= ===== Majoritetsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "= ===== Majoritetsprogram"

Transkript

1 Majoritetsprogram för Lidingö stad

2 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under mandatperioden Programmet ligger till grund för vår ambition att öka lidingöbornas valfrihet och inflytande, förbättra stadens service till lidingöborna, höja kvaliteten i stadens verksamheter, skapa förutsättningar för att bevara Lidingö som en grön ö, säkerställa fortsatt sunda kommunala finanser, samt hålla en låg kommunal skatt. Valfrihet och inflytande Sedan många år kan lidingöborna fritt välja skola och förskola. Under den gångna mandatperioden har valfrihet även införts inom hemtjänst och särskilda boenden. Arbetet med att ytterligare främja valfriheten inom stadens ansvarsområden kommer att fortsätta. Vår ambition är att lidingöborna ska uppleva största möjliga valfrihet, och därmed också ökat inflytande, när det gäller tillgång till stadens service. Vi är mycket måna om att pengsystemen behandlar kommunala och fristående aktörer lika. De kommunala verksamheterna måste kunna anpassa sitt utbud efter efterfrågan, så att resurserna till varje individ säkerställs. Det ska vara enkelt för Lidingöborna att lämna synpunkter på den kommunalt finansierade verksamheten. Kvaliteten i service, utförande och information ska följas upp i kontinuerliga mätningar. Brukare av kommunalt finansierade tjänster ska kunna betygsätta verksamheterna och kunna lämna förslag till förbättringar. Den lokala demokratin måste ständigt vitaliseras och förankras. Demokratin förutsätter insyn, delaktighet och påverkansmöjlighet. Lidingö stad och de politiska partierna har därvid en viktig roll att förmedla insyn i den kommunala organisationen, den politiska beslutsstrukturen och i hur Lidingöborna kan ta del av och påverka politiska beslut. Kundfokus Stadens verksamheter ska baseras på ett kundfokus och utgå från lidingöbornas behov och önskemål. Vi måste kontinuerligt förnya oss för att skapa största möjliga nytta för lidingöborna. Den kundtjänst som nu har genomförts på miljö- och stadsbyggnadskontoret respektive tekniska förvaltningen ska utökas till att omfatta samtliga stadens verksamheter. 2

3 Det är viktigt att erbjuda snabb och effektiv service till lidingöborna. Myndighetsutövning ska ske korrekt och utan fördröjning. Insyn i den kommunala verksamheten och ekonomin är en förutsättning för att utveckla verksamheten och för att våra gemensamma resurser ska förvaltas på ett klokt sätt. Därför ska medborgarna på ett enkelt sätt kunna ta reda på vad olika delar av den kommunala verksamheten kostar och vilken kvalitet den genererar. Lidingöborna har rätt till en bra insyn och en dialog om hur deras pengar används. Kvalitetsarbete Den service som staden tillhandahåller eller finansierar ska hålla god kvalitet. Verksamheterna ska följas upp och utvärderas, oavsett om de drivs i privat eller kommunal regi. Genom aktivt kvalitetsarbete, med tydliga mål kan verksamheterna utvecklas. Tjänstegarantier ska införas där det är lämpligt. Synpunkter och utvecklingsidéer från såväl anställda som medborgare ska tas om hand. Alla klagomål som kommer fram i stadens verksamheter ska registreras och följas upp. Lidingö stad ska fortsätta att utveckla verksamheten. Det ska göras i en organisation som ser den anställde som sin viktigaste resurs med kompetenta och duktiga ledare i organisationen. Vi vill fortsätta ett aktivt kvalitetsarbete med tydliga kvalitets- och verksamhetsmål, med kvalitetsansvariga för varje verksamhet och med bra fokus på uppföljning och utvärdering. Synpunkter och utvecklingsidéer från såväl anställda som kommuninvånare ska tas om hand på ett bra sätt. Utifrån nyckeltal och kundundersökningar ska tydliga jämförelser kunna göras mellan olika verksamheter, men också i förhållande till andra kommuner. En bra arbetsgivare Lidingö, liksom andra kommuner, brottas med stora framtidsutmaningar på personalområdet. Hur väl staden lyckas ge lidingöborna en god service är i hög grad beroende av kompetens och engagemang hos medarbetare och chefer. Det är därför angeläget att staden är en attraktiv arbetsgivare. För att få en välutbildad, ansvarsmedveten och motiverad personal krävs fortbildning och inflytande över det egna arbetet. Egna initiativ och ökat ansvar stimuleras bland annat genom olika utbildningsprojekt. Möjligheter till karriärutveckling inom yrkesområdet är viktigt för att kunna behålla och rekrytera personal. Lidingö stad ska kunna underlätta för anställda att kombinera arbete och familj och fortsätta arbeta för jämställdhet och mångfald. 3

4 Sunda kommunala finanser Det är skattebetalarnas pengar vi förfogar över. Därför måste vi hushålla effektivt med dessa. Stadens ekonomiska resurser ska användas så att utbildning av barn och ungdomar samt omsorg om äldre och funktionsnedsatta prioriteras. Stadens verksamheter ska ha bra resurser. För att klara framtidens välfärd måste staden arbeta mer strukturerat med effektiviseringar och prioritera de uppgifter som är viktigast för medborgarna. Detta kan ske genom verksamhetsutveckling, effektivt lokalutnyttjande, ökad konkurrensutsättning, samverkan med och jämförelse med andra kommuner. Staden ska också ta fram en modell för nämndernas effektiviseringsarbete för att systematiskt och långsiktigt kunna frigöra resurser i kommunen. Det är en viktig åtgärd för att säkerställa en väl fungerande offentlig sektor i framtiden. I syfte att uppnå största möjliga service per satsad skattekrona vill vi fortsätta att lägga ut verksamheter på entreprenad samt utveckla valfriheten inom fler områden. Den kommunala verksamheten finansieras genom kommunalskatt, statsbidrag och avgifter. För att hålla skatten låg för alla eftersträvar vi en ökande grad av avgiftsfinansiering där så är lämpligt. Avgiftssystemen måste ta hänsyn till enskildas ekonomiska omständigheter. Stadens tillgångar i form av mark, fastigheter, tekniska anläggningar och liknande ska vårdas och underhållas väl. Tillgångar som inte behövs för stadens verksamhet kan avyttras. Kapital som finns avsatt för stadens pensionsskuld ska placeras på ett sådant sätt att vårt åtagande gentemot framtida pensionärer säkras. Låg kommunalskatt Med beskattningsrätten följer ett stort ansvar varför denna rätt måste användas ytterst återhållsamt. Den kommunala skatteutjämningen medför en belastning för Lidingös ekonomi. Även med dessa förutsättningar ska Lidingö sträva efter en låg beskattning. Att kommunalskatten är låg har stort värde för alla. Vi anser att man ska kunna leva på sin lön och att den enskilde har den bästa möjligheten att fatta beslut som rör egna ekonomiska prioriteringar. När fler har förmåga att hantera det oväntade, har vi uppnått ett samhälle som är både tryggare och friare. Inför 2011 sänker vi därför kommunalskatten med 24 öre. Vi strävar även efter att kunna sänka skatten ytterligare under mandatperioden. 4

5 Utbildning Vår ambition är att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor. Skolans roll är framför allt att utveckla elevernas kunskaper. Målet är att alla elever ska ha fullständiga avgångsbetyg med tillräcklig kunskapsbas för att kunna gå vidare till högre utbildning eller yrkesarbete. Olika skolor kan ha olika väg dit men målet är gemensamt. Vägen till kunskap för den enskilde eleven bestäms genom dialog mellan lärare, elever och föräldrar. Föräldrar har huvudansvaret för barns fostran. Skolan ska tillsammans med föräldrarna lära eleverna att ta ansvar, att samarbeta med och respektera andra samt att förstå och värna demokratin. Undervisningen i Lidingös skolor ska bedrivas med engagemang, hålla hög kvalitet och vara inriktad på att ge eleverna bästa tänkbara utbildning. Skolornas självständighet ska vara stor medan politikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för lärande och kunskap genom att fördela resurser och säkerställa valfrihet, konkurrens och kvalitet. Politikens uppgift är att målstyra, inte detaljstyra. En viktig del är därmed att följa upp, utvärdera och vidta åtgärder om skolorna inte uppfyller målen. Kvalitet i utbildningen Kvaliteten i utbildningen har högsta prioritet. Vi arbetar för en skola som ger utrymme åt individens behov, där varje elevs förutsättningar och talanger tas till vara, vare sig de är teoretiska, estetiska eller praktiska. Lärarnas kompetens är avgörande för utbildningens kvalitet. Vår ambition är att öka andelen behöriga lärare och lärare med forskningskompetens. Kompetens och resultat ska premieras på alla nivåer. Fortbildning ska erbjudas under hela karriären. Skolan har ett speciellt ansvar för de elever som är i behov av särskilt stöd. Den ska erbjuda goda möjligheter för alla elevers lärande och måste tidigt kunna se och fånga upp de barn och elever som har behov av särskilt stöd. Att ständigt utvärdera och utveckla verksamheten är ledord. Det är viktigt att kontinuerligt kunna mäta kvaliteten i skolan, dels för att tidigt upptäcka eventuella problem, dels för att föräldrar och elever lättare ska kunna fatta beslut om vilken skola eleven ska gå i. Som förälder måste man få god inblick i sitt barns utveckling och resultat. Detta möjliggörs genom utvecklingssamtal och skriftlig information redan från låg ålder. Föräldrar och elever ska ha rätt till skriftlig bedömning av skolprestationen. Vi vill arbeta för att öka användningen av IT i skolan. Det handlar inte bara om att öka datortätheten utan även användningen av datorer och mobil teknologi i undervisningen. Ny teknik ska också användas för att förbättra kommunikationen med föräldrarna. 5

6 Som ett led i att utveckla och förbättra skolan vill vi se närmare på elevernas deltagande i att utvärdera undervisningen/utbildningen. Med rätt utformade utvärderingar kan elever på ett konstruktivt sätt bidra till en positiv utveckling av skolan. Årliga brukarundersökningar bland elever och föräldrar är också ett verktyg för att förbättra skolorna. Genom att via stadens hemsida publicera övergripande resultat från dessa undersökningar stimuleras kvalitetshöjning på alla skolor. Det är även ett verktyg för föräldrarna och eleverna vid val av skola. Trygghet och studiero En viktig förutsättning för lärande är att studiemiljön är god och att elever och lärare trivs och känner sig trygga i skolmiljön. Värdegrundsarbetet ska vara en naturlig del i skolans vardag och läraren ska ha en naturlig ledarroll i klassrummet. För att skapa trygghet i skolan behövs fler goda förebilder, vuxna som befinner sig där eleverna är. Mobbning får inte förekomma och ska motarbetas genom aktiva metoder och program som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Fysisk och psykisk misshandel och andra brott ska polisanmälas och andra former av kränkande behandling och språkbruk motverkas. Vid skadegörelse ska betalningsansvar utkrävas. Valfrihet och konkurrens Hög kvalitet och kontinuerlig utveckling av skolverksamheten uppnås bäst genom stor valfrihet, fri etableringsrätt och konkurrens på lika villkor mellan olika huvudmän och olika pedagogiska idéer. Det ska inte finnas en sorts skola, lika för alla, utan många skolor med olika profiler att välja mellan. Villkoren för friskolor ska vara desamma som för stadens egna. Staden har dock det slutliga ansvaret för att alla elever kan fullfölja sin skolgång. Vi är positiva till tillkomsten av nya friskolor. Det ska också vara möjligt att inom ramen för gällande regelverk omvandla en befintlig kommunal skola till friskola på marknadsmässiga villkor. Fler utbildningsaktörer ger barn och föräldrar möjlighet att välja vad som passar bäst för dem. Vi uppmuntrar därför såväl profilinriktningar inom den kommunala skolan som etablering och utveckling av friskoleverksamhet i vår kommun. Alla elever är olika, de har olika förutsättningar, vilja och ambitioner att bygga sin framtid, och måste därför ges möjligheter att utveckla sina personliga förmågor. Skolorna bör således uppmuntras att satsa på spetsutbildningar inom olika ämnesområden, dels för att ta tillvara de talanger som finns, dels för att möta framtidens behov av kompetens. Barn som inte har svenska som modersmål har ofta behov av mer lärarstöd och behöver extra resurser för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Möjligheten att införa en särskild peng för barn med svenska-som-andra-språk ska utredas. 6

7 Sverige behöver fler entreprenörer, därför ser vi mycket positivt på den utbildning i ungt företagande som bedrivs på Gångsätra gymnasium. Vi ser gärna att den verksamheten och samarbetet mellan skola och näringsliv utvecklas. Kost och hälsa Vikten av en bra skolmat för elevernas studier och hälsa är uppenbar. Kvaliteten på skolmaten behöver därför förbättras. Från 2011 ska användning av hel- och halvfabrikat begränsas, mat lagas från grunden med bra råvaror, andelen ekologisk mat öka och onödigt socker i mellanmålen tas bort. Kött får inte vara genmodifierat eller innehålla antibiotika, röd- och gullistad fisk ska inte serveras. Även en väl fungerande elevhälsovård är mycket viktig. Elever som far illa och behöver stöd måste kunna få den hjälpen i skolan. Med en bred kompetens där skolsköterska, kurator, psykolog samt specialpedagog ingår kan elever få stöd när skolans ordinarie resurser inte räcker till. Skolorna måste ha kompetens att tidigt se och stödja elever med behov av särskilt stöd. Ju längre tiden går utan att svårigheter upptäcks, desto mer kommer eleven efter och riskerar att tappa både i självkänsla och i kunskapsinhämtning. En förutsättning för kunskap och lärande är att eleverna mår bra. Motion är därvid en viktig del. Skolan ska erbjuda minst en fysisk aktivitet om dagen. 7

8 Barnomsorg och förskoleverksamhet Föräldrarna bär ansvaret för att ge sina barn en god uppfostran och en bra start i livet. Därför måste de få avgöra vilken form av barnomsorg som är bäst för just deras barn. Vi måste vara lyhörda för föräldrarnas önskemål och låta efterfrågan styra utbudet av olika omsorgsformer. Barn ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. De har olika behov vilket kräver en flexibilitet i utformningen av barnomsorgen. Till exempel visar forskning att de minsta barnen, i åldern 1-3 år, har störst behov av nära kontakt med ett fåtal vuxna. På Lidingö finns ett varierat utbud av förskolor, familjedaghem, öppen förskola och andra former av pedagogisk omsorg. Det finns även möjlighet att via vårdnadsbidrag förlänga sin föräldraledighet eller låta någon annan genom samma bidrag ta hand om barnen. Förskoleverksamhetens kunskapsuppdrag Förskoleverksamheten ska inte bara ge föräldrar möjlighet till förvärvsarbete, den har också ett viktigt kunskapsuppdrag. Undersökningar visar att små barn kan lära sig mycket om de ges rätt förutsättningar. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna. Verksamheten ska präglas av hög kvalitet, valfrihet och mångfald. Förskolan har ett speciellt ansvar för de barn som är i behov av särskilt stöd. Föräldrarnas önskemål ska styra Att som förälder överlåta den dagliga omsorgen av sina barn till utomstående är ett stort steg. Föräldrar ska känna sig trygga med den verksamhet som barnomsorgen eller förskoleverksamheten erbjuder. Hög kvalitet är en förutsättning för tryggheten. Föräldrar ska ha en stor del i utformningen av verksamheten. Deras synpunkter ska tas tillvara och ett ökat deltagande stimuleras. Likvärdiga villkor Oavsett vilken form av förskoleverksamhet föräldrarna har valt har deras barn samma rätt till en verksamhet av hög kvalitet. De olika verksamhetsformerna ska bedrivas på likvärdiga ekonomiska villkor. Förskolegarantin Kommunen ska ha full behovstäckning inom förskolan. Föräldrar ska erbjudas plats för sina barn i barnomsorgen inom rimligt avstånd från bostaden i enlighet med förskolegarantin. 8

9 Äldreomsorg Vård och omsorg ska präglas av respekt för människors integritet och rätt till självbestämmande. Allt fler människor i Sverige uppnår mycket hög ålder. Det är i huvudsak friska år som läggs till livet och många fortsätter vara aktiva högt upp i åldrarna. Samtidigt behöver många äldre människor förr eller senare någon form av stöd och hjälp i det dagliga livet. I första hand ska det ske genom olika stödinsatser så att människor kan bo kvar hemma. Eftersom lidingöborna blir allt friskare och lever längre har behovet av äldreomsorg förändrats. Idag är äldreboenden ofta inriktade på den sista tiden i livet. Det ställer krav på att den medicinska kompetensen är hög så att den äldre såväl som de anhöriga känner trygghet. Äldreomsorgen har byggts ut kraftigt under de senaste åren för att möta behoven. Vi kommer att fortsätta satsa resurser för att garantera bra omsorg även framöver. Under den kommande mandatperioden planerar vi att låta bygga minst två nya särskilda boenden. Vi eftersträvar mångfald bland stadens vårdgivare. Därför kommer dessa nya boenden att upphandlas genom Lagen om Valfrihetssystem (LOV). Lidingö sjukhem kommer att avvecklas som särskilt boende under mandatperioden, då lokalerna inte är ändamålsenliga för ett modernt och välfungerande boende. Valfrihet och kvalitet Service, vård och omsorg ges utifrån vars och ens specifika behov, med värdighet och rätt till självbestämmande. Lidingöborna är vana att välja och ställer höga krav på kvalitet och valfrihet. Det är en grundläggande trygghetsfråga att själv kunna välja vem som ska hjälpa till med städning, tvätt, inköp, hygien m.m. På Lidingö finns valfrihet för hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Under mandatperioden kommer vi att fortsätta arbetet med att ytterligare utveckla valfriheten. Höga kvalitetskrav ska ställas på alla tjänster oavsett om vården ges i egen regi eller av privata vårdgivare. För verksamhet som drivs i privat regi och på entreprenad finns krav och förutsättningar reglerat i avtal. Motsvarande dokument i form av överenskommelser ska tas fram för stadens verksamheter som drivs i egen regi. Lika villkor ska råda mellan kommunala och enskilda alternativ. Det måste bli tydligare för den som använder sig av annan utförare än kommunen att Lidingö stad har det yttersta ansvaret för att omsorgen når upp till den angivna kvaliteten. Genom bättre och tydligare information ska det tydliggöras vem man kan vända sig till i Lidingö stad. Redan idag följs kvalitet och kundnöjdhet upp regelbundet. Vi tror dock att detta område kan utvecklas ytterligare. 9

10 Äldres boende För att tillgodose äldres skiftande behov ska det finnas vård- och omsorgsboenden med olika inriktningar. Det kan vara profilerat mot demenssjukdomar, psykiska funktionshinder eller andra specifika behov som kräver särskild omvårdnad och kompetens. Äldre med psykiska funktionsnedsättningar är en grupp med komplexa behov som ofta behöver stödinsatser från flera olika verksamhetsområden. Det är viktigt att organisationen inte blir ett hinder för att olika kompetenser samordnas kring den enskilde. En ny boendeenhet för personer med utåtagerande demensproblematik ska inrättas. Fler trygghetsboenden för äldre ska tillskapas. Omvandlingen av servicehusen Tor och Frimuraren till seniorlägenheter har tagits emot mycket positivt, men efterfrågan på trygghetsboenden kommer sannolikt att öka framöver. Staden bör därför i den kommande planeringen beakta detta, framförallt i centrala lägen där närservicen är god. Det ska inte krävas något biståndsbeslut för att få flytta till trygghetsboende Parboendeprincip Äldre par måste få möjlighet att fortsätta bo tillsammans, även om den ene är i behov av vård och omsorg. Lidingö stad ska därför ta fram en parboendeprincip som innebär att kommunen så långt det överhuvudtaget är möjligt ska efterkomma makars och sammanboendes önskemål om att få fortsätta att bo tillsammans. Hospice Lidingö Hospice ska finnas kvar som palliativ enhet i Högsätra och vara tillgängligt för personer med behov av vård i livets slutskede oavsett sjukdomsdiagnos. Det nyligen utökade samarbetet med landstinget innebär att mer avancerad palliativ vård kan erbjudas genom ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet), vilket möjliggör att fler personer kan få tillgång till en bra vård med hög kvalitet på Lidingö Hospice. Det är viktigt att äldre- och handikappnämnden särskilt följer upp utvecklingen på Lidingö Hospice. Socialt innehåll i vardagen Att kunna komma ut från sin bostad är oerhört betydelsefullt. Därför ska äldre som bor i vårdoch omsorgsboende ha rätt till utevistelse. Promenader ska också kunna ges som biståndsinsats för personer med hemtjänst. Maten och måltiden har en central funktion för hälsa och välbefinnande. Under mandatperioden vill vi genomföra särskilda insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidssituationen inom äldreomsorgen. Staden bör på olika sätt stimulera tillkomsten av fler öppna verksamheter för samvaro och aktiviteter, bland annat genom att uppmuntra ideella och frivilliga insatser. 10

11 Fixar- och tilläggstjänster Vi var tidigt ute med att starta en fixarservice för de äldre så att de kan få hjälp med sysslor som kan vara svåra och riskfyllda på ålderns höst. Vi vill även arbeta för att de äldre som så önskar ska få möjlighet till fler tjänster utförda än vad staden i grunden erbjuder, så kallade plus- eller tilläggstjänster. Dessa behöver inte vara skattefinansierade, utan kan regleras mellan vald utförare och den enskilde. Personal En bra äldreomsorg förutsätter engagerade och kunniga medarbetare. Det är viktigt att fortsätta kompetensutveckla personalen. En långsiktig målsättning är att samtliga tillsvidareanställda har grundutbildning. En del av vård- och omsorgspersonalen har svenska som andraspråk och behöver utveckla sina språkkunskaper i svenska. Avgifter Avgifterna för ledsagning och avlösning tas bort. Avgifterna inom hemtjänsten ses över. Samverkan med landstinget Individen måste sättas i fokus. Det faktum att staden svarar för omsorg och landstinget för sjukvård får inte innebära att den enskilde hamnar mellan stolarna utan ett stort ansvar åvilar huvudmännen att se till att en samlad äldreomsorg kan erbjudas. En god vård för äldre och funktionshindrade kräver en nära samverkan mellan kommunens och landstingets vård. En fördjupad samverkan skall därför eftersträvas, detsamma gäller inom den psykiatriska vården och missbrukarvården. Äldrelots för personer med stora och sammansatta behov Samverkan mellan sjukhus, primärvård och äldreomsorg har brister, och gränsdragningsproblem mellan kommun och landsting kan skapa otrygghet. Hela vårdkedjan kring den äldre måste hänga ihop, oavsett vem som är huvudman. Därför bör behovet av en särskild Äldrelots utredas. Äldrelotsen ska erbjudas till personer som har hemtjänst flera gånger per dag och kan antas ha behov av omfattande insatser från flera håll. Lotsen är en biståndsbedömd insats som ska kunna erbjuda ett samordnande stöd genom samverkan med olika aktörer, men också praktisk hjälp till den äldre och dennes anhöriga. Värdighetsgaranti Man ska kunna lita på att Lidingös äldreomsorg fungerar den dag man behöver den. En lokal värdighetsgaranti införs som innehåller ett förtydligande och en konkretisering av hur kommunen arbetar med lagreglerade, nationella krav och hur man arbetar med Socialstyrelsens föreskrifter. Garantin kan även innehålla information om hur kommunen använder det nationella instrumentet för behovsbedömning, personalens kompetens, hanteringen av synpunkter och klagomål, tid från ansökan om insats till beslut och genomförande samt möjligheter till promenader. 11

12 Demensvård För att säkerställa att resurserna för stadens demensvård är tillräckliga för att demenssjukas särskilda behov ska kunna tillgodoses, ska en utredning av bemanningsnivå och resurser göras på samtliga boenden som staden ansvarar för. Särskilda utbildningsinsatser bör också genomföras inom demensområdet. 12

13 Omsorg om fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta Människor med funktionsnedsättning ska få stöd som är anpassat utifrån de egna förutsättningarna. Respekten för funktionsnedsatta människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges. Den enskildes vardag ska ha ett varierat socialt innehåll som kännetecknas av värdighet och medbestämmande. Ett tillgängligt samhälle God tillgänglighet i ett samhälle är en förutsättning för att minska funktionsnedsättningars betydelse. Det måste vara självklart att man tar hänsyn till funktionsnedsattas behov av god tillgänglighet vid utformningen av offentliga inrättningar, anläggningar och informationssystem. Tillgänglighetsanpassningen av samhället ska fortsätta. Likaså måste utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter göras tillgängligt även för personer med funktionsnedsättning. Lidingö stads webbplats ska anpassas så att den även blir användbar för personer med syneller liknande funktionsnedsättningar. Möjlighet till arbete och praktikplats Lidingö stad ska fortsätta arbeta för att fler människor med funktionsnedsättning får möjlighet till arbete eller praktikplats. Ö-gruppen måste även fortsättningsvis ha goda förutsättningar för sin verksamhet. Personliga ombud Människor med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar ska erbjudas personliga ombud. Den som har begärt och beviljats individuella planer ska få årliga genomgångar. Avgifter Boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta ska vara avgiftsfri. Ledsagning för synskadade ska vara avgiftsfri. Boende Tillgängligt boende är till gagn för alla lidingöbor. Lidingö stad ska möjliggöra att människor med funktionsnedsättning ska kunna bo i egen bostad. Ytterligare gruppbostäder för människor med funktionsnedsättning ska byggas. Två nya gruppboenden planeras under mandatperioden. Staden bör söka samverkan med andra kommuner för att tillgodose behovet av korttids- och gruppboenden för yngre personer med demenssjukdom. Personer som beviljats insatser för boende ska få sin bostad utan långa väntetider. Staden måste ha beredskap för att kunna bygga ut boendet i den omfattning som behövs. 13

14 Synliggör dolda hinder Långt ifrån alla funktionshinder är synliga. Detta ska inte påverka utformningen av samhällets stöd som alldeles oavsett funktionsnedsättningens karaktär ska vara anpassat och effektivt. Psykisk ohälsa tillhör den kategori funktionsnedsättningar vars yttringar inte alltid är synliga. De har samma rätt till samhällets stöd som de med mer fysiskt betingade funktionsnedsättningar. Särskilt viktigt är att arbeta mot de fördomar som i allt för stor utsträckning präglar attityderna till psykiska sjukdomar. Anhöriga Merparten av insatserna inom vård och omsorg görs av anhöriga. De ska ges stöd utifrån varje familjs unika behov. Stödet ska utgå från den enskildes önskemål och integritet samt vara utformat så att insatserna är kompletterande istället för styrande och ersättande. Staden ska försöka tillmötesgå anhöriga i så stor utsträckning som möjligt. 14

15 Individ och familjeomsorg Människor föds med olika förutsättningar och vissa människor har av olika skäl mött större svårigheter i livet än andra. Det är viktigt att Lidingö stad i sådana situationer ger hjälp till självhjälp. På Lidingö ska man känna trygghet i livets alla skeden. Den som behöver samhällets stöd ska erbjudas god service. Insatserna ska präglas av respekt för människors integritet och rätt till självbestämmande. Utredningar ska genomföras med hänsyn till individens integritet. Det är viktigt att den hjälpsökande blir bemött med empati och att denne känner sig sedd och respekterad. Rätt insatser ska göras i rätt tid. Detta gäller såväl när barn, ungdomar och vuxna far illa som när livssituationen är sådan att den enskilde inte kan klara sin vardag utan samhällets stöd. Förebyggande åtgärder ska finnas för att motverka sociala problem, speciellt när det handlar om barns och ungdomars välbefinnande. Stödet ska vara utformat på ett sådant sätt att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Biståndet ska vara tillräckligt, men samtidigt syfta till att undvika ett varaktigt hjälpbehov. Samverkan mellan socialtjänst, polis, åklagare och föräldrar måste förbättras. Unga lagöverträdare som är folkbokförda på Lidingö bör utredas av polis på Lidingö i nära samarbete med socialtjänsten. Samarbetet inom ramen för Barncentrum ska fortsätta. Barn som far illa Personal i skola, förskola och annan verksamhet ska ha riktlinjer för att fånga upp barn som far illa och mår dåligt. Sommarjobb ska erbjudas ungdomar som är i behov av samhällets stöttning. Misshandel Kvinnofriden ska värnas. Kvinnor och män som blir misshandlade ska få samhällets stöd och hjälp. Lidingö stad ska även fortsättningsvis stödja arbetet med en kvinnojour på Lidingö. Lidingö stad ska även stödja arbetet som riktar sig till den som misshandlar, så att denne får hjälp och slutar med sitt destruktiva beteende. Frivilligarbete Frivilliga och ideella insatser är ett värdefullt komplement till den hjälp som staden kan erbjuda och ska därför aktivt stödjas. Staden ska samarbeta med frivilligkrafter och ta vara på de erfarenheter och den goda vilja som finns hos många privatpersoner och i många föreningar och församlingar. I syfte att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll har en överenskommelse träffats mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Vi anser att Lidingö stad behöver fördjupa 15

16 samverkan med det civila samhället och att den nationella överenskommelsen bör ligga till grund för ett lokalt initiativ till dialog och överenskommelse med de organisationer som är verksamma i vår kommun Missbruk Missbruk av alkohol och andra droger i samhället ökar. Det är angeläget att bryta dessa tendenser, särkskilt hos ungdomar. Ett brett förebyggande arbete är av stor vikt för att motverka att problem uppstår. Missbrukets konsekvenser för barn ska särskilt uppmärksammas och arbetet med barn till missbrukare ska utvecklas. Lidingö stad ska fortsätta att bedriva ett aktivt drog- och alkoholförebyggande arbete gällande främst barn och ungdomar. Familjerådgivning Betydelsen av trygga och stabila familjer kan inte överbetonas. Stödet till familjerna ska utformas utifrån principen att familjer ser olika ut och att föräldraskapet innebär både utmaningar och ansvar. Familjens rätt att välja utifrån egna förutsättningar ska genomsyra allt stöd. Valfrihet inom familjerådgivning ska därför införas, i syfte att erbjuda fler alternativ och därmed fler individuella lösningar. Brottsförebyggande rådet Arbetet inom brottsförebyggande rådet bör utvecklas. Insatserna mot klotter ska fortsätta. 16

17 Flyktingmottagning Den som flyr till Sverige undan krig, förtryck och förföljelse ska bli väl mottagen och ges möjlighet att bygga upp en ny tillvaro i sitt nya hemland. Några viktiga faktorer som är avgörande för hur väl flyktingar integreras i samhället är möjligheten att få lära sig det svenska språket och möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden. Här spelar det kommunala flyktingmottagandet en viktig roll. En framgångsrik integrationspolitik kräver en fungerande flyktingmottagning. Vi vill fortsätta stadens framgångsrika arbete med att stödja flyktingars integration genom en bra språkundervisning, bra skolor för barnen och ett gott stöd i övrigt. Det nyligen utvidgade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ska fortsätta. Samma höga ambitionsnivå som har varit normen inom den övriga flyktingmottagningen ska gälla även för dessa ungdomar. Bostadsfrågan för ensamkommande flyktingbarn måste få en permanent lösning. För ökad integration ska systemet för vänfamiljsverksamheten utvecklas och bli mer attraktivt att deltaga i för Lidingöbor. 17

18 Lidingös utveckling Lidingö är en del av Stockholmsregionen och vi arbetar aktivt för att klara balansen mellan utveckling och miljö. Lidingö ska också erbjuda en kreativ miljö för människor och företag. Som samhälle ska Lidingö utvecklas på ett sätt som möjliggör och främjar medborgarnas hälsa, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. En viktig förutsättning för Lidingöbornas välbefinnande är stadens fina naturområden som ger goda möjligheter till rekreation. Vi vill värna Lidingös grönområden. Lidingös särprägel Lidingö kännetecknas av omväxlande bebyggelse av hög kvalitet blandat med väl bevarade park- och naturområden samt närheten till vatten. Det gör vår stad attraktiv. För att bibehålla Lidingös särprägel krävs även framgent en väl avvägd mark- och bebyggelseplanering. Ansträngningar ska göras för att bevara kulturellt värdefulla miljöer och kulturhistoriskt viktiga byggnader. Naturvård och miljö Stadens park- och naturmark ska så långt möjligt lämnas orörd. De ska vara tillgängliga för Lidingöborna och ge förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. Naturområden ska inte upplåtas till nya stora anläggningar utan skötas som rekreationsområden. Ansträngningar ska göras för att ytterligare bereda allmänheten tillgång till strandpromenader. Lekplatser ska fortsätta rustas upp och vara säkra för barn att vistas i. Park- och naturskötseln, som har fått stå tillbaka under de gångna årens mycket hårt pressade kommunala ekonomi, måste förbättras. Åtgärder mot förbuskning och nedskräpning liksom klippning av gräsmattor måste prioriteras. Parkbänkar behöver förnyas och deras placeringar omprövas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Fler papperskorgar behövs. De senare årens satsningar på minskat klotter har gett effekt. En fortsatt samlad insats med stöd från polis, SL, Fortum och privata fastighetsägare är nödvändig för att detta arbete inte ska vara förgäves. Detta blir en viktig uppgift för det lokala brottsförebyggande rådet. Försiktig förtätning Det är viktigt att framtida byggande sker i sådan takt att vår infrastruktur inte överbelastas och att överexploatering undviks. Ny infrastruktur ska tas med i planerna redan från början. Ny bebyggelse ska tillkomma genom försiktig förtätning eller på mark som redan är ianspråktagen. All förtätning ska vara väl anpassad till den befintliga miljön. En miljömedveten bostadsplanering innebär såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. Hänsyn måste tas till kommande klimatförändringar. 18

19 När planprocessen för Dalénum nu är klar påbörjas planeringen för en utveckling av Centrum- Torsvik respektive Högsätraområdet. Centrum-Torsvik bör innehålla bostäder, verksamheter, sociala mötesplatser och grönstrukturer. Genom att koncentrera bebyggelsen till några få områden skapas förutsättningar för att bevara Lidingö som en grön ö samtidigt som underlag för bra kommunikationer och en väl utvecklad service skapas. För att matcha Norra Djurgårdsstaden på andra sidan Värtan kommer Centrum-Torsvik att utgöra ett särskilt miljöprofilerat stadsutvecklingsområde på Lidingö. Ett särskilt miljöprogram kommer att tas fram för området. Inom ramen för översiktsplanen ska därutöver en ny inventering av möjliga förtätningsområden göras, samt vilka områden som bör fredas framgent. I den pågående översiktsplanen ska vi även beakta näringslivets behov av tomtmark, lokaler och utveckling av befintliga anläggningar. Där markförutsättningar finns är staden positiv till exploatering av fastigheter för mindre producerande och tjänsteinriktade företag. I de fall det kan bli aktuellt att förändra användningen av befintlig industrimark, ska hänsyn tas till företagens behov av mark och lokaler. Vid nybyggnation ska tryggheten för de boende beaktas. Det kan ske exempelvis genom belysning och minimering av mörka ytor. I redan bebyggda områden bör man inventera utemiljön och försöka åtgärda uppenbara brister genom s.k. trygghetsvandringar. Storholmsöarna Från årsskiftet blir Storholmsöarna en del av Lidingö. Vad gäller skola och förskola blir inte förändringarna så stora annat än att betalningen från Vaxholm ersätts av nya skatteintäkter. Kostnaden för skolskjuts blir dock påtaglig, men kan minskas om barnens skolväg blir säkrare. Detta bör prioriteras redan Däremot får vi ett ansvar för utvecklingen av den fysiska miljön. Den av Vaxholm nyligen antagna detaljplanen syftar till att bevara öarna som de är idag. Det är en målsättning som även vi ställer oss bakom. Vattendirektivet kräver att vi säkerställer en tillfredsställande avloppssituation. 19

20 Näringsliv och tillväxt Grunden för vår välfärd är tillväxt. Vårt välstånd utgör summan av de ansträngningar som människor gör i form av utbildning, arbete, innovationer och risktagande. När företag växer skapas arbetstillfällen, vilket genererar de resurser som är nödvändiga för en bra kommunal service. Att stimulera tillväxt är därför en viktig uppgift. Däremot ska staden inte ägna sig åt egen näringsverksamhet som konkurrerar med näringslivet. Vi ser gärna att fler får möjlighet att utföra det som kommunen normalt gör själv. Ett gott företagsklimat handlar mycket om attityder och en hög servicenivå från stadens politiker och tjänstemän. Tydliga mål, med löften om att tillståndsärenden ska hanteras skyndsamt, gör kommunens ansvar gentemot företagen tydligt och visar på en vilja till service och dialog. Vi vill därför förbättra effektiviteten i myndighetsutövningen och fortsätta utveckla samverkan med det lokala näringslivet. Den dialog som finns mellan de lokala näringslivsrepresentanterna och staden ska utvecklas. Staden ska förenkla och minska antalet myndighetskontakter för Lidingös företag och korta handläggningstiderna för deras ärenden. Lidingö stad ska använda upphandlingar för att få fler företag att lämna anbud för att på så sätt öka konkurrensen och därmed förbättra kvalitet och minska kostnader. Det kundcenter som inrättas i Lidingö stadshus ska underlätta kontakten mellan lidingöborna och kommunen men också mellan näringslivet och kommunen. Kommunens kontakter med Lidingös företagare och dess intresseorganisationer ska vidareutvecklas. Kundvalssystemen ska utvecklas för att stimulera till ökad konkurrens och mångfald bland utförare av olika välfärdstjänster. Kommunalt driven verksamhet och verksamhet som drivs av andra utförare ska styras och finansieras på likvärdiga och konkurrensneutrala villkor. Samverkan mellan skola och näringsliv ska stimuleras och uppmuntras. Entreprenörer och alternativa utförare ska stimuleras att lämna anbud i samband med kommunens upphandlingar. Det är inte bara ett näringspolitiskt mål. Det kan även vara ett jämställdhetspolitiskt mål eftersom det öppnar möjlighet för fler att välja arbetsgivare och driva företag. Lidingö ska ta fram en näringslivspolicy där staden anger riktning och ambition för det lokala näringslivsarbetet. Lidingö stad ska arbeta aktivt för att främja och utveckla naturliga näringslivskluster på ön. Det kan t ex vara inom områden; konferens och kultur, hälsa, film, skola och utbildning. 20

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Inl:1 Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Ett friare Stockholm Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Inl:1 Budget för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv -2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Ett Stockholm där alla kan växa Förnyat förtroende för ett starkt Stockholm.

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad BUDGETFÖRSLAG 2011 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014

7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt Handlingsprogram Kristdemokraterna i

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna V Tillsammans gör vi Österåker bättre 2014-11-20 ÖSTERÅKERS mt-, KOMMUNSTYRCLS 2014 "11- l 4 IH Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna 2 Vi Socialdemokrater har en idé om

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer