Roger Johansson Hans Lundgren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roger Johansson Hans Lundgren"

Transkript

1 Jonas Blomgren Anders Estola Börje Johansson Roger Johansson Hans Lundgren

2 Förord Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Bodens kommun, tekniska förvaltningen, och är avslutningskursen på YTH, Väg och Anläggning vid Luleå tekniska universitet. I arbetet med projektet har vi fått användning av våra nyförvärvade teoretiska kunskaper som utbildningen gett oss. Till stor hjälp har också gruppmedlemmarnas tidigare erfarenheter varit. Vårt syfte med rapporten är att den skall kunna användas som ett fungerande underlag till en arbetsplan för ombyggnad av Allégatan med korsningar i Bodens kommun. Ett stort TACK vill vi ge våra handledare och alla andra som på ett eller annat sätt bistått med hjälp under projektarbetet. Jörgen Nyman Martin Lindmark Hans Thunehed Ricardo Cejas Staffan Nordmark Anita Markstedt Beställare, Bodens kommun Utbildningsledare Handledare Inmätare, Bodens kommun Inmätare, Bodens kommun Studievägledare YTH, Väg och Anläggning, Luleå Jonas Blomgren Anders Estola Börje Johansson Roger Johansson Hans Lundgren

3 Innehållsförteckning Examensarbete YTH Väg & Anläggning INLEDNING HISTORIK PROBLEMBESKRIVNING SYFTE MÅL AVGRÄNSNINGAR METODER MÅLGRUPP GEOGRAFISKT LÄGE GEOTEKNISK BESKRIVNING DIMENSIONERING OCH MATERIALVAL VA-SYSTEM FÖRUTSÄTTNINGAR VA-SYSTEM DIMENSIONERING VA-SYSTEM MATERIALVAL RELINING UTFÖRANDE VA DIMENSIONERING OCH MATERIALVAL GATA OCH GC-VÄG DIMENSIONERING ÖVERSIKT PÅ DIMENSIONERING AV GATAN MATERIALVAL UTFORMNING AV GATA OCH GC-VÄG ALTERNATIV GATANS UTFORMNING GÅNG OCH CYKELVÄGENS UTFORMNING BELYSNING FJÄRRVÄRME MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING KOSTNADER...18 REFERENSER...19 BILAGEFÖRTECKNING...20 RITNINGSFÖRTECKNING...21

4 Sammanfattning Rapporten behandlar ombyggnad av gata, gång- och cykelväg och VA på Allégatan i Boden På Allégatan är VA-systemet gammalt och slitet, vilket gör att det behöver bytas ut. Vi har beräknat nya dimensioner och material utefter hur många som är påkopplade på systemet. Vi har också kommit fram till att nuvarande dimensioner stämmer förutom spillvattenledningen som är kraftigt överdimensionerad. Vi har även prioriterat plastmaterial till ledningarna eftersom det är prisvärt och lätt att hantera. Gatan är i dåligt skick pga. tjällyftningar eftersom marken till största delen består av Lerig Silt eller Silt. Dessutom finns det ej återställda fjärrvärmearbeten vilket gör vägen obehaglig att köra på. Belysningen är dessutom gammal och energislukande. För största möjliga säkerhet har vi utformat Allégatan så att gata samt gång- och cykelväg är separerade. Gatan kommer att flyttas något i sidled och mellan gata och GC-väg kommer en skiljeremsa av gräs. I skiljeremsan kommer en ny allérad att planteras och nya belysningsstolpar att placeras. Gata och GC-väg har dimensionerats efter flera alternativ enligt Väg 94 (Vägverket 1994). Dels utan isolering, dels med isolering av hyttsten eller polystyrencellplast. Isolering med hyttsten är prisvärt men miljöaspekterna gör att det kan bli otillåtet att använda som isoleringsmaterial i framtiden. Sammanfattningsvis blir konsekvenserna av en ombyggnad, att Allégatan blir mindre trafikerad och med en boendemiljö som kommer att förbättras med föreslagna åtgärder. Den nya utformningen av vägen bildar en mjuk ram till området. Allén utmed Allégatan kommer att framhävas och bevara dess kulturella värde.

5 1 Inledning 1.1 Historik Större delen av Erikslund och Fagernäsområdet byggdes upp mellan 1930 och 1950 då det var ovanligt att äga en bil. År 1945 hade vi i Sverige ett genomsnitt av 8 personbilar per 1000 innevånare. Så trafiken var inte någon väsentlig del av samhällsplaneringen. T.ex. gatorna på Erikslund och i Fagernäs byggdes upp i ett så kallat rutnätsystem som i dag är en helt förkastad utformning för villaområden. Efter 1955 började den stora ökningen av bilinnehavet och i dag har vi mer än 400 personbilar per 1000 invånare, vilket ju bl.a. innebär helt andra förutsättningar för planeringen av gatunätet. I nya bostadsområden bygger man enligt principen en uppsamlingsgata till vilken villagatorna utmynnar. Mot uppsamlingsgatan finns inga utfarter som kommer från den enskilda fastigheten. För villagatan har man målsättningen att den ska serva högst 30 hushåll, ej ha genomfartstrafik och att det skall kännas naturligt att hålla en låg hastighet. I dessa områden har gångare och cyklister gena färdvägar medan bilister är hänvisade till rundkörning för att komma mellan olika delområden. Erikslund och Fagernäs har byggts på med nya bostadsområden i början av 60 och i mitten av 70 talet. År 1983 stod Erikslunds vårdcentral klar (uppsamlingsområde även N Svartbyn, Prästholmen, Svartbyn, Skogså och Gunnarsbyn). Erikslund/Fagernäsområdet är i dag ca 1.5 km långt och 900 m brett. Här bor nästan 2000 människor. Ungefär 500 personer kommer från andra delar av Boden för att arbeta i det här området. De stora arbetsplatserna är vårdcentralen, låg/mellanstadieskolan, Svedjebacka och Gammelängsskolan. En följd av mindre åtgärder och utredningar har utförts under årens lopp utan att uppnå en totallösning för hela området. Tidigare detaljplaner om att bygga ihop Bullerleden och Svedjebergsleden för att åstadkomma en ringled, har ej genomförts (Trafikutredning Erikslund- Fagernäs, 1993). I takt med att Erikslund/Fagernäsområdet byggts har också VA -ledningar lagts. Dessa har idag blivit gamla och slitna. 1.2 Problembeskrivning Projektet vi arbetat med innehåller ombyggnad av vatten och avloppssystemet, ombyggnad av Allégatan (ca 365 m) samt en ny trafikutformning av korsningarna Moråsleden Svartbyvägen och Allégatan-Svartbyvägen. Utefter Svartbyvägen mellan Moråsleden och Gammelängsgatan finns det många utfarter och korsningar på en alltför kort sträcka, vilket utgör ett stort problem och en stor risk för olyckor. En bidragande orsak till olycksrisken är bilar som kommer från Moråsleden och svänger in på Svartbyvägen med körriktningsvisaren på. Körriktningsvisaren hinner man inte stänga av innan man är vid två nya infarter, Allégatan och Shellmacken/Handelsmannen. Detta förvirrar medtrafikanterna som hindras att köra säkert i korsningarna. Allégatan är ojämn på grund av tjällyftning, som med stor sannolikhet beror på undermålig dimensionering och dränering. Asfaltytan är åtgärdad flera gånger och vissa partier, där 4

6 fjärrvärmeledningen dragits fram, har man inte återställt vägbanan med asfalt. Detta medför ojämna kanter, gropar och ett slarvigt synintryck av området. Vägbanan ligger också högt i förhållande till vissa infarter. Allégatan saknar gång- och cykelväg vilket medför att cykel- och gångtrafikanter får samsas med bilarna om gatuutrymmet. Längs Allégatan bor flera barnfamiljer och deras lekplats är på eller i anslutning till vägen. Hastigheten är 30 km/h. Gatans raka och breda utformning inleder trafikanterna till en oacceptabel hög hastighet med hänsyn till daghemmet och de många utfarterna. VA-systemet i Allégatan är ålderstiget vilket gör att riskerna för framtida problem såsom utoch inläckage är stora. Även belysningen utefter Allégatan är ålderstigen, fungerar inte tillfredsställande och är dessutom en stor förbrukare av energi. 1.3 Syfte Vårt syfte med examensarbetet är: Att hitta en åtgärd som minimerar genomfartstrafik och annan onödig trafik längs Allégatan. Att hålla nere trafiken samt att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanterna. Att skapa en trevlig miljö längs gatan. Att hitta en lösning för den komplicerade korsningen Allégatan-Svartbyvägen Att hitta en utförandeform som minimerar störningarna för de boende i området vid byte av VA. Utföra en kostnads och dimensionerings sammanställning avseende väg och VA. 1.4 Mål Examensarbetets mål är att ge Bodens kommun ett bra underlag vid renovering och ombyggnad av Allégatan som de kan följa om arbetet görs i egen regi eller läggs ut på entreprenad. Vårt mål med examensarbetet har varit att vi ska fördjupa vår kunskap inom väg- och anläggningsbyggnad samt att omsätta teori till verklighet. Detta för att vi ska få en verklighetsanknytning. 1.5 Avgränsningar De avgränsningar vi har haft är korsningarna Moråsleden-Svartbyvägen, Svartbyvägen- Gammelängsgatan och Allégatan-Erikslundsgatan. Utefter Allégatan har avgränsningarna varit befintliga tomtgränser. 5

7 1.6 Metoder De metoder vi har haft för att få fram information är bl.a. ett flertal besök på plats, varav vi vid ett tillfälle har mätt in arbetsområdet med totalstation. Vi har också letat information i Argus (Vägverket och Svenska kommunförbundet, 1987), Lugna gatan (Svenska kommunförbundet, 1998) och Väg 94 (Vägverket 1994). Vi har också använt ett kompendium, Dimensionering, (Lindmark, Martin, 1999), som vi haft i vår utbildning. För att få fram ritningar och kalkylsammanställningar har vi varit tvungna att lära oss AutoCad och MAP. 1.7 Målgrupp Målgrupp för vårt examensprojekt är dels beställaren, Bodens kommun, tekniska förvaltningen, YTH väg & anläggning och de boende efter Allégatan. Även entreprenörer som ska utföra ombyggnaden kan vara av intresse. 6

8 2 Geografiskt läge Allégatan Erikslundsgatan Moråsleden Strömsegatan Svartbyvägen Gammelängsgatan 7

9 3 Geoteknisk beskrivning Geotekniska undersökningar har genomförts vid flera tillfällen av VBB Viak i samband med husbyggnation i kv. Mullvaden och kv. Hjorten. Den senaste är från och är gjord genom viktsondering. Sonderingarna är gjorda på den södra delen av Allégatan. Eftersom vi inte har fått fram några undersökningar på Allégatan från området mellan Strömsegatan och Erikslundsgatan, antar vi därför att de sonderingar som är gjorda, är representativa för hela vägavsnittet. Undersökningarna som är gjorda visar att marken i området består av ett tjockt sedimentlager bestående av Silt, sulfidlerig Silt, siltig sulfidlera eller sulfidlera (se ritningar 1och 2). Grundvattenytan låg vid mätningen på 9,20 m.ö.h. vilket gjorde att grundvattenytan då låg ca 1,9 meter under marken. Vid mätningen låg grundvattenytan 3 meter under markytan. Dessa två mätningar är gjorda på ungefär samma markhöjd varför man kan anta att grundvattenytan varierar något från år till år. 4 Dimensionering och materialval VA-system 4.1 Förutsättningar VA-system I området Erikslund är VA-ledningarna gamla och slitna vilket gör att risken för vattenläckor och att spillvatten tränger ut i marken kan anses vara stor. Även inläckage i spillvattenledningen kan förekomma vilket påverkar reningen i reningsverket. Vattenledningarna inom området ingår i ett cirkulationssystem så att antalet drabbade vid en driftstörning skall vara minimalt. Vattenledningen, som är belägen i Allégatan mellan Svartbyvägen och Erikslundsgatan, ska försörja ca 100 hushåll. På sträckan finns även flera befintliga brandposter. Antalet hushåll inom området som är anslutna till spillvattenledningen belägen på Allégatan är 200 stycken, 112 i småhus och 88 i flerfamiljshus. Detta ger ca 600 personer om man räknar ett snitt på 3 personer per hushåll. Dessutom finns det inom området ett stort antal villor som är anslutna till ledningar som rinner mot Moråsens pumpstation. Pumpstationen pumpar sedan vidare spillvattnet i en tryckledning som övergår i en självfallsledning vid Erikslundsgatan- Jägargatan. Detta spillvatten rinner också ut i ledningen på Allégatan. Nuvarande dimension på Allégatan är 600 mm. Inom området finns även två allmänna serviceinrättningar, en stor vårdcentral (Erikslunds) och en skola (Gammelängsskolan) som är anslutna till spillvattennätet. I detta fall gäller specifikt flöde för just dessa inrättningar. Den sammanlagda dränvattenytan inom området är beräknad till ca 23 ha. och ingen industri finns. Ytan som dagvattnet skall avvattna är inte lika stor som dränvattenytan, utan den är ca 6 ha. Dagvattenledningen som är belägen i Allégatan är av dimensionen 400 mm. 8

10 4.2 Dimensionering VA-system Dimensionering av vattenledning Befintlig stamledning har en innerdiameter på 150 mm och är troligen av gråjärn. Stamledningen ingår i ett cirkulationssystem med försörjning av områden norr om Allégatan. Anslutna på ledningen är brandposter, hyreshus och villor. Vid uträkningen av ledningsdiametern tog vi då hänsyn till dessa faktorer och fick stamdimensionen till 150 mm (se bilaga 2). Enligt våra beräkningar ska vissa hyreshus och villor klara sig med en mindre dimension på servisledningen men enligt Bodens kommuns standard så läggs 32 mm till hushåll och 63 mm till hyreshus. Även större dimensioner till hyreshus kan förekomma. Dimensionering av spillvattenledning Befintlig spillvattenledning är av betong med en innerdiameter av 600 mm. Inkopplade områden finns ovanför samt en pumpstation som trycker från Moråsen. Våra uträkningar gav en diameter på 200 mm (se bilaga 2). I dagsläget är det påkopplat två spillvattenledningar av dimension 300 mm samt två av dimensionen 225 mm till brunnen i korsningen Allégatan Erikslundsgatan. Vi anser att det blir en alldeles för stor dimensionsförändring jämfört med befintlig om man väljer en ledning av dimension 200 mm istället för nuvarande 600 mm. Dessutom är ledningen nedströms från korsningen Allégatan-Svartbyvägen av dimension 400 mm. Enligt uppgift från Bodens kommun, tekniska förvaltningen, är konditionen på befintliga rör i systemet inte den bästa och inläckaget vid häftiga regn kan vara två till tre gånger det normala flödet. Därför rekommenderar vi en dimension på 400 mm på stammen istället för beräknade 200 mm. Dimensionering av dagvatten Dagvattenledningen av betong har idag en innerdimension av 400 mm. Denna ledning skall avvattna ett område på ca 6 ha. Då förekomsten av vattenupptagande träd och skogsmark är begränsad, samt att marken i närområdet lutar mot upptagningsområdet och marken i området består av täta jordarter, kan avrinningen mot ledningen bli relativt stor. Enligt våra beräkningar kom vi fram till att dimensionen bör vara oförändrad. 4.3 Materialval Vid renovering och nybyggnation av VA-ledningar i mark består ledningsmaterialet (oftast) vid mindre dimensioner av plast. Vid större dimensioner av avlopps- och dagvattenledningar används betong, då tillverkningen av plastledningar blir betydligt dyrare. Tidigare lade man ofta vattenledningar av gråjärn eller segjärn, men nu lägger man nästan uteslutande ledningar av plast pga. att de är så lätta att hantera. Användning av rostfria stålledningar ökar, men priset är ännu för högt jämfört med andra alternativ. När det gäller dimensionen på VA-ledningar räknar man innerdiameter på segjärnsrör och betongrör medan man räknar ytterdiameter på plaströr. Vi valde plastmaterialet för att det är lättare att hantera och lägga samt att priset blir betydligt billigare än de andra alternativen. Plasten kan även återvinnas, vilket är bra för miljön. Armaturer till vattenledningarna har vi valt i samråd med Bodens kommun för att reservdelshållningen i framtiden skall hållas på en rimlig nivå. Materialåtgång och kostnader för VA-renoveringen av Allégatan redovisas i bilaga 7. 9

11 Vattenledningar Till stammen valde vi polyetenrör (PE-100) med ytterdimension 160 mm och till serviserna valdes PEM-rör med dimensionerna mm. Detta för att de är billigare än segjärn eller rostfritt samt att hanteringen vid läggning blir lättare. Spill- och dagvattenledningar Till spill- och dagvatten stod valet mellan polyvinylklorid- (PVC) och polypropylenrör (PP). Kommunen använder i dag PVC-rör till sina ledningar. PP-rör valdes av oss därför att det är billigare och bättre att återvinna, samt att den är slagtåligare än PVC-rör. Rören bör bestå av en dubbelväggig korrugerad konstruktion eller liknande, då de har samma tryckhållfasthet som rör av slät typ fast med betydligt lägre vikt. Som tillsynsbrunnar, dimension 400 mm, har vi valt plastbrunnar eftersom de är lättare att handskas med än betongbrunnar och dessutom ingår i standardsortimentet. 4.4 Relining Relining är en metod man använder sig av istället för att byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Man reparerar de gamla VA-ledningarna till nya funktionella rörledningar. Innan man skall börja planera en relining skall man undersöka de befintliga ledningarna, filmning är en bra metod att använda sig av. En bra profil och att ledningarna inte tjälat sönder är, kan man säga, A och O innan man sätter igång med själva reliningen. Fördelar med denna metod är att bl.a. tredje man inte påverkas lika mycket som om man utför en nyläggning av ledningarna, man kan i lugn och ro lägga ledning för ledning. Kostnaden för relining är ca kr/m ledningsgrav, plus att man får göra ett påslag på ca 20 % av den totala summan. Det finns tre sätt att utföra relining: Inträngning, Strumpning samt Spräckning. Inträngning: Om man vill t.ex. dimensionera ner en 600 mm ledning till en 400 mm så är detta en bra metod. Det går till så att korta rörpipor av dim. 400 mm skjuts in i 600 mm ledningen. Man fixerar inneliggande ledningen och sprutar in t.ex. skumbetong eller liknande som täpper till tomrummet mellan nya och gamla ledningen. Strumpning: Man vill ha samma diameter kvar men ledningen läcker och är i dåligt skick, då är strumpning en bra metod att använda sig av. Man klär insidan av ledningen med en slags massa som innehåller olika sammansättningar, den innehåller bl.a. glasfibrer, plast och en mängd andra ämnen. Efter att man klätt insidan med massan så härdar man massan. Det gör man med UVljus så att massan blir hård. Härdningen kan ta upp till ett par dagar. Spräckning: En bra metod om man vill dimensionera upp en vatten ledning från t.ex. 150 mm till 160 mm. Man gör en så kallade pilotborrning i den gamla ledningen med en borr som har lite större diameter än vad den nya ledningen skall ha, på så vis så spräcks den gamla ledningen. När man borrat så långt man ska byta ut ledningen drar man tillbaka pilotborren och kopplar på den nya ledningen och drar den tillsammans med pilotborren tillbaks. 10

12 När vi kollat på de olika alternativen av relining när det gäller Allégatan så uppstår det genast ett problem. Eftersom spillvatten ledningen är av en diameter av 600 mm så måste man använda sig av inträngning p.g.a. av att vi skall dimensionera ner den till 400 mm. Problemet uppstår när vi kommer till dagvattnet som skall behålla befintlig diameter av 400 mm. Det innebär att vi skulle behöva göra strumpning av den ledningen. Eftersom man måste göra strumpning på ena ledningen och inträngning på den andra, så skulle kostnaden öka betydligt jämfört med om förhållandena skulle ha varit så att man kunde göra strumpning eller inträngning på bägge ledningarna. Enligt samtal med Bondens kommun så skulle vi inte inrikta oss på relining och det har vi inte heller gjort i denna rapport. Vi har dock undersökt lite översiktligt vad det skulle innebära med relining och det är en metod man bör ha i åtanke när man skall upphandla jobbet kring Allégatan. 4.5 Utförande VA Bodens kommun har haft som önskemål att befintliga vatten- och spillvattenledningar skall vara i drift under ombyggnadstiden. Utbyte av VA-system kan ej ske helt utan störningar för boende i berörda områden. För att minimera avbrotten så dras de nya ledningarna parallellt med befintliga ledningar. Befintliga ledningar är i drift under ombyggnadstiden. Arbetet påbörjas med inkoppling av ny spillvattenledning till befintlig brunn vid Svartbyvägen. Befintlig huvudledning kapas ca 0.5 m från brunnen och den nya ledningen kopplas in med ett grenrör så att den vinklas ut åt sidan. Befintlig ledning kopplas in provisoriskt under byggtiden. Sedan gjuts skarvarna runt rören igen. Eftersom befintlig huvudledning för tappvatten till Allégatan är påkopplad på tvärgående vattenledning några meter ifrån befintlig spillvattenbrunn och den nya då skulle korsa de gamla ledningarna, så anslutes nya ledningen mot Allégatan vid spillvattenbrunnen så att ledningarna följs åt. Nya dagvattenledningen kopplas till befintlig dagvattenbrunn i Svartbyvägen på samma sätt som spillvattenledningen, med riktning mot huvudstråket (se ritning A11), där ny spolbrunn sättes. Framdrivning sker sedan samlat. Skarvning av vattenledning sker med elmuffsvetsning, alternativt stumsvetsning. Nya tillsynsbrunnar på spill- och dagvattenledning sätts enligt ritningar A11och A12. Befintliga serviser på östra sidan om huvudledningen kopplas om allt eftersom framdrivning sker. För att tappvattenförsörjningen under arbetsutförandet skall fungera byts den befintliga avstängningsventilen på servisledningen ut och spindelstång sätts fast utan att sprintas. Nya servisen ansluts till befintlig servis efter den utbytta avstängningsventilen och ny avstängningsventil sätts på den ledningen. Servisledningen kopplas till huvudledningen med ett elsvetsavstick. När den nya huvudledningen ansluts till nätet stängs avstängningsventilen på den befintliga ledningen och spindelstången avlägsnas. Brandpost avsätts enligt ritning A12. Där dagvattenservis ej är indragen till fastighet, avsätts ny servisledning till tomtgräns. 11

13 Efter inkoppling av huvudledningarna vid Erikslundsgatan ansluter man serviserna på västra sidan av Allégatan. Befintliga huvudventiler grävs upp och proppas efter att man inkopplat hela området. Befintliga nedstigningsbrunnar rivs och fylls igen efter att alla ledningar är omkopplade. Eftersom de gamla rören blir kvar i marken bör dessa fyllas med skumbetong, sand eller liknade för att minimera risken att de faller ihop, med sättningar i vägbanan till följd. 5 Dimensionering och materialval Gata och GC-väg 5.1 Dimensionering Gatan och GC-vägen är dimensionerad enligt Väg 94 (Vägverket 1994). Dimensioneringen styrs till största delen av geotekniken. Geotekniska undersökningar har ej gjorts för detta projekt utan vi har fått gå på tidigare utförda undersökningar (se ritning 1 och 2). Det framgår av undersökningarna att terrassen består till stor del av Lerig Silt eller Silt. Denna jordart är mycket tjälfarlig, vilket vi har tagit hänsyn till vid dimensionering av gata och GC-väg. Grundvattennivån är så hög att den kan påverka vägens bärighet. Därför bör vägkroppen dräneras. 5.2 Översikt på dimensionering av gatan Enligt våra beräkningar (se bilaga 8) kommer dimensioneringen av gata och GC-väg att se ut enligt nedanstående figur. Tjockleken på de olika lagren beror på vilket isoleringsmaterial som man väljer att isolera terrassen med, hyttsten eller polystyrencellplast (se bilaga 8). Slitlager ABT /430 (B370) Obundet bärlager Förstärkningslager Skyddslager Singel Geotextil Dräneringsrör Geotextil 12

14 5.3 Materialval Hyttsten Man har tidigare isolerat vägar med hyttsten med gott resultat. Hyttstenen har god isoleringsförmåga och passar bra som förstärkningslager med förbehållet att det är godkänt som förstärkningsmaterial enligt Väg 94. Det är dessutom ett väl prisvärt alternativ. Av risken för frosthalka får dock inte hyttsten läggas närmare vägytan än 0,25 m. Markskivor av polystyrencellplast Markskivor av polystyrencellplast har en väldigt god isoleringsförmåga vilket drar ner tjockleken på överbyggnaden. Nackdelen är att kostnaden för markskivorna är relativt hög vilket man får sätta mot minskade kostnader för förstärkningsmaterial. Miljöpåverkan Då åsikterna om hyttstenens påverkan på miljön går isär (se bilaga 9) har vi räknat på båda isoleringsalternativen och dessutom överbyggnad utan isolering. För dimensioneringstabeller, se bilaga 8. 6 Utformning av Gata och GC-väg 6.1 Alternativ 1. Ett av de första alternativen var att lägga in en rondell i korset Svartbyvägen-Allégatan. Anledningen till att det valet togs bort var att ytan inte riktigt räckte till för en praktisk lösning. Infarten till Shellmacken kom för nära inpå rondellen. 2. Ytterliggare en idé var att placera rondellen strax utanför Shellmacken och Handelsmannen, med utfart från rondellen direkt till parkeringsplatserna vid affären. Svartbyvägen skulle rätas upp så att den kom närmare daghemmet. Följaktligen får affären då mer yta. Allégatan skulle då vinklas in mot denna rondell och kioskutfarten ändras till en vändplats eller ny parkering. Ovan beskriven rondell hade inte passat in i området samtidigt som trafiken kommit närmare dagiset. Båda rondellalternativen innebar svårigheter med placeringen av cykelbanan. 3. De som kommer cyklande från Boden centrum skulle få cykla över Svartbyvägen som är lite förhöjd. Samtidigt skulle två refuger på utfarten av Allégatan dela upp fordonen. Detta för att hastigheten på fordonen skulle minska och göra hela korsningen säkrare för gångtrafikanter, cyklister och bilister. Inga stora och nya tankar i dessa idéer, så de togs bort. Anslutningar från cykelvägen som kommer från Bodens centrum till Erikslundsvägen och Svartbyvägen har varit uppe i alla förslag. Mellan dessa vägar finns idag ingen plats för cyklisterna. På alla våra förslag finns en komplett cykelväg. 13

15 6.2 Gatans utformning Förutsättningar: Utformningen av Allégatan, gång- och cykelbanan och korset Allégatan-Svartbyvägen har till stor del styrts av befintliga fastighetsgränser. Klassificering enligt Argus (Vägverket och Svenska kommunförbundet, 1987): Gatutyp: Referenshastighet: Bilflöde: Utrymmesklass: Länk i lokalnät. 30 km/h. 500 ford./dygn. C Vårt förslag till utformning av Allégatan och korsningen Allégatan-Svartbyvägen: Gammelängsgatan kommer att förlängas rakt ner mot Svedjebergsleden. Det finns ett stråk av allmän mark på ca 12 meter som kan användas för den förlängningen. Förlängningen av Gammelängsgatan kommer att få en lutning på ca 6 % ner mot Svedjebergsleden, vilket är acceptabelt med tanke på tung trafik. Den nya korsningen vid Svedjebergsleden kommer ca 120 meter från korsningen Moråsleden-Svedjebergsleden, vilket är godkänt enligt VU 94 (Vägverket, 1994). Korsningen Moråsleden-Svartbyvägen kan då stängas av och korsningen Svartbyvägen- Allégatan kan göras om till en kurva. På Allégatan kommer vägen att smalnas av och förflyttas något i sidled. GC-banan kommer att separeras från övrig trafik för största möjliga säkerhet. Den kommer att höjas upp något i förhållande till gatans vägbana, vilket kan förstärka bilförarnas observans när de ska passera över GC-banan. Tyvärr medger bredden på Allégatan mellan Strömsegatan och Erikslundsgatan inte att man kan ha en separat GC-bana där. Så där kommer den att vara i samma höjd som körbanan, med en avgränsning av gatsten i avskiljande färg (se ritning A6). I vägbanan på Allégatan och Svartbyvägen kommer rutor av gatsten att placeras vilket har en fartdämpande effekt, liksom den upphöjda, korsande, GC-banan vid Allégatan-Svartbyvägen (se ritning A14). Utefter Allégatan kommer en avgränsning mot skiljeremsan till GC-banan och motstående sida att bestå av råkantsten. I skiljeremsan kommer en ny allérad att planteras. Även en ny rad av lågenergibelysning kommer att placeras där (se ritningar A2-A6 och A9- A10). Råkantstenen, en ny allérad och en lägre belysning placerad i skiljeremsan kommer att ge ett fartdämpande intryck. Detta tillsammans med utformningen av korsningarna utefter Svartbyvägen, innebär att hastigheten och trafikflödet kommer att minska utefter Allégatan. Den nya sträckningen Gammelängsgatan ner mot Svedjebergsleden skall i huvudsak fungera till infartstrafik för boende på Allégatan och besökare till affären, macken och kiosken. Detta kan medföra en ökad trafikmängd på Gammelängsgatan vilket borde kunna undvikas genom att trafik vidare in mot området Erikslund, t.ex. till vårdcentral och skola, hänvisas andra vägar t.ex. via Bullerleden eller Moråsleden. En viktig förutsättning för att våra idéer skall hålla är att skyltningen förbättras. Bodens kommun har som krav att vägen skall hållas öppen för trafik under ombyggnaden vilket gör att man bör göra korta ombyggnadssträckor i taget. 14

16 Till vår hjälp vid utformningen har vi haft Lugna gatan (Svenska kommunförbundet, 1998) och Argus (Vägverket och Svenska kommunförbundet, 1987). Utformning i profil: Enligt vårt förslag (se ritning A7) ska Allégatan sänkas och få en jämnare profil. Nivåskillnader ska justeras mellan utfarter och gata. Detta för att få en jämnare lutning på gatan. Vi har valt att utforma gatan med ensidigt tvärfall mot cykelbanan där uppsamling sker via dagvattenbrunnar (se ritning A9), utom den norra delen där vi valt att ha ett dubbelsidigt tvärfall (se ritning A10). 6.3 Gång och cykelvägens utformning Förutsättningar: Gång- och cykelvägen ingår i kommunens övergripande nät vilket innebär att GC-vägen trafikeras av mestadels vuxna trafikanter och nyttjas till arbetsresor med flera kilometers reslängd. GC-trafikanterna skall kunna färdas med en jämn och hög hastighet. GC-vägen skall därför förbinda stadens grannskap. Projektets syfte med GC-vägen har varit att skapa en jämnare och säkrare säkerhetsstandard. Därmed skall gående och cyklister kunna färdas tryggt och säkert. Ingångsvariabler enligt Argus (Vägverket och Svenska kommunförbundet, 1987): Gatutyp: Övergripande cykelnät. Länk i lokalnät Referenshastighet: 30 km/h eller gångfart. Bilflöde: 500 fordon/dygn. GC-flödet är okänt men uppskattat till < 300 pers/dygn. Utformning: Utformningen av gång och cykelvägen i profil har till stor del styrts av befintliga fastighetsgränser. GC-vägen har upphöjts vilket medför att korsande biltrafikshastighet påtagligt kommer att dämpas. Förarnas observans kan förstärkas genom att den upphöjda GC-vägen i korsningar beläggs med ett avvikande material, i det här fallet marksten (se ritning A14). GC-banan har höjts till samma nivå som kantstödets överkant d.v.s. en höjning med ca 10 cm. Rampernas lutning i GC-korsningar skall inte överstiga 10 %. GC-vägen längdprofil följer vägens. GC-banan har egen belysning för en ökad känsla av säkerhet. 15

17 Utformning vägkropp: GC-vägen har utformats med enkelsidigt tvärfall mot skiljeremsa där huvuddelen av ytvattnet rinner mot regnvattenbrunnar i vägkant (se ritningar A9 och A10). Kompletterande brunnar efter GC bana tar upp övrigt vatten. Utformningen är beräknad med tanke på snöröjning Till vår hjälp vid utformningen har vi haft Lugna gatan (Svenska kommunförbundet, 1998) och Argus (Vägverket och Svenska kommunförbundet, 1987) 7 Belysning Enligt Bodens kommun, tekniska förvaltningen, är befintlig belysning gammal och energikrävande. Den står på vänster sida om Allégatan sett från Svartbyvägen och kommer inte att vara till hjälp för en GC-väg efter ombyggnad enligt vår utformning. Detta gör att vi har valt att byta ut befintlig belysning mot en ny. Alternativ Vi har tittat på olika sorters armatur och även haft kontakt med olika tillverkare av armaturer men inte fått något bra alternativ. Vårt val av belysning: Som ny armatur för vägbanan har vi valt Thorn Streetus och för GC-banan Thorn Strata. Båda lamporna ingår i Bodens kommuns standard, vilket gör att underhålls- och lagringskostnaderna hålls nere. Båda armaturerna kommer att vara bestyckade med 70 Watts högtrycksnatriumlampor. Som gemensamma belysningsstolpar i skiljeremsa mellan väg och GC-bana har vi valt en rak stolpe som modifieras för anslutningen av Thorn Strata-armaturen över GC-banan (se ritning A9 och A10). Därefter galvaniseras stolpen. Utefter Allégatan mellan Svartbyvägen och Strömsegatan har vi valt en belysningsstolpe med en höjd över marken på 8 meter plus ett fundament på 1,30 meter. Detta är ett rent estetiskt val för att vägbanans och GC-vägens armaturer inte skall komma för nära varandra. Belysningsstolparna mellan Strömsegatan och Erikslundsgatan bestyckas enbart med Thorn Streetus-armaturen. Där har vi valt en galvaniserad belysningsstolpe med en höjd på 6 meter över marken plus ett fundament på 1,30 meter. Belysningen på övergångsstället vid Svartbyvägen behöver vara starkare än övrig belysning varför vi rekommenderar en lampa av högtrycksnatrium med en styrka på 100 Watt. Lämpligt fundament är av betong med måtten 130 * 22 cm. Ersatta belysningsenheter omhändertas och nyttjas som reservdelar för kommande bruk. För kostnader se bilaga

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium nummer : 103177 namn : 103177 Hässelby Gymnasium : MF, mark : BC : BCB Sida : 1(31) Valuta : SEK BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.411 Skyddsplank,

Läs mer

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 Kod Benämning Enhet Regl a-pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 620,60 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 365,96 10.91.03 Utsättare tim 496,49 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14)

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14) Sida 1 (14) Denna handling ansluter till Teknisk beskrivning Markarbeten GRANSKNINGSHANDLING 050617 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP,

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun.

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Om- och tillbyggnad av kök och matsal Ombyggnad av anslutande utemiljö 11.1 MARKBYGGNADSBESKRIVNING AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsnummer 104 014 Helsingborg

Läs mer

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Sidantal 28 Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Förfrågningsunderlag 2014-10-22 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A SE KFU-PM1 2014-11-12 JBN Ändrade koder gråmarkeras INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Malmö stad Gatukontoret Bilaga x Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Handlingsnummer 06.2 Projektnummer Projekt Etapp/Del Status xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun Uddevalla den 7 juni 01 Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1: Tjörns kommun Vatten- och avloppsanläggningar Utredning Gamla skolan Åstol 1 Allmänt Den gamla skolan på Åstol skall byggas om

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand)

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand) JehAMA RUBRIK enligt B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BCB.111 Avledning av vatten med dränerande lager ( ) Fler makadamsorteringar ( singel-) duger

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Beläggningsprislista 2011

Beläggningsprislista 2011 Beläggningsprislista 2011 Kod Benämning Enhet à-pris 2 G.10.91.01 Arbetsledning tim 596,40 G.10.91.02 Anläggningsarbetare tim 357,84 G.10.91.03 Utsättare tim 477,12 G.10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430 1 (7) Dnr: ÅLR 2013/6327 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar 1 Inledning Dessa mät- och ersättningsregler är framtagna för att användas vid upphandling av underhållsbeläggningar enligt en modell som är framtagen

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

DIMENSIONERING MARKBETONG

DIMENSIONERING MARKBETONG DIMENSIONERING MARKBETONG Dimensionering av överbyggnad Överbyggnadskonstruktioner med marksten som slitlager används för trafikytor upp till och med 5 km/h. Förutsättningar som gäller vid dimensionering

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb.

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb. PM UPPDRAG Gårdsby Fylleryd 2:2 UPPDRAGSNUMMER 1291764000 UPPDRAGSLEDARE Mattias von Porath UPPRÄTTAD AV Mattias von Porath DATUM 2012-01-24 PM VA-UTREDNING FÖR GÅRDSBY FYLLERYD 2:2 Dagvatten. Dagvatten

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

Materialtyp Jordartsgrupp enligt SGF 81 respektive grupp Tilläggsvillkor Exempel på jordarter 1 Bergtyp 1 och 2

Materialtyp Jordartsgrupp enligt SGF 81 respektive grupp Tilläggsvillkor Exempel på jordarter 1 Bergtyp 1 och 2 Dimensionering av överbyggnad Överbyggnadskonstruktioner med marksten som slitlager används för trafikytor upp till och med km/h. Förutsättningar som gäller vid dimensionering är geologi, trafiklast och

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult 11.1 Teknisk beskrivning mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ridanläggning Tahult BET Ändringen avser Sign - - INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning HEMAB Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning K:\81_3\618105\13072\8_Ombyggn. deponigasanläggning\text-08\mb_080616.doc Datum Unr. 61810513072-08

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017 Handling 11.1 Teknisk beskrivning Handling 11.1 Teknisk beskrivning, TB 2015-05-08 Granskningshandling 2015-04-30 BET Ändringen avser Datum Sign - - 2015-04-22 MYN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK APRIL 2016 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän mark 2. Kompletterande

Läs mer

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 3 DAGVATTEN 3.1 LEDANDE DOKUMENT 3.2 DAGVATTENSTRATEGIN 3.3 RANGORDNING VID PLANERING 3.4 TEKNISKA LÖSNINGAR 3.5 BRUNNAR 3.6 LEDNINGAR 3.7 SERVISANMÄLAN Reviderad 2017 1 3.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings

Läs mer

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA Status: PM-nr Sign Upprättad av KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Granskad av Åsa Ehn Hillberg KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Uppdragsnr: RAMBESKRIVNING

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Innehållsförteckning Kompletterings-PM nr 1, dat 2014-05-15, Formulär till anbud Förfrågningsunderlag, dat 2009-12-01 rev 2010-04-29 Ritningar

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas

Remiss - Får ej åberopas Principritningar Principritningar i detta avsnitt ger exempel på utföranden med avseende på material och mått med mera. En principritning blir gällande när den åberopas i den tekniska beskrivningen. I

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10

MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10 Uppvidinge kommun 2010-2011 1 MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10 Mängdförteckning och á-prislista för avgivande av anbud för beläggningsarbeten inom Uppvidinge kommuns väghållningsområde. Anbudet ska gälla under

Läs mer

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening.

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. BRÄNNEKULLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 150124 sid 1 Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. 1. Förnyelseplan. I föreliggande plan presenteras förslag till underhålls- och förnyelseåtgärder

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten MARK/1 Anbudsunderlag gällande anläggning av dagvattendamm/våtmark vid Välabäcken i Tomelilla kommun BILAGA 1: BESKRIVNING AVSEENDE MARKARBETEN Denna beskrivning ansluter till-ama Anläggning -10. Där inte

Läs mer

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall Projektnummer: AB 11.1 TB Denna beskrivning ansluter till AMA ANLÄGGNING 10 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st Piteå 2013-03-14 Revidering WSP Samhällsbyggnad Unr: 10187860

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Teknisk handbok för mark och gata

Teknisk handbok för mark och gata Teknisk handbok för mark och gata BILAGA 1 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning B RARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M.M. 3 BEB FLYTTNING

Läs mer

Upprättad: 2012-12-05

Upprättad: 2012-12-05 Utbyggnad av Lievägen ackasand Ödehögs Kommun Teknisk eskrivning för Mark/VA Granskningshandling Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 17 16 00 : Axel Erixon Uppdragsansvarig:

Läs mer

Beläggningsprislista 2015 Kod Benämning Enhet à pris Arbetsledning tim 666, Anläggningsarbetare tim 387,

Beläggningsprislista 2015 Kod Benämning Enhet à pris Arbetsledning tim 666, Anläggningsarbetare tim 387, Beläggningsprislista 2015 Kod Benämning Enhet à pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 666,31 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 387,68 10.91.03 Utsättare tim 533,06 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b.

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b. VIBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING U.B. Handling 11.1 Sidantal 20 Teknisk beskrivning (TB) GRANSKNINGSUNDERLAG Upprättad på uppdrag av SKANDINAVISK Projektansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN samfällighetsförening

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Hallsbergs kommun 2009-01-01 Miljö- och teknikförvaltningen ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK 1 Anmälan/beställning 1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand)

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand) JehAMA RUBRIK enligt B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BCB.111 Avledning av vatten med dränerande lager ( ) Fler makadamsorteringar ( singel-) duger

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 EN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 Mängdförteckning med beskrivnade text, för markarbeten upprättad av WSP Samhällsbyggnad 2014-12-01 Denna handling, som ansluter

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20 Rev 0, 2007-04-30 M Teknisk beskrivning Mark Bilaga 1: Normalsektion för värmekulvert Antal blad: 30 st SAF TEKNISK

Läs mer

Information om dagoch dräneringsvatten

Information om dagoch dräneringsvatten Information om dagoch dräneringsvatten I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastighet.

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer