Sextonde avdelningen. Allmänna anvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sextonde avdelningen. Allmänna anvisningar"

Transkript

1 Sextonde avdelningen Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel; delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater Allmänna anvisningar I. Avdelningens huvudsakliga omfattning A. Med undantag av vissa varor som anges i anmärkningarna till sextonde avd. eller till 84 och 85 kap. samt varor som omfattas av tulltaxe nummer med mera specificerad varubeskrivning i andra avdelningar i tulltaxan, omfattar denna avdelning alla mekaniska eller elektriska maskiner, maskinanläggningar, maskinutrustningar, apparater och redskap samt delar till sådana varor, ävensom vissa maskiner och apparater som varken är mekaniska eller elektriska (t.ex. ångpannor och hjälpapparater till sådana, filtrerapparater etc.) samt delar till sådana maskiner och apparater. Bland varor som inte omfattas av denna avdelning märks: a) spolar, cops, bobiner, trådrullar etc., oavsett materialet (klassificeras efter materialets beskaffenhet). Varpbommar skall emellertid inte anses utgöra bobiner, spolar eller liknande artiklar utan skall klassificeras enligt nummer 8448; b) delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till femtonde avd., såsom linor, kedjor, bultar, skruvar och fjädrar av järn eller stål (nr 7312, 7315, 7318 eller 7320) och motsvarande artiklar av andra oädla metaller (74 76 kap. och kap.), lås enligt nummer 8301 samt för dörrar, fönster etc. avsedda beslag enligt nummer Liknande varor av plast omfattas inte heller av denna avdelning utan klassificeras enligt 39 kap.; c) utbytbara verktyg enligt nummer 8207; andra liknande utbytbara verktyg klassificeras efter beskaffenheten av materialet i den verksamma beståndsdelen, t.ex. enligt 40 kap. (gummi), 42 kap. (läder), 43 kap. (pälsskinn), 45 kap. (kork) eller 59 kap. (textilvara) eller enligt nummer 6804 (slipmedel etc.) eller nummer 6909 (keramiskt material), etc.; d) andra artiklar enligt 82 kap. (t.ex. verktyg och omonterade delar till sådana, knivar och skärstål, icke elektriska hårklippningsmaskiner samt vissa mekaniska hushållsapparater) samt artiklar enligt 83 kap.; e) varor enligt sjuttonde avd.; f) varor enligt artonde avd.; g) vapen och ammunition (93 kap.); h) maskiner och apparater som har karaktär av leksaker, spel eller sportartiklar samt igenkännliga delar och tillbehör (även icke elektriska motorer men däremot inte vätskepumpar och maskiner för filtrering eller rening av vätskor eller gaser, vilka klassificeras enligt nummer 8413 resp. 8421, inte heller elektriska motorer, elektriska transformatorer och apparater för radiomanövrering, radiostyrning e.d., vilka klassificeras enligt nummer 8501, 8504 resp. 8526) som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till leksaker, spel eller sportartiklar (95 kap.); ij) borstar av sådana slag som används som maskindelar (nr 9603). B. Varor enligt denna avdelning kan i stort sett bestå av vilket material som helst. I de flesta fall består de av oädel metall, men avdelningen omfattar också vissa maskiner av andra material (t.ex. pumpar som består helt av plast) samt delar av plast, trä, ädel metall etc. Avdelningen omfattar emellertid inte: a) drivremmar och transportband av plast (39 kap.); varor av mjukgummi, t.ex. drivremmar och transportband (nr 4010), ringar, däck, slangar etc. (nr ) samt packningar m. m. (nr 4016); b) varor av läder eller konstläder, t.ex. pickers för vävstolar (nr 4205), eller av pälsskinn (nr 4303); c) varor av textilmaterial, t.ex. drivremmar och transportband (nr 5910) samt filtdynor och filtskivor för polering (nr 5911); d) vissa keramiska produkter enligt 69 kap. (se allm. anv. till 84 och 85 kap.); XVI:1

2 e) vissa glasvaror enligt 70 kap. (se allm. anv. till 84 och 85 kap.); f) artiklar som helt består av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) (nr 7102, 7103, 7104 eller 7116), med undantag av omonterade bearbetade safirer och diamanter för stift till grammofoner eller för gravernålar till apparater för ljudinspelning (nr 8522); g) ändlös duk och ändlösa band av metalltråd eller metallremsor (femtonde avd.). II. Delar (Anm. 2 till sextonde avd.) Med de inskränkningar som framgår av avsnitt I ovan klassificeras i allmänhet delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till speciella maskiner eller apparater (även till sådana som omfattas av nummer 8479 och 8543) eller till flera slags maskiner eller apparater som omfattas av samma nummer, enligt samma nummer som ifrågavarande maskiner eller apparater. Särskilda nummer finns emellertid för: A. delar till motorer enligt nummer 8407 och 8408 (nr 8409); B. delar till maskiner och apparater enligt nummer (nr 8431); C. delar till textilmaskiner enligt nummer (nr 8448); D. delar till maskiner enligt nummer (nr 8466); E. delar till kontorsmaskiner enligt nummer (nr 8473); F. delar till maskiner enligt nummer 8501 och 8502 (nr 8503); G. delar till apparater enligt nummer 8519 eller 8521 (nr 8522); H. delar till apparater enligt nummer (nr 8529); IJ. delar till apparater enligt nummer 8535, 8536 och 8537 (nr 8538). Ovannämnda regler gäller inte för delar som i sig själva utgör artiklar som är särskilt upptagna i något av tulltaxenumren i denna avdelning (andra än nummer 8487 och 8548). Dessa delar skall alltid klassificeras enligt de nummer som de i och för sig omfattas av, även om de är speciellt utformade för att ingå som delar i en speciell maskin. Detta gäller särskilt: 1. pumpar och kompressorer (nr 8413 och 8414); 2. maskiner och apparater för filtrering, enligt nummer 8421; 3. maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering (nr 8425, 8426, 8428 eller 8486); 4. kranar, ventiler etc. (nr 8481); 5. kullager och rullager samt polerade stålkulor med en diametertolerans av högst 1 % eller högst 0,05 mm (nr 8482); 6. transmissionsaxlar, vevar, lagerhus, glidlager, kugghjul, friktionshjul, kuggväxlar, växellådor och andra utväxlingar, svänghjul, remskivor, linskivor, block, blockskivor samt friktionskopplingar och andra axelkopplingar (nr 8483); 7. packningar enligt nummer 8484; 8. elektriska motorer enligt nummer 8501; 9. elektriska transformatorer och andra maskiner och apparater enligt nummer 8504; 10. elektriska ackumulatorer samlade i batteripack (nr 8507); 11. elektriska värmemotstånd (nr 8516); 12. elektriska kondensatorer (nr 8532); 13. elektriska apparater för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar (strömställare, smältsäkringar, kopplingsdosor etc.) (nr 8535 och 8536); 14. tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. som är avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan (nr 8537); 15. lampor enligt nummer 8539; 16. elektronrör enligt nummer 8540 samt dioder, transistorer etc. enligt nummer 8541; 17. artiklar av kol för elektriskt ändamål (t.ex. båglampskol, kolelektroder och kolborstar) (nr 8545); 18. elektriska isolatorer, oavsett materialet (nr 8546); 19. isolerdetaljer för elektriska maskiner etc., enligt nummer Andra delar som är igenkännliga som maskindelar men som inte är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till en speciell maskin eller grupp av maskiner (dvs. som kan användas till flera maskiner som omfattas av olika tulltaxe nummer ) klassificeras enligt nummer 8487 (icke elektriska) eller enligt nummer 8548 (elektriska), om de inte enligt bestämmelserna ovan skall klassificeras enligt annat nummer. Ovanstående bestämmelser för klassificering av delar gäller inte delar till de varor som omfattas av nummer 8484 (packningar etc.), 8544 (isolerad tråd), 8545 (artiklar av kol för elektriskt ändamål), 8546 (isolatorer) eller 8547 (isolerrör). Sådana delar klassificeras i allmänhet efter materialets beskaffenhet. XVI:2

3 Maskindelar klassificeras enligt denna avdelning även om de inte är färdigarbetade för sin användning. Ämnen av järn eller stål, som är grovt tillformade genom smidning, klassificeras dock enligt nummer III. Tillbehör (Se allmän tolkningsregel 2 a och 3 b samt anm. 3 och 4 till sextonde avd.) Instrument och apparater, som utgör tillbehör (t.ex. manometrar, termometrar, nivåmätare och andra mät- eller kontrollinstrument, produktionsräknare, automatiska strömställare, manöverpaneler och automatiska regulatorer) och föreligger tillsammans med den maskin eller apparat med vilken den normalt hör ihop, klassificeras tillsammans med ifrågavarande maskin eller apparat, om de är konstruerade för att utföra mätningar för, kontrollera, styra eller reglera en speciell maskin eller apparat (vilken kan vara en maskinkombination, se avsnitt VI nedan, eller en funktionell enhet, se avsnitt VII nedan). Instrument och apparater, som utgör tillbehör och är avsedda att utföra mätningar för, kontrollera, styra eller reglera flera maskiner (vare sig dessa är av samma slag eller inte), klassificeras enligt det nummer som de i och för sig omfattas av. IV. Inkompletta maskiner (Se allmän tolkningsregel 2 a) Med maskiner och apparater avses i denna avdelning inte bara kompletta maskiner och apparater utan också inkompletta sådana (dvs. sammansättningar av delar, som är så långtgående att varorna uppvisar de väsentliga kännetecknen på maskinerna eller apparaterna i fråga). Sålunda klassificeras en maskin som endast saknar svänghjul, bottenplatta, kalandervalsar, verktygshållare etc. enligt numret för maskinen i fråga och inte enligt något nummer för delar. Likaledes klassificeras maskiner och apparater, som normalt är försedda med elektrisk motor (t.ex. elektromekaniska handverktyg enligt nummer 8467) men föreligger utan motor, enligt samma nummer som den kompletta maskinen. V. Maskiner som föreligger i delar (Se allmän tolkningsregel 2 a) Av transporttekniska skäl försänds många maskiner och apparater i inte sammansatt skick. Trots att sändningarna i detta fall består av en samling delar, klassificeras dessa på samma sätt som ifrågavarande sammansatta maskin och inte som maskindelar. Detsamma gäller en inkomplett maskin som uppvisar de väsentliga kännetecknen på den kompletta maskinen (se avsnitt IV ovan) och föreligger i delar (se i detta sammanhang också allm. anv. till 84 och 85 kap.). Delar i ett antal som överstiger det som behövs för en komplett maskin eller för en inkomplett maskin som uppvisar de väsentliga kännetecknen på en komplett maskin skall emellertid klassificeras enligt det nummer som de i och för sig omfattas av. VI. Maskiner som kan utföra två eller flera arbetsuppgifter samt maskinkombinationer (Anm. 3 till sextonde avd.) I allmänhet klassificeras maskiner som kan utföra mer än ett slags arbete efter maskinens huvudsakliga arbetsuppgift. Som exempel på maskiner som kan utföra flera arbetsuppgifter kan nämnas verktygsmaskiner för metallbearbetning som arbetar med utbytbara verktyg, vilket gör det möjligt för dem att utföra olika typer av bearbetning (t.ex. fräsning, borrning och läppning). När det inte är möjligt att fastställa den huvudsakliga arbetsuppgiften och när inte annat är föreskrivet (se anm. 3) måste allmän tolkningsregel 3 c tillämpas. Detta är fallet t.ex. i fråga om maskiner som kan utföra flera arbetsuppgifter och därför skulle kunna klassificeras enligt flera av tulltaxenumren , flera av tulltaxenumren eller flera av tulltaxenumren Maskinkombinationer som består av två eller flera maskiner eller apparater av olika slag, som har sammanfogats till en enhet och som efter varandra eller samtidigt utför olika, vanligtvis kompletterande arbetsuppgifter som är beskrivna i olika nummer i sextonde avd., klassificeras också efter maskinkombinationens huvudsakliga arbetsuppgift. Som exempel på sådana maskinkombinationer kan nämnas: en tryckpress med en kompletterande maskin för vikning av papperet (nr 8443); en för tillverkning av kartonger XVI:3

4 avsedd maskin som är kombinerad med en kompletterande maskin för tryckning av namn eller enkla mönster (nr 8441); industriugnar som är kombinerade med maskiner för lyftning eller annan hantering (nr 8417 eller 8514); cigarettmaskiner i kombination med kompletterande förpackningsmaskiner (nr 8478). Vid tillämpning av ovanstående bestämmelser anses maskiner av olika slag vara sammanfogade till en enhet, när den ena är inbyggd i eller monterad på den andra eller när maskinerna är monterade på en gemensam bottenplatta, i ett gemensamt stativ eller i ett gemensamt hölje. Maskinaggregat skall inte anses vara sammanfogade till en enhet, om inte maskinerna är avsedda att vara permanent förenade, antingen med varandra eller med ett gemensamt underlag, stativ, hölje etc. Aggregat som är av temporär natur eller inte är byggda på ett sätt som är normalt för en maskinkombination klassificeras därför inte som en sådan kombination. Bottenplattorna, stativen eller höljena kan vara försedda med hjul så att maskinkombinationen kan flyttas, om detta behövs under användningen, under förutsättning att den därigenom inte får karaktär av en vara (t.ex. ett fordon) som omfattas av ett tulltaxe nummer med mera specificerad varubeskrivning. Golv, betongsocklar, väggar, tak etc. betraktas inte som en gemensam bottenplatta som förenar ifrågavarande maskiner till en enhet, även om de är försedda med speciella anordningar för anbringande av maskiner. Anm. 3 till sextonde avd. behöver inte tillämpas, när maskinkombinationen som sådan omfattas av ett särskilt tulltaxe nummer, t.ex. vissa typer av luftkonditioneringsapparater (nr 8415). Det bör observeras att maskiner som är avsedda för flera ändamål (t.ex. verktygsmaskiner som kan bearbeta metaller och andra material samt maskiner för anbringande av snörhålsringar, vilka maskiner lika väl kan användas inom pappersindustrin som inom textil-, läder- eller plastindustrin etc.) skall klassificeras i enlighet med bestämmelserna i anm. 7 till 84 kap. VII. Funktionella enheter (Anm. 4 till sextonde avd.) Denna anmärkning är tillämplig, när en maskin (inbegripet en maskinkombination) består av separata komponenter som är avsedda att tillsammans medverka i en klart avgränsad arbetsuppgift som kan utföras av en maskin enligt något av numren i 84 kap. eller, oftare, i 85 kap. Det hela klassificeras då enligt det nummer som omfattar maskiner som utför denna arbetsuppgift, oavsett om de olika delarna (av lämplighetsskäl eller andra skäl) är åtskilda eller är förenade genom rör (som transporterar luft, komprimerad gas, olja etc.), genom anordningar för kraftöverföring, genom elektriska ledningar eller genom andra anordningar. Uttrycket "avsedda att tillsammans medverka i en klart avgränsad arbetsuppgift" i denna anmärkning avser endast maskiner och maskinkombinationer som är väsentliga för utförandet av den arbetsuppgift som är specifik för hela den funktionella enheten och avser således inte maskiner eller apparater som inte medverkar i den funktionella enhetens arbetsuppgift utan endast utför kompletterande arbetsuppgifter. Som exempel på funktionella enheter i den mening som avses i anm. 4 till sextonde avd. kan följande nämnas: 1. hydrauliska system som består av en hydraulenhet (i vilken i huvudsak ingår en hydraulpump, en elektrisk motor, styrventiler och en oljetank), hydraulcylindrar samt de rör och slangar som behövs för att koppla ihop cylindrarna med hydraulenheten (nr 8412); 2. kylutrustningar som består av komponenter som inte är hopkopplade till en enhet utan är förenade med rör, genom vilka kylmediet cirkulerar (nr 8418); 3. bevattningssystem som består av dels en manöverstation, i vilken ingår filter, injektorer, ventiler etc., dels huvudledningar och grenledningar under markytan, dels ett nät av spridarledningar över markytan (nr 8424); 4. mjölkningsmaskiner med de olika beståndsdelarna (vakuumpump, pulsator, spenkoppar och spannar) förenade genom slangar eller rör (nr 8434); 5. bryggerimaskiner som består av bl.a. mältkar, maltkrossar, mäskkar och silkar (nr 8438). Kompletterande apparater (t.ex. tappningsmaskiner och etikettryckmaskiner) inbegrips emellertid inte utan skall klassificeras enligt sina respektive nummer ; 6. brevsorteringssystem som huvudsakligen består av inkodningsbord, kanalsystem för försortering, mellansorterare och slutsorterare och som i sin helhet styrs av en dator (nr 8472); XVI:4

5 7. asfaltblandningsanläggningar som består av separata komponenter, såsom matartrattar, transportörer, torkare, vibrerande såll, blandare, lagerbehållare och styrenheter, vilka har placerats sida vid sida (nr 8474); 8. för sammansättning av elektriska glödlampor avsedda för maskiner och apparater, vilkas komponenter är förenade med transportörer och i vilka ingår utrustning för uppvärmning av glas samt pumpar och enheter för kontroll av lamporna (nr 8475); 9. svetsutrustningar som består av svetshuvud eller svetstänger samt transformator, generator eller likriktare för strömtillförsel (nr 8515); 10. bärbara radiotelefonisändare med tillhörande handmikrofon (nr 8517); 11. radarapparater med tillhörande strömförsörjningsaggregat, förstärkare etc. (nr 8526); 12. system för mottagning av satellittelevision bestående av en mottagare, en parabolantenn, en reflektor, en kontrollanordning för reflektorn, ett vågledarhorn, en polarisator, ett "Low-noise-block" (LNB)-omformare, en infraröd fjärrkontroll (nr 8528); 13. tjuvlarmsapparater i vilka ingår t.ex. en lampa för infraröda strålar, en fotocell och en ringklocka (nr 8531). Det bör observeras att komponenter som inte uppfyller villkoren i anm. 4 till sextonde avd. skall klassificeras enligt sina respektive nummer. Så är fallet t. ex. med system för sluten videoövervakning bestående av ett varierande antal televisionskameror och videomonitorer, anslutna medelst koaxialkablar till en manöverenhet, omkopplare, paneler med mottagare för ljud och eventuellt automatiska databehandlingsmaskiner (för att spara data) och/eller videobandspelare (för att lagra bilder). VIII. Mobila maskiner Angående självgående och andra mobila maskiner, se anv. till numren för resp. maskiner (t.ex. maskiner för lyftning eller annan hantering, nummer , och grävmaskiner, nummer 8429 och 8430) och anv. till kapitlen och tulltaxenumren i sjuttonde avd. IX. Maskiner och apparater för laboratoriebruk Maskiner och apparater av sådana slag som omfattas av sextonde avd. klassificeras enligt denna avdelning, även om de är specialtillverkade för användning i laboratorier eller avsedda att användas tillsammans med vetenskapliga instrument eller mätinstrument, under förutsättning att de inte utgör demonstrationsapparater enligt nummer 9023 eller mätinstrument, kontrollinstrument etc. enligt 90 kap. Som exempel på varor för laboratoriebruk som klassificeras enligt denna avdelning kan nämnas mindre ugnar, destillationsapparater, malningsmaskiner, blandare, elektriska transformatorer och elektriska kondensatorer. XVI:5

6

7 84 kap. Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner och apparater samt mekaniska redskap; delar till sådana varor Allmänna anvisningar A. Kapitlets huvudsakliga omfattning Om inte annat följer av allm. anv. till sextonde avd., omfattar detta kapitel alla sådana maskiner, apparater och mekaniska redskap samt delar till sådana varor som inte omfattas av tulltaxe nummer med mera specificerad varubeskrivning i 85 kap. och som inte utgör: a) varor av textilmaterial för tekniskt bruk (nr 5911); b) varor av sten etc. enligt 68 kap.; c) keramiska produkter enligt 69 kap.; d) laboratorieartiklar av glas enligt nummer 7017; maskiner eller apparater eller delar till sådana varor, av glas (nr 7019 eller 7020); e) kaminer, spisar, radiatorer för centraluppvärmning eller andra varor enligt nummer 7321 eller 7322 eller motsvarande artiklar av andra oädla metaller; f) elektromekaniska hushållsapparater enligt nummer 8509; digitala kameror enligt nummer 8525; g) mekaniska mattsopare utan motor (nr 9603); 84 kap. omfattar i stort sett maskiner och mekaniska apparater och 85 kap. elektriska varor. Vissa maskiner är dock upptagna i 85 kap. (t.ex. elektromekaniska hushållsapparater), under det att 84 kap. å andra sidan omfattar vissa icke mekaniska apparater (t.ex. ångpannor och hjälpapparater till sådana samt filtrerapparater). Det bör även observeras, att maskiner och apparater av sådana slag som omfattas av 84 kap. klassificeras enligt detta kapitel även om de är elektriska, t.ex.: 1. maskiner som drivs av elektrisk motor; 2. maskiner med elektrisk uppvärmning, t.ex. elektriska värmepannor för centraluppvärmning enligt nummer 8403, maskiner enligt nummer 8419 samt andra maskiner med elektriska värmeelement (t.ex. kalandrar samt maskiner för tvättning, blekning eller pressning av textilvaror); 3. elektromagnetiskt arbetande maskiner (t.ex. elektromagnetiska ventiler) och maskiner i vilka elektromagnetiska anordningar ingår (t.ex. vävstolar med elektromagnetiska varp- och väftväktare, lyftkranar med elektromagnetiska lyftdon och svarvar med elektromagnetiska chuckar); 4. elektroniskt arbetande maskiner (t.ex. räknemaskiner och datorer) och maskiner i vilka fotoelektriska eller elektroniska anordningar ingår (t.ex. valsverk med fotoelektriska apparater och verktygsmaskiner med diverse elektroniska styranordningar). Maskiner eller apparater av keramiskt material (t.ex. pumpar) och delar av keramiskt material (69 kap.) till maskiner eller apparater av vilket material som helst, laboratorieartiklar av glas (nr 7017) samt maskiner, apparater, redskap och delar till sådana, av glas (nr 7019 eller 7020) omfattas inte av detta kapitel. Härav följer, att även om en maskin eller apparat eller ett mekaniskt redskap på grund av benämning eller beskaffenhet motsvarar lydelsen av något nummer i detta kapitel, skall varan inte klassificeras enligt detta nummer om den har karaktär av keramik- eller glasvara. Detta gäller exempelvis artiklar av keramiskt material eller glas, i vilka ingår mindre väsentliga komponenter av andra material, såsom proppar, förbindningar, kranar etc., band eller klämmor för fastspänning eller andra fastsättnings- eller stödanordningar (ställ, trefotsstativ etc.). Å andra sidan skall följande varor i regel anses ha förlorat karaktären av keramiska artiklar, laboratorieartiklar av glas eller av maskiner, apparater, redskap och delar till sådana, av keramiskt material eller glas: a) kombinationer av keramik- eller glaskomponenter som till stor del består av komponenter av andra material (t.ex. av metall), ävensom artiklar som till stor del består av keramik- eller glaskomponenter, som har byggts in eller permanent monterats i ramar, lådor e.d. av andra material; b) kombinationer av statiska komponenter av keramiskt material eller glas med mekaniska komponenter, såsom motorer, pumpar etc., av andra material (t.ex. av metall). B. Kapitlets huvudsakliga indelning 1. Nr 8401 omfattar kärnreaktorer, obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer 84:1

8 samt maskiner och apparater för isotopseparation. 2. Nr omfattar andra maskiner och apparater som huvudsakligen klassificeras med hänsyn till sitt arbetssätt, oavsett i vilken industri de används. 3. Nr omfattar maskiner och apparater, vilka med vissa undantag klassificeras med hänsyn till den industri i vilken de används, oavsett deras särskilda arbetsuppgift inom respektive industri. 4. Nr 8479 omfattar maskiner och mekaniska apparater som inte omfattas av något av de föregående tulltaxenumren i kapitlet. 5. Nr 8480 omfattar, förutom formflaskor för metallgjuterier och gjutmodeller, gjutformar och andra formar (andra än götkokiller) vilka används för hand eller i maskiner för gjutning eller annan formning av vissa material. 6. Nr omfattar vissa varor med allmän användning, vilka är lämpliga att användas som maskindelar eller som delar till varor enligt andra kapitel. 7. nummer 8486 omfattar maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar, samt maskiner och apparater enligt anm. 9 C till detta kapitel. 8. Nr 8487 omfattar icke elektriska delar som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans. C. Delar Angående delar i allmänhet, se allm. anv. till sextonde avd. Särskilt föreliggande elektriska delar klassificeras i allmänhet enligt något av numren i 85 kap., t.ex.: elektriska motorer (nr 8501); elektriska transformatorer (nr 8504); elektromagneter, permanentmagneter, elektromagnetiska lyftdon för lyftkranar samt elektromagnetiska uppspänningsanordningar (nr 8505); elektrisk startutrustning för förbränningsmotorer (nr 8511); elektriska strömställare, manöverpaneler, stickproppar, kopplingsdosor etc. (nr ); elektronrör (nr 8540); dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement (nr 8541); elektroniska integrerade kretsar (nr 8542); artiklar av kol för elektriskt ändamål (nr 8545); isolatorer (nr 8546) samt vissa isolerdetaljer (nr 8547). Om de inte är sammanbyggda med andra delar till en maskin, klassificeras sådana varor enligt dessa nummer, även om de är avsedda att användas uteslutande eller huvudsakligen till en viss maskin enligt detta kapitel. Andra elektriska delar klassificeras: 1. enligt nummer 8409, 8431, 8448, 8466 eller 8473, om de överensstämmer med beskrivningen i dessa nummer ; 2. om så inte är fallet, enligt samma nummer i detta kapitel som den maskin för vilken de är avsedda, under förutsättning att de är konstruerade för att användas uteslutande eller huvudsakligen till denna maskin; i annat fall klassificeras de enligt nummer D. Varor som omfattas av två eller flera nummer i kapitlet (Anm. 2, 7 och 9 D) Om inte annat följer av anm. 1 till sextonde avd. eller anm. 1 till detta kapitel ska maskiner och apparater som motsvarar varubeskrivningen i nummer 8486 klassificeras enligt det numret och inte enligt något annat nummer i tulltaxan. Nr omfattar maskiner och apparater (i allmänhet beskrivna med hänsyn till sitt arbetssätt) som kan användas i olika industrier. I de övriga numren är maskinerna och apparaterna mestadels beskrivna med hänvisning till den industri eller det arbetsområde där de används. Enligt anm. 2 till detta kapitel skall maskiner eller apparater som omfattas av två eller flera nummer, av vilka ett tillhör den första gruppen (dvs. nummer ), klassificeras enligt numret i den första gruppen. Sålunda klassificeras motorer alltid, oavsett användningen, enligt nummer och Samma princip gäller för klassificeringen av pumpar, även om dessa är specialkonstruerade för ett visst ändamål (t.ex. pumpar för textilspinnmaskiner och pumpar för lantbruksändamål), centrifuger, kalandrar, filtrerpressar, ugnar, ångpannor etc. Från denna allmänna princip har gjorts vissa undantag (angivna i anm. 2 till detta kapitel) beträffande nummer 8419, 8422 och Sålunda klassificeras följande varor enligt senare nummer i kapitlet, trots att de enligt lydelsen av nummer 8419 skulle kunna klassificeras enligt detta nummer : 84:2

9 1. groningsapparater, äggkläckningsapparater och kycklingmödrar (nr 8436); 2. spannmålsfuktningsmaskiner (nr 8437); 3. diffusörer för extraktion av sockersaft (nr 8438); 4. maskiner och apparater för värmebehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror (nr 8451); 5. maskiner och apparater i vilka en nödvändig temperaturändring är av underordnad betydelse i förhållande till den mekaniska huvuduppgiften. Likaså klassificeras följande varor, som i och för sig skulle kunna klassificeras enligt nummer 8422, enligt senare nummer i kapitlet: 1. symaskiner (t.ex. för tillslutning av säckar) (nr 8452); 2. maskiner för kuvertering och tillslutning av brevförsändelser samt maskiner för räkning och förpackning av mynt (nr 8472). Även följande varor, som i och för sig skulle kunna klassificeras enligt nummer 8424, klassificeras enligt senare nummer i detta kapitel: 1. maskiner för tryckning med bläckstråle (nr 8443) 2. vattenskärmaskiner (nr 8456). Regeln om företräde för nummer gäller endast enhetliga maskiner. Maskinkombinationer och maskiner som kan utföra flera arbetsuppgifter klassificeras med tillämpning av anm. 3 till sextonde avd. och funktionella enheter med tillämpning av anm. 4 till denna avd. (se avsnitt VI och VII i allm. anv. till sextonde avd.). Maskiner som kan klassificeras enligt två eller flera tulltaxe nummer, av vilka inget tillhör nummer serien , klassificeras enligt det nummer som har den mest specificerade varubeskrivningen eller efter maskinernas huvudsakliga användning. Maskiner som lika väl kan användas för ett flertal olika ändamål eller inom olika industrier (t.ex. maskiner för anbringande av snörhålsringar, vilka maskiner lika väl kan användas i pappersindustrin som i textil-, läder- eller plastindustrin etc.) klassificeras enligt nummer E. Maskiner i vilka ingår eller som arbetar i anslutning till en dator och som utför en specifik arbetsuppgift (Anm. 5 E till 84 kap.) Enligt bestämmelserna i anm. 5 E till 84 kap. skall följande principer tillämpas vid klassificering av en maskin i vilken ingår eller som arbetar i anslutning till en dator och som utför en specifik arbetsuppgift: a) En maskin i vilken ingår en dator och som utför en specifik arbetsuppgift annan än databehandling skall inte klassificeras enligt nummer 8471 utan enligt det nummer som motsvarar dess arbetsuppgift eller, om ett sådant nummer saknas, enligt något slump nummer. b) Maskiner som föreligger tillsammans med en dator och är avsedda att arbeta i anslutning till en sådan för att utföra en specifik arbetsuppgift annan än databehandling skall klassificeras på följande sätt: Datorn skall klassificeras för sig enligt nummer 8471 och de andra maskinerna enligt de nummer som motsvarar deras respektive arbetsuppgifter, om inte det hela med tillämpning av anm. 4 till sextonde avd. eller anm. 3 till 90 kap. skall klassificeras enligt något annat tulltaxe nummer i 84, 85 eller 90 kap Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer; maskiner och apparater för isotopseparation Kärnreaktorer Maskiner och apparater för isotopseparation samt delar till sådana Obestrålade bränsleelement Delar till kärnreaktorer I. Kärnreaktorer Beteckningen kärnreaktor innefattar i allmänhet samtliga de apparater och anordningar som omges av den biologiska strålskärmen och i vissa fall även själva skärmen. Beteckningen innefattar också sådana utanför skärmen placerade apparater etc., som tillsammans med delarna innanför skärmen bildar en enhet. 84:3

Artonde avdelningen. Allmänna anvisningar

Artonde avdelningen. Allmänna anvisningar Artonde avdelningen Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; ur; musikinstrument;

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling

Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling TIR-konvention, bilaga 2, artikel 1 [3121] Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling Bilaga 2 Artikel 1 Grundprinciper

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Besök oss gärna på http://www.youtube.com/user/skolboken

Besök oss gärna på http://www.youtube.com/user/skolboken 1 Besök oss gärna på http://www.youtube.com/user/skolboken Boken Metaller och mineraler i människans tjänst är producerad av Egil Sjölander, Semionetix AB på uppdrag av Industriarbetsgivarna i Sverige

Läs mer

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs 10. Entropi och entropiströmmar 1 Fysikens andra stora delområde är värmeläran. Namnet antyder vad det handlar om: att undersöka fenomen som hänger ihop med ett

Läs mer

Serie A Utkom från trycket den 25 juni 1970 Nr 13 1970. Nr 13. Sjöfartsverkets kungörelse om brandskydd på fartyg; given i Stockholm den 12 juni 1970.

Serie A Utkom från trycket den 25 juni 1970 Nr 13 1970. Nr 13. Sjöfartsverkets kungörelse om brandskydd på fartyg; given i Stockholm den 12 juni 1970. Serie A Utkom från trycket den 25 juni 1970 Nr 13 1970 Nr 13 SFH 1.2.1.7 Sjöfartsverkets kungörelse om brandskydd på fartyg; given i Stockholm den 12 juni 1970. Sjöfartsverket har, med stöd av Kungl. Maj:ts

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

OM UR OCH HUR MAN REPARERAR DEM E. N, URMAN STOCKHOLM WAHLSTROM & WIDSTRAND

OM UR OCH HUR MAN REPARERAR DEM E. N, URMAN STOCKHOLM WAHLSTROM & WIDSTRAND OM UR OCH HUR MAN REPARERAR DEM AV E. N, URMAN STOCKHOLM WAHLSTROM & WIDSTRAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. INLEDNING. 7 Något från urens historia 10 URENS KONSTRUKTION 13 Allmänt 13 Drivkraft 16 Kraftöverföringen

Läs mer

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

ELFA AB 2007. Faktasidor

ELFA AB 2007. Faktasidor ELFA AB 2007 Faktasidor Faktasidor Säkringar 1723 Jordfelsbrytare 1723-1724 Ljus och lampor 1724-1727 Strömställare och reläer 1727-1729 Givare 1729 Impulsräknare och tidmätare 1729-1730 Larm 1730 Fläktar

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Analytisk kemi Jernkontorets utbildningspaket del 6 2000 1996 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige togs under 1990-talet fram ett läromedel,

Läs mer

Grundprinciper för pumpteknik

Grundprinciper för pumpteknik Grundprinciper för pumpteknik Pumpteori 2007/2008 I n n e h å l l Grundprinciper för pumpteknik 5 Historik pumpteknik 7 Vattenförsörjning 7 Pumpning av avloppsvatten 8 Värmeteknologi 9 Pumpsystem 12 Öppet

Läs mer

2005-09-26. Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag

2005-09-26. Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag 2005-09-26 Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen Sökande: Ombud: Saken: Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag Advokat Mats Ericsson och biträdande juristen Nils Leine, Alrutz Advokatbyrå AB, Box 7493, 103

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EU)

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 30.6.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 163/15 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 567/2010 av den 29 juni 2010 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

2013:03. Forskning. Torium en studie ur ett kärntekniskt perspektiv. Författare: Per Andersson Fredrik Nielsen

2013:03. Forskning. Torium en studie ur ett kärntekniskt perspektiv. Författare: Per Andersson Fredrik Nielsen Författare: Per Andersson Fredrik Nielsen Forskning 2013:03 Torium en studie ur ett kärntekniskt perspektiv Rapportnummer: 2013:03 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se SSM perspektiv

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

C-UPPSATS. Biogas. - för en hållbar utveckling. Magnus Livbom Janne Niemelä. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Biogas. - för en hållbar utveckling. Magnus Livbom Janne Niemelä. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:222 Biogas - för en hållbar utveckling Magnus Livbom Janne Niemelä Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen för Tillämpad

Läs mer

SMÄLTSVETSNING OCH TERMISK SKÄRNING

SMÄLTSVETSNING OCH TERMISK SKÄRNING 1 SMÄLTSVETSNING OCH TERMISK SKÄRNING Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda

Läs mer

Båtvärmare. Marknadsöversikt och tips för val, installation, användning.

Båtvärmare. Marknadsöversikt och tips för val, installation, användning. Båtvärmare. Marknadsöversikt och tips för val, installation, användning. 1. Möjligheter. Erfarenheter. Rekommendationer. En varm, torr båt är trivsam även i ruggigt väder, medan en kall, och fuktig kan

Läs mer

UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. Detta är viktig information

UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. Detta är viktig information UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. För att använda och utnyttja vår tjänst på UpphandlingsDax.se går du igenom sex steg. Följer du dessa steg har du sedan

Läs mer

ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning

ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning 1 2 Vad är energi? Energi är rörelse eller förmågan att utföra ett arbete. Elektricitet då, vad är det? Elektricitet är en form av energi som vi har i våra eluttag

Läs mer

tidigare beviljat tillstånd samt produktens avsedda användning och vem som slutligen skall använda de tillverkade produkterna, där detta kan anges.

tidigare beviljat tillstånd samt produktens avsedda användning och vem som slutligen skall använda de tillverkade produkterna, där detta kan anges. Förordning (1991:343) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. Inledande bestämmelser 1 Lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan

Läs mer

Ordlista. 8/19/2014 Energimyndigheten - Ordlista. http://www.energimyndigheten.se/press/ordlista/ 1/11

Ordlista. 8/19/2014 Energimyndigheten - Ordlista. http://www.energimyndigheten.se/press/ordlista/ 1/11 Ordlista Vad är en effektvakt? Vad innebär U-värde? Vad har jag en ackumulatortank till? På den här sidan får du förklaringarna till dessa och många andra knepiga ord. Klicka på första bokstaven i ordet

Läs mer

TSFS 2009:98 SJÖFART

TSFS 2009:98 SJÖFART SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare Innehåll Syfte...1 Tillämpning...1 Tillämplighet

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL 1 TRYCKKÄRL Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckkärl och andra tryckbärande anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Läs mer

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt.

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer