ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VKK..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VKK.."

Transkript

1 Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv VKK..6/ -E -HL SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D Remscheid Telefon Telefax

2 Innehåll Innehåll Säkerhet.... Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar.... Kvalifikationskrav för personal.... Allmänna säkerhetsanvisningar....4 Avsedd användning Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer) CE -märkning... 5 Hänvisningar till dokumentation Följ anvisningarna i övrig dokumentation Spara dokument Anvisningens giltighet... 6 Produktbeskrivning Serienummer Uppgifter på typskylten Produktens uppbyggnad Montering Kontrollera leveransomfattningen Packa upp produkten Plats för installation Transportera produkten till installationsplatsen Produkt - och anslutningsdimensioner Minimiavstånd och friytor för montering Rikta in produkten Öppna frontluckan Demontera/montera främre skyddskåpa Demontera/montera den övre beklädanden och sidodelar av höljet Installation Förbered installation Nödvändiga tillbehör (på platsen) Utföra gasinstallation Installera hydraulik Ansluta kondensvattenavledning Montera och ansluta avgasterminalen Elinstallation... 6 Användning Produktens manövreringssätt Gå till installatörsnivå Kontroll av statuskoder... 7 Driftsättning Hjälpmedel vid underhåll Driftsätta Funktionsmeny Öppna kontrollprogram Avläs trycket Undvika för lågt vattentryck Behandla värmevatten Fylla på och avlufta värmesystem Fylla på kondenslås Kontrollera och anpassa gasinställningen Kontrollera produktens funktion och täthet Anpassning till värmesystemet Hämta diagnoskoder Ställa in maximal framledningstemperatur Ställa in pumpens eftergångstid och driftsätt Ställ in brännarspärrtid och dellast Startförhållanden Överlämna produkten till användaren Besiktning och underhåll Beakta inspektions - och underhållsintervall Skaffa reservdelar Avlägsna brännareaggregatet Rengör förbränningskammaren Rengör brännare Installera brännareaggregatet Byta elektroder Rengör kondensatuppsamlaren Rengöra kondenslåset Kontrollera avgastryckvakt Kontrollera förbränningsluftvakt Kontrollera överhettningsskyddet Tömma produkten Tömma värmeanläggningen Avsluta besiktnings - och underhållsarbeten Felsökning Kontakta din servicepartner Avläsa felkoder Återställa parametrar till fabriksinställningen Lås upp produkten efter avstängning genom överhettningsskydd Fel på produkten... 5 Avställning Ta produkten ur drift... 5 Återvinning och avfallshantering Återvinning och avfallshantering... 6 Kundservice Kundtjänst... 6 Bilaga... 7 A Systemschema... 7 B Driftsättning-checklista... 7 C Diagnoskoder översikt... 8 D Besiktnings- och underhållsarbeten översikt... E Funktionsmeny översikt... F Statuskoder översikt... 4 G Felkoder översikt... 5 H Kopplingsscheman... 7 H. Kopplingsschema övergripande... 7 H. Kopplingsschema anpassat... 8 H. Anslutning regulator VRC 450* eller H.4 Anslutning regulator VRS 60 och VRC I Tekniska data Nyckelordsförteckning... 4 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

3 Säkerhet Säkerhet. Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar Klassificering av handlingsrelaterade varningar De handlingsrelaterade varningarna är klassi ficerade med varningssymboler och signalord enligt allvarlighetsgraden för möjlig fara: Varningssymboler och signalord Fara! omedelbar livsfara eller fara för all varliga personskador Fara! Livsfara på grund av elektrisk stöt Varning! Fara för lättare personskador Se upp! Risk för skador på föremål eller miljö. Kvalifikationskrav för personal Felaktigt utförda arbeten på produkten kan orsaka materiella skador på hela systemet och som följd även leda till personskador. Utför inga arbeten på produkten om du inte är auktoriserad installatör.. Allmänna säkerhetsanvisningar.. Fara pga. felaktig hantering Läs dessa anvisningar noggrant. Följ allmänna säkerhetsanvisningar och varningar vid alla aktiviteter där du hante rar produkten. Genomför alla aktiviteter enbart på det sätt som beskrivs i denna anvisning... Livsfara pga. läckande gas Vid gaslukt i byggnader: Undvik att vistas i lokaler med gaslukt. Öppna om möjligt dörrar och fönster or dentligt och försök skapa ordentlig genom strömning av luft. Undvik öppna lågor (t.ex. tändare, tänd stickor). Rök inte. Använd inga elektriska brytare, nätkontak ter, ringklockor, telefoner eller annan kom munikationsutrustning i byggnaden. Stäng ventilen på gasmätaren eller huvud gasventilen. Stäng om möjligt gasavstängningsventilen på produkten. Varna alla personer i huset genom att ropa eller knacka. Lämna byggnaden omedelbart och för hindra att tredje part beträder den. Larma polis och brandförsvar så fort du har lämnat byggnaden. Underrätta gasleverantörens beredskaps tjänst via en telefon utanför byggnaden... Livsfara vid igensatta eller otäta avgasledningar Installationsfel, skador, förändringar, otillåten uppställningsplats m.m. kan leda till att avga ser läcker ut och orsakar förgiftning. Vid avgaslukt i byggnader: Öppna alla dörrar och fönster ordentligt och försök skapa ordentlig genomström ning av luft. Koppla från produkten. Kontrollera avgasvägarna i produkten och frånledningarna för avgas...4 Risk för brännskador och förgiftning på grund av utströmmande, heta avgaser Ta endast produkten i drift med fullständigt monterad avgasterminal...5 Livsfara pga. explosiva och lättantändliga material Använd eller förvara inga explosiva eller lättantändliga ämnen (t.ex. bensin, papper, färg) i det uppställningsrum där produkten används...6 Livsfara på grund av saknade säkerhetsanordningar De scheman som finns i detta dokument visar inte alla säkerhetsanordningar som är nöd vändiga för en korrekt installation. Installera de nödvändiga säkerhetsanord ningarna i systemet. Beakta gällande nationella och internatio nella lagar, normer och riktlinjer _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll

4 Säkerhet..7 Livsfara pga. elektrisk stöt Om du rör vid spänningsförande komponen ter föreligger livsfara pga el. Innan du utför arbeten på produkten: Gör produkten utan spänning (elektrisk av skiljning med minst mm kontaktavstånd, t.ex. säkringar eller effektomkopplare). Säkra mot oavsiktlig påslagning. Vänta i minst minuter tills kondensato rerna har tömts. Kontrollera att det inte finns någon spän ning kvar. Täck över eller isolera spänningsförande delar i närheten...8 Risk för brännskador eller skållning på grund av heta komponenter Vid alla vatten - och avgasledande komponenter finns det risk för brännska dor/skållning. Utför inget arbete på komponenterna för rän dessa svalnat...9 Risk för skållning vid hett dricksvatten På tappställena för varmvatten föreligger skållningsrisk vid varmvattentemperaturer på över 60 C. Små barn och äldre personer kan skadas redan vid lägre temperaturer. Välj en lämplig börtemperatur. Informera användaren om skållningsrisken när funktionen Legionellaskydd är aktive rad...0 Risk för skador vid transport på grund av hög produktvikt Minst två personer ska utföra transporten... Livsfara på grund av utläckande avgaser Används produkten med tomt kondenslås kan avgaser läcka ut i rummet. Kontrollera att kondenslåset alltid är fyllt när produkten är i drift... Risk för egendomsskada genom läckagedetekteringssprayer och vätskor Läckagedetekteringssprayer och vätskor täp per till filtret för massflödessensorn vid ventu riröret och förstör därigenom massflödessen sorn. Vid reparationsarbeten får inga läckage detekteringssprayer och vätskor användas vid täckkåpan vid venturirörets filter... Risk för materiella skador på grund av olämpligt verktyg Använd lämpliga verktyg för att dra åt eller lossa skruvförbindningar...4 Risk för materialskador på grund av frost Produkten får endast installeras i utrym men utan frostrisk...5 Risk för korrosionsskador på grund av olämplig förbrännings- och rumsluft Sprayer, lösningsmedel, klorhaltiga rengö ringsmedel, färger, lim, ammoniakföreningar, damm och dyl. kan orsaka korrosion hos pro dukten och i avgasterminalen. Se till att den tillförda förbränningsluften alltid hålls fri från fluor, klor, svavel, damm etc. Se till att inga kemiska ämnen förvaras på installationsplatsen. Se till att tillförseln av förbränningsluft inte sker via någon gammal rökgång till olje pannan. Ska produkten installeras i frisörsalonger, lackeringsverkstäder, snickerier, tvättin rättningar o.dyl. bör du välja ett separat uppställningsrum, där den tillförda förbrän ningsluften är garanterat fri från kemiska föroreningar. 4 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

5 Säkerhet.4 Avsedd användning Vid olämplig eller ej avsedd användning kan fara för hälsa och liv hos användare eller tredje part uppstå, liksom skador på produk ten och andra materiella värden. Produkterna är avsedda för gaspanna med kondensationsteknik och i denna funktion som värmegenerator för slutna värmeanlägg ningar och för central varmvattenberedning. De produkter som nämns i anvisningarna får endast installeras och användas i samband med de tillbehör som anges i ytterligare gäl lande dokument för luft -/avgaskanaler. Undantag: Vid installationerna C6 och BP följer du instruktionerna ur följande anvisning. Avsedd användning innefattar: att bifogade drift -, installations - och under hållsanvisningar för produkten och anlägg ningens övriga komponenter följs att installation och montering sker i enlig het med produktens och systemets god kännande att alla besiktnings - och underhållsvillkor som anges i anvisningarna uppfylls. Ändamålsenlig användning omfattar dess utom installation enligt IP -klass. All användning utom sådan som beskrivs i dessa anvisningar eller som utgår från sådan gäller som ej avsedd användning. All direkt kommersiell och industriell användning gäller också som ej avsedd användning. Obs! Missbruk är ej tillåtet. Räddningsverket Arbetsmiljöverket Giltighet: Sverige Genom att anlita en auktoriserad installatör blir man försäkrad om att alla, vid installa tionstillfället gällande föreskrifter, regler och direktiv efterföljs. Bland föerskrifter, regler och direktiv vill vi, bland annat, hänvisa till: EGN Boverkets regler Gasdistributörens direktiv Eldistributörens direktiv Räddningsverket Arbetsmiljöverket.6 CE-märkning CE -märkningen dokumenterar att produkten i enlighet med typskylten uppfyller de grund läggande krav som ställs av tillämpliga direk tiv. Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren..5 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer) Giltighet: Sverige Genom att anlita en auktoriserad installatör blir man försäkrad om att alla, vid installa tionstillfället gällande föreskrifter, regler och direktiv efterföljs. Bland föerskrifter, regler och direktiv vill vi, bland annat, hänvisa till: EGN Boverkets regler Gasdistributörens direktiv Eldistributörens direktiv _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll 5

6 Hänvisningar till dokumentation Hänvisningar till dokumentation. Följ anvisningarna i övrig dokumentation Följ alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar som medföljer systemets komponenter.. Spara dokument Lämna över denna anvisning och all övrig dokumentation till användaren. Uppgift på typskylten P Q CE -märkning Betydelse Nominellt värmeeffektintervall Värmebelastningsområde Produkten motsvarar europeiska normer och riktlinjer Fackmässig avfallshantering av produk ten. Anvisningens giltighet Denna anvisning gäller endast för: Produkt - artikelnummer Anmärkning Förvissa dig om att produkten stämmer med gas gruppen på installationsplatsen. Giltighet: Sverige VKK 806/ VKK 06/ VKK 606/ VKK 006/ VKK 406/ VKK 806/ Produktens uppbyggnad.. Funktionselement vy framifrån Produktbeskrivning. Serienummer Serienumret finns på en etikett bakom den främre skyddskå pan på framsidan under kontrollpanelen samt på typskylten.. Uppgifter på typskylten Typskylten har satts på produktens bakvägg på fabriken. Uppgift på typskylten Serienummer VKK Betydelse 80 Effekt i kw för identifiering; siffrorna 7 till 6 = pro duktens artikelnummer Vaillant Kondenserande gasapparat 6 med kondensationsteknik / Produktserie E HL ecocraft -exklusiv G0-0 mbar Kat. (t.ex. I H ) Typ (t.ex. C ) PMS (t.ex. bar (0, MPa)) T max. (t.ex. 85 C) Bekvämlighetsutrustning endast lämplig för naturgas Produktbeteckning Fabriksinställning av gasgrupp och ga sanslutningstryck Tillåten gaskategori Tillåtna typer av gasenheter Tillåtet totaltryck Max. framledningstemperatur 0 V 50 Hz Elektrisk anslutning (t.ex. 0) W IP (t.ex. X4D) Max. elektrisk effektförbrukning Skyddsklass Värmedrift Kopplingsbox Tilluftljuddämpare Tilluftskanal 4 Neutraliseringsbox (tillval) 5 Kondensatutlopp 6 inspektionsöppning kon densutlopp 6 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

7 Montering 4.. Funktionselement höger sida..4 Funktionselement ovanifrån Framledning Gasrör Tilluftsbox med dammfilter 4 Kondensuppsamlare 5 Luftförsörjningsslang 6 Påfyllnings - och tömnings kran 7 Retur 8 NTC -givare retur 9 Vattentrycksgivare 0 Venturi.. Funktionselement vänster sida 4 4 NTC -givare framledning Framledning Fläkt 4 Överhettningsskydd (STB) och blocktemperatursen sor 4 Montering 5 Tänd - och övervakningse lektroder 6 Förbränningsluftvakt 7 Avgastryckvakt 4. Kontrollera leveransomfattningen Kontrollera att alla delar finns med och är oskadda Leveransomfattning Mängd Beteckning Värmegenerator Förteckning över medföljande delar 0 4. Packa upp produkten. Ta ut produkten från kartongen.. Ta bort skyddsfilmer från alla produktens delar Fläkt Gasarmatur 6 5 Tilluftljuddämpare 4 Inspektionsöppning vär meväxlare 5 Luftförsörjningsslang 6 Vattenlås 7 Kondensatutlopp 8 Anslutning kondensupp samlare - kondensatlås 9 avgas -överhettningsskydd (STB) (tillval) 0 Avgasljuddämpare Kondensatfälla Tilluftsbox med dammfilter Gasrör 4 Överhettningsskydd (STB) och blocktemperatursen sor 5 Återställningsknapp över hettningsskydd (STB) V pumpmodul VR Plats för installation Produkten kan användas vid omgivningstemperaturer från omkring 4 C till ca 50 C. För ljuddämpning kan en pannsockel (ljuddämpande) eller liknande användas, vi rekommenderar att produkten place ras på ett 5 cm till 0 cm hög pannfundament. Vid val av installationsplats, ta hänsyn till produktens vikt i driftsklart skick, inklusive vatteninnehållet enligt tekniska data ( Sida 40). Som installationsplats krävs ett separat rum med till - och avluftning. Observera följande vid val av uppställningsplats och dess ventilation gällande de nationellt gällande föreskrifterna. Byt ut eller rengör dammfiltret som kan vara igensatt med byggdamm, särskilt efter slutförandet av byggskedet _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll 7

8 4 Montering 4.4 Transportera produkten till installationsplatsen Varning! Risk för skador vid transport på grund av hög produktvikt! R / För hög belastning kan leda till skador. Transportera produkten med en lämplig bärsele eller en lämplig lyftvagn.. Fäst produkten med en lämplig bärsele eller en lämplig lyftvagn.. Transportera apparaten till installationsplatsen. 89, R 986,5 4.5 Produkt- och anslutningsdimensioner G 60 4, Minimiavstånd och friytor för montering F E 500 A D C B Position VKK /- A B 6 6 C D E F G VKK /- 800 Vid användning av tillbehör, beakta minimiavstånd/minsta friytor för montering. 4.7 Rikta in produkten Rikta in produkten hjälp av de justerbara fötterna hori sontellt för att säkerställa flödet av kondensat från kon densuppsamlaren. 8 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

9 Installation Öppna frontluckan 4.0 Demontera/montera den övre beklädanden och sidodelar av höljet 4.0. Demontera den övre beklädnaden och sidodel av höljet. Demontera den främre skyddskåpan. ( Sida 9). Dra av den främre beklädnaden i riktning framåt.. Lyft av den övre beklädnaden. 4. Dra av sidodelarna av höljet uppåt så att sidodelarna hakar loss ur upptagningen. 5. Lyft ut sidodelarna av höljet uppåt Demontera den övre beklädaden och sidodelar av höljet Öppna frontluckan genom att lyfta den silverfärgade griplisten (). Frontluckan () svänger automatiskt nedåt och manö verfältet är åtkomligt. 4.9 Demontera/montera främre skyddskåpa 4.9. Demontera främre skyddskåpan. Öppna frontluckan. ( Sida 9). Sätt in sidodelarna av höljet uppifrån i produkten.. Tryck fast sidodelarna av höljet upptills tills sidodelarna hakar fast i upptagningen.. Lägg den övre beklädnaden på produkten. 4. Skjut den övre beklädnaden bakåt tills beklädnaden hakar fast. 5 Installation 5. Förbered installation Fara! Skållningsrisk och/eller risk för skada på egendom på grund av felaktig installation, och därmed läckage av vatten! Spänningar i anslutningsledningen kan leda till läckage. Montera anslutningsledningarna spän ningsfritt. Se upp! Risk för materialskador på grund av smutsiga ledningar! Främmande partiklar som svetsrester, tät ningsrester eller smuts i anslutningsledning arna kan leda till att produkten skadas. Blås eller spola igenom anslutningsled ningarna noga före installationen.. Ta bort skruven () över kontrollpanelen.. Dra ut den främre skyddskåpan i det övre området framåt. 4. Fäll upp den främre skyddskåpan för att ta ur den. 5. Vid behov kan du nu ta bort de återstående skyddsde larna Montera främre skyddskåpa. Sätt tillbaka den främre skyddskåpan nedåt och tryck på produkten, så att låsbulten klickar på plats.. Vrid skruven för att fästa den främre skyddskåpan igen. Montera en säkerhetsventil på plats. Kör igenom från utblåsningsledningen på säkerhetsventi len på platsen ett avloppsrör med inloppstratt och vatten lås till lämpligt avlopp i installationen. Sekvensen måste följas! Montera en ventilationsanordning på den högsta punkten i värmesystemet. Installera en fyllnings - och tömningsanordning i värmesy stemet _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll 9

10 5 Installation Gäller vid: Plaströr finns i värmeanläggningen Montera på plats en lämplig termostat på värmeframled ningen för att skydda värmeanläggningen mot tempera turberoende skador. Anslut termostaten till klämmorna för anläggningstermo staten (blå ProE -stickkontakt). Använd tätningarna i pappliknande fibermaterial, ef tersom tätningar i gummiliknande material kan leda till tryckförluster på grund av plastisk deformering. 5. Nödvändiga tillbehör (på platsen) Följande nödvändiga tillbehör (på installationsplatsen) be hövs vid installation: Gaskran med brandskyddssystem Säkerhetsventil, uppvärmningssidan Serviceventil (framledning värme och retur) Samlingskärl (tillval) Värmegeneratorpump Expansionskärl Reglerutrustning Luft -/avgaskanaler Kondensatpump (tillval) Neutraliseringsenhet Snabbavluftare 5. Utföra gasinstallation Se upp! Risk för sakskador genom täthetskontroll! Täthetskontroller kan leda till skador på gasarmaturen vid ett kontrolltryck på >, kpa (0 mbar). Om du sätter gasledningar och gasar matur under tryck vid täthetskontroller, använd ett kontrolltryck på max, kpa (0 mbar). Om du inte kan begränsa kontrolltrycket till, kpa (0 mbar), stäng gasventilen som installerats innan täthetskontrollen utförs. Om du har stängt en gasventil som instal lerats före produkten vid täthetskontrollen, släpp ut gasledningstrycket innan du öpp nar denna gasventil. Dra gasledningens rörledningsdiametrar i enlighet med den nominella upptagna effekten. Montera gasledningen spänningsfritt till kontakten i pro dukten() enligt erkända tekniska regler. Avlägsna eventuella lämningar ur gasledningen genom att blåsa ur gasledningen. Installera en gaskran med brandskyddssystem i gasled ningen innan produkten på en lättillgänglig plats. Gasav stängningskranen skall ha minst samma nominella dia meter som gasanslutningen (R,5 ). Avlufta gasledningen före driftsättningen. Kontrollera gasledningens täthet. 5.4 Installera hydraulik. Montera anslutningen enligt erkända tekniska regler.. Används icke diffusionstäta plaströr i värmesystemet krävs en systemseparering, med en extern värmeväx lare monterad mellan värmekretsen och värmesyste met.. Lödda inte på anslutningsstycken, om anslutningsstyc kena är förskruvade med serviceventilerna, för att inte skada tätningarna Ansluta framledning och returledning för värme. Bygg in erforderliga säkerhets - och stoppanordningar på platsen mellan värmeanläggningen och den önskade produkten samt en påfyllnings - och avtappningskran i returen. 0 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

11 Installation 5. Anslut värmeframledningen till värmeframledningsan slutningen().. Anslut värmereturledningen till värmereturledningsan slutningen(). 4. Montera värmekretspumpen som ska ställas på platsen, som inte är integrerad i gaspanna med kondensations teknik Anslut varmvattenberedare Installera i förek. fall en varmvattenberedare. 5.5 Ansluta kondensvattenavledning PH -värdet hos avgaskondensat är mellan,5 och 4,5. Kon densatet innehåller inga otillåtna tungmetalljoner. Gaspan nor med kondensationsteknik är utrustade med en konsen satuppsamlare och ett kondensatavlopp med vattenlås. Det kondensat som bildas i förbränningen leds antingen direkt via vattenlåset i dräneringskanalen eller neutraliseras först och leds sedan in i avloppet. Ta reda på om en neutralisering är nödvändig hos den lokala vattenmyndigheten. Fyll före idrifttagning kondenslåset () genom avgaspor ten i avgassamlaren med vatten. Kontrollera att kondensatet avleds helt. 5.6 Montera och ansluta avgasterminalen 5.6. Montera luft-/avgasförning enligt godkänt system. Se till att uppställningsrummet ventileras enligt de gäl lande bestämmelserna.. Du hittar avgasterminaler som kan användas i medföl jande montageanvisning för luft/avgassystem.. Montera luft -/avgaskanalerna med hjälp av monterings anvisningen. 4. För att underlätta monteringen används endast vatten eller såpa istället för fett för att inte skada tätningarna Montera luft-/avgasförning enligt godkänt system Förbränningsluften tas från uppställningsrummet. Anmärkning Ventilationsöppningarna i uppställningsrummet måste uppfylla de gällande bestämmelserna (gas pannor med kondensationsteknik typ B). Vid användning av avgasrör som inte är testade och god kända med produkten, skall följande villkor vara uppfyllda: Avgasanläggningen måste vara avsedd för avgasförning av gaspannor med kondensationsteknik (t.ex. tempera tur, tryck och täthetsklass). Avgasledningen ska förses med CE -märkning eller testas vid behov i enlighet med nationella krav. Anvisningarna från avgasrörstillverkaren måste följas. Standardutformningen sätter gränser och säkerhetskrav som fastställts i samband med planering, konstruktion, driftsättning och underhåll av avgassystem. Fara! Livsfara vid utläckande avgaser! Kondenslåsets kondensvattenavledning får inte anslutas tätt till en avloppsledning eller en utloppstratt, eftersom det inbyggda kon denslåset i så fall riskerar att torrsugas så att avgaser kan tränga ut. Anslut inte kondensvattenavledningen helt tätt mot avloppsledningen. Dra kondensatavloppsledningen till avloppet med fall i ett lämpligt plaströr eller rostfritt stål -rör till närmaste avloppsanslutning, minimidiameter DN 5. För en eventuellt erforderlig förlängning av kondensa tavloppsledningen på plats får endast kondensattåliga avloppsrör användas. Dra kondensatavloppsledningen () från gaspannan med kondensationsteknik via ett plaströr DN 5. Utloppsplat sen måste förbli synlig. Observera anvisningarna från avgasrörstillverkaren. Storlek på avgassystemet är enligt EN Produkt parametrar som krävs är listade i Tekniska data. Välj en diameter på avgasledningen som är minst lika stor som diametern på avgasledningen vid gaspanna med kondensationsteknik. En minskning är inte tillåtet! Beakta gällande konstruktionsnormer för avgassystem. Lägg den horisontella delen av avgasledningen med fall i riktning mot gaspanna med kondensationsteknik! 5.6. Anslut luft-/avgaskanalerna Anmärkning Anmärkning på skorstenskonstruktion: Genom att modulera gaspanna med kondensa tionsteknik med förbränningsluftsjustering fås en hög förbränningseffektivitet. Detta kräver tekniska bevis för lämpligheten av skorstenen enligt gäl lande normer. Alla gaspannor med kondensationsteknik är utrustade med speciella kontakter för anslutning av kondensatsäkra och trycktäta avgasrör _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll

12 5 Installation Montera en inspektionsöppning med en diameter på minst 00 mm i avgasledningen för justering. För ren göring av avgasledningen kan eventuellt en större rördia meter krävas. Installera utanför produktbeklädnaden på plats i avgas ledningen, en förslutningsbar mätöppning för mätning av CO₂ -innehåll. Uppgradera avgasledningen vid behov med en avgas säkerhetstemperaturbegränsare som kopplar från vid 0 C. 5.7 Elinstallation Fara! Livsfara på grund av elektriska stötar vid felaktig elanslutning! En felaktigt utförd elektrisk anslutning kan äventyra driftsäkerheten och leda till per sonskador och materiella skador. Utför aldrig elinstallationer om du inte är utbildad installatör med behörighet för sådana arbeten. Följ alla gällande lagar, normer och direk tiv. Jorda produkten. Installera på platsen en huvudströmbrytare för strömför sörjningen av produkten. Lägg nät - och lågspänningskablar (t.ex. givarkabeln) med gott avstånd för att undvika störningsimpulser från överhörning. Produkten är utrustad med anslutningsstycken och är anslut ningsklar. Nätsladden och alla andra anslutningskablar kan kopplas fast med de därtill avsedda System -ProE -kontak terna, sekopplingsschema ( Sida 7) Öppna/stänga kopplingsbox Öppna elskåp. Öppna frontluckan. ( Sida 9). Demontera den främre skyddskåpan. ( Sida 9). Fäll elskåpet framåt. 4. Lossa klämmorna från hållarflikarna. 5. Fäll upp luckan Stäng elskåpet. Stäng locket genom att trycka det nedåt mot kopplings boxen.. Se till att samtliga klämmor hörbart snäpper fast i sina hållarflikar.. Fäll upp kopplingsboxen Utföra ledningsdragning. Öppna kopplingsboxen. ( Sida ) Se upp! Risk för materialskador på grund av felaktig installation! Nätspänning till fel klämma och insticks klämma kan förstöra elektroniken. Anslut ingen nätspänning till ebus -po lerna (+/ ). Nätanslutningskabeln får endast anslutas till de markerade anslutningsklämmorna!. För anslutningsledningarna för de komponenter som ska anslutas genom kabeldragningen fram till kopp lingsboxen.. Använd de inbyggda dragavbrotten. 4. Korta av anslutningskablarna till lämplig längd. Lämna skyddsledarens ledare ca. 0 mm längre än ledarna till L - och N -ledarna. 5. Skala högst av 0 mm av den yttre manteln från de flexibla ledningarna. På så vis undviker du kortslutning genom oavsiktligt överslag från någon av ledarna. 6. Var försiktig så att du inte skadar isoleringen på ledarna när du skalar av den yttre kabelmanteln. 7. Avisolera bara en så lång bit av de inre ledarna som krävs för att få en bra, stabil anslutning. 8. Förse de avisolerade ändarna på ledarna med hylsa, så minskar du risken för kortslutning på grund av spre tande kardeler. 9. Skruva fast den aktuella kontakten på anslutningska beln. 0. Kontrollera att alla ledare sitter stadigt fast i kontaktens insticksklämmor. Justera vid behov.. Anslut kontakten till dess kortplats på kretskortet.. Säkra kabeln med dragavlastning i kopplingsboxen.. Efter anslutningen av ledningar till alla tillbehör, anslut till nätspänningen och kontrollera produktens funktiona litet Ansluta strömförsörjningen Se upp! Risk för materielskador vid för hög anslutningsspänning! Överstiger nätspänningen 5 V kan de elektroniska komponenterna förstöras. Försäkra dig om att elnätets nätspänning är 0 V.. Följ alla gällande föreskrifter.. Anslut produkten via en fast anslutning och en säker hetsbrytare med en kontaktöppning på minst mm (t.ex. säkringar eller effektbrytare).. Använd en lämplig flexibel standardanpassad treledar kabel som dras genom produktens kabelgenomföring. 4. Dra nätanslutningsledningen till anslutningsnivån i kopplingsboxen. 5. Drag ledningarna. ( Sida ) 6. Skruva fast den turkosa kontakten som är monterad på högra sidan av kopplingsboxen på nätsladden. 7. Sätt i kontakten på platsen med samma färg på kretskortet. 8. Se till att avskiljarplatsen alltid är åtkomlig och aldrig täcks över eller blockeras Anslut elektriska tillbehör Drag ledningarna. ( Sida ) Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

13 Användning 6 Koppla anslutningskabeln till rätt klämmor eller uttag vid elektroniken, se Kopplingsschema övergripande ( Sida 7) och Kopplingsschema anpassat ( Sida 8) i bilagan. Om du ansluter en rumstermostat (anslutningsklämma kontinuerlig kontroll , vit ProE -kontakt) eller en vä derkompenserad temperaturregulator (klämma buss, röd ProE -kontakt) på produkten, måste bygeln mellan klämma och 4 (lila ProE anslutning) användas. Om ingen rums/tidstermostat på 0 V används, då måste du använda bygeln för att överbrygga mellan klämma och 4 (lila ProE -kontakt). Stäng vid behov tillbehören på samma sätt. Anslut värmekretspump (fast varvtal) Anslut värmekretspumpen vid den gröna ProE -kontakten (X8) på anslutningsledningen. Anslut värmekretspumpen (med varvtalsreglering) Anslut värmekretspumpen vid den gröna ProE -kontakten (X8) på anslutningsledningen. Stäng styrledningen till 0-0 V -adapterboxen, som ligger överst till vänster bredvid de två tryckvakterna i produk ten. Var uppmärksam på polariteten, då värmekretspum pen vid felkoppling endast fungerar på lägsta hastighet. Ansluta en extern flödestermostat Anslut till en extern flödestermostat (t.ex. för skydd av golvvärmesystem) till klämmorna på anläggningstermo staten (blå ProE -kontakt). Avgas-överhettningsskydd (STB) Anslut avgasöverhettningsskyddet till ledningen för av gastrycket, se medföljande monteringsanvisning. Gastryckvakt Anslut en gastryckvakt till klämman på anläggningster mostaten (blå ProE -kontakt). Anslut kondensatpump Anslut en larmutgång för kondensatpump till klämman på anläggningstermostaten (blå ProE -kontakt). Anmärkning Om flera kontakter är anslutna till klämman på anliggningstermostaten (blå ProE -kontakt), anslut då kontakterna i serie. Anslut beredarladdpump Anslut laddpumpen såsom anges i Anslutningsschema avsnitt ( Sida 8) Anslutning av regleringen För att styra värmeanläggningen kan du använda en utegi varstyrd utomhustermostat eller rumstermostat med modu lerande brännarstyrning, till exempel VRC 450 (ej tillgänglig i alla länder) eller 470, VRC 60 eller VRS 60. Följ anvisningarna i installationsanvisningen för regula torn. Anslut regulatorn till värmegeneratorn såsom anges i An slutningsschema regulator VRC 450 eller 470 ( Sida 8) resp.. Anslutningsschema regulatorn VRS 60 och VRC 60 ( Sida 9). Sätt alternativt regulatorn VRC 450 eller 470 i manöver skyddet på produkten (intern montering). Anslut givaren och de maskingrupper som inte är an givna i kapitel Anslut elektriska tillbehör ( Sida )" vid reglerutrustningen. Anslut kopplingsboxen ( Sida ) efter att elinstallatio nen är klar. 6 Användning 6. Produktens manövreringssätt Manövreringssättet samt gransknings - och inställningsmöjlig heterna på användarnivå beskrivs också i bruksanvisningen. Installatörsnivå med parametrar och systemrelaterade in ställningar kan nås efter att servicekoden angetts. 6. Gå till installatörsnivå. Använd endast installatörsnivån om du är en godkänd installatör.. Tryck samtidigt på knapparna i och +,för att aktivera diagnosläge.. Välj med knapparna eller + diagnoskoden d Tryck på knappen i. 5. Ställ in värdet 7 med knappen eller Tryck på knappen i i 5 sekunder (tills displayen slutar blinka) för att spara värdet. Diagnoskoder översikt ( Sida 8) Anmärkning Efter 5 minuter avslutas installatörsnivån automatiskt. Tryck på en av knapparna +, eller i för att förlänga med 5 minuter. 6. Kontroll av statuskoder Du kan öppna statuskoderna i displayen. Statuskoderna på displayen informerar om produktens aktuella drifttillstånd. Tryck på knappen i, för att visa aktuellt produkttillstånd. Statuskoden visas: S.xx. Tryck på knappen i igen för att visa aktuell statuskod. Statuskoder översikt ( Sida 4) 7 Driftsättning 7. Hjälpmedel vid underhåll Giltighet: Sverige Följande kontroll - och mätutrustning krävs vid driftsättningen: CO -mätare Digital manometer eller U -rörsmanometer. Insexnyckel,0 mm Sexkantsnyckel (torx) T _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll

14 7 Driftsättning 7. Driftsätta Driftsättningen måste utföras av en servicetekniker eller auk toriserad installatör. Ytterligare installation/drift utför operatören sedan enligt be skrivningen i bruksanvisningen. Fara! Livsfara vid gasläckage! En felaktigt utförd gasinstallation kan även tyra driftsäkerheten och leda till personskador och materiella skador. Kontrollera produkten före start och efter varje inspektion, underhåll eller reparatio ner beträffande gasläcka! Ta bort det övre höljet genom att dra framåt. Ta bort sidorna på höljet. Fortsätt med idrifttagningen enligt checklistan i bilagan. Driftsättning -checklista ( Sida 7) 7. Funktionsmeny Funktionsmenyn i DIA systemdriften tillåter funktionskontroll av enskilda ställdon. Funktionsmenyn kan alltid startas efter inkoppling av produkten, eller genom att trycka på knappen Återställning. Produktens elektroniska system växlar till nor mal drift när det går fem sekunder utan aktivitet eller om man trycker på -knappen. Ett flödesschema återfinns i bilagan under funktionsmeny översikt ( Sida ) 7.4 Öppna kontrollprogram Genom att aktivera olika testprogram kan du utlösa special funktioner hos produkten. Visning Betydelse P.00 Avluftning av produkt, värmekrets och varmvattenbe redare: Produkten är inte i drift. Värmepumpen körs intermit tent. Efter 6,5 minuter, stängs beredarladdpumpen av (alternativt genom att trycka på knappen i). Test programmet körs i ca.6,5 minuter per krets. P.0 Uppstart av brännaren vid maximal belastning: Produkten fungerar efter lyckad tändning vid maxi mal belastning. P.0 Uppstart av brännaren på minimal belastning: Produkten fungerar efter lyckad tändning vid minimal belastning. P.05 Testfunktion för överhettningsskydd (STB): Bränna ren slås på med maximal prestanda och pumpen stängs av, temperaturregulatorn stängs av så att brännaren värmer tills STB utlöses av att STB -tem peraturen nås. Tryck ner och håll knappen + nedtryckt och tryck samti digt kort på knappen Återställning. Släpp först + knap pen tills displayen visar P.00. Tryck på knappen + eller, för att byta till nästa kontroll program. Tryck på knappen i, för att starta kontrollprogrammet. 7.5 Avläs trycket Produkten har en digital tryckindikering. För att läsa det digitala värdet av fyllningstrycket, tryck kort på knappen. Displayen visar påfyllningstrycket i ca. 5 sekunder. Om värmeanläggningen är fylld måste man se till att fyll ningstrycket är mellan 0, MPa och 0, MPa (,0 bar och,0 bar) för felfri drift. Om värmesystemet sträcker sig över flera våningar kan det krävas ett högre fyllningstryck för att förhindra att luft tränger in i systemet. 7.6 Undvika för lågt vattentryck Produkten är försedd med en vattentrycksgivare för att und vika skador på värmesystemet på grund av för lågt tryck. Sjunker trycket under 0,06 MPa (0,6 bar), varnar produkten för undertrycket genom att tryckvärdet blinkar på displayen. Faller trycket till under 0,0 MPa (0, bar), stänger produkten av sig. Displayen visar F.. Fyll på värmevatten för att åter kunna ta produkten i drift. Tryckvärdet blinkar på displayen tills trycket åter stigit till 0, MPa (, bar) eller högre. Märker du att trycket ofta faller så undersök varför och åtgärda orsaken. 7.7 Behandla värmevatten Giltighet: Sverige Se upp! Risk för skador på egendom från aluminiumkorrosion och därav följande läckage genom av felaktig uppvärmning av vatten! Till skillnad från exempelvis stål, gjutjärn och koppar reagerar aluminium med ökad korro sion på alkaliskt vatten (ph -värde > 8,5). Se till att värmevattnets ph -värde ligger mellan 6,5 och högst 8,5 vid kontakt med aluminium. Se upp! Risk för materiella skador orsakade av anrikning av olämpliga frost- och korrosionsskyddsmedel i värmevattnet! Olämpligt frost - och korrosionsskyddsmedel kan leda till skador på packningarna, miss ljud vid värmedrift och dessutom eventuella följdskador. Använd aldrig ej avsedda frost - och korro sionsskyddsmedel. Anrikning av värmevattnet med tillsatsämnen kan orsaka materialskador. Vid avsedd användning har man inte fun nit några tecken på att nedanstående produkter skulle vara oförenliga med Vaillant -produkterna. Följ alltid tillverkarens anvisningar vid användning av tillsatser. 4 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

15 Driftsättning 7 Anmärkning Vaillant ansvarar inte för att dessa tillsatsme del är kompatibla med och effektiva i resten av värmesystemet. Tillsatser för rengöring (urspolning efteråt krävs) Fernox F Sentinel X 00 Sentinel X 400 Tillsatsmedel som ska finnas kvar i systemet Fernox F Fernox F Sentinel X 00 Sentinel X 00 Frostskyddstillsatser som ska finnas kvar i systemet Fernox Antifreeze Alphi Sentinel X 500 Informera användaren om nödvändiga åtgärder i det fall du har använt dessa produkter. Informera användaren om vilka frostskyddsåtgärder som krävs. Tillåten vattenhårdhet Anmärkning Kontakta det lokala vattenbolaget för närmare uppgifter om vattenkvaliteten. Observera gällande föreskrifter och tekniska regler vid behandling av vatten för fyllning och påfyllning. Om de gällande föreskrifterna och tekniska reglerna inte ställer några högre krav, gäller följande: Värmevattnet måste behandlas, om den sammanlagda fyllnings - och påfyllningsvolymen under systemets livslängd överskrider tre gånger värme systemets nominella volym, om nämnda gränsvärden inte finns i följande tabeller. Total värmeeffekt Total hårdhet vid minsta uppvärmningsyta i pannan ) 0 l/kw > 0 l/kw < 50 l/kw > 50 l/kw kw dh mol/m dh mol/m dh mol/m < 50 > 50 till 00 Ingen begäran eller < 6,8 ) < ), 0, 0,0, 8,4,5 0, 0,0 Total värmeeffekt Total hårdhet vid minsta uppvärmningsyta i pannan ) 0 l/kw > 0 l/kw < 50 l/kw > 50 l/kw kw dh mol/m dh mol/m dh mol/m ) För anläggningar med vattenvärmare för centralvärme och för system med elektriska värmeelement ) För särskilda systemvolymer (liter nominell vo lym/värmeeffekt; i anläggningar med flera pannor ska den lägsta effekten för varje enhet användas). De här uppgifterna gäller bara när påfyllnings - och spädvattnet är tre gånger anläggningens volym. Om tre gånger anläggning ens volym överskrids måste vattnet, precis som när nämnda gränsvärden överskrids, behandlas enligt kraven i VDI (avhärd ning, avsaltning, hårdhetsstabilisering eller avslamning). Tillåten salthalt Värmevattnets egenskaper Elektrisk ledningsför måga vid 5 C Utseende Enhet Låg salthalt Hög salthalt µs/cm < Fritt från sedimenterande material ph -värde vid 5 C 8, 0,0 ) 8, 0,0 ) Syre mg/l < 0, < 0,0 ) För aluminium och aluminiumlegeringar inskränks det tillåtna ph -intervallet till mellan 6,5 och 8, Fylla på och avlufta värmesystem. Spola igenom värmesystemet noga innan du fyller på det.. Kontrollera om det finns anordningar för behandling av värmevattnet.. Öppna alla radiatorventiler. 4. Lossa den fabriksmonterade snabbavluftarens lock med ett eller två varv. Se till att öppningen av locket inte är vänt mot riktningen för elektroniska komponenter. 5. Anslut påfyllnings - och avtappningskranen på värmesy stemet enligt standard med en värmevattenförsörjning på installationsplatsen. Du får inte fylla värmesystemet över påfyllnings - och avtappningskranen på produkten! 6. Öppna värmevattenförsörjningen. 7. Kontrollera i förekommande fall att båda avstängnings ventilerna på produkten är öppna. 8. Dra långsamt ut påfyllnings - och avtappningskranen ur värmesystemet för att fylla det. 9. Stäng avluftningsventilen vid produkten så snart vatten tränger ut. 0. Fyll anläggningen till ett anläggningstryck från 0, MPa (,0 bar) till 0, MPa (,0 bar). Anmärkning I ett uppvärmningssystem i flera våningar kan ett högre systemtryck krävas.. Stäng värmevattenförsörjningen.. Avlufta den lägst belägna radiatorn, tills vattnet som kommer ut vid avluftningsventilen är fritt från bubblor.. Avlufta alla de övriga radiatorerna tills hela värmesyste met fyllts med vatten _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll 5

16 7 Driftsättning 4. För att lufta värme - eller beredarvärmekretsen, välj kontrollprogrammet ( Sida 4) P.00. Produkten är inte i drift, cirkulatoinspumpen på plats körs intermittent. Kontrollprogrammet körs ca. 6,5 minuter. 5. Tryck på knappen i igen för att lufta beredarladdkres ten. 6. Fyll på med vatten om anläggningstrycket faller under 0,08 MPa (0,8 bar) vid körningen av kontrollprogram met. 7. Läs av anläggningstrycket på displayen under kontroll programmet. Om anläggningstrycket faller, fyll på an läggningen igen och lufta igen. 8. Stäng påfyllnings - och avtappningskranen till värme systemet och värmevattenförsörjningen och ta bort slangen. 9. Kontrollera tätheten hos alla anslutningar och i hela värmesystemet. 7.9 Fylla på kondenslås Fara! Förgiftningsrisk genom läckande avgaser! Ett tomt eller otillräckligt fyllt vattenlås kan leda till att avgaser läcker ut i rummet. Fyll före idrifttagning av produkten kon denslåset genom avgasporten i avgas samlaren med vatten. Fyll på ca.,5 liter vatten genom kondensatavloppsled ningen och ner i kondenslåset. Skjut på kondensatavloppsledningen på kondensatfällan igen. 7.0 Kontrollera och anpassa gasinställningen 7.0. Kontrollera fabriksinställningen Förbränningsinställningen i produkten har kontrollerats på fabriken och förinställts för den gastyp som anges på typ skylten. Kontrollera innan du tar produkten i drift att typskyltens uppgifter om gasgrupp stämmer med den gasgrupp som finns på installationsplatsen. Gäller vid: Produktens utförande stämmer inte med gasgruppen på plat - sen Ta inte produkten i drift. Gäller vid: Produktens utförande stämmer med gasgruppen på platsen Gör så här Kontrollera gastryck utan belastning. Stäng gasventilen.. Lossa skruven vid testnippeln () före gasarmaturen.. Anslut en manometer. 4. Öppna gasventilen. 5. Ta produkten i drift med kontrollprogrammet P.0 eller sotarfunktionen. 6. Mät gastrycket utan belastning mot atmosfärtrycket. Giltighet: Sverige. Stäng kondensvattenavledning på baksidan av produk ten innan fyllning av vattenlåset. Se instruktionerna om läggning av kondensvattenavledning i kapitlet "Ansluta kondensvattenavledning ( Sida ). Tillåtet gastryck utan belastning med naturgas G0:,8,5 kpa (8,0 5,0 mbar) 7. Ta produkten ur drift. 8. Stäng gasventilen. 9. Ta bort manometern. 0. Dra åt mätnippelns skruv ().. Öppna gasventilen.. Kontrollera att mätnippeln är gastät. Gäller vid: Luft -/avgaskanaler ännu inte anslutna Fyll på kondenslåset över avgasöppningen i avgassam laren () (kapacitet ca,5 liter). Gäller vid: Luft -/avgaskanaler redan anslutna Dra av kondensatavloppsledningen () från kondensat fällan. 6 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

17 Driftsättning 7 Gäller vid: Gastryck utan belastninginte i det tillåtna området eller så av - viker gasanslutningstrycket (vilotryck) med mer än 0,5 kpa (5,0 mbar) från gastrycket utan belastning. Se upp! Risk för materialskador och driftstörningar vid felaktigt gasanslutningstryck! Ligger gasanslutningstrycket utanför det tillåtna intervallet kan det leda till driftstör ningar och skador på produkten. Gör inga egna inställningar på produkten. Ta inte produkten i drift. Kontakta gasleverantören om du inte kan åtgärda felet. Stäng gasventilen Kontrollera CO₂-halt Se upp! Risk för felaktiga mätningar på grund av felaktiga mätinstrument! Aktuell mätutrustning arbetar efter O₂ -meto den och räknar på CO₂ -innehållet. En direkt mätning av CO₂, som är möjlig i äldre instru ment kan leda till mätfel, eftersom naturgas beroende på förekomst innehåller CO₂. Använd endast aktuell mätutrustning en ligt O₂ -metoden. Kontroll vid maximallast Ta produkten i drift med kontrollprogrammet ( Sida 4)P.0. Efter stabiliseringsperioden på minut kontrolleras produkten vid maximallast. Förslut mätöppningen hos mätsonden ordentligt under mätningen. När det maximala skortensdraget i avgasledningen över stiger 0 Pa tar du bort locket till revisionsöppningen i avgasledningen och sätter dit det igen efter mätningen. Mät CO₂ -innehållet i avgasen. Jämför mätvärdet med motsvarande värde i tabellen. Efter stabiliseringsperioden på minut kontrolleras produkten vid minimallast. Mät CO₂ -innehållet i avgasen. Jämför mätvärdet med motsvarande värde i tabellen. Avsluta kontrollprogrammet P.0 genom att samtidigt trycka på knapparna i och + eller genom att trycka på knappen Återställning. Giltighet: Sverige Gäller vid: Mätvärde för minimallast och/eller maximallast ligger inte inom angivet intervall Utför inställning av CO₂ -innehåll. Avsluta kontroll Ta produkten ur drift. Förslut mätöppningen i avgasledningen och kontrollera den för läckor. Kontrollera att gasledningen, avgassystemet, produkten och uppvärmningssystemet håller tätt Förbered inställning av CO₂-innehåll Giltighet: Sverige. När det maximala skortensdraget i avgasledningen överstiger 0 Pa tar du bort locket till revisionsöpp ningen i avgasledningen och sätter dit det igen efter mätningen.. Utför inställning av CO₂ -innehållet enligt den angivna ordningen eftersom inställningen vid maximallast även förändrar minimallasten i enlighet därmed Ställ in CO₂-innehåll efter maximallast (gas-luft-förhållande/inställning av luftfaktor) Giltighet: Sverige Inställningsvärden Enhet Naturgas (G0/G5) CO₂ efter 5 min maximallast drift CO₂ efter 5 min minimallastdrift Vo lym % Vo lym % 9, ±0, 9,0 ±0, Inställd för Wobbeindex W s kwh/m³ 5,0 O₂ efter 5 min maximallastdrift Vo lym % 4,89 ±,80 CO -halt ppm 50 Avsluta kontrollprogrammet P.0 genom att samtidigt trycka på knapparna i och + eller genom att trycka på knappen Återställning. Kontroll vid minimallast Ta produkten i drift med kontrollprogrammet ( Sida 4)P.0.. För in avgasmätarens mätsond i mätöppningen i avgas ledningen.. Ta bort täckkåpan vid gasarmaturen.. Ta produkten i drift med kontrollprogrammet ( Sida 4)P.0. Efter stabiliseringsperioden på minut kontrolleras produkten vid maximallast. 4. Bestäm CO₂ -innehåll vid maximallast ( Sida 7) och jämför de uppmätta värdena med motsvarande värden i tabellen _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll 7

18 7 Driftsättning Inställningsvärden Enhet Naturgas (G0/G5) CO₂ efter 5 min maximallast drift CO₂ efter 5 min minimallastdrift Vo lym % Vo lym % 9, ±0, 9,0 ±0, Inställd för Wobbeindex W s kwh/m³ 5,0 O₂ efter 5 min maximallastdrift Vo lym % 4,89 ±,80 CO -halt ppm Ställ in CO₂ -innehållet vid behov med genom att vrida gasgenomflödesskruven med en sexkantsnyckel (). 6. Vrid inte skruven mer än /8 varv i taget och vänta i ca minut efter varje ny inställning för att låta värdet stabilisera sig. 7. Vrid åt vänster för att öka CO₂ -innehållet eller vrid åt höger för att minska CO₂ -innehållet. 8. Går det inte att ställa in värdet inom det föreskrivna området, får produkten inte tas i drift. 9. Kontrollera kvaliteten på förbränningen genom syngla set efter inställningen. Efter att lågan har stängts av får det inte heller synas någon glöd på brännarens yta. 0. Avsluta kontrollprogrammet P.0 genom att samtidigt trycka på knapparna i och + eller genom att trycka på knappen Återställning.. Montera täckkåpan vid gasarmaturen Ställ in CO₂-innehåll efter minimilast (gasluft-förhållande/inställning av luftfaktor) Giltighet: Sverige Anmärkning Inställningen av CO₂ -innehåll vid maximallast änd rar även CO₂ -innehållet vid minimallast. En juste ring av minimallast krävs endast i undantagsfall. Inställningsvärden Enhet Naturgas (G0/G5) CO₂ efter 5 min maximallast drift CO₂ efter 5 min minimallastdrift Vo lym % Vo lym % 9, ±0, 9,0 ±0, Inställd för Wobbeindex W s kwh/m³ 5,0 O₂ efter 5 min maximallastdrift Vo lym % 4,89 ±,80 CO -halt ppm Ställ in CO₂ -innehållet vid behov med genom att vrida gasgenomflödesskruven med en sexkantsnyckel (torx 40) (). 6. Vrid inte skruven mer än /8 varv i taget och vänta i ca minut efter varje ny inställning för att låta värdet stabilisera sig. Ett halvt varv (80 ) resulterar i en ändring av CO₂ koncentration från ca.,0 vol. %. 7. Vrid åt höger för att öka CO₂ -innehållet eller vrid åt vänster för att minska CO₂ -innehållet. 8. Observera CO -emission under inställning av CO₂ innehåll. Om CO -värdet vid riktigt CO₂ -innehåll är >00 ppm är gasventilen inte riktigt inställd. Använd i så fall en grundinställning av CO₂ -innehåll vid maximallast ( Sida 7). 9. Går det inte att ställa in värdet inom det föreskrivna området, får produkten inte tas i drift. 0. Kontrollera kvaliteten på förbränningen genom syngla set efter inställningen. Efter att lågan har stängts av får det inte heller synas någon glöd på brännarens yta.. Avsluta kontrollprogrammet P.0 genom att samtidigt trycka på knapparna i och + eller genom att trycka på knappen Återställning.. Montera täckkåpan vid nollpunktskruven Avsluta justering av CO₂-innehållet. Ta produkten ur drift.. Förslut mätöppningen och kontrollera den för läckor. 7. Kontrollera produktens funktion och täthet. För in avgasmätarens mätsond i mätöppningen i avgas ledningen.. Ta bort täckkåpan från nollpunktskruven ().. Ta produkten i drift med kontrollprogrammet ( Sida 4)P.0. Efter stabiliseringsperioden på minut kontrolleras produkten vid minimallast. 4. Bestäm CO₂ -innehåll vid minimallast ( Sida 7) och jämför de uppmätta värdena med motsvarande värden i tabellen.. Kontrollera funktionen och tätheten hos produkten.. Ta produkten i drift.. Kontrollera särskilt brännarens packning med hjälp av ett CO₂ -mätapparat för gastäthet. Vid behov, koppla ur brännarens packning med ett vridmoment på Nm. 4. Kontrollera att gasledningen, avgassystemet, uppvärm ningssystemet och varmvattenledningarna håller tätt. 5. Kontrollera all styr -, regler - och övervakningsutrustning för korrekt funktion. 6. Kontrollera att luft -/avgaskanalerna och kondensatav loppsledningarna har monterats rätt och sitter stadigt. 7. Kontrollera övertändning och regelbundet lågmönster för brännaren (diagnostisk punkt d.44: < 50 = mycket bra låga, > 700 ingen låga). 8. Kontrollera att alla beklädnadsdelar monterats enligt föreskrifterna. 8 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

19 Anpassning till värmesystemet Kontrollera värmedriften Se till att ett värmebehov finns, t.ex. genom att ställa reglaget på en högre önskad temperatur. Om produkten fungerar som den ska, måste vär mekretsen för värmekretspumpen starta. 7.. Kontrollera varmvattenberedningen Gäller vid: Ansluten varmvattenberedare Se till att varmvattenberedarens termostat begär upp värmning. Kontrollera funktionen för varmvattenbered ningen genom att skapa en värmebegäran från en an sluten varmvattenberedare. Har du anslutit ett reglage där varmvattentemperaturen kan ställas in, så ställ in värmegeneratorns varmvatten temperatur på högsta möjliga värde. Ställ in den temperatur som önskas i den anslutna varm vattenberedaren med termostaten. Tryck på knappen i. I displayen visas den tillhörande diagnosinformatio nen. 8 Anpassning till värmesystemet 8. Hämta diagnoskoder Med hjälp av de parametrar som markerats som inställbara i översikten över diagnoskoder kan du anpassa produkten till värmesystemet och till kundens behov. Diagnoskoder översikt ( Sida 8) Gå till installatörsnivån. ( Sida ) Vid behov använd knapparna eller + och ställ in önskat värde (displayen blinkar). + Tryck samtidigt på knapparna i och +. På displayen visas d.00. Tryck på knappen i 5 sekunder (tills displayen slutar blinka) för att spara värdet. Välj med knapparna eller + den önskade diagnosko den _0 ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll 9

20 8 Anpassning till värmesystemet Minskar returtemperaturen för värmevattnet snabbt, då pum pen är i drift (inom 0 minuter) längre än minimitiden på fem minuter. Driftläget "intermittent" kan när som helst avbrytas av brännaren och pumpen återgår till normal värmedrift. 8.4 Ställ in brännarspärrtid och dellast Tryck samtidigt på knapparna i och + eller tryck inte på någon knapp under 4 minuter. + Den nuvarande framledningstemperaturen eller som tillval, fyllningstrycket i värmesystemet, visas i dis playen igen. 8. Ställa in maximal framledningstemperatur Under d.7 kan du ställa in maximal framledningstemperatur för värmedrift. Under d.78 kan du ställa in maximal framledningstemperatur för bredardrift. 8. Ställa in pumpens eftergångstid och driftsätt Under d.0 kan du ställa in pumpens eftergångstid. Under d.7 kan du ställa in pumpens eftergångstid på en beredarladdpump som är direkt ansluten till produkten. Om beredarladdpumpen är ansluten till en reglerutrustning calormatic 60 eller auromatic 60, ställer du in pumpens eftergångstid på reglerutrustningen. Under d.8 kan du ställa in pumpdrift Eco (intermittent) eller Comfort (kontinuerlig). Vid Comfort slås den externa värmekretspumpen på när: rumstermostat över klämma -4-5 kräver värme och rumstermostat eller installationsregulatorn över klämma anger ett börvärde för framledningstemperaturen är högre än 0 C eller över ebus större än 0 C och produkten är i vinterläge (vredet för värmeframlednings temperatur är inte i till vänster) och anläggningstermostaten är avstängd. Pumpen stängs av när: ett av de ovan nämnda kriterierna inte längre uppfylls och pumpens eftergångstid har gått ut. Brännarspärrtiden har inget inflytande på pumpen. Om nå got av villkoren inte gäller under efterkörningstiden avslutas denna ändå. Eco innebär att restvärmen efter varmvattenberedningen leds bort och utnyttjas i de fall, när värmebehovet är myc ket lågt och skillnaderna stora mellan börtemperaturerna för varmvattenberedningen och för värmedriften. På så vis und viks att bostadsrummen får otillräcklig försörjning. Vid det aktuella värmebehovet arbetar pumpen i 5 minuter var 0:e minut, räknat från när eftergångstiden löper ut. Om en temperatursensor är ansluten i retur: Varje gång brännaren slår från aktiveras en elektronisk spärr mot återinkoppling under en viss, bestämd tid. Detta för att förhindra energiförluster genom alltför frekvent till - och från koppling. Du kan anpassa brännarspärrtiden till värmesy stemets betingelser. Brännarspärrtiden är endast aktiverad vid värmedrift. Under d.0 kan du ställa in maximal brännar spärrtid. Produkten är utrustad med en automatisk styrning av värme och beredarladdardellast. Om diagnospunkterna d.00 eller d.77 är på maximalvärdet är respektive dellast kontinuerligt optimerat med avseende på det aktuella brännarutnyttjandet. Efter ett avbrott i strömförsörjningen eller genom att trycka på återställningsknappen återställs det aktuellt meddelade värdet till maximallast för att inte hindra anpassnings -och testförfaranden. Dellast värme kan ställas in fast under d.00 och ackumulatordellasten under d.77. Funktionen blir då inaktiverad om ett mindre värde sätts som det högsta värdet. 8.5 Startförhållanden Vid en värmebegäran går produkten i ca 5 sekunder i statu sen S.0 (pumpdrift), sedan startar fläkten (S.0... S.0). Efter att ha nått starthastigheten öppnas gasventilen och brännaren startas (S.04). Produkten drivs nu i 0 till 60 sekunder med lägsta effekt be roende på panntemperaturen. Beroende på börvärdesavvi kelsen ställs sedan det beräknade hastighetsbörvärdet in. 8.6 Överlämna produkten till användaren. Avsluta installationen med att klistra fast dekal 8559 (medföljer) med text på användarens språk på produk tens framsida.. Förklara för användaren var säkerhetsanordningarna sitter och hur de fungerar.. Instruera användaren i hur produkten ska hanteras. Besvara alla eventuella frågor. Hänvisa användaren speciellt till säkerhetsanvisningarna som han måste beakta. 4. Upplys användaren om att underhåll måste utföras på produkten med föreskrivna intervall. 5. Lämna över alla anvisningar och produktdokument så att användaren kan spara dem. 6. Visa användaren vilka åtgärder som vidtagits för att sä kerställa förbränningsluftförsörjningen och avgasled ningen och påpeka att dessa inte får ändras. 7. Informera användaren om att anvisningarna ska förva ras i närheten av produkten. 8. Förklara för operatören om nödvändiga systemtryck samt åtgärder för påfyllning och avluftning av värmesy stemet om det behövs. 9. Påpeka att vid påfyllning av värmesystemet på plats måste vattenkvaliteten beaktas. 0. Informera operatören om rätt (ekonomisk) inställning av temperaturer, styrenheter och termostatventiler. 0 Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv _0

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning allstor Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 68 Solvärmemodul SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax 02 9 8 28 0 info@vaillant.de

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 900 Kommunikationsenhet SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Läs mer

Ackumulatortank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Ackumulatortank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning Ackumulatortank allstor SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning 00096 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 0 D-89 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax 0 9 8 8 info@vaillant.de www.vaillant.de Säkerhet

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

allstor Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VIH Q 75 B

allstor Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VIH Q 75 B Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll allstor VIH Q 75 B Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

eloblock Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer FIsv, SE

eloblock Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer FIsv, SE Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll eloblock VE FIsv, SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Tel.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING VC 185 EU VC 245 EU

INSTALLATIONSANVISNING VC 185 EU VC 245 EU INSTALLATIONSANVISNING VC 185 EU VC 245 EU VÄRME, VARMVATTEN OCH REGLERING Innehållsförteckning Sida 1 Typöversikt 2 2 Föreskrifter 3 3 Dimensioner och mått 4 4 Installation 6 5 Elinstallation 8 6 Drifttagning

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Vaillant Thermocompact VC 112 E VÄRME, VARMVATTEN OCH REGLERING Innehållsförteckning Sida 1 Typöversikt 2 2 Apparatuppbyggnad 3 3 Dimensioner och mått 4 4 Föreskrifter 5 5 Installation

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Bruksanvisning. Logano Plus SB615

Bruksanvisning. Logano Plus SB615 Bruksanvisning Logano Plus SB615 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 Produkten

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

2 -zonsats. Anvisningar för installation och underhåll. Anvisningar för installation och underhåll. För installatörer VWZ ZK

2 -zonsats. Anvisningar för installation och underhåll. Anvisningar för installation och underhåll. För installatörer VWZ ZK Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll 2 -zonsats VWZ ZK SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon

Läs mer

eloblock Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren FIsv, SE Vägghängd elpanna Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

eloblock Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren FIsv, SE Vägghängd elpanna Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning eloblock Vägghängd elpanna FIsv, SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren Bruksanvisning Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 För användaren Viktig allmän information Använd endast värmepannan ändamålsenligt och följ bruksanvisningarna.

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning Therme Varmvattenberedare Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmvattenberedare Innehållsförteckning Använda symboler... 3 Monteringsanvisning Vattenförsörjning... 4 Placering...

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserande gaspanna 87 till 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserande gaspanna 87 till 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserande gaspanna 87 till 142 kw Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCROSSAL 300 Typ CM3 Kondenserande gaspanna för naturgas Med modulerande MatriX-strålningsbrännare

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar:

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Leveransinnehåll P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Pannkroppen är behandlad med antirost grundfärg och inslaget i plast för att skydda mot transportskador. Asklådan finns under rostret,

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Dimensioner och anslutningar 4 3 Montering 5 3.1 Installation 5 3.2

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Monterings- och skötselanvisningar

Monterings- och skötselanvisningar Monterings- och skötselanvisningar E VAT T E V Ä R M A R E S V R W 0/ 0/8 0/ 0 0 0 8 U 9 9 R e v. F U K T I O S B E SKRIVIG Thermia SVR är en förrådsvattenvärmare med elektrisk uppvärmning. Uppvärmningen

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Solvärmeladdstation. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. auroflow exclusiv. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Solvärmeladdstation. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. auroflow exclusiv. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning Solvärmeladdstation auroflow exclusiv SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Läs mer