbränningsluftförsörjningen och avgasled ningen och påpeka att dessa inte får ändras. 7. Informera användaren om att anvisningarna ska förva ras i närheten av produkten. 8. Förklara för operatören om nödvändiga systemtryck samt åtgärder för påfyllning och avluftning av värmesy stemet om det behövs. 9. Påpeka att vid påfyllning av värmesystemet på plats måste vattenkvaliteten beaktas. 0. Informera operatören om rätt (ekonomisk) inställning av temperaturer, styrenheter och termostatventiler. 0 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

allstor Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VIH Q 75 B

allstor Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VIH Q 75 B Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll allstor VIH Q 75 B Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Bruksanvisning. Logano Plus SB615

Bruksanvisning. Logano Plus SB615 Bruksanvisning Logano Plus SB615 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 Produkten

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Varmvattenenhet. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. aguaflow exclusiv. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Varmvattenenhet. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. aguaflow exclusiv. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning Varmvattenenhet aguaflow exclusiv SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

arotherm Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer

arotherm Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning arotherm VW 55/ A 0 V; VW 85/ A 0 V; VW 5/ A 0 V; VW 5/ A 400 V; VW 55/ A 0 V; VW 55/ A 400 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning CO 2 Nödkylsystem Säkerhet - Installation - Användning 820 9502 77 - ed0210 - 2- Säkerhet Koldioxid - CO 2 För er egen säkerhet skall rummet där frysen står vara utrustat med CO2-larm. Larmutrustning kan

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator Drift & Skötsel Drifttrycksregulator 131202_091106:9 Art nr QMT 7MS028XXX QMT 7MS054XXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2014/10) sv Innehållsförteckning 1 Säkerhetsanvisningar...2 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar...2 1.2 Avsedd användning...2 1.3 Säkerhet för elektriska hushållsapparater

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145 Mått och komponentplacering MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING E/CU/R 35, 55, 100, 120 41 5 6 min 200 45 42 25 1 2 22 43 23 3 455 184 54 40 467 * Erforderligt utrymme (-E) för byte/kontroll av skyddsanod.

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter

Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter Viktig information före installation Kontrollera att godset inte har skadats under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer