ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR KÖPARE UMEÅ YXAN 1 YXVÄGEN 22 A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR KÖPARE UMEÅ YXAN 1 YXVÄGEN 22 A"

Transkript

1 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR KÖPARE UMEÅ YXAN 1 YXVÄGEN 22 A Mattias Johansson Besiktningsdatum Certifierad besiktningsman SBR Löpnummer Version 2010: SBR Byggingenjörerna Företag Bosyn KB Adress Skolgatan Umeå Telefon Org nr Bank - giro nr E-post

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN... 2 OKULÄR BESIKTNING... 3 RISKANALYS... 4 FORTSATT TEKNISK UTREDNING... BILAGOR BILAGA I Allmänna villkor för överlåtelsebesiktningsuppdraget

3 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING U MEÅ Y XAN 1 ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN FÖR KÖPARE OBJEKT Fastighetsbeteckning Umeå Yxan 1 Adress Yxvägen 22 A Postnummer/Ort Kommun Fastighetsägare Umeå Umeå Tomas Ekman & Charlotta Ögren Beställare Besiktningsman Petra Norqvist & Tomas Pettersson Laxgränd 3 D Umeå Telefon: E-post: Mattias Johansson Godkänd besiktningsman Besiktningsmannen är medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och är registrerad i SBR:s förteckning över besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser. Telefon: E-post: Besiktningsdag Med början kl: 12:00 Närvarande Tomas Pettersson Besiktningens genomförande och omfattning Uppdragsbekräftelsen överlämnades till beställaren. Innan besiktningen påbörjades gjordes en genomgång av uppdragsbekräftelse som överlämnades vid besiktningstillfället. Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats. Besiktningen omfattar huvudbyggnaden. 1

4 BESIKTNING 1 G RANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN Tillhandahållna handlingar Säljarinformation utöver frågelistan Objektsbeskrivning upprättad av mäklare samt frågelista besvarad av säljaren tillhandahölls vid besiktningstillfället. Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av fastighetsägare eller dess ombud. Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen. Säljaren förvärvade fastigheten i augusti Källaren är inte omdränerad. 2

5 2 O KULÄR BESIKTNING Särskilda förutsättningar vid besiktningen Byggnaden var vid besiktningstillfället möblerad. Besiktning har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. Bakomliggande ytor ingår i köparens undersökningsplikt. För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar. Notering - innebär att utrymmet eller ytan bedöms vara i normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt. Dock gäller eventuell förekomst av generella fel, som antecknats under rubriken allmänt. Väderlek Byggnadstyp Byggnadsår 1959 Stomme Grund Ventilation Värmesystem Fönster Fasad Yttertak Muntliga uppgifter Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då även muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats av besiktningsmannen vid besiktningen. Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt beställarens uppfattning, har beställaren att inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt beställarens uppfattning skall ändras i utlåtandet. Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas. Ca 4 ºC och sol Parhus i 2-plan och källare Trä och betong Källare Självdrag Vattenburet system med pellet och braskamin 3-glas Trä Lertegel 3

6 Noteringar U MEÅ Y XAN 1 Utvändigt Markförhållanden Grundmur Fasad Fönster/dörrar Yttertak Övrigt Marken är svårbesiktad på grund av snö. Det finns rabatter i anslutning till husgrunden, Marken och stenläggningen lutar delvis mot husgrunden. Färg och puts har delvis släppt från under lag på sockeln. Det finns sprickor i sockeln. Det finns hål i sockeln (tidigare rör för oljeeldningen). Färg har delvis släppt från underlag. Det finns sprickor och rötskador i panel. Fasaden har ingen öppen luftning i anslutning mot sockeln. Eftersatt under håll på fönster och dörrar. Det finns rötskador i fönster och balkongdörren. Plåtar runt fönster och dörrar är otäta och bristfälligt skruvade. Det finns hål i fönster och dörr bläck där dessa tidigare var spikade. Yttertaket är äldre. Det finns trasiga tegelpannor. Det är rötskador i ströläkt och bärläkt. Det är sprickor i takpappen. Plåtanslutningen skvallerrör för tidigare expansionskärlet är otät (inget överlapp takpappor). Det är färgsläpp och rötskador i takutsprång. Stuprör på framsidan sitter löst. Hängrännor är i behov av justering. Det är läckage i skarvar på hängrännor. Hängrännorna är i behov av rensning. Det är rötskador i stolpar, bärlinor och panel på altanen. Trallen på altanen är inte besiktningsbar på grund av snö. 4

7 Vindsutrymme Det är mögelpåväxt och blött i underlagstaket (yttertakets insida). Det är blött i spånisoleringen. Spånisoleringen är ojämnt fördelad. Grundläggning Källaren är inte omdränerad. Invändigt Allmänt Entréplan Entré Tilluft saknas till sovrum, allrum och vardagsrum. Samtliga äldre fönster och dörrar kärvar. Ytterdörren kärvar. Hall - Sovrum 1 - Vardagsrum Kök Wc/Dusch Sprickor i fönsterglas. Balkongdörren kärvar och går inte att stänga. Det finns lamellstavar som släppt från underlag på parkettgolvet. Det finns inget fuktskydd i diskbänksskåpet. Vattenrören i diskbänksskåpet är inte klamrade. Det finns ingen fuktskydd under kyl och frys. Ugnen sitter löst. Imkanalen är bristfälligt utförd. Utrymmet är inte besiktningsbart på grund av att utrymmet var helt utrivet på grund av vattenskada från elementet. Övervåning Trapp/Hall Räcket är inte barnsäkert. Inre hall - 5

8 Sovrum 2 Det är hål i en garderobsdörr. U MEÅ Y XAN 1 Allrum Sovrum 3 Balkong Spricka i det yttre fönsterglaset på det vänstra fönstret. Innerglaset på det vänstra fönstret saknas. Det finns ett borrat hål i parkettgolvet vid gallret för fläkten från undervåningen. Balkongdörren går inte att stänga med handtaget. Innerglaset på balkongdörren saknas. Färg har delvis släppt från underlag på räcket. Det är kraftig fukt och rötskada i balkongdörren. En skruv till balkongräcket sitter löst. Sovrum 4 - Sovrum 5 - Wc/Dusch Det är lite tilluft mellan dörrbladet och tröskeln. Väggmattan är otät i trådsvetsar. Brickorna runt vattenrören för duschblandaren tätar inte mot väggmattan. Avloppsröret från handfatet är otät i anslutningen mot avloppet. Källare Allmänt Trapp/Hall Förråd under trapp Klädkammare Golvlister och dörrtrösklar av trä. Samtliga element i källaren var kalla vid besiktningstillfället. Dörren till källaren kärvar. Målad väv på väggarna. Utreglad och uppreglade väggar. Trappen står på golvet utan fuktskydd. Uppreglade väggar. Färg och puts har släppt från underlag på betongväggarna. Det är kalk och salutfällningar på betongväggarna. Uppreglade väggar. 6

9 Färg och puts har släppt från underlag på betongväggarna. Inre hall Gillestuga Tvättstuga Gym Pannrum Förråd 1 Förråd 2 Väv och puts har delvis släppt från underlag på betongväggarna. Uppreglade väggar. Det känns en avvikande lukt i utreglade väggar. Det är blött och färgsläpp i taket mot gaveln. Plastmattan är otät och har släppt från betongplattan. Väggbeklädnaden och puts har delvis släppt från underlag på väggar. Rostig gjutjärnsgolvbrunn. Blandaren till tvättbänken och tvättbänken sitter löst. Bristfälligt klamrade vattenrör. Utreglade väggar som är lämnade från den tidigare bastun. Heltäckningsmatta med gummiundersida på målad betongplatta. Färg och puts har delvis släppt från underlag på betongväggen. Målad tapet på betongvägg. Det är förhöjda fuktvärden och avvikande lukt i utreglade väggar. Färg och puts har släppt från underlag på väggar och golv. Det rinner vatten ur skvallerröet för expansionskärlet. Rören för expansionskärlet är inte nerdragna i golvbrunnen. Rostig gjutjärnsgolvbrunn. Färg och puts har släppt från underlag på väggar och golv. Kalk och saltutfällningar på väggarna. Färg och puts har släppt från underlag på väggar och golv. Kalk och saltutfällningar på väggarna. Det är mögelpåväxt på väggarna. Uppreglade väggar. 7

10 3 R ISKANALYS Risk finns för ytterligare fukt- mögel och rötskador i vinden på grund av brister i allmänventilation inomhus (som avsaknad av tilluft, frånluft). Detta kan även leda till sämre inomhusmiljö. Risk finns för fukt- mögel och rötskador i väggkonstruktionen, då plåtar över och under fönster/dörrar är otäta. Det finns otätheter i väggbeklädnaden och runt duschblandaren i wc/dusch som nämns ovan. Detta kan leda till att vatten kommer in i väggkonstruktionen med fukt- röta och mögelskador som följd. Risk finns för ytterligare fukt-mögel och rötskador i byggnadens (källarvåning), på grund av att marken lutar mot byggnaden, samt läckage från hängrännor och stuprör. Risk finns för ytterligare fukt- mögel och rötskador i källarvåningen. Eftersom källarens utvändiga fuktskydd är gammalt, kan systemet ha nedsatt funktion, (dagvattensystem, dräneringssystem, samt utvändiga fuktskydd utvändigt på källarytterväggarna). Befintliga täta ytskikt i källaren (plastmattor, väv, tapeter och tät färg) riskerar på grund av fuktpåverkan att ytterligare släppa från underlaget. Detta kan även orsaka problem med avvikande lukt och emissioner som kan påverka inomhusmiljön. 8

11 4 F ORTSATT TEKNISK UTREDNING Yttertaken på huset har passerat sin tekniska livslängd. Det finns trasiga takpannor, fukt, röta och mögelskador i yttertaket och vinden som nämns ovan. Kontakta sakkunnig för takbyte. Det känns avvikande lukt och det är förhöjda fuktvärden i utreglade väggar i källaren. Färg har släppt från underlag från mellanbjälklaget (taket) i gillestugan, och bjälklaget är blött. Orsak och omfattning av detta skall kontrolleras. Samtliga element i källaren var kalla vid besiktningstillfället. Orsaken av detta skall kontrolleras. Imkanalen (rör för köksfläkten) är bristfälligt utförd. Kontakta sakkunnig för åtgärd. Det är läckage i skvalleröret från expansionskärlet. Kontakta sakkunnig för åtgärd. Det finns rostiga gjutjärnsgolvbrunnar och avlopp av gjutjärn. Kontakta sakkunnig för kontroll av skicket på befintligt avloppssystem. Det finns brister i elinstallationen i fastigheten. Kontakta sakkunnig för kontroll och åtgärd. Uppdragsgivare kan begära fortsatt teknisk utredning för att klarlägga om risk för väsentligt fel som besiktningsmannen antecknat i riskanalysen finns eller inte. Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. En sådan utredning kan beställas särskilt. Fortsatt teknisk utredning förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande. 9

12 10

13 11

14 12

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Schildts i Åstorp AB

Schildts i Åstorp AB Schildts i Åstorp AB Å S TORP, EXEMPLET 1 Exempelgatan 2 Överlåtelsebesiktning för köpare Augusti 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 schildts i åstorp ab box 77 265 21 åstorp 070 594 96 96 info@schildts.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby

G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2

Läs mer

U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala

U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare SFF Samfundet för Fastighetsekonomi

Läs mer

U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala

U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K

Läs mer

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare SFF Samfundet för Fastighetsekonomi

Läs mer

U PPSALA K LIVINGE 4:6 Klivinge 115

U PPSALA K LIVINGE 4:6 Klivinge 115 U PPSALA K LIVINGE 4:6 Klivinge 115 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

K N I V S TA V R Å 1 6 : 4 Målgårdsvägen 29, Knivsta

K N I V S TA V R Å 1 6 : 4 Målgårdsvägen 29, Knivsta K N I V S TA V R Å 1 6 : 4 Målgårdsvägen 29, Knivsta Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-127 28 APRIL 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING SOLLENTUNA HÖGVAKTEN 10 Furuvägen 7, 191 40 Sollentuna Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-14197 27 AUGUSTI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BLOMKÅLSSVAMPEN 2 Sockenvägen 436, 122 63 Enskede Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 UPPDRAG 118-1411 4 FEBRUARI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 HAGTORNEN 5 Borgargatan 17, 761 60 Norrtälje Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-103 8 APRIL 2015 I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING STOCKHOLM URMAKAREN 40 Gesällbacken 9, 129 40 Hägersten Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-091 30 APRIL 2013 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING KLENA 5:75 Klenavägen 67, 136 69 Vendelsö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

Örebro Lund 9:10. Granliden 5 B. Överlåtelsebesiktning för säljare 2015 06 15 08:00

Örebro Lund 9:10. Granliden 5 B. Överlåtelsebesiktning för säljare 2015 06 15 08:00 Örebro Lund 9:10 Granliden 5 B Överlåtelsebesiktning för säljare 2015 06 15 08:00 Innehållsförteckning 1 Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren 2 Okulär besiktning

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ROSÄTTRA 5:25 Rosättravägen 12, Norrtälje Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Altuna 8, Uppsala Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING LILLA SLÄSSBO 1:157 Skånska Vägen 9, Järlåsa Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-1497 21 MAJ 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÄLMSTA 1:101 Kanalvägen 5, 760 40 Väddö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Södertäljevägen 16, Tungelsta Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-1524 9 FEBRUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VÄRMDÖVIK 1:570 Lostigen 26, 139 40 Värmdö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Änglamarksstigen 2, Bergshamra Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-049 5 JANUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VIGGBYHOLM 80:18 Vretvägen 18, 183 63 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING STOCKHOLM TRAFIKKORTET 12 Järflottavägen 5, 125 41 Älvsjö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Täby, Löttinge 5:39 Löttingevägen 22 Distribution: Levererat elektroniskt till: Patric Guve Besiktningsdag: Håkan Busk

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ENKÖPING ÄNDERSTA 3:6 Råbyvägen 4, 749 70 Fjärdhundra Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer