Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Boo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen kl Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Margot Eriksson (s) Bertil Forsberg (fp) Jan Håkansson (m) Lars Andersson (s) Per Gustafsson (s), tjänstgörande ers för Said El Kazemi (v) Sten-Olof Olsson (fp), tjänstgörande ers för Lars Nyquist (m) Övriga närvarande Bo Ivarson, förvaltningschef Lennart Mikaelsson, planerings- och trafikchef Eva Larsson, VA- och renhållningschef Ingrid Öhlén, administrativ chef Monica Boo, nämndsekreterare Justerare Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen torsdagen den 9 mars 2006 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Boo Ordförande Roland Leben Justerare Gunnar Eriksson Per-Åke Söderström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Tekniska nämndens arkiv, Kungsgatan 30 Underskrift Monica Boo

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(16) TN 11 Godkännande av föredragningslistan Godkänner föredragningslistan med föreslaget tilläggsärende. Utsänd föredragningslista upptar tio ärenden. Föreslås följande tilläggsärende: - Badhus i framtiden.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(16) TN 12 Förvaltningschefens information Noterar informationen. Förvaltningschefen rapporterar om stängningen av badhuset på grund av de höga halterna av legionellabakterien och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att badhuset ska kunna öppnas igen. Bland annat kommer en extra elpanna monteras för att höja temperaturen på vattnet.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(16) TN 13 Arbetsutskottets anmälan om fattade beslut Noterar informationen. Tnau 2 Tnau 3 Tnau 5 Förvaltningens information. Ärenden för kännedom. Information upphandling småbåtshamn Marieberg. Tnau 6 Information preliminär olycksstatistik Tnau 7 Tnau 8 Tnau 9 Tnau 10 Tnau 11 Tnau 13 Tnau 14 Tnau Remissvar motion angående Svedjegården. Inköp av matvaror enligt Arvikamodellen. Trafiken på V:a Ringvägen. Belysningsstolpar södra delen av kommunen. Korsningen N:a Staketgatan-Kungsgatan. Information renhållningstaxa. Information avfallsplan. Förvaltningschefens information. Tnau Ärenden för kännedom.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(16) TN 14 Tnau 19 Dnr 06:10 Internkontroll 2005 samt förslag till internkontrollplan 2006 Exp: ks Tekniska nämnden godkänner förvaltningens uppföljning av internkontrollplanen för 2005 och förslag till åtgärder (bilaga 1) samt att uppföljningen tillställs kommunstyrelsen. Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2006 (bilaga 2) samt att densamma tillställs kommunstyrelsen. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärende I enlighet med av tekniska nämnden beslutad internkontrollplan för 2005 (bilaga 1) har följande kontroller gjorts: Regel/rutin Kontrollmoment Metod 1) Delegation Att delegationsordningen följs Stickprov, 48 fakturor 2) Attestreglementet * a) Att två personer har behandlat leverantörsfakturor. b) Att slaget som använts vid konteringen överensstämmer med varan/tjänsten. 3) Livsmedelshantering Livsmedel och lokaler för livsmedelshantering Stickprov, 48 fakturor Stickprov av egenkontrollen vid Brogårdsskolans kök 4) VA-verksamheten Vattenverket och Reningsverket Stickprov av återkommande besiktning enligt AFS 2002:1 (Fortlöpande tillsyn av tryckkärl). * Förvaltningen har gjort bedömningen att med delegationsordningen avses även attestreglementet

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(16) TN 14, forts. Kontrollerna avseende punkt 1 och 2 genomfördes under oktober 2005, avseende punkt 3 och 4 under vecka Resultat av kontrollerna: 1) Samtliga fakturor som kontrollerades var attesterade enligt delegationsordningen. 2) a) Av de 48 fakturorna hade endast 23 % behandlats av två personer vilket inte är inte tillfredsställande. Vid analys av kontrollen framgår att det som regel är den person som beställt varan/tjänsten som har attesterat fakturan. Anpassning av attestreglementet till scanningrutinen pågår. Därefter ska utbildning genomföras för samtliga attestanter. 2 b) 52 % av fakturorna var konterade med rätt slag. Av de felaktiga slagen avser 16 % ett slag som ändrades Detta kan bero dels på bristande informationen och dels på bristande kunskap. Detta innebär att utbildning krävs avseende vikten av att använda rätt slag vid konteringen bl a med hänsyn till räkenskapssammandraget till SCB. 3) Vid kontrollen av dokumentationen framkom att den brister då det inte går av att avläsa vilket år kontrollerna gjorts. Dokumentation av kontrollerna har heller inte alltid genomförts med de intervall som framgår av egenkontrollen. Kostchefen följer kontinuerligt upp egenkontrollen i verksamheten och kommer då att påtala bristerna och ansvara för att dessa åtgärdas. 4) Avstämning av 31 besiktningsprotokoll på tryckbärande anordningar är genomgångna mot egenkontroll för revision. Samtliga är utförda på ett riktigt sätt enligt anvisning med signatur och datum på avsett protokoll. Vid 21 av de 31 tryckbärande anordningarna har tillsyn utförts med korrekt intervall. Brister finns där tillsynsintervallet är 3 månader. 5 av besiktningarna är genomförda endast 1 gång sedan upprättandet av kontrollen i maj medan 5 st endast avviker med en månad från intervalltiden. Hela egenkontrollen för vattenverket kommer att få en genomgående revision i och med kommande ombyggnad av vattenverket. Internkontrollplan 2006 Förvaltningen har i samråd med ekonomikontorets inköpsfunktion gått igenom internkontrollplanen för 2005 och funnit att den mycket väl kan gälla över en längre tid än ett år. Översyn av internkontrollplanen har gjorts och viss komplettering är föreslagen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(16) TN 14, forts. Eftersom stickprov gjorts på vissa kontrollmoment under 2005 kommer förvaltningen att välja andra kontrollmoment vid granskningen Det är också möjligt för tekniska nämnden att föreslå förvaltningen vilka moment som ska vara föremål för kontroll under år Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att - godkänna förvaltningens uppföljning av internkontrollplanen för 2005 och förslag till åtgärder samt att uppföljningen tillställs kommunstyrelsen. - godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan för (bilaga 2) samt att densamma tillställs kommunstyrelsen.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(16) TN 15 Dnr 04:156 Bokslut 2005 Exp: ks Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till bokslut för skatte- och taxefinansierade verksamheter med verksamhetsberättelser och personalredovisning för verksamhetsåret Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till balanspost. Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag avseende den skattefinansierade verksamhetens över-/underskott. Tekniska nämnden antar förvaltningens redovisning av investeringsprojekt och förslag till balanseringar. Tekniska nämnden tillställer kommunstyrelsen bokslutet med ovanstående förslag. Ärende Tekniska förvaltningen överlämnar preliminära bokslutshandlingar avseende år I handlingarna ingår ekonomiskt utfall, verksamhetsberättelser, uppföljning av inriktnings- och effektmål, redovisning av investeringsprojekt samt personalredovisning. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att: anta förvaltningens förslag till bokslut för skatte- och taxefinansierade verksamheter med verksamhetsberättelser och personalredovisning för verksamhetsåret anta förvaltningens förslag till balanspost. anta förvaltningens förslag avseende den skattefinansierade verksamhetens över-/underskott. anta förvaltningens redovisning av investeringsprojekt och förslag till balanseringar. tillställa kommunstyrelsen bokslutet med ovanstående förslag.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(16) TN 16 Tnau 18 Dnr 06:17 Torghandel m m Exp: ks Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 1. att se positivt på föreslagna åtgärder, men med beaktande av förvaltningens synpunkter. 2. att de torghandlare som frivilligt vill flytta till gågatan gör detta under en försöksperiod på ca två år och under tiden ska kommunen ta ett att slutgiltigt ställningstagande till funktion och utformning av torgen mm. Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutspunkt 2 till förmån för eget yrkande. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut och uppdrar till förvaltningen att återkomma till nämnden med ett nytt beslutsförslag. Bakgrund KRUT, Kristinehamns Utvecklingssamverkan har i skrivelse till kommunen framfört att den traditionella torghandeln bör flyttas från S:a Torget till lämplig plats på gågatan där kommunen tillhandahåller enhetliga torgstånd. Den del av torghandeln som inte är traditionell torghandel erbjuds fortsatt plats på S:a Torgets östra del. Befintlig parkering för rörelsehindrade flyttas från S:a Torget till gågatans norra del, vidare bör S:a Torgets västra del utnyttjas som parkeringsyta (avgiftsfri korttidsparkering) för personbilar och turistbussar. Synpunkter Tekniska förvaltningen ser inga hinder med att flytta torghandeln till gågatan, under förutsättning att detta inte innebär några inskränkningar i framkomligheten på gågatan. Problem kan uppstå vid gränsdragning om vad som är traditionell torghandel. Avgörande i frågan bör tas av en kommitté bestående av representanter från KRUT och torghandlarna, som även fördelar platserna.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(16) TN 16, forts. Parkeringsplatsen för rörelsehindrade som idag finns på S:a Torget bör vara kvar och parkeringen i gågatans norra del kan utgå och ersättas med gågata fram till Nya Kyrkogatan. När AMS ianspråktar parkeringsdäcket på kv. Merkurius utgår ca 45 platser. Under våren 2006 kommer parkeringen i kv. Sirius att utökas med 25 platser och N:a Torget med ca 20 platser som avgiftsfri korttidsparkering, varvid antalet parkeringsplatser i centrum förblir i stort sett oförändrat. Någon akut brist på parkeringsplatser i centrum finns ej i nuläget men man måste vara observant på om antalet turistbussar i centrum ökar och ha S:a Torget som ett alternativ om behov uppstår. Summering Förvaltningen ställer sig positiv till de av KRUT föreslagna åtgärderna med beaktande av ovan nämnda synpunkter. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka de av KRUT föreslagna åtgärderna med beaktande av tekniska förvaltningens framförda synpunkter. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet diskuterar de föreslagna åtgärderna. Gunnar Eriksson (s) ställer sig tveksam till torghandel på gågatan med risk för begränsad framkomlighet. Planerings- och trafikchefen framhåller att Vintergatans torg är ett alternativ. Ordföranden, Roland Leben (kd) anser att det är viktigt att det klart framgår att det är KRUT som står ansvarig för omvandlingsprocessen. Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till nämnden utan beslutsförslag och att planerings- och trafikchefen gör en avstämning med KRUT och återkommer till nämnden med ett nytt beslutsförslag. Tekniska nämndens behandling Komplement till torghandel Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrog åt förvaltningen att till tekniska nämndens sammanträde kontakta företrädare för KRUT och komplettera ärendet. Förvaltningen är överens med KRUT att de som vill flytta gör det frivilligt, de som vill vara kvar på S:a Torget kommer att ges möjlighet till detta.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(16) TN 16, forts. KRUT har för avsikt att via IFO handha och fördela torgstånd, lämna ut dessa och återställa samt städa platsen vid varje tillfälle. Det kommer inte att belasta förvaltningens driftbudget. De som kommer att erbjudas plats på gågatan enligt KRUT är traditionell torghandel som är registrerad i Kristinehamns kommun. Förvaltningen är tveksam till om denna typ av konkurrensbegränsning på allmän platsmark är juridiskt hållbar. Detta bör utredas vidare innan ett slutligt ställningstagande. Torghandelsstadgan bör revideras om förslaget genomförs. För att parkeringen för rörelsehindrade ska ges en god utformning bör den asfalteras så att rullstolar o dyl. kan trafikera parkeringen på ett bekvämt sätt. En översyn av torgen och området däromkring måste utföras för att centrum och torgen på ett optimalt sätt ska kunna utvecklas och däri ingår torghandeln som en viktig ingrediens. Detta arbete har tidigare påbörjats ett antal gånger men någon slutgiltig lösning har inte redovisats. Tekniska förvaltningens beslutsförslag. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 1. att se positivt på föreslagna åtgärder men med beaktande av förvaltningens synpunkter. 2. att de torghandlare som frivilligt vill flytta till gågatan gör detta under en försöksperiod på ca två år och under tiden ska kommunen ta ett att slutgiltigt ställningstagande till funktion och utformning av torgen mm. Yrkande Gunnar Eriksson (s) yrkar för socialdemokraternas räkning avslag på tekniska förvaltningens beslutsförslag punkt 2 angående torghandlares flytt till gågatan. Ordföranden prövar först tekniska förvaltningens beslutsförslag punkt 1 varvid han finner att tekniska nämnden bifallit detsamma. Därefter prövar ordföranden tekniska förvaltningens beslutsförslag punkt 2 mot socialdemokraternas yrkande, varvid ordföranden finner att tekniska nämnden bifallit förvaltningens beslutsförslag. Socialdemokraterna reserverar sig mot punkt 2 i beslutsförslaget till förmån för eget yrkande.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(16) TN 17 Tnau 20 Dnr 05:143 Information angående tillägg till underlag för taxeändring p g a höjning av deponiskatt m m, TN Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. Arbetsutskottets förslag Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. Informationen Följande två punkter i den 31 januari 2006 ska lyftas ut för separat behandling: Att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att - besluta att kommande förändringar av skatter och liknande avgifter som står utanför kommunens påverkansmöjlighet får fullt genomslag i taxan när de införs. - besluta att delegera till tekniska nämnden att besluta om tidpunkten för höjningen av taxan p g a förändringar i skatter och liknande avgifter enligt punkten ovan. Vid kontroll med Renhållningsverksföreningens (RVF:s) jurist visade det sig vara helt i sin ordning att ha denna typ av beslut för de skatter som riktar sig direkt till den verksamhet som vi bedriver, d v s exempelvis deponiskatt på Strandmossen. Det vi i första hand avsåg med denna punkt var dock den kommande förbränningsskatten och den betalar vi indirekt via en mottagningsavgift i Karlskoga. I praktiken innebär det att de kan höja denna mottagningsavgift mer än bara på grund av skattehöjningen och det ska inte gå igenom utan att det finns möjlighet att förhandla om avgiftens storlek. För denna typ av avgifter är det alltså bättre att kommunfullmäktige fastställer en ram inom vilken vi kan höja taxan under en begränsad tidsperiod. Eftersom det kräver lite mer arbete att utreda storleken på den ramen och de andra punkterna i beslutet brådskar väljer vi att lyfta ut de angivna punkterna för vidare utredning.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(16) TN 18 Tnau 21 Dnr 05:151 Tillbyggnad maskinhall inkl. sandtvättsutrustning samt utbyte maskinell utrustning i sandfång vid Fiskartorpets avloppsreningsverk Tekniska nämnden beslutar att anvisa resterande medel för projektet genom ianspråktagande av kkr ur va-fonden. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärende Under senare delen av 2005 upphandlades genom anbudsförfrågan tillbyggnad maskinhall inklusive sandtvättsutrustning vid Fiskartorpets avloppsreningsverk. Lagstiftningskrav betr. deponiförbud för organiskt avfall medförde att tvättning av sand och material från sandtvätt blev nödvändig. Deponidispens erhölls för 2005 och första delen av 2006 från deponiförbudet, under det att åtgärder vidtogs för slutlig lösning. År 2003 togs beslut om upplåning med kkr i 2004 års budget för finansiering av då planerad anskaffning av sandtvättsutrustning för att lösa kommande lagstiftningskrav. Djupare studier visade sedermera att det inte var tekniskt möjligt att placera utrustningen i befintliga tillgängliga utrymmen vid avloppsverket utan projektet krävde även nybyggnad av lokal för ändamålet. Delar av utrymmen togs delvis istället i anspråk för under 2005 gjord utbyggnad för grovrenstvätt och grovrenspress där också verksamheten under förevarande år bedrevs med dispens från deponiförbudet för organiskt avfall. Under projekteringsarbetet och planläggning av byggnadsprojektet har också konstaterats att det i samband med avställning av sandfånget bör vara lämpligt att även då ersätta sandskraporna som funnits i drift från verkets start 1964(!) med ny modern utrustning och nya sandskrapor. Kostnad för denna del är beräknad till 252 kkr. Total projektkostnad för tillbyggnad maskinhall inklusive sandtvättsutrustning och utbyte maskinell utrustning i sandfång blir då kkr, som kräver beslut om ytterligare medelanvisning med kkr för sitt genomförande.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(16) TN 18, forts. Tekniska förvaltningen föreslår därför tekniska nämnden besluta att resterande medel anvisas för projektet genom ianspråktagande av kkr ur va-fonden. Disponibla medel i va-fonden var vid bokslutsredovisning för kkr. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att anvisas resterande medel för projektet genom ianspråktagande av kkr ur va-fonden

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(16) TN 19 Tnau 22 Dnr 04:36 Information anläggning för biologisk behandling av matavfall m m Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. Arbetsutskottets förslag Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. Informationen Vi har fått ny information om den utveckling som gjorts på den komposteringsanläggning som varit föremål för tidigare studier i arbetet med att finna en lämplig metod för biologisk behandling av matavfall m m. En sprängskiss bifogas. Det finns möjlighet att besöka anläggningar som är i drift och har varit det i flera år i Finland. Troligt är att en studieresa anordnas på försommaren för att vi på plats ska kunna se hur det fungerar och ställa frågor kring praktiska delar i hanteringen. Fördelen med denna anläggning är att det är en enkel process. Den ger oss möjlighet att behandla slam så att det uppfyller kommande hygieniseringskrav. Vi kommer, om vi går över till komposterbara latrinkärl, även att kunna hantera latrin i denna anläggning, vilket gör att vi kan lösa även den problemställningen. Fram till dess bör den mobila anläggningen för latrinhantering som tagits fram i Söderköping kunna nyttjas så att vi kommer bort från dispenserna. Vi återkommer med mer information längre fram i vår.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(16) TN 20 Dnr 05:31 Badhus i framtiden Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen at genomföra en förstudie och föreslå möjliga alternativ till framtida badhus i Kristinehamn enligt nedan. Bakgrund/ärende Nuvarande badhus invigdes 1964 och har sedan dess varit i drift utan några omfattande underhållsåtgärder utom vad avser själva bassängen där kakel har bytts. Detta har sedan dess varit ett problem då kakelplattor lossnat. De tekniska installationernas livslängd har överskridits. Vid en besiktning av befintlig reningsanläggning kunde konstateras att den är mycket hårt sliten och ingen kan garantera drift mer än från dag till annan. Dimensionering av anläggningen är gjord utifrån då gällande krav där man sedan fått anpassa efter ökade krav på rening och temperatur. Detta har inneburit att anläggningen gått på maxkapacitet vilket t.ex. gör att mängden badande ej får öka för närvarande. Rörinstallationerna är slitna och avloppsrör i gjutjärn är sönderrostade på vissa platser med läckage som följd. Eventuella felavhjälpande investeringar kan vara bortkastade om man inte gör en omfattande ombyggnad. Badhuset har stora brister vad avser handikappanpassning. Med anledning av det låga statusvärdet på hela badhuset och förändrade myndighetskrav samt övriga behov bör frågan om badhusets framtid utredas. Här bör undersökas möjligheter till ombyggnad av befintligt badhus alternativt ett nytt med lämplig lokalisering. Finansiering av dessa eventuella investeringar blir omfattande varför frågan om alternativa lösningar bör prövas. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra en förstudie och föreslå möjliga alternativ till framtida badhus i Kristinehamn enligt ovan.

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Margot Eriksson (s)

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Margot Eriksson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen, kl 17.00-18.05. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl 17.00-18.30. Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-29 1(38) Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-03-25 11-16

Tekniska nämnden 2014-03-25 11-16 Tekniska 11-16 2 Informationer och överläggningar 5 Upphandling av parkdrift, norra kommundelen... 7 Avslutande av avtal med slamsugningsentreprenör och övertagande av driftledning... 9 Granskning av Bälinge

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer