Hälleforsnäs Allehanda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälleforsnäs Allehanda"

Transkript

1 Hälleforsnäs Allehanda Nr 57 (Årg 7) 30 jan 2007 Den lokala lokaltidningen Skolans framtid dominerar diskussionerna just nu. En viktig fråga för både ung och gammal och som kommer att påverka hela Hälleforsnäs utveckling. Därför är det i detta nummer två sidor beskrivning och kommentar till den utredning som gjorts om skolorna i framtiden. Landstinget har diariefört vårt öppna brev (6 december 2006) om folktandvård, barnavårdscentral och distriktssköterska. Men för övrigt har inget svar inkommit. Distriktssköterskan har nu fått upp ordentliga skyltar om öppettider och telefonnummer. Det tackar vi för! Däremot är inte landstingets hemsida uppdaterad. I landstingskatalogen, som kom nu, finns folktandvården i Hälleforsnäs med, adres, telefon och ansvarig. Nätupplagan av Hälleforsnäs Allehanda finns på Kalendarium På finns en kalender över olika evenemang i Hälleforsnäs. Bland annat för att i möjligaste mån undvika krockar mellan olika arrangörer. Satsningen på Hälleforsnäs Den tumme som blev över efter ett nej till Filmbruket har nu också försvunnit. Kommunfullmäktige beslutade ju att Hällefornäs skulle få hjälp med utveckling när det nu inte blev något Filmbruk. Nu har de ledande i kommunen kommit fram till att hela kommunen måste få hjälp. Så var det med det. Gå försiktigt! Nu är det riktigt halt! De som varit inne i Flen har säkert upptäckt hur dåligt plogat det är där. Tack för att vi inte har kullar och tvättbräden att ta oss över. Efterträdare sökes! Hälleforsnäs Allehanda är nu inne på sjunde året och det börjar bli dags att lämna över till någon fräsch redaktör eller en grupp. Allehanda är en populär produkt med många läsare och efterfrågad. Hör av er till Barbro. Nästa nummer av Hälleforsnäs Allehanda kommer sista veckan i februari Manus lämnas till Barbro i brevlådan på grannens staket eller per e-post senast 22 februari.

2 30 jan 2007 Nr 57 Skolstrukturutredningen hade i uppdrag att göra skolan kostnadseffektiv med sjunkande barnantal och innehåller tre scenarier om skolorna i Flens kommun: Scenario 1. Tre senareskolor, Flen, Malmköping, Hälleforsnäs. Medför inga större förändringar för Hälleforsnäs del. Scenario 2. Två senareskolor, Flen och Malmköping eller Hälleforsnäs. Scenario 3. En senareskola, Flen. Med senareskolor menas ibland det som vi tidigare kallat högstadiet, ibland årskurserna 7-9, ibland årskurserna 8-9. Både scenario 2 och 3 innebär att Stenhammarskolan i Flen blir för trång och att någon klass måste flytta ut till ett nybyggt skolhus i Flen till en investeringskostnad på 7-12 Mkr enligt utredningen. Lite siffror Vad gäller kostnaderna för barn i grundskolan visar utredningen tydligt att Flen på alla punkter har lägre kostnader än riksgenomsnittet. På lokaler ligger Flen på nästan samma nivå som genomsnittet. Om man istället jämför Flen med kommuner i samma storlek, invånare, blir bilden ännu tydligare. Flen är billigare. Kostnaderna för grundskolan är kr/ elev mot kr/elev i genomsnitt i sådana kommuner. Andelen kortutbildade invånare är något högre, skattekraften något lägre och kostnaderna för skola och vuxenutbildning lägre. Elevutveckling Antalet elever i Bruksskolan har varit ganska stabilt de senaste tio åren. Utredningen beräknar att antalet elever kommer att öka Ansvarig utgivare: Barbro Sköldebrand tel Styckgjutarv 3 C Hälleforsnäs e-post: eller 2 något åren för att sedan återgå till dagens nivå, d.v.s. 260 elever. I både Flen och Malmköping beräknas elevantalet minska. I prognoserna har utredningen tagit satsningar på ny bostadsområden i Flen och Malmköping men inte i Hälleforsnäs, som den tidigare översiktsplanen räknade med. Skolskjutsar Vad gäller skolskjutsar uppger både kommunens strukturutredning och skolverket siffran per elev, men man måste då observera att detta gäller i genomsnitt för samtliga elever vare sig de skjutsas eller ej. Den verkliga kostnaden för skolskjuts är kr/ skjutsad elev och år. År 2006 hade 60 elever i åk 6-9 skolskjuts. En flytt av högstadiet skulle betyda ytterligare 60 skjutsningar. Detta skulle med ett busskort à kr/elev som nu betyda en kostnadsökning med kr Lokaler Lokalerna vid Bruksskolan kostade år 2006 drygt 3,1 Mkr, i runda tal 1 Mkr per byggnad. Utredningen beräknar att en flytt av åk 7-9 kan ge en lokalbesparing på 1 Mkr. Det betyder att man lägger större delen av en byggnad i malpåse. Men som utredningen också säger så ligger besparingen hos Barnoch Utbildningsnämnden. Kostnaden för lokalerna hamnar hos någon annan nämnd. Lösningen att avyttra ett halvt skolhus är inte realistisk. Men en flytt av elever från Hälleforsnäs/ Malmköping betyder nybyggnation i Flen till en kostnad av 7-12 Mkr, enligt utredningen. Och vi vet sedan gammalt att byggnationskalkyler alltid överskrids med ca 25 %, vilket innebär en investering på snarare 15 Mkr. Detta är en investeringskostnad och till det ska läggas driftskostnader. Mål och visioner Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal övergripande mål för alla kommunala verksamheter. Högsta målet är nöjda kommuninnevånare! De övriga målen är Mångfald och kvalitet i boendet

3 Nr jan 2007 Bra kommunikationer Bra kommunal service God ekonomisk hushållning En nedläggning av högstadier strider mot flera av de beslutade målen. Den nyligen beslutade översiktsplanen har en vision om många fler innevånare och att skolan är en viktig faktor för kommunens attraktivitet. Det ska bl.a. vara hög tillgänglighet. Alltså har kommunens olika nämnder och förvaltningar olika övergripande mål, men det är de av fullmäktige beslutade målen som gäller även för Barn- och Utbildningsnämnden. En nedläggning av högstadier kan inte möta en ökande innevånarantal och tillgänglig-heten minskar. Till Hälleforsnäs flyttar ganska många barnfamiljer just för att skolan finns på plats. Många boende här arbetar på annan ort Flen, Eskilstuna, Katrineholm t.ex. Om också barnen ska pendla till skolan är det ganska meningslöst att bo här. En nedläggning av högstadiet betyder att Hälleforsnäs blir mindre attraktivt och utarmas. Detta utgör då också ett hot mot hela skolan. De som flyttar till Flens kommun har gjort ett val där miljön ingår. Det kan betyda att det är till småorterna och inte till staden Flen man söker sig. Utarmas småorterna finns mindre orsak att flytta till kommunen överhuvudtaget. (Lärarkostnaden och övriga kostnader påverkas inte.) Samhällskonsekvenser På längre sikt blir kostnaderna för samhället lägre ju bättre social kontroll man har och då bidrar den mindre skalan/skolan och de goda kontakterna. Miljö Att skjutsa så många barn till och från Flen påverkar miljön. Fler bussar, mer avgaser. Dessutom måste säkerhetsrisken lyftas fram. Ju fler barn ute i trafiken, desto större risker. Att skolmiljön med alla högstadier samlade i en byggnad inte blir bättre är lätt att förstå. 3 Politiskt självmord En nedläggning av högstadier i Hälleforsnäs/ Malmköping och en samtidig nybyggnation i tätorten Flen är politiskt självmord! Tagna beslut Barn- och Utbildningsnämnden behandlade utredningen 21 december 2006 och beslutade bl.a. - att antalet kommunala grundskolor hösten 2009 ska minska - att uppdra till förvaltningen att se över behovet av eventuell utökad rektorsresurs per område - att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten om ungdomarna från Hälleforsnäs kan skjutsas till Malmköping - att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra nybyggnation av skola i Flen tätort. Kommentar Det sista beslutet här har kommunstyrelsens arbetsutskott redan tagit och fortsättning följer på kommunstyrelsen 5 februari. Det är alltså hög tid att reagera igen! Och observera att det är bara skjutsning från Hälleforsnäs till Malmköping och inte tvärtom som ska utredas. Men man tog också ett positivt beslut att göra en barnkonsekvensutredning, som helt saknas i skolstrukturutredningen, men som är beslutad obligatorisk vid eventuella förändringar. Alltså, mer administrativ personal, flera skolbyggnader till allt färre barn! Nedläggning av högstadium i Hälleforsnäs innebär inte någon besparing rent krasst ekonomiskt, snarare tvärtom. Lokalkostnaderna ökar totalt sett liksom skolskjutskostnaden. Barbro

4 30 jan 2007 Nr 57 På gång Onsdag 21 feb kl PRO Årsmöte, Folkets Hus Lördag 24 feb kl Loppis Folkets Hus Måndag 26 feb kl 19 Hälleforsnäs Samarbetskommitté Årsmöte, Folkets Hus Tisdag 27 feb kl 19 S-föreningen Årsmöte, Folkets Hus Torsdag 8 mars kl 19 Bruksvävarna Årsmöte, Folkets Hus Friskvårds- och hälsomässa Hälleforsnäs Gymnastikförening anordnar en friskvårdsdag i sporthallen. Man får prova på lite olika behandlingar och landstinget informerar om rehabilitering. Söndag 4 februari Vilket bra initiativ! Det är roligt med Jarmos loppis. Att det händer något. Söndag 18 mars kl 14 Kolhusteatern Årsmöte, Bruket Onsdag 21 mars kl PRO möte, Folkets Hus Lördag 24 mars kl 13 Gjuterimuseum Årsmöte, Bruket Lördag 31 mars kl Loppis Folkets Hus 4

5 Nr jan

6 30 jan 2007 Nr 57 6

7 Nr jan

8 30 jan 2007 Nr 57 Ur Tidningen Folket 1 nov När det gäller folktandvården är beskedet att den som eventuellt vill driva verksamheten i egen regi är välkommen. I annat fall måste landstinget på sikt göra sig av med lokalerna, som står där fullt utrustade, till en kostnad av en halv miljon kr om året. Alternativet, resor till Malmköping eller Flen - borde vara överkomligt, anser man inom folktandvården. Föds för få barn - Det föds för få barn i Hälleforsnäs, det är skälet till att barnavården centraliserats till centralorten Flen, berättar Yvonne Lannergren, platschef vid vårdcentralen. Minst 25 nyfödda barn om året, det är kravet för att personalen ska kunna upprätthålla nödvändig kompetens. Att personal från Flen skulle kunna dela sin tid med Hälleforsnäs, det är en tanke som kanske kan vara värd diskutera, säger hon också. Distriktssköterskeverksamheten är inte nedlagd. - I stället har vi ändrat rutinerna och infört ett tidsbeställningsystem. Man beställer tid och behöver inte köa på mottagningen. Fördelarna är uppenbara för både patienter och personal som slipper den stress det innebär när det är fullt av folk i väntrummet. I själva verket handlar det om en kvalitetshöjning, menar Yvonne Lannergren. På en skylt vid Konsum uppmanas folk beställa tid per telefon, men det saknas telefonnummer. - Det är däremot en brist som vi genast ska rätta till, säger Yvonne Lannergren. Kommentar: Att folktandvården tycker att det är överkomligt att resa till Malmköping eller Flen betyder bara att de inte har en aning om hur våra kommunikationer ser ut. Det finns ju åtminstone 450 barn inom skolområdet som ju alla behöver tandvård då och då. Till Malmköping går det en buss om dagen kl 7.15 och en buss tillbaka kl 15.40! Även förbindelserna med Flen gör att ett tandläkarbesök skulle innebära minst två timmars frånvaro från skolan. Är detta rimligt? Låt oss bilda ett kooperativ som anställer en tandläkare och så fortsätter vi driva vårt lilla samhälle i egen regi på flera plan? Beträffande barnavårdscentralen är ju beskedet en smula mer positivt. Självklart kan väl Hälleforsnäs dela personal med Flen! Så märkligt att ingen tänkt på det förut. Barbro Hej alla. Man kan undra vad Flens kommun vill med Hälleforsnäs. Först får vi reda på att socialdemokraterna inte kommer att stödja Filmbruket utan satsa på skolan i första hand. Bara någon dag senare får vi reda på att detta med skolan inte gällde Hälleforsnäs och andra kommundelar utan bara Flens centralort. Övriga kommundelar skall förlora skolor för att de skall bygga en ny i Flens centralort.vem vill flytta till de övriga kommundelarna om det inte finns tillräckliga skolor? Sven 8

9 Nr jan 2007 Vägen till Tallsjöbadet stängd för biltrafik under vintern Under vintern kommer biltrafik inte att vara möjlig på vägen till Tallsjöbadet. Den som vill promenera där är välkommen och behöver inte riskera att störa någon tillfälligt boende i bil där. Stenarna kommer att tas bort före badsäsongen. Bruksallén 8 är såld av Bo Larsson till Kåhre Fastigheter, Jörgen och Madeleine Kåhre. Kåhre äger också fastigheter i Flen och Sköldinge och de bor i Skogås söder om Stockholm. Britt-Marie Parling Hälleforsnäs samarbetskommitté, SAK Julgransplundring Söndag 14 januari kl 14 Folkets Hus En fest som anordnas av många föreningar tillsammans Välkommen! Gul färg är det alltid på Hälleforsnäs Allehanda. Men som läsarna märker kan det vara lite olika nyanser även i samma tidning. Man tager vad man haver och vad pappersaffären har inne för tillfället. Huvudsaken är väl att tidningen går att läsa, eller hur. 9

10 30 jan 2007 Nr 57 Jag fortsätter så länge det går Jarmo Haapamäki berättar om It s Alive! och sitt skivbolag Hälleforsnäs Records. Jag tänkte berätta lite för Allehandas läsare hur det går med mitt företag Hälleforsnäs Records. Många har tydligen också undrat huruvida musik- och kulturföreningen It s Alive! fortfarande existerar och vad gör den i så fall. Ja, It s Alive! lever ännu. Föreningen är inte lika vital och aktiv som den var vid dess storhetstid på 1990-talet, men förenings-lokalen på Torsbovägen fylls fortfarande med musik. Vi fick hyra huset från Flens kommun 1994 och i början rymdes huset många olika aktivitetet, från sportdykarna till konstateljeér och karate-utövare. Med tiden har endast It s Alive! stannat kvar och stegvis har musiken och rockband tagit över i princip hela huset. Under hösten har två rockband slutat och flyttat ifrån huset så det finns ett par lediga lolaker, men normalt är huset fylld med olika musikgrupper och en inspelningsstudio, som från början ägdes av It s Alive! men när olika apparater i studion gick sönder eller behövde uppgraderas, fanns det inte längre pengar eller vilja från föreningens sida att stå för kostnaderna. Detta har resulterat att alla investeringarna till nya utrustningar har bekostats av mig själv och man kan nog säga att det är i praktiken jag själv som äger inspelningsstudion i Hälleforsnäs. It s Alive! anordnade massor med konserter i Hälleforsnäs Folkets hus och även i andra delar av kommunen, bland annat Amazon i Flen. De första Live & Jive rockabillyfesterna var också anordnade av It s Alive. Men det var länge sedan, nästan tio år sedan It s Alive! anordnade en konsert senast. Det saknas eld-själar, kanske även publik och även en lämplig konsertlokal för att det skulle kunna bli som förr. När vi anordnade konserter i Hälle-forsnäs Folkets hus fanns inte bilbliotek där utan vi använde B-salen (där bilbliotetek numera finns) till en krog, där de som var mindre intresserade av musiken i A-salen, kunde sitta och ungås och dricka öl. Genom att kunna erbjuda detta sålde vi alltid tillräckligt många biljetter för att kunna betala kostnaderna för de relativt kända och högklassiga artisterna vi hade bokat. Detta gick förlorat när länstyrelserna gav uppdraget att bevilja tillfälliga serveringstillstånd till kommunerna. Flens kommun var aldrig villig att bevilja oss ett sådan tillstånd. Konsertverksamheten var föreningens ryggrad och efter några misslyckade försök att försöka fortsätta konsertverksamheten utan alkoholservering gav vi upp. Vi hade inte råd att förlora mer pengar. Det var alltså länge sedan It s Alive! gjord mycket väsen av sig. Men jag själv har så småningom vaknat upp från dvalan och börjat göra något konstruktivt. Efter en lång planeringsfas beslutade jag i fjol starta ett eget skivbolag. Eftersom jag inte har några pengar att strö omkring mig, startade jag i en liten skala. Jag beslöt att börja med att ge ut min egen musik, sälja skivorna och så småningom och sedan kanske utöka verksamheten och börja ge ut andra artisters skivor också. Sagt och gjort, jag låste in mig i studion i våras och efter många svettdroppar och sömnlösa nätter var min första soloskiva Spoiled by Success äntligen färdig i våras. Jag gav ut den i somras, tillsammans med en annan fullängdare, skivan som jag hade spelat in tillsammans 10

11 Nr jan 2007 med Pasi Taskinen och Uffe Enokson och givit ut som en kassett Mono Sapiens 17 Frog Vomits heter skivan och bandet heter The Soul Preachers. Stilen på den skivan är drivig rock, kanske punkrock, medan min soloskiva innehåller mycket lugnare och mognare toner, tycker jag själv. Jag kan inte själv avgöra vilken av skivorna är bättre. De är så annorlunda och enligt min mening kompletterar varandra väl. Jag kan ju inte själv på ett trovärdigt sätt berätta för er huruvida min soloplatta är bra eller inte. Därför bad jag min före detta chef på Eskilstuna-Kuriren (jag jobbade som journalist under många år), Elisabeth Anderson, skriva några rader om min solodebutskiva. Så här skrev hon: Jarmo Haapamäkis musik var en ny och positiv bekantskap för mig när jag kom över hans skiva Spoiled by Success. Jag har inte följt Jarmo genom hans hårdrockartid - och om jag gjort det skulle jag troligen inte ha gillat det. Hårdrock är ingenting för mina öron och min smak. Det här är skillnad - en skiva han gjort absolut själv i allt. Han har till och med tagit bilden på sig själv och skapat konstverket som pryder skivans omslag. Men viktigast är givetvis själva låtarna och de slår an omedelbart. Det är ingenting för strölyssnande. Texterna är kluriga och oväntade. Djupa och bisarra. Och musiken understryker texterna helt. Texterna är mörka men inger ändå hopp till lyssnaren. Den låt jag fallit mest för är We sell Lies och förstås den enda riktigt ljusa låten, Spoiled by Success, den hoppingivande sista låten på skivan som blickar framåt. Det är kul att Hälleforsnäs har en så framträdande musiker som Jarmo Haapamäki på hemmaplan. Lyssna på honom och hans skiva. Det är både han och skivan värd. Elisabeth Anderson Under sommaren sålde jag en handfull skivor till mina kompisar, skickade skivor till höger och vänster för recension i tidningar och även till olika radiostationer och väntade på resultat. De kom aldrig. Så vitt jag vet den enda tidningen som någonsin recenserat mina skivor är Eskilstuna-Kuriren och förmodligen har inte skivan någonsin blivit spelad i radion. Jag är förmodligen lite känd i Hälleforsnäs och Flens kommun men i den stora världen är jag totalt okänd och skivorna som jag tryckt upp har i stora hela blivit osålda. 11 Jag spelade in en fyra låtars EP till höstens marknad i Hälleforsnäs och den har sålt ganska bra men försäljningssiffrorna som jag haft räcker inte till att försörja någon, inte ens lilla jag som äter väldigt lite och bor i en liten tvåa. Det finns några butiker i Flen och även i Stockholm, som har Hällefoforsnäs Records skivor i sitt sortiment, men det är svårt att synas och locka köparnas intresse. Jag säljer även skivor, och mina t-shirts via Internet och försöker nå ut till andra länder. Men det tar tid att etablera sig. För att få lite kontanter har jag har hyrt foajén på Hälleforsnäs Folkets hus lördagen den 9 december där jag säljer en hel prylar som jag kan leva utan men naturligtvis även mina skivor och t-shirtar jag har tryckt. Välkomna! Jag fick starta eget-bidrag för att kunna bygga upp verksamheten. Efter nyår får jag inte det stödet längre utan ska klara mig på egen hand. Inkomsterna lyser ännu med sin frånvaro men det betyder inte att jag ger upp. Jag skaffar mig deltidsjobb om det behövs, hyr ut mina ljudanläggningar till fester och konserter, bygger hemsidor och hyr ut inspelningsstudion till behövande, gör vad som behövs för att kunna betala hyran. Jag kommer dock att fortsätta med mitt skivbolag, så länge det går. Jarmo Haapamäki Hälleforsnäs Records hemsida:

12 30 jan 2007 Nr 57 Hälleforsnäs Allehanda önskar alla En Riktigt God Jul Ett Gott Slut på Det Gamla Året och Ett Gott Nytt År 12

Jag har aldrig haft nån plan B

Jag har aldrig haft nån plan B Jag har aldrig haft nån plan B En intervju med Nicke Andersson Som (grundande) medlem av flera välkända band spelar låtskrivaren, sångaren, gitarristen och trummisen Nicke Andersson sedan flera decennier

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

»På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr«

»På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr« 98 jämställdhet »På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr«de flesta associerar ordet skivbolag till fräscha kontor, guldskivor och stora studios genom vilka namnkunniga artister gör entré och

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Nissafors med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i Nissafors församlingshem

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan.

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Till Kommunstyrelsen, För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Fastighetsnämnden Gislavedshus Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Med anledning av det förslag till besparingar i kommunen

Läs mer

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna?

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna? Anteckningar från medborgardialog Öjebyn, 22 april 2013 Frågor kring konkreta förslag Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad blir vinsten med alternativ 2? Vad händer

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 5 mars 2010 NORRBOTTEN Nya IT-jobb till Luleå Ungefär 2 000 personer arbetar idag vid olika IT-företag i Luleå. IT-företag arbetar med datorer, internet och mobil-telefoner.

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

Hej och välkommen till årets kulturlov!

Hej och välkommen till årets kulturlov! 23/10-1/11 2015 Hej och välkommen till årets kulturlov! Här har vi sammanställt lite av vad som erbjuds under vecka 44 Ha ett härligt och aktivt lov! /kultur-och fritidsförvaltningen Bokfika Torsdag 29/10

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

ASL - Att skriva sig till läsning Ett språkutvecklande arbetssätt för elever på Kungsgårdens skola och på alla skolor i Sandvikens kommun

ASL - Att skriva sig till läsning Ett språkutvecklande arbetssätt för elever på Kungsgårdens skola och på alla skolor i Sandvikens kommun ASL - Att skriva sig till läsning Ett språkutvecklande arbetssätt för elever på Kungsgårdens skola och på alla skolor i Sandvikens kommun Mona Wiklander Sandvikens kommun Eleverna har var sin dator Uppkopplade

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

ALKOHOL + VÅLD = SANT. Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010

ALKOHOL + VÅLD = SANT. Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010 ALKOHOL + VÅLD = SANT Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010 Text: Peter Moilanen Grafisk form: IOGT-NTO:s kommunikationsenhet Tryck: Sandvikens Tryckeri 2010 Alkohol

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

Boendeschema och skolskjutsschema under läsåret 15/16

Boendeschema och skolskjutsschema under läsåret 15/16 Boendeschema och skolskjutsschema under läsåret 15/16 Vid växelvis boende inom kommunen har eleven rätt till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser enligt gällande regler om minst en adress tillhör

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Elevens Val 2015-2016. Breviksskolan

Elevens Val 2015-2016. Breviksskolan Elevens Val 2015-2016 Breviksskolan FOTO Vill du lära dig att bli en bättre fotograf? På elevens val foto får du lära dig mer om foto från grunden och utforska nya sätt att ta bilder på. Varje lektion

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT)

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) Antal tävlingar per år Per termin hålls tre till sex tävlingar. Tävlingarna är alltid på lördagar (utom SM som sträcker sig lördag och

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Odontologiska Föreningen KOLLO 2013 Gratulerar till din studieplats och varmt välkommen till din utbildning vid Karolinska Institutet (KI) och Odontologiska Föreningen (OF). OF är kårorganisationen för

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN 1(6) REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN Dessa regler har antagits av Skövde kommuns kommunstyrelse den 14 mars 2011, (KS 66/2011), reviderade den 7 juni 2011 (KS 109/2011) och den 5 december 2011

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Kvällens agenda Presentation av nya Parkgården /Power Point (PP) av Evald Larsson/ Kaffepaus PRO och SPF bjuder Öppna resonemang om nya Parkgården

Läs mer

Välkommen till KTH nøllan!

Välkommen till KTH nøllan! nøllan har övelevt sin första dag på KTH! Dagen började med spänd förväntan och avslutades med skönt barhäng. Nu vankas äventyr! Välkommen till KTH nøllan! Välkommen till nøllenytt! Tjenamors nøllan! Minns

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Inkomna synpunkter 2012 efter nämnd

Inkomna synpunkter 2012 efter nämnd Sammanställning av till kommunen inkomna synpunkter 2012 Bakgrund Genom att tillvarata medborgarnas synpunkter kan verksamheterna i Flens kommun hålla god kvalitet och utvecklas i linje med invånarnas

Läs mer

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass 2013-10-04 Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass Allmänt Enligt 10 kap 32, 33, 40 i skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs

Läs mer

Julshow 2013 alla 3-6

Julshow 2013 alla 3-6 2013 / 2014 Spela i band åk 4-6 Om du redan spelar något instrument och kan det lite så är det här valet för dig. Tillsammans med Lasse väljer du och resten av bandet ut vilka låtar ni vill spela. Replokalen

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 1. Renovering av svensbyskolan med inriktat mot framtida elevunderlag. Överytor i Sjulnäs används till samlingslokal/aula

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Besöka grannen Simma Laga mat

Besöka grannen Simma Laga mat Kapitel 3 - Veckodagar och månader Aktivering 3.1. Kalender - att stämma träff. Vi övar oss på veckodagar. Del 1. Kursledaren tar fram ett stort veckoschema på väggen, deltagarna går igenom veckodagarna

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Stockholms stadshus September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Den borgerliga politiken slår hårt mot Rinkeby - sammanfattning Rinkeby är

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

När kommunen våren 2003 tog beslut om att ta emot 150 flyktingar per år de närmaste fem åren hade man stora ambitioner om möjligheterna till jobb:

När kommunen våren 2003 tog beslut om att ta emot 150 flyktingar per år de närmaste fem åren hade man stora ambitioner om möjligheterna till jobb: Datum 2012-01-16 Rubrik på medborgarförslaget Redovisning av flyktingmottagandet,antal,kalkyl,utfall,kostnader samt procent egenförsörjande redovisat för vart år under perioden 2005-2012 Medborgarförslaget

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer