Hälleforsnäs Allehanda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälleforsnäs Allehanda"

Transkript

1 Hälleforsnäs Allehanda Nr 57 (Årg 7) 30 jan 2007 Den lokala lokaltidningen Skolans framtid dominerar diskussionerna just nu. En viktig fråga för både ung och gammal och som kommer att påverka hela Hälleforsnäs utveckling. Därför är det i detta nummer två sidor beskrivning och kommentar till den utredning som gjorts om skolorna i framtiden. Landstinget har diariefört vårt öppna brev (6 december 2006) om folktandvård, barnavårdscentral och distriktssköterska. Men för övrigt har inget svar inkommit. Distriktssköterskan har nu fått upp ordentliga skyltar om öppettider och telefonnummer. Det tackar vi för! Däremot är inte landstingets hemsida uppdaterad. I landstingskatalogen, som kom nu, finns folktandvården i Hälleforsnäs med, adres, telefon och ansvarig. Nätupplagan av Hälleforsnäs Allehanda finns på Kalendarium På finns en kalender över olika evenemang i Hälleforsnäs. Bland annat för att i möjligaste mån undvika krockar mellan olika arrangörer. Satsningen på Hälleforsnäs Den tumme som blev över efter ett nej till Filmbruket har nu också försvunnit. Kommunfullmäktige beslutade ju att Hällefornäs skulle få hjälp med utveckling när det nu inte blev något Filmbruk. Nu har de ledande i kommunen kommit fram till att hela kommunen måste få hjälp. Så var det med det. Gå försiktigt! Nu är det riktigt halt! De som varit inne i Flen har säkert upptäckt hur dåligt plogat det är där. Tack för att vi inte har kullar och tvättbräden att ta oss över. Efterträdare sökes! Hälleforsnäs Allehanda är nu inne på sjunde året och det börjar bli dags att lämna över till någon fräsch redaktör eller en grupp. Allehanda är en populär produkt med många läsare och efterfrågad. Hör av er till Barbro. Nästa nummer av Hälleforsnäs Allehanda kommer sista veckan i februari Manus lämnas till Barbro i brevlådan på grannens staket eller per e-post senast 22 februari.

2 30 jan 2007 Nr 57 Skolstrukturutredningen hade i uppdrag att göra skolan kostnadseffektiv med sjunkande barnantal och innehåller tre scenarier om skolorna i Flens kommun: Scenario 1. Tre senareskolor, Flen, Malmköping, Hälleforsnäs. Medför inga större förändringar för Hälleforsnäs del. Scenario 2. Två senareskolor, Flen och Malmköping eller Hälleforsnäs. Scenario 3. En senareskola, Flen. Med senareskolor menas ibland det som vi tidigare kallat högstadiet, ibland årskurserna 7-9, ibland årskurserna 8-9. Både scenario 2 och 3 innebär att Stenhammarskolan i Flen blir för trång och att någon klass måste flytta ut till ett nybyggt skolhus i Flen till en investeringskostnad på 7-12 Mkr enligt utredningen. Lite siffror Vad gäller kostnaderna för barn i grundskolan visar utredningen tydligt att Flen på alla punkter har lägre kostnader än riksgenomsnittet. På lokaler ligger Flen på nästan samma nivå som genomsnittet. Om man istället jämför Flen med kommuner i samma storlek, invånare, blir bilden ännu tydligare. Flen är billigare. Kostnaderna för grundskolan är kr/ elev mot kr/elev i genomsnitt i sådana kommuner. Andelen kortutbildade invånare är något högre, skattekraften något lägre och kostnaderna för skola och vuxenutbildning lägre. Elevutveckling Antalet elever i Bruksskolan har varit ganska stabilt de senaste tio åren. Utredningen beräknar att antalet elever kommer att öka Ansvarig utgivare: Barbro Sköldebrand tel Styckgjutarv 3 C Hälleforsnäs e-post: eller 2 något åren för att sedan återgå till dagens nivå, d.v.s. 260 elever. I både Flen och Malmköping beräknas elevantalet minska. I prognoserna har utredningen tagit satsningar på ny bostadsområden i Flen och Malmköping men inte i Hälleforsnäs, som den tidigare översiktsplanen räknade med. Skolskjutsar Vad gäller skolskjutsar uppger både kommunens strukturutredning och skolverket siffran per elev, men man måste då observera att detta gäller i genomsnitt för samtliga elever vare sig de skjutsas eller ej. Den verkliga kostnaden för skolskjuts är kr/ skjutsad elev och år. År 2006 hade 60 elever i åk 6-9 skolskjuts. En flytt av högstadiet skulle betyda ytterligare 60 skjutsningar. Detta skulle med ett busskort à kr/elev som nu betyda en kostnadsökning med kr Lokaler Lokalerna vid Bruksskolan kostade år 2006 drygt 3,1 Mkr, i runda tal 1 Mkr per byggnad. Utredningen beräknar att en flytt av åk 7-9 kan ge en lokalbesparing på 1 Mkr. Det betyder att man lägger större delen av en byggnad i malpåse. Men som utredningen också säger så ligger besparingen hos Barnoch Utbildningsnämnden. Kostnaden för lokalerna hamnar hos någon annan nämnd. Lösningen att avyttra ett halvt skolhus är inte realistisk. Men en flytt av elever från Hälleforsnäs/ Malmköping betyder nybyggnation i Flen till en kostnad av 7-12 Mkr, enligt utredningen. Och vi vet sedan gammalt att byggnationskalkyler alltid överskrids med ca 25 %, vilket innebär en investering på snarare 15 Mkr. Detta är en investeringskostnad och till det ska läggas driftskostnader. Mål och visioner Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal övergripande mål för alla kommunala verksamheter. Högsta målet är nöjda kommuninnevånare! De övriga målen är Mångfald och kvalitet i boendet

3 Nr jan 2007 Bra kommunikationer Bra kommunal service God ekonomisk hushållning En nedläggning av högstadier strider mot flera av de beslutade målen. Den nyligen beslutade översiktsplanen har en vision om många fler innevånare och att skolan är en viktig faktor för kommunens attraktivitet. Det ska bl.a. vara hög tillgänglighet. Alltså har kommunens olika nämnder och förvaltningar olika övergripande mål, men det är de av fullmäktige beslutade målen som gäller även för Barn- och Utbildningsnämnden. En nedläggning av högstadier kan inte möta en ökande innevånarantal och tillgänglig-heten minskar. Till Hälleforsnäs flyttar ganska många barnfamiljer just för att skolan finns på plats. Många boende här arbetar på annan ort Flen, Eskilstuna, Katrineholm t.ex. Om också barnen ska pendla till skolan är det ganska meningslöst att bo här. En nedläggning av högstadiet betyder att Hälleforsnäs blir mindre attraktivt och utarmas. Detta utgör då också ett hot mot hela skolan. De som flyttar till Flens kommun har gjort ett val där miljön ingår. Det kan betyda att det är till småorterna och inte till staden Flen man söker sig. Utarmas småorterna finns mindre orsak att flytta till kommunen överhuvudtaget. (Lärarkostnaden och övriga kostnader påverkas inte.) Samhällskonsekvenser På längre sikt blir kostnaderna för samhället lägre ju bättre social kontroll man har och då bidrar den mindre skalan/skolan och de goda kontakterna. Miljö Att skjutsa så många barn till och från Flen påverkar miljön. Fler bussar, mer avgaser. Dessutom måste säkerhetsrisken lyftas fram. Ju fler barn ute i trafiken, desto större risker. Att skolmiljön med alla högstadier samlade i en byggnad inte blir bättre är lätt att förstå. 3 Politiskt självmord En nedläggning av högstadier i Hälleforsnäs/ Malmköping och en samtidig nybyggnation i tätorten Flen är politiskt självmord! Tagna beslut Barn- och Utbildningsnämnden behandlade utredningen 21 december 2006 och beslutade bl.a. - att antalet kommunala grundskolor hösten 2009 ska minska - att uppdra till förvaltningen att se över behovet av eventuell utökad rektorsresurs per område - att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten om ungdomarna från Hälleforsnäs kan skjutsas till Malmköping - att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra nybyggnation av skola i Flen tätort. Kommentar Det sista beslutet här har kommunstyrelsens arbetsutskott redan tagit och fortsättning följer på kommunstyrelsen 5 februari. Det är alltså hög tid att reagera igen! Och observera att det är bara skjutsning från Hälleforsnäs till Malmköping och inte tvärtom som ska utredas. Men man tog också ett positivt beslut att göra en barnkonsekvensutredning, som helt saknas i skolstrukturutredningen, men som är beslutad obligatorisk vid eventuella förändringar. Alltså, mer administrativ personal, flera skolbyggnader till allt färre barn! Nedläggning av högstadium i Hälleforsnäs innebär inte någon besparing rent krasst ekonomiskt, snarare tvärtom. Lokalkostnaderna ökar totalt sett liksom skolskjutskostnaden. Barbro

4 30 jan 2007 Nr 57 På gång Onsdag 21 feb kl PRO Årsmöte, Folkets Hus Lördag 24 feb kl Loppis Folkets Hus Måndag 26 feb kl 19 Hälleforsnäs Samarbetskommitté Årsmöte, Folkets Hus Tisdag 27 feb kl 19 S-föreningen Årsmöte, Folkets Hus Torsdag 8 mars kl 19 Bruksvävarna Årsmöte, Folkets Hus Friskvårds- och hälsomässa Hälleforsnäs Gymnastikförening anordnar en friskvårdsdag i sporthallen. Man får prova på lite olika behandlingar och landstinget informerar om rehabilitering. Söndag 4 februari Vilket bra initiativ! Det är roligt med Jarmos loppis. Att det händer något. Söndag 18 mars kl 14 Kolhusteatern Årsmöte, Bruket Onsdag 21 mars kl PRO möte, Folkets Hus Lördag 24 mars kl 13 Gjuterimuseum Årsmöte, Bruket Lördag 31 mars kl Loppis Folkets Hus 4

5 Nr jan

6 30 jan 2007 Nr 57 6

7 Nr jan

8 30 jan 2007 Nr 57 Ur Tidningen Folket 1 nov När det gäller folktandvården är beskedet att den som eventuellt vill driva verksamheten i egen regi är välkommen. I annat fall måste landstinget på sikt göra sig av med lokalerna, som står där fullt utrustade, till en kostnad av en halv miljon kr om året. Alternativet, resor till Malmköping eller Flen - borde vara överkomligt, anser man inom folktandvården. Föds för få barn - Det föds för få barn i Hälleforsnäs, det är skälet till att barnavården centraliserats till centralorten Flen, berättar Yvonne Lannergren, platschef vid vårdcentralen. Minst 25 nyfödda barn om året, det är kravet för att personalen ska kunna upprätthålla nödvändig kompetens. Att personal från Flen skulle kunna dela sin tid med Hälleforsnäs, det är en tanke som kanske kan vara värd diskutera, säger hon också. Distriktssköterskeverksamheten är inte nedlagd. - I stället har vi ändrat rutinerna och infört ett tidsbeställningsystem. Man beställer tid och behöver inte köa på mottagningen. Fördelarna är uppenbara för både patienter och personal som slipper den stress det innebär när det är fullt av folk i väntrummet. I själva verket handlar det om en kvalitetshöjning, menar Yvonne Lannergren. På en skylt vid Konsum uppmanas folk beställa tid per telefon, men det saknas telefonnummer. - Det är däremot en brist som vi genast ska rätta till, säger Yvonne Lannergren. Kommentar: Att folktandvården tycker att det är överkomligt att resa till Malmköping eller Flen betyder bara att de inte har en aning om hur våra kommunikationer ser ut. Det finns ju åtminstone 450 barn inom skolområdet som ju alla behöver tandvård då och då. Till Malmköping går det en buss om dagen kl 7.15 och en buss tillbaka kl 15.40! Även förbindelserna med Flen gör att ett tandläkarbesök skulle innebära minst två timmars frånvaro från skolan. Är detta rimligt? Låt oss bilda ett kooperativ som anställer en tandläkare och så fortsätter vi driva vårt lilla samhälle i egen regi på flera plan? Beträffande barnavårdscentralen är ju beskedet en smula mer positivt. Självklart kan väl Hälleforsnäs dela personal med Flen! Så märkligt att ingen tänkt på det förut. Barbro Hej alla. Man kan undra vad Flens kommun vill med Hälleforsnäs. Först får vi reda på att socialdemokraterna inte kommer att stödja Filmbruket utan satsa på skolan i första hand. Bara någon dag senare får vi reda på att detta med skolan inte gällde Hälleforsnäs och andra kommundelar utan bara Flens centralort. Övriga kommundelar skall förlora skolor för att de skall bygga en ny i Flens centralort.vem vill flytta till de övriga kommundelarna om det inte finns tillräckliga skolor? Sven 8

9 Nr jan 2007 Vägen till Tallsjöbadet stängd för biltrafik under vintern Under vintern kommer biltrafik inte att vara möjlig på vägen till Tallsjöbadet. Den som vill promenera där är välkommen och behöver inte riskera att störa någon tillfälligt boende i bil där. Stenarna kommer att tas bort före badsäsongen. Bruksallén 8 är såld av Bo Larsson till Kåhre Fastigheter, Jörgen och Madeleine Kåhre. Kåhre äger också fastigheter i Flen och Sköldinge och de bor i Skogås söder om Stockholm. Britt-Marie Parling Hälleforsnäs samarbetskommitté, SAK Julgransplundring Söndag 14 januari kl 14 Folkets Hus En fest som anordnas av många föreningar tillsammans Välkommen! Gul färg är det alltid på Hälleforsnäs Allehanda. Men som läsarna märker kan det vara lite olika nyanser även i samma tidning. Man tager vad man haver och vad pappersaffären har inne för tillfället. Huvudsaken är väl att tidningen går att läsa, eller hur. 9

10 30 jan 2007 Nr 57 Jag fortsätter så länge det går Jarmo Haapamäki berättar om It s Alive! och sitt skivbolag Hälleforsnäs Records. Jag tänkte berätta lite för Allehandas läsare hur det går med mitt företag Hälleforsnäs Records. Många har tydligen också undrat huruvida musik- och kulturföreningen It s Alive! fortfarande existerar och vad gör den i så fall. Ja, It s Alive! lever ännu. Föreningen är inte lika vital och aktiv som den var vid dess storhetstid på 1990-talet, men förenings-lokalen på Torsbovägen fylls fortfarande med musik. Vi fick hyra huset från Flens kommun 1994 och i början rymdes huset många olika aktivitetet, från sportdykarna till konstateljeér och karate-utövare. Med tiden har endast It s Alive! stannat kvar och stegvis har musiken och rockband tagit över i princip hela huset. Under hösten har två rockband slutat och flyttat ifrån huset så det finns ett par lediga lolaker, men normalt är huset fylld med olika musikgrupper och en inspelningsstudio, som från början ägdes av It s Alive! men när olika apparater i studion gick sönder eller behövde uppgraderas, fanns det inte längre pengar eller vilja från föreningens sida att stå för kostnaderna. Detta har resulterat att alla investeringarna till nya utrustningar har bekostats av mig själv och man kan nog säga att det är i praktiken jag själv som äger inspelningsstudion i Hälleforsnäs. It s Alive! anordnade massor med konserter i Hälleforsnäs Folkets hus och även i andra delar av kommunen, bland annat Amazon i Flen. De första Live & Jive rockabillyfesterna var också anordnade av It s Alive. Men det var länge sedan, nästan tio år sedan It s Alive! anordnade en konsert senast. Det saknas eld-själar, kanske även publik och även en lämplig konsertlokal för att det skulle kunna bli som förr. När vi anordnade konserter i Hälle-forsnäs Folkets hus fanns inte bilbliotek där utan vi använde B-salen (där bilbliotetek numera finns) till en krog, där de som var mindre intresserade av musiken i A-salen, kunde sitta och ungås och dricka öl. Genom att kunna erbjuda detta sålde vi alltid tillräckligt många biljetter för att kunna betala kostnaderna för de relativt kända och högklassiga artisterna vi hade bokat. Detta gick förlorat när länstyrelserna gav uppdraget att bevilja tillfälliga serveringstillstånd till kommunerna. Flens kommun var aldrig villig att bevilja oss ett sådan tillstånd. Konsertverksamheten var föreningens ryggrad och efter några misslyckade försök att försöka fortsätta konsertverksamheten utan alkoholservering gav vi upp. Vi hade inte råd att förlora mer pengar. Det var alltså länge sedan It s Alive! gjord mycket väsen av sig. Men jag själv har så småningom vaknat upp från dvalan och börjat göra något konstruktivt. Efter en lång planeringsfas beslutade jag i fjol starta ett eget skivbolag. Eftersom jag inte har några pengar att strö omkring mig, startade jag i en liten skala. Jag beslöt att börja med att ge ut min egen musik, sälja skivorna och så småningom och sedan kanske utöka verksamheten och börja ge ut andra artisters skivor också. Sagt och gjort, jag låste in mig i studion i våras och efter många svettdroppar och sömnlösa nätter var min första soloskiva Spoiled by Success äntligen färdig i våras. Jag gav ut den i somras, tillsammans med en annan fullängdare, skivan som jag hade spelat in tillsammans 10

11 Nr jan 2007 med Pasi Taskinen och Uffe Enokson och givit ut som en kassett Mono Sapiens 17 Frog Vomits heter skivan och bandet heter The Soul Preachers. Stilen på den skivan är drivig rock, kanske punkrock, medan min soloskiva innehåller mycket lugnare och mognare toner, tycker jag själv. Jag kan inte själv avgöra vilken av skivorna är bättre. De är så annorlunda och enligt min mening kompletterar varandra väl. Jag kan ju inte själv på ett trovärdigt sätt berätta för er huruvida min soloplatta är bra eller inte. Därför bad jag min före detta chef på Eskilstuna-Kuriren (jag jobbade som journalist under många år), Elisabeth Anderson, skriva några rader om min solodebutskiva. Så här skrev hon: Jarmo Haapamäkis musik var en ny och positiv bekantskap för mig när jag kom över hans skiva Spoiled by Success. Jag har inte följt Jarmo genom hans hårdrockartid - och om jag gjort det skulle jag troligen inte ha gillat det. Hårdrock är ingenting för mina öron och min smak. Det här är skillnad - en skiva han gjort absolut själv i allt. Han har till och med tagit bilden på sig själv och skapat konstverket som pryder skivans omslag. Men viktigast är givetvis själva låtarna och de slår an omedelbart. Det är ingenting för strölyssnande. Texterna är kluriga och oväntade. Djupa och bisarra. Och musiken understryker texterna helt. Texterna är mörka men inger ändå hopp till lyssnaren. Den låt jag fallit mest för är We sell Lies och förstås den enda riktigt ljusa låten, Spoiled by Success, den hoppingivande sista låten på skivan som blickar framåt. Det är kul att Hälleforsnäs har en så framträdande musiker som Jarmo Haapamäki på hemmaplan. Lyssna på honom och hans skiva. Det är både han och skivan värd. Elisabeth Anderson Under sommaren sålde jag en handfull skivor till mina kompisar, skickade skivor till höger och vänster för recension i tidningar och även till olika radiostationer och väntade på resultat. De kom aldrig. Så vitt jag vet den enda tidningen som någonsin recenserat mina skivor är Eskilstuna-Kuriren och förmodligen har inte skivan någonsin blivit spelad i radion. Jag är förmodligen lite känd i Hälleforsnäs och Flens kommun men i den stora världen är jag totalt okänd och skivorna som jag tryckt upp har i stora hela blivit osålda. 11 Jag spelade in en fyra låtars EP till höstens marknad i Hälleforsnäs och den har sålt ganska bra men försäljningssiffrorna som jag haft räcker inte till att försörja någon, inte ens lilla jag som äter väldigt lite och bor i en liten tvåa. Det finns några butiker i Flen och även i Stockholm, som har Hällefoforsnäs Records skivor i sitt sortiment, men det är svårt att synas och locka köparnas intresse. Jag säljer även skivor, och mina t-shirts via Internet och försöker nå ut till andra länder. Men det tar tid att etablera sig. För att få lite kontanter har jag har hyrt foajén på Hälleforsnäs Folkets hus lördagen den 9 december där jag säljer en hel prylar som jag kan leva utan men naturligtvis även mina skivor och t-shirtar jag har tryckt. Välkomna! Jag fick starta eget-bidrag för att kunna bygga upp verksamheten. Efter nyår får jag inte det stödet längre utan ska klara mig på egen hand. Inkomsterna lyser ännu med sin frånvaro men det betyder inte att jag ger upp. Jag skaffar mig deltidsjobb om det behövs, hyr ut mina ljudanläggningar till fester och konserter, bygger hemsidor och hyr ut inspelningsstudion till behövande, gör vad som behövs för att kunna betala hyran. Jag kommer dock att fortsätta med mitt skivbolag, så länge det går. Jarmo Haapamäki Hälleforsnäs Records hemsida:

12 30 jan 2007 Nr 57 Hälleforsnäs Allehanda önskar alla En Riktigt God Jul Ett Gott Slut på Det Gamla Året och Ett Gott Nytt År 12

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Nytt bolag ska spara 25 miljoner

Nytt bolag ska spara 25 miljoner Årgång 18 Nr. 2 2009 Utgiven av Alvesta Alternativet Nytt bolag ska spara 25 miljoner Kommunchefen och förvaltningscheferna har lagt ett förslag till kommunstyrelsen om att lägga över stora delar av servicetjänsterna

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

1/2006. Samarbete på gång/3. 27-hem en väg tillbaka till livet/8. Att läka en institution: Fallet Älvgården/17. En kompis att hålla i handen/20

1/2006. Samarbete på gång/3. 27-hem en väg tillbaka till livet/8. Att läka en institution: Fallet Älvgården/17. En kompis att hålla i handen/20 1/2006 Samarbete på gång/3 27-hem en väg tillbaka till livet/8 Att läka en institution: Fallet Älvgården/17 En kompis att hålla i handen/20 SiStone är en tidskrift från Statens institutionsstyrelse Adress

Läs mer

Nu satsar man på Hälleforsnäs

Nu satsar man på Hälleforsnäs Hälleforsnäs Allehanda 29 oktober 2007 Delas ut till alla hushåll i Hällefor snäs Nr 65 År gång 7 Nu satsar man på Hälleforsnäs Medan vi har oroat oss om vi kan behålla den för oss så viktiga Konsumbutiken,

Läs mer

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt.

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Det är kallt tidigt i år! Det är lite skämmigt att ansöka om pengar, de flesta vill visa

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006. Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer.

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006. Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer. Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006 Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer Framsidan 3/2006 Ledare Vinna eller försvinna? I snitt har 28 filialbibliotek

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Torsboskolans traditioner lever vidare

Torsboskolans traditioner lever vidare Hälleforsnäs Allehanda 29 juni 2009 Delas ut till alla hushåll i Hälleforsnäs med omnejd Nr 82 Årgång 9 Torsboskolans traditioner lever vidare Lekar och tävlingar. Varje vår sedan 1981 har en lekfull tävling

Läs mer

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13) Öppet 9-20 alla dagar! Lödöse 0520-66 00 10 ICA Certifierade takläggare Ansvarsförsäkrade Lingonsylt 1,5kg Gäller t.o.m. söndag 20/3 mot kupong /st Välkommen till PwC Tillsammans förverkligar vi dina visioner

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer