Sextonde avdelningen. Allmänna anvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sextonde avdelningen. Allmänna anvisningar"

Transkript

1 Sextonde avdelningen Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel; delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater Allmänna anvisningar I. Avdelningens huvudsakliga omfattning A. Med undantag av vissa varor som anges i anmärkningarna till sextonde avd. eller till 84 och 85 kap. samt varor som omfattas av tulltaxe nummer med mera specificerad varubeskrivning i andra avdelningar i tulltaxan, omfattar denna avdelning alla mekaniska eller elektriska maskiner, maskinanläggningar, maskinutrustningar, apparater och redskap samt delar till sådana varor, ävensom vissa maskiner och apparater som varken är mekaniska eller elektriska (t.ex. ångpannor och hjälpapparater till sådana, filtrerapparater etc.) samt delar till sådana maskiner och apparater. Bland varor som inte omfattas av denna avdelning märks: a) spolar, cops, bobiner, trådrullar etc., oavsett materialet (klassificeras efter materialets beskaffenhet). Varpbommar skall emellertid inte anses utgöra bobiner, spolar eller liknande artiklar utan skall klassificeras enligt nummer 8448; b) delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till femtonde avd., såsom linor, kedjor, bultar, skruvar och fjädrar av järn eller stål (nr 7312, 7315, 7318 eller 7320) och motsvarande artiklar av andra oädla metaller (74 76 kap. och kap.), lås enligt nummer 8301 samt för dörrar, fönster etc. avsedda beslag enligt nummer Liknande varor av plast omfattas inte heller av denna avdelning utan klassificeras enligt 39 kap.; c) utbytbara verktyg enligt nummer 8207; andra liknande utbytbara verktyg klassificeras efter beskaffenheten av materialet i den verksamma beståndsdelen, t.ex. enligt 40 kap. (gummi), 42 kap. (läder), 43 kap. (pälsskinn), 45 kap. (kork) eller 59 kap. (textilvara) eller enligt nummer 6804 (slipmedel etc.) eller nummer 6909 (keramiskt material), etc.; d) andra artiklar enligt 82 kap. (t.ex. verktyg och omonterade delar till sådana, knivar och skärstål, icke elektriska hårklippningsmaskiner samt vissa mekaniska hushållsapparater) samt artiklar enligt 83 kap.; e) varor enligt sjuttonde avd.; f) varor enligt artonde avd.; g) vapen och ammunition (93 kap.); h) maskiner och apparater som har karaktär av leksaker, spel eller sportartiklar samt igenkännliga delar och tillbehör (även icke elektriska motorer men däremot inte vätskepumpar och maskiner för filtrering eller rening av vätskor eller gaser, vilka klassificeras enligt nummer 8413 resp. 8421, inte heller elektriska motorer, elektriska transformatorer och apparater för radiomanövrering, radiostyrning e.d., vilka klassificeras enligt nummer 8501, 8504 resp. 8526) som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till leksaker, spel eller sportartiklar (95 kap.); ij) borstar av sådana slag som används som maskindelar (nr 9603). B. Varor enligt denna avdelning kan i stort sett bestå av vilket material som helst. I de flesta fall består de av oädel metall, men avdelningen omfattar också vissa maskiner av andra material (t.ex. pumpar som består helt av plast) samt delar av plast, trä, ädel metall etc. Avdelningen omfattar emellertid inte: a) drivremmar och transportband av plast (39 kap.); varor av mjukgummi, t.ex. drivremmar och transportband (nr 4010), ringar, däck, slangar etc. (nr ) samt packningar m. m. (nr 4016); b) varor av läder eller konstläder, t.ex. pickers för vävstolar (nr 4205), eller av pälsskinn (nr 4303); c) varor av textilmaterial, t.ex. drivremmar och transportband (nr 5910) samt filtdynor och filtskivor för polering (nr 5911); d) vissa keramiska produkter enligt 69 kap. (se allm. anv. till 84 och 85 kap.); XVI:1

2 e) vissa glasvaror enligt 70 kap. (se allm. anv. till 84 och 85 kap.); f) artiklar som helt består av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) (nr 7102, 7103, 7104 eller 7116), med undantag av omonterade bearbetade safirer och diamanter för stift till grammofoner eller för gravernålar till apparater för ljudinspelning (nr 8522); g) ändlös duk och ändlösa band av metalltråd eller metallremsor (femtonde avd.). II. Delar (Anm. 2 till sextonde avd.) Med de inskränkningar som framgår av avsnitt I ovan klassificeras i allmänhet delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till speciella maskiner eller apparater (även till sådana som omfattas av nummer 8479 och 8543) eller till flera slags maskiner eller apparater som omfattas av samma nummer, enligt samma nummer som ifrågavarande maskiner eller apparater. Särskilda nummer finns emellertid för: A. delar till motorer enligt nummer 8407 och 8408 (nr 8409); B. delar till maskiner och apparater enligt nummer (nr 8431); C. delar till textilmaskiner enligt nummer (nr 8448); D. delar till maskiner enligt nummer (nr 8466); E. delar till kontorsmaskiner enligt nummer (nr 8473); F. delar till maskiner enligt nummer 8501 och 8502 (nr 8503); G. delar till apparater enligt nummer 8519 eller 8521 (nr 8522); H. delar till apparater enligt nummer (nr 8529); IJ. delar till apparater enligt nummer 8535, 8536 och 8537 (nr 8538). Ovannämnda regler gäller inte för delar som i sig själva utgör artiklar som är särskilt upptagna i något av tulltaxenumren i denna avdelning (andra än nummer 8487 och 8548). Dessa delar skall alltid klassificeras enligt de nummer som de i och för sig omfattas av, även om de är speciellt utformade för att ingå som delar i en speciell maskin. Detta gäller särskilt: 1. pumpar och kompressorer (nr 8413 och 8414); 2. maskiner och apparater för filtrering, enligt nummer 8421; 3. maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering (nr 8425, 8426, 8428 eller 8486); 4. kranar, ventiler etc. (nr 8481); 5. kullager och rullager samt polerade stålkulor med en diametertolerans av högst 1 % eller högst 0,05 mm (nr 8482); 6. transmissionsaxlar, vevar, lagerhus, glidlager, kugghjul, friktionshjul, kuggväxlar, växellådor och andra utväxlingar, svänghjul, remskivor, linskivor, block, blockskivor samt friktionskopplingar och andra axelkopplingar (nr 8483); 7. packningar enligt nummer 8484; 8. elektriska motorer enligt nummer 8501; 9. elektriska transformatorer och andra maskiner och apparater enligt nummer 8504; 10. elektriska ackumulatorer samlade i batteripack (nr 8507); 11. elektriska värmemotstånd (nr 8516); 12. elektriska kondensatorer (nr 8532); 13. elektriska apparater för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar (strömställare, smältsäkringar, kopplingsdosor etc.) (nr 8535 och 8536); 14. tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. som är avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan (nr 8537); 15. lampor enligt nummer 8539; 16. elektronrör enligt nummer 8540 samt dioder, transistorer etc. enligt nummer 8541; 17. artiklar av kol för elektriskt ändamål (t.ex. båglampskol, kolelektroder och kolborstar) (nr 8545); 18. elektriska isolatorer, oavsett materialet (nr 8546); 19. isolerdetaljer för elektriska maskiner etc., enligt nummer Andra delar som är igenkännliga som maskindelar men som inte är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till en speciell maskin eller grupp av maskiner (dvs. som kan användas till flera maskiner som omfattas av olika tulltaxe nummer ) klassificeras enligt nummer 8487 (icke elektriska) eller enligt nummer 8548 (elektriska), om de inte enligt bestämmelserna ovan skall klassificeras enligt annat nummer. Ovanstående bestämmelser för klassificering av delar gäller inte delar till de varor som omfattas av nummer 8484 (packningar etc.), 8544 (isolerad tråd), 8545 (artiklar av kol för elektriskt ändamål), 8546 (isolatorer) eller 8547 (isolerrör). Sådana delar klassificeras i allmänhet efter materialets beskaffenhet. XVI:2

3 Maskindelar klassificeras enligt denna avdelning även om de inte är färdigarbetade för sin användning. Ämnen av järn eller stål, som är grovt tillformade genom smidning, klassificeras dock enligt nummer III. Tillbehör (Se allmän tolkningsregel 2 a och 3 b samt anm. 3 och 4 till sextonde avd.) Instrument och apparater, som utgör tillbehör (t.ex. manometrar, termometrar, nivåmätare och andra mät- eller kontrollinstrument, produktionsräknare, automatiska strömställare, manöverpaneler och automatiska regulatorer) och föreligger tillsammans med den maskin eller apparat med vilken den normalt hör ihop, klassificeras tillsammans med ifrågavarande maskin eller apparat, om de är konstruerade för att utföra mätningar för, kontrollera, styra eller reglera en speciell maskin eller apparat (vilken kan vara en maskinkombination, se avsnitt VI nedan, eller en funktionell enhet, se avsnitt VII nedan). Instrument och apparater, som utgör tillbehör och är avsedda att utföra mätningar för, kontrollera, styra eller reglera flera maskiner (vare sig dessa är av samma slag eller inte), klassificeras enligt det nummer som de i och för sig omfattas av. IV. Inkompletta maskiner (Se allmän tolkningsregel 2 a) Med maskiner och apparater avses i denna avdelning inte bara kompletta maskiner och apparater utan också inkompletta sådana (dvs. sammansättningar av delar, som är så långtgående att varorna uppvisar de väsentliga kännetecknen på maskinerna eller apparaterna i fråga). Sålunda klassificeras en maskin som endast saknar svänghjul, bottenplatta, kalandervalsar, verktygshållare etc. enligt numret för maskinen i fråga och inte enligt något nummer för delar. Likaledes klassificeras maskiner och apparater, som normalt är försedda med elektrisk motor (t.ex. elektromekaniska handverktyg enligt nummer 8467) men föreligger utan motor, enligt samma nummer som den kompletta maskinen. V. Maskiner som föreligger i delar (Se allmän tolkningsregel 2 a) Av transporttekniska skäl försänds många maskiner och apparater i inte sammansatt skick. Trots att sändningarna i detta fall består av en samling delar, klassificeras dessa på samma sätt som ifrågavarande sammansatta maskin och inte som maskindelar. Detsamma gäller en inkomplett maskin som uppvisar de väsentliga kännetecknen på den kompletta maskinen (se avsnitt IV ovan) och föreligger i delar (se i detta sammanhang också allm. anv. till 84 och 85 kap.). Delar i ett antal som överstiger det som behövs för en komplett maskin eller för en inkomplett maskin som uppvisar de väsentliga kännetecknen på en komplett maskin skall emellertid klassificeras enligt det nummer som de i och för sig omfattas av. VI. Maskiner som kan utföra två eller flera arbetsuppgifter samt maskinkombinationer (Anm. 3 till sextonde avd.) I allmänhet klassificeras maskiner som kan utföra mer än ett slags arbete efter maskinens huvudsakliga arbetsuppgift. Som exempel på maskiner som kan utföra flera arbetsuppgifter kan nämnas verktygsmaskiner för metallbearbetning som arbetar med utbytbara verktyg, vilket gör det möjligt för dem att utföra olika typer av bearbetning (t.ex. fräsning, borrning och läppning). När det inte är möjligt att fastställa den huvudsakliga arbetsuppgiften och när inte annat är föreskrivet (se anm. 3) måste allmän tolkningsregel 3 c tillämpas. Detta är fallet t.ex. i fråga om maskiner som kan utföra flera arbetsuppgifter och därför skulle kunna klassificeras enligt flera av tulltaxenumren , flera av tulltaxenumren eller flera av tulltaxenumren Maskinkombinationer som består av två eller flera maskiner eller apparater av olika slag, som har sammanfogats till en enhet och som efter varandra eller samtidigt utför olika, vanligtvis kompletterande arbetsuppgifter som är beskrivna i olika nummer i sextonde avd., klassificeras också efter maskinkombinationens huvudsakliga arbetsuppgift. Som exempel på sådana maskinkombinationer kan nämnas: en tryckpress med en kompletterande maskin för vikning av papperet (nr 8443); en för tillverkning av kartonger XVI:3

4 avsedd maskin som är kombinerad med en kompletterande maskin för tryckning av namn eller enkla mönster (nr 8441); industriugnar som är kombinerade med maskiner för lyftning eller annan hantering (nr 8417 eller 8514); cigarettmaskiner i kombination med kompletterande förpackningsmaskiner (nr 8478). Vid tillämpning av ovanstående bestämmelser anses maskiner av olika slag vara sammanfogade till en enhet, när den ena är inbyggd i eller monterad på den andra eller när maskinerna är monterade på en gemensam bottenplatta, i ett gemensamt stativ eller i ett gemensamt hölje. Maskinaggregat skall inte anses vara sammanfogade till en enhet, om inte maskinerna är avsedda att vara permanent förenade, antingen med varandra eller med ett gemensamt underlag, stativ, hölje etc. Aggregat som är av temporär natur eller inte är byggda på ett sätt som är normalt för en maskinkombination klassificeras därför inte som en sådan kombination. Bottenplattorna, stativen eller höljena kan vara försedda med hjul så att maskinkombinationen kan flyttas, om detta behövs under användningen, under förutsättning att den därigenom inte får karaktär av en vara (t.ex. ett fordon) som omfattas av ett tulltaxe nummer med mera specificerad varubeskrivning. Golv, betongsocklar, väggar, tak etc. betraktas inte som en gemensam bottenplatta som förenar ifrågavarande maskiner till en enhet, även om de är försedda med speciella anordningar för anbringande av maskiner. Anm. 3 till sextonde avd. behöver inte tillämpas, när maskinkombinationen som sådan omfattas av ett särskilt tulltaxe nummer, t.ex. vissa typer av luftkonditioneringsapparater (nr 8415). Det bör observeras att maskiner som är avsedda för flera ändamål (t.ex. verktygsmaskiner som kan bearbeta metaller och andra material samt maskiner för anbringande av snörhålsringar, vilka maskiner lika väl kan användas inom pappersindustrin som inom textil-, läder- eller plastindustrin etc.) skall klassificeras i enlighet med bestämmelserna i anm. 7 till 84 kap. VII. Funktionella enheter (Anm. 4 till sextonde avd.) Denna anmärkning är tillämplig, när en maskin (inbegripet en maskinkombination) består av separata komponenter som är avsedda att tillsammans medverka i en klart avgränsad arbetsuppgift som kan utföras av en maskin enligt något av numren i 84 kap. eller, oftare, i 85 kap. Det hela klassificeras då enligt det nummer som omfattar maskiner som utför denna arbetsuppgift, oavsett om de olika delarna (av lämplighetsskäl eller andra skäl) är åtskilda eller är förenade genom rör (som transporterar luft, komprimerad gas, olja etc.), genom anordningar för kraftöverföring, genom elektriska ledningar eller genom andra anordningar. Uttrycket "avsedda att tillsammans medverka i en klart avgränsad arbetsuppgift" i denna anmärkning avser endast maskiner och maskinkombinationer som är väsentliga för utförandet av den arbetsuppgift som är specifik för hela den funktionella enheten och avser således inte maskiner eller apparater som inte medverkar i den funktionella enhetens arbetsuppgift utan endast utför kompletterande arbetsuppgifter. Som exempel på funktionella enheter i den mening som avses i anm. 4 till sextonde avd. kan följande nämnas: 1. hydrauliska system som består av en hydraulenhet (i vilken i huvudsak ingår en hydraulpump, en elektrisk motor, styrventiler och en oljetank), hydraulcylindrar samt de rör och slangar som behövs för att koppla ihop cylindrarna med hydraulenheten (nr 8412); 2. kylutrustningar som består av komponenter som inte är hopkopplade till en enhet utan är förenade med rör, genom vilka kylmediet cirkulerar (nr 8418); 3. bevattningssystem som består av dels en manöverstation, i vilken ingår filter, injektorer, ventiler etc., dels huvudledningar och grenledningar under markytan, dels ett nät av spridarledningar över markytan (nr 8424); 4. mjölkningsmaskiner med de olika beståndsdelarna (vakuumpump, pulsator, spenkoppar och spannar) förenade genom slangar eller rör (nr 8434); 5. bryggerimaskiner som består av bl.a. mältkar, maltkrossar, mäskkar och silkar (nr 8438). Kompletterande apparater (t.ex. tappningsmaskiner och etikettryckmaskiner) inbegrips emellertid inte utan skall klassificeras enligt sina respektive nummer ; 6. brevsorteringssystem som huvudsakligen består av inkodningsbord, kanalsystem för försortering, mellansorterare och slutsorterare och som i sin helhet styrs av en dator (nr 8472); XVI:4

5 7. asfaltblandningsanläggningar som består av separata komponenter, såsom matartrattar, transportörer, torkare, vibrerande såll, blandare, lagerbehållare och styrenheter, vilka har placerats sida vid sida (nr 8474); 8. för sammansättning av elektriska glödlampor avsedda för maskiner och apparater, vilkas komponenter är förenade med transportörer och i vilka ingår utrustning för uppvärmning av glas samt pumpar och enheter för kontroll av lamporna (nr 8475); 9. svetsutrustningar som består av svetshuvud eller svetstänger samt transformator, generator eller likriktare för strömtillförsel (nr 8515); 10. bärbara radiotelefonisändare med tillhörande handmikrofon (nr 8517); 11. radarapparater med tillhörande strömförsörjningsaggregat, förstärkare etc. (nr 8526); 12. system för mottagning av satellittelevision bestående av en mottagare, en parabolantenn, en reflektor, en kontrollanordning för reflektorn, ett vågledarhorn, en polarisator, ett "Low-noise-block" (LNB)-omformare, en infraröd fjärrkontroll (nr 8528); 13. tjuvlarmsapparater i vilka ingår t.ex. en lampa för infraröda strålar, en fotocell och en ringklocka (nr 8531). Det bör observeras att komponenter som inte uppfyller villkoren i anm. 4 till sextonde avd. skall klassificeras enligt sina respektive nummer. Så är fallet t. ex. med system för sluten videoövervakning bestående av ett varierande antal televisionskameror och videomonitorer, anslutna medelst koaxialkablar till en manöverenhet, omkopplare, paneler med mottagare för ljud och eventuellt automatiska databehandlingsmaskiner (för att spara data) och/eller videobandspelare (för att lagra bilder). VIII. Mobila maskiner Angående självgående och andra mobila maskiner, se anv. till numren för resp. maskiner (t.ex. maskiner för lyftning eller annan hantering, nummer , och grävmaskiner, nummer 8429 och 8430) och anv. till kapitlen och tulltaxenumren i sjuttonde avd. IX. Maskiner och apparater för laboratoriebruk Maskiner och apparater av sådana slag som omfattas av sextonde avd. klassificeras enligt denna avdelning, även om de är specialtillverkade för användning i laboratorier eller avsedda att användas tillsammans med vetenskapliga instrument eller mätinstrument, under förutsättning att de inte utgör demonstrationsapparater enligt nummer 9023 eller mätinstrument, kontrollinstrument etc. enligt 90 kap. Som exempel på varor för laboratoriebruk som klassificeras enligt denna avdelning kan nämnas mindre ugnar, destillationsapparater, malningsmaskiner, blandare, elektriska transformatorer och elektriska kondensatorer. XVI:5

6

7 84 kap. Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner och apparater samt mekaniska redskap; delar till sådana varor Allmänna anvisningar A. Kapitlets huvudsakliga omfattning Om inte annat följer av allm. anv. till sextonde avd., omfattar detta kapitel alla sådana maskiner, apparater och mekaniska redskap samt delar till sådana varor som inte omfattas av tulltaxe nummer med mera specificerad varubeskrivning i 85 kap. och som inte utgör: a) varor av textilmaterial för tekniskt bruk (nr 5911); b) varor av sten etc. enligt 68 kap.; c) keramiska produkter enligt 69 kap.; d) laboratorieartiklar av glas enligt nummer 7017; maskiner eller apparater eller delar till sådana varor, av glas (nr 7019 eller 7020); e) kaminer, spisar, radiatorer för centraluppvärmning eller andra varor enligt nummer 7321 eller 7322 eller motsvarande artiklar av andra oädla metaller; f) elektromekaniska hushållsapparater enligt nummer 8509; digitala kameror enligt nummer 8525; g) mekaniska mattsopare utan motor (nr 9603); 84 kap. omfattar i stort sett maskiner och mekaniska apparater och 85 kap. elektriska varor. Vissa maskiner är dock upptagna i 85 kap. (t.ex. elektromekaniska hushållsapparater), under det att 84 kap. å andra sidan omfattar vissa icke mekaniska apparater (t.ex. ångpannor och hjälpapparater till sådana samt filtrerapparater). Det bör även observeras, att maskiner och apparater av sådana slag som omfattas av 84 kap. klassificeras enligt detta kapitel även om de är elektriska, t.ex.: 1. maskiner som drivs av elektrisk motor; 2. maskiner med elektrisk uppvärmning, t.ex. elektriska värmepannor för centraluppvärmning enligt nummer 8403, maskiner enligt nummer 8419 samt andra maskiner med elektriska värmeelement (t.ex. kalandrar samt maskiner för tvättning, blekning eller pressning av textilvaror); 3. elektromagnetiskt arbetande maskiner (t.ex. elektromagnetiska ventiler) och maskiner i vilka elektromagnetiska anordningar ingår (t.ex. vävstolar med elektromagnetiska varp- och väftväktare, lyftkranar med elektromagnetiska lyftdon och svarvar med elektromagnetiska chuckar); 4. elektroniskt arbetande maskiner (t.ex. räknemaskiner och datorer) och maskiner i vilka fotoelektriska eller elektroniska anordningar ingår (t.ex. valsverk med fotoelektriska apparater och verktygsmaskiner med diverse elektroniska styranordningar). Maskiner eller apparater av keramiskt material (t.ex. pumpar) och delar av keramiskt material (69 kap.) till maskiner eller apparater av vilket material som helst, laboratorieartiklar av glas (nr 7017) samt maskiner, apparater, redskap och delar till sådana, av glas (nr 7019 eller 7020) omfattas inte av detta kapitel. Härav följer, att även om en maskin eller apparat eller ett mekaniskt redskap på grund av benämning eller beskaffenhet motsvarar lydelsen av något nummer i detta kapitel, skall varan inte klassificeras enligt detta nummer om den har karaktär av keramik- eller glasvara. Detta gäller exempelvis artiklar av keramiskt material eller glas, i vilka ingår mindre väsentliga komponenter av andra material, såsom proppar, förbindningar, kranar etc., band eller klämmor för fastspänning eller andra fastsättnings- eller stödanordningar (ställ, trefotsstativ etc.). Å andra sidan skall följande varor i regel anses ha förlorat karaktären av keramiska artiklar, laboratorieartiklar av glas eller av maskiner, apparater, redskap och delar till sådana, av keramiskt material eller glas: a) kombinationer av keramik- eller glaskomponenter som till stor del består av komponenter av andra material (t.ex. av metall), ävensom artiklar som till stor del består av keramik- eller glaskomponenter, som har byggts in eller permanent monterats i ramar, lådor e.d. av andra material; b) kombinationer av statiska komponenter av keramiskt material eller glas med mekaniska komponenter, såsom motorer, pumpar etc., av andra material (t.ex. av metall). B. Kapitlets huvudsakliga indelning 1. Nr 8401 omfattar kärnreaktorer, obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer 84:1

8 samt maskiner och apparater för isotopseparation. 2. Nr omfattar andra maskiner och apparater som huvudsakligen klassificeras med hänsyn till sitt arbetssätt, oavsett i vilken industri de används. 3. Nr omfattar maskiner och apparater, vilka med vissa undantag klassificeras med hänsyn till den industri i vilken de används, oavsett deras särskilda arbetsuppgift inom respektive industri. 4. Nr 8479 omfattar maskiner och mekaniska apparater som inte omfattas av något av de föregående tulltaxenumren i kapitlet. 5. Nr 8480 omfattar, förutom formflaskor för metallgjuterier och gjutmodeller, gjutformar och andra formar (andra än götkokiller) vilka används för hand eller i maskiner för gjutning eller annan formning av vissa material. 6. Nr omfattar vissa varor med allmän användning, vilka är lämpliga att användas som maskindelar eller som delar till varor enligt andra kapitel. 7. nummer 8486 omfattar maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar, samt maskiner och apparater enligt anm. 9 C till detta kapitel. 8. Nr 8487 omfattar icke elektriska delar som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans. C. Delar Angående delar i allmänhet, se allm. anv. till sextonde avd. Särskilt föreliggande elektriska delar klassificeras i allmänhet enligt något av numren i 85 kap., t.ex.: elektriska motorer (nr 8501); elektriska transformatorer (nr 8504); elektromagneter, permanentmagneter, elektromagnetiska lyftdon för lyftkranar samt elektromagnetiska uppspänningsanordningar (nr 8505); elektrisk startutrustning för förbränningsmotorer (nr 8511); elektriska strömställare, manöverpaneler, stickproppar, kopplingsdosor etc. (nr ); elektronrör (nr 8540); dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement (nr 8541); elektroniska integrerade kretsar (nr 8542); artiklar av kol för elektriskt ändamål (nr 8545); isolatorer (nr 8546) samt vissa isolerdetaljer (nr 8547). Om de inte är sammanbyggda med andra delar till en maskin, klassificeras sådana varor enligt dessa nummer, även om de är avsedda att användas uteslutande eller huvudsakligen till en viss maskin enligt detta kapitel. Andra elektriska delar klassificeras: 1. enligt nummer 8409, 8431, 8448, 8466 eller 8473, om de överensstämmer med beskrivningen i dessa nummer ; 2. om så inte är fallet, enligt samma nummer i detta kapitel som den maskin för vilken de är avsedda, under förutsättning att de är konstruerade för att användas uteslutande eller huvudsakligen till denna maskin; i annat fall klassificeras de enligt nummer D. Varor som omfattas av två eller flera nummer i kapitlet (Anm. 2, 7 och 9 D) Om inte annat följer av anm. 1 till sextonde avd. eller anm. 1 till detta kapitel ska maskiner och apparater som motsvarar varubeskrivningen i nummer 8486 klassificeras enligt det numret och inte enligt något annat nummer i tulltaxan. Nr omfattar maskiner och apparater (i allmänhet beskrivna med hänsyn till sitt arbetssätt) som kan användas i olika industrier. I de övriga numren är maskinerna och apparaterna mestadels beskrivna med hänvisning till den industri eller det arbetsområde där de används. Enligt anm. 2 till detta kapitel skall maskiner eller apparater som omfattas av två eller flera nummer, av vilka ett tillhör den första gruppen (dvs. nummer ), klassificeras enligt numret i den första gruppen. Sålunda klassificeras motorer alltid, oavsett användningen, enligt nummer och Samma princip gäller för klassificeringen av pumpar, även om dessa är specialkonstruerade för ett visst ändamål (t.ex. pumpar för textilspinnmaskiner och pumpar för lantbruksändamål), centrifuger, kalandrar, filtrerpressar, ugnar, ångpannor etc. Från denna allmänna princip har gjorts vissa undantag (angivna i anm. 2 till detta kapitel) beträffande nummer 8419, 8422 och Sålunda klassificeras följande varor enligt senare nummer i kapitlet, trots att de enligt lydelsen av nummer 8419 skulle kunna klassificeras enligt detta nummer : 84:2

9 1. groningsapparater, äggkläckningsapparater och kycklingmödrar (nr 8436); 2. spannmålsfuktningsmaskiner (nr 8437); 3. diffusörer för extraktion av sockersaft (nr 8438); 4. maskiner och apparater för värmebehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror (nr 8451); 5. maskiner och apparater i vilka en nödvändig temperaturändring är av underordnad betydelse i förhållande till den mekaniska huvuduppgiften. Likaså klassificeras följande varor, som i och för sig skulle kunna klassificeras enligt nummer 8422, enligt senare nummer i kapitlet: 1. symaskiner (t.ex. för tillslutning av säckar) (nr 8452); 2. maskiner för kuvertering och tillslutning av brevförsändelser samt maskiner för räkning och förpackning av mynt (nr 8472). Även följande varor, som i och för sig skulle kunna klassificeras enligt nummer 8424, klassificeras enligt senare nummer i detta kapitel: 1. maskiner för tryckning med bläckstråle (nr 8443) 2. vattenskärmaskiner (nr 8456). Regeln om företräde för nummer gäller endast enhetliga maskiner. Maskinkombinationer och maskiner som kan utföra flera arbetsuppgifter klassificeras med tillämpning av anm. 3 till sextonde avd. och funktionella enheter med tillämpning av anm. 4 till denna avd. (se avsnitt VI och VII i allm. anv. till sextonde avd.). Maskiner som kan klassificeras enligt två eller flera tulltaxe nummer, av vilka inget tillhör nummer serien , klassificeras enligt det nummer som har den mest specificerade varubeskrivningen eller efter maskinernas huvudsakliga användning. Maskiner som lika väl kan användas för ett flertal olika ändamål eller inom olika industrier (t.ex. maskiner för anbringande av snörhålsringar, vilka maskiner lika väl kan användas i pappersindustrin som i textil-, läder- eller plastindustrin etc.) klassificeras enligt nummer E. Maskiner i vilka ingår eller som arbetar i anslutning till en dator och som utför en specifik arbetsuppgift (Anm. 5 E till 84 kap.) Enligt bestämmelserna i anm. 5 E till 84 kap. skall följande principer tillämpas vid klassificering av en maskin i vilken ingår eller som arbetar i anslutning till en dator och som utför en specifik arbetsuppgift: a) En maskin i vilken ingår en dator och som utför en specifik arbetsuppgift annan än databehandling skall inte klassificeras enligt nummer 8471 utan enligt det nummer som motsvarar dess arbetsuppgift eller, om ett sådant nummer saknas, enligt något slump nummer. b) Maskiner som föreligger tillsammans med en dator och är avsedda att arbeta i anslutning till en sådan för att utföra en specifik arbetsuppgift annan än databehandling skall klassificeras på följande sätt: Datorn skall klassificeras för sig enligt nummer 8471 och de andra maskinerna enligt de nummer som motsvarar deras respektive arbetsuppgifter, om inte det hela med tillämpning av anm. 4 till sextonde avd. eller anm. 3 till 90 kap. skall klassificeras enligt något annat tulltaxe nummer i 84, 85 eller 90 kap Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer; maskiner och apparater för isotopseparation Kärnreaktorer Maskiner och apparater för isotopseparation samt delar till sådana Obestrålade bränsleelement Delar till kärnreaktorer I. Kärnreaktorer Beteckningen kärnreaktor innefattar i allmänhet samtliga de apparater och anordningar som omges av den biologiska strålskärmen och i vissa fall även själva skärmen. Beteckningen innefattar också sådana utanför skärmen placerade apparater etc., som tillsammans med delarna innanför skärmen bildar en enhet. 84:3

Framställning av elektricitet

Framställning av elektricitet Framställning av elektricitet Fossileldade bränslen (kol, olja eller gas) Kärnbränsle (uran) Bilden visar två olika sätt att producera elektricitet. Den övre bilden med hjälp av fossileldade bränslen (kol,

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

TULLTAXA KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR TULLTAXA Kap 82 KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor,

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor, slipstenar och

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 6.5.2014 L 133/43 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 459/2014 av den 29 april 2014 om ändring av vissa förordningar rörande klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 5 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas:

Läs mer

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15 Fusionsreaktor Innehållsförteckning Historia bakom fusionsreaktor 2-3 Energiomvandling som sker 4-5 Hur fungerar en fusionsreaktor 6-7 ITER 8-9 Miljövänlig 10 Användning av Fusionsreaktor 11 Framtid för

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Kärnkraft. http://www.fysik.org/website/fragelada/index.as p?keyword=bindningsenergi

Kärnkraft. http://www.fysik.org/website/fragelada/index.as p?keyword=bindningsenergi Kärnkraft Summan av fria nukleoners energiinnehåll är större än atomkärnors energiinnehåll, ifall fria nukleoner sammanfogas till atomkärnor frigörs energi (bildningsenergi även kallad kärnenergi). Energin

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter 01 Levande djur. 02 Kött och andra ätbara djurdelar. 03 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten djur. 04 Mejeriprodukter; fågelägg;

Läs mer

SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02

SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02 SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET P.ans. nr 2312/72 Inkom den 24 II 1972 Giltighetsdag den 24 II 1972 Ans. allmänt tillgänglig den 25 VIII 1973 Ans.

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Hej och hå ingen tid att förspilla

Hej och hå ingen tid att förspilla Hej och hå ingen tid att förspilla Ingenting kan uträttas utan att energi omvandlas. Därför är våra sätt att använda energi viktiga. I det här kapitlet ser vi på sådan teknik som har som huvudsyfte att

Läs mer

82 Torkning; Kafferostningsapparater; Centrifuger

82 Torkning; Kafferostningsapparater; Centrifuger Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 82 Torkning; Kafferostningsapparater; Centrifuger 82a 82b Torkning som inte omfattas av andra klasser; Kölnor; Kafferostare Centrifuger 82a Torkning som inte omfattas

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal? Testa dig själv 12.1 Atom och kärnfysik sidan 229 1. En atom består av tre olika partiklar. Vad heter partiklarna och vilken laddning har de? En atom kan ha tre olika elementära partiklar, neutron med

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05.03.2002 KOM(2002) 112 slutlig 2002/0055 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om godkännande av protokoll (2001) om ändring av bilagan till överenskommelsen

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Miljödeklaration för ventilationsbatterier

Miljödeklaration för ventilationsbatterier Miljödeklaration för ventilationsbatterier Inom Coiltech arbetar vi med resurssnål tillverkning och ett integrerat miljötänkande i enlighet med miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 samt ISO 9001.

Läs mer

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063)

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) AVFALLSLAG SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) Avfallsslag SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder (i bilaga 2 avfallsförordningen

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM Sorterargatan 16 Tel. 08-761 22 80 162 50 Vällingby Fax.08-795 78 58 1723-KLPL 8 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN Senast ändrad:

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Vecka Tema Dag Planering Atomer och kemiska V35 reaktioner V36 V37 V38 Atomer och kemiska reaktioner Luft Luft V40 V41 V42 Vatten Vissa förändringar kan förekomma

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Ringhals Nordens största kraftverk. El en del av din vardag

Ringhals Nordens största kraftverk. El en del av din vardag Ringhals Nordens största kraftverk El en del av din vardag Inledning El finns överallt. Industrier, sjukhus och mycket i vår vardag kräver ständig tillgång på el. På Ringhals Nordens största kärnkraftverk

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Allmänna anvisningar 85:1

Allmänna anvisningar 85:1 85 kap. Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20

VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 TIONSANLÄGGNING IVL-K/20 VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Ventilationsanläggningen IVL-K/20 är avsedd för skyddsrum av klassen K i situationer som kräver skydd av befolkningen i skyddsrum.

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

VÅRT VERKSAMHETSOMRÅDE. Multicykloner Slangfilter Rökgasfläktar Utmatningsslussar Skruvtransportörer Tillbehör Stoftavskiljningsanläggningar

VÅRT VERKSAMHETSOMRÅDE. Multicykloner Slangfilter Rökgasfläktar Utmatningsslussar Skruvtransportörer Tillbehör Stoftavskiljningsanläggningar KATALOG NR: 4 2 har egen utveckling och tillverkning av utrustning för stoftavskiljning, främst rökgasrening. VÅRT VERKSAMHETSOMRÅDE Multicykloner Slangfilter Rökgasfläktar Utmatningsslussar Skruvtransportörer

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

MILJÖLABORATORIET Nyttig energi vid ångproduktion

MILJÖLABORATORIET Nyttig energi vid ångproduktion MILJÖLABORATORIT Nyttig energi vid ångproduktion 008 Miljölaboratoriet i Trelleborg AB Innehållsförteckning Inledning... System... 4 System... System... 7 System 4... 9 System... Inledning Denna handledning

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5)

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5) Sid 1 (5) STENMATERIAL Bestämning av kulkvarnsvärde. Mineral aggregates. Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test. 2. SAMMANFATTNING 3. UTRUSTNING 4. PROVBEREDNING

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

STEELEX GROUP. high quality. aircraft heaters

STEELEX GROUP. high quality. aircraft heaters STEELEX GROUP high quality aircraft heaters High quality aircraft heater A L L M Ä N B E S K R I V N I N G STEELEX E42, E75, D120 Innehåll: H Ö G Nordväst om stockholm i Kungsängen utvecklas, designas

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken; SFS 2015:154 Utkom från trycket den 24 mars 2015 utfärdad den 12 mars

Läs mer

1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan).

1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan). Förteckning över Alfred Nobels patent Svenska patent 1863. Patentnummer 1261. Sätt att bereda krut. 1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan). 1864. Patentnummer

Läs mer

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna 170 011 61 05-05 Installations- och skötselanvisning Parca 300 Kökspanna 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatonsbevis... 4, 5, 6 01. Innan ni börjar elda...7 02. Eldning... 7 med ved med koks med olja eller

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

Energi & Atom- och kärnfysik

Energi & Atom- och kärnfysik ! Energi & Atom- och kärnfysik Facit Energi s. 149 1. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. 2. Vad händer med energin när ett arbets görs? Den omvandlas till andra energiformer. 3. Vad är arbete i

Läs mer

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Fysikaliska modeller

Fysikaliska modeller Fysikaliska modeller Olika syften med fysiken Grundforskarens syn Finna förklaringar på skeenden i naturen Ställa upp lagar för fysikaliska skeenden Kritiskt granska uppställda lagar Kontrollera uppställda

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning

ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning 1 2 Vad är energi? Energi är rörelse eller förmågan att utföra ett arbete. Elektricitet då, vad är det? Elektricitet är en form av energi som vi har i våra eluttag

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik AB, Norberg

Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik AB, Norberg Matarvattenkonferensen 2013 Stockholm den 12 november 2013 Föredragshållare: Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik AB, Norberg Grundläggande matarvattenkemi Inledning Att koka vatten i en panna är inget

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp

KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp 2002-06-12 KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI, Mantorp Övergripande mål Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven - tilltror och utvecklar sin förmåga att se

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Rörkapning 170mm. Exacts rörsågningsmaskin är konstruerad och avsedd för följande industriella tillämpningar.

Rörkapning 170mm. Exacts rörsågningsmaskin är konstruerad och avsedd för följande industriella tillämpningar. Rörkapning 170mm Exact 170 System Pris 7380:- Sågviddsområde: 15 170 mm Max rörväggtjocklek: 6 mm för stål eller 14 mm för plast Spänning 230V Effekt 1010W Vikt 5,7 kg Var och när kan sågen användas Exact

Läs mer

Användningsområde. Funktion och design. Tekniska data A B C D E F G. [l/min]

Användningsområde. Funktion och design. Tekniska data A B C D E F G. [l/min] FILTERANLÄGGNINGAR För separation av partiklar i skäroljor och processvätskor Primetek Systems AB kan erbjuda ett mycket brett produktprogram inom filtrering av skäroljor och processvätskor. Vi kan erbjuda

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran.

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Tunneltvätt typ VTT Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Användningsområde: - Rengöring - Avfettning - Fosfatering Försäljning/produktion: Viverk

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 13 Redovisade uppgifter

Läs mer

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt.

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt. Ämnen i jordskorpan; station a) Bergarter Stenar av olika sorter: granit, gnejs, fältspat, kvarts, ev glimmer. Bilder av stenarterna, se webbsidan för temadagen. Granit och gnejs är våra vanligaste bergarter.

Läs mer