= ===== Majoritetsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "= ===== Majoritetsprogram"

Transkript

1 Majoritetsprogram för Lidingö stad

2 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under mandatperioden Programmet ligger till grund för vår ambition att öka lidingöbornas valfrihet och inflytande, förbättra stadens service till lidingöborna, höja kvaliteten i stadens verksamheter, skapa förutsättningar för att bevara Lidingö som en grön ö, säkerställa fortsatt sunda kommunala finanser, samt hålla en låg kommunal skatt. Valfrihet och inflytande Sedan många år kan lidingöborna fritt välja skola och förskola. Under den gångna mandatperioden har valfrihet även införts inom hemtjänst och särskilda boenden. Arbetet med att ytterligare främja valfriheten inom stadens ansvarsområden kommer att fortsätta. Vår ambition är att lidingöborna ska uppleva största möjliga valfrihet, och därmed också ökat inflytande, när det gäller tillgång till stadens service. Vi är mycket måna om att pengsystemen behandlar kommunala och fristående aktörer lika. De kommunala verksamheterna måste kunna anpassa sitt utbud efter efterfrågan, så att resurserna till varje individ säkerställs. Det ska vara enkelt för Lidingöborna att lämna synpunkter på den kommunalt finansierade verksamheten. Kvaliteten i service, utförande och information ska följas upp i kontinuerliga mätningar. Brukare av kommunalt finansierade tjänster ska kunna betygsätta verksamheterna och kunna lämna förslag till förbättringar. Den lokala demokratin måste ständigt vitaliseras och förankras. Demokratin förutsätter insyn, delaktighet och påverkansmöjlighet. Lidingö stad och de politiska partierna har därvid en viktig roll att förmedla insyn i den kommunala organisationen, den politiska beslutsstrukturen och i hur Lidingöborna kan ta del av och påverka politiska beslut. Kundfokus Stadens verksamheter ska baseras på ett kundfokus och utgå från lidingöbornas behov och önskemål. Vi måste kontinuerligt förnya oss för att skapa största möjliga nytta för lidingöborna. Den kundtjänst som nu har genomförts på miljö- och stadsbyggnadskontoret respektive tekniska förvaltningen ska utökas till att omfatta samtliga stadens verksamheter. 2

3 Det är viktigt att erbjuda snabb och effektiv service till lidingöborna. Myndighetsutövning ska ske korrekt och utan fördröjning. Insyn i den kommunala verksamheten och ekonomin är en förutsättning för att utveckla verksamheten och för att våra gemensamma resurser ska förvaltas på ett klokt sätt. Därför ska medborgarna på ett enkelt sätt kunna ta reda på vad olika delar av den kommunala verksamheten kostar och vilken kvalitet den genererar. Lidingöborna har rätt till en bra insyn och en dialog om hur deras pengar används. Kvalitetsarbete Den service som staden tillhandahåller eller finansierar ska hålla god kvalitet. Verksamheterna ska följas upp och utvärderas, oavsett om de drivs i privat eller kommunal regi. Genom aktivt kvalitetsarbete, med tydliga mål kan verksamheterna utvecklas. Tjänstegarantier ska införas där det är lämpligt. Synpunkter och utvecklingsidéer från såväl anställda som medborgare ska tas om hand. Alla klagomål som kommer fram i stadens verksamheter ska registreras och följas upp. Lidingö stad ska fortsätta att utveckla verksamheten. Det ska göras i en organisation som ser den anställde som sin viktigaste resurs med kompetenta och duktiga ledare i organisationen. Vi vill fortsätta ett aktivt kvalitetsarbete med tydliga kvalitets- och verksamhetsmål, med kvalitetsansvariga för varje verksamhet och med bra fokus på uppföljning och utvärdering. Synpunkter och utvecklingsidéer från såväl anställda som kommuninvånare ska tas om hand på ett bra sätt. Utifrån nyckeltal och kundundersökningar ska tydliga jämförelser kunna göras mellan olika verksamheter, men också i förhållande till andra kommuner. En bra arbetsgivare Lidingö, liksom andra kommuner, brottas med stora framtidsutmaningar på personalområdet. Hur väl staden lyckas ge lidingöborna en god service är i hög grad beroende av kompetens och engagemang hos medarbetare och chefer. Det är därför angeläget att staden är en attraktiv arbetsgivare. För att få en välutbildad, ansvarsmedveten och motiverad personal krävs fortbildning och inflytande över det egna arbetet. Egna initiativ och ökat ansvar stimuleras bland annat genom olika utbildningsprojekt. Möjligheter till karriärutveckling inom yrkesområdet är viktigt för att kunna behålla och rekrytera personal. Lidingö stad ska kunna underlätta för anställda att kombinera arbete och familj och fortsätta arbeta för jämställdhet och mångfald. 3

4 Sunda kommunala finanser Det är skattebetalarnas pengar vi förfogar över. Därför måste vi hushålla effektivt med dessa. Stadens ekonomiska resurser ska användas så att utbildning av barn och ungdomar samt omsorg om äldre och funktionsnedsatta prioriteras. Stadens verksamheter ska ha bra resurser. För att klara framtidens välfärd måste staden arbeta mer strukturerat med effektiviseringar och prioritera de uppgifter som är viktigast för medborgarna. Detta kan ske genom verksamhetsutveckling, effektivt lokalutnyttjande, ökad konkurrensutsättning, samverkan med och jämförelse med andra kommuner. Staden ska också ta fram en modell för nämndernas effektiviseringsarbete för att systematiskt och långsiktigt kunna frigöra resurser i kommunen. Det är en viktig åtgärd för att säkerställa en väl fungerande offentlig sektor i framtiden. I syfte att uppnå största möjliga service per satsad skattekrona vill vi fortsätta att lägga ut verksamheter på entreprenad samt utveckla valfriheten inom fler områden. Den kommunala verksamheten finansieras genom kommunalskatt, statsbidrag och avgifter. För att hålla skatten låg för alla eftersträvar vi en ökande grad av avgiftsfinansiering där så är lämpligt. Avgiftssystemen måste ta hänsyn till enskildas ekonomiska omständigheter. Stadens tillgångar i form av mark, fastigheter, tekniska anläggningar och liknande ska vårdas och underhållas väl. Tillgångar som inte behövs för stadens verksamhet kan avyttras. Kapital som finns avsatt för stadens pensionsskuld ska placeras på ett sådant sätt att vårt åtagande gentemot framtida pensionärer säkras. Låg kommunalskatt Med beskattningsrätten följer ett stort ansvar varför denna rätt måste användas ytterst återhållsamt. Den kommunala skatteutjämningen medför en belastning för Lidingös ekonomi. Även med dessa förutsättningar ska Lidingö sträva efter en låg beskattning. Att kommunalskatten är låg har stort värde för alla. Vi anser att man ska kunna leva på sin lön och att den enskilde har den bästa möjligheten att fatta beslut som rör egna ekonomiska prioriteringar. När fler har förmåga att hantera det oväntade, har vi uppnått ett samhälle som är både tryggare och friare. Inför 2011 sänker vi därför kommunalskatten med 24 öre. Vi strävar även efter att kunna sänka skatten ytterligare under mandatperioden. 4

5 Utbildning Vår ambition är att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor. Skolans roll är framför allt att utveckla elevernas kunskaper. Målet är att alla elever ska ha fullständiga avgångsbetyg med tillräcklig kunskapsbas för att kunna gå vidare till högre utbildning eller yrkesarbete. Olika skolor kan ha olika väg dit men målet är gemensamt. Vägen till kunskap för den enskilde eleven bestäms genom dialog mellan lärare, elever och föräldrar. Föräldrar har huvudansvaret för barns fostran. Skolan ska tillsammans med föräldrarna lära eleverna att ta ansvar, att samarbeta med och respektera andra samt att förstå och värna demokratin. Undervisningen i Lidingös skolor ska bedrivas med engagemang, hålla hög kvalitet och vara inriktad på att ge eleverna bästa tänkbara utbildning. Skolornas självständighet ska vara stor medan politikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för lärande och kunskap genom att fördela resurser och säkerställa valfrihet, konkurrens och kvalitet. Politikens uppgift är att målstyra, inte detaljstyra. En viktig del är därmed att följa upp, utvärdera och vidta åtgärder om skolorna inte uppfyller målen. Kvalitet i utbildningen Kvaliteten i utbildningen har högsta prioritet. Vi arbetar för en skola som ger utrymme åt individens behov, där varje elevs förutsättningar och talanger tas till vara, vare sig de är teoretiska, estetiska eller praktiska. Lärarnas kompetens är avgörande för utbildningens kvalitet. Vår ambition är att öka andelen behöriga lärare och lärare med forskningskompetens. Kompetens och resultat ska premieras på alla nivåer. Fortbildning ska erbjudas under hela karriären. Skolan har ett speciellt ansvar för de elever som är i behov av särskilt stöd. Den ska erbjuda goda möjligheter för alla elevers lärande och måste tidigt kunna se och fånga upp de barn och elever som har behov av särskilt stöd. Att ständigt utvärdera och utveckla verksamheten är ledord. Det är viktigt att kontinuerligt kunna mäta kvaliteten i skolan, dels för att tidigt upptäcka eventuella problem, dels för att föräldrar och elever lättare ska kunna fatta beslut om vilken skola eleven ska gå i. Som förälder måste man få god inblick i sitt barns utveckling och resultat. Detta möjliggörs genom utvecklingssamtal och skriftlig information redan från låg ålder. Föräldrar och elever ska ha rätt till skriftlig bedömning av skolprestationen. Vi vill arbeta för att öka användningen av IT i skolan. Det handlar inte bara om att öka datortätheten utan även användningen av datorer och mobil teknologi i undervisningen. Ny teknik ska också användas för att förbättra kommunikationen med föräldrarna. 5

6 Som ett led i att utveckla och förbättra skolan vill vi se närmare på elevernas deltagande i att utvärdera undervisningen/utbildningen. Med rätt utformade utvärderingar kan elever på ett konstruktivt sätt bidra till en positiv utveckling av skolan. Årliga brukarundersökningar bland elever och föräldrar är också ett verktyg för att förbättra skolorna. Genom att via stadens hemsida publicera övergripande resultat från dessa undersökningar stimuleras kvalitetshöjning på alla skolor. Det är även ett verktyg för föräldrarna och eleverna vid val av skola. Trygghet och studiero En viktig förutsättning för lärande är att studiemiljön är god och att elever och lärare trivs och känner sig trygga i skolmiljön. Värdegrundsarbetet ska vara en naturlig del i skolans vardag och läraren ska ha en naturlig ledarroll i klassrummet. För att skapa trygghet i skolan behövs fler goda förebilder, vuxna som befinner sig där eleverna är. Mobbning får inte förekomma och ska motarbetas genom aktiva metoder och program som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Fysisk och psykisk misshandel och andra brott ska polisanmälas och andra former av kränkande behandling och språkbruk motverkas. Vid skadegörelse ska betalningsansvar utkrävas. Valfrihet och konkurrens Hög kvalitet och kontinuerlig utveckling av skolverksamheten uppnås bäst genom stor valfrihet, fri etableringsrätt och konkurrens på lika villkor mellan olika huvudmän och olika pedagogiska idéer. Det ska inte finnas en sorts skola, lika för alla, utan många skolor med olika profiler att välja mellan. Villkoren för friskolor ska vara desamma som för stadens egna. Staden har dock det slutliga ansvaret för att alla elever kan fullfölja sin skolgång. Vi är positiva till tillkomsten av nya friskolor. Det ska också vara möjligt att inom ramen för gällande regelverk omvandla en befintlig kommunal skola till friskola på marknadsmässiga villkor. Fler utbildningsaktörer ger barn och föräldrar möjlighet att välja vad som passar bäst för dem. Vi uppmuntrar därför såväl profilinriktningar inom den kommunala skolan som etablering och utveckling av friskoleverksamhet i vår kommun. Alla elever är olika, de har olika förutsättningar, vilja och ambitioner att bygga sin framtid, och måste därför ges möjligheter att utveckla sina personliga förmågor. Skolorna bör således uppmuntras att satsa på spetsutbildningar inom olika ämnesområden, dels för att ta tillvara de talanger som finns, dels för att möta framtidens behov av kompetens. Barn som inte har svenska som modersmål har ofta behov av mer lärarstöd och behöver extra resurser för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Möjligheten att införa en särskild peng för barn med svenska-som-andra-språk ska utredas. 6

7 Sverige behöver fler entreprenörer, därför ser vi mycket positivt på den utbildning i ungt företagande som bedrivs på Gångsätra gymnasium. Vi ser gärna att den verksamheten och samarbetet mellan skola och näringsliv utvecklas. Kost och hälsa Vikten av en bra skolmat för elevernas studier och hälsa är uppenbar. Kvaliteten på skolmaten behöver därför förbättras. Från 2011 ska användning av hel- och halvfabrikat begränsas, mat lagas från grunden med bra råvaror, andelen ekologisk mat öka och onödigt socker i mellanmålen tas bort. Kött får inte vara genmodifierat eller innehålla antibiotika, röd- och gullistad fisk ska inte serveras. Även en väl fungerande elevhälsovård är mycket viktig. Elever som far illa och behöver stöd måste kunna få den hjälpen i skolan. Med en bred kompetens där skolsköterska, kurator, psykolog samt specialpedagog ingår kan elever få stöd när skolans ordinarie resurser inte räcker till. Skolorna måste ha kompetens att tidigt se och stödja elever med behov av särskilt stöd. Ju längre tiden går utan att svårigheter upptäcks, desto mer kommer eleven efter och riskerar att tappa både i självkänsla och i kunskapsinhämtning. En förutsättning för kunskap och lärande är att eleverna mår bra. Motion är därvid en viktig del. Skolan ska erbjuda minst en fysisk aktivitet om dagen. 7

8 Barnomsorg och förskoleverksamhet Föräldrarna bär ansvaret för att ge sina barn en god uppfostran och en bra start i livet. Därför måste de få avgöra vilken form av barnomsorg som är bäst för just deras barn. Vi måste vara lyhörda för föräldrarnas önskemål och låta efterfrågan styra utbudet av olika omsorgsformer. Barn ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. De har olika behov vilket kräver en flexibilitet i utformningen av barnomsorgen. Till exempel visar forskning att de minsta barnen, i åldern 1-3 år, har störst behov av nära kontakt med ett fåtal vuxna. På Lidingö finns ett varierat utbud av förskolor, familjedaghem, öppen förskola och andra former av pedagogisk omsorg. Det finns även möjlighet att via vårdnadsbidrag förlänga sin föräldraledighet eller låta någon annan genom samma bidrag ta hand om barnen. Förskoleverksamhetens kunskapsuppdrag Förskoleverksamheten ska inte bara ge föräldrar möjlighet till förvärvsarbete, den har också ett viktigt kunskapsuppdrag. Undersökningar visar att små barn kan lära sig mycket om de ges rätt förutsättningar. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna. Verksamheten ska präglas av hög kvalitet, valfrihet och mångfald. Förskolan har ett speciellt ansvar för de barn som är i behov av särskilt stöd. Föräldrarnas önskemål ska styra Att som förälder överlåta den dagliga omsorgen av sina barn till utomstående är ett stort steg. Föräldrar ska känna sig trygga med den verksamhet som barnomsorgen eller förskoleverksamheten erbjuder. Hög kvalitet är en förutsättning för tryggheten. Föräldrar ska ha en stor del i utformningen av verksamheten. Deras synpunkter ska tas tillvara och ett ökat deltagande stimuleras. Likvärdiga villkor Oavsett vilken form av förskoleverksamhet föräldrarna har valt har deras barn samma rätt till en verksamhet av hög kvalitet. De olika verksamhetsformerna ska bedrivas på likvärdiga ekonomiska villkor. Förskolegarantin Kommunen ska ha full behovstäckning inom förskolan. Föräldrar ska erbjudas plats för sina barn i barnomsorgen inom rimligt avstånd från bostaden i enlighet med förskolegarantin. 8

9 Äldreomsorg Vård och omsorg ska präglas av respekt för människors integritet och rätt till självbestämmande. Allt fler människor i Sverige uppnår mycket hög ålder. Det är i huvudsak friska år som läggs till livet och många fortsätter vara aktiva högt upp i åldrarna. Samtidigt behöver många äldre människor förr eller senare någon form av stöd och hjälp i det dagliga livet. I första hand ska det ske genom olika stödinsatser så att människor kan bo kvar hemma. Eftersom lidingöborna blir allt friskare och lever längre har behovet av äldreomsorg förändrats. Idag är äldreboenden ofta inriktade på den sista tiden i livet. Det ställer krav på att den medicinska kompetensen är hög så att den äldre såväl som de anhöriga känner trygghet. Äldreomsorgen har byggts ut kraftigt under de senaste åren för att möta behoven. Vi kommer att fortsätta satsa resurser för att garantera bra omsorg även framöver. Under den kommande mandatperioden planerar vi att låta bygga minst två nya särskilda boenden. Vi eftersträvar mångfald bland stadens vårdgivare. Därför kommer dessa nya boenden att upphandlas genom Lagen om Valfrihetssystem (LOV). Lidingö sjukhem kommer att avvecklas som särskilt boende under mandatperioden, då lokalerna inte är ändamålsenliga för ett modernt och välfungerande boende. Valfrihet och kvalitet Service, vård och omsorg ges utifrån vars och ens specifika behov, med värdighet och rätt till självbestämmande. Lidingöborna är vana att välja och ställer höga krav på kvalitet och valfrihet. Det är en grundläggande trygghetsfråga att själv kunna välja vem som ska hjälpa till med städning, tvätt, inköp, hygien m.m. På Lidingö finns valfrihet för hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Under mandatperioden kommer vi att fortsätta arbetet med att ytterligare utveckla valfriheten. Höga kvalitetskrav ska ställas på alla tjänster oavsett om vården ges i egen regi eller av privata vårdgivare. För verksamhet som drivs i privat regi och på entreprenad finns krav och förutsättningar reglerat i avtal. Motsvarande dokument i form av överenskommelser ska tas fram för stadens verksamheter som drivs i egen regi. Lika villkor ska råda mellan kommunala och enskilda alternativ. Det måste bli tydligare för den som använder sig av annan utförare än kommunen att Lidingö stad har det yttersta ansvaret för att omsorgen når upp till den angivna kvaliteten. Genom bättre och tydligare information ska det tydliggöras vem man kan vända sig till i Lidingö stad. Redan idag följs kvalitet och kundnöjdhet upp regelbundet. Vi tror dock att detta område kan utvecklas ytterligare. 9

10 Äldres boende För att tillgodose äldres skiftande behov ska det finnas vård- och omsorgsboenden med olika inriktningar. Det kan vara profilerat mot demenssjukdomar, psykiska funktionshinder eller andra specifika behov som kräver särskild omvårdnad och kompetens. Äldre med psykiska funktionsnedsättningar är en grupp med komplexa behov som ofta behöver stödinsatser från flera olika verksamhetsområden. Det är viktigt att organisationen inte blir ett hinder för att olika kompetenser samordnas kring den enskilde. En ny boendeenhet för personer med utåtagerande demensproblematik ska inrättas. Fler trygghetsboenden för äldre ska tillskapas. Omvandlingen av servicehusen Tor och Frimuraren till seniorlägenheter har tagits emot mycket positivt, men efterfrågan på trygghetsboenden kommer sannolikt att öka framöver. Staden bör därför i den kommande planeringen beakta detta, framförallt i centrala lägen där närservicen är god. Det ska inte krävas något biståndsbeslut för att få flytta till trygghetsboende Parboendeprincip Äldre par måste få möjlighet att fortsätta bo tillsammans, även om den ene är i behov av vård och omsorg. Lidingö stad ska därför ta fram en parboendeprincip som innebär att kommunen så långt det överhuvudtaget är möjligt ska efterkomma makars och sammanboendes önskemål om att få fortsätta att bo tillsammans. Hospice Lidingö Hospice ska finnas kvar som palliativ enhet i Högsätra och vara tillgängligt för personer med behov av vård i livets slutskede oavsett sjukdomsdiagnos. Det nyligen utökade samarbetet med landstinget innebär att mer avancerad palliativ vård kan erbjudas genom ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet), vilket möjliggör att fler personer kan få tillgång till en bra vård med hög kvalitet på Lidingö Hospice. Det är viktigt att äldre- och handikappnämnden särskilt följer upp utvecklingen på Lidingö Hospice. Socialt innehåll i vardagen Att kunna komma ut från sin bostad är oerhört betydelsefullt. Därför ska äldre som bor i vårdoch omsorgsboende ha rätt till utevistelse. Promenader ska också kunna ges som biståndsinsats för personer med hemtjänst. Maten och måltiden har en central funktion för hälsa och välbefinnande. Under mandatperioden vill vi genomföra särskilda insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidssituationen inom äldreomsorgen. Staden bör på olika sätt stimulera tillkomsten av fler öppna verksamheter för samvaro och aktiviteter, bland annat genom att uppmuntra ideella och frivilliga insatser. 10

11 Fixar- och tilläggstjänster Vi var tidigt ute med att starta en fixarservice för de äldre så att de kan få hjälp med sysslor som kan vara svåra och riskfyllda på ålderns höst. Vi vill även arbeta för att de äldre som så önskar ska få möjlighet till fler tjänster utförda än vad staden i grunden erbjuder, så kallade plus- eller tilläggstjänster. Dessa behöver inte vara skattefinansierade, utan kan regleras mellan vald utförare och den enskilde. Personal En bra äldreomsorg förutsätter engagerade och kunniga medarbetare. Det är viktigt att fortsätta kompetensutveckla personalen. En långsiktig målsättning är att samtliga tillsvidareanställda har grundutbildning. En del av vård- och omsorgspersonalen har svenska som andraspråk och behöver utveckla sina språkkunskaper i svenska. Avgifter Avgifterna för ledsagning och avlösning tas bort. Avgifterna inom hemtjänsten ses över. Samverkan med landstinget Individen måste sättas i fokus. Det faktum att staden svarar för omsorg och landstinget för sjukvård får inte innebära att den enskilde hamnar mellan stolarna utan ett stort ansvar åvilar huvudmännen att se till att en samlad äldreomsorg kan erbjudas. En god vård för äldre och funktionshindrade kräver en nära samverkan mellan kommunens och landstingets vård. En fördjupad samverkan skall därför eftersträvas, detsamma gäller inom den psykiatriska vården och missbrukarvården. Äldrelots för personer med stora och sammansatta behov Samverkan mellan sjukhus, primärvård och äldreomsorg har brister, och gränsdragningsproblem mellan kommun och landsting kan skapa otrygghet. Hela vårdkedjan kring den äldre måste hänga ihop, oavsett vem som är huvudman. Därför bör behovet av en särskild Äldrelots utredas. Äldrelotsen ska erbjudas till personer som har hemtjänst flera gånger per dag och kan antas ha behov av omfattande insatser från flera håll. Lotsen är en biståndsbedömd insats som ska kunna erbjuda ett samordnande stöd genom samverkan med olika aktörer, men också praktisk hjälp till den äldre och dennes anhöriga. Värdighetsgaranti Man ska kunna lita på att Lidingös äldreomsorg fungerar den dag man behöver den. En lokal värdighetsgaranti införs som innehåller ett förtydligande och en konkretisering av hur kommunen arbetar med lagreglerade, nationella krav och hur man arbetar med Socialstyrelsens föreskrifter. Garantin kan även innehålla information om hur kommunen använder det nationella instrumentet för behovsbedömning, personalens kompetens, hanteringen av synpunkter och klagomål, tid från ansökan om insats till beslut och genomförande samt möjligheter till promenader. 11

12 Demensvård För att säkerställa att resurserna för stadens demensvård är tillräckliga för att demenssjukas särskilda behov ska kunna tillgodoses, ska en utredning av bemanningsnivå och resurser göras på samtliga boenden som staden ansvarar för. Särskilda utbildningsinsatser bör också genomföras inom demensområdet. 12

13 Omsorg om fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta Människor med funktionsnedsättning ska få stöd som är anpassat utifrån de egna förutsättningarna. Respekten för funktionsnedsatta människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges. Den enskildes vardag ska ha ett varierat socialt innehåll som kännetecknas av värdighet och medbestämmande. Ett tillgängligt samhälle God tillgänglighet i ett samhälle är en förutsättning för att minska funktionsnedsättningars betydelse. Det måste vara självklart att man tar hänsyn till funktionsnedsattas behov av god tillgänglighet vid utformningen av offentliga inrättningar, anläggningar och informationssystem. Tillgänglighetsanpassningen av samhället ska fortsätta. Likaså måste utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter göras tillgängligt även för personer med funktionsnedsättning. Lidingö stads webbplats ska anpassas så att den även blir användbar för personer med syneller liknande funktionsnedsättningar. Möjlighet till arbete och praktikplats Lidingö stad ska fortsätta arbeta för att fler människor med funktionsnedsättning får möjlighet till arbete eller praktikplats. Ö-gruppen måste även fortsättningsvis ha goda förutsättningar för sin verksamhet. Personliga ombud Människor med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar ska erbjudas personliga ombud. Den som har begärt och beviljats individuella planer ska få årliga genomgångar. Avgifter Boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta ska vara avgiftsfri. Ledsagning för synskadade ska vara avgiftsfri. Boende Tillgängligt boende är till gagn för alla lidingöbor. Lidingö stad ska möjliggöra att människor med funktionsnedsättning ska kunna bo i egen bostad. Ytterligare gruppbostäder för människor med funktionsnedsättning ska byggas. Två nya gruppboenden planeras under mandatperioden. Staden bör söka samverkan med andra kommuner för att tillgodose behovet av korttids- och gruppboenden för yngre personer med demenssjukdom. Personer som beviljats insatser för boende ska få sin bostad utan långa väntetider. Staden måste ha beredskap för att kunna bygga ut boendet i den omfattning som behövs. 13

14 Synliggör dolda hinder Långt ifrån alla funktionshinder är synliga. Detta ska inte påverka utformningen av samhällets stöd som alldeles oavsett funktionsnedsättningens karaktär ska vara anpassat och effektivt. Psykisk ohälsa tillhör den kategori funktionsnedsättningar vars yttringar inte alltid är synliga. De har samma rätt till samhällets stöd som de med mer fysiskt betingade funktionsnedsättningar. Särskilt viktigt är att arbeta mot de fördomar som i allt för stor utsträckning präglar attityderna till psykiska sjukdomar. Anhöriga Merparten av insatserna inom vård och omsorg görs av anhöriga. De ska ges stöd utifrån varje familjs unika behov. Stödet ska utgå från den enskildes önskemål och integritet samt vara utformat så att insatserna är kompletterande istället för styrande och ersättande. Staden ska försöka tillmötesgå anhöriga i så stor utsträckning som möjligt. 14

15 Individ och familjeomsorg Människor föds med olika förutsättningar och vissa människor har av olika skäl mött större svårigheter i livet än andra. Det är viktigt att Lidingö stad i sådana situationer ger hjälp till självhjälp. På Lidingö ska man känna trygghet i livets alla skeden. Den som behöver samhällets stöd ska erbjudas god service. Insatserna ska präglas av respekt för människors integritet och rätt till självbestämmande. Utredningar ska genomföras med hänsyn till individens integritet. Det är viktigt att den hjälpsökande blir bemött med empati och att denne känner sig sedd och respekterad. Rätt insatser ska göras i rätt tid. Detta gäller såväl när barn, ungdomar och vuxna far illa som när livssituationen är sådan att den enskilde inte kan klara sin vardag utan samhällets stöd. Förebyggande åtgärder ska finnas för att motverka sociala problem, speciellt när det handlar om barns och ungdomars välbefinnande. Stödet ska vara utformat på ett sådant sätt att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Biståndet ska vara tillräckligt, men samtidigt syfta till att undvika ett varaktigt hjälpbehov. Samverkan mellan socialtjänst, polis, åklagare och föräldrar måste förbättras. Unga lagöverträdare som är folkbokförda på Lidingö bör utredas av polis på Lidingö i nära samarbete med socialtjänsten. Samarbetet inom ramen för Barncentrum ska fortsätta. Barn som far illa Personal i skola, förskola och annan verksamhet ska ha riktlinjer för att fånga upp barn som far illa och mår dåligt. Sommarjobb ska erbjudas ungdomar som är i behov av samhällets stöttning. Misshandel Kvinnofriden ska värnas. Kvinnor och män som blir misshandlade ska få samhällets stöd och hjälp. Lidingö stad ska även fortsättningsvis stödja arbetet med en kvinnojour på Lidingö. Lidingö stad ska även stödja arbetet som riktar sig till den som misshandlar, så att denne får hjälp och slutar med sitt destruktiva beteende. Frivilligarbete Frivilliga och ideella insatser är ett värdefullt komplement till den hjälp som staden kan erbjuda och ska därför aktivt stödjas. Staden ska samarbeta med frivilligkrafter och ta vara på de erfarenheter och den goda vilja som finns hos många privatpersoner och i många föreningar och församlingar. I syfte att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll har en överenskommelse träffats mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Vi anser att Lidingö stad behöver fördjupa 15

16 samverkan med det civila samhället och att den nationella överenskommelsen bör ligga till grund för ett lokalt initiativ till dialog och överenskommelse med de organisationer som är verksamma i vår kommun Missbruk Missbruk av alkohol och andra droger i samhället ökar. Det är angeläget att bryta dessa tendenser, särkskilt hos ungdomar. Ett brett förebyggande arbete är av stor vikt för att motverka att problem uppstår. Missbrukets konsekvenser för barn ska särskilt uppmärksammas och arbetet med barn till missbrukare ska utvecklas. Lidingö stad ska fortsätta att bedriva ett aktivt drog- och alkoholförebyggande arbete gällande främst barn och ungdomar. Familjerådgivning Betydelsen av trygga och stabila familjer kan inte överbetonas. Stödet till familjerna ska utformas utifrån principen att familjer ser olika ut och att föräldraskapet innebär både utmaningar och ansvar. Familjens rätt att välja utifrån egna förutsättningar ska genomsyra allt stöd. Valfrihet inom familjerådgivning ska därför införas, i syfte att erbjuda fler alternativ och därmed fler individuella lösningar. Brottsförebyggande rådet Arbetet inom brottsförebyggande rådet bör utvecklas. Insatserna mot klotter ska fortsätta. 16

17 Flyktingmottagning Den som flyr till Sverige undan krig, förtryck och förföljelse ska bli väl mottagen och ges möjlighet att bygga upp en ny tillvaro i sitt nya hemland. Några viktiga faktorer som är avgörande för hur väl flyktingar integreras i samhället är möjligheten att få lära sig det svenska språket och möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden. Här spelar det kommunala flyktingmottagandet en viktig roll. En framgångsrik integrationspolitik kräver en fungerande flyktingmottagning. Vi vill fortsätta stadens framgångsrika arbete med att stödja flyktingars integration genom en bra språkundervisning, bra skolor för barnen och ett gott stöd i övrigt. Det nyligen utvidgade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ska fortsätta. Samma höga ambitionsnivå som har varit normen inom den övriga flyktingmottagningen ska gälla även för dessa ungdomar. Bostadsfrågan för ensamkommande flyktingbarn måste få en permanent lösning. För ökad integration ska systemet för vänfamiljsverksamheten utvecklas och bli mer attraktivt att deltaga i för Lidingöbor. 17

18 Lidingös utveckling Lidingö är en del av Stockholmsregionen och vi arbetar aktivt för att klara balansen mellan utveckling och miljö. Lidingö ska också erbjuda en kreativ miljö för människor och företag. Som samhälle ska Lidingö utvecklas på ett sätt som möjliggör och främjar medborgarnas hälsa, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. En viktig förutsättning för Lidingöbornas välbefinnande är stadens fina naturområden som ger goda möjligheter till rekreation. Vi vill värna Lidingös grönområden. Lidingös särprägel Lidingö kännetecknas av omväxlande bebyggelse av hög kvalitet blandat med väl bevarade park- och naturområden samt närheten till vatten. Det gör vår stad attraktiv. För att bibehålla Lidingös särprägel krävs även framgent en väl avvägd mark- och bebyggelseplanering. Ansträngningar ska göras för att bevara kulturellt värdefulla miljöer och kulturhistoriskt viktiga byggnader. Naturvård och miljö Stadens park- och naturmark ska så långt möjligt lämnas orörd. De ska vara tillgängliga för Lidingöborna och ge förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. Naturområden ska inte upplåtas till nya stora anläggningar utan skötas som rekreationsområden. Ansträngningar ska göras för att ytterligare bereda allmänheten tillgång till strandpromenader. Lekplatser ska fortsätta rustas upp och vara säkra för barn att vistas i. Park- och naturskötseln, som har fått stå tillbaka under de gångna årens mycket hårt pressade kommunala ekonomi, måste förbättras. Åtgärder mot förbuskning och nedskräpning liksom klippning av gräsmattor måste prioriteras. Parkbänkar behöver förnyas och deras placeringar omprövas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Fler papperskorgar behövs. De senare årens satsningar på minskat klotter har gett effekt. En fortsatt samlad insats med stöd från polis, SL, Fortum och privata fastighetsägare är nödvändig för att detta arbete inte ska vara förgäves. Detta blir en viktig uppgift för det lokala brottsförebyggande rådet. Försiktig förtätning Det är viktigt att framtida byggande sker i sådan takt att vår infrastruktur inte överbelastas och att överexploatering undviks. Ny infrastruktur ska tas med i planerna redan från början. Ny bebyggelse ska tillkomma genom försiktig förtätning eller på mark som redan är ianspråktagen. All förtätning ska vara väl anpassad till den befintliga miljön. En miljömedveten bostadsplanering innebär såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. Hänsyn måste tas till kommande klimatförändringar. 18

19 När planprocessen för Dalénum nu är klar påbörjas planeringen för en utveckling av Centrum- Torsvik respektive Högsätraområdet. Centrum-Torsvik bör innehålla bostäder, verksamheter, sociala mötesplatser och grönstrukturer. Genom att koncentrera bebyggelsen till några få områden skapas förutsättningar för att bevara Lidingö som en grön ö samtidigt som underlag för bra kommunikationer och en väl utvecklad service skapas. För att matcha Norra Djurgårdsstaden på andra sidan Värtan kommer Centrum-Torsvik att utgöra ett särskilt miljöprofilerat stadsutvecklingsområde på Lidingö. Ett särskilt miljöprogram kommer att tas fram för området. Inom ramen för översiktsplanen ska därutöver en ny inventering av möjliga förtätningsområden göras, samt vilka områden som bör fredas framgent. I den pågående översiktsplanen ska vi även beakta näringslivets behov av tomtmark, lokaler och utveckling av befintliga anläggningar. Där markförutsättningar finns är staden positiv till exploatering av fastigheter för mindre producerande och tjänsteinriktade företag. I de fall det kan bli aktuellt att förändra användningen av befintlig industrimark, ska hänsyn tas till företagens behov av mark och lokaler. Vid nybyggnation ska tryggheten för de boende beaktas. Det kan ske exempelvis genom belysning och minimering av mörka ytor. I redan bebyggda områden bör man inventera utemiljön och försöka åtgärda uppenbara brister genom s.k. trygghetsvandringar. Storholmsöarna Från årsskiftet blir Storholmsöarna en del av Lidingö. Vad gäller skola och förskola blir inte förändringarna så stora annat än att betalningen från Vaxholm ersätts av nya skatteintäkter. Kostnaden för skolskjuts blir dock påtaglig, men kan minskas om barnens skolväg blir säkrare. Detta bör prioriteras redan Däremot får vi ett ansvar för utvecklingen av den fysiska miljön. Den av Vaxholm nyligen antagna detaljplanen syftar till att bevara öarna som de är idag. Det är en målsättning som även vi ställer oss bakom. Vattendirektivet kräver att vi säkerställer en tillfredsställande avloppssituation. 19

20 Näringsliv och tillväxt Grunden för vår välfärd är tillväxt. Vårt välstånd utgör summan av de ansträngningar som människor gör i form av utbildning, arbete, innovationer och risktagande. När företag växer skapas arbetstillfällen, vilket genererar de resurser som är nödvändiga för en bra kommunal service. Att stimulera tillväxt är därför en viktig uppgift. Däremot ska staden inte ägna sig åt egen näringsverksamhet som konkurrerar med näringslivet. Vi ser gärna att fler får möjlighet att utföra det som kommunen normalt gör själv. Ett gott företagsklimat handlar mycket om attityder och en hög servicenivå från stadens politiker och tjänstemän. Tydliga mål, med löften om att tillståndsärenden ska hanteras skyndsamt, gör kommunens ansvar gentemot företagen tydligt och visar på en vilja till service och dialog. Vi vill därför förbättra effektiviteten i myndighetsutövningen och fortsätta utveckla samverkan med det lokala näringslivet. Den dialog som finns mellan de lokala näringslivsrepresentanterna och staden ska utvecklas. Staden ska förenkla och minska antalet myndighetskontakter för Lidingös företag och korta handläggningstiderna för deras ärenden. Lidingö stad ska använda upphandlingar för att få fler företag att lämna anbud för att på så sätt öka konkurrensen och därmed förbättra kvalitet och minska kostnader. Det kundcenter som inrättas i Lidingö stadshus ska underlätta kontakten mellan lidingöborna och kommunen men också mellan näringslivet och kommunen. Kommunens kontakter med Lidingös företagare och dess intresseorganisationer ska vidareutvecklas. Kundvalssystemen ska utvecklas för att stimulera till ökad konkurrens och mångfald bland utförare av olika välfärdstjänster. Kommunalt driven verksamhet och verksamhet som drivs av andra utförare ska styras och finansieras på likvärdiga och konkurrensneutrala villkor. Samverkan mellan skola och näringsliv ska stimuleras och uppmuntras. Entreprenörer och alternativa utförare ska stimuleras att lämna anbud i samband med kommunens upphandlingar. Det är inte bara ett näringspolitiskt mål. Det kan även vara ett jämställdhetspolitiskt mål eftersom det öppnar möjlighet för fler att välja arbetsgivare och driva företag. Lidingö ska ta fram en näringslivspolicy där staden anger riktning och ambition för det lokala näringslivsarbetet. Lidingö stad ska arbeta aktivt för att främja och utveckla naturliga näringslivskluster på ön. Det kan t ex vara inom områden; konferens och kultur, hälsa, film, skola och utbildning. 20

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

HANDLINGS- PROGRAM FÖR ALLIANSEN I STAFFANSTORP 2014-2018

HANDLINGS- PROGRAM FÖR ALLIANSEN I STAFFANSTORP 2014-2018 HANDLINGS- PROGRAM FÖR ALLIANSEN I STAFFANSTORP 2014-2018 1 FÖRORD Partierna i Alliansen, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, har enats om att samarbeta för att styra Staffanstorps

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Majoritetsprogram 2015-2018

Majoritetsprogram 2015-2018 Inledning Majoritetsprogram 2015-2018 Detta majoritetsprogram ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under mandatperioden 2015-2018. Programmet ligger till grund för vår ambition

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer